Beleid in uitvoering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleid in uitvoering 2013-2014"

Transcriptie

1 Beleid in uitvoering

2 Beleid in Uitvoering Inhoud Inleiding 3 1 Algemeen 10 2 Schade 16 3 Leven 22 4 Zorg/inkomen 28 5 Bestrijding verzekeringscriminaliteit 32 6 Arbeidsvoorwaarden 36 7 Lidmaatschap van het Verbond 37 2

3 Inleiding Het Verbond heeft vier doelstellingen geformuleerd in zijn Middellangetermijnplan : Geef een impuls aan het herstel van vertrouwen. Zorg dat het kostenniveau van de sector daalt. Creëer een nieuw perspectief en nieuwe marktkansen. Ga op zoek naar nieuwe antwoorden op voor de sector existentiële vragen. Ronduit ambitieuze doelstellingen voor een sector in zwaar weer en voor een behoorlijk strakke periode. Want ook de verzekeringsindustrie moest dit jaar een voortdurende financiële crisis pareren. Daarbij kregen verzekeraars te maken met grote bewegingen en discussies op de pensioenmarkt en strengere solvabiliteitseisen in aantocht. Ook al is een ontwikkeling ten goede waar te nemen in individuele klantwaarderingen, al de veranderingen vertalen zich nog onvoldoende in een positief imago. De urgentie om door te gaan met de ingezette cultuurverandering, en om te blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden om zekerheid en veiligheid te bieden, blijft dus groot was geen gemakkelijk jaar: veel lastige dossiers waarvan een aantal ook dit jaar zal doorlopen. Denk hierbij aan het nazorgbeleid bij beleggingsverzekeringen, uiteenlopende toezichtdossiers, Solvency, de regels voor het beloningsbeleid en de veranderingen op pensioenterrein en de woningmarkt. De basis van vrijwel alle plannen en dossiers van de sector en van het Verbond wordt geschraagd door het Middellangetermijnplan De uitwerking van de plannen is te vinden in twee programma s: VerzekeraarsVernieuwen en VerzekeraarsVersterken. VerzekeraarsVernieuwen, dat vier jaar geleden is gestart, kreeg dit jaar een vervolg onder de noemer Voor de klant telt alleen bewijs. Het programma Verzekeraars- Versterken omvat plannen en initiatieven om voor de sector structureel nieuwe kansen en nieuwe markten te ontdekken. VerzekeraarsVernieuwen VerzekeraarsVernieuwen heeft als doel vertrouwensherstel bij de klant en stakeholders te bereiken. Sinds de start zijn door de branche en vooral door de individuele verzekeraars belangrijke stappen gezet. Het imago van de branche is sinds 2009 gestabiliseerd. Maar het moet en kan omhoog. urgentie om door te gaan met ingezette cultuurverandering blijft hoog Voor de klant telt alleen bewijs is fase twee van VerzekeraarsVernieuwen. In het vervolgprogramma verschuift de nadruk van zelfregulering naar het zichtbaar maken van de vernieuwing door individuele verzekeraars. Het vervolgprogramma moet op basis van het 3

4 Beleid in Uitvoering fundament van de afgelopen jaren een duurzame verbinding leggen tussen de klant, de verzekeraar en de samenleving, met als gelijkblijvend doel een verbeterde reputatie en herstel van vertrouwen. Daarmee moeten vooral de inspanningen zichtbaar worden gemaakt die de sector de afgelopen jaren heeft geleverd en nog gaat leveren, en zo leiden tot positieve ervaringen bij de klant op het gebied van productkwaliteit en dienstverlening en een verbeterde klantcommunicatie. Tegelijkertijd wijdt het programma onverminderd aandacht aan de activiteiten die ingezet zijn in de eerste fase van VerzekeraarsVernieuwen. Denk aan het blijvend stimuleren van de cultuurverandering, het monitoren van mogelijk nieuwe prioriteitsdossiers, aandacht voor distributie en transparantie. Het Verbond helpt de vernieuwing in gang te houden door de leden waar mogelijk te ondersteunen, te inspireren en te faciliteren. Hoe zien we dit voor ons? 1. Blijvend stimuleren van de cultuurverandering Herstel van vertrouwen vraagt naast een verbeterde productkwaliteit en dienstverlening ook om een cultuurverandering. Governance, mensen, waarden, cultuur en integriteit zijn daarin onlosmakelijk met elkaar verbonden. De sector stimuleert deze cultuurverandering door het organiseren van dilemmasessies met leden over de Gedragscode Verzekeraars en de opzet van het leiderschapsprogramma Verzekeraars- Vernieuwen; Connect & Impact door Nyenrode in samenwerking met het Verbond, dat in mei 2014 van start gaat. 2. Betere producten en dienstverlening Eind 2013 is een groot consumentenonderzoek uitgevoerd naar wat consumenten verwachten bij eenvoudige producten. Daaruit blijkt dat consumenten veel behoefte hebben aan duidelijkheid over de dekking op hun polis en evenveel behoefte hebben aan duidelijkheid over hetgeen niet is gedekt. Geen kleine lettertjes maar beknopte en eenvoudig geschreven polisvoorwaarden. Tevens hecht men veel belang aan de vergelijkbaarheid van verzekeringen. Dit moet veel gemakkelijker kunnen. Producten moeten daarom eenduidiger worden weergegeven. Op basis van deze informatie is het Verbond een project Eenvoudige producten gestart om te komen tot een betere vindbaarheid, begrijpelijkheid en vergelijkbaarheid. De vergelijkbaarheid wordt vergroot door het vaststellen van de relevante kenmerken van een verzekeringsproduct, zodat deze op eenvoudige wijze weergegeven kunnen worden. De consument heeft dan beter inzicht in hetgeen wel en niet gedekt is en kan de producten onderling gemakkelijker vergelijken. In een pilot bij Inboedel wordt een model ontwikkeld waarmee per product de essentie van de dekkingskenmerken van een schadeverzekering wordt weergegeven. Ook de belangrijkste uitsluitingen krijgen daarin een plaats. Over dit onderwerp vinden regelmatig bijeenkomsten met de leden plaats. Ook met stakeholders wordt gesproken over de raakvlakken met de door hen gewenste standaardproducten. Het Verbond vindt dat het aanbieden van maar één (standaard)product niet in het belang van de consument is. De consument heeft recht op keuze en ook op relevante, begrijpelijke en vindbare informatie. Daarbij houdt hij zelf de 4

5 verantwoordelijkheid voor zijn keuze, maar moet daarin wel gefaciliteerd worden door de verzekeraar. Die moet de klant van correcte en begrijpelijke informatie voorzien. Het Verbond acht vanuit die optiek een standaardisatie van het productaanbod niet in het belang van de klant. Immers, de klantbehoeften zijn ook niet statisch en standaard, maar veeleer divers en dynamisch. Daarbij hoort een divers en innovatief aanbod. Dat aanbod moet dan uiteraard wel recht doen aan de behoefte van vindbaarheid, begrijpelijkheid en vergelijkbaarheid. Daarom spreken we liever van eenvoudige producten dan van standaardproducten. consumenten vooral behoefte aan duidelijkheid over dekking Komend jaar zet het Verbond zich in voor de ontwikkeling van een tool indicatoren nieuwe prioriteitsdossiers. Daarmee wil het Verbond beter in staat zijn zelf mogelijke probleemdossiers tijdig te herkennen. Hiervoor is inmiddels een eerste inventarisatie gestart. Bovendien blijft het Verbond zich actief inzetten om de bestaande probleemdossiers zo snel mogelijk op te lossen. Ook zet het Verbond zich stevig in om de synergie te vergroten tussen de inmiddels meerdere programma s op klantbelang (Verzekeraars- Vernieuwen, programma Klantbelang Centraal van de AFM en het onafhankelijke Keurmerk Klantgericht Verzekeren) en het behoud van ondernemersvrijheid te borgen. Het Verbond heeft verschillende bijeenkomsten georganiseerd over thema s als klantcommunicatie, aansturing medewerkers en ketenbeheersing. Ook is de implementatie van het product approval review proces onderwerp van regelmatig overleg. 3. Betere klantinformatie Goede informatie helpt klanten betere keuzes te maken. Het Verbond heeft wat dit betreft een breed palet aan initiatieven en activiteiten op de beleidsagenda. Zo stimuleert het de ontwikkeling van innovatieve concepten die vooral tot doel hebben individuele verzekeraars te inspireren. Als het gaat om trends in klantcommunicatie zijn persoonlijk contact en een toenemende digitaliseringbehoefte de kernwoorden. Het Verbond werkt daarom ook samen met de Pensioenfederatie aan verbeterde communicatie in de Pensioen Met financiële hulp van het Verbond publiceerde Annemarie van Gaal afgelopen jaar het boek Slim Verzekerd, stap voor stap door de kleine lettertjes. Van dit boek zijn in 2013 ruim exemplaren verkocht. In de tweede helft van dit jaar zal het Verbond een reeks bijeenkomsten organiseren over innovatieve klantcommunicatie. Financiële educatie is een belangrijke pijler binnen VerzekeraarsVernieuwen. Geïnvesteerd is in de uitbreiding en intensivering van financiële educatie om samen met het platform Wijzer in geldzaken de financiële weerbaarheid van jongeren te vergroten. Het Verbond vindt dat financiële educatie een vaste plaats moet krijgen in de kerndoelen/het curriculum van het onderwijs. En in de rekenmethode voor het primair onderwijs moeten verdiepingsthema s worden opgenomen die betrekking hebben op het omgaan met risico s en de financiële gevolgen ervan. Die thema s komen weer terug in de Week 5

6 Beleid in Uitvoering van het geld 2014, in gastlessen in de klas en in musea, en tal van andere educatieve middelen. Een van de middelen die het Verbond heeft ontwikkeld voor financiële educatie in het basisonderwijs is de musical Als ik later groot ben. Alleen al in de eerste helft van 2013 zijn musicalpakketten aangevraagd door ongeveer twintig procent van alle basisscholen; ook zijn musicalpakketten aangevraagd vanuit het buitenland (Suriname, België, Zuid-Afrika). Het Verbond wil dat de consument door objectieve en transparante informatie goed geïnformeerd zelf de verantwoordelijkheid neemt om na te denken over zijn individuele verzekeringssituatie en hierin bewuste keuzes maakt. Daarom wordt de website herzien en geïntegreerd met Bovendien: transparante en integere informatie zijn cruciaal voor het vertrouwen in verzekeraars; de website is hiervoor het visitekaartje. Tools, beeldmateriaal en social media zullen een belangrijke rol gaan spelen. 4. Campagne Fijn dat we verzekerd zijn Om de consument via een andere weg zich beter te laten realiseren hoe onmisbaar en tegelijkertijd vanzelfsprekend verzekeringen zijn, is medio januari 2014 de campagne Fijn dat we verzekerd zijn van start gegaan. Televisiecommercials zullen komend jaar drie maal gedurende enkele weken worden uitgezonden. Ook worden radiocommercials met feiten en cijfers uitgezonden die duidelijk maken welke rol verzekeraars spelen in de Nederlandse maatschappij. De campagne is bovendien bedoeld om met de klant in dialoog te gaan over het nut en de waarde van verzekeren. Om de consument zich beter/opnieuw te laten realiseren hoe onmisbaar, maar ook: hoe vanzelfsprekend verzekeringen zijn is begin dit jaar de campagne Fijn dat we verzekerd zijn van start gegaan. De campagne bestaat uit tv- en radiospots die dit jaar in drie perioden van een paar weken worden uitgezonden. Ook worden commercials met feiten en cijfers uitgezonden om duidelijk te maken welke rol verzekeraars in de maatschappij spelen. De campagne is ook bedoeld om met de klant in dialoog te gaan over het nut en de waarde van verzekeren. 5. Meten is weten Vertrouwensherstel kan alleen door goed te luisteren naar de klant en resultaten uit de onderzoeken mee te nemen in beleid. Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek doet daarom verschillende onderzoeken. Afgelopen jaar is de tiende Consumentenmonitor uitgekomen. Ook worden onder de verschillende particuliere en zakelijke verzekeraars landelijke klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. In deze onderzoeken worden naast jaarlijks terugkomende vragen ook actuele onderzoeksvraagstukken meegenomen. De minister van Financiën heeft de sector gevraagd individuele KBC-dashboardscores openbaar te maken om de voortgang op vertrouwensherstel 6

7 inzichtelijk te maken. De sector blijft bij het standpunt dat deze dashboardscores zich daar niet voor lenen en werkt daarom aan een alternatief voorstel om deze voortgang op Klantbelang centraal inzichtelijk te maken vanuit de sector zelf. VerzekeraarsVersterken Het programma VerzekeraarsVersterken is in 2013 goed van de grond gekomen. VerzekeraarsVersterken is bedoeld om kansen die in de toekomst voor de sector op het gebied van kostenbesparing/efficiency en nieuwe markten liggen, met meer urgentie te bekijken. Voor het programma vormt het TNO-rapport Oog voor innovatie uit 2013 een belangrijke stimulans. Het rapport beschrijft de meest cruciale maatschappelijke en technologische trends en innovaties die op de verzekeringssector afkomen en er invloed op hebben. goede informatie helpt klanten betere keuzes te maken Het gaat daarbij om ontwikkelingen waarvan veel impact wordt verwacht, zoals de vergrijzing, de toenemende tekorten op de arbeidsmarkt, de flexibilisering van de arbeidsmarkt, de eurocrisis e.d. Denk ook aan vérgaande medische innovaties, waardoor de levensverwachting disruptief zou kunnen toenemen, de mogelijke gevolgen van de ontwikkelingen op het gebied van Big Data, Open Data en social media voor bijvoorbeeld risk management. Of aan de toename van cyberrisico s, waaruit kansen kunnen ontstaan voor de ontwikkeling van nieuwe, gespecialiseerde verzekeringen en schadehersteldienstverlening. Ook wijst het TNO-rapport op andere, niet-tech- nologische, ontwikkelingen waar voor verzekeraars nog een hele uitdaging ligt, omdat ze een vergelijkbaar grote impact kunnen hebben: de ontwikkeling van het besteedbaar inkomen, de toenemende urbanisatie en veranderende immigratie, de wijziging van productieketens in combinatie met de opkomst van open innovatie. De waan van de dag belemmert verzekeraars om voldoende toe te komen aan innovatie en/ of het nadenken daarover. Het Verbond heeft daarom de taak op zich genomen om de cultuur van innovatie in de sector te bevorderen. Daartoe is een begin gemaakt met het opzetten van een Innovatielab met als doel innovatie aan te jagen, kennis en ervaring over sectorbrede innovatie te bundelen en de sector te inspireren. Met brede trendavonden waarbij verzekeraars, deskundigen en stakeholders dieper ingaan op Een van de meest interessante nieuwe trends is die van sharing : het delen, gezamenlijk gebruiken van bezit en goederen. Dit met het oog op besparing en duurzaamheid. Green Wheels is hiervan een sprekend voorbeeld. Deze trend is relevant voor met name schadeverzekeraars. Het Verbond gaat deze trend nauwkeurig volgen. 7

8 Beleid in Uitvoering de bedreigingen en kansen die de trends uit het TNO-rapport met zich meebrengen, houdt het Verbond het thema innovatie actief in beeld. Een aantal urgente thema s is al geïdentificeerd. Door het samenvoegen van databestanden ontstaan Big Data met een impact waarvan alleen nog maar een bescheiden voorstelling kan worden gemaakt ook op de verzekeringssector. In een trendavond over Big Data zijn bijvoorbeeld de kansen en bedreigingen van deze nieuwe mogelijkheid verder uitgediept. Met Big Data kunnen verzekeraars mensen en bedrijven beter faciliteren door juist meer gebruik te maken van informatie over gedrag, en risico s die daarmee verbonden zijn. Zou het beschikbaar komen van steeds meer informatie er ook toe kunnen leiden dat verzekeraars hun manier van risico-inschatting moeten veranderen, zoals mogelijk het geval is bij het vaststellen van het langlevenrisico? Wat zou dat op termijn kunnen betekenen voor de rol van pensioenverzekeraars, van zorgverzekeraars? In elk geval een belangrijk thema om komend jaar nader op in te gaan. Een van de meest interessante opkomende sociaal-culturele trends ten slotte vormt sharing of collaborative consumption: het delen, gezamenlijk gebruiken van goederen met het oog op besparing en duurzaamheid. De trend is relevant voor met name schadeverzekeraars. Daarom gaat het Verbond deze ontwikkeling verkennen. In schema: Sector Vernieuwen Versterken Algemeen Verbetering klachtenbehandeling Uitrol rapport Oog voor Innovatie, trendanalyses in de maak Vergroten naamsbekendheid Keurmerk Toetsing naleving zelfregulering Monitoring Commissie Verzekeraars Verhogen synergie tussen sector, AFM en STV Uitgave Slim Verzekerd Ontwikkelen tool herkenning nieuwe prioriteitsdossiers Systematische verbetering eenvoudige producten, herziening productwijzers Naleving Gedragscode, omgaan met cultuurverandering Good practices duurzaam beleggen Oprichting Innovatielab Advies YAG over sector Inventarisatie nieuwe risico s, bestaande risico s anders verzekeren Onderzoek mogelijkheden poliskluis Onderzoek vermindering administratieve lasten Haalbaarheidsstudie betere ketenintegratie Uitrollen Investeren in NL Herwaardering RMBS 8

9 Sector Vernieuwen Versterken Leven Campagne Fijn dat we verzekerd zijn Meten is weten Activering klanten beleggingspolissen Doorontwikkeling beschikbare premieregeling Verbetering pensioencommunicatie Micropensioen ontwikkelingslanden Aanpak dossier polissen onvindbare begunstigden Uitbreiden Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdacht Streven naar snelle Europees brede invoering Solvency II Invoering kostenbenchmark Sociaal MLT Ontwikkeling pensioenvisie Mogelijk maken van pensioencontracten met meer flexibiliteit voor verzekeraars Kortetermijn incentives vinden voor borging van langetermijn financiële doelstellingen (vermogensvorming) Versterking positie verzekeraars in WGA/ lobby stelselherziening Invoering algemeen pensioenfonds op basis van gelijk speelveld Schade Standaardisatie schadevrije jaren Onderzoek naar nieuwe risico s als cyber, milieuaansprakelijkheid, mobiliteit, 3D printen, risicocumulatie, transportmarkt Ongevalsregistratie door middel van Mobiel schademeldenapp Verbetering claimafhandeling bij aansprakelijkheid Centraal meldpunt schadeaangifte Kantonrechter bij rechtsbijstandverzekeraars Werken aan Stelsel collectief regres Uitbreiden risicomonitor Safety Deals: rond woninginbraak en -overval, brandpreventie, verkeersveiligheid en spaakbeknelling Zorg/inkomen Combinatie zorg-sociale zekerheid Onderzoek naar toegankelijkheid verzekeringsmarkt voor zelfstandigen CBV Onderzoek verzekerbaarheid AOV zelfstandigen Inwerkingtreding convenant herbeoordelen WGA-gerechtigden door UWV op verzoek van verzekeraars Wegnemen terugwerkende kracht bij koppeling WGA-vast en WGA-flex vanaf 2016 Monitoring fraude-aanpak Leven, Schade, Zorg Samenwerking publiek-privaat, CIS, UWV 9

10 Beleid in Uitvoering Algemeen Op de website heeft de Gedragscode Verzekeraars als fundament van alle zelfregulering een prominente plek. We gaan met leden en stakeholders in gesprek over deze belangrijke regeling. Onlangs nog werd een bijeenkomst georganiseerd waarbij aan de hand van dilemma s is gesproken over de concrete invulling en uitwerking van de 29 beginselen in de Gedragscode Verzekeraars. Hoe leden van het Verbond zich houden aan de zelfregulering wordt in een driejaarlijkse cyclus getoetst in een self assessment. Komend jaar richt het self assessment zich op de specifieke regelingen Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen en het Protocol transparantie voor uitvaartondernemers en uitvaartverzekeraars. Daarnaast zal een aantal verzekeraars steekproefsgewijs worden getoetst. De resultaten worden geanonimiseerd op de website gepubliceerd. Uit de rapportage over het self assessment 2013 van de Stichting toetsing verzekeraars blijkt trouwens dat de compliance sterk verbeterd is. De Stichting concludeert dat nagenoeg alle leden zich houden aan de getoetste regels. Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren geeft aan dat een verzekeraar met dit stempel hoog scoort op dienstverlening in het belang van de klant. De Stichting toetsing verzekeraars werkt samen met het Verbond aan het verbeteren van de bekendheid van het Keurmerk. Bovendien worden de verschillende activiteiten in VerzekeraarsVernieuwen, het programma Klantbelang Centraal van de AFM en het Keurmerk Klantgericht Verzekeren van de Stichting beter op elkaar afgestemd. Dit moet ertoe leiden dat het de klant nog duidelijker wordt dat we alles op alles zetten om het vertrouwen te herstellen. Klachten vormen een belangrijk hulpmiddel om tijdig nieuwe verbeterpunten te signaleren. Besprekingen tussen het Verbond en Kifid hebben ertoe geleid dat Kifid een klachtenanalyse maakt. Het Verbond kan aan de hand hiervan in 2014 trends en issues op basis van klachten en andere klantsignalen beter inzichtelijk maken. Financiële educatie Het Verbond hecht er veel waarde aan dat het financieel inzicht bij de consument wordt vergroot. Financiële educatie vormt al een aantal jaar een speerpunt binnen het programma VerzekeraarsVernieuwen. Bij de verschillende activiteiten in dit kader werkt het Verbond nauw samen met het platform Wijzer in geldzaken. Zo werd het musicalpakket Als ik later groot ben ontwikkeld voor groep 8 van de basisschool. In totaal zijn maar liefst pakketten verspreid. Ook heeft het Verbond een aantal gastlessen Fix je Risk gehouden op de basisschool. Daarvan ligt het zwaartepunt in de Week van het geld, waarin tal van medewerkers uit de verzekeringsbranche en van het Verbond zelf gastlessen hebben gegeven. 10

11 11

12 Beleid in Uitvoering De leden van het Verbond hebben zich gecommitteerd aan een integere omgang met persoonsgegevens via de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële instellingen. Het Self Assessment 2013 liet zien dat de score op de naleving van de Gedragscode aanzienlijk is verbeterd ten opzichte van 2012, maar nog niet optimaal is. Het Verbond heeft daarom in 2013 het belang van naleving van deze Gedragscode nogmaals onderstreept. Partijen die niet voldeden, zijn benaderd om onduidelijkheden boven tafel te krijgen, en er is een nieuwe versie van het Model Zelfevaluatie opgesteld om de toetsing op naleving van deze Gedragscode te vergemakkelijken. Het Verbond zal ook in 2014 verder inzetten op bewustwording en naleving van de regels op het gebied van privacy. In Brussel en Den Haag blijft het Verbond hameren op een voor verzekeraars praktisch uitvoerbare privacywet- en regelgeving. Speerpunt daarbij is de komende algemene verordening gegevensbescherming, die het opsporen en tegengaan van verzekeringsfraude veel lastiger maakt, striktere eisen stelt aan de omgang met gezondheidsgegevens en hoge boetes met zich meebrengt. Goed bestuur draagt ook bij aan een herstel van vertrouwen in de sector. Dat doet de branche het liefst via zelfregulering met effectieve sanctioneringsmogelijkheden. Die zijn geformuleerd in eigen Governance Principes waaraan de leden van het Verbond gebonden zijn. Het Verbond heeft voor toezicht hierop een speciale, onafhankelijke monitoringcommissie in het leven geroepen. Komend jaar zullen de Governance Principes van het Verbond worden geëvalueerd. Ook een beheerst beloningsbeleid is goed voor het vertrouwen in de sector. Volgens het Verbond moet dat in lijn zijn met internationale ontwikkelingen. De belangrijkste nieuwe maatregel in dit verband is het voorstel van de maximering van de variabele beloning voor de gehele financiële sector in Nederland tot twintig procent van de vaste beloning. Deze maatregel vloeit voort uit het Regeerakkoord. Het Verbond maakt zich zorgen over de impact van deze regelgeving op het Europese gelijke speelveld en het vestigingsklimaat van Nederland. Het Verbond is overigens gelukkig dat het voorstel van het kabinet niet is doorgegaan om alle medewerkers uit de verzekeringssector een eed/ belofte te laten afleggen en hier met individuele tucht op te sanctioneren. De eed/belofte wordt weliswaar uitgebreid, maar binnen redelijke proporties, en het tuchtrecht kan via zelfregulering sectorspecifiek worden ingericht. De verzekeringssector heeft immers een goed werkend tuchtsysteem. Wet- en regelgeving voor en over de sector nemen met de jaren toe, en de financiële crisis heeft dit proces geïntensiveerd. Compliance is daarmee een sleutelbegrip geworden in het dagelijks bestaan van verzekeraars. Het Verbond heeft al jaren een speciaal Compliance portal beschikbaar voor alle leden, in het bijzonder voor compliance officers van verzekeraars. Het portaal is een belangrijke kennisbron. Het distributiestelsel ging op de schop. Eén jaar geldt nu het provisieverbod op complexe 12

13 en impactvolle producten. Daarmee kwam een einde aan elke vorm van sturing van het advies door de sector. De consument is intussen ruim bekend met het provisieverbod. Eind januari 2014 is bekend geworden dat minister Dijsselbloem een evaluatieonderzoek naar de effecten van het provisieverbod over een termijn van drie à vier jaar (2016/2017) voorziet. De minister wil niet te snel evalueren en vindt dat de markt eerst de ruimte moet krijgen om zich te zetten. Ook de AFM zit op die lijn. Het Verbond sluit zich daarbij aan. In de tussenliggende periode zal het De ministers van EZ en BZK hebben eind vorig jaar het plan gepresenteerd om betrouwbare identificatie op het internet te stimuleren door een eid-stelsel in te richten. Daardoor kunnen op termijn veel meer transacties betrouwbaar geheel online plaatsvinden, zowel tussen overheidsorganisaties, burgers en bedrijven, als tuspoliskluis voor meer transparantie over actueel verzekeringspakket Verbond thema s die bij de leden of in de markt opkomen per stuk oppakken: : vinger aan de pols houden. Focus op de implementatie en het onderkennen van eventuele knelpunten. De leden worden gefaciliteerd in het vormgeven van de nieuwe relatie klant, adviseur en verzekeraar : meningsvorming op thema s binnen de vereniging (focus intern) : voorbereiding op het evaluatieonderzoek van de minister (focus extern). Om te weten hoe de implementatie langs de verschillende thema s loopt, zal er één keer per jaar (na de zomer 2014, 2015 en 2016) een poll onder alle leden van het Verbond worden uitgezet. Eveneens zal worden bezien of vragen in het lopend GfK-onderzoek onder verzekeraars kunnen worden meegenomen. Het Verbond wil daarnaast samen met Adfiz en OvFD in 2014 een model samenwerkingsovereenkomst maken. Bovendien heeft het Verbond het initiatief genomen om samen met Adfiz en OvFD een protocol op te stellen voor het geval een intermediair failliet gaat. Dit om zeker te stellen dat de klant op zo n moment niet tussen wal en schip valt. Om de leden te ondersteunen in de transitie en het vormgeven van de nieuwe relaties in het nieuwe stelsel, zullen ledenbijeenkomsten/ webinars worden georganiseerd. De website zal worden gemoderniseerd. Consumenten hebben gemak bij een centraal punt waar zij kunnen zien welke verzekeringen zij hebben en bij wie/wanneer ze die hebben afgesloten. Het Verbond gaat daarom een haalbaarheidsstudie doen naar zo n informatiepunt: een digitale poliskluis. Deze poliskluis moet als informatieportaal leiden tot meer transparantie voor de consument in zijn actuele verzekeringspakket. De website biedt ook algemene informatie over verzekeringen, de consument kan er adreswijzigingen doorgeven aan al zijn verzekeraars en direct doorklikken naar de persoonlijke digitale omgeving van zijn verzekeraar(s) om wijzigingen door te geven, een nieuwe polis af te sluiten of om claims in te dienen. 13

14 Beleid in Uitvoering sen bedrijven en hun klanten. De klant kiest zijn eigen (inlog)account. Hierdoor is er geen digitale sleutelbos meer nodig. Verzekeraars kunnen via het eid-stelsel ook snel de identiteit van hun klant vaststellen. Het Verbond voert overleg met de overheid om vanuit verzekeraars aan te geven welke behoeften er zijn, wil het eid-stelsel gaan vliegen. Goed uitgevoerd kan dit de branche veel kosten besparen. Mocht het ID-stelsel niet goed of snel genoeg komen, dan heeft het Verbond in samenwerking met Sivi een alternatief achter de hand in de vorm van ID-Verzekerd. Ten gevolge van de financiële crisis is het met name voor het midden- en kleinbedrijf moeilijk om krediet te krijgen. De behoefte aan investeringskapitaal neemt toe. Tegelijkertijd beheren verzekeraars grote kapitalen. De sector zoekt dus manieren om meer te kunnen investeren in de Nederlandse economie. Daarbij ligt de focus op het midden- en kleinbedrijf, het verlichten van de problemen op de woningmarkt en investeren in infrastructuur. Samen met andere partijen heeft het Verbond daarom het initiatief genomen voor een speciaal fonds waaruit het mkb kan worden gefinancierd. De sector zoekt naar manieren om meer te kunnen investeren in de Nederlandse economie, met name gericht op de financieringsproblemen van het midden- en kleinbedrijf, de woningmarkt, infrastructuur, duurzame energie en de combinatie wonen, zorg en pensioen. Het kabinet toonde zich positief over dit streven van het Verbond. Eind januari 2014 heeft een groep van negen verzekeraars een lening van 30 miljoen euro verstrekt aan Qredits, een kredietverstrekker zonder winstoogmerk die (startende) ondernemers helpt met advies en financiering. Later in 2014 volgt een tweede fonds voor het kleine en middelgrote mkb. De negen verzekeraars hebben de intentie uitgesproken om 170 miljoen euro te investeren in het mkb. Financiële crisis Europa wil een Financial Transaction Tax (FTT), maar het Verbond verzet zich daartegen, onder meer vanwege de nadelige gevolgen daarvan voor de Nederlandse economie, dus aan het eind van de lijn: voor de Nederlandse verzekerde. DNB heeft in 2012 al becijferd dat de FTT de financiële sector circa 4 miljard gaat kosten. Kan de verzekeringssector financiële klappen opvangen, en heeft de sector voldoende reserves om aan zijn verplichtingen te voldoen? Die vragen zijn door de financiële crisis belangrijker dan ooit, en daarom worden op dit punt de wettelijke teugels alsmaar strakker aangetrokken. Aan het aanhouden van reserves zijn kosten verbonden. De al jaren durende Europese Solvency-operatie gaat over de verplichte reserves van verzekeraars in internationaal verband. Het Verbond wil wat dat betreft niet dat de Nederlandse sector meer 14

15 reserves moet aanhouden dan in andere landen is voorgeschreven, want dat schaadt de concurrentiepositie. Maar dat gebeurt wel nu onze wetgever het Theoretisch Solvabiliteitcriterium (TSC) heeft ingevoerd. Daarom pleit het Verbond voor een zo spoedig mogelijke invoering van Solvency II, om aan de ongelijke invulling van de regelgeving in Europa door nationale interim maatregelen een einde te maken. Met name in de lagere regelgeving die in de loop van 2014 geconsulteerd wordt, zitten nog diverse hete hangijzers, zoals de kapitaaleisen voor de gesecuritiseerde hypotheken (RMBS-en), waartegen het Verbond zich verzet. Beperking van regeldruk en toezicht Het Verbond is wars van verstikkende lagen met regels. En er komt heel veel nationale en Europese wet- en regelgeving op verzekeraars af. Die voorschriften kosten verzekeraars veel tijd, geld en energie en dat gaat ten koste van andere prioriteiten zoals IT- en administratiecapaciteit, van innovatie. Om precies te weten om hoeveel het gaat bij naleving- en toezichtskosten, heeft het Verbond in 2013 een onderzoek gestart. Daaruit zou kunnen blijken dat de overheid de kosten van wet- en regelgeving in haar eigen impact assessments structureel te laag inschat. In de loop van 2014 zullen de resultaten van dit onderzoek met de stakeholders worden besproken. Het Verbond blijft ook in 2014 alle relevante nationale en Europese toezichtregelgeving, alsmede issues op het gebied van toezicht, kritisch monitoren en beoordelen. De uitgangspunten van het Verbond zijn maximale harmonisatie van regels binnen Europa, om zoveel mogelijk een gelijk speelveld te krijgen, en effectief extern toezicht. Bovendien wil het Verbond voorkomen dat regels voor banken min of meer automatisch ook voor verzekeraars gelden. In dit verband is de functie van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren belangrijk, want het is een degelijk en als uitstekend geclassificeerd Keurmerk. Als de AFM dit erkent, zou dat tot vermindering van toezichtlasten voor verzekeraars met het Keurmerk kunnen leiden. De kosten van toezicht zullen ook in 2014 punt van aandacht blijven in de adviserende panels van AFM en DNB. regels voor banken niet automatisch van toepassing op verzekeraars Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs zijn belangrijk voor de sector. In 2014 wordt in kaart gebracht welke opleidingen relevant zijn voor de verzekeringsbranche, en wordt de netwerkstructuur inzichtelijk gemaakt van stakeholders waarmee samenwerking kan leiden tot onderwijs dat aansluit op de (behoeften van) de verzekeringsbranche. Voor zover toepasbaar binnen, en naar de wens van de verzekeringspraktijk, ondersteunt het Verbond komend jaar de activiteiten van ACIS (Amsterdam Centre for Insurance Studies). Die zullen voornamelijk liggen op het monitoren van kwaliteit en output, op het signaleren van kansen en leden informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van wetenschapsbeleid. Tegelijk is de nieuwe masteropleiding bij ACIS van start gegaan per 1 oktober en heeft een verdubbeling in het aantal aanmeldingen plaatsgevonden. 15

16 Beleid in Uitvoering Schade Schadeverzekeringen vormen voor de klant de mantel van veiligheid en zekerheid in het dagelijks leven. Zonder een groot aantal schadeverzekeringen zou het bestaan van menigeen niet goed denkbaar zijn. Niet voor niets heeft de campagne van de sector die dit jaar in de media te zien zal zijn, het motto: Fijn dat we verzekerd zijn. Dit betekent dat zekerheid, veiligheid, goede schadeafhandeling (waaronder informatie), en preventie de kernbegrippen vormen van het beleid van de sector Schade. Voor komend jaar worden tal van Safety Deals voorbereid. De ergernissen en wensen van consumenten die het Verbond in discussies met consumenten in 2013 heeft opgehaald, worden in 2014 concreet uitgewerkt voor de verschillende schadeverzekeringen. De uitkomsten daarvan worden meegenomen in de verschillende verbeterprogramma s. De aandacht voor een snellere afwikkeling van schade bij aansprakelijkheid blijft daarom onverminderd hoog. In dit kader maakt het Verbond samen met BBz-FNV een standaard-vraagstelling voor de medische expertise in beroepsziektendossiers die door alle partijen gebruikt kan worden. Dit jaar gaat een proef van start met deze vraagstelling. Alles wijst erop dat de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA) bijdraagt aan het versnellen van de afwikkeling van verzekeringskwestie met betrekking tot medische fouten. Verzekeraars pakken de punten op die uit de expertmeeting in 2013 naar voren zijn gekomen om de positie van het slachtoffer te verbeteren en te zorgen voor een snellere en betere afwikkeling van een incident. Ten opzichte van 2010 blijken letseldossiers sneller te worden afgehandeld. Dat is goed nieuws. Deze resultaten kunnen verder verbeteren als de suggesties voor goede behandelingspraktijken en tips voor een voortvarende letselschadebehandeling door de markt worden opgepakt. De Letselschade Raad heeft de suggesties al overgenomen en bij alle deelnemers onder de aandacht gebracht. De eerste stappen om te komen tot een nieuwe diepteanalyse in 2014 zijn inmiddels gezet. Aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekeraars hebben een werkprocedure opgesteld voor de eerste drie maanden van de letselschadebehandeling. Zo wordt duidelijk wie welke stappen zet, met als doel de gehele afwikkeling slacht offergerichter en doelmatiger te maken. Meer veiligheid voor oudere automobilisten Ouderen voelen zich niet alleen onveiliger in het verkeer dan andere groepen, ze lopen ook daadwerkelijk een hoger risico. Samen met Veilig Verkeer Nederland gaat het Verbond onderzoeken hoe de veiligheid van oudere automobilisten kan worden verbeterd. 16

17 17

18 Beleid in Uitvoering Per 1 januari 2014 kunnen ook slachtoffers van asbestose een beroep doen op een verzekeringsvergoeding. Het Convenant Instituut Asbestslachtoffers wordt uitgebreid met deze aan mesothelioom verwante ziekte. Hoe veiliger het gedrag en de omgeving, hoe minder schade en dus hoe minder kosten. Daarom zullen komend jaar ongevalsdata met behulp van de Mobielschademelden-app worden aandacht voor snelle afwikkeling schade blijft hoog geregistreerd. Een nieuw brom- en snorfietsenconvenant met BOVAG, RAI en andere partijen moet ertoe leiden dat ongevallen met deze voertuigen verminderen. Met Veilig Verkeer Nederland bekijkt het Verbond hoe oudere automobilisten zo lang mogelijk veilig aan het verkeer kunnen blijven deelnemen. Afgelopen jaren hebben meer dan eens grote stukken van Nederland onder water gestaan door overstroming, en moesten mensen vanwege overstromingsgevaar hun huis uit. De leden van het Verbond waren eind 2012 dan ook enthousiast over het plan om te komen tot een basisdekking tegen overstromingsschaden. Alle (brand)verzekeraars zouden in deze overstromingsverzekering moeten samenwerken omdat het risico anders onverzekerbaar is. Maar de Autoriteit Consument & Markt (AC&M) bleek minder enthousiast over het concept, juist vanwege die voorgenomen samenwerking. Het gevolg van de negatieve zienswijze van de AC&M is geweest dat het Verbond heeft moeten besluiten het project te stoppen. Vooralsnog dus geen overstromingsverzekering in ons land. 18

19 Op het Nationaal Verkeerscongres heeft het Verbond met zijn partners gesproken over betere registratie van verkeersongevallen. Het Verbond streeft ernaar dat vanaf 2015 alle verkeersongevallen via de Mobielschademelden-app van het Verbond geregistreerd worden. De politie gaat deze app de komende tijd ook gebruiken om ongevallen beter en sneller te kunnen registreren. Verzekerden krijgen voortaan één keer per jaar bericht over het aantal zuivere schadevrije jaren dat bij de eigen verzekeraar is opgebouwd. Per 1 januari 2016 gebeurt dit aan de hand van een vaste terugvaltabel. Hiermee hebben verzekerden voortaan duidelijkheid over het aantal zuivere schadevrije jaren bij overstap naar een andere verzekeraar. alle schademeldingen straks via Mobielschademelden-app In 2013 lanceerde het Verbond de website met informatie en een digitale checklist over het voorkomen van brand(stichting). Later werd de site uitgebreid met de checklist Veilig ondernemen en een overzicht van brandgevaarlijke werkzaamheden. Een ander voorbeeld van de aandacht voor brandpreventie is het inspectie-instrument VIER. Dat werd ontwikkeld om de controle op brandveiligheid van elektrische installaties te bevorderen. Bovendien neemt het Verbond samen met de Brandwondenstichting, Brandweer Nederland, het ministerie van Veiligheid en Justitie en First Alert deel aan de jaarlijkse Brandpreventieweken. Met diverse stakeholders is gewerkt aan het Actieplan Stalbranden met Ladingdiefstal uit vrachtwagens is een veiligheidsprobleem dat steeds groter wordt. Nu kost dat de samenleving ongeveer 350 miljoen euro per jaar. Verzekeraars, Transport en logistiek Nederland (TLN) en de verladersorganisatie EVO hebben de handen ineen geslagen om dit probleem een halt toe te roepen. Een speciale website geeft chauffeurs en ondernemers informatie over preventiemaatregelen. de bedoeling de elektra in stallen te verbeteren. Om het probleem van waterschades door leidingbreuk te beteugelen, heeft het Verbond met vertegenwoordigers van de inspectie- en installatiebranche twee expertmeetings Dweil georganiseerd. Preventie op dit punt wordt verder ontwikkeld in de vorm van samenwerking bij toedrachtonderzoek/het terugdringen van loze brandmeldingen en bij het ontwikkelen, onderhouden en uitdragen van brandpreventietools. Bovendien herziet het Verbond de samenwerking met het CCV en de eigen rol in de bijhorende activiteiten, zodat keurmerk en certificering optimaal blijven 19

20 Beleid in Uitvoering functioneren. Ook wordt de in 2013 succesvol geïntroduceerde Risicomonitor verder uitgebreid zodat met de inzichten en expertise van de branche een optimale bijdrage kan worden geleverd aan schadepreventie. rechtsbijstandverzekeraars als eerste met e-kantonrechter Verder gaat het Verbond een Safety Deal sluiten die ertoe moet leiden dat meubilair minder brandbaar geproduceerd wordt. In het najaar 2013 zijn de rechtsbijstandverzekeraars als eerste in Nederland gestart met de ekantonrechter: een digitale manier van procederen. Een groot voordeel hiervan is dat rechtsbijstandverzekeraars zich al goed kunnen voorbereiden op de verdergaande digitalisering van de rechtspraak. Het Europees Hof heeft rechtsbijstandverzekeraars er overigens op gewezen dat de beperkte manier waarop zij invulling geven aan de vrije advocaatkeus die de klant heeft, dient te veranderen. Daarmee zijn zij aan de slag gegaan. In 2013 is weer een aantal nieuwe beveiligde truckparkings gecertificeerd. Bovendien is de registratie van ladingdiefstallen intussen vereenvoudigd. Resultaat is dat het aantal ladingdiefstallen was gehalveerd in de zomer van Met de stichting Salvage en de nucleaire faciliteit Nog altijd blijkt een deel van de ongevallen op de weg niet of niet goed geregistreerd te worden. Dat moet beter. Dan kunnen hulpdiensten en overheden sneller en beter maatregelen treffen na een ongeval, of nog beter: ongevallen voorkomen. Met dit doel heeft op initiatief van politie, Verbond en verkeerskundig ict-bureau VIA een grote groep organisaties afgesproken ongevallenregistratie te verbeteren. 20

Beleid in uitvoering

Beleid in uitvoering Beleid in uitvoering 2013-2014 Beleid in Uitvoering 2013-2014 Inhoud Inleiding 3 1 Algemeen 10 2 Schade 16 3 Leven 22 4 Zorg/inkomen 28 5 Bestrijding verzekeringscriminaliteit 32 6 Arbeidsvoorwaarden 36

Nadere informatie

Toekomst voor verzekeraars

Toekomst voor verzekeraars Position paper Toekomst voor verzekeraars Position paper ten behoeve van het rondetafelgesprek op 11 juni 2015 van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer naar aanleiding van het rapport

Nadere informatie

VerzekeraarsVernieuwen. Federatie van Assurantieclubs Zwolle, 17 maart 2010 Leo De Boer, directeur Verbond van Verzekeraars

VerzekeraarsVernieuwen. Federatie van Assurantieclubs Zwolle, 17 maart 2010 Leo De Boer, directeur Verbond van Verzekeraars VerzekeraarsVernieuwen Federatie van Assurantieclubs Zwolle, 17 maart 2010 Leo De Boer, directeur Verbond van Verzekeraars 1 Programma 1. Blik op de markt 2. VerzekeraarsVernieuwen 3. Keurmerk 4. Customer

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT ACHMEA PENSIOEN- & LEVENSVERZEKERINGEN N.V. Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in

Nadere informatie

Vijf veranderingen per 1 januari 2013

Vijf veranderingen per 1 januari 2013 Advies over financiële producten? December 2012 Vijf veranderingen per 1 januari 2013 U overweegt een financieel product aan te schaffen en daarover advies in te winnen? Dan gaan er bij de advisering van

Nadere informatie

Nr. 2 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nr. 2 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 33110 Evaluatie van de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Pensioenwet 32043 Toekomst pensioenstelsel Nr. 2 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Brantjes Verzekeringen. Brantjes Verzekeringen VERZEKERINGEN

Dienstverleningsdocument. Brantjes Verzekeringen. Brantjes Verzekeringen VERZEKERINGEN Dienstverleningsdocument Elke financieel adviseur is per 1 juli 2009 verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten we hier voor u op een rij wie

Nadere informatie

Uitvaartverzekeringen

Uitvaartverzekeringen Uitvaartverzekeringen Vernieuwing in de sector De tijd dat de uitvaartbranche bekend stond als een agressieve markt (gericht op de verkoop van zoveel mogelijk polissen), ligt achter ons. Uitvaartverzekeraars

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening Dienstenwijzer Alles over onze financiële dienstverlening Wie zijn wij A1 Hypotheken is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd in hypotheken, verzekeringen, kredieten,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Hakze Verzekeringen. In dit document leggen wij u graag uit wie wij zijn, hoe wij werken en hoe wij

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Domein Verzekeren en Pensioen

Domein Verzekeren en Pensioen Domein Verzekeren en Pensioen Activiteitenkalender Thema consumenten krijgen begrijpelijke en efficiënte pensioenproducten Projectmatige activiteiten 1. Expirerend pensioenkapitaal In 2015 is bij zeven

Nadere informatie

VNAB Event: Wet en regelgeving

VNAB Event: Wet en regelgeving VNAB Event: Wet en regelgeving 23 april 2015 Egbert Gerritsen Manager toezicht banken en verzekeraars Onderwerpen Hoe houdt de AFM toezicht en wat betekent dat voor de zakelijke markt? Klantbelang centraal

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

Brochure service dienstverlening

Brochure service dienstverlening Brochure service dienstverlening Haaker & Daas Haaker & Daas Verzekeringen en Hypotheken Hypotheek service Inleiding Ons kantoor is gespecialiseerd in het adviseren en bemiddelen in financiële diensten

Nadere informatie

Beleidsplan 2014. Het belang van de klant als leidend perspectief

Beleidsplan 2014. Het belang van de klant als leidend perspectief Beleidsplan 2014 Het belang van de klant als leidend perspectief Voorwoord In het Middellangetermijnplan (MLT) 2013-2016 van het Verbond zijn de belangrijkste trends voor onze sector in kaart gebracht

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Hypotheek Advies Kantoor is een handelsnaam van Financiën Winkel B.V.

Dienstenwijzer. Hypotheek Advies Kantoor is een handelsnaam van Financiën Winkel B.V. Dienstenwijzer Wie zijn wij? Financiën Winkel B.V. handelt onder de naam Hypotheek Advies Kantoor en is gevestigd te Helmond. Het postadres van de onderneming is Postbus 137, 5730 AC Mierlo. U kunt ons

Nadere informatie

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek,

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, Wie zijn wij? Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, maar ook uit eigen beweging) nazorg op het gebied van financiële

Nadere informatie

MODEL ALL FINANCE BV. Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC

MODEL ALL FINANCE BV. Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC MODEL ALL FINANCE BV Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT Versie 1: 8 maart 2012 1 INHOUDSOPGAVE Checklist administratieve organisatie en interne

Nadere informatie

.VASTGOEDCENTER. Advieswijzer

.VASTGOEDCENTER. Advieswijzer .VASTGOEDCENTER. Advieswijzer Advieswijzer U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken / verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële

Nadere informatie

Overzicht Beleid & Wet- en regelgeving pensioenen

Overzicht Beleid & Wet- en regelgeving pensioenen Overzicht Beleid & Wet- en regelgeving pensioenen 14 september 2015 VERD VERD VERD VERD GEWIJZI Vooraf VERD VERD 08 VERD Herziening IORP-richtlijn VERD G 01 02 03 04 05 VERD Toekomst pensioenstelsel Algemeen

Nadere informatie

TOELICHTING DIENSTVERLENING

TOELICHTING DIENSTVERLENING TOELICHTING DIENSTVERLENING Wie zijn wij? Organisatie Zowel als ondernemer als particulier bent u bij Theo Grandia Assurantiën van harte welkom voor advies en begeleiding bij financiële vraagstukken. Theo

Nadere informatie

Wat kunnen we van elkaar verwachten?

Wat kunnen we van elkaar verwachten? Wat kunnen we van elkaar verwachten? U heeft ons de zorg voor uw verzekeringen en/of andere financiële producten toevertrouwd of overweegt dit te gaan doen. In deze dienstenwijzer informeren wij u over

Nadere informatie

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Wieringa Adviesgroep Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree.

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. De inhoud van dit document bestaat uit twee delen, te weten: Advieswijzer. In dit document leest u meer over Apple

Nadere informatie

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken.

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken. INLEIDING All Finance behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dat kunnen schadeverzekeringen zijn of de complexe adviesproducten; kapitaal-, lijfrente-, risico-, arbeidsongeschiktheids-,

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT ACHMEA PENSIOEN- & LEVENSVERZEKERINGEN N.V. Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in

Nadere informatie

Geef elke Nederlander een persoonlijke pensioenrekening. Position paper: Toekomst pensioenstelsel

Geef elke Nederlander een persoonlijke pensioenrekening. Position paper: Toekomst pensioenstelsel Geef elke Nederlander een persoonlijke pensioenrekening Position paper: Toekomst pensioenstelsel Publicatiedatum: juni 2016 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en wensen zijn onze leidraad. Graag willen wij u laten

Nadere informatie

Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kruisstraat 2 zwart 2011 PX Haarlem Postbus 3362 2001 DJ Haarlem Telefoon: 023-512 40 30 Fax: 023-512 40 31 E-mail: haarlem487@hypotheekshop.nl

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1.

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1. Dienstenwijzer Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1.1 Op alle diensten die door Fundament worden geleverd, zijn de Algemene

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1929 Vragen van het lid

Nadere informatie

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. Graag willen wij u laten zien

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop - Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Nieuwe Zeeweg 64 Postbus 16 2200 AA NOORDWIJK Telefoon: 071 36 49 957 Fax: 071 36 49 380 E-mail: noordwijk670@hypotheekshop.nl Internet:

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 5 juli 2007 FM 2007-01654 M

Directie Financiële Markten. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 5 juli 2007 FM 2007-01654 M Directie Financiële Markten De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 5 juli 2007 FM 2007-01654 M Onderwerp Wetgevingsoverleg

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Van belang. Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken

Van belang. Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken Van belang Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken De som der delen De uitdagingen van de sector Door de NVB Van belang De nieuwe realiteit In Nederland zijn ruim tachtig Nederlandse en buitenlandse

Nadere informatie

LIDMAATSCHAPPEN EN REGISTRATIES

LIDMAATSCHAPPEN EN REGISTRATIES Berkelstroom 65 2721 AG Zoetermeer T 085 201 23 13 E info@vdpol-advies.nl I www.vdpol-advies.nl DIENSTENWIJZER Ons kantoor is gespecialiseerd in met name hypotheekadvies. Graag laten wij u zien wat onze

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1.

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1. Dienstenwijzer Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1.2 Op alle diensten die door Fundament worden geleverd, zijn de Algemene

Nadere informatie

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Investeren in vertrouwen Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 1 Pensioenfonds Zorg en Welzijn: het pensioenfonds voor de sector zorg en welzijn Het meerjarenbeleidsplan 2011-2015 beschrijft welke

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Betreft Kamervragen van het lid Krol Hierbij zend ik u de

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en producten.

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en producten. Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal, uw persoonlijke situatie en wensen zijn voor ons een belangrijke graadmeter. In onze

Nadere informatie

Reacties op de uitzending van TROS Radar 23 april 2012 over Woekerpolissen

Reacties op de uitzending van TROS Radar 23 april 2012 over Woekerpolissen Reacties op de uitzending van TROS Radar 23 april 2012 over Woekerpolissen AFM: De Autoriteit Financiële Markten (AFM) raadt consumenten met een woekerpolis aan om zelf in actie te komen. Wij hebben de

Nadere informatie

CVS Consumentenmonitor Dertiende editie

CVS Consumentenmonitor Dertiende editie CVS Consumentenmonitor 2016 Dertiende editie Inhoud Samenvatting 3 1. Imago 4 2. Zekerheid 11 3. Afsluiten/Overstappen 13 Onderzoeksverantwoording 20 Verbond van Verzekeraars Centrum voor Verzekeringsstatistiek

Nadere informatie

Wie zijn wij? ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V.

Wie zijn wij? ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V. ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

Aangenaam kennis te delen Wij brengen de risico s voor u in kaart. www.zichtadviseurs.nl

Aangenaam kennis te delen Wij brengen de risico s voor u in kaart. www.zichtadviseurs.nl Aangenaam kennis te delen Wij brengen de risico s voor u in kaart www.zichtadviseurs.nl Het uitstippelen van een effectief risicoplan begint met elkaar leren kennen Ondernemen is risico lopen. Als ondernemer

Nadere informatie

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 5 november 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Doel is om voor deelnemers een beeld te schetsen van hoe het pensioen in elkaar steekt en hoe hun eigen pensioen er voorstaat.

Doel is om voor deelnemers een beeld te schetsen van hoe het pensioen in elkaar steekt en hoe hun eigen pensioen er voorstaat. Majesteit, dames en heren. Hartelijk welkom! En, Majesteit, ik weet zeker dat ik hier namens alle aanwezigen spreek als ik zeg dat wij buitengewoon vereerd zijn dat U bij een deel van dit programma aanwezig

Nadere informatie

Toelichting AFM advies streefcijfers klanten met beleggingsverzekeringen

Toelichting AFM advies streefcijfers klanten met beleggingsverzekeringen Toelichting AFM advies streefcijfers klanten met beleggingsverzekeringen Inleiding Veel verzekeraars en adviseurs hebben al het nodige gedaan om hun klanten met een beleggingsverzekering te helpen. Zo

Nadere informatie

Dienstenwijzer Visie Verzekeringen

Dienstenwijzer Visie Verzekeringen Dienstenwijzer Visie Verzekeringen Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door Visie Verzekeringen. In deze dienstenwijzer zetten wij uiteen waar Visie Verzekeringen voor staat en welke diensten zij verricht.

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Claimafhandeling

Beoordelingskader Dashboardmodule Claimafhandeling Beoordelingskader Dashboardmodule Claimafhandeling I. Prestatie-indicatoren Een verzekeraar beschikt over verschillende middelen om de organisatie of bepaalde processen binnen de organisatie aan te sturen.

Nadere informatie

Memo. centrum. criminaliteitspreventie. veiligheid Postbu5 14069. BETREFT Landelijk programma prostitutie

Memo. centrum. criminaliteitspreventie. veiligheid Postbu5 14069. BETREFT Landelijk programma prostitutie m centrum ChurchiHiaanu criminaliteitspreventie 3527 GV Utrecht veiligheid Postbu5 14069 35085C Utrecht T (030) 75 6700 F (030)7516701 www.hetccv.ni Memo BETREFT Landelijk programma prostitutie IN LEIDING

Nadere informatie

Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN

Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN Telefoon: 024 649 50 25 Fax: 024 649 50 01 E-mail: wijchen1375@hypotheekshop.nl Internet: www.hypotheekshop.nl/wijchen

Nadere informatie

Een nieuwsbrief over terrorisme, pensioen en fietsendiefstal

Een nieuwsbrief over terrorisme, pensioen en fietsendiefstal Een nieuwsbrief over terrorisme, pensioen en fietsendiefstal Onderwerpen 3 februari 2016 Schade door terrorisme en uw verzekering Hoogte pensioen wordt meer uw eigen risico Voorwoord Ons kantoor is gespecialiseerd

Nadere informatie

Hierna vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten.

Hierna vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten. Dienstenwijzer Hessels & Hessels Adviesgroep Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten.

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. DIENSTENWIJZER In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie zijn wij? AV risico- en assurantieadviseurs is een onafhankelijke intermediair voor

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het toenemende aantal drugslabs in seniorenflats

Datum 27 oktober 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het toenemende aantal drugslabs in seniorenflats 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

De stelling die vandaag voorligt is: Het pensioen van de toekomst vergt meer dan een stelselherziening.

De stelling die vandaag voorligt is: Het pensioen van de toekomst vergt meer dan een stelselherziening. Speech Bert Boertje, divisiedirecteur Toezicht pensioenfondsen bij De Nederlandsche Bank, bij de Pensioenlezing van het Competence Centre for Pension Research op 9 december 2016 Dames en heren, Hartelijk

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument.

Dienstverleningsdocument. Dienstverleningsdocument. U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens: De kerngegevens

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdensrisicoverzekering Een overlijdensrisicoverzekering zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekende overlijdensrisicoverzekeringen die uw nabestaanden beschermen tegen de ongewenste financiële gevolgen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ecolab. Compliance Charter. Voorwoord

Stichting Pensioenfonds Ecolab. Compliance Charter. Voorwoord Stichting Pensioenfonds Ecolab Compliance Charter Voorwoord Het Compliance Charter beschrijft de definitie, doelstellingen, scope, en taken en verantwoordelijkheden van de betrokkenen in het kader van

Nadere informatie

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC Compliance Charter Pensioenfonds NIBC Vastgesteld in bestuursvergadering 9 december 2016 Inleiding Pensioenfonds NIBC voert de pensioenregeling van NIBC Bank N.V. uit. Het pensioenfonds is een stichting

Nadere informatie

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin.

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin. pensioen Hoe warm loop jij voor het onderwerp pensioen? Informatie over uw pensioen Minder kans op verlaging, ook minder kans op indexatie Bpf HiBiN kiest voor online en digitaal Waar houdt het bestuur

Nadere informatie

Dienstenwijzer Polis Centraal V.O.F. Wie zijn wij? Naam en adresgegevens: Bereikbaarheid. Waarom een dienstenwijzer?

Dienstenwijzer Polis Centraal V.O.F. Wie zijn wij? Naam en adresgegevens: Bereikbaarheid. Waarom een dienstenwijzer? Dienstenwijzer Polis Centraal V.O.F. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

SAMENVATTING. Samenvatting. Voorstellen van de Europese Commissie

SAMENVATTING. Samenvatting. Voorstellen van de Europese Commissie Samenvatting 6 SAMENVATTING Samenvatting Voorstellen van de Europese Commissie Eind 2011 heeft de Europese Commissie twee nieuwe, elkaar aanvullende voorstellen voor Europese regelgeving gepresenteerd

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek.

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

Klijnsma kondigt uitstel aan van wetsvoorstel APF

Klijnsma kondigt uitstel aan van wetsvoorstel APF UW PENSIOENBUREAU Actualiteiten week 7 april tot en met 13 april 2015 Margriet Adema, partner, Montae Klijnsma kondigt uitstel aan van wetsvoorstel APF Staatssecretaris Klijnsma heeft afgelopen week een

Nadere informatie

UWPLUS DIENSTENWIJZER

UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER OVER ONZE DIENSTVERLENING Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Datum 13 april 2015 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Merkies (SP) over de kwaliteit hersteladvies bij beleggingsverzekeringen

Datum 13 april 2015 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Merkies (SP) over de kwaliteit hersteladvies bij beleggingsverzekeringen > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV

HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Dienstenwijzer Verzekeren

Dienstenwijzer Verzekeren Dienstenwijzer Verzekeren U wilt iets verzekeren, privé of zakelijk. De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij zijn en hoe wij werken. Ook vertellen we u welke verzekeringen

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten.

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. DIENSTENWIJZER In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie zijn wij? De Bruyn Financieel Adviserus B.V. is een middelgrote onafhankelijke tussenpersoon

Nadere informatie

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten.

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten. Dienstenwijzer A. Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Conform de eisen van de Wft (Wet financieel toezicht) heeft ons kantoor een dienstenwijzer

Nadere informatie

Overzicht, inzicht en een passend pensioen. Johan de Groot Hoofd Afdeling Transparantietoezicht Financiële Producten

Overzicht, inzicht en een passend pensioen. Johan de Groot Hoofd Afdeling Transparantietoezicht Financiële Producten Vereniging voor Pensioenrecht Johan de Groot Hoofd Afdeling Transparantietoezicht Financiële Producten Inhoud 1. De temperatuur in Pensioenland 2. De rol van de AFM 3. Overzicht: UPO- tijdigheid en juistheid

Nadere informatie

152 De Pensioenwereld in 2015

152 De Pensioenwereld in 2015 16 152 De Pensioenwereld in 2015 Ontwikkelingen in de pensioenmarkt 153 Pensioenproducten standaardiseren, gedegen vergelijking blijft noodzakelijk Auteurs: Olivier Roodenburg en Marcel Schep Het pensioenlandschap

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Dienstenwijzer Brouwers Assurantien

Dienstenwijzer Brouwers Assurantien Dienstenwijzer Brouwers Assurantien Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

PENSIOEN UPDATE In Nederland

PENSIOEN UPDATE In Nederland PENSIOEN UPDATE In Nederland Oktober 2015 Het pensioenlandschap in het algemeen, maar ook hoe werknemers naar pensioen kijken, verandert in rap tempo. Zowel in 2014 als in 2015 zijn grote bezuinigingen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 198 Besluit van 2 juni 2014 tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en het Besluit financieel

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument CAN Assurantiën B.V. Molukkenstraat 68 3531 WE UTRECHT Tel: 030 296 14 81 Fax: 030 296 42 87 www.canassurantien.nl KvK: 30181022 1 P a g i n a Dienstverleningsdocument ten behoeve

Nadere informatie

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602.

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602. Dienstenwijzer Oranjeland Ltd Ons kantoor heeft een adviserende en bemiddelende functie op het gebied van hypotheken, pensioenen en assurantiën voor zowel de particuliere als zakelijke relatie. Daarbij

Nadere informatie

In het nu volgende treft u een overzicht van de uitvoering van de desbetreffende toezeggingen en moties aan.

In het nu volgende treft u een overzicht van de uitvoering van de desbetreffende toezeggingen en moties aan. > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Laan van Nieuw Oost-Indië

Nadere informatie

Buiten kantooruren en op zaterdag zijn we

Buiten kantooruren en op zaterdag zijn we - Drenth & Partners Assurantiën en Pensioenen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Schoutplein 31 3131 JZ Vlaardingen Openingstijden: Maandag van 09:00 tot 17:30 Dinsdag van 09:00 tot 17:30 Woensdag

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: DIENSTWIJZER Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Pensioencommunicatie start bij de werkgever

Pensioencommunicatie start bij de werkgever Pensioencommunicatie start bij de werkgever Artikel Senior adviseur collectieve pensioenen J. Arts (Pon) Pensioencommunicatie start bij de werkgever Welke maatregelen kan de werkgever nemen om het pensioenbewustzijn

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD) Bloemendal Assurantiën BV

Dienstverleningsdocument (DVD) Bloemendal Assurantiën BV Dienstverleningsdocument (DVD) Bloemendal Assurantiën BV 2013 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT BLOEMENDAL ASSURANTIËN (DVD) U bent zich momenteel aan het oriënteren op de markt voor financiële dienstverlening.

Nadere informatie

Groenhout Financiële Dienstverlening Dienstenwijzer

Groenhout Financiële Dienstverlening Dienstenwijzer Groenhout Financiële Dienstverlening Dienstenwijzer U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken / verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat

Nadere informatie

Datum 13 juni 2013 Betreft Kamervragen Nijboer (PvdA) over de aanpak van de woekerpolisaffaire

Datum 13 juni 2013 Betreft Kamervragen Nijboer (PvdA) over de aanpak van de woekerpolisaffaire > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Dienstenwijzer. MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien.

Dienstenwijzer. MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien. Dienstenwijzer MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien.nl 2 D I E N S T E N W I J Z E R Ons kantoor is gespecialiseerd

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER - VERSIE DD 06 NOVEMBER 2012 - Op alle diensten die door Midden Friesland Assurantiën worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De tekst

Nadere informatie