Trend- en SWOT-analyse provincie Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trend- en SWOT-analyse provincie Utrecht"

Transcriptie

1 Trend- en SWOT-analyse provincie Utrecht High Voltage Engineering, Amersfoort EBU Economic Board Utrecht

2 Omgevingstrends Trends, scenario s en opgaven voor de provincie Utrecht kunnen leiden tot economische kansen. De belangrijkste trends zijn: Macro-economie, arbeidsmarkt, economische structuur > Groeiend belang van innovatie. Hoewel langetermijnprognoses altijd zijn omkleed met onzekerheden, lijkt de economische groei van Nederland structureel onder het gemiddelde te komen van EU-zone, OESO-landen en de wereldeconomie. Tijdvak : Nederland +1,8% gemiddeld/jaar (OESO: +2,2%, wereld: +3,7%). Tijdvak : Nederland +1,6% gemiddeld/jaar (OESO: +1,8%, wereld: +2,3%) > Afnemende betekenis van Europese economie in mondiale economie. Door de verschuiving van de mondiale economische groei van westerse landen naar Azië, Latijns- Amerika en ook Afrika, neemt het aandeel van de eurozone in de wereldeconomie af van 17% in 2011 naar 9% in > Stijging werkgelegenheid in kennisintensieve diensten. De groei van de werkgelegenheid in Nederland zal zich blijven manifesteren in kennisintensieve diensten. Daarmee wordt de groei van deze sector sinds 1980 voortgezet. Binnen de kennisintensieve dienstverlening zijn echter verschillende deeltrends te identificeren: krimp van overheid en not-for-profit fundamentele herstructurering van de bankensector, herijking van groeimodellen groeiende internationale markten voor professional services, noodzaak tot innovatie en specialisatie. > Economieën worden afhankelijker van kennis- en competentieontwikkeling: relevant startniveau, up-to-date houden van kennis, competenties en vaardigheden, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, structurele aandacht voor levenslange inzetbaarheid. > Lichte doorgroei aandeel zzp ers in de economie. Het aandeel zzp ers bedraagt nu 10% van de beroepsbevolking. Veel van deze zzp ers beschouwen zichzelf primair als dienstverlenende professional zonder groeiambities in termen van personeel. Tegelijkertijd gaat binnen de groep zzp ers ook verborgen werkloosheid en soms groeiende armoede schuil door overaanbod, lage tarieven en uitval van markten. > Opkomst alternatieve wijzen van bedrijfs- en projectfinanciering. Nieuwe economische activiteiten worden voor traditionele bankfinanciering te risicovol geacht. Terugtredende overheid bouwt subsidies af. Dit stimuleert opkomst van alternatieve financieringswijzen: crowdfunding, peer2peer lending en kredietunie s zijn snelgroeiende alternatieven in jonge sectoren opkomst van specialistische investeringsfondsen (m.n. in technologiesectoren) opkomst publiek-private streekfondsen (die o.m. investeren in omgevingskwaliteit (monumenten, natuur)) opkomst regionale revolverende fondsen als alternatief voor subsidies; fonds biedt laagrentende leningen, aflossing en rente worden opnieuw ingezet. > Focus van Europese financiering op de zeven grote maatschappelijke uitdagingen: gezondheid en demografische ontwikkeling, in het bijzonder vergrijzing en krimp Europese beroepsbevolking voedselveiligheid, duurzame landbouw, bio-economie veilige, schone en efficiënte energievoorziening slim, groen en integraal transport mitigatie effecten klimaatverandering, alternatieve grondstoffen innovatieve en samenhangende samenlevingen. Technologie > Digitale technologieën vormen basisinfrastructuur voor samenleving en economie. Verdere groei breedband, mobiel internet, big data, cloud computing, machine-to-machine datauitwisseling (bv slimme energiemeters). Toenemende vraag naar digitale dienstverlening, maar ook noodzaak voor beleidsoplossingen rondom privacy, intellectueel eigendom, IT-vaardigheden in alle beroepen. > Groeiend belang van biotechnologie (nieuwe general purpose technology). rode biotechnologie t.b.v. zorg en life sciences; groene biotechnologie t.b.v. voedselvoorziening en landbouw witte biotechnologie t.b.v. grondstoffen- en energievoorziening (clean tech); blauwe biotechnologie t.b.v. watervoorziening en milieu. > Groeiend belang van nanotechnologie (nieuwe general purpose technology). Toepassingen in onder meer life sciences en zorg (nanomedicines), ICT, milieuzorg, landbouw, voeding, consumentenproducten > Nieuwe toepassing van oude technieken. Enerzijds herwaardering van ambacht (creatieve concepten moeten kunnen worden geproduceerd, zoals meubels en kleding), anderzijds zeer hoogwaardige toepassing van technieken zoals 3D-printing (bv in medische technologie) > Stijgende vraag naar energie. Tegelijkertijd groeit de noodzaak de energievraag te voldoen vanuit hernieuwbare bronnen. Met de opkomst van schaliegas is een nieuwe

3 fossiele energiebron gevonden; deze is van groeiend belang voor bv de Verenigde Staten en Polen en geeft deze landen een economisch concurrentievoordeel. > Aandacht voor risicobeheersing en ethische vraagstukken in technologie. Van belang voor veilige toepassing en maatschappelijke acceptatie van nieuwe technologieën. Demografie, sociaal-culturele trends > Utrecht: meer mensen en vergrijzing. In 2040 telt Utrecht 14% meer inwoners dan nu, en 17% meer huishoudens. In een aantal gemeenten stijgt het aandeel 65-plussers fors: Stichtse Vecht, Oudewater, Houten, Utrechtse Heuvelrug en Eemnes. De vergrijzing en de (lokale) bevolkingskrimp hebben invloed op veel beleidsterreinen, zoals de woningmarkt, de arbeidsmarkt, op mobiliteitspatronen en op de vraag naar zorg. > Afnemend vertrouwen in instituties. > Individualisering en globalisering. Minder binding aan familie, sociale klasse en eigen zuil. Grotere verwevenheid van de provincie Utrecht met de rest van de wereld. > Revival van de streek. De globaliserende wereld wordt door sommigen als steeds onoverzichtelijker ervaren. Zij zoeken soms houvast in hun eigen omgeving. Denk aan de opkomst van streekproducten, interesse in landschappen en erfgoed in de buurt en de toename van het toerisme in eigen streek. > Segregatie en minder participatie. In wijken en buurten is steeds vaker sprake van segregatie en van minder participatie, maar niet overal en bij iedereen. De arbeidsparticipatie van vrouwen en migranten stijgt bijvoorbeeld. > Big society. Opkomende zelforganisatie in de samenleving, bij burgers, en in maatschappelijke allianties van burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de overheid > Voorzichtig veranderende vraag van consumenten: gezond (tegelijkertijd groeiende kloof tussen bevolkingsgroepen die een gezonde levensstijl kunnen betalen en zij die dit niet kunnen) duurzaam (hoewel duurzaam wel betaalbaar moet blijven) van eigendom naar gebruik (opkomst auto delen, gereedschap delen) Ruimte, ecologie > Concentratie van bevolkingsgroei in stedelijke gebieden. Steden (wereldsteden maar ook middelgrote steden) zullen blijven groeien, ook bij een krimpende bevolking, door beschikbaarheid en grotere keuzemogelijkheden van sociaal kapitaal (sociaal netwerk, vrienden, partners) en economisch kapitaal (zakelijk netwerk en partners, arbeidsmarkt) in stedelijke gebieden. > Minder vraag naar bedrijventerreinen. De vraag naar nieuwe bedrijventerreinen stabiliseert. Bedrijven richten zich meer op bestaand vastgoed. > Groei van mobiliteit. Utrecht staat een flinke groei van de mobiliteit te wachten. Het langeafstandsgoederenvervoer van west naar oost groeit met circa 100% tot 2040, afhankelijk van het scenario. > Afname verkeersemissies, toename geluidshinder. De emissies van NO2 en fijn stof nemen de komende jaren af. De geluidshinder neemt de komende jaren toe. > Gevolgen van klimaatverandering in de provincie. Ook als mondiaal de uitstoot van broeikasgassen drastisch wordt teruggebracht, hebben wij in de toekomst te maken met klimaatverandering. In de provincie merken wij dit door extremen in het weerbeeld: hoosbuien met als gevolg wateroverlast, lange periodes van droogte, langdurige hitte in steden en steeds vaker een hoge stand van het water in de grote rivieren. > Het leefmilieu verslechtert op onderdelen. Klimaatverandering leidt tot een verandering van de soortensamenstelling van de natuur, een verslechtering van de waterkwaliteit en een verschuiving van het groeiseizoen. Daarnaast veroorzaakt het hittestress in de steden. > Bedreiging biodiversiteit. Het aantal planten- en diersoorten neemt mondiaal en ook in Utrecht af. De verdere verstedelijking in Utrecht zorgt voor toename van de druk op de natuur en het landschap. Karakteristieken van de regionale economie > omvangrijke kennisintensieve dienstensector (specialistische zakelijke diensten, financiële diensten, informatie en communicatie) > specialisatie en bovengemiddelde groei in volgende sectoren: specialistische zakelijke en financiële diensten, informatie en communicatie, cultuur, sport en recreatie, groothandel, creatieve industrie > specialisatie en benedengemiddelde groei in volgende sectoren: overige zakelijke diensten, onderwijs > nog steeds relevant cluster industrie: hoogwaardige maakindustrie, goed voor 40% van export van provincie Utrecht > aanwezigheid topsectoren: high tech systemen & materialen (ICT-diensten maakindustrie, brainport); creatieve industrie (media,creatieve diensten, cultuur); life sciences & health; agro & food (voedingsmiddelenindustrie) > beroepsbevolking: jong en hoogopgeleid

4 STERK Assets >Positief imago > Uitstekend woon- en leefklimaat met voldoende culturele en consumenten-voorzieningen, divers woningaanbod en groot aantal banen binnen 1 uur reistijd > Diversiteit aan landschappen, rijk cultureel klimaat > Centrale ligging met goede connectiviteit weg/spoor > Nabijheid Amsterdam en luchthaven > Grote concentratie onderwijs op alle niveaus > Sterke aanwezigheid onderzoeksinstituten/aanwezigheid excellente universiteit > Twee zeer jonge steden (aanwezigheid van veel pioniers en cultural creatives) > European competitiveness Index 2010: beste locatie van Europa (hoge scores op o.m. macro-economische stabiliteit, niveau beroepsbevolking, zorg, technologische vooruitstrevendheid, starten van een onderneming) > Sterke regionale netwerken (triple helix, Utrecht2040, EBU, USI). Groot commitment voor toekomst van de provincie. > Overzichtelijke schaalgrootte; bestuurlijk niet te complex. Economische ontwikkelingen tot nu toe > Bovengemiddelde groei werkgelegenheid tot 2010 (t.o.v. landelijk en EU). > Bovengemiddelde groei bruto regionaal product (t.o.v. landelijk en EU). > Bovengemiddelde groei jonge sectoren (creatieve industrie, life sciences). > Er zijn bovengemiddeld veel grotere bedrijven en organisaties in Utrecht gevestigd. > Relatief groot aandeel startende ondernemingen (t.o.v. landelijk) Economische relaties > Draaischijf van dienstverlening (fysiek ontmoetingspunt voor kenniswerkers) voor rest van Nederland. > Dienstverlenende sectoren hebben sterke relaties met industriële en logistieke sector in de rest van het land > Sterke relatie met financiële en zakelijke dienstverlening in de rest van het land. > Industrie trekker van de export (40% van totale regionale exportwaarde). > Bovengemiddelde export van dienstverlening (35% van exportwaarde). Kennisrelaties, innovatie en valorisatie > Groot innovatiepotentieel met veel publieke kennis en onderzoeksbureaus (uit Regional Innovation Scoreboard 2012: hoge scores t.o.v. Nederland op publiek-private publicaties, patenten, technologische en niet-technologische innovatie, hoogwaardige werkgelegenheid). > In Regional Innovation Scoreboard 2012 gecategoriseerd als innovation leader -medium (niet high door ontbreken hoogtechnologische industrie). > Goed functionerend innovatiesysteem in life sciences en creatieve industrie (samenwerking kennisinstellingen, spin offs, ondernemerschap). > Hoge concentratie van instellingen voor kennis, onderzoek en onderwijs. > Potentierijke campus met kennisinstellingen, bedrijven, incubator en op valorisatie gerichte instituten. > Provincie is sterk in procesinnovatie. ZWAK > Kleine provincie (gebrek aan schaal en daarmee aan economische schaalvoordelen). > Door aanhoudende vraag ook dure woningmarkt (stabiele en stijgende woningprijzen). > Ontbreken heldere positionering. > Sociale cohesie onvoldoende sterk. > Groei aantal arme huishoudens. > Versnippering van lokale en regionale netwerken. > Lange tijd gebrek aan sense of urgency m.b.t. extra impulsen economische ontwikkeling. > Cultuur van samenwerking en stimulering: binnenlandse focus. > Stagnatie van bovengemiddelde groei in meest recente periode. > Stagnatie van de groei van arbeidsproductiviteit (Utrecht en Nederland). Dit is een indicatie voor beperkte innovatie. > Beperkte aanwezigheid hoogtechnologische productiesectoren, die als vliegwiel fungeren voor innovatie, dienstverlening en export. > Relatief beperkte aanwezigheid hoog- en mediumtechnologische industrie > Dominante sectoren zijn tevens conjunctuurgevoelig en vertonen krimp (groothandel, informatie en communicatie, financiële diensten, vastgoed, bouw). > Utrecht huisvest onderdelen van topsectoren (zoals IT-diensten als onderdeel van high tech systems, of voedingsindustrie als onderdeel van agro & food), en geen complete ketens. Life sciences en creatieve industrie zijn daarop uitzonderingen. > Relatief laag aandeel MKB. > Relatief weinig bedrijven in Utrecht opereren internationaal. Landelijk wordt 23% van de productie geëxporteerd, in Utrecht is dat 15%. > Relatief weinig economische relaties binnen eigen provincie (te kleine provincie) > Innovatiepotentieel leidt niet tot hoge R&D-investeringen van bedrijfsleven: die liggen in provincie Utrecht op zeer laag niveau in Europees perspectief. > Regional Innovation Scoreboard 2012: geen verbetering van positie (stabiele categorisering als innovation leader -medium). Noord- Holland en Noord-Brabant klimmen van innovation leader -low naar innovation leader -medium. > Zwakke regionale relaties tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen in traditionele sectoren. > Provincie is zwak in product- en diensteninnovatie.

5 STERK ZWAK SWOT-analyse Arbeidsmarkt > vraagzijde: grote werkgelegenheidsfunctie: verhouding banen/beroepsbevolking bedraagt > 120% groot aandeel kennisintensieve werkgelegenheid > aanbodzijde: hoogopgeleide beroepsbevolking (hoogste van Nederland) groeiende beroepsbevolking relatief hoge arbeidsparticipatie (vrouwen en migranten) relatief lage werkloosheid > relatief lage langdurige werkloosheid, lage jeugdwerkloosheid, weinig uitkeringen. Randvoorwaarden voor bedrijven > bedrijfslocaties: grote verscheidenheid werklocaties: bedrijventerreinen, hoogwaardige kantorenparken, grote historische binnenstad, centrumlokaties, grootstedelijke gemengde woon- en werkzones, Science Park. > onderwijs: breed aanbod van opleidingen (MBO, HBO, WO, private opleidingen). > overlegstructuren: sterke organisatiegraad bedrijfsleven. over het algemeen structureel overleg tussen overheid en bedrijfsleven. > Veel MKB heeft een sterke binding met gemeente/lokale gemeenschap. > vraagzijde: bovengemiddeld aantal onvervulbare vacatures > aanbodzijde: slechte arbeidsmarktpositie lager opgeleiden hoog aandeel niet-werkende hoogopgeleide beroepsbevolking relatief lage participatie onder laaggeschoolden, inactieven en ouderen hoge werkloosheid onder allochtonen groot bestand arbeidsongeschikten en langdurig werklozen korte gemiddelde arbeidsduur > bereikbaarheid onder druk. > relatie onderwijs-arbeidsmarkt: onvoldoende aansluiting. > overlegstructuren: onvoldoende coherent overleg op vlak van arbeidsmarktbeleid. gebrek aan coördinatie van samenwerkingsverbanden ondanks structureel overleg. > Geen ambitie/noodzaak voor bestuurlijke samenwerking Noordvleugel. > Geen visie op positionering Utrecht in Europa. > Beperkte ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden > Perceptie is dat regio op zichzelf staat, terwijl er diverse externe verbanden zijn die veel op kunnen leveren (Randstad, Noordvleugel, internationaal). EBU kan hier veel in betekenen. KANSEN BEDREIGINGEN > Verzilveren van het innovatiepotentieel dat aansluit op maatschappelijke opgaven (o.m. EU-agenda). > Omvangrijke aanwezigheid van kennis en kennisintensieve diensten. Koppelen van technologische innovatie aan innovatie van randvoorwaarden (legal, financial, business modelling, organisatievormen). > Exportpotentieel kennisintensieve diensten. > Opschaling snelgroeiende sectoren creatieve industrie, life sciences, duurzaamheidseconomie) > Ruimte voor krachtige regionale positionering, bijvoorbeeld dienstverlener van NL, ontmoetingspunt voor kennis, duurzaamheidsvalley. > Opschaling ( borrowed size ) door samenwerking: Schakel tussen internationale polen Amsterdam en Brainport (A2-as). Koppeling met campussen in andere regio s (Wageningen (voeding en life sciences), Brainport (technologie en organisatie)). > Proeftuin voor duurzaamheidsinnovaties die vervolgens kunnen worden opgeschaald en geëxporteerd (bijv. water). > Nieuwe combinaties tussen skill gerelateerde sectoren. > Groeivertraging t.o.v. Nederlands gemiddelde, met extra impact economische crisis. > Prognoses mondiaal: nulgroei in westerse industrielanden. > Ruimtebeslag arbeidsintensieve groei. > Gebrek aan samenhang en samenwerking, zowel binnen provincie als met andere Nederlandse regio s. > Snellere groei in andere hoogontwikkelde Europese regio s. > Betere innovatieprestaties in andere hoogontwikkelde Europese regio s (door betere samenwerking tussen sectoren en onderzoek/ ontwikkeling, betere koppeling tussen technologische en niet-technologische innovatie).

6 Bronnen trends en scenario s > scenariorapport Utrecht2040 (Universiteit Utrecht 2008) > structuurvisie Randstad2040 (Ministerie van VROM 2008) > strategie Utrecht2040, samen zorgen voor een duurzame en aantrekkelijke regio (provincie Utrecht 2010) > essay Utrecht2052, de revival van de regio (provincie Utrecht 2012) > Looking to 2060: Long-term global growth prospects (OESO 2012) > Internet Economy Outlook (OESO 2012) > Harnessing data as a new source of growth: big data analytics and policies (OESO Technology Foresight Forum 2012) > Building blocks for smart networks (OESO 2013) > Future prospects for industrial biotechnology (OESO 2011) > Regionale bevolkings- en huishoudensprognose (Planbureau voor de Leefomgeving/Centraal Planbureau 2011) > The Netherlands of 2040 (Centraal Planbureau, 2010) > Horizon The Framework Programme for Research and Innovation (Europese Commissie 2011) > De huidige en toekomstige groei van het aandeel zzp ers in de werkzame beroepsbevolking (Centraal Planbureau 2012) > Burgerperspectieven (Sociaal Cultureel Planbureau 2013) > Bedrijven onder dak - regio Utrecht (Kamer van Koophandel Midden-Nederland, 2013) benchmarks / monitoring > Economische Verkenningen regio Utrecht (TNO 2012a, in opdracht van Taskforce Innovatie regio Utrecht en Kamer van Koophandel Midden-Nederland) > De top 20 van Europese grootstedelijke regio s ; Randstad Holland in internationaal perspectief (TNO 2012b, in opdracht van P4G4) > Regional Competitiveness Index 2010 (EU/Joint Resarch Center 2010) > De concurrentiepositie van de Noordvleugel van de Randstad in Europa (Planbureau voor de Leefomgeving 2011) > De ratio van ruimtelijk-economisch topsectorenbeleid (Planbureau voor de Leefomgeving 2012) > De internationale concurrentiekracht van Nederlandse regio s (Planbureau voor de Leefomgeving 2013) SWOT s > Aan de vooravond van een nieuwe bloeiperiode? (Kamer van Koophandel Midden-Nederland, 2012) > SWOT regio Utrecht (KvK Midden-Nederland) > Staat van Utrecht 2010 (Telos, in opdracht van Provincie Utrecht) > Smart Specialisation Strategy Utrecht (2012) innovatie > Regionale innovatie in Nederland (CBS 2011) > Utrecht Innoveert (EIM 2012 in opdracht van Provincie Utrecht, Kamer van Koophandel Midden-Nederland en TFI) > Grote regionale verschillen in innovatie (ING 2013) > data-analyse Eurostat op innovatieindicatoren, > Regional Innovation Score Board 2012, 2013 (EU/Joint Research Center 2012, 2013) clusteronderzoeken > Utrechtse clusters in bloei (Atzema ea 2011, in opdracht van Kamer van Koophandel Midden-Nederland); > Vitale bedrijvenclusters in regio Amersfoort (Atzema ea 2012, in opdracht van Regionaal Economisch Overleg Amersfoort) arbeidsmarkt > SWOT midden- en oost- Utrecht (UWV 2012) > database UWV Werkbedrijf Deze analyse is afgesloten op 24 mei 2013

7 De Nationale Beeldbank / H. Siteur

8 Deze analyse werd samengesteld door de volgende onderzoekers: Martin Hessels, Kamer van Koophandel Midden- Nederland Renée van den Bremer, Kamer van Koophandel Midden-Nederland Tom Straeter, Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland Maarten Bergmeijer, provincie Utrecht Harm van den Heiligenberg, provincie Utrecht Hans van Hastenberg, gemeente Utrecht Dymphna Meijneken, gemeente Amersfoort Bert van de Geijn, UWV Veronique Schutjens, Universiteit Utrecht EBU Economic Board Utrecht Monique Roso, Economic Board Utrecht

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV Versie datum 20-10-2011 v.06 Door het bestuur van de stichting Brainport, in haar vergadering van 8 december 2011, vastgesteld als conceptmeerjarenplan

Nadere informatie

Trendanalyse 2015 Economic Board Utrecht (EBU) Februari 2015

Trendanalyse 2015 Economic Board Utrecht (EBU) Februari 2015 Trendanalyse 2015 Economic Board Utrecht (EBU) Februari 2015 "Complexity, fragility and uncertainty are potentially ending an era of economic integration and international partnership that began in 1989.

Nadere informatie

Den Haag Centrum voor Strategische Studies TNO. De Staat van Nederland Innovatieland 2012

Den Haag Centrum voor Strategische Studies TNO. De Staat van Nederland Innovatieland 2012 Den Haag Centrum voor Strategische Studies TNO De Staat van Nederland Innovatieland 2012 DE STAAT VAN NEDERLAND INNOVATIELAND 2012 De Staat van Nederland Innovatieland 2012 THE HAGUE CENTRE FOR STRATEGIC

Nadere informatie

Partnerschapsovereenkomst Nederland

Partnerschapsovereenkomst Nederland Partnerschapsovereenkomst Nederland 2014-2020 Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Europees Sociaal Fonds Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Europees Fonds voor Maritieme Zaken en

Nadere informatie

Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013

Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013 Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013 Inhoudsopgave Inleiding 2 Proces 4 De regionale context en assets 6 SWOT 21 De strategie, visie en ambitie 23 Focus en

Nadere informatie

Perspectief voor de steden ADVIES VAN DE COMMISSIE DERKSEN

Perspectief voor de steden ADVIES VAN DE COMMISSIE DERKSEN Perspectief voor de steden ADVIES VAN DE COMMISSIE DERKSEN Commissie Derksen bestond uit: Wim Derksen (vz.) Godfried Engbersen Carolien Gehrels Yvonne van Mierlo Peter Noordanus Opdracht van de commissie

Nadere informatie

Woord vooraf. Het college van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Noord-Brabant

Woord vooraf. Het college van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Noord-Brabant HELSINKI OSLO TALLINN STOCKHOLM RIGA VILNIUS COPENHAGEN DUBLIN LOGISTICS MAINTENANCE LONDON FOOD & PHARMA WARSAW BERLIN AMSTERDAM AUTOMOTIVE BRUSSELS LUXEMBOURG BRAINPORT PARIS VIENNA BRATISLAVA BUDAPEST

Nadere informatie

Zuid-Limburg: het verhaal

Zuid-Limburg: het verhaal Zuid-Limburg is een complete stad in een wijds landschap. Op een drielandenpunt - België, Duitsland en Nederland - wonen 600.000 mensen in vier stadsdelen, die onderling zeer van karakter verschillen:

Nadere informatie

TRENDS IN DE REGIONALE ECONOMIE

TRENDS IN DE REGIONALE ECONOMIE TRENDS IN DE REGIONALE ECONOMIE Input voor de VNG-commissie Stedelijk Perspectief Otto Raspe 7 maart 2014 Deze notitie is geschreven op verzoek van de commissie Stedelijk Perspectief van de Vereniging

Nadere informatie

Met hoofdkantoren naar de top

Met hoofdkantoren naar de top Met hoofdkantoren naar de top Actie-agenda ter versterking van het vestigingsklimaat, de acquisitie en het behoud van internationale bedrijven en talenten Actie-agenda opgesteld door het Topteam Hoofdkantoren

Nadere informatie

Scherp aan de wind! Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid. Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren.

Scherp aan de wind! Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid. Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren. Scherp aan de wind! Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren advies 77 Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid

Nadere informatie

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Colofon Colofon Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb is een uitgave van MKB-Nederland en VNO-NCW Postbus 93002 2509 AA Den Haag

Nadere informatie

Diensten Waarderen. advies

Diensten Waarderen. advies Diensten Waarderen Dienst Product advies 79 De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan regering en parlement. Zijn onafhankelijke adviezen

Nadere informatie

(VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015. Greenport Gelderland. Versie 19 maart. Versie 19 maart. Agenda 2020 Greenport Gelderland

(VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015. Greenport Gelderland. Versie 19 maart. Versie 19 maart. Agenda 2020 Greenport Gelderland 3 Agenda 2020 Greenport Gelderland (VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015 Greenport Gelderland Versie 19 maart Agenda 2020 Greenport Gelderland Versie 19 maart 4 Inhoud Pag. Voorwoord 5 Samenvatting 6 1 Gevolgde

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Cross Media Monitor Haarlem 2012

Cross Media Monitor Haarlem 2012 Cross Media Monitor Haarlem 2012 Nieuwe Energie op de Creatieve As immovator Cross Media Network, Hilversum Cross Media Monitor Haarlem 2012 Nieuwe Energie op de Creatieve As immovator Cross Media Network,

Nadere informatie

Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied

Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied Trendverkenning 2020-2030 voor gemeenten met veel landelijk gebied W. Nieuwenhuizen, T.J.A. Gies, C.M. Goossen, R.A.F. van Och & L.L. de Rooij Ruimte voor

Nadere informatie

Economische uitvoeringsagenda Regio Alkmaar 2012 2014

Economische uitvoeringsagenda Regio Alkmaar 2012 2014 Economische uitvoeringsagenda Regio 2012 2014 Bergen Langedijk Heiloo Schermer Castricum Heerhugowaard Graftde Rijp 2 Economische uitvoeringsagenda Regio 2012-2014 PORA Economische Zaken, Toerisme & Recreatie

Nadere informatie

CONCEPTNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING. Betreft: Transversale beleidsnota Vlaanderen 2050: uitgangspunten en aanpak

CONCEPTNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING. Betreft: Transversale beleidsnota Vlaanderen 2050: uitgangspunten en aanpak De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed CONCEPTNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Transversale beleidsnota Vlaanderen 2050: uitgangspunten

Nadere informatie

Visie op regio s in 2014

Visie op regio s in 2014 ingen Noord-Friesland Zuidwest-Friesland Zuido e Zuidwest-Drenthe ING Economisch BureauNoord-Overijssel Zuidwest-O Nijmegen Zuidwest-Gelderland Utrecht Kop van N lomeratie Haarlem Zaanstreek Groot-Amsterdam

Nadere informatie

Kennis-As Limburg Groeimotor van de regio

Kennis-As Limburg Groeimotor van de regio Biob a H e a l s e d E co n t o I n t e r hy L i v i n g my n S u s t at i o n a l i s aina at i o n b Ser v ices ility Educ at i o n Kennis-As Limburg Groeimotor van de regio Agro,-Food,-Health Materials

Nadere informatie

Toekomst van de maakindustrie

Toekomst van de maakindustrie Toekomst van de maakindustrie K n owledge b a sed c apital! Arnoud Muizer Panteia Zoetermeer, december 2013 ISBN : 978-90-371-9789-1 Rapportnummer : A201356 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek

Nadere informatie

DigitalSocietyMonitor. "Cijfers en trends over de Digitale Agenda van Nederland"

DigitalSocietyMonitor. Cijfers en trends over de Digitale Agenda van Nederland DigitalSocietyMonitor "Cijfers en trends over de Digitale Agenda van " Monitor 2014 Uitgegeven door het esociety Platform Mogelijk gemaakt door: - esociety Platform - Provincie Noord-Brabant - Digitale

Nadere informatie

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Provincie Limburg, oktober 2012 Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Het belang van de sector Life Sciences & Health voor Limburg p. 6 2.1 Bedrijvigheid

Nadere informatie

De stad is van iedereen! Levende inzet op Agenda Stad

De stad is van iedereen! Levende inzet op Agenda Stad De stad is van iedereen! Levende inzet op Agenda Stad Brondocument: versie 14 april 2015 Agenda stad Nederland werkt aan een Agenda Stad. Terecht, want steden groeien en ondergaan fundamentele economische

Nadere informatie

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Werken met krimp Dimphy Smeets Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Amsterdam De Burcht / Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging November 2014 Wetenschappelijk Bureau

Nadere informatie

I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT...

I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT... Inhoud I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT... 9 VI. ONZE DOELGROEPEN... 11 VII. ONZE KERNACTIVITEITEN...

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020

De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020 De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020 Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO Redactie: Joost van Genabeek, Rob Gründemann en Cees Wevers De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020

Nadere informatie

R A N D S TA D U R G E N T

R A N D S TA D U R G E N T R A N D S TA D U R G E N T Hoe versterken we de internationale concurrentiepositie en verbeteren we de bereikbaarheid? urgentieprogramma randstad urgentieprogramma randstad Mensen willen prettig wonen

Nadere informatie