Algemene voorwaarden van autoleasing LeaseVisie B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden van autoleasing LeaseVisie B.V."

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden van autoleasing LeaseVisie B.V. 1. Definities Auto: Elke auto die onder de werking van deze overeenkomst valt. Autoleasing: De dienstverlening die voorziet in het naar de wensen van Cliënt aanschaffen en ter beschikking stellen van een object (hierna: auto ) door LeaseVisie, waarbij de Cliënt het gebruiksrecht van de auto krijgt, maar niet de eigendom. Afleverbewijs: Het document waarin wordt vastgelegd wanneer en in welke staat de auto door Cliënt in ontvangst is genomen. Afleverdatum: De datum waarop LeaseVisie de bestelde auto aan Cliënt ter beschikking stelt. Berijder: Degene die gebruik maakt van de auto. Brandstofpas: Het identiteitsbewijs waarmee bij daartoe aangewezen brandstofverkooppunten op rekening van LeaseVisie aankopen kunnen worden gedaan. Contractauto: De auto waarvoor een leasecontract is gesloten. Eerste leasevergoeding ( aanbetaling ): Dat deel van de leaseprijs dat Cliënt vóór aanvang van de leaseperiode aan LeaseVisie zal voldoen en een verlaging van de maandelijks verschuldigde leaseprijs tot gevolg heeft. Herberekening (hercalculatie): Het opnieuw vaststellen van de leaseprijs in verband met wijziging van omstandigheden buiten de invloedssfeer van LeaseVisie. Innamerapport: Het document waarin de datum en de staat van de auto bij beëindiging van de gebruiksduur worden vastgelegd. Inzetbevestiging: De schriftelijke bevestiging van LeaseVisie aan Cliënt van de terbeschikkingstelling van een auto. Kilometrage: - Jaarkilometrage: Het aantal kilometers dat naar schatting van Cliënt per jaar met de auto wordt gereden en waarmee bij de vaststelling van de leaseprijs rekening is gehouden. - Contractkilometrage; Het aantal kilometers dat naar rato van de verstreken leaseperiode op basis van het betreffende leasecontract met de auto gereden zou moeten zijn. - Actueelkilometrage: Het aantal kilometer dat op enig moment daadwerkelijk met de auto is afgelegd. - Totaalkilometrage: Het product van de jaarkilometrage en de gehele overeengekomen leaseperiode in jaren. Leasecontract: De autoleaseovereenkomst per auto. Leaseperiode: De periode vanaf de terbeschikkingstelling tot de beëindiging van het gebruiksrecht van de contractauto. Leaseprijs: De door LeaseVisie berekende en met de Cliënt overeengekomen vergoeding voor het gebruik van de contractauto. Mantelovereenkomst: De overeenkomst waarbij partijen de afspraken vastleggen die van toepassing zijn op de leasecontracten en de overige vormen van dienstverlening ten behoeve van Cliënt. Schadeaangifteformulier (SAF): Het internationaal van toepassing zijnde standaard verzekeringsformulier (Europees schadeformulier). Zekerheidstelling ( borg ): Het bedrag dat Cliënt voor bestelling van de auto aan LeaseVisie zal voldoen en dat na beëindiging van het leasecontract aan Cliënt wordt gerestitueerd. 2. Toepasselijkheid 2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Mantelovereenkomst van Cliënt en LeaseVisie, de daaraan gerelateerde leasecontracten, het gebruik van de ter beschikking gestelde auto s en op de overige diensten van LeaseVisie. 2.2 Afwijkende afspraken zijn slechts geldig wanneer deze door partijen schriftelijk zijn overeengekomen. 3. Leasecontracten 3.1 Totstandkoming en regulier verloop. a) Een leasecontract komt tot stand door acceptatie van een offerte door Cliënt en na ondertekening van het leasecontract door Cliënt. Het leasecontract wordt aangegaan voor de overeengekomen leaseperiode en is niet tussentijds opzegbaar. Incidentele afwijkingen ten opzichte van de in de Mantelovereenkomst omschreven dienstverlening worden vastgelegd in het per contractauto op te maken leasecontract. b) De leaseperiode eindigt na het verstrijken van de overeengekomen gebruiksduur in maanden, dan wel bij het bereiken van het totaal kilometrage, met inachtneming van artikel 7.2 van deze voorwaarden, indien zich dat eerder voordoet. Beëindiging van het gebruiksrecht van de auto c.q. het leasecontract kan uitsluitend geschieden als in deze voorwaarden opgenomen. 3.2 Opschorting van leasecontracten a) LeaseVisie biedt Cliënt de mogelijkheid één of meerdere contractauto s tijdelijk buiten gebruik te stellen. Een dergelijke opschorting van het gebruiksrecht kan plaatsvinden voor minimaal 30 en maximaal 120 dagen. Gedurende de tijd van de opschorting dient de contractauto te worden gestald op een door LeaseVisie aan te geven plaats en is het contractkilometrage nihil. b) In geval van contracten waarbij onderhoud, reparatie, vervangend vervoer en verzekering is inbegrepen wordt na de opschorting 40% van de tijdens de periode van opschorting in rekening gebrachte leaseprijs aan Cliënt gecrediteerd. Voor contracten met beperkte dienstverlening geldt geen korting op de leaseprijs tijdens stilstand. c) De leaseperiode wordt verlengd met de duur van de opschorting. 3.3 Vroegtijdige contractbeëindiging. Hoewel elk leasecontract specifiek is afgestemd en berekend op de vooraf bepaalde leaseperiode, is LeaseVisie in principe bereid mee te werken aan een verzoek van Cliënt voor vroegtijdige beëindiging van de leaseperiode en vervolgens het leasecontract, mits Cliënt dit tenminste twee maanden van te voren kenbaar maakt en de extra kosten die daarvan het gevolg zijn, voor zijn rekening neemt. Algemene voorwaarden LeaseVisie

2 LeaseVisie zal ter vaststelling van de extra kosten de leaseprijs herberekenen voor de; a) actuele (kortere) gebruiksduur en deze leaseprijs aan Cliënt in rekening brengen onder aftrek van de sinds de aanvang van het gebruiksrecht in rekening gebrachte bedragen. b) Bij verlies van een auto door zodanige (aanrijdings)- schade, dat het technisch of economisch niet verantwoord is tot herstel over te gaan, eindigt de leaseperiode op het moment dat verlies van de auto door LeaseVisie wordt vastgesteld. Wanneer de auto is gestolen wordt het contract 30 dagen na de datum van deze diefstal beëindigd, tenzij de auto binnen deze tijd weer beschikbaar is gekomen. c) LeaseVisie kan haar dienstverlening opschorten, zonodig ook contracten eenzijdig beëindigen en zich weer in het bezit van de betreffende auto('s) stellen, indien: Cliënt bij herhaling strijdig met zijn verplichtingen handelt; Cliënt surséance van betaling aanvraagt, een minnelijk of gerechtelijk akkoord aanbiedt, aangifte tot faillietverklaring doet of failliet wordt verklaard, danwel bij vestiging van Cliënt in het buitenland; vermogensbestanddelen van Cliënt of de auto executoriaal in beslag zijn genomen, alsmede in geval onder Cliënt of op de auto justitieel beslag wordt gelegd; een normale assurantie tegen WA- en/of cascoschade niet meer kan worden verkregen als gevolg van een buitensporig schadeverloop; van overheidswege de auto wordt gevorderd. Onverminderd het bepaalde in artikel is Cliënt, ingeval van eenzijdige beëindiging van een leasecontract, aan LeaseVisie verschuldigd: de leaseprijs voor twee maanden, vermeerderd met alle kosten die het gevolg zijn van de contractontbinding, welke kosten zullen worden vastgesteld door middel van een herberekening voor de afwijkende leaseperiode en het actuele gebruik. 4. Autospecificatie 4.1 LeaseVisie stelt auto's ter beschikking als door Cliënt opgegeven in standaard fabrieksuitvoering en verder voorzien van: a) een set reservelampen, vloermatten en een gevarendriehoek; b) een door LeaseVisie noodzakelijk geachte beveiliging tegen diefstal en inbraak; c) de met Cliënt overeengekomen extra uitrusting. 4.2 Cliënt mag de auto alleen voorzien van accessoires of reclameteksten die in overeenstemming zijn met de voorschriften van de autofabrikant en de overheid en uitsluitend na goedkeuring door LeaseVisie. De kosten van het aanbrengen, het onderhouden en verzekeren van extra uitrusting alsmede het, bij beëindiging van het gebruik, in de oorspronkelijke staat terugbrengen van de auto, komen voor rekening van Cliënt. 4.3 Extra uitrusting kan in overleg met LeaseVisie worden betrokken in de dekking voor cascoschade. 5. Leaseprijs 5.1 LeaseVisie berekent de leaseprijs voor de gehele leaseperiode en het daarbij geldende contractkilometrage. Bij de vaststelling van de leaseprijs wordt uitgegaan van normaal en oordeelkundig gebruik van de contractauto, overwegend binnen Nederland, en de op dat moment geldende kostprijsnoteringen. 5.2 Een eventuele "Eerste leasevergoeding" die Cliënt verschuldigd is voorafgaand aan de bestelling van de auto door LeaseVisie, maakt deel uit van de totale leaseprijs; het resterende deel van de leaseprijs wordt gedekt door de som van alle maandbedragen. 5.3 Het leasecontract vermeldt naast de leaseprijs ook de noteringen voor zowel meer als voor minder gereden kilometers dan het contractkilometrage. 5.4 Indien door wetgeving (belasting)subsidies, kortingen en/of premies worden toegekend, wordt de leaseprijs daaraan aangepast nadat LeaseVisie de betreffende bedragen heeft kunnen aanwenden ter verlaging van haar kostprijs. 5.5 Bij facturering wordt de leaseprijs verhoogd met verschuldigde BTW. 6. Kosten niet inbegrepen in de leaseprijs 6.1 Alle kosten en diensten, anders dan die zijn begrepen in de leaseprijs, komen voor rekening van Cliënt. Daartoe zijn onder meer te rekenen: a) brandstofkosten, zie ook artikel 16; b) wassen, poetsen en reinigen van de auto, alsmede stalling-, parkeer- en tolgelden; c) toevoeging van (wettelijk verplichte) accessoires; d) de kosten die het gevolg zijn van nalatigheid of onzorgvuldig gebruik, alsook de kosten die direct of indirect verband houden met accessoires die niet zijn inbegrepen in de leaseprijs. 7. Aanpassing van de leaseprijs 7.1 De leaseprijs is gebaseerd op de noteringen zoals deze bij het aangaan van het leasecontract aan LeaseVisie bekend zijn. Een vastgestelde leaseprijs kan alleen worden aangepast aan wijzigingen in de kostprijs van componenten die van toepassing zijn en buiten de invloedssfeer van LeaseVisie liggen: a) indien vóór terbeschikkingstelling de prijs van de betreffende auto en/ of van één of meer van de in de leaseprijs inbegrepen componenten zich wijzigt; b) ingeval van algemeen geldende wijziging van verzekeringspremies; c) bij wijziging van overheidsheffingen, die van invloed zijn op de directe kosten van al in gebruik zijnde auto s, alsook bij wijziging van heffingen voor nieuwe auto s die ook gevolgen hebben voor de restwaarde van al in gebruik zijnde auto s; d) bij wijziging van de kosten van reparatie, onderhoud en vervanging van banden met meer dan 5% sedert de vorige vaststelling van deze kosten per auto, waarbij is uitgegaan van de betreffende indexcijfers van het CBS en/ of gegevens van de Bovag; e) bij stijging van het in Nederland geldende prijsniveau voor huurauto s, dat mede bepalend is voor de component vervangende auto; f) indien het schadeverloop tijdens de leaseperiode aanleiding geeft tot verhoging van de premie of het eigen-risicobedrag. Een gewijzigde leaseprijs geldt vanaf het moment dat de gewijzigde kosten van toepassing zijn. Elke wijziging zal voor de verrekening ervan aan Cliënt worden bekend gemaakt. 7.2 Indien blijkt dat het werkelijk gebruik van een auto over een periode van tenminste 12 maanden 20% of meer afwijkt van het contractkilometrage, kan LeaseVisie de leaseprijs en zo nodig ook de leaseperiode aanpassen aan het werkelijke gebruik. Bij herberekening van de leaseprijs zullen de eerder al van toepassing zijnde kostennoteringen worden gebruikt. Het verschil tussen de oorspronkelijke en nieuw vastgestelde leaseprijs zal voor de tot dan verstreken leaseperiode worden verrekend, terwijl de nieuwe leaseprijs ook zal gelden voor de rest van de leaseperiode. Algemene voorwaarden LeaseVisie

3 7.3 Wijziging van de leaseprijs conform de bepalingen van dit artikel geeft geen der partijen het recht het leasecontract op te zeggen. 8. Terbeschikkingstelling 8.1 Ter overbrugging van de levertijd van een bestelde auto zal LeaseVisie desgewenst zorgdragen voor een in overleg met Cliënt te bepalen tijdelijke auto. 8.2 LeaseVisie zal Cliënt tijdig informeren omtrent de datum waarop de contractauto in gebruik genomen kan worden. Indien een voor gebruik gereed gemelde contractauto niet binnen een redelijke termijn in ontvangst wordt genomen, wordt de terbeschikkingstelling geacht te hebben plaatsgevonden op de vijfde dag nadat LeaseVisie de auto gereed heeft gemeld. 8.3 Een afleverbewijs, te ondertekenen door of namens Cliënt, geldt als bewijs van ontvangst van de auto. Gegevens waaronder actuele datum en kilometerstand worden daarbij vastgelegd. 8.4 LeaseVisie zal de terbeschikkingstelling van een auto nog eens aan Cliënt bevestigen. Een dergelijke inzetbevestiging geeft daarbij een overzicht van de dan actuele contractgegevens. 9. Gebruik van de auto 9.1 De auto mag alleen worden bestuurd door personen die in het bezit zijn van een daarvoor in Nederland vereist rijbewijs. Cliënt dient daarnaast te beschikken over een eventueel benodigde inschrijving of vergunning voor het beoogde gebruik van c.q. vervoer met de auto. 9.2 Cliënt is verantwoordelijk voor zorgvuldig en oordeelkundig gebruik overeenkomstig de aard en bestemming van de auto, de geldende (verkeers)-regels, de richtlijnen van de fabrikant alsook die voor doelmatige beveiliging. 9.3 Het voor de auto vastgestelde laadvermogen en maximum aanhanggewicht mogen niet worden overschreden. Het gebruik van de auto voor prestatieritten en voor het vervoeren van gevaarlijke en/ of explosieve stoffen is verboden. Ook is het niet toegestaan de auto te gebruiken voor het geven van rijonderricht, voor wederverhuur en voor het vervoer van goederen of personen tegen betaling, tenzij het vervoer van personen in het kader van "carpooling" betreft. 9.4 Gebruik van de auto in het buitenland is alleen toegestaan binnen het werkingsgebied van de verzekering, zoals aangegeven op het dan geldige internationaal verzekeringsbewijs, indien er een noodhulpdienst met buitenlanddekking voor de auto en de berijder geldt en het aaneengesloten verblijf in het buitenland niet langer dan 30 dagen duurt. 10. Onderhoud en reparatie 10.1 Cliënt zal ervoor zorgen, dat de auto overeenkomstig het onderhoudsschema van de fabrikant wordt onderhouden. LeaseVisie heeft te allen tijde het recht controle uit te oefenen op de staat waarin de auto verkeert Wanneer noodzakelijk onderhoud of herstel niet door een officiële dealer van het betreffende automerk kan worden uitgevoerd, wanneer een reparatie in het buitenland moet plaatsvinden of als de geschatte kosten het betreffende normbedrag overschrijden, dient vooraf toestemming van LeaseVisie te worden verkregen Wanneer tot de leaseprijs behorende kosten door Cliënt zelf zijn voldaan, zullen deze kosten, na overlegging van de facturen op naam van LeaseVisie en bewijs van betaling, door LeaseVisie met Cliënt worden verrekend Reparaties die het gevolg zijn van nalatigheid of onzorgvuldig gebruik, alsook de kosten van onderhoud, reparatie of vervanging van accessoires die niet in de leaseprijs zijn begrepen, komen voor rekening van Cliënt Bij voortijdige vervanging van banden als gevolg van overbelasting, onjuiste spanning of inrijding c.q. perforatie komen de extra kosten die daarvan het gevolg zijn voor rekening van Cliënt tot maximaal het voor de auto geldende bedrag Eigen Risico bij schade. 11. Vervangende auto 11.1 LeaseVisie zal na onverwachte uitval van de auto als gevolg van een defect, schade of diefstal op eerste verzoek zorgdragen voor een vervangende auto voor de periode dat de contractauto niet gebruikt kan worden. Voor zover niet in de leaseprijs begrepen komen de kosten van vervangend vervoer aanvullend voor rekening van Cliënt Wanneer de contractauto een personenauto is, komen de kosten voor vervangend vervoer voor rekening van LeaseVisie indien reparatie- of herstelwerkzaamheden langer dan 24 uur in beslag nemen en hierdoor de vervangende auto langer dan 24 uur dient te worden ingezet. De kosten van vervangend vervoer zijn volledig voor rekening van Cliënt indien de reparatie- of herstelwerkzaamheden binnen 24 uur zijn uitgevoerd. Indien reparatie- of herstelwerkzaamheden binnen 24 uur zijn uitgevoerd en Cliënt gebruikt de vervangende auto, door welke omstandigheid dan ook, langer dan 24 uur dan zijn de kosten van vervangend vervoer volledig voor rekening van Cliënt. De met de vervangende auto( s) verreden kilometers worden toegevoegd aan het actuele kilometrage van de contractauto De kosten van vervangend vervoer zijn niet in de leaseprijs begrepen en komen derhalve geheel aanvullend voor rekening van Cliënt in het geval van: a) leasecontracten voor bestelauto s; b) een leasecontract zonder onderhoud en reparatie component; c) uitval van de contractauto als gevolg van schade of diefstal, terwijl niet de standaard verzekering van LeaseVisie daarop van toepassing is; d) uitval van de contractauto buiten Nederland, terwijl niet is voorzien in noodhulpdienst met buitenlanddekking; e) uitval van de contractauto dat in verband staat met accessoires die niet zijn begrepen in de component onderhoud en reparatie van de leaseprijs; f) uitval van de contractauto te wijten aan schuld of nalatigheid van Cliënt of berijder LeaseVisie zal courante auto s in standaard fabrieksuitvoering als tijdelijk vervangende auto ter beschikking stellen LeaseVisie zal een niet goed functionerende contractauto zonodig voor de verdere duur van het leasecontract permanent vervangen door een auto van een gelijk, of nagenoeg gelijk, type. Een en ander uitsluitend ter beoordeling van LeaseVisie. 12. Tijdelijke auto, kortetermijnhuur 12.1 LeaseVisie biedt Cliënt de mogelijkheid om tijdelijk het aantal auto s uit te breiden door gebruik te maken van de huurauto s waarover LeaseVisie kan beschikken onder de werking van deze overeenkomst. Voor iedere huurauto zal een separate huurovereenkomst worden gesloten Voor de huurauto s gelden de tarieven zoals deze door LeaseVisie van tijd tot tijd bekend worden gemaakt. De vergoeding voor de huur zal eens per maand en /of Algemene voorwaarden LeaseVisie

4 direct na beëindiging van de huurovereenkomst aan Cliënt in rekening worden gebracht In geval van annulering van de huur van de huurauto is Cliënt alle met de annulering gemoeide kosten verschuldigd De risico- en gebruiksbepalingen als geldend voor leaseauto s zijn tevens van toepassing op het gebruik door Cliënt van de huurauto, met dien verstande, dat het verzekeren van de huurauto nimmer aan Cliënt kan worden overgelaten. 13. Risico en schade 13.1 Cliënt draagt het risico voor de auto en alle toebehoren vanaf het moment van terbeschikkingstelling tot het moment dat de auto, na de leaseperiode, aan LeaseVisie op haar adres is terugbezorgd Cliënt dient in geval van diefstal van de auto of schade, overkomen aan of veroorzaakt met de auto, LeaseVisie onmiddellijk telefonisch en vervolgens binnen 48 uur ook door middel van een volledig ingevuld schadeaangifteformulier in kennis te stellen Indien bij een schadegeval lichamelijk letsel is toegebracht en/of derden zijn betrokken, danwel wanneer sprake is van enig strafbaar feit, dient van het gebeurde proces-verbaal te worden opgemaakt. Ingeval van diefstal van de auto dienen binnen 48 uur ook de reservesleutels, bescheiden en de in verband met beveiliging verwijderde (vitale delen van de) audio-, telefonie- en overige apparatuur aan LeaseVisie te worden terugbezorgd Cliënt dient de instructies van LeaseVisie, met betrekking tot taxatie en voor herstel van de schade bij een door LeaseVisie goedgekeurd herstelbedrijf, op te volgen Wanneer op grond van het ontbreken van het schadeaangifteformulier of een noodzakelijk procesverbaal de schade niet conform de gebruikelijke procedure kan worden afgewikkeld, komen de daaruit voortvloeiende kosten ten laste van Cliënt Schade die niet valt onder de van toepassing zijnde dekking komt voor rekening van Cliënt. Dit geldt eveneens voor het "eigen- risicobedrag" Cliënt c.q. de berijder is verplicht zich te allen tijde tegenover derden te onthouden van enige uitspraak terzake van oorzaak, schuld of aansprakelijkheid van een schade. 14. Assurantie De standaard door LeaseVisie als onderdeel van de dienstverlening te verzorgen dekking tegen schade per contractauto betreft: a) Wettelijke Aansprakelijkheid met een dekking tot ,- per gebeurtenis; b) Cascoschade tot de voor LeaseVisie geldende boekwaarde van de auto en van de in de leaseprijs begrepen opties en accessoires; c) Schade aan c.q. verlies van accessoires, die niet eigendom zijn van LeaseVisie, maar met toestemming van LeaseVisie op of aan de auto zijn aangebracht en ook ter verzekering zijn aangemeld. Hiervoor geldt een dekking tot maximaal de aankoopwaarde minus 2% per maand sinds de aankoopdatum zoals die blijkt uit de vooraf overgelegde aankoopnota. d) Het eigen risico bedraagt 200,00 per gebeurtenis. Indien de berijder van een auto jonger is dan 24 jaar bedraagt het eigen risico 300,00 per gebeurtenis Desgewenst kan de verzekering worden uitgebreid met dekking van: a) Letselschade van inzittenden van de auto, de bestuurder en de overige (tot het wettelijke toegestane aantal) inzittenden, als gevolg van een ongeval met de auto. b) Verlies of beschadiging van persoonlijke bagage van de inzittenden van de auto tot een bedrag van 500,00 per gebeurtenis. Goederen en gereedschappen benodigd voor de uitoefening van beroep of bedrijf zijn evenwel niet gedekt Voor de huurauto s is een dekking tegen WA-en cascoschade van toepassing als vermeld in de betreffende huurovereenkomst Indien Cliënt zelf wil zorgdragen voor de verzekering van de contractauto dienen de voorwaarden van de verzekering vooraf aan LeaseVisie te worden voorgelegd en te zijn goedgekeurd. Cliënt zal ervoor zorgen, dat deze verzekering ononderbroken gedurende de gehele leaseperiode van kracht blijft en dat in de verzekeringsovereenkomst wordt aangetekend, dat LeaseVisie als eerste begunstigde wordt aangemerkt. Een door Cliënt gesloten verzekeringsovereenkomst dient in elk geval aan de volgende voorwaarden te voldoen: a) een all risk dekking; b) alle uitkeringen in verband met schade of diefstal worden rechtstreeks door verzekeraar aan LeaseVisie voldaan; c) het eigen risico is niet hoger dan 500,00 per gebeurtenis Cliënt is verplicht om LeaseVisie onmiddellijk op de hoogte te brengen, indien de dekking van de verzekering om enige reden eindigt, wordt beperkt of opgeschort. Indien dit plaatsvindt, zal LeaseVisie zelf voor de verzekering van de auto zorgen en de kosten daarvan aan Cliënt in rekening brengen Wanneer gebruik is gemaakt van een andere verzekering dan voor LeaseVisie gebruikelijk is, zal een onvoldoende uitkering, ten opzichte van de door LeaseVisie vastgestelde schade, ten laste van Cliënt komen. Bij het vaststellen van de schade door verlies van de auto, geldt de door LeaseVisie annuïtair berekende boekwaarde van de auto als uitgangspunt, waarbij ook een eventueel betaalde eerste leasevergoeding wordt betrokken Ongeacht de wijze en omvang van verzekering gelden als verzekerden, in volgorde van prioriteit, LeaseVisie als eigenaresse van de auto, Cliënt, de door Cliënt gemachtigde berijder van de auto en de overige inzittenden. Cliënt en LeaseVisie zijn bekend met de assurantiebepalingen en verklaren zich daarmee akkoord. Partijen verplichten zich deze bepalingen nauwgezet op te volgen De van toepassing zijnde voorwaarden van verzekering(en) gelden als aanhangsel bij de Mantelovereenkomst van Autoleasing. 15. Noodhulpdienst 15.1 Cliënt kan bij pech aan of een ongeval met de auto te allen tijde een beroep doen op de hulpverlening zoals die door LeaseVisie wordt verzorgd. De diensten van de aan de standaard autoverzekering van LeaseVisie gekoppelde verzekeraarshulpdienst VHD gelden voor het gehele verzekeringsgebied Voor zover niet in de leaseprijs begrepen komen de via de hulpdienstfaciliteit gemaakte kosten voor rekening van Cliënt. 16. Brandstof 16.1 Door LeaseVisie verstrekte opgaven van brandstofkosten betreffen een indicatie van de te verwachten kosten, berekend op basis van de op dat moment Algemene voorwaarden LeaseVisie

5 geldende literprijs en de beschikbare verbruiksgegevens Cliënt kan voor brandstofaankopen gebruik maken van een door LeaseVisie per auto te verstrekken "brandstofpas". Alle aankopen met de brandstofpas komen voor rekening van Cliënt De vergoeding voor gebruik van de brandstofpas en voor de administratie en rapportage, alsmede de geschatte kosten van brandstofverbruik worden maandelijks tegelijk met de leaseprijs als voorschotbedrag aan Cliënt in rekening gebracht De in rekening gebrachte bedragen voor brandstof worden periodiek vergeleken met de werkelijke kosten van aankopen met de brandstofpas. Het verschil wordt met Cliënt verrekend Cliënt kan ook voor andere dan bij LeaseVisie geleaste auto's brandstofpassen ter beschikking krijgen Bij uitgifte van elke brandstofpas zal steeds een handleiding voor het gebruik van de brandstofpas worden verstrekt. Voor het gebruik van de brandstofpas gelden onder meer de volgende richtlijnen: a) Cliënt zal ervoor zorgen, dat steeds bij het gebruik van de pas de juiste kilometerstand van de auto wordt vermeld. b) De brandstofpas blijft eigendom van LeaseVisie. c) Cliënt vrijwaart LeaseVisie van alle schade en gevolgen, welke voortvloeien uit misbruik van de brandstofpas. Alle aankopen met gebruik van de brandstofpas, ook die zonder goedkeuring van Cliënt, komen voor rekening van Cliënt. d) Cliënt is verplicht ingeval van vermissing of diefstal van een brandstofpas LeaseVisie terstond en vervolgens ook schriftelijk op de hoogte te stellen. LeaseVisie zal desgevraagd zorgen voor vervanging van de brandstofpas op kosten van Cliënt. e) In geval het gebruik van de brandstofpas niet mogelijk blijkt, bijvoorbeeld door het defect raken, dient Cliënt of de berijder de aankoop zelf te voldoen en kan het betreffende bedrag bij LeaseVisie worden gedeclareerd. LeaseVisie zal vervolgens de correct ingevulde en akkoord bevonden declaraties binnen veertien dagen na ontvangst daarvan rechtstreeks aan de rechthebbende voldoen. f) Op verzoek van Cliënt kan door LeaseVisie periodiek een verantwoording worden afgelegd met betrekking tot de betaalde en werkelijk gebruikte brandsof en/of olie. Verrekening van de totale werkelijke kosten met het totaal van de berekende voorschotten vindt tenminste eenmaal per jaar plaats. Verrekening van de kosten en voorschotten vindt ook plaats bij beëindiging van de leaseovereenkomst. g) Na beëindiging van het leasecontract of de overeenkomst met betrekking tot het brandstofbeheer dienen de genoemde brandstofpas(sen) onverwijld aan LeaseVisie te worden afgegeven. 17. Verreden kilometers 17.1 Het aantal afgelegde kilometers zal steeds worden bepaald aan de hand van de in de auto aanwezige kilometerteller. Cliënt draagt zorg voor melding van de actuele kilometerstand bij het tanken van brandstof, het aanbieden voor onderhoudsbeurten en bij eventuele schademeldingen Indien de kilometerteller onklaar is geraakt, zal Cliënt dat binnen 24 uur aan LeaseVisie (doen) melden en de teller laten repareren bij een door LeaseVisie aangewezen bedrijf Cliënt zal op eerste verzoek alle gewenste inlichtingen verstrekken om vaststelling van het aantal met een defecte kilometerteller gereden kilometers mogelijk te maken. 18. Koopoptie 18.1 Wanneer Cliënt bij een op handen zijnde contractbeëindiging daarom verzoekt, zal LeaseVisie Cliënt in de gelegenheid stellen gebruik te maken van het eerste kooprecht met betrekking tot de auto. Leasevisie zal alsdan een vraagprijs bekend maken en vermelden welke de effecten zijn van een langer of korter gebruik en van meer- of minder gereden kilometers ten opzichte van de voorziene beëindiging van de leaseperiode. 19. Keuringen en inspecties 19.1 Cliënt zal de auto tijdig aanbieden voor alle wettelijke voorgeschreven keuringen en inspecties, met inbegrip van de Algemene Periodieke Keuring (APK-keuring), aan een door LeaseVisie akkoord bevonden bedrijf. De keuringen zullen zo mogelijk worden gecombineerd met periodiek onderhoud van de auto De kosten voor de APK-keuring zijn begrepen in de leaseprijs. De kosten verbandhoudende met alle overige verplichte keuringen en/of inspecties, met inbegrip van alle keuringen en/of inspecties van op verzoek van Cliënt aan de auto aangebrachte accessoires, zijn niet inbegrepen in de leaseprijs en komen aanvullend voor rekening van Cliënt De kosten die het gevolg zijn van niet tijdig aanbieden door Cliënt van de auto voor een voorgeschreven keuring, komen voor rekening van Cliënt. 20. Overtredingen en boetes 20.1 Cliënt is gedurende de leaseperiode aansprakelijk voor, en vrijwaart LeaseVisie tegen, boetes voortvloeiend uit verkeersovertredingen met de auto begaan. De boete voor een verkeersovertreding begaan met de auto zal LeaseVisie voldoen en verhoogd met een vergoeding voor administratiekosten aan Cliënt doorbelasten. Alle kosten voortvloeiend uit verkeersovertredingen met de auto begaan, inclusief eventuele verhogingen, incassokosten en administratiekosten, zijn voor rekening van Cliënt, ongeacht of deze zijn opgelegd aan de Berijder, Cliënt of LeaseVisie. 21. Beëindiging leaseperiode, auto-inname en contractafrekening 21.1 Bij beëindiging van het gebruik van de auto dient Cliënt de auto, inclusief accessoires, reservesleutels en alle bescheiden, terug te bezorgen aan LeaseVisie. De staat waarin de auto dan verkeert, wordt vastgelegd in een innamerapport Accessoires die Cliënt heeft laten aanbrengen en die niet in de leaseprijs zijn betrokken, mogen alleen worden verwijderd wanneer de verwijdering geen beschadiging ten gevolge heeft Ongeacht de reden of wijze van contractbeëindiging zal worden afgerekend: a) verrekening van het verschil tussen de actueel verreden kilometers en contractkilometrage, onder aftrek van eerdere verrekeningen, forse afwijkingen qua leaseperiode of contractkilometrage kunnen leiden tot Algemene voorwaarden LeaseVisie

6 herberekening van de leaseprijs en verrekening van de verschillen met de reeds in rekening gebrachte bedragen; b) kosten met betrekking tot bij inname van de auto geconstateerde tekortkomingen, anders dan slijtage door normaal en zorgvuldig gebruik, alsmede de kosten die samenhangen met niet ongedaan gemaakte wijzigingen van de autospecificatie; c) overige kosten die zich aandienen bij of het gevolg zijn van de contractbeëindiging c.q. de inname van de auto en die voor verrekening met Cliënt in aanmerking komen De eindafrekening van de met de brandstofpas gedane aankopen gebeurt pas wanneer geen facturen meer worden verwacht voor aankopen met de betreffende brandstofpas. 22. Beslag en maatregelen van derden 22.1 Indien derden ten opzichte van de auto rechten willen doen gelden of maatregelen treffen, zal Cliënt terstond melding maken van het feit, dat de eigendom van de auto niet bij Cliënt, doch bij LeaseVisie berust Mocht de auto uit de macht van Cliënt raken, dan zal Cliënt dat onmiddellijk melden aan LeaseVisie en zo mogelijk maatregelen treffen. LeaseVisie kan de voor de bescherming van haar rechten noodzakelijk geachte maatregelen zelf treffen, eventueel in naam van Cliënt. 23. Wijziging van gegevens 23.1 Partijen zullen elkaar steeds tijdig informeren omtrent eventuele wijziging van bedrijfsgegevens, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot handelsbevoegdheid, contactpersonen en correspondentie- en vestigingsadressen. 27. Toepasselijk Recht 27.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor eventuele berechting van geschillen zullen partijen zich wenden tot de bevoegde Rechter te Alkmaar. 24. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 24.1 LeaseVisie erkent zich verantwoordelijk voor een zo ongestoord mogelijk gebruik door Cliënt van de contractauto s Cliënt is verantwoordelijk voor de wijze waarop de auto s worden gebruikt. Wanneer LeaseVisie heeft kenbaar gemaakt, dat het gebruik van bepaalde auto s niet volgens de richtlijnen verloopt, is Cliënt gehouden maatregelen te nemen die gericht zijn op het verbeteren van de gebruikskwaliteit Cliënt draagt onvoorwaardelijk de consequenties van eventueel incorrect gebruik en onvoldoende beveiliging van elke auto en de toebehoren. Cliënt vrijwaart LeaseVisie van alle vorderingen welke eventueel tegen LeaseVisie worden ingediend in verband met het bezit, het gebruik of de exploitatie van de auto door of vanwege Cliënt Indien meerdere (rechts-)personen als Cliënt worden aangeduid, is elk van deze personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen tegenover LeaseVisie. 25. Overdracht van rechten 25.1 LeaseVisie is gerechtigd haar rechten uit de Mantelovereenkomst en/of de leasecontracten aan een derde over te dragen. 26. Juridische en incassokosten 26.1 Alle kosten door LeaseVisie gemaakt ter uitoefening en behoud van haar rechten, zoals gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten en de kosten van gerechtelijke procedures, incasso, sommaties en dergelijke, zal Cliënt op eerste verzoek aan LeaseVisie dienen te voldoen. De bij de incasso van geldvorderingen te maken buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van 250,-. Algemene voorwaarden LeaseVisie

«ctekenbevoegd2» «ctekenbevoegd3» Lessee

«ctekenbevoegd2» «ctekenbevoegd3» Lessee OPERATIONELE LEASE OVEREENKOMST Mantelovereenkomst De ondergetekenden: Naam: Adres: Vestigingsplaats: Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: BTW-nummer: «naam» «adres» «huisnummer» «postcode» «plaats»

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Operationele leaseovereenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. Operationele leaseovereenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN Operationele leaseovereenkomst Inhoud Algemene voorwaarden operationele leaseovereenkomst... 3 Algemene voorwaarden verzekering... 8 Voorwaarden van ongevallen-inzittendenverzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement.

Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement. Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement. 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Operational lease

Algemene voorwaarden Operational lease Algemene voorwaarden Operational lease Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 - Toepassing algemene voorwaarden - De Verbonden Onderneming

Nadere informatie

Autoreglement Klantnaam

Autoreglement Klantnaam Autoreglement Klantnaam Inhoudsopgave. Pagina Artikel Omschrijving 1 Voorblad autoreglement 2 Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave 4 Inleiding 4 1 Toewijzing lease-auto 4 1.1 Deelnemers lease-auto 4 1.2 Gebruiksovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NIJWA GROEP BV

ALGEMENE VOORWAARDEN NIJWA GROEP BV ALGEMENE VOORWAARDEN NIJWA GROEP BV Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede op 2 januari 2007 onder nummer 08153367 I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities 1.1Nijwa Groep BV en aan haar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V.

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Versie mei 2014 ARTIKEL 1: DEFINITIES In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden worden door VDS Automotive Services B.V. de

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Totstandkoming Overeenkomst 4. Duur van de Overeenkomst

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering 4-05 2008

Voorwaarden Autoverzekering 4-05 2008 60-5624-10 H Voorwaarden Autoverzekering 4-05 2008 Op deze verzekering zijn tevens de Gemeenschappelijke voorwaarden Pakketverzekering van toepassing. De Gemeenschappelijke voorwaarden Pakketverzekering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden OKTOBER 2014

Algemene voorwaarden OKTOBER 2014 Algemene voorwaarden V1 OKTOBER 2014 1. Interpretatie, toepassing en aanbieding 1.1 Definities In deze algemene voorwaarden zullen de navolgende termen de daarachter vermelde betekenis hebben: Afvoeren:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 ALGEMENE VOORWAARDEN IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 IT=IT OVEREENKOMSTEN...2 1.4 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT OPDRACHTGEVER...2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Symbus B.V.

Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Symbus B.V. en haar

Nadere informatie

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten.

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten. Algemene detacheringvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND LEVERINGEN EN/OF DIENSTEN Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, AIV voor leveringen en diensten 2006-01 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Artikel 1. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Master

Nadere informatie

P21 09 Voorwaarden Centraal Beheer Achmea. 2-in-1 Autoverzekering

P21 09 Voorwaarden Centraal Beheer Achmea. 2-in-1 Autoverzekering P21 09 Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Centraal Beheer Achmea (ZAV 09)... 5 Polisvoorwaarden Centraal Beheer Achmea Merkverzekering (W21 09)... 13 Achmea Schadeverzekeringen

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

Voorwaarden Bestelautoverzekering Bedrijven nr. 1315

Voorwaarden Bestelautoverzekering Bedrijven nr. 1315 Voorwaarden Bestelautoverzekering Bedrijven nr. 1315 INDELING I. INLEIDING II. III. IV. ALGEMENE BEPALINGEN BIJZONDERE BEPALINGEN AANSPRAKELIJKHEIDSDEKKING BIJZONDERE BEPALINGEN BEPERKTE EN UITGEBREIDE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en zijn opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Autoverzekering voor SnappCar. Voorwaarden

Autoverzekering voor SnappCar. Voorwaarden Autoverzekering voor SnappCar. Voorwaarden De autoverzekering voor SnappCar hebben wij geregeld via onze Bedrijfswagenverzekering. Daarom zie je in de voorwaarden terug dat de verzekering zo wordt genoemd.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine Algemene voorwaarden Online Marketingmachine 1 Artikel 1 Algemene Bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, onderhandelingen en rechtsbetrekkingen

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Cofely Cofely Nederland N.V en alle aan haar gelieerde rechtspersonen en ondernemingen; voor zover die rechtspersonen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9 Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Deze Algemene Voorwaarden zijn onderverdeeld in drie hoofdstukken te weten:

Nadere informatie

1 Algemeen. 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

1 Algemeen. 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk door partijen anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met HVMP Marketing B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

[plaats hier uw logo] Autoregeling. Versienummer: 2.0 Datum wijziging: <1 januari 2012 > Ingangsdatum: <1 januari 2012> Vereniging Auto Van De Zaak

[plaats hier uw logo] Autoregeling. Versienummer: 2.0 Datum wijziging: <1 januari 2012 > Ingangsdatum: <1 januari 2012> Vereniging Auto Van De Zaak Autoregeling Versienummer: 2.0 Datum wijziging: Ingangsdatum: 1 Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 3 2 Inleiding 4 3 Toekenningsvoorwaarden 4 4 Keuze merk/type/uitvoering

Nadere informatie

Royaal autoverzekering

Royaal autoverzekering Klaverblad Verzekeringen Royaal autoverzekering Voorwaarden van verzekering nr. RA 09 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Algemene voorwaarden Algemene bepalingen 1. De grondslag van

Nadere informatie