Algemene voorwaarden van autoleasing LeaseVisie B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden van autoleasing LeaseVisie B.V."

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden van autoleasing LeaseVisie B.V. 1. Definities Auto: Elke auto die onder de werking van deze overeenkomst valt. Autoleasing: De dienstverlening die voorziet in het naar de wensen van Cliënt aanschaffen en ter beschikking stellen van een object (hierna: auto ) door LeaseVisie, waarbij de Cliënt het gebruiksrecht van de auto krijgt, maar niet de eigendom. Afleverbewijs: Het document waarin wordt vastgelegd wanneer en in welke staat de auto door Cliënt in ontvangst is genomen. Afleverdatum: De datum waarop LeaseVisie de bestelde auto aan Cliënt ter beschikking stelt. Berijder: Degene die gebruik maakt van de auto. Brandstofpas: Het identiteitsbewijs waarmee bij daartoe aangewezen brandstofverkooppunten op rekening van LeaseVisie aankopen kunnen worden gedaan. Contractauto: De auto waarvoor een leasecontract is gesloten. Eerste leasevergoeding ( aanbetaling ): Dat deel van de leaseprijs dat Cliënt vóór aanvang van de leaseperiode aan LeaseVisie zal voldoen en een verlaging van de maandelijks verschuldigde leaseprijs tot gevolg heeft. Herberekening (hercalculatie): Het opnieuw vaststellen van de leaseprijs in verband met wijziging van omstandigheden buiten de invloedssfeer van LeaseVisie. Innamerapport: Het document waarin de datum en de staat van de auto bij beëindiging van de gebruiksduur worden vastgelegd. Inzetbevestiging: De schriftelijke bevestiging van LeaseVisie aan Cliënt van de terbeschikkingstelling van een auto. Kilometrage: - Jaarkilometrage: Het aantal kilometers dat naar schatting van Cliënt per jaar met de auto wordt gereden en waarmee bij de vaststelling van de leaseprijs rekening is gehouden. - Contractkilometrage; Het aantal kilometers dat naar rato van de verstreken leaseperiode op basis van het betreffende leasecontract met de auto gereden zou moeten zijn. - Actueelkilometrage: Het aantal kilometer dat op enig moment daadwerkelijk met de auto is afgelegd. - Totaalkilometrage: Het product van de jaarkilometrage en de gehele overeengekomen leaseperiode in jaren. Leasecontract: De autoleaseovereenkomst per auto. Leaseperiode: De periode vanaf de terbeschikkingstelling tot de beëindiging van het gebruiksrecht van de contractauto. Leaseprijs: De door LeaseVisie berekende en met de Cliënt overeengekomen vergoeding voor het gebruik van de contractauto. Mantelovereenkomst: De overeenkomst waarbij partijen de afspraken vastleggen die van toepassing zijn op de leasecontracten en de overige vormen van dienstverlening ten behoeve van Cliënt. Schadeaangifteformulier (SAF): Het internationaal van toepassing zijnde standaard verzekeringsformulier (Europees schadeformulier). Zekerheidstelling ( borg ): Het bedrag dat Cliënt voor bestelling van de auto aan LeaseVisie zal voldoen en dat na beëindiging van het leasecontract aan Cliënt wordt gerestitueerd. 2. Toepasselijkheid 2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Mantelovereenkomst van Cliënt en LeaseVisie, de daaraan gerelateerde leasecontracten, het gebruik van de ter beschikking gestelde auto s en op de overige diensten van LeaseVisie. 2.2 Afwijkende afspraken zijn slechts geldig wanneer deze door partijen schriftelijk zijn overeengekomen. 3. Leasecontracten 3.1 Totstandkoming en regulier verloop. a) Een leasecontract komt tot stand door acceptatie van een offerte door Cliënt en na ondertekening van het leasecontract door Cliënt. Het leasecontract wordt aangegaan voor de overeengekomen leaseperiode en is niet tussentijds opzegbaar. Incidentele afwijkingen ten opzichte van de in de Mantelovereenkomst omschreven dienstverlening worden vastgelegd in het per contractauto op te maken leasecontract. b) De leaseperiode eindigt na het verstrijken van de overeengekomen gebruiksduur in maanden, dan wel bij het bereiken van het totaal kilometrage, met inachtneming van artikel 7.2 van deze voorwaarden, indien zich dat eerder voordoet. Beëindiging van het gebruiksrecht van de auto c.q. het leasecontract kan uitsluitend geschieden als in deze voorwaarden opgenomen. 3.2 Opschorting van leasecontracten a) LeaseVisie biedt Cliënt de mogelijkheid één of meerdere contractauto s tijdelijk buiten gebruik te stellen. Een dergelijke opschorting van het gebruiksrecht kan plaatsvinden voor minimaal 30 en maximaal 120 dagen. Gedurende de tijd van de opschorting dient de contractauto te worden gestald op een door LeaseVisie aan te geven plaats en is het contractkilometrage nihil. b) In geval van contracten waarbij onderhoud, reparatie, vervangend vervoer en verzekering is inbegrepen wordt na de opschorting 40% van de tijdens de periode van opschorting in rekening gebrachte leaseprijs aan Cliënt gecrediteerd. Voor contracten met beperkte dienstverlening geldt geen korting op de leaseprijs tijdens stilstand. c) De leaseperiode wordt verlengd met de duur van de opschorting. 3.3 Vroegtijdige contractbeëindiging. Hoewel elk leasecontract specifiek is afgestemd en berekend op de vooraf bepaalde leaseperiode, is LeaseVisie in principe bereid mee te werken aan een verzoek van Cliënt voor vroegtijdige beëindiging van de leaseperiode en vervolgens het leasecontract, mits Cliënt dit tenminste twee maanden van te voren kenbaar maakt en de extra kosten die daarvan het gevolg zijn, voor zijn rekening neemt. Algemene voorwaarden LeaseVisie

2 LeaseVisie zal ter vaststelling van de extra kosten de leaseprijs herberekenen voor de; a) actuele (kortere) gebruiksduur en deze leaseprijs aan Cliënt in rekening brengen onder aftrek van de sinds de aanvang van het gebruiksrecht in rekening gebrachte bedragen. b) Bij verlies van een auto door zodanige (aanrijdings)- schade, dat het technisch of economisch niet verantwoord is tot herstel over te gaan, eindigt de leaseperiode op het moment dat verlies van de auto door LeaseVisie wordt vastgesteld. Wanneer de auto is gestolen wordt het contract 30 dagen na de datum van deze diefstal beëindigd, tenzij de auto binnen deze tijd weer beschikbaar is gekomen. c) LeaseVisie kan haar dienstverlening opschorten, zonodig ook contracten eenzijdig beëindigen en zich weer in het bezit van de betreffende auto('s) stellen, indien: Cliënt bij herhaling strijdig met zijn verplichtingen handelt; Cliënt surséance van betaling aanvraagt, een minnelijk of gerechtelijk akkoord aanbiedt, aangifte tot faillietverklaring doet of failliet wordt verklaard, danwel bij vestiging van Cliënt in het buitenland; vermogensbestanddelen van Cliënt of de auto executoriaal in beslag zijn genomen, alsmede in geval onder Cliënt of op de auto justitieel beslag wordt gelegd; een normale assurantie tegen WA- en/of cascoschade niet meer kan worden verkregen als gevolg van een buitensporig schadeverloop; van overheidswege de auto wordt gevorderd. Onverminderd het bepaalde in artikel is Cliënt, ingeval van eenzijdige beëindiging van een leasecontract, aan LeaseVisie verschuldigd: de leaseprijs voor twee maanden, vermeerderd met alle kosten die het gevolg zijn van de contractontbinding, welke kosten zullen worden vastgesteld door middel van een herberekening voor de afwijkende leaseperiode en het actuele gebruik. 4. Autospecificatie 4.1 LeaseVisie stelt auto's ter beschikking als door Cliënt opgegeven in standaard fabrieksuitvoering en verder voorzien van: a) een set reservelampen, vloermatten en een gevarendriehoek; b) een door LeaseVisie noodzakelijk geachte beveiliging tegen diefstal en inbraak; c) de met Cliënt overeengekomen extra uitrusting. 4.2 Cliënt mag de auto alleen voorzien van accessoires of reclameteksten die in overeenstemming zijn met de voorschriften van de autofabrikant en de overheid en uitsluitend na goedkeuring door LeaseVisie. De kosten van het aanbrengen, het onderhouden en verzekeren van extra uitrusting alsmede het, bij beëindiging van het gebruik, in de oorspronkelijke staat terugbrengen van de auto, komen voor rekening van Cliënt. 4.3 Extra uitrusting kan in overleg met LeaseVisie worden betrokken in de dekking voor cascoschade. 5. Leaseprijs 5.1 LeaseVisie berekent de leaseprijs voor de gehele leaseperiode en het daarbij geldende contractkilometrage. Bij de vaststelling van de leaseprijs wordt uitgegaan van normaal en oordeelkundig gebruik van de contractauto, overwegend binnen Nederland, en de op dat moment geldende kostprijsnoteringen. 5.2 Een eventuele "Eerste leasevergoeding" die Cliënt verschuldigd is voorafgaand aan de bestelling van de auto door LeaseVisie, maakt deel uit van de totale leaseprijs; het resterende deel van de leaseprijs wordt gedekt door de som van alle maandbedragen. 5.3 Het leasecontract vermeldt naast de leaseprijs ook de noteringen voor zowel meer als voor minder gereden kilometers dan het contractkilometrage. 5.4 Indien door wetgeving (belasting)subsidies, kortingen en/of premies worden toegekend, wordt de leaseprijs daaraan aangepast nadat LeaseVisie de betreffende bedragen heeft kunnen aanwenden ter verlaging van haar kostprijs. 5.5 Bij facturering wordt de leaseprijs verhoogd met verschuldigde BTW. 6. Kosten niet inbegrepen in de leaseprijs 6.1 Alle kosten en diensten, anders dan die zijn begrepen in de leaseprijs, komen voor rekening van Cliënt. Daartoe zijn onder meer te rekenen: a) brandstofkosten, zie ook artikel 16; b) wassen, poetsen en reinigen van de auto, alsmede stalling-, parkeer- en tolgelden; c) toevoeging van (wettelijk verplichte) accessoires; d) de kosten die het gevolg zijn van nalatigheid of onzorgvuldig gebruik, alsook de kosten die direct of indirect verband houden met accessoires die niet zijn inbegrepen in de leaseprijs. 7. Aanpassing van de leaseprijs 7.1 De leaseprijs is gebaseerd op de noteringen zoals deze bij het aangaan van het leasecontract aan LeaseVisie bekend zijn. Een vastgestelde leaseprijs kan alleen worden aangepast aan wijzigingen in de kostprijs van componenten die van toepassing zijn en buiten de invloedssfeer van LeaseVisie liggen: a) indien vóór terbeschikkingstelling de prijs van de betreffende auto en/ of van één of meer van de in de leaseprijs inbegrepen componenten zich wijzigt; b) ingeval van algemeen geldende wijziging van verzekeringspremies; c) bij wijziging van overheidsheffingen, die van invloed zijn op de directe kosten van al in gebruik zijnde auto s, alsook bij wijziging van heffingen voor nieuwe auto s die ook gevolgen hebben voor de restwaarde van al in gebruik zijnde auto s; d) bij wijziging van de kosten van reparatie, onderhoud en vervanging van banden met meer dan 5% sedert de vorige vaststelling van deze kosten per auto, waarbij is uitgegaan van de betreffende indexcijfers van het CBS en/ of gegevens van de Bovag; e) bij stijging van het in Nederland geldende prijsniveau voor huurauto s, dat mede bepalend is voor de component vervangende auto; f) indien het schadeverloop tijdens de leaseperiode aanleiding geeft tot verhoging van de premie of het eigen-risicobedrag. Een gewijzigde leaseprijs geldt vanaf het moment dat de gewijzigde kosten van toepassing zijn. Elke wijziging zal voor de verrekening ervan aan Cliënt worden bekend gemaakt. 7.2 Indien blijkt dat het werkelijk gebruik van een auto over een periode van tenminste 12 maanden 20% of meer afwijkt van het contractkilometrage, kan LeaseVisie de leaseprijs en zo nodig ook de leaseperiode aanpassen aan het werkelijke gebruik. Bij herberekening van de leaseprijs zullen de eerder al van toepassing zijnde kostennoteringen worden gebruikt. Het verschil tussen de oorspronkelijke en nieuw vastgestelde leaseprijs zal voor de tot dan verstreken leaseperiode worden verrekend, terwijl de nieuwe leaseprijs ook zal gelden voor de rest van de leaseperiode. Algemene voorwaarden LeaseVisie

3 7.3 Wijziging van de leaseprijs conform de bepalingen van dit artikel geeft geen der partijen het recht het leasecontract op te zeggen. 8. Terbeschikkingstelling 8.1 Ter overbrugging van de levertijd van een bestelde auto zal LeaseVisie desgewenst zorgdragen voor een in overleg met Cliënt te bepalen tijdelijke auto. 8.2 LeaseVisie zal Cliënt tijdig informeren omtrent de datum waarop de contractauto in gebruik genomen kan worden. Indien een voor gebruik gereed gemelde contractauto niet binnen een redelijke termijn in ontvangst wordt genomen, wordt de terbeschikkingstelling geacht te hebben plaatsgevonden op de vijfde dag nadat LeaseVisie de auto gereed heeft gemeld. 8.3 Een afleverbewijs, te ondertekenen door of namens Cliënt, geldt als bewijs van ontvangst van de auto. Gegevens waaronder actuele datum en kilometerstand worden daarbij vastgelegd. 8.4 LeaseVisie zal de terbeschikkingstelling van een auto nog eens aan Cliënt bevestigen. Een dergelijke inzetbevestiging geeft daarbij een overzicht van de dan actuele contractgegevens. 9. Gebruik van de auto 9.1 De auto mag alleen worden bestuurd door personen die in het bezit zijn van een daarvoor in Nederland vereist rijbewijs. Cliënt dient daarnaast te beschikken over een eventueel benodigde inschrijving of vergunning voor het beoogde gebruik van c.q. vervoer met de auto. 9.2 Cliënt is verantwoordelijk voor zorgvuldig en oordeelkundig gebruik overeenkomstig de aard en bestemming van de auto, de geldende (verkeers)-regels, de richtlijnen van de fabrikant alsook die voor doelmatige beveiliging. 9.3 Het voor de auto vastgestelde laadvermogen en maximum aanhanggewicht mogen niet worden overschreden. Het gebruik van de auto voor prestatieritten en voor het vervoeren van gevaarlijke en/ of explosieve stoffen is verboden. Ook is het niet toegestaan de auto te gebruiken voor het geven van rijonderricht, voor wederverhuur en voor het vervoer van goederen of personen tegen betaling, tenzij het vervoer van personen in het kader van "carpooling" betreft. 9.4 Gebruik van de auto in het buitenland is alleen toegestaan binnen het werkingsgebied van de verzekering, zoals aangegeven op het dan geldige internationaal verzekeringsbewijs, indien er een noodhulpdienst met buitenlanddekking voor de auto en de berijder geldt en het aaneengesloten verblijf in het buitenland niet langer dan 30 dagen duurt. 10. Onderhoud en reparatie 10.1 Cliënt zal ervoor zorgen, dat de auto overeenkomstig het onderhoudsschema van de fabrikant wordt onderhouden. LeaseVisie heeft te allen tijde het recht controle uit te oefenen op de staat waarin de auto verkeert Wanneer noodzakelijk onderhoud of herstel niet door een officiële dealer van het betreffende automerk kan worden uitgevoerd, wanneer een reparatie in het buitenland moet plaatsvinden of als de geschatte kosten het betreffende normbedrag overschrijden, dient vooraf toestemming van LeaseVisie te worden verkregen Wanneer tot de leaseprijs behorende kosten door Cliënt zelf zijn voldaan, zullen deze kosten, na overlegging van de facturen op naam van LeaseVisie en bewijs van betaling, door LeaseVisie met Cliënt worden verrekend Reparaties die het gevolg zijn van nalatigheid of onzorgvuldig gebruik, alsook de kosten van onderhoud, reparatie of vervanging van accessoires die niet in de leaseprijs zijn begrepen, komen voor rekening van Cliënt Bij voortijdige vervanging van banden als gevolg van overbelasting, onjuiste spanning of inrijding c.q. perforatie komen de extra kosten die daarvan het gevolg zijn voor rekening van Cliënt tot maximaal het voor de auto geldende bedrag Eigen Risico bij schade. 11. Vervangende auto 11.1 LeaseVisie zal na onverwachte uitval van de auto als gevolg van een defect, schade of diefstal op eerste verzoek zorgdragen voor een vervangende auto voor de periode dat de contractauto niet gebruikt kan worden. Voor zover niet in de leaseprijs begrepen komen de kosten van vervangend vervoer aanvullend voor rekening van Cliënt Wanneer de contractauto een personenauto is, komen de kosten voor vervangend vervoer voor rekening van LeaseVisie indien reparatie- of herstelwerkzaamheden langer dan 24 uur in beslag nemen en hierdoor de vervangende auto langer dan 24 uur dient te worden ingezet. De kosten van vervangend vervoer zijn volledig voor rekening van Cliënt indien de reparatie- of herstelwerkzaamheden binnen 24 uur zijn uitgevoerd. Indien reparatie- of herstelwerkzaamheden binnen 24 uur zijn uitgevoerd en Cliënt gebruikt de vervangende auto, door welke omstandigheid dan ook, langer dan 24 uur dan zijn de kosten van vervangend vervoer volledig voor rekening van Cliënt. De met de vervangende auto( s) verreden kilometers worden toegevoegd aan het actuele kilometrage van de contractauto De kosten van vervangend vervoer zijn niet in de leaseprijs begrepen en komen derhalve geheel aanvullend voor rekening van Cliënt in het geval van: a) leasecontracten voor bestelauto s; b) een leasecontract zonder onderhoud en reparatie component; c) uitval van de contractauto als gevolg van schade of diefstal, terwijl niet de standaard verzekering van LeaseVisie daarop van toepassing is; d) uitval van de contractauto buiten Nederland, terwijl niet is voorzien in noodhulpdienst met buitenlanddekking; e) uitval van de contractauto dat in verband staat met accessoires die niet zijn begrepen in de component onderhoud en reparatie van de leaseprijs; f) uitval van de contractauto te wijten aan schuld of nalatigheid van Cliënt of berijder LeaseVisie zal courante auto s in standaard fabrieksuitvoering als tijdelijk vervangende auto ter beschikking stellen LeaseVisie zal een niet goed functionerende contractauto zonodig voor de verdere duur van het leasecontract permanent vervangen door een auto van een gelijk, of nagenoeg gelijk, type. Een en ander uitsluitend ter beoordeling van LeaseVisie. 12. Tijdelijke auto, kortetermijnhuur 12.1 LeaseVisie biedt Cliënt de mogelijkheid om tijdelijk het aantal auto s uit te breiden door gebruik te maken van de huurauto s waarover LeaseVisie kan beschikken onder de werking van deze overeenkomst. Voor iedere huurauto zal een separate huurovereenkomst worden gesloten Voor de huurauto s gelden de tarieven zoals deze door LeaseVisie van tijd tot tijd bekend worden gemaakt. De vergoeding voor de huur zal eens per maand en /of Algemene voorwaarden LeaseVisie

4 direct na beëindiging van de huurovereenkomst aan Cliënt in rekening worden gebracht In geval van annulering van de huur van de huurauto is Cliënt alle met de annulering gemoeide kosten verschuldigd De risico- en gebruiksbepalingen als geldend voor leaseauto s zijn tevens van toepassing op het gebruik door Cliënt van de huurauto, met dien verstande, dat het verzekeren van de huurauto nimmer aan Cliënt kan worden overgelaten. 13. Risico en schade 13.1 Cliënt draagt het risico voor de auto en alle toebehoren vanaf het moment van terbeschikkingstelling tot het moment dat de auto, na de leaseperiode, aan LeaseVisie op haar adres is terugbezorgd Cliënt dient in geval van diefstal van de auto of schade, overkomen aan of veroorzaakt met de auto, LeaseVisie onmiddellijk telefonisch en vervolgens binnen 48 uur ook door middel van een volledig ingevuld schadeaangifteformulier in kennis te stellen Indien bij een schadegeval lichamelijk letsel is toegebracht en/of derden zijn betrokken, danwel wanneer sprake is van enig strafbaar feit, dient van het gebeurde proces-verbaal te worden opgemaakt. Ingeval van diefstal van de auto dienen binnen 48 uur ook de reservesleutels, bescheiden en de in verband met beveiliging verwijderde (vitale delen van de) audio-, telefonie- en overige apparatuur aan LeaseVisie te worden terugbezorgd Cliënt dient de instructies van LeaseVisie, met betrekking tot taxatie en voor herstel van de schade bij een door LeaseVisie goedgekeurd herstelbedrijf, op te volgen Wanneer op grond van het ontbreken van het schadeaangifteformulier of een noodzakelijk procesverbaal de schade niet conform de gebruikelijke procedure kan worden afgewikkeld, komen de daaruit voortvloeiende kosten ten laste van Cliënt Schade die niet valt onder de van toepassing zijnde dekking komt voor rekening van Cliënt. Dit geldt eveneens voor het "eigen- risicobedrag" Cliënt c.q. de berijder is verplicht zich te allen tijde tegenover derden te onthouden van enige uitspraak terzake van oorzaak, schuld of aansprakelijkheid van een schade. 14. Assurantie De standaard door LeaseVisie als onderdeel van de dienstverlening te verzorgen dekking tegen schade per contractauto betreft: a) Wettelijke Aansprakelijkheid met een dekking tot ,- per gebeurtenis; b) Cascoschade tot de voor LeaseVisie geldende boekwaarde van de auto en van de in de leaseprijs begrepen opties en accessoires; c) Schade aan c.q. verlies van accessoires, die niet eigendom zijn van LeaseVisie, maar met toestemming van LeaseVisie op of aan de auto zijn aangebracht en ook ter verzekering zijn aangemeld. Hiervoor geldt een dekking tot maximaal de aankoopwaarde minus 2% per maand sinds de aankoopdatum zoals die blijkt uit de vooraf overgelegde aankoopnota. d) Het eigen risico bedraagt 200,00 per gebeurtenis. Indien de berijder van een auto jonger is dan 24 jaar bedraagt het eigen risico 300,00 per gebeurtenis Desgewenst kan de verzekering worden uitgebreid met dekking van: a) Letselschade van inzittenden van de auto, de bestuurder en de overige (tot het wettelijke toegestane aantal) inzittenden, als gevolg van een ongeval met de auto. b) Verlies of beschadiging van persoonlijke bagage van de inzittenden van de auto tot een bedrag van 500,00 per gebeurtenis. Goederen en gereedschappen benodigd voor de uitoefening van beroep of bedrijf zijn evenwel niet gedekt Voor de huurauto s is een dekking tegen WA-en cascoschade van toepassing als vermeld in de betreffende huurovereenkomst Indien Cliënt zelf wil zorgdragen voor de verzekering van de contractauto dienen de voorwaarden van de verzekering vooraf aan LeaseVisie te worden voorgelegd en te zijn goedgekeurd. Cliënt zal ervoor zorgen, dat deze verzekering ononderbroken gedurende de gehele leaseperiode van kracht blijft en dat in de verzekeringsovereenkomst wordt aangetekend, dat LeaseVisie als eerste begunstigde wordt aangemerkt. Een door Cliënt gesloten verzekeringsovereenkomst dient in elk geval aan de volgende voorwaarden te voldoen: a) een all risk dekking; b) alle uitkeringen in verband met schade of diefstal worden rechtstreeks door verzekeraar aan LeaseVisie voldaan; c) het eigen risico is niet hoger dan 500,00 per gebeurtenis Cliënt is verplicht om LeaseVisie onmiddellijk op de hoogte te brengen, indien de dekking van de verzekering om enige reden eindigt, wordt beperkt of opgeschort. Indien dit plaatsvindt, zal LeaseVisie zelf voor de verzekering van de auto zorgen en de kosten daarvan aan Cliënt in rekening brengen Wanneer gebruik is gemaakt van een andere verzekering dan voor LeaseVisie gebruikelijk is, zal een onvoldoende uitkering, ten opzichte van de door LeaseVisie vastgestelde schade, ten laste van Cliënt komen. Bij het vaststellen van de schade door verlies van de auto, geldt de door LeaseVisie annuïtair berekende boekwaarde van de auto als uitgangspunt, waarbij ook een eventueel betaalde eerste leasevergoeding wordt betrokken Ongeacht de wijze en omvang van verzekering gelden als verzekerden, in volgorde van prioriteit, LeaseVisie als eigenaresse van de auto, Cliënt, de door Cliënt gemachtigde berijder van de auto en de overige inzittenden. Cliënt en LeaseVisie zijn bekend met de assurantiebepalingen en verklaren zich daarmee akkoord. Partijen verplichten zich deze bepalingen nauwgezet op te volgen De van toepassing zijnde voorwaarden van verzekering(en) gelden als aanhangsel bij de Mantelovereenkomst van Autoleasing. 15. Noodhulpdienst 15.1 Cliënt kan bij pech aan of een ongeval met de auto te allen tijde een beroep doen op de hulpverlening zoals die door LeaseVisie wordt verzorgd. De diensten van de aan de standaard autoverzekering van LeaseVisie gekoppelde verzekeraarshulpdienst VHD gelden voor het gehele verzekeringsgebied Voor zover niet in de leaseprijs begrepen komen de via de hulpdienstfaciliteit gemaakte kosten voor rekening van Cliënt. 16. Brandstof 16.1 Door LeaseVisie verstrekte opgaven van brandstofkosten betreffen een indicatie van de te verwachten kosten, berekend op basis van de op dat moment Algemene voorwaarden LeaseVisie

5 geldende literprijs en de beschikbare verbruiksgegevens Cliënt kan voor brandstofaankopen gebruik maken van een door LeaseVisie per auto te verstrekken "brandstofpas". Alle aankopen met de brandstofpas komen voor rekening van Cliënt De vergoeding voor gebruik van de brandstofpas en voor de administratie en rapportage, alsmede de geschatte kosten van brandstofverbruik worden maandelijks tegelijk met de leaseprijs als voorschotbedrag aan Cliënt in rekening gebracht De in rekening gebrachte bedragen voor brandstof worden periodiek vergeleken met de werkelijke kosten van aankopen met de brandstofpas. Het verschil wordt met Cliënt verrekend Cliënt kan ook voor andere dan bij LeaseVisie geleaste auto's brandstofpassen ter beschikking krijgen Bij uitgifte van elke brandstofpas zal steeds een handleiding voor het gebruik van de brandstofpas worden verstrekt. Voor het gebruik van de brandstofpas gelden onder meer de volgende richtlijnen: a) Cliënt zal ervoor zorgen, dat steeds bij het gebruik van de pas de juiste kilometerstand van de auto wordt vermeld. b) De brandstofpas blijft eigendom van LeaseVisie. c) Cliënt vrijwaart LeaseVisie van alle schade en gevolgen, welke voortvloeien uit misbruik van de brandstofpas. Alle aankopen met gebruik van de brandstofpas, ook die zonder goedkeuring van Cliënt, komen voor rekening van Cliënt. d) Cliënt is verplicht ingeval van vermissing of diefstal van een brandstofpas LeaseVisie terstond en vervolgens ook schriftelijk op de hoogte te stellen. LeaseVisie zal desgevraagd zorgen voor vervanging van de brandstofpas op kosten van Cliënt. e) In geval het gebruik van de brandstofpas niet mogelijk blijkt, bijvoorbeeld door het defect raken, dient Cliënt of de berijder de aankoop zelf te voldoen en kan het betreffende bedrag bij LeaseVisie worden gedeclareerd. LeaseVisie zal vervolgens de correct ingevulde en akkoord bevonden declaraties binnen veertien dagen na ontvangst daarvan rechtstreeks aan de rechthebbende voldoen. f) Op verzoek van Cliënt kan door LeaseVisie periodiek een verantwoording worden afgelegd met betrekking tot de betaalde en werkelijk gebruikte brandsof en/of olie. Verrekening van de totale werkelijke kosten met het totaal van de berekende voorschotten vindt tenminste eenmaal per jaar plaats. Verrekening van de kosten en voorschotten vindt ook plaats bij beëindiging van de leaseovereenkomst. g) Na beëindiging van het leasecontract of de overeenkomst met betrekking tot het brandstofbeheer dienen de genoemde brandstofpas(sen) onverwijld aan LeaseVisie te worden afgegeven. 17. Verreden kilometers 17.1 Het aantal afgelegde kilometers zal steeds worden bepaald aan de hand van de in de auto aanwezige kilometerteller. Cliënt draagt zorg voor melding van de actuele kilometerstand bij het tanken van brandstof, het aanbieden voor onderhoudsbeurten en bij eventuele schademeldingen Indien de kilometerteller onklaar is geraakt, zal Cliënt dat binnen 24 uur aan LeaseVisie (doen) melden en de teller laten repareren bij een door LeaseVisie aangewezen bedrijf Cliënt zal op eerste verzoek alle gewenste inlichtingen verstrekken om vaststelling van het aantal met een defecte kilometerteller gereden kilometers mogelijk te maken. 18. Koopoptie 18.1 Wanneer Cliënt bij een op handen zijnde contractbeëindiging daarom verzoekt, zal LeaseVisie Cliënt in de gelegenheid stellen gebruik te maken van het eerste kooprecht met betrekking tot de auto. Leasevisie zal alsdan een vraagprijs bekend maken en vermelden welke de effecten zijn van een langer of korter gebruik en van meer- of minder gereden kilometers ten opzichte van de voorziene beëindiging van de leaseperiode. 19. Keuringen en inspecties 19.1 Cliënt zal de auto tijdig aanbieden voor alle wettelijke voorgeschreven keuringen en inspecties, met inbegrip van de Algemene Periodieke Keuring (APK-keuring), aan een door LeaseVisie akkoord bevonden bedrijf. De keuringen zullen zo mogelijk worden gecombineerd met periodiek onderhoud van de auto De kosten voor de APK-keuring zijn begrepen in de leaseprijs. De kosten verbandhoudende met alle overige verplichte keuringen en/of inspecties, met inbegrip van alle keuringen en/of inspecties van op verzoek van Cliënt aan de auto aangebrachte accessoires, zijn niet inbegrepen in de leaseprijs en komen aanvullend voor rekening van Cliënt De kosten die het gevolg zijn van niet tijdig aanbieden door Cliënt van de auto voor een voorgeschreven keuring, komen voor rekening van Cliënt. 20. Overtredingen en boetes 20.1 Cliënt is gedurende de leaseperiode aansprakelijk voor, en vrijwaart LeaseVisie tegen, boetes voortvloeiend uit verkeersovertredingen met de auto begaan. De boete voor een verkeersovertreding begaan met de auto zal LeaseVisie voldoen en verhoogd met een vergoeding voor administratiekosten aan Cliënt doorbelasten. Alle kosten voortvloeiend uit verkeersovertredingen met de auto begaan, inclusief eventuele verhogingen, incassokosten en administratiekosten, zijn voor rekening van Cliënt, ongeacht of deze zijn opgelegd aan de Berijder, Cliënt of LeaseVisie. 21. Beëindiging leaseperiode, auto-inname en contractafrekening 21.1 Bij beëindiging van het gebruik van de auto dient Cliënt de auto, inclusief accessoires, reservesleutels en alle bescheiden, terug te bezorgen aan LeaseVisie. De staat waarin de auto dan verkeert, wordt vastgelegd in een innamerapport Accessoires die Cliënt heeft laten aanbrengen en die niet in de leaseprijs zijn betrokken, mogen alleen worden verwijderd wanneer de verwijdering geen beschadiging ten gevolge heeft Ongeacht de reden of wijze van contractbeëindiging zal worden afgerekend: a) verrekening van het verschil tussen de actueel verreden kilometers en contractkilometrage, onder aftrek van eerdere verrekeningen, forse afwijkingen qua leaseperiode of contractkilometrage kunnen leiden tot Algemene voorwaarden LeaseVisie

6 herberekening van de leaseprijs en verrekening van de verschillen met de reeds in rekening gebrachte bedragen; b) kosten met betrekking tot bij inname van de auto geconstateerde tekortkomingen, anders dan slijtage door normaal en zorgvuldig gebruik, alsmede de kosten die samenhangen met niet ongedaan gemaakte wijzigingen van de autospecificatie; c) overige kosten die zich aandienen bij of het gevolg zijn van de contractbeëindiging c.q. de inname van de auto en die voor verrekening met Cliënt in aanmerking komen De eindafrekening van de met de brandstofpas gedane aankopen gebeurt pas wanneer geen facturen meer worden verwacht voor aankopen met de betreffende brandstofpas. 22. Beslag en maatregelen van derden 22.1 Indien derden ten opzichte van de auto rechten willen doen gelden of maatregelen treffen, zal Cliënt terstond melding maken van het feit, dat de eigendom van de auto niet bij Cliënt, doch bij LeaseVisie berust Mocht de auto uit de macht van Cliënt raken, dan zal Cliënt dat onmiddellijk melden aan LeaseVisie en zo mogelijk maatregelen treffen. LeaseVisie kan de voor de bescherming van haar rechten noodzakelijk geachte maatregelen zelf treffen, eventueel in naam van Cliënt. 23. Wijziging van gegevens 23.1 Partijen zullen elkaar steeds tijdig informeren omtrent eventuele wijziging van bedrijfsgegevens, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot handelsbevoegdheid, contactpersonen en correspondentie- en vestigingsadressen. 27. Toepasselijk Recht 27.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor eventuele berechting van geschillen zullen partijen zich wenden tot de bevoegde Rechter te Alkmaar. 24. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 24.1 LeaseVisie erkent zich verantwoordelijk voor een zo ongestoord mogelijk gebruik door Cliënt van de contractauto s Cliënt is verantwoordelijk voor de wijze waarop de auto s worden gebruikt. Wanneer LeaseVisie heeft kenbaar gemaakt, dat het gebruik van bepaalde auto s niet volgens de richtlijnen verloopt, is Cliënt gehouden maatregelen te nemen die gericht zijn op het verbeteren van de gebruikskwaliteit Cliënt draagt onvoorwaardelijk de consequenties van eventueel incorrect gebruik en onvoldoende beveiliging van elke auto en de toebehoren. Cliënt vrijwaart LeaseVisie van alle vorderingen welke eventueel tegen LeaseVisie worden ingediend in verband met het bezit, het gebruik of de exploitatie van de auto door of vanwege Cliënt Indien meerdere (rechts-)personen als Cliënt worden aangeduid, is elk van deze personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen tegenover LeaseVisie. 25. Overdracht van rechten 25.1 LeaseVisie is gerechtigd haar rechten uit de Mantelovereenkomst en/of de leasecontracten aan een derde over te dragen. 26. Juridische en incassokosten 26.1 Alle kosten door LeaseVisie gemaakt ter uitoefening en behoud van haar rechten, zoals gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten en de kosten van gerechtelijke procedures, incasso, sommaties en dergelijke, zal Cliënt op eerste verzoek aan LeaseVisie dienen te voldoen. De bij de incasso van geldvorderingen te maken buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van 250,-. Algemene voorwaarden LeaseVisie

Toepasselijkheid en wijzigingen. Duur van het contract. Aanpassing van de huurprijs. Bijlage: Versie 1, oktober 2007. Algemene huurvoorwaarden

Toepasselijkheid en wijzigingen. Duur van het contract. Aanpassing van de huurprijs. Bijlage: Versie 1, oktober 2007. Algemene huurvoorwaarden Bijlage: Algemene huurvoorwaarden Versie 1, oktober 2007 Artikel 1 Toepasselijkheid en wijzigingen 1. Deze Algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de tussen B-tham Trade & Consultancy B.V., te Rheden

Nadere informatie

Haaglanden Lease BERIJDERSHANDLEIDING

Haaglanden Lease BERIJDERSHANDLEIDING Haaglanden Lease BERIJDERSHANDLEIDING GOED VOORBEREID OP WEG! Gefeliciteerd met uw nieuwe lease-auto! Wij wensen u veilige kilometers toe. In dit instructieboekje vindt u belangrijke informatie voor het

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden 1.7.1.3. Aanvullende voorwaarden Aanvulling op artikel 1 In welke documenten staan de rechten en plichten vermeld die ik op grond van de leaseovereenkomst heb? Naast de documenten genoemd in artikel 1

Nadere informatie

-Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.

-Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Algemene huurvoorwaarden Auto Dekker en Jobse Verhuur. Artikel 1: Bepaling van de huurprijs en de duur van de huur. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst

Nadere informatie

BIJLAGE 2: AUTOREGLEMENT VOOR WERKNEMERS VAN SMELT INTERIM DETACHERING B.V.

BIJLAGE 2: AUTOREGLEMENT VOOR WERKNEMERS VAN SMELT INTERIM DETACHERING B.V. BIJLAGE 2: AUTOREGLEMENT VOOR WERKNEMERS VAN De ondergetekenden, SMELT INTERIM DETACHERING B.V. Smelt Interim Detachering B.V., gevestigd te Baarn aan de Amalialaan 41B, verder te noemen werkgever en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Full-service verhuur Service Bikes b.v.

Algemene voorwaarden Full-service verhuur Service Bikes b.v. Algemene voorwaarden Full-service verhuur Service Bikes b.v. Inhoudsopgave Definities... 3 Artikel 1: Toepassing algemene voorwaarden... 4 Artikel 2 De Overeenkomst... 4 Artikel 3 Het Huurtarief... 4 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR PERSONEEL EN VERHUUR/VERKOOP MATERIAAL

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR PERSONEEL EN VERHUUR/VERKOOP MATERIAAL ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR PERSONEEL EN VERHUUR/VERKOOP MATERIAAL 1.0 Offertes en prijswijzigingen 1.1 Alle door RBC gedane offertes zijn vrijblijvend 1.2 RBC behoudt zich te allen tijde het recht voor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Auto Lease Company B.V.

Auto Lease Company B.V. Auto Lease Company B.V. Aanvullende voorwaarden Private Lease Versie 1.0 Ingangsdatum: 1-12-2016 1 Inhoudsopgave Aanvulling op artikel 7:... 2 Aanvulling op artikel 8:... 2 Aanvulling op artikel 11:...

Nadere informatie

Huurvoorwaarden Visser/Wiegman Verhuur

Huurvoorwaarden Visser/Wiegman Verhuur Huurvoorwaarden Visser/Wiegman Verhuur ARTIKEL 1 BEPALING VAN DE HUURPRIJS, OVERIGE KOSTEN EN DE DUUR VAN DE HUUR De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; b. Opdrachtnemer:

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden:

Algemene huurvoorwaarden: Algemene huurvoorwaarden: Artikel 1- Toepasselijkheid o 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere met Muco Machines te sluiten of gesloten overeenkomst van huur en verhuur. o 1.2 Tussen

Nadere informatie

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN VERACHTERT NEDERLAND B.V.

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN VERACHTERT NEDERLAND B.V. ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN VERACHTERT NEDERLAND B.V. Artikel 1: Algemeen - terbeschikkingstelling 1.1 Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op de huurovereenkomsten die Verachtert Nederland

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven; BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE VERHUUR Artikel A1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door AttentMentoren afgesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Huur

Algemene voorwaarden Huur Algemene voorwaarden Huur Algemene voorwaarden Huur Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 - Toepassing algemene voorwaarden - Het Huurcontract

Nadere informatie

1.1 DE REGELING BESCHRIJFT DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN EEN LEASE-AUTO VANWEGE DE WERKGEVER

1.1 DE REGELING BESCHRIJFT DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN EEN LEASE-AUTO VANWEGE DE WERKGEVER VOORBEELD AUTOREGELING HIERNA VERDER AANGEDUID ALS DE REGELING 1. AARD EN REIKWIJDTE VAN DE REGELING 1.1 DE REGELING BESCHRIJFT DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN EEN LEASE-AUTO VANWEGE DE WERKGEVER TEN BEHOEVE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ

ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Skytz gevestigd aan de Papierbaan 9 te Winschoten. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen verhuurder en huurder te sluiten huurovereenkomsten. 1.2 Algemene voorwaarden van huurder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Operationele Lease

Algemene Voorwaarden Operationele Lease Algemene Voorwaarden Operationele Lease Artikel 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Bepalingen maken deel uit van de tussen Zuidlease en Lessee gesloten Mantelovereenkomst van Operationele

Nadere informatie

VERHUURVOORWAARDEN MRproducts Nederland BV PARTYVERHUUR (hierna te noemen: Verhuurder )

VERHUURVOORWAARDEN MRproducts Nederland BV PARTYVERHUUR (hierna te noemen: Verhuurder ) VERHUURVOORWAARDEN MRproducts Nederland BV PARTYVERHUUR (hierna te noemen: Verhuurder ) 1 Verhuurvoorwaarden ; algemene voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met verhuurder aangegane

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd.

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd. Algemene voorwaarden Bye Bye Burnout (voor het leveren van coaching, training en workshops) Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtnemer: Bye Bye Burnout. 1.2

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen en/of het verrichten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het operationeel leasen van automobielen

Algemene Voorwaarden voor het operationeel leasen van automobielen Algemene Voorwaarden voor het operationeel leasen van automobielen 1. Toepasselijkheid en wijziging Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes gedaan en leasecontracten aangegaan door

Nadere informatie

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC).

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). De opdrachtgever:

Nadere informatie

1.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van huurder binden Sign People niet, tenzij deze door Sign People schriftelijk zijn aanvaard.

1.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van huurder binden Sign People niet, tenzij deze door Sign People schriftelijk zijn aanvaard. VERHUUR RECLAME AANHANGERS Algemene Voorwaarden 1. Algemeen: 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten terzake van de verhuur van reclame aanhangers en aanverwante zaken

Nadere informatie

Van Leeuwen Autolease BV

Van Leeuwen Autolease BV Van Leeuwen Autolease BV Kenmerk: VL05/08 ID 2.9.doc 1/5 17 mei 2008 Mantelovereenkomst en algemene bepalingen van operationele lease De ondergetekende Nr.... CLIËNT (A) naam... deb.nr.... adres... btw

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie

M A N T E L O V E R E E N K O M S T

M A N T E L O V E R E E N K O M S T M A N T E L O V E R E E N K O M S T Nummer mantelovereenkomst: 5195 De ondergetekenden: LESSEE. LESSOR. NIEKO van Es Floridalaan 2 Frankfurtstraat 30 3404 WV IJSSELSTEIN UT 1175 RH LIJNDEN KvK te nummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van dienstverlening Maatschap Kan Vlassenroot advocaten kantoorhoudende te Haarlem

Algemene Voorwaarden van dienstverlening Maatschap Kan Vlassenroot advocaten kantoorhoudende te Haarlem Algemene Voorwaarden van dienstverlening Maatschap Kan Vlassenroot advocaten kantoorhoudende te Haarlem Kan Vlassenroot advocaten 1.1. Kan Vlassenroot advocaten is een maatschap naar Nederlands burgerlijk

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

Onder verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verhuurder de huurovereenkomst sluit;

Onder verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verhuurder de huurovereenkomst sluit; Algemene Huurvoorwaarden Solexverhuur Oudelande 01-07-2012 blad 1 Algemene Huurvoorwaarden Solexverhuur Oudelande Begripsomschrijving: In deze voorwaarden wordt verstaan: Onder voertuig: de e-solex, die

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V.

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: Opdrachtgever: degene die de opdracht tot het verrichten van handelingen en werkzaamheden aan gebruiker

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versie 1.20

Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met C.V. Nieuw betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud

Nadere informatie

Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015

Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015 Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015 Artikel 1. 1. Véron Recherche & Incasso hierna te noemen "Véron Incasso", verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Incasso Network Company Lawyers

Incasso Network Company Lawyers INCASSO NETWORK COMPANY LAWYERS ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN. A. Algemeen: 1. Incasso Network Company Lawyers hierna ook te noemen opdrachtnemer, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig

Nadere informatie

In al onze campers liggen de gidsen van ASCI, Camperstop en diverse campingbladen en folders.

In al onze campers liggen de gidsen van ASCI, Camperstop en diverse campingbladen en folders. Alle Vrijheid Campers zijn compleet ingericht en o.a. voorzien van: inventaris, cassette toilet, douche met warm en koud stromend water, koelkast met diepvries, 3-pits gaskomfoor, ringverwarming, horren,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding tot het uitvoeren van werkzaamheden van DRG VvE Beheer B.V., en op alle

Nadere informatie

1.2 Alle artikelen zijn van toepassing op alle door IT&C gesloten overeenkomsten.

1.2 Alle artikelen zijn van toepassing op alle door IT&C gesloten overeenkomsten. Algemene voorwaarden Improve Training & Coaching Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op elke met Improve Training & Coaching, hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden Huize Terziet. Artikel 1. Algemene voorwaarden en begripsbepalingen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden Huize Terziet. Artikel 1. Algemene voorwaarden en begripsbepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Huize Terziet Artikel 1. Algemene voorwaarden en begripsbepalingen Artikel 2. Totstandkoming huurovereenkomst Artikel 3. Betalingscondities Artikel 4. Kosten Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden BeeDirect 1) Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het uitbrengen van alle offertes en overeenkomsten door de verkoper BeeDirect ten aanzien van de

Nadere informatie

Enquête Aanvullende Voorwaarden Keurmerk Private Lease

Enquête Aanvullende Voorwaarden Keurmerk Private Lease De enquête kent twee onderdelen die per deelnemende leasemaatschappij wordt voorgelegd I. Weergave en uitleg van de Aanvullende Voorwaarden II. Invulling en voorbeelden van de financiële gegevens. Onderdeel

Nadere informatie

Verhuurvoorwaarden: Algemene voorwaarden GuideXpresse

Verhuurvoorwaarden: Algemene voorwaarden GuideXpresse Algemene voorwaarden GuideXpresse Verhuurvoorwaarden: 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden (hieronder verder aangeduid als AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur door GuideXpresse

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Artikel 1 Algemeen 1.1 1.2 Artikel 2 Overeenkomst Artikel 3 Producten en diensten 3.1 3.2 Artikel 4 Levering 4.1

Artikel 1 Algemeen 1.1 1.2 Artikel 2 Overeenkomst Artikel 3 Producten en diensten 3.1 3.2 Artikel 4 Levering 4.1 Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen en rechtsbetrekkingen tussen Airco Herstel Twente en haar opdrachtgever. 1.2 Van deze algemene voorwaarden kan

Nadere informatie

Aanvulling op Algemene Voorwaarden ICT~Office Module 12 Verhuur van IT- en Telecommunicatie- en kantoorapparatuur e.a.

Aanvulling op Algemene Voorwaarden ICT~Office Module 12 Verhuur van IT- en Telecommunicatie- en kantoorapparatuur e.a. De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Leasing, Financiering en Verhuur van (bedrijfs) auto s. Algemene Voorwaarden Operationele Lease, Verhuur en Brandstofvoorwaarden Versie 3.

Leasing, Financiering en Verhuur van (bedrijfs) auto s. Algemene Voorwaarden Operationele Lease, Verhuur en Brandstofvoorwaarden Versie 3. Algemene Voorwaarden Operationele Lease, Verhuur en Brandstofvoorwaarden Versie 3.0 Behorende bij de huurovereenkomsten en leaseovereenkomsten van Bronkhorst Lease B.V. handelend onder de naam Bronkhorst

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

1. Object van deze overeenkomst.

1. Object van deze overeenkomst. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Verhuurschuur Administratie adres :Beatrixstraat 13 5451ZB Mill Uitgifte en retourneer adres : Houtzagerijstraat 23 5451ZH Mill 1. Object van deze overeenkomst. Deze voorwaarden

Nadere informatie

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden.

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden. Leveringsvoorwaarden Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werkzaamheden of het leveren van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Private Lease

Aanvullende Voorwaarden Private Lease Aanvullende Voorwaarden Private Lease In dit document vindt u de aanvullingen en afwijkingen die u niet in de Algemene Voorwaarden kan vinden. Dit zijn voor u tevens de onderwerpen waarop u ons kan vergelijken

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en Brandstofvoorwaarden

Algemene Voorwaarden en Brandstofvoorwaarden Algemene Voorwaarden en Brandstofvoorwaarden Versie 1.0 / 18 mei 2015 Behorende bij de mantelovereenkomst en leaseovereenkomsten van Beljaars Autoplan. 1. Definities Berijder: de natuurlijke persoon die

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemeen 1. Van Ekelen & Poort advocaten & mediators is een kostenmaatschap, ingeschreven bij de KvK onder nummer 56945744, van twee zelfstandig

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

Deze overeenkomst is gesloten gedurende de tijd, die beide partijen schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen.

Deze overeenkomst is gesloten gedurende de tijd, die beide partijen schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen. Huurvoorwaarden Algemeen. Alle genoemde prijzen gelden per weekend (tenzij anders beschreven) en zijn exclusief BTW. Na reservering ontvangt u schriftelijk of per e-mail een orderbevestiging. De overeenkomst.

Nadere informatie

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven.

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. Algemene Voorwaarden van DijkmansBergJeths Advocaten I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. 2. Deze Algemene

Nadere informatie

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Genietlokaal is gevestigd aan de Gruytsweg 40, te Warfstermolen. Genietllokaal staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het volgende Kvk nummer: 58065377 Bij vragen of op- en aanmerkingen kunt

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden.

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden. Asoka-Onderwijs en advies Leveringsvoorwaarden Leveringsvoorwaarden Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Leasing

Algemene Voorwaarden Leasing Algemene Voorwaarden Leasing Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de mantelovereenkomst die Wagenplan en haar klant hebben gesloten en op alle afzonderlijke lease-overeenkomsten

Nadere informatie

Progé: Algemene voorwaarden

Progé: Algemene voorwaarden Progé: Algemene voorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Progé binnenafwerking Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Alle transacties zijn onderworpen aan de navolgende voorwaarden. 2. Indien de opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv GEVESTIGD TE RIJSWIJK AAN DE GEESTBRUGWEG 46 VERDER TE NOEMEN: OPDRACHTNEMER INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMEEN PAGINA 3 ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID 3 ARTIKEL

Nadere informatie

Berijders handleiding

Berijders handleiding Berijders handleiding Berijders helpdesk +31-88-0553960 Inleiding Allereerst willen wij u hartelijk welkom heten bij FORWARD LEASE en u gelukwensen met de keuze van uw leaseauto. Uiteraard heeft u met

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door Buskoop te sluiten overeenkomsten. 1.2 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LETSELSCHADEREGELING

ALGEMENE VOORWAARDEN LETSELSCHADEREGELING ALGEMENE VOORWAARDEN LETSELSCHADEREGELING Artikel 1 DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden worden diverse termen gehanteerd, waaraan de navolgende betekenis wordt toegekend: Letselexpertise Vink: Degene

Nadere informatie

Academie voor bijzondere wetten

Academie voor bijzondere wetten Academie voor bijzondere wetten Algemene voorwaarden Als twee partijen een verbintenis aangaan, in dit geval met betrekking tot het verzorgen van een training, is het goed dat er een aantal afspraken wordt

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2.

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Jan de Jong Administratie en Advies 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

1.2 Afwijkende bepalingen zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkende bepalingen zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden Shortlease Overeenkomst Artikel 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Bepalingen maken deel uit van de tussen Lessor en Cliënt gesloten overeenkomst van Operationele Privé

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 definities In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: a) Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op grond waarvan diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij Operationele Leasing van Volkswagen Leasing B.V.

Algemene Voorwaarden bij Operationele Leasing van Volkswagen Leasing B.V. Algemene Voorwaarden bij Operationele Leasing van Volkswagen Leasing B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid en wijziging Artikel 1.1 Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de tussen Volkswagen Leasing

Nadere informatie

OPERATIONELE LEASING

OPERATIONELE LEASING OPERATIONELE LEASING Algemene Bepalingen 2 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen van Operationele Leasing Artikel 1 Toepasselijkheid en wijziging 4 Artikel 2 Rechtsverhouding 4 Artikel 3 Duur van het Contract

Nadere informatie

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Noor betreffende de verkoop, levering en betaling.

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Noor betreffende de verkoop, levering en betaling. Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van Noor Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Noor betreffende de verkoop, levering en betaling.

Nadere informatie

Artikel 1. Definities, toepasselijkheid en wijziging Algemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease Aanvullende Voorwaarden Private Lease VAL Partijen

Artikel 1. Definities, toepasselijkheid en wijziging Algemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease Aanvullende Voorwaarden Private Lease VAL Partijen Inhoudsopgave Artikel 1. Definities, toepasselijkheid en wijziging... 2 Artikel 2. Rechtsverhouding... 3 Artikel 3. Duur van de Leaseovereenkomst... 3 Artikel 4. Bestelling en aflevering... 3 Artikel 5.

Nadere informatie