MASTERPLAN INNOPEDIA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MASTERPLAN INNOPEDIA"

Transcriptie

1 MASTERPLAN INNOPEDIA Auteurs: ir. Herbert P.T. Zwanen, SBR Jan Willem van de Groep, SEV Maurice Coen, SEV Datum: 1 november 2011

2 EXTERN SUMMARY EnergieSprong EnergieSprong is een programma dat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/ WWI wordt uitgevoerd door de SEV, Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting. De looptijd van het programma is van 2010 tot EnergieSprong wil alle partijen in de gebouwde omgeving in beweging zetten om innovatief naar energiegebruik te kijken. Dat moet leiden tot een sprong naar grootschalige toepassing van duurzame energie en een forse reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen. Om de doelstellingen van EnergieSprong te halen dient de juiste kennis bij de juiste mensen beschikbaar te zijn. Enerzijds dient EnergieSprong-kennis beschikbaar te zijn, anderzijds dient reeds bestaande kennis beter en door mensen gebruikt te gaan worden. Dit zijn nu taken voor Innopedia. Initiatiefnemer van Innopedia is EnergieSprong. Het een living document waarin alle relevante zaken betreffende Innopedia kunnen worden gebundeld is gezamenlijk opgesteld door Jan Willem van de Groep (programmaregisseur bij SEV en opdrachtgever ), Maurice Coen (projectmanager Innopedia) en Herbert Zwanen (projectmanager SBR). De inhoud van het Masterplan is verzameld door middel van een groot aantal interviews, vijf werksessies en meerdere besprekingen, die hebben plaatsgevonden in de periode van november 2010 tot en met oktober Innopedia Innopedia is de voorlopige werktitel voor een digitale kennisdelingsplek rond energiezuinig bouwen en renoveren met een hoge ambitie (minimaal 45% reductie). Innopedia wil professionals helpen kennis over energiezuinig bouwen met een hoog ambitieniveau te vinden, te delen en te ontwikkelen. Doelstelling van Innopedia is bouwprofessionals met elkaar te verbinden om kennis te ontwikkelen en om kennis te ontsluiten op een zodanig wijze dat er meer innovatie ontstaat gericht op energiezuinig bouwen en het realiseren van, in toenemende mate, energiezuinige gebouwconcepten. Eenieder pakt wat nodig is om knelpunten op te lossen en/ of innovaties te realiseren. Ook kan Innopedia een rol spelen in het realiseren van de verbinding tussen het onderwijs en het bedrijfsleven om kennis over energiezuinig bouwen (door) te ontwikkelen en in te zetten. Innopedia is een wereld, waar mensen, kennis en tools samenkomen. Innopedia als kennissen- en kennisplatform. Innopedia gaat in nauwe samenwerking met de gebruikers verder uitgebouwd worden. De ervaringen en nieuwe inzichten die continu worden opgedaan zijn leidend voor de (door)ontwikkeling van Innopedia. De onderdelen waaruit Innopedia bestaat zijn: 1. Het Framework. Voor wie doen we wat, waarom en met welk doel. 2. De Tools. Deze gaan gebruikt worden voor het ontsluiten, delen, (door)ontwikkelen e.d. van kennis en het verbinden van kennissen. Een flink aantal van die tools kan nu al gerealiseerd worden, zoals een projectendatabase, een scraptool voor 2

3 woningcorporaties, kennis- en informatieportals en zoekmogelijkheden in de Wizerdatabase 3. De Samenhang. Oftewel de infrastructuur. De tools staan niet op zich. Er zijn essentiële verbindingen. De tools zijn verbonden en hebben samenhang. Het betreft zowel technische samenhang als de samenhang vanuit het perspectief van de gebruiker of de kennis. Definitie tool Innopedia: een verzamelnaam voor een digitaal instrument dat via internet bereikbaar en te gebruiken is. En staat voor alle mogelijke verschijningsvormen; voor een website, blog, wiki, forum, rekenhulp, epub-boek, videostream, App en alle andere denkbare en toekomstige vormen. Innopedia bestaat uit nieuw te ontwikkelen en reeds bestaande tools. De nieuw te bouwen tools zijn onder te verdelen in twee groepen, namelijk: 1. tools bestemd voor een specifieke doelgroep met een specifieke functie 2. tools die ontstaan doordat er winst op het gebied van samenhang is te boeken, bijvoorbeeld door kennis en/ of functies van bestaande tools te combineren. In onderstaande figuur staat de bouwtekening van Innopedia. Omgeving Innopedia Innopedia ondersteunt de gehele bouwketen, te weten: 1. Klant/ opdrachtgever 2. Ontwerpend 3. Engineerend 4. Uitvoerend 5. Toeleveranciers 3

4 6. Beherend 7. Financiers 8. Overige betrokkenen, zoals Vereniging Eigen Huis en energiebedrijven Innopedia richt zich primair op de ambitieuze koplopers (innovators) op het gebied van energiezuinig bouwen, zodat potentiële energiezuinig bouwers (early adopters) geïnspireerd raken en gefaciliteerd worden. Het betreft zowel renovatie/ bestaande bouw als woningbouw als utiliteitsbouw als gebiedsontwikkeling. De kennis die door Innopedia ontsloten wordt is afkomstig uit vier verschillende bronnen, namelijk: 1. gevalideerde kennis rechtstreeks afkomstig van experts, kennisleveranciers en/ of Wizer 2. kennis uit EnergieSprong-projecten 3. door EnergieSprong ontwikkelde kennis voor specifieke doelgroepen 4. kennis uit - in-the-cloud - kennis(netwerken) en communities 5. kennis afkomstig van een groot aantal andere relevante websites De kans op succes van Innopedia neemt toe naarmate het meer en betere oplossingen biedt voor bestaande knelpunten op het gebied van energiezuinig bouwen en het ontwikkelen en opleveren van vooruitstrevende energiezuinige concepten en gebouwen. Voor de (door)ontwikkeling van Innopedia is het daarmee van belang dat een oplossing wordt geboden voor de volgende bestaande knelpunten: 1. Gebrek aan samenwerking 2. Verkeerde aansturing 3. Door de bomen is het bos niet meer te zien 4. Gebrek aan feiten en cijfers 5. Gebrek aan ervaringsgegevens 6. Onvoldoende inspiratie 7. Gebruikersperspectief ontbreekt Realisatie Innopedia De realisatie van Innopedia verloopt in vier stappen, te weten: Stap 0: Projectvoorbereiding Stap 1: Voorbereiding vaststellen te ontwikkelen tools en randvoorwaarden en samenhang waarmee rekening moet worden gehouden. Stap 2: Realisatie en oplevering ontwikkelen Framework en tools Stap 3: Gebruik en monitoring borgen invloed van gebruikers op (door)ontwikkeling en identificeren nieuwe initiatieven Om deze vier stappen goed te doorlopen wordt vanzelfsprekend ook invulling gegeven aan algemeen projectmanagement. 4

5 Innopedia richt zich in de beginfase op de koplopers in de markt. Er worden in eerste instantie tools ontwikkeld die EnergieSprong-experimenten ondersteunen en die de kennis die daarin wordt opgedaan, ontsluit. De overige tools zullen voornamelijk rond deze kennis ontwikkeld worden. Het realiseren van Innopedia bestaat zoals gezegd uit het realiseren van het Framework en de afzonderlijke tools. En dat zijn stuk voor stuk projecten op zich. Elke tool kent een eigen doelgroep, eigen functionaliteiten en een eigen toepassingsgebied. Voor elk ontwikkeltraject wordt daarom een project gestart. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een gestandaardiseerde werkwijze. Daarmee wordt de kwaliteit gewaarborgd, en wordt verder de aanwezige samenhang benut en wordt rekening gehouden met de geldende uitgangspunten en randvoorwaarden. Nieuwe tools worden in vijf stappen gerealiseerd, te weten: Stap 0: Projectstart Stap 1: Diagnose Stap 2: Leveranciersselectie Stap 3: Ontwikkeling Stap 4: Nazorg Het inpassen van bestaande tools volgt in principe dezelfde route als het ontwikkelen van een nieuwe tool, maar dan in een sterk vereenvoudigde vorm. Voor het ontwikkelingsproces van Innopedia wordt gewerkt met persona s. Persona s zorgen voor focus, zijn goed te onthouden, bieden een gemeenschappelijk doel en zijn dwingend in het voor ogen houden van de toekomstige gebruiker. Het gebruik van persona s biedt daarmee houvast. Voor de (door)ontwikkeling van Innopedia zijn de volgende zeven persona s gekozen: 1. Projectmanager (intern); klant/ opdrachtgever 2. Architect; ontwerpend 3. Constructeur Concept; engineerend 5

6 4. Installatie engineer; engineerend 5. Hoofdaannemer bouwbedrijf; uitvoerend 6. Fabrikant/ producent; toeleverancier 7. Gebouwbeheerder (corporatie); beherend Groeipad Innopedia Innopedia volgt het volgende groeipad: 1. In eerste instantie is een bètaversie van Innopedia gemaakt waarmee bestaande kennis ontsloten wordt ter ondersteuning van de EnergieSprong-experimenten. Deze versie is in samenwerking met Wizer, van SBR ontwikkeld en op 1 april 2011 gelanceerd, 2. Eind 2011 komt er concrete kennis voort uit de lopende experimenten. Dan is ook een eerste versie van het Framework gereed, waarin tools met deze kennis zijn opgenomen. Vanaf dan kunnen meerdere typen tools in Innopedia worden geplaatst en kan het Framework zich verder ontwikkelen. 3. Halverwege 2012 is Innopedia volledig operationeel. Dan ondersteunt Innopedia ook het creëren van kennis. Het biedt communities die experimenten uitvoeren de mogelijkheid om een virtuele werkplaats in te richten met instrumentarium om het ontwikkelen van kennis, diensten en tools te ondersteunen. 4. Eind 2013 is alle kennis uit de EnergieSprong-experimenten aanwezig en is Innopedia gereed voor de volgende fase. 5. Vanaf 2014 is Innopedia volwassen en wordt het t/m 2015 beheerd en beschikbaar gehouden as it is. De tools die onderdeel zijn van Innopedia kennen elk een eigen toekomst. Sommige tools zijn eigendom van organisaties, waarmee wordt overeengekomen dat zij de fase vanaf 2014 verder invullen. Voor de andere tools is tijdens de ontwikkelfase vastgesteld hoe de toekomst wordt ingevuld. 6. Voor de periode na 2015 moeten aanvullende plannen worden ontwikkeld. Projectorganisatie, planning en budget De projectorganisatie voor de (door)ontwikkeling van Innopedia bestaat uit: opdrachtgever, Jan Willem van de Groep stuurgroep: Jan Willem van de Groep, Maurice Coen projectleider: Maurice Coen projectteam: Maurice Coen, Herbert Zwanen. Op afroep aangevuld met specialisten op het gebied van onder andere techniek, interaction design, e.d. programmateam EnergieSprong: Lex de Boer, Jan Willem van de Groep, Claudia Laumans, Jasper van de Munckhof en Ivo Opstelten. Zoals hiervoor aangegeven verloopt het realiseren van Innopedia via vier stappen. Per stap worden onderstaande deliverables opgeleverd. Deliverables stap 0: Projectvoorbereiding 1., versie 2.0; Projectorganisatie Innopedia; Beschrijving werkwijze en voorwaarden ontwikkeling tools; Afstemming met communicatiemanager EnergieSprong; Budget ontwikkeling tools en Innopedia; Projectplanning t/m juni 2012;

7 Deliverables stap 1: Voorbereiding 1. Geprioriteerde lijst met te realiseren tools; Geprioriteerde lijst met in te passen tools; Richtlijn over samenhang tussen doelgroepen, kennis en tools; Richtlijn over samenhang techniek tussen en voor tools; Deliverables stap 2: Realisatie en oplevering 1. Framework Innopedia; Minimaal 1 nieuwe tool per programmaregisseur; Minimaal 5 ingepaste bestaande tools; Deliverables Stap 3: Gebruik en monitoring 1. Geprioriteerde lijst bestaande tools; Aanpassingen samenhang kennis en doelgroepen; Aanpassingen samenhang gebruikers; Aanpassingen technische samenhang; Redactie en beheer; doorlopend Voor de ontwikkeling van Innopedia, zoals beschreven in dit is benodigd: In onderstaande tabel zijn de bedragen per jaar gespecificeerd Totaal 1. Framework inclusief Innopedia-Wizer 2. Hosting Beheer Redactie Toolontwikkeling Projectmanagement

8 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING TOTSTANDKOMING MASTERPLAN ENERGIESPRONG INNOPEDIA Inleiding Innopedia 0.1 en Wizer Visie en doelstellingen Omgeving Innopedia Vergezicht en perspectieven Randvoorwaarden AANPAK EN REALISATIE Inleiding Ontwikkelvisie Tools en samenhang Model realisatie Innopedia Uitgangspunten realisatie Communicatie Succesvoorwaarden Projectorganisatie, planning en budget CONTACTGEGEVENS BIJLAGE I GEPRIORITEERDE LIJST BESTAANDE TOOLS BIJLAGE II GEPRIORITEERDE LIJST MET TE REALISEREN NIEUWE TOOLS BIJLAGE III IDEEËN VOOR TOOLS INNOPEDIA BIJLAGE IV ZEVEN TOOLS MET DENKRICHTING BIJLAGE V WERKWIJZE EN SJABLONEN REALISATIEPROJECTEN 8

9 1. INLEIDING Het een living document waarin alle relevante zaken betreffende Innopedia kunnen worden gebundeld is gezamenlijk opgesteld door Jan Willem van de Groep (programmaregisseur bij SEV en opdrachtgever ), Maurice Coen (projectmanager Innopedia) en Herbert Zwanen (projectmanager SBR). Innopedia is de voorlopige werktitel voor een digitale kennisdelingsplek rond energiezuinig bouwen en renoveren met een hoge ambitie (minimaal 45% reductie). Innopedia wil professionals helpen kennis over energiezuinig bouwen met een hoog ambitieniveau te vinden, te delen en te ontwikkelen. De doelstelling van dit is drieledig: 1. Een gestructureerde opsomming te geven van alle informatie van belang voor en samenhangend met Innopedia. Evenals het volledige randvoorwaardelijke en inhoudelijk kader voor Innopedia 2. Een planning op hoofdlijnen te geven op basis waarvan Innopedia de komende jaren kan worden gerealiseerd en doorontwikkeld. 3. Het formele living document te zijn waarin alle relevante zaken betreffende Innopedia kunnen worden gebundeld, waardoor de komende jaren op een consistente wijze kan worden gewerkt aan de doorontwikkeling van Innopedia. Centraal in de tot nu toe uitgevoerde activiteiten stond enerzijds het ontwikkelen van een gezamenlijk gedragen en kansrijke visie op Innopedia. Daarnaast is de bètaversie Innopedia ontwikkeld en op 1 april 2011 gelanceerd, De inhoud van dit is tot stand gekomen met belangrijke bijdragen van Monique Fransen, Sanne Roemen, Marrit van der Schaar en Elma Wolschrijn. In het volgende hoofdstuk wordt de totstandkoming van het toegelicht. Hoofdstuk 3 beschrijft het ambitieuze programma EnergieSprong, waaraan Innopedia een bijdrage levert. EnergieSprong beoogt de (markt)condities te scheppen voor een energieneutrale gebouwde omgeving in Nederland. In hoofdstuk 4 staat Innopedia centraal. Hier wordt ingegaan op de visie op en doelstellingen van Innopedia, de zoekmachine en het online kennisplatform voor de bouw Wizer, de omgeving van Innopedia, maar ook een vergezicht op Innopedia vanuit meerdere perspectieven. Hoofdstuk 5 ten slotte beschrijft welke tools beschikbaar komen voor Innopedia, de wijze waarop deze ontwikkeld en gerealiseerd gaan worden inclusief de daarbij behorende planning en het budget. 9

10 2. TOTSTANDKOMING MASTERPLAN De inhoud van dit Masterplan en de daarin opgenomen grondschets van Innopedia is tot stand gekomen door middel van een groot aantal interviews, vijf werksessies en meerdere besprekingen. De interviews, werksessies en besprekingen zijn gehouden in de periode van november 2010 tot en met oktober Er zijn interviews gehouden met stakeholders van de EnergieSprong, te weten: Lex de Boer, directeur SEV Jan Willem van de Groep, programmaregisseur EnergieSprong en projectleider Innopedia, SEV Jasper van den Munckhof, programmaregisseur EnergieSprong, SEV Ivo Opstelten, programmaregisseur EnergieSprong, SEV Daarnaast zijn interviews gehouden met inhoudelijk experts, te weten: Mark Damen, projectmanager Ketensamenwerking, SBR Gerben van Dijk, expert Duurzaam Bouwen, SBR Claudia Laumans, communicatiemanager, EnergieSprong, SEV Sanne Roemen, adviseur social media Perica Savanovic, programmamanager Ketensamenwerking, SBR Aan de vijf werksessies hebben deelgenomen: Wouter Borsboom, TNO Jan Willem Croon, Woonbron Mathijssen van Dijk, Welldesign Geurt Donze, WE Adviseurs Jan Willem van de Groep, SEV Claudia Laumans, SEV Quint Meijer, SEV Jasper van den Munckhof, SEV Conradine de Reus, ToDo 2.0 Sanne Roemen, OOMPH Marrit van der Schaar, SEV Sjoerd Klein Veldeman, BAM André Verschoor, Grontmij Vincent van Zantvoort, Kwerreveld dak 10

11 Aan de overige besprekingen hebben deelgenomen: Lex de Boer, SEV Maurice Coen, SEV Jan Willem van de Groep, SEV Claudia Laumans, SEV Jasper van den Munckhof, SEV Ivo Opstelten, SEV Tessie Vilé, SEV Ten slotte zijn onder andere ook nog de volgende bronnen geraadpleegd: Meerjarenplan EnergieSprong 2011, EnergieSprong Inventarisatie informatiebronnen en netwerken, New-Energy-Works Kansrijke aanpakken in gebouwgebonden energiebesparing, MeerMetMinder Jaarrapport 10-11, Bouwkennis Onderzoek effectiviteit kennisoverdrachtmiddelen 2007, Pego 11

12 3. ENERGIESPRONG EnergieSprong is een programma dat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/ WWI wordt uitgevoerd door de SEV, Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting. De looptijd van het programma is van 2010 tot EnergieSprong wil alle partijen in de gebouwde omgeving in beweging zetten om innovatief naar energiegebruik te kijken. Dat moet leiden tot een sprong naar grootschalige toepassing van duurzame energie en een forse reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen. De noodzaak voor deze energietransitie is een optelsom van vier simpele feiten: 1. De bronnen van fossiele energie zijn eindig. 2. De CO2-uitstoot is in de huidige omvang schadelijk. 3. De gebouwde omgeving benut zo n 41% van het totale energiegebruik. 4. De betaalbaarheid van woningen en andere gebouwen staat zwaar onder druk door de stijgende energielasten. Op weg naar een sectorbreed antwoord Deze feiten zijn algemeen bekend: duurzame energie en energiereductie vormen een maatschappelijk agendapunt. De bouwwereld heeft de afgelopen jaren niet stilgestaan. Verschillende bouwers en opdrachtgevers hebben hun nek durven uitsteken en zijn aan de slag gegaan met nieuwe, energiezuinige technieken en concepten. Toch blijft een adequaat, sectorbreed antwoord uit. In het licht van de huidige economische omstandigheden is het zaak dat veel meer partijen nu de voorsprong pakken in deze innovatieslag. EnergieSprong werkt met die partijen samen en richt zich daarbij zowel op de vraagzijde als op de aanbodzijde van de markt: corporaties, vastgoedeigenaren, beleggers, Verenigingen van Eigenaren (VvE s), particuliere eigenaren, gemeenten, ontwikkelaars, ontwerpers, aannemers en adviseurs. Daarbij beschouwt EnergieSprong integrale samenwerkingsvormen tussen makers en opdrachtgevers én tussen makers onderling als een keiharde voorwaarde voor succes. Learning by doing: EnergieSprong ondersteunt projecten EnergieSprong wordt gekenmerkt door learning by doing. EnergieSprong stimuleert de innovatie allereerst door concrete projecten te ondersteunen, financieel of procesmatig. Die ondersteuning betreft niet zozeer de technische aspecten, maar vooral de innovatie in het proces. Het kan gaan om woningbouw-, utiliteitsbouw- en gebiedsontwikkelingsprojecten, en zowel om nieuwbouw als om renovatie. EnergieSprong is daarmee voortdurend op zoek naar woningbouwprojecten met energieambities vanaf 45% reductie, nieuwbouw of (bij voorkeur) renovatie, geïnitieerd door corporaties, eigenaar-bewoners of VvE s. Daarnaast ondersteunt EnergieSprong een selectie van utiliteitsprojecten en een aantal gebiedsontwikkelingsprojecten. De keuze wordt in belangrijke mate bepaald door de vraag bij welk project vanuit opschalingperspectief de meeste (energie)winst te halen valt. Criteria Naast de eis dat ze een substantiële bijdrage leveren aan energiedoelen, moeten de geselecteerde projecten aan de volgende criteria voldoen: Ze hebben een hoge impact bij het denken over energiegebruik bij specifieke gebouwtypes. Ze zijn vernieuwend en opschaalbaar. 12

13 Na de experimentfase kunnen ze zelfstandig hun weg op de markt vinden. Alle kennis delen In ruil voor de ondersteuning worden de kennis en de ervaring die een project oplevert publiek bezit en landelijk gedeeld. EnergieSprong brengt mensen met kennis, ervaring en ideeën bij elkaar, soms virtueel, soms in levende lijve. Met als doel successen, fouten, mislukkingen en nieuwe inzichten te delen. Aanvullend doet EnergieSprong ook onderzoek en ontwikkelt tools waarmee partijen zelf aan de slag kunnen om energieambities waar te maken. En EnergieSprong probeert met overleg, advies of afspraken organisatorische belemmeringen in de markt weg te nemen. Wat levert EnergieSprong op? Het doel van EnergieSprong is marktrijpe concepten op te leveren die, via een reductie van 45% en vervolgens 60 %, uiteindelijk 80% energiezuiniger zijn dan hun traditionele voorgangers. Wanneer deze concepten worden opgeschaald naar landelijk niveau, zullen zij in 2030 een halvering van het energiegebruik in de gebouwde omgeving ten opzichte van 1990 bewerkstelligen. De bijbehorende paradigmaveranderingen zijn evidente daaraan gekoppelde doelen. Economisch belang energietransitie De economische waarde van deze innovatieslag is evident: de energietransitie biedt Nederlandse bedrijven nieuwe economische kansen. Bedrijven in de bouwsector die een duurzame, economische toekomst willen, moeten nu actie ondernemen en deel uitmaken van deze sprong. Voor bewoners, beheerders en gebruikers betekent de energietransitie dat de energielasten in de toekomst betaalbaar blijven. 13

14 4. INNOPEDIA 4.1 Inleiding Om de doelstellingen van EnergieSprong te halen dient de juiste kennis bij de juiste mensen beschikbaar te zijn. Enerzijds dient EnergieSprong-kennis beschikbaar te zijn, anderzijds dient reeds bestaande kennis beter en door mensen gebruikt te gaan worden. Dit zijn nu taken voor Innopedia. Innopedia een voorlopige werktitel voor een kennisdelingsplek rond energiezuinig bouwen en renoveren met een hoge ambitie (minimaal 45% reductie). Initiatiefnemer van Innopedia is EnergieSprong, In dit hoofdstuk worden alle voor de (door)ontwikkeling van Innopedia relevante onderwerpen behandeld. Eerst wordt kort ingegaan op de inmiddels beschikbare bètaversie van Innopedia die gebruik maakt van de zoekmachine Wizer. In paragraaf 4.3 worden de visie op en doelstelling van Innopedia beschreven. De omgeving en doelgroepen van Innopedia zijn uitgebreid en divers. Dit wordt uitgewerkt in paragraaf 4.4. Omdat Innopedia zich ook richt op het bijdragen aan het realiseren van doelstellingen op de middellange termijn wordt vervolgens een richtinggevend vergezicht met bijhorende verschillende perspectieven uitgewerkt. Ten slotte wordt aan het eind van dit hoofdstuk een opsomming gegeven van de randvoorwaarden die van belang zijn om van Innopedia een succes te maken. 4.2 Innopedia 0.1 en Wizer Inmiddels is in samenwerking met Wizer, van SBR de bètaversie van Innopedia ontwikkeld en op 1 april 2011 gelanceerd, Als bètaversie bevat Innopedia nu nog beperkte functionaliteit en inhoud, die echter steeds verder aangevuld wordt. Momenteel is op Innopedia informatie uit diverse bronnen te vinden. Innopedia bevat een zoekmachine die in diverse - open en besloten - databanken zoekt naar informatie over energiezuinig bouwen en renoveren. Innopedia maakt gebruik van bestaande bronnen. Deze bevatten gevalideerde, Wizer, en niet gevalideerde informatie, zoals websites en forums. Wizer is de zoekmachine van de bouw-, infra- en installatiebranche, die gefundeerde kennis kan vinden van gerenommeerde kennisleveranciers. Je kunt via Wizer zoeken in meerdere kennisbanken tegelijk. Deze zoekmachine heeft een unieke infrastructuur en navigatie, die dwars door de databanken van de aangesloten kennisleveranciers antwoorden kan vinden. Wizer gaat dus dieper dan gewone zoekmachines. Deze vooruitstrevende tool wordt aangeboden door de bouwbranche, zodat alle vakmensen uit de bouw-, infra- en installatiebranche snel de juiste kennis kunnen vinden en gebruiken. Maar Wizer is meer. In het Lab kan geëxperimenteerd worden met nieuwe kennisgroepen. Gebruikers kunnen suggesties doen en ideeën spuien via de feedback buttons op elke pagina. Ook wordt met Wiki s van verschillende kennisleveranciers online kennis ontwikkeld. Wizer is tegelijk een plek, waar kennisgebruikers, kennisleveranciers en het onderwijs samen kennis kunnen maken en doorontwikkelen. Op dit moment vindt Wizer vakkennis van de volgende vooraanstaande kennisleveranciers: Arbouw, Bouwen met Staal, BRIS, Cement&BetonCentrum, CUR, DGBC, IBR, Gietbouwcentrum, PSIBouw, ISSO, Nationale Renovatieprijs, RRBouw, SBR, SEV, STABU, Vernieuwing Bouw en CROW. Wizer vindt ook metaalkennis van onder meer NEN en het Aluminium Centrum via Metanet.nl. Het zoekdomein van Wizer omvat bijvoorbeeld: bouwbesluiten, wetten en regelingen, beoordelings-richtlijnen, gemeentelijke bouwverordeningen, NEN-normbladen, NIBRApublicaties, kennis van de Vereniging Stadswerk, VROM-publicaties, CUR-publicaties, het politiekeurmerk Veilig Wonen, de SBR-referentiedetails, en meer. Andere kennisleveranciers sluiten zich de komende tijd aan. Wizer groeit door en wordt via reacties elke dag beter. 14

15 Voor Innopedia is het de wens in de toekomst ook experts en andere betrokkenen te kunnen vinden en de mogelijkheid te bieden informatie met elkaar uit te wisselen. Innopedia gaat in nauwe samenwerking met de gebruikers verder uitgebouwd worden. Innopedia heeft zich ten doel gesteld om kennis over energiezuinig bouwen en renoveren te delen en mensen te verbinden die zich met dit onderwerp bezig houden. Innopedia zet er op in om mensen met elkaar te verbinden én ze van relevante kennis te voorzien. Innopedia ondersteunt ook het (door)ontwikkelen van kennis. Door mensen en kennis te verbinden en mensen te ondersteunen bij het samenwerken kan er nieuwe kennis ontstaan. Innopedia is een wereld, waar mensen, kennis en tools samenkomen en nieuwe en betere kennis en tools ontstaan. Innopedia als kennissen- en kennisplatform. 4.3 Visie en doelstellingen Op basis van de gehouden interviews met de stakeholders en inhoudelijk experts, de discussies tijdens de werksessies en de informatieanalyse is een gezamenlijk gedragen en kansrijke visie op Innopedia ontwikkeld. De missie van de EnergieSprong is marktcondities te creëren voor een grote sprong richting een energieleverende gebouwde omgeving. Dit zal stapsgewijs gerealiseerd gaan worden. De concrete doelstelling die aan de EnergieSprong ten grondslag ligt is een energiereductie en het gebruik van duurzame energie te realiseren in utiliteitsbouw, woningbouw en gebiedsontwikkeling, zowel in renovatie als nieuwbouw van eerst 45% en via 60% oplopend naar uiteindelijk 80%. Om uiteindelijk in 2030 in Nederland te resulteren in een halvering van het energiegebruik in de gebouwde omgeving ten opzichte van

16 In plaats van de visie op Innopedia in één allesomvattende zin samen te brengen wordt er voor gekozen alle relevante aspecten op te sommen die met elkaar invulling geven aan de visie op Innopedia. Deze opsomming maakt het daarmee praktisch mogelijk de visie te gebruiken bij de (door)ontwikkeling van Innopedia. De aspecten die in onderlinge samenhang invulling geven aan de visie op Innopedia zijn: Facilitator o Innopedia helpt bestaande platforms met het brengen van kennis bij de doelgroep en het met elkaar verbinden van mensen. Wegwijzer o Innopedia is een wegwijzer die toont welke initiatieven en kennisbronnen er te vinden zijn en wat ze te bieden hebben. Kennislocaties- en bronnen o Innopedia verzamelt kennis en bundelt deze in een toegankelijk, op de doelgroep afgestemd formaat, waarbij in ieder geval zichtbaar wordt gemaakt wat de impact van mensen en de populariteit van trefwoorden is. Community o Innopedia verrijkt kennis door op haar platform ondermeer innovatieve totaalconcepten te plaatsen. Bezoekers reageren en voegen eigen informatie toe. Community-managers geven antwoorden op vragen, beheren bijdragen en zorgen regelmatig voor nieuwe concepten. o Innopedia biedt faciliteiten voor communities om digitaal kennis te delen en waar mogelijk die kennis te ontsluiten voor andere communities of bouwprofessionals. Werkplaats o Innopedia ondersteunt groepen mensen bij het (door)ontwikkelen van kennis, diensten en tools. Door een virtuele werkplaats te bieden die gevuld kan worden met instrumenten die helpen bij de (door)ontwikkeling van kennis, diensten en tools. Mash-up intern en extern o Innopedia verzamelt kennis elders op het internet (mash-up), maar slaat ook zelf informatie op. Innopedia toont echte kennis over energiezuinig bouwen. Doelstelling van Innopedia is bouwprofessionals met elkaar te verbinden om kennis te ontwikkelen en om kennis te ontsluiten op een zodanig wijze dat er meer innovatie ontstaat gericht op energiezuinig bouwen en het realiseren van, in toenemende mate, energiezuinige gebouwconcepten. De kennis die door Innopedia ontsloten wordt is afkomstig uit vijf verschillende bronnen, namelijk: 1. gevalideerde kennis rechtstreeks afkomstig van experts, kennisleveranciers en/ of Wizer 2. kennis uit EnergieSprong-projecten 3. door EnergieSprong ontwikkelde kennis voor specifieke doelgroepen 4. kennis uit - in-the-cloud - kennis(netwerken) en communities 5. kennis afkomstig van een groot aantal andere relevante websites Ten slotte, Innopedia herkent een bezoeker. Dit is mogelijk door zijn of haar surf- en zoekgedrag, aan de hand van zijn of haar profiel en locatie. Hierdoor kan Innopedia de vragen van de gebruiker nog beter beantwoorden, namelijk door de kennis en tools te tonen die precies passen bij de functie van de bezoeker. En hierdoor kan Innopedia, ook ongevraagd, aanvullende informatie aanbieden die ook relevant kan zijn voor de betreffende persoon. 16

17 4.4 Omgeving Innopedia Innopedia ondersteunt de gehele bouwketen. Om het mogelijk te maken dat wat gevraagd wordt ook gemaakt kan worden en dat alle partijen in de bouwketen beter leren samenwerken dient Innopedia zich expliciet op alle partijen te richten, die zich bezig houden met de gebouwde omgeving. Innopedia richt zich primair op de ambitieuze koplopers (innovators) op het gebied van energiezuinig bouwen, zodat potentiële energiezuinig bouwers (early adopters) geïnspireerd raken en gefaciliteerd worden. Innopedia richt zich verder op bouwprofessionals en niet op particulieren. In Nederland zijn ongeveer afhankelijk van waar je de grens trekt tot bouwprofessionals actief. Kijkend naar de markten die in de bouwbranche onderscheiden kunnen worden richt Innopedia zich op: Renovatie/ bestaande bouw; dit betreft veruit het grootste volume Woningbouw o Particulieren, woningen o VvE s, woningen o Corporaties, woningen Utiliteitsbouw Gebiedsontwikkeling Nieuwbouw wordt door strenge wet- en regelgeving al dusdanig goed gereguleerd, dat in nieuwbouw al veel bereikt is de afgelopen jaren op het gebied van energiebesparende maatregelen. Ook de komende jaren zal nog veel bereikt worden. Daarbij is de omvang van de nieuwbouwmarkt slechts een fractie van de bestaande bouw. Kijkend naar de mensen waarop Innopedia zich richt kunnen deze in acht verschillende groepen worden verdeeld, namelijk: 1. Klant/ opdrachtgever Beslisser, zoals CEO, directeur en CFO Eigenaar, beheerder VvE Gedelegeerd opdrachtgever Projectmanager in- of extern Belegger 2. Ontwerpend Architect Stedenbouwkundige Landschapsarchitect 3. Engineerend Constructeur Concept Constructeur Details Installatie engineer Klimaat & bouwfysisch adviseur 17

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams Projectmanagement op zijn Rotterdams De visie op projectmatig werken volgens de Rotterdamse Standaard binnen de fysieke diensten De Rotterdamse Standaard voor projectmatig werken Handleiding RSPW Werken

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Inhoud 4 Samenvatting 6 1 Inleiding 12 2 Programmalijnen 13 13 14 14 14 15 15 Programmalijn

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Limburgse Ketensamenwerking in de Versnelling: praktische handvatten op lastige thema's

Limburgse Ketensamenwerking in de Versnelling: praktische handvatten op lastige thema's Limburgse Ketensamenwerking in de Versnelling: praktische handvatten op lastige thema's Redactie: Prof. Dr. Jack A.A. van der Veen Ir. F.W.J. Zuthof regiodirecteur BVGO Zuid Volker Wessels Claudia Reiner

Nadere informatie

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Tensor Energy B.V. Eindhoven, januari 2011 Pagina 1 van 29 Achtergronddocument voor het Programma van eisen Duurzame-EnergieBedrijf

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR JOOST LUIJPERS WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR Joost Luijpers Versie: 1.0 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN 1 2 Dit bedrijfsplan is opgesteld door Green Spread in opdracht van de gemeente Arnhem. Oktober 2012 Utrechtseweg

Nadere informatie

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst Terugblik 2010-2012 Vooruitblik op de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorwoord 1. Aan welk toekomstbeeld is gewerkt? 5 1.1 Toekomstbeeld 6 1.2 Wenkend perspectief voor bibliotheekleden (en andere gebruikers)

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities Bijlage bij Green Deal Smart Energy Cities Programma Opschaling Slimme Energie Concepten Inhoudsopgave 1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities... 1 2 Doel van de Green Deal Smart Energy Cities...

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio binnen de Zorg, Welzijn en Sport Bouwen aan kennis Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus

Nadere informatie

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee!

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! Format beschrijving teamresultaat DO IT! 2008/2009 1.0 Projectnaam : onder deze titel zal over het resultaat gepubliceerd/gecommuniceerd worden Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! 1.1

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Voorwoord. Ineke Schop Programmamanager Nederland Open in Verbinding

Voorwoord. Ineke Schop Programmamanager Nederland Open in Verbinding Voorwoord Het Programmabureau Nederland Open in Verbinding (NOiV) presenteert met genoegen de resultaten van de strategieontwikkeling open source software van de ministeries. Het Programmabureau NOiV stimuleerde

Nadere informatie