Intentieverklaring ontwikkeling Regionaal werkbedrijf arbeidsmarktregio Zuidoost Brabant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Intentieverklaring ontwikkeling Regionaal werkbedrijf arbeidsmarktregio Zuidoost Brabant"

Transcriptie

1 Intentieverklaring ontwikkeling Regionaal werkbedrijf arbeidsmarktregio Zuidoost Brabant Ondertekenaars van deze intentieverklaring werken samen bij de ontwikkeling van het regionaal werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio Zuidoost Brabant. I. De volgende overwegingen spelen hierbij een rol, 1. Sociale partners (werknemersorganisaties, werkgeversorganisaties), overheden en het Kabinet hebben in het Sociaal akkoord afgesproken dat er per arbeidsmarktregio een Regionaal werkbedrijf wordt opgericht. Zo ook voor de arbeidsmarktregio Zuidoost Brabant. 2. In Zuidoost Brabant wordt daarbij nadrukkelijk samenwerking gezocht met het UWV, SW-bedrijven en onderwijsorganisaties. Deze partijen worden beschouwd als partner in het regionaal werkbedrijf Zuidoost Brabant. 3. Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. In de Invoeringswet Participatiewet zijn de vereisten opgenomen waaraan regionale samenwerking dient te voldoen. Hiertoe is een Amvb opgesteld (Staatsblad 366, d.d. 4 september 2014). Het is de intentie van partijen om in Zuidoost Brabant een regionaal werkbedrijf op te richten conform deze landelijke vereisten. 4. De doelen en programmatische lijnen uit het arbeidsmarktconvenant worden meegenomen bij de verdere vormgeving van het regionaal werkbedrijf in de arbeidsmarktregio Zuidoost Brabant. 5. De gemeente Eindhoven is door het Rijk aangewezen als centrumgemeente. II. De onderstaande uitgangspunten worden gehanteerd, 1. Een goed functionerende arbeidsmarkt is belangrijk voor de economische ontwikkeling in de regio Zuidoost Brabant. 2. Iedereen die kan werken is de komende jaren hard nodig op de arbeidsmarkt. 3. Ondertekenaars in Zuidoost Brabant streven een inclusieve arbeidsmarkt na met speciale aandacht voor mensen die extra begeleiding nodig hebben en in het bijzonder de doelgroep in het kader van de garantiebanen. 4. Ondertekenaars zoeken naar de voor hen juiste balans tussen maatschappelijk en economisch rendement. 5. Ondertekenaars bundelen de krachten, werken effectief samen, bouwen goede relaties op en onderhouden deze om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren. 6. De vraag van werkgevers is meer dan voorheen leidend in het handelen van andere ondertekenaars. 7. Werkzoekenden stromen via subregionale en lokale voorzieningen in de uitkering in. Daar wordt gekeken wat het beste traject is om iemand toe te leiden naar werk. De uitstroom/matching naar werk is onderwerp van het regionaal werkbedrijf. Dit vereist onder meer goede verbindingen tussen de dienstverlening aan werkzoekenden en aan werkgevers. 8. De uitvoering wordt zoveel als mogelijk belegd bij bestaande organisaties en samenwerkingsverbanden. 9. Ondertekenaars respecteren de opdracht(en) die ieder meekrijgt vanuit hun eigen organisatie en achterbannen. 10. Hetgeen lokaal en sub regionaal is opgebouwd met werkgevers blijft zoveel als mogelijk behouden en wordt aangevuld met de regionale samenwerkingsafspraken. III. De looptijd en de evaluatie, 1. De intentieverklaring treedt in werking op de eerste dag na ondertekening daarvan en loopt in principe tot 31 december 2015 (i.c. de inrichtingsfase van het regionaal werkbedrijf). Indien nodig kan het AB in oprichting besluiten om de looptijd te verlengen. 1

2 2. Deze intentieverklaring wordt in het vierde kwartaal van 2015 geëvalueerd. Dan ook maken ondertekenaars definitieve samenwerkingsafspraken die ze vastleggen in een convenant met een meerjarige looptijd. 3. Indien gewenst is de evaluatie van deze intentieverklaring ook het moment voor partijen om uit te treden. IV. De doelen die ondertekenaars met het regionaal werkbedrijf willen bereiken zijn, 1. De duurzame arbeidsparticipatie vergroten en meer mensen aan het werk te helpen en houden. Dat gebeurt op de volgende wijze: a. Op basis van marktbewerkingsplannen voor de sectoren techniek, zorg, logistiek, zakelijke dienstverlening/detailhandel en toerisme/recreatie. b. Met aandacht en ondersteuning voor grote en kleine werkgevers. c. Met een voorziening voor beschut werk waarbij lokale keuzes bepalend zijn. 2. In de periode worden er in de arbeidsmarktregio door werkgevers garantiebanen gecreëerd en ingevuld. Hiervan worden er minimaal door de markt gerealiseerd en 950 door de overheid. Deze cijfers zijn gebaseerd op een indicatieve verdeling over de arbeidsmarktregio s. 3. Verbeteren van de dienstverlening aan werkgevers: a. Één dienstverleningsconcept voor werkgevers. b. Één contactpersoon. c. Één basispakket. d. Een verbeterd matchingsproces. 4. Verbeteren van de aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Werkgeversdienstverlening (vraaggericht) en dienstverlening aan werkzoekenden (aanbodgericht) worden verbonden. 5. Voor de realisatie van deze doelen: a. Worden actief nieuwe methoden, instrumenten, arrangementen, pilots, experimenten en projecten ontwikkeld. b. Delen ondertekenaars actief kennis en kunde en worden goede voorbeelden actief opgeschaald door partijen. c. Wordt er een stevige verbinding gelegd tussen de innovatiekracht van de regio en benodigde aanpassingen van arbeidsmarktorganisaties, functies en werkplekken. d. Worden bestaande en nieuwe subregionale en lokale initiatieven ondersteund. V. Het regionaal werkbedrijf richt zich op de volgende doelgroep, 1. Er wordt gekozen voor een brede doelgroep. De volgende doelgroep definitie wordt gebruikt: a. Iedereen die nodig is om in de vraag van de regionale arbeidsmarkt en haar sectoren te voorzien; b. Met daarbij speciale aandacht voor de mensen die extra begeleiding nodig hebben en de doelgroep in het kader van de garantiebanen. 2. Vanuit deze brede definitie wordt er aansluiting gezocht bij: a. De ontwikkelingen van de arbeidsmarkt in de prioritaire sectoren; b. De lokale ontwikkelingen op het gebied van arbeidsmarkt, arbeidsmatige dagbesteding en de decentralisaties Wmo en Jeugdzorg; c. De lokale ontwikkelingen op gebied van de participatiemaatschappij en daaruit voortkomende nieuwe initiatieven; d. De brede ondernemersdienstverlening in de regio. VI. Daarbij zetten ondertekenaars zich ervoor in om, 1. Gemeenten, UWV en SW-bedrijven: a. Werken aan een gelijk speelveld voor werkgevers in de regio (onder andere op het gebied van dienstverlening en basispakket). Daarmee heffen ze onderlinge verschillen zoveel mogelijk op. Zonder dat de mogelijkheid voor lokaal maatwerk verdwijnt; b. Werken intensiever samen bij de werkgeversdienstverlening. Daarbij wordt nadrukkelijk samengewerkt met private partijen op het gebied van arbeidsmarkt (zoals uitzendbureaus en sociale 2

3 ondernemingen) en individuele bedrijven; c. Zorgen voor de goede verbinding tussen de dienstverlening aan werkgevers en aan werkzoekenden. Werkzoekenden worden ondersteund bij het verder ontwikkelen van vaardigheden en kennis. Ook wordt er gezorgd voor goede begeleiding bij de werkgever. 2. Werkgevers: a. Maken duidelijk op welke wijze ze duurzaam investeren in nieuwe en bestaande arbeidskrachten. Daarbij is nadrukkelijk ruimte voor de gedefinieerde doelgroep; b. Passen indien nodig en mogelijk functies en werkplekken aan zodat deze door de doelgroep kunnen worden uitgevoerd; c. Zorgen voor adequate begeleiding op de werkplek voor de doelgroep. 3. Werknemersorganisaties: a. zetten hun netwerk van werkgevers in om de doelen van het regionaal werkbedrijf onder de aandacht te brengen; b. schakelen in overleg met werkgevers leden op de werkvloer in voor begeleiding van de doelgroep. 4. Werkzoekenden gaan aan slag daar waar de vraag naar arbeidskrachten is. Dit vraagt om investeren in zichzelf. Dit betekent dat ze zich de benodigde vaardigheden en kennis eigen maken. 5. Onderwijsinstellingen stemmen hun opleidingsprogramma s, voor zover mogelijk binnen de wettelijke kaders van diplomering en certificering, af op de behoefte van werkgevers en de sectoren. Ook ontwikkelen ze maatwerkprogramma s. Daarbij werken ze samen met werkgevers en andere publieke partners. 6. Alle ondertekenaars: a. Laten gebaande paden los en stimuleren gezamenlijk de benodigde innovatie; b. Zetten zich maximaal in voor het vergroten van het draagvlak voor het regionaal werkbedrijf. VII. Over de ontwikkeling van het regionaal werkbedrijf wordt afgesproken, 1. De ontwikkeling van het regionaal werkbedrijf kent 3 fasen: a. De oprichtingsfase, die loopt tot en met de ondertekening van deze intentieverklaring; b. De inrichtingsfase, die loopt tot en met december 2015; c. De exploitatiefase, die start in januari Ondertekenaars werken gezamenlijk de doelen uit. Dit gebeurt aan de hand van vijf sporen: a. Opstellen en uitvoeren van marktbewerkingsplannen voor de sectoren Techniek, Zorg, Logistiek, Zakelijke dienstverlening/detailhandel en Toerisme & recreatie; b. Inrichten en implementeren van de werkgeversdienstverlening en een werkgeversservicepunt met goede verbindingen naar de dienstverlening aan werkzoekenden in het kader van het matchingsproces; c. Ontwikkelen, actueel houden en harmoniseren van het basispakket; d. Gezamenlijk invullen van de banenafspraak; e. Een beleidslijn voor beschut werken ontwikkelen met ruimte voor lokaal maatwerk. 3. Ondertekenaars ontwikkelen een gezamenlijke innovatie-agenda waarbij wordt gezocht naar mogelijkheden om de innovatiekracht van de regio te verbinden met arbeidsmarktvraagstukken. 4. In bijlage 1 worden de opdrachten per spoor en de opdracht voor de innovatie-agenda op hoofdlijnen beschreven. VIII. De governance van het regionaal werkbedrijf wordt als volgt ingericht, 1. De sturing van het Regionaal werkbedrijf gebeurt door een Algemeen bestuur (AB) en een Dagelijks bestuur (DB): a. In het AB zijn alle organisaties vertegenwoordigd die de intentieverklaring hebben ondertekend; b. In het DB hebben vertegenwoordigers zitting van werkgevers, werknemers, gemeenten, SWbedrijven, UWV en onderwijsorganisaties. Zij wijzen ieder zelf hun vertegenwoordigers aan; c. Indien een ondertekenaar in zowel het AB als het DB zit dan dienen zij voor beide organen andere personen af te vaardigen; d. De leden van het AB en het DB blijven aan voor een periode van 4 jaar of korter wanneer zij hun vertegenwoordigende rol niet meer kunnen of willen vervullen. Leden namens gemeenten blijven in principe aan tot er een nieuw college is. Dan wordt hun lidmaatschap opnieuw bezien. 3

4 e. Het AB komt tweemaal per jaar bijeen; f. Het DB komt maandelijks bijeen. 2. Na ondertekening van deze intentieverklaring worden AB en DB opgericht. Gedurende de looptijd van deze intentieverklaring hebben deze de status van AB en DB in oprichting. 3. Het DB in oprichting is verantwoordelijk voor de resultaten van de sporen zoals beschreven in artikel VII. Door het DB in oprichting worden voorstellen gedaan aan het AB in oprichting. 4. In bijlage 2 worden de taken van het AB en DB in oprichting beschreven. Deze taken worden betrokken bij de evaluatie van deze intentieverklaring. IX. De uitgangspunten voor de uitvoeringsorganisatie zijn, 1. Als organisatievorm voor de uitvoering wordt een netwerkorganisatie met daarbinnen collegiale sturing het uitgangspunt. Een netwerkorganisatie maakt het mogelijk om te focussen op gezamenlijke belangen en doelen met behoud van de authenticiteit van ondertekenaars. 2. In het AB en DB in oprichting formuleren ondertekenaars, binnen de kaders van deze intentieverklaring, gezamenlijk de prioriteiten voor het werkbedrijf. Deze prioriteiten zijn leidend voor de netwerkorganisatie. 3. Voor de uitvoering worden de kwaliteiten, de kennis en de kracht van bestaande uitvoeringsstructuren benut. 4. In een organisatie- en inrichtingsplan voor het regionaal werkbedrijf wordt de organisatievorm en de daarvoor benodigde middelen verder uitgewerkt. Hierover wordt besloten door het Algemeen Bestuur in oprichting. Het Dagelijks Bestuur in oprichting maakt hiertoe voorstellen. De gemeente Eindhoven is gastheer voor het regionaal werkbedrijf indien er centrale organisatorische maatregelen en/of voorzieningen nodig zijn. X. Op het gebied van financiën spreken de ondertekenaars af, 1. Ondertekenaars zetten tijdens de looptijd van deze intentieverklaring eigen uren in en werken naar elkaar toe met gesloten beurzen voor wat betreft de personele inzet. 2. Eventuele extra kosten worden gefinancierd uit de ,= extra middelen die door het Rijk per arbeidsmarktregio beschikbaar zijn gesteld voor de oprichting en inrichting van Regionale werkbedrijven. 3. De gemeente Eindhoven is budgethouder voor deze middelen zoals bedoeld in het vorige punt. Besteding van de middelen valt onder het budgetrecht van de gemeenteraad van Eindhoven. 4. De gemeente Eindhoven heeft haar portefeuillehouder arbeidsmarkt gemandateerd om de extra middelen uit lid 2 van dit artikel in samenspraak met het AB in oprichting en het DB in oprichting te besteden. 5. De bestaande budgetten voor de begroting 2015 zijn maatgevend voor de ondertekenaars. Indien deze niet voldoende blijken te zijn onderzoeken de ondertekenaars gezamenlijk of er nieuwe financieringsbronnen kunnen worden ingezet voor initiatieven en projecten. 5. In het laatste kwartaal van 2015 is in beeld gebracht welke middelen er nodig zijn voor de exploitatiefase. Voor de dekking hiervan worden dan in gezamenlijkheid voorstellen ontwikkeld. 6. Het AB in oprichting stelt de financiële kaders (begroting en dekking) voor de exploitatiefase (i.c. vanaf 1 januari 2016) vast. XI. Groei van het aantal ondertekenaars, 1. Individuele werkgevers, die niet zijn aangesloten bij een ondernemersvereniging, worden uitdrukkelijk uitgenodigd om deze intentieverklaring mee te ondertekenen. 2. Door ondertekening committeren ze zich aan de strekking van deze verklaring en worden ze deelnemer in het Regionaal werkbedrijf. 4

5 Aldus verklaren onderstaande organisaties naar elkaar, te Eindhoven, op 13 april 2015 Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk, de heer F. van der Meijden, Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Best, mevrouw P. van de Loo, Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel, mevrouw J. Veldhuizen, wethouder Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck, de heer J. van Tulden, Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel, mevrouw L. Sjouw, Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven, de heer S. Depla, 5

6 Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende, de heer J. van Bree, Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen, de heer M. Jansen, Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oirschot, de heer C. van Hoek, Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden, de heer A. Antonis, Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel, de heer J. Frenken, Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard, de heer E. Buiter, Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven, mevrouw H. van Dongen-Lamers, 6

7 Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre, de heer P. van Liempd, Namens de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging, de Stichting ondernemersverenigingen Eindhoven, MKB Eindhoven, het Kempisch ondernemersplatform, de heer L. van der Hoorn, Namens de FNV, de heer Auke Blaauwbroek, Namens het CNV, mevrouw J. van der Laan, Namens De Unie, de heer S. Koetloe, Namens het UWV Werkbedrijf, de heer H. Marell, regiomanager Zuidoost Brabant, Namens Ergon, de heer P. Quick, algemeen directeur, Namens WSD-Groep, de heer J. Simons, algemeen directeur, 7

8 Namens WVK-Groep, de heer L. van Erp, directeur, Namens De Risse, de heer J. K. Jobse, directeur, Namens de Scholengroep Het Plein, mevrouw C. Sebregts, rector, Namens het Pius X College, de heer J. Bosch, rector, Namens het Summa College, Mevrouw L. van Steenhoven, directeur Ster college, School 23 en Montessori college, Namens de Stichting Speciaal Onderwijs Eindhoven, de heer H. de Vries, bestuurder, Namens de Aloysius stichting, de heer P. Zegers, bovenschools directielid, 8

9 Bijlage 1 Hoofdlijnen opdrachten per spoor en innovatieagenda cf artikel VI, lid 2 en lid 3 1. Marktbewerkingsplannen: a. Voor de sectoren Techniek,, Zakelijke dienstverlening/detailhandel, Logistiek, Toerisme & recreatie, Zorg worden marktbewerkingsplannen opgesteld. b. Deze zijn maatgevend voor de werkgeversdienstverlening en de inrichting van het werkgeversservicepunt. c. In de marktbewerkingsplannen wordt aangegeven wie de contactpersonen zijn voor werkgevers en welke inhoudelijke prioriteiten er worden gesteld in de werkgeversdienstverlening. d. De marktbewerkingsplannen worden per kwartaal besproken door betrokken partijen. e. In geval van afwijkingen worden er aan het dagelijks bestuur maatregelen voorgesteld waarmee de aanvankelijke planning kan worden gerealiseerd. 2. Werkgeversdienstverlening/Werkgeverservicepunt: a. Werkgevers zijn, binnen de economische context van hun organisatie, verantwoordelijk voor het realiseren van banen en het bieden van kansen aan werkzoekenden. b. Gemeenten, UWV en SW-bedrijven ondersteunen hen daarbij middels werkgeversdienstverlening. c. De werkgeversdienstverlening en het matchingsproces tussen werkgever en werkzoekende vormen de romp van het Regionaal werkbedrijf. d. Partijen richten zich op het gezamenlijk professionaliseren van de werkgeversdienstverlening waarbij de vraag van werkgevers centraal staat. e. De kracht van de dienstverlening is het matchen van de vraag van werkgevers met de mogelijkheden van werkzoekenden. f. Het resultaat van deze matching is meer mogelijkheden voor de mensen in onder meer de werkzoekendenbestanden en minder mensen (geregistreerd) als werkzoekende. Daarbij wordt natuurlijk rekening gehouden met de nasleep van de economische crisis en daaruit voortvloeiende faillissementen. g. Binnen de werkgeversdienstverlening is het Werkgeversservicepunt het centrale netwerkorgaan en verdeelstation voor de contacten met werkgevers. h. In het organisatie- en inrichtingsplan voor het werkgeversservicepunt worden de werkgeversdienstverlening, de relatie met dienstverlening aan werkzoekenden en het matchingsproces nader uitgewerkt. 3. Basispakket a. Er wordt een regionale menukaart ontwikkeld waarin de arbeidsmarktinstrumenten worden opgenomen die in de regio worden ingezet. b. In deze menukaart wordt in ieder geval opgenomen: i. het (re-integratie-)instrumentarium dat beschikbaar is voor werkzoekenden. ii. één arrangement, waarin werkgeversrisico s kunnen worden beperkt ( no-riskpolis ). iii. één systematiek voor loonwaardebepaling en uitvoering loonkostensubsidie. iv. de instrumenten jobcoaching, proefplaatsing, begeleiding naar- en tijdens werk, (groeps) detachering, werkplekaanpassingen. v. één aanpak voor mobiliteitsbonus. vi. expertise voor werkgeversdienstverlening ten aanzien van jobcreatie, jobcarving, reshoring en andere innovatieve instrumenten. vii. continuering van de faciliteiten en financiële ondersteuning als een geplaatste werknemer verhuist naar een andere gemeente binnen de arbeidsmarktregio. Buiten de 9

10 arbeidsmartkregio worden hier separate afspraken over gemaakt met de ontvangende gemeente. c. In 2015 worden voorstellen ontwikkeld voor inhoudelijke harmonisatie van de instrumenten. 4. Banenafspraak: a. Ondertekenaars ontwikkelen gezamenlijk een aanpak voor de invulling van de banenafspraak in de regio. Daarbij wordt zowel naar de vraag (zijn er functies beschikbaar en/of kunnen die worden gecreëerd) als naar het aanbod (hoeveel personen vallen er onder het doelgroepenregister en/of zijn er kandidaten voor de functies?) gekeken. b. Werkgevers zijn eindverantwoordelijk voor het realiseren van de banenafspraak. Daarbij is van belang dat overheden ook werkgevers zijn. c. Andere ondertekenaars werken maximaal samen met werkgevers bij de invulling van de banenafspraak. d. Voor 1 juli 2015 wordt er besloten op welke wijze dit gebeurt. 5. Beschut werken: a. Er worden scenario s ontwikkeld voor de toekomst van beschut werken. b. Deze scenario s zijn input voor de lokale besluitvorming. c. Voor 1 juli 2015 wordt er door gemeenten en besturen van de SW-bedrijven besloten op welke wijze er invulling wordt gegeven aan beschut werken. Daarbij zijn lokale keuzen bepalend en is er ruimte voor lokaal maatwerk. Opstellen innovatie-agenda: 1. De regionale innovatie-agenda wordt onder meer gevoed door de hiervoor beschreven 5 sporen. 2. Onderdeel van de regionale innovatie-agenda zijn bijvoorbeeld: a. Nieuwe arrangementen; b. Nieuwe dienstverleningsconcepten; c. Nieuwe verdienmodellen; d. Nieuwe instrumenten; e. R&D, business development en pilots. 3. Signaleren van nieuwe ideeën, partijen mobiliseren, meedenken/faciliteren juiste partners in positie brengen en (indien nodig) loslaten. 4. Organiseren van verassende ontmoetingen. In het projectplan voor de inrichtingsfase is een gedetailleerd draaiboek opgenomen waarin de planning voor de bovenstaande sporen is uitgewerkt. Het Poho-plus heeft hier op 23 februari 2015 mee ingestemd. 10

11 Bijlage 2 Taken Algemeen Bestuur in oprichting en Dagelijks Bestuur in oprichting 1. De taken van het Algemeen bestuur in oprichting zijn: a. De kaders stellen waardoor het mogelijk wordt om de doelen te realiseren. b. De koers uitzetten en vasthouden. c. Toezicht uitoefenen op het RWB. d. Relaties onderhouden met het RAP. e. Opdrachtgever zijn voor het Dagelijks Bestuur. 2. De taken van het Dagelijks bestuur in oprichting zijn: a. Sturen op het ontwikkelen van projecten, maatregelen en initiatieven waarmee het mogelijk wordt om de doelen van het regionaal werkbedrijf te realiseren. b. Nemen van besluiten inzake voorstellen die voortkomen uit de 5 sporen (artikel VI, lid 4 en bijlage 1). c. Gezamenlijk vorm geven van de innovatie-agenda. d. Sturen van de implementatie van de besluiten die door het AB in oprichting zijn genomen. e. Sturen op de middelen die voor de inrichting van het regionaal werkbedrijf worden ingezet. f. Opdrachtgever zijn voor de projectgroep en de uitvoeringsorganisatie. g. Aangaan van contacten en contracten (via de gastheer of via een besluit van alle colleges). h. Doen van uitgaven via de gastheerorganisatie (bijvoorbeeld inkoop, aanschaf). i. Verantwoording afleggen aan het Algemeen bestuur in oprichting. Bij de evaluatie worden bovenstaande taken opnieuw bezien en indien nodig en gewenst aangepast. Daarbij zal ook worden gekeken naar de stemverhoudingen in het AB en DB alsmede naar stemrecht en advies-/spreekrecht van de individuele leden en/of rol als klankbord. 11

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Communicatie kader Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Aanleiding Werkgevers, werknemers en gemeenten spraken af uiterlijk in 2026 125.000 extra banen te realiseren en dat er voor de realisatie

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland De gemeente Almere, vertegenwoordigd door mevrouw F.T. de Jonge De gemeente Dronten, vertegenwoordigd door de heer P.C.J. Bleeker De gemeente Lelystad,

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: /

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: / GEMEENTE OLDEBROEK Onderwerp: Werkbedrijf Regio Zwolle. Informatie van het college aan de raad Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: 208713 / 208944 Samenvatting Aanleiding om te informeren

Nadere informatie

Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei

Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei Programma 1. Aanvliegroute 2. Doelen en doelgroep 3. Resultaten 4. Instrumentarium 5. Werkgeversservicepunt 6.

Nadere informatie

ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD

ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD Behandelgegevens Datum : 19 mei 2015 Openbaar? ja Informatie Onderwerp : Werkbedrijf Regio Zwolle Kern van de zaak : De oprichting van het Werkbedrijf Regio Zwolle.

Nadere informatie

Definitieve versie convenant Utrechtse Werktafel

Definitieve versie convenant Utrechtse Werktafel Definitieve versie convenant Utrechtse Werktafel 19 december 2014 Utrechtse Werktafel De Utrechtse Werktafel staat voor het regionaal Werkbedrijf van de arbeidsmarktregio Midden- Utrecht. De basis voor

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Notitie Regionaal Werkbedrijf

Notitie Regionaal Werkbedrijf Notitie Regionaal Werkbedrijf 1. Inleiding De memo Ambtelijke verkenning RPA en VNO-NCW Midden en FNV is in het Portefeuillehoudersoverleg Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (PHO RPA) van 16 april jl.

Nadere informatie

Oplegnotitie Werkbedrijf

Oplegnotitie Werkbedrijf Oplegnotitie Werkbedrijf 1. Onderwerp Marktbewerkingsplan Werkbedrijf Holland Rijnland 2016 2. Regionaal belang De samenwerkende partijen in het Werkbedrijf Holland Rijnland streven naar een inclusieve

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 9 oktober 2014 Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Aan de raad. Beslispunten 1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan

Nadere informatie

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle Presentatie & Wijzigingen Wwb Commissie Samenleving Brielle Inhoud Presentatie Doelen participatiewet Uitgangspunten participatiewet Samenwerking Consequenties invoering participatiewet Wijzigingen Wwb

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

Regionale Impact Participatiewet. 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering

Regionale Impact Participatiewet. 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering Regionale Impact Participatiewet 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering Regionale Impact Participatiewet (3D) Gemeenteraden West-Brabant Programma op 19 november 2014 1.

Nadere informatie

Doel bijeenkomst. Informeren over de stand van zaken. Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV. Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen

Doel bijeenkomst. Informeren over de stand van zaken. Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV. Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen Doel bijeenkomst Informeren over de stand van zaken Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen INFORMATIEBIJEENKOMST PARTICIPATIEWET 2 Inleiding Kenmerken van

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Holland Rijnland

Arbeidsmarktregio Holland Rijnland Arbeidsmarktregio Holland Rijnland Tussenstand opdracht kwartiermaker Werkbedrijf Holland Rijnland In februari 2014 heeft het DB van Holland Rijnland een akkoord gegeven om een kwartiermaker aan te trekken.

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter, Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Samenleving BSW/2015.1 RIS 280270 0703532087 19 januari 2015 Stand

Nadere informatie

Schakelen tussen schaalniveaus sturen over organisatiegrenzen heen

Schakelen tussen schaalniveaus sturen over organisatiegrenzen heen Schakelen tussen schaalniveaus sturen over organisatiegrenzen heen Arbeidsmarkt regio (sub) Regio Gemeente Christiaan Gort Ad Baan 11 nov. 2015 Wijk 1 Programma 1 2 3 Participatiewet en schaalniveaus Afwegingen

Nadere informatie

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW14-0602 Casenr.: Cbb140571 Sector/afd.:SB / WOC Steller/tel/e-mail: F. Nijman / 5449 / f.nijman@heerhugowaard.nl Portefeuillehouder: G.

Nadere informatie

De gemeente aan zet. Presentatie t.b.v. bijeenkomst Dongemondraden op 10 juni Ad Baan Maarten Adelmeijer

De gemeente aan zet. Presentatie t.b.v. bijeenkomst Dongemondraden op 10 juni Ad Baan Maarten Adelmeijer De gemeente aan zet Presentatie t.b.v. bijeenkomst Dongemondraden op 10 juni 2015 Ad Baan Maarten Adelmeijer 1 Programma 1 2 3 4 Het speelveld De opstelling De gemeente aan zet Voorbeelden 2 1 HET SPEELVELD

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet!

Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet! Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet! Programma 16.15 uur Welkom (Erik Rosier, projectleider Konnekt os) Hoofdlijnen Participatiewet (Jan Karel Jobse) Aan de slag & korte

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie naar vermogen

Arbeidsparticipatie naar vermogen Arbeidsparticipatie naar vermogen Driemaal is scheepsrecht - Wet Werken naar Vermogen - Participatiewet - Sociaal akkoord Wanneer duidelijkheid? Derde wetsvoorstel over onderwerp: onderkant van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 31-08-2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Zienswijze Begroting 2015 + Scenariokeuze Baanstede Sociale Zaken, dhr. K van Waaijen

Nadere informatie

Werkbedrijf Achterhoek

Werkbedrijf Achterhoek Werkbedrijf Achterhoek CONVENANT WERKBEDRIJF ACHTERHOEK De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk Het UWV Werkbedrijf Regio Achterhoek

Nadere informatie

Beleidskader en verordeningen Participatiewet Eddy van der Spek Eva Mercks

Beleidskader en verordeningen Participatiewet Eddy van der Spek Eva Mercks Beleidskader en verordeningen Participatiewet 2015 Eddy van der Spek Eva Mercks Inhoud Proces van totstandkoming Participatiewet Wat blijft hetzelfde Wat verandert er Dienstverleningsarrangementen werkzoekenden

Nadere informatie

Afgesproken! 475 banen per jaar. Lars van der Hoorn: Sociaal ondernemen en winst maken. Dat gaat heel goed samen!

Afgesproken! 475 banen per jaar. Lars van der Hoorn: Sociaal ondernemen en winst maken. Dat gaat heel goed samen! Wijst werkgevers de weg in de nieuwe participatiewet Lars van der Hoorn: Sociaal ondernemen en winst maken. Dat gaat heel goed samen! 475 banen per jaar. Afgesproken! Sociaal ondernemen en winst maken.

Nadere informatie

Uitgangspunten van De Werkkamer 29 januari 2014

Uitgangspunten van De Werkkamer 29 januari 2014 Uitgangspunten van De Werkkamer 29 januari 2014 Hieronder is een overzicht weergegeven van de belangrijkste door De Werkkamer vastgestelde uitgangspunten. Daarbij is de brief van het kabinet over de resultaten

Nadere informatie

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari 2016 Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Inleiding Totstandkoming van dit document Al enige tijd werken gemeenten

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Regionaal platform Arbeid

Nieuwsbrief. Regionaal platform Arbeid 1 Telefoon: 076-502 72 08-06-13296124 E-mail: astrid.persons@west-brabant.eu Website: http://rpa.west-brabant.eu Nieuwsbrief December 2014 nieuwsbrief Jaargang 1, nummer 3 Derde nieuwsbrief van het rpa

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Het convenant en startdocument met betrekking tot het Regionale Werkbedrijf, de Utrechtse Werkkamer

Gemeente Woerden. Het convenant en startdocument met betrekking tot het Regionale Werkbedrijf, de Utrechtse Werkkamer Gemeente Woerden RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00035 15R.00035 gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 27 januari 2015 Portefeuillehouders) : wethouder Koster Portefeuille(s) : Participatie,

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015

Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015 Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015 Uw mening? Zijn alle werkzaamheden geschikt voor de doelgroep? NEEN! Zijn

Nadere informatie

van de raadsleden dhr. N. Rennenberg (OAE) en dhr. C. Verbeek (OAE) over kwetsbare jongeren.

van de raadsleden dhr. N. Rennenberg (OAE) en dhr. C. Verbeek (OAE) over kwetsbare jongeren. gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6448 Inboeknummer 15bst01156 Beslisdatum B&W 25 augustus 2015 Dossiernummer 15.35.103 (2.2.1) Raadsvragen van de raadsleden dhr. N. Rennenberg (OAE) en dhr. C. Verbeek

Nadere informatie

Visie op het Werkbedrijf Drenthe en samenwerkingsovereenkomst

Visie op het Werkbedrijf Drenthe en samenwerkingsovereenkomst RIS.7102 Visie op het Werkbedrijf Drenthe en samenwerkingsovereenkomst Missie: het leveren van een bijdrage aan de verhoogde arbeidsdeelname van mensen met een arbeidsbeperking. Visie: met oog voor de

Nadere informatie

Convenant INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT

Convenant INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT Convenant INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT De Partijen: a. Namens de werkgeversorganisaties: a. VNO NCW West, vertegenwoordigd door: de heer B. Mooren, Directeur (namens hem mevrouw L.P. Tiel, Regiomanager); b.

Nadere informatie

Behandeld door Fred Wosgien Telefoon Retouradres : Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft

Behandeld door Fred Wosgien Telefoon Retouradres : Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft Samenleving Advies OWO Gemeente Delft Westlandseweg 40 2624 AD Delft!BAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Behandeld door Fred Wosgien Telefoon 06-53986106 Retouradres : Advies, Postbus 78,

Nadere informatie

Agendapunt. Registratienummer Kopie aan afdeling Akkoord Bespreken Kopie Openbaar. Burgemeester

Agendapunt. Registratienummer Kopie aan afdeling Akkoord Bespreken Kopie Openbaar. Burgemeester B&W voorstel Agendapunt Nummer Onderwerp Verordeningen Re- integratie, Loonkostensubsidie en Individuele Studietoelage Ambtenaar Carina Neijgh van Lier Afdeling Economie en Werk Paraaf afdelingsmanager

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Werkgeversdienstverlening. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Oplegvel. 1. Onderwerp Werkgeversdienstverlening. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Werkgevers Event 20 november 2014. Participatiewet. De gevolgen hiervan voor werkgevers

Werkgevers Event 20 november 2014. Participatiewet. De gevolgen hiervan voor werkgevers Werkgevers Event 20 november 2014 Participatiewet De gevolgen hiervan voor werkgevers Startdatum: 1 januari 2015 De situatie nu èn per 1 januari 2015 Huidige situatie: Wajong, WSW, WWB verschillende rechten,

Nadere informatie

Betere werkgeversdienstverlening door harmonisering

Betere werkgeversdienstverlening door harmonisering Betere werkgeversdienstverlening door harmonisering Ervaringen van G4/UWV bij het vormgeven van een gezamenlijke propositie aan werkgevers voor de invulling van de garantiebanen Dries Bartelink (Amsterdam)

Nadere informatie

Participatiewet. Aanleiding. 35 Werkbedrijven

Participatiewet. Aanleiding. 35 Werkbedrijven Participatiewet Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. De wet zet een groot aantal veranderingen binnen de sociale zekerheid in gang en vervangt de Wet werk en bijstand. Aanleiding Op 13

Nadere informatie

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8 Beleidsplan Participatiewet Berkelland 1 2 0 1 5-2 0 1 8 Meer doen met minder geld 2 Dienstverlening van binnen naar buiten 1. Eigen kracht (sociaal netwerk) 2. Algemene voorzieningen 3. Maatwerkvoorzieningen

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK. Registratienummer Datum raadsvergadering 24 april 2012 Datum B&W besluit 13 maart 2012

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK. Registratienummer Datum raadsvergadering 24 april 2012 Datum B&W besluit 13 maart 2012 VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Registratienummer Datum raadsvergadering 24 april 2012 Datum B&W besluit 13 maart 2012 Portefeuillehouder Burgemeester Behandelend ambtenaar Jean-Paul Ruyters

Nadere informatie

MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet. in opdracht van Min. SZW

MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet. in opdracht van Min. SZW MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet in opdracht van Min. SZW van centraal naar decentraal er zijn 3 grote decentralisaties gaande [ het zijn 3 landelijke regelingen die nu via de gemeenten geregeld

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Fryslân Werkt!

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Fryslân Werkt! Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Fryslân Werkt! Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Fryslân Werkt! De provincie Friesland vormt de geografische afbakening van Arbeidsmarktregio

Nadere informatie

Participatiewet. 1 januari 2015

Participatiewet. 1 januari 2015 Participatiewet 1 januari 2015 Agenda Uitgangspunten Participatiewet - Sjak Vrieswijk De WVK-groep - Gerard van Beek De ISD/Werkplein de Kempen - Sjak Vrieswijk Kempenplus - Gerard van Beek Het regionaal

Nadere informatie

Datum besluit: Paraaf secretaris:

Datum besluit: Paraaf secretaris: VOORSTEL AAN B EN W GEMEENTE LOPPERSUM DATUM 17 februari 2016 Betreft brief ingekomen: Van: Adviesnr 2016-03862 Onderwerp: Samenwerking arbeidsmarktregio regionaal Werkbedrijf Werk in Zaaknr Z-12-04630

Nadere informatie

Conceptmemo Werkbedrijf West-Brabant Aan: rpa West-Brabant Van: Projectgroep Participatiewet Datum: 10 september 2014

Conceptmemo Werkbedrijf West-Brabant Aan: rpa West-Brabant Van: Projectgroep Participatiewet Datum: 10 september 2014 Conceptmemo Werkbedrijf West-Brabant Aan: rpa West-Brabant Van: Projectgroep Participatiewet Datum: 10 september 2014 1. Inleiding In 2013 is een sociaal akkoord gesloten tussen Kabinet en sociale partners.

Nadere informatie

Basisdocument. Regionaal Werkbedrijf FoodValley

Basisdocument. Regionaal Werkbedrijf FoodValley Basisdocument Regionaal Werkbedrijf FoodValley november 2014 Voorwoord Een echt inclusieve arbeidsmarkt. Dat is het gezamenlijke doel van de sociale partners en publieke partijen in de arbeidsmarktregio

Nadere informatie

Kijk naar de mens, niet naar de rugzak. maar een kracht. Autisme is voor mijn werk geen beperking, Staan voor een baan. Manager Operations Jos Bruens

Kijk naar de mens, niet naar de rugzak. maar een kracht. Autisme is voor mijn werk geen beperking, Staan voor een baan. Manager Operations Jos Bruens Kijk naar de mens, niet naar de rugzak. Manager Operations Jos Bruens van PromTeg Industries, Duiven. Staan voor een baan Autisme is voor mijn werk geen beperking, maar een kracht. Panelenbouwer Niels

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Werk in Zicht

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Werk in Zicht Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Werk in Zicht Achtergrond In het sociaal akkoord dat in april 2013 is afgesloten tussen kabinet en sociale partners is onder andere afgesproken dat er de

Nadere informatie

Handreiking aan werkgevers. Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak

Handreiking aan werkgevers. Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak Handreiking aan werkgevers Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak Bedrijven die meedoen aan het uitvoeren van de banenafspraak kunnen in allerlei vormen daarbij ondersteuning van de overheid

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 366 Besluit van 4 september 2014, houdende wijziging van het Besluit SUWI in verband met het stellen van regels voor de regionale samenwerking

Nadere informatie

Definitieve versie Startdocument De Utrechtse Werktafel

Definitieve versie Startdocument De Utrechtse Werktafel Definitieve versie Startdocument De Utrechtse Werktafel 19 december 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 1.1 Doel document... 2 1.2 Achtergrond en bestuurlijke opdracht... 2 1.3 Utrechtse

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

Banenafspraak 2013-2026

Banenafspraak 2013-2026 Banenafspraak 2013-2026 Onderdeel van sociaal akkoord 2013 Presentatie: Hans Spigt Datum: 27 november 2015 www.vso-werkgevers.nl Taakstelling Banenafspraak Extra banen voor bijzondere doelgroep Taakstelling

Nadere informatie

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking?

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Participatiewet Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Wat kan het WSP voor u betekenen? Werving & selectie Branche- en Subsidies & regelingen Werkgevers Scan doelgroepen arbeidsjuridischadvies

Nadere informatie

De Onderwijsspecialisten Dienstverlening. De participatiewet. Ed Staal en Richard Brenkman

De Onderwijsspecialisten Dienstverlening. De participatiewet. Ed Staal en Richard Brenkman De participatiewet Ed Staal en Richard Brenkman Doel van participatiewet Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, via betaald werk aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Plan van Aanpak n.a.v. Akkoord van Westerlee. Gemeente Stadskanaal 14 september 2015

Informatiebijeenkomst Plan van Aanpak n.a.v. Akkoord van Westerlee. Gemeente Stadskanaal 14 september 2015 Informatiebijeenkomst Plan van Aanpak n.a.v. Akkoord van Westerlee Gemeente Stadskanaal 14 september 2015 Inleiding Het akkoord van Westerlee: Aanleiding Kernpunten Bestuurlijke afspraken Financiering

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering : 23 april Agendapunt : 7. Programma : (8) Wurk & Bystân Portefeuillehouder : H. Rijpstra. Aan de Raad.

Raadsvoorstel. Vergadering : 23 april Agendapunt : 7. Programma : (8) Wurk & Bystân Portefeuillehouder : H. Rijpstra. Aan de Raad. Raadsvoorstel Vergadering : 23 april 2015 Agendapunt : 7 Status : Opiniërend Programma : (8) Wurk & Bystân Portefeuillehouder : H. Rijpstra Behandelend ambt. : Nienke de Vries E-mail : nienkedevries@t-diel.nl

Nadere informatie

Henrike Huyskamp H. Huyskamp s Fijnhouthandel Zwolle Zwolle. Samen denken in mogelijkheden Daarwerkenweaan.nl. Voor iedereen een baan

Henrike Huyskamp H. Huyskamp s Fijnhouthandel Zwolle Zwolle. Samen denken in mogelijkheden Daarwerkenweaan.nl. Voor iedereen een baan Henrike Huyskamp H. Huyskamp s Fijnhouthandel Zwolle Zwolle Samen denken in mogelijkheden Daarwerkenweaan.nl Voor iedereen een baan Voor iedereen een baan, daar werken we aan Werkbedrijf Regio Zwolle hielp

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

Ik praat wat langzamer, Sociaal ondernemen loont! maar hij werkt des te harder.

Ik praat wat langzamer, Sociaal ondernemen loont! maar hij werkt des te harder. Ik praat wat langzamer, Sociaal ondernemen loont! maar hij werkt des te harder. Steeds meer ondernemers helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan. Dat doen ze om verschillende redenen,

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt)

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Vergadering: 27 januari 2015 Agendanummer: 14 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Aan

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst Meerwerk Werkbedrijf en gemeente Groesbeek

Dienstverleningsovereenkomst Meerwerk Werkbedrijf en gemeente Groesbeek Dienstverleningsovereenkomst Meerwerk Werkbedrijf en gemeente Groesbeek Partijen; Opdrachtgever: de gemeente Groesbeek, te dezer zake krachtens artikel 171, tweede lid, van de Gemeentewet rechtsgeldig

Nadere informatie

aandeslaginzeeland arbeidsmarktregio zeeland vanuit gemeentelijk perspectief

aandeslaginzeeland arbeidsmarktregio zeeland vanuit gemeentelijk perspectief aandeslaginzeeland arbeidsmarktregio zeeland vanuit gemeentelijk perspectief introductie De regering wil met de arbeidsmartktregio's de regionale samenwerking tussen gemeenten, werknemers- en werkgeversorganisaties

Nadere informatie

Basisdocument. Regionaal Werkbedrijf FoodValley

Basisdocument. Regionaal Werkbedrijf FoodValley Basisdocument Regionaal Werkbedrijf FoodValley December 2014 Voorwoord Een echt inclusieve arbeidsmarkt. Dat is het gezamenlijke doel van de sociale partners en publieke partijen in de arbeidsmarktregio

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 14613 Afdeling: Leefomgeving Registratiedatum: 03-07-2015 Agendapunt: 33-04-00 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Werkgeversdienstverlening arbeidsmarktregio Noord-Limburg

Nadere informatie

Wijziging re-integratieverordening Participatiewet gemeente Woudrichem 2015 Volgnr Corsa kenmerk /

Wijziging re-integratieverordening Participatiewet gemeente Woudrichem 2015 Volgnr Corsa kenmerk / VOORSTEL AAN DE RAAD Onderwerp Wijziging re-integratieverordening Participatiewet gemeente Woudrichem 2015 Volgnr. 2015-028 Corsa kenmerk 15.0006728/ Portefeuillehouder Ambtenaar Afdeling Wethouder P.

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018

Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018 Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 28 april 2015 Agendapunt : 8 Portefeuillehouder : mw. M.A. de Visser Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018 B&W besluit d.d. : 7 april 2015

Nadere informatie

Visie op het Werkbedrijf Decentralisatie: Participatiewet

Visie op het Werkbedrijf Decentralisatie: Participatiewet Visie op het Werkbedrijf Decentralisatie: Participatiewet 1. Inleiding Het Rijk is een aantal jaren geleden met een grote decentralisatiebeweging gestart, waarbij gemeenten verantwoordelijk worden op een

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuidoost-Brabant groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Wajong en Participatiewet

Wajong en Participatiewet Inovat 5 maart 2015 Wajong en Participatiewet Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Inovat 5 maart 2015 2 Waarom Participatiewet? Meer kansen creëren om mensen aan werk te helpen Minder regelingen

Nadere informatie

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Inleiding De gemeenten in de regio Haaglanden en het UWV hebben in 2011 een convenant gesloten over de wijze waarop zij gezamenlijk de werkgeversbenadering

Nadere informatie

*Z005D345734* documentnr.: INT/C/14/06666 zaaknr.: Z/C/14/07428

*Z005D345734* documentnr.: INT/C/14/06666 zaaknr.: Z/C/14/07428 *Z005D345734* documentnr.: INT/C/14/06666 zaaknr.: Z/C/14/07428 Raadsinformatiebrief Onderwerp Aard : Invoering van de Participatiewet : Actieve informatie Portefeuillehouder : Mw. W.T.G. Vervoort Reijnders

Nadere informatie

Beleidsregels Werknemersvoorzieningen, Jobcoach en Proefplaatsing gemeente Dantumadiel

Beleidsregels Werknemersvoorzieningen, Jobcoach en Proefplaatsing gemeente Dantumadiel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Dantumadiel. Nr. 169147 2 december 2016 gemeente Dantumadiel Burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel; gelezen de: Participatiewet; Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Beleidsregel Jobcoach (begeleiding op de werkplek) Artikel 1. Begripsbepalingen

Beleidsregel Jobcoach (begeleiding op de werkplek) Artikel 1. Begripsbepalingen Beleidsregel Jobcoach (begeleiding op de werkplek) Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels en uitvoeringsinstructies worden gebruikt en die niet nader worden omschreven

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld.

Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Nummer : 10-01.2015 Onderwerp : Verordeningen Participatiewet Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Uithuizen, 18 december 2014. AAN DE RAAD.

Nadere informatie

Voorbeeld samenwerkingscontract tussen werkgever en gemeente

Voorbeeld samenwerkingscontract tussen werkgever en gemeente Samenwerkingscontract tussen XXX en ggg 1. XXX, gevestigd te XXX, hierna te noemen "XXX", ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door,.. en 3. Gemeente ggg, hierna te noemen, gevestigd te ggg, ten deze

Nadere informatie

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven De Participatiewet Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013 Edith van Ruijven De participatiewet Naar een inclusieve arbeidsmarkt jobcoach No risk polis Compensatie lagere productiviteit (loonkostensubsidie)

Nadere informatie

Wat houdt de Participatiewet in?

Wat houdt de Participatiewet in? Participatiewet Wat houdt de Participatiewet in? Op 1 juli 2014 aangenomen door de Eerste Kamer; Op 1 januari 2015 gaat de Participatiewet van kracht, één regeling Doel: zoveel mogelijk mensen met een

Nadere informatie

Geschikt werk voor geschikte mensen

Geschikt werk voor geschikte mensen Geschikt werk voor geschikte mensen Divosa vrijdag Utrecht, 14 maart 2014 Erik Voerman UWV WERKbedrijf 2 Ontwikkelingen Wajong Afname groei aantal Wajongers sinds 2010 Na instroom gaan jongeren sneller

Nadere informatie

Voorstel : Financiële prognose 2014. Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 25 september 2014. Agendapunt : 5.a. Vertrouwelijk. Aan het Algemeen Bestuur,

Voorstel : Financiële prognose 2014. Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 25 september 2014. Agendapunt : 5.a. Vertrouwelijk. Aan het Algemeen Bestuur, Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 25 september 2014 Agendapunt : 5.a Vertrouwelijk : Nee Aan het Algemeen Bestuur, In de AB-vergadering van 26 juni is een bestuursrapportage over de eerste

Nadere informatie

Evaluatie Werkgeversservicepunt en voorbereiding Participatiewet: visie Werk

Evaluatie Werkgeversservicepunt en voorbereiding Participatiewet: visie Werk Agendapunt: 13 Raadsvoordracht Evaluatie Werkgeversservicepunt en voorbereiding Participatiewet: visie Werk Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit

Nadere informatie

Besluit V038. De raad van de gemeente Zeewolde,

Besluit V038. De raad van de gemeente Zeewolde, Nummer V038 De raad van de gemeente Zeewolde, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 maart 2010; gelet op artikel 47 van de Wet werk en bijstand (Wwb), artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014. Notitie beleidskeuzes participatiewet

1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014. Notitie beleidskeuzes participatiewet 1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014 Notitie beleidskeuzes participatiewet Introductie Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. De Participatiewet is een bundeling van drie

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1209852 22 juni 2015

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1209852 22 juni 2015 gemeentebestuur PURMEREND Postbus 15 1440 AA Purmerend telefax 0299-452124 Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Team Beleidsontwikkeling De gemeenteraad van Purmerend VERZONDEN 2 3.06.15 uw brief van

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie