Pagina 1 van 27. Rapport Bouwtechnische keuring

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pagina 1 van 27. Rapport Bouwtechnische keuring"

Transcriptie

1 Pagina 1 van 27 Rapport Bouwtechnische keuring

2 Inhoud 1 Algemene toelichting Inspectiegegevens, opdrachtgever Samenvatting herstelkosten 5 (korte en lange termijn) 3 Woningverbetering, energie & comfort afkortingen 6 4 Toelichting, vragen opdrachtgever 7 5 Algemene beoordeling Waarderingsnorm en cijfers 8 6 Keuringsresultaten bouwdelen Toelichting op het rapport 22 8 Rapport Nationale Hypotheek Garantie Administratie gegevens Kostenraming totale inspectie 25 9 Keuringsresultaten algemene bouwdelen Keuringsresultaten Bouwlagen Programma van eisen bouwbesluit Programma van eisen bouwbesluit (vervolg) 27 Pagina 2 van 27

3 Algemene Toelichting Hieronder vindt u een algemene uitleg over bepaalde materialen. Deze zijn dus niet altijd van toepassing op uw woning. Technische installaties, toetsing aan normen Technische installaties, aan- en afvoerleidingen, elektrische bedradingen en dergelijke worden niet getoetst aan de voorgeschreven (NEN)normen. Voor toetsing aan de voorschriften wordt geadviseerd het nutsbedrijf in te schakelen. Dit geldt ook voor (ingrijpende verbouwingen). Het aangaan van nieuwe overeenkomsten (aansluitingen) kan door het nutsbedrijf aanleiding zijn de op dat moment geldende voorschriften c.q. eisen aan te passen. Dit geldt ook voor nieuwe woningen. Aanpassingen aan deze voorschriften kunnen (hoge) kosten met zich meebrengen. Wel worden tijdens de inspectie technische installaties, voor zover mogelijk, visueel beoordeeld op hun fysieke conditie. Beoordeling elektrische installatie Zekeringen zijn niet op werking getest en de aarding is niet doorgemeten. De elektrische installatie wordt beoordeeld op het aantal aanwezige groepen. In oude woningen werd volstaan met een tweetal groepen zonder aardlekschakelaar. In moderne woningen dient men rekening te houden met een veelvoud aan elektrische apparatuur (keuken, pc, meerdere tv's etc.). Bij minder dan 4 groepen wordt geadviseerd uit te breiden. Hoewel bij twijfel een aantal wandcontactdozen wordt geopend, wordt niet de gehele bedrading gecontroleerd op de aanwezigheid van canvas en op aanwezigheid van stalen elektriciteitsleidingen. Loden leidingen Drinkwater uit loden leidingen kan minuscule deeltjes lood bevatten. Door het drinken van dit water komt lood in je lichaam terecht. Omdat de hoeveelheid gering is, kan dat meestal geen kwaad. Alleen baby's tot een jaar kunnen gevolgen ondervinden van water uit loden leidingen. De waterleidingbedrijven in Nederland zijn verantwoordelijk voor de vervanging van de loden leidingen tot aan de meter. Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het vervangen van loden drinkwaterleidingen in de woning. Loden buizen/leidingen (zowel aanvoer: drinkwater als afvoer: riolering) kunnen door eigen gewicht en de relatief zachte samenstelling scheuren vertonen. In het bijzonder op plaatsen waar de leidingen niet direct zichtbaar zijn (in muren, tussen balken onder de vloer) kunnen lekkages zorgen voor houtaantasting, roestvorming of andere schade aan constructieve delen. Ook hier geldt het advies preventief te vervangen. Rioleringen algemeen Voor gietijzeren, loden of gresbuizen rioleringen wordt altijd geadviseerd deze te vervangen, ook al is er geen lekkage (of roestvorming) zichtbaar. Het inwendige van de gietijzeren afvoerbuis is veelal door inwerking van afvalstoffen in de loop der jaren gecorrodeerd. Veelal gebeurt dit na het betrekken van de woning door nieuwe bewoners omdat het vuil reeds aanwezig in het riool is neergeslagen door het tijdelijk niet gebruiken van het rioolstelsel. Pagina 3 van 27

4 Kosten modernisering In het rapport worden algemene opmerkingen gemaakt over de staat van het sanitair, het keukenblok en afwerklagen (b.v. tegelwerk). Met name van belang is de functionele beoordeling. De inspecteur zal slechts een beoordeling geven (en herstelmaatregelen opnemen) indien deze onderdelen door een gebrek niet meer zijn te gebruiken (b.v. het sanitair is defect, onvoldoende stankafsluiting). Kosten voor het moderniseren van het interieur (m.n. uitrusting en tegelwerk) zijn afhankelijk van kwaliteit en uitvoering (b.v. uitvoering in eigen beheer). Derhalve worden er in het rapport geen kosten voor dit element opgenomen. Onafhankelijkheid en objectiviteit Bouwservice Vianen garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde onderzoek. Bouwservice Vianen verklaart geen enkele commerciële binding te hebben met aannemers, makelaars of welke tussenpersoon dan ook, die de resultaten van het onderzoek zouden kunnen beïnvloeden. Verklaring en aansprakelijkheid De gegevens en beoordelingen welke in deze rapportage zijn opgenomen, zijn door bouwservice Vianen naar beste kennis en weten onderzocht en zo getrouw mogelijk weergegeven. Bouwservice Vianen is evenwel nimmer aansprakelijk voor een onjuiste en/of onvolledige rapportage, noch voor de gevolgen daarvan, door haar in het kader van een opdracht, gemaakte fouten. Behoudens opzet daarmee gelijk te stellen grove schuld. Bij schade door opzet of grove schuld dient dit schriftelijk en wel binnen 6 maanden na rapportdatum te worden aangetoond. Deze rapportage heeft een geldigheid van 6 maanden na inspectiedatum Elke en alle overige aansprakelijkstellingen en/of schadeclaims worden door Bouwservice Vianen nadrukkelijk van de hand gewezen Pagina 4 van 27

5 Opdrachtgever Keuringsinstantie Naam Dhr. voorbeeld Naam Bouwservice Vianen Adres Voorbeeldstraat 1 Adres De limiet 5a Postcode/plaats voorbeelddorp Postcode/plaats 4131 NR Vianen Telefoon Telefoon Afspraak met: Afspraak met: Woning Verantwoording Adres Datum inspectie Postcode/plaats Rapportnummer Woningtype Tussenwoning Bouwperiode 1977 Vianen Overzicht kostenraming (verzamelstaten Direct Noodzakelijke kosten Op termijn Noodzakelijke kosten Totale kosten Totaal algemeen Totaal kelder Totaal begane grond Totaal verdiepingen Totaal zolder Totaal woning Totaal kruipruimte Verwarming, water, installatie Daken en gevels Garage, berging en terrein Buitenkozijnen Schilderwerk Verbetering Verbeteringskosten op basis van Woningverbetering, energie en comfort Overzicht NHG Voor het aanvragen van Nationale hypotheek garantie mogen geen uiteenlopende ramingen worden aangehouden. De volgende totaalbedragen zijn voor NHG van toepassing. Kosten direct (incl. BTW) Kosten op termijn (incl. BTW) Totaal Pagina 5 van 27

6 Woningverbetering, energie & comfort In onderstaand overzicht zijn kosten opgenomen met betrekking tot verbetering van de woning. Dit kan gaan om algemene verbeteringen of op het gebied van energie of comfort, zoals het vervangen van een keuken of badkamer of het aanbrengen van isolatie. De genoemde kosten hebben geen betrekking op gebreken aan de woning. De kosten zijn dan ook niet in het voorgaande 'overzicht kostenraming' opgenomen. Gebouwdeel/onderdeel Omschrijving Kosten direct Incl. BTW Kosten op Termijn incl. BTW Zolder verdieping Aanbrengen isolerende beglazing Begane grond Kruipruimte Algemeen Verbetering inbraakwerendheid Totale kosten incl. BTW Afkortingen Kosten direct. Herstel moet op korte termijn plaatsvinden om verdere schade of vervolgschade te voorkomen. Kosten op termijn. Herstel zal binnen vijf jaar moeten plaatsvinden. NTC: Niet te controleren: Het is voor de bouwkundige niet mogelijk een bepaald onderdeel te controleren. Het onderdeel is bijvoorbeeld onbereikbaar (kruipruimte onder de vloer) of het onderdeel is weggewerkt en kan niet zonder sloopwerk worden beoordeeld. In feite moet dit onderdeel dus nog (nader) worden geïnspecteerd. Het nader onderzoek kan uitwijzen dat het onderdeel in orde is, maar het kan ook uitwijzen dat ingrijpende herstelwerkzaamheden noodzakelijk zijn. NVT: niet van toepassing: Beoordeling van een bepaald onderdeel vindt niet plaats, omdat het niet aanwezig is (bijvoorbeeld een balkon). OMR: onderdeel met risico Bij het onderdeel of de situatie is geen gebrek of schade zichtbaar, maar het roept vragen op bij de bouwkundige. Bijvoorbeeld een zeer recent gewitte badkamer, verkeerde detaillering, weggebroken constructiedelen of doe-het-zelf-werk. SOG: specialistisch onderzoek gewenst: Een onderzoek door een specialist moet plaatsvinden. Een dergelijk onderzoek kan hoge kosten met zich meebrengen. Bijvoorbeeld: funderingsonderzoek of onderzoek naar ongedierte en/of zwam. Bovendien kunnen uit het resultaat van het onderzoek hoge reparatiekosten blijken. De fundering moet bijvoorbeeld worden hersteld. Houd bij een SOG-post altijd rekening met een PM- post GC. Niet mogelijk om juiste conditie vast te stellen. Pagina 6 van 27

7 Aanwezig bij keuring Opdrachtgever makelaar Weergesteldheid Woning Bouwstijl Fundering droog onbewoond traditioneel Paal Onderstaande vragen zijn beantwoord door de verkoper en/of makelaar Opmerking inspecteur Dak en/of lekkage aanwezig of gehad in de afgelopen 5 jaar Ja Nee Dakkapel achterzijde Zijn er in de woning vochtproblemen geweest of bekend? Ja Nee Zijn er problemen met vloeren of fundering Ja Nee Is het perceel aangesloten op gas, water, elektra, riolering Ja Nee Zijn er gebreken bekend van technische installaties Ja Nee Zijn er nog andere zaken te melden die van belang kunnen zijn Ja Nee Dak schuur Zijn er asbesthoudende materialen aanwezig Ja Nee Olietank, septitank aanwezig Ja Nee Vaststelling door inspecteur Bouwaard van verdiepingsvloeren Beton Bouwaard van begaande grondvloer Beton n.v.t. Is de begane grondvloer geïsoleerd Ja Nee n.v.t. Voldoet elektra aan minimale norm Ja Nee Aanwezige milieuaspecten en/of risicofactoren Gezondheidsrisico door vocht- optrekkend vocht, Brandveiligheidsrisico door tempex, pvc Nee nee Informatie m.b.t. Vereniging van eigenaren V.v.E Is er een vereniging van eigenaren Niet van toepassing Ja Nee Onbekend Is de V.v.E actief Niet van toepassing Ja Nee Onbekend Is er onderhoud gepland > 5 jaar Niet van toepassing Ja Nee Onbekend Is er een meerjaren onderhoudsplan Niet van toepassing Ja Nee Onbekend Is er een aanschrijving van gemeente Niet van toepassing Ja Nee onbekend Pagina 7 van 27

8 Algemene beoordeling In onderstaand overzicht treft u een algemeen beeld aan van de gekeurde woning. Uit de jaren lange ervaring van Bouwservice Vianen is naar voren gekomen dat de hieronder benoemde onderdelen de meeste kosten met zich meebrengen voor het in goede staat brengen en houden van woningen. Kortom het geeft u een algemene indruk van de woning. Hellende daken Platte daken Metselwerk Voegwerk Buitenkozijnen Gevelbekleding buitenschilderwerk Uitstekend Redelijk Matig Slecht Zeer slecht Waarderingsnorm en cijfers Hieronder treft u de uitleg aan over de betekenis van de gegeven waardering. 1 Verkeerd in nieuwstaat 2 Geen gebreken, incidentele beginnende veroudering 3 Plaatselijk zichtbare veroudering, gebreken kunnen voorkomen 4 Veroudering, functievervulling komt in gevaar 5 Veroudering is omkeerbaar, functievervulling is niet meer gewaarborgd 6 Technisch rijp voor sloop Pagina 8 van 27

9 Zolder Onderdeel Score Bevindingen Dakbeschot Kapconstructie Tijdens de inspectie zijn geen zichtbare gebreken geconstateerd. Dakbedekking hellend dak, betonpan. De dakconstructie wordt beoordeeld voor zover zichtbaar is. Beoordeeld worden de constructieve samenhang, eventuele aantasting en zichtbare lekkages. Vanwege de aanwezigheid van een afwerking is slechts de zichtbare constructie geïnspecteerd en beoordeeld. Dakraam voorzijde Dakraam, Hout (exclusief lood en zinkwerk) Redelijk Matig Geconstateerd onvoldoende kierdichtheid verouderd kunststofdakraam. Maatregel op termijn vervangen dakraam. Kosten op termijn Beginnende delaminatie, houtrot dakraam. Maatregel vervangen op termijn Kosten op termijn Vloerconstructie beton Deels visueel niet waarneembaar. De vloeren zijn tijdens de inspectie afgedekt, hierdoor is geen oordeel mogelijk. Trap Geheel, geen gebreken waargenomen. De balustrade- trapleuning is gecontroleerd op stabiliteit en veiligheid. Hieraan zijn geen gebreken geconstateerd. het geheel kan goed en veilig functioneren Pagina 9 van 27

10 Zolder vervolg Onderdeel Score Bevindingen Schoorsteen Redelijk De schoorsteen met de aansluitingen op het dak verkeren in voldoende conditie. De rookgas afvoeren moeten worden dichtgezet i.v.m. lekkage Kosten direct Dak en gevel doorvoeren Er zijn geen gebreken aan de dak/gevel doorvoeren. Deze verkeren in goede conditie. Mechanische ventilatie box Redelijk De aansluitingen op de zolder moeten opnieuw bevestigd worden voor een optimale ventilatie. Toelichting: U wordt geadviseerd om 24 uur per dag te ventileren, schakel dus nooit uw ventilatie uit. De technische levensduur van een mechanische ventilatie box bedraagt 15 jaar afhankelijk van het onderhoud. Geadviseerd wordt de box jaarlijks te laten reinigen gelijk met uw cv ketel B5 Kosten direct 50,00 Pagina 10 van 27

11 1 e Verdieping Onderdeel Score Bevindingen Dragende wanden Geen gebreken waargenomen. Dragende wanden, worden beoordeeld op scheurvorming en doorslaan op optrekkend vocht. Binnen kozijnen ramen en deuren Buitenkozijnen ramen en deuren Hang en sluitwerk beglazing Binnen/buiten schilderwerk redelijk Redelijk Aluminiumkozijnen, geen gebreken waargenomen. De binnen kozijnen, ramen en deuren verkeren in voldoende conditie. Regulier onderhoud dient op termijn te worden uitgevoerd. Houtrot geconstateerd. Toelichting zie daken en gevels Er is veroudering- houtrot geconstateerd. Wij adviseren de slechte delen te verwijderen en in model te repareren. Het hang en sluitwerk is gecontroleerd. Het materiaal functioneert naar behoren. Het hang en sluitwerk is niet gecontroleerd op veiligheid, zoals bijv. het politiekeurmerk veilig wonen. Er is geen breuk geconstateerd in de enkele beglazing. In deze woning zijn in verband met het deels aanwezige enkele glas energie besparende maatregelen mogelijk. Zo kan de enkele beglazing vervangen worden door isolerende HR++ beglazing. Zie ook woningverbetering. De buiten kozijnen dienen op termijn geschilderd te worden. Geconstateerd Barsten en scheuren Zie daken en gevels. Aanbrengen houtverf vervolgsysteem Kosten op termijn 2000,00 Tabel gaat verder op volgende pagina Pagina 11 van 27

12 1 e verdieping vervolg Onderdeel Score Bevindingen Dakkapel De dakkapel is technische rijp voor sloop, hij dient totaal te worden vervangen. Zeer slecht Kosten direct 3000,00 Vloerconstructie beton Deels visueel niet waarneembaar. De vloeren zijn tijdens de inspectie afgedekt, hierdoor is geen oordeel mogelijk. Trap Bad-doucheruimte Geheel, geen gebreken waargenomen. De balustrade- trapleuning is gecontroleerd op stabiliteit en veiligheid. Hieraan zijn geen gebreken geconstateerd. het geheel kan goed en veilig functioneren Geconstateerd. Het kitwerk aan de buitenzijde van het douchescherm dient te worden vervangen. De badkamer is op de volgende onderdelen beoordeeld. Montage pot, doorspoelmechanisme, wasbak, tegelwerk en kitwerk. Kosten direct 25,00 Pagina 12 van 27

13 Begane grond Onderdeel Score bevindingen Plafonds Aan de plafonds en afwerklaag c.q.de afwerking zijn geen gebreken waarneembaar. Toelichting: Bij dergelijke plafonds is er altijd risico aanwezig van optredende scheurvorming. Met name in de hoeken bij overgang naar wanden. Dragende wanden Geen gebreken waargenomen. Dragende wanden, worden beoordeeld op scheurvorming en doorslaan op optrekkend vocht. scheidingswanden Binnen kozijnen en deuren Buiten kozijnen, ramen en deuren Hang en sluitwerk Isolerende beglazing Redelijk Geen gebreken waargenomen. Hier en daar is er gecontroleerd op de aanwezigheid van los of hol klinkend stucwerk. Dit is daar waar aanwezig gecontroleerd niet waargenomen. Aluminiumkozijnen, geen gebreken waargenomen. De binnen kozijnen, ramen en deuren verkeren in voldoende conditie. Regulier onderhoud dient op termijn te worden uitgevoerd. Houtrot geconstateerd. Toelichting zie daken en gevels Er is veroudering- houtrot geconstateerd. Wij adviseren de slechte delen te verwijderen en in model te repareren. Het hang en sluitwerk is gecontroleerd. Het materiaal functioneert naar behoren. Het hang en sluitwerk is niet gecontroleerd op veiligheid, zoals bijv. het politiekeurmerk veilig wonen. De aanwezige beglazing is gecontroleerd op breuk, dit is niet opgemerkt. Het geheel verkeerd in voldoende en goede conditie. Pagina 13 van 27

14 Begane grond vervolg Onderdeel Score Bevindingen Buitenkozijn schuifpui. Uitstekend De schuifpui verkeert in uitstekende conditie. De schuifpui loopt op lagers, deze kunnen slijten, waardoor de deur uiteindelijk stroef open gaat. onderhoud is daarom een vereiste. Toiletruimte keuken Het toilet is geïnspecteerd op gebreken aan het doorspoelmechanisme, doorspoeling, afsluitkraan, aansluiting riolering en dergelijk. Hier zijn geen gebreken opgemerkt. In de woning is een keuken aanwezig. Deze is geschikt voor gebruik en kan voldoende functioneren. De keuken is uitsluitend visueel/ technisch beoordeeld, Esthetische beoordeling heeft niet plaats gevonden en is uiteraard persoonlijk. De keuken is beoordeeld op. Tegelwerk, voeg en kitwerk, keukendeuren, apparaten en afvoeren. Pagina 14 van 27

15 Kruipruimte De kruipruimte van een woning is niet altijd bereikbaar. Wanneer het kruipluik kan worden geopend, zal de bouwkundige de kruipruimte vanuit de vloeropening beoordelen of de kruipruimte betreden en ter plaatse van de vloeropening de ruimte visueel beoordelen. Binnen het kader van de keuring zal de bouwkundige niet de gehele kruipruimte inspecteren Onderdeel Riolering Kruipruimte algemeen Waterleidingen Gasleidingen Bevindingen Deels visueel niet waarneembaar, Geen gebreken waargenomen. Het afschot van de afvoeren en de rioleringen is voldoende. Een goed afschot is noodzakelijk. De rioleringen en standleidingen verkeren in voldoende conditie. Voor zover zichtbaar functioneert de riolering voldoende. Er zijn 2 luiken aanwezig dat kan worden geopend. Hierdoor is de inspectie van de kruipruimte uitgevoerd. Alle beoordelingen welke betrekking hebben op de kruipruimte gelden uiteraard alleen voor het zichtbare gedeelte vanaf luik of opening. De kruipruimte is geïnspecteerd op de volgende onderdelen. Condentie vloer, schimmels, hoogte, overzicht en ventilatie. In de woning zijn mogelijkheden aanwezig voor watertransport. Vanaf de meter kan het water naar verschillende tappunten. Er zijn visueel geen gebreken waargenomen. De volgende onderdelen zijn geïnspecteerd, bevestiging watermeter, waterdruk koud en warm, klapperende waterleidingen en aanwezigheid van loden waterleidingen. Er zijn visueel geen gebreken waargenomen. Hoewel de installatie niet tot het bouwkundige deel behoren, worden ze vanwege het belang in relatie tot het geheel van de woning meegenomen in de beoordeling. De beoordeling is daarmee wel beperkt, maar wordt zo volledig mogelijk uitgevoerd. De onderdelen waarop geïnspecteerd worden zijn gasdruk, bevestiging gasmeter en bevestiging leidingwerk. Pagina 15 van 27

16 Elektrische installatie De opgenomen bedragen bij dit onderdeel hebben alleen betrekking op de kosten voor het herstel van de elektra, het verwijderen en/of vervangen van bijvoorbeeld plafonds is hierbij niet inbegrepen. De elektrische installatie wordt visueel beoordeeld. De soort bedrading wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. Wilt u zeker weten of de installatie voldoet aan de voorschriften, dan adviseren wij om hiervoor een installateur in te schakelen. Onderdeel Zichtbare Bedrading Bevindingen Er zijn losliggende kabels en niet afgeschermde kabels waargenomen in de tuin. Laat de leidingen vast zetten en scherm de draden af. Kosten direct Schakelmateriaal en Wantcontactdozen Groepenkast Geen gebreken waargenomen. De wandcontactdozen en schakelmateriaal verkeren in goede conditie. Geen gebreken waargenomen. Het systeem is verouderd, er is 1 aardlekschakelaar aanwezig. Tegenwoordig vallen alle groepen onder een aardlek. Een aardlekschakelaar kan maximaal 4 groepen bedienen. Er wordt geen toetsing uitgevoerd aan de voorgeschreven Nen-Normen voor ongeveer 100 euro kunt u het gas, water, en elektra door een plaatselijk nutsbedrijf laten controleren. Pagina 16 van 27

17 Verwarming, water en installaties De opgenomen bedragen bij dit onderdeel hebben alleen betrekking op de kosten voor herstel van de installatie, het verwijderen en/of vervangen van bouwkundige voorzieningen (bijvoorbeeld plafonds) is hierbij niet inbegrepen.verwarmingsinstallaties zoals Cv-ketels, gevelkachels, open haarden en rookkanalen worden visueel beoordeeld. Controle van de capaciteit en goede werking vindt niet plaats. Voor gas- en waterleidingen kan een installateur een controle uitvoeren op lekkage, capaciteit, enz. Deze leidingen kunnen niet door de bouwkundige worden beoordeeld wanneer ze aan het zicht zijn onttrokken. Onderdeel CV- Ketel Radiatoren en convectoren Bevindingen Het gehele verwarming systeem c.q. de warmtebronnen in de woning kunnen goed functioneren. De ketel is 3 jaar oud merk ATAG. De technische levensduur van een ketel is 18 jaar, gezien het bouwjaar kunt u nog even vooruit. Regelmatig en voldoende onderhoud uitvoeren is een vereiste. Er zijn geen gebreken waargenomen aan de afgiftebronnen. Deze verkeren in een voldoende en goede conditie. Pagina 17 van 27

18 Daken en gevels Onderdeel Score Bevindingen Loodaansluitingen De loodstroken verkeren in voldoende conditie. Hier zijn geen gebreken waargenomen, de overlap is voldoende. Het materiaal is van voldoende dikte. Het geheel kan functioneren als bedoeld. Loodwerk regelmatig controleren, eventueel aankloppen daar waar nodig. Goten en hemelwaterafvoeren Er zijn geen zichtbare gebreken aan de goot en hemelwaterafvoeren waargenomen, het geheel verkeerd in een voldoende conditie en kan functioneren, Zinken goten hebben een lange levensduur, dankzij een zelf beschermende laag. Om deze laag te behouden is het belangrijk om de goten regelmatig te reinigen. Buiten kozijnen, ramen en deuren Redelijk Houtrot geconstateerd. Toelichting Er is veroudering- houtrot geconstateerd. Wij adviseren de slechte delen te verwijderen en in model te repareren. Kosten op termijn Buitenschilderwerk Kozijnen, ramen en deuren Redelijk De buiten kozijnen dienen op termijn geschilderd te worden. Geconstateerd Barsten en scheuren Aanbrengen houtverf vervolgsysteem. Bij het gebruik van de juiste materialen en het aanbrengen comfort de voorschriften van de leverancier is nieuw schilderwerk een keer per zeven jaar noodzakelijk. Kosten op termijn 2000,00 Metselwerk Over het algemeen is het metselwerk in een goed staat. uitgevoerd als spouwmuur. De dagkant bij de schuifpui dient te worden gevoegd en hersteld. Kosten direct Pagina 18 van 27

19 Daken en Gevels vervolg Onderdeel score Bevindingen Voegwerk Visueel geen gebreken waargenomen. Lateien Fundering Visueel geen gebreken waargenomen. Bij betonnen lateien is het belangrijk dat er voldoende dekking op de beton aanwezige wapening zit. Schade ontstaat veelal door indringen van vocht en zuurstof in combinatie met een geringe betondekking. Om te voorkomen dat er vocht en zuurstof kan indringen kan het beton beschermd worden met een betonverf. Paal fundering aanwezig (aanname) Tijdens de inspectie zijn er geen problemen aan de paal fundering zichtbaar. Pagina 19 van 27

20 Garage, berging en terrein Onderdeel Score Bevindingen Dakbeschot Redelijk In het dakbeschot zijn aan de binnenzijde lekkage plekken waargenomen. Geadviseerd wordt om de bitumineuze dakbedekking te vervangen op kort termijn. Kosten direct Dak bitumen Zeer slecht In het dakbeschot zijn aan de binnenzijde lekkage plekken waargenomen. De bitumineuze dakbedekking vertoont scheurvorming Geadviseerd wordt om de bitumineuze dakbedekking te vervangen op kort termijn. Kosten direct Buitenschilderwerk De buiten kozijnen dienen op termijn geschilderd te worden. Zie daken en gevels Redelijk Pagina 20 van 27

21 Algemeen Onderdeel Score Bevindingen Brandveiligheid Algemeen Slecht Er zijn geen rookmelders geconstateerd. Rookmelders kunnen het beste op elke verdieping in de verkeersruimtes, zoals het trapgat, de overloop of hal worden geplaats. Inbraakwerendheid Algemeen Redelijk Kosten direct Er is onvoldoende inbraakwerendheid geconstateerd. Zie ook woning verbetering. Asbestverdachte Materialen Er is geen asbestverdachte materialen geconstateerd. Pagina 21 van 27

22 Toelichting op het rapport De bouwkundige heeft een keuring uitgevoerd. Hieronder vindt u een algemene toelichting op het rapport van de keuring. Keuring De keuring heeft tot doel om u inzicht te geven in de bouwkundige staat van de woning. De keuring vormt een momentopname. Dit betekent dat bijvoorbeeld de weersgesteldheid daarop van invloed kan zijn. Zo kunnen lekkages na een droge periode niet of minder gemakkelijk worden opgespoord. De bouwkundige voert een visuele inspectie uit. Niet alle onderdelen van een woning zijn altijd (geheel) zichtbaar voor de bouwkundige. Voor delen die aan het zicht zijn onttrokken, zoals fundering, riolering en leidingen, zal hij daarom een afgeleid oordeel geven. Het uitvoeren van specialistisch onderzoek, hak- en breekwerk of het maken van constructieberekeningen maken geen onderdeel uit van de keuring. Wel kan de bouwkundige u doorverwijzen naar een specialist of constructeur als er tijdens de keuring aanwijzingen zijn die nader onderzoek behoeven. De bouwkundige vermeldt dit dan in het rapport. Kostenramingen De bouwkundige noteert in het rapport de kosten voor het in redelijke staat brengen van de woning. De afwerking van de woning, bijvoorbeeld behang- of binnen schilderwerk, behoort hier normaal gesproken niet toe. De bouwkundige beoordeelt, voor zover mogelijk, de woning ook op veiligheidsaspecten. In het rapport wordt aangegeven welke conditie de onderdelen van de woning hebben. De bouwkundige noteert kosten bij onderdelen die aan onderhoud, herstel of vervanging toe zijn. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in directe kosten en kosten op termijn. Bij directe kosten moet herstel op korte termijn plaatsvinden om verdere schade of vervolgschade te voorkomen. Bij kosten op termijn vertoont het bouwdeel duidelijk sporen van veroudering. Binnen vijf jaar zal herstel moeten plaatsvinden. De uitgangspunten voor genoteerde kosten zijn: - kostenraming op basis van herstel (wanneer mogelijk niet op basis van complete vervanging); - kostenraming inclusief BTW voor uitvoering door een derde (dus niet op basis van doe het zelf werk). Normaliter wordt in de kostenraming niet meegenomen: - kosten voor stut-, sloop- en steigerwerk; - kosten voor regulier onderhoud; - kosten voor verfraaiingen en uitbreidingen. De uiteindelijke prijs voor het uitvoeren van de werkzaamheden kan verschillen van de kostenraming. Zo zijn de mate van luxe (gekozen materialen bijvoorbeeld), de wijze van uitvoering, de totale omvang van een opdracht en de onderhandelingen met de ondernemer hierop van invloed. Asbest Indien de bouwkundige tijdens het inspecteren van de woning asbestverdacht materiaal aantreft, zal hij hiervan melding maken in het rapport. De keuring is echter geen zelfstandig onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de woning. Aansprakelijkheid voor het niet opmerken van asbestverdacht of asbesthoudend materiaal wordt uitgesloten. Om de woning op eventuele aanwezigheid van asbest te laten onderzoeken dient een asbestspecialist te worden geraadpleegd. Appartement In principe wordt bij een appartement alleen het privé gedeelte gekeurd. Het is echter mogelijk dat de bouwkundige ook (enkele) onderdelen beoordeelt die tot de gemeenschappelijke gedeelten van het appartementengebouw behoren, voor zover deze vanuit het appartement zichtbaar/toegankelijk zijn. Eventueel genoteerde kosten gelden uitsluitend voor het gekeurde appartement. Voor meer informatie met betrekking tot alle gemeenschappelijke gedeelten kunt u terecht bij de Vereniging van Eigenaren (VvE). Vraag bij de VvE altijd naar de splitsingsakte, de meerjarenonderhoudsplanning en de reserveringen. Uitsluitend voor opdrachtgever Het keuringsrapport is uitsluitend bedoeld voor de opdrachtgever. Geen enkele derde kan enig recht of aanspraak ontlenen aan de keuring en/of het rapport. Overzicht NHG Dit rapport is geschikt voor het aanvragen van Nationale Hypotheekgarantie. Op de pagina 'overzicht kostenraming' is hiervoor een tabel 'overzicht NHG' opgenomen. Pagina 22 van 27

23 BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE Pagina 23 van 27

24 BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE Administratieve gegevens Aanvrager Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Keuringsinstantie Bedrijf: Bouwservice Vianen Adres: de limiet 5a Postcode:4131 NR Plaats: Vianen Telefoon: Naam inspecteur: Auke Drenth K.V.K Ingeschreven als: bouwkundig adviesbureau Woning Adres: Postcode: Plaats: Bouwjaar 1977 Verantwoording Datum inspectie: Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend: (handtekening inspecteur) KOSTENRAMING TOTALE INSPECTIE (verzamelstaat) Directe Noodzakelijke kosten Op termijn Noodzakelijke kosten Totale kosten Totaal algemeen Totaal bouwlagen Totaal Woning Verbetering Verbeteringskosten op basis van bijgevoegde verbeterplan/offerte LET OP: Dit is de verplichte NHG bijlage die u kunt gebruiken, indien nodig, voor de financiering van uw woning. In deze bijlage zijn alleen de gegevens en kosten verwerkt die relevant zijn conform de normen van de NHG. Voor de volledige informatie over de toestand van de woning verwijzen wij u naar het rapport wat u hier voorgaand aantref Pagina 24 van 27

25 KEURINGSRESULTATEN ALGEMENE BOUWDELEN CODE ELEMENT LOCATIE EN OMSCHRIJVING GEBREK A.0 Fundering A.1 Kruipruimte A.2 Portiek/galerij A.3 Dak Zie voorgaande rapportage. A.3.1 Dakbedekking Zie voorgaande rapportage. A.3.2 Schoorstenen Zie voorgaande rapportage. A.4 Brandveiligheid Zie voorgaande rapportage A.5 Ongedierte/zwam A.6 Diverse TOTAAL ACTIE K.V.(%) DIRECT NOODZAKE- LIJKE KOSTEN H V H N OP TERMIJN NOODZAKE- LIJKE KOSTEN KEURINGSRESULTATEN BOUWLAGEN CODE ELEMENT LOCATIE EN OMSCHRIJVING GEBREK B 1.1 Betonwerk gevels B 1.2 Metselwerk / gevels B 1.3 Metalen Constructiedelen B 2.1 Kozijnen, ramen Deuren buiten B 2.2 Schilderwerk buiten B 3 Vloeren houten constructiedelen B 4 Sanitair Zie voorgaande rapportage Zie voorgaande rapportage. Zie voorgaande rapportage B 5 Ventilatie/ vocht Zie voorgaande rapportage B 6 Diverse TOTAAL ACTIE K.V.(%) DIRECT NOODZAKE- LIJKE KOSTEN H OP TERMIJN NOODZAKE- LIJKE KOSTEN H/V H H TOELICHTING Code: Verwijst naar bijgevoegd programma van eisen en aanbevelingen. Locatie en omschrijving gebrek: De plaats waar de voorziening moet worden getroffen en een omschrijving Van het gebrek. Actie: S= slopen; H= herstellen; V= vervangen; N= nieuw aanbrengen; O= overig (toelichten) k.v. (%): Kostenverdeling bij gestapelde gebouwen; k.v. geeft aan welk percentage van de totale kosten aan De woning wordt toegerekend op basis van de splitsingsakte, of een inschatting van de inspecteur. Een voorbeeld: totale kosten ,- bij 4 appartementen => k.v.= 25%, noodzakelijke kosten: 2.500,-. Direct noodzakelijke kosten: Kosten die direct moeten worden gemaakt ter voorkoming van verdere schade Of vervolgschade. Op termijn noodzakelijke kosten: Kosten van toekomstig onderhoud (naar keuze binnen 5, 10 of 15 jaar) op basis van een bij het rapport te voegen onderhoudsplan. Pagina 25 van 27

26 Pagina 26 van 27 Programma van eisen en aanbevelingen

27 Pagina 27 van 27 Programma van eisen en aanbevelingen (vervolg)

FIXED. Technisch Rapport. Voorletters, achternaam Adres, huisnummer Postcode, woonplaats. Continuïteit in onderhoud

FIXED. Technisch Rapport. Voorletters, achternaam Adres, huisnummer Postcode, woonplaats. Continuïteit in onderhoud FIXED Continuïteit in onderhoud Technisch Rapport Voorletters, achternaam, huisnummer Postcode, woonplaats FiXed www.fiedservice.nl info@fiedservice.nl 085-8640014 IBAN: NL90RABO 0309183995 BTW: NL200525050B01

Nadere informatie

Rapport Bouwtechnische keuring

Rapport Bouwtechnische keuring Rapport Bouwtechnische keuring Hello inhoudsopgave de goede eerste stap 3 basisgegevens 4 waarderingsnormen & afkortingen 5 algemene beoordeling 6 overzicht kostenraming 7 woningverbetering, energie &

Nadere informatie

Rapport aankoopkeuring Anoniemstraat 25 te Demo-stad

Rapport aankoopkeuring Anoniemstraat 25 te Demo-stad Rapport aankoopkeuring Anoniemstraat 25 te Demo-stad Opdrachtnummer: 2015003 Inhoud Basisgegevens... 3 Waarderingsnormen en afkortingen... 4 Algemene beoordeling... 5 Overzicht kostenraming... 6 Woningverbetering

Nadere informatie

Rapport Bouwtechnische keuring

Rapport Bouwtechnische keuring Rapport Bouwtechnische keuring Hello inhoudsopgave een goede eerste stap 3 basisgegevens 4 waarderingsnormen & afkortingen 5 algemene beoordeling 6 overzicht kostenraming 7 in detail: vliering 8 zolder

Nadere informatie

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport 1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport Opdrachtgever: V. Oorbeeld Adres: Keuringslaan 8 3366 BK Gorinchem Bouwjaar: 1932 Datum keuring: 5 februari 2011 Uitgevoerd door: Vincent Jans Berkelselaan

Nadere informatie

Rapport Bouwtechnische keuring

Rapport Bouwtechnische keuring Rapport Bouwtechnische keuring Hello inhoudsopgave een goede eerste stap 3 basisgegevens 4 waarderingsnormen & afkortingen 5 algemene beoordeling 6 overzicht kostenraming 7 in detail: zolder 8 begane grond

Nadere informatie

Bouwkundig Rapport ENKELE VOORBEELD PAGINA S

Bouwkundig Rapport ENKELE VOORBEELD PAGINA S Hoekwoning Wilhelminaplein 33 3342 TK, Kudelstaart Rapport nr: 0001-10-09 2009 Bouwkundig Rapport - Bouwkundige rapporten opgesteld door Edutch Bouwkundig Adviesbureau worden o.a. erkend door ABN AMRO,

Nadere informatie

Rapport Bouwtechnische keuring

Rapport Bouwtechnische keuring Rapport Bouwtechnische keuring Hello inhoudsopgave een goede eerste stap 3 basisgegevens 4 waarderingsnormen & afkortingen 5 algemene beoordeling 6 overzicht kostenraming 7 woningverbetering, energie &

Nadere informatie

Rapportage Bouwtechnische keuring

Rapportage Bouwtechnische keuring Rapportage Bouwtechnische keuring 1 / 0 Inhoudsopgave - algemene gegevens - waardering/omschrijving & afkortingen - algemeen beeld van uw woning - samenvatting herstelkosten - samenvatting kosten woningverbetering

Nadere informatie

Rapport Bouwtechnische keuring

Rapport Bouwtechnische keuring Rapport Bouwtechnische keuring Hello inhoudsopgave een goede eerste stap 3 basisgegevens 4 waarderingsnormen & afkortingen 5 algemene beoordeling 6 overzicht kostenraming 7 woningverbetering, energie &

Nadere informatie

Rapport Bouwtechnische keuring

Rapport Bouwtechnische keuring Rapport Bouwtechnische keuring Pieterskerkstraat 16, Leiden 24 augustus 2017 Inhoudsopgave Toelichting 3 Basisgegevens 5 Waarderingsnormen & afkortingen 6 Overzicht kostenraming 7 Bouwdelen: Etage appartement

Nadere informatie

Aankoopkeuring Venakkerstraat 10

Aankoopkeuring Venakkerstraat 10 Venakkerstraat 10 Keuringsopdracht Opdrachtnemer, hierna te noemen BouwControl, en opdrachtgever verklaren als volgt te zijn overeengekomen: * De opdrachtgever geeft hierbij aan bouwcontrol opdracht heden

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Haraldstraat 7 3962 DA Wijk bij Duurstede Datum: 15 oktober 2012 Haraldstraat 7 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Geul 68 3961 HZ Wijk bij Duurstede Datum: 3 augustus 2012 Geul 68 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Rapport Aankoopkeuring

Rapport Aankoopkeuring Rapport Aankoopkeuring Hello inhoudsopgave de goede eerste stap 3 basisgegevens 4 waarderingsnormen & afkortingen 5 algemene beoordeling 6 overzicht kostenraming 7 woningverbetering, energie & comfort

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Friese Steen 68 3961 XK Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Friese Steen 68 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Dommel 8 3961 HT Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Dommel 8 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Aankoopkeuring. Dijkstraat 85 te Valkenswaard

Aankoopkeuring. Dijkstraat 85 te Valkenswaard Dijkstraat 85 te Valkenswaard Keuringsopdracht Opdrachtnemer, hierna te noemen BouwControl, en opdrachtgever verklaren als volgt te zijn overeengekomen: * De opdrachtgever geeft hierbij aan bouwcontrol

Nadere informatie

Aankoopkeuring Alvenberg 19 te Veldhoven

Aankoopkeuring Alvenberg 19 te Veldhoven Alvenberg 19 te Veldhoven Keuringsopdracht Opdrachtnemer, hierna te noemen BouwControl, en opdrachtgever verklaren als volgt te zijn overeengekomen: * De opdrachtgever geeft hierbij aan bouwcontrol opdracht

Nadere informatie

Rapport Bouwtechnische keuring

Rapport Bouwtechnische keuring Rapport Bouwtechnische keuring OPDRACHTNUMMER GEKEURD OBJECT 1132752 Zandweg 72, Oostvoorne DATUM 8 februari 2019 Uw woning Opdrachtnummer 1132752 2 van 26 Inhoud TOELICHTING 4 BASISGEGEVENS 6 WAARDERINGSNORMEN

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Kerkeland 44 3947 MX Langbroek Datum: 30 augustus 2012 Kerkeland 44 Langbroek Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de Grotestraat

Nadere informatie

Rapportage beknopt onderhoudsplan

Rapportage beknopt onderhoudsplan Onderhoudslaan 12 2018 AA Vastgoed Rapportage beknopt onderhoudsplan Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport Bouwtechnische keuring

Rapport Bouwtechnische keuring Rapport Bouwtechnische keuring Hello inhoudsopgave een goede eerste stap 3 basisgegevens 4 waarderingsnormen & afkortingen 5 algemene beoordeling 6 overzicht kostenraming 7 woningverbetering, energie &

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Regge 20 3961 HP Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Regge 20 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Notengaard 5 3962 JD Wijk bij Duurstede Datum: 31 mei 2012 Notengaard 5 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel

Nadere informatie

Aankoopkeuring Nieuwe Waalreseweg 63 te Valkenswaard

Aankoopkeuring Nieuwe Waalreseweg 63 te Valkenswaard Nieuwe Waalreseweg 63 te Valkenswaard Keuringsopdracht Opdrachtnemer, hierna te noemen BouwControl, en opdrachtgever verklaren als volgt te zijn overeengekomen: * De opdrachtgever geeft hierbij aan bouwcontrol

Nadere informatie

Rapport Bouwtechnische keuring

Rapport Bouwtechnische keuring Rapport Bouwtechnische keuring OPDRACHTNUMMER GEKEURD OBJECT 1145552 3e Binnenvestgracht 1, Leiden DATUM 1 juli 2019 Uw woning Opdrachtnummer 1145552 2 van 25 Inhoud TOELICHTING 4 BASISGEGEVENS 6 WAARDERINGSNORMEN

Nadere informatie

Rapport Bouwtechnische keuring

Rapport Bouwtechnische keuring Rapport Bouwtechnische keuring Hoge Rijndijk 232, Leiden 15 augustus 2017 Inhoudsopgave Toelichting 3 Basisgegevens 5 Waarderingsnormen & afkortingen 6 Overzicht kostenraming 7 Bouwdelen: Zolder Begane

Nadere informatie

Rapport Bouwtechnische keuring

Rapport Bouwtechnische keuring Rapport Bouwtechnische keuring OPDRACHTNUMMER GEKEURD OBJECT 1126542 Demoweg 1, Amersfoort DATUM 31 oktober 2018 Uw woning Opdrachtnummer 1126542 2 van 19 Inhoud TOELICHTING 4 BASISGEGEVENS 6 WAARDERINGSNORMEN

Nadere informatie

Aankoopkeuring Van Rotselaerstraat 13 te Valkenswaard

Aankoopkeuring Van Rotselaerstraat 13 te Valkenswaard Van Rotselaerstraat 13 te Valkenswaard Keuringsopdracht Opdrachtnemer, hierna te noemen BouwControl, en opdrachtgever verklaren als volgt te zijn overeengekomen: * De opdrachtgever geeft hierbij aan bouwcontrol

Nadere informatie

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat 20 s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat 20 s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Burgemeester van Horsighstraat 20 s Heerenhoek Gegevens : 2 onder 1

Nadere informatie

Inspectie rapport. Vijverstraat 21 4411 AS Rilland. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Vijverstraat 21 4411 AS Rilland. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Vijverstraat 21 4411 AS Rilland Gegevens : Tussenwoning Opname datum:

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Ringoven 43 3961 EH Wijk bij Duurstede Datum: 8 augustus 2012 Ringoven 43 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres :

Nadere informatie

Aankoopkeuring Brouwerijdreef 12 te Valkenswaard

Aankoopkeuring Brouwerijdreef 12 te Valkenswaard Brouwerijdreef 12 te Valkenswaard Keuringsopdracht Opdrachtnemer, hierna te noemen BouwControl, en opdrachtgever verklaren als volgt te zijn overeengekomen: * De opdrachtgever geeft hierbij aan bouwcontrol

Nadere informatie

G van der Gaag bouwadvies en servicebureau

G van der Gaag bouwadvies en servicebureau G van der Gaag bouwadvies en servicebureau Bouwkundig inspectierapport van het woonhuis Zoekweg 56 1111 AA Marktplaats Bovenkruier 2~3297 TE Puttershoek~tel 078.6760237~fax 078.6760238~ E-mail:info@vandergaagbouwadvies.nl

Nadere informatie

Rapport Bouwtechnische keuring

Rapport Bouwtechnische keuring Rapport Bouwtechnische keuring Lemiers-Rijksweg 27, Lemiers 12 juni 2018 Inhoudsopgave Toelichting 3 Basisgegevens 5 Waarderingsnormen & afkortingen 6 Overzicht kostenraming 7 Bouwdelen: Zolder Verdieping

Nadere informatie

Rapport Bouwtechnische keuring

Rapport Bouwtechnische keuring Rapport Bouwtechnische keuring Demoweg 1, Amersfoort 30 mei 2017 Inhoudsopgave Toelichting 3 Basisgegevens 5 Waarderingsnormen & afkortingen 6 Overzicht kostenraming 7 Bouwdelen: Zolder Verdieping Begane

Nadere informatie

M O D E L - B O U W K U N D I G R A P P O R T N A T I O N A L E H Y P O T H E E K G A R A N T I E

M O D E L - B O U W K U N D I G R A P P O R T N A T I O N A L E H Y P O T H E E K G A R A N T I E T O E L I C H T I N G 34 Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgemaakt. Indien het rapport wordt opgemaakt door de gemeente

Nadere informatie

Adres gegevens. Procesverbaal van oplevering

Adres gegevens. Procesverbaal van oplevering Voesenek Vastgoed Advies van Leeuwenhoeklaan 134 4708BD Roosendaal T: +31(0)6 150 38 796 IBAN: NL97 Rabo 0337 4003 93 BTW nummer: NL126106666B01 Nr. KvK 58442766 Adres gegevens Procesverbaal van oplevering

Nadere informatie

Inspectie rapport. s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke Gegevens : Hoek rij woning Opname

Nadere informatie

Bouwkundigrapport Bouwtechnische keuring

Bouwkundigrapport Bouwtechnische keuring Bouwkundigrapport Bouwtechnische keuring Leuvenstraat 43, 2313 XX Leiden Bouwkundig adviesbureau Ronald Lut 2331 PD 46 Leiden Aankoopkeuring Basisgegevens Aanvragen / Opdrachtgever Bouwkundige / Opdrachtnemer

Nadere informatie

Inspectie rapport. Roompot 45 Hansweert. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Roompot 45 Hansweert. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Roompot 45 Hansweert Gegevens : Tussenwoning Opname datum: 14 oktober

Nadere informatie

Aankoopkeuring Waalreseweg 83 te Valkenswaard

Aankoopkeuring Waalreseweg 83 te Valkenswaard Waalreseweg 83 te Valkenswaard Keuringsopdracht Opdrachtnemer, hierna te noemen BouwControl, en opdrachtgever verklaren als volgt te zijn overeengekomen: * De opdrachtgever geeft hierbij aan bouwcontrol

Nadere informatie

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT R. Hoogland Project Support bouwbegeleiding & advies BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT inzake Klinkerweg 30 2565 PP Den Haag R.Hoogland Project Support Segbroeklaan 218, 2565DS Den Haag rh.proj.supp@kpnmail.nl

Nadere informatie

Bouwkundigrapport Bouwtechnische keuring

Bouwkundigrapport Bouwtechnische keuring Bouwkundigrapport Bouwtechnische keuring Frans van Mierisstraat 29, 2316 AL Leiden 10-07-2018 Bouwkundig adviesbureau Ronald Lut 2331 PD 46 Leiden Aankoopkeuring Basisgegevens Aanvragen / Opdrachtgever

Nadere informatie

BIJLAGE 3 MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE

BIJLAGE 3 MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE BIJLAGE 3 MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE TOELICHTING Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgemaakt.

Nadere informatie

Rapport Aankoopkeuring

Rapport Aankoopkeuring Rapport Aankoopkeuring Hello inhoudsopgave de goede eerste stap 3 basisgegevens 4 waarderingsnormen & afkortingen 5 algemene beoordeling 6 overzicht kostenraming 7 woningverbetering, energie & comfort

Nadere informatie

Rapport Bouwtechnische keuring

Rapport Bouwtechnische keuring Rapport Bouwtechnische keuring Hello inhoudsopgave een goede eerste stap 3 basisgegevens 4 waarderingsnormen & afkortingen 5 algemene beoordeling 6 overzicht kostenraming 7 in detail: zolder 8 1 e verdieping

Nadere informatie

Rapport Verkoopkeuring

Rapport Verkoopkeuring Rapport Verkoopkeuring Hello inhoudsopgave de verkoopkeuring: extra service voor kopers 3 basisgegevens 4 waarderingsnormen & afkortingen 5 algemene beoordeling 6 overzicht kostenraming 7 woningverbetering,

Nadere informatie

Inspectie rapport. Irislaan 28, Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Irislaan 28, Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Irislaan 28, Yerseke Gegevens : Hoek rijwoning Opname datum: 14 juni

Nadere informatie

Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven

Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven 1 Vraagstelling; Opdrachtgever wil informatie over mogelijke gebreken, direct noodzakelijke kosten en kosten op termijn. Extra aandachtspunt; houtrot/aantasting

Nadere informatie

Inspectie rapport. Adriaan Butijnweg 25 Rilland. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Adriaan Butijnweg 25 Rilland. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Adriaan Butijnweg 25 Rilland Gegevens : 2 onder 1 kap woning Opname

Nadere informatie

Rapport Bouwtechnische keuring

Rapport Bouwtechnische keuring Rapport Bouwtechnische keuring Hello inhoudsopgave een goede eerste stap 3 basisgegevens 4 waarderingsnormen & afkortingen 5 algemene beoordeling 6 overzicht kostenraming 7 woningverbetering, energie &

Nadere informatie

Inspectie rapport. Scheldestraat 33 4417 BR Hansweert. Gegevens : rij hoek woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Scheldestraat 33 4417 BR Hansweert. Gegevens : rij hoek woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Scheldestraat 33 4417 BR Hansweert Gegevens : rij hoek woning Opname

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Rapportnummer: K13.0008 NVO Bouwkeuringen kastanjelaan 14 3741 CN Baarn Tel: 06-17118016 Web: www.nvobouwkeuringen.nl Email: info@nvobouwkeuringen.nl Kvk: 32164287 Utrechtseweg 297 3818 EJ Amersfoort Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapport Bouwtechnische keuring

Rapport Bouwtechnische keuring Rapport Bouwtechnische keuring Hilleshagerweg 46, Mechelen 31 oktober 2017 Inhoudsopgave Toelichting 3 Basisgegevens 5 Waarderingsnormen & afkortingen 6 Overzicht kostenraming 7 Bouwdelen: Zolder Verdieping

Nadere informatie

Opdrachtnummer : 919986 Datum keuring : 4 juni 2010. Rapport. Verkoopkeuring. Termaar 30 Klimmen

Opdrachtnummer : 919986 Datum keuring : 4 juni 2010. Rapport. Verkoopkeuring. Termaar 30 Klimmen Rapport Verkoopkeuring Termaar 0 Klimmen V1 Inhoudsopgave Basisgegevens Waarderingsnormen en afkortingen 4 Conditiemeting 5 Zolder 6 e 1 Verdieping 7 Begane grond 9 Kruipruimte 11 Kelder 1 Elektrische

Nadere informatie

Inspectie rapport. Kasteelhoekstraat 10 4433 AJ Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Kasteelhoekstraat 10 4433 AJ Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Kasteelhoekstraat 10 4433 AJ Hoedekenskerke Gegevens : Hoek rij woning

Nadere informatie

Inspectie rapport. Prins Willemstraat 18, 4414BC Waarde. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Prins Willemstraat 18, 4414BC Waarde. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Prins Willemstraat 18, 4414BC Waarde Gegevens : Tussenwoning Opname

Nadere informatie

Inspectie rapport. Irislaan 2 Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Irislaan 2 Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Irislaan 2 Yerseke Gegevens : Hoek rijwoning Opname datum: 24 July 2015

Nadere informatie

Inspectie rapport. Henry Dunantstraat 100, 4416 CN Kruiningen. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Henry Dunantstraat 100, 4416 CN Kruiningen. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Henry Dunantstraat 100, 4416 CN Kruiningen Gegevens : Hoek rijwoning

Nadere informatie

Rapportage opname ten behoeve MJOP

Rapportage opname ten behoeve MJOP Rapportage opname ten behoeve MJOP Schilperoortstraat 45 te Rotterdam Juli 2018 Bouwkundig Adviesbureau Rietdijk B.V. Inleiding Bouwkundig Adviesbureau Rietdijk B.V. is een onafhankelijk adviesbureau dat

Nadere informatie

Opdrachtnummer: Datum keuring: 22 januari 2014 Adres: Mahatma Gandhistraat 185, Rotterdam. Rapport Aankoopkeu. Hello

Opdrachtnummer: Datum keuring: 22 januari 2014 Adres: Mahatma Gandhistraat 185, Rotterdam. Rapport Aankoopkeu. Hello Rapport Aankoopkeu Hello inhoudsopgave de goede eerste stap 3 basisgegevens 4 waarderingsnormen & afkortingen 5 algemene beoordeling 6 overzicht kostenraming 7 in detail: 1 e verdieping 8 2 e verdieping

Nadere informatie

Rapportage bouwkundig onderzoek

Rapportage bouwkundig onderzoek van Polanenstraat 78 3341 GR Hendrik Ido ambacht Rapportage bouwkundig onderzoek Onafhankelijkheid en objectiviteit Digital Dutch garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar

Nadere informatie

Bouwkundigrapport Bouwtechnische keuring

Bouwkundigrapport Bouwtechnische keuring Bouwkundigrapport Bouwtechnische keuring Leuvenstraat 54, 2313 XZ Leiden 16-08-2017 Bouwkundig adviesbureau Ronald Lut 2331 PD 46 Leiden Aankoopkeuring Basisgegevens Aanvragen / Opdrachtgever Bouwkundige

Nadere informatie

Inspectie rapport. Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen. Gegevens : Hoekwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen. Gegevens : Hoekwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen Gegevens : Hoekwoning Opname datum:

Nadere informatie

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Burgemeester van Horsighstraat s Heerenhoek Gegevens : 2 onder 1 kap

Nadere informatie

Rapport Bouwtechnische keuring

Rapport Bouwtechnische keuring Rapport Bouwtechnische keuring Hello inhoudsopgave een goede eerste stap 3 basisgegevens 4 waarderingsnormen & afkortingen 5 algemene beoordeling 6 overzicht kostenraming 7 in detail: etage appartement

Nadere informatie

Inlichtingenformulier verkoper

Inlichtingenformulier verkoper Onderdeel van Jonker van der Klein BV Inlichtingenformulier verkoper Naam Adres Postcode woonplaats Telefoonnummer Algemeen 1. Wat is het bouwjaar van de woning Jaar 2. Sinds welk jaar bent u woonachtig

Nadere informatie

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet.

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. rapport: 41402012 datum: Maart 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Bouwtechnische beoordeling 3 Conclusie bevindingen: 4 Kosten raming achterstallig

Nadere informatie

Rapportage Bouwkundige Keuring

Rapportage Bouwkundige Keuring Rapportage Bouwkundige Keuring Merwede 7 515RX Drunen VDE Keuring & Advies B.V. Postbus 67 E info@vde-keuring.nl KvK 60.03.38.43 4130 EB Vianen I www.vde-keuring.nl BTW NL 8537.39.766.B01 T 088-KEURING

Nadere informatie

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij)

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij) OPNAMEAPPOT objectnummer 68016 INSPECTIEAPPOT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig aadhuis (kosterij) Bureau Delfgou Dorpsstraat 208 B 3925 KH Scherpenzeel tel. 033-465 49 01 / fax 033-461 26 76 e-mail: info@delfgou.nl

Nadere informatie

Trappen. De trap naar de 1 e en 2 e verdieping is in goede staat.

Trappen. De trap naar de 1 e en 2 e verdieping is in goede staat. 2 Daken 2.1 Dakbedekking Op de schuine dakvlakken liggen keramische Verbeterde Hollandsche pannen. Tijdens de inspectie waren aan de voorzijde diverse hoekkeper vorsten los. Steek proefsgewijs enkele pannen

Nadere informatie

Inspectie rapport. Ambachtsstraat 32 s Gravenpolder. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Ambachtsstraat 32 s Gravenpolder. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Ambachtsstraat 32 s Gravenpolder Gegevens : 2 onder 1 kap woning Opname

Nadere informatie

Bouwkundig Opname Rapport. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 VOORBURG. Interactief Gebouw Beheer Systeem, versie 6.01 Copyright.

Bouwkundig Opname Rapport. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 VOORBURG. Interactief Gebouw Beheer Systeem, versie 6.01 Copyright. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 Bladzijde 1 INHOUDSOPGAVE: Inleiding Algemene object en klant gegevens Elementenlijst met conditiescore Bevindingen Bladzijde 2 INLEIDING Het doel van

Nadere informatie

RAPPORT AANKOOPKEURING

RAPPORT AANKOOPKEURING RAPPORT AANKOOPKEURING Opdrachtgever: Dhr. Raadhuisstraat 3 Ons kenmerk 9967 RA Eenrum Datum The Netherlands Auteur R. Buisman +31(0)6-4 48 45 03 info@bsmnbouwadvies.nl www.bsmnbouwadvies.nl KvK: 5736836

Nadere informatie

Voorbeeld Bouwkundige keuring

Voorbeeld Bouwkundige keuring Voorbeeld Bouwkundige keuring Optie A DATUM: 12 januari 2015 Algemene gegevens Gegevens gekeurd object Adres 1234AB Utrecht Keuringsdatum 05012015 Soort woning Eengezinswoning, hoekwoning Bouwperiode 1960

Nadere informatie

AadHof bouwtechno / taxatie

AadHof bouwtechno / taxatie AadHof bouwtechno / taxatie Burg. Hogguerstraat 767, 1064 EB AMSTERDAM Tel. 020-6145340, 06-55778048, Fax 020-4115540 E-mail: info@aadhof.nl, www.bouwtechno.com Bouwkundig rapport verslag bij mondelinge

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein,

Nadere informatie

AadHof bouwtechno / taxatie

AadHof bouwtechno / taxatie AadHof bouwtechno / taxatie Burg. Hogguerstraat 767, 1064 EB AMSTERDAM Tel. 020-6145340, 06-55778048, Fax 020-4115540 E-mail: info@aadhof.nl, www.bouwtechno.com Bouwkundig rapport ten behoeve van Nationale

Nadere informatie

BOUWTECHNISCHE QUICKSCAN

BOUWTECHNISCHE QUICKSCAN Zuidweg 73 2671 MP Naaldwijk T 0174 627953 E info@pbsvastgoed.nl I www.pbsvastgoed.nl BOUWTECHNISCHE QUICKSCAN ABN AMRO 491625677 KVK 51372878 BTW NL823246140B01 Opdrachtgever PBS Vastgoed Zuidweg 73 2671

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport Basiskeuring

Bouwkundig Inspectierapport Basiskeuring Bouwkundig Inspectierapport Basiskeuring Adres object : Voorbeeldstraat 99 Postcode Woonplaats : Voorbeeld postcode : Voorbeeldstad Datum inspectie : 18-05-2015 Rapportnummer : 81368-k01-150518 Fundamenteel

Nadere informatie

Bij de volgende werkzaamheden kan 25% worden toegerekend aan de arbeid:

Bij de volgende werkzaamheden kan 25% worden toegerekend aan de arbeid: Overzicht werkzaamheden en forfaitaire verdeling Informatie van Belastingdienst Datum: 3 februari 2011 De Belastingdienst heeft met Bouwend Nederland en de Aannemersfederatie afspraken gemaakt over een

Nadere informatie

Rapportage bouwkundige keuring

Rapportage bouwkundige keuring INGENIEURSBURO Rapportage bouwkundige keuring Optie A Projectnummer: 2014153 Datum: 13 oktober 2014 1502 HZ Zaandam Algemene gegevens Gegevens gekeurd object Adres Karel Appelsteeg 10 Keuringsdatum 03-07-2014

Nadere informatie

Rapport Bouwtechnische keuring

Rapport Bouwtechnische keuring Rapport Bouwtechnische keuring Rarenderstraat 19, Vaals 27 september 2017 Inhoudsopgave Toelichting 3 Basisgegevens 5 Waarderingsnormen & afkortingen 6 Overzicht kostenraming 7 Bouwdelen: Zolder Verdieping

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport Pluskeuring

Bouwkundig Inspectierapport Pluskeuring Bouwkundig Inspectierapport Pluskeuring Fundamenteel onafhankelijk Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens... 3 1.1. Inspectiegegevens... 3 1.2. Opdrachtgever... 3 1.3. Gegevens van het object... 3 2. Bouwkundige

Nadere informatie

Bouwkundig Rapport. Woningconditie.nl. Voorbeeldstraat 3 8282 LK Kampen

Bouwkundig Rapport. Woningconditie.nl. Voorbeeldstraat 3 8282 LK Kampen Woningconditie.nl Dotterbloem 64 8265 HH Kampen Tel: 06 41 24 80 69 Email: info@woningconditie.nl Web: www.woningconditie.nl Woningconditie.nl BTW Nummer: NL1380.44.946.B01 KvK Nummer: 56696515 Regiobank:

Nadere informatie

Rapport Bouwtechnische keuring

Rapport Bouwtechnische keuring Rapport Bouwtechnische keuring OPDRACHTNUMMER GEKEURD OBJECT 1132750 Middeldijk 13, Rockanje DATUM 8 februari 2019 Uw woning Opdrachtnummer 1132750 2 van 30 Inhoud TOELICHTING 4 BASISGEGEVENS 6 WAARDERINGSNORMEN

Nadere informatie

Bezoekverslag. 18 Foto's 1 Situatietekening (bijlage 1). El Video 2 Tekeningen (bijlage 2 en 3) Algemene gegevens

Bezoekverslag. 18 Foto's 1 Situatietekening (bijlage 1). El Video 2 Tekeningen (bijlage 2 en 3) Algemene gegevens Bezoekverslag Algemene gegevens Controledatum: Uitgevoerd door: Reden bezoek: Gesproken met: 10 november 2016 omstreeks 11:30 uur. R. Jansen en H. Gerrits Quick scan visuele opname N.v.t. (pand staat leeg).

Nadere informatie

Verkoopcheck Voorbeeldstraat 1 te Rotterdam. Opdrachtgever: Dhr./ mw. Verkoper. 26 november 2008 Rapportnummer 8001.1.V1

Verkoopcheck Voorbeeldstraat 1 te Rotterdam. Opdrachtgever: Dhr./ mw. Verkoper. 26 november 2008 Rapportnummer 8001.1.V1 Technisch Adviesbureau Bert Kruis Burgerdijkstraat 1 2921 XB Krimpen aan den IJssel T: 0180 55 32 78 F: 0180 55 49 28 E-mail: info@tabkruis.nl Verkoopcheck Voorbeeldstraat 1 te Rotterdam Opdrachtgever:

Nadere informatie

Rapportage Bouwkundige Keuring

Rapportage Bouwkundige Keuring Rapportage Bouwkundige Keuring Lek 1 515RM Drunen VDE Keuring & Advies B.V. Postbus 67 E info@vde-keuring.nl KvK 60.03.38.43 4130 EB Vianen I www.vde-keuring.nl BTW NL 8537.39.766.B01 T 088-KEURING IBAN

Nadere informatie

Bouwkundig Adviesbureau Adres: 1235GT Barendrecht Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend:

Bouwkundig Adviesbureau Adres: 1235GT Barendrecht Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend: Bouwkundige rapport inzake Nationale ypotheek Garantie Administratieve gegevens: Aanvrager: Naam: Keuringsinstantie: Janis van Donk Bedrijf: Bouwkundig Adviesbureau Adres: Telefoon: Adres: Beemd 24 3193L

Nadere informatie

mierlo.ons digitale dorp.nl

mierlo.ons digitale dorp.nl mierlo.ons digitale dorp.nl ` WoningScan. ` De onderhoudskosten van een eigen woning kunnen een belangrijke kostenpost vormen. Om deze kosten zoveel als mogelijk te beperken is de WoningScan ontwikkeld.

Nadere informatie

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT met kostenindicatie onderhoud- en verbouwwerkzaamheden

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT met kostenindicatie onderhoud- en verbouwwerkzaamheden BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT met kostenindicatie onderhoud- en verbouwwerkzaamheden voor het woonhuis naam Vanaf deze regel de foto invoegen, lijnen boven en onder weghalen. A Groene Kampen 11, 1251 PL

Nadere informatie

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren.

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren. Technische omschrijving Splitsing in twee appartementen Hoge Rijndijk 94 H leiden 1 Sloopwerk Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe

Nadere informatie

Bank 4381 92 427 KvK 110 18629 BTW 0075 08 803 B01

Bank 4381 92 427 KvK 110 18629 BTW 0075 08 803 B01 Project: Project nr. Opdrachtgever: Betreft: Datum onderzoek: Inspecteur: Algemene informatie Beschikbare informatie Boekenwinkel P. van Hoeven Locatie Adres Locatienummer BVO VVO Soort gebouw Aantal bouwlagen

Nadere informatie

Buitenstate Checklist Bezichtiging. Goed op weg naar uw droomwoning!

Buitenstate Checklist Bezichtiging. Goed op weg naar uw droomwoning! Buitenstate Checklist Bezichtiging Goed op weg naar uw droomwoning! De Buitenstate Checklist Bezichtiging is de meest volledige checklist en onderscheidt zich bovendien door de *NB kanttekeningen. Vragen

Nadere informatie

VOORBEELD OPLEVERINGSKEURING RAPPORT

VOORBEELD OPLEVERINGSKEURING RAPPORT VOORBEELD OPLEVERINGSKEURING RAPPORT Voorbeeldstraat 321 1000 AA Hoofdstad Referentie aanvrager: BIJN3786898 Rapportnummer: 7JK89UP Uitgebracht op: 2 oktober 2013 Uitgebracht door: BIJN Real Estate BV

Nadere informatie