ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASE M.NL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASE M.NL"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASE M.NL Versie april 2014 Deze set algemene voorwaarden bestaat uit 23 artikelen.

2 1. INLEIDING EN UITLEG VAN EEN AANTAL IN DEZE ALGEMENE BEPALINGEN VOORKOMENDE BEGRIPPEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op door Lease m te sluiten overeenkomsten van operationele leasing met natuurlijke personen, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf. 1.2 Op grond van de overeenkomst zal Lease m aan Lessee gedurende een nader bepaalde periode een personenauto ter beschikking stellen waartegenover Lessee een vergoeding betaalt. 1.3 Het merk, het type en de uitvoering van de auto waarvan Lessee het gebruiksrecht verkrijgt (hierna: "de auto"), de duur van de periode waarin Lessee bij normaal uitdienen van het contract de auto kan gebruiken (hierna: "de contractduur"), het maximale aantal kilometers dat in een contractjaar zonder betaling van een aanvullende vergoeding met de auto kan worden gereden (hierna: "de jaarkilometrage"), het maximale aantal kilometers dat met de auto kan worden gereden (hierna:"de maximale kilometrage"), de maandelijkse vergoeding (hierna: "de leaseprijs"), eventueel aanvullend overeengekomen opties en accessoires en andere specifieke onderdelen van de overeenkomst, worden vastgelegd in een afzonderlijk contract, hierna "het leasecontract" te noemen. 1.4 De contractduur wordt verdeeld in contractjaren. 1.5 Het leasecontract komt tot stand zodra het leasecontract is ondertekend door Lessee en Lease m. 1.6 Indien, nadat Lease m de opdracht heeft bevestigd aan Lessee, Lessee de auto(s) niet afneemt, is Lease m gerechtigd om 15% van de catalogusprijs van de auto(s), te vermeerderen met rente en kosten, aan Lessee in rekening te brengen. 1.7 De auto blijft eigendom van Lease m. Het is Lessee niet toegestaan de auto te vervreemden of te verpanden of daarop anderszins rechten ten behoeve van derden te vestigen. 1.8 Ingeval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de bepalingen van het leasecontract, zijn de bepalingen van het leasecontract van toepassing. 2. DE LEASEPRIJS 2.1 In de leaseprijs zijn begrepen de volgende kostencomponenten: 1. afschrijving en rente; 2. de kosten voor aflevering en rijklaar maken; 3. de kosten voor de eerste aanvraag van het kenteken en het kentekenbewijs; 4. de kosten voor onderhoud en keuringen; 5. de kosten voor reparaties en het vervangen van banden; *6. De premie van de inleverregeling; (*van toepassing indien opgenomen in leasecontract) 7. de kosten die Lease m maakt voor beheer en administratie van de overeenkomst; 8. de premie van de WA- en cascoverzekering voor de auto; *9. de kosten van inzet van een vervangende auto voor de duur van (schade-)reparatie, voor zover de reparatie langer duurt dan een dag; (*van toepassing indien opgenomen in leasecontract) 10. de motorrijtuigenbelasting; (ook wel houderschapsbelasting of wegenbelasting genoemd) *11. de premies voor een schadeverzekering inzittenden, ongevallenverzekeringinzittenden (*van toepassing indien opgenomen in leasecontract), Alle bovenstaande punten uit 2.1 gelden met inachtneming van de hierna vermelde, of nader overeengekomen voorwaarden. Andere kosten en lasten verbonden aan het gebruik van de auto dan hiervoor genoemd, zoals onder andere die voor brandstof, tol, kilometerheffing, parkeren, reinigen, verkeersboetes en kosten voor het opvragen van een nieuwe kentekencard, zijn voor rekening van Lessee. Indien Lease m deze kosten voor Lessee betaalt, zal Lease m deze kosten doorberekenen aan Lessee. Lessee dient betaling hiervan op eerste verzoek van Lease m te voldoen. 2.2 Indien met de auto in een contractjaar meer kilometers worden gereden dan het gecontracteerde jaarkilometrage, is Lessee per meer gereden kilometer de in het leasecontract bepaalde meerkilometerprijs verschuldigd. De meerkilometers worden na inlevering van de auto, of bij een tussentijdse signalering van een significante overschrijding van het jaarkilometrage, afgerekend. 2.3 Lessee zal maximaal 2 maal per jaar, indien Lease m daarom verzoekt, de actuele kilometerstand aan Lease m opgeven. In geval blijkt dat een saldo is ontstaan van meer dan 5000 overkilometers, is Lease m gerechtigd een tussentijdse kilometerafrekening door te voeren. Indien Lessee na een verzoek van Lease m verzuimt de actuele kilometerstand aan Lease m te bevestigen, is Lease m gerechtigd een schatting van de actuele kilometerstand te maken op basis van bij Lease m bekende gegevens, en op basis daarvan een tussentijdse afrekening te doen. Lessee dient uit eigen beweging Lease m te informeren in geval het overeengekomen jaarkilometrage met meer dan 20% overschreden wordt. 2.4 Indien de auto wordt vermist of de kilometerteller defect is geraakt, zal de kilometerstand op het moment van de vermissing c.q. op het moment dat de kilometerteller defect raakte, op de meest gerede wijze worden bepaald. De klant is gerechtigd tegenbewijs te leveren over de door Lease m berekende kilometerstand.

3 3. WIJZIGING VAN DE LEASEPRIJS 3.1 Een toename van de kosten en lasten genoemd in 2.1 ten gevolge van wijziging of invoering van belastingen en heffingen of wel ten gevolge van andere maatregelen van overheidswege, die in werking treedt of treden na ondertekening van deze overeenkomst, kan vanaf het moment van inwerkingtreding in de leaseprijs worden doorberekend. 3.2 Een verhoging of verlaging van de verzekeringspremie kan worden doorgevoerd in de leaseprijs vanaf het moment dat de verzekeringsmaatschappij deze doorvoert. 4. BETALING VAN DE WAARBORGSOM; AFLEVERING VAN DE AUTO 4.1 De auto wordt, in overleg met Lessee, op het terrein van een door Lease m aangewezen dealerbedrijf ter beschikking van Lessee gesteld. 4.2 Lessee is een waarborgsom aan Lease m verschuldigd. Dit bedrag is afhankelijk van het segment waarin de auto zich bevindt, uitgaande van de classificatie zoals toegepast door de Europese Commissie. Betreft het een auto vanuit het A - segment dan is de waarborgsom 350,-. Betreft het een auto vanuit het B - segment dan is de waarborgsom 500,-. Betreft het een auto vanuit het C - segment dan is de waarborgsom 650,-. Dit bedrag dient op de rekening van Lease m te zijn bijgeschreven voordat de auto door Lease m bij de dealer wordt besteld. Bij gebreke daarvan heeft Lease m het recht het leasecontract eenzijdig te ontbinden. Als Lease m daartoe besluit, zal Lessee aan Lease m een vergoeding schuldig zijn ter grootte van 350,- incl. BTW. 4.3 Lessee zal de auto persoonlijk afhalen, en dient zich met een geldig paspoort of rijbewijs te legitimeren. 4.4 Bij aflevering van de auto wordt een ingebruiknameformulier opgesteld, waarin het kenteken en de kilometerstand, een beschrijving van de staat van de auto en een opsomming van bij de auto geleverde toebehoren worden opgetekend. Dit ingebruiknameformulier dient door Lessee te worden ondertekend, bij gebreke waarvan de auto niet wordt afgegeven, onverminderd de gehoudenheid van Lessee tot betaling van de leaseprijs vanaf het moment genoemd in Indien Lease m de auto ten tijde van de ondertekening van deze overeenkomst moet aanschaffen en de auto ten tijde van de aflevering niet volledig met de gewenste specificaties geleverd kan worden, kan de auto in een op ondergeschikte onderdelen afwijkende uitvoering ter beschikking worden gesteld. 4.6 Het kenteken van de auto wordt op naam van Lessee gesteld. Lease m zal zich middels een RTL-registratie aanmelden als hulpgeregistreerde. 5. WIJZIGING VAN DE STAAT VAN DE AUTO; AANBRENGEN VAN ACCESSOIRES 5.1 Het is Lessee slechts na schriftelijke toestemming van Lease m toegestaan verandering aan te brengen in de inrichting of gedaante van de auto of toevoegingen aan de auto aan te brengen. Dat geldt niet voor accessoires die voorafgaand aan inlevering van de auto zonder kosten en schade ongedaan gemaakt en verwijderd kunnen worden. 5.2 Accessoires dienen voor de auto geschikt te zijn en te voldoen aan de wettelijke eisen. 5.3 Voorafgaand aan inlevering van de auto is Lessee gehouden alle wijzigingen ongedaan te maken en toevoegingen weg te nemen. Als daardoor schade aan de auto ontstaat komt deze onverdeeld voor rekening van Lessee. Als Lessee niet voldoet aan deze verplichting, is Lessee aan Lease m vergoeding verschuldigd van de kosten van ongedaanmaking c.q. wijziging. 5.4 Lease m is Lessee geen vergoeding verschuldigd voor niet ongedaan gemaakte wijzigingen en niet weggenomen toevoegingen. 6. GEBRUIK VAN DE AUTO 6.1 De gebruikers van de auto dienen zorgvuldig, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving en overeenkomstig de bestemming daarvan met de auto en met de toebehoren daarvan om te gaan. 6.2 De bestuurder van de auto dient te beschikken over de lichamelijke en mentale bekwaamheid, de vaardigheid en de wettelijke bevoegdheid om de auto te besturen. 6.3 Lessee zal de auto in goede staat (doen) houden overeenkomstig door Lease m en/of fabrikant/leverancier gegeven richtlijnen voor gebruik en onderhoud. 6.4 De auto mag niet komen buiten de landen of de gebiedsdelen daarvan waarin volgens het Internationaal Verzekeringsbewijs (de "groene kaart') verzekeringsdekking bestaat. 6.5 De auto mag slechts worden gebruikt voor particulier gebruik, derhalve niet ten behoeve van de uitoefening van een beroep of bedrijf van Lessee of van een derde. Gebruik voor woon-werkverkeer wordt geacht particulier gebruik te zijn.

4 6.6 Het is niet toegestaan: - de auto te gebruiken voor snelheids-, prestatie- of betrouwbaarheidswedstrijden of ritten; - de auto te verhuren of deze anderszins tegen betaling aan een derde ter beschikking te stellen; - de auto te gebruiken voor vervoer van personen of zaken tegen betaling; - de auto te gebruiken voor rijles; - met de auto te rijden op circuits die geen onderdeel uitmaken van de openbare weg; - de auto achter te laten zonder deze deugdelijk tegen de risico's van diefstal en beschadiging te hebben beschermd. 6.7 In geval van vermissing van de sleutels dient Lessee adequate maatregelen te treffen ter voorkoming van diefstal van de auto. Lessee dient Lease m hieromtrent terstond in te lichten. 6.8 Indien de kilometerteller defect raakt, dient Lessee Lease m terstond daaromtrent in te lichten. 6.9 Lessee dient de voorschriften van dit artikel en andere bepalingen van deze overeenkomst en van het leasecontract die zich richten op de feitelijke gebruiker van de auto, op te leggen aan alle gebruikers van de auto en toe te zien op de nakoming daarvan Lessee is aansprakelijk voor de gevolgen van niet-nakoming van het bepaalde in dit artikel. Daarbij geldt dat Lessee gelijk als voor eigen handelen en nalaten aansprakelijk is voor de gedragingen en het nalaten van allen die zich daarin bevinden of de auto anderszins gebruiken of daartoe toegang hebben. Dat geldt niet voor handelingen van dieven en van joyriders, mits de vermissing van de auto onverwijld na constatering daarvan aan Lease m en aan de politie is gemeld en vervolgens zo spoedig mogelijk aangifte van diefstal is gedaan. 7. WA- EN CASCOVERZEKERING 7.1 Lease m zal een WA- en cascoverzekering voor de auto afsluiten. 7.2 Op de verzekeringsdekking zijn algemene verzekeringsvoorwaarden van toepassing. Lease m heeft aan Lessee deze voorwaarden beschikbaar gemaakt en Lessee verklaart zich bekend en akkoord met deze voorwaarden. 7.3 De verzekeringspremie wordt, vermeerderd met assurantiebelasting en de administratiekosten van de verzekeringsmaatschappij, in de leaseprijs doorbelast. 7.4 Bij meerdere niet verhaalbare schades per auto per 12 maanden, behoudt Lease m zich het recht voor de verzekeringspremie(s) dan wel het eigen risico te verhogen. Bij meer dan 2 schades per 12 maanden per auto heeft Lease m het recht de cascoverzekering stop te zetten. Lessee is dan verplicht zelf en voor eigen risico een WA en casco verzekering te sluiten, en Lease m een kopie van de polis te verstrekken. Lease m zal vervolgens de kosten van de verzekering uit de leaseprijs verwijderen. Indien Lessee niet zelf voor een WA en casco verzekering zorgt of kan zorgen, is Lease m gerechtigd het leasecontract eenzijdig te beëindigen. Beëindiging zal dan plaatsvinden conform artikel In geval van door de verzekering gedekte schade is Lessee per schadegeval het op het leasecontract genoemde bedrag aan eigen risico verschuldigd. 7.6 In geval van schade aan, met of door de auto veroorzaakt, of vermissing van de auto of onderdelen daarvan, of enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is Lessee verplicht: - Lease m daarvan onverwijld per van in kennis te stellen; - bij vermissing van de auto en bij (het vermoeden van) een strafbaar feit onverwijld aangifte te doen bij de politie; - de door Lease m gegeven instructies op te volgen; - binnen 48 uur na de gebeurtenis een volledig ingevuld en ondertekend aanrijdingformulier (schade aangifteformulier; SAF) aan Lease m te zenden; - Lease m, haar verzekeraar en door haar aangewezen personen alle medewerking te verlenen, inlichtingen te verstrekken en stukken te overleggen die voor de regeling van de schade vereist zijn en zich te onthouden van alles wat de belangen van Lease m en de verzekeringsmaatschappij zou kunnen schaden. 7.7 Voor het transport van de auto na een aanrijding dient Lessee gebruik te maken van de op de groene kaart vermelde hulporganisatie die krachtens de WA-verzekering van de auto voor transport dient zorg te dragen. 7.8 Lessee is aansprakelijk voor de volledige schade aan de auto, door vermissing van de auto dan wel door de auto veroorzaakt voor zover die schade niet door enige verzekering gedekt is. Lessee dient Lease m schadeloos te stellen en zo nodig te vrijwaren. 7.9 Lease m kan doordat zij van verzekeraar wijzigt, de verzekeringsvoorwaarden wijzigen of vervangen door andere voorwaarden. Lease m zal Lessee in dat geval van het voornemen tot wijziging of vervanging op de hoogte stellen, met opgave van de voorgenomen wijzigingen of nieuwe voorwaarden. Indien de wijziging leidt tot een beperking van de dekking of tot een verhoging van de premie, heeft Lessee gedurende 21 dagen na deze kennisgeving de bevoegdheid het leasecontract zonder kosten te beëindigen, tenzij de beperking van de dekking of de verhoging van de premie voortvloeit uit een wettelijke regeling of bepaling. Bij gebreke van tijdige opzegging zijn de nieuwe verzekeringsvoorwaarden van toepassing.

5 8. ONDERHOUD, REPARATIE EN KEURING 8.1 Lessee dient met inachtneming van de in dit artikel omschreven procedure: - de auto te laten onderhouden volgens het bij de auto verstrekte onderhoudsschema; - indien voor de auto de verplichting tot periodieke keuring (A.P.K.) geldt, daarvoor zorg te laten dragen; - in geval van schade en problemen van technische aard, voor herstel daarvan zorg te doen laten dragen; - de auto te laten onderhouden door een aan Lease m gelieerd erkend reparateur. Een overzicht van de aan Lease m gelieerde erkend reparateurs staat weergegeven op de website van Lease m. 8.2 Mits de in dit artikel omschreven procedure is gevolgd, zal Lease m de nota's betalen van reparatie -en onderhoudsbedrijven bij wie Lessee de auto heeft aangeboden voor onderhoud, reparatie, vervanging van banden, of APK-keuring. Indien deze kosten op grond van deze overeenkomst of de wet voor rekening van Lessee komen, bijvoorbeeld omdat ze verband houden met schade waarvoor geen verzekeringsdekking bestaat of onzorgvuldig handelen met de auto, dient Lessee het bedrag van deze kosten op eerste verzoek aan Lease m te vergoeden. De kosten van reparatie, vervanging en onderhoud van door of namens Lessee aangebrachte accessoires en andere toegevoegde of vervangen onderdelen, komen telkens voor rekening van Lessee en dienen door Lessee rechtstreeks aan het onderhouds- of herstelbedrijf te worden voldaan. 8.3 Reparaties waarvan de noodzaak niet voortvloeit uit een schadegeval en onderhoudsbeurten dienen te worden verricht door een door de fabrikant van de auto erkende reparateur of door een door Lessee voorgesteld en door Lease m schriftelijk geaccepteerd ander garagebedrijf. Reparaties waarvan de noodzaak voortvloeit uit een schadegeval dienen te worden verricht bij een door Lease m aan te wijzen schadeherstelbedrijf. 8.4 Indien de auto in Nederland voor een onderhoudsbeurt, een APK-keuring of voor reparatie bij een garagebedrijf wordt aangeboden, dient de bestuurder mede te delen dat de auto eigendom van Lease m is en dat aan Lease m toestemming moet worden gevraagd voor de uitvoering van de werkzaamheden. Het is Lessee niet mogelijk zelf voor rekening van Lease m een opdracht tot onderhoud of reparatie te geven. 8.5 Lease m vergoedt niet de kosten van werkzaamheden waartoe zij geen toestemming heeft verleend. 8.6 Bij onderhoud dient Lessee het bij de auto verstrekte onderhoudsboek door de reparateur te laten invullen. 8.7 Indien buiten Nederland reparatie noodzakelijk is, dient Lessee Lease m daarvoor toestemming te vragen. Indien deze wordt gegeven, dient Lessee de reparatiekosten voor te schieten. Lease m zal dan tegen inlevering van de originele nota de kosten van reparatie vergoeden tot ten hoogste het bedrag dat in Nederland normaliter met een dergelijke reparatie gemoeid is. 8.8 Lessee dient het niveau van vloeistoffen conform fabrieksopgave te (laten) controleren en zo nodig aanvullen. 8.9 Tussentijds noodzakelijke bijvullingen dienen door een bij Lease m aangesloten dealerbedrijf te worden uitgevoerd Indien de auto binnen Nederland door een technisch mankement, waarvan de reparatiekosten binnen deze overeenkomst voor rekening van Lease m komen, onberijdbaar is geworden, vergoedt Lease m de sleepkosten naar de dichtstbijzijnde door Lease m geselecteerde reparateur Mits -indien van toepassing -het bijbehorende afneembare front bij Lease m wordt ingeleverd, wordt niet herstelbare of gestolen audioapparatuur waarvoor de leaseprijs een vergoeding inhoudt, vervangen door gelijkwaardige apparatuur indien en voor zover de cascoverzekering dekking biedt voor de kosten daarvan. Telefoons worden niet vervangen. In geval van diefstal of onherstelbare beschadiging van het navigatiesysteem wordt dat vervangen door een gelijkwaardig systeem, waarbij de kosten van aanschaf en vervanging tot 500,- voor rekening van Lease m komen en voor het meerdere voor rekening van Lessee. Indien een navigatiesysteem voor de tweede keer gestolen wordt of beschadigd raakt, wordt het niet meer vervangen. De kosten van aanschaf van gegevens en gegevensdragers ten behoeve van navigatieapparatuur zijn voor rekening van Lessee. 9. INLEVERREGELING *9.1 Indien de arbeidsovereenkomst van Lessee beëindigd wordt, door een andere reden dan het vanuit eigen beweging opzeggen van de arbeidsovereenkomst, heeft Lessee het recht om met inachtneming van een opzegtermijn van een maand het leasecontract te beëindigen. Voorwaarde daarbij is dat Lessee een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd had en zich niet meer in de proeftijd bevond. *9.2 Indien Lessee gebruik wenst te maken van de inleverregeling genoemd in 2.1, dient Lessee de volgende documenten te overleggen aan Lease m: - een kopie van de beëindigde arbeidsovereenkomst - Een document ondertekend door een procuratiebevoegde binnen de organisatie van de werkgever van Lessee waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst niet vanuit eigen beweging is opgezegd door Lessee; - Een door de Lessee ondertekende opzegging van het leasecontract waarin staat opgenomen dat Lessee gebruikt wenst te maken van de inleverregeling met een verwijzing naar artikel 9.1 van de algemene voorwaarden. (* Alleen van toepassing indien opgenomen in leasecontract)

6 10. VERVANGING VAN DE AUTO TIJDENS REPARATIE *10.1 Indien de auto moet worden gerepareerd, heeft Lessee binnen Nederland recht op vervangend vervoer indien en zodra met herstel van de auto een periode langer dan 24 uur gemoeid is. Als dan zal Lease m ook de kosten van vervangend vervoer voor de eerste periode van 24 uur voor haar rekening nemen, mits in vervangend vervoer is voorzien na bemiddeling en toestemming van Lease m. Indien de auto niet kan worden gebruikt door een andere oorzaak dan reparatie, zoals wegens onderhoud, bestaat geen recht op vervangend vervoer. *10.2 Indien de omstandigheden met zich brengen dat niet aanstonds na het verstrijken van genoemde periode van 24 uur in vervanging van de auto kan worden voorzien, gaat het recht op vervanging in zodra Lease m redelijkerwijze de voor vervanging nodige maatregelen heeft kunnen nemen. *10.3 Het recht op vervangend vervoer geldt niet indien de kosten van reparatie op grond van de wet of deze overeenkomst voor rekening van Lessee komen. *10.4 Het recht op vervangend vervoer bestaat slechts gedurende de periode van reparatie. Lessee of de berijder dient zelf bij de reparateur te informeren naar de vorderingen van het herstel. Lessee dient zelf zorg te dragen voor afmelding van de huurauto bij de verhuurder. *10.5 De kilometers gereden met een vervangende auto tellen mee bij de berekening van het aantal meer- en minderkilometers van de vervangen auto. Bij schade aan, met of door de vervangende auto veroorzaakt is Lessee het eigen risico verschuldigd. Indien de schade verband houdt met overtreding van enig gebod of verbod van deze algemene voorwaarden of een anderszins overeengekomen voorwaarde, is Lessee aansprakelijk voor de volledige schade. *10.6 Een vervangende auto dient met een volle brandstoftank in ontvangst te worden genomen en met een volle brandstoftank te worden ingeleverd. *10.7 Lessee dient ten aanzien van de vervangende auto de voorschriften van de daarop van toepassing zijnde huur overeenkomst in acht te nemen. (* Alleen van toepassing indien opgenomen in leasecontract) 11. INLEVERING VAN DE AUTO BIJ LEASE M; RETOURNERING VAN DE WAARBORGSOM 11.1 De auto dient uiterlijk op de laatste werkdag van de contractduur of, bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, direct na het moment van beëindiging, te worden ingeleverd en afgemeld bij Lease m te Amersfoort. Lessee dient daartoe een afspraak te maken met Lease m Bij inlevering van de auto dient deze schoon te zijn. Bij niet-nakoming van deze verplichting is Lessee 100,00 (Inclusief BTW) aan schoonmaakkosten verschuldigd Bij inlevering van de auto dienen alle toebehoren, zoals alle aan Lessee ter beschikking gestelde delen van het kentekenbewijs, sleutels, sleutelcodes, de groene kaart en, indien van toepassing, alle overige zaken, te worden ingeleverd Indien de auto ook na schriftelijke sommatie niet wordt ingeleverd, is Lease m gerechtigd de auto op kosten van Lessee te laten ophalen. Voorts is Lessee alsdan voor iedere dag dat de auto te laat wordt ingeleverd een boete verschuldigd van 0,5% van de cataloguswaarde van de auto inclusief BTW, waarbij een gedeelte van een dag als één dag geldt. Daarnaast blijft de verplichting tot betaling van de leaseprijs van kracht totdat de auto is ingeleverd Binnen een maand nadat de auto is ingeleverd retourneert Lease m het bedrag van de waarborgsom aan Lessee, verminderd met het bedrag dat Lessee op dat moment nog aan Lease m schuldig is. Dat geldt niet indien niet binnen een maand na inlevering van de auto is vast te stellen welk bedrag Lessee aan Lease m schuldig is of zal zijn. In dat geval wordt het bedrag van de waarborgsom minus het door Lessee verschuldigde geretourneerd binnen een week nadat te dier zake duidelijkheid is verkregen. 12. INSPECTIE VAN DE AUTO NA INLEVERING EN VERGOEDING VAN VERWIJTBARE SCHADE 12.1 Na inlevering wordt de auto geïnspecteerd door Lease m. Lessee kan daarbij aanwezig zijn Bij de inspectie kwalificeert de door Lease m aangewezen schade-expert aan de hand van het Innamenprotocol dat op het leasecontract van toepassing is, de bij inlevering geconstateerde schade als hetzij gebruiksschade, hetzij verwijtbare schade. De verschillen tussen een gebruiksschade en/of verwijtbare schade staan weergegeven op de website van Lease m Voor gebruiksschade worden geen kosten bij Lessee in rekening gebracht. Voor verwijtbare schade in de zin van het Innamenprotocol is Lessee aan Lease m een vergoeding verschuldigd ten bedrage van de redelijkerwijs te verwachten kosten van herstel daarvan Ingeval Lease m van oordeel is dat er sprake is van verwijtbare schade in de zin van het Innamenprotocol, zal zij zo spoedig mogelijk na inlevering van de auto een factuur voor deze kosten sturen Indien Lessee zich niet kan verenigen met de kwalificatie van schade als verwijtbare schade in de zin van het Innamenprotocol of met de begroting van de redelijkerwijs te verwachten kosten van herstel daarvan, dient hij dat binnen een week na verzending van de in 12.4 bedoelde factuur met een aangetekend verzonden brief aan Lease m kenbaar te

7 maken. Bij gebreke van tijdig bezwaar als voormeld zal Lease m de auto kunnen verkopen en staat de juistheid van de factuur tussen partijen vast Indien Lessee binnen de in 12.5 genoemde termijn bezwaar heeft gemaakt, zal een registerexpert volgens de maatstaven van het Innamenprotocol beoordelen of de schade is te kwalificeren als verwijtbare schade in de zin van het Innamenprotocol en, als hij tot het oordeel komt dat dat het geval is, hoe hoog de redelijkerwijze te verwachten kosten van herstel daarvan zijn. De expert kan daarbij tot een hoger of een lager bedrag voor verwijtbare schade komen dan door Lease m aan Lessee in rekening gebracht is. Het oordeel van de expert is in beide gevallen bindend voor partijen Tenzij Lessee de keuze aan Lease m overlaat, is de keuze van de expert aan Lessee, met dien verstande dat de expert moet voldoen aan de volgende voorwaarden: - hij moet bij het Nederlands Instituut voor Registerexperts zijn ingeschreven; - hij moet zijn standplaats binnen 50 kilometer van de stad Amersfoort hebben; - hij moet in staat en bereid zijn binnen twee weken na het verzoek tot arbitrage zijn rapport uit te brengen. Lessee dient zijn keuze van de expert tegelijkertijd met zijn bezwaar tegen de factuur voor verwijtbare schade kenbaar te maken. Bij gebreke daarvan is de keuze aan Lease m Lease m geeft de expert de opdracht tot expertise. Indien de expert Lease m in overwegende mate in het gelijk stelt, dient Lessee de kosten van de expertise aan Lease m te vergoeden. 13. INSPECTIE TIJDENS DE CONTRACTDUUR Lease m heeft te allen tijde het recht de auto te doen inspecteren. Lessee is gehouden op eerste verzoek van Lease m onverwijld mede te delen waar de auto zich bevindt en toegang te verschaffen tot de ruimte waar deze staat. Bij nietnakoming van deze verplichting is Lessee voor elke dag waarin niet wordt nagekomen, aan Lease m een boete verschuldigd van 0,5% van de cataloguswaarde van de auto inclusief BTW, waarbij een gedeelte van een dag als één dag geldt. *14. ONGEVALLENVERZEKERING VOOR INZITTENDEN (OVI), SCHADEVERZEKERING VOOR INZITTENDEN (SVI) *14.1 Indien de dekking van een of meer van bovengenoemde verzekeringen in het leasecontract is overeengekomen, zal Lease m deze verzekeringen afsluiten. *14.2 De onder de ongevallenverzekering voor inzittenden en schadeverzekering voor inzittenden verzekerde sommen staan vermeld op het leasecontract. *14.3 Het maximum aantal inzittenden dat onder de dekking valt is gelijk aan het aantal zitplaatsen in de auto. *14.4 Op de verzekeringsdekking zijn algemene verzekeringsvoorwaarden van toepassing. Lessee is aan deze voorwaarden gebonden. *14.5 De verzekeringspremie wordt, vermeerderd met assurantiebelasting en de administratiekosten van de verzekeringsmaatschappij, in de leaseprijs doorbelast. De regeling van 7.9 geldt ook voor de in dit artikel bedoelde verzekeringen, met dien verstande dat indien Lessee zich met de wijziging of vervanging van verzekeringsvoorwaarden niet kan verenigen, niet de gehele leaseovereenkomst kan worden beëindigd, doch slechts de verzekering waarin zich de wijziging voordoet. In dat geval zal de leaseprijs worden verminderd met het bedrag van de premie voor de beëindigde verzekering(en). (* Alleen van toepassing indien opgenomen in leasecontract) 15. SCHADE VAN LESSEE 15.1 Lease m is niet aansprakelijk voor schade van Lessee ten gevolge van een gebrek van de auto, tenzij dat gebrek gevolg is van opzet of grove schuld van medewerkers van Lease m of Lease m het gebrek bij het aangaan van het leasecontract kende of behoorde te kennen Alleen een gebrek aan de auto zelf, kan tussen partijen als gebrek gelden. 16. JUSTITIËLE SANCTIES EN MAATREGELEN, BESLAGLEGGING OP DE AUTO 16.1 Op eerste verzoek van Lease m dient Lessee de volledige naam, de geboorteplaats en het adres door te geven van de persoon die de auto op een door Lease m op te geven moment heeft bestuurd. Indien het verzoek van Lease m daartoe berust op de omstandigheid dat bij politie of justitie de verdenking bestaat dat met de auto enig strafbaar feit is gepleegd, en Lessee niet aan de hiervoor bedoelde verplichting voldoet, is Lessee na aanmaning een boete verschuldigd van 500,- per dag per overtreding, waarbij een gedeelte van een dag als één dag geldt.

8 16.2 Alle boetes en gevolgen van maatregelen in verband met het gebruik van de auto in de meest ruime zin, zijn voor rekening van Lessee, tenzij de oorzaak daarvan toegerekend kan worden aan Lease m. Als deze aan Lease m worden opgelegd, dient Lessee Lease m op eerste verzoek schadeloos te stellen Indien de auto in beslag wordt genomen, dient Lessee de beslaglegger terstond te informeren over de eigendom van Lease m van de auto en Lease m van het beslag op de hoogte te stellen. Als er een reële mogelijkheid bestaat dat op de auto beslag zal worden gelegd, dient Lessee Lease m daarvan ook op de hoogte te stellen Voor zover nodig geldt de ondertekening van het leasecontract door Lessee als machtiging van Lease m om in naam van Lessee maatregelen te treffen ter opheffing van het beslag. Lessee dient alle kosten van deze maatregelen en schade aan Lease m te vergoeden. Tijdens de periode van beslag duurt de verplichting tot betaling van de leaseprijs voort, ook indien het beslag na afloop van de contractduur voortduurt. 17. BETALING 17.1 Betaling door Lessee vindt plaats door middel van automatische incasso door Lease m van de bankrekening van Lessee. Lessee dient voor ingang van de contractduur een machtiging tot automatische incasso in te vullen en te ondertekenen Het bedrag van de leaseprijs over een maand wordt telkens aan het eind van de voorafgaande maand geïncasseerd. Andere dan door Lessee te betalen bedragen worden geïncasseerd op of kort na de tiende dag na verzending door Lease m van een factuur. Lessee dient ervoor zorg te dragen dat op de hiervoor omschreven tijdstippen van incasso voldoende saldo op de rekening staat Indien automatische incasso op voornoemde momenten niet mogelijk is, raakt Lessee van rechtswege in verzuim. Lessee dient het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de rente als voormeld, dan op andere wijze dan door automatische incasso aan Lease m te betalen. Lessee is over de periode van verzuim contractuele rente verschuldigd van 1,5% per maand, samengesteld berekend, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend De kosten die Lease m dient te maken voor de buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso zijn voor rekening van Lessee. Onder buitengerechtelijke incasso wordt ook verstaan incasso door Lease m zelf. Doorbelasting van de kosten zal plaatsvinden conform de Wet incassokosten. 18. ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST DOOR LEASE M EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR LESSEE 18.1 Lease m kan het leasecontract zonder ingebrekestelling ontbinden indien: A Lessee enige verplichting uit deze overeenkomst of enige wettelijke verplichting die in zijn hoedanigheid van leasenemer op hem rust niet nakomt, tenzij de niet-nakoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt; B beslag wordt gelegd op de auto; C de auto anders dan op grond van een omstandigheid die aan Lease m toerekenbaar is, van overheidswege wordt gevorderd of verbeurd wordt verklaard; D Lessee failliet wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld, ten aanzien van hem surseance of toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt uitgesproken, hij overlijdt of op een van zijn goederen executoriaal beslag wordt gelegd; E Lessee zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats naar het buitenland verplaatst of de auto gebruikelijk in het buitenland stalt; F Lessee de machtiging tot automatische incasso intrekt zonder dat een vervangende machtiging tot automatische incasso is afgegeven; G Lessee bij het aangaan van de overeenkomst omstandigheden heeft verzwegen die van dien aard zijn dat, indien Lease m bij het aangaan van de overeenkomst van die omstandigheden op de hoogte was geweest, zij de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden had gesloten; H de verzekeringsdekking wordt beëindigd of opgeschort of de verzekeraar weigert de auto in verzekeringsdekking te aanvaarden wegens het schadeverloop of wegens andere omstandigheden die voor rekening van Lessee komen; I Lessee ondanks aanmaning in gebreke blijft met het doorgeven van het aantal kilometers of ondanks aanmaning niet meewerkt aan inspectie door Lease m van de auto; J met de auto meer kilometers zijn gereden dan de op het leasecontract vermelde maximale kilometrage; K de auto meer dan 30 achtereenvolgende dagen vermist is; L de auto zodanig beschadigd is of zodanige technische problemen heeft dat herstel economisch of technisch niet verantwoord is ln geval van ontbinding door Lease m: - op grond van een omstandigheid als bedoeld in 18.1 onder A tot en met J is Lessee gehouden tot vergoeding aan Lease m van het totaal van de door Lessee nog verschuldigde toekomstige leasetermijnen over de reguliere

9 contractduur, vermeerderd met een eventuele meerkilometerverrekening, verminderd met de kostenbesparing die Lease m ervaart tengevolge van de voortijdige beëindiging. Deze verplichting laat de eventuele verplichting van Lessee tot betaling uit anderen hoofde onverlet. - op grond van een omstandigheid als bedoeld in 18.1 onder K en L zal het leasecontract per schadedatum of vermissingdatum als beëindigd worden geacht. Onverlet de bepalingen in artikel 7.8 is Lessee dan gehouden tot vergoeding aan Lease m van de eventuele meerkilometers naar rato van het contractueel overeengekomen jaarkilometrage ln geval van ontbinding door Lessee: Lessee is bevoegd de overeenkomst voor het einde van de contractduur met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden op te zeggen. Lessee is dan gehouden tot vergoeding aan Lease m van het totaal van de door Lessee nog verschuldigde toekomstige leasetermijnen over de reguliere contractduur, vermeerderd met een eventuele verrekening van meerkilometers, verminderd met de kostenbesparing die Lease m ervaart tengevolge van de voortijdige beëindiging. De opzegging leidt pas tot beëindiging van de overeenkomst nadat deze vergoeding betaald is. 18.4* Lessee is bevoegd om op basis van de voorwaarden zoals beschreven in artikel 9, de overeenkomst te beëindigen. Lessee is dan gehouden tot vergoeding aan Lease m van de eventuele meerkilometerverrekening, (* Alleen van toepassing indien opgenomen in leasecontract) 18.5 Alle uit de wet voortvloeiende ontbindingsmogelijkheden zijn onverkort van toepassing voor beide partijen. 19. ADRESWIJZIGING VAN LESSEE Lessee is gehouden Lease m onverwijld schriftelijk mededeling te doen van wijziging van zijn adres. Lease m mag het door Lessee opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat haar een nieuw adres is opgegeven. 20. TOEPASSELIJK RECHT Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 21. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN PLICHTEN UIT DE OVEREENKOMST In geval van overdracht van haar onderneming of het deel daarvan waartoe de rechten en plichten uit het leasecontract behoren, is Lease m gerechtigd haar rechten en plichten jegens Lessee aan een derde over te dragen. 22. WIJZIGINGEN Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden of op het leasecontract zijn slechts bindend na voorafgaande schriftelijke vastlegging door partijen. 23. PERSOONSREGISTRATIE EN TOETSING BIJ BUREAU KREDIETREGISTRATIE 23.1 De persoonsgegevens van Lessee worden door Lease m verwerkt in een interne persoonsregistratie. Aan de hand van deze registratie kan Lease m de overeenkomst uitvoeren en op de persoon gerichte productinformatie geven. Verzet tegen verwerking ten behoeve van laatstgenoemd doel zal worden gehonoreerd Lease m zal voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst (laten) toetsen of Lessee is geregistreerd bij Bureau Kredietregistratie. Tijdens de duur van het leasecontract kan Lease m (laten) toetsen of Lessee ook uit anderen hoofde dan in verband met het leasecontract bij Bureau Kredietregistratie is geregistreerd Lease m zal het leasecontract registreren bij Bureau Kredietregistratie lndien Lessee een of meer van zijn financiële verplichtingen jegens Lease m niet nakomt, kan en zal Lease m daarvan voorts melding maken bij Bureau Kredietregistratie.

Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement.

Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement. Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement. 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

«ctekenbevoegd2» «ctekenbevoegd3» Lessee

«ctekenbevoegd2» «ctekenbevoegd3» Lessee OPERATIONELE LEASE OVEREENKOMST Mantelovereenkomst De ondergetekenden: Naam: Adres: Vestigingsplaats: Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: BTW-nummer: «naam» «adres» «huisnummer» «postcode» «plaats»

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Operationele leaseovereenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. Operationele leaseovereenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN Operationele leaseovereenkomst Inhoud Algemene voorwaarden operationele leaseovereenkomst... 3 Algemene voorwaarden verzekering... 8 Voorwaarden van ongevallen-inzittendenverzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NIJWA GROEP BV

ALGEMENE VOORWAARDEN NIJWA GROEP BV ALGEMENE VOORWAARDEN NIJWA GROEP BV Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede op 2 januari 2007 onder nummer 08153367 I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities 1.1Nijwa Groep BV en aan haar

Nadere informatie

Autoreglement Klantnaam

Autoreglement Klantnaam Autoreglement Klantnaam Inhoudsopgave. Pagina Artikel Omschrijving 1 Voorblad autoreglement 2 Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave 4 Inleiding 4 1 Toewijzing lease-auto 4 1.1 Deelnemers lease-auto 4 1.2 Gebruiksovereenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Operational lease

Algemene voorwaarden Operational lease Algemene voorwaarden Operational lease Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 - Toepassing algemene voorwaarden - De Verbonden Onderneming

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9 Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Deze Algemene Voorwaarden zijn onderverdeeld in drie hoofdstukken te weten:

Nadere informatie

Royaal autoverzekering

Royaal autoverzekering Klaverblad Verzekeringen Royaal autoverzekering Voorwaarden van verzekering nr. RA 10 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemene bepalingen 1. De grondslag

Nadere informatie

Royaal autoverzekering

Royaal autoverzekering Klaverblad Verzekeringen Royaal autoverzekering Voorwaarden van verzekering nr. RA 09 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Algemene voorwaarden Algemene bepalingen 1. De grondslag van

Nadere informatie

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V.

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Versie mei 2014 ARTIKEL 1: DEFINITIES In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden worden door VDS Automotive Services B.V. de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine Algemene voorwaarden Online Marketingmachine 1 Artikel 1 Algemene Bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, onderhandelingen en rechtsbetrekkingen

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN van GentleCeph B.V. te ROTTERDAM

ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN van GentleCeph B.V. te ROTTERDAM ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN van GentleCeph B.V. te ROTTERDAM Inhoud 1. Definities... 1 2. Algemeen... 2 3. Informatieverstrekking door Afnemer, Offertes... 2 4. Totstandkoming van de Overeenkomst...

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Totstandkoming Overeenkomst 4. Duur van de Overeenkomst

Nadere informatie

pagina 1/6 14-01-14 algemene voorwaarden YoungGuns B.V.

pagina 1/6 14-01-14 algemene voorwaarden YoungGuns B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNGGUNS B.V. Gevestigd en kantoorhoudende aan de Kasteleinenkampweg 7b, 5222 AX 's-hertogenbosch Dossiernr. K.v.K. 59483113, hierna te noemen Leverancier Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden LOGINSECURE 2015

Algemene Voorwaarden LOGINSECURE 2015 Algemene Voorwaarden LOGINSECURE 2015 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

1 Algemeen. 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

1 Algemeen. 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk door partijen anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met HVMP Marketing B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Prima Auto Polis. model 966-11

Algemene voorwaarden Prima Auto Polis. model 966-11 Algemene voorwaarden Prima Auto Polis model 966-11 Par. 1. Begripsomschrijvingen a. Verzekerde(n) 1. de verzekeringnemer, de tot uitkering gerechtigde (volgens art. 7:925 BW), de eigenaar, de houder, de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van FENIT

Algemene voorwaarden van FENIT Algemene voorwaarden van FENIT Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 FENIT 2003 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND LEVERINGEN EN/OF DIENSTEN Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, AIV voor leveringen en diensten 2006-01 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Versie 1.1 april 2011 Up!Yours Gevestigd en kantoorhoudende aan de Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem, ingeschreven in het handelsregister Centraal Gelderland

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Versie 1 Datum: 01-09-2012 ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden Het geheel van bepalingen zoals in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IPS

Algemene Voorwaarden IPS Algemene Voorwaarden IPS Versie: 4.0 Datum: 11 juni 2015 Artikel 1. Definities 1.1. IPS: IPS B.V. gevestigd te Honselersdijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27374070. 1.2.

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN DE BRABANTSE ONTWIKKELINGS MAATSCHAPPIJ HOLDING B.V

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN DE BRABANTSE ONTWIKKELINGS MAATSCHAPPIJ HOLDING B.V Algemene Inkoopvoorwaarden van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. voor overeenkomsten tot het leveren van zaken/goederen en/of diensten versie: september 2013 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en zijn opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie