Algemene Voorwaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden voor de huur / aankoop van een terminal, een POS Netwerksysteem en de aanvaarding van Kaarten, Status 06/2013 Deze algemene voorwaarden regelen de huur of aankoop van (een) Terminal(s) (zoals hieronder gedefinieerd), het verstrekken van de verbonden diensten (Deel I), de aanvaarding van de debet- en kredietkaarten van de kredietkaartorganisaties MasterCard, Visa, Diners Club/Discover en UnionPay door Handelaars aan de Terminal (zoals hieronder gedefinieerd) en de afhandeling van girale betalingstransacties die tot stand zijn gekomen door het contractueel gebruik van bovenvermelde Kaarten als een wijze van betaling (Deel II) en de algemene contractuele bepalingen (Deel III) tussen de Handelaar en easycash GmbH ( easycash, zoals hieronder gedefinieerd). easycash GmbH is gemachtigd door de Duitse Financiële Toezichtsautoriteit ( Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ), Graurheindorfer Straße 108 in D Bonn, om op te treden als betalingsinstelling onder het toezicht van de Financiële Toezichtsautoriteit. De bevoegde toezichtsautoriteit in België is de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. De overeenkomst die werd aangegaan tussen easycash en de Handelaar is onderworpen aan de volgende voorwaarden (de Voorwaarden ), alsook het formulier ondertekend door de Handelaar (de Individuele Overeenkomst ) en de lijst van de kosten en diensten van easycash die van kracht waren op het ogenblik waarop de overeenkomst werd afgesloten (hierna worden al deze documenten gezamenlijk de Overeenkomst genoemd). Definities Begrippen en uitdrukkingen gebruikt in deze Voorwaarden en met een hoofdletter geschreven, hebben de volgende betekenis (behoudens indien de context dit anders vereist): - Verschuldigde Vordering: de vordering verkregen door de Handelaar tegen de Kaarthouder op grond van de Onderliggende Transactie en die hij voorlegt aan easycash voor afhandeling op basis van onderhavige Overeenkomst. - Acquirer: de instelling die facturatie- en regelingsdiensten levert met betrekking tot transacties met debet- en kredietkaarten (Deel II). - Acquiring-diensten: de opdracht gegeven door de Handelaar aan derden, geheel of gedeeltelijk, met de regeling en verwerking van kaartbetalingen. - Transactiebewijs: het bewijs dat elektronisch wordt geproduceerd en gedrukt door de Terminal van de Handelaar, na het doorhalen van de Kaart in de kaartlezer, het inbrengen van de Kaart in de Terminal of, in geval van een contactloze lezer, door het tegen de lezer houden van de Kaart. - Privacy Wet: de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, evenals de betreffende wettelijke voorschriften en uitvoeringsmaatregelen. - easycash: een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht ( Gesellschaft mit beschränkter Haftung ), met maatschappelijke zetel te D Ratingen, Am Gierath 20, Duitsland en met een bijkantoor in België, easycash Belgium, opgericht te Tervurenlaan 198 F, 1410 Waterloo; met dien verstande dat, behoudens andersluidende bepaling, de term easycash zal verwijzen naar easycash GmbH zoals opgericht in België en in Duitsland. - EMV: EMV is een wereldwijde standaard voor credit- en debetbetalingssystemen, gebaseerd op chip- kaarttechnologie. - EDP: Elektronische Dataverwerking - Bepalingen betreffende het Witwassen van Geld: de bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme van toepassing op easycash als betalingsinstelling, in het bijzonder de toepasselijke bepalingen betreffende het witwassen van geld van de Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Productaansprakelijkheidswet: de Wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken. - Onderliggende Transactie: verkoop en/of dienstenovereenkomst gesloten tussen de Handelaar en de Kaarthouder. - Handelaar: een onderneming (hotels inbegrepen) die deelneemt aan het easycash POS Netwerksysteem onder de Overeenkomst. - Kaart: debet en/of kredietkaart van de Kaartorganisaties, gebruikt voor de betaling van goederen en/of diensten. - Kaarthouder: houder van een Kaart, die persoonlijk de Kaart gebruikt met als doel een Onderliggende Transactie door middel van een girale betaling te voldoen. - Identificatie: echtheidscontroleprocedure voor het gebruik van een kaart overeenkomstig de voorschriften van de Kaartorganisatie. - Toevoegingen: heeft de betekenis zoals vermeld in Artikel Wijziging: heeft de betekenis zoals vermeld in Artikelen 6.1 en Maximumbedrag zonder Identificatie: een maximumbedrag vastgesteld door een Kaartorganisatie voor contactloze betalingen zonder de vereiste van het inbrengen van een PIN-code of het plaatsen van een handtekening voor identificatie. Het maximumbedrag voor MasterCard en Maestro is EUR 25,00, voor Visa en VPAY EUR 20,00. - Off line Maximumbedrag: het maximumbedrag waarvoor contactloze betalingen off line kunnen gebeuren, mits akkoord van de uitgever van de kaart en easycash. - Kaartorganisaties: MasterCard, Visa, Diners Club/Discover, Union Pay. - PCI DSS: Payment Card Industry Data Security Standard, i.e. verplichtingen voorgeschreven door de Kaartorganisaties betreffende de veiligheid van betalingen met kaart. - POS (point of sale): Verkooppunt. - POS-Dienst: Terminal, POS Netwerksysteem en de bijkomende diensten die erop betrekking hebben. - POS Netwerksysteem: Verwerkingssysteem van easycash, waarmee de Terminal is verbonden. - Terminal: een EMV gecertificeerde Terminal, geautoriseerd door easycash, die de gegevens op de Kaart leest en zorgt voor de technische uitvoering van het betalingsproces. De Terminal moet worden geconfigureerd conform EMV en worden geïnitialiseerd door easycash. - Werkdag: een kalenderdag die geen zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is in België. - Wet betreffende de Betalingsdiensten: de Wet van 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten, BS, 15 januari General ISO 8583 Credit Card: formaat van bericht en communicatiestroom bepaald door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie waardoor het mogelijk is dat tussen verschillende systemen transactieaanvragen en -antwoorden kunnen uitgewisseld worden. - Levering: heeft de betekenis zoals vermeld in Artikel 1.7. DEEL I. VERHUUR, VERKOOP EN ONDERHOUD VAN DE TERMINAL, Deelname in de POS netwerkdienst 1. Inhoud 1.1. Deel I. van deze Voorwaarden regelt de huur (Artikel 2) of de aankoop (Artikel 3) van de Terminal door de Handelaar en de daarmee verbonden bijkomende diensten (Artikel 4). De diensten beschreven in Deel I worden verstrekt door het Belgische bijkantoor van easycash Het van toepassing zijn van de huur- dan wel de verkoopvoorwaarden op de contractuele verhouding, alsook de aard van de verhuurde of verkochte toestellen en het gebruik van bijkomende diensten, hangt af van de keuze die door de Handelaar wordt gemaakt in de Individuele Overeenkomst De Handelaar is verantwoordelijk voor de keuze van de Terminal. Ofwel beschikt de Handelaar zelf over de nodige kennis om deze keuze te maken ofwel vraagt hij de tussenkomst van een deskundige daartoe. Behoudens indien een andere regeling werd overeengekomen in de Individuele Overeenkomst, zal de Handelaar de Terminal enkel aanwenden op het grondgebied van België. De Handelaar mag de Terminal enkel buiten het grondgebied van België gebruiken mits hij daartoe de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming heeft van easycash en overeenkomstig de desbetreffende richtlijnen van easycash (bv. wat betreft de duurtijd van dit gebruik). In beide gevallen worden alle diensten met betrekking tot de Terminal enkel geleverd op het Belgisch grondgebied De Handelaar huurt of koopt de Terminal van easycash met het oog op de deelname aan een systeem van beschermde kaartbetalingen en de Terminal mag enkel gebruikt worden voor diensten van aanvaarding en betaling (zoals beschreven in Deel II van deze Voorwaarden). easycash behoudt zich het recht voor schadevergoeding en interesten te vorderen van de Handelaar wanneer deze laatste de Terminal gebruikt voor betalingen die buiten de Overeenkomst met easycash vallen Het gebruik van de Terminals is enkel mogelijk binnen het easycash POS Netwerksysteem Het gebruik van het easycash POS netwerksysteem voor betalingstransacties met een betalingsaanbieder die niet de specificatie "GICC (General ISO 8583 Credit Card) Protocol for POS Authorization" respecteert, is een voorbeeld van een oneigenlijk gebruik van de Terminal Behalve indien anders schriftelijk overeengekomen, levert easycash de Terminals Ex-Works D-Ratingen (2010 Incoterms). Een Terminal wordt geacht te zijn geleverd aan de Handelaar op het ogenblik waarop de Handelaar de Terminal Ex-Works kan afhalen ( Levering ). Bij de Levering gaan alle risico's over op de Handelaar. De Handelaar verbindt zich ertoe de nodige verzekeringen af te sluiten voor het dekken van de risico's vanaf het tijdstip van de Levering tot, respectievelijk, het tijdstip van eigendomsoverdracht of de terugkeer van de Terminal(s) naar easycash. easycash kan de bestelde producten in één keer Leveren of afzonderlijk. Behalve indien anders schriftelijk bepaald door easycash, zijn alle prijzen van easycash Ex Works Tijdstippen voor Levering of andere deadlines in hoofde van easycash op grond van de Overeenkomst, zijn niet bindend en zijn enkel een aanduiding of schatting, behoudens indien anders schriftelijk overeengekomen door easycash. Niet-naleving van dergelijke deadlines is voor de Handelaar geen grond tot beëindiging van de Overeenkomst, behalve indien easycash schriftelijk werd aangemaand diens verplichtingen binnen een redelijke termijn na te komen en easycash nalaat zulks te doen. Niet-naleving van de deadlines geeft de Handelaar niet het recht enige schadevergoeding te eisen voor schade die de Handelaar of een derde geleden zou hebben. 2. Huur en onderhoud 2.1. Plaats van de installatie Het voorwerp van de huur is één of meerdere Terminal(s) die, op het ogenblik van het afsluiten van de Overeenkomst, de Handelaar toela(a)t(en) deel te nemen aan het POS Netwerksysteem dat wordt beheerd door easycash (details hieromtrent zijn voorzien in Deel I, Artikel 5) Het begrip Terminal omvat ook opgeslagen of geleverde programma's, diensten en functies, zoals aangeduid door de Handelaar in de Individuele Overeenkomst of, desgevallend, zoals gedefinieerd in de productbeschrijving. Accessoires (bv. batterijen, toestelhouders, enz..) moeten afzonderlijk besteld worden en verkregen worden van easycash tegen een vergoeding De Handelaar vertrouwt de verzending van de verhuurde Terminal(s) toe aan easycash vanaf de plaats van Levering overeenkomstig Artikel 1.7 tot aan de gebouwen van de Handelaar. easycash verzendt de Terminal(s) op risico en kosten van de Handelaar Het is verboden de Terminal te gebruiken in een andere zaak dan de zaak of het bijkantoor van de Handelaar vermeld in de Individuele Overeenkomst, tenzij easycash hiertoe vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven. easycash mag diens toestemming niet weigeren zonder gegronde redenen. De Handelaar dient alle uitgaven en follow-up kosten te betalen in verband met de wijziging van de plaats van installatie De huur omvat de onderhoudsdiensten zoals beschreven in Deel I, Artikel 4.2. easycash Belgium, Chaussée de Tervuren 198F, B-1410 Waterloo 1/10

2 Het bedrag van de huur is het bedrag dat vermeld staat op de prijslijst, behoudens andersluidende bepaling in de Overeenkomst. De startdatum voor de berekening van de huur stemt overeen met de datum van Levering van de Terminal. De berekening begint op de derde kalenderdag na verzending door easycash De Terminal blijft eigendom van easycash. Gelet op dit eigendomsvoorbehoud, moet de Handelaar de Terminal als een goede huisvader behandelen De Handelaar moet easycash onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen van iedere wijziging wat betreft de plaats van installatie en iedere inmenging van een derde, met dien verstande dat het voor de Handelaar verboden is de Terminal zonder het voorafgaandelijk akkoord van easycash te verpanden. Wordt de Terminal in beslag genomen naar aanleiding van een procedure van tenuitvoerlegging, dan moet de Handelaar tegenover de gerechtsdeurwaarder aantonen dat een derde partij, namelijk easycash, eigenaar is en easycash onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen van deze inbeslagneming Verplichtingen van de Handelaar De Handelaar gebruikt de Terminal enkel voor het doel zoals bepaald in de Overeenkomst en behandelt de Terminal zoals een goede huisvader dit doet. Hij zal voldoende gekwalificeerd personeel tewerkstellen en zal de gebruiksinstructies verstrekt door easycash respecteren. Behalve in geval van voorafgaandelijke schriftelijke toestemming, is de Handelaar niet gerechtigd om enige derde de Terminal, die aan hem was toegewezen voor eigen gebruik, te laten gebruiken. De Handelaar zal easycash onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen indien een derde toegang heeft tot de Terminal en aan easycash alle nodige informatie desbetreffend meedelen Bij de eerste ingebruikname controleert de Handelaar of de Terminal behoorlijk functioneert In geval van beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de onderliggende oorzaak, dient de Handelaar de Terminal terug te bezorgen aan easycash België, op eigen kosten en risico, in goede staat en verpakt op een wijze dat de Terminal beschermd is tegen breuk. De Handelaar draagt alle kosten die voortvloeien uit het nietnaleven van de gebruiksvoorschriften of uit enigerlei beschadiging. Indien easycash de Terminal niet ontvangen heeft binnen vier (4) weken na beëindiging van de Overeenkomst, moet de Handelaar alle schade betalen gelijk aan de restwaarde van het toestel, onverminderd eventuele andere vergoedingsvorderingen van easycash Bij defect brengt de Handelaar easycash onmiddellijk schriftelijk op de hoogte en beschrijft nauwkeurig de aard en draagwijdte van het defect Met betrekking tot de beschrijving, controle, bepaling en verklaring van het gebrek, dient de Handelaar de door easycash verstrekte informatie te volgen. Indien van toepassing, moet de Handelaar de door easycash verstrekte controlelijsten gebruiken. De Handelaar moet incidenteel ook zijn medewerking verlenen bij het herstel van het gebrek Behoudens andersluidende overeenkomst, dient de Handelaar de Terminal in zijn vroegere staat te herstellen alvorens hem terug te zenden, in geval hij de Terminal in strijd met de Overeenkomst gewijzigd heeft Indien de Handelaar bovenstaande verplichtingen niet nakomt, dient hij easycash te vergoeden voor de verloren tijd en voor de bijkomende uitgaven. De Handelaar betaalt alle kosten voor de maatregelen die genomen worden teneinde de tussenkomst van een derde te vermijden en de maatregelen die nodig zijn ingevolge de interventie van een derde om de Terminal in zijn oorspronkelijke staat te herstellen, in de mate dat easycash niet aansprakelijk kan gesteld worden voor de interventie van een derde. 3. Aankoop van de Terminals 3.1. Verkoop Het voorwerp van de verkoop bestaat uit één of meerdere Terminal(s) die, op het ogenblik van het afsluiten van de Overeenkomst, de Handelaar toela(a)t(en) om aan het POS Netwerksysteem deel te nemen, dat wordt uitgebaat door easycash (verdere details in Deel I, Artikel 5). Deel I, Artikelen en zijn mutatis mutandis van toepassing op de Terminals die werden aangekocht De aankoopprijs omvat niet de diensten voor onderhoud en installatie, waarvoor afzonderlijke overeenkomsten nodig zijn en die kunnen afgesloten worden samen met de Individuele Overeenkomst De prijs is de prijs zoals opgenomen in de prijslijst op het ogenblik van verzending of van Levering, behoudens andersluidende bepaling in de Overeenkomst Eigendomsvoorbehoud De aankoopprijs van de Terminal is onmiddellijk verschuldigd bij de Levering De volledige Terminal blijft eigendom van easycash tot volledige betaling van de prijs. Ingevolge het eigendomsvoorbehoud moet de Handelaar de volledige Terminal behandelen zoals een goede huisvader dit zou doen De Handelaar moet easycash onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen van iedere wijziging wat betreft de plaats van installatie en iedere inmenging van een derde, met dien verstande dat het voor de Handelaar verboden is de Terminal zonder het voorafgaandelijk akkoord van easycash te verpanden. Wordt de Terminal in beslag genomen naar aanleiding van een procedure van tenuitvoerlegging, dan moet de Handelaar tegenover de gerechtsdeurwaarder aantonen dat een derde partij, namelijk easycash, eigenaar is en easycash onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen van deze inbeslagneming. Vóór de eigendomsoverdracht mag de Handelaar zich niet van de Terminal ontdoen Melding van gebreken De Handelaar zal binnen acht (8) Werkdagen na de Levering de Terminal onderzoeken, vooral met betrekking tot diens volledigheid en het functioneren ervan in de POS procedure. Gebreken die hierbij aan het licht komen of aan het licht zouden moeten komen, moeten door middel van een aangetekende brief binnen de volgende acht (8) Werkdagen gemeld worden aan easycash. De melding van de gebreken moet een gedetailleerde beschrijving van de gebreken bevatten. Gebreken die niet kunnen gedetecteerd worden tijdens gezegd systematisch onderzoek, moeten aan easycash gemeld worden binnen acht (8) Werkdagen na de ontdekking ervan overeenkomstig voormelde voorschriften inzake mededeling. In geval van niet-naleving van de verplichting de gebreken te onderzoeken en te melden binnen de gezegde termijn, zijn alle vorderingen met betrekking tot dergelijke gebreken, uitgesloten Onderhoud easycash verbindt zich ertoe om, op verzoek van de Handelaar, de gevraagde onderhoudswerken, herstellingen en software updates voor de Terminal te doen. De daaruit voortvloeiende kosten worden betaald door de Handelaar. Indien gewenst kan easycash bijkomende gerelateerde diensten verlenen aan de Handelaar, als onderdeel van de Individuele Overeenkomst. Deze diensten worden beschreven in Deel I, Artikel 4 van deze Voorwaarden. 4. Bijkomende gerelateerde diensten Bijkomende gerelateerde diensten die de Handelaar vraagt, zijn deel van de Individuele Overeenkomst. Voor de diensten van onderhoud en installatie, moet de Handelaar easycash actief ondersteunen door het voorzien van gekwalificeerd personeel Installatie Standaard-installatie Indien de Handelaar in de Individuele Overeenkomst geopteerd heeft voor Standaard-installatie (installatie zonder een technicus ter plaatse), zal easycash, binnen twintig (20) Werkdagen na de bevestiging door de Handelaar van de voldoening van de verbindingsvereisten overeenkomstig de Individuele Overeenkomst, een voorgeconfigureerde Terminal zenden naar de Handelaar. Indien, na ontvangst van de Terminal, de Handelaar toch nog een installatie door een technicus wenst overeenkomstig Artikel 4.1.2, dan zal deze dienst niet inbegrepen zijn in de installatieprijs van Standaard-installatie Installatie door een technicus Indien de Handelaar in de Individuele Overeenkomst heeft geopteerd voor installatie door een technicus, dan zal de Handelaar, tijdig voorafgaand aan de Levering van de Terminal, verzekeren dat de nodige ruimtes beschikbaar zijn en dat de technische en verbindingsvereisten vervuld zijn Na kennisgeving door de Handelaar aan easycash van de voldoening van de verbindingsvereisten overeenkomstig de Individuele Overeenkomst, zal easycash aan de Handelaar een datum voor installatie voorstellen, welke zal worden gepland binnen de twintig (20) Werkdagen volgend op de voormelde mededeling. Bovendien moet de Handelaar voldoen aan de installatievereisten en vrije toegang verlenen tot de energiebevoorrading en communicatieverbindingen, met inbegrip van radiobereik in geval van draadloze Terminals Installatie en onderhoud die het gevolg zijn van het door de Handelaar niet voldoen aan zijn verplichtingen vermeld in Deel I, Artikel 4.1, zullen afzonderlijk gefactureerd worden aan de Handelaar Onderhoud Wat betreft onderhoud, dient de Handelaar eerst en vooral de technische hotline van easycash op de hoogte te brengen van ieder technisch defect van de Terminal en op nauwkeurige wijze de aard en de ernst van het defect via de telefoon beschrijven. De Handelaar volgt alle redelijke richtlijnen van easycash in verband met de analyse van het probleem op alsook de oplossing van het probleem, gegeven via de telefoon. Voor het overige moet de Handelaar meewerken teneinde het probleem te kunnen oplossen Kan het probleem aldus toch niet opgelost worden, dan bezorgt easycash de Handelaar een vervangtoestel via de post of koerierdienst binnen twee (2) Werkdagen beginnend met het einde van de werkdag waarop het klachtticket behoorlijk verstuurd is naar easycash voor uur Het terugnemen van het defecte toestel en het overhandigen van het vervangingstoestel gebeurt in de gebouwen van de Handelaar. Indien er geen medewerker van de Handelaar aanwezig is op het overeengekomen adres en het toestel daardoor niet kan teruggenomen of geleverd worden, gebeurt een tweede poging na raadpleging van de Handelaar; de desbetreffende kosten moeten door de Handelaar betaald worden De onderhoudsverplichting van easycash omvat niet de schade waarvoor de Handelaar aansprakelijk kan zijn, inter alia omwille van volgende redenen: het gebruik van programma's of toebehoren die niet zijn toegelaten door easycash, operationele fouten of de onzorgvuldige behandeling door de Handelaar of zijn personeel, vandalisme, sabotage, brandschade, waterschade veroorzaakt door vochtigheid of schade veroorzaakt door calamiteiten waarvoor easycash niet aansprakelijk kan gesteld worden zoals oorlog, aardbevingen, sociale onrust, bliksem, enz... Voor beide vormen van onderhoud betaalt de Handelaar de kosten terug die easycash heeft opgelopen voor het stellen van de diagnose en de installatiewerken overeenkomstig Artikel of Artikel Volgende bepalingen zijn van toepassing op de verhuurde Terminals: Indien naar aanleiding van onderhoudswerken blijkt dat het defect het gevolg is van één van de redenen opgesomd in Artikel 4.2.4, dan zal easycash het defect oplossen en de herstelkosten nadien aan de Handelaar factureren Volgende bepalingen zijn van toepassing op de aangekochte Terminals: Onderhoudswerken aan de aangekochte Terminal zullen enkel worden uitgevoerd na de uitdrukkelijke instructie desbetreffend van de Handelaar, behoudens wanneer dergelijk onderhoud begrepen was in de Individuele Overeenkomst. In het eerste geval zullen de kosten afzonderlijk gefactureerd worden aan de Handelaar. Wanneer het onderhoud begrepen is in de Individuele Overeenkomst is Artikel van toepassing Downloaden van software In het licht van de productieve toepassing en indien vereist, voorziet easycash software updates, die de Terminal aanpassen aan de geldende voorwaarden van de Kaartorganisaties of andere dwingende voorschriften in verband met het verwerken van girale betalingstransacties. Daartoe zijn downloads beschikbaar op een Terminal beheerssysteem. Het easycash netwerk besturingssysteem zet automatisch de downloads over volgens de toegang tot de verbonden Terminal. De Handelaar easycash Belgium, Chaussée de Tervuren 198F, B-1410 Waterloo 2/10

3 moet zich ervan vergewissen dat deze software updates naar de Terminal verzonden zijn onmiddellijk nadat ze beschikbaar zijn. easycash behoudt zich het recht voor de kosten voor het downloaden te factureren aan de Handelaar na de Handelaar daarvan in kennis te hebben gesteld Indien aldus werd overeengekomen in de Individuele Overeenkomst, wordt een SIM-kaart ter beschikking gesteld voor de duur van de Overeenkomst, enkel voor de verwerking van girale betalingstransacties op mobiele Terminals. De Handelaar moet easycash onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen van het verlies of de vernietiging van de SIM-kaart of van iedere schade aan de SIM-kaart. Bij vernietiging of verlies moet de Handelaar easycash vergoeden en een vergoeding van EUR 27,50 betalen. Bij verkeerd gebruik van de SIM-kaart voor andere doeleinden dan de doeleinden alhier beschreven, in het bijzonder indien de SIM-kaart gebruikt wordt in andere toestellen voor het gebruik van webdiensten, of indien de SIM-kaart gebruikt wordt in andere landen dan degene die werden overeengekomen, moet de Handelaar easycash vergoeden voor alle geleden schade. Bovendien is in die gevallen de Handelaar aansprakelijk voor ieder verkeerd gebruik door derden. De SIMkaart wordt ter beschikking gesteld voor de duur van de Overeenkomst tussen easycash en de Handelaar. De SIM-kaart blijft te allen tijde eigendom van easycash. Na beëindiging van de Overeenkomst moet de Handelaar de SIM-kaart onmiddellijk en zonder enig verzoek daartoe, teruggeven aan easycash. easycash zal de Handelaar informeren over de gebruikte mobiele service provider. De beschikbaarheid van het GPRS netwerk is afhankelijk van het algemeen dienstniveau van de gebruikte mobiele service provider. De gebruikte mobiele service provider treedt niet op als agent van easycash. Artikel is mutatis mutandis van toepassing. De toegankelijkheid van het GPRS netwerk buiten België (roaming) is afhankelijk van de mobiele service provider die gebruikt wordt in het betreffende land. In geen geval is easycash aansprakelijk voor een storing in het mobiel netwerk van de service provider Voor het verwerken van girale betalingstransacties op mobiele Terminals in het POS Netwerksysteem van easycash, is het gebruik van SIM-kaarten van andere providers van telecommunicatie enkel toegestaan na de schriftelijke toestemming daartoe van easycash. 5. Werking van de betalingstransacties met Kaart - Transactieverwerking 5.1. De Terminal geeft de Handelaar de mogelijkheid om betalingstransacties elektronisch te verwerken met Kaarten in het Maestro systeem, V PAY systeem en met kredietkaarten en klantenkaarten. Daartoe haalt de Kaarthouder de Kaart door de kaartlezer of brengt hij de Kaart in de kaartlezer gedurende de betalingstransactie. Bij contactloze betalingstransacties wordt de Kaart voor de lezer gehouden. Bij een on line autorisatie zendt easycash de gegevens die verstrekt zijn door de Handelaar voor verificatie naar het bevoegd autorisatiecentrum en stuurt het antwoord naar de Terminal. Afhankelijk van de voorwaarden gesteld door de kaartuitgever, wordt de autorisatie uitgevoerd. De resultaten (al dan niet succesvol) van de autorisatie zijn geen deel van de diensten onder deze Overeenkomst en worden niet gegarandeerd door easycash. Betalingstransacties die off line in de Terminal aanvaard zijn, worden verstuurd naar easycash na reconciliatie en nadien op een dagelijkse basis ingevoerd in de geldtransfers. Is de transmissie van off line betalingstransacties aan easycash voor reconciliatie niet mogelijk omwille van technische redenen, dan moet de Handelaar deze off line betalingstransacties manueel voorleggen aan de Acquirers. In dit geval is manuele voorlegging door easycash in verband met de POS diensten (Deel I) uitdrukkelijk uitgesloten. easycash verstuurt de elektronische betalingsdata binnen het POS Netwerksysteem van de Terminal naar het relevant autorisatiecentrum en produceert, indien nodig, files voor betaling De Handelaar gebruikt uitsluitend Terminals die zijn goedgekeurd om te worden gebruikt in het POS Netwerksysteem teneinde deel te nemen aan een betalingssysteem met kaart. De Terminals vereist voor toegang tot het POS Netwerksysteem worden enkel door easycash ter beschikking gesteld De Handelaar zal de kosten dragen van de verbinding voor de gegevensoverdracht van de Terminal naar het POS Netwerksysteem, capaciteitskosten en periodieke verbindingskosten De Handelaar mag geen betalingstransacties uitvoeren op de Terminal die niet gedekt zijn door de Overeenkomst. Dit is ook van toepassing wanneer de Terminal, vanuit een strikt technisch oogpunt, ook andere betalingsverrichtingen kan uitvoeren dan degene die zijn overeengekomen. Indien de Handelaar toch betalingsverrichtingen uitvoert op de Terminal die geen deel zijn van de Overeenkomst, dan vrijwaart de Handelaar easycash tegen alle vorderingen en schade, onverminderd enige stakingsvordering of ander verhaal. easycash is ook niet verantwoordelijk voor betalingen die gebeurd zijn in strijd met onderhavig Artikel In de mate dat de Handelaar derden, geheel of gedeeltelijk, gelast heeft met de regeling en verwerking van betalingen met Kaart (Acquiring-diensten, niet uit te voeren door easycash), moeten de centra van deze derden aan de voorwaarden voldoen van de specificatie General ISO 8583 Credit Card Protocol for POS Authorization voor de autorisatie en vereisten van de specificatie TOC Turn-over data format of credit card data. In dat geval is easycash niet verantwoordelijk voor defecten bij derden centra. easycash is niet aansprakelijk voor enige vertraging betreffende de omzet op krediet veroorzaakt door deze defecten. Worden de betalingsen regelingsdiensten niet uitgevoerd door easycash, dan moet aan easycash een vergoeding betaald worden voor dergelijke diensten, vastgesteld op EUR 0,15 per transactie, voor het dekken van algemene verwerkingskosten. In dat geval is geen vergoeding voor aanvaarding- en regelingsdiensten verschuldigd. 6. Wijzigingen/toevoegingen en re-initialisering 6.1. Wanneer onderhoud werd overeengekomen in de Individuele Overeenkomst, is easycash gerechtigd om wijzigingen aan te brengen aan de aangekochte Terminals of om toevoegingen te doen die noodzakelijk zijn voor het onderhoud en de verbetering van de Terminals of het voortzetten van de dienstverlening. De term "Wijzigingen behelst iedere afwijking van het mechanisch, elektrisch of elektronisch ontwerp, met inbegrip van iedere wijziging aan microprogramma's. In deze context omvat Toevoegingen iedere mechanische, elektrische of elektronische verbinding van de toegekende toestellen met andere toestellen, elementen of accessoires. easycash dient de Handelaar vooraf van dergelijke geplande maatregelen in kennis stellen. De Handelaar dient de uitvoering van de Wijzigingen of Toevoegingen toe te laten. Behalve indien anders overeengekomen in de Individuele Overeenkomst, worden de daaraan verbonden kosten gedragen door de Handelaar De toestemming van easycash is vereist voor iedere Wijziging of Toevoeging door de Handelaar zelf met betrekking tot de verhuurde Terminals. In deze context omvat de term Wijzigingen ook het gebruik van de Terminal met software programma's die niet zijn goedgekeurd door easycash. Indien de Handelaar Wijzigingen en/of herstellingen uitvoert zonder eerst easycash daarvan in kennis te stellen, dan zullen de rechten op waarborg van de Handelaar uitgedoofd zijn in de mate dat de Handelaar niet kan aantonen dat het defect niet veroorzaakt is door zijn eigen Wijzigingen en/of herstellingen, onverminderd enige stakingsvordering en schadevorderingen of ander nadeel van easycash Indien wijzigingen aan de vereisten van de Kaartorganisaties of wettelijke bepalingen een verplichte wijziging bij de Terminal tot gevolg hebben, dan is easycash gerechtigd de gepaste actie daartoe te ondernemen (bv. software download) voor het behoud van de functionaliteit van de Terminal. De daaraan verbonden kosten worden gedragen door de Handelaar. 7. Waarborg voor verkochte Terminals 7.1. Wat betreft verkochte Terminals, voldoet easycash diens waarborgverplichtingen door een vervangterminal te leveren. Indien de vervangterminal ook gebrekkig is, dan heeft de Handelaar de keuze tussen de ontbinding van de Overeenkomst of prijsvermindering in overeenstemming met de algemene bepalingen van het Belgisch recht De waarborgperiode voor aangekochte Terminals bedraagt twaalf (12) maanden vanaf de datum van succesvolle Levering van de Terminal. Wanneer de Terminals gebruikte Terminals zijn, bv. in verband met een verkoopcampagne, dan zal easycash een kortere of geen waarborgperiode voorzien, afhankelijk van de bepalingen van de verkoopovereenkomst of de Individuele Overeenkomst en afhankelijk van de leeftijd van de betrokken toestellen In geval van gebreken of defecten aan de Terminal, zal de Handelaar alle informatie ter beschikking stellen die nuttig is voor het verhelpen van de gebreken en diens bereidwillige medewerking verlenen bij het opsporen van de gebreken. De vervanging van de defecte Terminal is een mogelijkheid voor de Handelaar, met dien verstande dat dergelijke vervanging slechts zal gebeuren indien de Handelaar de gebreken meedeelt zoals uiteengezet in Artikel Tijdelijke opslag easycash slaat informatie betreffende de transactieverwerking op voor de verwerking van betalingstransacties en teneinde te voldoen aan de wettelijke verplichtingen met inbegrip van deze vermeld in de Wet betreffende de Betalingsdiensten en de voorschriften inzake het witwassen van geld. 9. Geen rechten van derden 9.1. easycash verzekert dat, naar eigen weten en zover het gaat om het Belgisch grondgebied, de Terminal niet bezwaard is door enige rechten van derden die aanleiding zouden kunnen geven tot een stakingsvordering, en dat het contractueel gebruik van de Terminal geen inbreuk vormt op enige intellectuele eigendomsrechten 9.2. De Handelaar zal easycash onmiddellijk in kennis stellen in het geval een vordering tegen hem wordt ingesteld op grond van een schending van intellectuele eigendomsrechten. easycash zal de Handelaar vergoeden voor de kosten die nodig waren voor het juridisch verweer, waarbij easycash gerechtigd is om zelf geschikte verweermiddelen aan te brengen en onderhandelingen met het oog op een schikking te voeren Indien het contractueel gebruik afbreuk doet aan de intellectuele eigendomsrechten van derden, dan is easycash gerechtigd om, binnen de grenzen dat dit redelijk is tegenover de Handelaar, en op eigen kosten, ofwel licenties te verwerven, ofwel de Terminal geheel of gedeeltelijk te vervangen. Indien easycash er niet in slaagt om, overeenkomstig de voornoemde bepalingen, de door de rechten van derden veroorzaakte aantastingen op te heffen, dan zal de Handelaar gerechtigd zijn de Overeenkomst te ontbinden of om een prijsvermindering te vragen. Deel II. AANVAARDING 10. Inhoud Dit Deel II regelt het aanvaarden van debet- en kredietkaarten MasterCard, VISA, Diners Club/Discover en UnionPay door de Handelaar aan diens Terminal en de afhandeling van girale betalingstransacties die tot stand gebracht zijn door het contractueel gebruik van de voornoemde kaarten als een wijze van betaling. De bepalingen van dit Deel II zijn enkel van toepassing voor face-to-face transacties en niet voor girale verkoop op afstand (e-commerce, bestelling via , bestelling via telefoon). Deel II heeft betrekking op de Acquiring-diensten die worden verstrekt door het hoofdkantoor van easycash in Duitsland. In dat verband verstrekt het Belgische bijkantoor van easycash geen Acquiring-diensten, noch komt het hierin tussen De Handelaar mag de Kaart aanvaarden die wordt aangeboden door de Kaarthouder in de vestiging van de Handelaar als giraal betalingsmiddel en de vorderingen die voortvloeien uit deze transacties aan easycash voorleggen voor betaling, overeenkomstig de bepalingen van deze Overeenkomst. 11. Verplichtingen van de Handelaar en voorwaarden voor het aanvaarden door de Handelaar van een Kaart als een wijze van betaling In de mate dat een Kaarthouder zijn Kaart aanbiedt om een girale betaling door te voeren, is de Handelaar verplicht, in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst, deze te aanvaarden en de Handelaar mag de Kaarthouder zijn diensten of goederen niet aanbieden aan de Kaarthouder tegen een hogere prijs of tegen minder gunstige voorwaarden dan zoals aangeboden aan klanten die contant betalen. Doch, overeenkomstig artikel 56, paragraaf 3 van de Wet betreffende de Betalingsdiensten, kan de Handelaar kortingen geven voor betalingen met kaart. easycash Belgium, Chaussée de Tervuren 198F, B-1410 Waterloo 3/10

4 11.2. De Handelaar mag een kaart slechts als een wijze van betaling aanvaarden onder de volgende voorwaarden en/of met inachtneming van de volgende zorgvuldigheidsplichten Voorwaarden met betrekking tot de kaart: a. De Kaarthouder moet de kaart fysiek aanbieden. b. De gegevens van de Kaart mogen niet schriftelijk aan de Handelaar gecommuniceerd worden (bv. per fax of per brief), noch per telefoon, of via het internet. c. De Kaart moet geldig zijn op het ogenblik waarop de Kaart voor betaling wordt aanvaard en in voorkomend geval een handtekening bevatten. d. De persoon die de Kaart aanbiedt, komt overeen met de foto van de Kaarthouder zoals weergegeven op de Kaart. e. De Kaart is niet zichtbaar gewijzigd of onleesbaar gemaakt. f. Het nummer van de Kaart en de vervaldag van de geldigheidsduur van de Kaart, indien vermeld op het transactiebewijs, stemmen overeen met het nummer van de Kaart en de vervaldag zoals weergegeven op de voorkant van de Kaart en (voor MasterCard en Visa kredietkaarten en voor Diners Club/Discover en UnionPay kaarten) met het nummer van de Kaart zoals afgedrukt in het handtekeningveld op de ommezijde van de Kaart, indien aanwezig. g. De kaarthouder heeft het totale bedrag van de vordering erkend door een handtekening te plaatsen op de voorzijde van het transactiebewijs in de aanwezigheid van de Handelaar of diens vertegenwoordiger of door persoonlijk de geheime code van zijn Kaart (PIN) in te toetsen. De houder van een UnionPay Card heeft het totale bedrag van de vordering erkend door zijn handtekening te plaatsen op de voorzijde van het transactiebewijs in de aanwezigheid van de Handelaar of diens vertegenwoordiger of door persoonlijk de geheime code van zijn Kaart (PIN) in te toetsen. De handtekening op het transactiebewijs komt overeen met de handtekening op de Kaart die door de Kaarthouder wordt aangeboden. Bij contactloze betalingstransacties is deze bepaling g) enkel van toepassing wanneer het bedrag van de transactie het Maximumbedrag zonder Identificatie overschrijdt. h. De Handelaar staat ervoor in dat zijn bedrijf of de naam onder dewelke hij zijn goederen of diensten aanbiedt aan de Kaarthouder, vermeld staat op de voorzijde van het elektronisch of handmatig gegenereerd transactiebewijs, in de mate dat dergelijk transactiebewijs moet afgegeven worden. i. De Handelaar overhandigt aan de Kaarthouder een kopie van het transactiebewijs, in de mate dat dergelijk transactiebewijs moet afgegeven worden of op verzoek van de Kaarthouder. j. De Handelaar is niet op de hoogte van de ongeldigheid van de Kaart op basis van zwarte lijsten of enige andere kennisgeving. k. Geen enkele omstandigheid mag ertoe leiden dat de Handelaar bij het aanbieden van de Kaart door de Kaarthouder twijfels heeft over de gerechtigdheid van de Kaarthouder om de kaart te gebruiken. Twijfels van deze aard bestaan voornamelijk: i. indien, op verzoek van de Kaarthouder, het volledige bedrag van de vordering dient te worden verdeeld over verschillende betalingstransacties of over verschillende kaarten, ii. indien reeds bij het aanbieden van de Kaart, de Kaarthouder meedeelt dat de Kaart mogelijks niet zal worden aanvaard Andere voorwaarden voor de geldige aanvaarding van de Kaart als een middel van betaling: a. De verschuldigde vordering van de Handelaar ontstaat binnen diens handelsactiviteiten voor die goederen of diensten van de Handelaar zoals vermeld in de Overeenkomst of nadien door easycash goedgekeurd, na kennisgeving aan easycash door de Handelaar. b. De verschuldigde vordering van de Handelaar ontstaat binnen diens normale handelsactiviteit en niet binnen de handelsactiviteit van een derde. De vordering moet gebaseerd zijn op een dienst die de Handelaar voor eigen rekening aan de Kaarthouder verstrekt. c. De Kaart mag niet aanvaard worden als een betalingsmiddel met als doel het toekennen van krediet of gedeeltelijke betalingen of periodieke betalingen. d. De Kaart mag niet gebruikt worden voor de betaling van een reeds bestaande vordering, voor een niet-verhaalbare vordering of voor een ongedekte cheque. e. De Kaart mag niet gebruikt worden voor de betaling van vorderingen ontstaan uit kansspelen, Lotto of soortgelijke activiteiten, voor diensten gerelateerd aan erotisch entertainment of voor de betaling van timeshare rechten of voor enige te betalen vergoedingen die ontstaan in dit verband, behoudens indien easycash diens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven om de Kaart voor dergelijke commerciële transacties te aanvaarden. f. De Onderliggende Transactie, waarvoor met de kaart zal worden betaald, mag niet illegaal zijn. g. De Kaart mag niet gebruikt worden voor de uitbetaling van contant geld Verplichtingen van de Handelaar waaraan moet voldaan worden gedurende het betaalproces: a. De Handelaar maakt twee afschriften van het transactiebewijs, via de Terminal, door de Kaart in de chiplezer van de Terminal te brengen. Enkel indien de Kaart geen chip heeft en bij UnionPay kaarten ook indien de Kaart een chip heeft doch deze niet kan gelezen worden, kan de swipe-kaartlezer van de Terminal gebruikt worden. In dat geval leest de Terminal de chip of, wanneer er geen chip op de kaart is, bv. bij een UnionPay kaart ook indien de Kaart een chip heeft doch deze niet gelezen kan worden, de magnetische strip van de kaart. Het is niet toegelaten de Kaartinformatie manueel in de terminal in te geven, zonder dat de Terminal de chip van de Kaart leest of, indien er geen chip is, de magnetische strip van de Kaart, behoudens indien easycash daarmee voorafgaandelijk schriftelijk heeft ingestemd of de Handelaar uitzonderlijk gemachtigd is zulks te doen overeenkomstig de Overeenkomst (zie Deel II, Artikel 12.3). Bij contactloze betalingstransacties overhandigt de Handelaar een duplicaat van het transactiebewijs via de Terminal door de Kaart tegen de lezer te houden, wanneer het bedrag van de transactie hoger is dan het Maximumbedrag zonder Identificatie of wanneer de Kaarthouder dit vraagt. Bij UnionPay kaarten, moet de Handelaar de betaling aanduiden als een UnionPay verkoop, voorafgaandelijk aan de Transactie (gewoonlijk door de betreffende knop op de Terminal in te drukken). b. Voor het aanvaarden van Maestro, V PAY en UnionPay betalingen met kaart, moet de Kaarthouder bijkomend de geheime code van zijn Kaart in de Terminal ingeven (PIN). Betaling met Maestro, V PAY en/of UnionPay kaarten op een andere wijze, bv. door ondertekening van het transactiebewijs, is niet toegelaten. De PIN mag enkel door de Kaarthouder persoonlijk ingegeven worden. Bovendien moet de Kaarthouder, voor de aanvaarding van UnionPaykaartbetalingen naast het ingeven van zijn PIN-code in de Terminal - het transactiebewijs ondertekenen overeenkomstig Artikel g. Dit punt b) is van toepassing op contactloze betalingstransacties wanneer het transactiebedrag hoger is dan het Maximumbedrag zonder Identificatie Ongeacht het voorbehoud vermeld in Deel III, Artikel 31, is easycash gerechtigd de verplichtingen en voorwaarden zoals vermeld in Deel II, Artikel 11.2, te wijzigen of aan te vullen, door de uitgifte van een schriftelijke kennisgeving aan de Handelaar met een termijn voor kennisgeving van zes (6) weken indien easycash deze wijzigingen noodzakelijk acht omwille van mogelijk misbruik of indien deze wijzigingen noodzakelijk zijn ingevolge de door de Kaartorganisaties opgelegde bepalingen. 12. Verplichtingen met betrekking tot de Terminal en goedkeuring van de betaling met kaart door easycash Technische vereisten en veiligheidsvereisten De Terminal moet voldoen aan de technische en veiligheidsvereisten zoals opgenomen in de reglementen van de Kaartorganisaties De Handelaar dient een Terminal te gebruiken die geconfigureerd is voor EMV en die geïnitialiseerd is door easycash De Terminal moet op een zodanige wijze geïnstalleerd zijn dat andere personen op het moment van invoering de geheime code niet kunnen zien De Handelaar dient ervoor te zorgen dat het toestel naar behoren functioneert. In het bijzonder dient de Handelaar zich te houden aan de gebruikershandleiding van de Terminal De Handelaar dient ervoor te zorgen dat het invoeren van gegevens niet gemanipuleerd kan worden, inzonderheid het onjuist gebruik van het apparaat door medewerkers van de Handelaar of door onbevoegde personen in de gebouwen van de Handelaar In het bijzonder dient de Handelaar zich te houden aan de vereisten van de 'Payment Card Industry Data Security Standard' (PCI DSS). Indien de Handelaar bij het afsluiten van de Overeenkomst nog niet heeft voldaan aan deze vereisten, dan dient hij onverwijld te voldoen aan alle vereisten van easycash welk door laatstgenoemde zijn opgelegd met het oog op uitvoering van de vereisten onder PCI DSS. Verdere informatie in dit verband is beschikbaar op De Handelaar is verantwoordelijk voor alle kosten in verband met alle bijkomende uitvoeringsmaatregelen met betrekking tot alle technische en veiligheidsvereisten onder dit Artikel On line/off line Goedkeuring van een betaling met kaart Ongeacht het bedrag dat met de kaart betaald wordt, moet de Handelaar steeds on line goedkeuring verkrijgen voor de betalingstransactie. Dit gebeurt door easycash. Bij contactloze betalingstransacties tot het Off line Maximumbedrag, kan een off line goedkeuring verkregen worden indien dit aanvaard is zowel door de uitgever van de Kaart als door easycash. Betalingstransacties die off line goedgekeurd zijn, moeten doorgestuurd worden naar easycash (reconciliatie bij de Terminal) teneinde ze in te voeren in de geldtransfers Bij een positieve on line goedkeuring, geeft easycash een goedkeuringscode door aan de Handelaar Een aanvaarding van de betaling in de zin van Deel II, Artikel 14.1 met betrekking tot de verschuldigde vordering, is niet gekoppeld aan het doorgeven van de goedkeuringscode. Zelfs bij aanvaarding, blijft easycash gerechtigd de betaling te weigeren of een debitering van een vordering die reeds is uitbetaald aan de Handelaar overeenkomstig Deel II, Artikel 18 te storneren, in overeenstemming met de overeengekomen voorwaarden voor een dergelijke weigering De goedkeuringscode wordt steeds automatisch doorgegeven of geweigerd. In geval van weigering wordt een foutmelding weergegeven Off line goedkeuring van een betaling met kaart in geval van storingen In het geval een fout optreedt in de verwerking van de transactie ten gevolge van een fout in de datatransmissie of in het gegevensverwerkingscentrum van easycash, is het niet mogelijk om elektronisch goedkeuring te vragen of transactiegegevens door te geven. Betalingen met de kaart zijn in dit geval onderworpen aan de regels van de onderstaande Artikelen met betrekking tot de niet-elektronische goedkeuring van betalingstransacties (off line goedkeuring in geval van storingen). Een off line goedkeuring en de manuele uitgifte van een transactiebewijs voor verkopen met Maestro, Visa Electron, V PAY of UnionPay kaarten en voor alle transacties waarvoor een PIN vereist is, zijn verboden. Verkopen die het gevolg zijn van dergelijke betalingen met kaart kunnen enkel elektronisch via de Terminal doorgestuurd worden. Voor deze transacties met een kaart is het niet mogelijk goedkeuring te verkrijgen via de telefoon door het aanvragen van een goedkeuringsnummer Wanneer een Kaart met chip wordt aangeboden, dient de off line goedkeuring te worden gegeven door het plaatsen van de Kaart in de Terminal. De chip moet de verificatie van de betaling door de Kaarthouder mogelijk maken door het plaatsen van zijn handtekening of door het invoeren van zijn PIN. Indien de Kaart geen chip bevat of indien de chip op de Kaart de identificatie overeenkomstig par. 2 niet toelaat, wordt de goedkeuring gegeven door middel van het volgende proces van manuele uitgifte van transactiebewijzen De bewijslast (indien het niet mogelijk was een on line goedkeuring te verkrijgen) rust op de Handelaar In het geval van een fout bij de verwerking van de betaling overeenkomstig Deel II, Artikel , geeft de Handelaar een manueel vervaardigd transactiebewijs uit. Wanneer een manueel vervaardigd transactiebewijs gebruikt wordt, is de verplichting van easycash met betrekking tot de vereffening en de uitbetaling van de transactie met de Kaart per Kaarthouder en per betaling beperkt tot het Maximumbedrag waarvoor geen goedkeuring vereist is, na de Handelaar daarvan in kennis te hebben gesteld. Dit is in het bijzonder het geval bij herhaalde gevallen van misbruik met betrekking tot betalingen met de kaart. Het Maximumbedrag waarvoor geen goedkeuring vereist is, is nul, behalve indien easycash schriftelijk anders overeenkomt. easycash Belgium, Chaussée de Tervuren 198F, B-1410 Waterloo 4/10

5 Indien, tijdens een betalingstransactie, het totaal bedrag dat met de Kaart betaald wordt, hoger is dan het Maximumbedrag waarvoor geen goedkeuring vereist is, dient de Handelaar de goedkeuring van easycash te verkrijgen met betrekking tot de verkoop met kaart via de telefoon, alvorens over te gaan tot de afgifte van een transactiebewijs. Bij een off line goedkeuring geeft easycash aan de Handelaar een goedkeuringsnummer, dat deze moet vermelden op het manueel transactiebewijs In het geval dat het totale gefactureerde bedrag het maximumbedrag waarvoor geen goedkeuring vereist is, overschrijdt en de Handelaar van easycash geen goedkeuring heeft verkregen voor dit bedrag, vervalt automatisch de aansprakelijkheid van easycash voor het vereffenen van de vordering die is ingediend overeenkomstig Deel II, Artikel 14.1, voor het gedeelte van het bedrag waarmee het maximumbedrag waarvoor geen goedkeuring vereist is, overschreden wordt. Hetzelfde geldt wanneer het totale gefactureerde bedrag wordt verminderd door de Handelaar tot beneden het maximumbedrag waarvoor geen goedkeuring vereist is, door de uitgifte van verschillende transactiebewijzen die tezamen het totale gefactureerde bedrag beslaan Deel II, Artikel is van toepassing op de off line goedkeuring Telefonische autorisatie easycash is gerechtigd de Handelaar via de Terminal te verzoeken per telefoon een goedkeuringsnummer aan te vragen ( Call Authorization Service op de display). In dat geval moet de Handelaar onmiddellijk aan dit verzoek voldoen. In het geval dat het goedkeuringsnummer per telefoon wordt verkregen, moet de Handelaar het goedkeuringsnummer invoeren in zijn Terminal, zodat het elektronisch ontvangstbewijs kan worden uitgegeven. 13. Vereffeningsregels De Handelaar mag de verschuldigde vorderingen slechts één keer ter vereffening indienen bij easycash. Op verzoek van easycash moet de Handelaar bewijzen dat elke ingediende vordering gebaseerd is op een Onderliggende Transactie De Handelaar mag enkel vorderingen indienen in bedragen en munteenheden die identiek zijn aan de factuur die aan de Kaarthouder is uitgegeven voor de relevante goederen en diensten. Voor betalingen met UnionPay gebeuren voorlegging en regeling altijd in Euro (EUR) Indien goederen of diensten worden geleverd/uitgevoerd op een later tijdstip (i.e. na de betaling per kaart), indien de Kaarthouder een klacht heeft ingediend, moet de Handelaar, binnen een redelijke termijn bepaald door easycash, aan easycash schriftelijk aantonen door overlegging van alle relevante documenten, dat de vordering opeisbaar is, betaalbaar en niet betwist wordt Het transactiebewijs dat de Handelaar dient in te dienen bij easycash overeenkomstig Deel II, Artikel 14.1, moet alle volgende leesbare informatie bevatten (conform het transactiebewijs): het Kaartnummer, de voornaam en familienaam van de Kaarthouder (indien deze beschikbaar zijn), het totale factuurbedrag, de datum van ontvangst, het nummer van de Handelaar, de valutacode van de transactie en de handtekening van de Kaarthouder, indien een niet-pin-procedure wordt gebruikt. Voor contactloze betalingstransacties, tot het Maximumbedrag zonder Identificatie, is de handtekening van de Kaarthouders niet vereist, ook als het geen PINprocedure betreft. Voor betalingstransacties met UnionPay kaarten, is de handtekening van de Kaarthouder absoluut vereist, zelfs in geval van een bijkomende PINprocedure. Het is de Handelaar niet toegestaan enige informatie te schrappen en/of te wijzigen op het transactiebewijs na ondertekening door de Kaarthouder van het bewijs. Aan de Kaarthouder moet dat deel van het transactiebewijs worden overhandigd waarop alleen de laatste vier cijfers van het Kaartnummer leesbaar zijn en de andere cijfers onleesbaar gemaakt zijn of vervangen door de symbolen *, # of x. 14. Afhandeling door easycash van de verschuldigde vorderingen Wanneer is voldaan aan alle hierna genoemde voorwaarden, betaalt easycash aan de Handelaar de vorderingen die ontstaan zijn uit de voorgelegde verkopen met kredietkaarten, gebaseerd op het gebruik van een Kaart, verminderd met de overeengekomen vergoeding (Deel III, Artikel 28.3), terugbetalingen (Deel II, Artikel 18), de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde of alle andere vergoedingen, boetes of lasten die zich voordoen in het kader van de verstrekking van de Acquiringdiensten (Deel II) en, mogelijks, het waarborgbedrag (Deel II, Artikel 14.8) Voorwaarden voor uitbetaling: a. Het was toegestaan de Kaart te aanvaarden als een wijze van betaling en de Handelaar heeft voldaan aan alle verplichtingen zoals omschreven in Deel II, Artikel 11, b. De Handelaar heeft zich volledig gehouden aan de voorschriften met betrekking tot autorisatie, zoals uiteengezet in Deel II, Artikel 12, c. De Handelaar heeft zich gehouden aan de regels met betrekking tot vereffening zoals uiteengezet in Deel II, Artikel 13, d. Er zijn geen aanwijsbare beperkingen met betrekking tot het gebruik van de Kaart volgens de bepalingen van deze Overeenkomst, e. De verkopen met de kaart die betrekking hebben op de verschuldigde vordering worden elektronisch aan easycash voorgelegd binnen vijf (5) kalenderdagen na de datum van betaling (door het indrukken van de knop 'reconciliatie' op de Terminal). Als uitzondering op deze voormelde regel moeten verkopen met kaart die betrekking hebben op verschuldigde vorderingen voortgebracht door Maestro en Visa Electron, V PAY en UnionPay betalingen met kaart, elektronisch aan easycash worden voorgelegd binnen twee (2) kalenderdagen na de datum van betaling. f. In geval van een correcte off line goedkeuring bij storingen in de zin van Deel II, Artikel 12.3, moet het correcte manuele transactiebewijs binnen vijf (5) kalenderdagen na de datum van uitgifte per post naar easycash verzonden worden. Het is niet toegestaan manueel uitgegeven transactiebewijzen in te dienen voor kaartverkopen met Maestro, Visa Electron, V PAY en UnionPay en voor alle transacties waarbij een PIN moet ingevoerd worden, g. Het ingediende transactiebewijs bevat geen foutmeldingen, h. Bij indiening in elektronische vorm (Deel II, Artikel 14.1e)) en op verzoek van easycash, heeft de Handelaar het originele transactiebewijs aan easycash overgemaakt (in zoverre dergelijk transactiebewijs vereist is) binnen de termijn van achttien (18) maanden vanaf de datum van uitgifte (zie Deel II, Artikel 20), i. Het Kaartnummer werd niet manueel ingevoerd in de Terminal De Handelaar draagt zijn vorderingen tegen de Kaarthouder, voortvloeiend uit de Onderliggende Transactie, over aan easycash. Voor de voldoening van deze vorderingen, heeft de Handelaar een betaling met Kaart aanvaard en de vorderingen zijn voorgelegd aan easycash voor regeling overeenkomstig Deel II, Artikel 13.1 paragraaf 1. easycash aanvaardt hierbij deze overdracht. In het geval van een stornering van een debitering overeenkomstig Deel II, Artikel 18, zal easycash de vordering terug overdragen aan de Handelaar met volledige kwijting van de betreffende stornerende debet vordering door de Handelaar. Deze overdracht is effectief na ontvangst door easycash van de kaartverkopen betreffende de verschuldigde vorderingen Het minimumbedrag voor afhandeling is EUR 50,00. Bedragen voor afhandeling beneden deze uitbetalingsdrempel zullen worden samengeteld en, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, enkel worden uitbetaald wanneer deze drempel overschreden is. Na het verstrijken van de Overeenkomst zullen alle vorderingen die nog moeten worden vereffend, uitbetaald worden, ongeacht de betrokken bedragen. De uitbetalingen zullen gebeuren per bankoverschrijving of per gekruiste cheque, binnen de uitbetalingstermijnen op basis van de behoorlijk en volledig overgemaakte kaartverkopen en onverminderd de rechten op stornering van debiteringen zoals bepaald in Deel II, Artikel 18. Indien een uitbetalingstermijn is overeengekomen voor Diners Club/Discover of voor UnionPay verkopen, die korter is dan vier (4) weken, gebeurt de uitbetaling voor de verkopen met Diners Club/Discover of UnionPay na zeven (7) kalenderdagen Ongeacht het voorbehoud zoals vermeld in Deel III, Artikel 31, is easycash gerechtigd om de vereisten vermeld in Deel II, Artikel 14.1 lit. a)-i) te wijzigen of aan te vullen, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Handelaar binnen een termijn van zes (6) weken, indien easycash deze wijzigingen noodzakelijk acht omwille van mogelijke misbruiken of indien deze wijzigingen noodzakelijk worden ingevolge de bepalingen opgelegd door de Kaartorganisaties. In het geval één of meer uitbetalingsvoorwaarden opgenomen in Deel II, Artikel 14.1 niet vervuld is/zijn, is easycash niet verplicht de verschuldigde vorderingen die de Handelaar voorlegt, uit te betalen. Alle betalingen gedaan aan de Handelaar waarvoor de gezegde voorwaarden niet vervuld zijn, zijn onderworpen aan storneringen van debiteringen of verrekening in overeenstemming met Deel II, Artikel 18. easycash zal enkel de som weerhouden die betrekking heeft op verschuldigde vorderingen die worden beïnvloed door het niet-vervullen van de voorwaarden vermeld in Deel II, Artikel De Handelaar is verplicht om onverwijld alle rekeningafschriften die hij ontvangt te onderzoeken en om easycash onverwijld en uiterlijk binnen de uitsluitingsperiode van zes (6) weken na de ontvangst van alle relevante bankafschriften op de hoogte te brengen van eventuele bezwaren De Handelaar draagt de bewijslast voor de vervulling van de voorwaarden vermeld in Deel II, Artikel easycash mag, als waarborg, een bedrag inhouden zoals overeengekomen in de Individuele Overeenkomst, met dien verstande dat indien dit bedrag wordt verrekend overeenkomstig Artikel 14.1., easycash gerechtigd zal zijn het bedrag van de waarborg te reconstitueren overeenkomstig bovenstaande principes In geval van een wijziging van eigendom met betrekking tot de Handelaar, is easycash gerechtigd te wachten met de uitbetaling van de verschuldigde vorderingen tot op het ogenblik dat de nieuwe eigenaar volledig is doorgelicht Indien er aanwijzingen zijn van omstandigheden die easycash het recht zouden geven om de Overeenkomst te beëindigen, zal easycash gerechtigd zijn de uitvoering van deze Overeenkomst te schorsen, met inbegrip van de uitbetaling van de verschuldigde vorderingen, tot het ogenblik waarop de situatie duidelijk is. 15. Terugbetaling van uitgaven per kaart als gevolg van het annuleren van de Onderliggende Transactie Het crediteren van uitgaven per kaart voor geannuleerde Onderliggende Transacties gebeurt uitsluitend wanneer de Handelaar easycash instructie geeft om de rekening van de Kaarthouder te crediteren. easycash zal de rekening van de Kaarthouder crediteren. De Handelaar is verplicht het gecrediteerde bedrag terug te betalen. De Handelaar heeft niet het recht om een creditnota op te maken indien hij niet voorafgaandelijk de overeenstemmende som voor vereffening heeft ingediend bij easycash, of indien de ingediende vordering niet gebaseerd is op een verkoop. Het bedrag van de creditnota mag niet hoger zijn dan het bedrag van de oorspronkelijke transactie. De oorspronkelijke transactie moet uitgevoerd zijn met dezelfde Kaart en bij dezelfde Handelaar. Het is niet mogelijk creditnota's uit te geven voor uitgaven met Kaart die betrekking hebben op geannuleerde transacties, uitgevoerd met een UnionPay kaart. De Handelaar geeft easycash instructie een creditnota uit te geven voor een UnionPay Card door het overmaken van het formulier van de creditnota dat te zijner beschikking gesteld is en een afschrift van het transactiebewijs aan easycash. Voor iedere UnionPay transactie kan slechts één creditnota worden uitgegeven De Handelaar moet een elektronische data-set van kredietgegevens opstellen in overeenstemming met de bepalingen van de gebruiksaanwijzing van de Terminal. Deze data-set moet worden ingediend bij easycash binnen twee (2) kalenderdagen volgend op de uitgifte van de creditnota. Tegelijkertijd moet de Handelaar elektronisch een creditnota verklaring invullen met de Kaartinformatie en het bedrag van de creditnota. Deze verklaring moet ondertekend worden door de kassier(ster). De originele verklaring moet overhandigd worden aan de Kaarthouder Indien het om technische redenen niet mogelijk is een elektronisch overzicht van kredietgegevens op te stellen, moet de creditnota uitgegeven te worden door het invullen en indienen van een creditnota formulier, door de Handelaar aan te vragen aan easycash. De Handelaar moet dit formulier invullen en ondertekenen. Het origineel formulier moet overhandigd worden aan de Kaarthouder. Het afschrift van dit formulier moet overgemaakt worden aan easycash binnen vijf (5) kalenderdagen na de uitgifte Wanneer de termijnen voor indiening zoals vermeld in Deel II, Artikelen 15.2 en 15.3 niet zijn nageleefd, moet de Handelaar easycash vergoeden (bv. indien een Kaartorganisatie weigert de creditnota tegenover de Kaarthouder te verwerken ingevolge laattijdige overmaking door de Handelaar, ten gevolge waarvan er een stornering van debitering is ten laste van easycash). easycash Belgium, Chaussée de Tervuren 198F, B-1410 Waterloo 5/10

6 16. Klachten van de Kaarthouder Klachten en bezwaren die de Kaarthouder heeft met betrekking tot de Onderliggende Transactie, zullen door de Handelaar rechtstreeks worden opgenomen met de Kaarthouder. In het geval dat een stornering van een debitering rechtsgeldig werd uitgevoerd, dient de Handelaar tevens enige betalingsvordering rechtstreeks ten aanzien van de Kaarthouder uit te voeren. 17. Kennisgeving van aanvaarding De Handelaar brengt het MasterCard/Maestro/Visa/Visa Electron/VPay/PayPass/payWave/Diners Club/Discover en/of UnionPay aanvaardingslogo aan op een zichtbare plaats aan de kassa. Bovendien mag de Handelaar de namen MasterCard respectievelijk Visa, Maestro, V PAY, PayPass, paywave, Diners Club/Discover respectievelijk UnionPay enkel voor publiciteitsdoeleinden gebruiken na de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming daartoe van easycash 18. Stornering van debitering easycash is gerechtigd, binnen achttien (18) maanden volgend op de datum van betaling, een stornering van debitering te initiëren ten aanzien van de Handelaar met betrekking tot reeds afgehandelde bedragen, indien één van de voorwaarden vermeld in Deel II, Artikel 14.1 of bijkomende sector-specifieke regulering van toepassing op de Handelaar, niet was vervuld op het ogenblik van de betaling met kaart (zelfs indien dit niet merkbaar was voor easycash op het ogenblik van uitbetaling aan de Handelaar) en indien het bedrag van de Kaartuitgave/vordering het voorwerp is van een stornering van debitering geïnitieerd door de uitgever van de Kaart (zogenaamde charge-backs). Het bedrag van de stornering van de debitering zal gepaard gaan met een extra te betalen service fee De Handelaar moet bovendien easycash vergoeden indien de Onderliggende Transactie nietig is of geannuleerd wordt omwille van een bezwaar, beëindiging of annulering door de Kaarthouder In de mate dat easycash al een uitbetaling heeft gedaan in de hierboven vermelde gevallen, kan ze ofwel verzoeken om terugbetaling ofwel het bedrag verrekenen met diens eigen verplichtingen tot uitbetaling ten aanzien van de Handelaar. In het eerste geval is de vordering tot terugbetaling onmiddellijk betaalbaar De bepalingen van dit Artikel 18 blijven gelden gedurende een periode van achttien (18) maanden na de beëindiging van deze Overeenkomst. De rechten van easycash op storneringen van debiteringen ten aanzien van de Handelaar worden niet beperkt door de uitreiking van de autorisatiecode. 19. De informatieverplichting van de Handelaar, recht tot controle De Handelaar is ertoe gehouden om de master data volledig en accuraat in te dienen bij het afsluiten van de Overeenkomst. Wijzigingen die zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst voordoen, moeten onverwijld schriftelijk aan easycash meegedeeld worden. Dergelijke wijzigingen omvatten: a. Wijzigingen in verband met het doel van de onderneming en/of de aard van het productassortiment, b. Verkopen of leasen van de onderneming of enige andere vorm van wijziging in de eigendom, c. Wijzigingen met betrekking tot de rechtsvorm van de onderneming, d. Wijzigingen in adres of bankrekening, e. Wijziging van begunstigde eigenaar Op verzoek van easycash dient de Handelaar aan easycash onverwijld alle documenten te verstrekken met betrekking tot de zakelijke activiteiten van de Handelaar (bv. uittreksel uit het Handelsregister, uittreksels uit andere registers, handelsvergunningen, statuten, kopieën van het paspoort van de gemachtigde vertegenwoordigers). Op verzoek van easycash moet de Handelaar alle kosten vergoeden die easycash heeft betaald en die het gevolg zijn van de wijzigingen vermeld in Deel II, Artikel 19.1 of die het gevolg zijn van een niet-naleving van de verplichtingen vermeld in dit Artikel Bij de aanvang van de Overeenkomst plaatst easycash de Handelaar in één of meerdere categorieën van Handelaars. Daarbij dient easycash rekening te houden met de vereisten van de Kaartorganisaties. easycash is te allen tijde gerechtigd een toegewezen Handelaarscategorie te wijzigen indien en in de mate dat easycash dit noodzakelijk acht op basis van een nieuwe evaluatie van de Handelaar Op verzoek van easycash en na voorafgaande kennisgeving, is de Handelaar verplicht easycash toegang te geven tot zijn bedrijfsruimten teneinde easycash toe te laten na te gaan of de contractuele voorwaarden nageleefd worden. Bovendien verbindt de Handelaar zich ertoe zijn volledige medewerking te verlenen en de veiligheidscontroleprocedures ingevoerd door de Kaartorganisaties (bv. PCI Audit) mogelijk te maken. 20. Gegevensopslag, bewaren van transactiebewijzen De Handelaar is verplicht alle transactiebewijzen, alle bewijsstukken en alle documenten met betrekking tot de Onderliggende Transactie te bewaren gedurende een periode van minimum achttien (18) maanden volgend op de datum van de uitgifte, in de gepaste vorm en op een wijze dat ze niet vernietigd kunnen worden. De bewaringsplicht blijft bestaan na het beëindigen van de Overeenkomst gedurende een verdere periode van minstens achttien (18) maanden, onverminderd eventueel langere wettelijke termijnen voor bewaring De Handelaar verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de verzamelde en opgeslagen informatie van de kaarthouder beveiligd is tegen toegang door onbevoegde derden. De Handelaar mag slechts kaartgegevens opslaan in zijn eigen systemen met het oog op het verkrijgen van goedkeuring en het indienen van vorderingen De Handelaar is verplicht easycash onverwijld in kennis te stellen van elke ongeoorloofde poging om toegang te verkrijgen tot zijn elektronisch dataverwerkingssysteem in verband met kaarten of van elke mogelijke schade aan kaartgegevens en, in overleg met easycash, de nodige maatregelen te nemen om te voorkomen dat dergelijke gebeurtenissen zich opnieuw zouden voordoen in de toekomst. 21. Zekerheden easycash is gerechtigd zekerheden te vragen voor alle vorderingen uit hoofde van deze Overeenkomst, zelfs indien het gaat om voorwaardelijke vorderingen (bv. recht op storneringen van debitering in de zin van Deel II, Artikel 18) Indien easycash aanvankelijk niet (volledig) diens rechten heeft uitgeoefend betreffende het vorderen van (de uitbreiding van) zekerheden ingevolge de vorderingen, dan is easycash gerechtigd om alsnog nieuwe zekerheden te vorderen of een uitbreiding van de reeds bestaande zekerheden, evenals een verhoging van het ingehouden bedrag overeenkomstig Deel II, Artikel 14.8, paragraaf 2. Dit is echter afhankelijk van het zich voordoen of bekend worden van omstandigheden die een toename van de risico-evaluatie van de vorderingen ten aanzien van de Handelaar rechtvaardigen. Dit kan in het bijzonder het geval zijn indien: a. de economische omstandigheden van de Handelaar slechter geworden zijn of dreigen slechter te worden, of b. de waarde van de bestaande zekerheid is verminderd of dreigt te verminderen easycash kan deze vordering niet doen gelden indien in de Individuele Overeenkomst uitdrukkelijk vermeld staat dat de Handelaar - behalve de waarborg vermeld in Deel II, Artikel geen enkele andere waarborg kan eisen easycash staat de Handelaar een redelijke termijn toe waarbinnen de zekerheid moet worden verstrekt of uitgebreid. easycash informeert de Handelaar indien het zinnens is diens recht op beëindiging van de Overeenkomst zonder kennisgeving uit te oefenen in overeenstemming met Deel III, Artikelen 26.5 en 26.7, in het geval de Handelaar niet voldoet aan zijn verplichting om tijdig zekerheid te verstrekken of uit te breiden. 22. Wijzigingen van procedurele bepalingen van MasterCard Worldwide, VISA Europe/International, Diners Club/Discover en UnionPay De Handelaar zal wijzigingen van de procedurele bepalingen van MasterCard Worldwide, Visa Europe/International, Diners Club/Discover en UnionPay betreffende de aanvaarding en voorlegging van kaartuitgaven naleven en toepassen, na kennisgeving door easycash binnen de termijnen vastgesteld door MasterCard Worldwide, Visa Europe/International, Diners Club/Discover en UnionPay. easycash zal de Handelaar daarvan tijdig in kennis stellen, in het bijzonder wat betreft de na te leven deadlines, en zal de Handelaar raad geven met betrekking tot de uitvoering van deze wijzigingen. De Handelaar betaalt de kosten die daaruit voortvloeien. 23. Informatieverplichtingen van easycash Overeenkomstig Artikel 27 van de Wet betreffende de Betalingsdiensten zijn de informatieverplichtingen van easycash die voortvloeien uit Titel II van de Wet betreffende de Betalingsdiensten samen met 28, 29, 31, 32 en 33 en de kostenbepalingen van 27, paragraaf 1, 2 en 3 van de Wet betreffende de Betalingsdiensten niet van toepassing op de door easycash te verlenen diensten. 24. Trust-overeenkomst easycash (de Trustee ) zal de tegenwaarde crediteren die zij heeft ontvangen van de uitgevers van de Kaart voor de afgehandelde kaartuitgaven en de tegenwaarden van geannuleerde transacties die zij heeft ontvangen van de Handelaar na return deposits voor de Handelaar als trustor op een trustrekening van easycash bij een Duitse financiële instelling. Deze rekeningen zullen worden gehouden bij één of meer financiële instellingen als open collectieve trustrekeningen 13 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1b van de Duitse Wet voor het Toezicht op Betalingsinstellingen (ZAG). easycash zal de financiële instelling in kennis stellen van de trustrelatie. Verder zal easycash verzekeren dat, in termen van boekhouding, de betalingen die aanvaard zijn overeenkomstig de eerste zin, toe te schrijven zijn aan de Handelaar en niet gemengd zullen worden met fondsen van andere natuurlijke personen of rechtspersonen dan de Handelaar, voor wie de fondsen gehouden worden, in het bijzonder niet met de eigen fondsen van easycash. Het is easycash toegestaan om de aan haar te betalen vergoedingen en interesten van de trustrekening op te nemen. Op verzoek van de Handelaar moet easycash hem onverwijld informeren bij welke financiële instelling en op welke rekening de ontvangen tegenwaarden voor de afgehandelde kaartuitgaven gehouden worden en of de instelling waar de klantenfondsen bijgehouden worden, lid is van een organisatie voor de bescherming van depositovorderingen en investeringsvorderingen en in welke mate de ontvangen tegenwaarden voor de afgehandelde kaartuitgaven door deze organisatie verzekerd zijn. easycash is ook gerechtigd de ontvangen tegenwaarden voor de afgehandelde kaartuitgaven op een andere wijze te verzekeren, zoals gedefinieerd in 13 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1b (ZAG). easycash zal de Handelaar hiervan tijdig voorafgaandelijk op de hoogte brengen. 25. Aanvullende sectorale regelgeving Autohandelaars Autohandelaars zijn gerechtigd, maar niet verplicht, om de Kaart te aanvaarden voor de betaling van nieuwe auto's en tweedehandsauto's Hotels Hotels zijn gerechtigd om, in geval van aankomst van de gasten na een bepaald uur, de Kaartgegevens van de Kaarthouder manueel in te voeren in de Terminal met het oog op het nagaan van de solvabiliteit van de Kaarthouder voor gewaarborgde reservaties; zij mogen ook een pre-autorisatie aanvragen. Voor de afhandeling van accommodatiekosten door middel van een express check-out, evenals voor diverse betalingen voor telefoongesprekken, minibar, enz. en zonder een handtekening van de Kaarthouder, is de Handelaar verplicht de Kaarthouder een blanco volmacht te laten ondertekenen om de Kaartrekening te debiteren. Bij het aanvaarden van de gegevens op de Kaart voor gewaarborgde reservaties of boekingen, is het hotel gerechtigd het overeengekomen tarief voor een nacht aan te rekenen, enkel en alleen easycash Belgium, Chaussée de Tervuren 198F, B-1410 Waterloo 6/10

7 met behulp van het opgegeven Kaartnummer, overeenkomstig de voorschriften van MasterCard Worldwide, Visa Europe/International en Diners Club/Discover. Gewaarborgde reservaties zijn niet mogelijk met de UnionPay-kaart Autoverhuurbedrijven De Handelaar moet de Kaarthouder verplichten de vorderingen te ondertekenen die voortvloeien uit schade veroorzaakt door de Kaarthouder en die niet gedekt zijn door enige verzekering, alsmede andere uitgaven (brandstof enz..) en deze aan easycash over te maken. In geval van facturen voor herstellingskosten in verband met schade veroorzaakt door ongevallen, moeten ook het transactiebewijs ondertekend door de Kaarthouder en de kostenraming van een garage, het verhuurcontract en het verslag van het ongeval aan easycash overgemaakt worden. In geval van facturen voor boetes of verkeersboetes, moeten de betreffende officiële berichten overhandigd worden. Gewaarborgde reservaties zijn niet mogelijk met de UnionPay-kaart. Retroactieve debitering van de UnionPay-kaart is enkel mogelijk indien de Kaart aan de Handelaar wordt voorgelegd en met de toestemming van de Kaarthouder (handtekening van de Kaarthouder op het transactiebewijs en het inbrengen van de PIN-code in de Terminal). Deel III: Algemene bepalingen Deel III is van toepassing op de Terminal diensten (Deel I) en op de Acquiring-diensten (Deel II), op voorwaarde dat deze laatst vermelde diensten worden verstrekt door het hoofdkantoor van easycash in Duitsland. 26. Duur - Beëindiging De Overeenkomst wordt van kracht bij de ondertekening van de Individuele Overeenkomst door de Handelaar en bij de Levering van de verhuurde of aangekochte Terminal(s) of de afgifte van de welkombrief door easycash, al naargelang welke van deze gebeurtenissen zich eerst voordoet Afhankelijk van de bepalingen van de Individuele Overeenkomst, kan de Overeenkomst afgesloten worden voor een onbepaalde duur of voor een bepaalde duur (de Aanvankelijke Duur ). Behoudens indien anders overeengekomen in de Individuele Overeenkomst, bedraagt de Aanvankelijke Duur zestig (60) maanden Na de Aanvankelijke Periode of enige daaropvolgende periode, wordt de contractuele duur automatisch met één jaar verlengd (de Navolgende Duur ), overeenkomstig Deel III, Artikel 26.5, behalve in geval van beëindiging van de Overeenkomst door één van de partijen Werd een onbepaalde duur overeengekomen, zoals vermeld in de Individuele Overeenkomst, dan kunnen beide partijen de Overeenkomst te allen tijde beëindigen, met inachtneming van een opzeggingstermijn van dertig (30) kalenderdagen Bij een bepaalde duur, zoals vermeld in de Individuele Overeenkomst of in onderhavige Voorwaarden, wordt de Overeenkomst automatisch verlengd voor één (1) jaar, behalve in geval van beëindiging van de Overeenkomst door één van de partijen bij de Overeenkomst drie (3) maanden vóór het verstrijken van de Aanvankelijke Duur, of, desgevallend, van de Navolgende Duur. Tijdens de Aanvankelijke Duur en/of de Navolgende Duur, kan de Overeenkomst enkel beëindigd worden op grond van een reden zoals vermeld in Deel III, Artikelen 26.5 of 26.7, De Artikelen 26.4 en 26.5 hebben geen invloed op het recht van beide partijen om de Overeenkomst te beëindigen in geval van een buitengewone beëindiging zonder voorafgaande kennisgeving. Een reden voor een beëindiging zonder voorafgaande kennisgeving is, inter alia, het beëindigen van de Handelaar zijn activiteiten in België Bovendien is easycash gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen, zonder opzegging, in ondermeer volgende omstandigheden: - indien, na het afsluiten van de Overeenkomst, easycash op de hoogte komt van omstandigheden die aantonen dat de Handelaar een verkeerd beeld gaf van zijn activiteiten, meer bepaald zijn assortiment van goederen of diensten, en hij voor vereffening vorderingen indient die voortkomen uit Onderliggende Transacties die hij vooraf niet heeft aangegeven, - indien de Handelaar in gebreke van betaling is voor twee betalingen en deze betalingen niet uitvoert ondanks een herinnering met een deadline voor de betaling, - indien de financiële toestand van de Handelaar wezenlijk slechter wordt (behalve in geval van gerechtelijke reorganisatie van de Handelaar). Dit kan blijken, inter alia, uit het indienen van een verzoek tot faillissement, het instellen van een insolventieprocedure of de afwijzing van het starten van dergelijke procedure ingevolge onvoldoende activa om de kosten van dergelijke procedure te dekken, - indien de Handelaar geen enkele vordering voor vereffening indient binnen de zes (6) maanden na het afsluiten van de Overeenkomst, - indien de Handelaar verschuldigde vorderingen indient die voortvloeien uit verkopen op afstand, bv. zonder de fysieke voorlegging van een Kaart in zijn winkel, - indien, gedurende één maand, de bedragen of het aantal chargebacks resulterend uit de Onderliggende Transacties van de Handelaar, 0,5 procent van het totale bedrag of het totale aantal vorderingen ingediend door de Handelaar binnen de overeenstemmende periode overschrijden of indien het totale bedrag van teruggeboekte vorderingen, die voortvloeien uit de Onderliggende Transacties van de Handelaar EUR 5.000,00 overschrijden, - indien de ratio tussen de ingediende maandelijkse vorderingen met gestolen, verloren of nagemaakte Kaarten en de ingediende maandelijkse vorderingen met Kaarten die niet gestolen, verloren of nagemaakt zijn, méér dan één (1) % bedraagt, - indien de Handelaar herhaaldelijk zijn verplichtingen en de voorwaarden vermeld in Deel II, Artikelen 11, 12 en 13 schendt, of meer in het bijzonder de zorgvuldigheidsplichten onder deze Overeenkomst, - indien MasterCard Worldwide, Visa Europe/International, Diners Club/Discover of UnionPay vragen dat de Handelaar niet langer kaarten aanvaardt, - indien de activiteiten van easycash onder deze Overeenkomst onwettig zijn of worden zonder een administratieve vergunning of indien de activiteiten verboden zijn door de toezichthoudende instanties, - in het geval dat er een wijziging van eigendom is met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten van de Handelaar, - indien de Handelaar zich verzet tegen de gewijzigde vereisten van Deel III, Artikel 31, - bij een strafbare handeling van de Handelaar; dit geldt ook wanneer er een redelijk vermoeden van strafbare handeling van de Handelaar is, - indien de Handelaar niet voldoet aan zijn verplichting een zekerheid te verstrekken of uit te breiden overeenkomstig Deel II, Artikel 21 of op grond van een andere overeenkomst, binnen een redelijke termijn, vastgesteld door easycash, - indien de Handelaar één van zijn verplichtingen onder Deel III, Artikelen 33, 35 van deze Overeenkomst schendt, - indien een Kaartorganisatie geldboetes oplegt aan easycash als gevolg van een plichtsverzaking van de Handelaar Elke beëindiging dient schriftelijk te gebeuren. easycash is ook gerechtigd de Overeenkomst gedeeltelijk te beëindigen. 27. Aansprakelijkheid Aansprakelijkheid van de Handelaar De Handelaar is aansprakelijk ten aanzien van easycash voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse schade of verlies die easycash lijdt in verband met enig handelen of nalaten van de Handelaar, zijn werknemers en andere derden door de Handelaar aangesteld in verband met deze Overeenkomst. In dit verband verbindt de Handelaar zich ertoe met de nodige zorg te handelen zoals een opmerkzame handelaar. Meer in het bijzonder is de Handelaar aansprakelijk voor de naleving van de bepalingen van Deel II, Artikel 12. Indien er ingevolge de schending door de Handelaar van voornoemde bepalingen een terugboeking van de vereffende vordering is, dan is easycash gerechtigd een overeenstemmende stornering van debitering tegen de Handelaar uit te voeren, in de zin van Deel II, Artikel 18, onverminderd andere rechten Indien één van de Kaartorganisaties boetes oplegt aan easycash omwille van de opzettelijke of onachtzame schending door de Handelaar van één van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, dan zal de Handelaar easycash daarvoor volledig vrijwaren, respectievelijk easycash volledig vergoeden voor de overeenstemmende bedragen die aan easycash gefactureerd zijn Aansprakelijkheid van easycash easycash is aansprakelijk voor ongeoorloofde of onjuiste afhandeling van betalingstransacties voor zover easycash diens verplichtingen opzettelijk of op onachtzame wijze niet is nagekomen bij dergelijke afhandeling. De aansprakelijkheid van easycash strekt zich niet uit tot ongebruikelijke of onvoorzienbare gebeurtenissen, die niet kunnen beïnvloed worden door easycash en de gevolgen die niet had kunnen voorkomen worden, zelfs indien de nodige zorgvuldigheid in acht genomen werd. De aansprakelijkheid van easycash strekt zich ook niet uit tot de niet-betaling van betalingstransacties op basis van dwingende wetsbepalingen Indien het niet gaat om betalingsdiensten, is easycash slechts aansprakelijk jegens de Handelaar voor schade die voortvloeit uit de schending van contractuele of precontractuele verplichtingen of uit een onrechtmatige daad, overeenkomstig volgende bepalingen: a. In geval van opzet, vorderingen overeenkomstig de Productaansprakelijkheidswet en persoonlijk ongeval, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid, is easycash aansprakelijk overeenkomstig de wettelijke voorschriften. b. In geval van zware nalatigheid, is de aansprakelijkheid van easycash beperkt tot de vergoeding van de typisch voorzienbare schade. c. De Handelaar moet de aanwezigheid van opzet bewijzen. d. Easycash is niet aansprakelijk voor gewone nalatigheid noch voor zware nalatigheid. e. Bovendien is easycash niet aansprakelijk voor winstderving, verlies van cliënteel en andere gevolg- of onrechtstreekse schade en uitgaven, in het bijzonder niet voor verlies ingevolge bedrijfsonderbreking. f. Daarenboven is de aansprakelijkheid beperkt tot volgende bedragen: EUR ,00 per schadegeval, tot een maximumbedrag van EUR ,00 per jaar. g. Bovenstaande beperkingen en uitsluitingen zijn ook van toepassing op mogelijke vorderingen ter vergoeding van de Handelaar of derden Indien de schade veroorzaakt werd door meerdere partijen, is easycash enkel aansprakelijk in verhouding tot diens bijdrage bij de schade en overeenkomstig de overeengekomen aansprakelijkheidsbeperkingen Indien een/de Terminal(s) defect raakt, wordt verondersteld op basis van alternatieve methodes van betaling, dat de Handelaar geen andere schade heeft geleden naast de technische aspecten. De Handelaar kan echter wel aan easycash bewijzen dat hij naast de technische aspecten andere schade heeft opgelopen De aansprakelijkheid voor het verlies van informatie is beperkt tot het typisch herstelwerk, dat had moeten uitgevoerd worden in geval periodieke back-up kopieën moesten gemaakt worden waarvoor een zeker risico bestond. Indien de schade/het verlies te wijten is aan een fout op het gegevensnetwerk, dan is easycash in dezelfde mate aansprakelijk als de telecommunicatieleverancier waarmee easycash werkt. Vorderingen tegen easycash worden overgedragen aan de Handelaar. De Handelaar aanvaardt hierbij deze overdracht easycash is niet aansprakelijk voor onderbrekingen of dienstverleningsbeperkingen geleden door de technische infrastructuur buiten het aansprakelijkheidsgebied van easycash, met inbegrip van de telecommunicatiekanalen bediend door de telecommunicatieleverancier of telecommunicatiekanalen van de Terminal locaties Schadevorderingen van de Handelaar tegen easycash verjaren zes (6) maanden na het ogenblik waarop de Handelaar kennis kreeg van de vordering, hetzij op grond van deze Overeenkomst of een onrechtmatige daad, tegen easycash. easycash Belgium, Chaussée de Tervuren 198F, B-1410 Waterloo 7/10

8 28. Facturatie, vergoedingen en wijze van betaling Algemene bepalingen De vergoedingen te betalen door de Handelaar zijn exclusief belasting over de toegevoegde waarde overeenkomstig de Belgische belastingvoorschriften met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde van toepassing op het ogenblik van het verrichten van de verschillende diensten en exclusief andere taksen, vergoedingen en lasten Het bedrag van de vergoedingen te betalen door de Handelaar volgt uit de lijst met de prijzen en diensten van easycash, van toepassing op het ogenblik van het afsluiten van de Overeenkomst en uit de vergoedingen opgenomen in de Individuele Overeenkomst tussen de Handelaar en easycash. Overeenkomsten die voortvloeien uit de Individuele Overeenkomst hebben voorrang op de lijst met de prijzen en diensten. Het aanrekenen van kosten voor bijkomende verplichtingen is ook toegelaten. De lijst met de prijzen en diensten wordt aan de Handelaar overhandigd voorafgaandelijk aan het afsluiten van de Overeenkomst. easycash is gerechtigd om in de loop van de duurtijd van de Overeenkomst de lijst met de prijzen en diensten te wijzigen, op voorwaarde dat de Handelaar daarvan vooraf en tijdig werd ingelicht. De wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard indien de Handelaar geen bezwaar uit tegen deze wijzigingen binnen veertien (14) dagen na de kennisgeving. Is er bezwaar binnen voormelde termijn, dan blijft de op dat ogenblik geldende lijst met prijzen en diensten van toepassing. easycash behoudt zich het recht voor de prijzen aan te passen indien, na het afsluiten van de Overeenkomst, één of meerdere factoren die de prijs bepalen zoals ondermeer, doch niet beperkend, grondstoffen, arbeidskosten, enz.. wijzigingen ondergaan. Een toename van één van deze factoren laat easycash toe om verhoudingsgewijs diens prijzen aan te passen tot maximum 80 % van de oorspronkelijk overeengekomen prijzen. Deze objectieve aanpassing geeft de Handelaar geenszins het recht om zich daartegen te verzetten noch om de Overeenkomst te beëindigen. Dit recht om de prijzen aan te passen mag niet worden uitgeoefend gedurende de eerste drie (3) maanden na de inwerkingtreding van de Overeenkomst, behoudens indien anders werd overeengekomen Behalve indien anders werd overeengekomen, zijn de bepalingen van dit Deel III, Artikel 28 betreffende facturatie door easycash voor diensten overeengekomen onder deze Overeenkomst, van toepassing als volgt: Voor alle vergoedingen die de Handelaar moet betalen aan easycash, ongeacht of zij voortkomen uit diensten beschreven in Deel I of Deel II, is easycash gerechtigd om rechtstreeks te debiteren. Daarom geeft de Handelaar toestemming tot rechtstreekse debitering of SEPA autorisatie aan easycash In geval de vergoedingen en uitgaven die de Handelaar moet betalen, zoals beschreven in Deel III, Artikel , niet kunnen vereffend worden, verbindt de Handelaar zich ertoe de factuur onmiddellijk te betalen In principe zijn alle vergoedingen verschuldigd en betaalbaar vanaf de factuurdatum De Handelaar mag de bedragen die hij verschuldigd is aan easycash niet verrekenen met de bedragen die easycash aan de Handelaar verschuldigd is, behalve wanneer easycash daartoe schriftelijke toestemming geeft aan de Handelaar. Bovendien doet de Handelaar hierbij afstand van het voordeel van de exceptio non adimpleti contractus en hij kan derhalve geen (vermeende) inbreuk of onrechtmatige daad in hoofde van easycash inroepen om de betalingen aan easycash in te houden. Dit Artikel is van toepassing onverminderd de bepalingen van Deel II, Artikel Verhuur, verkoop en onderhoud van POS diensten (Deel I) De bepalingen van dit Artikel 28.2 zijn van toepassing op de diensten en producten van easycash zoals beschreven in Deel I (cfr. supra) De verrekening gebeurt één keer per maand door rechtstreekse debitering. Huurgelden zijn in principe verschuldigd en worden geïnd voorafgaandelijk aan de maand waarvoor zij verschuldigd zijn Dit Artikel 28 geldt onverminderd de verrekeningsbepalingen van Deel II, Artikel Desbetreffend ontvangt de Handelaar een schriftelijke factuur Wanneer de Handelaar de ontvangen factuur niet betwist binnen één (1) maand na ontvangst ervan, wordt hij geacht de factuur te aanvaarden. Op voorwaarde dat de Handelaar ervan in kennis werd gesteld minstens vier (4) weken op voorhand, is easycash te allen tijde gerechtigd te verzaken aan een schriftelijke financiële verklaring en kan easycash deze verplichting nakomen enkel door het overmaken van de debet memo. De Handelaar dient dit op dezelfde wijze te controleren als een schriftelijke factuur. In dit geval zal slechts bijkomend een factuur uitgereikt worden indien zulks in de Individuele Overeenkomst werd overeengekomen Diensten inzake aanvaarding en betaling (Deel II) De bepalingen van dit Artikel 28.3 zijn van toepassing op de diensten en producten van easycash zoals beschreven in Deel II (zie hierboven) De vergoedingen en uitgaven, met inbegrip van de belasting over de toegevoegde waarde (indien van toepassing) verschuldigd op deze vergoedingen en uitgaven, zullen gefactureerd worden aan de Handelaar en kunnen afgetrokken worden van de bedragen die easycash aan de Handelaar verschuldigd is overeenkomstig Deel II, Artikel 14.1, zelfs alvorens deze bedragen aan de Handelaar worden overgemaakt De Handelaar moet easycash vergoeden voor alle uitgaven van easycash in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst, in de mate dat easycash deze uitgaven noodzakelijk achtte onder de gegeven omstandigheden. In plaats van verrekening mag easycash ook vrijstelling van één van diens verplichtingen vragen. Uitgaven in de zin van dit Artikel 28.3 omvatten in het bijzonder: a. De vergoedingen geheven door MasterCard, Visa, Diners Club/Discover en UnionPay voor de registratie van de Handelaar in een speciaal Handelaarsprogramma; b. De afwikkelingsvergoedingen voor kaartuitgaven door de Handelaar die door easycash moeten betaald worden aan de Kaartuitgever, zoals MasterCard, Visa, Diners Club/Discover of UnionPay; c. De geldboetes door easycash te betalen aan MasterCard, Visa, Diners Club/Discover en/of UnionPay in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst, in de mate dat de Handelaar onachtzaam was; d. Zogenaamde chargebacks door de uitgever van de Kaart van de Kaarthouder met betrekking tot de betaling van de Onderliggende Transactie De Handelaar gaat akkoord met de financiële verklaring gebaseerd op de beschrijving van de prijscomponenten in het contractdocument dat gehecht is aan de Individuele Overeenkomst Bepalingen met betrekking tot pakketprijzen voor de aanvaarding van debetkaarten en POS diensten a. In de mate dat de Handelaar opteerde voor facturatie in de vorm van pakketprijzen voor de aanvaarding van debetkaarten en POS diensten, zullen de vergoedingen die met de Handelaar in de Individuele Overeenkomst zijn overeengekomen (zoals vermeld in Artikel 28.3) afgetrokken worden. b. De pakketprijs heeft betrekking op een maandelijkse facturatieperiode, met een maximum aantal debetkaarttransacties. Deze pakketprijs moet maandelijks betaald worden, onafhankelijk van het aantal debetkaarttransacties van de Handelaar. Indien het aantal debetkaarttransacties van de Handelaar hoger is dan het maximum aantal debetkaarttransacties begrepen in de pakketprijs, zullen deze gefactureerd worden overeenkomstig de vergoedingen voor debetkaarttransacties vermeld in de Individuele Overeenkomst. c. Kredietkaarttransacties zijn niet begrepen in de pakketprijs en bijgevolg is Artikel niet van toepassing. Artikel 28.3 is van toepassing op kredietkaarttransacties. d. Het aantal debetkaarttransacties van de Handelaar is betaald per Kaarttype (Maestro) voor de overeenstemmende maand, vanaf de eerste tot de laatste dag van de maand. e. De in rekening te brengen pakketprijs voor de eerste maand is afhankelijk van de ingangsdatum van de Individuele Overeenkomst. Indien de ingangsdatum in de eerste helft van de maand ligt (vóór de vijftiende (15 e ) dag van een maand), dan wordt de pakketprijs gefactureerd voor de volledige maand. Valt de ingangsdatum in de tweede helft van een maand, dan is de pakketprijs voor die maand niet van toepassing. f. Alle vergoedingen verschuldigd voor pakketten en debetkaarttransacties van de Handelaar die hoger liggen dan het maximum aantal debetkaarttransacties vermeld in de Individuele Overeenkomst, worden afgetrokken van de bedragen die aan de Handelaar moeten betaald worden overeenkomstig Deel II, Artikel 14.1, op het einde van de overeenstemmende maand Onverminderd Artikel , is easycash gerechtigd, indien de vergoedingen die moeten betaald worden hoger liggen dan de bedragen die aan de Handelaar verschuldigd zijn overeenkomstig Deel II, Artikel 14.1, de vergoedingen gedeeltelijk van deze bedragen af te trekken en het saldo af te trekken van de volgende bedragen die aan de Handelaar verschuldigd zijn overeenkomstig Deel II, Artikel De factuur vermeldt de overeenstemmende vergoedingen die verschuldigd zijn voor de pakketten en de vergoedingen die verschuldigd zijn voor de debetkaarttransacties van de Handelaar die het maximum aantal debetkaarttransacties overschrijden zoals vermeld in de Individuele Overeenkomst en begrepen zijn in de pakketprijs Upgrades en downgrades met betrekking tot een pakket (hoger of lager maximumaantal debetkaarttransacties) kunnen overeengekomen worden tussen de Handelaar en easycash na de ingangsdatum van de Overeenkomst, binnen drie (3) maanden te rekenen van deze ingangsdatum. Dergelijke overeenkomst heeft geen invloed op de overige contractuele bepalingen. 29. Betalingen verschuldigd door de Handelaar Onverminderd de relevante bepalingen van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, brengt achterstallige betaling door de Handelaar interesten op tegen een jaarlijkse interestvoet van twaalf (12) procent zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling (onverminderd alle andere rechten en verhaalmiddelen van easycash) vanaf de datum waarop de betaling verschuldigd was tot het ogenblik van volledige betaling (vóór of na een rechterlijke beslissing) In geval van (gedeeltelijke) achterstallige betaling, is de Handelaar aan easycash een forfaitaire vergoeding verschuldigd voor de invorderingskosten en inningskosten van vijftien (15) procent op het gefactureerde bedrag, met een minimum van EUR 60 en een maximum van EUR Deze forfaitaire vergoeding komt bovenop de interesten voor achterstallige betaling, proceskosten of -uitgaven en/of iedere mogelijke vergoeding voor schade of verlies geleden door easycash In geval van achterstallige betaling en onverminderd het recht tot beëindiging op grond daarvan, overeenkomstig Artikel 26.7, is easycash gerechtigd alle of een deel van de diensten die moeten geleverd worden overeenkomstig onderhavige Voorwaarden, te schorsen of te onderbreken indien de Handelaar één van zijn betalingsverplichtingen onder deze Overeenkomst niet nakomt en zijn betalingsverplichting geheel of gedeeltelijk ook niet nakomt binnen een redelijke deadline vastgesteld door easycash. Het beroep van een vordering op het feit dat de Handelaar de Terminal niet kan gebruiken, is uitgesloten. De huurgelden voor de Terminal blijven verschuldigd, zelfs gedurende de termijn dat het aanvaarden van een Kaart buiten werking gesteld is. 30. Overdracht en vermoeden De Handelaar is niet gerechtigd de Overeenkomst aan derden over te dragen zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van easycash en de Handelaar mag ook geen andere rechten en/of verplichtingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst overdragen of opleggen aan derden easycash is gerechtigd alle of een deel van de vorderingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst, over te dragen of te bezwaren, of alle of een deel van diens rechten of verplichtingen over te dragen aan derden en dit binnen de beperkingen van deze Overeenkomst. easycash Belgium, Chaussée de Tervuren 198F, B-1410 Waterloo 8/10

9 30.3. Indien zulks vereist is, deelt easycash aan de Handelaar mee welke aannemers ingezet worden voor welke operaties. De voorafgaandelijke toestemming van de Handelaar is niet vereist. De Handelaar gaat hierbij onherroepelijk akkoord met deze overdrachten of lasten. 31. Wijziging van de Voorwaarden easycash is gerechtigd deze Voorwaarden te wijzigen. De Handelaar moet van dergelijke wijzigingen op de hoogte gebracht worden minstens twee (2) maanden vóór de inwerkingtreding ervan. De Handelaar wordt verondersteld in te stemmen met de wijzigingen wanneer hij deze niet afwijst voorafgaandelijk aan de voorgenomen inwerkingtreding. De kennisgeving dient een duidelijke beschrijving te geven van dit vermoeden van toestemming. Indien de Handelaar niet akkoord gaat met de voorgestelde wijzigingen van de Voorwaarden, is hij gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen zonder opzegging en zonder kosten, vóór de inwerkingtreding van de voorgestelde wijzigingen. De kennisgeving moet uitdrukkelijk verwijzen naar dit recht van beëindiging. Beëindigingen dienen schriftelijk te gebeuren. 32. Wetswijzigingen / wijzigingen aan de reglementeringen Indien de diensten onder deze Overeenkomst gewijzigd moeten worden ingevolge een wetswijziging of een wijziging aan de reglementeringen van de Kaartorganisaties, is easycash gerechtigd de kosten die voortvloeien uit dergelijke aanpassing aan te rekenen aan de Handelaar mits voorafgaandelijke kennisgeving, teneinde een rechtsgeldige dienstverlening te verzekeren in overeenstemming met de voorschriften van de Overeenkomst. 33. Openbare vergunningen De Handelaar verzekert te beschikken over alle vereiste openbare vergunningen/goedkeuringen/licenties om, desgevallend, op rechtsgeldige wijze diens handelsactiviteiten uit te oefenen alsook deze Overeenkomst uit te voeren. Bij gebreke daarvan heeft easycash het recht om deze Overeenkomst zonder enige opzegging te beëindigen. Daarenboven moet de Handelaar in dit geval easycash vergoeden voor alle schade ontstaan uit dergelijke schending overeenkomstig de eerste zin van dit Artikel, los van iedere nalatigheid in hoofde van de Handelaar. 34. Vertrouwelijkheid, Bescherming van gegevens Bescherming van persoonsgegevens Door de ondertekening van de Individuele Overeenkomst verklaren de Handelaar en/of zijn vertegenwoordiger te zijn geïnformeerd over het feit dat easycash zijn/hun persoonsgegevens zal verwerken. Deze gegevens zijn beschermd door de Privacywetgeving zoals van tijd tot tijd gewijzigd easycash verwerkt deze persoonsgegevens met het oog op de nakoming van diens contractuele verplichtingen onder de Overeenkomst en diens wettelijke verplichtingen. easycash kan, mits de uitdrukkelijke toestemming van de Handelaar en/of zijn vertegenwoordiger, die te allen tijde kan herroepen worden, deze gegevens ook gebruiken met het oog op direct marketing via de gewone post of via easycash mag, in het kader van de verwerking zoals hierboven beschreven, deze persoonsgegevens overmaken aan andere vennootschappen van de groep en aan service providers die geselecteerd werden op basis van hun diensten en waarborgen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, en aan de Kaartorganisaties in het kader van de dienstverlening overeenkomstig de Overeenkomst. De communicatie van de gegevens voorzien hierboven kan een overdracht van gegevens impliceren naar landen buiten de Europese Economische Ruimte die geen passend beschermingsniveau van gegevens bieden. In een dergelijk geval zal easycash gepaste maatregelen nemen (inclusief contractuele maatregelen) teneinde te verzekeren dat de ontvangers van de persoonsgegevens voldoende waarborgen bieden met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Vertrouwelijkheid Naast de bescherming van de persoonsgegevens en het bankgeheim, gaan de partijen volgende geheimhoudingsverbintenis aan: Iedere partij verbindt zich ertoe alle bedrijfsinformatie van de andere partij strikt vertrouwelijk te behandelen en dergelijke informatie enkel mee te delen aan derden in de mate dat zulks vereist is voor de behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst en uitsluitend voor het doel van de Overeenkomst, in het bijzonder betreffende informatie over de Handelaar door easycash verstrekt aan derden (bankinformatie, informatie betreffende kredietwaardigheid). Informatie over Kaarthouders die niet anoniem gemaakt is, is vertrouwelijke informatie. Beide partijen moeten voldoen aan alle wettelijke bepalingen met betrekking tot bescherming van gegevens en de nodige voorzorgen nemen teneinde ongeoorloofd gebruik van de Kaart en informatie van de Kaarthouder te vermijden. Derden in de zin van deze Overeenkomst zijn vennootschappen die niet verbonden zijn aan een partij bij deze Overeenkomst overeenkomstig de artikelen 11 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. Deze geheimhoudingsplicht is onbeperkt en blijft bestaan na de beëindiging van de Overeenkomst en alle onderhandelingen. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing op informatie die, op het ogenblik van de mededeling ervan, duidelijk gekend was door de andere partij of van algemene bekendheid was en/of bekend werd aan de andere partij na mededeling ervan op een andere wijze dan ingevolge schending van de geheimhoudingsplicht door de ontvangende partij en/of in de mate dat de ontvangende partij gevraagd wordt ingevolge de wet of andere voorschriften of eisen of bevelen de informatie mee te delen. De geheimhoudingsplicht is niet van toepassing op informatie die, op het ogenblik van de mededeling, reeds duidelijk van algemene bekendheid was en het gebruik of de mededeling van dergelijke informatie uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan was door de andere partij, of de mededeling van dergelijke informatie vereist is ingevolge wettelijke bepalingen of andere voorschriften, bv. voor de mededeling van de inhoud van deze Overeenkomst, in de mate vereist voor de nakoming van de wettelijke controleverplichtingen jegens de Belgische Nationale Bank of andere bevoegde controleorganen. Alle vragen met betrekking tot de bescherming van gegevens mogen verzonden worden naar De gegevensbeschermingsfunctionaris van easycash zal deze vragen beantwoorden. 35. Verplichtingen met betrekking het witwassen van geld Op grond van Bepalingen betreffende het Witwassen van Geld is easycash verplicht om bepaalde informatie te verkrijgen over de Handelaar. De Handelaar verbindt zich ertoe easycash de gevraagde informatie te verstrekken, op volledige en juiste wijze, en easycash onverwijld op de hoogte te brengen van iedere wijziging met betrekking tot deze informatie. De Handelaar verbindt zich ertoe te voldoen aan alle wettelijke Bepalingen betreffende het Witwassen van Geld die van toepassing zijn op de Handelaar in zijn hoedanigheid van klant van easycash. Onverminderd Deel II, Artikel 19.1, is easycash gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen wanneer de Handelaar zijn verplichting niet naleeft of één van de toepasselijke Bepalingen betreffende het Witwassen van Geld. 36. Intellectuele Eigendom De Handelaar erkent dat, tenzij anders bepaald door easycash, alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Terminal en de geleverde diensten (met inbegrip van maar niet beperkt tot studies, plannen en software programma's) eigendom zijn en blijven van easycash (of, desgevallend, van derden die deze rechten houden). In het bijzonder en tenzij anders werd overeengekomen, verleent easycash aan de Handelaar enkel het recht om toegang te hebben tot de software ongeacht of deze software geïntegreerd is in de Terminal of niet, en het recht om deze software te gebruiken ten behoeve van zijn activiteiten en zoals strikt werd toegestaan in de Overeenkomst. Dit recht is toegekend op een niet-exclusieve basis en geeft geenszins het recht tot het toekennen van sublicenties. De labels op de Terminal en het merk waaronder de terminal verkocht/verhuurd wordt, mogen door de Handelaar enkel gebruikt worden voor de identificatie van de Terminal. 37. Kredietwaardigheidsbeoordeling Op verzoek van easycash verschaft de Handelaar aan easycash financiële informatie (met inbegrip van, doch niet beperkt tot facturen, jaarverslagen en belastingformulieren) en andere informatie betreffende zijn bedrijf, teneinde easycash toe te laten te bepalen of easycash de Overeenkomst aanvaardt of verder zet, en voor de voortdurende evaluatie van de financiële situatie van de Handelaar en zijn kredietwaardigheid In verband met de kredietwaardigheidsbeoordeling behoudt easycash zich het recht voor informatie en andere gegevens betreffende de Handelaar te bekomen van handelsagentschappen / kredietbeoordelaars en andere instellingen voorafgaandelijk aan het afsluiten van de Overeenkomst en tijdens de duur van de Overeenkomst teneinde easycash toe te laten te bepalen of easycash de Overeenkomst aanvaardt of verder zet, en voor de voortdurende evaluatie van de financiële situatie van de Handelaar en zijn kredietwaardigheid en de Handelaar stemt daarmee in De kredietwaardigheidsbeoordeling mag door easycash enkel uitgevoerd worden binnen de grenzen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. 38. Toepasselijke wet en bevoegde rechtbank Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van de bepalingen betreffende wetsconflicten en het VN verdrag inzake Koopovereenkomsten. De draagwijdte van de diensten die door easycash moeten geleverd worden, is in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, de algemene voorwaarden van de Kaartorganisaties en andere toepasselijke regels en bepalingen van toepassing op het ogenblik van het afsluiten van de Overeenkomst. Indien deze voorwaarden wijzigen door de wet of de voornoemde regels en bepalingen, zijn zij niet begrepen in de draagwijdte van de diensten. De Handelaar doet hierbij uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand van de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden voor wat betreft het voorwerp van deze Overeenkomst De Handelaar is geen consument in de zin van artikel 2, 23 ) van de Wet betreffende de Betalingsdiensten noch in de zin van de Wet van 6 april 2010 betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming. Overeenkomstig artikel 27 van de Wet betreffende de Betalingsdiensten komen de Partijen overeen dat Titel II van de Wet betreffende de Betalingsdiensten niet van toepassing is en verzaakt wordt aan deze Wet en vervangen wordt door de bepalingen van deze Overeenkomst. Bovendien komen de partijen overeen dat, overeenkomstig artikel 55 van de Wet betreffende de Betalingsdiensten, de artikelen 28, par. 3, 39, 35, 37 tot 39, 42, 50 tot 52 en 56, par. 1 niet van toepassing zijn en van deze artikelen afstand wordt gedaan en dat zij vervangen worden door de bepalingen van deze Overeenkomst Uitsluitend de rechtbanken te Brussel zijn bevoegd voor de beslechting van de geschillen die uit of met betrekking tot deze Overeenkomst ontstaan tussen easycash en de Handelaar, met inbegrip van betwistingen betreffende het afsluiten, de interpretatie, geldigheid, uitvoering en ontbinding van de Overeenkomst. 39. Deelbaarheid Indien een bepaling van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig of onafdwingbaar wordt verklaard (omwille van wettelijke redenen en onafhankelijk van de wil van de partijen), heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst. De nietige of onafdwingbare bepaling wordt vervangen door een geschikte regeling die zoveel mogelijk benadert wat de partijen zouden zijn overeengekomen indien zij op de hoogte waren van de nietigheid of onafdwingbaarheid van de aanvankelijke bepaling, binnen de grenzen van de contractuele doelstellingen. Hetzelfde geldt met betrekking tot eventuele lacunes in de Overeenkomst Contractuele wijzigingen moeten schriftelijk gebeuren. Dit is ook van toepassing op een wijziging van de vereiste van de schriftelijke vorm. easycash Belgium, Chaussée de Tervuren 198F, B-1410 Waterloo 9/10

10 40. Kennisgevingen Tenzij anders bepaald in deze Overeenkomst, worden alle kennisgevingen door de Handelaar verstuurd naar easycash op hetzelfde ogenblik via en via gewone post naar: easycash Belgium, Tervurenlaan 198F, B-1410 Waterloo 41. Overmacht In geval van overmacht dient de betrokken partij de andere partij daarvan op de hoogte brengen aan de hand van een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs binnen vijftien (15) dagen na het ontstaan van de gebeurtenis van overmacht. De partijen zijn uitdrukkelijk akkoord gegaan over de volgende lijst van gebeurtenissen van overmacht, met inbegrip van doch niet beperkt tot: alle overheidsbeslissingen, staking, oproer, oorlog, invoerverbod, overstroming, brand of enige gebeurtenis van overmacht van de toepasselijke Belgische rechtspraak. De verplichtingen van de partijen zijn opgeschort zonder enige vergoeding gedurende de duur van dergelijke gebeurtenis van overmacht. Indien de overmacht blijft aanhouden gedurende meer dan drie (3) maanden, kunnen de partijen de Overeenkomst automatisch beëindigen zonder enige vergoeding, door schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. easycash Belgium, Chaussée de Tervuren 198F, B-1410 Waterloo 10/10

Voor de huur/aankoop van een terminal, een POS Netwerksysteem en de aanvaarding van Kaarten, Status 02/2015

Voor de huur/aankoop van een terminal, een POS Netwerksysteem en de aanvaarding van Kaarten, Status 02/2015 Algemene Voorwaarden Voor de huur/aankoop van een terminal, een POS Netwerksysteem en de aanvaarding van Kaarten, Status 02/2015 Deze algemene voorwaarden regelen de huur of aankoop van (een) Terminal(s)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden regelen de diensten met betrekking tot huur, koop en onderhoud van de Terminal (zoals hieronder gedefinieerd) (Deel I) en de aanvaarding van debet- en creditkaarten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden regelen de diensten met betrekking tot huur, koop en onderhoud van de Terminal (zoals hieronder gedefinieerd) (Deel I) en de aanvaarding van debet- en creditkaarten

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba)

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) 1. TOEPASSING Onze aankopen vallen uitsluitend onder de toepassing van deze Algemene Aankoopvoorwaarden en van de Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor een POS-netwerksysteem en de aanvaarding van kaarten in interactie met een mobiel toestel

Algemene voorwaarden voor een POS-netwerksysteem en de aanvaarding van kaarten in interactie met een mobiel toestel Algemene voorwaarden voor een POS-netwerksysteem en de aanvaarding van kaarten in interactie met een mobiel toestel Status 06/2015 Algemeen Ingenico Payment Services GmbH ('IPS') en ING BELGIUM NV ('ING')

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 1. Toepassingsgebied Deze Specifieke voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) het REI-platform. Door het gebruik van het REI-platform

Nadere informatie

Mondiale Aankoopvoorwaarden

Mondiale Aankoopvoorwaarden 1. Contractanten Dit contract (hierna de Aankooporder genoemd) wordt afgesloten tussen de toeleverancier (hieronder de TOELEVERANCIER genoemd) en de Schindler-onderneming die wordt vermeld in de order

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL 1. Algemeen Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle aanvragen van klanten of aanbiedingen

Nadere informatie

1. Algemeen. 2. Toepasselijkheid. 3. Aanbiedingen/ Overeenkomsten

1. Algemeen. 2. Toepasselijkheid. 3. Aanbiedingen/ Overeenkomsten 1. Algemeen Door bij FotoVakPrintNaarden een bestelling te plaatsen, geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden van FotoVakPrintNaarden akkoord gaat. FotoVakPrintNaarden heeft het

Nadere informatie

Aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden door de begunstigde

Aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden door de begunstigde Aanhef De volledige website www.newbusiness.be is eigendom van de vennootschap MADE IN BELGIUM bvba, samen met alle bijhorende rechten; voor elke (volledige of gedeeltelijke) reproductie is systematisch

Nadere informatie

BON BON! BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN

BON BON! BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN BON BON! BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN In deze Algemene Voorwaarden, verwijzen de termen "BON BON! "wij", "ons" of "onze" naar BON BON! BVBA. BON BON! is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl 1. Algemeen Onze aanbiedingen, leveringen en prestaties zijn uitsluitend onderworpen aan onderhavige algemene verkoop en leveringsvoorwaarden.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Friendgift

Algemene Voorwaarden Friendgift Algemene Voorwaarden Friendgift Beschrijving Friendgift biedt via haar website www.friendgift.nl een unieke cadeauservice aan. Via digitale waardebonnen voor diensten en producten van verschillende Aanbieders.

Nadere informatie

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015.

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015. REGLEMENT PromoLife Solden WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV HIGHCO DATA Artikel 1 De wedstrijd PromoLife Solden wordt georganiseerd door NV HighCo DATA met zetel te Kruiskouter 1, 1730 te Asse met

Nadere informatie

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER Ets VIELLEVOYE Division TOLFER ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GELDIG VANAF 1 januari 2016 1 Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor alle producten die door de Ets.

Nadere informatie

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Inhoudsopgave Toelichting gebruikte begrippen 1. Elektronische diensten 2. Gebruiksvoorschriften en/of aanwijzingen 3. Zorgplicht NIBC

Nadere informatie

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Deze Gedragscode vormt een aanvulling op de reglementaire bepalingen inzake verkoop op afstand en verkoop buiten de onderneming van

Nadere informatie

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R Van AP Oplossingen gevestigd te Enschede nader te noemen AP Oplossingen 1. ALGEMEEN 1. 1 Op de levering van software zijn de bepalingen

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

HANDVEST VAN GOED GEDRAG

HANDVEST VAN GOED GEDRAG PATRIMONIALE OPDRACHTBRIEF Makelaar geregistreerd onder nr. Ondernemingsnr. HANDVEST VAN GOED GEDRAG Onafhankelijke makelaars die advies geven op het gebied van vermogensbeheer, verbinden zich ertoe een

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden DP Nederland B.V. DP Nederland B.V.:

Algemene Verkoopvoorwaarden DP Nederland B.V. DP Nederland B.V.: Algemene Verkoopvoorwaarden DP Nederland B.V. DP Nederland B.V. Vestigingsadres: Biezenmortelsestraat 2, 5074 PD, BIEZENMORTEL (NEDERLAND) E-mailadres: automaticgrooming@gmail.com KvK-nummer: 58446893

Nadere informatie

-DEELNEMINGSREGELS- (K.B. 10.02.2011 B.S. 14.04.2011) gewijzigd bij (K.B. 26.01.2014 B.S. 03.02.2014) - OFFICIEUZE COÖRDINATIE -

-DEELNEMINGSREGELS- (K.B. 10.02.2011 B.S. 14.04.2011) gewijzigd bij (K.B. 26.01.2014 B.S. 03.02.2014) - OFFICIEUZE COÖRDINATIE - NATIONALE LOTERIJ Naamloze vennootschap van publiek recht (Wet van 19 april 2002) april 2014 BELLIARDSTRAAT 25-33 1040 BRUSSEL Tel. 02/238.45.11 WIN FOR LIFE 1 EURO WIN FOR LIFE 3 EURO WIN FOR LIFE 5 EURO

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Strategaweb wordt gesloten. 2. Producten en diensten van Strategaweb:

Nadere informatie

OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME

OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME TUSSEN: (1) Studio Scott, vertegenwoordigd door Debbie Debrauwer, Efie De Grande en Eveline Vanassche met hoofdkantoor

Nadere informatie

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 OVEREENKOMST INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 ONDERGETEKENDEN: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Shopping Center Network BeNeLux,

Nadere informatie

Sooco Webshop B.V. Algemene Voorwaarden

Sooco Webshop B.V. Algemene Voorwaarden Sooco Webshop B.V. Algemene Voorwaarden Artikel 1 - Algemene Handelsvoorwaarden De volgende Algemene Handelsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van alle artikelen die je terugvindt op de website

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Inhoudsopgave. Van: Nationale Examentraining Drift 1 3512 BP Utrecht. T 088 392 6367 E info@examentraining.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Inhoudsopgave. Van: Nationale Examentraining Drift 1 3512 BP Utrecht. T 088 392 6367 E info@examentraining. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Nationale Examentraining Drift 1 3512 BP Utrecht T 088 392 6367 E info@examentraining.nl Inhoudsopgave Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Aanmelding Artikel

Nadere informatie

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u izi4u.com bestaat uit verscheidene websites en webpagina's die worden onderhouden door Electronic Gallery n.v. of door haar gelieerde bedrijven (zoals Ekivita) -

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP De consument heeft het recht aan AC-Dierenartsenpraktijk mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van boete en zonder opgave van motief binnen de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1a In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - WorkTimer: WorkTimer te Utrecht, KvK nr: 30158263; - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met

Nadere informatie

Gedragscode voor. verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand

Gedragscode voor. verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand Gedragscode voor verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand Deze Gedragscode vormt een aanvulling op de reglementaire bepalingen inzake verkoop op afstand en verkoop buiten verkoopruimten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel.

Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel. 1. Toepasselijkheid. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en aangegane overeenkomsten

Nadere informatie

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

Verhuurvoorwaarden Kronenburg Geluid

Verhuurvoorwaarden Kronenburg Geluid Verhuurvoorwaarden Kronenburg Geluid Wat u moet weten vooraf Reserveringen dienen minimaal 3 werkdagen voor de verhuurdatum te worden gemaakt Alle huurprijzen, tenzij anders vermeld zijn afhaalprijzen

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap STEENSMA B.V., gevestigd te Leeuwarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden op 26 januari 2015. Artikel

Nadere informatie

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren;

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; ONDERHOUDS- EN SUPPORTOVEREENKOMST Overwegingen A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; en B. de klant wenst onderhoud en support van WhiteVision te verkrijgen ten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC Gevestigd: Postbus 23 2450 AA Leimuiden KVK nummer: 28099669 Algemeen Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van D-tac

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2: Overeenkomst

Artikel 1. Artikel 2: Overeenkomst Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EWS Equipment for Watertreatement Systems International B.V. (KvK-nummer 16073376) Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Effusion Solution niet bindend en niet van toepassing.

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Effusion Solution niet bindend en niet van toepassing. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Effusion Solution wordt gesloten. 1.2. Producten

Nadere informatie

Algemene Handelsvoorwaarden voor gebruik van Hotel-Spider

Algemene Handelsvoorwaarden voor gebruik van Hotel-Spider Algemene Handelsvoorwaarden voor gebruik van Hotel-Spider 1. Aanbieding en Overeenkomst 1.1 Deze Algemene Handelsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke tussen Tourisoft Sàrl en haar

Nadere informatie

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties,

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, geluidsfragmenten e.d.) is eigendom van ThiemeMeulenhoff, tenzij

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Datum: 25-04-2015 Versie: 1.1 Status: Definitief Bewerkersovereenkomst Partijen De zorginstelling, gevestigd in Nederland, die met een overeenkomst heeft gesloten in verband met het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes Artikel 1. Definities Werkman: Werkman Horseshoes Webwinkel: website van Werkman waarop zij zaken te koop aanbiedt Overeenkomst: de overeenkomst van koop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: KBCSAASFORCE.HOME-USE.EU

Algemene Voorwaarden: KBCSAASFORCE.HOME-USE.EU Algemene Voorwaarden: KBCSAASFORCE.HOME-USE.EU Laatste aanpassing: 09 april 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Identiteit van de verkoper Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel 3 Ons aanbod en jouw bestelling Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop 1 Toepassingsgebied 2 Sluiten van het contract 3 Recht op teruggave door de consument 4 Prijzen 5 Levering 6 Vervaldatum en betaling, in gebreke stelling

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de vertaler en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Leveringsvoorwaarden Hoeden en Zo alsmede de webshop Dameshoed Artikel 1. Definities Artikel 2. Identiteit van de ondernemer Artikel 3. Toepasselijkheid Artikel 4. Het aanbod Artikel 5. De overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de vertaalster zijn vrijblijvend.

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de vertaalster zijn vrijblijvend. Algemene voorwaarden Artikel 1 - Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder vertaalster : Hieronymus Vertalingen, gevestigd te Perelaar 7, 5467 JH Veghel. KvK 17259821. Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap Concept@Work B.V. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734. Algemene Voorwaarden Blijleven (AVB) Loon- en grondverzetbedrijf Blijleven B.V. Kanaaldijk 83 1862 PV Bergen Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734.

Nadere informatie

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier. Algemene voorwaarden webshop Phytalis InFysio Artikel 1 - Identiteit van de leverancier Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door ENGELTJEBENGELTJE.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door ENGELTJEBENGELTJE. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door. Het plaatsen van een bestelling op de website van leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. behoudt zich het

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versie 11 februari 2008

Algemene Voorwaarden Versie 11 februari 2008 Algemene Voorwaarden Versie 11 februari 2008 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Effect Webdesign wordt

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven; BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE VERHUUR Artikel A1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP Ondernemingsgegevens ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP CAVES LENOIR ABDIS AGNESSTRAAT 2, 8510 MARKE info@caveslenoir.be 056/44.40.95 0497/45.28.39 BE 0543.766.855 Artikel 1: Algemene bepalingen

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online.

Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online. Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online. 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van de overeenkomst ketel garantie contract tussen u en Sani & CV

Nadere informatie

1. Algemeen. 2. Prijs

1. Algemeen. 2. Prijs ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SHEETLITE BV, gevestigd aan de Linnewever 1 te Wateringen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58250530 1. Algemeen 1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend

Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend Artikel 1 - Identiteit van de onderneming Champagnekopen is een onderdeel van DevelopTrend DevelopTrend - Champagnekopen Postbus 4761 4803ET BREDA

Nadere informatie

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training.

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training. Algemene voorwaarden CorRebus 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met CorRebus Psychosociale Hulpverlening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden BeeDirect 1) Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het uitbrengen van alle offertes en overeenkomsten door de verkoper BeeDirect ten aanzien van de

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Artikel 1 Definities 1. Clevercard: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Invizo, gevestigd aan Arubastraat 28, 7556 TN, te Hengelo

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. 1. Aanbiedingen. Tenzij daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld zijn onze offertes, prijscouranten

Nadere informatie

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van MT4You wordt gesloten.

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van MT4You wordt gesloten. Algemene voorwaarden MT4You 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van MT4You wordt gesloten. 1.2. Producten en

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

oudercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als

oudercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als Algemene voorwaarden Samen in Balans praktijk voor kinder- en oudercoaching. 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd win een overnachting voor twee aan zee wordt georganiseerd

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGELING XXIMO-KAARTHOUDERS

GEBRUIKERSREGELING XXIMO-KAARTHOUDERS Ondergetekenden: GEBRUIKERSREGELING XXIMO-KAARTHOUDERS 1. [Bedrijf], een [rechtsvorm] opgericht naar [land] recht, met maatschappelijke zetel te [plaats] en hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [na(a)m(en)]

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Extranet

Algemene voorwaarden Extranet Algemene voorwaarden Extranet Naam afdeling of projectteam: SDKP Datum: 24-10-2014 Versie: 3.0 A. Algemeen Artikel A.1 Definities In de Algemene voorwaarden extranetworden de met hoofdletters beginnende

Nadere informatie