Het gebruik van sociale media als strategisch communicatiemiddel bij de organisatie van evenementen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het gebruik van sociale media als strategisch communicatiemiddel bij de organisatie van evenementen"

Transcriptie

1 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN OPLEIDING COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN Het gebruik van sociale media als strategisch communicatiemiddel bij de organisatie van evenementen Een case study bij Belgische muziekfestivals van de zomer van 2012 Promotor: Dr. M. OPGENHAFFEN Verslaggever: Prof. Dr. D. GELDERS MASTERPROEF aangeboden tot het verkrijgen van de graad van Master in de Communicatiewetenschappen door Tom VANDEVENNE Academiejaar

2 Korte samenvatting In deze studie wordt de nadruk gelegd op het nut van sociale media voor Belgische muziekfestivalorganisaties, en hoe deze sociale media kunnen inzetten als een kanaal of middel voor crisiscommunicatie. Na de ramp die plaats vond tijdens het Pukkelpop festival in 2011 werden sociale media een veelbesproken onderwerp. Het publiek had namelijk, door de verzadiging van de GSMnetwerken, sociale media aangevat als vervangmiddel om te communiceren. De sociale media werden als gevolg, door de pers en het publiek, naar voor geschoven als het kanaal voor crisiscommunicatie. Vanuit dit standpunt hebben wij dan een onderzoek opgestart dat tracht te achterhalen of sociale media ingezet kunnen worden voor de crisiscommunicatie van festivalorganisaties. Deze masterproef gaat na hoe festivalorganisaties denken over sociale media als crisiscommunicatiekanaal, en waar, wanneer en op welke manier de organisatie sociale media zal aanbrengen. Daarnaast wordt er ook geanalyseerd of de organisatie, het publiek, en de noodzakelijke technologie, klaar zijn voor de toepassing van sociale media in crisiscommunicatie. Door een literatuurstudie naar de concepten nieuwe media, sociale media en crisiscommunicatie te combineren met een case study, via diepte-interviews, rond Belgische muziekfestivals, hebben wij getracht antwoorden te formuleren op deze onderzoeksvragen. Tien festivalorganisaties werden betrokken bij dit onderzoek en deelden hun ervaringen en meningen in diepte-interviews. Deze interviews werden opgesteld rond zes thema s, die voorafgaand besproken worden in de literatuurstudie, en die draaien rond de afspraken over sociale media en crisiscommunicatie, de perceptie en gevolgen van het Pukkelpopdrama, de manier waarop sociale media ingezet worden voor crisiscommunicatie, de afhankelijkheid van technologie, en de perceptie over richtlijnen en wetgeving met betrekking tot sociale media in crisiscommunicatie. De resultaten en inzichten uit deze interviews worden vervolgens vergeleken en teruggekoppeld aan de literatuur. Uiteindelijk konden wij hieruit concluderen dat, ondanks de voor- en nadelen, sociale media bij rampen op Belgische muziekfestivals ingezet moeten worden voor de crisiscommunicatie. Hierbij hebben wij ook verschillende afspraken, visies, procedures, middelen, voorbereidingen, technische vereisten, en sociale tendensen kunnen identificeren en behandelen. Tenslotte werden nog beperkingen en suggesties voor verder onderzoek hier aan toegevoegd. 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord... 6 Inleiding... 7 Deel 1. Literatuurstudie Hoofdstuk 1. Nieuwe Media Wat zijn nieuwe media? De media als een instelling De media en de intensiteit van verandering De ideologische connotaties van de nieuwe media Niet-technisch en inclusief Het onderscheid tussen de verschillende soorten nieuwe media Karakteristieken van nieuwe media Digitaal Interactief Hypertekstueel Dispersal Virtuality Numerical representation Modularity Automation Variability Transcoding Conclusie Hoofdstuk 2. Sociale Media Inleiding Web 2.0 en User-Created Content Web User-Generated Content Drijfveren voor sociale media Definitie en classificatie van sociale media Collaborative projects Blogs Content communities Social Networking Sites Virtual game worlds Virtual social worlds De impact van sociale media

4 Hoofdstuk 3. Crisiscommunicatie Inleiding Communiceren in verandering Rampen en crisissen Crisiscommunicatie Een definitie van crisiscommunicatie Theorieën Doelstellingen Doelgroepen De succesfactor; geloofwaardigheid Informatiekanalen en middelen Het crisisplan Het crisisteam Sociale media en crisiscommunicatie Inleiding Hoe sociale media inzetten in crisiscommunicatie ) Sociale media en het crisismanagementbeleid ) Crisissen vermijden en monitoren ) Crisiscommunicatie, sociale media en de relatie tot het publiek ) Leren van het publiek door sociale media ) Eerlijkheid, openhartigheid en openheid in crisiscommunicatie ) Werken met betrouwbare bronnen en middelen ) De relatie tot de traditionele media ) Onzekerheid en dubbelzinnigheid ) Zelfredzaamheid en zelfzekerheid ) De fragmentatie van het publiek Conclusie Deel 2. Het onderzoek Hoofdstuk 4. De onderzoeksopzet en vragen Inleiding Onderzoeksvragen Demografie Hoofdstuk 5: Resultaten Het algemene gebruik van sociale media Het eigen gebruik en de ervaring van de respondenten Het sociale media gebruik van de organisatie De algemene opzet van de crisiscommunicatie van de festivalorganisaties

5 2.1. De crisiscommunicatie van de festivalorganisaties De middelen en instrumenten De crisiscommunicatieplannen Het Pukkelpopdrama van 2011 en sociale media De perceptie van de crisiscommunicatie tijdens het Pukkelpopdrama De bijdrage van de sociale media tijdens het Pukkelpopdrama Lessen trekken uit het Pukkelpopdrama Crisiscommunicatie met behulp van sociale media Sociale media in crisiscommunicatieplannen en noodplannen Sociale media tijdens een festival Monitoring Sociale media tijdens crisissituaties Klassieke media en sociale media Nadelen van sociale media voor crisiscommunicatie Is het publiek klaar voor crisiscommunicatie via sociale media De telefoonnetwerken, bereikbaarheid en internet Richtlijnen en wetgeving rond sociale media Deel 3. Algemeen besluit Conclusie Beperkingen en suggesties Bibliografie Bijlage A. Lijst van interviewparticipanten en hun functies Bijlage B. De interviewvragenlijst Figuur 1. De verandering van top-down naar bottom-up Figuur 2. Een schematische voorstelling van de verschillen tussen Web 1.0 en Web Figuur 3. De verschillende functionele bouwblokken van sociale media Figuur 4. De stapstenen voor het ontstaan van een crisissituatie Figuur 5. Een schematische weergave van de informatiebehoefte Figuur 6. De structuur voor een crisisplan Figuur 7. De samenstelling en organisatie van het crisisteam Figuur 8. De tweezijdige functies van sociale media in crisiscommunicatie Figuur 9. Een schematische voorstelling van de verschillende zenders, kanalen en ontvangers tijdens een crisissituatie op een muziekfestival Tabel 1. De classificatie van de sociale media Tabel 2. De verschillen tussen risico- en crisiscommunicatie

6 Voorwoord Veel mensen hebben meegeholpen aan de totstandkoming van deze thesis. Ik wil daarom graag van deze gelegenheid gebruik maken om hen te bedanken voor hun steun, inzet en vertrouwen. Eerst en vooral zou ik graag mijn promotor, Professor Michael Opgenhaffen, willen bedanken voor zijn uitstekende begeleiding en beoordeling tijdens het opstellen van dit werk. Zijn inzicht en deskundige kennis hebben een duidelijke meerwaarde betekend. Vervolgens wil ik mijn dank betuigen aan Kris Mouchaers, Marc Steens, Hans Maes, Bruno Van Eetvelde, Nele Bigaré, Hilde Dierens, Heidi Rogiest, Maarten Ruelens, Stijn Janssens, Sammy Lakwijk, Roel Rabijns, en Noël Slangen voor hun medewerking en bijdrage aan dit onderzoek. Zij hebben met veel belangstelling en enthousiasme tijd gemaakt om hun steentje bij te dragen aan mijn masterproef. Ik kan hen daar enkel voor prijzen en hopen dat deze studie hen verder kan helpen bij hun activiteiten. Graag wil ik ook mijn dank uiten aan de heren Angelo Bruno en Simon Novak voor het verzorgen van contacten met enkele respondenten. Daarnaast wil ik mijn ouders, zuster, broer en vriendin bedanken voor hun onuitputtelijk geduld tijdens deze masterproef en mijn studies in het algemeen. Zonder hun steun, zowel moreel als financieel, was de realisatie van deze thesis niet mogelijk geweest. Tenslotte wil ik ook al mijn vrienden en vriendinnen, en dan vooral mijn kotgenoten, bedanken voor de hulp en het luisterend oor dat zij mij geboden hebben, alsook Mieke Michels voor het nalezen van de teksten. Het is geen geheim dat een masterproef veel tijd en energie kost, maar vele handen maken licht werk. Ik wil daarom de bovenstaande mensen bedanken en ik hoop dan ook dat u, de lezer, dit werk met belangstelling zult doorlezen. Tom Vandevenne 20 augustus 12 6

7 Inleiding Op donderdag 18 augustus 11 brak omstreeks 18 uur een desastreus onweer uit boven de weide van het alternatief muziekfestival Pukkelpop in Kievit, Hasselt. Hevige windstoten en overvloedige regen en hagel zorgden voor grote schade en chaos. Enkele bomen en constructies waaronder ook de integrale Chateau-tent werden omvergeblazen. Vijf personen verloren het leven als gevolg van het noodweer en 140 mensen werden opgenomen voor medische hulp, waaronder enkele zwaargewonden. Nadat het korte onweer was overgetrokken probeerde het publiek, op het festivalterrein en in de omgeving er rond, massaal familie of vrienden te bereiken met hun mobiele telefoon waardoor het GSM-netwerk enkele uren plat lag. Uit respect voor de overledenen en hun nabestaanden en door de enorme schade werd het festival vroegtijdig stopgezet. Door de verzadiging van de mobiele telefoonnetwerken van de drie operatoren, werden de mogelijkheden en de kracht van sociale media duidelijk zichtbaar. De datanetwerken van de operatoren waren namelijk wel nog operationeel. Hierdoor maakten zowel thuisblijvers als festivalgangers en hulpdiensten massaal gebruik van sociale media om te communiceren. Facebook, Twitter en andere sociale media werden ingeschakeld om informatie rond te sturen, familie of vrienden te contacteren, hulp te zoeken of te bieden, steun te betuigen of andere praktische tips en richtlijnen mee te delen. In de dagen en weken na het festival werden er verslagen, inzichten en opinies over het gebruik van sociale media in dergelijke situaties, gepubliceerd in de Belgische media. Zo heeft bijvoorbeeld Kortom 1, een vereniging voor overheidscommunicatie, deze analyses en inzichten vertaald naar een beleidsvoorstel (Kortom, 2011) over het gebruik van sociale media in crisissituaties. In het document staan ook praktische tips voor organisatoren en bezoekers van evenementen. Het Pukkelpopdrama van 2011 is het uitgangspunt van deze masterproef. Zoals eerder vermeld is er in de nasleep van het drama vastgesteld dat sociale media potentieel hebben als communicatiekanaal voor tijdens crisissituaties. Om deze reden heb ik, in overeenkomst met mijn promotor dr. Opgenhaffen, besloten een onderzoek op te stellen naar het gebruik van sociale media als strategisch communicatiemiddel bij de organisatie van evenementen. Dit onderzoek omvat zowel het gebruik van sociale media in de crisiscommunicatie, als in de algemene organisatie, van muziekevenementen. Om inzicht te verkrijgen in deze (theoretische) principes wordt dit onderzoek in een praktische context geplaatst door een case study uit te voeren over de Belgische muziekfestivals van de zomer van Met deze case study willen wij een aanvulling bieden op de eerder vermelde analyses en de richtlijnen van Kortom, door de focus te leggen op een vergelijking tussen de 1 Voor dit beleidsvoorstel werd een expertgroep bijeengebracht, deze telde 43 leden en was multidisciplinair samengesteld. Het doel; voorstellen formuleren voor een sociaal mediabeleid in crisissituaties d.m.v. vier werkgroepen - onder leiding van een voorzitter - waarin thematische voorstellen werden geformuleerd. 7

8 verschillende festivals en te bestuderen hoe zij met sociale media omgegaan en hoe zij hiermee verder zullen omgaan. In deze inleiding pogen wij de probleemstelling, de onderzoeksvragen, het theoretisch kader, en de methodologie van deze masterproef van de opleiding master in de communicatiewetenschappen aan de K.U.Leuven, weer te geven. Het doel is een aanzet om het wetenschappelijk belang en nut van het onderzoek, dat wij gedurende het academiejaar van zullen uitvoeren, weer te geven. Aangezien media voortdurend wijzigen en evolueren, zullen wij dit onderzoek moeten aanpassen aan de maatschappelijke evoluties. Om deze reden lijkt het ons verdienstelijk de begrippen nieuwe media en sociale media af te lijnen en te specificeren opdat dit onderzoek actueel en maatschappelijk relevant zal zijn. Tevens moet er benadrukt worden dat het gebruik van sociale media in algemene organisatie evenals crisissituaties niet uitsluitend en eminent is. Sociale media, zoals Facebook en Twitter, kunnen vergankelijk of onderhevig zijn aan trends of een hype. Om deze reden is het belangrijk dat wij de plaats en functies analyseren, die sociale media in de algemene en crisis organisatiestructuur kunnen invullen. In het artikel van Kaplan en Haenlein (Kaplan & Haenlein, 2010) wordt een classificatie gemaakt van de verschillende soorten sociale media op basis van theorieën uit de vakgebieden van mediastudies, zoals (social presence, media richness), en sociale studies (self-presentation, self-disclosure), de twee belangrijke elementen van sociale media (Kaplan & Haenlein, 2010, p. 61). Hierop gaan wij verder in hoofdstuk één en twee. Sociale media zijn mogelijk één van de kanalen die ingezet kunnen worden in crisissituaties, hierbij sluiten ze geenszins de bestaande communicatiemiddelen uit. De aanpak en de hoedanigheid van de crisiscommunicatie en -organisatie moeten goed georganiseerd zijn. Sociale media kunnen hierin hun plaats krijgen afhankelijk van hun functies en mogelijkheden. Hiervoor is het belangrijk dat wij voor dit onderzoek eerst de verschillende dimensies van crisiscommunicatie behandelen en verwerken. Het werk van Frank Regtvoort en Hans Siepel (Regtvoort & Siepel, 2009) is hiervoor een goede, recente en algemene leidraad. In het derde hoofdstuk zullen wij de studie rond crisiscommunicatie verder uitwerken. In deze masterproef wordt er gefocust op het gebruik van sociale media als strategisch communicatiemiddel bij de organisatie van muziekfestivals. Hoe kunnen deze nuttig en verdienstelijk worden ingezet? Wanneer, en in welke crisis situaties moeten sociale media worden toegepast? Zijn sociale media enkel handig bij crisissituaties of ook voor de algemene organisatie van evenementen en festivals? Welke sociale media kunnen ingezet worden en welke is hun plaats in de crisiscommunicatie? Wij zullen tijdens dit onderzoek aan de hand van een case study over de Belgische muziekfestivals van 2012 trachten de evolutie en hoedanigheid van het gebruik van sociale media na het Pukkelpopdrama van 2011 weer te geven. Hoe zal het gebruik van sociale media veranderen na de ramp van 2011? Zijn er op vlak van crisiscommunicatie en sociale media lessen 8

9 getrokken uit het Pukkelpopdrama van 2011? Zullen de sociale media een prominente plaats in nemen tijdens de editie van 2012? Zullen sociale media meer geïntegreerd worden in de algemene organisatie en de noodplannen van 2012? Zal enkel de festivalorganisatie sociale media toepassen of ook andere bevoegde instanties zoals brandweer, politie, het Rode Kruis, of de betrokken overheid in kwestie? Hoe staat de organisatie ten opzichte van de integratie van sociale media in wetgevingen en dergelijke? Met dit onderzoek pogen wij een kader te schetsen voor het gebruik van sociale media als strategisch communicatiemiddel voor muziekfestivals, dat strookt met de actualiteit en evolutie van de sociale media, en overeenkomt met de realiteit en de praktijk van het organiseren van dergelijke evenementen. Voor de uitwerking van deze masterproef wordt de volgende structuur gehanteerd. Om het kader van dit onderzoek te schetsen en de grenzen af te lijnen zullen wij deze masterproef aanvangen met de literatuurstudie. In deze literatuurstudie verdiepen wij ons in de thema s en studiegebieden van nieuwe media, sociale media en crisiscommunicatie. Deze informatie wordt gecombineerd aan de case study om al doende een theoretische fundering te maken voor de diepte-interviews. Over de onderwerpen van de case study, de muziekfestivals, geven wij kort de vertegenwoordiger (de deelnemer), de organisatiestructuur, en andere algemene informatie weer. Na de literatuurstudie stellen wij vragen op voor diepte-interviews. Met deze trachten wij de nodige inzichten te bekomen voor de onderzoeksvragen. De resultaten van de diepte-interviews met mensen uit verschillende festivalorganisaties (zie bijlage A.) worden vervolgens verwerkt en teruggekoppeld aan de inzichten uit de literatuurstudie. De bekomen resultaten zullen wij uiteindelijk verzamelen en kaderen in een algemene conclusie. Ten slotte moet er nog meegedeeld worden dat de case study van de masterproef oorspronkelijk handelde over de Pukkelpoporganisatie, waarbij wij een vergelijkende studie zouden uitvoeren tussen de Pukkelpopedities van 2011 en 2012 met het oog op crisiscommunicatie met behulp van sociale media. Wij hebben deze focus echter moeten veranderen aangezien de Pukkelpoporganisatie niet wou communiceren in enige vorm. De organisatie was en is tijdens dit onderzoek verwikkeld in een rechtszaak omtrent de terugbetaling van toegangstickets. Zij mogen hierdoor niet communiceren of interviews geven omdat in dat geval hun woorden tegen hen gebruikt kunnen worden. Als gevolg hiervan zullen wij de Pukkelpop ook niet kunnen betrekken in het hernieuwde onderwerp. 9

10 Deel 1. Literatuurstudie Hoofdstuk 1. Nieuwe Media Om inzicht te krijgen in de context en theoretische achtergrond van deze masterproef zullen we eerst een aantal begrippen definiëren. In de eerste hoofdstukken worden de termen nieuwe media, sociale media en crisiscommunicatie uitgelicht zodat we een goed begrip hebben van de theoretische achtergrond en context van dit studiegebied. Maar welke media en technologieën verstaat men onder de term nieuwe media? Naar de mening van Joachim R. Höflich is de classificatie van nieuwe media moeilijk omdat ze voortdurend veranderen; maar tegelijkertijd is het ook een voortzetting van het behaalde; ( )a lot of which is regarded as particular new or even revolutionary, is basically the continuation of the previous with only new [media] means. (Höflich, 2010, p. 8). Dit betekent dat nieuwe media nieuw zijn voor elke generatie en dat oude media altijd heruitgevonden worden. Nieuwe media gaan hand in hand met veranderingen in gevestigde praktijken, maar tegelijkertijd veranderen praktijken ook hand in hand met gevestigde media (Höflich, 2010, p. 8). Maar de verschillende technologieën, zoals vb. de kleurentelevisie en de personal computer, die onder de term nieuwe media vallen, kunnen echter vanuit het huidige tijdsperspectief niet meer als nieuw bestempeld worden. Deze technologieën zijn reeds voorbijgestreefd en/of geëvolueerd, waardoor het voor ons onderzoek van belang is dat de nieuwe media gespecificeerd worden. 1. Wat zijn nieuwe media? Wat zijn nieuwe media? De term overkoepelt een hele reeks van verschillende gebruiken en processen, en wordt veel gebruikt in de vakliteratuur. Het wordt toegepast als een collectief enkelvoudig zelfstandig naamwoord alsof het verwijst naar een coherente entiteit. Maar nieuwe media is een erg algemene en vandaar ook vage term. Desalniettemin heeft de term een betekenis en wordt ze meervoudig toegepast (Lister, Dovey, Giddings, & Grant, 2003, p. 9). Hieronder worden de verschillende contexten voor het gebruik van de term besproken De media als een instelling Het woord media, als het meervoud van medium wordt algemeen al jaren gebruikt als een enkelvoudige collectieve term, namelijk de media (Williams, 1976, p. 169). Deze refereert naar de communicatiemedia en de instellingen en organisaties (de pers, omroepen e.d.) die hier onder vallen, evenals de culturele en materiële producten van deze instellingen (hun analoge of digitale output) (Thompson, 1995, pp ). Maar ook de bredere processen, door welke informatie en representaties (de inhoud) van de media verdeeld, ontvangen en geconsumeerd worden door het publiek, evenals de 10

11 regulatie en controle door de overheid of de markt, worden onder media ondergebracht. In deze zin wordt de media gezien als een volwaardige sociale instelling, terwijl de nieuwe media verstaan wordt als een complex geheel van interacties tussen nieuwe technologische mogelijkheden enerzijds en gevestigde media vormen anderzijds. Desalniettemin worden deze twee betekenissen, ondanks hun verschillen, onproblematisch als een eenzelfde term toegepast (Lister, Dovey, Giddings, & Grant, 2003, pp. 9-10) De media en de intensiteit van verandering De term nieuwe media kan ook gezien worden binnen de context van het gevoel van verandering dat sinds de late jaren 80 in de wereld van media en communicatie opkwam. Deze veranderingen waren niet beperkt tot één sector of element van die wereld, en de timing van de veranderingen varieerde van medium tot medium. Desondanks waren media als fotografie, film, televisie of telecommunicatie, voortdurend in een staat van verandering; evolutie staat nooit stil. Maar binnen deze staat van flux, werd de aard van de verandering toch gepercipieerd als een breuk met het voorgaande. Maar ook algemene sociale en culturele veranderingen vanaf de jaren 60 worden als verantwoordelijk gezien voor de ervaring van verandering binnen de media, en kunnen met de nieuwe media geassocieerd worden (Lister, Dovey, Giddings, & Grant, 2003, p. 10): De overgang van moderniteit naar postmoderniteit. De exponentiële vooruitgang in het proces van globalisatie. De overgang van een industrieel tijdperk van vervaardiging, naar een postindustrieel informatie tijdperk. De decentralisatie van gevestigde en gecentraliseerde geopolitieke ordes. Nieuwe media worden gezien zowel als deel, oorzaak en gevolg, van deze andere veranderingen. In deze zin zijn de nieuwe media deel van een groter geheel aan sociale, technologische en culturele veranderingen, evenals inherent aan een nieuwe technocultuur (Lister, Dovey, Giddings, & Grant, 2003, p. 11). Manovich beschouwt nieuwe media als de convergentie van twee afzonderlijke historische trajecten; computergebruik en mediatechnologieën. De ontwikkeling van de moderne digitale computer en de opkomst van de moderne mediatechnologieën hebben een parallelle geschiedenis. De synthese van deze twee historische bewegingen is de translatie van alle bestaande media in numerieke data die vatbaar is d.m.v. computers. Het resultaat is nieuwe media: een nieuwe status van media (Manovich, 2001, p. 20). 11

12 1.3. De ideologische connotaties van de nieuwe media Ideologisch gezien impliceert nieuw een verbeterde, recentere en glamoureuze betekenis. De connotaties van het nieuwe zijn afgeleid van een modernistische visie op sociale vooruitgang d.m.v. technologie. Dat ontwikkelingen als nieuw bestempeld worden, is deel van een sterke ideologische beweging en visie rond vooruitgang in de Westerse samenleving. Ondernemers en bedrijven die media hardware en software produceren, evenals media-journalisten, -recensenten, -artiesten en - intellectuelen steunen en onderhouden deze visie en beweging. Deze promotie en enthousiasme voor het nieuwste is zelden ideologisch objectief en heeft het doel geld op te brengen en winst te genereren. De promotie van nieuwe media en technologie door zowel staat als bedrijven kan niet los gezien worden van de globaliserende neoliberale vormen van productie en distributie (Lister, Dovey, Giddings, & Grant, 2003, p. 11) Niet-technisch en inclusief Nieuwe media is ook een nuttige overkoepelende term. Het legt als definitie geen nadruk op puur technologische en formele aspecten, zoals vb. digitale media of elektronische media, evenmin op één enkele slecht bepaalde karakteristiek, zoals vb. interactieve media. De term nieuwe media kan zowel één als meerdere technologieën betekenen en inhouden. Het is een term met een brede culturele resonantie i.p.v. een bekrompen technologische of gespecialiseerde applicatie (Lister, Dovey, Giddings, & Grant, 2003, pp ). 2. Het onderscheid tussen de verschillende soorten nieuwe media Nieuwe media is, zoals eerder vermeld, een overkoepelende en inclusieve term. Maar het is ook van nut om de te definiëren wat de term nieuwe media inhoudt in zijn variëteit en pluraliteit. Hierin zien we een hele reeks van verschillende soorten verandering, die niet simpelweg te vatten zijn als technologische ontwikkelingen. Hieronder wordt het schema van Lister, Martin, Dovey e.a. vermeld, dat de algemene term nieuwe media opsplitst in enkele meer vatbare concepten (Lister, Dovey, Giddings, & Grant, 2003, p. 12). Nieuwe media staan gelijk aan: Nieuwe tekstuele ervaringen: nieuwe genres, tekstuele vormen, entertainmentvormen en media consumptiepatronen (vb. computerspelen, special effects cinema, hypertexts). Nieuwe voorstellingen van de wereld: media die nieuwe representatiemogelijkheden en ervaringen aanbrengt, zoals vb. virtuele omgevingen of interactieve multimedia d.m.v. schermen. 12

13 Nieuwe relaties tussen gebruikers/consumenten en media technologieën: media die veranderingen in het gebruik en de receptie van beeld en communicatie media in het dagdagelijks leven verwezenlijken, evenals veranderingen in de betekenis die geïncorporeerd is in media technologieën. Nieuwe ervaringen van de relatie tussen inleving, identiteit en gemeenschap: veranderingen in de persoonlijke en sociale ervaring van tijd, plaats en ruimte door media, die implicaties hebben voor de manier waarop we onszelf, en onze plaats in de wereld, ervaren. Nieuwe opvattingen van de biologische relatie van het lichaam met de media: media die het onderscheid tussen het menselijke en het artificiële, tussen natuur en technologie, tussen lichaam en (media als) technologische prothese, tussen het echte en het virtuele, uitdagen of betwisten. Nieuwe patronen van organisatie en productie: media die een grote herschikking en integratie in media-cultuur, -industrie, -economie, -toegang, -eigendom, -controle en -regulatie, teweegbrengen. Deze concepten hebben hun output in verschillende ontwikkelingsdomeinen van technologische producten, zoals computer-mediated communication ( , video-, audio- of tekst-chat, instant messaging, social networking, weblogs, RSS data, mobiele telefonie en online prikborden), mediadragers en platformen (het World Wide Web, CD-Rom, DVD, Blu-Ray, Usb, Bluetooth, verschillende videospel-platformen, e.a.), virtuele-realiteit-media, en een hele reeks van getransformeerde en geëvolueerde media (in vb. fotografie, animatie, televisie, film, cinema, muziek, drukpers) (Lister, Dovey, Giddings, & Grant, 2003, p. 13). Zoals eerder vermeld, is de technologische output voortdurend onderhevig aan verandering en evolutie, maar het zijn de concepten en principes die de nieuwe media bepalen en dus vast staan. 3. Karakteristieken van nieuwe media Zoals eerder aangehaald werd, verwijst de overkoepelende term nieuwe media naar een uitgebreide reeks van veranderingen in media-productie, -distributie en -gebruik. Deze betreffen echter meer dan alleen technologische veranderingen, het zijn ook tekstuele, conventionele en culturele veranderingen. Desalniettemin kunnen er ook een aantal karakteristieken aan het concept van nieuwe media gekoppeld worden. Deze zijn een aanvulling van de eerder vermelde definities. De karakteristieken die Lister, Dovey e.a. geven, zijn; digitality, interactivity, hypertextuality, dispersal en virtuality (Lister, Dovey, Giddings, & Grant, 2003, p. 14). Manovich geeft een lijst met andere karakteristieken voor nieuwe media, waarbij alle principes voor nieuwe media gereduceerd worden tot vijf karakteristieken. Deze zijn; numerical representation, modularity, automation, variability en cultural transcoding. De 13

14 bovenstaande karakteristieken van Manovich hebben een logische ordening, waarbij de laatste drie karakteristieken enkel toegeschreven kunnen worden als de eerste twee karakteristieken ook aanwezig zijn in de media. Manovich herziet ook de andere karakteristieken die aan nieuwe media worden toegeschreven, waarbij hij oordeelt of de principes volstaan om nieuwe media van de klassieke media te onderscheiden (Manovich, 2001, p. 20) Digitaal Nieuwe media worden vaak digitale media genoemd, in contrast met de bestaande analoge media. Onder digitale media verstaat men dan media waarvan alle input data geconverteerd wordt in nummers (als abstracte symbolen). Eenmaal gecodeerd kan de input data onderworpen worden aan de mathematische processen van toevoeging, aftrekking, vermenigvuldiging en verdeling d.m.v. algoritmes in software (Lister, Dovey, Giddings, & Grant, 2003, p. 15). Zo kunnen culturele vormen (in se analoge vormen) zoals geschreven tekst, foto s, filmbeelden en audio verwerkt en opgeslagen worden als nummers en als output uitgebracht worden in de vorm van online bronnen, digitale disks of geheugen die weergegeven kunnen worden op een beeldscherm. Bij analoge media daarentegen wordt alle input geconverteerd in een fysiek object. Analoog verwijst naar de manier waarop de input data (beelden, licht, geluid, handschrift) en het gecodeerd media product (vb. de groeves op een vinyl LP) analoog met elkaar gerelateerd zijn (Lister, Dovey, Giddings, & Grant, 2003, p. 14). Pavlik beschouwt simpelweg alle nieuwe media die online beschikbaar zijn of op andere niet analoge platformen als digitale media (Pavlik, 2008, p. 8). Turow en Duffy hebben een extremere mening en oordelen dat men niet van nieuwe media moet spreken omdat nieuw een relatieve en niet-tijdsgebonden term is. Om deze reden stellen zij nieuwe media gelijk aan digitale media. De digitale media onderscheiden zich, volgens Turow en Duffy, van de traditionele (analoge) media op twee manieren; de eerste is het, hierboven beschreven, technologisch onderscheid en de tweede manier is de, hieronder beschreven, interactieve eigenschap van digitale (nieuwe) media (Turow & Duffy, 2009, p. 315). Manovich is van oordeel dat het karakteriseren van nieuwe media als analoge, continue media die geconverteerd wordt naar een digitale discrete vorm, te kort schiet (Manovich, 2001, p. 50). Om deze reden stelt hij nieuwe media niet gelijk met de karakteristiek digitaal, maar wel met een numerical representation zoals we later in dit onderzoek zullen zien Interactief Zoals eerder vermeld staan digitale media ons toe om media te bewerken en manipuleren; deze mogelijkheden worden vaak beschouwd als het interactief potentieel van nieuwe media. De karakteristiek interactief kan echter op twee niveaus van betekenis opereren; het ideologische en het instrumentale. Ideologisch kunnen interactieve media gekenmerkt worden door actieve participatie. De 14

15 term staat dan voor een sterker gevoel van gebruiker-engagement, voor een onafhankelijkere relatie met de kennisbron, en voor een vrijer en meer gepersonaliseerd gebruik. Instrumentaal gezien verwijst interactief naar de mogelijkheid voor de gebruiker om de media te gebruiken naar eigen voorkeur (Lister, Dovey, Giddings, & Grant, 2003, pp ). Het zij door inhoud te verwerken, verzamelen of veranderen, het zij door middel van soorten nieuwe media te communiceren, te navigeren of te produceren/registreren. Manovich meent dat het bestempelen van nieuwe media als interactief te simplistisch is. Hij oordeelt dat vanaf het moment dat een media-object gepresenteerd wordt op een computergestuurd apparaat, het automatisch interactief wordt. De reden hiervoor is het feit dat interactie één van de basisconcepten van deze apparaten is. Manovich beschouwt andere concepten zoals menu-based interactiviteit, schaalbaarheid, simulatie, image-interface en instrumenten als de interactieve structuren en handelingen voor nieuwe media. Deze verzorgen de fysische interactie tussen een gebruiker en een media-object. Maar ook de psychologische interactie moet onderscheiden worden. Dit zijn de psychologische processen zoals hypothese vorming, herinnering, identificatie, en invulling, die voor de gebruiker noodzakelijk zijn om een tekst of beeld te begrijpen (Manovich, 2001, pp ). Nieuwe media zijn dan volgens Manovich interactief als ze door middel van deze processen de gedachten van de gebruiker vorm geven. Hierbij vormt het principe van hyperlinking (dat hieronder wordt uiteengezet), dat associaties objectiveert, de basis voor interactieve nieuwe media (Manovich, 2001, p. 61) Hypertekstueel Nieuwe media kunnen gekenmerkt worden door een hypertekstuele interface. De karakteristiek hypertekstueel kan beschreven worden als; ( )a work which is made up from discrete units of material in which each one carries a number of pathways to other units. (Lister, Dovey, Giddings, & Grant, 2003, p. 24). Het werk is dan een web van connecties die de gebruiker verkent m.b.v. de navigatiehulpmiddelen van de interface. Elke knoop in het web heeft een aantal ingangen, uitgangen en verbindingen. In een digitaal gecodeerde tekst is elke afzonderlijk deel even toegankelijk en snel bereikbaar voor de gebruiker (Lister, Dovey, Giddings, & Grant, 2003, p. 24). In analoge media daarentegen zijn de delen niet allemaal even toegankelijk en snel bereikbaar. Een voorbeeld hiervan is het doorspoelen van een videocassette om een bepaalde scène te bereiken. De basisprincipes voor de hypertekst zijn dus associatie en een non-lineair verloop (Lister, Dovey, Giddings, & Grant, 2003, pp ). Binnen dit studiegebied is er onenigheid over bijwerkingen van hypertekst en non-lineariteit zoals information overload en cognitive disorientation. Lee (Lee, 2005) geeft een overzicht van deze onenigheden en studies. De disorientation kan volgens Macedo-Rouet, Rouet, e.a. een cognitive overload in de hand werken (Macedo-Rouet, Rouet, Epstein, & Fayard, 2003, p. 99). Terwijl een andere studie (Eveland & Dunwoody, 2001) geen significante effecten van computer tekstformaten op desoriëntatie vond. 15

16 3.4. Dispersal Dispersal staat voor versnippering of uiteendrijving, en verwijst naar de manier waarop zowel de productie als de distributie van nieuwe media gedecentraliseerd, geïndividualiseerd en alom vertegenwoordigd zijn geworden. Deze dispersal is het resultaat van veranderingen ngen in onze relatie met zowel de consumptie als de productie van media teksten. Het media publiek is niet langer een groot homogeen, simultaan en uniform publiek; door de uitgebreide diversiteit aan media technologieën en bronnen wordt de mediaconsument individueler en selectiever (Lister, Dovey, Giddings, & Grant, 2003, p. 31). Maar de traditionele massamediaproductie is zelf ook veranderd; ze is niet meer gecentraliseerd en niet meer gestandaardiseerd qua inhoud productie en distributie. Er is qua productie ook een schift naar de domestieke en alledaagse sfeer/context vastgesteld, d.i. in de vorm van ITvaardigheden die door het publiek worden aangeleerd en overgenomen. Dit is het gevolg van de samenloop van computer-based communications (die voor de consument beschikbaar zijn) met de bestaande basis van omroep-/uitzend-technologie (Lister, Dovey, Giddings, & Grant, 2003, p. 32). Nieuwe media zijn dispersed in die zin dat er uitbreiding, segmentatie, en individualisatie vastgesteld wordt in het media-gebruik van consumenten. Nieuwe media zijn ook dispersed qua productie door de uitbreiding aan mogelijkheden om media teksten te produceren. Ten slotte kunnen nieuwe media in het algemeen ook ok opgevat worden als dispersed door de manieren waarop consumenten ermee aan de slag kunnen; deze reiken van actieve interpretatie tot effectieve zelfproductie (Lister, Dovey, Giddings, & Grant, 2003, p. 34). Jo Caudron verklaart deze karakteristiek als een shift van top-down naar bottom- up, waarbij de mediaconsument meer controle krijgt. (Zie Figuur 1.). De technologie van nieuwe media geeft de consument meer autoriteit om te schiften met tijdbesteding aan media (time-shifting), plaatsbepaling voor mediaconsumptie (place-shifting), en om het product zelf uit te zoeken of er een opinie over te hebben (authority-shifting) (Caudron, 2011, p. 40). Figuur 1. De verandering van top-down naar bottom-up. Bron: Caudron, 2011, p

17 3.5. Virtuality De term virtuality of virtuele realiteit wordt enerzijds gebruikt om de ervaring van een onderdompeling in een wereld die opgemaakt is uit computer graphics en digitale video (met welke de gebruiker tot op een bepaald niveau interactie heeft), te definiëren. Ook virtuele videospelwerelden worden hieronder gerekend. Anderzijds kan het de ruimte waar deelnemers zich door online onderlinge communicatie bevinden, voorstellen. De eerste is dus een technologisch afgelijnde/geprogrammeerde ruimte, en de tweede een manier om de denkbeeldige ruimte van een communicatienetwerk voor te stellen. Nieuwe media kunnen dus een virtuele realiteit, of cyberspace, creëren (Lister, Dovey, Giddings, & Grant, 2003, p. 35) Numerical representation Alle nieuwe-media-objecten bestaan uit een digitale code; het zijn numerieke representaties. Dit feit heeft volgens Manovich twee consequenties; elk nieuwe-media-object kan formeel/met een mathematische functie beschreven worden, en elk nieuwe-media-object is onderworpen aan en algoritmische manipulatie/is programmeerbaar. Nieuwe-media-objecten worden dan gemaakt d.m.v. computers in een numerieke vorm. Of verschillende vormen van klassieke media kunnen omgezet worden in nieuwe media met het proces van digitalisering (Manovich, 2001, pp ) Modularity Deze karakteristiek representeert dezelfde modulaire structuur die inherent is aan nieuwe-mediaobjecten. Media elementen zoals beelden, geluiden, vormen of gedragingen worden gerepresenteerd als verzamelingen van discrete samples (pixels, polygonen, voxels, karakters, script). Deze elementen worden geassembleerd als grotere media-objecten maar behouden hun afzonderlijke identiteiten. Zo bestaat vb. een film uit verschillende stille beelden, geluiden of bewegende beelden. Verschillende films kunnen dan ook weer samengevoegd worden tot een grotere film. Nieuwe-media-objecten worden dus volgens Manovich gekarakteriseerd door de samenstelling uit verschillende onafhankelijke delen, die zelf ook bestaan uit kleinere onafhankelijke delen, en zo verder tot op het niveau van de kleinste bestanddelen (Manovich, 2001, pp ) Automation Nieuwe media worden gekenmerkt door de automatisering van veel operaties die komen kijken bij mediacreatie, -manipulatie en/of toegang. De numerieke codering en de modulaire structuur karakteristieken (hierboven besproken) maken de automatisering van de operaties en handelingen met 17

18 nieuwe media mogelijk. Op deze manier kan de menselijke intentionaliteit volgens Manovich deels uit het creatieve proces verwijderd worden (Manovich, 2001, p. 32) Variability Nieuwe media kunnen gekenmerkt worden door de mogelijkheid dat nieuwe-media-objecten niet vast bepaald zijn; het zijn, naar de mening van Manovich, objecten die kunnen bestaan in verschillende uiteenlopende versies. Dit is eveneens een gevolg van de numerieke codering en de modulaire structuur. Bij traditionele media is er een menselijke schepper betrokken die manueel tekstuele, visuele en/of audio-elementen in een bepaalde samenstelling of opeenvolging monteert. Deze samenstelling of opeenvolging wordt dan vastgelegd op een materiaal, waarbij de orde permanent wordt vastgelegd. Nieuwe media, daarentegen, kunnen gekarakteriseerd worden door variabiliteit in versies aangezien ze gemodelleerd of gereformeerd kunnen worden doordat ze modulair zijn (Manovich, 2001, p. 36) Transcoding Manovich is van mening dat nieuwe media beschikken over twee onderscheiden lagen, de culturele laag en de computerlaag. Enerzijds representeert de culturele laag de structurele organisatie en eigenschappen die vatbaar zijn voor de menselijke gebruiker; zo kunnen vb. computerbestanden bestaan uit grammaticale zinnen. Maar anderzijds vertegenwoordigt de computerlaag de vaste conventies van de werking, structuur en organisatie van data van computers. Deze twee lagen beïnvloeden elkaar en nieuwe media kan, volgens Manovich aldus gekarakteriseerd worden als een mengeling van menselijke en computer betekenissen, van traditionele manieren hoe menselijke cultuur gemodelleerd wordt en de manier hoe een computer deze voorstelt. Nieuwe media kunnen getranscodeerd zijn, of vertaald in een ander formaat, in die zin dat de culturele categorieën en concepten van traditionele media op het vlak van betekenis en taal vervangen worden door concepten en categorieën die ontleend zijn aan de ontologie, epistemologie en pragmatiek van de computers (Manovich, 2001, pp ). 4. Conclusie Deze karakteristieken zijn echter geen vereiste technologische eigenschappen of vereisten van de nieuwe media in kwestie, maar moeten volgens Lister, Martin, Dovey e.a. meer gezien worden als concepten en ideeën om nieuwe media te bepalen en te begrijpen (Lister, Dovey, Giddings, & Grant, 2003, pp ). De karakteristieken moeten gepercipieerd worden als deel van een dynamische matrix van kwaliteiten die media als nieuw bestempelen. Niet alle kwaliteiten zullen aanwezig zijn in alle voorbeelden van nieuwe media, ze zullen aanwezig zijn in verschillende mate en combinaties 18

19 (Lister, Dovey, Giddings, & Grant, 2003, p. 37). Ook Manovich stelt dat niet alle nieuwe-mediaobjecten de bovenstaande karakteristieken incorporeren, daarom moeten de karakteristieken niet beschouwd worden als absolute wetten maar wel als algemene tendensen (Manovich, 2001, p. 27). Door de veelzijdigheid en complexiteit die inherent zijn aan de term nieuwe media, is het voor ons duidelijk geworden dat we de nieuwe media niet simpelweg kunnen vatten met één definitie. We kunnen dus concluderen dat nieuwe media verstaan kan worden als een losse verzameling van de bovenstaande karakteristieken, concepten en ideeën. Hoofdstuk 2. Sociale Media 1. Inleiding Sociale media zijn, zoals we in dit hoofdstuk zullen aantonen aan de hand van de karakteristieken en eigenschappen van enerzijds de eerder besproken nieuwe media en anderzijds de sociale media zelf, een deelverzameling van de nieuwe media. Wat we in de algemene inleiding al vermeld hebben, en waar we ons later in dit onderzoek op zullen verdiepen, is dat het gebruik van sociale media tijdens het Pukkelpopdrama van 2011 de aanleiding is voor dit onderzoek. Maar wat zijn nu precies die sociale media, en hoe werken ze? In dit hoofdstuk zullen wij de eigenschappen en aspecten van sociale media daarom bespreken. Het doel is meer inzicht te krijgen in de werking en achtergrond van de sociale media zodat wij aan de hand van de diepte-interviews kunnen onderzoeken hoe de sociale media gebruikt kunnen worden voor de crisiscommunicatie van muziekfestivals. Om het concept van sociale media beter te begrijpen, beginnen wij met het bepalen van een definitie en classificatie van sociale media a.d.h.v. de geschiedenis van het ontstaan, de technische specificaties en de verschillen met andere concepten als Web 2.0 en User-Generated Content. Eerst en vooral willen wij verduidelijken dat de sociale media een deelverzameling zijn van de nieuwe media. Sociale media maken gebruik van nieuwe media technologieën en hebben de karakteristieken ervan. Zo zijn sociale media per definitie interactief, digitaal, en onderhevig aan hypertextuality en dispersal. Voor een uitvoerige bespreking van deze karakteristieken; zie deel 3 van hoofdstuk 1. De sociale media hebben hun oorsprong in 1998 toen Bruce en Susan Abelson Open Diary oprichtten, een voorloper van de social networking site die online dagboek schrijvers in een online gemeenschap samenbracht (Kaplan & Haenlein, 2010, p. 60). De website heeft enkele innovatieve eigenschappen geïntroduceerd, zoals reacties op dagboeken en favorieten- of vriendenlijsten, die later de bouwstenen werden voor sociale netwerk sites en blog websites. De term weblog werd ook voor het eerst gebruikt in 1997, en afgekort tot blog een jaar later, toen een blogger het zelfstandig 19

20 naamwoord weblog op komische wijze veranderde tot de zin we blog (Kaplan & Haenlein, 2010, p. 60). De toenemende beschikbaarheid en prijsverlaging van high-speed internet toegang heeft geleid tot een toenemende populariteit van deze concepten, wat resulteerde in de oprichting van grote aantallen social networking sites zoals Myspace in 2003 en Facebook in 2004 (Kaplan & Haenlein, 2010, p. 60). De blogs zelf zijn een hype van korte duur geweest, om die reden dat de meeste mensen niets te zeggen hebben en omdat een blog een zware investering qua tijd en profilering is. Maar de essentie van de blog, het online delen van een opinie, is wel gebleven. Deze opinie werd verder doorgezet in het microbloggen; waarbij d.m.v. een paar kernwoorden nieuws wordt verspreid. Dit wordt ook wel content curation genoemd (Caudron, 2011, p. 57). Twitter is een vb. van online sociale netwerkdienst die werkt met microblogging, de gebruikers kunnen korte berichten posten (of er op reageren) die gekoppeld worden aan een tag (een sleutelwoord waarmee gelabeld kan worden, dit proces noemt men tagging) of hashtag (een sleutelwoord met een # waarmee een thema wordt aangegeven, gesprekken worden geordend, en die kan functioneren als link). Facebook en Myspace werken min of meer volgens het zelfde principe, maar worden door de consument minder professioneel en meer triviaal gebruikt. Er zijn al meerdere sociale media deze voorgegaan, maar deze waren van mindere kwaliteit en populariteit. Met de groei van sociale media en User-Created Content verschenen ook websites, gericht zijn op het delen van media-inhouden, die de sociale netwerk sites functies overnamen en implementeerden. Last FM (muziek en genres/smaken), Flickr (het delen van foto s) en YouTube (het delen van video s) zijn hier voorbeelden van (Boyd & Ellison, 2008, p. 216). Sindsdien bestaan er honderden sociale media sites voor verschillende praktijken en interesses, het is echter niet onze bedoeling deze allemaal te bespreken. 2. Web 2.0 en User-Created Content Er moet ook een onderscheid gemaakt worden met de twee andere concepten die vaak in dezelfde adem vermeld worden als sociale media. Hieronder zullen wij de termen Web 2.0 en User-Created Content verduidelijken Web 2.0 Het eerste concept is Web 2.0. Over deze term bestaat veel onenigheid en er worden verschillende kenmerken en inzichten aan toegeschreven. Hieronder zullen wij enkele kenmerken en inzichten bespreken. De term Web 2.0 werd voor het eerst toegepast in 2004 door Tim O Reilly 2 om nieuwe manieren waarmee softwareontwikkelaars en gebruikers het World Wide Web gebruikten, te beschrijven. Dit wil zeggen als een platform waarbij inhoud en toepassingen niet langer gemaakt en 2 T. O Reilly. What is Web 2.0 Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software, Zie link; 20

MASTERTHESIS DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE AUTOJOURNALISTIEK. Annique van der Valk. anniquevdvalk@gmail.com

MASTERTHESIS DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE AUTOJOURNALISTIEK. Annique van der Valk. anniquevdvalk@gmail.com MASTERTHESIS DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE AUTOJOURNALISTIEK Annique van der Valk 349163 anniquevdvalk@gmail.com ERASMUS SCHOOL OF HISTORY, CULTURE AND COMMUNICATION (ESHCC) Media & Journalistiek media

Nadere informatie

Sorry TV. Een interactief platform voor het brengen van verzoening. Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND

Sorry TV. Een interactief platform voor het brengen van verzoening. Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND Een interactief platform voor het brengen van verzoening Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND Student: Karsten Mosterd Hogeschool INHOLLAND Rotterdam Studentennummer: 408396 Afstudeerrichting: Media

Nadere informatie

Masterproef Een exploratief onderzoek naar de voordelen van het gebruik van Enterprise Social Networking Software

Masterproef Een exploratief onderzoek naar de voordelen van het gebruik van Enterprise Social Networking Software 2012 2013 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica Masterproef Een exploratief onderzoek naar de voordelen

Nadere informatie

Een verkennend onderzoek naar de integratie van sociale media in de crisisorganisatie van de veiligheidsregio

Een verkennend onderzoek naar de integratie van sociale media in de crisisorganisatie van de veiligheidsregio ÉEN MET ALLEN ALLEN MET ÉEN SOCIALE MEDIA: TOEKOMSTIGE CRISISMANAGEMENTTOOLS? Een verkennend onderzoek naar de integratie van sociale media in de crisisorganisatie van de veiligheidsregio Copyright 2011

Nadere informatie

Van Social Media naar Social CRM

Van Social Media naar Social CRM Van Social Media naar Social CRM In welke mate zijn Vlaamse bedrijven bewust van het bestaan, de mogelijkheden en de beperkingen van Social CRM? Masterproef Guillaume Matton Guillaume.Matton@Ugent.be 0497/21.95.04

Nadere informatie

Relatiebeheer van het heden Een onderzoek naar de mogelijkheden van social media in het CRM ter bevordering van de relatiekwaliteit

Relatiebeheer van het heden Een onderzoek naar de mogelijkheden van social media in het CRM ter bevordering van de relatiekwaliteit Relatiebeheer van het heden Een onderzoek naar de mogelijkheden van social media in het CRM ter bevordering van de relatiekwaliteit Enschede, november 2011 A.H.G. Zoontjes Universiteit Twente Bacheloropdracht

Nadere informatie

Welke elementen in online klantencommentaren bepalen of een consument die commentaar integreert in zijn beslissingsproces?

Welke elementen in online klantencommentaren bepalen of een consument die commentaar integreert in zijn beslissingsproces? Faculteit Economie & Management Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding Master of Science in de handelswetenschappen Intern aangestuurde masterproef Welke elementen in online klantencommentaren

Nadere informatie

De kracht van Social Media voor Interne Communicatie. Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010

De kracht van Social Media voor Interne Communicatie. Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010 Door Saskia de Laat De kracht van Social Media voor Interne Communicatie Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010 Omslag illustratie door: Kim Ravers

Nadere informatie

Een kwestie van mentaliteit. Matthijs Rotte en Niniane Veldhoen

Een kwestie van mentaliteit. Matthijs Rotte en Niniane Veldhoen Een kwestie van mentaliteit Matthijs Rotte en Niniane Veldhoen 2 Een kwestie van mentaliteit In opdracht van: CELL (Crossmedia Experience Learning Laboratory) Auteurs: Matthijs rotte (1131518) Niniane

Nadere informatie

Een algemeen kader voor onderzoek naar de mogelijkheden van nieuwe media voor het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking bij jongeren

Een algemeen kader voor onderzoek naar de mogelijkheden van nieuwe media voor het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking bij jongeren Een algemeen kader voor onderzoek naar de mogelijkheden van nieuwe media voor het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking bij jongeren Chris Vleugels Prof. Dr. Leo Van Audenhove April 2011 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ONLINE MARKETING IN B2B MARKETS

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ONLINE MARKETING IN B2B MARKETS UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009-2010 ONLINE MARKETING IN B2B MARKETS EEN ONDERZOEK NAAR ONLINE MARKETING EN IMC IN DE CONSULTANCY SECTOR Masterproef voorgedragen

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Online cursussen literair schrijven: een behoefteonderzoek

Online cursussen literair schrijven: een behoefteonderzoek Online cursussen literair schrijven: een behoefteonderzoek Eindverhandeling tot master of science in de bedrijfskunde Student: Gwen Muylaert Promotor:Prof. Dr. Kim Willems Organisatie: Creatief Schrijven

Nadere informatie

Using Augmented Physical Objects driven by Semantic Web technology to bridge the gap between digital and physical world.

Using Augmented Physical Objects driven by Semantic Web technology to bridge the gap between digital and physical world. Using Augmented Physical Objects driven by Semantic Web technology to bridge the gap between digital and physical world Het gebruik van verrijkte fysieke objecten gedreven door semantische webtechnologie

Nadere informatie

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ROUNDTABLES.NL ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN Dit is een uitgave van Roundtables.nl Copyright 2011 E. Baidjnath Misier en G.W. Koren

Nadere informatie

De waarde van Rich Internet Applicaties voor commerciële organisaties

De waarde van Rich Internet Applicaties voor commerciële organisaties De waarde van Rich Internet Applicaties voor commerciële organisaties Masterthesis Master Thesis Informatica Radboud Universiteit Nijmegen Afstudeerder: Mustafa Şen Studentnummer: 0138347 Afstudeernummer:

Nadere informatie

Programma Impact ICT

Programma Impact ICT - Centraal Bureau voor de Statistiek Programma Impact ICT Onderzoeksrapport nr. 4 Medegefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Prima Sociale media en bedrijven: een kader en cijfers Nico

Nadere informatie

Het Geluid van Nederland De rol van communicatie bij het crowdsourcen van geluid bij online gemeenschappen

Het Geluid van Nederland De rol van communicatie bij het crowdsourcen van geluid bij online gemeenschappen Het Geluid van Nederland De rol van communicatie bij het crowdsourcen van geluid bij online gemeenschappen Anna van der Meulen s324307, COV4C Instituut voor Communicatie, Media en IT Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Afstudeerverslag. Titel: Complexiteit reductie door Architecture-frameworks.

Afstudeerverslag. Titel: Complexiteit reductie door Architecture-frameworks. Afstudeerverslag Titel: Complexiteit reductie door Architecture-frameworks. Vermindering van de intersubjectieve complexiteit door het werken aan een Enterprise Architectuur en het gebruik van het Zachman

Nadere informatie

De plaats van een online community. binnen een evenement beleving

De plaats van een online community. binnen een evenement beleving De plaats van een online community binnen een evenement beleving Colofon Auteur Naam: Website: Email: Ivanka T Schrijvershof www.ivankaschrijvershof.nl I_T_Sch@hotmail.com Opleiding Naam: Opleiding: Instituut:

Nadere informatie

Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen.

Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen. Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen. Deze scriptie is geschreven door Pepijn Hemelaar COLOFON Auteur Studentnummer E-mail

Nadere informatie

WNF promoters. Vele enthousiaste handen maken licht (promotie)werk. Adviesrapport omtrent contentstrategie voor de WNF-promoters

WNF promoters. Vele enthousiaste handen maken licht (promotie)werk. Adviesrapport omtrent contentstrategie voor de WNF-promoters WNF promoters Vele enthousiaste handen maken licht (promotie)werk Adviesrapport omtrent contentstrategie voor de WNF-promoters Opdrachtgever: Wereld Natuur Fonds Contactpersonen: Marlou van Campen & Marloes

Nadere informatie

Beleggers, Informatie en Media

Beleggers, Informatie en Media Beleggers, Informatie en Media Waardering van beleggingsrelevante informatie in relatie tot mediakanalen en beleggers karakteristieken Reinier Schoone Universiteit van Amsterdam Information Studies Voorwoord

Nadere informatie

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout... Inhoud 1 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...3 2a. Welkomstwoord Wim van Gelder... 3 2b. Welkomstwoord Dorien Scheerhout...

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Het gebruik van sociale media in de toeristische sector

Het gebruik van sociale media in de toeristische sector HOWEST Renaat de Rudderlaan Opleiding Communicatiemanagement Public Relations Events - semester 6 Bachelorproef voorgelegd voor het behalen van het diploma van professionele Bachelor in het Communicatiemanagement.

Nadere informatie

Het internet als marketingtool

Het internet als marketingtool Het internet als marketingtool L. Hauben & R. Van Goolen Met medewerking van W. Bogaert & Fruitsnacks Leuven, september 2010 1 Kort voorwoord Vanuit het GROEI.kans! project werd de vraag gesteld om een

Nadere informatie

Social Media, het nieuwe communiceren

Social Media, het nieuwe communiceren Social Media, het nieuwe communiceren DE BEREIKBAARHEID VAN DE DOELGROEPEN VAN MPF/PP MET BEHULP VAN SOCIAL MEDIA KA LAI YU 78957 APPLIED BUSINESS ADMINISTRATION STENDEN HOGESCHOOL LEEUWARDEN THE NETHERLANDS

Nadere informatie

1.1 Samenvatting. 1.1. Achtergrond

1.1 Samenvatting. 1.1. Achtergrond 1.1 Samenvatting 1.1. Achtergrond Mijn interesse voor beleving van de mens heeft mij doen verdiepen in de experience economy. Vanuit bestaande theorie over de experience economy wordt er een link gelegd

Nadere informatie

Een onderzoek naar employee performance management in IWT

Een onderzoek naar employee performance management in IWT UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Een onderzoek naar employee performance management in IWT Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in

Nadere informatie