ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASE M.NL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASE M.NL"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASE M.NL Versie april 2014 Deze set algemene voorwaarden bestaat uit 23 artikelen.

2 1. INLEIDING EN UITLEG VAN EEN AANTAL IN DEZE ALGEMENE BEPALINGEN VOORKOMENDE BEGRIPPEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op door Lease m te sluiten overeenkomsten van operationele leasing met natuurlijke personen, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf. 1.2 Op grond van de overeenkomst zal Lease m aan Lessee gedurende een nader bepaalde periode een personenauto ter beschikking stellen waartegenover Lessee een vergoeding betaalt. 1.3 Het merk, het type en de uitvoering van de auto waarvan Lessee het gebruiksrecht verkrijgt (hierna: "de auto"), de duur van de periode waarin Lessee bij normaal uitdienen van het contract de auto kan gebruiken (hierna: "de contractduur"), het maximale aantal kilometers dat in een contractjaar zonder betaling van een aanvullende vergoeding met de auto kan worden gereden (hierna: "de jaarkilometrage"), het maximale aantal kilometers dat met de auto kan worden gereden (hierna:"de maximale kilometrage"), de maandelijkse vergoeding (hierna: "de leaseprijs"), eventueel aanvullend overeengekomen opties en accessoires en andere specifieke onderdelen van de overeenkomst, worden vastgelegd in een afzonderlijk contract, hierna "het leasecontract" te noemen. 1.4 De contractduur wordt verdeeld in contractjaren. 1.5 Het leasecontract komt tot stand zodra het leasecontract is ondertekend door Lessee en Lease m. 1.6 Indien, nadat Lease m de opdracht heeft bevestigd aan Lessee, Lessee de auto(s) niet afneemt, is Lease m gerechtigd om 15% van de catalogusprijs van de auto(s), te vermeerderen met rente en kosten, aan Lessee in rekening te brengen. 1.7 De auto blijft eigendom van Lease m. Het is Lessee niet toegestaan de auto te vervreemden of te verpanden of daarop anderszins rechten ten behoeve van derden te vestigen. 1.8 Ingeval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de bepalingen van het leasecontract, zijn de bepalingen van het leasecontract van toepassing. 2. DE LEASEPRIJS 2.1 In de leaseprijs zijn begrepen de volgende kostencomponenten: 1. afschrijving en rente; 2. de kosten voor aflevering en rijklaar maken; 3. de kosten voor de eerste aanvraag van het kenteken en het kentekenbewijs; 4. de kosten voor onderhoud en keuringen; 5. de kosten voor reparaties en het vervangen van banden; *6. De premie van de inleverregeling; (*van toepassing indien opgenomen in leasecontract) 7. de kosten die Lease m maakt voor beheer en administratie van de overeenkomst; 8. de premie van de WA- en cascoverzekering voor de auto; *9. de kosten van inzet van een vervangende auto voor de duur van (schade-)reparatie, voor zover de reparatie langer duurt dan een dag; (*van toepassing indien opgenomen in leasecontract) 10. de motorrijtuigenbelasting; (ook wel houderschapsbelasting of wegenbelasting genoemd) *11. de premies voor een schadeverzekering inzittenden, ongevallenverzekeringinzittenden (*van toepassing indien opgenomen in leasecontract), Alle bovenstaande punten uit 2.1 gelden met inachtneming van de hierna vermelde, of nader overeengekomen voorwaarden. Andere kosten en lasten verbonden aan het gebruik van de auto dan hiervoor genoemd, zoals onder andere die voor brandstof, tol, kilometerheffing, parkeren, reinigen, verkeersboetes en kosten voor het opvragen van een nieuwe kentekencard, zijn voor rekening van Lessee. Indien Lease m deze kosten voor Lessee betaalt, zal Lease m deze kosten doorberekenen aan Lessee. Lessee dient betaling hiervan op eerste verzoek van Lease m te voldoen. 2.2 Indien met de auto in een contractjaar meer kilometers worden gereden dan het gecontracteerde jaarkilometrage, is Lessee per meer gereden kilometer de in het leasecontract bepaalde meerkilometerprijs verschuldigd. De meerkilometers worden na inlevering van de auto, of bij een tussentijdse signalering van een significante overschrijding van het jaarkilometrage, afgerekend. 2.3 Lessee zal maximaal 2 maal per jaar, indien Lease m daarom verzoekt, de actuele kilometerstand aan Lease m opgeven. In geval blijkt dat een saldo is ontstaan van meer dan 5000 overkilometers, is Lease m gerechtigd een tussentijdse kilometerafrekening door te voeren. Indien Lessee na een verzoek van Lease m verzuimt de actuele kilometerstand aan Lease m te bevestigen, is Lease m gerechtigd een schatting van de actuele kilometerstand te maken op basis van bij Lease m bekende gegevens, en op basis daarvan een tussentijdse afrekening te doen. Lessee dient uit eigen beweging Lease m te informeren in geval het overeengekomen jaarkilometrage met meer dan 20% overschreden wordt. 2.4 Indien de auto wordt vermist of de kilometerteller defect is geraakt, zal de kilometerstand op het moment van de vermissing c.q. op het moment dat de kilometerteller defect raakte, op de meest gerede wijze worden bepaald. De klant is gerechtigd tegenbewijs te leveren over de door Lease m berekende kilometerstand.

3 3. WIJZIGING VAN DE LEASEPRIJS 3.1 Een toename van de kosten en lasten genoemd in 2.1 ten gevolge van wijziging of invoering van belastingen en heffingen of wel ten gevolge van andere maatregelen van overheidswege, die in werking treedt of treden na ondertekening van deze overeenkomst, kan vanaf het moment van inwerkingtreding in de leaseprijs worden doorberekend. 3.2 Een verhoging of verlaging van de verzekeringspremie kan worden doorgevoerd in de leaseprijs vanaf het moment dat de verzekeringsmaatschappij deze doorvoert. 4. BETALING VAN DE WAARBORGSOM; AFLEVERING VAN DE AUTO 4.1 De auto wordt, in overleg met Lessee, op het terrein van een door Lease m aangewezen dealerbedrijf ter beschikking van Lessee gesteld. 4.2 Lessee is een waarborgsom aan Lease m verschuldigd. Dit bedrag is afhankelijk van het segment waarin de auto zich bevindt, uitgaande van de classificatie zoals toegepast door de Europese Commissie. Betreft het een auto vanuit het A - segment dan is de waarborgsom 350,-. Betreft het een auto vanuit het B - segment dan is de waarborgsom 500,-. Betreft het een auto vanuit het C - segment dan is de waarborgsom 650,-. Dit bedrag dient op de rekening van Lease m te zijn bijgeschreven voordat de auto door Lease m bij de dealer wordt besteld. Bij gebreke daarvan heeft Lease m het recht het leasecontract eenzijdig te ontbinden. Als Lease m daartoe besluit, zal Lessee aan Lease m een vergoeding schuldig zijn ter grootte van 350,- incl. BTW. 4.3 Lessee zal de auto persoonlijk afhalen, en dient zich met een geldig paspoort of rijbewijs te legitimeren. 4.4 Bij aflevering van de auto wordt een ingebruiknameformulier opgesteld, waarin het kenteken en de kilometerstand, een beschrijving van de staat van de auto en een opsomming van bij de auto geleverde toebehoren worden opgetekend. Dit ingebruiknameformulier dient door Lessee te worden ondertekend, bij gebreke waarvan de auto niet wordt afgegeven, onverminderd de gehoudenheid van Lessee tot betaling van de leaseprijs vanaf het moment genoemd in Indien Lease m de auto ten tijde van de ondertekening van deze overeenkomst moet aanschaffen en de auto ten tijde van de aflevering niet volledig met de gewenste specificaties geleverd kan worden, kan de auto in een op ondergeschikte onderdelen afwijkende uitvoering ter beschikking worden gesteld. 4.6 Het kenteken van de auto wordt op naam van Lessee gesteld. Lease m zal zich middels een RTL-registratie aanmelden als hulpgeregistreerde. 5. WIJZIGING VAN DE STAAT VAN DE AUTO; AANBRENGEN VAN ACCESSOIRES 5.1 Het is Lessee slechts na schriftelijke toestemming van Lease m toegestaan verandering aan te brengen in de inrichting of gedaante van de auto of toevoegingen aan de auto aan te brengen. Dat geldt niet voor accessoires die voorafgaand aan inlevering van de auto zonder kosten en schade ongedaan gemaakt en verwijderd kunnen worden. 5.2 Accessoires dienen voor de auto geschikt te zijn en te voldoen aan de wettelijke eisen. 5.3 Voorafgaand aan inlevering van de auto is Lessee gehouden alle wijzigingen ongedaan te maken en toevoegingen weg te nemen. Als daardoor schade aan de auto ontstaat komt deze onverdeeld voor rekening van Lessee. Als Lessee niet voldoet aan deze verplichting, is Lessee aan Lease m vergoeding verschuldigd van de kosten van ongedaanmaking c.q. wijziging. 5.4 Lease m is Lessee geen vergoeding verschuldigd voor niet ongedaan gemaakte wijzigingen en niet weggenomen toevoegingen. 6. GEBRUIK VAN DE AUTO 6.1 De gebruikers van de auto dienen zorgvuldig, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving en overeenkomstig de bestemming daarvan met de auto en met de toebehoren daarvan om te gaan. 6.2 De bestuurder van de auto dient te beschikken over de lichamelijke en mentale bekwaamheid, de vaardigheid en de wettelijke bevoegdheid om de auto te besturen. 6.3 Lessee zal de auto in goede staat (doen) houden overeenkomstig door Lease m en/of fabrikant/leverancier gegeven richtlijnen voor gebruik en onderhoud. 6.4 De auto mag niet komen buiten de landen of de gebiedsdelen daarvan waarin volgens het Internationaal Verzekeringsbewijs (de "groene kaart') verzekeringsdekking bestaat. 6.5 De auto mag slechts worden gebruikt voor particulier gebruik, derhalve niet ten behoeve van de uitoefening van een beroep of bedrijf van Lessee of van een derde. Gebruik voor woon-werkverkeer wordt geacht particulier gebruik te zijn.

4 6.6 Het is niet toegestaan: - de auto te gebruiken voor snelheids-, prestatie- of betrouwbaarheidswedstrijden of ritten; - de auto te verhuren of deze anderszins tegen betaling aan een derde ter beschikking te stellen; - de auto te gebruiken voor vervoer van personen of zaken tegen betaling; - de auto te gebruiken voor rijles; - met de auto te rijden op circuits die geen onderdeel uitmaken van de openbare weg; - de auto achter te laten zonder deze deugdelijk tegen de risico's van diefstal en beschadiging te hebben beschermd. 6.7 In geval van vermissing van de sleutels dient Lessee adequate maatregelen te treffen ter voorkoming van diefstal van de auto. Lessee dient Lease m hieromtrent terstond in te lichten. 6.8 Indien de kilometerteller defect raakt, dient Lessee Lease m terstond daaromtrent in te lichten. 6.9 Lessee dient de voorschriften van dit artikel en andere bepalingen van deze overeenkomst en van het leasecontract die zich richten op de feitelijke gebruiker van de auto, op te leggen aan alle gebruikers van de auto en toe te zien op de nakoming daarvan Lessee is aansprakelijk voor de gevolgen van niet-nakoming van het bepaalde in dit artikel. Daarbij geldt dat Lessee gelijk als voor eigen handelen en nalaten aansprakelijk is voor de gedragingen en het nalaten van allen die zich daarin bevinden of de auto anderszins gebruiken of daartoe toegang hebben. Dat geldt niet voor handelingen van dieven en van joyriders, mits de vermissing van de auto onverwijld na constatering daarvan aan Lease m en aan de politie is gemeld en vervolgens zo spoedig mogelijk aangifte van diefstal is gedaan. 7. WA- EN CASCOVERZEKERING 7.1 Lease m zal een WA- en cascoverzekering voor de auto afsluiten. 7.2 Op de verzekeringsdekking zijn algemene verzekeringsvoorwaarden van toepassing. Lease m heeft aan Lessee deze voorwaarden beschikbaar gemaakt en Lessee verklaart zich bekend en akkoord met deze voorwaarden. 7.3 De verzekeringspremie wordt, vermeerderd met assurantiebelasting en de administratiekosten van de verzekeringsmaatschappij, in de leaseprijs doorbelast. 7.4 Bij meerdere niet verhaalbare schades per auto per 12 maanden, behoudt Lease m zich het recht voor de verzekeringspremie(s) dan wel het eigen risico te verhogen. Bij meer dan 2 schades per 12 maanden per auto heeft Lease m het recht de cascoverzekering stop te zetten. Lessee is dan verplicht zelf en voor eigen risico een WA en casco verzekering te sluiten, en Lease m een kopie van de polis te verstrekken. Lease m zal vervolgens de kosten van de verzekering uit de leaseprijs verwijderen. Indien Lessee niet zelf voor een WA en casco verzekering zorgt of kan zorgen, is Lease m gerechtigd het leasecontract eenzijdig te beëindigen. Beëindiging zal dan plaatsvinden conform artikel In geval van door de verzekering gedekte schade is Lessee per schadegeval het op het leasecontract genoemde bedrag aan eigen risico verschuldigd. 7.6 In geval van schade aan, met of door de auto veroorzaakt, of vermissing van de auto of onderdelen daarvan, of enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is Lessee verplicht: - Lease m daarvan onverwijld per van in kennis te stellen; - bij vermissing van de auto en bij (het vermoeden van) een strafbaar feit onverwijld aangifte te doen bij de politie; - de door Lease m gegeven instructies op te volgen; - binnen 48 uur na de gebeurtenis een volledig ingevuld en ondertekend aanrijdingformulier (schade aangifteformulier; SAF) aan Lease m te zenden; - Lease m, haar verzekeraar en door haar aangewezen personen alle medewerking te verlenen, inlichtingen te verstrekken en stukken te overleggen die voor de regeling van de schade vereist zijn en zich te onthouden van alles wat de belangen van Lease m en de verzekeringsmaatschappij zou kunnen schaden. 7.7 Voor het transport van de auto na een aanrijding dient Lessee gebruik te maken van de op de groene kaart vermelde hulporganisatie die krachtens de WA-verzekering van de auto voor transport dient zorg te dragen. 7.8 Lessee is aansprakelijk voor de volledige schade aan de auto, door vermissing van de auto dan wel door de auto veroorzaakt voor zover die schade niet door enige verzekering gedekt is. Lessee dient Lease m schadeloos te stellen en zo nodig te vrijwaren. 7.9 Lease m kan doordat zij van verzekeraar wijzigt, de verzekeringsvoorwaarden wijzigen of vervangen door andere voorwaarden. Lease m zal Lessee in dat geval van het voornemen tot wijziging of vervanging op de hoogte stellen, met opgave van de voorgenomen wijzigingen of nieuwe voorwaarden. Indien de wijziging leidt tot een beperking van de dekking of tot een verhoging van de premie, heeft Lessee gedurende 21 dagen na deze kennisgeving de bevoegdheid het leasecontract zonder kosten te beëindigen, tenzij de beperking van de dekking of de verhoging van de premie voortvloeit uit een wettelijke regeling of bepaling. Bij gebreke van tijdige opzegging zijn de nieuwe verzekeringsvoorwaarden van toepassing.

5 8. ONDERHOUD, REPARATIE EN KEURING 8.1 Lessee dient met inachtneming van de in dit artikel omschreven procedure: - de auto te laten onderhouden volgens het bij de auto verstrekte onderhoudsschema; - indien voor de auto de verplichting tot periodieke keuring (A.P.K.) geldt, daarvoor zorg te laten dragen; - in geval van schade en problemen van technische aard, voor herstel daarvan zorg te doen laten dragen; - de auto te laten onderhouden door een aan Lease m gelieerd erkend reparateur. Een overzicht van de aan Lease m gelieerde erkend reparateurs staat weergegeven op de website van Lease m. 8.2 Mits de in dit artikel omschreven procedure is gevolgd, zal Lease m de nota's betalen van reparatie -en onderhoudsbedrijven bij wie Lessee de auto heeft aangeboden voor onderhoud, reparatie, vervanging van banden, of APK-keuring. Indien deze kosten op grond van deze overeenkomst of de wet voor rekening van Lessee komen, bijvoorbeeld omdat ze verband houden met schade waarvoor geen verzekeringsdekking bestaat of onzorgvuldig handelen met de auto, dient Lessee het bedrag van deze kosten op eerste verzoek aan Lease m te vergoeden. De kosten van reparatie, vervanging en onderhoud van door of namens Lessee aangebrachte accessoires en andere toegevoegde of vervangen onderdelen, komen telkens voor rekening van Lessee en dienen door Lessee rechtstreeks aan het onderhouds- of herstelbedrijf te worden voldaan. 8.3 Reparaties waarvan de noodzaak niet voortvloeit uit een schadegeval en onderhoudsbeurten dienen te worden verricht door een door de fabrikant van de auto erkende reparateur of door een door Lessee voorgesteld en door Lease m schriftelijk geaccepteerd ander garagebedrijf. Reparaties waarvan de noodzaak voortvloeit uit een schadegeval dienen te worden verricht bij een door Lease m aan te wijzen schadeherstelbedrijf. 8.4 Indien de auto in Nederland voor een onderhoudsbeurt, een APK-keuring of voor reparatie bij een garagebedrijf wordt aangeboden, dient de bestuurder mede te delen dat de auto eigendom van Lease m is en dat aan Lease m toestemming moet worden gevraagd voor de uitvoering van de werkzaamheden. Het is Lessee niet mogelijk zelf voor rekening van Lease m een opdracht tot onderhoud of reparatie te geven. 8.5 Lease m vergoedt niet de kosten van werkzaamheden waartoe zij geen toestemming heeft verleend. 8.6 Bij onderhoud dient Lessee het bij de auto verstrekte onderhoudsboek door de reparateur te laten invullen. 8.7 Indien buiten Nederland reparatie noodzakelijk is, dient Lessee Lease m daarvoor toestemming te vragen. Indien deze wordt gegeven, dient Lessee de reparatiekosten voor te schieten. Lease m zal dan tegen inlevering van de originele nota de kosten van reparatie vergoeden tot ten hoogste het bedrag dat in Nederland normaliter met een dergelijke reparatie gemoeid is. 8.8 Lessee dient het niveau van vloeistoffen conform fabrieksopgave te (laten) controleren en zo nodig aanvullen. 8.9 Tussentijds noodzakelijke bijvullingen dienen door een bij Lease m aangesloten dealerbedrijf te worden uitgevoerd Indien de auto binnen Nederland door een technisch mankement, waarvan de reparatiekosten binnen deze overeenkomst voor rekening van Lease m komen, onberijdbaar is geworden, vergoedt Lease m de sleepkosten naar de dichtstbijzijnde door Lease m geselecteerde reparateur Mits -indien van toepassing -het bijbehorende afneembare front bij Lease m wordt ingeleverd, wordt niet herstelbare of gestolen audioapparatuur waarvoor de leaseprijs een vergoeding inhoudt, vervangen door gelijkwaardige apparatuur indien en voor zover de cascoverzekering dekking biedt voor de kosten daarvan. Telefoons worden niet vervangen. In geval van diefstal of onherstelbare beschadiging van het navigatiesysteem wordt dat vervangen door een gelijkwaardig systeem, waarbij de kosten van aanschaf en vervanging tot 500,- voor rekening van Lease m komen en voor het meerdere voor rekening van Lessee. Indien een navigatiesysteem voor de tweede keer gestolen wordt of beschadigd raakt, wordt het niet meer vervangen. De kosten van aanschaf van gegevens en gegevensdragers ten behoeve van navigatieapparatuur zijn voor rekening van Lessee. 9. INLEVERREGELING *9.1 Indien de arbeidsovereenkomst van Lessee beëindigd wordt, door een andere reden dan het vanuit eigen beweging opzeggen van de arbeidsovereenkomst, heeft Lessee het recht om met inachtneming van een opzegtermijn van een maand het leasecontract te beëindigen. Voorwaarde daarbij is dat Lessee een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd had en zich niet meer in de proeftijd bevond. *9.2 Indien Lessee gebruik wenst te maken van de inleverregeling genoemd in 2.1, dient Lessee de volgende documenten te overleggen aan Lease m: - een kopie van de beëindigde arbeidsovereenkomst - Een document ondertekend door een procuratiebevoegde binnen de organisatie van de werkgever van Lessee waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst niet vanuit eigen beweging is opgezegd door Lessee; - Een door de Lessee ondertekende opzegging van het leasecontract waarin staat opgenomen dat Lessee gebruikt wenst te maken van de inleverregeling met een verwijzing naar artikel 9.1 van de algemene voorwaarden. (* Alleen van toepassing indien opgenomen in leasecontract)

6 10. VERVANGING VAN DE AUTO TIJDENS REPARATIE *10.1 Indien de auto moet worden gerepareerd, heeft Lessee binnen Nederland recht op vervangend vervoer indien en zodra met herstel van de auto een periode langer dan 24 uur gemoeid is. Als dan zal Lease m ook de kosten van vervangend vervoer voor de eerste periode van 24 uur voor haar rekening nemen, mits in vervangend vervoer is voorzien na bemiddeling en toestemming van Lease m. Indien de auto niet kan worden gebruikt door een andere oorzaak dan reparatie, zoals wegens onderhoud, bestaat geen recht op vervangend vervoer. *10.2 Indien de omstandigheden met zich brengen dat niet aanstonds na het verstrijken van genoemde periode van 24 uur in vervanging van de auto kan worden voorzien, gaat het recht op vervanging in zodra Lease m redelijkerwijze de voor vervanging nodige maatregelen heeft kunnen nemen. *10.3 Het recht op vervangend vervoer geldt niet indien de kosten van reparatie op grond van de wet of deze overeenkomst voor rekening van Lessee komen. *10.4 Het recht op vervangend vervoer bestaat slechts gedurende de periode van reparatie. Lessee of de berijder dient zelf bij de reparateur te informeren naar de vorderingen van het herstel. Lessee dient zelf zorg te dragen voor afmelding van de huurauto bij de verhuurder. *10.5 De kilometers gereden met een vervangende auto tellen mee bij de berekening van het aantal meer- en minderkilometers van de vervangen auto. Bij schade aan, met of door de vervangende auto veroorzaakt is Lessee het eigen risico verschuldigd. Indien de schade verband houdt met overtreding van enig gebod of verbod van deze algemene voorwaarden of een anderszins overeengekomen voorwaarde, is Lessee aansprakelijk voor de volledige schade. *10.6 Een vervangende auto dient met een volle brandstoftank in ontvangst te worden genomen en met een volle brandstoftank te worden ingeleverd. *10.7 Lessee dient ten aanzien van de vervangende auto de voorschriften van de daarop van toepassing zijnde huur overeenkomst in acht te nemen. (* Alleen van toepassing indien opgenomen in leasecontract) 11. INLEVERING VAN DE AUTO BIJ LEASE M; RETOURNERING VAN DE WAARBORGSOM 11.1 De auto dient uiterlijk op de laatste werkdag van de contractduur of, bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, direct na het moment van beëindiging, te worden ingeleverd en afgemeld bij Lease m te Amersfoort. Lessee dient daartoe een afspraak te maken met Lease m Bij inlevering van de auto dient deze schoon te zijn. Bij niet-nakoming van deze verplichting is Lessee 100,00 (Inclusief BTW) aan schoonmaakkosten verschuldigd Bij inlevering van de auto dienen alle toebehoren, zoals alle aan Lessee ter beschikking gestelde delen van het kentekenbewijs, sleutels, sleutelcodes, de groene kaart en, indien van toepassing, alle overige zaken, te worden ingeleverd Indien de auto ook na schriftelijke sommatie niet wordt ingeleverd, is Lease m gerechtigd de auto op kosten van Lessee te laten ophalen. Voorts is Lessee alsdan voor iedere dag dat de auto te laat wordt ingeleverd een boete verschuldigd van 0,5% van de cataloguswaarde van de auto inclusief BTW, waarbij een gedeelte van een dag als één dag geldt. Daarnaast blijft de verplichting tot betaling van de leaseprijs van kracht totdat de auto is ingeleverd Binnen een maand nadat de auto is ingeleverd retourneert Lease m het bedrag van de waarborgsom aan Lessee, verminderd met het bedrag dat Lessee op dat moment nog aan Lease m schuldig is. Dat geldt niet indien niet binnen een maand na inlevering van de auto is vast te stellen welk bedrag Lessee aan Lease m schuldig is of zal zijn. In dat geval wordt het bedrag van de waarborgsom minus het door Lessee verschuldigde geretourneerd binnen een week nadat te dier zake duidelijkheid is verkregen. 12. INSPECTIE VAN DE AUTO NA INLEVERING EN VERGOEDING VAN VERWIJTBARE SCHADE 12.1 Na inlevering wordt de auto geïnspecteerd door Lease m. Lessee kan daarbij aanwezig zijn Bij de inspectie kwalificeert de door Lease m aangewezen schade-expert aan de hand van het Innamenprotocol dat op het leasecontract van toepassing is, de bij inlevering geconstateerde schade als hetzij gebruiksschade, hetzij verwijtbare schade. De verschillen tussen een gebruiksschade en/of verwijtbare schade staan weergegeven op de website van Lease m Voor gebruiksschade worden geen kosten bij Lessee in rekening gebracht. Voor verwijtbare schade in de zin van het Innamenprotocol is Lessee aan Lease m een vergoeding verschuldigd ten bedrage van de redelijkerwijs te verwachten kosten van herstel daarvan Ingeval Lease m van oordeel is dat er sprake is van verwijtbare schade in de zin van het Innamenprotocol, zal zij zo spoedig mogelijk na inlevering van de auto een factuur voor deze kosten sturen Indien Lessee zich niet kan verenigen met de kwalificatie van schade als verwijtbare schade in de zin van het Innamenprotocol of met de begroting van de redelijkerwijs te verwachten kosten van herstel daarvan, dient hij dat binnen een week na verzending van de in 12.4 bedoelde factuur met een aangetekend verzonden brief aan Lease m kenbaar te

7 maken. Bij gebreke van tijdig bezwaar als voormeld zal Lease m de auto kunnen verkopen en staat de juistheid van de factuur tussen partijen vast Indien Lessee binnen de in 12.5 genoemde termijn bezwaar heeft gemaakt, zal een registerexpert volgens de maatstaven van het Innamenprotocol beoordelen of de schade is te kwalificeren als verwijtbare schade in de zin van het Innamenprotocol en, als hij tot het oordeel komt dat dat het geval is, hoe hoog de redelijkerwijze te verwachten kosten van herstel daarvan zijn. De expert kan daarbij tot een hoger of een lager bedrag voor verwijtbare schade komen dan door Lease m aan Lessee in rekening gebracht is. Het oordeel van de expert is in beide gevallen bindend voor partijen Tenzij Lessee de keuze aan Lease m overlaat, is de keuze van de expert aan Lessee, met dien verstande dat de expert moet voldoen aan de volgende voorwaarden: - hij moet bij het Nederlands Instituut voor Registerexperts zijn ingeschreven; - hij moet zijn standplaats binnen 50 kilometer van de stad Amersfoort hebben; - hij moet in staat en bereid zijn binnen twee weken na het verzoek tot arbitrage zijn rapport uit te brengen. Lessee dient zijn keuze van de expert tegelijkertijd met zijn bezwaar tegen de factuur voor verwijtbare schade kenbaar te maken. Bij gebreke daarvan is de keuze aan Lease m Lease m geeft de expert de opdracht tot expertise. Indien de expert Lease m in overwegende mate in het gelijk stelt, dient Lessee de kosten van de expertise aan Lease m te vergoeden. 13. INSPECTIE TIJDENS DE CONTRACTDUUR Lease m heeft te allen tijde het recht de auto te doen inspecteren. Lessee is gehouden op eerste verzoek van Lease m onverwijld mede te delen waar de auto zich bevindt en toegang te verschaffen tot de ruimte waar deze staat. Bij nietnakoming van deze verplichting is Lessee voor elke dag waarin niet wordt nagekomen, aan Lease m een boete verschuldigd van 0,5% van de cataloguswaarde van de auto inclusief BTW, waarbij een gedeelte van een dag als één dag geldt. *14. ONGEVALLENVERZEKERING VOOR INZITTENDEN (OVI), SCHADEVERZEKERING VOOR INZITTENDEN (SVI) *14.1 Indien de dekking van een of meer van bovengenoemde verzekeringen in het leasecontract is overeengekomen, zal Lease m deze verzekeringen afsluiten. *14.2 De onder de ongevallenverzekering voor inzittenden en schadeverzekering voor inzittenden verzekerde sommen staan vermeld op het leasecontract. *14.3 Het maximum aantal inzittenden dat onder de dekking valt is gelijk aan het aantal zitplaatsen in de auto. *14.4 Op de verzekeringsdekking zijn algemene verzekeringsvoorwaarden van toepassing. Lessee is aan deze voorwaarden gebonden. *14.5 De verzekeringspremie wordt, vermeerderd met assurantiebelasting en de administratiekosten van de verzekeringsmaatschappij, in de leaseprijs doorbelast. De regeling van 7.9 geldt ook voor de in dit artikel bedoelde verzekeringen, met dien verstande dat indien Lessee zich met de wijziging of vervanging van verzekeringsvoorwaarden niet kan verenigen, niet de gehele leaseovereenkomst kan worden beëindigd, doch slechts de verzekering waarin zich de wijziging voordoet. In dat geval zal de leaseprijs worden verminderd met het bedrag van de premie voor de beëindigde verzekering(en). (* Alleen van toepassing indien opgenomen in leasecontract) 15. SCHADE VAN LESSEE 15.1 Lease m is niet aansprakelijk voor schade van Lessee ten gevolge van een gebrek van de auto, tenzij dat gebrek gevolg is van opzet of grove schuld van medewerkers van Lease m of Lease m het gebrek bij het aangaan van het leasecontract kende of behoorde te kennen Alleen een gebrek aan de auto zelf, kan tussen partijen als gebrek gelden. 16. JUSTITIËLE SANCTIES EN MAATREGELEN, BESLAGLEGGING OP DE AUTO 16.1 Op eerste verzoek van Lease m dient Lessee de volledige naam, de geboorteplaats en het adres door te geven van de persoon die de auto op een door Lease m op te geven moment heeft bestuurd. Indien het verzoek van Lease m daartoe berust op de omstandigheid dat bij politie of justitie de verdenking bestaat dat met de auto enig strafbaar feit is gepleegd, en Lessee niet aan de hiervoor bedoelde verplichting voldoet, is Lessee na aanmaning een boete verschuldigd van 500,- per dag per overtreding, waarbij een gedeelte van een dag als één dag geldt.

8 16.2 Alle boetes en gevolgen van maatregelen in verband met het gebruik van de auto in de meest ruime zin, zijn voor rekening van Lessee, tenzij de oorzaak daarvan toegerekend kan worden aan Lease m. Als deze aan Lease m worden opgelegd, dient Lessee Lease m op eerste verzoek schadeloos te stellen Indien de auto in beslag wordt genomen, dient Lessee de beslaglegger terstond te informeren over de eigendom van Lease m van de auto en Lease m van het beslag op de hoogte te stellen. Als er een reële mogelijkheid bestaat dat op de auto beslag zal worden gelegd, dient Lessee Lease m daarvan ook op de hoogte te stellen Voor zover nodig geldt de ondertekening van het leasecontract door Lessee als machtiging van Lease m om in naam van Lessee maatregelen te treffen ter opheffing van het beslag. Lessee dient alle kosten van deze maatregelen en schade aan Lease m te vergoeden. Tijdens de periode van beslag duurt de verplichting tot betaling van de leaseprijs voort, ook indien het beslag na afloop van de contractduur voortduurt. 17. BETALING 17.1 Betaling door Lessee vindt plaats door middel van automatische incasso door Lease m van de bankrekening van Lessee. Lessee dient voor ingang van de contractduur een machtiging tot automatische incasso in te vullen en te ondertekenen Het bedrag van de leaseprijs over een maand wordt telkens aan het eind van de voorafgaande maand geïncasseerd. Andere dan door Lessee te betalen bedragen worden geïncasseerd op of kort na de tiende dag na verzending door Lease m van een factuur. Lessee dient ervoor zorg te dragen dat op de hiervoor omschreven tijdstippen van incasso voldoende saldo op de rekening staat Indien automatische incasso op voornoemde momenten niet mogelijk is, raakt Lessee van rechtswege in verzuim. Lessee dient het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de rente als voormeld, dan op andere wijze dan door automatische incasso aan Lease m te betalen. Lessee is over de periode van verzuim contractuele rente verschuldigd van 1,5% per maand, samengesteld berekend, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend De kosten die Lease m dient te maken voor de buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso zijn voor rekening van Lessee. Onder buitengerechtelijke incasso wordt ook verstaan incasso door Lease m zelf. Doorbelasting van de kosten zal plaatsvinden conform de Wet incassokosten. 18. ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST DOOR LEASE M EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR LESSEE 18.1 Lease m kan het leasecontract zonder ingebrekestelling ontbinden indien: A Lessee enige verplichting uit deze overeenkomst of enige wettelijke verplichting die in zijn hoedanigheid van leasenemer op hem rust niet nakomt, tenzij de niet-nakoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt; B beslag wordt gelegd op de auto; C de auto anders dan op grond van een omstandigheid die aan Lease m toerekenbaar is, van overheidswege wordt gevorderd of verbeurd wordt verklaard; D Lessee failliet wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld, ten aanzien van hem surseance of toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt uitgesproken, hij overlijdt of op een van zijn goederen executoriaal beslag wordt gelegd; E Lessee zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats naar het buitenland verplaatst of de auto gebruikelijk in het buitenland stalt; F Lessee de machtiging tot automatische incasso intrekt zonder dat een vervangende machtiging tot automatische incasso is afgegeven; G Lessee bij het aangaan van de overeenkomst omstandigheden heeft verzwegen die van dien aard zijn dat, indien Lease m bij het aangaan van de overeenkomst van die omstandigheden op de hoogte was geweest, zij de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden had gesloten; H de verzekeringsdekking wordt beëindigd of opgeschort of de verzekeraar weigert de auto in verzekeringsdekking te aanvaarden wegens het schadeverloop of wegens andere omstandigheden die voor rekening van Lessee komen; I Lessee ondanks aanmaning in gebreke blijft met het doorgeven van het aantal kilometers of ondanks aanmaning niet meewerkt aan inspectie door Lease m van de auto; J met de auto meer kilometers zijn gereden dan de op het leasecontract vermelde maximale kilometrage; K de auto meer dan 30 achtereenvolgende dagen vermist is; L de auto zodanig beschadigd is of zodanige technische problemen heeft dat herstel economisch of technisch niet verantwoord is ln geval van ontbinding door Lease m: - op grond van een omstandigheid als bedoeld in 18.1 onder A tot en met J is Lessee gehouden tot vergoeding aan Lease m van het totaal van de door Lessee nog verschuldigde toekomstige leasetermijnen over de reguliere

9 contractduur, vermeerderd met een eventuele meerkilometerverrekening, verminderd met de kostenbesparing die Lease m ervaart tengevolge van de voortijdige beëindiging. Deze verplichting laat de eventuele verplichting van Lessee tot betaling uit anderen hoofde onverlet. - op grond van een omstandigheid als bedoeld in 18.1 onder K en L zal het leasecontract per schadedatum of vermissingdatum als beëindigd worden geacht. Onverlet de bepalingen in artikel 7.8 is Lessee dan gehouden tot vergoeding aan Lease m van de eventuele meerkilometers naar rato van het contractueel overeengekomen jaarkilometrage ln geval van ontbinding door Lessee: Lessee is bevoegd de overeenkomst voor het einde van de contractduur met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden op te zeggen. Lessee is dan gehouden tot vergoeding aan Lease m van het totaal van de door Lessee nog verschuldigde toekomstige leasetermijnen over de reguliere contractduur, vermeerderd met een eventuele verrekening van meerkilometers, verminderd met de kostenbesparing die Lease m ervaart tengevolge van de voortijdige beëindiging. De opzegging leidt pas tot beëindiging van de overeenkomst nadat deze vergoeding betaald is. 18.4* Lessee is bevoegd om op basis van de voorwaarden zoals beschreven in artikel 9, de overeenkomst te beëindigen. Lessee is dan gehouden tot vergoeding aan Lease m van de eventuele meerkilometerverrekening, (* Alleen van toepassing indien opgenomen in leasecontract) 18.5 Alle uit de wet voortvloeiende ontbindingsmogelijkheden zijn onverkort van toepassing voor beide partijen. 19. ADRESWIJZIGING VAN LESSEE Lessee is gehouden Lease m onverwijld schriftelijk mededeling te doen van wijziging van zijn adres. Lease m mag het door Lessee opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat haar een nieuw adres is opgegeven. 20. TOEPASSELIJK RECHT Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 21. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN PLICHTEN UIT DE OVEREENKOMST In geval van overdracht van haar onderneming of het deel daarvan waartoe de rechten en plichten uit het leasecontract behoren, is Lease m gerechtigd haar rechten en plichten jegens Lessee aan een derde over te dragen. 22. WIJZIGINGEN Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden of op het leasecontract zijn slechts bindend na voorafgaande schriftelijke vastlegging door partijen. 23. PERSOONSREGISTRATIE EN TOETSING BIJ BUREAU KREDIETREGISTRATIE 23.1 De persoonsgegevens van Lessee worden door Lease m verwerkt in een interne persoonsregistratie. Aan de hand van deze registratie kan Lease m de overeenkomst uitvoeren en op de persoon gerichte productinformatie geven. Verzet tegen verwerking ten behoeve van laatstgenoemd doel zal worden gehonoreerd Lease m zal voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst (laten) toetsen of Lessee is geregistreerd bij Bureau Kredietregistratie. Tijdens de duur van het leasecontract kan Lease m (laten) toetsen of Lessee ook uit anderen hoofde dan in verband met het leasecontract bij Bureau Kredietregistratie is geregistreerd Lease m zal het leasecontract registreren bij Bureau Kredietregistratie lndien Lessee een of meer van zijn financiële verplichtingen jegens Lease m niet nakomt, kan en zal Lease m daarvan voorts melding maken bij Bureau Kredietregistratie.

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASEM.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASEM.NL ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASEM.NL VERSIE 1.0 mei 2013 Deze set algemene voorwaarden bestaat uit 23 artikelen. 1. INLEIDING EN UITLEG VAN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V. Versie 1.4 januari 2014 Deze set algemene voorwaarden bestaat uit 22 artikelen. 1. INLEIDING EN UITLEG VAN EEN AANTAL IN DEZE ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVÉ FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V. Versie 1.5 april 2015 WATDUIDELIJK!

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVÉ FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V. Versie 1.5 april 2015 WATDUIDELIJK! ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVÉ FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V. Versie 1.5 april 2015 WATDUIDELIJK! DEZE SET ALGEMENE VOORWAARDEN BESTAAT UIT 21 ARTIKELEN. INLEIDING EN UITLEG VAN EEN AANTAL IN DEZE ALGEMENE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V. VERSIE 1.3 maart 2012 Deze set algemene voorwaarden bestaat uit 22 artikelen. 1. INLEIDING EN UITLEG VAN EEN AANTAL IN DEZE ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Private Lease

Algemene Voorwaarden Private Lease Algemene Voorwaarden Private Lease Versie 1-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding en uitleg van een aantal in deze Algemene voorwaarden voorkomende begrippen.... 1 2. De leaseprijs... 1 3. Wijziging van de leaseprijs...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVATE LEASE OOSTENDORP AUTOLEASE EN VERHUUR B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVATE LEASE OOSTENDORP AUTOLEASE EN VERHUUR B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVATE LEASE OOSTENDORP AUTOLEASE EN VERHUUR B.V. 1. INLEIDING EN UITLEG VAN EEN AANTAL IN DEZE ALGEMENE BEPALINGEN VOORKOMENDE BEGRIPPEN 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

MANTELOVEREENKOMST LEASE PERSONENAUTO PRIVÉ -PERSONEN

MANTELOVEREENKOMST LEASE PERSONENAUTO PRIVÉ -PERSONEN MANTELOVEREENKOMST LEASE PERSONENAUTO PRIVÉ -PERSONEN Mantelnummer : Vision Car Lease B.V. Kerkhofstraat 21 5554 HG VALKENSWAARD hierna te noemen: lessor en hierna te noemen: lessee Bankrekening / IBAN

Nadere informatie

U neemt het voertuig persoonlijk in ontvangst nadat u zich, met een geldig paspoort of rijbewijs, gelegitimeerd heeft.

U neemt het voertuig persoonlijk in ontvangst nadat u zich, met een geldig paspoort of rijbewijs, gelegitimeerd heeft. ; Deze aanvullende voorwaarden dienen als aanvulling, toelichting en nadere uitwerking op de Algemene voorwaarden van de Stichting Keurmerk Private Lease. Art.1 In welke documenten staan de rechten en

Nadere informatie

-Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.

-Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Algemene huurvoorwaarden Auto Dekker en Jobse Verhuur. Artikel 1: Bepaling van de huurprijs en de duur van de huur. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. V102013 Paraaf...

Pagina 1 van 7. V102013 Paraaf... Pagina 1 van 7 Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Fiat Financial Solutions, Alfa Romeo Financial Solutions en Lancia Financial Solutions zijn handelsnamen van FGA Capital Netherlands B.V. 1.2 Deze algemene

Nadere informatie

Huurvoorwaarden Visser/Wiegman Verhuur

Huurvoorwaarden Visser/Wiegman Verhuur Huurvoorwaarden Visser/Wiegman Verhuur ARTIKEL 1 BEPALING VAN DE HUURPRIJS, OVERIGE KOSTEN EN DE DUUR VAN DE HUUR De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden 1.7.1.3. Aanvullende voorwaarden Aanvulling op artikel 1 In welke documenten staan de rechten en plichten vermeld die ik op grond van de leaseovereenkomst heb? Naast de documenten genoemd in artikel 1

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Private Lease

Aanvullende Voorwaarden Private Lease Aanvullende Voorwaarden Private Lease In dit document vindt u de aanvullingen en afwijkingen die u niet in de Algemene Voorwaarden kan vinden. Dit zijn voor u tevens de onderwerpen waarop u ons kan vergelijken

Nadere informatie

Onder verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verhuurder de huurovereenkomst sluit;

Onder verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verhuurder de huurovereenkomst sluit; Algemene Huurvoorwaarden Solexverhuur Oudelande 01-07-2012 blad 1 Algemene Huurvoorwaarden Solexverhuur Oudelande Begripsomschrijving: In deze voorwaarden wordt verstaan: Onder voertuig: de e-solex, die

Nadere informatie

Auto Lease Company B.V.

Auto Lease Company B.V. Auto Lease Company B.V. Aanvullende voorwaarden Private Lease Versie 1.0 Ingangsdatum: 1-12-2016 1 Inhoudsopgave Aanvulling op artikel 7:... 2 Aanvulling op artikel 8:... 2 Aanvulling op artikel 11:...

Nadere informatie

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder kenmerk 65495861. Artikel 1 Definities 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN VERACHTERT NEDERLAND B.V.

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN VERACHTERT NEDERLAND B.V. ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN VERACHTERT NEDERLAND B.V. Artikel 1: Algemeen - terbeschikkingstelling 1.1 Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op de huurovereenkomsten die Verachtert Nederland

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN OPTELEC NEDERLAND B.V. VOOR HET OPTELEC FLEXIBEL HUUR EN BETAAL PLAN VERSIE 1, JULI 2013

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN OPTELEC NEDERLAND B.V. VOOR HET OPTELEC FLEXIBEL HUUR EN BETAAL PLAN VERSIE 1, JULI 2013 Optelec flexibel huur en betaalplan Heeft u tijdelijk een hulpmiddel nodig? Wilt u niet in één keer het hele aanschafbedrag van een hulpmiddel betalen? Wilt u flexibele betaling met volledige service en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Full-service verhuur Service Bikes b.v.

Algemene voorwaarden Full-service verhuur Service Bikes b.v. Algemene voorwaarden Full-service verhuur Service Bikes b.v. Inhoudsopgave Definities... 3 Artikel 1: Toepassing algemene voorwaarden... 4 Artikel 2 De Overeenkomst... 4 Artikel 3 Het Huurtarief... 4 Artikel

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

Haaglanden Lease BERIJDERSHANDLEIDING

Haaglanden Lease BERIJDERSHANDLEIDING Haaglanden Lease BERIJDERSHANDLEIDING GOED VOORBEREID OP WEG! Gefeliciteerd met uw nieuwe lease-auto! Wij wensen u veilige kilometers toe. In dit instructieboekje vindt u belangrijke informatie voor het

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Bij het huren van een fiets zijn de algemene verhuurvoorwaarden van toepassing zoals u hieronder kunt vinden:

Bij het huren van een fiets zijn de algemene verhuurvoorwaarden van toepassing zoals u hieronder kunt vinden: Algemene voorwaarden Bij het huren van een fiets zijn de algemene verhuurvoorwaarden van toepassing zoals u hieronder kunt vinden: Begripsomschrijving In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Fiets: de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Huur

Algemene voorwaarden Huur Algemene voorwaarden Huur Algemene voorwaarden Huur Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 - Toepassing algemene voorwaarden - Het Huurcontract

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven; BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE VERHUUR Artikel A1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

Nadere informatie

1.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van huurder binden Sign People niet, tenzij deze door Sign People schriftelijk zijn aanvaard.

1.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van huurder binden Sign People niet, tenzij deze door Sign People schriftelijk zijn aanvaard. VERHUUR RECLAME AANHANGERS Algemene Voorwaarden 1. Algemeen: 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten terzake van de verhuur van reclame aanhangers en aanverwante zaken

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden

VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Daar waar Jobe CitySup staat vermeld geldt tevens TsjûkemarSUP. Daar waar SUP wordt genoemd in onderstaande voorwaarden, gelden dezelfde bepalingen voor de andere verhuur-objecten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden van Stellema verzekeringen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden van Stellema verzekeringen 1. Algemeen 1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Financiële Dienstverlener, wordt Stellema Verzekeringen, G. Bleekerstraat 1a, 9291 BS te Kollum bedoeld. 1.2 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen frans heijmans en een

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden op de Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease

Aanvullende voorwaarden op de Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease Aanvullende voorwaarden op de Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease 1. Definities Aanvullende voorwaarden: Deze voorwaarden. Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease. (versie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding tot het uitvoeren van werkzaamheden van DRG VvE Beheer B.V., en op alle

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR Artikel 1: Object van deze overeenkomst Deze voorwaarden hebben betrekking op de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

OVEREENKOMST OPERATIONELE LEASE

OVEREENKOMST OPERATIONELE LEASE De ondergetekenden: OVEREENKOMST OPERATIONELE LEASE 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vemo Lease B.V., alsmede handelend onder de naam Autopermaand.nl, gevestigd te s-gravenzande

Nadere informatie

- Gebruik niet langer dan twee aansluitende werkdagen.

- Gebruik niet langer dan twee aansluitende werkdagen. Gebruikersvoorwaarden Electric Car sharing MisterGreen - PGGM biedt in het kader van Duurzaamheid@PGGM haar werknemers de mogelijkheid om kennis te maken met het rijden in een elektrische auto. - PGGM

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1 1. Algemeen 1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Financiële Dienstverlener, wordt Eveas Verzekeringen, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17078376,Stationsstraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Resultaatgenieters goederen en of diensten van welke

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. 1 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. Artikel 1: Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen,

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW Timmer- en Onderhoudsbedrijf JGA Pauw Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten

Nadere informatie

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Steenvoordenuitvaart

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORWAARDEN

AANVULLENDE VOORWAARDEN AANVULLENDE VOORWAARDEN versienummer: 2, 22 april 2016 AANVULLENDE VOORWAARDEN D. DE DOCUMENTEN VAN DE LEASEOVEREENKOMST EN HUN ONDERLINGE RANGORDE Voor uw gemak heeft Arval bij de vermelde Algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PoopyPets

Algemene Voorwaarden PoopyPets Algemene Voorwaarden PoopyPets In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden; Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Klant om binnen 14 dagen af

Nadere informatie

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat.

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. 2015-01 ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. Artikel 1 Toepassingsgebied. 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Administratie- en Budgetcoaching

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemeen en Toepasselijkheid Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DBR FIETSZEKERPLAN

ALGEMENE VOORWAARDEN DBR FIETSZEKERPLAN ALGEMENE VOORWAARDEN DBR FIETSZEKERPLAN Artikel 1: Begripsbepaling In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: DBR: Dutch Bicycle Rental B.V. gevestigd aan de Solingerstraat 49, 7421 ZR te Deventer,

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij RaaT-Communicatie goederen en of diensten van welke aard ook aan cliënt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Toepassing algemene voorwaarden: (artikel 1) 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten met Leaseconstructie Eindhoven. Deze worden

Nadere informatie

Huurovereenkomst Crumble development HuubieBuubie speelkeuken Pagina 1 van 5

Huurovereenkomst Crumble development HuubieBuubie speelkeuken Pagina 1 van 5 Huurovereenkomst Crumble development HuubieBuubie speelkeuken Pagina 1 van 5 De ondergetekenden: 1. Crumble development, gevestigd te Grubbenvorst, aan de Julianastraat 32, ten deze vertegenwoordigd door

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom Algemene voorwaarden Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst 3. Intellectuele eigendom 4. Betalingsvoorwaarden 5. Annulering en restitutie 6. Wijzigingen in de opdracht 7.

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; ALGEMENE VOORWAARDEN KH LEGAL ADVICE BV 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door MeMo Verzekeringen bv, MeMo Advies bv en MeMo Direct, gevestigd te Almere aan de Transistorweg 91-37, 1322 CL, hierna te noemen:

Nadere informatie

Algemene Lease Voorwaarden (v1.0)

Algemene Lease Voorwaarden (v1.0) Algemene Lease Voorwaarden (v1.0) Algemene Lease Voorwaarden van Isaeus Leasing & Verhuur, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24312797 en terug te vinden op onze website

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Stallingvoorwaarden Caravanstalling Zeewolde

Stallingvoorwaarden Caravanstalling Zeewolde Stallingvoorwaarden Caravanstalling Zeewolde De onderwerpen die aan bod komen zijn: 1. Toepasselijkheid 2. Stallingjaar/ openingstijden 3. Geboden, verboden 4. Aansprakelijkheid/ verzekering 5. Betalingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2.

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Jan de Jong Administratie en Advies 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg

Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg Artikel 1: toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de Stichting Jade Zorg (hierna: de Zorgaanbieder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTRAMED B.V. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1. REIKWIJDTE EN TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN lid 1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

Aanvulling op Algemene Voorwaarden ICT~Office Module 12 Verhuur van IT- en Telecommunicatie- en kantoorapparatuur e.a.

Aanvulling op Algemene Voorwaarden ICT~Office Module 12 Verhuur van IT- en Telecommunicatie- en kantoorapparatuur e.a. De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: Beijes Trappen & Bouw Veldbloemstraat

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden...

Algemene leveringsvoorwaarden... Algemene leveringsvoorwaarden... Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Bouwbedrijf Ben

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

2.2. Aan 3Assurantiën verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van 3Assurantiën, niet tot resultaatsverplichtingen.

2.2. Aan 3Assurantiën verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van 3Assurantiën, niet tot resultaatsverplichtingen. ALGEMENE VOORWAARDEN 3Assurantiën Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door 3Assurantiën, gevestigd te Zaandam aan de J. Breebaardstraat 9, 1507 XD Zaandam, hierna te noemen: 3Assurantiën De wederpartij

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

7. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Leveringsvoorwaarden en enige overeenkomst, dan prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.

7. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Leveringsvoorwaarden en enige overeenkomst, dan prevaleren de bepalingen in de overeenkomst. ALGEMENE VOORWAARDEN REVIVENDO versie 2013 Artikel 1 Toepasselijkheid en totstandkoming 1. In deze overeenkomst wordt onder opdrachtgever verstaan: degene die een offerte, of aanbieding van Revivendo BV,

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden:

Algemene huurvoorwaarden: Algemene huurvoorwaarden: Artikel 1- Toepasselijkheid o 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere met Muco Machines te sluiten of gesloten overeenkomst van huur en verhuur. o 1.2 Tussen

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetadvies Bakker partij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie