Medewerkersonderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Medewerkersonderzoek"

Transcriptie

1 Eindrapport Medewerkersonderzoek i.k.v. toekomstverkenning DEN 2014 Inhoud Inleiding... 3 Businessmodel... 4 Samenvatting interviews... 5 Pluspunten... 5 Minpunten... 5 Toekomst... 5 Conclusie... 6 Overzicht product/dienstconcepten... 7 Kennisbank... 7 Consultancy... 7 Educatie... 8 Projectorganisatie... 8 Monitoring... 9 Evenementenbureau... 9 Detachering... 10

2 2

3 Inleiding Als onderdeel van de toekomstverkenning van DEN 1, is ook een onderzoek onder de medewerkers van DEN gehouden. Doel van dit onderzoek was om hen in de gelegenheid te stellen om op basis van hun ervaring: hun mening op het functioneren van DEN als ondersteunende instelling naar de sector te geven hun visie op de toekomstige vorm van kwaliteitszorg voor digitaal erfgoed te formuleren. DEN heeft een platte organisatie. De directeur heeft de opdracht gegeven tot het medewerkersonderzoek en beoordeelt voorliggend eindrapport. Hij was niet betrokken bij de inhoudelijke uitvoering. Sinds 2013 werkt DEN in twee teams. Het eerste team is verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg, de kerntaak van DEN tot en met Alle zes medewerkers kwaliteitszorg zijn betrokken bij het onderzoek. Ook de stafmedewerker en (tijdelijke) communicatiemedewerkers (t.t.v. het onderzoek 3) hebben een bijdrage geleverd. De projectorganisatie Erfgoed en Locatie vormt, tot einde project in 2015, een tweede team binnen DEN. Telkens één vertegenwoordiger uit dit team heeft aan de verschillende fases van het onderzoek deelgenomen. Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van het mede door DEN voor de erfgoedsector ontwikkelde BMICE stappenplan 2. In een gezamenlijke sessie werd het business model canvas voor DEN ingevuld (zie bijlage 1). Deze invuloefening is uitgewerkt in een overkoepelend business model zoals beschreven in het eerste hoofdstuk. Het initiële business model diende als uitgangspunt voor afzonderlijke gesprekken met alle medewerkers over de positieve en minder positieve eigenschappen van het huidige functioneren van DEN, de rol van DEN binnen kwaliteitszorg voor digitaal erfgoed in de toekomst en welke producten/diensten en organisatie daarbij mogelijk zijn. De samenvatting daarvan vormt het tweede hoofdstuk van dit rapport. De producten en diensten die uit de interviews naar voren kwamen als relevant voor de toekomst van DEN, zijn getoetst met behulp van de Fit&Viability check uit het BMICE stappenplan. Een overzicht per dienst is samengebracht in het afsluitende hoofdstuk. Het document is gebruikt door de visitatiecommissie en dient als input voor de op te stellen toekomstscenario s voor DEN. 1 Zie overkoepeld plan 2 Business Model Innovatie Cultureel Erfgoed, 3

4 Businessmodel In de eerste gezamenlijke sessie is het businessmodel van DEN geïnventariseerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van het businessmodel canvas van Osterwalder 3. De ruwe versie van deze invulsessie is te zien in bijlage 1. Bij het opstellen van dit eindrapport is een synopsis gemaakt op basis van een beter inzicht dat het onderzoek heeft opgeleverd. Het canvas toont de twee afzonderlijke, maar sterk samenhangende preposities van het kenniscentrum voor digitaal erfgoed, elk met hun eigen onderscheidende kernwaarden. De twee bijhorende doelgroepen, erfgoedinstellingen en overheid, geven goed de positionering aan van DEN als brug tussen beleid en praktijk. Grotendeels parallel daaraan ook het onderscheid tussen individueel, instellingsbelang en gezamenlijk, sectorbelang waartussen DEN ook bemiddelt. Het feit dat erfgoedinstellingen partner zijn bij het realiseren van kwaliteitszorg voor de sector en, omgekeerd, uitvoerings- en koepelorganisaties de makelaarsfunctie van DEN voor erfgoedinstellingen mogelijk maken, laat ook zien hoezeer beide preposities verweven zijn. 3 4

5 Samenvatting interviews Pluspunten De meeste medewerkers noemden weinig verrassend betrouwbare kennis en expertise gedocumenteerd in de kennisbank als propositie van DEN om op verder te bouwen. Ieder twee keer genoemd werden de visie en het netwerk van DEN als van toegevoegde waarde voor de klantgroepen. Eenmalig werden genoemd DE BASIS, adviezen die DEN geeft en haar rol als deskundig projectpartner. Als primaire klantgroep blijven medewerkers bij de erfgoedinstellingen, met nadruk op de kleinere. Ook leveranciers hebben belang bij de aanwezigheid van DEN. DEN wordt in haar huidige rol geaccepteerd vanwege een paar bijzondere eigenschappen. Onafhankelijk werd daarbij vaak genoemd. Verder: gewild om mee samen te werken, sectoroverstijgend, benaderbaar, flexibel naar buiten en tegelijk stabiel van binnen. Minpunten Maar medewerkers waren ook kritisch. Op de organisatorisch vlak zagen twee van hen gedeeltelijke financiering via projectsubsidie als bedreiging voor de kerntaak. DEN doet (te) veel, waardoor aandacht versnippert. Ook miste iemand een duidelijk mandaat om problemen in de sector op te lossen. Verder kan de effectiviteit van de diensten van DEN omhoog. Er is nog te weinig bewustzijn in de sector van de waarde ervan. Juist voor bewustzijn helpen tastbare producten: publicaties en tools. Voor het bieden van een handelingsperspectief is de Kennisbank erg groot en op onderdelen soms verouderd. Medewerkers meenden dat de aanpak zou verbeteren als DEN minder theoretisch, meer praktische en technisch onderbouwde kennis biedt. Twee van hen wilden meer contact met de doelgroep. Sommigen willen daarvoor meer gebruik maken van de sociale media, anderen vinden dergelijke contacten te indirect. Toekomst Voor de toekomst gingen de gesprekken vaak over diensten waar een verdienmodel mogelijk lijkt. In het verlengde van de kennisfunctie ziet een meerderheid van de medewerkers ruimte voor (betaald) advies op maat. Zelf de handen vuilmaken door tijdelijke inzet van DEN-ners in andere organisaties levert ook geld en tegelijk praktijkervaring op. Een andere vorm van actieve kennisoverdracht die lucratief kan zijn volgens een aantal van hen is een rol voor DEN in het opleiden van de sector. Evenementen organiseren draagt ook bij aan opleiden van de sector en er is ervaring met het succesvol voorbereiden en uitvoeren ervan. Tenslotte zou de capaciteit van DEN om een onafhankelijk oordeel te vellen volgens sommigen te gelden kunnen worden gemaakt door het houden van audits. Het is de mening van het personeel dat voor bepaalde activiteiten binnen de traditionele taak in kwaliteitszorg een vergoeding aan de klant kan worden gevraagd. Twee keer werd daarbij het beoordelen van project(aanvragen) genoemd; één keer monitoring, normering en coördineren van verschillende belangen. 5

6 Een aantal medewerkers ziet ook mogelijkheden om het werkterrein van DEN in de toekomst te verbreden tot buiten de erfgoedsector. Naar cultuur in de breedte of de publieke sector (ook ten behoeve van meerdere ministeries). Omgekeerd kan gedacht worden aan aansluiting bij bestaande kwaliteitszorg voor fysiek erfgoed, maar dat acht eigenlijk niemand wenselijk. Conclusie Eerste conclusie op basis van alle discussies die met afzonderlijke medewerkers zijn gevoerd kan zijn dat DEN beschikt over een deskundig, betrokken en creatief team. Daaruit kwamen veel verschillende ideeën en meningen naar voren. Voor de mening van het team over toekomst van kwaliteitszorg rond digitaal erfgoed en de rol van DEN daarbij volgen hieronder een aantal gedeelde conclusies. Kwaliteitszorg blijft een belang van de overheid die daar (mede) in investeert. De overheid die daarop wordt aangesproken hoeft niet beperkt te blijven tot het ministerie van OCW. De transitie naar (semantisch)interoperabiliteit en duurzaamheid is een vraagstuk dat de hele publieke sector treft. Daar ligt een belang ook voor andere beleidsterreinen en lagere overheden. De missie van DEN is niet heilig. Bovendien is onafhankelijkheid ook maar relatief. DEN zou zich meer moeten laten leiden door de vraag vanuit erfgoedinstellingen. Organisaties zoals FARO, PACKED, CT en Geonovum zijn daar al verder in. Erfgoedinstellingen gaan niet structureel meebetalen aan kwaliteitszorg voor digitaal erfgoed. Hooguit is een vrijwillig bijdrage haalbaar. Instellingen zijn goedbeschouwd partners van DEN als het gaat om kwaliteitszorg. Ook al zijn ze zich daarvan nog onvoldoende bewust om de prepositie van DEN als kennismakelaar op werkelijke waarde de schatten. De overheid kan dat stimuleren door naast, of in plaats van, financiering randvoorwaarden te stellen (normering). Eindgebruikers hebben ook een belangrijke stem als het belang van digitaal erfgoed moet worden uitgedragen, zowel richting overheid als sector. DEN kan instellingen stimuleren dat belang duidelijker te laten doorklinken. Zelf kan DEN heel kritisch kijken naar efficiënte inzet van overheidsmiddelen. Dat een actieve rol in kwaliteitszorg via advies, onderwijs en projecten in de praktijk effectiever is dan passief kennis aanbieden blijkt een breed gedeelde mening onder het personeel. Het vinden van een nieuwe balans tussen beide rollen lijkt een voorwaarde voor de tevredenheid van medewerkers ook na

7 Overzicht product/dienstconcepten Kennisbank Omschrijving: geselecteerde verzameling kwaliteitsinstrumenten waar erfgoedinstellingen benodigde kennis, ervaring en hulpmiddelen vinden. Onderverdeeld in projectenbank, kennisdossiers en ICT- en instellingenregister. DE BASIS bestaat uit een selectie van standaarden en richtlijnen waaraan instellingen minimaal moeten voldoen. Status: centraal product dat door DEN vanaf 2005 is opgebouwd. Meer dan twee derde van de erfgoedprofessionals kent de kennisbank. Eén derde gebruikt de verschillende onderdelen 4. Oordeel: De kennisbank vinden medewerkers heel goed passen binnen de huidige organisatie. Wel is het onderhoud arbeidsintensief. Het is een unieke prepositie voor de primaire doelgroep, maar medewerkers zijn niet overtuigd dat dat voor DEN een grote klanttevredenheid oplevert. Ook zien ze geen sterke relatie met het succes van de instellingen. Om het gebruik van de kennisbank zoveel mogelijk te stimuleren, wil men geen geld vragen voor het gebruik. Het belang voor de sector achten medewerkers hoger. De kennisbank helpt bij het succes van digitaal erfgoed en geeft DEN een groot bereik in de sector, al is het contact indirect. Toekomst: de betrouwbare kennis en expertise die DEN beheert, is haar belangrijkste toegevoegde waarde en de kennisbank is daarin het duidelijkste product. Een toekomst zonder kennisbank is ondenkbaar. Financiering ervan door gebruikers zien medewerkers niet zitten. Partners zoals de hubs zouden er wel aan kunnen bijdragen. Medewerkers denken door de omvang te verminderen het onderhoud efficiënter te maken. Ook wordt het eindproduct daarmee beter bruikbaar. De kennis zou meer renderen als DEN het actiever uitdraagt via consultancy, projecten en detachering. Consultancy Omschrijving: adviseren met kennis, ervaring en hulpmiddelen die voldoen aan een specifieke behoefte van (een groep) erfgoedinstellingen. Status: Instellingen en overheid doen al regelmatig een beroep op DEN om te adviseren over specifieke vraagstukken. De frequentie lijkt toe te nemen. Dat doen medewerkers in de vorm van vragen beantwoorden, bezoek ontvangen, projectvoorstellen toetsen (zie ook monitoring), presentaties geven, workshops leiden en rapporten schrijven. Meestal presenteren ze daarvoor geen rekening, hooguit voor gemaakte kosten. Klanten zijn tevreden over de adviesdienst van DEN. Oordeel: medewerkers zien consultancy als logische uitbreiding van de kennisfunctie van DEN. Wel vinden ze zich zelf niet bij uitstek geschikt voor dergelijke dienstverlening. De organisatie denkt dat consultancy zeer waardevol is voor de erfgoedinstellingen en dat geldt ook voor de sector als geheel. Er zijn nog wel vragen over hoe DEN zich kan onderscheiden van bestaande private adviseurs om niet marktverstorend te werken. Toekomst: de handen en hersens van medewerkers binnen DEN jeuken om actief onze kennis en expertise in te zetten. Ook denkt men met consultancy een brug te kunnen slaan tussen theorie en 4 Zie klanttevredenheidsonderzoek

8 de praktijk van de sector. Consultancy draagt bij aan de toepasbaarheid van het passieve kennisaanbod in de kennisbank. Als adviseur denken medewerkers makkelijker onze onafhankelijkheid te kunnen bewaken dan bij detachering en projecten. Educatie Omschrijving: georganiseerde overdracht van kennis en vaardigheden relevant voor de algemene praktijk van erfgoedinstellingen. Dat kan door direct als docent op te treden, door docenten te trainen en/of door leermateriaal te leveren. Status: Educatie is een wijds begrip. Altijd al heeft DEN bijgedragen aan informele kennisoverdracht door het geven van presentaties. DEN organiseert ook bijeenkomsten voor informele kennisoverdracht (zie evenementenbureau). Als non-formeel geldt de betaalde medeverantwoordelijkheid van DEN voor de commerciële training van GO-opleidingen en nieuw dit jaar het management development programma met financiering van OCW. In het formele onderwijs geven medewerkers incidenteel college op HBO (Reinwardt Academie) en academisch niveau, meestal zonder vergoeding. Oordeel: Educatie is een markt en vanuit die gedachte is het logisch om er op in te zetten nu DEN op zoek is naar nieuwe verdienmodellen. Medewerkers vinden onderwijs goed passen, hoewel ze ook voor dit product vinden dat relevante competenties moeten worden verbeterd binnen DEN. Een rol van DEN bij educatie van de erfgoedprofessionals is van toegevoegde waarde, hoewel toch niet iedereen overtuigd is van het verdienmodel voor DEN. Beter opgeleide professionals komen ook de sector ten goede. Over andere toegevoegde waarden van educatie voor OCW als hoeder van de sector zijn medewerkers minder overtuigd. Toekomst: Educatie lijkt een wat losstaand werkgebied te zijn binnen DEN. Ook complementair aan de kennisbank, maar meer gericht op versterking van de blijvende expertise van de erfgoedinstellingen dan oplossing van een actueel probleem zoals consultancy en detachering. Beide richtingen kunnen prima naaste elkaar bestaan. Wel lijkt een beter inzicht in het business model een voorwaarde om te kiezen voor investeringen in educatie. Projectorganisatie Omschrijving: verwerven en mede uitvoeren van een project in de erfgoedsector. Status: al sinds DE BASIS voert DEN interne activiteiten projectmatig uit. Vanaf 2009 verwerft DEN ook externe projectfinanciering aanvullend op de vanaf dat jaar verminderde basisfinanciering van OCW. Bronnen voor financiering zijn de (internationale) overheden en publieke fondsen. Tot op heden is DEN vrij selectief en participeert alleen in projecten die direct bijdragen aan de kernactiviteiten. Oordeel: medewerkers vinden zichzelf goed gekwalificeerd voor een rol als projectaanvrager en partner, waarbij de aansluiting bij de missie van DEN iets minder scoort. In projecten zien ze de meerwaarde van DEN vooral in het overzicht en bijbehorende contacten die ze meebrengen. De toegevoegde waarde voor instellingen beoordelen medewerkers iets groter dan voor de sector als geheel. Logisch omdat deelname aan projecten niet bij alle (kleine) instellingen past. Er is wel twijfel of het projectgeld dat beschikbaar is (EU!) voldoende bijdraagt aan instellingen in Nederland. Er is een risico dat DEN teveel afdrijft van haar primaire doelgroep. 8

9 Toekomst: projecten vormen vrijwel zeker een element van de toekomst van DEN. Projecten geven toegang tot nieuwe kennis. Op dit moment is internationaal veel meer financiering beschikbaar dan nationaal. Dat knelt met de nationale rol van DEN. Uitdaging ligt in selectief blijven bij het soort projecten en, eenmaal betrokken, kritisch blijven op de bijdrage vanuit de projecten aan het succes van ook kleinere instellingen in Nederland. Omdat projecten zelden 100% financiering bieden en acquisitie investeringen vergt, lijkt een zekere basisfinanciering voor DEN onmisbaar. Onderzocht zou kunnen worden hoe organisaties zoals Kennisland, Mediamatic en, recentelijk, Het Nieuwe Instituut dat doen. Monitoring Omschrijving: toetsing voor erfgoedinstellingen van organisatie, project, product of dienst. Status: vanaf 2005 een vaste activiteit binnen de kwaliteitszorg van DEN. Sinds 2009 een speerpunt waaraan via aanvullende projectfinanciering aandacht is besteed in (Meer) Digitale Feiten, enumerate en dit jaar Europeana V3. Oordeel: medewerkers zien monitoring vooral als dienst aan de overheid vanuit het sectorbelang: het kunnen beschikken over betrouwbare globale informatie. Er is nog onvoldoende bewustwording en/of maatschappelijke druk bij instellingen om prioriteit te geven aan statistieken, prestatieindicatoren en benchmarking. Laat staan dat DEN een verdienmodel op monitoring kan realiseren. Over de vraag hoe goed monitoring past bij DEN wordt verschillend gedacht. Dit hangt samen met de vraag waar de monitoring zich op richt: het proces of het eindproduct. Toekomst: monitoring lijkt alleen te kunnen worden voortgezet als overheden hier structureel in willen investeren. Aan de andere kant biedt het een goede basis voor onze positie in netwerken van (internationale) kenniscentra. In combinatie met een vorm van certificering (zie DE BASIS) of projectadvisering (zie consultancy) is er wellicht geld op termijn te verdienen, maar het vaststellen van beoordelingscriteria en het toetsen daarvan in één organisatie lijkt niet wenselijk. Evenementenbureau Omschrijving: organisatie van congressen, workshops en studiedagen voor kennisoverdracht. Status: DE conferentie is sinds 2005 een sterk merk gebleken. Vanaf 2009 ook internationaal als DISH. Ook heeft de organisatie veel succesvolle kleinere bijeenkomsten op haar naam staan. Veelal werden evenementen kostendekkend georganiseerd. Wel staat de laatste jaren deze dienst onder druk. Vooral de jaarlijkse grote conferentie legt een groot beslag op de kleine organisatie. Voor DISH2013 lag daarom de organisatorische verantwoordelijkheid bij HNI. Oordeel: vanuit deze historie beoordelen medewerkers van DEN positief voor zowel passendheid (Fit) als toegevoegde waarde (Viability) van evenementen. Opnieuw vormt overzicht en breed netwerk een goede basis om interessante bijeenkomsten te plannen. Voor succesvolle uitvoering op grote schaal heeft DEN volgens sommigen nog wel aanvullende expertise nodig. Twijfel is er of er nog veel winst valt te halen op het gebied van kennisdisseminatie als DEN meer optreedt als evenementenbureau. Ook is er twijfel of andere organisaties DEN zouden inhuren voor het organiseren van bijeenkomsten, wat een voorwaarde lijkt om voldoende economische baten te realiseren. 9

10 Toekomst: bijeenkomsten blijven belangrijk als middel voor fysieke kennisoverdracht en netwerken. Daadwerkelijke ontwikkeling richting een evenementenbureau ligt minder voor de hand. Eerder wil DEN de organisatorische kant uitbesteden aan een betrouwbare partner zodat medewerkers kunnen focussen op de inhoud, ter ondersteuning van de kernactiviteiten van kennisbank en educatie. Detachering Omschrijving: tijdelijke personele inzet in de uitvoering bij een (consortium van) erfgoedinstellingen tegen vergoeding. Status: DEN heeft nog geen ervaring met betaald werk in opdracht en (mede)verantwoordelijkheid voor uitvoering. Wel zijn er overeenkomsten met het werken in projecten, maar daarbij is er geen sprake van langdurige werken in een andere organisatie. Oordeel: medewerkers oordelen begrijpelijk vrij positief over de toegevoegde waarde van dit nieuwe product voor de erfgoedinstellingen. Meer nog dan bij consultancy zet men de kennis van DEN in de praktijk in waardoor die weer in waarde toeneemt. Men ziet wel concurrentie, maar medewerkers zijn toch van mening dat een gedetacheerde DEN-ner bijdraagt aan het succes van instellingen en hen positiever over DEN zal laten oordelen. Ook is het verdienmodel sterk. Verrassender is de verwachte meerwaarde voor de sector bij de meesten. Eén medewerker vreest dat een gedetacheerde eerder kiest voor het belang van zijn opdrachtgever dan voor een groter algemeen belang. Minder overtuigd zijn medewerkers van onze uitgangspositie: kan DEN de omslag maken naar het werken in opdracht in het veld? Toch vinden twee medewerkers onze kennis en competenties juist een sterk punt. Toekomst: ondanks het wisselend oordeel over de waarde van detachering vanuit DEN voor het veld, lijkt dit product toch iets om op in te zetten zeker als er geen of weinig basisfinanciering beschikbaar is. Ook met basisfinanciering blijft het interessant om te onderzoeken of uitwisselen van personele kennis met gesloten beurzen een rol kan spelen in de toekomst van DEN. Professionals uit het veld tijdelijk bij DEN en DEN-medewerkers die hun kennis vergroten in de praktijk van een erfgoedinstelling of instelling overstijgend project. 10

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Vergelijking student company - CE Ondernemerschap opgesteld door Stichting Jong Ondernemen en Kenniscentrum Handel 2 juli 2013

Pagina 1 van 7. Vergelijking student company - CE Ondernemerschap opgesteld door Stichting Jong Ondernemen en Kenniscentrum Handel 2 juli 2013 Vergelijking student company - CE Ondernemerschap opgesteld door Stichting Jong Ondernemen en Kenniscentrum Handel 2 juli 2013 A. Inleiding Veel opleidingen werken al jaren met de programma s van Stichting

Nadere informatie

Projectplan MKB Roadmaps 3.0

Projectplan MKB Roadmaps 3.0 Projectplan MKB Roadmaps 3.0 In 2013 is MKB Roadmaps voor het eerst opgestart, met als doelstelling om (aspirant) ondernemers te helpen om de zakelijke kant van hun innovatie te ontwikkelen. Wegens succes

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

Inhoud EEN NIEUWE FORMULE 3

Inhoud EEN NIEUWE FORMULE 3 Inhoud EEN NIEUWE FORMULE 3 WAT IS BURO LUIKEN? 5 UW VOORDEEL 7 VOOR WIE INTERESSANT? 9 UW INVESTERING 11 DIGITAAL ONDERNEMEN 13 BUSINESSPARTNERS 15 PASSIE, MISSIE, VISIE 17 CONTACT 19 Welkom! Buro Luiken

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 en verder Stichting Bestuurlijke Diversiteit Nederland

Beleidsplan 2013 en verder Stichting Bestuurlijke Diversiteit Nederland Beleidsplan 2013 en verder Stichting Bestuurlijke Diversiteit Nederland Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 1 2. Missie & Kernwaarden 2 3. Actuele situatie 3 4. 2013 en verder 3 Stichting Bestuurlijke Diversiteit

Nadere informatie

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Gemeentelijke regie Het Rijk heeft kaders opgesteld

Nadere informatie

Handelingsadviezen O&O

Handelingsadviezen O&O Auteurs Laatst gewijzigd Licentie Webadres Mari Schoffelen ; ; 01 June 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/75289 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting 1 1. Inleiding In 2014 was het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. In 2014-2018 wordt wereldwijd stilgestaan bij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Hoewel Nederland neutraal

Nadere informatie

Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde. Uw businessmodel voor de toekomst

Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde. Uw businessmodel voor de toekomst Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde Uw businessmodel voor de toekomst Missie: economische groei door versterken van innovatie in het MKB Concurrentiekracht van Nederland versterken Innovatie in het MKB

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Perspekt jaarplan 2014

Perspekt jaarplan 2014 Perspekt jaarplan 2014 Externe versie Inleiding Perspekt is een algemeen erkend en gerespecteerd kwaliteitsinstituut voor het terrein zorg in relatie tot wonen en welzijn. Perspekt wil toonaangevend zijn

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

ICT: Zelf doen of uitbesteden?

ICT: Zelf doen of uitbesteden? WHITEPAPER ICT: Zelf doen of uitbesteden? De groeiende rol van ICT in het onderwijs geeft schooldirecteuren de nodige kopzorgen. Digitaal lesmateriaal, laptops of ipads voor elke leerling, goede wifi in

Nadere informatie

Het digitale informatielandschap van de toekomst. Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den.

Het digitale informatielandschap van de toekomst. Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den. Het digitale informatielandschap van de toekomst Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den.nl Opzet presentatie: Wat is DEN? Digitale informatiemaatschappij

Nadere informatie

Hoe vergroten we de waarde van digitale cultuur en digitaal erfgoed? Marco de Niet Digitaal Erfgoed Nederland

Hoe vergroten we de waarde van digitale cultuur en digitaal erfgoed? Marco de Niet Digitaal Erfgoed Nederland Hoe vergroten we de waarde van digitale cultuur en digitaal erfgoed? Marco de Niet Digitaal Erfgoed Nederland Cultuur in Beeld Rotterdam, 7 december 2016 Bovensectorale ondersteunende instelling in de

Nadere informatie

Decentralisatie-uitkering Programma Economische Zelfstandigheid

Decentralisatie-uitkering Programma Economische Zelfstandigheid Decentralisatie-uitkering Programma Economische Zelfstandigheid Doel Het programma heeft als doel om de economische zelfstandigheid van vrouwen te vergroten door hen te stimuleren om stappen te zetten

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

M E T A P L U S T R A I N I N G A D V I E S C O A C H I NG

M E T A P L U S T R A I N I N G A D V I E S C O A C H I NG 1 P R O F E S S I O N E E L A D V I S E R E N Programmaconcept Om succesvol te zijn in een organisatie is beheersing van de eigen vakdiscipline niet voldoende. Veel professionals waaronder staf- en beleidsmedewerkers

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Visie Registerplein. Kwaliteit van sociale professionals. (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6

Visie Registerplein. Kwaliteit van sociale professionals. (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6 Visie Registerplein Kwaliteit van sociale professionals (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6 Onze Missie Registerplein draagt bij aan de borging en verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten HAALT MEER UIT ONDERWIJS Uw partner in Brede School activiteiten Dit is WIJS! WIJS vindt dat leren vooral leuk moet zijn. Vanuit deze gedachte verbinden we educatie en entertainment aan elkaar. Door een

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek Digitaal Erfgoed Nederland Resultaten klanttevredenheidsonderzoek lagroup 22 juli 2014 - Stephen Hodes en Birte Querl 2014-028 pr 04 Inhoud Inleiding 3 Context en methodologie 5 Resultaten klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Kaartspel EVC als strategische keuze

Kaartspel EVC als strategische keuze Kaartspel EVC als strategische keuze Doel van het kaartspel: Inzicht krijgen in waar je als EVC-aanbieder naar toe wilt gaan en hoe je perspectief voor de toekomst ontwikkelt. Ga je wel of niet door met

Nadere informatie

Ecological Management Foundation

Ecological Management Foundation Ecological Management Foundation Beleidsplan Frederik Claasen In opdracht van Bestuur EMF December 2013 Projectnummer 2047 Ecological Management Foundation C/o Aidenvironment Barentszplein 7 1013 JN Amsterdam

Nadere informatie

Op weg voor mensen en werk

Op weg voor mensen en werk Op weg voor mensen en werk uitzenden outplacement re-integratie loopbaanadvies www.personeelsned.nl Wie is PersoneelsNed PersoneelsNed zorgt voor mensen èn werk. Een tweeledige en belangrijke doelstelling!

Nadere informatie

Leve de competente coach!

Leve de competente coach! Silvia van Schaik-Kuijer Leve de competente coach! Van competentieanalyse naar ontwikkelplan Inhoud Voorwoord 9 Inleiding 11 Deel 1 Algemene informatie over Leve de competente coach! Coachen en coachcompetenties:

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

PROGRAMMAINDICATOREN SD3B. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

PROGRAMMAINDICATOREN SD3B. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling PROGRAMMAINDICATOREN SD3B Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling INLEIDING Interreg Vlaanderen-Nederland meet de value for money van ingediende projecten of projecten in uitvoering onder andere af

Nadere informatie

Partners in maatschappelijk verantwoord adviseren. position paper

Partners in maatschappelijk verantwoord adviseren. position paper Partners in maatschappelijk verantwoord adviseren position paper Platform voor Indicatie en Advies Sinds juni 2011 bestaat het Platform voor Indicatie en Advies. In het Platform voor Indicatie en Advies

Nadere informatie

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH Roadmap Institute for Positive Health April 2016 Stichting IPH INTRODUCTIE VAN DE IPH ROADMAP De IPH roadmap schetst de resultaten die IPH de komende jaren wil realiseren. De weg naar de resultaten toe

Nadere informatie

Geef inhoud aan gemeentelijk beleid

Geef inhoud aan gemeentelijk beleid Geef inhoud aan gemeentelijk beleid met kennis, advies en trainingen van MOVISIE Decentralisatie van de jeugdzorg, de overheveling van de functie- begeleiding uit de AWBZ, de komst van de Wet Werken naar

Nadere informatie

Samenvatting. Zie hiervoor het werkplan van de Evaluatie- en adviescommissie passend onderwijs 2008-2012. ECPO, oktober 2008.

Samenvatting. Zie hiervoor het werkplan van de Evaluatie- en adviescommissie passend onderwijs 2008-2012. ECPO, oktober 2008. Rapport 827 Jaap Roeleveld, Guuske Ledoux, Wil Oud en Thea Peetsma. Volgen van zorgleerlingen binnen het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs. Verkennende studie in het kader van de evaluatie

Nadere informatie

Klantonderzoek: de laatste inzichten!

Klantonderzoek: de laatste inzichten! : de laatste inzichten! Hoe tevreden bent u over de door ons bedrijf geleverde producten en diensten? Veel bedrijven gebruiken deze vraag om de klanttevredenheid te meten. Op een schaal van zeer ontevreden

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

Opgericht in Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Kwesties/doelen Inschatten van de noden

Opgericht in Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Kwesties/doelen Inschatten van de noden www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche TRANSFORMANDO (SPAIN) Opgericht in 1998 Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Coöperatieve Dienstverlener voor maatschappelijke organisaties Internationaal

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Maak je eigen professionaliseringsplan!

Maak je eigen professionaliseringsplan! DAG VAN DE LERAAR 5 OKTOBER 2013 Maak je eigen professionaliseringsplan! Een minicursus Sectorraad Hoger Onderwijs CNV Onderwijs Academie Maak je eigen professionaliseringsplan! 1. Inleiding In de CAO

Nadere informatie

Het Studiesuccescentrum Koersen op succes 2015-2016

Het Studiesuccescentrum Koersen op succes 2015-2016 Ik wil succesvol studeren! Het Studiesuccescentrum saxion.nl/succesvolstuderen saxion.nl/studysuccessfully Het Studiesuccescentrum (SSC) coacht, ondersteunt en verbindt zodat de student zo succesvol mogelijk

Nadere informatie

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan Masterclass Business Model Canvas gebruiken bij communicatie Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan De laatste jaren hanteren organisaties steeds vaker het Business Model Canvas

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

Fianne Konings en Marjo Berendsen over Culturele instellingen en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs door Jacolien de Nooij

Fianne Konings en Marjo Berendsen over Culturele instellingen en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs door Jacolien de Nooij Fianne Konings en Marjo Berendsen over Culturele instellingen en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs door Jacolien de Nooij De publicatie van Fianne Konings, Culturele instellingen en een doorlopende

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Medewerker personeel en arbeid

Medewerker personeel en arbeid Medewerker personeel en arbeid Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatierapport Kunstraad Groningen Steller M.M.A. Blom De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 62 50 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6616761 Datum Uw brief van

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

Wat doet het Diabetes Fonds precies?

Wat doet het Diabetes Fonds precies? Het Diabetes Fonds 1 miljoen Nederlanders heeft diabetes, een ziekte die je je gezondheid en toekomst afneemt. Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom ziet het Diabetes Fonds het als zijn belangrijkste

Nadere informatie

SAMENVATTING EVALUATIE PROGRAMMA SCHAKEL!

SAMENVATTING EVALUATIE PROGRAMMA SCHAKEL! SAMENVATTING EVALUATIE PROGRAMMA SCHAKEL! Aanleiding Het Vervangingsfonds voert regelmatig grootschalige projecten of programma s uit om een extra impuls te geven aan de aanpak van het ziekteverzuim in

Nadere informatie

Korte informatie HVK examenkandidaten

Korte informatie HVK examenkandidaten Korte informatie HVK examenkandidaten Geachte kandidaat, Hartelijk dank voor uw aanmelding bij de DNV GL HVK portal. U bent geregistreerd. U kunt beginnen met het aanleveren van de gevraagde documenten.

Nadere informatie

Online Zelfevaluatie. Instituut voor Governance & Leiderschap. Voor Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen

Online Zelfevaluatie. Instituut voor Governance & Leiderschap. Voor Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen 2015 2015 Online Zelfevaluatie Voor Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen Gebruiksvriendelijk, veilig, effectief en kostenbesparend Instituut voor Governance & Leiderschap Vele positieve reacties

Nadere informatie

De Rotterdam, één van de hoofdgebouwen van de gemeente Rotterdam.

De Rotterdam, één van de hoofdgebouwen van de gemeente Rotterdam. De Rotterdam, één van de hoofdgebouwen van de gemeente Rotterdam. 1 Hoe heeft Rotterdam IB aangepakt en welke lessen zijn daaruit te trekken: valkuilen en beren. 2 De nieuwe organisatie: 5 primaire proces

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 3.6 Evalueert de geboden ondersteuning

3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 3.6 Evalueert de geboden ondersteuning Specificaties Medewerker Maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Onderzoeksvaardigheden Training In elk werkgebied kan onderzoek plaatsvinden. Voorbeelden: onderzoek naar het welzijn

Nadere informatie

>Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon:

>Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon: Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon: 030-2040851 >Profiel Kenmerk >16.072 Onderwerp > Functie- en competentieprofiel Bestuurder-Directeur

Nadere informatie

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Ministerie van VROM Kennisplein Omgevingsvergunning Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag Interne postcode IPC 660 http://omgevingsvergunning.vrom.nl

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Op weg naar een robuust businessmodel in de sociale werkvoorziening, WWB re-integratie en arbeidsmatige dagbesteding

Op weg naar een robuust businessmodel in de sociale werkvoorziening, WWB re-integratie en arbeidsmatige dagbesteding Op weg naar een robuust businessmodel in de sociale werkvoorziening, WWB re-integratie en arbeidsmatige dagbesteding Sint-Michielsgestel, september 2013 door Kevin de Haas & Drs. Tom de Haas CMC Inhoudsopgave

Nadere informatie

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Datum: 20 februari 2012 Ons kenmerk: JK1.12.009 Begeleidingsmodel Werknemer in opleiding Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Wout Schafrat Gijs van de Beek Preventie en duurzaamheid

Nadere informatie

Notitie toetsingsprocedure Initiële aanvraag EQUAL

Notitie toetsingsprocedure Initiële aanvraag EQUAL Notitie toetsingsprocedure Initiële aanvraag EQUAL Het totale proces: algemeen Bij de beoordeling van de aanvraag door het Agentschap SZW worden twee toetsingsmomenten onderscheiden. initiële aanvraag

Nadere informatie

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011 CKE koers 214 van care naar share Eindhoven, september 211 Doelstellingen CKE heeft in mei deze verkenning gestart naar aanleiding van de druk op het subsidie en de wens adequaat in te kunnen spelen op

Nadere informatie

Highlight, online management simulatie

Highlight, online management simulatie Highlight, online management simulatie assessment van managementeffectiviteit en -vaardigheden Analyses van beroepsspecifieke eisen tonen aan dat het goed kunnen uitvoeren van organisatorische en planningstaken

Nadere informatie

POWERED BY BEPURE. Elke dag beter

POWERED BY BEPURE. Elke dag beter POWERED BY BEPURE Elke dag beter Hallo zelfvertrouwen! Hallo inzicht! Hallo POWERED BY BEPURE Elke dag beter Innoveren is kansen zien en deze omzetten in producten of diensten die uw klanten echt willen.

Nadere informatie

meer werk of meerwaarde? Pps bij scholenbouw in Nederland

meer werk of meerwaarde? Pps bij scholenbouw in Nederland meer werk of meerwaarde? Pps bij scholenbouw in Nederland Overweegt u nieuwbouw of renovatie van een school? Deze folder geeft u inzicht in wat publiekprivate samenwerking (pps) bij scholen inhoudt. Wanneer

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Kwaliteit en Vergelijkbaarheid

Samenvatting projectplan Kwaliteit en Vergelijkbaarheid Projectdoelstellingen resultaten De doelstelling van het project Kwaliteit en is het vergroten van het lerend vermogen van de veiligheidsregio s en het verbeteren van de samenwerking. Door kwaliteitszorg

Nadere informatie

1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding

1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding 1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding De afsluitende bijeenkomst van het Leonardo-project Key to Mobility vond plaats in september 2011. Het resultaat van het project was een trainingscursus

Nadere informatie

Hogere omzet met loyale klanten

Hogere omzet met loyale klanten m e t e n, w e t e n é n v e r b e t e r e n Hogere omzet met loyale klanten Luistert u naar uw klant? Staat uw klant écht centraal? Gaat u de dialoog aan met uw klant om verbeteringen te bespreken? In

Nadere informatie

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen.

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. ERP, CRM, workflowmanagement en documentmanagement systemen, ze hebben één ding gemeen: Veel van de

Nadere informatie

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist Adresgegevens: Meent 93a 3011 JG Rotterdam 010 41 40 282 Voor algemene informatie over Carrièrewinkel Projecten: www.carrierewinkel.nl E-mail: info@carrierewinkel.nl

Nadere informatie

Resultaten NNEK Beleggingsonderzoek 2011

Resultaten NNEK Beleggingsonderzoek 2011 Resultaten NNEK Beleggingsonderzoek 2011 Inleiding NNEK organiseert al jaren een beleggingsonderzoek onder de financieel adviseurs met wie ze samenwerkt. Doel is om te bepalen wat het sentiment is onder

Nadere informatie

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ sformulier voor de projectvoorstellen. sformulier projectvoorstellen KFZ Callronde: Versie 14-02-13 Instelling: Naam project: 1) Algemeen Het beoordelingsformulier wordt gebruikt om de projectvoorstellen

Nadere informatie

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Zaakgericht Werken; de oplossing voor het digitaliseringsvraagstuk? Veel organisaties zijn ervan overtuigd dat Zaakgericht Werken (ZGW) essentieel is

Nadere informatie

Rapport over de functie van Dirk Demo

Rapport over de functie van Dirk Demo Rapport over de functie van Dirk Demo Publicatiedatum: 14 februari 2014 Leeswijzer Dit rapport omschrijft de functie van 'Dirk Demo' zoals die door The PeopleFactory - Demo omgeving is vastgesteld en geeft

Nadere informatie

Nieuwe arrangementen in (zorg)vastgoed. Workshop 3 van 4

Nieuwe arrangementen in (zorg)vastgoed. Workshop 3 van 4 Nieuwe arrangementen in (zorg)vastgoed Workshop 3 van 4 7 november 2013 Programma Presentatie: Draaiknoppen t.b.v. een gezonde zorgexploitatie - Inclusief inkomen cliënten en gevolgen voor zorg-/diensten

Nadere informatie

MAC Midden-Brabant platform voor zorginnovaties

MAC Midden-Brabant platform voor zorginnovaties platform voor zorginnovaties Ontwikkeling Business Case MAC 25 november 2010 Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van De Ideale Connectie (REAP) Pagina: 2 Business Case De business case

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting De levensverwachting van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) is gemiddeld 13-30 jaar korter dan die van de algemene bevolking. Onnatuurlijke doodsoorzaken zoals

Nadere informatie

Franchise WerkAdvies. zelfstandig ondernemen als bedrijfsadviseur en samenwerken met ervaren professionals

Franchise WerkAdvies. zelfstandig ondernemen als bedrijfsadviseur en samenwerken met ervaren professionals Franchise WerkAdvies zelfstandig ondernemen als bedrijfsadviseur en samenwerken met ervaren professionals Bedrijfsadviesbureau met een brede klantenkring WerkAdvies is een bedrijfsadviesbureau dat zich

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014 FUNCTIEDOCUMENT CONTEXT De afdeling Planning & Control richt zich op de effectieve en efficiënte uitvoering van planning & controlcyclus governance, financiering & treasury en risicomanagement. De medewerker

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Succesvolle doorstroom mbo hbo in Noord-NL. Agnes Meijer 26 januari 2017

Succesvolle doorstroom mbo hbo in Noord-NL. Agnes Meijer 26 januari 2017 Succesvolle doorstroom mbo hbo in Noord-NL Agnes Meijer 26 januari 2017 Samenwerking mbo hbo in Noord-NL Brug bouwen tussen twee bewegende oevers zodat mbostudenten een grotere kans op studiesucces hebben

Nadere informatie

Een korte handleiding

Een korte handleiding Een korte handleiding Inleiding Je gaat deelnemen of bent in elk geval geïnteresseerd in deelname aan een kennisuitwisseling gefaciliteerd door E-motive. Zo n uitwisseling kan bestaan uit het bijwonen

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Langdurige zorg: evaluatie van het eerste jaar onafhankelijke ondersteuning van cliënten met een WLZ-indicatie of hun vertegenwoordigers

Langdurige zorg: evaluatie van het eerste jaar onafhankelijke ondersteuning van cliënten met een WLZ-indicatie of hun vertegenwoordigers Langdurige zorg: evaluatie van het eerste jaar onafhankelijke ondersteuning van cliënten met een WLZ-indicatie of hun vertegenwoordigers Sinds 1 januari 2015 hebben cliënten met een WLZ-indicatie het recht

Nadere informatie