Versie 01 Vision Car Lease B.V. mantel privé-personen LEASE PERSONENAUTO PRIVÉ.PERSONEN MANTELOVEREENKOMST. Paraaf:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Versie 01 Vision Car Lease B.V. mantel privé-personen LEASE PERSONENAUTO PRIVÉ.PERSONEN MANTELOVEREENKOMST. Paraaf:"

Transcriptie

1 MANTELOVEREENKOMST LEASE PERSONENAUTO PRIVÉ.PERSONEN Mantelnummer Vision Car Lease B.V. Kerkhofstraat HG VALKENSWMRD hierna te noemen: 'lessor' en Naam relatie Adres relatie Postcode en plaats relatie hierna te noemen: 'lessee' Bankrekening / IBAN nummer : BIC: 1. INLEIDING EN UITLEG VAN EEN AANTAL IN DEZE ALGEMENE BEPALINGEN VOORKOMENDE BEGRIPPEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op door Vision Car Lease B.V. te sluiten overeenkomsten van operationele leasing met natuurlijke personen, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf. Vision Car Lease B.V. wordt hierna aangeduid als lessor; de persoon met wie de overeenkomt wordt aangegaan als lessee, 1.2 Op grond van de overeenkomst zal lessor aan lessee gedurende een nader bepaalde periode een personenauto ter beschikking stellen en een deel van de daarmee gepaard gaande kosten voor haar rekening nemen, waartegenover lessee een vergoeding betaalt. 1.3 Het merk, het type en de uitvoering van de auto waarvan lessee het gebruiksrecht verkrijgt (hierna: "de auto"), de duur van de periode waarin lessee bij normaal uitdienen van het contract de auto kan gebruiken (hierna: "de contractduur"), het maximale aantal kilometers dat in een contractjaar zonder betaling van een aanvullende vergoeding met de auto kan worden gereden (hierna: "de jaarkilometrage"), het maximale aantal kilometers dat met de auto kan worden gereden ("de maximale kilometrage"), de maandelijkse vergoeding (hierna: "de leaseprijs"), eventueel aanvullend overeengekomen opties en accessoires en andere specifieke onderdelen van de overeenkomst, worden vastgelegd in een afzonderlijk contract, hierna "het operationele lease-vereenkomst huurcontractcontract" te noemen. 1.4 De contractduur wordt verdeeld in contractmaanden. 1.5 De leaseovereenkomst komt tot stand zodra het leasecontract is ondertekend door lessee en namens tessor. 1.6 De contractduur en de verplichting tot betaling van de leaseprijs vangen aan zodra lessor lessee heeft bericht dat de auto voor aflevering aan lessee gereed is, 1.7 De auto blijft eigendom van lessor. Het is lessee niet toegestaan de auto te vervreemden of te verpanden of daarop anderszins rechten ten behoeve van derden te vestigen. 1.8 Ingeval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de bepalingen van het leasecontract, zijn de bepalingen van het leasecontract van toepassing. 2. DE LEASEPRIJS 2.1 In de leaseprijs zijn begrepen de volgende kostencomponenten: 1. de afschrijving op de waarde van de auto tijdens de contractduur; 2. de kosten van aflevering en rijklaar maken; 3. de kosten voor de eerste aanvraag van het kenteken en het kentekenbewijs; 4. de kosten van onderhoud en keuringen; 5. de kosten van reparaties en het vervangen van banden; 6. de kosten die lessor maakt voor beheer en administratie van de overeenkomsu 7. de premie van de WA- en cascoverzekering voor de auto; 8. de kosten van de inzet van een vervangende auto voor de duur van reparatie voor zover die langer is dan een dag; 9. de motorrijtuigenbelasting; 10.de premies voor een schadeverzekering inzittenden, ongevallenverzekering inzittenden of verhaalsrechtbijstandsverzekering indien deze dekking(en) zijn overeengekomen; alles met inachtneming van de hierna vermelde of nader overeengekomen voorwaarden en tenzij deze kosten op grond van de overeenkomst of wettelijke bepalingen voor rekening van lessee komen. Andere kosten en lasten verbonden aan het gebruik van de auto dan hiervoor genoemd, zoals die voor brandstof, tol, kilometerheffing, parkeren, reinigen, verkeersboetes en voor het opvragen van nieuwe kentekenbewijzen, zijn voor rekening van lessee. Indien lessor deze kosten betaalt, dient lessee lessor op eerste verzoek schadeloos te stellen. Versie 01 Vision Car Lease B.V. mantel privé-personen Kerkhofstraat 21, 5554 HC Valkenswaa rd T: (o4o) zo8 9z z't, F: (o4o) 2o WWWVISIONCARLEASE.COM INC Bank n( Ka mer va n Koo pha ndel E i nd hoven BTW nr Bo1

2 2.2 Indien met de auto in een contractjaar meer kilometers worden gereden dan de jaarkilometrage, is lessee per meer gereden kilometer de in het leasecontract bepaalde meer kilometerprijs verschuldigd. De meer kilometers worden telkens na een contractjaar en na inlevering van de auto gefactureerd. Vóor een periode korter dan een contractjaar wordt de jaarkilometrage evenredig verminderd en is lessee per kilometer boven de aldus verminderde jaarkilometrage de meer kilometerprijs verschuldigd. Indien tijdens de leaseperiode het werkelijke aantal kilometers dat met het object is gereden, meer dan 10o/o afwijkt van het geschatte totaalkilometrage herrekend naar de verstreken leaseperiode, is Vision Car Leaée gerechtigó een hercalculatie te maken op basis van het juiste jaarkilometrage. Vision Car Lease heeft het rechèin overég met de lessee het jaarkilometrage de leaseperiode en de daarmee verband houdende leaseprijzen per kilometèr en per maand van het desbetreffende object aan te passen vanaf de aanvangsdatum van àe overeenkomst. De minder gereden kilometers worden tot een maximum van 5olo van heltotaal overeengekomen aantal kilometers aan de lessee gecrediteerd. 2.3 Lessee dient telkens op de laatste werkdag van essor oaarom verzoekt, de kilometerstgnd aan lessor op te geven. ilometerprijs over de gehele contractduur verdubbeld. Lessee dient daarn nadat daarvan sprake is, lessor te informeren over overschrijding van de maxi 2'4 Indien de auto wordt vermist of de kilometefteller defect is geraakt, zal de kilometerstand op het moment van de vermissing c.q. op het moment dat de kilometerteller defect raakte, op de meest gerede wijze worden bepaald. 3. WIJZIGING VAN DE LEASEPRIJS 3'1 Telkens na afloop van een contractjaar wordt de leaseprijs verhoogd met het in het leasecontract gelo_emde indexeringspercentage t.w. het consumenten prijs indexcijfèr,.cpl',. 3'2 Een toename van de kosten en lasten genoemd in 2.1 tln gevotge van wijziging of invoering van belastingen en heffingen of ten gevolge vaà andere maatregelen van overheidswege, die in werking treedt of treden na ondertekening van deze overeenkomst, kan vana-f het moment van inwerkingtreding in de leaseprijs worden doorberekend. 3'3 Indien lessor de auto ten tijde van de ondedekening van het leasecontract moet aanschaffen, kan een toename van de rentelast ten gevolge van een stijging van de marktrente tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en het momènivan aflevering van de auto, met inga;g van de vierde maand na de totstandkoming van de overeenkomst in de leaseprijs-worden doorberekend-. Hétzelfde geldt voor een wuziging van de catalogusprus van de auto ten gevolge van àanpassingen van de auto. 3'4 Een verhoging of verlaging van de verzekeringspremié kan worden doorgevoerd in de leaseprijs vanaf het moment dat de verzekeringsmaatschappij deze dóorvoert. 4. BETALING VAN DE EERSTE LEASEVERGOEDING; AFLEVERING van DE AUTo 1.! ou auto wordt op het terrein van leverende dealer ter beschikking van lessee gesteld. 4'2 Lessee is een eerste leasev.ergoeding ter grootte van 10olo van dàcatalogusprijs inclusief opties en accessoires, dit bedrag wordt direct verrekent met de leaseprijs. Dit bedrag dient op de rekening zii van lessor te auto besteld gaat worden door úision Car Leàse BV. ÈU gebreke au daarvan wordt de n, onverminderd de gehoudenheid van lessee tot betalíni van de leaseprijs he vanaf 4'3 Lessee dient de auto in persoon af te halen en dient daarbij een geldig op zijn naam gestetd rijbewijs overleggen. te 4'.4Bij aflevering van de.auto wordt een ingebruikname formulier opgesteld, waarin het kenteken, kilometerstand, de een beschrijving van de stalt van de auto en een opíorring van bij de auto geleverde ing lient door of namens lessee en de erminderd de rijs 1.6. is lessor niet sebonden aan een door haar or door oe oearer lite l"t;:115", leveringsdatum. r de auto ten t oet aanschaffen en de auto aflevering niet worden, kan de auto in een te onderdelen n van de auto 5. WIJZIGING VAN DE 5.1 Het is lessee slechts inrichting de of gedaante va voorafgaand aan inleveri verwijderd kunnen worden, mits de waarde van de auto t en Versie 01 Vision Car Lease B,V. mantel privé_personen T: (o4o) zo8 9z z'r, F: (o4o) 2o INC Ba n k nr. 66 ot 9z.z68 Kamer van Koophandel Eindhoven qq867z BTW nr z.Bor

3 5.2 Accessoires dienen voor de auto geschikt te zijn en te voldoen aan de wettelijke eisen. 5,3 Voorafgaand aan inlevering van de auto is lessee gehouden alle wijzigingen ongedaan te maken en toevoegingen weg te nemen, tenzij daardoor schade ontstaat. Als lessee niet voldoet aan deze verplichting, is lessee aan lessor vergoeding verschuldigd van de kosten van ongedaan making c.q. wijziging. 5.4 lessor is lessee geen vergoeding verschuldigd voor niet ongedaan gemaak[e wijzigingenln niet weggenomen toevoegingen, 6. GEBRUIK VAN DE AUTO 6.1 De gebruikers van de auto dienen zorgvuldig, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving en overeenkomstig de bestemming daarvan met de auto en met de toebehoren daarvan om te gaan. Nèt Oeauto mogen geen strafbare handelingen worden gepleegd. 6.2 De bestuurder van de auto dient te beschikken over de lichamelijke en mentale bekwaamheid, de vaardigheid en de bevoegdheid om de auto te besturen. Indien de bérijder geen medewerking heeft verleend aan een onderzoek naar zijn bevoegdheid en vaardigheid om de auto te besturen, wordt hij vèrmoed daarover niet beschikt te hebben' Indien op grond van wet- of regelgeving naast de bestuurder ook éen of meer in de auto aanwezige andere personen aan bepaalde eisen moeten voldoen, dient of dienen zij aan die bijzondere eisen te voldoen' Indien zij geen medewerking hebben verleend aan een onderzoek daainaar, worden zij vermoed niet aan die eisen te hebben voldaan. 6.3 De auto mag niet komen buiten de landen of de gebiedsdelen daarvan waarin volgens het Internationaal verzekeri n gsbewijs (de " g roene kaart") verzekeri n gsdekki ng bestaat. 6.4 Het is niet toegestaan: - de auto te gebruiken voor e- of betrouwbaarheidswedstrijden of _ritten; - de auto te verhuren of dez betaling aan een derde ter beèchikking te stellen; - de auto te gebruiken voor en of zaken tegen betaling; - de auto te gebruiken voor - met de auto te ruden op circuits die geen onderdeel uitmaken van de openbare weg; - de auto achter te laten zonder deze deugdelijk tegen de risico's van diefstat en oelnaoiging te hebben beschermd. 6'5 In geval van vermissing van de sleutels dient lessee adequate maatregelen te treffen ter voorkoming van diefstal van de auto. 6.6 Indien de kilometerteller defect raakt, dient lessee lessor terstond daaromtrent in te lichten. 6.7 Lessee dient de voorschriften van dit artikel en andere bepalingen van deze overeenkomst en van het leasecontract die zich richten op de feitelijk gebruiker van de auto,-op te leggen aan alle gebruikers van de auto en toe te zien op de nakoming daarvan. 6.8 Lessee is aansprakelijk voor de gevolgen van niet-nakoming van het bepaalde in dit artikel. Daarbij geldt dat lessee gelijk als voor eigen handelen en nalatàn aansprakelijk is vooi oà géoiugingen en het nalaten van allen die zich daarin bevinden of de auto anderszins gebruiken oidaartoe toegéng hebben. Dat geldt niet voor hand vermissing van de a zo spoedig mogelijk iders, mits de daarvan aan lessor en aan de politie is gemeld en vervolgens 7. W A- EN CASCOVERZEKERING 7.1 lessor zal een wa- en cascoverzekering voor de auto afsluiten. 7'2 Lessee is aansprakelijk voor de volledige schade aan de auto, door vermissing van de auto en met of door de auto veroorzaakt voor zover deze niet door de verzekeraar vergoed wordt, Leslee dient lessor schadeloos stellen te en zo nodig te vrijwaren. 7'3 Ingeval de schade, behoudens het eigen risico in de vezekeringsovereenkomst, wel door de vezekeraar wordt vergoed, is lessee per schadegeval het op het leasecontract ginoemde bedrag aan eigen risico verschuldigd. 7'4 DP verzekeringspremie wordt, vermeerderd met assurantiebelasting en/of, indien verplicht, BTW alsmede met de administrati ngsmaatschappij in de leaseprijs doorbelast 7'5 op de verzeker e verzekeringsvóorwaarden van toepassing. Lessee is gebonden aan die algemene v ing. De voor de rubrieken WA, Casco verschuldigde schaden dat op de rubrieken WA en/of Casco is indien de verze ehele duur kking slechts tij orafgaande van het optred schade het oor de t volgende: Versie 01 Vision Car Lease B.V. mantej_ privé_personen Postbus 32, 555oAA Valkenswaard INC Bank nr 66 o'r Kamer van Koophandel Eindhoven qq867z BTW nr Bor

4 7.7 De bonus-/malustrede en de daarbij behorende verzekeringspremie bij aanvang van de tschappij vastgesteld aan de hand van de opgave lessee. Indien het aantal (al dan niet negatieve), niet overeenkomt met het door lessee opgegeven rzekeringspremie worden aangepast. orzaakt, of vermissing van de auto of onderdelen daarvan,.of enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is lessee verplicht: - lessor daaryan onverwijld per fax, of online of, als kennisgeving op deze wijzen niet onverwijld mogelijk is, telefonisch in kennis te stellen; - bij vermissing van de auto en bij (het vermoeden van) een strafbaar feit onverwijld aangifte te doen bij de politie; 7.lO lessor kan de verzekeringsvoorwaarden wijzigen in dat geval van het voornemen tot wijziging of vervan voorgenomen wuzigingen of nieuwe voorwaarden. Indi tot een verhoging van de premie, heeft lessee g leaseovereenkomst zonder kosten te beéindigen premie vooévloeit uit een wettelijke regeling of verzekeringsvoorwaarden van toepassing. en ondeéekend aanrijdingformulier (schade rsonen alle medewerking te verlenen, inlichtingen te ing van de schade vereist zijn en zich te onthouden van atschappij zou kunnen schaden. lessee gebruik te maken van de op de groene kaart van de auto voor kosteloos transport dient zorg te 8. ONDERHOUD, REPARATIE EN KEURING omschreven procedure: erstrekte onderhoudsschema ; an door of namens lessee aangebrachte accessoires en n telkens voor rekening van lessee en dienen door lessee worden voldaan. uit een schadegeval en onderhoudsbeuften dienen te n, en NL-servicecard is verstrekt, is lessee gehouden in de berijdershandleiding. Deze handleiding is te na aflevering van de auto verstuurd aan leséee. ro opgenomen regeling te (doen) controleren of er deze vloeistoffen zo nodig bij te vullen en de. Voor het bijvullen van olie dient de voorgeschreven Versie 01 Vision Car Lease B.V. mantel p-.ré_p.r";;; WWWVISIONCARLEASE.COM INC Bank nr.66ot9zz68 Kamer van Koophandel Eindhoven :qlq.8612 BTW nr zBot

5 8,9 De kosten van vloeistoffen die niet tijdens reparaties en de reguliere onderhoudsbeurten worden aangevuld en/of veruangen, komen voor rekening van lessee, 8.1O Indien de auto anders dan door een aanrijding onberijdbaar is geworden, vergoedt lessor de sleepkosten naar de dichtstbijzijnde door de fabrikant van de auto erkende reparateur, mits de instructies zijn opgevolgd Mits - indien van toepassing - het bijbehorende afneembare front bij lessor wordt ingeleverd, wordt niet herstelbare of gestolen audioapparatuur waarvoor de leaseprijs een vergoeding inhoudt, vervangen door gelijkwaardige apparatuur indien en voor zover de cascoverzekering dekking biedt voor de kosten daarvan. Telefoons worden niet vervangen. In geval van diefstal of onherstelbare beschadiging van het navigatiesysteem wordt dat veruangen door een gelijkwaardig systeem, waarbij de kosten van aanschaf en vervanging tot 500,00 exclusief BTW voor rekening van lessor komen en voor het meerdere voor rekening van lessee. Indien een navigatiesysteem voor de tweede keer gestolen wordt of beschadigd raakt, wordt het niet meer vervangen. De kosten van aanschaf van gegevens en gegevensdragers ten behoeve van navigatieapparatuur zijn voor rekening van lessee. 9. VERVANGING VAN DE AUTO TIJDENS REPARATIE 9.1 Indien de auto moet worden gerepareerd, heeft lessee recht op vervangend vervoer indien en zodra met herstel van de auto een periode langer dan 24 uur gemoeid is, Alsdan zal lessor ook de kosten van vervangend vervoer voor de eerste periode van 24 uur voor haar rekening nemen, mits vervangend veryoer is voorzien na bemiddeling en toestemming van lessor. Indien de auto niet kan worden gebruikt door een andere oorzaak dan reparatie, zoals wegens onderhoud, bestaat geen recht op vervangend vervoer. 9'2 Indien de omstandigheden met zich brengen dat niet aanstonds na het verstrijken van genoemde periode van 24 uur in veryanging van de auto kan worden voorzien, gaat het recht op vervanging in zodra lessor redelijkerwijze de voor vervanging nodige maatregelen heeft kunnen nemen. 9.3 Indien de auto zich in Nederland bevindt, zal lessor hetzij zelf vervangend veryoer ter beschikking stellen, hetzii de kosten van een huurauto vergoeden, mits die auto wordt gehuurd bij een door lessor aangewezen verhuurder. De keuze van de veruangende auto is aan lessor, 9.4 Indien de auto zich buiten Nederland bevindt, geldt er geen recht op veryangend vervoer. 9.5 Het recht op vervangend vervoer geldt niet indien de kosten van reparatie op grond van de wet of deze overeenkomst voor rekening van lessee komen. 9.6 Het recht op vervangend vervoer bestaat slechts gedurende de periode van reparatie. Lessee of de berijder dient zelf bij de reparateur te informeren naar de vorderingen van het herstel. Lessee dient zelf zorg te Oragen voor afmelding van de huurauto bij de verhuurder. 9.7 De kilometers gereden met een vervangende auto tellen mee bij de berekening van het aantal meer- en minderkilometers van de vervangen auto, Bij schade aan, met of doór de vervangànde auto veroorzaakt is lessee het eigen risico verschuldigd. Indien de schade verband houdt met oveftreding van enig gebod of verbod van deze algemene voorwaarden of een anderszins overeengekomen voorwaarde, islessee aa-nèprakelijk voor de volledige schade' Als de schade gedekt is onder de voor de vervangen auto afgesloten verzekering, Éelt een schadegeval voorts mee bij de bepaling van de bonus- /malustrede. 9.8 Een veruangende auto dient met een volle brandstoftank in ontvangst te worden genomen en met een volle brandstoftank te worden ingeleverd. 9'9 Lessee dient ten aanzien van de veruangende auto de voorschriften van deze overeenkomst in acht te nemen. lo. INLEVERING VAN DE AUTO BIJ lessor 10.1 De auto dient uiterlijk op de laatste werkdag van de contractduur of, bij tussentijdse beèindiging van de overeenkomst, direct na het moment van beèindiging, te worden ingeleverd èn afgeméto bij lessor te Valkenswaard. Lessee dient daaéoe een afspraak te maken met lessor. 1O.2 BU inlevering van de auto dient deze schoon te zijn. f O.3 BU inlevering van de auto dienen alle toebehoren, zoals alle aan lessee ter beschikking gestelde delen van het kentekenbewus, sleutels, sleutelcodes, de groene kaart te worden ingeleverd. o t ingeleverd, kosten o sre dag dat d een v g auto inclusi an een ld taling van de auto is rt. INSPECTIE VAN DE AUTO NA INLEVERING EN VERGOEDING VAN VERWIJTBARE SCHADE 11.1 Na inlevering wordt de auto ge'inspecteerd door lessor. Lessee kan daarbij aanwezig zijn en opmerkingen maken. 1f.2 BU de inspectie kwalificeeft lessor aan de hand van het innameprotocol, dat op de leaseovereenkomst van toepassing is, de bij inlevering geconstateerde schade als hetzij gebruiksschade hetzij verwijtbare schade. Het innameprotocol is te vinden op Versie 01 Vision Car Lease B.V. mantel privé-personen Kerkhofstraat 2r, 5554 HC Valkenswaard Postbus 32, 5550 AA Valkenswaard INC Bank nr 66c Kamer van Koophandel Eindhoven qq867z BTW nr Bor

6 11.3 Voorgebruiksschade worden geen kosten bij lessee in rekening gebracht. Voorverwijtbare schade in de zin van het Innameprotocol is lessee aan lessor een vergoeding verschuldigd ten bedrage van de redelijkenarijs te verwachten kosten van herstel daarvan Ingeval lessor van oordeel is dat er sprake is van verwijtbare schade in de zin van het Innameprotocol, zal zij zo spoedig mogelijk na inlevering van de auto een factuuivoordeze kosten sturen. I t kan verenigen met de kwalificatie van schade als verwijtbare schade in de zin van n de begroting van de redelijkerwijs te verwachten kosten van herstel daaruan, dient h verzending van de in 11.4bedoèlde factuur met een aangetekend verzonden brief a dig bezwaar als voormeld zal lessor de auto kunnen verkopen gn vast. 1. termijn bezwaar heeft gemaakt, zal een registerexpert volgens en of de schade is te kwalificeren als verwijtbare schade in de zin van het Innameprotocol en, als hij at dat het geval is, hoe hoog di redelijkerwijze venivachten te kosten van herstel daarva aarbij tot eén hoger of een Éger bedrag voor verwijtbare schade komen dan door le ning gebracht is.-het ooroeet -van de exlpert is in beide gevallen bindend voor partijen. 11'7 Tenzij lessee de keuze keuze van de expert aan lessee, met dien verstande dat de expert moet voldoen aan - hij moet bij het Nederrands perts zijn ingescnreven; - hij moet zijn standplaats bi lkenswàard -hebben; Tiiffi!,?:Hli:ir,?ffi ffi H1:;:tTff :,.,?:#ffi'j".".',lll,.t33:î"i,ll,:li3l3i?i3;" gebreke daarvan is de keuze aan lessor. 11'8 Lessor geeft de expert de opdracht tot expeftise. Indien de expeft lessor in gelijk overwegende stelt, mate in het dient lessee de kosten van de expertise aan lessor te vergoeden. r2. INSPECTIE TIJDENS DE CONTRACTSDUUR ecteren, waar deze zich ook bevindt. Lessee is tot de ruimte waar deze staat. Bij niet_nakoming t nagekomen, aan lessor een boete verschuldigd waarbij een gedeelte van een dag als één dag 13. on INZITTENDEN, SCHADEVERZEKERING lt a t- INZITTENDEN r.:t'r rrr meer van bovengenoemde verzekeringen is overeengekomen, deze ve zal lessor 13'2 De onder de ongevallenverzekering inzittenden en schadevezekering inzittenden vermeld verzekerde sommen op het leasecontract. zijn Het maximumaantal inzittenden dat onder de dekking valt is gelijk aan het aantal zitplaatsen in de auto, 13'3 op d.e verzekeringsdekking ziin algéméne verzekeringsvoorwaarden van toepassing. Lessee voorwaarden gebonden, is aan deze 13'4 De verzekeringspremie wordt, vermeerderd met assurantiebelasting en de administratiekosten van de in de leaseprijs doorbelast. De regeling van 7.10 et dien verstande dat indien lessee zicé met de t kan verenigen, niet de gehele leaseovereenkomst n zich de wijziging voordoet. In dat geval zal de mie voor de beéindigde verzekering(èn). 14. SCHADE VAN LESSEE 14'1 Lessor is niet aansprakelijk voor schade van lesseeten gevolge van een gebrek van de auto, tenzu clat gebrek gevolg is van opzet of grove schuld van medewerkers-van léssor of lessor het gebrek bij het aangaan van de leaseovereenkomst kende of behoorde te kennen. 14'2 Alleen een gebrek aan de auto zelf, anders dan ten gevolge van beschadiging van de auto, kan tussen partijen als gebrek gelden, 15. JUSTITIÈIT SNICTTES EN MAATREGELEN, BESLAGLEGGING OP DE AUTO 15'1 op eerste verzoek van lessor dient lessee de volledige nuààl oàgeboorteplaats geven en het adres van door de persoon te die or op te geven'moment heeft van bestuurd. lessor Indien daartoe het berust vezoek bu óolitié or justiiié oe enig strafbaar ue.ounr.iàlo"ilìfort feit met is geple de auto e hiervoor bedoelde verprichting vitooet, aanmaníng is ressee na een boete verschuldigd van 500,- per dag per overtreding, waarbij een gedeelte één dag geldt. van een dag als Versie 01 Vision Car Lease B.V. mantef prive_p-.s-.rei Kerkhofstraat zr, 5554 HC Valkenswaard INC Bank nr.66.ot 9z.z68 Kamer van Koophandel Eindhoven qq867z BTW nr z.Bot

7 15.2 Alle boetes en gevolgen van maatregelen in verband met het gebruik van de auto in de meest ruime zin, zijn voor rekening van lessee, tenzij de oorzaak daarvan toegerekend kan worden aan lessor. Als deze aan lessor worden opgelegd, dient lessee lessor op eerste verzoek schadeloos te stellen. 15,3 Indien de auto in beslag wordt genomen, dient lessee de beslaglegger terstond te informeren over de eigendom van lessor van de auto en lessor van het beslag op de hoogte te stellen. Als er een reéle mogelijkheid bestaat dat op de auto beslag zal worden gelegd, dient lessee lessor daaryan ook op de hoogte te stellen. 15,4 Voor zover nodig geldt de ondertekening van het leasecontract door lessee als machtiging van lessor om in naam van lessee maatregelen te treffen ter opheffing van het beslag. Lessee dient alle kosten van deze maatregelen en schade aan lessor te vergoeden. Tijdens de periode van beslag duurt de verplichting tot betaling van de leaseprijs vooft, ook indien het beslag na afloop van de contractduur voortduuft. 16. BETALING 16.1 Betaling door lessee vindt plaats door middel van automatische incasso door lessor van de bankrekening van lessee. Lessee dient voor ingang van de contractduur een machtiging tot automatische incasso in te vullen en te ondertekenen: SEPA machtiging consumenten. Bij gebreke daarvan wordt de auto niet aan tessee afgegeven, onverminderd de gehoudenheid van lessee tot betaling van de leaseprijs vanaf het moment genoemd in Het bedrag van de leaseprijs over een maand wordt telkens aan het begin van de voorafgaande maand ge'incasseerd; vooruit betaling. Lessee dient ervoor zorg te dragen dat op de hiervoor omschreven tijdstippen van incasso voldoende saldo op de rekening staat. Lessor kan tevens besluiten ook op andere date een incasso te laten plaatsvinden Indien automatische incasso op voornoemde momenten niet mogelijk is, raakt lessee van rechtswege in verzuim. Lessee dient het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de rente als voormeld, dan op andere wijze dan door automatische incasso aan lessor te betalen. Lessee is over de periode van verzuim contractuele rente verschuldigd van 1,5olo per maand, samengesteld berekend, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend De kosten die lessor dient te maken voor de buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso zijn geheel voor rekening van lessee. Onder buitengerechteluke incasso wordt ook verstaan incasso door lessor zelf, Deze kosten worden bepaald op 15o/o van het te incasseren bedrag, met een minimum van 250, ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST DOOR LESSOR EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR LESSEE l7.l Lessor kan de leaseovereenkomst zonder ingebrekestelling ontbinden indien: A. lessee enige verplichting uit deze overeenkomst of enige wettelijke verplichting die in zijn hoedanigheid van leasenemer op hem rust niet nakomt, tenzij de niet-nakoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt; B. beslag wordt gelegd op de auto; C' de auto anders dan op grond van een omstandigheid die aan lessor toerekenbaar is, van overheidswege wordt gevorderd of verbeurd wordt verklaard; D. lessee failliet wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld, ten aanzien van hem surseance of toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt uitgesproken, hij overlijdt of op een van zijn goederen executoriaal beslag wordt gelegd; E. lessee zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats naar het buitenland verplaatst of de auto gebruikelijk in het buitenland stalt; F. lessee de machtiging tot automatische incasso intrekt zonder dat een vervangende machtiging tot automatische incasso is afgegeven; G. lessee bij het aangaan van de overeenkomst omstandigheden heeft vezwegen die van dien aard zijn dat, indien NL bij het aangaan van de overeenkomst van die omstandigheden op de hoogte was geweest, zij de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden had gesloten; H, de verzekeringsdekking wordt beéindigd of opgeschort of de verzekeraar weigert de auto in verzekeringsdekking te aanvaarden wegens het schadeverloop of wegens andere omstandigheden die voor rekening van lessee komen; I. lessee ondanks aanmaning in gebreke blijft met het doorgeven van het aantal kilometers of ondanks aanmaning niet meewerkt aan inspectie door lessor van de auto; J. met de auto meer kilometers zijn gereden dan de op het leasecontract vermelde maximale kilometrage; K. de auto meer dan 30 achtereenvolgende dagen vermist is; L. de auto zodanig beschadigd is of zodanige technische problemen heeft dat herstel economisch of technisch niet verantwoord is. Versie 01 Vision Car Lease B.V, mantel privé-personen INC Bank nr 66ot9zz68 Kamer van Koophandel Eindhoven t7t78672 BTW n r Bo1

8 17.2 Ingeval van ontbinding door lessor: - op grond van een omstandigheid als bedoeld in 17.1 onder A tot en met J, of - op grond van een omstandigheid als bedoeld in L7.t onder K en L die aan lessee is toe te rekenen; is lessee gehouden tot vergoeding aan lessor van het totaal van de door lessee nog verschuldigde toekomstige leasetermijnen over de reguliere contractduur, vermeerderd met de waarde die de auto bij normaal uitdienen van de overeenkomst naar redelijke verwachting aan het einde van de contractduur zou hebben gehad, verminderd met de kostenbesparing van lessor ten gevolge van de voortijdige beèindiging en de opbrengst van de auto bij de voortijdige verkoop. Deze verplichting laat de eventuele verplichting van lessee tot betaling uit anderen hoofde onverlet Lessee is bevoegd de overeenkomst voor het einde van de contractduur met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden op te zeggen, mits hij aan lessor de in L7.2 omschreven vergoeding betaalt. De opzegging leidt pas tot beèindiging van de overeenkomst nadat deze vergoeding betaald is. 18. ADRESWIJZIGING VAN LESSEE Lessee is gehouden lessor onverwijld schriftelijk mededeling te doen van wijziging van zijn adres. Lessor mag het door lessee opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat haar een nieuw adres is opgegeven. 19. TOEPASSELIJK RECHT Op de overeenkomst is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. 20. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN PLICHTEN UIT DE OVEREENKOMST. In geval van overdracht van haar onderneming of het deel daarvan waartoe de rechten en plichten uit de leaseovereenkomst behoren, is lessor gerechtigd haar rechten en plichten jegens lessee aan een derde over te o ragen, 21. WIJZIGINGEN Afwijkingen van of aanvullingen op deze mantelovereenkomst of op het leasecontract zijn slechts bindend na voorafgaa nde sch riftel ij ke vastleg gi n g door pa rtijen. 22, PERSOONSREGISTRATIE EN TOETSING BIJ BUREAU KREDIETREGISTRATIE 22.1 De persoonsgegevens van lessee worden door lessor verwerkt in een interne persoonsregistratie. Aan de hand van deze registratie kan lessor de overeenkomst uitvoeren en op de persoon gerichte productinformatie geven. Verzet tegen verwerking ten behoeve van laatstgenoemd doel zal worden gehonoreerd Lessor zal voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst toetsen of lessee is geregistreerd bij Bureau Kredietregistratie. Tijdens de duur van de leaseovereenkomst kan lessor toetsen of lessee ook uit anderen hoofde dan in verband met de leaseovereenkomst bij Bureau Kredietregistratie is geregistreerd, 22.3 Lessor zal / kan de leaseovereenkomst registreren bij Bureau Kredietregistratie Indien lessee een of meer van zijn financièle verplichtingen jegens lessòr niet nakomt, kan en zal lessor daarvan voorts melding maken bij Bureau Kredietregistratie. Aldus opgemaakt en getekend te Valkenswaard, datum Vision Car Lease BV, F.H.C. van Heesewijk M.W.M. von Reth *Legitimatie soort : Rijbewijs Nummer: * In het kader van de Wet ldentificatie bu financiéle diensten dienen natuurtijke personen zich te tegitimeren aan de hand van een origineel geldig rijbewijs, paspoort, Europese ldentiteitskaart dan wet ander in de Wet aangeduid document. Versie 01 Vision Car Lease B.V. mantel privé-personen T: (o4o) zo8 gz z'r, F: (o4o) 2o INC Bank nr 66 ot Kamer van Koophandel Eindhoven ryq8672 BTW nr Bo1

Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement.

Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement. Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement. 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

«ctekenbevoegd2» «ctekenbevoegd3» Lessee

«ctekenbevoegd2» «ctekenbevoegd3» Lessee OPERATIONELE LEASE OVEREENKOMST Mantelovereenkomst De ondergetekenden: Naam: Adres: Vestigingsplaats: Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: BTW-nummer: «naam» «adres» «huisnummer» «postcode» «plaats»

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Operational lease

Algemene voorwaarden Operational lease Algemene voorwaarden Operational lease Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 - Toepassing algemene voorwaarden - De Verbonden Onderneming

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Operationele leaseovereenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. Operationele leaseovereenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN Operationele leaseovereenkomst Inhoud Algemene voorwaarden operationele leaseovereenkomst... 3 Algemene voorwaarden verzekering... 8 Voorwaarden van ongevallen-inzittendenverzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NIJWA GROEP BV

ALGEMENE VOORWAARDEN NIJWA GROEP BV ALGEMENE VOORWAARDEN NIJWA GROEP BV Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede op 2 januari 2007 onder nummer 08153367 I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities 1.1Nijwa Groep BV en aan haar

Nadere informatie

Autoreglement Klantnaam

Autoreglement Klantnaam Autoreglement Klantnaam Inhoudsopgave. Pagina Artikel Omschrijving 1 Voorblad autoreglement 2 Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave 4 Inleiding 4 1 Toewijzing lease-auto 4 1.1 Deelnemers lease-auto 4 1.2 Gebruiksovereenkomst

Nadere informatie

Royaal autoverzekering

Royaal autoverzekering Klaverblad Verzekeringen Royaal autoverzekering Voorwaarden van verzekering nr. RA 10 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemene bepalingen 1. De grondslag

Nadere informatie

Royaal autoverzekering

Royaal autoverzekering Klaverblad Verzekeringen Royaal autoverzekering Voorwaarden van verzekering nr. RA 09 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Algemene voorwaarden Algemene bepalingen 1. De grondslag van

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9 Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Deze Algemene Voorwaarden zijn onderverdeeld in drie hoofdstukken te weten:

Nadere informatie

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V.

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Versie mei 2014 ARTIKEL 1: DEFINITIES In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden worden door VDS Automotive Services B.V. de

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Autoverzekering voor SnappCar. Voorwaarden

Autoverzekering voor SnappCar. Voorwaarden Autoverzekering voor SnappCar. Voorwaarden De autoverzekering voor SnappCar hebben wij geregeld via onze Bedrijfswagenverzekering. Daarom zie je in de voorwaarden terug dat de verzekering zo wordt genoemd.

Nadere informatie

1 Algemeen. 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

1 Algemeen. 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk door partijen anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met HVMP Marketing B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

P21 09 Voorwaarden Centraal Beheer Achmea. 2-in-1 Autoverzekering

P21 09 Voorwaarden Centraal Beheer Achmea. 2-in-1 Autoverzekering P21 09 Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Centraal Beheer Achmea (ZAV 09)... 5 Polisvoorwaarden Centraal Beheer Achmea Merkverzekering (W21 09)... 13 Achmea Schadeverzekeringen

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN van GentleCeph B.V. te ROTTERDAM

ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN van GentleCeph B.V. te ROTTERDAM ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN van GentleCeph B.V. te ROTTERDAM Inhoud 1. Definities... 1 2. Algemeen... 2 3. Informatieverstrekking door Afnemer, Offertes... 2 4. Totstandkoming van de Overeenkomst...

Nadere informatie

pagina 1/6 14-01-14 algemene voorwaarden YoungGuns B.V.

pagina 1/6 14-01-14 algemene voorwaarden YoungGuns B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNGGUNS B.V. Gevestigd en kantoorhoudende aan de Kasteleinenkampweg 7b, 5222 AX 's-hertogenbosch Dossiernr. K.v.K. 59483113, hierna te noemen Leverancier Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten.

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten. Algemene detacheringvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Author Motive, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Artikel 2 Verzekeringsgebied Artikel 2 Aanvullende begripsomschrijvingen. Artikel 1 Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen

Artikel 2 Verzekeringsgebied Artikel 2 Aanvullende begripsomschrijvingen. Artikel 1 Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Algemene Verzekeringsvoorwaarden Rubriek III Rechtsbijstand Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Verzekeringsgebied Artikel 2 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 3 Wat is

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HAZMEDS hierna te noemen: Gebruiker,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine Algemene voorwaarden Online Marketingmachine 1 Artikel 1 Algemene Bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, onderhandelingen en rechtsbetrekkingen

Nadere informatie

Voorwaarden Bestelautoverzekering Bedrijven nr. 1315

Voorwaarden Bestelautoverzekering Bedrijven nr. 1315 Voorwaarden Bestelautoverzekering Bedrijven nr. 1315 INDELING I. INLEIDING II. III. IV. ALGEMENE BEPALINGEN BIJZONDERE BEPALINGEN AANSPRAKELIJKHEIDSDEKKING BIJZONDERE BEPALINGEN BEPERKTE EN UITGEBREIDE

Nadere informatie

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V.

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen JC de Ruiter Beheer B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker

Nadere informatie

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND LEVERINGEN EN/OF DIENSTEN Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, AIV voor leveringen en diensten 2006-01 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie