ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN Onder deze polis wordt verstaan: 1. alle informatie die voor het aanvragen van of voor de verlenging van deze polis aan verzekeraar zijn verstrekt; 2. de van toepassing verklaarde voorwaarden, bijzondere voorwaarden en clausules; 3. de aantekeningen of andere documenten die tijdens de looptijd worden overeengekomen; 4. alle aanhangsels die tijdens de looptijd van de polis worden afgegeven. CNA Insurance Company Ltd

2 Inhoudsopgave Artikel 1 - Begripsomschrijvingen pagina 3 Artikel 2 - Omvang van de dekking pagina 5 Artikel 3 - Te vergoeden bedragen pagina 5 Artikel 4 - Uitsluitingen pagina 6 Artikel 5 - Geldigheidsgebied pagina 8 Artikel 6 - Wijziging van het risico pagina 8 Artikel 7 - Premie pagina 8 Artikel 8 - Verplichtingen bij schade pagina 9 Artikel 9 - Schaderegeling pagina 9 Artikel 10 - Verjaring pagina 10 Artikel 11 - Duur en einde van de verzekering pagina 10 Artikel 12 - Samenloop pagina 11 Artikel 13 - Mededelingen pagina 11 Artikel 14 - Geschillen pagina 11 2

3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Aanspraak: een schriftelijke eis tot schadevergoeding die tegen een verzekerde wordt ingesteld door of namens een schadelijdende partij, als gevolg van een handelen of nalaten een strafrechtelijke vervolging. 1.2 Bereddingskosten: de kosten verbonden aan maatregelen die tijdens de contractsduur door of namens de verzekerde zijn getroffen en die redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar af te wenden of de schade te beperken waarvoor de verzekerde aansprakelijk is en de aansprakelijkheid onder de polis is gedekt. 1.3 Derden: Ieder ander dan de aansprakelijk gestelde verzekerden 1.4 Eigen risico: het bedrag bij een aanspraak als aangegeven in de polis waarvoor de verzekerde zelf aansprakelijk is. 1.5 Handelen of nalaten: Een gedraging van de verzekerde waaruit een aanspraak voortvloeit. Met een gedraging van verzekerde wordt gelijk gesteld een schadevoorval dat vanwege een aan de verzekerde toebehorende hoedanigheid krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van de verzekerde komt. 1.6 Hoedanigheid: de op het polisblad omschreven hoedanigheid, zoals deze nader is omschreven en gedetailleerd in het aanvraagformulier waaronder tevens wordt begrepen: het verschaffen en het beheer van gebouwen die door een verzekerde worden gebruikt voor de uitvoering van diens werkzaamheden; het verschaffen en het beheer van een personeelskantine, sport en sociale organisaties opgericht ten behoeve van de ondergeschikten; het verschaffen en het beheer van EHBO of BHV faciliteiten; particuliere werkzaamheden verricht door een ondergeschikte ten behoeve van directie, partner of vennoten van de verzekerde. 1.1 Milieuaantasting: de uitstoot, lozing, doorsijpelen, loslating of ontsnapping van enig vloeibare, vaste of gasvormige stof, voor zover die een prikkelende of besmetting of bederf veroorzakende of een verontreinigende werking heeft in of op de bodem, de lucht, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang). 1.7 Omstandigheden: een of meer feiten waaruit een reële dreiging van een aanspraak kan worden afgeleid. Als zodanig worden beschouwd feiten ten aanzien waarvan de verzekerde concreet kan meedelen uit welk handelen of nalaten de aanspraak kan voortvloeien en van wie de aanspraak kan worden verwacht. 1.8 Premie: het bedrag dat verzekerde dient te betalen als aangegeven in de polis. 3

4 1.9 Schade: Schade aan personen: letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, met inbegrip van de op geld waardeerbare gevolgen hiervan; Schade aan zaken: beschadiging, vernietiging of verlies van zaken van derden met inbegrip van de op geld waardeerbare gevolgen hiervan Terroristische actie: - gewelddadige handelingen en/of gedragingen; - het (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun (in)directe fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of zaakschade kunnen toebrengen dan wel anderszins economische belangen kunnen aantasten; - storen en/of vernietigen van electronische- of communicatiesystemen die (direct of indirect) verband houdt met: terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen- begaan buiten het kader van een van de zes in artikel 64 lid 2 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 genoemde vormen van molest - in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, en/of zaakschade ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken Verzekeraar: CNA Insurance Company Ltd, Strawinskylaan 703, 1077 XX Amsterdam 1.12 Verzekerde(n): de verzekeringnemer in zijn verzekerde hoedanigheid zoals vermeld op het polisblad; andere in de polis als de verzekerde(n) opgenomen natuurlijke of rechtspersonen in de hoedanigheid als omschreven in de polis; de vennoten, bestuurders en commissarissen van de verzekerde(n) handelend in deze hoedanigheid; de personeelsverenigingen, pensioenfondsen en andere fondsen, instellingen en stichtingen opgericht in het kader van de arbeidsverhoudingen tussen de verzekerde(n) en hun ondergeschikten alsmede de bestuursleden daarvan, handelend in deze hoedanigheid; de ondergeschikten van de verzekeringnemer voorzover deze werkzaamheden verricht voor de verzekeringnemer in zijn verzekerde hoedanigheid; de rechtverkrijgenden in geval van overlijden van verzekeringnemer Verzekeringnemer: is de natuurlijk of rechtspersoon met wie de verzekering is aangegaan. De verzekerden zullen ten opzichte van elkaar en onderling als derden worden aangemerkt. 4

5 Artikel 2 Omvang van de dekking 2.1 Verzekerd is, met inachtneming van de in de polis van toepassing verklaarde voorwaarden, de aansprakelijkheid van de verzekerde voor door derden geleden schade, alsmede de aansprakelijkheid van de verzekerde als werkgever tegenover ondergeschikten, mits de aanspraken of omstandigheid tegen de verzekerde voor het eerst worden ingesteld en aan de verzekeraar schriftelijk worden kenbaar gemaakt tijdens de duur van deze verzekering en de aanspraak of omstandigheid bij het aangaan van deze overeenkomst bij de verzekerde niet bekend was. 2.2 Tenzij uitdrukkelijk uitgesloten zijn meeverzekerd aanspraken of omstandigheden die aan de verzekeraar schriftelijk worden kenbaar gemaakt tijdens de duur van deze verzekering en de aanspraak of omstandigheid bij het aangaan van deze overeenkomst bij de verzekerde niet bekend was, die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden vóór de ingangsdatum (inlooprisico) van de verzekering. 2.3 Aanspraken of omstandigheden die voortvloeien uit die hebben plaatsgevonden tijdens de verzekeringstermijn en die na de einddatum van de verzekering (uitlooprisico) bekend worden, zijn uitsluitend gedekt indien en voorzover daarvan aantekening is gemaakt in op het polisblad. 2.4 Indien de verzekeraar de verzekering heeft beëindigd heeft de verzekeringnemer het recht de verzekeringstermijn met een jaar te verlengen tegen een nader overeen te komen premie voor het melden van aanspraken of omstandigheden die voortvloeien uit een handelen of nalaten die zijn gemaakt tijdens de geldigheidsduur van de polis. Dit recht bestaat ook indien de verzekering eindigt wegens beeindiging van de verzekerde hoedanigheid. Artikel 3 Te vergoeden bedragen 3.1 De omvang van de verzekeringsplicht van verzekeraar wordt bepaald door de voorwaarden, het verzekerde bedrag en het eigen risico dat van toepassing is op het moment waarop de aanspraak tegen verzekerde is ingesteld respectievelijk de omstandigheid bij verzekeraar is gemeld. 3.2 De verzekeraar vergoedt per aanspraak en per verzekeringsjaar tot ten hoogste het in het polisblad genoemde verzekerde bedrag, onder aftrek van het eigen risico, het bedrag van de schadevergoeding dat een verzekerde gehouden is aan derden te vergoeden de kosten van het verweer dat met goedvinden van de verzekeraar is gevoerd in een procedure tegen de verzekerde, alsmede eventuele proceskosten waartoe de verzekerde is veroordeeld met betrekking tot een tegen de verzekerde ingestelde terechte of onterechte aanspraak; de kosten van rechtsbijstand die met goedvinden van de verzekeraar wordt verleend in verband met tegen de verzekerde ingestelde straf- of tuchtzaken; de wettelijke rente over het ten laste van de verzekeraar komende gedeelte van het schadebedrag; de bereddingskosten Het geldende eigen risico is niet van toepassing op de kosten bedoeld in artikel tot en met Onder een aanspraak wordt ook verstaan meerdere schades die voortvloeien uit één handelen of nalaten. 5

6 3.3 Indien in geval van schade meerdere eigen risico s van toepassing zijn, zullen de eigen risico s niet cumuleren. Per aanspraak zal nimmer meer dan eenmaal het hoogste van toepassing zijnde eigen risico gelden. Artikel 4 Uitsluitingen 4.1 Opzicht Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade aan zaken die een verzekerde of iemand namens hem vervoert, bewerkt, behandelt, bewaart, huurt, leent, gebruikt of om welke reden dan ook onder zich heeft. Deze uitsluiting geldt eveneens voor de uit zaakschade voortvloeiende schade Deze uitsluiting geldt niet voor: schade aan zaken van cliënten of derden ontstaan tijdens de uitvoering van werkzaamheden bij de cliënt of, in hun opdracht, bij derden; zaken van ondergeschikten waarvoor een verzekerde als werkgever aansprakelijk is. 4.2 (Lucht)vaartuigen Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het houden, gebruiken of besturen van (lucht)vaartuigen. 4.3 Motorrijtuigen Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig in de zin van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) met aanvullingen en wijzigingen of een analoge buitenlandse wet. Deze uitsluiting geldt echter niet voor: schade veroorzaakt met of door zaken die worden geladen of gelost van een motorrijtuig; schade veroorzaakt met of door zaken die zich bevinden op, of vallen van het motorrijtuig, anders dan tijdens laad- of loswerkzaamheden; schade veroorzaakt door ondergeschikten bij het in dienst van de verzekeringnemer gebruiken van motorrijtuigen waarvan de verzekeringnemer geen houder of eigenaar is; schade veroorzaakt als passagier (niet bestuurder); schade veroorzaakt met of door een aanhanger of oplegger die, na van een motorrijtuig te zijn losgemaakt of losgeraakt, veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen. 4.4 Supercontractuele aansprakelijkheid Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit een boete-, schadevergoedings-, garantie- of ander beding van soortgelijke strekking, tenzij en voorzover de verzekerde zonder zo'n beding ook aansprakelijk zou zijn geweest. 4.5 Molest Uitgesloten is schade veroorzaakt door, ontstaan uit of verband houdende met een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij en terroristische acties of maatregelen van enige overheidsinstantie in verband hiermee. 4.6 Asbest Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met asbest of asbesthoudende materialen, ongeacht of die asbest vrijgekomen is of deel uitmaakt van opstallen of materialen. 6

7 4.7 Faillissement Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade in verband met faillissement, surséance van betaling en/of insolventie van een verzekerde. 4.8 Nucleaire /toxische schade Uitgesloten is schade veroorzaakt door of in verband met atoomkernreacties, ioniserende stralingen of contaminatie door radioactiviteit van nucleaire brandstof of nucleair afval of van verbranding van nucleaire brandstof, toxische of explosieve materialen. Deze uitsluiting geldt niet voor letselschade aan ondergeschikten waarvoor een verzekerde als werkgever aansprakelijk is. 4.9 Opzet Uitgesloten is aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt door of voortvloeiende uit schade die voor de aansprakelijk gestelde verzekerde het beoogde of zekere gevolg is van zijn handelen of nalaten (opzet). De aansprakelijkheid van een verzekerde voor de opzettelijk door een ondergeschikte veroorzaakte schade is wel verzekerd. Voorwaarde is dan wel dat die verzekerde terzake van de opzettelijk veroorzaakte schade geen verwijt treft. Bij rechtspersonen geldt dat slechts de opzet van de bestuurder in de zin van boek 2 BW, zal worden beschouwd als opzet van de rechtspersoon. Bij vennootschappen onder firma of commanditaire vennootschappen geldt dat slechts de opzet van de beherende vennoot zal worden beschouwd als opzet van de vennootschap Milieuaantasting Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade in verband met een milieuaantasting en de hieruit voortvloeiende schade, onverschillig door wie de aantasting is veroorzaakt. Deze uitsluiting geldt echter niet in geval de aansprakelijkheid verband houdt met een plotselinge onzekere milieuaantasting die niet het rechtstreekse gevolg is van een langzaam (in)werkend proces. Deze dekking geldt echter alleen indien en voor zover hiervoor geen dekking bestaat onder een milieuaansprakelijkheidsverzekering Ondeugdelijke prestatie Niet gedekt is de aansprakelijkheid in verband met schade en/of kosten die betrekking hebben op: vervanging, verbetering of herstel van zaken die (op-)geleverd zijn of het geheel of gedeeltelijk opnieuw verrichten van werkzaamheden door of onder verantwoordelijkheid van de verzekerde zijn uitgevoerd; het niet of niet naar behoren kunnen gebruiken van de (op-)geleverde of behandelde zaken zelf, ongeacht door wie de kosten zijn gemaakt en ongeacht door wie de schade is geleden Wordt door zaken, die door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde zijn geleverd, schade toegebracht aan andere zaken die door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde zijn geleverd, dan gelden de hiervoor genoemde uitsluitingen niet voor die andere zaken. De uitsluitingen zijn echter wel van toepassing, indien beide categorieën zaken tot dezelfde overeenkomst behoren. 7

8 Artikel 5 Geldigheidsgebied 5.1 De aansprakelijkheid van de verzekerden voortvloeiende uit een handelen of nalaten is gedekt ongeacht waar ter wereld begaan. 5.2 Niet gedekt zijn echter aanspraken voortvloeiende uit, door de verzekerde aan, respectievelijk voor cliënten in de USA en/of Canada geleverde en/of gefactureerde zaken en/of verrichte en/of gefactureerde werkzaamheden als die aanspraken tegen de verzekerde zijn ingesteld op basis van het recht van de USA en/of Canada, dan wel zijn gebaseerd op gerechtelijke uitspraken door enig rechtsprekende instantie in de USA en/of Canada. Artikel 6 Wijziging van het risico Indien de verzekeringnemer zijn activiteiten in belangrijke mate uitbreidt of wijzigt, is schade die verband houdt met deze uitbreiding of wijziging eerst gedekt nadat de verzekeraar dat uitdrukkelijk heeft bevestigd. Indien verzuimd is aan de verzekeraar de uitbreiding of wijziging van de activiteiten mededeling te doen, is de verzekeraar slechts gehouden die schade te vergoeden, welke ook ten lasten van de verzekeraar zouden zijn gekomen als de activiteiten niet waren gewijzigd De verzekeraar houdt zich het recht voor bij een wijziging van activiteiten een verandering van verzekeringscondities en/of voorwaarden voor te stellen. Artikel 7 Premiebetaling 7.1 De verzekeringnemer is verplicht de premie, waaronder tevens worden verstaan kosten en assurantiebelasting, te voldoen binnen 30 dagen nadat deze verschuldigd is geworden. 7.2 Indien de verzekerde de premie niet uiterlijk op de 30 ste dag na ontvangst van het premiebetalingverzoek betaalt of weigert te betalen, wordt geen dekking verleend voor aanspraken die hebben plaatsgevonden vanaf de 15 e dag nadat de verzekeraar de verzekeringnemer na de vervaldag schriftelijk heeft aangemaand en betaling is uitgebleven. De verzekeringnemer blijft gehouden de premie te voldoen. 7.3 De dekking wordt weer van kracht voor aanspraken die hebben plaatsgevonden na de dag waarop de premie door de verzekeraar is ontvangen. In geval van termijnbetalingen herleeft de dekking pas nadat de laatste termijn is voldaan. 7.4 Indien de premie afhankelijk is van variabele gegevens, zoals loon en omzet, dan wordt een voorschotpremie vastgesteld. Na afloop van het contractsjaar wordt in dit geval de definitieve premie vastgesteld op basis van de door verzekeringnemer schriftelijk verstrekte (naverrekenings)gegevens. De genoemde gegevens dienen binnen 6 maanden na afloop van dat contractsjaar in het bezit van de verzekeraar te zijn. De verzekeraar heeft het recht, met betrekking tot deze gegevens, een verklaring van een openbare accountant te verlangen. 8

9 7.5 Indien aan het in lid 1 van dit artikel bepaalde niet voldaan is, dan heeft de verzekeraar het recht de definitieve premie vast te stellen door de voorschotpremie met 50% te verhogen. Eén en ander ontslaat de verzekeringnemer niet van de verplichting de bedoelde gegevens alsnog te verstrekken. 7.6 De definitieve premie van een contractsjaar zal gelden als basis voor de voorschotpremie van het daaropvolgende contractsjaar. 7.7 Zo spoedig mogelijk na vaststelling van de definitieve premie, wordt het te veel of te weinig betaalde door de verzekeraar verrekend. Artikel 8 Verplichtingen bij schade 8.1 Zodra een verzekerde op de hoogte is of behoort te zijn van een aanspraak die voor de verzekeraar tot uitkeringsplicht kan leiden, is de verzekerde verplicht die aanspraak zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de verzekeraar te melden. 8.2 De verzekerde is verplicht binnen redelijke termijn aan verzekeraar alle inlichtingen en bescheiden te verschaffen die voor verzekeraar van belang zijn om de uitkeringsplicht te beoordelen. 8.3 De verzekerde is verplicht zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van de verzekeraar zou kunnen schaden. De verzekerde is verplicht zich te onthouden van het erkennen van aansprakelijkheid. 8.4 Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien de verzekerde een of meer van bovengenoemde verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van verzekeraar heeft benadeeld. Elk recht op uitkering vervalt indien de verzekerde opzettelijk een van deze verplichtingen niet is nagekomen. Artikel 9 Schaderegeling 9.1 De verzekeraar belast zich met de behandeling en regeling van een gedekte schade. Alleen de verzekeraar is gerechtigd vorderingen te behandelen, voorschotten te geven, schikking of dading aan te gaan. De verzekerden moeten zich daarvan onthouden en zij geven aan de verzekeraar volmacht ten aanzien van de schadeafwikkeling. 9.2 De verzekeraar is gerechtigd rechtstreeks aan de benadeelde te betalen. Door betaling aan de benadeelde derde is verzekeraar ten opzichte van de verzekerde gekweten. 9.3 Door betaling van de schade wordt verzekeraar gesubrogeerd in de rechten van de verzekerde. De verzekeraar is gerechtigd de schade te verhalen op de persoon die voor de schade (mede) aansprakelijk is. Verhaal zal niet worden genomen op een werknemer of een gewezen werknemer van de verzekerde, tenzij de schade met diens opzet is veroorzaakt. 9

10 Artikel 10 Verjaring 10.1 Indien de verzekerde geen rechtsvordering tegen de verzekeraar heeft ingesteld binnen één jaar nadat de verzekeraar schriftelijk aan de verzekerde hebben meegedeeld geen dekking te verlenen voor een aanspraak of een omstandigheid niet als zodanig te beschouwen, dan kunnen ter zake van die aanspraak of omstandigheden geen rechten meer aan deze verzekering worden ontleend. Artikel 11 Duur en einde van de verzekering 11.1 De verzekering heeft een op de polis vermelde geldigheidsduur en wordt telkens stilzwijgend met eenzelfde termijn verlengd De verzekering eindigt door schriftelijke opzegging door de verzekeraar: tegen het einde van de op het polisblad vermelde geldigheidsduur met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden. De verzekering eindigt niet eerder dan twee maanden na dagtekening van deze brief, tenzij de opzegging verband houdt met de opzet van de verzekerde om de verzekeraar te misleiden; indien de verzekeringnemer de verschuldigde premie niet tijdig betaalt. Indien een vervolgpremie niet tijdig wordt betaald, wordt pas opgezegd indien de verzekeraar de verzekerde vruchteloos tot betaling heeft aangemaand. De verzekering eindigt niet eerder dan twee maanden na de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief; binnen twee maanden na de ontdekking dat de verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering niet is nagekomen en de verzekeringnemer gehandeld heeft met de opzet de verzekeraar te misleiden dan wel de verzekeraar bij kennis van de ware stand van zaken de overeenkomst niet zou hebben gesloten De overeenkomst eindigt door schriftelijke opzegging door de verzekeringnemer: tegen het einde van de op het polisblad vermelde geldigheidsduur met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden; indien een aanspraak door de verzekeraar is afgewezen; na ontvangst van de mededeling van de verzekeraar dat premie en/of voorwaarden ten nadele van de verzekerde zijn gewijzigd; nadat de verzekeraar een beroep gedaan heeft op het niet nakomen van de mededelingsplicht bij het aangaan van de overeenkomst; indien de verzekeringsnemer de herziening van de premie en/of voorwaarden weigert overeenkomstig met artikel De verzekering eindigt voor het bedrijf of beroep op het moment dat het bedrijf wordt opgeheven of het beroep wordt beëindigd. De verzekeraar zal pro-rata restitutie van de premie verlenen De verzekering eindigt van rechtswege op het moment waarop ten aanzien van de verzekerde een faillissement wordt uitgesproken. De verzekeraar zal pro-rata restitutie van de premie verlenen. 10

11 Artikel 12 Samenloop 12.1 Indien de schade is gedekt onder een met name in de polis genoemde andere verzekering is de schade niet gedekt onder deze verzekering 12.2 Indien de schade die onder deze verzekering is gedekt ook gedekt is onder een andere verzekering of daaronder gedekt zou zijn indien de onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan, loopt deze onderhavige verzekering slechts als excedent boven die andere verzekering Indien de verzekeraar onder die andere verzekering zich beroept op analoge clausules zal de verzekeraar de vordering op die andere verzekeraar onverplicht overnemen, tegen betaling van het bedrag dat onder deze verzekering betaald had moeten worden indien deze clausule niet van toepassing was. Artikel 13 Mededelingen 13.1 Alle mededelingen van de verzekeraar en de verzekerden onderling kunnen geschieden via de in de polis genoemde makelaar of assurantie tussenpersoon. Mededelingen van de verzekeraar rechtstreeks aan een verzekerde geschieden rechtsgeldig aan het laatste door een verzekerde, al dan niet via de makelaar of assurantie tussenpersoon, aan de verzekeraar opgegeven adres. Artikel 14 Geschillen 14.1 Alle geschillen die uit deze overeenkomst kunnen voortvloeien, zullen worden onderworpen aan de rechtsmacht van de bevoegde rechter van de woonplaats van de verzekerde. Tenzij anders is overeengekomen geldt dat beslechting van geschillen voortvloeiende uit deze verzekeringsovereenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht en de in de Nederlandse verzekeringspraktijk geldende gebruiken. 11

ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN

ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN Onder deze polis wordt verstaan: 1. alle informatie die voor het aanvragen van of voor de verlenging van deze verzekering aan de verzekeraar

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek A

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek A Inhoudsopgave Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerde Artikel 1 1.2. Derden 1.3. Schade Biezenvijver 1.4. 7 Aanspraak Artikel 2 Artikel 3 1.5. Omstandigheid 1.6. Handelen of nalaten 1.7. Milieuaantasting

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ARCHITECTEN / INGENIEURS

ALGEMENE VOORWAARDEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ARCHITECTEN / INGENIEURS ALGEMENE VOORWAARDEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING Onder deze polis wordt verstaan: 1. alle informatie die voor het aanvragen van of voor de verlenging van deze polis aan verzekeraar zijn verstrekt;

Nadere informatie

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt:

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700 Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: VERZEKERINGNEMER

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Algemene voorwaarden formulier XLI 0114.OC XLI 0114 OC Pagina 1 van 7 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN XLI 0207 OC ALGEMENE VOORWAARDEN Deze overeenkomst

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVB Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVB Aansprakelijkheidsverzekering Voorwaarden Garageverzekering Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Home 1 Aansprakelijkheids verzekering Voorwaarden

Nadere informatie

Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering

Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering Voorwaardenblad 15.1 Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering Artikel 320-20.1508 Datum 1 augustus 2015 Inhoud pagina Algemene Voorwaarden 3 1 Schadebegrip 3 1.1 Schade aan personen

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen, sport- en ontspanningsverenigingen (422)

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen, sport- en ontspanningsverenigingen (422) Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen, sport- en ontspanningsverenigingen (422) (422) 60.1259-01/15 Inhoud Algemeen (Rubriek A) Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Garageverzekering - Bijzondere Voorwaarden Rubriek Aansprakelijkheid voor bedrijven G2

Garageverzekering - Bijzondere Voorwaarden Rubriek Aansprakelijkheid voor bedrijven G2 - Bijzondere Voorwaarden Rubriek Aansprakelijkheid voor bedrijven G2 Model GAVB 06-1 (52458) European Warranty Services B.V. Office: +31 (0)88.054.50.00 Mail: info@ewsinsurance.eu Inhoud Algemeen Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden. Bedrijfsaansprakelijkheidszekering Model M 03.5.10 A

Voorwaarden. Bedrijfsaansprakelijkheidszekering Model M 03.5.10 A M 03.5.10-1111 Bedrijfsaansprakelijkheidszekering Model M 03.5.10 A Inhoudsopgave Rubriek A Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Rubriek A Rubriek B Rubriek C Rubriek D Specifieke begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen (424)

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen (424) Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen (424) (424) 60.1264-01/15 Inhoud Algemeen (Rubriek A) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model TE 03.2.40 B INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omvang van de dekking 1 Vergoeding van schade

Nadere informatie

GENERALI verzekeringsgroep

GENERALI verzekeringsgroep Algemeen (Rubriek A) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Verzekerden: a. de verzekeringnemer in de op het polisblad omschreven hoedanigheid; b. de huisgenoten en familieleden van de verzekeringnemer voorzover

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Evenementenverzekering Aansprakelijkheid 2006. Model M.3680.A.06 Inhoudsopgave. 9.2. Beroepsziekte

Aanvullende voorwaarden Evenementenverzekering Aansprakelijkheid 2006. Model M.3680.A.06 Inhoudsopgave. 9.2. Beroepsziekte Model M.3680.A.06 Inhoudsopgave Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1. Aanspraak 1.2. Derden 1.3. Evenement 1.4. Handelen of nalaten 1.5. Milieuaantasting 1.6. Omstandigheid 1.7. Schade 1.8.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING Onder deze polis wordt verstaan: 1. alle informatie die voor het aanvragen van of voor de verlenging van deze verzekering aan de verzekeraar is

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING TEN BEHOEVE VAN ADMINISTRATIEKANTOREN / ACCOUNTANTSKANTOREN

ALGEMENE VOORWAARDEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING TEN BEHOEVE VAN ADMINISTRATIEKANTOREN / ACCOUNTANTSKANTOREN ALGEMENE VOORWAARDEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING TEN BEHOEVE VAN ADMINISTRATIEKANTOREN / ACCOUNTANTSKANTOREN Onder deze polis wordt verstaan: 1. alle informatie die voor het aanvragen van of voor

Nadere informatie

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen LWB 05 Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van deze verzekering

Nadere informatie

Rubriek Algemeen Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen. Rubriek D. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering M 03.5.10 A. Inhoud

Rubriek Algemeen Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen. Rubriek D. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering M 03.5.10 A. Inhoud Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.5.10 A Inhoud Rubriek Algemeen Specifieke begripsomschrijvingen Artikel 3 Bijzondere uitsluitingen

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor de administratieve sector, detailhandel en horeca (421)

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor de administratieve sector, detailhandel en horeca (421) Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor de administratieve sector, detailhandel en horeca (421) (421) 60.1263-11/13 Inhoud Algemeen (Rubriek A) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor de administratieve sector, detailhandel en horeca (421)

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor de administratieve sector, detailhandel en horeca (421) Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor de administratieve sector, detailhandel en horeca (421) (421) A60.1263-06/07 Inhoud Algemeen (Rubriek A) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen (424)

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen (424) Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen (424) (424) A60.1264-06/07 Inhoud Algemeen (Rubriek A) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

HISCOX ALGEMENE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING KANTOORRISICO

HISCOX ALGEMENE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING KANTOORRISICO HISCOX ALGEMENE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING KANTOORRISICO Algemene voorwaarden HAVB 06 Veel van de woorden en uitdrukkingen die in deze verzekeringsovereenkomst worden gebruikt, hebben een speciale betekenis

Nadere informatie

Rubriek Algemeen Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen. Rubriek D. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering M 03.5.10 A. Inhoud

Rubriek Algemeen Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen. Rubriek D. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering M 03.5.10 A. Inhoud Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.5.10 A Inhoud Rubriek Algemeen Specifieke begripsomschrijvingen Artikel 3 Bijzondere uitsluitingen

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (CA-2006)

Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (CA-2006) Index Bepaalde woorden hebben een bijzondere betekenis. Zie hiervoor artikel 9 Begripsomschrijvingen. Dekking Artikel Algemeen 1.1 Onderlinge aansprakelijkheid 1.2 Samenhangende voorvallen 1.3 Verzekerd

Nadere informatie

Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Het Ondernemerspakket. Inhoud. Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam. Model M 03.5.

Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Het Ondernemerspakket. Inhoud. Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam. Model M 03.5. Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.5.10 A Inhoud Rubriek Algemeen Specifieke begripsomschrijvingen 2 2 Artikel 3 Bijzondere uitsluitingen en insluitingen 4 Artikel 4 Vervaltermijn na

Nadere informatie

Clausuleblad. Terrorismedekking. Artikel Datum 1 april 2015

Clausuleblad. Terrorismedekking. Artikel Datum 1 april 2015 Clausuleblad Terrorismedekking Artikel 247-30.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1.1 Begripsomschrijving 3 1.1 Terrorisme 3 1.2 Kwaadwillige besmetting 3 1.3 Preventieve maatregelen 3 1.4 Nederlandse Herverzekeringmaatschappij

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Verzekeringsvoorwaarden ACM 98. Algemene voorwaarden

Allianz Nederland Schadeverzekering. Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Verzekeringsvoorwaarden ACM 98. Algemene voorwaarden Allianz Nederland Schadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Verzekeringsvoorwaarden ACM 98 S1655.00 Algemene voorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden

Nadere informatie

Rubrieksvoorwaarden Aansprakelijkheid

Rubrieksvoorwaarden Aansprakelijkheid Rubrieksvoorwaarden Aansprakelijkheid ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verzekerden 1.1.1 De verzekeringnemer, alsmede de vennoten, firmanten, commissarissen

Nadere informatie

LBA 05. Productvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

LBA 05. Productvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering LBA 05 Productvoorwaarden Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van deze verzekering Artikel 3 Verzekeringsgebied Artikel 4 Uitsluitingen Artikel 5 Premie Artikel

Nadere informatie

Verder kijken, verder komen. Uw voorwaarden. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. www.mandema.nl

Verder kijken, verder komen. Uw voorwaarden. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. www.mandema.nl Uw voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering www.mandema.nl VOORWAARDEN Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering WWW.MANDEMA.NL Mandema en Partners Volmacht B.V. Amsterdam INHOUD RUBRIEK ALGEMEEN

Nadere informatie

Rubriek Aansprakelijkheid Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven Dekking Algemene Aansprakelijkheid

Rubriek Aansprakelijkheid Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven Dekking Algemene Aansprakelijkheid Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 De verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Geldigheidsgebied Artikel 4 Einde van de verzekering Dekking Artikel 5 Omvang van de dekking

Nadere informatie

ABN AMRO. Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid (SVAVB-2006)

ABN AMRO. Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid (SVAVB-2006) 10-5554-01 D ABN AMRO Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid (SVAVB-2006) De Algemene Verzekeringsvoorwaarden ABN AMRO Bedrijfspolis en de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden vormen één geheel.

Nadere informatie

INDEX. CCi/NL/EUD/GL/CA-2006/POL Page 1 of 10 CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

INDEX. CCi/NL/EUD/GL/CA-2006/POL Page 1 of 10 CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE INDEX Artikel 1 Omschrijving van de dekking... 2 1.1 Algemeen... 2 1.2 Onderlinge aansprakelijkheid... 2 1.3 Samenhangende voorvallen... 2 1.4 Verzekerd bedrag... 2 1.5 Vergoedingen boven het verzekerd

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor deurwaarders

Aansprakelijkheidsverzekering voor deurwaarders Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Aansprakelijkheidsverzekering voor deurwaarders Polisvoorwaarden Polismantel 515-92 Wegwijzer zie artikel zie artikel Rubriek I Algemeen Begripsomschrijving

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (ELM.AVB031)

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (ELM.AVB031) ELMAC Assuradeuren bv Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (ELM.AVB031) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities Specifieke voorwaarden Artikel 2 Omvang van de verzekering Rubriek

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijs, sport- en ontspanningsverenigingen 2002-C Aanvullende voorwaarden

Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijs, sport- en ontspanningsverenigingen 2002-C Aanvullende voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Postbus 9 2800 MA Gouda, Nederland Tel. (0182) 544 544 formuliernr. 417 Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijs, sport- en ontspanningsverenigingen 2002-C Aanvullende

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor administratieve bedrijven en detailhandel 2002-A Aanvullende voorwaarden

Aansprakelijkheidsverzekering voor administratieve bedrijven en detailhandel 2002-A Aanvullende voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Postbus 9 2800 MA Gouda, Nederland Tel. (0182) 544 544 formuliernr. 415 Aansprakelijkheidsverzekering voor administratieve bedrijven en detailhandel 2002-A Aanvullende voorwaarden

Nadere informatie

2014 Algemene voorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

2014 Algemene voorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Tenzij uit de algemene voorwaarden uitdrukkelijk anders blijkt: a. geldt dat daar waar in enkelvoud wordt gesproken, daaronder tevens meervoud wordt verstaan en omgekeerd; b. beginnen de begrippen als

Nadere informatie

RUBRIEK ALGEMEEN Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen RUBRIEK A RUBRIEK B RUBRIEK C RUBRIEK D. Delta Lloyd Schadeverzekering NV

RUBRIEK ALGEMEEN Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen RUBRIEK A RUBRIEK B RUBRIEK C RUBRIEK D. Delta Lloyd Schadeverzekering NV VOORWAARDEN Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL M 03.5.10 A INHOUD RUBRIEK ALGEMEEN Specifieke begripsomschrijvingen Artikel 2 Artikel 3 Bijzondere uitsluitingen

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering

Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering Verzekeringsvoorwaarden BCA021 INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING 1.1 Verzekeringnemer 1.2 Verzekerde(n) 1.3 Verzekeraars 1.4 Derden 1.5 Schade 1.6 Milieuaantasting

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Verzekeringsvoorwaarden ACM 07 Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV OMVANG VAN DE DEKKING

Delta Lloyd Schadeverzekering NV OMVANG VAN DE DEKKING VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL TE 03.2.40 C INHOUD ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ALGEMENE INFORMATIE BEGRIPSOMSCHRIJVING OMVANG VAN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR TECHNOLOGIE, COMMUNICATIE EN MEDIA BEDRIJVEN

ALGEMENE VOORWAARDEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR TECHNOLOGIE, COMMUNICATIE EN MEDIA BEDRIJVEN ALGEMENE VOORWAARDEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR TECHNOLOGIE, COMMUNICATIE EN MEDIA BEDRIJVEN Onder de polis wordt verstaan: 1. alle informatie die voor het aanvragen van of voor de verlenging

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering 60 F

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering 60 F Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering 60 F Rubriek I Algemene voorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a) Aanspraak een aanspraak tot vergoeding van schade

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering Zakelijke Dienstverlening

Aansprakelijkheidsverzekering Zakelijke Dienstverlening Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Aansprakelijkheidsverzekering Zakelijke Dienstverlening Polisvoorwaarden Polismantel 525-97 Wegwijzer zie artikel Rubriek I Algemene polisvoorwaarden Hoofdstuk

Nadere informatie

Specifieke verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid (SVAVB-2015)

Specifieke verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid (SVAVB-2015) Specifieke verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid (SVAVB-2015) 10-5554-01 E De Algemene Verzekeringsvoorwaarden ABN AMRO Bedrijfspolis en de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden vormen één geheel. Indien

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen

Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen BCZ 2006 Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen 1 Algemene bepalingen 1.1 De overeenkomst a Deze verzekering is een overeenkomst tussen de op het polisblad genoemde verzekeringnemer

Nadere informatie

Rubriek Aansprakelijkheid Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Horeca Dekking Algemene Aansprakelijkheid

Rubriek Aansprakelijkheid Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Horeca Dekking Algemene Aansprakelijkheid Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 De verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Geldigheidsgebied Artikel 4 Einde van de verzekering Dekking Artikel 5 Omvang van de dekking

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor deurwaarders

Aansprakelijkheidsverzekering voor deurwaarders Home 1 Aansprakelijkheidsverzekering Algemene Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Kosten ter voorkoming of vermindering van schade Artikel 3 Kosten van verweer Artikel 4 Wettelijke rente Artikel 5

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen 2006-B

Aanvullende voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen 2006-B Inhoudsopgave Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1 Aanspraak 1.2 Derden 1.3 Geldigheidsduur 1.4 Handelen of nalaten 1.5 Milieuaantasting 1.6 Omstandigheid 1.7 Schade 1.8 Verzekerde 1.9 Verzekering

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor VvE 2007

Aanvullende voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor VvE 2007 Aanvullende voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor VvE 2007 Inhoudsopgave Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1 Aanspraak 1.2 Derden 1.3 Geldigheidsduur 1.4 Handelen of nalaten 1.5 Milieuaantasting

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden AVP 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving. Artikel 2. Hoedanigheid

Bijzondere voorwaarden AVP 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving. Artikel 2. Hoedanigheid Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving Artikel 2. Hoedanigheid Artikel 3. Dekking 3.1. Aansprakelijkheid 3.2. Normbesef 3.3. Vrijwillige hulpverlening 3.4. Proceskosten en wettelijke rente Artikel

Nadere informatie

Bedrijfsaansprakelijkheids verzekering

Bedrijfsaansprakelijkheids verzekering Bedrijfsaansprakelijkheids verzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Verzekerden a. de verzekeringnemer in zijn hoedanigheid als omschreven op het polisblad; b. de firmanten, vennoten, bestuurders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan); -

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven/beroepen Verzekeringsvoorwaarden AMB 90/1. A. Algemene Voorwaarden

Allianz Nederland Schadeverzekering. Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven/beroepen Verzekeringsvoorwaarden AMB 90/1. A. Algemene Voorwaarden Allianz Nederland Schadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven/beroepen Verzekeringsvoorwaarden AMB 90/1 A. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities a. verzekerden De verzekerden zijn:

Nadere informatie

HISCOX VERZEKERING TEGEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

HISCOX VERZEKERING TEGEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID HISCOX VERZEKERING TEGEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID Algemene voorwaarden HBAV-08 Veel van de woorden en uitdrukkingen die in deze verzekeringsovereenkomst worden gebruikt, hebben een speciale betekenis in

Nadere informatie

Beroepsaansprakelijkheid verzekering

Beroepsaansprakelijkheid verzekering Beroepsaansprakelijkheid verzekering Verzekeringsvoorwaarden BAV023 INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING 1.1 Verzekeringnemer 1.2 Verzekerde(n) 1.3 Verzekeraars 1.4 Derden 1.5 Schade 1.6 Milieuaantasting

Nadere informatie

polismantel 3707 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BEROEPEN EN BEDRIJVEN

polismantel 3707 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BEROEPEN EN BEDRIJVEN polismantel 3707 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BEROEPEN EN BEDRIJVEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden, die deel uitmaken van de polis, wordt verstaan onder: Verzekeringnemer

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Allianz Nederland Schadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Verzekeringsvoorwaarden ACM 14 Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

HISCOX VERZEKERING TEGEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ARTIKEL 1. DEFINITIES

HISCOX VERZEKERING TEGEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ARTIKEL 1. DEFINITIES HISCOX VERZEKERING TEGEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID Algemene voorwaarden HBAV-08 Veel van de woorden en uitdrukkingen die in deze verzekeringsovereenkomst worden gebruikt, hebben een speciale betekenis in

Nadere informatie

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Bijzondere polisvoorwaarden 654-96 Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Wegwijzer zie artikel Artikel D.1 Algemene begripsomschrijvingen Algemene begripsomschrijvingen D.1 Omzet D.1.1 Testen D.1.2

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering AVB 1.1

Aansprakelijkheidsverzekering AVB 1.1 Aansprakelijkheidsverzekering AVB 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Algemene Bepalingen

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS VAN VERENIGINGEN EN STICHTINGEN. Inhoudsopgave

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS VAN VERENIGINGEN EN STICHTINGEN. Inhoudsopgave VERZEKERINGSVOORWAARDEN VA06-01(AV) AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS VAN VERENIGINGEN EN STICHTINGEN Inhoudsopgave art. ALGEMENE VOORWAARDEN Begripsomschrijvingen 1 Acceptatie

Nadere informatie

NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR AANSPRAKELIJKHEID (NBA 2003) ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN

NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR AANSPRAKELIJKHEID (NBA 2003) ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR AANSPRAKELIJKHEID (NBA 2003) ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Verzekeringnemer: Degene met wie de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering Polismantel 525-97 Aansprakelijkheidsverzekering Zakelijke Dienstverlening Polisvoorwaarden Wegwijzer zie artikel Rubriek I Algemene polisvoorwaarden Hoofdstuk 1: Begripsomschrijvingen 1 Hoofdstuk 2: Omschrijving

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven 2014

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven 2014 Wat vindt u waar? Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen Rubriek A. Algemene aansprakelijkheid Artikel 2. Algemene omschrijving van de dekking Artikel 8. Omschrijving van de dekking 2.1 Algemene

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekeringnemer De gezamenlijke eigenaars van het gebouw, die lid zijn van de Vereniging van Eigenaars, en die als zodanig op het polisblad is vermeld. In het navolgende zal

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheid Verenigingen en onderwijsinstellingen (AVO)

Voorwaarden Aansprakelijkheid Verenigingen en onderwijsinstellingen (AVO) Voorwaarden Aansprakelijkheid Verenigingen en onderwijsinstellingen (AVO) 15 06 04-04 1 2 Algemeen Artikel Begripsomschrijvingen 1 Grondslag 2 Omschrijving van de dekking 3 Uitsluitingen en bijzondere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Raadgevende Beroepen in de Bouw

Algemene voorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Raadgevende Beroepen in de Bouw Algemene voorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Raadgevende Beroepen in de Bouw I Artikel 1 Begripsomschrijvingen Definities 1.1 Verzekeringnemer Verzekeringnemer is de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Voorwaarden Wegam 2010 Aansprakelijkheidsverzekering Werkgever Motorrijtuig

Voorwaarden Wegam 2010 Aansprakelijkheidsverzekering Werkgever Motorrijtuig Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Werkgever Motorrijtuig tewerkgestelde uitzendkrachten en het ingeleende personeel als bedoeld in lid 4 van artikel 7:658 BW. Artikel 1 Grondslag 1.1 Aan deze verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

541-98 Administratieve bedrijven, detailhandel, horeca, ambachten, e.d.

541-98 Administratieve bedrijven, detailhandel, horeca, ambachten, e.d. Kennisbank Schade - Toelichting: 541-98 Administratieve bedrijven, detailhandel, hor...page 1 of 11 541-98 Administratieve bedrijven, detailhandel, horeca, ambachten, e.d. Polisvoorwaarden 96 Polismantel

Nadere informatie

Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Bestuurdersaansprakelijkheid

Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Bestuurdersaansprakelijkheid Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Versie 2014 Informatie voor de klant Belangrijk De voor Vereniging van Eigenaren vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van uw. De Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

HISCOX VERZEKERING TEGEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ARTIKEL 1. DEFINITIES

HISCOX VERZEKERING TEGEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ARTIKEL 1. DEFINITIES HISCOX VERZEKERING TEGEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID Algemene voorwaarden HBAV-08 Veel van de woorden en uitdrukkingen die in deze verzekeringsovereenkomst worden gebruikt, hebben een speciale betekenis in

Nadere informatie

Hoeksche Waard Assuradeuren

Hoeksche Waard Assuradeuren Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Hoeksche Waard Garagepolis Hoeksche Waard Assuradeuren Puttershoek Model M 03.5.10 A Inhoud RUBRIEK ALGEMEEN Specifieke begripsomschrijvingen Artikel 3

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheid bedrijven 60G

Voorwaarden aansprakelijkheid bedrijven 60G Voorwaarden aansprakelijkheid bedrijven 60G Deze overeenkomst beantwoordt - tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen - aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW,

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Voorwaardenblad 321-94 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 264-20.1504

Nadere informatie

SPECIFIEKE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEID LBE 02.2014 MODULE F

SPECIFIEKE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEID LBE 02.2014 MODULE F 1 SPECIFIEKE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEID LBE 02.2014 MODULE F SPECIFIEKE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEID LBE 02.2014 Module F Artikel Omschrijving Pagina 1 Partijen 3 2 Verzekerde objecten 3 3 Dekking

Nadere informatie

NEDERLANDSE BEURSPOLIS AANSPRAKELIJKHEID (NBA) 2007

NEDERLANDSE BEURSPOLIS AANSPRAKELIJKHEID (NBA) 2007 NEDERLANDSE BEURSPOLIS AANSPRAKELIJKHEID (NBA) 2007 Deze overeenkomst beantwoordt tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering Polis Home 1 (Polis) Personenautoverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding van schade

Nadere informatie

MKB Pakketvoorwaarden 2002

MKB Pakketvoorwaarden 2002 MKB Pakketvoorwaarden 2002 Per risico vormen de Pakketvoorwaarden samen met de van toepassing zijnde Aanvullende voorwaarden en indien van toepassing de Bijzondere voorwaarden één geheel. Bij strijdigheid

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Werkmaterieelverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid 2006

Aanvullende voorwaarden Werkmaterieelverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid 2006 Inhoudsopgave Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1 Beredddingskosten 1.2 Gebeurtenis 1.3 IVB 1.4 Schade 1.5 Verzekerd werkmaterieel 1.6 Verzekerde 1.7 Verzekering 1.8 Verzekeringsbewijs 1.9

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN EN BEROEPEN

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN EN BEROEPEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN EN BEROEPEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verzekeringnemer: degene met wie de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Artikel 2 Omvang van de dekking. Aanvullende uitsluitingen WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID INCLUSIEF GEBRUIK MOTORRIJTUIGEN DOOR ONDERGESCHIKTEN

Artikel 2 Omvang van de dekking. Aanvullende uitsluitingen WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID INCLUSIEF GEBRUIK MOTORRIJTUIGEN DOOR ONDERGESCHIKTEN Voorwaarden Biezenvijver Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 329 GK Puttershoek Hoeksche Waard Assuradeuren Puttershoek Hoeksche Waard Garagepolis T 08 66 90 00 Model Biezenvijver M I 03.5.10 www.hoekschewaardassuradeuren.nl

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen AVB06

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen AVB06 Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen AVB06 Verzekeringsvoorwaarden De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering

Nadere informatie

I. Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering AVB 2.1

I. Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering AVB 2.1 I. Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering AVB 2.1 Inhoud Artikel: 1. Begripsomschrijvingen 2. Omvang van de dekking 3. Schade 4. Wijzigingen Module I Bijzondere Bepalingen algemene aansprakelijkheid

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen. Omvang van de dekking/vereisten inzake aanspraak. Wijziging van premie en voorwaarden; recht van weigering

Begripsomschrijvingen. Omvang van de dekking/vereisten inzake aanspraak. Wijziging van premie en voorwaarden; recht van weigering VOORWAARDEN Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders van motorrijtuigen Delta Lloyd Schadeverzekering NV MODEL M 03.2.27 A INHOUD Artikel 1 Algemene informatie Artikel 2 Artikel 3 Artikel

Nadere informatie

NEDERLANDSE BEURSPOLIS voor AANSPRAKELIJKHEID (NBA 2007)

NEDERLANDSE BEURSPOLIS voor AANSPRAKELIJKHEID (NBA 2007) NEDERLANDSE BEURSPOLIS voor AANSPRAKELIJKHEID (NBA 2007) Deze overeenkomst beantwoordt tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor medici en paramedici 2005-G Omschrijving van de dekking

Aanvullende voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor medici en paramedici 2005-G Omschrijving van de dekking Inhoudsopgave Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerde 1.2 Derden 1.3 Schade 1.4 Milieuaantasting 1.5 Aanspraak 1.6 Omstandigheid 1.7 Handelen of nalaten 1.8 Geldigheidsduur 1.9 Verzekeringsjaar

Nadere informatie

Beroepsaansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid Versie 1.0 Let op! De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van BedrijfsImpulz Online. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In deze vindt u de voorwaarden die speciaal

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor eigenaren van woonhuizen en andere gebouwen

Aansprakelijkheidsverzekering voor eigenaren van woonhuizen en andere gebouwen Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Aansprakelijkheidsverzekering voor eigenaren van woonhuizen en andere gebouwen Polisvoorwaarden 96 Polismantel 547-99 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor deurwaarders

Aansprakelijkheidsverzekering voor deurwaarders Polismantel 515-92 Aansprakelijkheidsverzekering voor deurwaarders Artikel 35-42.1504 Datum 1 april 2015 pagina Rubriek I Algemene verzekerings voorwaarden 3 Artikel 1 Begripsomschrijving 3 Artikel 2 Kosten

Nadere informatie

HISCOX VERZEKERING TEGEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN ARCHITECTEN EN RAADGEVEND INGENIEURS

HISCOX VERZEKERING TEGEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN ARCHITECTEN EN RAADGEVEND INGENIEURS HISCOX VERZEKERING TEGEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN ARCHITECTEN EN RAADGEVEND INGENIEURS Algemene voorwaarden HBA-AE-06 Veel van de woorden en uitdrukkingen die in deze verzekeringsovereenkomst worden

Nadere informatie

Rubrieksvoorwaarden RUBRIEK AANSPRAKELIJKHEID. Model TPZ-A 0905. Indeling van de voorwaarden per artikel

Rubrieksvoorwaarden RUBRIEK AANSPRAKELIJKHEID. Model TPZ-A 0905. Indeling van de voorwaarden per artikel Rubrieksvoorwaarden Indeling van de voorwaarden per artikel ALGEMEEN 1 Begripsomschrijvingen 2 Omschrijving van de dekking 3 Schade 4 Wijzigingen BASISDEKKING Module A: Algemene Aansprakelijkheid 5 Omschrijving

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven Algemene Verzekeringsvoorwaarden AVB-0601

Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven Algemene Verzekeringsvoorwaarden AVB-0601 Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven Algemene Verzekeringsvoorwaarden AVB-0601 Inhoudsopgave Algemeen gedeelte Onzekerheidsvereiste preambule Begripsomschrijvingen artikel 1 Omvang van de verzekering

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor administratiekantoren

Aansprakelijkheidsverzekering voor administratiekantoren Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Aansprakelijkheidsverzekering voor administratiekantoren Polisvoorwaarden Polismantel 519-96 Wegwijzer zie artikel Rubriek I Algemene polisvoorwaarden

Nadere informatie

2014 Algemene voorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Architecten en Ingenieurs

2014 Algemene voorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Architecten en Ingenieurs Tenzij uit de algemene voorwaarden uitdrukkelijk anders blijkt: a. geldt dat daar waar in enkelvoud wordt gesproken, daaronder tevens meervoud wordt verstaan en omgekeerd; b. beginnen de begrippen als

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering. administratiekantoren

Aansprakelijkheidsverzekering. administratiekantoren Polismantel 519-96 Aansprakelijkheidsverzekering voor administratiekantoren Wegwijzer zie artikel Rubriek I Algemene polisvoorwaarden Hoofdstuk 1: Begripsomschrijvingen 1 Hoofdstuk 2: Omschrijving van

Nadere informatie

en commissarissen van rechtspersonen

en commissarissen van rechtspersonen Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Algemene Aansprakelijkheidsverzekering voorwaarden voor bestuurders en commissarissen van rechtspersonen LBE-06 Verzekeringsvoorwaarden ABC 07 Grondslag van de

Nadere informatie