Trends in het agrarisch bedrijf. Krijn J. Poppe LEI Wageningen UR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trends in het agrarisch bedrijf. Krijn J. Poppe LEI Wageningen UR"

Transcriptie

1 Trends in het agrarisch bedrijf Krijn J. Poppe LEI Wageningen UR

2 LEI Wageningen UR Plant Sciences Group Animal Sciences Group Agrotechnology and Food Sciences Group Environmental Sciences Group Social Sciences Group Wageningen University Social Sciences Department Research Institutes (DLO) LEI Applied Research

3 De rode draad: Trends zijn vooral herkenbaar als je even omkijkt: 6 megatrends in de afgelopen 25 jaar Waar staan we nu in de lange golf van de economie? ICT als dominante trend voor komend decennium Met gevolgen voor organisatie van de keten En het gezinsbedrijf? Uitwerking op specifieke bedrijfstakken: in de discussie

4 Voor het herkennen van trends helpt een terugblik van 25 jaar: terug naar 1988 USSR: Perestroika Start van Nederland-3 (TV) IBM Portable Intel 386 1e virus Internet-Worm 4

5 1988 in agro boeren en tuinders Met vertrouwde zekerheden als het IJzeren Gordijn, de IJzeren (Groene) driehoek, LNV, de gulden / de franc Het beleid had net de kanteling van prijs- naar volumebeleid gemaakt: Interimwet (1984) en mestboekhouding (1987) Melkquota (1984) Set-aside in akkerbouw (1988) Afschaffing MKZ inenting (in te voeren per ) Verbod op kistkalveren (1988)

6 6 Mega-trends die de 25 jaar markeren Beleid Markt Internationalisering Vermaatschappelijking Institutionele vernieuwing Techniek en management Professionalisering door gedwongen marktgerichtheid, met de handrem op volume

7 Megatrend 1: Beleid Landbouwbeleid: van prijsbeleid naar inkomenstoeslagen Minder micro management, 5 jaarlijkse hervorming Quotering, die nu tot einde komt Graanbeleid: voordeel graanvervangers afgebroken Milieubeleid: blijvende worsteling met mest Mestboekhouding, Minas, dierrechten, derogatie Mestverwerking is een lastige weg gebleven Opkomst duurzaamheidsverslaggeving Beregening zandgronden, bestrijdingsmiddelen Ruilverkavelingen uit beeld verdwenen

8 Megatrend 2: Markt Opkomst keten-denken: Om Schone Zakelijkheid (1989) Wasserbomben (tomaten) Aandacht voor ketenorganisatie (AKK) en voor Agro-complex ( 10% economie, 1:3 vrachtauto s ) Doorgaande trend van fusies (Melkunie, Campina, RFC; Dumeco, Vion) Eerst veel aandacht voor macht A-merk, recenter: retail Rijkere consumenten die gesegmenteerd kunnen worden met duurdere producten (zuiveldrankjes, biologisch)

9 Megatrend 3: Internationalisering Val van de muur (1989) >> grotere EU, goedkope arbeidskrachten uit het Oosten ICT en lage reiskosten: the world is flat (Thomas Friedman): globalisering Sterk Europa: Witboek Delors, Euro Internationalisatie cooperaties (CRV, RFC, ForFarmers, Agrifirm, Vion) Ook van boeren (Denemarken, Oosten EU); semigratie Opkomst van BRICs Maar WTO in coma geraakt opkomende zorgen over 9 miljard in 2050

10 Mega-trend 4: Institutionele vernieuwing Jaren 80: Reagan & Thatcher: neo-liberaal "minder samen onder de deken van het overleg, meer directe deals" Verdwijnen Landbouwschap, LNV, Productschappen Federatieve structuren hebben het lastig, kinderen worden groot: Cebeco, LTO, FNV, Belgie. Opkomst aktiegroepen / NGO Grote veranderingen in Agr. Kennis & Innovatiesysteem: Verdwijnen Rijkslandbouwvoorlichting Sluiten van proefboerderijen Fusie van DLO en WU in Wageningen UR Van input financiering naar output, naar PPS

11 Mega-trend 5: Vermaatschappelijking Niet alleen groter, beter, elders, maar ook Anders Ruimte uit quotering (2e tak, 4e gewas) Markt voor zorg, natuur, bio, recreatie Rol hoger opgeleide partner Voedselveiligheidschandalen: dioxine, BSE, paardenvlees Humane gezondheid: milieu, Q-koorts, Antibiotica Dierwelzijn op de agenda Door dierziektecrises Grote kloof burger-boer Castratie-dossier, koe in de wei Plof-kip en megastallen

12 Mega-trend 6: Techniek en management ICT van PC via www tot smart phone en melkrobot Genetics (en van FH naar HF en de duurzame koe) Grotere bedrijven met meer specialisatie, soms meerdere vestigingen Van Operationeel en Tactisch management naar Strategisch management en Business modelling

13 6 Mega-trends die de 25 jaar markeren Beleid Markt Internationalisering Vermaatschappelijking Institutionele vernieuwing Techniek en management Professionalisering door gedwongen marktgerichtheid, met de handrem op volume Wat nemen we mee naar de toekomst?

14 Specific Competences Delta with good soils High level of knowledge Investments Efficiency of scale Social capital Climate, light International oriented Infrastructure rural area New land (polders) Homogeneous, highly educated population Large NW European consumer market Efficient capital market Cheap (water) transport Diversity in production + trade: complete offer Knowledge system Lobbying power Het klassieke model van waardecreatie in de Nederlandse landbouw Breeding material Cooperatives Competitive advantage High productivity and low cost price Supportive general policy Results High Marketshare Financially healthy High volume Cheap capital Important in export en GDP High land prices Good in productdifferentiation Strong export position image abroad High wages Environmental issues: pressure to innovate Multifunctional landscape (c) Poppe et al, 2009

15 Klassieke Nederlandse model Kostprijsgedreven: bij de boer en in de winkel op basis van hoog kennisniveau met hoge opbrengsten Intensivering daar waar bedrijven te weinig grond hebben Ook gebaseerd op geimporteerd veevoer Zeer lastig om dit te veranderen naar een systeem gebaseerd op waarde-creatie, beleving.

16 Cochrane s Tredmolen Bedrijven stoppen niet maar verlagen kostprijs Hun lagere kostprijs leidt tot lagere marktprijs Toeleveranciers en onderzoek maken nieuwe technologie Eerste toepassers hebben tijdelijk voordeel

17 Technologie is vaak arbeidsbesparend Verhoogt arbeidsproductiviteit Houdt inkomen in stand Maar vraagt om grotere schaal: Meer hectares voor zelfde bedrijfstype Of producties die meer arbeid per ha vragen (zoals tuinbouw in plaats van akkerbouw, biologisch in plaats van gangbaar) Of om een andere activiteit erbij (akkerbouw met kippen; multifunctioneel)

18 Technologie is veelal hogere vaste kosten Aantrekkelijk om over grotere productie te verdelen Grote bedrijven hebben ook andere schaalvoordelen: Andere vaste kosten kunnen gedeeld (de accountant is voor 200 ha niet veel duurder dan voor 50 ha) Er kan in de huidige arbeidsmarkt een scheiding optreden tussen dure management-arbeid en goedkopere (geimporteerde) uitvoerende arbeid Bulk-toeslagen: ook ketenpartijen willen op transactiekosten besparen is even duur om 1000 ton aan te kopen dan 100 ton. Grotere bedrijven kunnen (financieel) ook kwetsbaarder zijn

19 Percentage productie Productie concentreert op minder bedrijven (NL) Percentage bedrijven

20 Mate van verspreiding van technologische revolutie 1771 water, textile Doorbraak Installatie periode Financiele bubble Onevenwichtigheden Polarisatie arm en rijk 1829 steam, railways 1875 steel 1908 car, oil, massproduction 1971 ICT chip INDRINGER crash EXTASE Draaipunt Institutionele innovatie Uitrol periode SYNERGIE Gouden eeuw Coherente groei Toenemende externalities RIJPHEID Techniek bereikt grenzen Marktverzadiging Teleurstelling en gemakzucht Volgende golf Naar Perez, 2002 Werkeloosheid Stilstand oude bedrijfstakken Kapitaal zoekt nieuwe techniek tijd

21

22 De stormachtige ICT Trends: Satelliet en remote sensing technologie, geo-informatie Sensortechnologie en robotica, ook in tractoren en machines; computervision; Bio-sensoren en bio-informatica Internet of Things (alles krijgt een chip), o.a.via RFID Service delivery via (broadband) infrastructuren Smart phones en tablets met data in the cloud Sociale media (Facebook, Twitter, Wiki, etc.) Drones en besturing op afstand van bv. tractoren Web of data, Linked Open data, big data. E-knowledge, E-science

23 BIG DATA Social media - Unstructured - Event-driven OPEN DATA Informatiesystems Structured - Transaction-driven BIG DATA: 3 V s: Volume, Velocity (real time), INTER GATHER Variety (unstructured) PRETERE N= all instead of sample Accept noise instead of perfect data Correlation instead COMBINE of Causality (recommend items like books on Amazon.com) OPEN DATA AGGRE Not centralised anymore ANONY GATE but linked in the cloud MISE Everybody responsbile for their own data Apps in Platforms MAP that combine data from different sources Multi-sided markets: buyers of the information on both sides STRUCTURE TRANSFORM Tuinbouw Digitaal 2013

24 Al in 2020 zijn DATA-stromen... net zo belangrijk als GELD- en GOEDERENstromen Dankzij de stormachtige ICT-trends

25 Agrarische productieprocessen worden steeds beter regelbaar Dit betekent nieuwe business modellen en organisatievormen (als je de grasoogst kunt plannen en kwaliteit kunt vaststellen, kun je een melkveebedrijf opsplitsen) Het betekent dat sommige processen door anderen op afstand overgenomen kunnen worden

26 Smart Farming E-agriculturist Service for spraying potatoes, greenhouse Machine Breakdown Service External Services Spraying, Greenhouse Services Meteorological Service State and Policy Information Service FMIS Centralized Cloud Service NKUA s Premises Internet Public Repository Registry Cloud FMS Data sources (OKEPEPE/MTT/ CropInfra & JD) Task Controller Service Local FMS Greenhouse sensors, actuators Machine Status Service 26

27 FIspace bouwt aan het volgende: Grote ondernemingen zijn digitaal, met ERP, CRM etc. Maar met MKB en boeren gaat de uitwisseling op papier Terwijl er behoefte is meer data uit te wisselen (sensor data etc.) There is a need for ABCDEF s: Agri-Business Collaboration and Data Exchange Facility Het FIspace platform heeft daarom als ideaal: Bedrijven kunnen zich met elkaar verbinden als in de sociale media (LinkedIn, Twitter, Facebook) En eventueel een contract specificeren, incl. data-uitwisseling. Bedrijven kunnen dan data laten stromen net als een video op Google+ Data: facturen, Internet of Things sensor data met standaarden als EDI, XBRL e.d. Maar met meer controle over toegang en gebruik data (via web services, en toegangsrechten), Centrale oplslag data niet nodig. Bedrijven kunnen apps downloaden die op de data-stroom werken en zulke open (and big) data gebruiken in adviezen.

28 Food chain approach to re-new business models, eg with ICT Input industries Software Provider Transport Logistics Farmer solution Food processor Retail / consumer providers Transport Transport GRIN Small Cost price Service cope with retail loyalty Feed the growing world Sustainability Food Safety Health Sophisticated Technology, More advise Precision Farming: better control Better management decision Segment products and input suppliers; Benchmark with competitors Better service concepts, e.g. in store replenishment Consumer decision support (pre- and after sales)

29 Trends voor de boer: niet zonder ketens 29 SCAR Collaborative Working Group AKIS

30 Scenarios: qua vadis? Strong government Conserve Develop Room for markets and networks (c) Poppe et al, 2009

31 Gezinsbedrijven: de theorie De markt genereert welvaart door specialisatie mogelijk te maken in de functies van arbeider, manager, verpachter, investeerder, maar het gezinsbedrijf combineert deze functies, omdat de markt onvoldoende aanzet tot specialisatie vanwege te hoge transactiekosten (o.a. door moral hazard en wetgeving) en laag rendement bij een behoorlijk risico (door slecht werkende factormarkten: arbeid verlaat niet snel de sector omdat in het gezinsbedrijf de totale beloning telt) BLIJFT DAT OOK IN DE TOEKOMST ZO??

32 Gezinsbedrijven alloceren productiemiddelen (resources) uit bedrijf, gezin en vanuit de markt naar gebruik binnen en buiten bedrijf specialisatie gezinsleden pluri-activity asset management plattelandswoning en hobby farming toenemende schaal risico management ketenintegratie met contracten transactiekosten bepalen structuur scheiding van management en uitvoerend werk Supply Farm Operators & Households Labor Capital (land) Management Farm Business contracten Agrarische ketens Beinvloedt allocatie Income Increases in Asset & Equity Values Earn beinvloedt: Management structuur Besluitvormingsproces Claims op toegevoegde waarde Factor markten

33 Idee van 1 bedrijf = 1 locatie = 1 ondernemer = 1 gezin is achterhaald Ontwikkeling naar meerdere vestigingen vanwege schaalgrootte en ruimtelijke ordeningsproblematiek Ontwikkeling naar meerdere activiteiten op 1 plek (multifunctioneel bedrijfsconcept of meerdere vaardigheden gezinsleden) Experimenten met collectieve exploitatie van meerdere bedrijven (specialisatie ondernemers) Toenemende specialisatie op basis landhuur Toename van binding aan industrie / retail (contracten)

34 ICT, Genetica: landbouw meer beheersbaar; rijkere consumenten willen variatie ICT en Genetics: proces wordt beter waarneembaar en programmeerbaar: minder moral hazard Rijkere consumenten: willen productvariẽteiten Met hogere specificiteit van productiemiddelen en meer samenwerking tussen producenten Zie de markten: dagmarkten worden vervangen door langere contracten, joint ventures en zelfs deelnemingen in de keten.

35 Organisatorische arrangementen veranderen Programmability Low High Asset specifity Low High Low High Contribution partners separable High spot long-t. spot joint market contract mrkt venture Low coope- coop./ inside vertical ration vertical contract owner- Boehlje ownership ship

36 4 aspecten voor 5 ketenorganisatievormen Complexiteit transactie Codificeren transactie Competenties leveranciers Mate van expliciete coordinatie en machtsassymetrie Laag Hoog Hoog laag markt Type governance Hoog Hoog Hoog modulair Hoog Laag Hoog relationeel Hoog Hoog Laag Gevangene ( captive ) Hoog Laag Laag hoog hierarchie (C) Gereffi et al, 2005

37

38 Gezinsbedrijven gedijen bij een goede supporting structuur Dienstverlening Cooperaties OVO drieluik Productschappen Helpen schaalgrootte probleem op te lossen Via zelf-organisatie En op basis van hun lobby via de stembus Gouden driehoek Business Research Overheid en ngo

39 Nog meer ongunstige trends?? Om beloning M/HBO-niveau van ondernemers te realiseren is schaalvergroting nodig; structuur is niet aangepast aan huidige technologie Agribusiness en boeren willen besparen op management: je verkoopt even makkelijk 100 ton dan 10 ton. Een jaarrekening is voor 500 koeien niet veel duurder dan voor 50 koeien Weer scheiding tussen voor en achter: eigen baan partner (het huwelijk is ook niet zonder risico s) Goedkope uitvoerende Poolse arbeid, ICT, liberale pacht, financieringsvormen, risk management maken schaalvergroting en specialisatie in management mogelijk Bedrijven krijgen dus MKB trekjes.

40 Ontwikkeling van bedrijfssystemen n.t.w. / ha Keuterboeren (subsistence farm) Landb beleid Gezinsbedrijf (family farm) AKIS.gov Plantages latifundia, kolchoze AgriFood Netwerken Agr. Familieonderneming (mkb) ag. family firm 3 rd gen. uni Stadslandbouw Hobbyboeren Metropolitan agriculture Tijd

41 De glazen bol voor de discussie: Aantal bedrijven zal bijven dalen, rest wordt groter Opnieuw een scharnierpunt: quota verdwijnen Zuivel zal het beter doen dan intensieve veehouderij Zeker bij transatlantische handelsdeal Transnationals en NGO nemen rol over van overheid ICT zet zeer sterk door Zal het ook organisatievormen veranderen? Zullen social media en transparantie de kloof met de burger overbruggen? Grote onbekende: hoe denkt burger in 2030 over platteland en voedselketen (en EU subsidies)?? En de law of the unintended consequences

42 Dank voor de aandacht, vragen en discussie?

43 Effect op landbouwkundig onderzoek Traditionele AKS is nu AKIS, en straks? Van gerichtheid op productieverhoging naar verlaging milieu-effecten (van verlagen private kostprijs naar verlagen sociale kostprijs) Van mono-disciplinair naar multi- en interdisciplinair En nu ook naar transdisciplinair? Grotere rol van bedrijfsleven in financiering? In Nederland: Topsectorenbeleid: PPP? EU: FI-PPP in ict, BRIDGE in biobased.,... Overheid wil dat onderzoek past in het innovatiebeleid

Majeure ontwikkelingen in de landbouw. 15 Januari 2015, Krijn Poppe Provincie Limburg

Majeure ontwikkelingen in de landbouw. 15 Januari 2015, Krijn Poppe Provincie Limburg Majeure ontwikkelingen in de landbouw 15 Januari 2015, Krijn Poppe Provincie Limburg Inhoud (On)Duurzaamheid Ontwikkeling in keten Technologie-ontwikkeling: ICT Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Bedrijfsstrategieën

Nadere informatie

What s next: Plant gestuurd, Klant gestuurd

What s next: Plant gestuurd, Klant gestuurd What s next: Plant gestuurd, Klant gestuurd Krijn J. Poppe LEI Wageningen UR November 2013 Inhoud Er is al veel technisch mogelijk Moore s law gaat nu echt toeslaan De economische crisis is een symptoom

Nadere informatie

Which innovations and new business models are possible?

Which innovations and new business models are possible? Which innovations and new business models are possible? Input industries Software Provider Farmer Logistic solution providers Food processor Retail / consumer Transport GRIN SMEs Cost price Transport+

Nadere informatie

Innovatie Agro & Tuinbouw via digitalisering - schets van de problematiek

Innovatie Agro & Tuinbouw via digitalisering - schets van de problematiek Innovatie Agro & Tuinbouw via digitalisering - schets van de problematiek ZLTO VLB LEI Wageningen UR - Rabobank December 2012 Krijn J. Poppe Door de ICT worden naast GELD- en GOEDERENstromen de DATA-stromen

Nadere informatie

Toekomstscenario s voor de grondgebonden landbouw in Zuid-Holland - veranderingen in het GLB

Toekomstscenario s voor de grondgebonden landbouw in Zuid-Holland - veranderingen in het GLB Toekomstscenario s voor de grondgebonden landbouw in Zuid-Holland - veranderingen in het GLB Oktober 2014, Krijn Poppe Masterclass Provincie Zuid-Holland Inhoud Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Technologie-ontwikkeling:

Nadere informatie

Het perspectief van de agrarische sector in Nederland

Het perspectief van de agrarische sector in Nederland Het perspectief van de agrarische sector in Nederland Agroconnect-symposium 19 november 2009 Dr.ir. Huib Silvis Hoofdpunten Toekomst agrarische sector Betekenis technologie Strategie LEI Wageningen UR

Nadere informatie

Trends in het agrarisch bedrijf. Krijn J. Poppe LEI Wageningen UR

Trends in het agrarisch bedrijf. Krijn J. Poppe LEI Wageningen UR Trends in het agrarisch bedrijf Krijn J. Poppe LEI Wageningen UR Wageningen UR Facts University & Institutes Staff >6.000 Turnover 658mln THES ranking 47 Students >9.000 Countries >100 2nd Biotech city

Nadere informatie

Internet Of Things & Sensorrevolutie

Internet Of Things & Sensorrevolutie Internet Of Things & Sensorrevolutie Smart Farming in de Veehouderij Bennie van der Fels, WUR Livestock Research Wageningen, 27 mei 2013 Smart Farming Agenda: IoT en de Sensor Revolutie Perspectieven Smart

Nadere informatie

Het Grote Agrodebat 2014

Het Grote Agrodebat 2014 Het Grote Agrodebat 2014 Naar een effectiever GLB: een verkenning Family Farm versus Family Firm Krijn Poppe, John Helming, David Verhoog, Bram Pronk, Wietse Dol, Tom Kuhlman en Hans Wijsman Hebt u al

Nadere informatie

Kassen uit de crisis Over het toekomstperspectief voor de glastuinbouw in Zuid-Holland. Krijn Poppe l Lid PAL / senior econoom LEI Wageningen UR

Kassen uit de crisis Over het toekomstperspectief voor de glastuinbouw in Zuid-Holland. Krijn Poppe l Lid PAL / senior econoom LEI Wageningen UR Kassen uit de crisis Over het toekomstperspectief voor de glastuinbouw in Zuid-Holland Krijn Poppe l Lid PAL / senior econoom LEI Wageningen UR Inleiding Crisis? What Crisis? Langjarige ontwikkeling in

Nadere informatie

Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1

Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1 Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1 Dutch industry fit for the future?! onze wereld verandert en dus ook onze industrie. met impact op economie en samenleving smart industry agenda

Nadere informatie

Brainport Industries. Towards integrated supply networks. John Blankendaal Managing Director. Turnhout, 27 februari 2014

Brainport Industries. Towards integrated supply networks. John Blankendaal Managing Director. Turnhout, 27 februari 2014 1 Brainport Industries Towards integrated supply networks Turnhout, 27 februari 2014 John Blankendaal Managing Director Coöperatie van 85 suppliers 2 Brainport Industries richt zich primair op 5 markten

Nadere informatie

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse De Digitale Transformatie en de impact op IT Capgemini Edwin Leinse 40+ countries and 120+ nationalities (As of December 31, 2015) North America 16 034 Latin America 9 363 Europe 62 301 Middle-East & Africa

Nadere informatie

Diensteninnovatie: wat is dat?

Diensteninnovatie: wat is dat? Over de AWT De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) adviseert regering en parlement over beleid voor wetenschap, technologie en innovatie De AWT adviseert gevraagd en ongevraagd.

Nadere informatie

De rol van WMS in internationale Supply Chains

De rol van WMS in internationale Supply Chains De rol van WMS in internationale Supply Chains s-hertogenbosch, 26 april 2012 9026X078/WD/ld v1.0 De in dit rapport genoemde conclusies, aanbevelingen en adviezen zijn gebaseerd op door de opdrachtgever

Nadere informatie

Uw digitale werkplek met de beste bedrijfssoftware

Uw digitale werkplek met de beste bedrijfssoftware Uw digitale werkplek met de beste bedrijfssoftware Over ons Xentral Station is een onafhankelijk app-store met de beste bedrijfssoftware. Wij normaliseren en verrijken uw stam- en transactiedata. Gebruik

Nadere informatie

Inkoop en de link naar de value chain

Inkoop en de link naar de value chain Inkoop en de link naar de value chain Inkoop en de link naar de value chain 24 juni 2014 An aligned supply chain Bron: Van Veen, 2011 Historical difference supply chain/ logistics domain vs value chain

Nadere informatie

The Control Room of the Future

The Control Room of the Future Even voorstellen: Prodek Automation products Opgericht in 2001 Importeur / distributeur Opleiding / levering / advies / consultancy / dienstverlening Joop de Kwant Directeur Hoe ziet de toekomstige controle

Nadere informatie

IT, een belangrijk element in de toolkitvan publiek manager

IT, een belangrijk element in de toolkitvan publiek manager IT, een belangrijk element in de toolkitvan publiek manager 31 maart 2015 Frank Huynen MPM HP Industry executive Public Sector & Health Rolvan IT Aandachtspunten IT Evolutie IT bouwstenen Rolvan IT Maatschappij

Nadere informatie

Samen Ondernemen met de Natuur

Samen Ondernemen met de Natuur Samen Ondernemen met de Natuur Henk Gerbers Kleinschalig maakt gelukzalig, of is bulk beter? Naar een Voedselbeleid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) Verhaal over Ondernemen

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Smart Industry 4.0. Edwin van Rensch/Eric Megens

Smart Industry 4.0. Edwin van Rensch/Eric Megens Smart Industry 4.0 Edwin van Rensch/Eric Megens Agenda o Introductie Hotraco Group o Introductie Smart Industry 4.0 o Data model Hotraco Product improvement Remote service Benchmark Additional service

Nadere informatie

De Open Datasamenleving

De Open Datasamenleving Gevolgen voor standaarden en interoperabiliteit Interoperabiliteit = Het vermogen tot samenwerken Afspraken zijn nodig voor interoperabiliteit tussen organisaties Rol van TNO TNO werkt aan het mogelijk

Nadere informatie

New CPB Scenario Study. Question. Approach. Answer. Policy. How will we earn our daily bread in 2040? Scenarios to deal with uncertainty

New CPB Scenario Study. Question. Approach. Answer. Policy. How will we earn our daily bread in 2040? Scenarios to deal with uncertainty www.nl2040.nl 1 Tijden veranderen 2 Tijden veranderen 3 New CPB Scenario Study Question How will we earn our daily bread in 2040? Approach Scenarios to deal with uncertainty Answer Smart people Strong

Nadere informatie

Data Driven Strategy The New Oil Using Innovative Business Models to Turn Data Into Profit

Data Driven Strategy The New Oil Using Innovative Business Models to Turn Data Into Profit Data Driven Strategy The New Oil Using Innovative Business Models to Turn Data Into Profit Big Data & Innovatieve Business Modellen Fire in the hole! 51K manholes, 94K miles of cables 106 predicting variables:

Nadere informatie

Workshop Low Cost High Value Service Delivery Models

Workshop Low Cost High Value Service Delivery Models Workshop Low Cost High Value Service Delivery Models 9 februari 2012 2011 - All rights reserved Noventum Service Management Consultants Ltd. 1 Low Cost High Value Service Delivery Models Low cost delivery

Nadere informatie

Onderwijs en Kennisoverdracht

Onderwijs en Kennisoverdracht Onderwijs en Kennisoverdracht Ontwikkelingen in de duurzame landbouw in Suriname Prof. Tiny van Boekel, Decaan voor Onderwijs/Vice-rector, Wageningen University & Research Centre, NL Inhoud lezing Ontwikkelingen

Nadere informatie

SMART SUSTAINABLE BUILDINGS NEED SMART PLATFORMS

SMART SUSTAINABLE BUILDINGS NEED SMART PLATFORMS SMART SUSTAINABLE BUILDINGS NEED SMART PLATFORMS IoT technology that transforms the market for building automation and enables As-a-Service concepts SOLID IN W IRELESS Smart Building Design Model Als IoT

Nadere informatie

Management van baten Evolutie in denken

Management van baten Evolutie in denken Management van baten Evolutie in denken IPMA interessegroep procesmanagement Versie 0.1 jd0912 Management van baten Setting the direction high Relative market share low low Growth potential high Strategic

Nadere informatie

Vvg. Kansen zien, kansen pakken! Leven in de stad van de toekomst. 13 november 2013

Vvg. Kansen zien, kansen pakken! Leven in de stad van de toekomst. 13 november 2013 Kansen zien, kansen pakken! Vvg 13 november 2013 Leven in de stad van de toekomst Louis Bekker City Account Manager Programma manager Onderwijs (PO/MO) Smart Concurrentie Leefbaar Groen Samenwerking Onze

Nadere informatie

Brainport Industries Campus Invalshoeken. 14-10-2015 Jaarcongres BI 2

Brainport Industries Campus Invalshoeken. 14-10-2015 Jaarcongres BI 2 Brainport Industries Campus Invalshoeken 14-10-2015 Jaarcongres BI 2 Brainport Industries Campus Sociaal 14-10-2015 Jaarcongres BI 3 Sociaal Fabriek van de Toekomst Boeien, binden en behouden van technisch

Nadere informatie

Outsourcing ICT & Sales India

Outsourcing ICT & Sales India Outsourcing ICT & Sales India Introductie & Lessons learned InnoVites BV Albert Groothedde CEO InnoVites BV Agenda Introductie InnoVites Achtergrond InnoVites team Markt en Oplossingen Organisatie Outsourcing

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

Dinalog: What s in it for me?

Dinalog: What s in it for me? KDC HAN 31 januari 2013 Dinalog: What s in it for me? door: Harry van den Hoff - Dinalog Harry van den Hoff Programma Manager MKB & Kennisverspreiding 076 5315305 vandenhoff@dinalog.nl 31 jan 2013 Ambitie

Nadere informatie

Van kleine boer tot robot

Van kleine boer tot robot Van kleine boer tot robot Modernisering in de Nederlandse landbouw 1945-2015 Lezing bij ICAG Leuven (KU Leuven) 10 december 2015 Dr. Erwin H. Karel Rijksuniversiteit Groningen Nederlands Agronomisch Historisch

Nadere informatie

Internet of Things Businesskansen met slimme en internet-verbonden producten en diensten. Joris Castermans Workshop Internet of Things 1-12-2014

Internet of Things Businesskansen met slimme en internet-verbonden producten en diensten. Joris Castermans Workshop Internet of Things 1-12-2014 Internet of Things Businesskansen met slimme en internet-verbonden producten en diensten Joris Castermans Workshop Internet of Things 1-12-2014 Intro IoT IoT en business! I-real B.V.: H2g0 Real-time

Nadere informatie

Hoe realiseer je een Smart City?

Hoe realiseer je een Smart City? Hoe realiseer je een Smart City? Thema Inclusive Society Dr. Ir. Rianne Valkenburg FUTURE Steden worden langzaam bedolven onder sensoren Steden waren al vol, namelijk met mensen Kwaliteit van leven? Hoe

Nadere informatie

Vlaams Kenniscentrum water. Van projectidee tot projectconsortium

Vlaams Kenniscentrum water. Van projectidee tot projectconsortium Vlaams Kenniscentrum water Van projectidee tot projectconsortium ca. 600 calls -> 96 calls Intern gebruik -> nuttig voor Vlaanderen 96 calls -> 34 calls -> 6 thema s o o o o o o Sustainable rural development

Nadere informatie

Business & IT Alignment deel 1

Business & IT Alignment deel 1 Business & IT Alignment deel 1 Informatica & Economie Integratie 1 Recap Opdracht 1 Wat is integratie? Organisaties Strategie De omgeving van organisaties AH Bonuskaart AH Bonuskaart Economisch Geïntegreerd

Nadere informatie

Hoe voeden we 9 mrd mensen optimaal: lokaal of mondiaal? Aalt Dijkhuizen MVO

Hoe voeden we 9 mrd mensen optimaal: lokaal of mondiaal? Aalt Dijkhuizen MVO Hoe voeden we 9 mrd mensen optimaal: lokaal of mondiaal? Aalt Dijkhuizen MVO 12-03-2015 NL Agri & Food: oprecht een topsector! Tweede exporteur ter wereld Stevige pijler onder de economie 10% v/h BNP;

Nadere informatie

Introductie 27/11/2015. Biologische Voeder Grondstoffen Visie 2015-2020. Tom Wiegmans Category manager Organic Feed ingredients.

Introductie 27/11/2015. Biologische Voeder Grondstoffen Visie 2015-2020. Tom Wiegmans Category manager Organic Feed ingredients. 27/11/2015 Biologische Voeder Grondstoffen Visie 2015-2020 Tom Wiegmans Category manager Organic Feed ingredients 26 November 2015 1 Introductie Tom Wiegmans Internationale Agrarische handel gestudeerd

Nadere informatie

Future farming Healthy living

Future farming Healthy living Future farming Healthy living Elies Lemkes-Straver - Algemeen Directeur ZLTO Themadag Granen - 9 maart 2016 How to feed the world? Farmers feed the world! Nederland landbouwland Handelsbalans Wereldconsumptie

Nadere informatie

AGRO LEAN Supply Chain

AGRO LEAN Supply Chain AGRO LEAN Supply Chain Act2Vision Bedrijfskunde en organisatie Economische omvang van het Nederlandse agrocomplex, een verzamelnaam voor de land- en tuinbouw en de daarmee samenhangende handel en industrie

Nadere informatie

Bedrijfsadvies aan de keukentafel

Bedrijfsadvies aan de keukentafel Nederland: de koploper in agrifood, hoe houden we stand? Bedrijfsadvies aan de keukentafel Bedrijfsadvies aan de keukentafel Elies Lemkes-Straver (Algemeen Directeur ZLTO) Conferentie Agrivaknet, 3 februari

Nadere informatie

Innovatie in samenwerking. Jasper Wesseling Plaatsvervangend directeur-generaal Bedrijfsleven & Innovatie Ministerie van Economische Zaken

Innovatie in samenwerking. Jasper Wesseling Plaatsvervangend directeur-generaal Bedrijfsleven & Innovatie Ministerie van Economische Zaken InnoTeP 2013 Innovatie in samenwerking Jasper Wesseling Plaatsvervangend directeur-generaal Bedrijfsleven & Innovatie Ministerie van Economische Zaken Stimuleren en maximeren van technologische vernieuwing

Nadere informatie

Landbouw richting 2020

Landbouw richting 2020 A Landbouw richting 2020 Bert-Jan Aling Rabobank Nederland Sectormanager Food & Agri Financieringsvolume 1996-2009 30,0 28,1 30,1 28,0 26,0 23,4 25,8 24,0 22 22,2 22,0 19,7 20,5 20,0 18,2 19 18,0 17,1

Nadere informatie

Hoe vitaal is de Zuidvleugel?

Hoe vitaal is de Zuidvleugel? Hoe vitaal is de Zuidvleugel? Symposium Naar een schone en vitale Zuidvleugel Henri L.F. de Groot Vrije Universiteit en Ecorys NEI Opzet Positionering van de regio (naar tijd en plaats) De grote recessie

Nadere informatie

Agri & Food: de kracht van Nederland!

Agri & Food: de kracht van Nederland! Agri & Food: de kracht van Nederland! Aalt Dijkhuizen FromFarmers Ledenbijeenkomst 22 april 2015 NL Agri & Food: oprecht een topsector! Tweede exporteur ter wereld Stevige pijler onder de economie 10%

Nadere informatie

Heeft u al applicaties in de cloud (zoals AWS, Azure, Google) draaien?

Heeft u al applicaties in de cloud (zoals AWS, Azure, Google) draaien? Asset 1 van 4 Hoe houd je de cloudkosten beheersbaar? Gepubliceerd op 20 april 2015 Hoe krijgt u grip op uw cloud-kosten? Leer de verschillende oorzaken voor onverwachtse kosten te herkennen en lees vijf

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Hoofdstuk 1. ENGIE & Digitalisering. Hoofdstuk 2. Digital Energy Solutions. Hoofdstuk 3. SDS Energy Cloud

INHOUDSOPGAVE. Hoofdstuk 1. ENGIE & Digitalisering. Hoofdstuk 2. Digital Energy Solutions. Hoofdstuk 3. SDS Energy Cloud INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 ENGIE & Digitalisering Digital Energy Solutions SDS Energy Cloud Hoofdstuk 1 ENGIE & Digitalisering ENGIE wereldwijd Activiteiten en kengetallen Topspeler

Nadere informatie

Virtualisering plantenketen

Virtualisering plantenketen Virtualisering plantenketen Robert Ossevoort, Cor Verdouw NWO-netwerkbijeenkomst voor MKB in de Topsector T&U 9 mei 2014, Demokwekerij Westland, Honselersdijk ICT neemt een vlucht... 2 http://www.youtube.com/watch?v=98biu9dpwhu

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Vlaams afval- en materialencongres 6 april

Vlaams afval- en materialencongres 6 april Vlaams afval- en materialencongres 6 april Erik de Baedts Directeur NVRD President MWE Board member ISWA Strategisch omgaan met grondstoffen Nederlandse vereniging van gemeenten ogv afvalbeheer & reiniging

Nadere informatie

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa consulting - sourcing - solutions Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa Marcel van Rijn Marco van Veen 9 januari 2014 Marcel van Rijn Mede oprichter Connect2Crowd Meer dan 15 jaar corporate

Nadere informatie

DaVinc 3 i. Dutch Agricultural Virtualized International Network with Consolidation, Coordination, Collaboration and Information availability

DaVinc 3 i. Dutch Agricultural Virtualized International Network with Consolidation, Coordination, Collaboration and Information availability DaVinc 3 i Dutch Agricultural Virtualized International Network with Consolidation, Coordination, Collaboration and Information availability Prof dr ir Jack van der Vorst, Wageningen University Kenmerken

Nadere informatie

Digitalisering van de voedselketen

Digitalisering van de voedselketen Digitalisering van de voedselketen Patrick Roelandt Director Strategy, Technology & Business Innovation @PatrickRoelandt 26/11/2014 http://nl.linkedin.com/in/patrickroelandt Version: [###] Classification:

Nadere informatie

Nieuwe bronnen voor nieuwe inzichten. Marko Roos Coordinator CBDS thema s Arbeid en Mobiliteit

Nieuwe bronnen voor nieuwe inzichten. Marko Roos Coordinator CBDS thema s Arbeid en Mobiliteit Nieuwe bronnen voor nieuwe inzichten Marko Roos Coordinator CBDS thema s Arbeid en Mobiliteit Paradigm shift: data drivensociety. Hoeveelheid geproduceerde data groeit exponentieel De samenleving verandert

Nadere informatie

projectmanagement van projectmanagement Drs. A.J.Gilbert Silvius MBA Lector Business, ICT en Innovatie Consultant Hogeschool Utrecht Van Aetsveld

projectmanagement van projectmanagement Drs. A.J.Gilbert Silvius MBA Lector Business, ICT en Innovatie Consultant Hogeschool Utrecht Van Aetsveld Drs. A.J.Gilbert Silvius MBA Lector Business, ICT en Innovatie Consultant Hogeschool Utrecht Van Aetsveld Gilbert Silvius 45 jaar Opleiding: KMA Bedrijfseconomie (Erasmus) MBA (K.U. Leuven) Promotieonderzoek

Nadere informatie

Trends en gevolgen voor kwaliteitsmanagement. 3 oktober 2011. de kwaliteitsmanager krijgt de handreiking met lean.

Trends en gevolgen voor kwaliteitsmanagement. 3 oktober 2011. de kwaliteitsmanager krijgt de handreiking met lean. Even voorstellen De Week van Kwaliteitsmanagement Trends en gevolgen voor kwaliteitsmanagement 3 oktober 2011 Barry Derksen Business & IT Trends Institute Barry Derksen, Directeur BITTI B.V., Bedrijf met

Nadere informatie

Big Data en Variabele Data Printing

Big Data en Variabele Data Printing Big Data en Variabele Data Printing Roelof Janssen Definitie Big Data Verwerken en interpreteren van grote en/of gevarieerde dataverzamelingen Doug Laney, Gartner: groeiend volume van data Socialmedia

Nadere informatie

3.2 De omvang van de werkgelegenheid

3.2 De omvang van de werkgelegenheid 3.2 De omvang van de werkgelegenheid Particuliere bedrijven en overheidsbedrijven nemen mensen in dienst. Collectieve sector = Semicollectieve sector = De overheden op landelijk, provinciaal en lokaal

Nadere informatie

Metaal- en foodindustrie naar 2020

Metaal- en foodindustrie naar 2020 Metaal- en foodindustrie naar 2020 Lunch & learn, 24 september 2014 Rabobank LVC en Maasduinen Henri Cocu, Sectormanager Industrie Hans van Haaren Sectormanager Food Sectormanagement als inspiratie Hans

Nadere informatie

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl The Netherlands of 2040 www.nl2040.nl 1 Tijden veranderen 2 Tijden veranderen 3 Nieuwe CPB scenario studie Vraag Waarmee verdienen we ons brood in 2040? Aanpak Scenario s, geven inzicht in onzekerheid

Nadere informatie

Zal Europa de wereld voeden of omgekeerd?

Zal Europa de wereld voeden of omgekeerd? Zal Europa de wereld voeden of omgekeerd? Jacques Van Outryve Europees en landbouwjournalist Jacques@van-outryve.be Provinciaal Bestuur Vlaams-Brabant 8 en 12 januari 2016 Het nieuwe Europa Relevantie

Nadere informatie

Workshop Logistiek en Voedselveiligheid

Workshop Logistiek en Voedselveiligheid Workshop Logistiek en Voedselveiligheid Wat is regionaal, een logistieke visie 06 november 2013, Joost Snels Aanleiding: Kleinschalige Logistiek Hofwebwinkel, Landwinkel, de Grote Verleiding, Mijn Boer,

Nadere informatie

Hoe ontwikkel je een regionale economy?

Hoe ontwikkel je een regionale economy? 1 Hoe ontwikkel je een regionale economy? Model van 5 elementen Excellent Science World leading and accessible positions in sciences People make the difference Attracting world class scientists and talented

Nadere informatie

Pilot Kwaliteitgestuurde Plantenketen

Pilot Kwaliteitgestuurde Plantenketen Ketenoptimalisatie door slimme RFID, sensor, en internettechnologie Pilot Kwaliteitgestuurde Plantenketen "Ketenlogistiek, een goed ID!" LEI, Wageningen UR Kwaliteit monitoringstechnologie (sensoren, dataloggers)

Nadere informatie

Missie en visie. BTG/TGG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en telecommunicatie

Missie en visie. BTG/TGG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en telecommunicatie BTG 2016 Missie en visie BTG/TGG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en telecommunicatie BTG/TGG organiseert hiertoe: Structurele lobby tussen overheid, leveranciers

Nadere informatie

AUKE HYLARIDES. Senior Product Marketing Manager Exact Software 2015 EXACT INTERNET OF THINGS - AIM ROADSHOW

AUKE HYLARIDES. Senior Product Marketing Manager Exact Software 2015 EXACT INTERNET OF THINGS - AIM ROADSHOW AUKE HYLARIDES Senior Product Marketing Manager Exact Software Exciting times In 2020, het aantal mobiele gebruikers richting 6 miljard; Internet gebruikers richting 4.7 miljard² Effect van IoT op de wereld

Nadere informatie

Buitenlandse investeringen door het MKB

Buitenlandse investeringen door het MKB M00408 Buitenlandse investeringen door het MKB Toenemende investeringen in lagelonenlanden of op kousenvoeten naar buurlanden? Jolanda Hessels Maarten Overweel Zoetermeer, 13 oktober 004 Buitenlandse investeringen

Nadere informatie

Working capital management. De toenemende druk op Credit Control

Working capital management. De toenemende druk op Credit Control Working capital management De toenemende druk op Credit Control Content Introductie (5 slides) Stelling Het dilemma van Credit Control Wat is werk kapitaal Positie Credit Control binnen de onderneming

Nadere informatie

Wat doet de Branchevereninging BTG?

Wat doet de Branchevereninging BTG? Wat doet de Branchevereninging BTG? BTG/TGG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en Telecommunicatie Wie zijn de leden van de BTG Bedrijven, Gemeentes, Ministeries,

Nadere informatie

World Class Finance in de Retail

World Class Finance in de Retail World Class Finance in de Retail Jaarcongres Controlling 24 april 2008 Hans Strikwerda Copyright 2008 by Nolan, Norton & Co. Private for the client. This report nor any part of it may not be copied, circulated,

Nadere informatie

VAN WEBWINKEL NAAR VERKOOPPLATFORM OMDENKEN IN DE SUPPLY CHAIN DUIVEN, 25 MEI

VAN WEBWINKEL NAAR VERKOOPPLATFORM OMDENKEN IN DE SUPPLY CHAIN DUIVEN, 25 MEI DUIVEN, 25 MEI VAN WEBWINKEL NAAR VERKOOPPLATFORM OMDENKEN IN DE SUPPLY CHAIN DUIVEN, 25 MEI VAN WEBWINKEL NAAR VERKOOPPLATFORM OMDENKEN IN DE SUPPLY CHAIN ALS JE DENKT DAT AVONTUUR GEVAARLIJK IS. PROBEER

Nadere informatie

Meer met minder. Waterschaarste en grotere vraag naar voedsel. Laan van Staalduinen, Algemeen directeur LEI. 6 juni 2012

Meer met minder. Waterschaarste en grotere vraag naar voedsel. Laan van Staalduinen, Algemeen directeur LEI. 6 juni 2012 Meer met minder Waterschaarste en grotere vraag naar voedsel Laan van Staalduinen, Algemeen directeur LEI 6 juni 2012 Inhoud presentatie Mondiale trends die van invloed zijn op toekomstige watervraag Nationale

Nadere informatie

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Verzorgd door: Camille van Dongen, itelligence Fouad Allabari, i3 Woerden 4 februari 2011 Agenda Voorstellen itelligence & i3 Business Intelligence SAP Business

Nadere informatie

Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant

Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant Voorstellen 05041964 23 5 2 3 2 Aan de slag!! We weten nu wat de toekomst brengt. Nu moeten we kijken naar wat in uw branche speelt om vervolgens

Nadere informatie

Welkom bij OSRAM! LED Expo Benelux RD 5209

Welkom bij OSRAM! LED Expo Benelux RD 5209 www.osram.nl Welkom bij OSRAM! LED Expo Benelux RD 5209 www.osram-benelux.com Licht management systemen LED Expo Benelux RD 5209 Licht Management Systemen zijn het in de op de op het juiste licht juiste

Nadere informatie

Van transactie naar interactie

Van transactie naar interactie De Invloed van opkomende technologieën op trade marketing in de retail: Van transactie naar interactie Jeroen van Dinther Marc Flederus De Context I Welke technologieën komen nu opzetten? II Welke kansen

Nadere informatie

Presentatie onderzoek Richard van Hoorn. Nieuwegein 26 mei 2011

Presentatie onderzoek Richard van Hoorn. Nieuwegein 26 mei 2011 Presentatie onderzoek Richard van Hoorn Nieuwegein 26 mei 2011 Agenda Nieuwe Drukvormen, 2009 Actuele trends en ontwikkelingen Nieuwe structuur bedrijfstak 2009: Nieuwe Drukvormen Wat maakt drukkerijen

Nadere informatie

Bouwen aan markt- en maatschappij gerichte varkensvleesketens. ir. W. Maijers Stichting Agro Keten Kennis 25 april 2002

Bouwen aan markt- en maatschappij gerichte varkensvleesketens. ir. W. Maijers Stichting Agro Keten Kennis 25 april 2002 Bouwen aan markt- en maatschappij gerichte varkensvleesketens ir. W. Maijers Stichting Agro Keten Kennis 25 april 2002 Verticale coördinatie in agro-food ketens Toeleverende industrie Boer Slachterij

Nadere informatie

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Wereldwijde veranderingen vereisen nieuwe manieren van denken en doen op het gebied van wereldwijde megatrends Demografische veranderingen Globale

Nadere informatie

Een nieuw ketenmodel voor langoustines

Een nieuw ketenmodel voor langoustines Een nieuw ketenmodel voor langoustines Ab Post (GPM Seafoods) en Wim Zaalmink (LEI Wageningen UR) Urk, 6 oktober 2012 Inhoud Economische betekenis langoustine visserij Consumptie van langoustines Keten

Nadere informatie

Plant Data Services Ontdek nieuwe kansen

Plant Data Services Ontdek nieuwe kansen Plant Data Services Ontdek nieuwe kansen Plant Data Services Ontdek nieuwe kansen Stel dat Productiedata de nieuwe bron van concurrentievoordeel is? En dat Siemens Productiedata analyse eenvoudig en betaalbaar

Nadere informatie

Industrie 4.0 Smart Industry. Principes en kansen voor het bedrijfsleven, Ing. F.R. Wijlhuizen MBA, Windesheim UAS

Industrie 4.0 Smart Industry. Principes en kansen voor het bedrijfsleven, Ing. F.R. Wijlhuizen MBA, Windesheim UAS Industrie 4.0 Smart Industry Principes en kansen voor het bedrijfsleven, Ing. F.R. Wijlhuizen MBA, Windesheim UAS Wanneer komt wat in welke samenhang? De verwarring Men hoort allerlei begrippen door elkaar

Nadere informatie

DELTA Zakelijk. Meeting with DACT 27 oktober 2011. Als energie een substantiële kostenfactor is, is energie al snel van strategisch belang

DELTA Zakelijk. Meeting with DACT 27 oktober 2011. Als energie een substantiële kostenfactor is, is energie al snel van strategisch belang DELTA Zakelijk Meeting with DACT 27 oktober 2011 Als energie een substantiële kostenfactor is, is energie al snel van strategisch belang Agenda Bedrijfspresentatie DELTA NV DELTA: Uw strategische gesprekspartner

Nadere informatie

Hiswa Verhoudingen in de handelsketen. Hoe prepareren andere sectoren zich op de toekomst

Hiswa Verhoudingen in de handelsketen. Hoe prepareren andere sectoren zich op de toekomst Hiswa Verhoudingen in de handelsketen Hoe prepareren andere sectoren zich op de toekomst Santt bv, Jeroen Overing, Witte Inhoud Introductie Change is the nature of things De Toekomst Trends Wat gebeurt

Nadere informatie

BALANCING ECO-INDUSTRIAL PARKS

BALANCING ECO-INDUSTRIAL PARKS BALANCING ECO-INDUSTRIAL PARKS Van Eetvelde, Maes & van Zwam Ghent University, Department of Civil Engineering, Environmental and Spatial Management mrb@ugent.be www.dbt.ugent.be I. Milieubeleid isup Brugge

Nadere informatie

Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen. Kevin Lyen

Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen. Kevin Lyen Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen Kevin Lyen Senior consultant, Rebelgroup Advisory Belgium www.oostwestpoort.eu 1 Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke

Nadere informatie

Het gebruik van RFID als ondersteunende technologie voor Track&Trace in een vers supply chain

Het gebruik van RFID als ondersteunende technologie voor Track&Trace in een vers supply chain Het gebruik van RFID als ondersteunende technologie voor Track&Trace in een vers supply chain Dirk Vercammen, Director Europe - Region West 29 februari 2012 Agenda Euro Pool System? Tracking & tracing

Nadere informatie

Business Cluster Semiconductors East Netherlands

Business Cluster Semiconductors East Netherlands Business Cluster Semiconductors East Netherlands Ledenbijeenkomst 2 november 2010 Roel Fonville Supported by Roel Fonville Ruim 30 jaar Philips: 20 jaar Philips Components & Semiconductors Ontwikkelaar

Nadere informatie

ICT in agri-food ketens

ICT in agri-food ketens ICT in agri-food ketens Cor Verdouw, Wageningen UR Jaarevent ICT-Community s-hertogenbosch 2014 Digitalisering van de voedselketen, Agri-food is een belangrijke sector Nederland is het op één na grootste

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de Zorg

Het Nieuwe Werken in de Zorg HP Care & Cure seminar Het Nieuwe Werken in de Zorg Harry Verbunt, Healthcare Lead HP NL Harry.verbunt@hp.com Agenda 12.45 uur Introductie Harry Verbunt 13.15 uur Mobiele ontsluiting van informatie Terrence

Nadere informatie

JPI Oceans Gezonde en productieve zeeën en oceanen

JPI Oceans Gezonde en productieve zeeën en oceanen JPI Oceans Gezonde en productieve zeeën en oceanen www.jpi oceans.eu OVERZICHT Terrein Governance Operationeel maken Strategic Research and Innovation Agenda Belgische deelname en interesse Outlook SRIA

Nadere informatie

Werken in de 21 e eeuw

Werken in de 21 e eeuw Werken in de 21 e eeuw Hoe organiseren we dat en wat is de rol van HR Paul Bessems 24-09-2014 Zelfstandig schrijver, onderzoeker en adviseur Tevens verbonden aan: Institute for New Organizational Thinking

Nadere informatie

Verder verduurzamen melkveehouderij; Pro-actieve aanpak Route2020

Verder verduurzamen melkveehouderij; Pro-actieve aanpak Route2020 Verder verduurzamen melkveehouderij; Pro-actieve aanpak Route2020 0 Experts verwachten een volumegroei van ~20% tot 2020 door het afschaffen van de quota... Nederlandse melkproductie (mln kg/jaar) 14,000

Nadere informatie

Cleantech Markt Nederland 2008

Cleantech Markt Nederland 2008 Cleantech Markt Nederland 2008 Baken Adviesgroep November 2008 Laurens van Graafeiland 06 285 65 175 1 Definitie en drivers van cleantech 1.1. Inleiding Cleantech is een nieuwe markt. Sinds 2000 heeft

Nadere informatie

Supply Chain Management in nieuw Europees perspectief

Supply Chain Management in nieuw Europees perspectief Supply Chain Management in nieuw Europees perspectief Dr.ir. Rob Kwikkers 02-06-2004 Fontys Hogescholen 1 Inleiding SCM is samenwerken in ketens van bedrijven taakverdeling communiceren partnerschap 02-06-2004

Nadere informatie