ONS BEROEP Accountant en Belastingconsulent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONS BEROEP Accountant en Belastingconsulent"

Transcriptie

1 ONS BEROEP Accountant en Belastingconsulent Gonda Schelfhaut: Accountant en Belastingconsulent Raadslid IAB! Gert Carmans: Accountant en Belastingconsulent

2 1. Jongerenplan 2. Vrouwen in het beroep 3. Stage en examen 4. In het hart van het beroep

3 1. Jongerenplan Jongeren in ac=e

4 Waarom een jongerenplan Moderne, jonge communica=e tussen IAB en jonge leden en stagiairs om hen meer te betrekken bij het Ins=tuut, met het oog op: Dialoog Advies en medewerking

5 Wat houdt dit Jongerenplan in? Oproep aan alle leden en stagiairs van het IAB tot 37 jaar om deel uit te maken van de jongerenadviesraad Startvergadering in juni 2012 : 51 kandidaten Jongerenadviesraad 4 werkgroepen : werkgroep Enquête, werkgroep Ambassadeur, werkgroep evenementen, werkgroep Mini- websites De jongerenadviesraad is een overkoepelende werkgroep, die de verwach=ngen en realisa=es van de jongerenwerkgroep coördineert

6 Werkgroep Ambassadeur Uitwerking van een kit ter ondersteuning bij de voorstelling van het beroep in scholen, universiteiten en jobbeurzen Zal ter beschikking worden gesteld aan de leden die het beroep willen promoten Inhoud toolkit : presenta=e, brochures, gadgets, banners...

7 Werkgroep Mini- websites Doel: voorstellen van inhoud en rubriekindelingen voor een website specifiek voor jonge leden/stagiairs en jongeren die interesse hebben in het beroep Onderzoek naar wenselijkheid en mogelijkheid om ac=ef te zijn op Facebook, blogs, Twi]er...

8 Jongerenadviesraad Permanent adviesorgaan met adviezen en sugges=es aan de Raad van het IAB Star=ni=a=ef 2012 wordt vervolgd Nieuwe oproep wordt gelanceerd in januari 2014

9 Voorstelling logo JPJ

10 Jongeren op het Forum for the Future Centraal Be accountant Be different! Be excellent!

11 Ini=a=even Cava- bar Video Kwaliteitscontrole Elektronische factuur Checklist permanent dossier

12 Doel aanwezigheid vandaag Jongeren warm maken om aan te sluiten bij Jongerenplan Kom kennismaken met de jongeren op onze stand!

13 2. Vrouwen in het beroep Beroep telt een hoog aantal (jonge) vrouwen Work- life balance is belangrijk voor hen Sensibilisering van de leden over het onderwerp Debat openen Specifieke kwaliteiten van vrouwen benadrukken: nauwgezet, empathisch en luisterbereid

14 Vrouwen in het beroep Concreet: Geen afzonderlijke commissie vrouwen Maar specifieke ac=es, campagnes via de verschillende commissies en werkgroepen van het IAB Reflec=e: werk=jd, werkplaats, flexibiliteit vereist van alle leden, mannen én vrouwen Belang van netwerken Onderkennen van eigen ambi=es

15 3. Stage & Examen Doel: de kandidaten voor te bereiden op de uitoefening van de ac=viteiten van accountant en/of belas=ngconsulent door te voorzien in hun vorming met betrekking tot de beroepsprak=jk en de plichtenleer Nieuw: rekening houden met de beroepservaring van de kandidaten die de =tel willen behalen à wetswijziging 7 jaar beroepservaring

16 Dossier indienen We]elijke referen=e: Wet 21/2/85 + KB 22/11/90 tot uitvoering van de Wet + KB 22/4/99 (toevoeging van =tel belas=ngconsulent en dus aanpassing nodig) + KB 8/4/2003 m.b.t. de stage (prak=sche modaliteiten) Het essen=ële element van het dossier = diploma

17 Diploma De Wet gees een lijst van de diploma s die toegang geven tot de stage Maar vermeldt eveneens instellingen erkend door de Koning à het KB vermeldt een lijst met erkende onderwijsinstellingen Het KB van 1990 verliep 30/6/2005 maar werd verschillende malen verlengd tot 30/6/2014

18 Diploma huidige problemen De Wetgeving is vrij oud en onaangepast (1985/1990 meer dan 20 jaar!) Sommige van de onderwijsinstellingen genoemd in de lijst, zijn van naam veranderd, bestaan niet meer, zijn gefusioneerd of hebben de benaming van hun diploma gewijzigd, aangepast aan de wijzigende economische omstandigheden Gevolg: wijzigingen en aanpassingen zijn onvermijdelijk

19 Diploma project Wijzigingen aan de Wetgeving worden voorbereid Huidige wetgeving vermeldt scholen en onderwijsinstellingen Wet zal moeten worden aangepast rekening houdend met de akkoorden van Bologna Aanpassen van het KB à diploma s erkennen i.p.v. scholen

20 Diploma project Nieuwe teksten Wetswijziging zijn klaar Wetswijziging moet zo snel mogelijk worden doorgevoerd (huidig KB vervalt 30/06/2014) Doel: grondige herwerking opdat de toegang tot het beroep zo breed mogelijk wordt opengesteld en het de kandidaten toelaat om hun diploma te valoriseren

21 Diploma project De oude diploma s blijven geldig De huidige diploma s blijven uiteraard eveneens geldig (kandidaten die nu hun opleiding hebben aangevat) Overgangsperiode om de scholen de mogelijkheid te geven om aan de nieuwe wetgeving aan te passen

22 Diploma project 1ste tendens: niet langer de school of instelling, maar de studierich=ng van het behaalde diploma is belangrijk De diploma s zullen recht geven op vrijstellingen Door meer nadruk op de diploma s te leggen zal de toegang tot het beroep veel makkelijker kunnen

23 Diploma project Het toekennen van vrijstellingen op basis van cer=ficaten die a]esteren dat de kandidaat in het kader van een academische vorming een cursus hees gevolgd met een examen als sluitstuk Op die manier kunnen bijkomende inspanningen worden gevaloriseerd en geven ze recht op bijkomende vrijstellingen

24 Diploma project 2de tendens: een specifiek diploma accountant of belas=ngconsulent waar alle vakken worden onderwezen die nodig zijn om het beroep uit te oefenen en de stage aan te va]en en dus een diploma dat volledige vrijstelling gees voor het toela=ngsexamen (cf. Frankrijk diploma van expert- comptable ) De theore=sche basis is reeds gelegd vóór de start van de stage

25 Verloop Toelatingsexamen Stageovereenkomst Actieplan Opdrachten en stagedagboek IAB Voordrachten voor stagiairs + permanente vorming Van toepassing op stagejaar Van toepassing op stagejaar Einde eerste en tweede jaar Tussentijdse proef Einde 3de jaar Indiening scriptie Evaluatie door stagemeester Evaluatie door stagemeester Evaluatie door stagecommissie Beoordeling door stagecommissie Bekwaamheidsexamen Einde Stage

26 Toela=ngsexamen Nadat dossier is ingediend worden de materies bepaald waarover de kandidaat nog examen moet afleggen (vrijstellingen worden toegekend) Er zijn 25 materies voor de accountant, 16 materies voor de belas=ngconsulent Schriselijk examen mul=ple choice 2 sessies per jaar (april en oktober) 5 kansen om te slagen in alle materies

27 Toela=ngsexamen Er moet 10/20 worden behaald in elke materie Materies waarvoor geslaagd moeten niet meer opnieuw worden afgelegd Voorbeelden van vragen zie website IAB Lijst met referen=ewerken en cursussen kan worden geraadpleegd op de website IAB

28 Toela=ngsexamen Het toela=ngsexamen wordt georganiseerd door het IAB maar wordt voorbereid door een onaxankelijke examencommissie Examencommissie = docenten en professoren uit alle ne]en (universiteiten, hogescholen korte type, onderwijs sociale promo=e enz.) Examencommissie stelt de vragen op, doet de verbetering en hees een delibera=e

29 Toela=ngsexamen Sommige kandidaten kunnen genieten van volledige vrijstelling voor alle materies (axankelijk van school en diploma s) Voor de 7 jaar beroepservaring à Indienen dossier samen met alle behaalde diploma s, geen toela=ngsexamen, er zal aan de hand van de nodige documenten een voldoende beroepservaring moeten worden aangetoond

30 Stagecommissie 12 effec=eve leden / 10 plaatsvervangende leden Houdt lijst van stagiairs bij Opvolging verloop van de stage door stagedienst Kan lacunes/tekortkomingen in stage detecteren op basis van online stagedagboek Probleemgevallen worden door uitvoerend comité stagecommissie behandeld Overleg met voltallige stagecommissie over te nemen ac=e

31 Stage Stageovereenkomst met een stagemeester lid van het IAB gedurende minstens 5 jaar Stage = 3 jaar uur stage (minimaal) Daarnaast ook nog de nodige uren permanente vorming Bijhouden van elektronisch stagedagboek uitgeoefende ac=viteiten, behandelde materies, type van opdrachten, aantal uren enz.)

32 Stage Verplich=ng permanente vorming (idem als IAB- leden) Verplich=ng tot het volgen van bepaalde seminaries georganiseerd door het IAB De stagiair is onderworpen aan de deontologie mogelijk sanc=es indien de stagiair zich hier niet aan houdt Er zijn passerelles voor stagiairs BIBF en IBR

33 Stage Mits gemo=veerde aanvraag is het mogelijk om: de stage te verlengen of te verkorten (bijv. in het kader van de passerelles (voorwaarden!) 1/3 van de stage in het buitenland uit te oefenen (voorwaarden!) De stage op te schorten wegens bijzondere omstandigheden Veranderen van stagemeester (nieuwe stageovereenkomst!) Veranderen van statuut: van interne naar externe of omgekeerd

34 Stage Einde 1ste en 2de stagejaar: Tussen=jdse proef afleggen over 3 materies Overgang naar het volgende stagejaar = alle voorwaarden voldoen (min uur, permanente vorming en geslaagd op de tussen=jdse proeven = 10/20) Einde 3de stagejaar: Nazicht of alle voorwaarden vervuld zijn om het bekwaamheidsexamen af te leggen

35 Stage Toegang tot het bekwaamheidsexamen vereist bijkomend een evalua=e van de stagemeester en de stagiair mag geen disciplinaire sanc=es hebben opgelopen Voor de 7 jaar ervaring: geen stage, geen tussen=jdse proeven, geen stagedagboek

36 Bekwaamheidsexamen De kandidaat hees 5 jaar de =jd om zijn 5 kansen om te slagen te benu]en (2 sessies per jaar, dus 10 mogelijkheden) Gedurende de periode van 5 jaar Geen stagedagboek Wel permanente vorming Verlenging is mogelijk mits overmacht en gemo=veerde aanvraag

37 Bekwaamheidsexamen 1 examensessie bestaande uit 2 delen Schriselijk gedeelte = prak=sche casussen in de verschillende materies (gebruik van wetboeken is toegelaten) Mondeling gedeelte = jury 5 leden (voorzi]er is een professor aan de universiteit of een docent aan een hogeschool) De jury gedraagt zich als een cliënt of als een collega (voor de internen)

38 Bekwaamheidsexamen Het examen is een evalua=e, beoordeling van de professionele maturiteit van de kandidaat en zijn geschiktheid om het beroep zelfstandig te kunnen uitoefenen De theorie wordt geacht reeds lang gekend te zijn en moet nu kunnen worden toegepast De kandidaat dient de verworven kennis te kunnen toepassen in de prak=jk

39 Bekwaamheidsexamen Geslaagd = 60% behalen Voor het schriselijk examen: Hees de kandidaat < 50% dient hij zelf te beslissen of hij aan het mondeling gedeelte deelneemt Hees de kandidaat 50% of meer dan wordt hij uitgenodigd voor het mondeling gedeelte Hees de kandidaat 60% of meer op het schriselijk gedeelte maar slaagt hij niet voor het mondeling gedeelte dan blijven de punten van het schriselijk gedeelte behouden en moet hij dit niet opnieuw afleggen

40 Bekwaamheidsexamen Mondeling gedeelte: wetboeken kunnen niet worden gebruikt, de stagemeester mag aanwezig zijn, de jury delibereert onmiddellijk na het examen en deelt haar beslissing mee aan de kandidaat Indien geslaagd: kandidaat ontvangt een officieel schrijven van het IAB met de beves=ging door de Raad Externen eed afleggen bij de RKH

41 Bekwaamheidsexamen Voor de 7 jaar ervaring: het bekwaamheidsexamen verloopt op dezelfde manier, de voorwaarden en slaagkansen zijn eveneens iden=ek Bedoeling is geweest om professionelen met de juiste diploma s en onmiddellijk toegang tot het bekwaamheidsexamen te kunnen verlenen en hen zo de =tel te kunnen verlenen De kandidaten die het stageparcours volgen worden dus niet benadeeld

42 4. In het hart van het beroep Een dynamisch en gevarieerd beroep Constant in evolu=e Diverse oriënta=es mogelijk (fiscaal, juridisch, financieel ) Toegespitst op de dagdagelijkse prak=jk: ondernemingen, personen Nadruk wordt meer en meer gelegd op adviesverlening aan de cliënt

43 4. In het hart van het beroep Gees de mogelijkheid om op elk ogenblik over te schakelen van intern naar extern en omgekeerd Gees mogelijkheid tot specialisa=e (consolida=e, interna=onale fiscaliteit, financiële controle, enz.) Titel erkend op interna=onaal niveau (FEE, IFAC, CFE ) gees interna=onaal een meerwaarde aan de =tel en de mogelijkheid het beroep in het buitenland uit te oefenen

44 4. In het hart van het beroep De vraag naar competente professionals is groot en gaat in s=jgende lijn, zeker in het licht van de toenemende complexiteit van de wetgeving hees de ondernemer behoese aan kwalita=ef advies Het beroep hees de jonge confraters nodig voor het aangaan van toekoms=ge uitdagingen (e- invoicing, enz.) De interna=onalisa=e van het beroep is niet meer weg te denken (IAS, IFRS enz.)

45 Dank u voor uw aandacht! Vragen? Kom de jongeren bezoeken aan hun stand!

Afdeling I. Definities. 1 de Minister: de Minister die het welzijn op het werk in zijn bevoegdheid heeft;

Afdeling I. Definities. 1 de Minister: de Minister die het welzijn op het werk in zijn bevoegdheid heeft; Koninklijk besluit van 17 mei 2007 betreffende de vorming en de bijscholing van de preventieadviseurs van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 11.7.2007) Gewijzigd

Nadere informatie

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III - 6e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel. 02/277.64.11 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be S amenstelling

Nadere informatie

Nieuwe technologie ten dienste van het beroep

Nieuwe technologie ten dienste van het beroep BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Nieuwe technologie ten dienste van het beroep p. 4/ 1 jaar e-invoice in de praktijk Nieuwe technologie ten dienste van het beroep

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp Oudere werknemers: ervaring uitgestoten, vergrijzing op te vangen? Datum Maart 2003 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Pacioli nr. 200 mag niet ongemerkt voorbijgaan

Pacioli nr. 200 mag niet ongemerkt voorbijgaan Pacioli nr. 200 mag niet ongemerkt voorbijgaan 200 edities van «Pacioli» brachten U sinds 1997 het BIBF-nieuws alsook de actuele informatie die U nodig heeft voor de uitoefening van uw beroep. Via onze

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2008 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

De loopbaan in niveaus

De loopbaan in niveaus De loopbaan in niveaus BC D 10 februari 2014 Inhoud 1. Doel en inhoud... 5 2. Tijdslijn... 6 3. Kernbegrippen van de loopbaan... 7 3.1. Functiebeschrijving... 7 3.2. Graad... 9 3.3. Anciënniteit... 10

Nadere informatie

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009 ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT De Arteveldehogeschool keurde op mei 2008 dit studiecontract met het onderwijs-

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT DEEL I ORDE- EN TUCHTREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 5 INHOUD ORDE- EN TUCHTREGLEMENT TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1: rechtsgrond en definities, artikelen 1 & 2 Hoofdstuk 2: toelatingsvoorwaarden,

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2011 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader DEEL 1 Algemene beginselen 41 HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader De term vennootschapsboekhouden omhelst twee bestanddelen: vennootschappen en boekhouden. Beide hebben een

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand Samenvatting en aanbevelingen 1. Inleiding Studentenmobiliteit en interuniversitaire uitwisselingsprogramma s krijgen een prominente plaats op

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend

Nadere informatie

Specialist aan het woord De stage in 20 vragen en antwoorden

Specialist aan het woord De stage in 20 vragen en antwoorden SPECIALIST Specialist aan het woord De stage in 20 vragen en antwoorden Wat moet u als stagemeester of stagiair weten over de stage? zet aan de hand van 20 vragen een aantal zaken voor u op een rij. Voor

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E

S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E 46 - THEMA Vorming en opleiding: recht of plicht? 52 - NADER BEKEKEN Brugpensioen 58 - TOEGELICHT Valorisering van verworven competenties 60 - DE

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME BACHELOR EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober 2004) ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME B A C H E L O R EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober

Nadere informatie

JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID

JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID INHOUDSTAFEL Voorwoord door voorzitter Pierre Nicaise 3 Het notariaat, 100% betrokkenheid 5 Het notariaat

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT'... 7 1.1. Inleiding :...

Nadere informatie

BZB-congres 7 november 2014

BZB-congres 7 november 2014 PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 3 2014 16 e jaargang driemaandelijks SEPTEMBER 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 BZB-congres 7 november 2014 Van distributiemodel naar een succesvol servicemodel Insusoft 2020:

Nadere informatie