COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M)"

Transcriptie

1 Het departement Onderwijs en Vorming werft aan in contractueel dienstverband een COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M) Afdeling Europese programma s een leven lang leren Niveau A 111 Graad adjunct van de directeur Standplaats Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II- laan Brussel Vacaturenummer: Dep/ EPOS/ 1 contr A1 FUNCTIECONTEXT Het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming bestaat uit: o o o o het Departement Onderwijs en Vorming het Agentschap voor Onderwijsdiensten het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming Het departement Onderwijs en Vorming ondersteunt de minister bij het bepalen van het beleid en bij het monitoren van de beleidsuitvoering. De verzelfstandigde agentschappen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. Meer informatie kan je terugvinden op De coördinator wordt aangeworven door het departement Onderwijs en Vorming en ter beschikking gesteld aan EPOS vzw. EPOS vzw staat voor Europese Programma s voor Onderwijs, Opleiding en Samenwerking. De vzw bestaat uit vertegenwoordigers van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming, de VDAB en Syntra Vlaanderen. EPOS vzw speelt een actieve rol in het implementeren in Vlaanderen van het Europees Programma Erasmus+ ( ) met betrekking tot onderwijs en opleiding. Erasmus+ kadert in de Europa 2020 strategie, die tot doel heeft om van de EU een slimme, duurzame en inclusieve economie te maken. Daarbij zijn het reduceren van de schooluitval en de 1

2 toename van het aantal 30 tot 35-jarigen met een diploma Hoger Onderwijs centrale doelstellingen. De bijdrage die onderwijs en opleiding kan leveren voor het realiseren van deze algemene doelstellingen is samengebracht in het strategische plan ET2020 (Education and Training 2020). Binnen het Erasmus+ programma vervult EPOS een aantal rollen: als Nationaal Agentschap: het correct beheer van de gedecentraliseerde middelen voor mobiliteit en strategische partnerschappen, met bijzondere aandacht voor monitoring, impact, valorisatie en wisselwerking met het Vlaams beleid. als ondersteuningsdienst van etwinning en EPALE in Vlaanderen: de promotie en toeleiding, moderatie, ondersteuning en een helpdesk-functie van de ter beschikking gestelde Europese Tools. als coördinatiecentrum voor Euroguidance en Europass: de promotie en ontsluiting van deze Europese instrumenten naar de beoogde eindgebruikers en bijdragen tot de transnationale samenwerking (in relatie tot het Vlaams beleid). Een algemene doelstelling van EPOS is het ondersteunen van het Vlaamse beleid (in relatie tot de Europese doelstellingen) en een verbinding zijn tussen de lokale praktijk, het Vlaams en het Europees beleid. Daartoe ontwikkelt EPOS zelf een aantal beleidsgerichte projecten. epale (eplatform for Adult Learning in Europe) is een nieuw digitaal Europees platform in het kader van Erasmus+. Het platform heeft als doel: bij te dragen tot de vorming van een Europese community voor volwassenenonderwijs, -opleiding en -vorming (formeel en niet-formeel; algemeen vormend en beroepsgericht) door samenwerking, netwerking en uitwisseling tussen mensen die professioneel in deze sector actief zijn mogelijk te maken gebruik te maken van de projectresultaten, producten en activiteiten uit het Europese Programma Een Leven Lang Leren en andere Europese programma s en van lokale, regionale en nationale strategieën, tools en resultaten te voorzien in toegankelijke en kwaliteitsvolle informatie over beleid, praktijk en leermiddelen Om deze doelstellingen te realiseren is er overkoepelend een centrale en in de betrokken landen een nationale ondersteuningsdienst. De nationale ondersteuningsdienst wordt, via een jaarlijks terugkerende subsidieaanvraag, gefinancierd door de Europese Commissie (aangevuld met Vlaamse cofinanciering). Van een nationale ondersteuningsdienst wordt een goede kennis van de sector volwassenenonderwijs, -opleiding en -vorming (in brede definitie) en van de belanghebbenden (en hun noden) verwacht. De nationale ondersteuningsdienst voorziet in taalkundige ondersteuning en identificeert (en waakt over de kwaliteit van) lokale, regionale en nationale bijdragen over het volwassenenonderwijs, -opleiding en -vorming (in brede definitie). Daarbij speelt de ondersteuningsdienst een heel belangrijke rol in de communicatie, toeleiding en netwerkmogelijkheden zodat de sector actief bijdraagt en betrokken is. 2

3 JE TAKENPAKKET De coördinator draagt de verantwoordelijkheid over de opstart en correcte uitvoering van epale in Vlaanderen en de actieve deelname van de sector. Hij 1 werkt samen binnen het Europese epale-netwerk en staat in voor de communicatie met en rapportering aan de Europese Commissie en de Vlaamse overheid over de besteding van de toegekende subsidie en de uitvoering van het werkplan. Bij de uitvoering van de activiteiten wordt de coördinator ondersteund door verschillende ondersteunende en inhoudelijke medewerkers van EPOS. Voor een goede uitvoering van de functie is een goede kennis en opvolging van het beleid inzake volwassenenonderwijs, -opleiding en -vorming (in brede definitie; op verschillende niveaus) en het onderhouden en uitbouwen van een breed netwerk aan stakeholders noodzakelijk. De coördinator beschikt daarbij over goede communicatieve vaardigheden (in het bijzonder sociale media) en een goede schriftelijke en mondelinge kennis van Nederlands en Engels. De verantwoordelijkheden en activiteiten eigen aan de functie zijn: Algemeen Mee uitvoering geven aan het Eramus+ programma, in relatie tot de Vlaamse en Europese beleidsdoelstellingen inzake onderwijs en opleiding; Bijdragen tot het algemeen beleid van EPOS Samenwerken met de medewerkers van EPOS, de partners van de vzw (beleidsdomein Onderwijs en Vorming, VDAB en Syntra Vlaanderen), de Europese Commissie, de centrale en de andere nationale ondersteuningsdiensten Specifiek Opvolgen van het Europese, nationale, regionale en lokale beleid inzake volwassenenonderwijs, -opleiding en -vorming (formeel en niet-formeel; algemeen vormend en beroepsgericht) Onderhouden en uitbouwen van een breed netwerk aan stakeholders en hen actief aanzetten om te participeren in de epale-community Detecteren en via epale- verspreiden en valoriseren van goede praktijken inzake volwassenenonderwijs en -opleiding en vorming (en instaan voor de interne of externe vertaling naar het Engels) Synergie nastreven met andere activiteiten en programma s van EPOS Opzetten van wervende communicatie-initiatieven (communicatie-campagnes, evenementen, ) i.s.m. de EPOS-communicatiecel Actief communiceren over de evolutie en inhoud van epale in Vlaanderen en Europa (in het bijzonder via sociale media) Opstellen en uitvoeren van een werkprogramma en hierover (inhoudelijk en financieel) rapporteren Monitoring, evaluatie en permanente kwaliteitsverhoging van de activiteiten 1 Met hij bedoelen we hij of zij. 3

4 JE PROFIEL DIPLOMA Je hebt een masterdiploma met minstens 2 jaar functierelevante ervaring. Als je je diploma in een ander land dan België behaalde dan moet je bij je sollicitatie een attest van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming ( NARIC-Vlaanderen, ) kunnen voorleggen waaruit blijkt dat het buitenlands diploma gelijkwaardig is verklaard met het hiervoor vermeld diploma. Heb je je diploma behaald in een andere taal dan het Nederlands, dan moet je een taaltest afleggen bij Selor. FUNCTIESPECIFIEKE KENNIS Kennis van de werking en het beleid van de Europese Commissie (of bereid deze op korte termijn te verwerven). Algemene kennis van de context waarin de uitvoering van het Erasmus + programma gebeurt (Europa 2020 en ET2020) Brede kennis van de Europese instellingen JE TECHNISCHE COMPETENTIES Kennis van projectbeheer en organisatieplanning Kennis van monitoring en ontwikkelen van beleids- en proces-indicatoren Kennis van en inzicht in het Vlaamse onderwijs- en opleidingsbeleid (in brede definitie) en van de relatie met andere beleidsdomeinen, in het bijzonder werk en sociaal-culturele werk of bereid dit op korte termijn te verwerven. Brede kennis van het onderwijs- en opleidingsveld, in het bijzonder van het volwassenenonderwijs, -vorming en -opleiding (in brede definitie) Kennis en inzicht in het Vlaamse en Europese beleid inzake volwassenenonderwijs (formeel en non-formeel; algemeen vormend en beroepsgericht) of bereid deze op korte termijn te verwerven Talenkennis: goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Engels (i.f.v. vertalingen, overleg e.d.) Goede redactionele vaardigheden Goede communicatieve en netwerkvaardigheden JE PERSOONLIJKE COMPETENTIES Voortdurend verbeteren Je verbetert voortdurend het eigen functioneren en dat van de entiteit door de bereidheid om te leren en mee te groeien met veranderingen. Je ontwikkelt je binnen de eigen functie en werkt actief mee aan het verbeteren van de uitvoering ervan. Klantgerichtheid Met het oog op het dienen van het algemene belang onderken je de legitieme behoeften van de interne klanten. Je reageert vriendelijk, adequaat en correct op vragen van klanten. Je onderneemt acties, binnen de mogelijkheden van de eigen functie, om de dienstverlening aan klanten te optimaliseren. 4

5 Samenwerken Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat op niveau van een team, entiteit of organisatie ook wanneer dit niet onmiddellijk van persoonlijk belang is. Je helpt anderen en pleegt overleg. Betrouwbaarheid Je handelt vanuit de codes van integriteit, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling, correctheid en transparantie. Je komt afspraken na en je neemt je verantwoordelijkheid op. Je brengt sociale en ethische normen in de praktijk. FUNCTIEGEBONDEN COMPETENTIES Visie De dagelijkse praktijk overstijgen en eigen ideeën uitwerken voor de toekomst, feiten bekijken vanop een afstand, ze in een ruimere context en langetermijnperspectief plaatsen Inlevingsvermogen Je bezit het vermogen om uitgesproken en onuitgesproken informatie op te pikken en adequaat daarop ten reageren ten aanzien van medewerkers, collega s, klanten, hiërarchie Initiatief Je onderkent kansen en stelt acties voor uit eigen beweging. Netwerken Ontwikkelen en bestendigen van relaties, allianties en coalities binnen en buiten de eigen organisatie en deze aanwenden om informatie, steun en medewerking te verkrijgen. Oordeelsvorming Meningen uiten en zicht hebben op consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria. Plannen Structuur aanbrengen in tijd, ruimte en prioriteit bij het aanpakken van taken of problemen. Voortgangscontrole Bewaken van de voortgang in tijd en van de kwaliteit van eigen processen of die van collega s of medewerkers. Organisatiebetrokkenheid Zich verbonden tonen met de organisatie, taak en beroep. De belangen ervan verdedigen bij anderen. 5

6 ONS AANBOD Wij bieden je een boeiende baan aan met ruime opleidings- en ontplooiingskansen. Je wordt aangeworven in de graad van adjunct van de directeur (rang A1). Je wordt aangeworven met een contract van bepaalde duur voor 1 jaar. Je aanvangssalaris is minimaal ,25 euro (bruto jaarsalaris, aangepast aan de nieuwe index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Je bruto maandsalaris is dan 3.019,77 euro. Ervaring in de overheidssector wordt automatisch gevalideerd. Ervaring in de privésector of als zelfstandige kan eveneens in aanmerking komen voor de berekening van de geldelijke anciënniteit. Deze relevante beroepservaring wordt erkend door de lijnmanager in functie van de vereisten van de job en kan tot maximum 20 jaar erkend worden. Indien je dat wenst, kan je zelf via een bruto en netto berekening maken van je maandsalaris, je vakantiegeld en je eindejaarstoelage. Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. Er geldt een variabele werktijdregeling die ervoor zorgt dat u uw werktijd min of meer kunt aanpassen aan uw persoonlijke behoeften. Er bestaat mogelijkheid tot occasioneel telewerk om een beter evenwicht tussen werk en privéleven mogelijk te maken. Tijdens de schoolvakanties is er professionele opvang voor kinderen van 3 tot en met 13 jaar, voor meer informatie zie website Je geniet van een aantrekkelijke vakantieregeling: u heeft jaarlijks recht op 35 vakantiedagen. Indien je gebruik maakt van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, heb je recht op een gratis abonnement. Je hebt recht op een fietsvergoeding wanneer je de fiets gebruikt voor het woon-werkverkeer (voortraject, natraject of volledig traject). De fietsvergoeding bedraagt 0,21 euro/km en wordt maandelijks, samen met het salaris, uitbetaald. Bovendien wordt je een gratis hospitalisatieverzekering aangeboden. Voordelen en interessante aanbiedingen via de PlusPas. De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt deelnemen aan de selecties. 6

7 Het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming is gehuisvest op wandelafstand van het Noordstation te Brussel, is uitgerust met moderne kantoorapparatuur en beschikt over een eigen personeelsrestaurant. Het gebouw is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. MEER WETEN? Voor bijkomende informatie kan je contact opnemen - Over de inhoud van de job met: Pieter Tratsaert EPOS vzw tel / - Voor de selectieprocedure en arbeidsvoorwaarden met: Team loopbaanbeheer : tel HOE SOLLICITEREN Je vult hiertoe het standaard-cv in dat je kunt vinden op Solliciteren kan tot en met 12 januari Om te solliciteren stuur je jouw CV bij voorkeur via mail naar Vermeld in het onderwerp van je mail het vacaturenummer en de vacaturetitel. Je kunt het CV ook sturen naar: Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming Departement Onderwijs en Vorming T.a.v. Pieter Tratsaert Koning Albert II-laan 15, lokaal 7C Brussel. SELECTIEREGLEMENT De selectieprocedure bestaat uit 2 fases: Fase 1: preselectie op basis van cv en motivatie Fase 2: case en interview (een gesprek om vast te stellen of de kandidaat voldoet aan de taakomschrijving en functieanalyse) 1. Screening cv s: januari 2015 (indicatieve timing) Om een objectieve vergelijking tussen alle kandidaten mogelijk te maken, zullen enkel sollicitaties via het opgelegde formulier in aanmerking komen. Het is belangrijk dat je in dit 7

8 formulier duidelijk aangeeft in welke mate je beschikt over de nodige technische competenties. Motiveer in je standaard-cv ook duidelijk waarom je geïnteresseerd bent in deze job en wat je troeven zijn voor deze Job. Op basis van de bekomen informatie over je motivatie en je technische competenties worden alle cv s gerangschikt. Maximum de 8 best gerangschikte kandidaten worden uitgenodigd voor de testen bij een extern bureau. 2. Het interview wordt gevoerd met meerdere vertegenwoordigers van de entiteit waar de vacature zich situeert en de selectieverantwoordelijke: januari 2015 (indicatieve timing). Tijdens het interview zullen o.m. volgende elementen aan bod komen : Jouw visie op en inzicht in de functie Je motivatie voor deze functie Je verwachtingen Je inzetbaarheid in de functie Enkele technische en gedragsgerichte competenties zullen worden bevraagd. 3. Indiensttreding: februari 2015 Deze selectieprocedure (generiek en functiespecifiek) verloopt via een objectief wervingssysteem zoals vermeld in deel III, hoofdstuk 2 van het VPS en het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie. RESERVE EN GELDIGHEID De geslaagden worden opgenomen in een wervingsreserve (lijst van geslaagden), die één jaar geldig blijft. De geldigheidsduur gaat in vanaf de datum van de kennisgeving van je resultaat. Indien je de functie weigert, schrappen we je uit de lijst en kom je niet langer in aanmerking voor vacatures waarvoor deze selectieprocedure geldig is. 8

STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V)

STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V) Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur : STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V) Beleidsdomein: Afdeling: Niveau: Graad: Standplaats:

Nadere informatie

2 TECHNISCH RAADGEVERS -

2 TECHNISCH RAADGEVERS - Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband (contract bepaalde duur tot 31 december 2016): 2 TECHNISCH RAADGEVERS - GOEDKEURING VOERTUIGEN (m/v) Beleidsdomein:

Nadere informatie

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V)

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Team: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Operating

Nadere informatie

Communicatiedeskundige (m/v)

Communicatiedeskundige (m/v) Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): Communicatiedeskundige (m/v) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen.

Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen. Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen. Leidinggeven bij VDAB Contextinformatie over VDAB en de afdeling

Nadere informatie

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS (M/V) Niveau: Graad: Standplaats: B1 Deskundige Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband:

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband: Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband: GEGEVENSBEHEERDER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Graad: Standplaats: Vlaamse Sociale Bescherming Welzijn,

Nadere informatie

Communicatiemedewerker (M/V)

Communicatiemedewerker (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Communicatiemedewerker (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum

Nadere informatie

SAMENSTELLING VAN EEN STATUTAIRE/CONTRACTUELE WERVINGSRESERVE VOOR DE FUNCTIE VAN BOEKHOUDER WELKE ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR AANWERVING?

SAMENSTELLING VAN EEN STATUTAIRE/CONTRACTUELE WERVINGSRESERVE VOOR DE FUNCTIE VAN BOEKHOUDER WELKE ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR AANWERVING? SAMENSTELLING VAN EEN STATUTAIRE/CONTRACTUELE WERVINGSRESERVE VOOR DE FUNCTIE VAN BOEKHOUDER ALGEMENE VOORWAARDEN 1. u bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL. ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem

INFORMATIEBUNDEL. ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBUNDEL ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem Inschrijvingsformulier Administratief Hoofdmedewerker Naam Voornaam Straat + Nummer Gemeente + Postcode Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

De loopbaan in niveaus

De loopbaan in niveaus De loopbaan in niveaus BC D 10 februari 2014 Inhoud 1. Doel en inhoud... 5 2. Tijdslijn... 6 3. Kernbegrippen van de loopbaan... 7 3.1. Functiebeschrijving... 7 3.2. Graad... 9 3.3. Anciënniteit... 10

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL. Functiespecifiek aanwervingsexamen. Boekhouder (niveau B) INHOUDSTAFEL

INFORMATIEBUNDEL. Functiespecifiek aanwervingsexamen. Boekhouder (niveau B) INHOUDSTAFEL INFORMATIEBUNDEL Functiespecifiek aanwervingsexamen Boekhouder (niveau B) INHOUDSTAFEL VOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAPS-COMMISSIE ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK. KWALITEITEN VAN MENSEN ZIJN DOORSLAGGEVEND,

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Provincie Limburg. Functiegegevens. Doel van de functie. Beoordelaars

Functiebeschrijving. Provincie Limburg. Functiegegevens. Doel van de functie. Beoordelaars Functiegegevens Functie: BESS/0092 bestuurssecretaris Periode van - tot: 03/04/2015 - Graad: A1a Salarischaal: A1a HOGER ONDERWIJS LT && UNIV ONDERWIJS A1b A1b A2a A2a Niveau: Niveau A Benoemingscode:

Nadere informatie

DE NIEUWSTE VACATURES VIND JE STEEDS BOVENAAN IN DE BUNDEL

DE NIEUWSTE VACATURES VIND JE STEEDS BOVENAAN IN DE BUNDEL VACATUREBUNDEL B-pool: Versie van woensdag 3 juni 2015 Antwerpen telt meer dan een half miljoen inwoners, met evenveel wensen en noden. De bewoners leggen de lat hoog voor een gesmeerde dienstverlening

Nadere informatie

Erasmus+ Programmagids

Erasmus+ Programmagids Erasmus+ Programmagids Als verschillende taalversies elkaar tegenspreken, heeft de Engelse versie voorrang. Versie 3 (2015): 14/01/2015 1 2 INHOUDSTAFEL INLEIDING... 7 DEEL A - ALGEMENE INFORMATIE OVER

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Daartoe wordt veel vrijheid geboden om initiatief te nemen en daarom zijn wij op zoek naar een enthousiaste en innovatieve medewerker.

Daartoe wordt veel vrijheid geboden om initiatief te nemen en daarom zijn wij op zoek naar een enthousiaste en innovatieve medewerker. 1 Attaché Business intelligence expert (niveau A2 ) voor de gemeenschappelijke steundienst bij het College van procureursgeneraal en het College van het Openbaar Ministerie (m/v) Jobinhoud Profiel Werkgever

Nadere informatie

Handleiding integriteit bij eedaflegging en bij ontvangstdag van nieuwe personeelsleden

Handleiding integriteit bij eedaflegging en bij ontvangstdag van nieuwe personeelsleden Handleiding integriteit bij eedaflegging en bij ontvangstdag van nieuwe personeelsleden 1. Inleiding 1.1 Wat is het doel van deze handleiding? Deze handleiding biedt houvast aan entiteiten die integriteit

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2 Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 314 Werkzoekenden naar Ondernemerschap Prioriteit uit OP: 1 loopbaanbeleid curatief investeringsprioriteit 8iii Ondernemerschap De fiche van

Nadere informatie

Werken met een handicap bij de Vlaamse overheid Informatiebrochure

Werken met een handicap bij de Vlaamse overheid Informatiebrochure Werken met een handicap bij de Vlaamse overheid Informatiebrochure Een initiatief van de dienst Emancipatiezaken Inhoudopgave 1. Waarom deze brochure?... 4 2. Wie heeft een arbeidshandicap?... 4 3. Solliciteren

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

Jaaractieplan 2014. p. 1

Jaaractieplan 2014. p. 1 Jaaractieplan 2014 p. 1 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...4 Situering...4 Concept...4 1. Monitoring en Analyse...9 1.1 Situering...9 1.2 Doelstelling...9 1.2.1 Monitoring werking Talentenstroom...9

Nadere informatie

Maatjesfileerders gezocht wegens zomer op komst

Maatjesfileerders gezocht wegens zomer op komst Op zoek naar nog meer jobs in Oost-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/Oost-Vlaanderen Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Wieland De Hoon

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

LOOPBAANPACT. Nota Minister Smet

LOOPBAANPACT. Nota Minister Smet LOOPBAANPACT Demografische, macro-economische evoluties, cultureel-maatschappelijke, technologische, wetenschappelijke en innovatieve evoluties zorgen voor een steeds sneller veranderende maatschappelijke

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Aanontwikkelingssamenwerking doen

Aanontwikkelingssamenwerking doen Aanontwikkelingssamenwerking doen Inhoudsopgave Inleiding I. Wat is ontwikkelingssamenwerking? 1. Definities en doelstellingen 2. De Belgische wetgeving II. Institutionele ontwikkelingssamenwerking 1.

Nadere informatie