ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat Leuven. Telefoon: 016/ Fax: 016/ Leerplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan"

Transcriptie

1 ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs Vesaliusstraat Leuven Telefoon: 016/ Fax: 016/ Leerplan Graduaat Ondernemingscommunicatie Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 1

2 Inhoudsopgave 1. Structuur van de afdeling en het structuurschema 3 2. Beginsituatie 4 3. Doelstellingen 5 4. Leerinhouden: doel, inhoud en bibliografie 6 A. Ondernemingsmanagement A1. Algemeen management A2. Marketing management A3. Financieel management B. Communicatiemanagement B1. Communicatieanalyse B2. Communicatieplanning B3. Interne communicatie B4. Marketingcommunicatie B5. Corporate communicatie B6. Interculturele communicatie C. Communicatievaardigheden C1. Communicatievaardigheden C2. Professional English D. Communicatiemedia D1. Communicatiemedia D2. E-mediavaardigheden E. Project in ondernemingscommunicatie E1. Projectwerk 5. Methodologische wenken Evaluatie 41 Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 2

3 Structuur van de afdeling en het structuurschema Afdeling: Categorie: Aantal weken: Duur van de lestijd: Ondernemingscommunicatie Economisch 40 weken (20 weken per semester) 50 minuten Totaal aantal lestijden: 960 Structuurschema: Zie bijlage. Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 3

4 Beginsituatie Worden toegelaten tot de opleiding (bron: - houders van een diploma van secundair onderwijs; - houders van een diploma van een hogere secundaire technische leergang; - houders van een brevet van het aanvullend secundair beroepsonderwijs; - houders van een diploma van voltijds hoger onderwijs. Cursisten die niet in het bezit zijn van één van de bovenvermelde diploma's of getuigschriften, en die uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar waarvoor men zich inschrijft de leeftijd van 21 jaar bereiken, worden eveneens toegelaten indien ze slagen voor een toelatingsproef. Cursisten die al met succes hoger of universitair onderwijs volgden kunnen voor één of meerdere opleidingsonderdelen een vrijstelling krijgen. De ervaring leert dat motivatie en doorzettingsvermogen in vrijwel alle gevallen van doorslaggevend belang zijn. Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 4

5 Doelstellingen Hedendaagse succesvolle ondernemingen zijn sterk communicatie-georiënteerd. Communicatie wordt zelfs geciteerd als mogelijk het belangrijkste ingrediënt van hedendaags ondernemen. Grote organisaties, kleine en middelgrote ondernemingen hebben daarom nood aan professionele communicatie. De doelstelling van al die communicatie is natuurlijk de relaties met de verschillende doelgroepen versterken. Doeltreffende communicatie is een kwestie van kennen en kunnen, steunend op planning, consistentie en integratie. Nog nooit was het aanbod aan communicatiemiddelen zo hoog. Web 2.0 toepassingen en de vele social media ( o.a. facebook, twitter, linkedin) maken professionele communicatie nog belangrijker voor een bedrijf of organisatie. Het gevaar van slechte communicatie, versnipperde budgetten en gebrek aan synergie is groot vandaar de noodzaak aan professionele communicatiedeskundigen. De opleiding Ondernemingscommunicatie wil deze professionele communicatiedeskundigen vormen. Deskundigen die zowel de interne communicatie (medewerkers) als de externe communicatie (klanten, leveranciers, overheid) kunnen vorm geven. Professionelen die kunnen werken als webmaster, social media strategisch kunnen hanteren, een event kunnen organiseren en de klassieke printmedia kunnen inschakelen. Gedurende de opleiding leren studenten doordachte beslissingen te nemen bij de keuze van boodschap, medium en tekst. Bij het einde van de opleiding kennen studenten de voornaamste management principes. Ze kunnen het communicatieproces managen en de juiste communicatiemedia inschakelen. Bovendien hebben ze ook gewerkt aan hun eigen persoonlijke communicatievaardigheden. De communicatie praktijk maakt integraal deel uit van de opleiding. Bijzondere aandacht wordt besteed aan ondernemingscommunicatie over de grenzen heen. De opleiding omvat daarom ook modules zoals Professional English en interculturele communicatie. Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 5

6 Leerinhouden: doel, inhoud en bibliografie A. Ondernemingsmanagement A1. Algemeen management A2. Marketing management A3. Financieel management Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 6

7 A1. Algemeen management 1/2 Situering van de module in de opleiding Eerste jaar 40 lestijden Hoofddoelstelling van de module Bedrijfsmanagement is de student(e) vertrouwd te maken met de voornaamste managementtaken en functionele domeinen van het moderne management, zodat hij/zij zich beter kan integreren en beter kan functioneren in een onderneming. Meer specifiek wordt beoogd een beeld te schetsen van de complexe relaties tussen onderneming en maatschappij, een basisinzicht te geven in enkele relevante topics uit de functionele domeinen van de onderneming en het analyseren van de taken van de manager: strategie bepalen, organiseren, leidinggeven en evalueren. Stuk voor stuk topics waarmee men later in het beroepsleven wordt geconfronteerd. Instapvereisten Algemene toelatingseisen voor het graduaat ondernemingscommunicatie. Voorafgaande modules Niet van toepassing. Aantal lestijden 40 lestijden Minimale leerinhoud in termen van cursistenbekwaamheid De cursist heeft een inzicht in de algemene managementprincipes en weet hoe een bedrijf kan georganiseerd worden. De cursist kent diverse stijlen van leidinggeven en weet welke stijl best past in diverse situaties. De cursist weet hoe mensen kunnen worden gemotiveerd en kan mensen motiveren. De cursist kent diverse stromingen in bedrijfsstrategieën. De cursist is vertrouwd met verschillende aspecten van HRM (Human Resources Management).. Inhoud 1. Manager en management 1.1. Organisatie en management 1.2. Managementniveaus in een organisatie 1.3. Kernactiviteiten van managers 1.4. Managers: geboren of gemaakt? 1.5. Management als proces en kerntaken 1.6. Kenmerken van een gezonde organisatie en van succesvol management 1.7. Manager en organisatiecultuur 2. Strategiebepaling en strategisch management 2.1. Voorwaarden voor succes 2.2. Strategieformulering als proces 2.3. De organisatie van strategische planning 2.4. Samenwerkingsverbanden 2.5. Implementatie van strategische plannen 2.6. Weerstand en vermindering van weerstand bij implementatie 3. Ontwerp van de organisatiestructuur 3.1. Organisatiestructuur: arbeidsverdeling en coördinatie 3.2. Opbouw organisatiestructuur: via verticale en horizontale uitbouw 3.3. Structuurkeuze: arbeidsverdeling, (de)centralisatie én coördinatie 3.4. Organisatiestructuur in ontwikkeling 3.5. Naar platte organisaties Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 7

8 A1. Algemeen management 2/2 4. Motivatie, werkgedrag en loopbaan 4.1. Sleutelvariabelen in individueel gedrag 4.2. De nieuwe medewerker en veranderend gedrag 4.3. Groepen in organisaties 4.4. De kracht van teams 4.5. Motivatie: een nadere verkenning 4.6. Empowerment 4.7. De nieuwe context van talentontwikkeling en human resources management 4.8. Human resources management : integraal concept én samenstel van instrumenten 4.9. Waardering en beloning van inzet van mensen Loopbaanontwikkeling nader bezien 5. Leiding geven, motiveren en communiceren binnen een organisatiestructuur 5.1. Leiding geven, managen en ondernemen 5.2. Managers en hun motieven 5.3. Leiderschap en stijl van leiding geven 5.4. Beïnvloeding van menselijk gedrag 5.5. Stijl van leiding geven en conflicthantering 5.6. Organisatie, stijl van leiding geven en (beïnvloeding van) organisatiecultuur Handboek-Cursustekst Grondslagen van het management Prof. Dr. D. Keuning Uitgeverij: Stenfert Kroese Bibliografie Management vaardigheden Robert E. Quinn Uitgeverij: Academic Service Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 8

9 A2. Marketing management 1/2 Situering van de module in de opleiding Hoofddoelstelling is de cursisten een inzicht te bieden in het marketingmanagement van een onderneming zodat ze de ondernemingscommunicatie kunnen situeren binnen het globale marketinggebeuren van een onderneming. Instapvereisten Algemene toelatingseisen voor het graduaat ondernemingscommunicatie. Voorafgaande modules Niet van toepassing. Aantal lestijden 40 lestijden Minimale leerinhoud in termen van cursistenbekwaamheid De cursist is in staat om een omgevingsanalyse van een onderneming te ontwikkelen. De cursist kan een beperkt marktonderzoek uitvoeren. De cursist kan een analyse maken van een product of een dienst van een onderneming aan de hand van de 4 P's. De cursist kan een marketingplan opstellen voor een product of een dienst. De cursist heeft inzicht in hoe de prijs van een product tot stand komt. Inhoud 1. Marketing en marketingbeleid 1.1. Herkomst en omlijning van het begrip 1.2. Marketingbeleid 1.3. De voornaamste stappen in het marketingbeleid 2. De marketingomgeving 2.1. Environmental scanning 2.2. De kernmarketingomgeving 2.3. De publieken 2.4. De macro-omgeving 3. Het koopgedrag 3.1. De belangrijkste variabelen 3.2. Types koopgedrag 4. Marktsegmentatie 4.1. Het marktsegmentatieproces 4.2. Segmentatiecriteria 4.3. Positionering 5. Marketingonderzoek 5.1. Het marktingonderzoeksproces 5.2. Het verzamelen van informatie 5.3. Statistische analysemethoden 6. Strategische marketingplanning 6.1. De productportfolio 6.2. Generieke concurrentiestrategieën Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 9

10 A2. Marketing management 2/2 7. Productstrategie 7.1. Het ontstaan van een nieuw product 7.2. De productlevenscyclus 8. Prijsstrategie 8.1. Belangrijke beïnvloedende factoren 8.2. Methoden van prijsbepaling 9. Distributiestrategie 9.1. Factoren met invloed op de distributiestrategie 9.2. Distributiedoelstellingen 9.3. Distributiebeslissingen 10. De uitvoeringsfase en de controlefase in het marketingbeleid De plaats van de marketingomgeving in het organogram Types van marketingorganisatie Internationale marketingorganisatie Bibliografie Marketingbeleid : theorie en praktijk, Prof. R. Bilsen & Walter van Waterschoot & Leen Lagasse, Standaard Uitgeverij - MIM., 2000 Grondslagen van marketing, B. Verhage, Stenfert Kroese Marketing : an introduction, Gary Armstrong & Philip Kotler, Prentice Hall, Upper Saddle River Marketing management, Philip Kotler, Prentice Hall, Upper Saddle River Marketing, Dibb, Simkin, Pride & Ferrell, Houghton Mifflin, New York Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 10

11 A3. Financieel management 1/2 Situering van de module in de opleiding Eerste jaar 40 lestijden Dit onderdeel heeft tot doel de student een basisinzicht te verschaffen in de voornaamste topics van het financieel management zodat hij enerzijds in staat is financiële informatie te begrijpen en te interpreteren en anderzijds de financiële impact van beslissingen in zijn functie als communicatiemedewerker kan inschatten en kan rapporteren aan het management. Meer specifiek wordt beoogd dat de student in staat is de jaarrekening te lezen en te analyseren, de basismethoden van kostprijsberekening en investeringsanalyse te kunnen toepassen en een financiële tekst te interpreteren en analyseren. Instapvereisten Algemene toelatingseisen voor het graduaat ondernemingscommunicatie. Voorafgaande modules Niet van toepassing. Aantal lestijden 40 lestijden Minimale leerinhoud in termen van cursistenbekwaamheid De cursist : - moet in staat zijn de jaarrekening van een onderneming te lezen; - moet in staat zijn de basismethoden van kostprijsberekening en investeringsanalyse te kunnen toepassen in eenvoudige situaties; - moet in staat zijn de financieringsproblematiek van de onderneming te begrijpen; - moet in staat zijn een jaarrekening van een onderneming te analyseren d.m.v. kengetallen en een globale financiële evaluatie over de onderneming te maken; - moet in staat zijn een budget op te stellen. Inhoud 1. Kostprijsberekening 1.1. Directe en indirecte kosten Verbijzonderingsmethoden Oefeningen 1.2. Vaste en variabele kosten De winst-volumegrafiek en berekeningen Oefeningen (manueel + Excel) 2. Het evalueren van een investering 2.1. Inleiding 2.2. Evaluatie van de rendabiliteit van een investering De terugwinningstermijn De netto-actuele waarde De interne rendabiliteitsvoet Oefeningen (manueel + Excel) Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 11

12 3. De jaarrekening 3.1. Inhoud van de jaarrekening: informatie t.b.v. de financiële besturing De informatiebehoefte en -voorziening De registratie van bezit en vermogen, opbrengsten en kosten Algemene beginselen t.a.v. balanswaardering en winstbepaling 3.2. Analyse van de jaarrekening: financiële ratio-analyse Beoordeling van kengetallen Kengetallen ter bepaling van de liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit, Actuele financiële teksten uit de media 4.1. Interpretatie financiële jargon 4.2. Inhoudelijke analyse Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 12

13 A3. Financieel management 2/2 Cursustekst De cursustekst bestaat uit hoofdstukken genomen uit volgende handboeken: Financieel management: analyse, planning en beheer Drs. Th.A. Van Beek, ea. Uitgeverij: Stenfert Kroese Elementaire bedrijfseconomie Prof.Dr. R. Slot Uitgeverij: Stenfert Kroese Bibliografie Fundamentals of corporate finance R. Brealey, S. Myers Uitgeverij: R. Irwin Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 13

14 Leerinhouden: doel, inhoud en bibliografie B. Communicatiemanagement B1. Communicatieanalyse B2. Communicatieplanning B3. Interne communicatie B4. Marketingcommunicatie B5. Corporate communicatie B6. Interculturele communicatie Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 14

15 B1. Communicatieanalyse 1/2 Situering van de module in de opleiding Cursisten verwerven een grondige theoretische kennis van de diverse aspecten van het communicatieproces. Deze module is de theoretische achtergrond omtrent het fenomeen communicatie voor de cursisten ondernemingscommunicatie. Het inzicht in de communicatie moet helpen om diverse communicatieprocessen te kunnen begrijpen en efficiënt te sturen. Instapvereisten Algemene toelatingseisen voor het graduaat ondernemingscommunicatie. Voorafgaande modules Niet van toepassing. Aantal lestijden 40 lestijden Minimale leerinhoud in termen van cursistenbekwaamheid De cursist kan - communicatie modelmatig schematiseren en toelichten; - de diverse communicatieaxioma s uitleggen; - kan een psychologische visie over communicatie verwoorden en toelichten; - kan de impact van psychologische aspecten in communicatie verwoorden en implementeren; - kan een sociologische visie over communicatie verwoorden en toelichten; - kan de impact van sociologische aspecten in communicatie verwoorden en implementeren. Inhoud 1. Algemene begrippen 1.1. Communicatiekader en categorieën 1.2. Communicatiebehoeften 1.3. Geschiedenis van de verbale communicatie: de retoriek 2. Communicatie bij dieren 3. Communicatiemodellen 3.1. Communicatiekanalen 3.2. Kanaalruis 3.3. Coderen en decoderen 3.4. Communicatie als proces 3.5. Het referentiekader 3.6. Selectieprocessen 3.7. De ontvangers 3.8. Boodschappen 4. Communicatiekanalen 4.1. Kanaaleigenschappen 4.2. Kanaalgebruikers 4.3. Interpersoonlijke kanalen, massamedia of interactieve media? Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 15

16 B1. Communicatieanalyse 2/2 5. Groepscommunicatie 5.1. Stadia binnen de groepsontwikkeling 5.2. Conflicthantering 5.3. Omgaan met conflicten 5.4. Communicatie binnen de groep 5.5. Feedback 6. Sociologische analyse van de communicatie 6.1. Sociale feiten 6.2. Sociaal handelen, interactie en communicatie, posities en relaties 6.3. Sociale status en sociale rol 6.4. Samenlevingsverbanden 6.5. Cultuurpatronen en componenten 6.6. Het verband tussen cultuurpatronen en samenlevingen 6.7. Macht en mobiliteit 6.8. Vormen van ongelijkheid 7. Taalkundige analyse van communicatie 7.1. Iconen 7.2. Taal en cultuur 7.3. Taal en reclame 7.4. Taal en communicatie: bedoelingen 7.5. Regels en gedragslijnen 7.6. Semantische en pragmatische betekenissen 8. Persuasieve communicatie 8.1. Basisuitgangspunten 8.2. Wat is een attitude 8.3. Hoe meet je attitudes 8.4. Effecten van persuasieve communicatie, meetinstrumenten 8.5. Hoe breng ik een boodschap 8.6. Persuasieve communicatie in de marketing 8.7. Methoden 8.8. Modellen 8.9. Speciale vormen Onbedoelde effecten op het individuele niveau Cumulatieve effecten Bibliografie Feldman, C., Rosenberg,M.,(2002) Les mots sont des fenêtres (ou bien ce sont des murs) Ed. La Découverte, Paris. Bax, M., Martinus H., (2001) Een spiegel van de geest : over taal, communicatie en cognitie, Paper. Watzlawick,P., (2009). De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie, Deventer, Van Loghum Slaterus Steehouder,M., (2006), Leren communiceren. Groningen : Wolters Oomkes,F., (2008), Communicatieleer, Amsterdam, Boom Meppel Holzhauer, F., (2002), Communicatie, Theorie en Praktijk. Academic Service, Schoonhoven. Van den Bulck, J., (2000), Communicatiewetenschap, Leuven: Acco Van den Bulck, H., (2008), De celebritysupermarkt, Epo uitgeverij Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 16

17 B2. Communicatieplanning 1/2 Situering van de module in de opleiding Deze module leert de cursisten het belang inzien van een planmatige aanpak van de ondernemingscommunicatie. Tevens reikt deze module de vaardigheden aan om een communicatieplan te kunnen uitwerken; Instapvereisten Algemene toelatingseisen voor het graduaat ondernemingscommunicatie. Voorafgaande modules Niet van toepassing. Aantal lestijden 40 lestijden Minimale leerinhoud in termen van cursistenbekwaamheid De cursist kan - de diverse componenten van een communicatieplan beschrijven en toelichten; - kan de doelstellingen van een communicatieplan verwoorden en toelichten; - kan verschillende doelgroepen van een communicatieplan onderscheiden; - de diverse componenten van het communicatieplan selecteren in functie van de doelstellingen en de doelgroep van het communicatieplan; - de gewenste respons van een communicatieplan opstellen; - de boodschap van een communicatieplan verwoorden; - de gepaste media selecteren voor het communicatieplan; - kan het communicatieplan testen; - kan het communicatieplan evalueren; - kan een communicatiebudget opstellen; - kan een communicatie plan opstellen met WBS - structuur, estimating, pert chart, Gantt chart, kritisch pad analyse, risico s inschatten, resources toewijzen en het plan opvolgen. Inhoud 1. Overzicht van de commerciële communicatie Commerciële theorieën: -De formule van Lasswell -Maletzkes model van de massamedia 2. Sociaal-psychologische factoren bij communicator en ontvanger 3. Gatekeeping 4. De communicator Zelfbeeld en persoonlijkheid Team Organisatie Sociale context Openbaarheid 5. De boodschap Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 17

18 B2. Communicatieplanning 2/2 6. Product 7. De boodschap zelf 8. Het medium 9. Beeldvorming & het model van Grönroos 10. De ontvanger 11. Kritiek op en regelgeving van commerciële communicatie 12. Van theorie naar praktijk: een communicatieplan in 9 stappen 1. Doelstellingen bepalen 2. Doelgroepen bepalen 3. De boodschap formuleren 4. Media en kanalen bepalen 5. Mediaplanning opmaken 6. Organisatie 7. Budget 8. Monitoring 9. Evaluatie Bibliografie Kotler,P., (2009), Principes van Marketing Pearson Education Uitgeverij Gevers,T., Zijlstra T., (2010) Praktisch projectmanagement. Schoonhoven : Academic Service t Lam, P., (2008), Werkboek Communicatieplanning, Amsterdam, Coutinho Van Dyck, F. (2007), Het merk mens, Leuven, LannooCampus Weyts, K. (2003), Communicatieplanning - van theorie naar praktijk, Cultuurnet Vlaanderen Oomkes,F., (2008), Communicatieleer, Amsterdam, Boom Meppel Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 18

19 B3. Interne communicatie 1/3 Situering van de module in de opleiding Deze cursus biedt een breed inzicht op de wijze waarop bedrijven en organisaties intern communiceren. Instapvereisten Cursisten moeten de basisconcepten van ondernemingscommunicatie en het opstellen van een communicatieplan bezitten. Voorafgaande modules Cursisten moeten voorafgaandelijk de modules B1. Communicatieanalyse en B2. Communicatieplanning gevolgd hebben. Aantal lestijden 80 lestijden Minimale leerinhoud in termen van cursistenbekwaamheid De cursist begrijpt de verschillende aspecten van een organisatiecultuur en de implicaties ervan voor de interne communicatie. De cursist kan een interne communicatiestrategie linken aan de algemene ondernemingsstrategie. De cursist weet hoe een atmosfeer, processen en methodes gecreëerd worden voor een geïntegreerde interne communicatiestrategie. De cursist weet hoe informele communicatiestructuren te gebruiken De cursist begrijpt hoe interne communicatie werkt binnen een omgeving van continue verandering. De cursist is in staat om een brede waaier van interne communicatietechnieken te evalueren en de meest geschikte te identificeren voor een specifieke boodschap. De cursist onderkent verschillende vormen van weerstand bij veranderingen Inhoud Deel 1: Korte historiek Deel 2: Communicatie binnen organisaties 1. Communicatie en organisaties: definities 2. Het communicatieproces 3. Soorten informatie (formeel informeel) 4. Communicatiekanalen 5. Informatiestromen (horizontaal vertikaal diagonaal) 6. Specifieke eigenschappen (structuur cultuur leiderschap - gebouwen) Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 19

20 B3. Interne communicatie 2/3 Deel 3: Interne communicatiekanalen 1. Persoonlijke - vergadering - werkoverleg - tweegesprek - toespraak - management by walking around - personeelsfeest - overleg met OR en CPBW - brainstormsessies - managed meals - lezingen - trainingen - introductie nieuwe medewerkers - ombudsman 2. Schriftelijke - personeelsblad - nieuwsbrief - prikbord - brieven bij loonslips - posters - ideeënbus - knipselkrant - personeelsgids - wie-is-wie-gids - bedrijfsarchief - bedrijfsbibliotheek - interne bewegwijzering 3. Audiovisuele / digitale - - videojournaal - intranet - kabelkrant - cd-rom - social media Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 20

21 Deel 4: Communicatie als strategisch beleidsinstrument 1. Organiseren van het intern communicatiemanagement - taken en verantwoordelijkheden van de actoren - specifieke rol van de interne communicatiemanager - procedure en budget 2. Communicatieplan 3. Geïntegreerde communicatie Deel 5: Communicatie bij verandering 1. Acceptatie en weerstand 2. Veranderingsprocessen 3. Aanpak van communicatie bij verandering 4. Fasen van het veranderingsproces 5. Opstarten van het communicatieplan 6. Hoe omgaan met crisissen? Deel 6: Onderzoek van communicatie 1. De communicatie-audit 2. Typologie van intern communicatie-onderzoek 3. Onderzoek in de praktijk Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 21

22 B3. Interne communicatie 3/3 Handboek Interne Communicatie als managementinstrument 5 de druk Huib Koeleman Uitgever: Kluwer ISBN: Bibliografie Christine DONJEAN, Interne Communicatie, Edipro, 2010, 251 blzn. Peter Frans ANTHONISSEN, Iedereen Ambassadeur, Kluwer, 2009, 206 blzn. Pim ELFFERICH, Baas boven Baas, van Schouten en Nelissen, 2007, 220 blzn. Huib KOELEMAN, Twitteren op je werk, Kluwer, 2009, 150 blzn. Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 22

23 B4. Marketingcommunicatie 1/2 Situering van de module in de opleiding Marketingcommunicatie is in de praktijk een wezenlijk onderdeel van de globale communicatie-mix van de meeste bedrijven. Het betreft hier namelijk de communicatie die helpt de commerciële doelstellingen van het bedrijf te realiseren. Hoofddoelstelling van de cursus is de studenten inzicht te bieden in het management van de diverse aspecten van marketingcommunicatie zodat ze die kunnen situeren en implementeren binnen het globale communicatiemanagement van een onderneming. De focus hierbij ligt op het strategisch goed onderbouwen van de acties en dit op een zeer actieve manier (nl. a.d.h.v. cases, workshops, brainstormings, rollenspelen...). Instapvereisten Cursisten moeten een basiskennis marketing bezitten, alsook de basisconcepten van ondernemingscommunicatie en het opstellen van een communicatieplan kennen. Voorafgaande modules Cursisten moeten voorafgaandelijk de module A2. Marketing management gevolgd hebben, alsook de modules B1. Communicatieanalyse en B2. Communicatieplanning. Aantal lestijden 80 lestijden Minimale leerinhoud in termen van cursistenbekwaamheid De cursist kan: het globaal proces van marketingcommunicatie beschrijven en toelichten de diverse modellen van marketingcommunicatie begrijpen en in een praktische situatie gebruiken de doelstellingen en behoeften van een onderneming formuleren, alsook de hieruit voortvloeiende strategie het merkconcept achter het product en de dienst ontleden en praktisch gebruiken de diverse tools in marketingcommunicatie (reclame, sponsoring, salespromotie, winkelcommunicatie, e-communicatie, social media...) beschrijven en selecteren in functie van de specifieke behoeften van een onderneming het creatief proces in gang zetten door een inspirerende briefing op te stellen de mediastrategie en -plan opstellen de diverse vormen van communicatieonderzoek onderscheiden en opzetten Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 23

24 B4. Marketingcommunicatie 2/2 Inhoud 1. Inleiding Definiëring marketingcommunicatie, de diverse aspecten, het begrip geïntegreerde marketingcommunicatie, het globaal proces 2. Modellen in marketingcommunicatie Hoe werkt marketingcommunicatie? Welke modellen? Hoe deze gebruiken in de praktijk? 3. Merkenbeleid Wat is een merk? Welke vormen van beleid? Branding values en gebruik van het instrument waardenladder 4. Doelgroepen en positionering Doelgroepsegmentatie Positioneringsstrategie 5. Reclame Diverse aspecten Inzichten over creatieve strategieën De creatieve briefing 6. Sponsoring Belang van sponsoring Diverse aspecten Selectie van voorstellen 7. Verkooppromoties Belang van sales promotion Diverse aspecten Evaluatie 8. Winkelcommunicatie Belang van winkelcommunicatie Doelstellingen en instrumenten Diverse aspecten Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 24

25 9. E-communicatie Belang en specificiteit van online communicatie Doelstellingen en instrumenten Diverse aspecten Aanpak inzake social media 10. Mediaplanning Het mediaplanningproces Mediadoelstellingen en criteria Media kiezen Timingstrategie 11. Reclameonderzoek Situering in het proces en doelstellingen Diverse soorten Onderzoek kiezen Handboek: Marketingcommunicatie Patrick De Pelsmacker, Maggie Geuens, Joeri Van Den Bergh Uitgeverij Pearson education (Vierde editie) Bibliografie Er wordt voorts gebruikgemaakt van diverse teksten en voorbeelden uit de praktijk, variërend in functie van de actualiteit. Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 25

26 B5. Corporate communicatie 1/2 Situering van de module in de opleiding Deze module belicht diverse communicatietechnieken om uiteenlopende doelgroepen in het relatienetwerk van bedrijven en organisaties te bereiken. Waar het doel van marketing-communicatie zich vooral situeert op het vlak van de ondersteuning van de output van de organisatie, zal bij corporate communicatie meer de nadruk liggen op het verwerven van een positief imago bij die doelgroepen waar de organisatie een afhankelijkheidsrelatie mee heeft. De kern van deze cursus gaat over Reputation Management, of hoe je als bedrijf of organisatie technieken kan hanteren om je online en offline reputatie op te krikken. In een eerste deel maakt de cursist kennis met de basiselementen van corporate communicatie. Daarna wordt dieper ingegaan op een aantal specifieke communicatietechnieken gericht op de verschillende doelgroepen. Instapvereisten Cursisten moeten de basisconcepten van ondernemingscommunicatie en het opstellen van een communicatieplan bezitten. Voorafgaande modules Cursisten moeten voorafgaandelijk de modules B1. Communicatieanalyse en B2. Communicatieplanning gevolgd hebben. Aantal lestijden 80 lestijden Minimale leerinhoud in termen van cursistenbekwaamheid De cursist kan 1) de verschillende begrippen beschrijven en toelichten en 2) de verschillende communicatietechnieken kunnen verwoorden en toepassen binnen het communicatieplan. Inhoud Deel 1. Basisbegrippen 1.1. Corporate Communication 1.2. Marketingcommunicatie 1.3. Publieksdoelgroepen 1.4. Multistakeholderdialoog Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 26

27 Deel 2. Reputatiemanagment 2.1. Identiteit, imago en reputatie 2.2. Reputatiequotiënt en Global Pulse Score Deel 3: Publieksdoelgroepen Deel 4: Pijlers 4.1. Public Relations 4.2. Financiële Communicatie 4.3. Arbeidsmarktcommunicatie 4.4. Event management 4.5. Omgevingsrelaties / Public Affairs 4.6. Mediacontacten Deel 5: Crisiscommunicatie Deel 6: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Deel 7: Netwerken Deel 8: Middelen voor Corporate Communication Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 27

28 B5. Corporate communicatie 2/2 Bibliografie 1. Public Relations. De communicatie van organisaties. Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2004 (5de druk) - Auteurs: Jan Mastenbroek, Margreet van Persie en Guido Rijnja, 435 blzn. 2. In de Naam van de Faam. Lannoo, Academic Service, Auteur: Peter Frans Anthonissen, 295 blzn. 3. Stop de Pers. Hoe de media werken. Hoe werken met de media. Lannoo, Auteur: Peter Frans Anthonissen, 267 blzn. 4. Radically Transparent. Monitoring and managing reputations online. Wiley Publishing Auteurs: Andy Beal en Judy Strauss 5. PR 2.0. New media, new tools, new audiences. Pearson Education, 2008 Auteur: Deirdre Breakenridge Essentials of Corporate Communication. Routledge, 2007 Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 28

29 B6. Interculturele communicatie 1/2 Situering van de module in de opleiding Gezien onze multiculturele samenleving en het intensieve contact met andere culturen is het evident dat specialisten in ondernemingscommunicatie inzicht hebben in interculturele communicatie en efficiënt kunnen communiceren in een multiculturele omgeving. Instapvereisten Cursisten moeten de basisconcepten van ondernemingscommunicatie en het opstellen van een communicatieplan bezitten. Voorafgaande modules Cursisten moeten voorafgaandelijk de modules B1. Communicatieanalyse en B2. Communicatieplanning gevolgd hebben. Aantal lestijden 40 lestijden Minimale leerinhoud in termen van cursistenbekwaamheid De cursist kan - het begrip cultuur verwoorden; - de diverse onderdelen van een cultuur onderscheiden; - de grote culturen toelichten; - de vuistregels van interculturele communicatie hanteren; - de componenten van een organisatiecultuur verwoorden. De cursist zal aandacht hebben voor de culturele component in communicatie. De cursist zal zich verdraagzaam opstellen naar andere culturen. De cursist zal zin voor samenwerking met diverse culturen ontwikkelen.. Inhoud 1. Het belang van interculturele communicatie 1.1. Intermenselijke relaties 1.2. Zakelijke relaties 1.3. Definities en begrippen 2. Cultuur en identiteit 2.1. Wat is cultuur 2.2. Identiteit: begrippen Nationaliteit Perceptie Tijd en ruimte Taal en denkpatronen Niet-verbale communicatie Waarden Gedrag: normen, regels, omgangsvormen Cultuurdimensies: Hofstede, Trompenaars 3. Integratie, assimilatie, aanpassing 4. Evoluties in interculturele communicatie 4.1. Globale structuren 4.2. Vrijhandel en gemeenschappelijke markten 4.3. Multinationals en buitenlandse handel Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie 29

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Leerplan Graduaat Ondernemingscommunicatie Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie

Nadere informatie

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Leerplan Graduaat Logistiek, Transport en Mobiliteit Leerplan graduaat Logistiek, Transport

Nadere informatie

MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING HOKT/SP. Economisch. Volwassenenonderwijs

MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING HOKT/SP. Economisch. Volwassenenonderwijs Volwassenenonderwijs Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap v.z.w. Leerplan Studierichting MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING Onderwijsniveau HOKT/SP Categorie

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Marketing. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Marketing. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch VSKO Leerplan OPLEIDING Marketing HOKTSP Modulair Categorie Economisch Goedkeuringscode: 06-07/1619/N/G 1 maart 2007 MARKETING - Economisch HOSP A C D E F asis marketing Media en reclame Marketingmanagement

Nadere informatie

FINANCIEEL MANAGEMENT

FINANCIEEL MANAGEMENT FINANCIEEL MANAGEMENT ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Marketing Lestijden: 40 Lector(en): Wim Peeters Vakverantwoordelijke: Wim Peeters BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Marketing

Nadere informatie

Gent: uw politie altijd nabij Corporate communicatie voor de politie. Voorblad

Gent: uw politie altijd nabij Corporate communicatie voor de politie. Voorblad Gent: uw politie altijd nabij Corporate communicatie voor de politie Voorblad 1 Gent: uw politie altijd nabij Corporate communicatie voor de politie Corporate communicatie voor de politie 1 VOORWOORD...

Nadere informatie

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1 Voorwoord De gezondheidszorg is erg aan veranderingen onderhevig. Steeds nieuwe doelstellingen en krachtlijnen worden geformuleerd en uitgetekend en dit zowel nationaal als in de verschillende regio s.

Nadere informatie

banaba Zorgmanagement 2011-2012

banaba Zorgmanagement 2011-2012 banaba Zorgmanagement 2011-2012 www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Inhoud 2. Operationeel leidinggevende in de zorg: toekomst verzekerd!... 4 3. Praktische informatie...

Nadere informatie

Leerplan. Telecommunicatietechnieken. HOKTSP Modulair. Categorie Technisch. Goedkeuringscode: 1364/V 1 maart 2007

Leerplan. Telecommunicatietechnieken. HOKTSP Modulair. Categorie Technisch. Goedkeuringscode: 1364/V 1 maart 2007 VSKO Leerplan Telecommunicatietechnieken HOKTSP Modulair Categorie Technisch Goedkeuringscode: 1364/V 1 maart 2007 Leerplan graduaat Telecommunicatietechnieken 1 Inhoudsopgave 1. Structuur van de afdeling

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts

Commerciële Economie Digital Business Concepts Commerciële Economie Digital Business Concepts I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf, filosoof) STUDIEGIDS 2014 2015

Nadere informatie

Maatschappelijk werk. CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi

Maatschappelijk werk. CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi Maatschappelijk werk Modulair stelsel - HOSP - categorie Sociaal CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi 05-06/1529/N/G Deel

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Trainingskalender 2014

Trainingskalender 2014 Trainingskalender 2014 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com 2 I n h o u d s o p g a ve p a g i n a Au d i t i n g 5 Preparing f or the Audit Fundamentals Internal/Operational

Nadere informatie

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 Inhoudsopgave Pagina Auditing 5 Preparing for the

Nadere informatie

De Toekomst Telt VERVERS. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. foundation. evolution in education

De Toekomst Telt VERVERS. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. foundation. evolution in education De Toekomst Telt SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling VERVERS foundation evolution in education De Toekomst Telt SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling VERVERS foundation evolution

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

Praktijkgids Marketing & Commerce

Praktijkgids Marketing & Commerce Praktijkgids Marketing & Commerce Het Institute for Marketing & Commerce kent de opleiding Commerciële Economie (CE) met de specialisaties Sales & Marketing Management (SMM), International Marketing Management

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Digitale geletterdheid en 21e eeuwse vaardigheden in het funderend onderwijs: een conceptueel kader

Digitale geletterdheid en 21e eeuwse vaardigheden in het funderend onderwijs: een conceptueel kader Digitale geletterdheid en 21e eeuwse vaardigheden in het funderend onderwijs: een conceptueel kader SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Digitale geletterdheid en 21 e eeuwse vaardigheden

Nadere informatie

OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA

OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA TRAJECTSCHIJF 1 Semester 1 Database Querying and Creation Het doel van de cursus is je een grondige kennis bij te brengen van de SQL-instructies.

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

De evolutie van het personeelsblad in Vlaanderen Casestudie: Analyse van het personeelsblad van de Vandemoortele Group

De evolutie van het personeelsblad in Vlaanderen Casestudie: Analyse van het personeelsblad van de Vandemoortele Group HOGESCHOOL GENT DEPARTEMENT HANDELSWETENSCHAPPEN EN BESTUURSKUNDE Opleiding Handelswetenschappen De evolutie van het personeelsblad in Vlaanderen Casestudie: Analyse van het personeelsblad van de Vandemoortele

Nadere informatie

Masterproef Een exploratief onderzoek naar de voordelen van het gebruik van Enterprise Social Networking Software

Masterproef Een exploratief onderzoek naar de voordelen van het gebruik van Enterprise Social Networking Software 2012 2013 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica Masterproef Een exploratief onderzoek naar de voordelen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

2015 VERDER MET INTERNET

2015 VERDER MET INTERNET 2015 1 Voorwoord Ment Kuiper De veranderingen in het werk- en denkveld van de marketeer blijven elkaar snel opvolgen. De aanleiding voor het schrijven van een TrendDoc 2015 ligt daarom voor de hand. De

Nadere informatie

Van Social Media naar Social CRM

Van Social Media naar Social CRM Van Social Media naar Social CRM In welke mate zijn Vlaamse bedrijven bewust van het bestaan, de mogelijkheden en de beperkingen van Social CRM? Masterproef Guillaume Matton Guillaume.Matton@Ugent.be 0497/21.95.04

Nadere informatie