Versie 01 Vision Car Lease B.V. mantel privé-personen LEASE PERSONENAUTO PRIVÉ.PERSONEN MANTELOVEREENKOMST. Paraaf:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Versie 01 Vision Car Lease B.V. mantel privé-personen LEASE PERSONENAUTO PRIVÉ.PERSONEN MANTELOVEREENKOMST. Paraaf:"

Transcriptie

1 MANTELOVEREENKOMST LEASE PERSONENAUTO PRIVÉ.PERSONEN Mantelnummer Vision Car Lease B.V. Kerkhofstraat HG VALKENSWMRD hierna te noemen: 'lessor' en Naam relatie Adres relatie Postcode en plaats relatie hierna te noemen: 'lessee' Bankrekening / IBAN nummer : BIC: 1. INLEIDING EN UITLEG VAN EEN AANTAL IN DEZE ALGEMENE BEPALINGEN VOORKOMENDE BEGRIPPEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op door Vision Car Lease B.V. te sluiten overeenkomsten van operationele leasing met natuurlijke personen, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf. Vision Car Lease B.V. wordt hierna aangeduid als lessor; de persoon met wie de overeenkomt wordt aangegaan als lessee, 1.2 Op grond van de overeenkomst zal lessor aan lessee gedurende een nader bepaalde periode een personenauto ter beschikking stellen en een deel van de daarmee gepaard gaande kosten voor haar rekening nemen, waartegenover lessee een vergoeding betaalt. 1.3 Het merk, het type en de uitvoering van de auto waarvan lessee het gebruiksrecht verkrijgt (hierna: "de auto"), de duur van de periode waarin lessee bij normaal uitdienen van het contract de auto kan gebruiken (hierna: "de contractduur"), het maximale aantal kilometers dat in een contractjaar zonder betaling van een aanvullende vergoeding met de auto kan worden gereden (hierna: "de jaarkilometrage"), het maximale aantal kilometers dat met de auto kan worden gereden ("de maximale kilometrage"), de maandelijkse vergoeding (hierna: "de leaseprijs"), eventueel aanvullend overeengekomen opties en accessoires en andere specifieke onderdelen van de overeenkomst, worden vastgelegd in een afzonderlijk contract, hierna "het operationele lease-vereenkomst huurcontractcontract" te noemen. 1.4 De contractduur wordt verdeeld in contractmaanden. 1.5 De leaseovereenkomst komt tot stand zodra het leasecontract is ondertekend door lessee en namens tessor. 1.6 De contractduur en de verplichting tot betaling van de leaseprijs vangen aan zodra lessor lessee heeft bericht dat de auto voor aflevering aan lessee gereed is, 1.7 De auto blijft eigendom van lessor. Het is lessee niet toegestaan de auto te vervreemden of te verpanden of daarop anderszins rechten ten behoeve van derden te vestigen. 1.8 Ingeval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de bepalingen van het leasecontract, zijn de bepalingen van het leasecontract van toepassing. 2. DE LEASEPRIJS 2.1 In de leaseprijs zijn begrepen de volgende kostencomponenten: 1. de afschrijving op de waarde van de auto tijdens de contractduur; 2. de kosten van aflevering en rijklaar maken; 3. de kosten voor de eerste aanvraag van het kenteken en het kentekenbewijs; 4. de kosten van onderhoud en keuringen; 5. de kosten van reparaties en het vervangen van banden; 6. de kosten die lessor maakt voor beheer en administratie van de overeenkomsu 7. de premie van de WA- en cascoverzekering voor de auto; 8. de kosten van de inzet van een vervangende auto voor de duur van reparatie voor zover die langer is dan een dag; 9. de motorrijtuigenbelasting; 10.de premies voor een schadeverzekering inzittenden, ongevallenverzekering inzittenden of verhaalsrechtbijstandsverzekering indien deze dekking(en) zijn overeengekomen; alles met inachtneming van de hierna vermelde of nader overeengekomen voorwaarden en tenzij deze kosten op grond van de overeenkomst of wettelijke bepalingen voor rekening van lessee komen. Andere kosten en lasten verbonden aan het gebruik van de auto dan hiervoor genoemd, zoals die voor brandstof, tol, kilometerheffing, parkeren, reinigen, verkeersboetes en voor het opvragen van nieuwe kentekenbewijzen, zijn voor rekening van lessee. Indien lessor deze kosten betaalt, dient lessee lessor op eerste verzoek schadeloos te stellen. Versie 01 Vision Car Lease B.V. mantel privé-personen Kerkhofstraat 21, 5554 HC Valkenswaa rd T: (o4o) zo8 9z z't, F: (o4o) 2o WWWVISIONCARLEASE.COM INC Bank n( Ka mer va n Koo pha ndel E i nd hoven BTW nr Bo1

2 2.2 Indien met de auto in een contractjaar meer kilometers worden gereden dan de jaarkilometrage, is lessee per meer gereden kilometer de in het leasecontract bepaalde meer kilometerprijs verschuldigd. De meer kilometers worden telkens na een contractjaar en na inlevering van de auto gefactureerd. Vóor een periode korter dan een contractjaar wordt de jaarkilometrage evenredig verminderd en is lessee per kilometer boven de aldus verminderde jaarkilometrage de meer kilometerprijs verschuldigd. Indien tijdens de leaseperiode het werkelijke aantal kilometers dat met het object is gereden, meer dan 10o/o afwijkt van het geschatte totaalkilometrage herrekend naar de verstreken leaseperiode, is Vision Car Leaée gerechtigó een hercalculatie te maken op basis van het juiste jaarkilometrage. Vision Car Lease heeft het rechèin overég met de lessee het jaarkilometrage de leaseperiode en de daarmee verband houdende leaseprijzen per kilometèr en per maand van het desbetreffende object aan te passen vanaf de aanvangsdatum van àe overeenkomst. De minder gereden kilometers worden tot een maximum van 5olo van heltotaal overeengekomen aantal kilometers aan de lessee gecrediteerd. 2.3 Lessee dient telkens op de laatste werkdag van essor oaarom verzoekt, de kilometerstgnd aan lessor op te geven. ilometerprijs over de gehele contractduur verdubbeld. Lessee dient daarn nadat daarvan sprake is, lessor te informeren over overschrijding van de maxi 2'4 Indien de auto wordt vermist of de kilometefteller defect is geraakt, zal de kilometerstand op het moment van de vermissing c.q. op het moment dat de kilometerteller defect raakte, op de meest gerede wijze worden bepaald. 3. WIJZIGING VAN DE LEASEPRIJS 3'1 Telkens na afloop van een contractjaar wordt de leaseprijs verhoogd met het in het leasecontract gelo_emde indexeringspercentage t.w. het consumenten prijs indexcijfèr,.cpl',. 3'2 Een toename van de kosten en lasten genoemd in 2.1 tln gevotge van wijziging of invoering van belastingen en heffingen of ten gevolge vaà andere maatregelen van overheidswege, die in werking treedt of treden na ondertekening van deze overeenkomst, kan vana-f het moment van inwerkingtreding in de leaseprijs worden doorberekend. 3'3 Indien lessor de auto ten tijde van de ondedekening van het leasecontract moet aanschaffen, kan een toename van de rentelast ten gevolge van een stijging van de marktrente tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en het momènivan aflevering van de auto, met inga;g van de vierde maand na de totstandkoming van de overeenkomst in de leaseprijs-worden doorberekend-. Hétzelfde geldt voor een wuziging van de catalogusprus van de auto ten gevolge van àanpassingen van de auto. 3'4 Een verhoging of verlaging van de verzekeringspremié kan worden doorgevoerd in de leaseprijs vanaf het moment dat de verzekeringsmaatschappij deze dóorvoert. 4. BETALING VAN DE EERSTE LEASEVERGOEDING; AFLEVERING van DE AUTo 1.! ou auto wordt op het terrein van leverende dealer ter beschikking van lessee gesteld. 4'2 Lessee is een eerste leasev.ergoeding ter grootte van 10olo van dàcatalogusprijs inclusief opties en accessoires, dit bedrag wordt direct verrekent met de leaseprijs. Dit bedrag dient op de rekening zii van lessor te auto besteld gaat worden door úision Car Leàse BV. ÈU gebreke au daarvan wordt de n, onverminderd de gehoudenheid van lessee tot betalíni van de leaseprijs he vanaf 4'3 Lessee dient de auto in persoon af te halen en dient daarbij een geldig op zijn naam gestetd rijbewijs overleggen. te 4'.4Bij aflevering van de.auto wordt een ingebruikname formulier opgesteld, waarin het kenteken, kilometerstand, de een beschrijving van de stalt van de auto en een opíorring van bij de auto geleverde ing lient door of namens lessee en de erminderd de rijs 1.6. is lessor niet sebonden aan een door haar or door oe oearer lite l"t;:115", leveringsdatum. r de auto ten t oet aanschaffen en de auto aflevering niet worden, kan de auto in een te onderdelen n van de auto 5. WIJZIGING VAN DE 5.1 Het is lessee slechts inrichting de of gedaante va voorafgaand aan inleveri verwijderd kunnen worden, mits de waarde van de auto t en Versie 01 Vision Car Lease B,V. mantel privé_personen T: (o4o) zo8 9z z'r, F: (o4o) 2o INC Ba n k nr. 66 ot 9z.z68 Kamer van Koophandel Eindhoven qq867z BTW nr z.Bor

3 5.2 Accessoires dienen voor de auto geschikt te zijn en te voldoen aan de wettelijke eisen. 5,3 Voorafgaand aan inlevering van de auto is lessee gehouden alle wijzigingen ongedaan te maken en toevoegingen weg te nemen, tenzij daardoor schade ontstaat. Als lessee niet voldoet aan deze verplichting, is lessee aan lessor vergoeding verschuldigd van de kosten van ongedaan making c.q. wijziging. 5.4 lessor is lessee geen vergoeding verschuldigd voor niet ongedaan gemaak[e wijzigingenln niet weggenomen toevoegingen, 6. GEBRUIK VAN DE AUTO 6.1 De gebruikers van de auto dienen zorgvuldig, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving en overeenkomstig de bestemming daarvan met de auto en met de toebehoren daarvan om te gaan. Nèt Oeauto mogen geen strafbare handelingen worden gepleegd. 6.2 De bestuurder van de auto dient te beschikken over de lichamelijke en mentale bekwaamheid, de vaardigheid en de bevoegdheid om de auto te besturen. Indien de bérijder geen medewerking heeft verleend aan een onderzoek naar zijn bevoegdheid en vaardigheid om de auto te besturen, wordt hij vèrmoed daarover niet beschikt te hebben' Indien op grond van wet- of regelgeving naast de bestuurder ook éen of meer in de auto aanwezige andere personen aan bepaalde eisen moeten voldoen, dient of dienen zij aan die bijzondere eisen te voldoen' Indien zij geen medewerking hebben verleend aan een onderzoek daainaar, worden zij vermoed niet aan die eisen te hebben voldaan. 6.3 De auto mag niet komen buiten de landen of de gebiedsdelen daarvan waarin volgens het Internationaal verzekeri n gsbewijs (de " g roene kaart") verzekeri n gsdekki ng bestaat. 6.4 Het is niet toegestaan: - de auto te gebruiken voor e- of betrouwbaarheidswedstrijden of _ritten; - de auto te verhuren of dez betaling aan een derde ter beèchikking te stellen; - de auto te gebruiken voor en of zaken tegen betaling; - de auto te gebruiken voor - met de auto te ruden op circuits die geen onderdeel uitmaken van de openbare weg; - de auto achter te laten zonder deze deugdelijk tegen de risico's van diefstat en oelnaoiging te hebben beschermd. 6'5 In geval van vermissing van de sleutels dient lessee adequate maatregelen te treffen ter voorkoming van diefstal van de auto. 6.6 Indien de kilometerteller defect raakt, dient lessee lessor terstond daaromtrent in te lichten. 6.7 Lessee dient de voorschriften van dit artikel en andere bepalingen van deze overeenkomst en van het leasecontract die zich richten op de feitelijk gebruiker van de auto,-op te leggen aan alle gebruikers van de auto en toe te zien op de nakoming daarvan. 6.8 Lessee is aansprakelijk voor de gevolgen van niet-nakoming van het bepaalde in dit artikel. Daarbij geldt dat lessee gelijk als voor eigen handelen en nalatàn aansprakelijk is vooi oà géoiugingen en het nalaten van allen die zich daarin bevinden of de auto anderszins gebruiken oidaartoe toegéng hebben. Dat geldt niet voor hand vermissing van de a zo spoedig mogelijk iders, mits de daarvan aan lessor en aan de politie is gemeld en vervolgens 7. W A- EN CASCOVERZEKERING 7.1 lessor zal een wa- en cascoverzekering voor de auto afsluiten. 7'2 Lessee is aansprakelijk voor de volledige schade aan de auto, door vermissing van de auto en met of door de auto veroorzaakt voor zover deze niet door de verzekeraar vergoed wordt, Leslee dient lessor schadeloos stellen te en zo nodig te vrijwaren. 7'3 Ingeval de schade, behoudens het eigen risico in de vezekeringsovereenkomst, wel door de vezekeraar wordt vergoed, is lessee per schadegeval het op het leasecontract ginoemde bedrag aan eigen risico verschuldigd. 7'4 DP verzekeringspremie wordt, vermeerderd met assurantiebelasting en/of, indien verplicht, BTW alsmede met de administrati ngsmaatschappij in de leaseprijs doorbelast 7'5 op de verzeker e verzekeringsvóorwaarden van toepassing. Lessee is gebonden aan die algemene v ing. De voor de rubrieken WA, Casco verschuldigde schaden dat op de rubrieken WA en/of Casco is indien de verze ehele duur kking slechts tij orafgaande van het optred schade het oor de t volgende: Versie 01 Vision Car Lease B.V. mantej_ privé_personen Postbus 32, 555oAA Valkenswaard INC Bank nr 66 o'r Kamer van Koophandel Eindhoven qq867z BTW nr Bor

4 7.7 De bonus-/malustrede en de daarbij behorende verzekeringspremie bij aanvang van de tschappij vastgesteld aan de hand van de opgave lessee. Indien het aantal (al dan niet negatieve), niet overeenkomt met het door lessee opgegeven rzekeringspremie worden aangepast. orzaakt, of vermissing van de auto of onderdelen daarvan,.of enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is lessee verplicht: - lessor daaryan onverwijld per fax, of online of, als kennisgeving op deze wijzen niet onverwijld mogelijk is, telefonisch in kennis te stellen; - bij vermissing van de auto en bij (het vermoeden van) een strafbaar feit onverwijld aangifte te doen bij de politie; 7.lO lessor kan de verzekeringsvoorwaarden wijzigen in dat geval van het voornemen tot wijziging of vervan voorgenomen wuzigingen of nieuwe voorwaarden. Indi tot een verhoging van de premie, heeft lessee g leaseovereenkomst zonder kosten te beéindigen premie vooévloeit uit een wettelijke regeling of verzekeringsvoorwaarden van toepassing. en ondeéekend aanrijdingformulier (schade rsonen alle medewerking te verlenen, inlichtingen te ing van de schade vereist zijn en zich te onthouden van atschappij zou kunnen schaden. lessee gebruik te maken van de op de groene kaart van de auto voor kosteloos transport dient zorg te 8. ONDERHOUD, REPARATIE EN KEURING omschreven procedure: erstrekte onderhoudsschema ; an door of namens lessee aangebrachte accessoires en n telkens voor rekening van lessee en dienen door lessee worden voldaan. uit een schadegeval en onderhoudsbeuften dienen te n, en NL-servicecard is verstrekt, is lessee gehouden in de berijdershandleiding. Deze handleiding is te na aflevering van de auto verstuurd aan leséee. ro opgenomen regeling te (doen) controleren of er deze vloeistoffen zo nodig bij te vullen en de. Voor het bijvullen van olie dient de voorgeschreven Versie 01 Vision Car Lease B.V. mantel p-.ré_p.r";;; WWWVISIONCARLEASE.COM INC Bank nr.66ot9zz68 Kamer van Koophandel Eindhoven :qlq.8612 BTW nr zBot

5 8,9 De kosten van vloeistoffen die niet tijdens reparaties en de reguliere onderhoudsbeurten worden aangevuld en/of veruangen, komen voor rekening van lessee, 8.1O Indien de auto anders dan door een aanrijding onberijdbaar is geworden, vergoedt lessor de sleepkosten naar de dichtstbijzijnde door de fabrikant van de auto erkende reparateur, mits de instructies zijn opgevolgd Mits - indien van toepassing - het bijbehorende afneembare front bij lessor wordt ingeleverd, wordt niet herstelbare of gestolen audioapparatuur waarvoor de leaseprijs een vergoeding inhoudt, vervangen door gelijkwaardige apparatuur indien en voor zover de cascoverzekering dekking biedt voor de kosten daarvan. Telefoons worden niet vervangen. In geval van diefstal of onherstelbare beschadiging van het navigatiesysteem wordt dat veruangen door een gelijkwaardig systeem, waarbij de kosten van aanschaf en vervanging tot 500,00 exclusief BTW voor rekening van lessor komen en voor het meerdere voor rekening van lessee. Indien een navigatiesysteem voor de tweede keer gestolen wordt of beschadigd raakt, wordt het niet meer vervangen. De kosten van aanschaf van gegevens en gegevensdragers ten behoeve van navigatieapparatuur zijn voor rekening van lessee. 9. VERVANGING VAN DE AUTO TIJDENS REPARATIE 9.1 Indien de auto moet worden gerepareerd, heeft lessee recht op vervangend vervoer indien en zodra met herstel van de auto een periode langer dan 24 uur gemoeid is, Alsdan zal lessor ook de kosten van vervangend vervoer voor de eerste periode van 24 uur voor haar rekening nemen, mits vervangend veryoer is voorzien na bemiddeling en toestemming van lessor. Indien de auto niet kan worden gebruikt door een andere oorzaak dan reparatie, zoals wegens onderhoud, bestaat geen recht op vervangend vervoer. 9'2 Indien de omstandigheden met zich brengen dat niet aanstonds na het verstrijken van genoemde periode van 24 uur in veryanging van de auto kan worden voorzien, gaat het recht op vervanging in zodra lessor redelijkerwijze de voor vervanging nodige maatregelen heeft kunnen nemen. 9.3 Indien de auto zich in Nederland bevindt, zal lessor hetzij zelf vervangend veryoer ter beschikking stellen, hetzii de kosten van een huurauto vergoeden, mits die auto wordt gehuurd bij een door lessor aangewezen verhuurder. De keuze van de veruangende auto is aan lessor, 9.4 Indien de auto zich buiten Nederland bevindt, geldt er geen recht op veryangend vervoer. 9.5 Het recht op vervangend vervoer geldt niet indien de kosten van reparatie op grond van de wet of deze overeenkomst voor rekening van lessee komen. 9.6 Het recht op vervangend vervoer bestaat slechts gedurende de periode van reparatie. Lessee of de berijder dient zelf bij de reparateur te informeren naar de vorderingen van het herstel. Lessee dient zelf zorg te Oragen voor afmelding van de huurauto bij de verhuurder. 9.7 De kilometers gereden met een vervangende auto tellen mee bij de berekening van het aantal meer- en minderkilometers van de vervangen auto, Bij schade aan, met of doór de vervangànde auto veroorzaakt is lessee het eigen risico verschuldigd. Indien de schade verband houdt met oveftreding van enig gebod of verbod van deze algemene voorwaarden of een anderszins overeengekomen voorwaarde, islessee aa-nèprakelijk voor de volledige schade' Als de schade gedekt is onder de voor de vervangen auto afgesloten verzekering, Éelt een schadegeval voorts mee bij de bepaling van de bonus- /malustrede. 9.8 Een veruangende auto dient met een volle brandstoftank in ontvangst te worden genomen en met een volle brandstoftank te worden ingeleverd. 9'9 Lessee dient ten aanzien van de veruangende auto de voorschriften van deze overeenkomst in acht te nemen. lo. INLEVERING VAN DE AUTO BIJ lessor 10.1 De auto dient uiterlijk op de laatste werkdag van de contractduur of, bij tussentijdse beèindiging van de overeenkomst, direct na het moment van beèindiging, te worden ingeleverd èn afgeméto bij lessor te Valkenswaard. Lessee dient daaéoe een afspraak te maken met lessor. 1O.2 BU inlevering van de auto dient deze schoon te zijn. f O.3 BU inlevering van de auto dienen alle toebehoren, zoals alle aan lessee ter beschikking gestelde delen van het kentekenbewus, sleutels, sleutelcodes, de groene kaart te worden ingeleverd. o t ingeleverd, kosten o sre dag dat d een v g auto inclusi an een ld taling van de auto is rt. INSPECTIE VAN DE AUTO NA INLEVERING EN VERGOEDING VAN VERWIJTBARE SCHADE 11.1 Na inlevering wordt de auto ge'inspecteerd door lessor. Lessee kan daarbij aanwezig zijn en opmerkingen maken. 1f.2 BU de inspectie kwalificeeft lessor aan de hand van het innameprotocol, dat op de leaseovereenkomst van toepassing is, de bij inlevering geconstateerde schade als hetzij gebruiksschade hetzij verwijtbare schade. Het innameprotocol is te vinden op Versie 01 Vision Car Lease B.V. mantel privé-personen Kerkhofstraat 2r, 5554 HC Valkenswaard Postbus 32, 5550 AA Valkenswaard INC Bank nr 66c Kamer van Koophandel Eindhoven qq867z BTW nr Bor

6 11.3 Voorgebruiksschade worden geen kosten bij lessee in rekening gebracht. Voorverwijtbare schade in de zin van het Innameprotocol is lessee aan lessor een vergoeding verschuldigd ten bedrage van de redelijkenarijs te verwachten kosten van herstel daarvan Ingeval lessor van oordeel is dat er sprake is van verwijtbare schade in de zin van het Innameprotocol, zal zij zo spoedig mogelijk na inlevering van de auto een factuuivoordeze kosten sturen. I t kan verenigen met de kwalificatie van schade als verwijtbare schade in de zin van n de begroting van de redelijkerwijs te verwachten kosten van herstel daaruan, dient h verzending van de in 11.4bedoèlde factuur met een aangetekend verzonden brief a dig bezwaar als voormeld zal lessor de auto kunnen verkopen gn vast. 1. termijn bezwaar heeft gemaakt, zal een registerexpert volgens en of de schade is te kwalificeren als verwijtbare schade in de zin van het Innameprotocol en, als hij at dat het geval is, hoe hoog di redelijkerwijze venivachten te kosten van herstel daarva aarbij tot eén hoger of een Éger bedrag voor verwijtbare schade komen dan door le ning gebracht is.-het ooroeet -van de exlpert is in beide gevallen bindend voor partijen. 11'7 Tenzij lessee de keuze keuze van de expert aan lessee, met dien verstande dat de expert moet voldoen aan - hij moet bij het Nederrands perts zijn ingescnreven; - hij moet zijn standplaats bi lkenswàard -hebben; Tiiffi!,?:Hli:ir,?ffi ffi H1:;:tTff :,.,?:#ffi'j".".',lll,.t33:î"i,ll,:li3l3i?i3;" gebreke daarvan is de keuze aan lessor. 11'8 Lessor geeft de expert de opdracht tot expeftise. Indien de expeft lessor in gelijk overwegende stelt, mate in het dient lessee de kosten van de expertise aan lessor te vergoeden. r2. INSPECTIE TIJDENS DE CONTRACTSDUUR ecteren, waar deze zich ook bevindt. Lessee is tot de ruimte waar deze staat. Bij niet_nakoming t nagekomen, aan lessor een boete verschuldigd waarbij een gedeelte van een dag als één dag 13. on INZITTENDEN, SCHADEVERZEKERING lt a t- INZITTENDEN r.:t'r rrr meer van bovengenoemde verzekeringen is overeengekomen, deze ve zal lessor 13'2 De onder de ongevallenverzekering inzittenden en schadevezekering inzittenden vermeld verzekerde sommen op het leasecontract. zijn Het maximumaantal inzittenden dat onder de dekking valt is gelijk aan het aantal zitplaatsen in de auto, 13'3 op d.e verzekeringsdekking ziin algéméne verzekeringsvoorwaarden van toepassing. Lessee voorwaarden gebonden, is aan deze 13'4 De verzekeringspremie wordt, vermeerderd met assurantiebelasting en de administratiekosten van de in de leaseprijs doorbelast. De regeling van 7.10 et dien verstande dat indien lessee zicé met de t kan verenigen, niet de gehele leaseovereenkomst n zich de wijziging voordoet. In dat geval zal de mie voor de beéindigde verzekering(èn). 14. SCHADE VAN LESSEE 14'1 Lessor is niet aansprakelijk voor schade van lesseeten gevolge van een gebrek van de auto, tenzu clat gebrek gevolg is van opzet of grove schuld van medewerkers-van léssor of lessor het gebrek bij het aangaan van de leaseovereenkomst kende of behoorde te kennen. 14'2 Alleen een gebrek aan de auto zelf, anders dan ten gevolge van beschadiging van de auto, kan tussen partijen als gebrek gelden, 15. JUSTITIÈIT SNICTTES EN MAATREGELEN, BESLAGLEGGING OP DE AUTO 15'1 op eerste verzoek van lessor dient lessee de volledige nuààl oàgeboorteplaats geven en het adres van door de persoon te die or op te geven'moment heeft van bestuurd. lessor Indien daartoe het berust vezoek bu óolitié or justiiié oe enig strafbaar ue.ounr.iàlo"ilìfort feit met is geple de auto e hiervoor bedoelde verprichting vitooet, aanmaníng is ressee na een boete verschuldigd van 500,- per dag per overtreding, waarbij een gedeelte één dag geldt. van een dag als Versie 01 Vision Car Lease B.V. mantef prive_p-.s-.rei Kerkhofstraat zr, 5554 HC Valkenswaard INC Bank nr.66.ot 9z.z68 Kamer van Koophandel Eindhoven qq867z BTW nr z.Bot

7 15.2 Alle boetes en gevolgen van maatregelen in verband met het gebruik van de auto in de meest ruime zin, zijn voor rekening van lessee, tenzij de oorzaak daarvan toegerekend kan worden aan lessor. Als deze aan lessor worden opgelegd, dient lessee lessor op eerste verzoek schadeloos te stellen. 15,3 Indien de auto in beslag wordt genomen, dient lessee de beslaglegger terstond te informeren over de eigendom van lessor van de auto en lessor van het beslag op de hoogte te stellen. Als er een reéle mogelijkheid bestaat dat op de auto beslag zal worden gelegd, dient lessee lessor daaryan ook op de hoogte te stellen. 15,4 Voor zover nodig geldt de ondertekening van het leasecontract door lessee als machtiging van lessor om in naam van lessee maatregelen te treffen ter opheffing van het beslag. Lessee dient alle kosten van deze maatregelen en schade aan lessor te vergoeden. Tijdens de periode van beslag duurt de verplichting tot betaling van de leaseprijs vooft, ook indien het beslag na afloop van de contractduur voortduuft. 16. BETALING 16.1 Betaling door lessee vindt plaats door middel van automatische incasso door lessor van de bankrekening van lessee. Lessee dient voor ingang van de contractduur een machtiging tot automatische incasso in te vullen en te ondertekenen: SEPA machtiging consumenten. Bij gebreke daarvan wordt de auto niet aan tessee afgegeven, onverminderd de gehoudenheid van lessee tot betaling van de leaseprijs vanaf het moment genoemd in Het bedrag van de leaseprijs over een maand wordt telkens aan het begin van de voorafgaande maand ge'incasseerd; vooruit betaling. Lessee dient ervoor zorg te dragen dat op de hiervoor omschreven tijdstippen van incasso voldoende saldo op de rekening staat. Lessor kan tevens besluiten ook op andere date een incasso te laten plaatsvinden Indien automatische incasso op voornoemde momenten niet mogelijk is, raakt lessee van rechtswege in verzuim. Lessee dient het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de rente als voormeld, dan op andere wijze dan door automatische incasso aan lessor te betalen. Lessee is over de periode van verzuim contractuele rente verschuldigd van 1,5olo per maand, samengesteld berekend, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend De kosten die lessor dient te maken voor de buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso zijn geheel voor rekening van lessee. Onder buitengerechteluke incasso wordt ook verstaan incasso door lessor zelf, Deze kosten worden bepaald op 15o/o van het te incasseren bedrag, met een minimum van 250, ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST DOOR LESSOR EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR LESSEE l7.l Lessor kan de leaseovereenkomst zonder ingebrekestelling ontbinden indien: A. lessee enige verplichting uit deze overeenkomst of enige wettelijke verplichting die in zijn hoedanigheid van leasenemer op hem rust niet nakomt, tenzij de niet-nakoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt; B. beslag wordt gelegd op de auto; C' de auto anders dan op grond van een omstandigheid die aan lessor toerekenbaar is, van overheidswege wordt gevorderd of verbeurd wordt verklaard; D. lessee failliet wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld, ten aanzien van hem surseance of toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt uitgesproken, hij overlijdt of op een van zijn goederen executoriaal beslag wordt gelegd; E. lessee zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats naar het buitenland verplaatst of de auto gebruikelijk in het buitenland stalt; F. lessee de machtiging tot automatische incasso intrekt zonder dat een vervangende machtiging tot automatische incasso is afgegeven; G. lessee bij het aangaan van de overeenkomst omstandigheden heeft vezwegen die van dien aard zijn dat, indien NL bij het aangaan van de overeenkomst van die omstandigheden op de hoogte was geweest, zij de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden had gesloten; H, de verzekeringsdekking wordt beéindigd of opgeschort of de verzekeraar weigert de auto in verzekeringsdekking te aanvaarden wegens het schadeverloop of wegens andere omstandigheden die voor rekening van lessee komen; I. lessee ondanks aanmaning in gebreke blijft met het doorgeven van het aantal kilometers of ondanks aanmaning niet meewerkt aan inspectie door lessor van de auto; J. met de auto meer kilometers zijn gereden dan de op het leasecontract vermelde maximale kilometrage; K. de auto meer dan 30 achtereenvolgende dagen vermist is; L. de auto zodanig beschadigd is of zodanige technische problemen heeft dat herstel economisch of technisch niet verantwoord is. Versie 01 Vision Car Lease B.V, mantel privé-personen INC Bank nr 66ot9zz68 Kamer van Koophandel Eindhoven t7t78672 BTW n r Bo1

8 17.2 Ingeval van ontbinding door lessor: - op grond van een omstandigheid als bedoeld in 17.1 onder A tot en met J, of - op grond van een omstandigheid als bedoeld in L7.t onder K en L die aan lessee is toe te rekenen; is lessee gehouden tot vergoeding aan lessor van het totaal van de door lessee nog verschuldigde toekomstige leasetermijnen over de reguliere contractduur, vermeerderd met de waarde die de auto bij normaal uitdienen van de overeenkomst naar redelijke verwachting aan het einde van de contractduur zou hebben gehad, verminderd met de kostenbesparing van lessor ten gevolge van de voortijdige beèindiging en de opbrengst van de auto bij de voortijdige verkoop. Deze verplichting laat de eventuele verplichting van lessee tot betaling uit anderen hoofde onverlet Lessee is bevoegd de overeenkomst voor het einde van de contractduur met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden op te zeggen, mits hij aan lessor de in L7.2 omschreven vergoeding betaalt. De opzegging leidt pas tot beèindiging van de overeenkomst nadat deze vergoeding betaald is. 18. ADRESWIJZIGING VAN LESSEE Lessee is gehouden lessor onverwijld schriftelijk mededeling te doen van wijziging van zijn adres. Lessor mag het door lessee opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat haar een nieuw adres is opgegeven. 19. TOEPASSELIJK RECHT Op de overeenkomst is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. 20. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN PLICHTEN UIT DE OVEREENKOMST. In geval van overdracht van haar onderneming of het deel daarvan waartoe de rechten en plichten uit de leaseovereenkomst behoren, is lessor gerechtigd haar rechten en plichten jegens lessee aan een derde over te o ragen, 21. WIJZIGINGEN Afwijkingen van of aanvullingen op deze mantelovereenkomst of op het leasecontract zijn slechts bindend na voorafgaa nde sch riftel ij ke vastleg gi n g door pa rtijen. 22, PERSOONSREGISTRATIE EN TOETSING BIJ BUREAU KREDIETREGISTRATIE 22.1 De persoonsgegevens van lessee worden door lessor verwerkt in een interne persoonsregistratie. Aan de hand van deze registratie kan lessor de overeenkomst uitvoeren en op de persoon gerichte productinformatie geven. Verzet tegen verwerking ten behoeve van laatstgenoemd doel zal worden gehonoreerd Lessor zal voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst toetsen of lessee is geregistreerd bij Bureau Kredietregistratie. Tijdens de duur van de leaseovereenkomst kan lessor toetsen of lessee ook uit anderen hoofde dan in verband met de leaseovereenkomst bij Bureau Kredietregistratie is geregistreerd, 22.3 Lessor zal / kan de leaseovereenkomst registreren bij Bureau Kredietregistratie Indien lessee een of meer van zijn financièle verplichtingen jegens lessòr niet nakomt, kan en zal lessor daarvan voorts melding maken bij Bureau Kredietregistratie. Aldus opgemaakt en getekend te Valkenswaard, datum Vision Car Lease BV, F.H.C. van Heesewijk M.W.M. von Reth *Legitimatie soort : Rijbewijs Nummer: * In het kader van de Wet ldentificatie bu financiéle diensten dienen natuurtijke personen zich te tegitimeren aan de hand van een origineel geldig rijbewijs, paspoort, Europese ldentiteitskaart dan wet ander in de Wet aangeduid document. Versie 01 Vision Car Lease B.V. mantel privé-personen T: (o4o) zo8 gz z'r, F: (o4o) 2o INC Bank nr 66 ot Kamer van Koophandel Eindhoven ryq8672 BTW nr Bo1

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V. Versie 1.4 januari 2014 Deze set algemene voorwaarden bestaat uit 22 artikelen. 1. INLEIDING EN UITLEG VAN EEN AANTAL IN DEZE ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V. VERSIE 1.3 maart 2012 Deze set algemene voorwaarden bestaat uit 22 artikelen. 1. INLEIDING EN UITLEG VAN EEN AANTAL IN DEZE ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVÉ FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V. Versie 1.5 april 2015 WATDUIDELIJK!

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVÉ FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V. Versie 1.5 april 2015 WATDUIDELIJK! ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVÉ FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V. Versie 1.5 april 2015 WATDUIDELIJK! DEZE SET ALGEMENE VOORWAARDEN BESTAAT UIT 21 ARTIKELEN. INLEIDING EN UITLEG VAN EEN AANTAL IN DEZE ALGEMENE

Nadere informatie

MANTELOVEREENKOMST LEASE PERSONENAUTO PRIVÉ -PERSONEN

MANTELOVEREENKOMST LEASE PERSONENAUTO PRIVÉ -PERSONEN MANTELOVEREENKOMST LEASE PERSONENAUTO PRIVÉ -PERSONEN Mantelnummer : Vision Car Lease B.V. Kerkhofstraat 21 5554 HG VALKENSWAARD hierna te noemen: lessor en hierna te noemen: lessee Bankrekening / IBAN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASEM.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASEM.NL ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASEM.NL VERSIE 1.0 mei 2013 Deze set algemene voorwaarden bestaat uit 23 artikelen. 1. INLEIDING EN UITLEG VAN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASE M.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASE M.NL ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASE M.NL Versie april 2014 Deze set algemene voorwaarden bestaat uit 23 artikelen. 1. INLEIDING EN UITLEG VAN EEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Private Lease

Algemene Voorwaarden Private Lease Algemene Voorwaarden Private Lease Versie 1-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding en uitleg van een aantal in deze Algemene voorwaarden voorkomende begrippen.... 1 2. De leaseprijs... 1 3. Wijziging van de leaseprijs...

Nadere informatie

-Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.

-Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Algemene huurvoorwaarden Auto Dekker en Jobse Verhuur. Artikel 1: Bepaling van de huurprijs en de duur van de huur. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVATE LEASE OOSTENDORP AUTOLEASE EN VERHUUR B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVATE LEASE OOSTENDORP AUTOLEASE EN VERHUUR B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVATE LEASE OOSTENDORP AUTOLEASE EN VERHUUR B.V. 1. INLEIDING EN UITLEG VAN EEN AANTAL IN DEZE ALGEMENE BEPALINGEN VOORKOMENDE BEGRIPPEN 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. V102013 Paraaf...

Pagina 1 van 7. V102013 Paraaf... Pagina 1 van 7 Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Fiat Financial Solutions, Alfa Romeo Financial Solutions en Lancia Financial Solutions zijn handelsnamen van FGA Capital Netherlands B.V. 1.2 Deze algemene

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden 1.7.1.3. Aanvullende voorwaarden Aanvulling op artikel 1 In welke documenten staan de rechten en plichten vermeld die ik op grond van de leaseovereenkomst heb? Naast de documenten genoemd in artikel 1

Nadere informatie

U neemt het voertuig persoonlijk in ontvangst nadat u zich, met een geldig paspoort of rijbewijs, gelegitimeerd heeft.

U neemt het voertuig persoonlijk in ontvangst nadat u zich, met een geldig paspoort of rijbewijs, gelegitimeerd heeft. ; Deze aanvullende voorwaarden dienen als aanvulling, toelichting en nadere uitwerking op de Algemene voorwaarden van de Stichting Keurmerk Private Lease. Art.1 In welke documenten staan de rechten en

Nadere informatie

Huurvoorwaarden Visser/Wiegman Verhuur

Huurvoorwaarden Visser/Wiegman Verhuur Huurvoorwaarden Visser/Wiegman Verhuur ARTIKEL 1 BEPALING VAN DE HUURPRIJS, OVERIGE KOSTEN EN DE DUUR VAN DE HUUR De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Private Lease

Aanvullende Voorwaarden Private Lease Aanvullende Voorwaarden Private Lease In dit document vindt u de aanvullingen en afwijkingen die u niet in de Algemene Voorwaarden kan vinden. Dit zijn voor u tevens de onderwerpen waarop u ons kan vergelijken

Nadere informatie

Auto Lease Company B.V.

Auto Lease Company B.V. Auto Lease Company B.V. Aanvullende voorwaarden Private Lease Versie 1.0 Ingangsdatum: 1-12-2016 1 Inhoudsopgave Aanvulling op artikel 7:... 2 Aanvulling op artikel 8:... 2 Aanvulling op artikel 11:...

Nadere informatie

Onder verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verhuurder de huurovereenkomst sluit;

Onder verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verhuurder de huurovereenkomst sluit; Algemene Huurvoorwaarden Solexverhuur Oudelande 01-07-2012 blad 1 Algemene Huurvoorwaarden Solexverhuur Oudelande Begripsomschrijving: In deze voorwaarden wordt verstaan: Onder voertuig: de e-solex, die

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder kenmerk 65495861. Artikel 1 Definities 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

MANTELOVEREENKOMST LEASING

MANTELOVEREENKOMST LEASING MANTELOVEREENKOMST LEASING Debiteurennummer: debiteurennummer» Ondergetekenden: 1. «Statutaire naam» «Adresregel_1» «Postcode» «Plaats» KvK: «KVKnummer», hierna te noemen "Klant", en 2. WagenPlan B.V.

Nadere informatie

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN VERACHTERT NEDERLAND B.V.

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN VERACHTERT NEDERLAND B.V. ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN VERACHTERT NEDERLAND B.V. Artikel 1: Algemeen - terbeschikkingstelling 1.1 Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op de huurovereenkomsten die Verachtert Nederland

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN OPTELEC NEDERLAND B.V. VOOR HET OPTELEC FLEXIBEL HUUR EN BETAAL PLAN VERSIE 1, JULI 2013

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN OPTELEC NEDERLAND B.V. VOOR HET OPTELEC FLEXIBEL HUUR EN BETAAL PLAN VERSIE 1, JULI 2013 Optelec flexibel huur en betaalplan Heeft u tijdelijk een hulpmiddel nodig? Wilt u niet in één keer het hele aanschafbedrag van een hulpmiddel betalen? Wilt u flexibele betaling met volledige service en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering Polis Home 1 (Polis) Personenautoverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding van schade

Nadere informatie

Privé Leaseovereenkomst:

Privé Leaseovereenkomst: Privé Leaseovereenkomst: Click here to enter text. Athlon Car Lease Nederland B.V. Veluwezoom 4 1327 AG Almere Geboortedatum: KvK: H331368710000 hierna

Nadere informatie

1.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van huurder binden Sign People niet, tenzij deze door Sign People schriftelijk zijn aanvaard.

1.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van huurder binden Sign People niet, tenzij deze door Sign People schriftelijk zijn aanvaard. VERHUUR RECLAME AANHANGERS Algemene Voorwaarden 1. Algemeen: 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten terzake van de verhuur van reclame aanhangers en aanverwante zaken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Huur

Algemene voorwaarden Huur Algemene voorwaarden Huur Algemene voorwaarden Huur Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 - Toepassing algemene voorwaarden - Het Huurcontract

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Full-service verhuur Service Bikes b.v.

Algemene voorwaarden Full-service verhuur Service Bikes b.v. Algemene voorwaarden Full-service verhuur Service Bikes b.v. Inhoudsopgave Definities... 3 Artikel 1: Toepassing algemene voorwaarden... 4 Artikel 2 De Overeenkomst... 4 Artikel 3 Het Huurtarief... 4 Artikel

Nadere informatie

OVEREENKOMST OPERATIONELE LEASE

OVEREENKOMST OPERATIONELE LEASE De ondergetekenden: OVEREENKOMST OPERATIONELE LEASE 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vemo Lease B.V., alsmede handelend onder de naam Autopermaand.nl, gevestigd te s-gravenzande

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden op de Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease

Aanvullende voorwaarden op de Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease Aanvullende voorwaarden op de Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease 1. Definities Aanvullende voorwaarden: Deze voorwaarden. Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease. (versie

Nadere informatie

Algemene Lease Voorwaarden (v1.0)

Algemene Lease Voorwaarden (v1.0) Algemene Lease Voorwaarden (v1.0) Algemene Lease Voorwaarden van Isaeus Leasing & Verhuur, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24312797 en terug te vinden op onze website

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

Bij het huren van een fiets zijn de algemene verhuurvoorwaarden van toepassing zoals u hieronder kunt vinden:

Bij het huren van een fiets zijn de algemene verhuurvoorwaarden van toepassing zoals u hieronder kunt vinden: Algemene voorwaarden Bij het huren van een fiets zijn de algemene verhuurvoorwaarden van toepassing zoals u hieronder kunt vinden: Begripsomschrijving In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Fiets: de

Nadere informatie

VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden

VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Daar waar Jobe CitySup staat vermeld geldt tevens TsjûkemarSUP. Daar waar SUP wordt genoemd in onderstaande voorwaarden, gelden dezelfde bepalingen voor de andere verhuur-objecten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PoopyPets

Algemene Voorwaarden PoopyPets Algemene Voorwaarden PoopyPets In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden; Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Klant om binnen 14 dagen af

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

Een betere weg vooruit

Een betere weg vooruit Een betere weg vooruit Algemene voorwaarden operational leasing particulier Bourguignon Autolease B.V. Versie 2014 1. Betekenis van in deze voorwaarden voorkomende begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden:

Algemene huurvoorwaarden: Algemene huurvoorwaarden: Artikel 1- Toepasselijkheid o 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere met Muco Machines te sluiten of gesloten overeenkomst van huur en verhuur. o 1.2 Tussen

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door MeMo Verzekeringen bv, MeMo Advies bv en MeMo Direct, gevestigd te Almere aan de Transistorweg 91-37, 1322 CL, hierna te noemen:

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven; BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE VERHUUR Artikel A1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Folkertsma Financiële Diensten gevestigd te Franeker aan het Noord 42, postcode 8801 KR, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

7. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Leveringsvoorwaarden en enige overeenkomst, dan prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.

7. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Leveringsvoorwaarden en enige overeenkomst, dan prevaleren de bepalingen in de overeenkomst. ALGEMENE VOORWAARDEN REVIVENDO versie 2013 Artikel 1 Toepasselijkheid en totstandkoming 1. In deze overeenkomst wordt onder opdrachtgever verstaan: degene die een offerte, of aanbieding van Revivendo BV,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Skyline Hypotheken BV, gevestigd te Ridderkerk aan de Zadelmakerstraat 59 2984CC, hierna te

Nadere informatie

www.beershypotheken.nl info@beershypotheken.nl

www.beershypotheken.nl info@beershypotheken.nl Algemene voorwaarden Beers Hypotheekadvies.,(artikel 1 t/m 11) Deze algemene voorwaarden worden vanaf 1 januari 2011 gehanteerd door Beers Hypotheekadvies, gevestigd te Den Helder aan de Middenweg 149,

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Privé Leaseovereenkomst: 3400XXX

Privé Leaseovereenkomst: 3400XXX Privé Leaseovereenkomst: 3400XXX XX. van de Naam Athlon Car Lease Nederland B.V. Veluwezoom 4 1327 AG Almere Geboortedatum: XX-XX-XXXX KvK: H331368710000 hierna te noemen "Klant" hierna te noemen Athlon

Nadere informatie

Een betere weg vooruit

Een betere weg vooruit Een betere weg vooruit Algemene voorwaarden operational leasing Bourguignon Autolease B.V. Versie 2013 1. Betekenis van in deze voorwaarden voorkomende begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene Home 1 Algemene Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding

Nadere informatie

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen verhuurder en huurder te sluiten huurovereenkomsten. 1.2 Algemene voorwaarden van huurder

Nadere informatie

Aanvulling op Algemene Voorwaarden ICT~Office Module 12 Verhuur van IT- en Telecommunicatie- en kantoorapparatuur e.a.

Aanvulling op Algemene Voorwaarden ICT~Office Module 12 Verhuur van IT- en Telecommunicatie- en kantoorapparatuur e.a. De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Baartman Assurantiën B.V. gevestigd te Borne aan de Grotestraat 87, 7622 GC,hierna te noemen: Baartman

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Besloten Vennootschap Herenvest Groep, gevestigd te Haarlem, in het Oostpoort Centre, Diakenhuisweg 17,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemeen en Toepasselijkheid Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

- Gebruik niet langer dan twee aansluitende werkdagen.

- Gebruik niet langer dan twee aansluitende werkdagen. Gebruikersvoorwaarden Electric Car sharing MisterGreen - PGGM biedt in het kader van Duurzaamheid@PGGM haar werknemers de mogelijkheid om kennis te maken met het rijden in een elektrische auto. - PGGM

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

2.1. Offertes en tarieven van Meester & De Lange Verzekeringen zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.1. Offertes en tarieven van Meester & De Lange Verzekeringen zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. ALGEMENE VOORWAARDEN MEESTER & DE LANGE VERZEKERINGEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Meester & De Lange Verzekeringen, gevestigd te 8302 CC Emmeloord aan de Koningin Julianastraat 9,

Nadere informatie

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Steenvoordenuitvaart

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. Nationale Zorg & Beheer. Artikel 1: Toepasselijkheid. Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. Nationale Zorg & Beheer. Artikel 1: Toepasselijkheid. Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Nationale Zorg & Beheer Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nationale Zorg & Beheer, gevestigd te Geldrop aan de Diepe Vaart 25, 5663AW, hierna te noemen: "NZB"

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Administratie- en Budgetcoaching

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V.

Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V. Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Life Benefits BV, gevestigd te Roosendaal, aan de Brugstraat 3, hierna te noemen: Life Benefits, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat.

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. 2015-01 ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. Artikel 1 Toepassingsgebied. 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Eeckhout & Slegt financieel adviseurs. gevestigd te Amsterdam aan Plein 40-45 nr,1, postcode 1064SW en de met haar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DBR FIETSZEKERPLAN

ALGEMENE VOORWAARDEN DBR FIETSZEKERPLAN ALGEMENE VOORWAARDEN DBR FIETSZEKERPLAN Artikel 1: Begripsbepaling In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: DBR: Dutch Bicycle Rental B.V. gevestigd aan de Solingerstraat 49, 7421 ZR te Deventer,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Voorwaardenblad 320-91 Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden Artikel 17-21.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Polisblad 3 1.2 Motorrijtuig 3 1.3 Schadegeval 3

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408 NEF0408 Algemene bepalingen voor geldleningen Inhoudsopgave Begripsbepalingen.... 2 Algemeen.... 2 Het bedrag van de lening.... 2 De looptijd van de lening.... 2 Rentepercentage en rente... 3 De aflossing;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Trésor Financieel Adviseurs

Algemene Voorwaarden Trésor Financieel Adviseurs Algemene Voorwaarden Trésor Financieel Adviseurs Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Trésor Financieel Adviseurs, gevestigd te Hoofddorp aan de Henriette Roland Holstlaan 1, 2135 MZ, hierna

Nadere informatie

Algmene voorwaarden Cijfers Uptodate

Algmene voorwaarden Cijfers Uptodate ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Cijfers Uptodate 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten. 3. Werkzaamheden:

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden...

Algemene leveringsvoorwaarden... Algemene leveringsvoorwaarden... Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Bouwbedrijf Ben

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en condities van Onderhoud Service Arnhem voor de verhuur van steigers en het gebruik van onze steigermaterialen en diensten.

Algemene voorwaarden en condities van Onderhoud Service Arnhem voor de verhuur van steigers en het gebruik van onze steigermaterialen en diensten. Algemene voorwaarden en condities van Onderhoud Service Arnhem voor de verhuur van steigers en het gebruik van onze steigermaterialen en diensten. 1 Definities AV; De onderhavige algemene voorwaarden.

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd. Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetcoach2day partij is, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN:

HUUROVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: HUUROVEREENKOMST.. (BB ) DE ONDERGETEKENDEN: 1. de besloten vennootschap Barry Emons Aangepast Spelmateriaal B.V., gevestigd en kantoorhoudende te 5411 LS Zeeland aan de Hoefslag 11, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Artikel 1.3 Indien met betrekking tot de te verlenen diensten, twee overeenkomsten zijn gesloten, geldt de laatste in dagtekening.

Artikel 1.3 Indien met betrekking tot de te verlenen diensten, twee overeenkomsten zijn gesloten, geldt de laatste in dagtekening. Algemene voorwaarden van NIMO-security BV gevestigd te Valkenswaard, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Oost- Brabant, onder nummer 14072301. Artikel 1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding tot het uitvoeren van werkzaamheden van DRG VvE Beheer B.V., en op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners

Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door VDS Hypotheken & Financiële Planning (KvK 60245948), gevestigd te Werkendam aan Van Randwijklaan 49,

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORWAARDEN OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN KEURMERK PRIVATE LEASE

AANVULLENDE VOORWAARDEN OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN KEURMERK PRIVATE LEASE AANVULLENDE VOORWAARDEN OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN KEURMERK PRIVATE LEASE TECHNOLOGY TO ENJOY 1. Definities Aanvullende voorwaarden Algemene voorwaarden Leasemaatschappij Maximaal aantal kilometers Meer-/

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend. ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Poelhekke Hypotheek en Financiële Planning, gevestigd te Rotterdam aan de Catharina van Zoelenstraat 75, 3034SW te Rotterdam, hierna

Nadere informatie