Koppeling OCS aan SURFcontact

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koppeling OCS aan SURFcontact"

Transcriptie

1 indi Koppeling OCS aan SURFcontact Project : SURFworks Projectjaar : 2010 Projectmanager : Alexander van den Hil Auteur(s) : Erik Dobbelsteijn Opleverdatum : Versie : 1.0 Samenvatting Microsoft OCS is sterk in opkomst als UC oplossing binnen het hoger onderwijs. Daarnaast hebben veel instellingen de afgelopen jaren hardware gebasseerde H323 endpoints aangeschaft. Een logische vraag die dan naar voren komt is hoe je deze twee werelden met elkaar kan integreren. Een van de mogelijkheden is om dit te doen via de MCU van de SURFcontact dienst. Voor deze publicatie geldt de Creative Commons Licentie Attribution 3.0 Unported. Meer informatie over deze licentie is te vinden op

2 Colofon Programmalijn Onderdeel Activiteit Deliverable Toegangsrechten Externe partij : Stimulering gebruik support : Kennisdomein GSO: Unified Communications : Pilot koppeling instellings UC met roombased videoconferencing : Koppeling OCS aan SURFcontact : open : Twiyo Dit project is tot stand gekomen met steun van SURF, de organisatie die ICT vernieuwingen in het hoger onderwijs en onderzoek initieert, regisseert en stimuleert door onder meer het financieren van projecten. Meer informatie over SURF is te vinden op de website (www.surf.nl).

3 !"#$%%$'()%"*('*'"+,-'./0#01$,211'.(, 30445"'.%$'0"#,6(/7(/,899:,;8,700/, 6<;=.0"$%.$,!"#!$#$%!% '%($ )(*+,,-./ (3.!"#$%%"'( 5+NN-.13B'>3?-07--'1?-+=+3D-4-3=13B7-4-.?-3+NB-G-0( )*$#( )*$#'+*$,( >3?-4G12?/( *-A>3?.-1?13B'-4-1/05-331/'> U*X9UK13?+7/$%%Y>?C131/04>01+3-3IE9( Z--/01N/[ C+-0-3?-/0>3?>>4?7>>4?-3>>3B-3+C-37+4?-3( R/-4'1=-S?1-+3?-4H1=4+/+D0K13?+7/?4>>10T( -.$(/0.$.( 13/0-..13B0+-B-/0>>37+4?0#=+30>=0.-BB-3C-0?-9:;<=+30>=09*HE:+C? C HE:'-4B>?-4/-//1-139*57>.10-10(

4 1,2$3(!""#$%'!()*+,-.,/ ,45,-.6.,016./,3.7894:/,19724.:.,(;,<-8.==.5,>008,-.,.?/.85., /0.3<53=1008/,/0/,-.,45/.85.,B<AC45.=,HI%$A08.,.5,I%$"FJE,F</,4=,.AC/.8,><594/, :<8<:/.8,><5,C./,.?1.84B.5/..85./L.8:,L<<801,-.,B<AC45.=,64K5,453.84AC/,.AC/.8,54./,..5>09-43, B03.24K:E, 4*,*#*'%$( @10?1'-4/-/-4' UC-0>./5-43?-<4+30)3?/-4'-4U?1-7-A1-43>++57-.R=+4-S/-4'-4 *-HE:5>3G1=A4-B1/04-4-3'1>9FM+N?1'-4/-/ FM/-4'-4/7>>4+3?-4--3IE9/-4'-4(*1-13/0-..13B-3G123?>3++513B-B-'-3+N?-HE:(

5 LAN IP_EXT_SDMCU FW ext SD MCU IP_EXT_EDGE DNS_EXT_EDGE_access DNS_EXT_EDGE_webconf DNS_EXT_EDGE_av IP_INT_EDGE DNS_INT_EDGE TCP_INT_EDGE:4 45, 5062 TLS IP_INT_DC DNS_INT_DC DC Office user Edge IP_INT_DNS DNS_INT_DNS internet TLS IP_EXT_XMPPGW DNS_EXT_XMPPGW DNS TLS XMPPgw IP_INT_CA DNS_INT_CA CA TLS IP_INT_core DNS_INT_core DNS_INT_pool IP_EXT_CORE DNS_EXT_CORE FW ext DMZ FW ext Core net CORE SIP 5061 HTTPS 443 WC 444 AV 4444 /*+$(.$+5$+( QC--/0>.C-0N41'>0-FM>?4-//-3T(F3+3/B-'>./0>>0?-HE:>=A0-4G123-1B-3D14-7>..-3A--D '$(.$+5$+(( F3?-G-+N/0-..13B1/R4-C+0->==-//S>=01-DU--34+.'>3?-)?B-9-4'-4?1-A-0C+B-.125C>>50'++4 ^==-//)?B-9-4'-4U'++4?-K-,E+3D-4-3=13B)?B-/-4'-4-3?-^_)?B-9-4'-4T(`-01/A-0 A>3?1B/0+CN++40eeb'++4>..-?41-?-/-4'-4/U+C?>0?1-N++4013B>/ C--/0>. `-01/=+CC+3N4>=01=-+C?-!"#$%"$*X93>C-30-.>0-3-13?1B-3+N(.+=>.(F3?-G-+NG-01/-=A0-4

6 7$.8#3003( /=A-4C'>3?-HE:0-4-=A0[

7

8 /0>01+31/13B-.+B?[

9 )3++5'>3>D--3-\0-43?+C-135>3^..>4?`++1/C>'>3K13?-/A-1C?--.3-C-3C-0G123 `-013D+4C>01-1=++302-Q1T3>>/0?-=+30>=0N-4/++3R9:;<=+30>=0S13A-0,+'-3/0>>3?-/=A-4CB--D0 HE:'>3A-09:;<=+30>=0IE9N.>0D+4C /*"9#8.%$.( *-+NG-0A--D0B-7-450UC>>4?-HE:'-4.++4A>>45+NN-.13BC-0A-0IE9N.>0D+4C+C +3A-4.-1?,>4-4-?-3-3()4G N4+,.-C-3B-=+3/0>0--4?[?->>3N>//13B-313?-HE: 7-,130-4D>=-7-4?-331-0?>>? >=01-DU-3>./G->=01-D7-4?-3Q3>?1'-4/->>3N>//13B-3'>3 N4+,.--C+N-31BC+C-30UC>>43>'-4.++N'>3012?A1-.N-34-,++0/ C--4()41//N4>5-'>3 9:;<=+30>=0'-4B>?-45>C-41/ C-3/7>>4?1B( X-00+-3?-N1.+0/0> ?IDD1=-$%!!'++4?-H>=B-.>3=--4?-3?>>4+C1/++5 N.>0D+4CC+B-.125(H1=4+/+D0A--D0B--313?1=>01-B-B-'-3'>3?-4-.->/-'>3`($ab'++4?- *-HE:5>3C>>4+N!9FM?+C-134-B1/04-4-3(*>0, ?>0?-HE:31-00-B-.125+N--3IE9 +CB-'13B5>313.+BB-3-3+N--3>3?-4-9FMN4+\8? =A0'++4?-?1-3/04-.-'>301/(I'-41B-3/

10 5>3?-HE:G+3?-49FM4-B1/04> FM+N4+-N-3,->307++4?-3?1-B-41=A0G123>>3 :0";$5$#%"'$"( d+?4>e1/=+q'++4a--3j>3?,-4bu'++4a--3e+?1>3td14c7>4-'412b--d0?1-?-he:+n--3/0>,1-.- F3.+BB :;<=+30>=0'-4B>?-45>C-45>3+N07--C>31-4-3[ # # 7+4?-3( F3?1-3?-5+NN-.13B/0>, U5>3B ?-3+D?-57> '-4, /(*-IDD1=- <%=#0'$>(!".30##03%$.30,,$"(?**+;$+$%%"'( J12?-3/?-'++4,-4-1?13BG123?-'+.B-3?-G>5-3>>3B-'4>>B?[ # # # *X / # $( F3/0>..--4_HK>4-?41'-4/j [ -\0-43>.F?l!%$b!$" b( `-43+-C-0A-43-0>?>N0-4/[ >( Z^X'++4>?>N0-4C-0N41'f>?4-/ e( *+73.+>?-313/0>..--4K14-/A>45 I3?-4pp+=/=+4-p/A>4-G123?-13/0>..-4/'>30++./3--4B-G-0UG+>./K14-/A>45-0=( IP_EXT DNS_EXT IP_INT DNS_INT Netbios name ad.surfcontact.nl Ad.surfcontact.nl SURFCONTACT-AD

11 ocscore.surfcontact.nl Surfcontact-cor.surfcontact.nl SURFCONTACT-COR ocsedge.surfcontact.nl Ocsedgeint.surfcontact.nl SURFCONTACT-EDG `-43+-C?-C>=A13--3A-4/0>40 $( b( F3/0>..--4^**E/-4'1=-/ e( q( a( P(

12 Y( "(!%( `-4/0>40?-C>=A13-3>>D.++N'>3?-71G>4?(!$( Z+B13'>3>D--3>3?-4-C>=A13-'1>?-Z^X>?>N0-4Q31-0K^XT+C0-G1-3+D?>07-450( MNE :7<<8,!q( 3>>C1/9:;<=+30>=0#E^(*-?14-=0+48'++4.+BB13B1/=[pE-40Z+B 16. IN-3--3=+CC>3?N4+CN0C-0>?C131/04>0+44-=A N-'-4'+.B-3/[ Certutil -setreg policy\editflags +EDITF_ATTRIBUTESUBJECTALTNAME2 net stop certsvc net start certsvc!p( >#4-=+4?0+'++4A-0FM>?4-/>>3? >30'>3?-)?B-/-4'-4 1/B(6'$(.$+5$+(!(

13 $( o1-/r?-n.+8+0a-4/-4'-44+.-/s!*-n.+8)?b-9-4'-4 )3,-B13C-0RF3/0>..<1.-/D+4)?B-9-4'-4S-3'-4'+.B-3/R>=01'>0-)?B-9-4'-4S(X+0--4A-0 b(

14 e( G =A013B+3?-4rING-0s'++4?-'-45.>413B'>3+3?-4/0>>3?-13/0>..>01-/0>N[ q(

15 a( P( Y(

16 "( /0+4-[!%( _>>57-450A-04-=A0/04--5/>>3'4>B-3,12? E^31-0+C?>0?-)?B A-0

17 !$( *+73.+>?A-0(=-4,-/0>3?-3'-4'+.B?-71G>4?C-0?10=-4,-/0>3?(!b( /-4'1=-T7+4?0>./'+.B0>>3B-'4>>B?QG1-++5 A00N[jjB+(C1=4+/+D0(=+CjD7.135jkZ135F?l!ab%YbT!e( [Version] Signature="$Windows NT$ [NewRequest] Subject = "CN=sip.surfgroepen.nl" Exportable = TRUE KeyLength = 1024 KeySpec = 1 KeyUsage = 0xA0 ; Digital Signature, Key Encipherment MachineKeySet = True RequestType = PKCS10 [EnhancedKeyUsageExtension] OID= ; Server Authentication [RequestAttributes] SAN="dns=sip.surfcontact.nldns=sip.surfnet.nl" MOE J8N-+N?-=+CC>3?.13-[ MRE X>+30'>3B/0'>3--3(=-4,-/0>3?'>3?-E^U08N-2-[ A.8/8.P,Q<AA.1/,QB<AC45.,<AA.==.-3.EA.8,!Y( A00N[jj777(C1=4+/+D0(=+Cj?+73.+>?/j-3j?-0>1./(>/N\kD>C1.81?l"-P">$ba#=%?D#e>P$#>,>a# ">"a%$>"b-?%n?1/n.>8.>3bl-3

18 !"(

19 1/B(9*+$(.$+5$+(!( Z+B13+N?-C>=A13-C-0>?C131/04>0+44-=A0-3(

20 $( b( `-43+-C?-C>=A /0>40 e( _+-B?-C>=A13-0+->>3A-0?+C-13-3A-4/0>40( q( Z+B13>./?+C-13>?C131/04>0+4( a( P( ;-C+0-^?C131/04>01+3[

21 Y( "(!%( F3/0>..--4IE990>3?>4?)?101+3[

22 !!( o1-/r2>s(*-*-n.+8c-30k1g>4?'-4/=a1230[!$(

23 !Y( $%( $!( 7>=A07++4?-3(;JE9-4'1=-7>=A07++4? $$(

24 $b( $e( $q( QG1-A00N[jj,.+B/(N+130,41?B-(=+Cjc.+B/j/=A-40Gm2-DDjM>B-/jM+/0(>/N\kmF*laYA+-?-G- >=A0-4>D'-4>3?-4?5>37+4?-3T

25 $a( $P( $Y( $"( 90>40?-/-4'1=-/( b%( F3/0>..--4?-^?C131/04>01'-0++./Q4-=A0/+NA-0*-N.+8C-30K1G>4?A++D?/=A-4CT( b!( A00N[jj777(C1=4+/+D0(=+Cj?+73.+>?/j-3j?-0>1./(>/N\kD>C1.81?l"-P">$ba#=%?D#e>P$#>,>a# ">"a%$>"b-?%n?1/n.>8.>3bl-3

26 b$( +3?-490>3?>4?)? '-4/-351-/?-<4+30)3?M4+N-401-/[ bb( o.15c-04-=a0/+na-0d+4-/013?-hhe-351-/'+1=-n4+n-401-/u-3'+-b--3.+=>01+3n4+d1.- be( @10/0>>0-3RN>//7+4?3-'-4-\N14-/S>>3(

27 bq( 9-4'-4S[ ba( bp( /*%0"(C/-(3*$5*$'$"(

28 !( $( b(

29 e( IN?-HE:C+-013B-/0-.?7+4?-3A+-?-HE:135>3.+BB-3+N?-IE9=+4-/-4'-4[ q(

Remote instrumentation

Remote instrumentation indi-2009-12-035 Remote instrumentation Project : SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Walter van Dijk Auteur(s) : Hind Abdulaziz, Alexander ter Haar (Stratix) Opleverdatum : december 2009 Versie

Nadere informatie

User controlled privacy voor de SURFfederatie

User controlled privacy voor de SURFfederatie User controlled privacy voor de SURFfederatie Project : SURFworks SURFfederatie PoCs Projectjaar : 2009 Projectmanager : Remco Poortinga-Van Wijnen, Roland van Rijswijk Auteur(s) : Maarten Wegdam & Bob

Nadere informatie

Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken

Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken Project : SURFworks Projectjaar : 2012 Projectmanager : Jocelyn Manderveld Auteur(s) : Wouter Bokhove, Maarten Wegdam Reviewer(s) Opleverdatum

Nadere informatie

Gebruikersonderzoek SURFgroepen 2009

Gebruikersonderzoek SURFgroepen 2009 indi-2009-06-013 Gebruikersonderzoek SURFgroepen 2009 Project : SURFworks Stimuleren Gebruik Onderzoeker & Docent Projectjaar : 2009 Projectmanager : Sandra Passchier Auteur(s) : Bureau De Uitkomst Opleverdatum

Nadere informatie

DE IDENTITEITSKAART EN FIREFOX

DE IDENTITEITSKAART EN FIREFOX DE IDENTITEITSKAART EN FIREFOX Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die met een elektronische identiteitskaart toegang willen verkrijgen tot beveiligde web sites. In deze handleiding leggen we je

Nadere informatie

&'( (% ' $ % ) ** + $' ' ""," "- $%."( & ' $ $ 12' " ) + 1&&& 3! %%3

&'( (% ' $ % ) ** + $' ' , - $%.( & ' $ $ 12'  ) + 1&&& 3! %%3 !"#$ 0 (!""# $% &'( (% '!""# $ % ) ** + $' ' ""," "- $%."( & ' $ $ /) """" ""0"" ",+'- 12' " ) + 1&&& 3! %%3 4'$ ' ' ) * *$'%%56*74 )&$' )$$/8 89%8%('& &':*$%8% &'' #4% $' 88*7;$&' $%

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

SYSTEEMEISEN UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SPE

SYSTEEMEISEN UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SPE SYSTEEMEISEN UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SPE Systeemeisen by UNIT4 2013 UNIT4 Multivers Extended SPE De nieuwe versie van UNIT4 Multivers Extended SPE is een Service Pack georiënteerde versie die technisch

Nadere informatie

CRM ontmoet MS Outlook

CRM ontmoet MS Outlook CRM ontmoet MS Outlook Slim en efficiënt Waar gaat het om? U herkent het waarschijnlijk wel. U gebruikt een CRM systeem en daarnaast gebruikt u de MS Office producten waaronder MS Outlook. Twee toepassingen

Nadere informatie

Release (p)review. Microsoft releases 2012

Release (p)review. Microsoft releases 2012 Microsoft releases 2012 Release (p)review Nspyre Herculesplein 24 3584 AA Utrecht T 088-827 50 00 F 088-827 50 99 www.nspyre.nl System Center 2012 is een verzameling van krachtige beheerproducten waarmee

Nadere informatie

Workshop - Dynamic DNS De beelden van je IP-camera bekijken via internet

Workshop - Dynamic DNS De beelden van je IP-camera bekijken via internet Workshop - Dynamic DNS De beelden van je IP-camera bekijken via internet In deze workshop Introductie...2 Eminent EM4483 Draadloze Internet Camera...2 Uitleg van de term Dynamic DNS...3 Voordelen van DynDNS...3

Nadere informatie

Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata

Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata Omdat u moet kunnen vertrouwen op uw backup... BACKUPAGENT, DE VOORDELEN OP EEN RIJ - Veilige backups zonder omkijken, alle bedrijfskritische

Nadere informatie

En, heb je ook een vraag?

En, heb je ook een vraag? En, heb je ook een vraag? Ontwikkeling marktplaats voor burenhulp TijdVoorElkaar in Utrecht Zuid Astrid Huygen Freek de Meere September 2007 Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 9 1.1 Inleiding 9 1.2 Projectbeschrijving

Nadere informatie

DrayTek Sm art VPN Client. PPTP / I PSec / L2TP

DrayTek Sm art VPN Client. PPTP / I PSec / L2TP Rem ote Dial- in User DrayTek Sm art VPN Client PPTP / I PSec / L2TP Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Verbinding maken met de router... 4 Remote Dial In User PPTP... 5 VPN verbinding opzetten

Nadere informatie

Monitor. Jeugdzorg Plus. Waarom. we jouw informatie graag willen gebruiken

Monitor. Jeugdzorg Plus. Waarom. we jouw informatie graag willen gebruiken Monitor Jeugdzorg Plus Waarom we jouw informatie graag willen gebruiken Wat is de Monitor Jeugdzorg Plus? De Jeugdzorg Plus instellingen willen graag weten wat jij - samen met de medewerkers - bereikt

Nadere informatie

Sector Stadsontwikkeling Afdeling Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening NOTA "AAN HUIS VERBONDEN WERKACTIVITEIT"

Sector Stadsontwikkeling Afdeling Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening NOTA AAN HUIS VERBONDEN WERKACTIVITEIT Sector Stadsontwikkeling Afdeling Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening NOTA "AAN HUIS VERBONDEN WERKACTIVITEIT" Thuiswerk: Leerwerk Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 Inleiding De Gemeente Nieuwegein kent sinds

Nadere informatie

Gedegen Cloud management volgens Mirabeau

Gedegen Cloud management volgens Mirabeau Managed Services Managed Services Met Cloud Management beheren we uw cloud-omgeving en ontzorgen we u 24x7. De ontwikkelingen binnen cloud computing volgen elkaar in hoog tempo op. Regelmatig worden er

Nadere informatie

Leermiddelenmonitor 13/14

Leermiddelenmonitor 13/14 13/14 Beleid, gebruik, digitalisering en ontwikkeling van leermiddelen SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling n- en same e is e v a g. Deze uit n de publicatie a v g in vatt Leraar en schoolleider

Nadere informatie

Hoe kan ik extern werken?

Hoe kan ik extern werken? Hoe kan ik extern werken? Versie: 08-06-2015 Inhoudsopgave Hoe kan ik extern werken?... 3 Installatie View Client... 3 Éénmalig instellen van je token (pincode)... 6 Verbinden met de werkplek... 8 Fouten

Nadere informatie

DE NIEUWE MANIER VAN LICENTIES BESTELLEN VIA CLICK2LICENSE

DE NIEUWE MANIER VAN LICENTIES BESTELLEN VIA CLICK2LICENSE LICENTIES BESTELLEN VIA WWW.INGRAMMICRO.NL KAN OP TWEE MANIEREN ORDER WIZARD VIA CLICK2LICENSE Deze methode kan worden gebruikt indien de artikelnummers niet bekend zijn. EXPERT ENTRY Als de artikelnummers

Nadere informatie

Courbois Software WebDesignEditor. Werken met MailThem 2.0

Courbois Software WebDesignEditor. Werken met MailThem 2.0 Courbois Software WebDesignEditor Werken met MailThem 2.0 http://www.cs-webdesign.nl/opslag/mailthem.exe 2006-2010 Courbois Software Beuningen Fazantlaan 63, 6641 XW Beuningen. www.courboissoftware.com

Nadere informatie

Handleiding RealHosting Controle Paneel

Handleiding RealHosting Controle Paneel Handleiding RealHosting Controle Paneel Inloggen. Om in te loggen in het Controle Paneel kunt u de gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken welke u van ons heeft ontvangen. Nieuw is dat u ook met uw social

Nadere informatie

DigiD SSL. Versie 2.1.1. Datum 16 augustus 2010 Status Definitief

DigiD SSL. Versie 2.1.1. Datum 16 augustus 2010 Status Definitief DigiD SSL Versie 2.1.1 Datum 16 augustus 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiD Versienummer 2.1.1 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag servicecentrum@logius.nl Pagina 2 van 9 Inhoud

Nadere informatie

Veel gestelde vragen BBU Uitkering (uitkering op aandelen)

Veel gestelde vragen BBU Uitkering (uitkering op aandelen) Veel gestelde vragen BBU Uitkering (uitkering op aandelen) 1. Wat is de BBU regeling? De BBU regeling is een uitkeringsregeling voor de leden van Cosun die gebaseerd is op de aandelen. Alle aandelen van

Nadere informatie

Hoe kan u controleren of alle instellingen op uw PC in orde zijn om digitaal te ondertekenen.

Hoe kan u controleren of alle instellingen op uw PC in orde zijn om digitaal te ondertekenen. Hoe kan u controleren of alle instellingen op uw PC in orde zijn om digitaal te ondertekenen. Mocht u niet zeker zijn of alle instellingen op uw PC in orde zijn om digitaal te ondertekenen of u ondervindt

Nadere informatie

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT 5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT Na enkele jaren ervaring met de cloud, realiseren zowel gebruikers als leveranciers zich dat enkele van de vaakst gehoorde mythes over cloud computing eenvoudigweg... niet waar

Nadere informatie

Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem?

Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem? Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem? Executive summary Organisaties maken meer en meer gebruik van online

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Office 365 Implementeren. Joël de Bruijn

Office 365 Implementeren. Joël de Bruijn Office 365 Implementeren Joël de Bruijn Programma Inleiding Waar komen we vandaan? Waar willen we heen? Hoe denken we dat te bereiken? Wat is daar voor nodig? Welke uitdagingen zien we? Welk afspraken

Nadere informatie

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Cloud communicatie EDITIE NR. 1 Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Zeker, zorgeloos en optimaal bereikbaar Investeren in een nieuwe telefooncentrale of telefonie afnemen

Nadere informatie