Buitenlandverzekeringen om over de grenzen goed verzekerd te zijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Buitenlandverzekeringen om over de grenzen goed verzekerd te zijn"

Transcriptie

1 Buitenlandverzekeringen om over de grenzen goed verzekerd te zijn NnL

2 Inhoudsopgave 1 Buitenlandverzekeringen 3 Ziektekosten 6 Aansprakelijkheid 8 Inboedel 11 Kostbaarheden 13 Woonhuis 15 Ongevallen 17 Doorlopende reisverzekering 19 Autoverzekeringen

3 1 Buitenlandverzekeringen Als u in het buitenland woont, of daar eigendommen heeft, dan kunt u bij ons een aantal belangrijke verzekeringen sluiten. Bij een onverhoopte schade kan dit een ware uitkomst betekenen. Er is immers geen sprake van een taalprobleem en u kunt blijven rekenen op de gedegen service die u van ons gewend bent. Welke verzekeringen? In de landen buiten de Europese Unie kunnen wij uw Ziektekosten- en Ongevallenverzekering verzorgen. Binnen de Europese Unie kunnen wij zorgen voor de volgende verzekeringen: - Ziektekosten - Aansprakelijkheid voor particulieren - Inboedel - Woonhuis - Ongevallen In de grensstreek met België en Duitsland, tot maximaal 15 kilometer van de Nederlandse grens, hebben wij daarnaast voor onze totaalrelaties de volgende aanvullende verzekeringen: - Kostbaarheden - Doorlopende Reis - Autoverzekeringen (niet mogelijk in Duitsland)

4 2 Voor wie bestemd? U kunt Buitenlandverzekeringen afsluiten als u vanuit Nederland bijvoorbeeld wordt uitgezonden door de werkgever, gaat studeren of gaat werken als au pair. Uw verblijf dient echter wel van tijdelijke aard te zijn. Bij twijfel kunt u het beste contact opnemen met de afdeling Schadeverzekeringen Buitenland. Als u binnen de Europese Unie een recreatiewoning heeft, kunt u bij ons ook een Buitenlandverzekering sluiten. (Para)fiscale heffingen voor risico s binnen de Europese Unie Voor een verzekerd risico in een land van de Europese Unie bent u verplicht de (para)- fiscale heffingen te betalen, die in het betreffende land van toepassing zijn. Deze heffingen worden door ons vervolgens afgedragen aan de fiscale instantie van het land waarin het risico gelegen is.

5 3 Ziektekosten Deze verzekering geeft recht op vergoeding van de volgende kosten - Bij opname in een ziekenhuis tot maximaal 365 dagen per ziektegeval; voor verpleegkosten tot maximaal 681,- per verpleegdag. * - Klinische specialistische behandeling. - Bijkomende kosten. - Bevalling, die op medische indicatie in een ziekenhuis plaatsvindt, tot maximaal 681,- per verpleegdag * plus de bijkomende kosten. Maar als de moeder korter dan 8 dagen (inclusief de dag van bevalling) in het ziekenhuis ligt, wordt er bovendien 114,- vergoed voor elke minder in rekening gebrachte dag. - Bevalling in een ziekenhuis zonder medische noodzaak, poliklinisch of thuis, de kosten van verloskundige hulp en de kosten van gebruik van een polikliniek. - Vervoer naar en van het ziekenhuis tot maximaal 454,- per opname. * - Medisch noodzakelijke kunst- en hulpmiddelen. - Niet-klinische specialistische behandeling. - Fysiotherapie tot maximaal 1.135,- per verzekerde per jaar, met een maximum van 12 behandelingen per jaar. - Behandeling door de huisarts. - Geneesmiddelen, mits uitsluitend op recept verkrijgbaar. Verder zijn verzekerd (echter tot de eerstkomende contractvervaldatum als de verzekerde inmiddels de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt): - De kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar Nederland. - De kosten van vervoer naar en van Nederland op medische indicatie, plus die van een begeleider, mits er direct na aankomst een medisch noodzakelijke ziekenhuisopname plaatsvindt. - De kosten van overkomst van maximaal twee familieleden uit Nederland en de verblijfskosten tot 227,- per persoon per dag (voor ten hoogste 7 dagen). * In afwijking van het bovenstaande gelden er voor de verzekeringen in de Verenigde Staten van Amerika afwijkende condities te weten: - maximale vergoeding per verpleegdag van 545,- - maximale vergoeding ambulancevervoer van en naar ziekenhuis van 341,-

6 4 Omzetting bij terugkeer in Nederland De verzekering kan, bij definitieve terugkeer van de verzekerde in Nederland, worden overgesloten naar een Nederlandse ziektekostenverzekering bij Nationale-Nederlanden. Hiervoor is een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier vereist, waarbij de verzekerde altijd recht heeft op minimaal de Garant-dekking en de daarbij behorende premies. Voor verzekerden van 65 jaar en ouder en voor studentenziektekostenverzekeringen is deze regeling niet van toepassing.

7 5 De verzekering geldt niet voor - mensen boven 50 jaar, met uitzondering van bestaande ziektekostenrelaties. - personen die geen vaste woon- of verblijfplaats in het buitenland hebben, dus ook niet voor wereldreizigers. De verzekering biedt geen dekking voor - ziekten, die al bestonden voor het aanvragen van de verzekering, voor zover bij de verzekerde bekend, tenzij de maatschappij daarvan schriftelijk op de hoogte was gebracht en er bij het aanvaarden geen aanvullende voorwaarden zijn gesteld. - ziektekosten, ontstaan als gevolg van oorlog, oproer, en dergelijke. - alternatieve geneeswijzen, celtherapie, het verstrekken van attesten en anticonceptionele middelen. - psychologische en psychiatrische behandeling. - plastische chirurgie, behalve als die wegens verminking of aangeboren afwijkingen wordt toegepast. - kosten van fertiliteitsbevorderende behandelingen. - kosten van tandarts en orthodontist. - kosten van tandheelkundige implantaten en de kosten die verband houden met het inbrengen daarvan in de kaak. - kosten die verband houden met bevalling, indien de bevalling plaats vindt binnen 10 maanden na de ingangsdatum van de verzekering van de betrokken verzekerde. Overigens kunnen standaardpakketpolissen en studentenziektekostenverzekeringen niet zonder meer worden omgezet in deze Buitenlandpolis. N.B. Voor de landen binnen de Europese Unie, buiten de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika gelden aparte tarieven.

8 6 Aansprakelijkheid Particulieren Een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (kortweg AVP) biedt financiële bescherming als u aansprakelijk bent voor beschadiging van andermans zaken of voor aan anderen toegebracht letsel. De verzekering geldt uitsluitend als de schade door u als particulier is veroorzaakt. Gezin Op een gezinspolis zijn onder andere verzekerd: - De verzekeringnemer. - Zijn/haar echtgeno(o)t(e). - De met hem/haar in gezinsverband samenwonende ongehuwde personen. Verder zijn ook verzekerd: - Hun minderjarige kinderen, waaronder pleeg- en stiefkinderen. - Hun meerderjarige, ongehuwde kinderen, waaronder pleeg- en stiefkinderen, die bij hen inwonen of voor studie uitwonend zijn. Alleenstaande Op een polis voor een alleenstaande zijn onder andere verzekerd: - De verzekeringnemer zelf. - Logés, voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering. Geldigheidsgebied De polis is over de hele wereld geldig. U moet echter wel woonachtig zijn in het land dat in de polis staat vermeld. De polis biedt dekking voor aansprakelijkheid voor schade aan derden, gebaseerd op de wetgeving van het land waar u woont of verblijft. Wat is er niet gedekt? Niet gedekt is onder andere aansprakelijkheid voor schade die is toegebracht met of door: - motorrijtuigen - vaartuigen (behalve zeilboten met een zeiloppervlak van ten hoogste 16 m 2 ) - vliegtuigen - vuurwapens

9 7 Meeverzekering van panden Op de polis is onder andere standaard verzekerd: - de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer als bezitter van een door hem bewoond pand of als bezitter van een binnen Europa gelegen tweede woning, mits deze niet uitsluitend voor verhuur dient. - Het risico van schade veroorzaakt door (het) aan verzekeringnemer toebehorende, niet door hem zelf bewoonde pand(en) in Nederland, kan mogelijk worden verzekerd op een aansprakelijkheidsverzekering voor huiseigenaren. Aansprakelijkheid woonhuis Als u in Duitsland woont, wordt op de Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren een speciale clausule in de polis opgenomen, die bepaalt dat de aansprakelijkheid voor schade aan een gehuurd woonhuis door brand en/of ontploffing eveneens is gedekt tot ,- per gebeurtenis. Voor deze dekking geldt een premieopslag. Aansprakelijkheid België Voor België gelden aangepaste verzekerde bedragen en tevens is een wettelijk verplicht eigen risico van kracht. Deze bedragen worden geïndexeerd naar de daarvoor in België vastgestelde en geldende indexcijfers. De premie voor deze verzekering in België wordt altijd gerelateerd aan een verzekerde som van ,-

10 8 Inboedel In een permanent bewoond huis U kunt uw inboedel in een permanent door u bewoond huis of appartement, gedurende uw verblijf in een land van de Europese Unie, verzekeren op Perfect-condities, waardoor uw inboedel is verzekerd tegen schade door: - brand, blikseminslag (inclusief inductie en overspanning) en ontploffing - water - storm - inbraak - aanrijding en aanvaring Zonweringen en antennes kunnen tegen een meerpremie worden meeverzekerd tegen alle gedekte gebeurtenissen. In de grensstreek met België en Duitsland (tot maximaal 15 kilometer van de Nederlandse grens), wordt in afwijking van het bovenstaande de Perfect- Extraverzekering aangeboden. Daarbij is de dekking tevens uitgebreid met: - schroeien, zengen, verkolen, broeien en smelten - water, stromend uit de openbare riolering - zonweringen en antennes - relletjes en opstootjes Tevens kan dan glas, dat dient tot lichtdoorlating, worden meeverzekerd tegen schade door breuk.

11 9 Niet gedekt is: - schade door grondwater - schade door neerslag, binnengedrongen via openstaande ramen. - schade door militaire explosieven, atoomkernreacties, molest, aardbeving en overstroming. Bij permanente bewoning binnen de grensstreek wordt voor diefstal van lijfsieraden een maximum vergoeding verleend van 2.269,-. Het is echter mogelijk om de volledige waarde ook tegen diefstal te verzekeren. Daartoe bieden wij twee mogelijkheden: - Meeverzekeren tegen diefstal van de waarde boven 2.269,- op de inboedelpolis - Verzekeren op een aparte kostbaarhedenpolis Buiten de grensstreek geldt bij permanente bewoning voor de inboedelverzekering dat: - kostbaarheden, waaronder te verstaan: gouden en zilveren voorwerpen, lijfsieraden, bont, antieke voorwerpen, schilderijen, foto- en filmapparatuur en optische instrumenten, audiovisuele en computerapparatuur en andere kunstvoorwerpen en kostbaarheden zonder premieverhoging na opgave kunnen worden meeverzekerd tot een maximum van 30 % van het verzekerde bedrag. - postzegel-, munten- en andere verzamelingen van de verzekering zijn uitgesloten, maar kunnen in bepaalde gevallen tegen een verhoogde premie worden meeverzekerd. In een niet-permanent bewoond huis of appartement, binnen de Europese Unie, kunt u uw inboedel verzekeren op Perfect-condities waardoor uw inboedel is verzekerd tegen schade door: - brand, blikseminslag (inclusief inductie en overspanning) en ontploffing - water - inbraak - storm - aanrijding en aanvaring Zonweringen en antennes kunnen tegen een meerpremie worden meeverzekerd tegen alle gedekte gebeurtenissen.

12 10 Bij niet-permanente bewoning gelden de volgende beperkingen: - De woning mag niet bestemd zijn voor verhuur. - Kostbaarheden, waaronder te verstaan: gouden en zilveren voorwerpen, lijfsieraden, bont, antieke voorwerpen, schilderijen, foto- en filmapparatuur en optische instrumenten, computerapparatuur en andere kunstvoorwerpen en kostbaarheden kunnen niet worden meeverzekerd. - Audiovisuele apparatuur kan na opgave worden meeverzekerd tot maximaal 10% van de verzekerde som, het diefstal - inbraak - en vandalismerisico is daarvoor niet mee te verzekeren. Hiervoor geldt een aangepaste premie. - Diefstaldekking wordt beperkt tot schade na aantoonbare braak aan het huis. - De Perfect-Extra-dekking is niet mogelijk. In België, Frankrijk en Luxemburg is -op grond van in die landen geldende wetgeving- een speciale aansprakelijkheidsdekking voor het brandrisico gebruikelijk voor huurders. Wij kunnen deze huurdersaansprakelijkheidsdekking desgewenst op de inboedelverzekering meeverzekeren. In Frankrijk en Spanje is daarnaast -op grond van de lokale wetgeving- een zogenaamde catastrofedekking van toepassing. De premie wordt daartoe verhoogd met de daarvoor geldende wettelijke opslagen. Als u in Duitsland woont en een woning huurt, verwijzen wij u voor de aansprakelijkheidsdekking naar het hoofdstuk over aansprakelijkheid. Meer informatie (ook over de tarieven) is op aanvraag verkrijgbaar bij de afdeling Schadeverzekeringen Buitenland. N.B. Verzekering op indexbasis is niet mogelijk.

13 11 Kostbaarheden Verzekerden die bij Nationale-Nederlanden een inboedelverzekering hebben gesloten en binnen een straal van 15 kilometer van de Nederlandse grens in België of Duitsland wonen, kunnen een kostbaarhedenverzekering afsluiten. Deze verzekering biedt dekking tegen nagenoeg alle van buiten komende gebeurtenissen. Schade door normaal gebruik (slijtage), geleidelijk werkende invloeden (licht, vocht) en eigen gebrek, is echter niet gedekt. Dat geldt ook voor schade door onvoldoende zorg voor de verzekerde voorwerpen (zoals het onbeheerd achterlaten in een auto). De verzekerde zaken dienen in particulier bezit of gebruik te zijn. Afhankelijk van de soort, samenstelling en totale waarde van de kostbaarheden is het niet uitgesloten dat wij beveilingsmaatregelen noodzakelijk vinden. Sieraden, aanstekers, vulpennen, vulpotloden, balpennen, horloges Deze kostbaarheden kunnen alleen als onderdeel van een collectie worden verzekerd. Het verzekeren van één of twee dure sieraden of alléén een kostbaar horloge is niet mogelijk. Tevens dienen deze kostbaarheden vervaardigd te zijn van edele metalen, al dan niet bezet of ingelegd met edelstenen of parels. Muziekinstrumenten Schade die bestaat uit het springen van snaren en strijkstokharen en het beschadigen van trommelvellen en -stokken is niet gedekt, tenzij één en ander gepaard gaat met andere schade aan het instrument. Als het gaat om elektrische instrumenten en apparaten, valt schade die is veroorzaakt door overbelasting, te hoge spanning, kortsluiting, zelfverhitting, stroomlekken of draadbreuk van lampen evenmin onder de dekking.

14 12 Schilderijen e.d., kunst en antiek, kostbare inboedelzaken Onder deze noemer kunnen heel veel zaken worden verzekerd. Als voorbeelden kunnen zaken zoals beelden, klokken, porselein, (antieke) boeken of kristal worden genoemd. Deze kostbaarheden dienen als regel aanwezig te zijn in een - ook s nachts - bewoond pand van steen met harde dakbedekking. Kostbaarheden van andere aard Bij kostbaarheden van andere aard kunt u denken aan golfuitrustingen, duikuitrustingen, vuurwapens en medische hulpmiddelen zoals gehoorapparaten, infuuspompjes, zenuwstimulatoren, enz.. Verzekerd bedrag Het verzekerde bedrag wordt bepaald door de waarde van de te verzekeren kostbaarheden zoals vermeld in een taxatierapport of aankoopnota van recente datum. Indien u die niet heeft, dan raden wij u aan uw kostbaarheden alsnog te laten taxeren door een deskundige. Bij een aantal zaken is het mogelijk dat na het aanbrengen van een beveiliging een premiekorting wordt toegepast. Tarieven kunt u opvragen bij de Afdeling Schadeverzekeringen Buitenland.

15 13 Woonhuis U kunt uw huis, gelegen in de Europese Unie, verzekeren op Perfect-condities, waardoor uw woonhuis is verzekerd tegen schade door brand, blikseminslag (inclusief inductie en overspanning), ontploffing, water, storm, inbraak, aanrijding en aanvaring. In de grensstreek met België en Duitsland (tot maximaal 15 kilometer van de Nederlandse grens), wordt in afwijking van het bovenstaande de Perfect- Extra-verzekering aangeboden. Daarbij is de dekking tevens uitgebreid met: - De kosten van opsporing van het defect en het breek- en herstelwerk bij waterschade. - Schade door omvallen van kranen en heistellingen. - Schade door rellen, relletjes en opstootjes. - Waterschade door water dat via het riool het pand is binnengedrongen. Tevens kan glas, dat dient tot lichtdoorlating, worden meeverzekerd tegen schade door breuk. Niet gedekt is: - schade door grondwater - schade door neerslag, binnengedrongen via openstaande ramen. - schade aan zonweringen en antennes, tenzij meeverzekerd. - schade veroorzaakt door militaire explosieven, atoomkernreacties, molest, aardbeving en overstroming.

16 14 N.B. - Er is sprake van storm als de windsnelheid meer dan 14 meter per seconde bedraagt (windkracht 7). Bij schade door storm geldt een eigen risico van 2% van het verzekerde bedrag met een minimum van 227,-. In de grensstreek is het eigen risico gemaximeerd tot 454,-. - Een huis in aanbouw kan alleen worden verzekerd tegen schade door brand, blikseminslag en ontploffing. Voor de verzekeringen in de grensstreek is dit niet van toepassing. - Verzekering op index-basis is niet mogelijk. - Een flat of appartement kan niet worden verzekerd. - De woning mag niet bestemd zijn voor verhuur. Aansprakelijkheid in verband met een woonhuis Het is mogelijk de aansprakelijkheid in verband met een door een verzekeringnemer bewoond woonhuis mee te verzekeren. Voor huiseigenaren bestaat daarvoor meestal dekking op een bij Nationale-Nederlanden gesloten AVP. Met betrekking tot de huurdersaansprakelijkheid in België, Frankrijk en Luxemburg, verwijzen wij u naar het hoofdstuk over de inboedeldekking. Meer informatie (ook over de tarieven) is op aanvraag verkrijgbaar bij de afdeling Schadeverzekeringen Buitenland.

17 15 Ongevallen De Ongevallenverzekering voor particulieren keert uit bij ongevallen die blijvende invaliditeit als gevolg hebben. Aanvullend meeverzekerd kunnen worden: - Overlijden als gevolg van een ongeval - Voor kinderen tot 21 jaar: tandartskosten als gevolg van een ongeval a b c Op deze polis zijn verzekerd: De verzekeringnemer. Zijn/haar echtgen(o)t(e) of partner en indien meeverzekerd: Hun kinderen tot 21 jaar, alsmede hun ongehuwde kinderen van 21 tot 27 jaar, die bij hen inwonen of voor studie uitwonend zijn. Er bestaat bij de ongevallenverzekering de keuze uit de navolgende verzekerde sommen: 1 Voor blijvende invaliditeit: ,-, ,-, ,- of ,- per persoon. 2 Voor overlijden: 4.538,- of 9.076,-. 3 Voor tandartskosten geldt een standaarddekking van 454,- per kind per gebeurtenis. Alleen voor enkele zeer risicovolle beroepsgroepen geldt uitsluiting van de dekking als het ongeval plaatsvindt tijdens uitoefening van het beroep. N.B. - Het risico van motor-/scooterrijden is vanaf de 23-jarige leeftijd meeverzekerd. - De verzekering kan worden gesloten voor personen tot de 60-jarige leeftijd. - De verzekering geeft werelddekking. - De mate van blijvende invaliditeit moet in Nederland door een door Nationale- Nederlanden aan te wijzen arts worden vastgesteld. - Voor een groot aantal gevallen van beschadiging of verlies van lichaamsdelen of -functies is een uitkeringspercentage in een tabel in de polis vastgelegd.

18 16 Doorlopende Reisverzekering voor particulieren Doorlopende reisverzekering Verzekerden die binnen een straal van 15 kilometer van de Nederlandse grens in België of Duitsland wonen en totaalrelatie van Nationale-Nederlanden zijn, kunnen een doorlopende reisverzekering sluiten. Deze verzekering is bij uitstek bedoeld voor personen die meerdere malen per jaar op vakantie gaan. De polis kan worden gesloten per persoon of per gezin, al dan niet met inwonende kinderen. De verzekeringnemer dient tevens verzekerde te zijn. De verzekering biedt dekking voor gebeurtenissen tijdens reizen/verblijf met een niet-zakelijk karakter in de hele wereld. In het land van domicilie is de verzekering slechts van kracht indien: - kan worden aangetoond dat de verzekerde vanaf zijn woonadres rechtstreeks op weg was naar het buitenland, danwel vanuit het buitenland rechtstreeks op weg was naar zijn woonadres, of - er sprake is van een vakantiereis die aangetoond kan worden d.m.v. een verblijfnota. In dit laatste geval is er geen dekking voor kosten van geneeskundige en tandheelkundige behandeling. De verzekering geldt gedurende reizen met een aaneengesloten periode van maximaal 60 dagen. Er is een basisdekking voor buitengewone kosten zoals kosten voor repatriëring. Daarnaast kan de verzekering worden uitgebreid met dekking voor: - bagage (eventueel met geld en/of cheques). - kosten van geneeskundige en tandheelkundige behandeling. - ongevallen. - kosten van annulering.

19 17 N.B. - De dekking voor geneeskundige en tandheelkundige behandeling kan alleen worden meeverzekerd indien er in Nederland, België of Duitsland een primaire dekking voor geneeskundige kosten van kracht is. - Kinderen tot 5 jaar zijn gratis meeverzekerd. - Wintersport (t/m 69 jaar) en onderwatersport zijn standaard verzekerd. Tegen een premiekorting kunt u de wintersportdekking laten vervallen. - Voor bagage geldt een eigen risico van 68,- per gebeurtenis per polis. Dit eigen risico kan worden afgekocht tegen een premietoeslag van 25,- per polis.

20 18 Autoverzekeringen Totaalrelaties van Nationale-Nederlanden die in België wonen, kunnen de cascodekking van hun (Belgisch gekentekende) personenauto bij Nationale- Nederlanden verzekeren. Voorwaarde daarvoor is onder andere dat de wettelijke aansprakelijkheid bij onze zustermaatschappij ING Insurance te Antwerpen, België wordt verzekerd. Naast de cascoverzekering, zijn de volgende uitbreidingen mogelijk: - Ongevallenverzekering voor Inzittenden (OVI) - Schadeverzekering voor Inzittenden (SVI) - Verkeersschadeverzekering (VSV) Voor de tarieven en meer informatie, ook over het sluiten van de verzekering van de WA en een eventuele rechtsbijstanddekking bij ING Insurance te Antwerpen, België kunt u contact opnemen met de afdeling Schadeverzekeringen Buitenland.

21 19

22 20 Nationale-Nederlanden Afdeling Schadeverzekeringen Buitenland Postbus AV Den Haag Telefoon Fax Deze brochure geeft een beknopt overzicht van de mogelijkheden voor het sluiten van schadeverzekeringen in het buitenland. Voor meer informatie verwijzen wij naar de complete polisvoorwaarden. Aan de tekst van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Voor verzekeringen met een contracttermijn van ten minste één jaar geldt een bedenktijd van zeven kalenderdagen, vanaf het moment dat u de polis en de polisvoorwaarden heeft ontvangen. Dit betekent dat u binnen die periode de verzekering ongedaan kunt maken. Op contracten waarvan, met uw instemming, de (voorlopige) dekking ingaat voordat de bedenktijd zou zijn afgelopen, is de bedenktijd niet meer van toepassing. Wanneer u gebruik maakt van het recht de overeenkomst met terugwerkende kracht te ontbinden, wordt er gehandeld alsof de verzekering nooit heeft bestaan.

23 Meer dan alleen verzekeringen... Nationale-Nederlanden biedt meer dan alleen verzekeringen voor particulieren en bedrijven. Bent u op zoek naar een flexibele hypotheek, een aantrekkelijke spaarvorm of een doorlopend krediet? Wilt u slim en verantwoord beleggen? Of eerder stoppen met werken, maar dan wél kunnen genieten van een goed pensioen? Dat kan allemaal haarfijn voor u worden uitgestippeld. Vraag het maar aan uw verzekeringsadviseur. Wat er ook gebeurt. NnL

24 Uitgave april 2004 Nationale-Nederlanden Postbus 93604, 2509 AV Den Haag / Verzekeringsadviseur

Buitenlandverzekeringen om over de grenzen goed verzekerd te zijn

Buitenlandverzekeringen om over de grenzen goed verzekerd te zijn Buitenlandverzekeringen om over de grenzen goed verzekerd te zijn NnL Inhoudsopgave 1 Buitenlandverzekeringen 3 Aansprakelijkheid 5 Inboedel 8 Kostbaarheden 10 Woonhuis 12 Ongevallen 13 Doorlopende reisverzekering

Nadere informatie

Verzekerd Wonen Pakket. Het verzekeringspakket voor zorgeloos wonen. Allianz Nederland Schadeverzekering

Verzekerd Wonen Pakket. Het verzekeringspakket voor zorgeloos wonen. Allianz Nederland Schadeverzekering Verzekerd Wonen Pakket Het verzekeringspakket voor zorgeloos wonen. Allianz Nederland Schadeverzekering Verzekerd Wonen Pakket Inhoud Het verzekeringspakket voor zorgeloos wonen 3 Woonhuis 4 Glas 5 Inboedel

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN ANWB PAKKETVERZEKERING PKT ANB

POLISVOORWAARDEN ANWB PAKKETVERZEKERING PKT ANB POLISVOORWAARDEN ANWB PAKKETVERZEKERING PKT ANB Artikel 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Begripsomschrijvingen De begrippen in deze polisvoorwaarden hebben een omschrijving zoals hieronder aangegeven. 1. Wij, ons,

Nadere informatie

Turien & Co. Particuliere Schadeverzekeringen. Passende combinaties

Turien & Co. Particuliere Schadeverzekeringen. Passende combinaties Turien & Co. Particuliere Schadeverzekeringen Passende combinaties Passende combinaties Al jaren is Turien & Co. Assuradeuren, opgericht in 1921, specialist op het gebied van verzekeringen. Door onze ervaring

Nadere informatie

Wonen. Allianz Verzekerd Wonen Pakket

Wonen. Allianz Verzekerd Wonen Pakket Schadeverzekering Allianz Verzekerd Wonen Pakket - woonhuis - glas - inboedel - kostbaarheden - aansprakelijkheid - gezinsongevallen - rechtsbijstand - doorlopende reis Wonen Het verzekeringspakket voor

Nadere informatie

Polisvoorwaarden InboedelVoordeelPolis IVP0409

Polisvoorwaarden InboedelVoordeelPolis IVP0409 Polisvoorwaarden InboedelVoordeelPolis IVP0409 Poliswaarden InboedelVoordeelPolis IVP0409 1 / 13 INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Bladzijde Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Grondslag 3 Artikel

Nadere informatie

4 Algemene uitsluitingen Van de verzekering is uitgesloten schade:

4 Algemene uitsluitingen Van de verzekering is uitgesloten schade: INBOEDELverzekering Voorwaarden uitgebreide inboedelverzekering - 300 21 704 12-11 1 De overeenkomst Deze verzekering is een overeenkomst tussen de op het polisblad genoemde verzekeringnemer en de maatschappij.

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN t HUIS- EN REISPAKKET HRA UGB-B

POLISVOORWAARDEN t HUIS- EN REISPAKKET HRA UGB-B POLISVOORWAARDEN t HUIS- EN REISPAKKET HRA UGB-B Artikel 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Begripsomschrijvingen De begrippen in deze polisvoorwaarden hebben een omschrijving zoals hieronder aangegeven. 1. Wij,

Nadere informatie

Turien & Co. Particuliere Schadeverzekeringen. Passende combinaties

Turien & Co. Particuliere Schadeverzekeringen. Passende combinaties Turien & Co. Particuliere Schadeverzekeringen Passende combinaties Passende combinaties Al jaren is Turien & Co. Assuradeuren, opgericht in 1921, specialist op het gebied van verzekeringen. Door onze ervaring

Nadere informatie

Verzekerd Wonen. Pakket. Allianz Nederland Schadeverzekering. Buizerdlaan 12 Postbus 8 3430 AA Nieuwegein Tel (030) 607 79 11. Fax (030) 603 93 47

Verzekerd Wonen. Pakket. Allianz Nederland Schadeverzekering. Buizerdlaan 12 Postbus 8 3430 AA Nieuwegein Tel (030) 607 79 11. Fax (030) 603 93 47 S1560.75 www. allianz.nl Allianz Nederland Schadeverzekering Buizerdlaan 12 Postbus 8 3430 AA Nieuwegein Tel (030) 607 79 11 Fax (030) 603 93 47 Aanvraag particuliere verzekering Verzekerd Wonen Pakket

Nadere informatie

Aanvraag Verzekerd Wonen Pakket

Aanvraag Verzekerd Wonen Pakket Allianz Nederland Schadeverzekering Aanvraag Verzekerd Wonen Pakket 1. Verzekeringnemer (aanvrager) Voorletters M V Adres Postcode Woonplaats Telefoon Geboortedatum (Post)banknummer Toelichting Waar in

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Inboedelverzekering Do juni 2010 Inboedel

Polisvoorwaarden Inboedelverzekering Do juni 2010 Inboedel Polisvoorwaarden Inboedelverzekering Do juni 2010 Inboedel Deze voorwaarden gelden, indien dit blijkt uit het polisblad, naast de Algemene voorwaarden Do juni 2010 Algemeen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Inboedelverzekering. - Pve 0108 Inboedel -

Polisvoorwaarden Inboedelverzekering. - Pve 0108 Inboedel - Polisvoorwaarden Inboedelverzekering - Pve 0108 Inboedel - Deze voorwaarden gelden, indien dit blijkt uit het polisblad, naast de Algemene voorwaarden van Prima voor elkaar verzekeringen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Inboedel verzekering Kies en Klaar (FNIN1302KK)

Inboedel verzekering Kies en Klaar (FNIN1302KK) Inboedel verzekering Kies en Klaar (FNIN1302KK) De Algemene voorwaarden zijn van toepassing voorzover in de Bijzondere voorwaarden en eventuele clausules als vermeld op het polisblad voor de betreffende

Nadere informatie

Inboedel verzekering (FWIN1101)

Inboedel verzekering (FWIN1101) Inboedel verzekering (FWIN1101) De Algemene voorwaarden zijn van toepassing voorzover in de Bijzondere voorwaarden en eventuele clausules als vermeld op het polisblad voor de betreffende dekking niet anders

Nadere informatie

Van der Linden Assuradeuren

Van der Linden Assuradeuren Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Naast de algemene voorwaarden Van der Linden Alles onder één Dakpakket zijn voor de Inboedelverzekering tevens onderstaande bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden. Wat vindt u waar? All In Plus Inboedel 0115. Artikel 1: Uw Woongarant All In Plus Inboedelverzekering p.

Aanvullende voorwaarden. Wat vindt u waar? All In Plus Inboedel 0115. Artikel 1: Uw Woongarant All In Plus Inboedelverzekering p. Aanvullende voorwaarden All In Plus Inboedel 0115 Wat vindt u waar? Artikel 1: Uw Woongarant All In Plus Inboedelverzekering p. 2 Artikel 2: Wat is verzekerd? p. 2 2.1 Welke inboedel is verzekerd? p. 2

Nadere informatie

Voorwaarden Unigarant. Woonpakket Plus

Voorwaarden Unigarant. Woonpakket Plus Voorwaarden Unigarant Woonpakket Plus Unigarant april 2015 1 2 Unigarant april 2015 Inhoudsopgave Algemene en Bijzondere voorwaarden 4 Algemene Voorwaarden 4 Artikel 1. Wat bedoelen wij met de volgende

Nadere informatie

POLISBANK. Verzekerd Wonen Pakket VoorwaardenVWP0201. Inhoudsopgave. Gascanddoa. Algemeene

POLISBANK. Verzekerd Wonen Pakket VoorwaardenVWP0201. Inhoudsopgave. Gascanddoa. Algemeene 0 Gascanddoa POLISBANK Zwolsche Algemeene % Verzekerd Wonen Pakket VoorwaardenVWP0201 Inhoudsopgave Algemene voornaarden Deze hebben betrekking op het contract enlof op een of meer verzekeringen uit het

Nadere informatie

Perfect-Extra inboedelverzekering + Garantie

Perfect-Extra inboedelverzekering + Garantie Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Perfect-Extra inboedelverzekering + Garantie Polisvoorwaarden Polismantel E.I.G.1 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

2 Begripsomschrijvingen 2.1 Woonhuis De op de polis omschreven onroerende zaak. Tot het woonhuis worden ook gerekend:

2 Begripsomschrijvingen 2.1 Woonhuis De op de polis omschreven onroerende zaak. Tot het woonhuis worden ook gerekend: woonhuis- en INBOEDELverzekering All In dekking - 302 21 702 13-04 1 De overeenkomst Deze verzekering is een overeenkomst tussen de op het polisblad genoemde verzekeringnemer en de maatschappij. De door

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.52 A Inboedel Uitgebreid Zonder waardegarantie Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Begripsomschrijvingen Omschrijving

Nadere informatie

Voorwaarden ANWB Woonpakket PKT ANE

Voorwaarden ANWB Woonpakket PKT ANE Voorwaarden ANWB Woonpakket PKT ANE Inhoudsopgave Algemene en Bijzondere Voorwaarden 2 Algemene Voorwaarden 2 Artikel 1. Wat bedoelen wij met de volgende begrippen? 2 Artikel 2 Waarop is de verzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Model VKG(01.01.2011)

ALGEMENE VOORWAARDEN Model VKG(01.01.2011) ALGEMENE VOORWAARDEN Model VKG(01.01.2011) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 2. Dekking van de verzekering Rubriek: Inboedel Rubriek: Woonhuis Rubriek: Aansprakelijkheid Rubriek:

Nadere informatie

Perfect-Extra inboedelverzekering

Perfect-Extra inboedelverzekering Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Perfect-Extra inboedelverzekering Polisvoorwaarden Polismantel E.I.2 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m

Nadere informatie

Inboedelverzekering INB 1.1

Inboedelverzekering INB 1.1 Inboedelverzekering INB 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Uitsluitingen en beperkingen Artikel 4 Dekking voor schade aan inboedel Artikel 5 Dekking

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING P-B509

BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING P-B509 BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING P-B509 Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.avéroachmea.nl 4413B-13-11 / P-B509 Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden

Nadere informatie

BIJzondere voorwaarden

BIJzondere voorwaarden BIJzondere voorwaarden inboedelverzekering Voorwaarden modelnummer P-B509 Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden Nederland www.averoachmea.nl Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene

Nadere informatie

Inboedel Excellent Plus

Inboedel Excellent Plus Inboedel Excellent Plus Aanvullende Polisvoorwaarden (de Algemene Polisvoorwaarden zijn achter deze Aanvullende Polisvoorwaarden opgenomen) Privé Pakket Online Vrij Verzekerd B.V. Uw fiets wordt gestolen

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Inb.WP0008/12 Inhoudsopgave Artikel 1 Begrippen Artikel 8 waardebetaling en vergoeding Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 9 schadebetaling Artikel 3 Dekking

Nadere informatie