Landelijke uitrol en borging van de bouwstenen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Landelijke uitrol en borging van de bouwstenen"

Transcriptie

1 Landelijke uitrol en borging van de bouwstenen Netwerk & Beleid Expertise Collectie Activiteiten Lees- en mediaplan Monitor Exploitatie Marketing & Communicatie Logistiek Digitaal portaal

2 Inhoud 1. Strategische coördinatie Inleiding Uitgangspunten Landelijke uitrol Korte terugblik Kunst van Lezen Strategische opzet Coördinatie op landelijk niveau Voorstel organisatie uitvoering uitrol Inzet landelijk niveau 2013 en volgende jaren 7 2. Tien bouwstenen in Thema s en bouwstenen De website debibliotheekopschool.nl De stand van zaken met betrekking tot de bouwstenen Organisatiestructuur 13 2

3 1. Strategische coördinatie Inleiding In 2013 en daarna moeten, naast de Bibliotheek op school, de programma s BoekStart, BoekStart in de kinderopvang, de Bibliotheek op school VO en Netwerken Leesbevordering geborgd worden. Netwerken, BoekStart en de Bibliotheek op school VO vallen onder Kunst van Lezen. De Bibliotheek op school valt nu onder SIOB (met financiële ondersteuning van Kunst van Lezen). De aanpak is in een stadium gekomen waarin de ontwikkelde bouwstenen geconsolideerd moeten worden en ingezet dienen te worden door de bibliotheeksector ter ondersteuning van het onderwijs. Maar ook de vraag in het onderwijs moet gestimuleerd worden. Landelijke uitrol is het doel. 1.2 Uitgangspunten Landelijke uitrol Landelijke uitrol van de Bibliotheek op school kent een aantal uitgangspunten: Bibliotheken (zowel PSO s als basisbibliotheken) moeten willen meedoen en investeren. Scholen moeten willen meedoen en investeren. Gemeenten moeten willen meedoen en investeren. Er moet capabel, specifiek getraind personeel bij betrokken zijn, zowel op school als in de bibliotheek. Er moet een organisatie zijn die praktische zaken regelt en waar scholen en bibliotheken terecht kunnen voor ondersteuning, tips en adviezen. Ondertussen moet een aantal bouwstenen van de Bibliotheek op school verder ontwikkeld en verstevigd worden, zoals HRM, het digitale portaal en het thema Mediawijsheid. Er is in 2012 met de Bibliotheek op school veel ontwikkeld. De tien bouwstenen (zie hoofdstuk 2) van de Bibliotheek op school zijn goed neergezet en zijn goed in te zetten. 1.3 Korte terugblik Kunst van Lezen Vanuit Stichting Lezen en SIOB (de eerste twee jaar VOB) is in 2008 het programma Kunst van Lezen van start gegaan. In de laatste vijf jaar zijn aansprekende resultaten geboekt, die de komende drie jaar geborgd moeten worden binnen het beleid van bibliotheekorganisaties en hun samenwerkingspartners (lokale overheid, kinderopvang, onderwijs, JGZ). De kracht van Kunst van Lezen ligt, tegemoetkomend aan de intentie van het ministerie van OCW, vooral in de strategische structurele samenwerking om leesbevordering (en in het verlengde daarvan mediawijsheid / informatievaardigheden) prominent in te zetten ter versterking van het taal- en leesniveau van kinderen en jongeren. 3 Maar binnen Kunst van Lezen is ook vastgelegd dat de bibliotheek een centrale rol heeft bij de uitvoering richting kinderopvang en onderwijs. In de praktijk is dit gelukt omdat de coördinatoren van PSO s en G4-bibliotheken van meet af aan een cruciale positie hebben ingenomen bij de introductie en uitrol van de diverse programmaonderdelen. Tot nu toe heeft deze brugfunctie van Kunst van Lezen goed gewerkt. SIOB en Stichting Lezen, bibliotheken, onderwijs en kinderopvanginstellingen zijn op het terrein van taal-, lees- en leesbevorderingsbeleid aantoonbaar naar elkaar toe gegroeid. Tot het najaar van 2011 viel de Bibliotheek op school toen nog als programma Bibliotheek op de basisschool qua strategie en pilotuitvoering onder Kunst van Lezen in opdracht van OCW. Om breed gedragen resultaten en meer rendement te behalen is medio 2011 door SIOB besloten om dit programmaonderdeel te koppelen aan andere toonaangevende en deels digitale onderwijsprojecten vanuit de bibliotheeksector, waarvoor OCW middelen ter beschikking had gesteld vanuit innovatiegelden: Biebsearch junior en boek1boek. Een aparte projectleiding voor de Bibliotheek op school werd onder het programmamanagement van SIOB aangesteld om het geheel te integreren en het programma de Bibliotheek op school binnen tien deelprojecten door te ontwikkelen. Het programma de Bibliotheek op school is op de B2D 2012 (december) bij de bibliotheeksector gelanceerd en in januari tijdens de NOT 2013 richting het onderwijs.

4 1.4 Strategische opzet Op strategisch niveau moet in 2013 veel werk verzet worden om de uitgangspunten van Kunst van Lezen verder ingang te doen vinden binnen de Bibliotheek op school. Deze uitgangspunten kunnen, in relatie tot de Bibliotheek op school omschreven worden als: 1. Een breed gedragen structurele leesbevorderingsaanpak voor de jeugd van 0-18 jaar. 2. Duurzame verankering van de aanpak binnen bibliotheeklagen, overheden en het onderwijs. 3. Strategische netwerkvorming als basis voor beleid, financiering en uitvoering van de aanpak op alle niveaus (landelijk, provinciaal, lokaal). 4. Monitoring en wetenschappelijk onderzoek, zodat resultaten evidence based gepresenteerd kunnen worden aan overheden en samenwerkende instellingen. De Bibliotheek op school bevindt zich, evenals BoekStart en BoekStart in de kinderopvang, in een complex krachtenveld. Lokale en provinciale bezuinigingen op bibliotheken en PSO s vertragen het nemen van beslissingen. Daarnaast is er onduidelijkheid over mandaat, positie en doelstelling van diverse (potentieel) relevante actoren; SPN, NBD Biblion, BNL en SIOB zelf. Dit geldt ook voor verantwoordelijkheden. Tevens is de positie van Stichting Lezen (als penvoerder Kunst van Lezen, maar ook waar het de contacten met het onderwijs betreft) binnen dit krachtenveld onduidelijk. Dit vraagt in strategisch opzicht om een stevige eenduidige regierol, eenduidige beleidsontwikkeling en eenduidige aansturing van de beginfase van uitvoering van het programma de Bibliotheek op school. Dit kan het best door het strategisch- en netwerkniveau van de Bibliotheek op school weer onder Kunst van Lezen te brengen. Vernieuwing, extra impulsen voor borging en versteviging gebeurt de komende jaren tenslotte nog vanuit het programma Kunst van Lezen (zie activiteitenplan ) Coördinatie op landelijk niveau De huidige opzet met twee projectleiders (i.c. projectleider de Bibliotheek op school Jan Plooij en programmacoördinator Kunst van Lezen Adriaan Langendonk) is in de (door)ontwikkelfase van de Bibliotheek op school tot maart 2013 goed werkbaar geweest. De diverse bouwstenen zijn goeddeels gereed om ingezet te worden door de bibliotheek richting onderwijs. Ook kunnen de bereikte resultaten binnen sommige deelprojecten dienen als uitgangspunt voor de doorontwikkeling van BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school VO. In die zin wordt recht gedaan aan de doorgaande leeslijn, het centrale beleidsuitgangspunt van Stichting Lezen. Vanuit dit oogpunt is het ook belangrijk om de Bibliotheek op school (met name taalniveau verbeteren d.m.v. leesbevordering) breder te trekken richting het onderwijs. Stichting Lezen en SIOB hebben hierin, ieder vanuit hun eigen achtergrond, gedeelde en aanvullende taken. Kunst van Lezen is immers ook een verantwoordelijkheid van beide organisaties.

5 Door de beginfase van de landelijke uitvoering van de Bibliotheek op school qua coördinatie onder te brengen bij Kunst van Lezen (evenals dat bij BoekStart en BoekStart in de kinderopvang het geval is), wordt de gewenste eenduidigheid bereikt in regie, beleid en aansturing. Zolang er geen duidelijk bepaalde uitvoeringsorganisatie is, kan er voor de uitvoering vanzelfsprekend worden voortgebouwd op de coördinatie- en uitvoeringsstructuur via PSO s en de G4, die in het kader van Kunst van Lezen al is ontwikkeld voor BoekStart. Overigens heeft de Bibliotheek op school afgelopen jaar reeds op deze manier van werken ingezet, de projectleiding heeft dit model aangehouden en het belang van de doorgaande leeslijn onderschreven en daarmee de Bibliotheek op school niet geïsoleerd uitgevoerd. Totdat er een breed gedragen landelijke uitvoeringsorganisatie is, is dit een overgangssituatie die zowel organisatorisch als vanuit financieel oogpunt thans waarschijnlijk het meest efficiënt is. In 2013 wordt nadrukkelijk verder gewerkt aan een breed gedragen landelijke uitvoeringsorganisatie. De gesprekken over een landelijke uitvoeringsorganisatie vinden op strategisch niveau plaats tussen SIOB/BNL, Stichting Lezen, SPN en de G4-bibliotheken. De voorlopige organisatiestructuur staat vermeld in hoofdstuk 3. In 2013 blijft ook de Adviesraad de Bibliotheek op school actief. Er zal dit voorjaar een volgende bijeenkomst gepland worden. 1.6 Voorstel organisatie uitvoering uitrol 2013 Op uitvoeringsniveau is een cruciale rol weggelegd voor PSO s en G4 en mogelijk andere (samenwerkingsverbanden van) grote basisbibliotheken. In de startfase zullen SIOB en Stichting Lezen deze organisaties dienen te ondersteunen op strategisch, beleidsmatig en uitvoerend niveau bij de ontwikkeling/innovatie, professionalisering en uitrol van de aanpak van de Bibliotheek op school. Afgelopen jaren zijn bij de 11 PSO s en G4-bibliotheken beleidsmatige coördinatoren benoemd die samenwerken met de landelijke organisatie van de Bibliotheek op school. De Bibliotheek op school sluit hiermee aan bij de organisatieopzet die BoekStart hanteert. Het merendeel van deze coördinatoren functioneert inmiddels als projectleider van de Bibliotheek op school bij de eigen PSO of basisbibliotheek. Deze 15 coördinatoren dragen binnen de landelijke organisatie nu al zorg voor: signalering, kennisdeling, ontwikkeling en borging en hebben een vraagbaakfunctie. Er is de laatste jaren dus een stevige basis gelegd, mede door de zes conferenties die in het najaar van 2011 zijn georganiseerd. 5 De aandacht op de B2D 2012 en de NOT 2013 is belangrijk. Hierop moeten we met de ontwikkelde bouwstenen verder bouwen in De goede voorbeelden zijn daarbij leidend. Met kleine effectieve stappen kunnen dit jaar successen geboekt worden. In dit verband is de jaarpeiling de Bibliotheek op school van belang. In april 2013 is op basis van die resultaten duidelijk hoe wijd verbreid de Bibliotheek op school al is.

6 De daadwerkelijke taken voor PSO s bij de Bibliotheek op school zien SIOB en Stichting Lezen graag als volgt ingevuld 1 : Strategische inzet PSO s richting basisbibliotheken 1. De PSO zet de Bibliotheek op school en BoekStart als vaste onderdelen op de agenda van de gefaciliteerde directie-overleggen van basisbibliotheken. 2. De PSO biedt ondersteuning aan het management van basisbibliotheken bij netwerken, calculatie, exploitatie en personeelsbeleid. 3. De PSO ondersteunt de campagne Strategische Netwerken van Kunst van Lezen, die bestaat uit workshops en conferenties voor directies/mt en management samenwerkingspartners rond de Bibliotheek op school en BoekStart in de kinderopvang. Algemeen uitvoerend door alle PSO s 1. De PSO verbindt capaciteiten, om te beginnen met een deskundige vraagbaakfunctie voor basisbibliotheken en een sterke samenwerking en kennisdeling met andere PSO s. 2. De PSO voert de coördinatie op het aanvragen van stimuleringsgelden voor basisbibliotheken bij Kunst van Lezen (en mogelijk bij provincies en andere organisaties). 3. De PSO voert de coördinatie op de trainingen MBO, HBO, Mediawijsheid en Open Boek (leerkrachten). De laatste training wordt ook door PSO-mensen of mensen van basisbibliotheken gedoceerd in de regio. 4. De PSO voert de coördinatie op de jaarlijkse Monitor de Bibliotheek op school. 5. De PSO voert de coördinatie op de jaarpeiling van SIOB. 6. De PSO voert de coördinatie en communicatie rond (regionale) activiteiten, zoals conferenties, bijeenkomsten en leesbevorderingsacties van CPNB (bv. de Kinderboekenweek) en Stichting Lezen (bv. de Voorleeswedstrijd). 7. De PSO voert de coördinatie van de digitale activiteiten in opdracht van BNL (waaronder het aanvragen van de vergoedingsregeling), zodat elke school en bibliotheek toegang hebben tot een passend schoolbibliotheeksysteem. Maatwerk dat eventueel aangeboden kan worden door PSO s 1. De PSO biedt geïnteresseerde bibliotheken een degelijk traject aan ter voorbereiding op implementatie van de Bibliotheek op school. 2. De PSO stelt een onderwijsspecialist aan die gedetacheerd kan worden bij kleinere basisbibliotheken. 3. De PSO biedt ondersteuning aan basisbibliotheken bij de lokale aquisitie van scholen, bij het opstellen van lees/mediaplannen en bij het samenstellen van een juiste startcollectie. 4. De PSO coördineert leveringen van NBD Biblion bij de start op een school en coördineert de leveringen van themacollecties e.d. 5. De PSO verzorgt de centrale aanschaf van schoolbibliotheek-meubilair en inrichting van schoolbibliotheken, al dan niet aansluitend bij de retail. 6. De PSO verzorgt de coördinatie van logistieke activiteiten voor die basisbibliotheken die met een depot voor digitaal reserveren willen werken De meeste taken moeten ook binnen de G4 en mogelijk andere grote basisbibliotheken uitgevoerd worden. Daarnaast wordt een aantal taken zoals hier beschreven ook voor BoekStart en BoekStart in de kinderopvang uitgevoerd.

7 1.7 Inzet landelijk niveau 2013 en volgende jaren De landelijke laag zal zich de komende jaren inzetten voor verankering van de Bibliotheek op school en BoekStart in de kinderopvang. Bijvoorbeeld op het terrein van landelijke lobby en strategische netwerkvorming. Verder zal het landelijk niveau als gevolg van die lobby op diverse manieren PSO s en basisbibliotheken moeten ondersteunen met financiën en inzet van mensen en het doorontwikkelen van producten en diensten die het predicaat excellent moeten hebben om van toegevoegde waarde te zijn voor PSO en basisbibliotheken. In 2012 is op dat terrein veel in gang gezet met de ontwikkelde bouwstenen, zie hoofdstuk 2. Lobby Op landelijk niveau is in december 2012 De Leescoalitie opgericht. Dit netwerk bestaat uit Stichting Lezen, SIOB, Stichting Lezen & Schrijven en CPNB. De eerste activiteit is Het Jaar van het Voorlezen Naast de twee belangrijke partners CPNB en Stichting Lezen & Schrijven zijn voor de Bibliotheek op school ook andere netwerkpartners belangrijk. Te beginnen met de twee landelijke bibliotheekpartners BNL en VOB. En met SPN. Daarnaast is een partij als NBD Biblion belangrijk in logistieke zin. Wat meer op afstand staan brancheorganisaties als de Koninklijke Boekverkopersbond (KBb) en Nederlands Uitgeversverbond (NUV, met name de Groep Algemene Uitgevers). Binnen het onderwijs zijn PO-raad en Onderwijsinspectie netwerkpartners. Maar ook Loket Aangepast Lezen, Mediawijzer.net, School aan Zet, steunpunt Taal en Rekenen en Ouderverenigingen spelen een rol in de afstemming. Binnen overheden worden nauwe banden onderhouden met VNG, IPO en uiteraard met de departementen van Onderwijs (directie PO) en Cultuur (MLB). De eerste helft van het jaar worden nadere afspraken gemaakt met de belangrijke landelijke stakeholders: PO-Raad, Onderwijsinspectie, VNG, MO-groep en de directies PO en MLB van het ministerie OCW. Alle partijen hebben aangegeven te willen verkennen hoe zij vanuit hun organisatie een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling en promotie van de Bibliotheek op school en BoekStart in de kinderopvang bij hun eigen achterban. Na afloop van het voorjaar van 2013 zijn alle bovengenoemde partijen in het kader van de Bibliotheek op school bezocht om de Bibliotheek op school en BoekStart in de kinderopvang onder de aandacht te brengen en afspraken te maken over welke rol de partijen kunnen spelen in het verankeringsproces. De directie PO van het ministerie OCW en MLB zijn inmiddels bezocht. Nadere concrete afspraken worden gemaakt. Verder zijn in februari gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt met VNG over conferenties in 2013/2014 over de toekomst van de bibliotheek, waarbij beide programmaonderdelen aan de orde komen. Bij de onderwijsinspectie Zuid-Nederland is een presentatie gehouden voor dertig inspecteurs die zich zeer geïnteresseerd toonden. Ook is een gesprek gevoerd met de centrale onderwijsinspectie, dat zich toespitste op voortgezet onderwijs. 7

8 Strategische netwerkvorming op lokaal niveau Om de doelgroep (kinderen en hun ouders) zo goed mogelijk te bereiken spelen partners van de basisbibliotheek uit met name de strategische lokale laag een belangrijke rol: gemeenten (wethouders en hun ambtenaren), schoolbesturen, directies en leerkrachten van scholen. Daarnaast zijn organisaties als onderwijsbegeleidingsdiensten en CJG afstemmingpartners. Maar dezelfde spelers zijn ook belangrijk op beleidsmatig en uitvoerend niveau. Daarnaast is het interne afstemmingsnetwerk binnen de basisbibliotheek van groot belang om iedereen binnen de organisatie scherp te houden. Hieronder is dat gevisualiseerd. Leesbevorderingsnetwerken strategisch afstemming overige partners jeugdgezondheidszorg kinderopvang beleidsmatig landelijke en provinciale bibliotheekorganisaties onderwijs gemeente uitvoerend Kunst van Lezen heeft vanaf 2009 de leesbevorderingsnetwerken op strategisch, beleidsmatig en uitvoerend niveau centraal gesteld om succesvol te werken met BoekStart en de Bibliotheek op school. Verder zijn bibliotheekmedewerkers en directies in de vorm van pilots, trainingen en een zestal regionale conferenties de laatste jaren geïnformeerd over recente ontwikkelingen en kansen voor samenwerking op meerdere niveaus. Dit traject wordt in vervolgd waarbij het versterken en borgen van leesbevorderingsnetwerken centraal staat. Een speciaal geformeerd team van drie specialisten begeleidt het MT van bibliotheken bij de succesvolle introductie van BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school. Uit de vele aanmeldingen voor de campagne Leesbevorderingsnetwerken op managementniveau blijkt dat de strategische laag serieus aan de slag gaat met borging van leesbevordering in het beleid van basisbibliotheken. In 2013 en 2014 organiseert Kunst van Lezen samen met de PSO s provinciale conferenties over nieuwe samenwerkingsstrategieën voor kinderopvang, primair onderwijs en bibliotheken. 8 Stimulering In 2013 en de volgende twee jaar wordt de landelijke uitrol van de Bibliotheek op school vanuit de landelijke organisaties op drie manieren financieel gestimuleerd: 1. Financiële stimuleringsregeling vanuit Kunst van Lezen voor PSO s en bibliotheken voor grootschalige uitrol van de aanpak van de Bibliotheek op school in het eigen werkgebied. In 2013, 2014 en 2015 is ,- per jaar beschikbaar om goede voorbeelden te creëren. 2. Inzet van financiële middelen vanuit Kunst van lezen voor (grotendeels) subsidiering van trainingen voor bibliotheekmedewerkers en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en voor consolidatie van de monitor. 3. Vergoedingsregeling van BNL, die bedoeld is om bibliotheken te ondersteunen bij de aansluiting van scholen op de digitale leerlingenportal van de Bibliotheek op school. Voor 2013, 2014 en 2015 is per jaar gemiddeld ,- beschikbaar voor deze regeling. Er is een speciale folder beschikbaar waarin deze regeling aan de orde komt.

9 9

10 2. Tien bouwstenen in Thema s en bouwstenen De aanpak van de Bibliotheek op school bestaat uit 10 bouwstenen. Deze zijn in 2012 samenhangend ontwikkeld. De basisbouwsteen Netwerk & Beleid is in hoofdstuk 1 reeds aan bod gekomen. Dit is de fundamentele bouwsteen die als eerste gelegd moet worden om binnen een gemeente een stevige Bibliotheek op school te bouwen. Alle andere bouwstenen complementeren de aanpak. Hoe optimaler deze bouwstenen worden ingezet en ingevuld, hoe groter de kans om met succes het taalniveau op een school te verhogen. In de praktijk zal de invoering van de bouwstenen gefaseerd verlopen. De tien bouwstenen bevatten instrumenten, producten, diensten en opleidingen waarmee bibliotheek, school/schoolbestuur en gemeente samen op lokaal niveau invulling kunnen geven aan de gezamenlijke visie op de twee thema s LEZEN en MEDIAWIJSHEID. Zie verder de website en Gids voor bibliotheken en PSO s (augustus 2013) De website debibliotheekopschool.nl Op de website 2 is alle informatie over de aanpak bijeengebracht voor bibliotheken, onderwijs en gemeenten. Een belangrijk onderdeel van de website vormt de toolkit voor bibliotheken. Daarin staan per bouwsteen instrumenten die de bibliotheek kan gebruiken om de aanpak lokaal te realiseren. Een deel van de informatie is achter een wachtwoord geplaatst. De contactpersonen van de PSO s hebben het wachtwoord om basisbibliotheken toegang te verlenen. De toolkit is te vinden onder Voor bibliotheken -> Aan de slag. Op de landingspagina voor het Onderwijs staan ook een aantal openbare tools in de toolkit, zoals tips voor leerkrachten rondom leesbevordering en instructiefilmpjes rondom vrij lezen en praten over boeken. 2 - De website draait op de landelijke digitale infrastructuur van BNL via WAAS (Website As A Service).

11 2.3 De stand van zaken met betrekking tot de bouwstenen Eind 2013 zullen onderstaande resultaten in het kader van de thema s en bouwstenen van de Bibliotheek op school opgeleverd zijn. Thema: Thema: De bouwstenen van het thema LEZEN zijn begin 2013 nagenoeg compleet opgeleverd. De resultaten specifiek voor het thema LEZEN staan in onderstaande tabel verdeeld over de bouwstenen van de Bibliotheek op school. Voor het thema MEDIAWIJSHEID bieden de bouwstenen een eerste basis voor alle bibliotheken en scholen om een start te maken met informatievaardigheden. In samenwerking met landelijke partners als Mediawijzer.net wordt mediawijsheid de komende jaren verder ontwikkeld. Vanuit het perspectief van de Bibliotheek op school zal mediawijsheid dicht aanliggen tegen leesbevordering. De focus van met name lees-mediaconsulenten zal liggen op informatievaardigheden (bronnen zoeken, bronnen duiden) in de bovenbouw. De resultaten specifiek voor het thema MEDIAWIJSHEID zijn in dit jaarplan nog niet allemaal terug te vinden. Naast de mbo- en hbo-opleiding Mediawijsheid en de publicatie van het mediaplan op het digitale portaal worden in 2013 ook andere resultaten geboekt. Deze overige resultaten maken deel uit van het Stappenplan PO van Mediawijzer.net en worden dit jaar ondergebracht in de bouwstenen van de Bibliotheek op school. 11

12 Bouwsteen NETWERK & BELEID Netwerk & Beleid Bouwsteen EXPERTISE Expertise 1. Campagne Strategische Netwerken 2. Stimuleringsregeling vanuit Kunst van Lezen 3. Implementatie tools 1. Handboek HRM en de Bibliotheek op school 2. Cursus Open Boek en aanvullende modules 3. Mbo leesconsulent 4. Hbo onderwijsspecialist 5. Mbo + hbo mediawijsheid 6. Zij-instromers en minor pabo 7. Advies Expertise Bouwsteen COLLECTIE Collectie 1. Handboek inrichting en beheer schoolbibliotheek 2. Redactie sites met advieslijsten, lees- en collectieadviezen 3. Collectieplan Centraal Depot 4. Advies beheer collectie de Bibliotheek op school 5. Advies inrichting (productlijn) de Bibliotheek op school Bouwsteen MONITOR 1. Monitor Jaarpeiling 2013 Monitor 3. Wetenschappelijk onderzoek de Bibliotheek op school 4. Publicaties m.b.t. onderzoek en monitoring 5. Advies monitor 6. Advies Jaarpeiling Bouwsteen LEES- EN MEDIAPLAN Lees- en mediaplan Bouwsteen ACTIVITEITEN Activiteiten Resultaten ondergebracht bij andere bouwstenen 1. Landelijke leesbevorderings activiteiten binnen de Bibliotheek op school 2. Advies Activiteiten Bouwsteen DIGITAAL PORTAAL Digitaal portaal 1. Vergoedingsregeling bibliotheeksystemen 2. Projectenbank Leesplan op digitaal portaal 3. Lokale productcatalogus op basis van G!DS 4. Digitalisering mediaplan 5. Doorontwikkeling leesplan.nl 6. Redactie sites met advieslijsten, lees- en collectieadviezen 7. Onderhoud en doorontwikkeling 8. Advies bibliotheeksystemen Bouwsteen MARKETING & COMMUNICATIE 1. PSO- en G4-bijeenkomsten 2. Strategische conferenties 3. de Bibliotheek op school - ON TOUR 4. Landelijke bijeenkomsten Marketing & Communicatie 5. Content 6. Nieuwsbrief, Bieb2bieb en social media 7. Promotiematerialen de Bibliotheek op school voor scholen en ouders 8. Onderhoud toolkit 9. Landelijke leesbevorderingsacties 10. Advies Marketing en communicatie 12 Bouwsteen LOGISTIEK Logistiek Bouwsteen EXPLOITATIE Exploitatie 1. Advies logistiek 1. Advies exploitatie

13 3. Organisatiestructuur Projectmanagement Gerlien van Dalen Gerard van Dijk - Directeur Stichting Lezen - Programmamanager Lezen, leren, informeren SIOB Programmacoördinatie Adriaan Langendonk - Programmacoördinator Kunst van Lezen Projectteam Astrid van Dam Jan Klerk Agnes van Montfoort Jan Plooij - de Bibliotheek op school - Bibliotheek.nl - Stichting Lezen - SIOB Adviesraad Adri Bolijn Saskia Brand-Gruwel Gerlien van Dalen Toine Maes Ap de Vries Dianne Weersink - Directeur/Bestuurder De Mare, Stichting voor Openbaar Basisonderwijs - Hoogleraar Learning Sciences van de Open Universiteit - Directeur Stichting Lezen - Directeur/Bestuurder Kennisnet - Directeur Vereniging Openbare Bibliotheken - Directeur/Bestuurder de Bibliotheek Gelderland Zuid 13

14 Colofon Auteurs Kunst van Lezen, Adriaan Langendonk SIOB, Jan Plooij de Bibliotheek op school, Astrid van Dam Bibliotheek.nl, Jan Klerk In samenwerking met SIOB, Maria Heijne Stichting Lezen, Gerlien van Dalen Eindredactie de Bibliotheek op school, Astrid van Dam 14 Grafische vormgeving Cubiss, Ingrid de Jong Fotografie istockphoto Copyright debibliotheekopschool.nl 2013 Sectorinstituut Openbare Bibliotheken Koninginnegracht AA Den Haag + 31 (0) Deze publicatie is mogelijk gemaakt door de samenwerking van Stichting Lezen en Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) binnen het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van debibliotheekopschool.nl worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt. Uitgave september 2013

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

S a m e n w e r k e n a a n e e n s t e r k e l e e s c u l t u u r

S a m e n w e r k e n a a n e e n s t e r k e l e e s c u l t u u r S a m e n w e r k e n a a n e e n s t e r k e l e e s c u l t u u r B e l e i d s v o o r n e m e n s v a n S t i c h t i n g L e z e n v o o r d e c u l t u u r p l a n p e r i o d e 2 0 1 3 2 0 1 6 w

Nadere informatie

VNG HANDREIKING. De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk

VNG HANDREIKING. De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk VNG HANDREIKING De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk VNG Handreiking De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst Terugblik 2010-2012 Vooruitblik op de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorwoord 1. Aan welk toekomstbeeld is gewerkt? 5 1.1 Toekomstbeeld 6 1.2 Wenkend perspectief voor bibliotheekleden (en andere gebruikers)

Nadere informatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Inhoud 4 Samenvatting 6 1 Inleiding 12 2 Programmalijnen 13 13 14 14 14 15 15 Programmalijn

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Kees Broekhof & Frank Studulski. Augustus 2005. Brochure Casanova, augustus 2005 Sardes

Kees Broekhof & Frank Studulski. Augustus 2005. Brochure Casanova, augustus 2005 Sardes Kees Broekhof & Frank Studulski Augustus 2005 1 Voorwoord Brede scholen zijn niet meer weg te denken uit het Nederlandse onderwijslandschap. Er zijn er momenteel meer dan 600 en geschat wordt dat hun aantal

Nadere informatie

Jaarverslag Aangepast Lezen 2013 Algemene lectuurvoorziening voor mensen met een leesbeperking

Jaarverslag Aangepast Lezen 2013 Algemene lectuurvoorziening voor mensen met een leesbeperking Jaarverslag Aangepast Lezen 2013 Algemene lectuurvoorziening voor mensen met een leesbeperking Colofon Contactpersoon: Marja Geevers, geevers@siob.nl mei 2014 Sectorinstituut Openbare Bibliotheken Koninginnegracht

Nadere informatie

Actieplan Basis voor Presteren

Actieplan Basis voor Presteren Actieplan Basis voor Presteren Naar een ambitieuze leercultuur voor alle leerlingen 1. Inleiding Elke klas zit barstensvol talent, want ieder kind heeft talent. Dit talent vormt het meest kostbare kapitaal

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL - eindrapport - Auteurs: Regioplan drs. F.E.M. Berndsen dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom Hogeschool van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL

Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL Inhoud Deel 1: Bestuursverslag 2013 1. Voorwoord 2. Algemeen 3. Managementsamenvatting 4. Activiteitenverslag 5. Financiële toelichting Deel 2: Jaarrekening 2013

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Samen! de Bibliotheek. trefwoord. De Bibliotheek op school in de praktijk: lees waarom (en hoe) het werkt!

Samen! de Bibliotheek. trefwoord. De Bibliotheek op school in de praktijk: lees waarom (en hoe) het werkt! Samen! de Bibliotheek trefwoord De Bibliotheek op school in de praktijk: lees waarom (en hoe) het werkt! Wat lezen kinderen het liefst? Ze vertellen het hier! Meten is weten: wat zeggen de cijfers en wat

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het

Nadere informatie

De Bibliotheek levert waarde Zuidoost Fryslân

De Bibliotheek levert waarde Zuidoost Fryslân Beleidsplan 2014-2017 De Bibliotheek levert waarde Zuidoost Fryslân Inhoudsopgave Samenvatting en Leeswijzer 3 Samenvatting 3 Leeswijzer 4 1. Inleiding 5 Inleiding 5 Functie en waarde van de bibliotheek

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Welkom bij de Wegwijzer voor Centrum Jeugd en Gezin De Wegwijzer is een instrument om in uw gemeente de route tot het Centrum

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Opleiden in de school

Opleiden in de school Opleiden in de school Kwaliteitsborging en toezicht Studie Opleiden in de school Kwaliteitsborging en toezicht Studie Voorwoord Onderwijsinstellingen voor primair en voortgezet onderwijs en bve-instellingen

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie