Trends in het agrarisch bedrijf. Krijn J. Poppe LEI Wageningen UR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trends in het agrarisch bedrijf. Krijn J. Poppe LEI Wageningen UR"

Transcriptie

1 Trends in het agrarisch bedrijf Krijn J. Poppe LEI Wageningen UR

2 LEI Wageningen UR Plant Sciences Group Animal Sciences Group Agrotechnology and Food Sciences Group Environmental Sciences Group Social Sciences Group Wageningen University Social Sciences Department Research Institutes (DLO) LEI Applied Research

3 De rode draad: Trends zijn vooral herkenbaar als je even omkijkt: 6 megatrends in de afgelopen 25 jaar Waar staan we nu in de lange golf van de economie? ICT als dominante trend voor komend decennium Met gevolgen voor organisatie van de keten En het gezinsbedrijf? Uitwerking op specifieke bedrijfstakken: in de discussie

4 Voor het herkennen van trends helpt een terugblik van 25 jaar: terug naar 1988 USSR: Perestroika Start van Nederland-3 (TV) IBM Portable Intel 386 1e virus Internet-Worm 4

5 1988 in agro boeren en tuinders Met vertrouwde zekerheden als het IJzeren Gordijn, de IJzeren (Groene) driehoek, LNV, de gulden / de franc Het beleid had net de kanteling van prijs- naar volumebeleid gemaakt: Interimwet (1984) en mestboekhouding (1987) Melkquota (1984) Set-aside in akkerbouw (1988) Afschaffing MKZ inenting (in te voeren per ) Verbod op kistkalveren (1988)

6 6 Mega-trends die de 25 jaar markeren Beleid Markt Internationalisering Vermaatschappelijking Institutionele vernieuwing Techniek en management Professionalisering door gedwongen marktgerichtheid, met de handrem op volume

7 Megatrend 1: Beleid Landbouwbeleid: van prijsbeleid naar inkomenstoeslagen Minder micro management, 5 jaarlijkse hervorming Quotering, die nu tot einde komt Graanbeleid: voordeel graanvervangers afgebroken Milieubeleid: blijvende worsteling met mest Mestboekhouding, Minas, dierrechten, derogatie Mestverwerking is een lastige weg gebleven Opkomst duurzaamheidsverslaggeving Beregening zandgronden, bestrijdingsmiddelen Ruilverkavelingen uit beeld verdwenen

8 Megatrend 2: Markt Opkomst keten-denken: Om Schone Zakelijkheid (1989) Wasserbomben (tomaten) Aandacht voor ketenorganisatie (AKK) en voor Agro-complex ( 10% economie, 1:3 vrachtauto s ) Doorgaande trend van fusies (Melkunie, Campina, RFC; Dumeco, Vion) Eerst veel aandacht voor macht A-merk, recenter: retail Rijkere consumenten die gesegmenteerd kunnen worden met duurdere producten (zuiveldrankjes, biologisch)

9 Megatrend 3: Internationalisering Val van de muur (1989) >> grotere EU, goedkope arbeidskrachten uit het Oosten ICT en lage reiskosten: the world is flat (Thomas Friedman): globalisering Sterk Europa: Witboek Delors, Euro Internationalisatie cooperaties (CRV, RFC, ForFarmers, Agrifirm, Vion) Ook van boeren (Denemarken, Oosten EU); semigratie Opkomst van BRICs Maar WTO in coma geraakt opkomende zorgen over 9 miljard in 2050

10 Mega-trend 4: Institutionele vernieuwing Jaren 80: Reagan & Thatcher: neo-liberaal "minder samen onder de deken van het overleg, meer directe deals" Verdwijnen Landbouwschap, LNV, Productschappen Federatieve structuren hebben het lastig, kinderen worden groot: Cebeco, LTO, FNV, Belgie. Opkomst aktiegroepen / NGO Grote veranderingen in Agr. Kennis & Innovatiesysteem: Verdwijnen Rijkslandbouwvoorlichting Sluiten van proefboerderijen Fusie van DLO en WU in Wageningen UR Van input financiering naar output, naar PPS

11 Mega-trend 5: Vermaatschappelijking Niet alleen groter, beter, elders, maar ook Anders Ruimte uit quotering (2e tak, 4e gewas) Markt voor zorg, natuur, bio, recreatie Rol hoger opgeleide partner Voedselveiligheidschandalen: dioxine, BSE, paardenvlees Humane gezondheid: milieu, Q-koorts, Antibiotica Dierwelzijn op de agenda Door dierziektecrises Grote kloof burger-boer Castratie-dossier, koe in de wei Plof-kip en megastallen

12 Mega-trend 6: Techniek en management ICT van PC via www tot smart phone en melkrobot Genetics (en van FH naar HF en de duurzame koe) Grotere bedrijven met meer specialisatie, soms meerdere vestigingen Van Operationeel en Tactisch management naar Strategisch management en Business modelling

13 6 Mega-trends die de 25 jaar markeren Beleid Markt Internationalisering Vermaatschappelijking Institutionele vernieuwing Techniek en management Professionalisering door gedwongen marktgerichtheid, met de handrem op volume Wat nemen we mee naar de toekomst?

14 Specific Competences Delta with good soils High level of knowledge Investments Efficiency of scale Social capital Climate, light International oriented Infrastructure rural area New land (polders) Homogeneous, highly educated population Large NW European consumer market Efficient capital market Cheap (water) transport Diversity in production + trade: complete offer Knowledge system Lobbying power Het klassieke model van waardecreatie in de Nederlandse landbouw Breeding material Cooperatives Competitive advantage High productivity and low cost price Supportive general policy Results High Marketshare Financially healthy High volume Cheap capital Important in export en GDP High land prices Good in productdifferentiation Strong export position image abroad High wages Environmental issues: pressure to innovate Multifunctional landscape (c) Poppe et al, 2009

15 Klassieke Nederlandse model Kostprijsgedreven: bij de boer en in de winkel op basis van hoog kennisniveau met hoge opbrengsten Intensivering daar waar bedrijven te weinig grond hebben Ook gebaseerd op geimporteerd veevoer Zeer lastig om dit te veranderen naar een systeem gebaseerd op waarde-creatie, beleving.

16 Cochrane s Tredmolen Bedrijven stoppen niet maar verlagen kostprijs Hun lagere kostprijs leidt tot lagere marktprijs Toeleveranciers en onderzoek maken nieuwe technologie Eerste toepassers hebben tijdelijk voordeel

17 Technologie is vaak arbeidsbesparend Verhoogt arbeidsproductiviteit Houdt inkomen in stand Maar vraagt om grotere schaal: Meer hectares voor zelfde bedrijfstype Of producties die meer arbeid per ha vragen (zoals tuinbouw in plaats van akkerbouw, biologisch in plaats van gangbaar) Of om een andere activiteit erbij (akkerbouw met kippen; multifunctioneel)

18 Technologie is veelal hogere vaste kosten Aantrekkelijk om over grotere productie te verdelen Grote bedrijven hebben ook andere schaalvoordelen: Andere vaste kosten kunnen gedeeld (de accountant is voor 200 ha niet veel duurder dan voor 50 ha) Er kan in de huidige arbeidsmarkt een scheiding optreden tussen dure management-arbeid en goedkopere (geimporteerde) uitvoerende arbeid Bulk-toeslagen: ook ketenpartijen willen op transactiekosten besparen is even duur om 1000 ton aan te kopen dan 100 ton. Grotere bedrijven kunnen (financieel) ook kwetsbaarder zijn

19 Percentage productie Productie concentreert op minder bedrijven (NL) Percentage bedrijven

20 Mate van verspreiding van technologische revolutie 1771 water, textile Doorbraak Installatie periode Financiele bubble Onevenwichtigheden Polarisatie arm en rijk 1829 steam, railways 1875 steel 1908 car, oil, massproduction 1971 ICT chip INDRINGER crash EXTASE Draaipunt Institutionele innovatie Uitrol periode SYNERGIE Gouden eeuw Coherente groei Toenemende externalities RIJPHEID Techniek bereikt grenzen Marktverzadiging Teleurstelling en gemakzucht Volgende golf Naar Perez, 2002 Werkeloosheid Stilstand oude bedrijfstakken Kapitaal zoekt nieuwe techniek tijd

21

22 De stormachtige ICT Trends: Satelliet en remote sensing technologie, geo-informatie Sensortechnologie en robotica, ook in tractoren en machines; computervision; Bio-sensoren en bio-informatica Internet of Things (alles krijgt een chip), o.a.via RFID Service delivery via (broadband) infrastructuren Smart phones en tablets met data in the cloud Sociale media (Facebook, Twitter, Wiki, etc.) Drones en besturing op afstand van bv. tractoren Web of data, Linked Open data, big data. E-knowledge, E-science

23 BIG DATA Social media - Unstructured - Event-driven OPEN DATA Informatiesystems Structured - Transaction-driven BIG DATA: 3 V s: Volume, Velocity (real time), INTER GATHER Variety (unstructured) PRETERE N= all instead of sample Accept noise instead of perfect data Correlation instead COMBINE of Causality (recommend items like books on Amazon.com) OPEN DATA AGGRE Not centralised anymore ANONY GATE but linked in the cloud MISE Everybody responsbile for their own data Apps in Platforms MAP that combine data from different sources Multi-sided markets: buyers of the information on both sides STRUCTURE TRANSFORM Tuinbouw Digitaal 2013

24 Al in 2020 zijn DATA-stromen... net zo belangrijk als GELD- en GOEDERENstromen Dankzij de stormachtige ICT-trends

25 Agrarische productieprocessen worden steeds beter regelbaar Dit betekent nieuwe business modellen en organisatievormen (als je de grasoogst kunt plannen en kwaliteit kunt vaststellen, kun je een melkveebedrijf opsplitsen) Het betekent dat sommige processen door anderen op afstand overgenomen kunnen worden

26 Smart Farming E-agriculturist Service for spraying potatoes, greenhouse Machine Breakdown Service External Services Spraying, Greenhouse Services Meteorological Service State and Policy Information Service FMIS Centralized Cloud Service NKUA s Premises Internet Public Repository Registry Cloud FMS Data sources (OKEPEPE/MTT/ CropInfra & JD) Task Controller Service Local FMS Greenhouse sensors, actuators Machine Status Service 26

27 FIspace bouwt aan het volgende: Grote ondernemingen zijn digitaal, met ERP, CRM etc. Maar met MKB en boeren gaat de uitwisseling op papier Terwijl er behoefte is meer data uit te wisselen (sensor data etc.) There is a need for ABCDEF s: Agri-Business Collaboration and Data Exchange Facility Het FIspace platform heeft daarom als ideaal: Bedrijven kunnen zich met elkaar verbinden als in de sociale media (LinkedIn, Twitter, Facebook) En eventueel een contract specificeren, incl. data-uitwisseling. Bedrijven kunnen dan data laten stromen net als een video op Google+ Data: facturen, Internet of Things sensor data met standaarden als EDI, XBRL e.d. Maar met meer controle over toegang en gebruik data (via web services, en toegangsrechten), Centrale oplslag data niet nodig. Bedrijven kunnen apps downloaden die op de data-stroom werken en zulke open (and big) data gebruiken in adviezen.

28 Food chain approach to re-new business models, eg with ICT Input industries Software Provider Transport Logistics Farmer solution Food processor Retail / consumer providers Transport Transport GRIN Small Cost price Service cope with retail loyalty Feed the growing world Sustainability Food Safety Health Sophisticated Technology, More advise Precision Farming: better control Better management decision Segment products and input suppliers; Benchmark with competitors Better service concepts, e.g. in store replenishment Consumer decision support (pre- and after sales)

29 Trends voor de boer: niet zonder ketens 29 SCAR Collaborative Working Group AKIS

30 Scenarios: qua vadis? Strong government Conserve Develop Room for markets and networks (c) Poppe et al, 2009

31 Gezinsbedrijven: de theorie De markt genereert welvaart door specialisatie mogelijk te maken in de functies van arbeider, manager, verpachter, investeerder, maar het gezinsbedrijf combineert deze functies, omdat de markt onvoldoende aanzet tot specialisatie vanwege te hoge transactiekosten (o.a. door moral hazard en wetgeving) en laag rendement bij een behoorlijk risico (door slecht werkende factormarkten: arbeid verlaat niet snel de sector omdat in het gezinsbedrijf de totale beloning telt) BLIJFT DAT OOK IN DE TOEKOMST ZO??

32 Gezinsbedrijven alloceren productiemiddelen (resources) uit bedrijf, gezin en vanuit de markt naar gebruik binnen en buiten bedrijf specialisatie gezinsleden pluri-activity asset management plattelandswoning en hobby farming toenemende schaal risico management ketenintegratie met contracten transactiekosten bepalen structuur scheiding van management en uitvoerend werk Supply Farm Operators & Households Labor Capital (land) Management Farm Business contracten Agrarische ketens Beinvloedt allocatie Income Increases in Asset & Equity Values Earn beinvloedt: Management structuur Besluitvormingsproces Claims op toegevoegde waarde Factor markten

33 Idee van 1 bedrijf = 1 locatie = 1 ondernemer = 1 gezin is achterhaald Ontwikkeling naar meerdere vestigingen vanwege schaalgrootte en ruimtelijke ordeningsproblematiek Ontwikkeling naar meerdere activiteiten op 1 plek (multifunctioneel bedrijfsconcept of meerdere vaardigheden gezinsleden) Experimenten met collectieve exploitatie van meerdere bedrijven (specialisatie ondernemers) Toenemende specialisatie op basis landhuur Toename van binding aan industrie / retail (contracten)

34 ICT, Genetica: landbouw meer beheersbaar; rijkere consumenten willen variatie ICT en Genetics: proces wordt beter waarneembaar en programmeerbaar: minder moral hazard Rijkere consumenten: willen productvariẽteiten Met hogere specificiteit van productiemiddelen en meer samenwerking tussen producenten Zie de markten: dagmarkten worden vervangen door langere contracten, joint ventures en zelfs deelnemingen in de keten.

35 Organisatorische arrangementen veranderen Programmability Low High Asset specifity Low High Low High Contribution partners separable High spot long-t. spot joint market contract mrkt venture Low coope- coop./ inside vertical ration vertical contract owner- Boehlje ownership ship

36 4 aspecten voor 5 ketenorganisatievormen Complexiteit transactie Codificeren transactie Competenties leveranciers Mate van expliciete coordinatie en machtsassymetrie Laag Hoog Hoog laag markt Type governance Hoog Hoog Hoog modulair Hoog Laag Hoog relationeel Hoog Hoog Laag Gevangene ( captive ) Hoog Laag Laag hoog hierarchie (C) Gereffi et al, 2005

37

38 Gezinsbedrijven gedijen bij een goede supporting structuur Dienstverlening Cooperaties OVO drieluik Productschappen Helpen schaalgrootte probleem op te lossen Via zelf-organisatie En op basis van hun lobby via de stembus Gouden driehoek Business Research Overheid en ngo

39 Nog meer ongunstige trends?? Om beloning M/HBO-niveau van ondernemers te realiseren is schaalvergroting nodig; structuur is niet aangepast aan huidige technologie Agribusiness en boeren willen besparen op management: je verkoopt even makkelijk 100 ton dan 10 ton. Een jaarrekening is voor 500 koeien niet veel duurder dan voor 50 koeien Weer scheiding tussen voor en achter: eigen baan partner (het huwelijk is ook niet zonder risico s) Goedkope uitvoerende Poolse arbeid, ICT, liberale pacht, financieringsvormen, risk management maken schaalvergroting en specialisatie in management mogelijk Bedrijven krijgen dus MKB trekjes.

40 Ontwikkeling van bedrijfssystemen n.t.w. / ha Keuterboeren (subsistence farm) Landb beleid Gezinsbedrijf (family farm) AKIS.gov Plantages latifundia, kolchoze AgriFood Netwerken Agr. Familieonderneming (mkb) ag. family firm 3 rd gen. uni Stadslandbouw Hobbyboeren Metropolitan agriculture Tijd

41 De glazen bol voor de discussie: Aantal bedrijven zal bijven dalen, rest wordt groter Opnieuw een scharnierpunt: quota verdwijnen Zuivel zal het beter doen dan intensieve veehouderij Zeker bij transatlantische handelsdeal Transnationals en NGO nemen rol over van overheid ICT zet zeer sterk door Zal het ook organisatievormen veranderen? Zullen social media en transparantie de kloof met de burger overbruggen? Grote onbekende: hoe denkt burger in 2030 over platteland en voedselketen (en EU subsidies)?? En de law of the unintended consequences

42 Dank voor de aandacht, vragen en discussie?

43 Effect op landbouwkundig onderzoek Traditionele AKS is nu AKIS, en straks? Van gerichtheid op productieverhoging naar verlaging milieu-effecten (van verlagen private kostprijs naar verlagen sociale kostprijs) Van mono-disciplinair naar multi- en interdisciplinair En nu ook naar transdisciplinair? Grotere rol van bedrijfsleven in financiering? In Nederland: Topsectorenbeleid: PPP? EU: FI-PPP in ict, BRIDGE in biobased.,... Overheid wil dat onderzoek past in het innovatiebeleid

What s next: Plant gestuurd, Klant gestuurd

What s next: Plant gestuurd, Klant gestuurd What s next: Plant gestuurd, Klant gestuurd Krijn J. Poppe LEI Wageningen UR November 2013 Inhoud Er is al veel technisch mogelijk Moore s law gaat nu echt toeslaan De economische crisis is een symptoom

Nadere informatie

Kassen uit de crisis Over het toekomstperspectief voor de glastuinbouw in Zuid-Holland. Krijn Poppe l Lid PAL / senior econoom LEI Wageningen UR

Kassen uit de crisis Over het toekomstperspectief voor de glastuinbouw in Zuid-Holland. Krijn Poppe l Lid PAL / senior econoom LEI Wageningen UR Kassen uit de crisis Over het toekomstperspectief voor de glastuinbouw in Zuid-Holland Krijn Poppe l Lid PAL / senior econoom LEI Wageningen UR Inleiding Crisis? What Crisis? Langjarige ontwikkeling in

Nadere informatie

De agrarische sector in Nederland naar 2020

De agrarische sector in Nederland naar 2020 Het LEI is een onderdeel van Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Daarbinnen vormt het samen met het Departement Maatschappijwetenschappen de Social Sciences Group. Meer informatie: www.lei.wur.nl

Nadere informatie

ING Economisch Bureau Hightech meets business. De economische impact van technologie voor sectoren, organisaties en mensen

ING Economisch Bureau Hightech meets business. De economische impact van technologie voor sectoren, organisaties en mensen ING Economisch Bureau Hightech meets business De economische impact van technologie voor sectoren, organisaties en mensen Samenvatting en visie Hoe raakt technologie de economie? Wat zijn de belangrijkste

Nadere informatie

Concurrentiemonitor blank kalfsvlees

Concurrentiemonitor blank kalfsvlees Concurrentiemonitor blank kalfsvlees Concurrentiemonitor blank kalfsvlees Tom Bakker Willy Baltussen Bart Doorneweert LEI-rapport 2012-025 Januari 2012 Projectcode 2231532000 LEI, onderdeel van Wageningen

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

Integrale visie op transport en logistiek in 2040: Welke kansen zijn er voor chemie, agrofood en High Tech?

Integrale visie op transport en logistiek in 2040: Welke kansen zijn er voor chemie, agrofood en High Tech? Integrale visie op transport en logistiek in 2040: Welke kansen zijn er voor chemie, agrofood en High Tech? Walther Ploos van Amstel Vrije Universiteit Amsterdam/TNO Mobiliteit Preadvies voor de Raden

Nadere informatie

documentatenota CRB 2015-1196 Belgium 4.0 Naar een digitale transformatie van de Belgische economie

documentatenota CRB 2015-1196 Belgium 4.0 Naar een digitale transformatie van de Belgische economie documentatenota CRB 2015-1196 Belgium 4.0 Naar een digitale transformatie van de Belgische economie Kader 2 In een markteconomie verandert de structuur van een economie voortdurend. Ondernemers gaan immers

Nadere informatie

Diensten Waarderen. advies

Diensten Waarderen. advies Diensten Waarderen Dienst Product advies 79 De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan regering en parlement. Zijn onafhankelijke adviezen

Nadere informatie

Glastuinbouw als één bedrijf

Glastuinbouw als één bedrijf Glastuinbouw als één bedrijf Operationele modellen voor optimalisering van een vraaggestuurde glastuinbouw Dit rapport is in opdracht van SIGN opgesteld door: Leon Op de Beek, Zuivere Speeltijd Opdrachtgevers

Nadere informatie

van autonome robots tot zilte aardappels

van autonome robots tot zilte aardappels STT 81 van autonome robots tot zilte aardappels Toekomstverkenning naar de invloed van technologische ontwikkelingen op de agri- & foodsector tot 2050 Silke de Wilde red. Stichting Toekomstbeeld der Techniek

Nadere informatie

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing?

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? Inhoud Voorwoord 4 Trends, innovatie en de CIO agenda 5 Samenhang tussen trends, denken vanuit megatrends 8 Resultaten voor cluster Cloud en

Nadere informatie

Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied

Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied Trendverkenning 2020-2030 voor gemeenten met veel landelijk gebied W. Nieuwenhuizen, T.J.A. Gies, C.M. Goossen, R.A.F. van Och & L.L. de Rooij Ruimte voor

Nadere informatie

(VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015. Greenport Gelderland. Versie 19 maart. Versie 19 maart. Agenda 2020 Greenport Gelderland

(VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015. Greenport Gelderland. Versie 19 maart. Versie 19 maart. Agenda 2020 Greenport Gelderland 3 Agenda 2020 Greenport Gelderland (VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015 Greenport Gelderland Versie 19 maart Agenda 2020 Greenport Gelderland Versie 19 maart 4 Inhoud Pag. Voorwoord 5 Samenvatting 6 1 Gevolgde

Nadere informatie

ICT en TOPSECTOREN. ICT als Innovatie As

ICT en TOPSECTOREN. ICT als Innovatie As ICT en TOPSECTOREN ICT als Innovatie As ICT als Innovatie As binnen de Topsectoren Onlangs publiceerde het Ministerie van EL&I de Bedrijfslevenbrief. In deze notitie wordt het economische beleid voor de

Nadere informatie

Logistiek. Service Logistiek in Zuid Nederland

Logistiek. Service Logistiek in Zuid Nederland Logistiek Service Logistiek in Zuid Nederland Colofon Innovatie Zuid Maart 2012 Thema Logistiek: Innovatie in Service Logistiek Samengesteld door Jan Willem Rustenburg en Maarten Driessen van Gordian

Nadere informatie

VERKENNING TECHNOLOGISCHE INNOVATIES IN DE LEEFOMGEVING JANUARI 2015

VERKENNING TECHNOLOGISCHE INNOVATIES IN DE LEEFOMGEVING JANUARI 2015 VERKENNING TECHNOLOGISCHE INNOVATIES IN DE LEEFOMGEVING JANUARI 2015 Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege voor

Nadere informatie

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND Commissie Van Laarhoven LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND VOORWOORD Met dit document presenteert de Commissie Van Laarhoven, als vertegenwoordiging van de supply chain partijen

Nadere informatie

AMSTERDAM GLOBALTRADE. Een strategische verkenning naar de wisselwerking tussen de Amsterdamse haven en dienstverleningsclusters

AMSTERDAM GLOBALTRADE. Een strategische verkenning naar de wisselwerking tussen de Amsterdamse haven en dienstverleningsclusters AMSTERDAM SMART PORT in GLOBALTRADE Een strategische verkenning naar de wisselwerking tussen de Amsterdamse haven en dienstverleningsclusters Onderzoek in opdracht van Haven Amsterdam AMSTERDAM SMART PORT

Nadere informatie

whitepaper De ontplooiingsperiode: Een nieuw ICT tijdperk

whitepaper De ontplooiingsperiode: Een nieuw ICT tijdperk whitepaper De ontplooiingsperiode: een nieuw ICT tijdperk Technologie en infrastructuur komen tot volwassenheid en gaan effectief bijdragen aan positieve ontwikkelingen van de maatschappij De ontplooiingsperiode:

Nadere informatie

De toekomst van Automotive

De toekomst van Automotive De toekomst van Automotive Reverse engineering 2025-2014 www.rabobank.nl/automotive Hans Groenhuijsen Rabobank International hans.groenhuijsen@rabobank.com DON T LET YOUR PAST STEAL YOUR FUTURE MOVE ON

Nadere informatie

VERWACHTE ONTWIKKELINGEN IN DATA CENTRA VOOR DE KOMENDE 5 JAAR

VERWACHTE ONTWIKKELINGEN IN DATA CENTRA VOOR DE KOMENDE 5 JAAR RAPPORT TRENDONDERZOEK: VERWACHTE ONTWIKKELINGEN IN DATA CENTRA VOOR DE KOMENDE 5 JAAR In opdracht van Stichting Hivos, Den Haag Uitgevoerd door Ron Vuur, ICT voor Morgen een duurzame Den Haag, 15 april

Nadere informatie

Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod

Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod April 2010 PROF.DR. FRANK KWAKMAN PROF. DR. IR. BART NIEUWENHUIS FABIAN SPAARGAREN MSC registratie nr.: 10.01.02

Nadere informatie

Innovatie Wetenschap Technologie

Innovatie Wetenschap Technologie IWT-Studies IWT-Observatorium Innovatie Wetenschap Technologie ICT-Monitor Vlaanderen: Eindrapport van een haalbaarheidsstudie 39 RENÉ WINTJES THEO DUNNEWIJK HUGO HOLLANDERS COLOFON IWT-Studies worden

Nadere informatie

Nationale IT-Security Monitor

Nationale IT-Security Monitor a lles ov er innovat ie in ic t w w w.cloudworks.nu Jaargang 5, nr. 5 / 2014 FenceWorks en Pb7 Research lanceren Nationale IT-Security Monitor Elk bedrijf is een softwarebedrijf Toekomst van ServiceNow

Nadere informatie

Vrouwen op agrarische bedrijven: actief en betrokken. Harold van der Meulen, Ilse Matser, Chantal Remery, Ida Terluin, Jelle Bouma en Jakob Jager

Vrouwen op agrarische bedrijven: actief en betrokken. Harold van der Meulen, Ilse Matser, Chantal Remery, Ida Terluin, Jelle Bouma en Jakob Jager Vrouwen op agrarische bedrijven: actief en betrokken Harold van der Meulen, Ilse Matser, Chantal Remery, Ida Terluin, Jelle Bouma en Jakob Jager Vrouwen op agrarische bedrijven: actief en betrokken Harold

Nadere informatie

De wedloop om kennis. De kennissamenleving in internationaal perspectief

De wedloop om kennis. De kennissamenleving in internationaal perspectief De wedloop om kennis De kennissamenleving in internationaal perspectief Juni 2012 1 Voorwoord Deze notitie gaat over de kennissamenleving van de toekomst. Wat moet Nederland doen om in een snel veranderende

Nadere informatie

Smart Cities; moeten lokale overheden zichzelf opnieuw uitvinden?

Smart Cities; moeten lokale overheden zichzelf opnieuw uitvinden? Smart Cities; moeten lokale overheden zichzelf opnieuw uitvinden? VIAG congres TU Delft & KPN NETCO Edgar van Boven KPN Lokale Overheid Gregory van den Top Rik Budel Manon Corbet 1 Abstract Lokale overheden

Nadere informatie

EIP AGRI. Europees Innovatie Partnerschap Landbouw. Annemiek Canjels Provincie Limburg / IPO

EIP AGRI. Europees Innovatie Partnerschap Landbouw. Annemiek Canjels Provincie Limburg / IPO EIP AGRI Europees Innovatie Partnerschap Landbouw Annemiek Canjels Provincie Limburg / IPO Even voorstellen: Annemiek werkt(e) voor: Provincie Limburg, Senior EU Public Affairs Brainport 2020. Manager

Nadere informatie