Beleid in uitvoering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleid in uitvoering 2013-2014"

Transcriptie

1 Beleid in uitvoering

2 Beleid in Uitvoering Inhoud Inleiding 3 1 Algemeen 10 2 Schade 16 3 Leven 22 4 Zorg/inkomen 28 5 Bestrijding verzekeringscriminaliteit 32 6 Arbeidsvoorwaarden 36 7 Lidmaatschap van het Verbond 37 2

3 Inleiding Het Verbond heeft vier doelstellingen geformuleerd in zijn Middellangetermijnplan : Geef een impuls aan het herstel van vertrouwen. Zorg dat het kostenniveau van de sector daalt. Creëer een nieuw perspectief en nieuwe marktkansen. Ga op zoek naar nieuwe antwoorden op voor de sector existentiële vragen. Ronduit ambitieuze doelstellingen voor een sector in zwaar weer en voor een behoorlijk strakke periode. Want ook de verzekeringsindustrie moest dit jaar een voortdurende financiële crisis pareren. Daarbij kregen verzekeraars te maken met grote bewegingen en discussies op de pensioenmarkt en strengere solvabiliteitseisen in aantocht. Ook al is een ontwikkeling ten goede waar te nemen in individuele klantwaarderingen, al de veranderingen vertalen zich nog onvoldoende in een positief imago. De urgentie om door te gaan met de ingezette cultuurverandering, en om te blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden om zekerheid en veiligheid te bieden, blijft dus groot was geen gemakkelijk jaar: veel lastige dossiers waarvan een aantal ook dit jaar zal doorlopen. Denk hierbij aan het nazorgbeleid bij beleggingsverzekeringen, uiteenlopende toezichtdossiers, Solvency, de regels voor het beloningsbeleid en de veranderingen op pensioenterrein en de woningmarkt. De basis van vrijwel alle plannen en dossiers van de sector en van het Verbond wordt geschraagd door het Middellangetermijnplan De uitwerking van de plannen is te vinden in twee programma s: VerzekeraarsVernieuwen en VerzekeraarsVersterken. VerzekeraarsVernieuwen, dat vier jaar geleden is gestart, kreeg dit jaar een vervolg onder de noemer Voor de klant telt alleen bewijs. Het programma Verzekeraars- Versterken omvat plannen en initiatieven om voor de sector structureel nieuwe kansen en nieuwe markten te ontdekken. VerzekeraarsVernieuwen VerzekeraarsVernieuwen heeft als doel vertrouwensherstel bij de klant en stakeholders te bereiken. Sinds de start zijn door de branche en vooral door de individuele verzekeraars belangrijke stappen gezet. Het imago van de branche is sinds 2009 gestabiliseerd. Maar het moet en kan omhoog. urgentie om door te gaan met ingezette cultuurverandering blijft hoog Voor de klant telt alleen bewijs is fase twee van VerzekeraarsVernieuwen. In het vervolgprogramma verschuift de nadruk van zelfregulering naar het zichtbaar maken van de vernieuwing door individuele verzekeraars. Het vervolgprogramma moet op basis van het 3

4 Beleid in Uitvoering fundament van de afgelopen jaren een duurzame verbinding leggen tussen de klant, de verzekeraar en de samenleving, met als gelijkblijvend doel een verbeterde reputatie en herstel van vertrouwen. Daarmee moeten vooral de inspanningen zichtbaar worden gemaakt die de sector de afgelopen jaren heeft geleverd en nog gaat leveren, en zo leiden tot positieve ervaringen bij de klant op het gebied van productkwaliteit en dienstverlening en een verbeterde klantcommunicatie. Tegelijkertijd wijdt het programma onverminderd aandacht aan de activiteiten die ingezet zijn in de eerste fase van VerzekeraarsVernieuwen. Denk aan het blijvend stimuleren van de cultuurverandering, het monitoren van mogelijk nieuwe prioriteitsdossiers, aandacht voor distributie en transparantie. Het Verbond helpt de vernieuwing in gang te houden door de leden waar mogelijk te ondersteunen, te inspireren en te faciliteren. Hoe zien we dit voor ons? 1. Blijvend stimuleren van de cultuurverandering Herstel van vertrouwen vraagt naast een verbeterde productkwaliteit en dienstverlening ook om een cultuurverandering. Governance, mensen, waarden, cultuur en integriteit zijn daarin onlosmakelijk met elkaar verbonden. De sector stimuleert deze cultuurverandering door het organiseren van dilemmasessies met leden over de Gedragscode Verzekeraars en de opzet van het leiderschapsprogramma Verzekeraars- Vernieuwen; Connect & Impact door Nyenrode in samenwerking met het Verbond, dat in mei 2014 van start gaat. 2. Betere producten en dienstverlening Eind 2013 is een groot consumentenonderzoek uitgevoerd naar wat consumenten verwachten bij eenvoudige producten. Daaruit blijkt dat consumenten veel behoefte hebben aan duidelijkheid over de dekking op hun polis en evenveel behoefte hebben aan duidelijkheid over hetgeen niet is gedekt. Geen kleine lettertjes maar beknopte en eenvoudig geschreven polisvoorwaarden. Tevens hecht men veel belang aan de vergelijkbaarheid van verzekeringen. Dit moet veel gemakkelijker kunnen. Producten moeten daarom eenduidiger worden weergegeven. Op basis van deze informatie is het Verbond een project Eenvoudige producten gestart om te komen tot een betere vindbaarheid, begrijpelijkheid en vergelijkbaarheid. De vergelijkbaarheid wordt vergroot door het vaststellen van de relevante kenmerken van een verzekeringsproduct, zodat deze op eenvoudige wijze weergegeven kunnen worden. De consument heeft dan beter inzicht in hetgeen wel en niet gedekt is en kan de producten onderling gemakkelijker vergelijken. In een pilot bij Inboedel wordt een model ontwikkeld waarmee per product de essentie van de dekkingskenmerken van een schadeverzekering wordt weergegeven. Ook de belangrijkste uitsluitingen krijgen daarin een plaats. Over dit onderwerp vinden regelmatig bijeenkomsten met de leden plaats. Ook met stakeholders wordt gesproken over de raakvlakken met de door hen gewenste standaardproducten. Het Verbond vindt dat het aanbieden van maar één (standaard)product niet in het belang van de consument is. De consument heeft recht op keuze en ook op relevante, begrijpelijke en vindbare informatie. Daarbij houdt hij zelf de 4

5 verantwoordelijkheid voor zijn keuze, maar moet daarin wel gefaciliteerd worden door de verzekeraar. Die moet de klant van correcte en begrijpelijke informatie voorzien. Het Verbond acht vanuit die optiek een standaardisatie van het productaanbod niet in het belang van de klant. Immers, de klantbehoeften zijn ook niet statisch en standaard, maar veeleer divers en dynamisch. Daarbij hoort een divers en innovatief aanbod. Dat aanbod moet dan uiteraard wel recht doen aan de behoefte van vindbaarheid, begrijpelijkheid en vergelijkbaarheid. Daarom spreken we liever van eenvoudige producten dan van standaardproducten. consumenten vooral behoefte aan duidelijkheid over dekking Komend jaar zet het Verbond zich in voor de ontwikkeling van een tool indicatoren nieuwe prioriteitsdossiers. Daarmee wil het Verbond beter in staat zijn zelf mogelijke probleemdossiers tijdig te herkennen. Hiervoor is inmiddels een eerste inventarisatie gestart. Bovendien blijft het Verbond zich actief inzetten om de bestaande probleemdossiers zo snel mogelijk op te lossen. Ook zet het Verbond zich stevig in om de synergie te vergroten tussen de inmiddels meerdere programma s op klantbelang (Verzekeraars- Vernieuwen, programma Klantbelang Centraal van de AFM en het onafhankelijke Keurmerk Klantgericht Verzekeren) en het behoud van ondernemersvrijheid te borgen. Het Verbond heeft verschillende bijeenkomsten georganiseerd over thema s als klantcommunicatie, aansturing medewerkers en ketenbeheersing. Ook is de implementatie van het product approval review proces onderwerp van regelmatig overleg. 3. Betere klantinformatie Goede informatie helpt klanten betere keuzes te maken. Het Verbond heeft wat dit betreft een breed palet aan initiatieven en activiteiten op de beleidsagenda. Zo stimuleert het de ontwikkeling van innovatieve concepten die vooral tot doel hebben individuele verzekeraars te inspireren. Als het gaat om trends in klantcommunicatie zijn persoonlijk contact en een toenemende digitaliseringbehoefte de kernwoorden. Het Verbond werkt daarom ook samen met de Pensioenfederatie aan verbeterde communicatie in de Pensioen Met financiële hulp van het Verbond publiceerde Annemarie van Gaal afgelopen jaar het boek Slim Verzekerd, stap voor stap door de kleine lettertjes. Van dit boek zijn in 2013 ruim exemplaren verkocht. In de tweede helft van dit jaar zal het Verbond een reeks bijeenkomsten organiseren over innovatieve klantcommunicatie. Financiële educatie is een belangrijke pijler binnen VerzekeraarsVernieuwen. Geïnvesteerd is in de uitbreiding en intensivering van financiële educatie om samen met het platform Wijzer in geldzaken de financiële weerbaarheid van jongeren te vergroten. Het Verbond vindt dat financiële educatie een vaste plaats moet krijgen in de kerndoelen/het curriculum van het onderwijs. En in de rekenmethode voor het primair onderwijs moeten verdiepingsthema s worden opgenomen die betrekking hebben op het omgaan met risico s en de financiële gevolgen ervan. Die thema s komen weer terug in de Week 5

6 Beleid in Uitvoering van het geld 2014, in gastlessen in de klas en in musea, en tal van andere educatieve middelen. Een van de middelen die het Verbond heeft ontwikkeld voor financiële educatie in het basisonderwijs is de musical Als ik later groot ben. Alleen al in de eerste helft van 2013 zijn musicalpakketten aangevraagd door ongeveer twintig procent van alle basisscholen; ook zijn musicalpakketten aangevraagd vanuit het buitenland (Suriname, België, Zuid-Afrika). Het Verbond wil dat de consument door objectieve en transparante informatie goed geïnformeerd zelf de verantwoordelijkheid neemt om na te denken over zijn individuele verzekeringssituatie en hierin bewuste keuzes maakt. Daarom wordt de website herzien en geïntegreerd met Bovendien: transparante en integere informatie zijn cruciaal voor het vertrouwen in verzekeraars; de website is hiervoor het visitekaartje. Tools, beeldmateriaal en social media zullen een belangrijke rol gaan spelen. 4. Campagne Fijn dat we verzekerd zijn Om de consument via een andere weg zich beter te laten realiseren hoe onmisbaar en tegelijkertijd vanzelfsprekend verzekeringen zijn, is medio januari 2014 de campagne Fijn dat we verzekerd zijn van start gegaan. Televisiecommercials zullen komend jaar drie maal gedurende enkele weken worden uitgezonden. Ook worden radiocommercials met feiten en cijfers uitgezonden die duidelijk maken welke rol verzekeraars spelen in de Nederlandse maatschappij. De campagne is bovendien bedoeld om met de klant in dialoog te gaan over het nut en de waarde van verzekeren. Om de consument zich beter/opnieuw te laten realiseren hoe onmisbaar, maar ook: hoe vanzelfsprekend verzekeringen zijn is begin dit jaar de campagne Fijn dat we verzekerd zijn van start gegaan. De campagne bestaat uit tv- en radiospots die dit jaar in drie perioden van een paar weken worden uitgezonden. Ook worden commercials met feiten en cijfers uitgezonden om duidelijk te maken welke rol verzekeraars in de maatschappij spelen. De campagne is ook bedoeld om met de klant in dialoog te gaan over het nut en de waarde van verzekeren. 5. Meten is weten Vertrouwensherstel kan alleen door goed te luisteren naar de klant en resultaten uit de onderzoeken mee te nemen in beleid. Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek doet daarom verschillende onderzoeken. Afgelopen jaar is de tiende Consumentenmonitor uitgekomen. Ook worden onder de verschillende particuliere en zakelijke verzekeraars landelijke klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. In deze onderzoeken worden naast jaarlijks terugkomende vragen ook actuele onderzoeksvraagstukken meegenomen. De minister van Financiën heeft de sector gevraagd individuele KBC-dashboardscores openbaar te maken om de voortgang op vertrouwensherstel 6

7 inzichtelijk te maken. De sector blijft bij het standpunt dat deze dashboardscores zich daar niet voor lenen en werkt daarom aan een alternatief voorstel om deze voortgang op Klantbelang centraal inzichtelijk te maken vanuit de sector zelf. VerzekeraarsVersterken Het programma VerzekeraarsVersterken is in 2013 goed van de grond gekomen. VerzekeraarsVersterken is bedoeld om kansen die in de toekomst voor de sector op het gebied van kostenbesparing/efficiency en nieuwe markten liggen, met meer urgentie te bekijken. Voor het programma vormt het TNO-rapport Oog voor innovatie uit 2013 een belangrijke stimulans. Het rapport beschrijft de meest cruciale maatschappelijke en technologische trends en innovaties die op de verzekeringssector afkomen en er invloed op hebben. goede informatie helpt klanten betere keuzes te maken Het gaat daarbij om ontwikkelingen waarvan veel impact wordt verwacht, zoals de vergrijzing, de toenemende tekorten op de arbeidsmarkt, de flexibilisering van de arbeidsmarkt, de eurocrisis e.d. Denk ook aan vérgaande medische innovaties, waardoor de levensverwachting disruptief zou kunnen toenemen, de mogelijke gevolgen van de ontwikkelingen op het gebied van Big Data, Open Data en social media voor bijvoorbeeld risk management. Of aan de toename van cyberrisico s, waaruit kansen kunnen ontstaan voor de ontwikkeling van nieuwe, gespecialiseerde verzekeringen en schadehersteldienstverlening. Ook wijst het TNO-rapport op andere, niet-tech- nologische, ontwikkelingen waar voor verzekeraars nog een hele uitdaging ligt, omdat ze een vergelijkbaar grote impact kunnen hebben: de ontwikkeling van het besteedbaar inkomen, de toenemende urbanisatie en veranderende immigratie, de wijziging van productieketens in combinatie met de opkomst van open innovatie. De waan van de dag belemmert verzekeraars om voldoende toe te komen aan innovatie en/ of het nadenken daarover. Het Verbond heeft daarom de taak op zich genomen om de cultuur van innovatie in de sector te bevorderen. Daartoe is een begin gemaakt met het opzetten van een Innovatielab met als doel innovatie aan te jagen, kennis en ervaring over sectorbrede innovatie te bundelen en de sector te inspireren. Met brede trendavonden waarbij verzekeraars, deskundigen en stakeholders dieper ingaan op Een van de meest interessante nieuwe trends is die van sharing : het delen, gezamenlijk gebruiken van bezit en goederen. Dit met het oog op besparing en duurzaamheid. Green Wheels is hiervan een sprekend voorbeeld. Deze trend is relevant voor met name schadeverzekeraars. Het Verbond gaat deze trend nauwkeurig volgen. 7

8 Beleid in Uitvoering de bedreigingen en kansen die de trends uit het TNO-rapport met zich meebrengen, houdt het Verbond het thema innovatie actief in beeld. Een aantal urgente thema s is al geïdentificeerd. Door het samenvoegen van databestanden ontstaan Big Data met een impact waarvan alleen nog maar een bescheiden voorstelling kan worden gemaakt ook op de verzekeringssector. In een trendavond over Big Data zijn bijvoorbeeld de kansen en bedreigingen van deze nieuwe mogelijkheid verder uitgediept. Met Big Data kunnen verzekeraars mensen en bedrijven beter faciliteren door juist meer gebruik te maken van informatie over gedrag, en risico s die daarmee verbonden zijn. Zou het beschikbaar komen van steeds meer informatie er ook toe kunnen leiden dat verzekeraars hun manier van risico-inschatting moeten veranderen, zoals mogelijk het geval is bij het vaststellen van het langlevenrisico? Wat zou dat op termijn kunnen betekenen voor de rol van pensioenverzekeraars, van zorgverzekeraars? In elk geval een belangrijk thema om komend jaar nader op in te gaan. Een van de meest interessante opkomende sociaal-culturele trends ten slotte vormt sharing of collaborative consumption: het delen, gezamenlijk gebruiken van goederen met het oog op besparing en duurzaamheid. De trend is relevant voor met name schadeverzekeraars. Daarom gaat het Verbond deze ontwikkeling verkennen. In schema: Sector Vernieuwen Versterken Algemeen Verbetering klachtenbehandeling Uitrol rapport Oog voor Innovatie, trendanalyses in de maak Vergroten naamsbekendheid Keurmerk Toetsing naleving zelfregulering Monitoring Commissie Verzekeraars Verhogen synergie tussen sector, AFM en STV Uitgave Slim Verzekerd Ontwikkelen tool herkenning nieuwe prioriteitsdossiers Systematische verbetering eenvoudige producten, herziening productwijzers Naleving Gedragscode, omgaan met cultuurverandering Good practices duurzaam beleggen Oprichting Innovatielab Advies YAG over sector Inventarisatie nieuwe risico s, bestaande risico s anders verzekeren Onderzoek mogelijkheden poliskluis Onderzoek vermindering administratieve lasten Haalbaarheidsstudie betere ketenintegratie Uitrollen Investeren in NL Herwaardering RMBS 8

9 Sector Vernieuwen Versterken Leven Campagne Fijn dat we verzekerd zijn Meten is weten Activering klanten beleggingspolissen Doorontwikkeling beschikbare premieregeling Verbetering pensioencommunicatie Micropensioen ontwikkelingslanden Aanpak dossier polissen onvindbare begunstigden Uitbreiden Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdacht Streven naar snelle Europees brede invoering Solvency II Invoering kostenbenchmark Sociaal MLT Ontwikkeling pensioenvisie Mogelijk maken van pensioencontracten met meer flexibiliteit voor verzekeraars Kortetermijn incentives vinden voor borging van langetermijn financiële doelstellingen (vermogensvorming) Versterking positie verzekeraars in WGA/ lobby stelselherziening Invoering algemeen pensioenfonds op basis van gelijk speelveld Schade Standaardisatie schadevrije jaren Onderzoek naar nieuwe risico s als cyber, milieuaansprakelijkheid, mobiliteit, 3D printen, risicocumulatie, transportmarkt Ongevalsregistratie door middel van Mobiel schademeldenapp Verbetering claimafhandeling bij aansprakelijkheid Centraal meldpunt schadeaangifte Kantonrechter bij rechtsbijstandverzekeraars Werken aan Stelsel collectief regres Uitbreiden risicomonitor Safety Deals: rond woninginbraak en -overval, brandpreventie, verkeersveiligheid en spaakbeknelling Zorg/inkomen Combinatie zorg-sociale zekerheid Onderzoek naar toegankelijkheid verzekeringsmarkt voor zelfstandigen CBV Onderzoek verzekerbaarheid AOV zelfstandigen Inwerkingtreding convenant herbeoordelen WGA-gerechtigden door UWV op verzoek van verzekeraars Wegnemen terugwerkende kracht bij koppeling WGA-vast en WGA-flex vanaf 2016 Monitoring fraude-aanpak Leven, Schade, Zorg Samenwerking publiek-privaat, CIS, UWV 9

10 Beleid in Uitvoering Algemeen Op de website heeft de Gedragscode Verzekeraars als fundament van alle zelfregulering een prominente plek. We gaan met leden en stakeholders in gesprek over deze belangrijke regeling. Onlangs nog werd een bijeenkomst georganiseerd waarbij aan de hand van dilemma s is gesproken over de concrete invulling en uitwerking van de 29 beginselen in de Gedragscode Verzekeraars. Hoe leden van het Verbond zich houden aan de zelfregulering wordt in een driejaarlijkse cyclus getoetst in een self assessment. Komend jaar richt het self assessment zich op de specifieke regelingen Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen en het Protocol transparantie voor uitvaartondernemers en uitvaartverzekeraars. Daarnaast zal een aantal verzekeraars steekproefsgewijs worden getoetst. De resultaten worden geanonimiseerd op de website gepubliceerd. Uit de rapportage over het self assessment 2013 van de Stichting toetsing verzekeraars blijkt trouwens dat de compliance sterk verbeterd is. De Stichting concludeert dat nagenoeg alle leden zich houden aan de getoetste regels. Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren geeft aan dat een verzekeraar met dit stempel hoog scoort op dienstverlening in het belang van de klant. De Stichting toetsing verzekeraars werkt samen met het Verbond aan het verbeteren van de bekendheid van het Keurmerk. Bovendien worden de verschillende activiteiten in VerzekeraarsVernieuwen, het programma Klantbelang Centraal van de AFM en het Keurmerk Klantgericht Verzekeren van de Stichting beter op elkaar afgestemd. Dit moet ertoe leiden dat het de klant nog duidelijker wordt dat we alles op alles zetten om het vertrouwen te herstellen. Klachten vormen een belangrijk hulpmiddel om tijdig nieuwe verbeterpunten te signaleren. Besprekingen tussen het Verbond en Kifid hebben ertoe geleid dat Kifid een klachtenanalyse maakt. Het Verbond kan aan de hand hiervan in 2014 trends en issues op basis van klachten en andere klantsignalen beter inzichtelijk maken. Financiële educatie Het Verbond hecht er veel waarde aan dat het financieel inzicht bij de consument wordt vergroot. Financiële educatie vormt al een aantal jaar een speerpunt binnen het programma VerzekeraarsVernieuwen. Bij de verschillende activiteiten in dit kader werkt het Verbond nauw samen met het platform Wijzer in geldzaken. Zo werd het musicalpakket Als ik later groot ben ontwikkeld voor groep 8 van de basisschool. In totaal zijn maar liefst pakketten verspreid. Ook heeft het Verbond een aantal gastlessen Fix je Risk gehouden op de basisschool. Daarvan ligt het zwaartepunt in de Week van het geld, waarin tal van medewerkers uit de verzekeringsbranche en van het Verbond zelf gastlessen hebben gegeven. 10

11 11

12 Beleid in Uitvoering De leden van het Verbond hebben zich gecommitteerd aan een integere omgang met persoonsgegevens via de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële instellingen. Het Self Assessment 2013 liet zien dat de score op de naleving van de Gedragscode aanzienlijk is verbeterd ten opzichte van 2012, maar nog niet optimaal is. Het Verbond heeft daarom in 2013 het belang van naleving van deze Gedragscode nogmaals onderstreept. Partijen die niet voldeden, zijn benaderd om onduidelijkheden boven tafel te krijgen, en er is een nieuwe versie van het Model Zelfevaluatie opgesteld om de toetsing op naleving van deze Gedragscode te vergemakkelijken. Het Verbond zal ook in 2014 verder inzetten op bewustwording en naleving van de regels op het gebied van privacy. In Brussel en Den Haag blijft het Verbond hameren op een voor verzekeraars praktisch uitvoerbare privacywet- en regelgeving. Speerpunt daarbij is de komende algemene verordening gegevensbescherming, die het opsporen en tegengaan van verzekeringsfraude veel lastiger maakt, striktere eisen stelt aan de omgang met gezondheidsgegevens en hoge boetes met zich meebrengt. Goed bestuur draagt ook bij aan een herstel van vertrouwen in de sector. Dat doet de branche het liefst via zelfregulering met effectieve sanctioneringsmogelijkheden. Die zijn geformuleerd in eigen Governance Principes waaraan de leden van het Verbond gebonden zijn. Het Verbond heeft voor toezicht hierop een speciale, onafhankelijke monitoringcommissie in het leven geroepen. Komend jaar zullen de Governance Principes van het Verbond worden geëvalueerd. Ook een beheerst beloningsbeleid is goed voor het vertrouwen in de sector. Volgens het Verbond moet dat in lijn zijn met internationale ontwikkelingen. De belangrijkste nieuwe maatregel in dit verband is het voorstel van de maximering van de variabele beloning voor de gehele financiële sector in Nederland tot twintig procent van de vaste beloning. Deze maatregel vloeit voort uit het Regeerakkoord. Het Verbond maakt zich zorgen over de impact van deze regelgeving op het Europese gelijke speelveld en het vestigingsklimaat van Nederland. Het Verbond is overigens gelukkig dat het voorstel van het kabinet niet is doorgegaan om alle medewerkers uit de verzekeringssector een eed/ belofte te laten afleggen en hier met individuele tucht op te sanctioneren. De eed/belofte wordt weliswaar uitgebreid, maar binnen redelijke proporties, en het tuchtrecht kan via zelfregulering sectorspecifiek worden ingericht. De verzekeringssector heeft immers een goed werkend tuchtsysteem. Wet- en regelgeving voor en over de sector nemen met de jaren toe, en de financiële crisis heeft dit proces geïntensiveerd. Compliance is daarmee een sleutelbegrip geworden in het dagelijks bestaan van verzekeraars. Het Verbond heeft al jaren een speciaal Compliance portal beschikbaar voor alle leden, in het bijzonder voor compliance officers van verzekeraars. Het portaal is een belangrijke kennisbron. Het distributiestelsel ging op de schop. Eén jaar geldt nu het provisieverbod op complexe 12

13 en impactvolle producten. Daarmee kwam een einde aan elke vorm van sturing van het advies door de sector. De consument is intussen ruim bekend met het provisieverbod. Eind januari 2014 is bekend geworden dat minister Dijsselbloem een evaluatieonderzoek naar de effecten van het provisieverbod over een termijn van drie à vier jaar (2016/2017) voorziet. De minister wil niet te snel evalueren en vindt dat de markt eerst de ruimte moet krijgen om zich te zetten. Ook de AFM zit op die lijn. Het Verbond sluit zich daarbij aan. In de tussenliggende periode zal het De ministers van EZ en BZK hebben eind vorig jaar het plan gepresenteerd om betrouwbare identificatie op het internet te stimuleren door een eid-stelsel in te richten. Daardoor kunnen op termijn veel meer transacties betrouwbaar geheel online plaatsvinden, zowel tussen overheidsorganisaties, burgers en bedrijven, als tuspoliskluis voor meer transparantie over actueel verzekeringspakket Verbond thema s die bij de leden of in de markt opkomen per stuk oppakken: : vinger aan de pols houden. Focus op de implementatie en het onderkennen van eventuele knelpunten. De leden worden gefaciliteerd in het vormgeven van de nieuwe relatie klant, adviseur en verzekeraar : meningsvorming op thema s binnen de vereniging (focus intern) : voorbereiding op het evaluatieonderzoek van de minister (focus extern). Om te weten hoe de implementatie langs de verschillende thema s loopt, zal er één keer per jaar (na de zomer 2014, 2015 en 2016) een poll onder alle leden van het Verbond worden uitgezet. Eveneens zal worden bezien of vragen in het lopend GfK-onderzoek onder verzekeraars kunnen worden meegenomen. Het Verbond wil daarnaast samen met Adfiz en OvFD in 2014 een model samenwerkingsovereenkomst maken. Bovendien heeft het Verbond het initiatief genomen om samen met Adfiz en OvFD een protocol op te stellen voor het geval een intermediair failliet gaat. Dit om zeker te stellen dat de klant op zo n moment niet tussen wal en schip valt. Om de leden te ondersteunen in de transitie en het vormgeven van de nieuwe relaties in het nieuwe stelsel, zullen ledenbijeenkomsten/ webinars worden georganiseerd. De website zal worden gemoderniseerd. Consumenten hebben gemak bij een centraal punt waar zij kunnen zien welke verzekeringen zij hebben en bij wie/wanneer ze die hebben afgesloten. Het Verbond gaat daarom een haalbaarheidsstudie doen naar zo n informatiepunt: een digitale poliskluis. Deze poliskluis moet als informatieportaal leiden tot meer transparantie voor de consument in zijn actuele verzekeringspakket. De website biedt ook algemene informatie over verzekeringen, de consument kan er adreswijzigingen doorgeven aan al zijn verzekeraars en direct doorklikken naar de persoonlijke digitale omgeving van zijn verzekeraar(s) om wijzigingen door te geven, een nieuwe polis af te sluiten of om claims in te dienen. 13

14 Beleid in Uitvoering sen bedrijven en hun klanten. De klant kiest zijn eigen (inlog)account. Hierdoor is er geen digitale sleutelbos meer nodig. Verzekeraars kunnen via het eid-stelsel ook snel de identiteit van hun klant vaststellen. Het Verbond voert overleg met de overheid om vanuit verzekeraars aan te geven welke behoeften er zijn, wil het eid-stelsel gaan vliegen. Goed uitgevoerd kan dit de branche veel kosten besparen. Mocht het ID-stelsel niet goed of snel genoeg komen, dan heeft het Verbond in samenwerking met Sivi een alternatief achter de hand in de vorm van ID-Verzekerd. Ten gevolge van de financiële crisis is het met name voor het midden- en kleinbedrijf moeilijk om krediet te krijgen. De behoefte aan investeringskapitaal neemt toe. Tegelijkertijd beheren verzekeraars grote kapitalen. De sector zoekt dus manieren om meer te kunnen investeren in de Nederlandse economie. Daarbij ligt de focus op het midden- en kleinbedrijf, het verlichten van de problemen op de woningmarkt en investeren in infrastructuur. Samen met andere partijen heeft het Verbond daarom het initiatief genomen voor een speciaal fonds waaruit het mkb kan worden gefinancierd. De sector zoekt naar manieren om meer te kunnen investeren in de Nederlandse economie, met name gericht op de financieringsproblemen van het midden- en kleinbedrijf, de woningmarkt, infrastructuur, duurzame energie en de combinatie wonen, zorg en pensioen. Het kabinet toonde zich positief over dit streven van het Verbond. Eind januari 2014 heeft een groep van negen verzekeraars een lening van 30 miljoen euro verstrekt aan Qredits, een kredietverstrekker zonder winstoogmerk die (startende) ondernemers helpt met advies en financiering. Later in 2014 volgt een tweede fonds voor het kleine en middelgrote mkb. De negen verzekeraars hebben de intentie uitgesproken om 170 miljoen euro te investeren in het mkb. Financiële crisis Europa wil een Financial Transaction Tax (FTT), maar het Verbond verzet zich daartegen, onder meer vanwege de nadelige gevolgen daarvan voor de Nederlandse economie, dus aan het eind van de lijn: voor de Nederlandse verzekerde. DNB heeft in 2012 al becijferd dat de FTT de financiële sector circa 4 miljard gaat kosten. Kan de verzekeringssector financiële klappen opvangen, en heeft de sector voldoende reserves om aan zijn verplichtingen te voldoen? Die vragen zijn door de financiële crisis belangrijker dan ooit, en daarom worden op dit punt de wettelijke teugels alsmaar strakker aangetrokken. Aan het aanhouden van reserves zijn kosten verbonden. De al jaren durende Europese Solvency-operatie gaat over de verplichte reserves van verzekeraars in internationaal verband. Het Verbond wil wat dat betreft niet dat de Nederlandse sector meer 14

15 reserves moet aanhouden dan in andere landen is voorgeschreven, want dat schaadt de concurrentiepositie. Maar dat gebeurt wel nu onze wetgever het Theoretisch Solvabiliteitcriterium (TSC) heeft ingevoerd. Daarom pleit het Verbond voor een zo spoedig mogelijke invoering van Solvency II, om aan de ongelijke invulling van de regelgeving in Europa door nationale interim maatregelen een einde te maken. Met name in de lagere regelgeving die in de loop van 2014 geconsulteerd wordt, zitten nog diverse hete hangijzers, zoals de kapitaaleisen voor de gesecuritiseerde hypotheken (RMBS-en), waartegen het Verbond zich verzet. Beperking van regeldruk en toezicht Het Verbond is wars van verstikkende lagen met regels. En er komt heel veel nationale en Europese wet- en regelgeving op verzekeraars af. Die voorschriften kosten verzekeraars veel tijd, geld en energie en dat gaat ten koste van andere prioriteiten zoals IT- en administratiecapaciteit, van innovatie. Om precies te weten om hoeveel het gaat bij naleving- en toezichtskosten, heeft het Verbond in 2013 een onderzoek gestart. Daaruit zou kunnen blijken dat de overheid de kosten van wet- en regelgeving in haar eigen impact assessments structureel te laag inschat. In de loop van 2014 zullen de resultaten van dit onderzoek met de stakeholders worden besproken. Het Verbond blijft ook in 2014 alle relevante nationale en Europese toezichtregelgeving, alsmede issues op het gebied van toezicht, kritisch monitoren en beoordelen. De uitgangspunten van het Verbond zijn maximale harmonisatie van regels binnen Europa, om zoveel mogelijk een gelijk speelveld te krijgen, en effectief extern toezicht. Bovendien wil het Verbond voorkomen dat regels voor banken min of meer automatisch ook voor verzekeraars gelden. In dit verband is de functie van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren belangrijk, want het is een degelijk en als uitstekend geclassificeerd Keurmerk. Als de AFM dit erkent, zou dat tot vermindering van toezichtlasten voor verzekeraars met het Keurmerk kunnen leiden. De kosten van toezicht zullen ook in 2014 punt van aandacht blijven in de adviserende panels van AFM en DNB. regels voor banken niet automatisch van toepassing op verzekeraars Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs zijn belangrijk voor de sector. In 2014 wordt in kaart gebracht welke opleidingen relevant zijn voor de verzekeringsbranche, en wordt de netwerkstructuur inzichtelijk gemaakt van stakeholders waarmee samenwerking kan leiden tot onderwijs dat aansluit op de (behoeften van) de verzekeringsbranche. Voor zover toepasbaar binnen, en naar de wens van de verzekeringspraktijk, ondersteunt het Verbond komend jaar de activiteiten van ACIS (Amsterdam Centre for Insurance Studies). Die zullen voornamelijk liggen op het monitoren van kwaliteit en output, op het signaleren van kansen en leden informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van wetenschapsbeleid. Tegelijk is de nieuwe masteropleiding bij ACIS van start gegaan per 1 oktober en heeft een verdubbeling in het aantal aanmeldingen plaatsgevonden. 15

16 Beleid in Uitvoering Schade Schadeverzekeringen vormen voor de klant de mantel van veiligheid en zekerheid in het dagelijks leven. Zonder een groot aantal schadeverzekeringen zou het bestaan van menigeen niet goed denkbaar zijn. Niet voor niets heeft de campagne van de sector die dit jaar in de media te zien zal zijn, het motto: Fijn dat we verzekerd zijn. Dit betekent dat zekerheid, veiligheid, goede schadeafhandeling (waaronder informatie), en preventie de kernbegrippen vormen van het beleid van de sector Schade. Voor komend jaar worden tal van Safety Deals voorbereid. De ergernissen en wensen van consumenten die het Verbond in discussies met consumenten in 2013 heeft opgehaald, worden in 2014 concreet uitgewerkt voor de verschillende schadeverzekeringen. De uitkomsten daarvan worden meegenomen in de verschillende verbeterprogramma s. De aandacht voor een snellere afwikkeling van schade bij aansprakelijkheid blijft daarom onverminderd hoog. In dit kader maakt het Verbond samen met BBz-FNV een standaard-vraagstelling voor de medische expertise in beroepsziektendossiers die door alle partijen gebruikt kan worden. Dit jaar gaat een proef van start met deze vraagstelling. Alles wijst erop dat de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA) bijdraagt aan het versnellen van de afwikkeling van verzekeringskwestie met betrekking tot medische fouten. Verzekeraars pakken de punten op die uit de expertmeeting in 2013 naar voren zijn gekomen om de positie van het slachtoffer te verbeteren en te zorgen voor een snellere en betere afwikkeling van een incident. Ten opzichte van 2010 blijken letseldossiers sneller te worden afgehandeld. Dat is goed nieuws. Deze resultaten kunnen verder verbeteren als de suggesties voor goede behandelingspraktijken en tips voor een voortvarende letselschadebehandeling door de markt worden opgepakt. De Letselschade Raad heeft de suggesties al overgenomen en bij alle deelnemers onder de aandacht gebracht. De eerste stappen om te komen tot een nieuwe diepteanalyse in 2014 zijn inmiddels gezet. Aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekeraars hebben een werkprocedure opgesteld voor de eerste drie maanden van de letselschadebehandeling. Zo wordt duidelijk wie welke stappen zet, met als doel de gehele afwikkeling slacht offergerichter en doelmatiger te maken. Meer veiligheid voor oudere automobilisten Ouderen voelen zich niet alleen onveiliger in het verkeer dan andere groepen, ze lopen ook daadwerkelijk een hoger risico. Samen met Veilig Verkeer Nederland gaat het Verbond onderzoeken hoe de veiligheid van oudere automobilisten kan worden verbeterd. 16

17 17

18 Beleid in Uitvoering Per 1 januari 2014 kunnen ook slachtoffers van asbestose een beroep doen op een verzekeringsvergoeding. Het Convenant Instituut Asbestslachtoffers wordt uitgebreid met deze aan mesothelioom verwante ziekte. Hoe veiliger het gedrag en de omgeving, hoe minder schade en dus hoe minder kosten. Daarom zullen komend jaar ongevalsdata met behulp van de Mobielschademelden-app worden aandacht voor snelle afwikkeling schade blijft hoog geregistreerd. Een nieuw brom- en snorfietsenconvenant met BOVAG, RAI en andere partijen moet ertoe leiden dat ongevallen met deze voertuigen verminderen. Met Veilig Verkeer Nederland bekijkt het Verbond hoe oudere automobilisten zo lang mogelijk veilig aan het verkeer kunnen blijven deelnemen. Afgelopen jaren hebben meer dan eens grote stukken van Nederland onder water gestaan door overstroming, en moesten mensen vanwege overstromingsgevaar hun huis uit. De leden van het Verbond waren eind 2012 dan ook enthousiast over het plan om te komen tot een basisdekking tegen overstromingsschaden. Alle (brand)verzekeraars zouden in deze overstromingsverzekering moeten samenwerken omdat het risico anders onverzekerbaar is. Maar de Autoriteit Consument & Markt (AC&M) bleek minder enthousiast over het concept, juist vanwege die voorgenomen samenwerking. Het gevolg van de negatieve zienswijze van de AC&M is geweest dat het Verbond heeft moeten besluiten het project te stoppen. Vooralsnog dus geen overstromingsverzekering in ons land. 18

19 Op het Nationaal Verkeerscongres heeft het Verbond met zijn partners gesproken over betere registratie van verkeersongevallen. Het Verbond streeft ernaar dat vanaf 2015 alle verkeersongevallen via de Mobielschademelden-app van het Verbond geregistreerd worden. De politie gaat deze app de komende tijd ook gebruiken om ongevallen beter en sneller te kunnen registreren. Verzekerden krijgen voortaan één keer per jaar bericht over het aantal zuivere schadevrije jaren dat bij de eigen verzekeraar is opgebouwd. Per 1 januari 2016 gebeurt dit aan de hand van een vaste terugvaltabel. Hiermee hebben verzekerden voortaan duidelijkheid over het aantal zuivere schadevrije jaren bij overstap naar een andere verzekeraar. alle schademeldingen straks via Mobielschademelden-app In 2013 lanceerde het Verbond de website met informatie en een digitale checklist over het voorkomen van brand(stichting). Later werd de site uitgebreid met de checklist Veilig ondernemen en een overzicht van brandgevaarlijke werkzaamheden. Een ander voorbeeld van de aandacht voor brandpreventie is het inspectie-instrument VIER. Dat werd ontwikkeld om de controle op brandveiligheid van elektrische installaties te bevorderen. Bovendien neemt het Verbond samen met de Brandwondenstichting, Brandweer Nederland, het ministerie van Veiligheid en Justitie en First Alert deel aan de jaarlijkse Brandpreventieweken. Met diverse stakeholders is gewerkt aan het Actieplan Stalbranden met Ladingdiefstal uit vrachtwagens is een veiligheidsprobleem dat steeds groter wordt. Nu kost dat de samenleving ongeveer 350 miljoen euro per jaar. Verzekeraars, Transport en logistiek Nederland (TLN) en de verladersorganisatie EVO hebben de handen ineen geslagen om dit probleem een halt toe te roepen. Een speciale website geeft chauffeurs en ondernemers informatie over preventiemaatregelen. de bedoeling de elektra in stallen te verbeteren. Om het probleem van waterschades door leidingbreuk te beteugelen, heeft het Verbond met vertegenwoordigers van de inspectie- en installatiebranche twee expertmeetings Dweil georganiseerd. Preventie op dit punt wordt verder ontwikkeld in de vorm van samenwerking bij toedrachtonderzoek/het terugdringen van loze brandmeldingen en bij het ontwikkelen, onderhouden en uitdragen van brandpreventietools. Bovendien herziet het Verbond de samenwerking met het CCV en de eigen rol in de bijhorende activiteiten, zodat keurmerk en certificering optimaal blijven 19

20 Beleid in Uitvoering functioneren. Ook wordt de in 2013 succesvol geïntroduceerde Risicomonitor verder uitgebreid zodat met de inzichten en expertise van de branche een optimale bijdrage kan worden geleverd aan schadepreventie. rechtsbijstandverzekeraars als eerste met e-kantonrechter Verder gaat het Verbond een Safety Deal sluiten die ertoe moet leiden dat meubilair minder brandbaar geproduceerd wordt. In het najaar 2013 zijn de rechtsbijstandverzekeraars als eerste in Nederland gestart met de ekantonrechter: een digitale manier van procederen. Een groot voordeel hiervan is dat rechtsbijstandverzekeraars zich al goed kunnen voorbereiden op de verdergaande digitalisering van de rechtspraak. Het Europees Hof heeft rechtsbijstandverzekeraars er overigens op gewezen dat de beperkte manier waarop zij invulling geven aan de vrije advocaatkeus die de klant heeft, dient te veranderen. Daarmee zijn zij aan de slag gegaan. In 2013 is weer een aantal nieuwe beveiligde truckparkings gecertificeerd. Bovendien is de registratie van ladingdiefstallen intussen vereenvoudigd. Resultaat is dat het aantal ladingdiefstallen was gehalveerd in de zomer van Met de stichting Salvage en de nucleaire faciliteit Nog altijd blijkt een deel van de ongevallen op de weg niet of niet goed geregistreerd te worden. Dat moet beter. Dan kunnen hulpdiensten en overheden sneller en beter maatregelen treffen na een ongeval, of nog beter: ongevallen voorkomen. Met dit doel heeft op initiatief van politie, Verbond en verkeerskundig ict-bureau VIA een grote groep organisaties afgesproken ongevallenregistratie te verbeteren. 20

maatschappelijk verslag

maatschappelijk verslag maatschappelijk verslag 20 07 toekomst verzekerd Dit is een print van het online maatschappelijk verslag 2007, gepubliceerd op 15 mei 2008. Inhoud Delta Lloyd Groep maatschappelijk verslag 2007 1 Mvo:

Nadere informatie

Concept-Agenda AFM 2015. Met concept begroting 2015

Concept-Agenda AFM 2015. Met concept begroting 2015 Concept-Agenda AFM 2015 Met concept begroting 2015 CONSULTATIEVERSIE 20 oktober Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 DAS Holding N.V. Ondernemersdesk: Eén persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers Hanan Drieënhuizen, manager Ondernemersdesk: Ondernemers willen snel en eenvoudig hun weg vinden

Nadere informatie

Jaarverslag AFM 2013 SAMENVATTING

Jaarverslag AFM 2013 SAMENVATTING Jaarverslag AFM 2013 SAMENVATTING SAMENVATTING Deze samenvatting van het AFM jaarverslag 2013 laat schematisch per thema zien wat de AFM in 2013 heeft gedaan om haar doelstellingen te realiseren en wat

Nadere informatie

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan Jaarplan 2015 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 6 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s 7 6 7 8 2 Opzet jaarplan 3 Missie, visie, kernwaarden 3.1 Missie 3.2 Visie 3.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Sterke speler in het SSM Scherpe analyse Alert op integriteit Transparant waar mogelijk. Visie DNB toezicht 2014-2018

Sterke speler in het SSM Scherpe analyse Alert op integriteit Transparant waar mogelijk. Visie DNB toezicht 2014-2018 Sterke speler in het SSM Scherpe analyse Alert op integriteit Transparant waar mogelijk Visie DNB toezicht 2014-2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitdagingen voor de Nederlandse financiële sector 8 2.1

Nadere informatie

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 WIE A ZEGT, MOET OOK B ZEGGEN OVER BEWUSTE KEUZES MAKEN, COMMITMENT EN DOORPAKKEN INHOUD Inleiding 1 Bestaansrecht en doelgroep 2 Omgevingsbeeld en visie 2.1 De centrale

Nadere informatie

Rapport Pensioen in duidelijke taal

Rapport Pensioen in duidelijke taal Rapport Pensioen in duidelijke taal Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, juni 2012 Inhoud Samenvatting Lijst van aanbevelingen 1. Inleiding 2. Uitgangspunten 3. Algemene aanbevelingen

Nadere informatie

2014 a.s.r. jaarmagazine

2014 a.s.r. jaarmagazine 2014 a.s.r. jaarmagazine Colofon Het Jaarmagazine is een uitgave van: Inhoudsopgave ASR Nederland N.V. Archimedeslaan 10 Postbus 2072 3500 HB Utrecht www.asrnederland.nl Redactie Corporate Communicatie

Nadere informatie

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview jaargang 21 2015 nr. 1 een uitgave van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt De stelling: Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst!

Nadere informatie

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Verbond van Verzekeraars december 2014 Mee met de tijd Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Inhoud Mee met de tijd 3 1 Doelstelling en ambitie 4 2 Inventarisatie en analyse: sterktes, zwaktes, trends

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Pensioen in eigen hand Pagina 8 Pensioenadviseurs terug in de schoolbanken Pagina 10 Nieuw steunpilaren pensioenstelsel Pagina 13 Alternatief richting

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Woord vooraf... 3. Nederlands Uitgeversverbond... 4. Groep Algemene Uitgevers... 12. Groep Educatieve Uitgeverijen...

Inhoudsopgave. Woord vooraf... 3. Nederlands Uitgeversverbond... 4. Groep Algemene Uitgevers... 12. Groep Educatieve Uitgeverijen... 2013 Inhoudsopgave Woord vooraf.... 3 Nederlands Uitgeversverbond.... 4 Economische en Juridische Zaken... 4 Sociale Zaken.............................8 NUV Academy.... 10 Afdeling Communicatie....11 Groep

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Inleiding en samenvatting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een wezenlijk deel van ondernemerschap. MVO loont, voor bedrijven en voor de samenleving.

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Zeventigjarige federatie is de tijd ver vooruit

Zeventigjarige federatie is de tijd ver vooruit Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 0 N U M M E R 5 M E I / J U N I 2 0 1 0 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 5 Preventiedag 2010 Zeventigste

Nadere informatie

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014 Tijd voor Ziel in de Zorg Jaarverslag VvAA 2014 In dit jaarverslag zijn onder andere foto s van onze leden afgebeeld, dit uiteraard met toestemming van de betreffende leden. Inhoudsopgave 001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

Jaarverslag BNP Paribas Cardif B.V.

Jaarverslag BNP Paribas Cardif B.V. Jaarverslag BNP Paribas Cardif B.V. Inhoud 1. KEY FIGURES BNP PARIBAS CARDIF SCHADEVERZEKERINGEN N.V... 3 2. KEY FIGURES BNP PARIBAS CARDIF LEVENSVERZEKERINGEN N.V.... 4 3. VERSLAG VAN DE RADEN VAN COMMISSARISSEN.....

Nadere informatie

Actieprogramma. Iedereen doet mee

Actieprogramma. Iedereen doet mee Actieprogramma Iedereen doet mee Inhoud Woord vooraf 3 1. Inleiding 5 2. Waarom is participatie zo belangrijk? 7 3. De doelstellingen: wat willen we bereiken? 11 4. Project Iedereen Doet Mee 13 5. De inzet

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Innovatieagenda rechtsbestel (#innovatierechtsbestel)

Innovatieagenda rechtsbestel (#innovatierechtsbestel) Innovatieagenda rechtsbestel (#innovatierechtsbestel) 1. Betere geschiloplossing voor de burger Een kenmerk van een goed functionerend rechtsbestel is dat burgers met een geschil zo goed mogelijk worden

Nadere informatie

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003 LANGER GEZOND LEVEN Ook een kwestie van gezond gedrag Oktober 2003 2 Inhoudsopgave Leeswijzer Deel I Volksgezondheid en gezond leven 1. Waarom een nota preventiebeleid? 1.1 Gezondheid belangrijk voor burger

Nadere informatie