To change or not to change

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "To change or not to change"

Transcriptie

1 To change or not to change De rol van Automatisering in het strategisch veranderingsproces van accountantskantoren De rol van ICT in het veranderingsproces dat accountantskantoren de komende jaren willen of moeten doormaken is groot. Deze stelling wordt door degenen die zich binnen accountantskantoren bezig houden met de toekomst van de organisatie breed onderschreven. Er is vaak wel discussie over de vraag of automatisering nu de grote aanjager van alle veranderingen is, of dat ze toch vooral de ondersteunende factor is om de veranderingen in de organisatie voor elkaar te krijgen. Vermoedelijk ligt de waarheid ergens in het midden. Veel kantoren worstelen in ieder geval wel met de vraag welke ICT-ontwikkelingen nu eigenlijk relevant en blijvend zijn, en ook hoe ze in elkaar kunnen worden gepast. In het verlengde daarvan doemen vragen op als: In welk tempo moeten we inspelen op bepaalde ICT-ontwikkelingen? Waar moeten we beginnen? Kunnen we toe met updates van onze huidige systemen of is er een noodzaak om systemen te gaan vervangen door andere? Het is bepaald niet gemakkelijk om te voorspellen waar het met de ICT naartoe gaat en welke trends gevolgd moeten worden. Dit kan met een knipoog- worden onderstreept door onderstaande voorspellingen die in het verleden zijn gemaakt door bepaald niet de minste ICT-deskundigen: Computer in the future may weight no more than 1.5 tons (Popular Science in 1949) I think there is a world market for maybe five computers (Thomas Watson, bestuursvoorzitter IBM in 1943) 640K ought to be enough for anybody (Bill Gates in 1981) Relevante ICT-ontwikkelingen SRA onderscheidt enkele ICT-trends waarvan duidelijk lijkt dat ze (soms zelfs zeer) relevant zijn voor accountantskantoren en die tevens het stadium van hype lijken te zijn ontstegen: Digitalisering Standaardisatie en integratie Big data Outsourcing / Cloud computing Het Nieuwe Werken Consumentisering van ICT Social Media Informatiebeveiliging Duurzaamheid Van digitalisering naar elektronisering De trend van digitalisering gaat veel verder dan elektronische dossiervorming, al is dat wel een ontwikkeling die inmiddels door heel veel kantoren is ingezet. Inkomende postregistratie (waaronder inkomende facturen), scannen van vaktechnische dossiers en het centraal archiveren van s zijn voorbeelden van elektronische dossiervorming.

2 Maar de digitalisering heeft ook betrekking op processen (workflow management), communicatie (webportalen), rapportagestromen (SBR/XBRL), transacties (efacturering, electronic banking), advisering (data analyse, benchmarking, rating) en, als we digitalisering wat ruimer interpreteren als het transformatieproces van fysiek naar virtueel, zelfs op het gebied van hardware en infrastructuur (virtualisatie). Deze ontwikkelingen vertonen veel onderlinge samenhang: elektronische documenten hebben -voordat ze definitief het archief in gaan- een dynamisch karakter, hetgeen betekent dat ze door een proces (workflow) heen geleid worden. Die documentenstroom (doc flow) beperkt zich veelal ook niet tot de eigen organisatie, bijvoorbeeld omdat accordering van cliënten noodzakelijk is of wanneer het document (rapportage) moet worden aangeleverd bij een uitvragende partij als de Belastingdienst (aangifte) of een bank (kredietrapportage). In dergelijke processen kunnen webportalen een belangrijke faciliterende en efficiency verhogende rol spelen, ook vanwege de mogelijkheid om delen van het dossier via zo n portaal te ontsluiten voor cliënten of andere belanghebbenden. Aan de voorkant van het proces (het boeken van administraties) zien we de digitalisering ook steeds verder oprukken: nu nog vaak in de vorm van het scannen, herkennen en automatische boeken van boekstukken, maar op termijn zullen efacturen gemeengoed zijn. Strikt genomen zijn we het stadium van digitaliseren dan al gepasseerd, want dat begrip veronderstelt nog een conversieslag van papier naar bestand. Met efactureren worden uitsluitend nog databestanden uitgewisseld, net zoals dat al langer het geval is met elektronische banktransacties. Naarmate er meer gegevens in de vorm van databestanden worden vastgelegd, groeit de behoefte om die data te analyseren, bijvoorbeeld om de uitkomsten daarvan te gebruiken in geautomatiseerde programma s die, in combinatie met het deskundig advies van de accountant of fiscalist, ondernemers kunnen helpen bij het nemen van de juiste beslissingen. Qua infrastructuur gebeuren al deze processen op systemen die enerzijds niet langer fysiek binnen de eigen kantooromgeving aanwezig zijn (outsourcing), en die anderzijds ook steeds vaker gevirtualiseerd zijn: één krachtige machine kan de functie van meerdere servers vervullen. Vanuit het oogpunt van kostenbesparing en duurzaamheid een welkome ontwikkeling. Standaardisatie en integratie Het proces van digitalisering / elektronisering gaat hand in hand met de trend dat er steeds meer (internationale) standaarden ontstaan, die de uitwisseling van bestanden aanzienlijk eenvoudiger maken. Zowel zender als ontvanger kennen namelijk de vereiste bestandsspecificaties, zodat data zonder menselijke tussenkomst van systeem naar systeem kunnen worden getransporteerd. Het is een belangrijke katalysator voor ketenintegratie, omdat het organisaties in staat stelt om geautomatiseerde processen op relatief eenvoudige wijze aan elkaar te koppelen. Integratie betekent in dit geval ook dat er geen sprake is van éénrichtingsverkeer. De Belastingdienst zorgt er bijvoorbeeld voor dat men t.a.v. de retourberichten (w.o. EKA s of de toekomstige SBA) dezelfde standaard toepast als die van de ingediende elektronische aangiften. Ketenintegratie kent een belangrijke randvoorwaarde, namelijk dat de verschillende ketenpartners kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de aangeleverde data. Naar verwachting zal dit vertrouwen in toenemende mate worden geformaliseerd in de vorm van convenanten. Horizontaal toezicht is hiervan een bekend en actueel voorbeeld. We kennen onder meer standaarden voor de aanlevering van verantwoordingsrapportages (SBR/XBRL), maar ook voor elektronische facturen (UBL) en in het betalingsverkeer (SEPA). Big data Een jaar of tien geleden zijn we, vooral vanwege het internet, overgegaan van lineaire groei naar exponentiële groei van data. Schattingen geven aan dat ongeveer 90% van alle data in de afgelopen twee jaar is ontstaan. En het tempo neemt nog steeds toe, volgens de Wet van Moore is er elke 18 maanden sprake van een verdubbeling. Niemand heeft het nog over Megabytes en ook rekenen in Gigabytes dreigt binnen afzienbare tijd een achterhaalde exercitie te worden. Steeds minder mensen kijken verbaasd als de term Terabytes wordt genoemd. En hoe lang zal het duren voordat we vertrouwd raken met Petabytes (PB), Exabytes (EB), Zettabytes (ZB) en Yottabytes (YB = 1024 bytes)? Alleen het feit dat de namen van deze eenheden al zijn bedacht is veelzeggend.

3 We leven dus in het tijdperk van Big data en dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Niet alleen op het gebied van het opvangen ( capture ), opslaan ( storage ), zoeken ( search ) en delen ( sharing ) van data, maar vooral om in die enorme berg aan gegevens bruikbare informatie te vinden. Die gegevens komen ook nog eens in allerlei vormen voor: niet alleen gestructureerd uit bedrijfsapplicaties, maar nog veel vaker ongestructureerd via social media, logbestanden en andere bronnen. Ter relativering: de hoeveelheid gegevens die het etiket Big opgeplakt kan krijgen, verschilt per sector en verandert met de tijd. Voorbeeld: in de sterrenkunde wordt gewerkt met radiotelescopen die dagelijks ettelijke terabytes aan gegevens opnemen en versturen. Daaraan hoeft een accountants-kantoor zich (vooralsnog?) niet te spiegelen. Een dataverzameling die momenteel als Big wordt gekwalificeerd, kan over een paar jaar als normaal worden betiteld. Het is nog maar 20 jaar geleden dat de opslagcapaciteit van een PC rond de 40 Mb lag, met daarop het besturingssysteem, alle noodzakelijke bedrijfsapplicaties en de opgeslagen gegevensbestanden. In die zin zou je het begrip Big Data misschien nog wel het best kunnen omschrijven als: Een hoeveelheid gegevens die de capaciteit van de gebruikelijke databases en die van de software die nodig is voor inlezen, beheer en analyse (verre) te boven gaat. Waar het in de kern dus om gaat is dat organisaties, ook accountantskantoren, zich bewust zijn van de enorme groei van de data-berg, zodat men tijdig op zoek gaat naar tools om die data te kunnen analyseren en te kunnen vertalen naar bruikbare, presentabele informatie. Outsourcing en cloud computing: op weg naar hoog intelligente netwerken Het besluit om IT wel of niet te gaan outsourcen komt eens in de zoveel tijd op het bordje van besluitvormers terecht, bijvoorbeeld als het serverpark moet worden gemoderniseerd, als de systeembeheerder de organisatie verlaat, of als er een nieuw softwarepakket moet worden geselecteerd. Tot nu toe beperkt de outsourcing zich vaak nog tot het ICT-beheer, maar de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van cloud computing brengen de mogelijkheid om steeds meer onderdelen van de ITomgeving te outsourcen steeds dichterbij. Zeker op het gebied van software zien we dat aanbieders bij de ontwikkeling van nieuwe producten eigenlijk alleen nog maar op internettechnologie inzetten. En steeds vaker wordt die software niet meer fysiek bij eindgebruikers geïnstalleerd maar als een centraal gehoste applicatie als dienst aangeboden. We noemen dit Software-as-a-Service (SaaS). Hiermee zijn we de afgelopen jaren redelijk vertrouwd geraakt door de opkomst van online boekhoudpakketten en loon verwerkende applicaties. Veel minder bekend, maar wel een logisch vervolg op SaaS, is de mogelijkheid om het besturingssysteem en aanverwante diensten via de Cloud af te nemen (PaaS = Platform-as-a-Service), of om dat zelfs op de hele infrastructuur (IaaS = Infrastructure-as-a-Service) toe te passen. In het kader van de hiervoor genoemde trend van Big Data leeft de veronderstelling dat we erop kunnen wachten dat er aanbieders van online analysetools op de markt verschijnen (AaaS = Analytics-as-a-service). Sommige Cloud watchers hanteren zelfs al de afkorting EaaS: Everything-as-a-Service. Het biedt een toekomstperspectief van hoog intelligente (High-IQ) netwerken. Dit zijn combinaties van hoge breedbandcapaciteit, superdatacenters voor cloud computing, intelligente apparatuur die op elke locatie kan worden gebruikt en gepersonaliseerde toepassingen. In de praktijk zullen dergelijke netwerken naar verwachting hybride zijn, een mix van public en private cloud, in eerste instantie wellicht zelfs nog gecombineerd met lokale IT-omgevingen. Binnen dergelijke netwerken vervullen de ketenpartners afwisselend de rol van afnemer, producent en/of moderator (intermediair). In de energiebranche zien we hier al voorbeelden van: consumenten of bedrijven investeren in nieuwe energiebronnen (zon, wind, water) en leveren overtollige energie terug aan het generieke netwerk. In de administratieve keten kunnen bedrijven data (anoniem) ter beschikking stellen van data factories, om hiervan vervolgens te kunnen profiteren door middel van benchmarkrapportages en bijbehorend deskundig advies. Ander voorbeeld: de Belastingdienst levert status- en voortgangsinformatie aan intermediairs, die deze informatie op hun beurt weer gebruiken in hun dienstverlening aan cliënten. Zo is het de kunst voor iedere partner in de keten om op zoek te gaan naar rollen die toegevoegde waarde bieden voor andere ketenpartijen. Hoe het ook zij, de outsourcingmarkt wordt langzaam maar zeker volwassen en opdrachtgevers stellen, naarmate zij meer kennis verkrijgen over de voor- en nadelen, hogere eisen aan uitbestedingsrelaties. Anders gezegd: er kan van alles geoutsourcet worden, maar opdrachtgevers zullen de regie over dit proces niet snel uitbesteden.

4 Het Nieuwe Werken Er zijn mensen die zeggen dat de term Het Nieuwe Werken achterhaald is en een enkeling verkondigt zelfs dat het als duurzame trend mislukt is. Hebben deze pessimisten gelijk? Het is ontegenzeggelijk waar dat bedrijven die enkele jaren geleden veel publiciteit kregen vanwege het integraal doorvoeren van het concept er nu (deels) van teruggekomen zijn. Maar toch is er een wezenlijke en onomkeerbare verandering opgetreden, namelijk de acceptatie van het feit dat medewerkers van organisaties mobieler zijn geworden en hun werk flexibeler wensen in te richten. Ook aan SRA-accountantskantoren is dit niet voorbij gegaan. Reeds in 2009 toonde de toenmalige ICT- Benchmark van SRA al aan dat op bijna 80% van de kantoren telewerken plaatsvond. In de recent verschenen ICT-benchmark 2011 bleek dit percentage te zijn toegenomen naar 90%. Het Nieuwe Werken is dus niet nieuw meer, je zou wellicht beter kunnen spreken van Het Slimme Werken. Als voornaamste reden om dit slimme werken te faciliteren wordt door kantoren aangegeven dat ze hiermee een verhoogde flexibiliteit voor zowel werkgever als werknemer beogen. Het komt ook de zelfstandigheid van werknemers ten goede, iets wat men bij deze tijd vindt passen. Andere veel genoemde redenen zijn: meer rust om te werken, het vermijden van files en vertragingen en het reduceren van de reistijd van werknemers. Maar Het Nieuwe of Slimme Werken is meer dan alleen het werken op een andere werkplek dan het eigen kantoor en/of het bieden van meer flexibiliteit voor wat betreft de werktijden. Het past ook in een maatschappij, waarin werknemers steeds vaker zelf over productiviteitsmiddelen beschikken die sneller en krachtiger zijn dan de middelen die ze van de werkgever ter beschikking krijgen. Consumentisering van ICT Bring your own device is een uitspraak die meer en meer gebezigd wordt. Het gaat over de trend dat werkgevers hun (nieuwe) medewerkers niet meer uitrusten met standaard ICT-middelen, maar eerder geneigd zijn om hen een budget te verstrekken, waarmee ze de middelen kunnen aanschaffen die ze zelf het beste vinden om hun werk te kunnen doen. Het lijkt een logische vervolgstap in de evolutie van Het Nieuwe (Slimme) Werken. Steeds meer apparaten komen op de markt, er is voor elk wat wils en iedereen heeft wel een bepaald apparaat waar hij of zij het beste mee overweg kan en productiever kan zijn dan de apparaten op een traditioneel kantoor die tijdens afwezigheid van de medewerker niets staan te doen. Eigenlijk zonde van de investering. Een klein rekensommetje: Een full-timer werkt van de 365 dagen in een jaar ongeveer 225 dagen. Met andere woorden: 140 dagen -meer dan éénderde van de benutbare tijd- doen hard- en software op een werkplek helemaal niets, sterker nog, is ook de kantoorplek zelf niet in gebruik. Logisch dat er gekeken wordt naar mogelijkheden om ruimtes effectiever te kunnen benutten en werkplekken qua afschrijvingskosten efficiënter in te kunnen zetten. Koppel dat aan groeiende mobiliteit van mensen, de toenemende behoefte om eigen tijd in te kunnen delen en de wens om met hun eigen vertrouwde apparaten te kunnen werken en Het Slimme Werken met het concept van "Bring your own device" is geboren. De explosieve groei van het gebruik van de smart phone is eigenlijk al een historisch feit en momenteel veroveren de tablets steeds meer terrein. Zeker naarmate meer onderdelen van de IT-omgeving in de Cloud komen te staan zijn de voor het werk noodzakelijke toepassingen op zeer eenvoudige wijze via dergelijke mobile devices te gebruiken, waar en wanneer je maar wilt. De consumentisering beperkt zich echter niet tot de hardware: in het consumentendomein is ook steeds meer software beschikbaar die bedrijfsmatig ingezet kan worden. Denk maar aan de Apps die een stormachtige ontwikkeling doormaken. Hiermee importeren bedrijven en instellingen ook het typische consumentengedrag. Dit consumentengedrag wordt onder meer gekenmerkt door het stellen van hoge eisen aan de beschikbaarheid, snelheid en functionaliteit van middelen en toepassingen en aan snel toegankelijke en deskundige ondersteuning op de momenten dat er sprake is van een storing. Bring your own device is dus meer dan een vrijblijvende oproep om eigen middelen te gaan gebruiken voor het werk, het dient ingebed te zijn in het bredere organisatiebeleid. Social Media Social Media is nauwelijks meer weg te denken, ook niet binnen organisaties. De laagdrempeligheid van social media platforms leidt ertoe dat de grens tussen werk en privé steeds meer vervaagt. Communicatie over de organisatie is niet langer per definitie het monopolie van de werkgever. Werknemers acteren in sociale verbanden en maken melding van bedrijfsgerelateerde activiteiten of brengen opinies naar buiten

5 over allerlei (werkgerelateerde) onderwerpen. Zeker binnen een accountantskantoor, waar vertrouwen één van de pijlers is onder de klantrelatie, is het zaak om deze ontwikkeling in goede banen te leiden. Verbieden is niet de oplossing, wél het maken van goede afspraken (richtlijnen) en het creëren van bewustzijn bij medewerkers omtrent de mogelijke impact van berichten die via social media worden verspreid. Het verdient zelfs aanbeveling om social media te integreren in de marketing- en communicatiestrategie van het kantoor. Mits goed gebruikt, kan het bijdragen aan één of meerdere van de volgende doelstellingen: Bereik (zichtbaarheid) Reputatie (merkbeleving) Betrokkenheid (interactie en feedback) Innovatie (crowd sourcing en co sourcing) Loyaliteit (hechtere relaties met bestaande doelgroepen) Acquisitie (bereiken van nieuwe klantsegmenten) Omzet (social commerce) Op het eerste gezicht lijken sommige doelstellingen misschien minder toepasbaar voor accountantskantoren, maar innovatief denken zou in tweede instantie wel eens tot nieuwe inzichten kunnen leiden, die uw kantoor echt onderscheidend maken ten opzichte van andere dienstverleners. Op het gebied van Social Media zijn verschillende (generieke) trends waar te nemen: Toenemende budgetten Grotere aandacht voor Location Based Services Opkomst van Social Graph migratie naar Social CRM Meer aandacht voor rendementsmeting van Social Media Meer aandacht voor privacy en gedragscodes Social media wordt steeds mobieler Gecontroleerde links tussen verschillende Social media platforms Branche media ontstaan van besloten (focus)groepen Toenemende organisatie van de Crowd, behoefte aan crowd management Belang/noodzaak van relevantie (van berichten) neemt toe Informatiebeveiliging Een wereld die steeds meer digitaliseert en virtualiseert is niet automatisch veilig. Sterker, indien u zonder voldoende kennis van zaken meegaat in de ontwikkelingen die hierboven geschetst zijn kan dit zonder dat u zich hiervan bewust bent grote risico s met zich meebrengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: Productiviteitsverlies (40% van webactiviteiten is niet werk gerelateerd) Beslag op beschikbare bandbreedte (bv. streamen van video s en muziek) Bezoeken van onveilige sites (malware, achterlaten van gevoelige informatie op fake websites) Identiteitsdiefstal Informatielekken of dataverlies Compliancy risico s Reputatieschade De aandacht voor informatiebeveiliging is dus cruciaal. En daarbij gaat het niet uitsluitend om ICTgerelateerde maatregelen (technisch en procedureel), maar ook om fysieke beveiligingsmaatregelen tegen inbraak, brand of andere calamiteiten. En de allergrootste risicofactor blijkt keer op keer toch het eigen personeel te zijn. Dat kan te maken hebben met onbewustheid of ondeskundigheid, maar het kan ook opspelen in situaties waarin de arbeidsrelatie verstoord raakt. Met andere woorden: er is een integraal beveiligingsbeleid nodig, dat er zo goed als mogelijk voor moet zorgen dat risico s aan de voorkant tot een minimum beperkt worden. Dat vergt meestal een investering en leidt vaak ook tot periodieke kosten. Dat is nu eenmaal de verzekeringspremie die je als organisatie betaalt om erger te voorkomen. Zorgen een goed beveiligingsbeleid en de daaruit voortvloeiende veiligheidsmaatregelen voor 100% zekerheid? Nee, helaas moet worden vastgesteld dat, ook al wordt de voordeur van nog zo veel sloten

6 voorzien, er altijd wel iets of iemand is die er in slaagt om die deur open te krijgen of die een achterdeur vindt die toegang verschaft tot de organisatie. Of die gewoon over alle sleutels beschikt en van binnenuit mogelijke rampen veroorzaakt. Dus: bij informatiebeveiliging hoort ook calamiteitenmanagement. Wat te doen als de informatiebeveiliging onverhoopt toch tekort schiet en er een incident optreedt? Het is van groot belang dat er een uitgewerkt plan / draaiboek klaarligt dat, afhankelijk van het optredende scenario, in werking kan worden gezet. Het geheel van informatiebeveiliging en calamiteitenmanagement wordt ook wel eens samengevat als Business Continuity Planning. Dat verwijst naar het feit dat sommige ernstige incidenten de continuïteit van de organisatie op kortere of langere termijn in gevaar kunnen brengen. Denk maar eens aan de snelheid waarmee het bedrijf Diginotar ten onder is gegaan. Ook als delen van uw ICT-omgeving zijn uitbesteed blijft het bovenstaande van belang, Verifieer (bij voorkeur vooraf!) dat de outsourcing provider zijn zaken op dit gebied goed geregeld heeft, zodat u en uw cliënten niet de dupe worden van een eventueel falende informatiebeveiliging. Duurzaamheid De vraag zou kunnen zijn of het thema Duurzaamheid, ook Groene ICT genoemd, wel past in een tijd waarin veel organisaties vooral bezig zijn om (mogelijke) gevolgen van de economische crisis te bezweren. Maar die attitude gaat voorbij aan het feit dat duurzame automatisering zeker niet alleen softe doelstellingen nastreeft. Er is ook gewoon geld mee te besparen, soms zelfs veel geld. Enkele voorbeelden: Het vervangen van CRT-monitoren door Lcd-schermen levert meer dan 50% reductie van het stroomverbruik op Notebooks zijn 50-80% zuiniger dan desktops Virtualisatie leidt tot vermindering van fysieke servers en dus tot lagere ICT-kosten Digitalisering van het archief levert een enorme besparing van papierverbruik op Het slim toepassen van telewerken en video conferencing is niet alleen goed voor het milieu, maar bespaart ook op brandstofkosten Triviaal? Het kiezen van een huisstijl-lettertype dat minder inkt verbruikt kan ook tot besparingen leiden, omdat toners/cartridges minder vaak hoeven te worden vervangen. Kortom, als er toch strategische veranderingen moeten worden doorgevoerd in de ICT, dan zou het de moeite kunnen lonen om deze langs de meetlat van duurzaamheid te leggen. Waar en wanneer moet u beginnen? De ICT-ontwikkelingen gaan razendsnel en de vraag waar en wanneer u daar voor uw kantoor op moet inspelen is niet eenduidig voor alle kantoren te beantwoorden. Het hangt in de eerste plaats samen met de vraag waar u momenteel staat en welke strategische koers u voor uw kantoor heeft uitgestippeld. Als u altijd al voorop hebt gelopen in het adopteren van nieuwe ICT-ontwikkelingen, bent u vermoedelijk al een eind op streek. Maar als dat niet zo is, zijn er heel wat knopen om door te hakken. Bepalend hierbij is toch welke strategische keuzes u maakt voor de toekomst van uw kantoor. Waar moet uw kantoor wat u betreft over 5 tot 10 jaar staan? Het antwoord op die vraag zal ongetwijfeld ook nauw verbonden zijn met de behoeften en verwachtingen van uw klanten. Het lijkt dus voor de hand te liggen om uw klanten actief in dit denkproces te betrekken, bijvoorbeeld door het organiseren van klantenpanels of het houden van klanttevredenheidsonderzoeken. Zorg ervoor dat u het beeld van uw kantoor van de toekomst zo concreet mogelijk maakt. Hoe helderder het beeld, hoe beter uw inzicht in de ICT-trends die daarbij passen en waar u dus iets mee moet. Vanuit de visie op de toekomst stuurt u op langere termijn vermoedelijk op procesoptimalisatie in alle facetten van uw bedrijfsactiviteiten en zoekt u naar kansen op nieuwe of vernieuwde dienstverleningsconcepten. Het plan dat u hiervoor uitstippelt is maatgevend voor de ICT-keuzes die gemaakt moeten worden, zowel qua richting als qua tempo. Veel kantoren redeneren bij de bepaling van de toekomstige ontwikkelingsrichting vanuit de huidige ICTtools die in gebruik zijn. Op zich niet verbazingwekkend, omdat hierin veel tijd, geld en kennis is

7 geïnvesteerd. Het vervangen van een softwarepakket heeft inderdaad een grote impact op de organisatie. Toch is het van belang om zeer kritisch te blijven ten aanzien van de vraag of uw huidige software ook in de toekomst kan bijdragen aan of zelfs bepalend kan zijn voor de realisatie van uw ambities en doelstellingen. Dat begint in ieder geval met het verkrijgen van inzage in de visie en productontwikkelingsagenda van uw leverancier. Deelt deze op hoofdlijnen uw visie op de aankomende veranderingen en wil men daarin mee ontwikkelen? Zo ja, dan is er toekomstperspectief voor een vruchtbare samenwerking, maar als er te veel verschillen van inzicht lijken te bestaan is het zaak om serieus te overwegen andere keuzes te gaan maken. Het kan niet genoeg benadrukt worden dat automatisering te allen tijde ondersteunend moet zijn aan de organisatiestrategie en in geen geval een belemmerende factor mag worden.

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

Desktop Delivery: een zakelijke afweging

Desktop Delivery: een zakelijke afweging Desktop Delivery: een zakelijke afweging Client - Server, SBC, virtuele desktops, virtuele applicaties of een virtueel besturingssysteem? Er zijn genoeg mogelijkheden om desktop functionaliteit aan de

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD Cloud storage. Back-up in de cloud. Er zijn verschillende benamingen voor diensten die computergebruikers in staat stellen om hun documenten en

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher Hét complete Uitzendbureau in de Cloud matcher Een processysteem in plaats van een administratiesysteem Meer dan twee keer zoveel tijd besteden aan sales en zo uw omzet verhogen. e-matcher maakt het mogelijk.

Nadere informatie

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS)

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) Tot een aantal jaren geleden was het redelijk vanzelfsprekend om in een gebouw met een groot aantal werkplekken een eigen serverruimte te maken. Dit heeft nog steeds een aantal voordelen. Vandaag de dag

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

Meerjaren projectplan Commissie MKB

Meerjaren projectplan Commissie MKB Meerjaren projectplan Commissie MKB Maart 2017 1 Digitalisering biedt kansen Digitalisering en robotisering zijn niet nieuw, maar de omvang en snelheid nemen in rap tempo toe. ERP-systemen en dashboarding

Nadere informatie

Application Hosting : Intelligent Hosting

Application Hosting : Intelligent Hosting Application Hosting : Intelligent Hosting Januari 2012 [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact Veldwerk Doel van de Exact MKB Cloud Barometer Hoeveel waarde haalt het MKB uit de cloud? Hoe kunnen

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014 Asset 1 van 5 Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer Gepubliceerd op 1 march 2014 De grenzen tussen werk en privé vervagen en steeds vaker wordt technologie van thuis op het werk gebruikt. Bring

Nadere informatie

Private Cloud : Intelligent Hosting. [Kies de datum]

Private Cloud : Intelligent Hosting. [Kies de datum] Private Cloud : Intelligent Hosting [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze whitepaper beschrijft

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

Fors besparen op uw hostingkosten

Fors besparen op uw hostingkosten Whitepaper Fors besparen op uw hostingkosten Hoe kunt u een kostenvoordeel behalen zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van uw dienstverlening? INHOUD» De hostingmarkt» Cloud technologie» Uitbesteden

Nadere informatie

Bijzondere ICT voor bijzondere zorg

Bijzondere ICT voor bijzondere zorg Bijzondere ICT voor bijzondere zorg Agenda Over Profila Zorg Gezondheidszorg in beweging ICT requirements Profila Zorg Biedt cloud computing de oplossing? Migratie Effecten en besparingen Leerpunten Toekomst

Nadere informatie

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie.

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. John Lieberwerth Agenda Even voorstellen Cloud Computing De tien Plagen Gebruikersorganisatie en ICT

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

certificering HET ADMINISTRATIEPAKKET

certificering HET ADMINISTRATIEPAKKET co 2 -administratie ketenverantwoordelijkheid aanbesteding certificering MVO HET ADMINISTRATIEPAKKET Wat levert digitalisering me op? En wat kost het me? Een boekhoudpakket hoeft niet duur te zijn. Toch

Nadere informatie

Veilig mobiel werken. Workshop VIAG 7 oktober 2013

Veilig mobiel werken. Workshop VIAG 7 oktober 2013 1 Veilig mobiel werken Workshop VIAG 7 oktober 2013 Stelling 1: 2 Heeft u inzicht in de opbrengsten van mobiel werken Ja, dit biedt veel toegevoegde waarde voor de organisatie Ja, dit biedt geen toegevoegde

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

CYBER SECURITY MONITORING

CYBER SECURITY MONITORING THREAT INTELLIGENCE & ANALYTICS CYBER SECURITY MONITORING Het continu monitoren van het netwerkverkeer en logbestanden draagt bij aan het vroegtijdig detecteren van bijvoorbeeld malware, ransomware of

Nadere informatie

Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013

Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013 Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013 Wat en wie is Andarr? Wij zijn dé partner voor waardevaste ICT transities / migraties. Wij helpen organisaties om blijvend

Nadere informatie

Datacenter Netwerk Trends in Nederland. Peter Vermeulen Pb7 Research

Datacenter Netwerk Trends in Nederland. Peter Vermeulen Pb7 Research Datacenter Netwerk Trends in Nederland Peter Vermeulen Pb7 Research Agenda Over het onderzoek Impact van IT trends op het datacenter Investeren in het datacentrum van morgen Visie en draagvlak Conclusies

Nadere informatie

Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding. coacher

Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding. coacher Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding coacher Loopbaancoach als regisseur U wilt als loopbaanbureau minder administratieve handelingen, de kansen van uw kandidaten vergroten en meer klanten werven.

Nadere informatie

Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM

Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Vrijwel iedere CIO streeft naar lagere kosten en een grotere flexibiliteit van de IT-omgeving. Organisaties

Nadere informatie

Innovatie Agro & Tuinbouw via digitalisering - schets van de problematiek

Innovatie Agro & Tuinbouw via digitalisering - schets van de problematiek Innovatie Agro & Tuinbouw via digitalisering - schets van de problematiek ZLTO VLB LEI Wageningen UR - Rabobank December 2012 Krijn J. Poppe Door de ICT worden naast GELD- en GOEDERENstromen de DATA-stromen

Nadere informatie

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u?

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? Makkelijker, sneller, betrouwbaarder en dus goedkoper aan administratieve verplichtingen voldoen! www.xbrlvoorondernemers.nl BESPAREN OP UW ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

YOUR DESKTOP IS CHANGING

YOUR DESKTOP IS CHANGING www.ressoftware.com YOUR DESKTOP IS CHANGING Inhoud 03 Voorwoord 04 Consumerization of IT 06 Waarom dit boek? 08 Your Desktop Is Changing 10 Wat betekent User Environment Management voor IT managers? 12

Nadere informatie

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest:

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: MEEST GESTELDE VRAGEN UBL KETENTEST Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: 1. Wat is de UBL Ketentest? De UBL Ketentest is de werktitel van een initiatief van Gerard

Nadere informatie

Programma. 15.00 uur Echte e-facturatie voor accountants Door: Johan Schaeffer

Programma. 15.00 uur Echte e-facturatie voor accountants Door: Johan Schaeffer Welkom! Programma 15.00 uur Echte e-facturatie voor accountants Door: Johan Schaeffer 16:00 uur Pauze 16:20 uur Eenvoudig e-factureren met MUIS Software Door: Richard van Lieshout & Randy Voogel 16.35

Nadere informatie

MKB in de Cloud. Prof. dr. J.P.J. (Hans) Verkruijsse RE RA

MKB in de Cloud. Prof. dr. J.P.J. (Hans) Verkruijsse RE RA MKB in de Cloud Prof. dr. J.P.J. (Hans) Verkruijsse RE RA Even inventariseren Wie van u zit er in de cloud? Met hoeveel applicaties denkt u? 0 5 6 10 11 15 16 20 20 en meer Even inventariseren Waar maakt

Nadere informatie

Ja Nee Toelichting Handreiking

Ja Nee Toelichting Handreiking Wilt u overtuigd worden over nut en noodzaak van printerloos werken of ziet u belemmeringen? Doe eerst de test en lees de business case voordat u dieper duikt in de materie! Ja Nee Toelichting Handreiking

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Marktconsultatie - Ondersteuning van het toezicht buiten ( analysetools)

Nota van Inlichtingen Marktconsultatie - Ondersteuning van het toezicht buiten ( analysetools) In het kader van bovengenoemde marktconsultatie zijn tot en met 30 oktober 2014 (sluitingsdatum voor het stellen van schriftelijke vragen) door partijen onderstaande vragen gesteld. KENMERK IUC14-023 Bij

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

Advocatuur en informatie beveiliging Een hot topic

Advocatuur en informatie beveiliging Een hot topic Advocatuur en informatie beveiliging Een hot topic René van den Assem Partner @ Verdonck, Klooster & Associates eherkenning adviseur @ ICTU Rene.vandenassem@vka.nl De achterstandspositie PwC en IronMountain

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de praktijk

Het Nieuwe Werken in de praktijk Het Nieuwe Werken in de praktijk Business cases en ervaringen Jan van der Meij Geert Wirken 4 april 2012 Inhoud Wat is Het Nieuwe Werken? Bring Your Own Device Cloud Computing Business cases Afronding

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen

KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen Op weg naar ICT zonder zorgen Onze maatschappij verandert razendsnel onder invloed van technologische ontwikkelingen. De scheiding tussen de fysieke en virtuele wereld

Nadere informatie

Prodware klantendag 2014 Manufacturing

Prodware klantendag 2014 Manufacturing Prodware klantendag 2014 Manufacturing Stefan Mossel Manufacturing Voorstellen 03061966 1 2 26 1239 2 Aan de slag!! We weten nu wat de toekomst brengt. Nu moeten we kijken naar wat in uw branche speelt

Nadere informatie

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Whitepaper Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountantskantoren leveren vandaag de dag

Nadere informatie

Op zoek naar een eerlijke cloud

Op zoek naar een eerlijke cloud Op zoek naar een eerlijke cloud Zoveel aanbieders, zoveel keuze Zoveel ontwikkelingen, zoveel cloudproviders, zoveel keuze. Logisch dat je verdwaalt in een groot doolhof van aanbieders en prijzen. In de

Nadere informatie

De ICT beheerder in 2017

De ICT beheerder in 2017 De ICT beheerder in 2017 René Voortwist ICT Adviseur Ik denk veel aan de toekomst, want het is daar dat ik de rest van mijn leven zal doorbrengen. Woody Allen Amerikaans filmregisseur en acteur In 2017

Nadere informatie

SBR AAN DE BRON, de belofte. Wilko Stronks, Reeleezee

SBR AAN DE BRON, de belofte. Wilko Stronks, Reeleezee AAN DE BRON, de belofte Wilko Stronks, Reeleezee aan de bron Het proces en IT inrichting Behoefte aan meer efficiency Kansen op meer dienstverlening aan de bron De belofte Oplossing? Comptabele gegevens

Nadere informatie

Strategische waarde ICT in het accountantskantoor

Strategische waarde ICT in het accountantskantoor #ACCEXPO Strategische waarde ICT in het accountantskantoor Uitdagingen voor ICT managers Sigurd Felix Accountancy Expo 19 juni 2014 Wie ben ik #ACCEXPO Sigurd Felix 15 jaar bij CROP registeraccountants

Nadere informatie

IBM Connections. Magic XPI. Project uren. fiscaal Financieel

IBM Connections. Magic XPI. Project uren. fiscaal Financieel IBM Connections Magic XPI fiscaal Financieel Project uren Dossier DALE MEARE ACCOUNTANCY Het virtuele en innovatieve accountantskantoor Acuity ondersteunt accountantskantoren met consultancy op het gebied

Nadere informatie

IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK

IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK Eenvoudig informatie beheren en vinden Er is veel informatie over een onderwerp of klant. Het blijft echter lastig om de informatie te bundelen en gemakkelijk terug te vinden.

Nadere informatie

Welkom. Christophe Limpens. Solution Consultancy Manager

Welkom. Christophe Limpens. Solution Consultancy Manager Welkom Christophe Limpens Solution Consultancy Manager Veranderende tijden For internal use only. Select your 'R' level. De huidige taal van onze klanten CLOUD Disaster Recovery MAART OKTOBER DECEMBER

Nadere informatie

in verhuur van IT en multimedia.

in verhuur van IT en multimedia. in verhuur van IT en multimedia. slim veilig voordelig bezoekers hebben de boodschap ontvangen Livingston levert jaarlijks voor meer dan 200 beurzen, evenementen en congressen IT-oplossingen op maat. Dit

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

Cloud adoptie in Europa:

Cloud adoptie in Europa: Public Briefing / Maart 2015 Cloud adoptie in Europa: Angst voor onveiligheid en gebrek aan kennis temperen implementaties Door: Maurice van der Woude 1 In december 2014 heeft EuroStat, een orgaan van

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Welkom bij BSA Live Session Omgaan met nieuwe trends

Welkom bij BSA Live Session Omgaan met nieuwe trends Welkom bij BSA Live Session Omgaan met nieuwe trends De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld. TIP: controleer of uw geluid aanstaat en uw browserinstellingen toestaan dat u beeld

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking. 21 september 2016

Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking. 21 september 2016 Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking 21 september 2016 HLB Van Daal & Partners, opgericht in 1979, is een ambitieuze accountants- en belastingadviesorganisatie

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

Resultaten onderzoek toekomst van de jaarrekening

Resultaten onderzoek toekomst van de jaarrekening Resultaten onderzoek toekomst van de jaarrekening Er wordt veel geschreven over de jaarrekening. Zo zou het document achterhaald zijn, is er geen vraag naar, is het geschiedschrijving en levert het beperkte

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

Inschrijving RBB-AWARD 2017

Inschrijving RBB-AWARD 2017 Organisatie: Kamer van Koophandel Contactpersoon voor de RBB over deze good practice: Anneloes Brand E-mail adres: anneloes.brand@kvk.nl Mobiele telefoon: 06 5511 6315 Akkoord lid Raad van Participanten

Nadere informatie

everbinding de MKB oplossing binnen Simplerinvoicing

everbinding de MKB oplossing binnen Simplerinvoicing everbinding de MKB oplossing binnen Simplerinvoicing ICT Financials congres 2013 #ictfc2013 Johan D. Schaeffer Co-founder & CTO Welkom! Johan Schaeffer CTO everbinding IT partner Lansigt accountants Foundation

Nadere informatie

Windows Server 2003 End of support

Windows Server 2003 End of support Windows Server 2003 End of support Wat betekent dit voor mijn organisatie? Remcoh legt uit Met dit nieuwsitem brengt Remcoh de naderende End of Support datum voor Windows Server 2003 onder uw aandacht.

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN

6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN 6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN Reken op je cijfers voor meer succes www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE E-BOOK BOEKHOUDEN INHOUD 1 Eerste hulp bij het ondernemen 2 6 vragen om het juiste

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Innovatie boekhoudsoftware en ontbrekende functies

Onderzoeksbureau GBNED Innovatie boekhoudsoftware en ontbrekende functies Op basis van Gids boekhoudsoftware 2014. Door Gerard Bottemanne, GBNED 22 mei 2014 Wie kent een compleet boekhoudpakket? Welke functies ontbreken in uw boekhoudpakket? Gids boekhoudsoftware 2014 1. ZZP'ers

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Cloud Document Management & Secure Document Sharing. Online documenten delen, archiveren en structureren voor. werkgevers, werknemers en accountants.

Cloud Document Management & Secure Document Sharing. Online documenten delen, archiveren en structureren voor. werkgevers, werknemers en accountants. Cloud Document Management & Secure Document Sharing Online documenten delen, archiveren en structureren voor werkgevers, werknemers en accountants. Online documenten delen, structureren en archiveren voor

Nadere informatie

BIG DATA. 4 vragen over Big Data

BIG DATA. 4 vragen over Big Data 4 vragen over Big Data Dit ebook geeft in het kort antwoorden op 4 vragen omtrent Big Data. BIG DATA Wat is Big Data? Hoe zet ik een Big Data Strategie op? Wat is het verschil tussen Big Data en BI? Wat

Nadere informatie

HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN?

HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN? HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN? EEN HANDIGE CHECKLIST In deze whitepaper bieden we u handvatten die u kunnen helpen bij de implementatie van de meldplicht datalekken binnen uw organisatie. We

Nadere informatie

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 Workspace 365 Creëer uw eigen online werkplek Tegenwoordig werken veel medewerkers via verschillende devices. Hierdoor is er steeds meer behoefte aan een

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Door het proces tussen aanvraag en afsluiten van een verzekering te automatiseren, verloopt het sneller en is de kans op fouten sterk afgenomen. Independer.nl

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

Voor accountants. Automatische factuurherkenning, factuurautorisatie en e-facturatie

Voor accountants. Automatische factuurherkenning, factuurautorisatie en e-facturatie Voor accountants Automatische factuurherkenning, factuurautorisatie en e-facturatie DizzyData voor accountants AUTOMATISCHE FACTUURHERKENNING, FACTUURAUTORISATIE EN E-FACTURATIE DizzyData is een slimme

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Trends in de Campusinfrastuctuur. In samenwerking met Stratix

Trends in de Campusinfrastuctuur. In samenwerking met Stratix Trends in de Campusinfrastuctuur In samenwerking met Stratix Agenda Workshop Trends in Campusinfrastructuur 30-4-2015 Agenda Introductie: SURFnet Automated Networks IaaS en SaaS Wireless Privacy en Security

Nadere informatie

Solutions Een wereld van applicaties tot uw dienst

Solutions Een wereld van applicaties tot uw dienst Solutions Een wereld van applicaties tot uw dienst Met Ricoh vindt u DE oplossing voor UW bedrijf! Vindt u het bestand dat u net scande niet meer terug? Verliest u kostbare tijd met zoeken in uw archieven?

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

E-facturatie in de praktijk

E-facturatie in de praktijk E-facturatie in de praktijk Even voorstellen Voorzitter Alfa Accountants en Adviseurs Lid SRA bestuur Voorzitter SRA ICT cie. Voorzitter VLB Voorzitter Edicircle Lid raad van toezicht Visionplanner Founding

Nadere informatie

TV en video consumptie in het jaar 2020

TV en video consumptie in het jaar 2020 TV en video consumptie in het jaar 2020 Liesbeth Nekkers Hilversum, 27 november 2015 1 De toekomst voorspellen Onderzoek Tetlock (University of Pennsylvania) Super forecasters: Open-mindness: how well

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

TRENDS IN IT BESCHIKBAARHEID

TRENDS IN IT BESCHIKBAARHEID TRENDS IN IT BESCHIKBAARHEID TRENDS IN IT BESCHIKBAARHEID Het succes en de acceptatie van ICT-oplossingen staat of valt met de beschikbaarheid ervan en deze dient dan ook altijd zo hoog mogelijk te zijn.

Nadere informatie

Video Conferencing anno 2012

Video Conferencing anno 2012 White paper Video Conferencing anno 2012 +31 (0) 88 121 20 00 upc.nl/business Pagina 1 van 8 Video Conferencing De behoefte aan video-vergaderen groeit. Mensen gaan steeds flexibeler om met de begrippen

Nadere informatie

Asset 1 van 17. Mobile Application Management en security. Gepubliceerd op 18 april 2015

Asset 1 van 17. Mobile Application Management en security. Gepubliceerd op 18 april 2015 Asset 1 van 17 Mobile Application Management en security Gepubliceerd op 18 april 2015 Veel organisaties hebben de afgelopen jaren hun eigen mobiele enterprise apps ontwikkeld. De data hierin is potentieel

Nadere informatie

Michiel de van der Schueren

Michiel de van der Schueren Michiel de van der Schueren Voorzitter mail: michiel@devanderschueren.nl twitter: @michieldevander Cloud Computing: hype of realiteit? It s not the strongest of species that will survive, nor the most

Nadere informatie

Visie op co-sourcing

Visie op co-sourcing Visie op co-sourcing Ed Holtzer Manager Managed Services Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties. O.a. sales manager, (business) consultant, projectleider en programmamanager in profit

Nadere informatie

Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder

Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder IT beheerder als bedreigde diersoort: Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Groothandel in computers, randapparatuur en software Computergroothandels richten zich doorgaans op bedrijfsmatige afnemers. Ze leveren hardware, software en toebehoren. Ook service- en adviesdiensten

Nadere informatie

Enabling Mobile. Een whitepaper over het ontsluiten van data en systemen voor gebruik met en door mobiele applicaties

Enabling Mobile. Een whitepaper over het ontsluiten van data en systemen voor gebruik met en door mobiele applicaties Enabling Mobile Een whitepaper over het ontsluiten van data en systemen voor gebruik met en door mobiele applicaties Door Rutger van Iperen Mobile Developer bij AMIS Services Introductie Het gebruik van

Nadere informatie

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE Europe Europese Professional Services Provider Consultancy, Projects & Solutions, Staffing Belangrijkste Partnerships

Nadere informatie

FMIS als facilitaire tool. Tips voor aanschaf en implementatie

FMIS als facilitaire tool. Tips voor aanschaf en implementatie FMIS als facilitaire tool Tips voor aanschaf en implementatie Inhoud Voorwoord Rondetafelgesprek FMISmonitor 2012 Cijfers, trends en ontwikkelingen Nederlandse FMIS-markt FMIS en het hbo-fm-onderwijs Tien

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN. Hardwarevirtualisatie en licenties

WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN. Hardwarevirtualisatie en licenties WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN Hardwarevirtualisatie en licenties Financieel risico? Vijf belangrijke vragen Prakijkscenario en advies Inleiding Virtualisatie

Nadere informatie

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007 Documentbeheerdag WTCB Virtueel Bouwen 2007-06-14 Inleiding Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw Wie is de VZW KMO-IT centrum? > Onafhankelijke begeleiding en klankbord voor ICT projecten binnen KMO s >

Nadere informatie

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services.

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services. Cloud Computing Webinar Unizo Steven Dewinter Steven.Dewinter@belgacom.be January 20 th, 2012 Agenda Agenda: Wat is nu precies Cloud Computing? Voordelen & Nadelen Hoe ga ik naar de Cloud? Belgacom Cloud

Nadere informatie