Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden"

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de bedrijfseconomie Liesbeth Deprez onder leiding van Prof. Ignace De Beelde

2

3 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de bedrijfseconomie Liesbeth Deprez onder leiding van Prof. I. De Beelde

4 Permission Ondergetekende verklaart dat de inhoud van deze masterproef mag geraadpleegd en/of gereproduceerd worden, mits bronvermelding. Deprez Liesbeth

5 Woord vooraf In de eerste plaats wil ik de mensen bedanken die bereid waren mee te werken aan dit onderzoek. Ik denk hierbij aan de heren Albers, De Bie, Van der Hulst, Janssoone, Lammers en Verhasselt. Zonder hen had ik deze masterproef niet tot een goed einde kunnen brengen. Ook de respondenten die bereid waren de enquête in te vullen, verdienen hier een plaats. Mijn dank gaat daarnaast uit naar mijn promotor Prof. I. De Beelde. Bedankt voor uw raad, hulp en commentaar tijdens het proces dat met de uitwerking van mijn masterproef gepaard ging. Verder wil ik nog mijn ouders, Kenny en Joris bedanken. Ik wens jullie allen veel leesplezier toe. I

6 Inhoudsopgave Woord vooraf...i Inhoudsopgave...II Lijst gebruikte afkortingen... V Lijst van tabellen, figuren, kaarten,...vi Inleiding... 1 Hoofdstuk 1: Theoretische bepalingen Forensic accountant Definitie Organisaties in België IFA ACFE Belgium Wetgeving Private sector Publieke sector Conclusie Fraude Definitie Oorzaken van fraude Soorten fraude Fasen in de fraudebeheersing Inventarisatie Preventie Detectie Onderzoek Conclusie Profiel Probleemstelling Onderzoeksvraag Conclusie Hoofdstuk 2: Literatuurstudie en verkennende interviews Methodologie Literatuurstudie II

7 1.2. Verkennende interviews Steekproef Vragenlijst Obstakels Bevindingen Forensische auditor versus interne auditor Multidisciplinair Kennis Accounting Auditing Fraude Regelgeving Bedrijfsleven Computertechnieken Bekwaamheden/Vaardigheden Leergierige/Open geest Kritische ingesteldheid Communicatieve vaardigheden Onafhankelijkheid en objectiviteit Flexibiliteit en stressbestendigheid Organisatorische vaardigheden Ervaring Conclusie Hoofdstuk 3: Methodologie empirisch onderzoek Operationalisering van kernbegrippen Relevant gelijkaardig onderzoek Steekproef Enquête Vragenlijst Aanpak Obstakels Hoofdstuk 4: Resultaten empirisch onderzoek Aantal respondenten Eerste deel enquête III

8 2.1. Opzet Samenstelling respondenten Analyse Publieke sector Private sector Vergelijking publieke en private sector Totale groep Conclusie Tweede deel enquête Opzet Samenstelling respondenten Analyse Conclusie Profiel van de forensische auditor Vergelijking met Nederlandse studie Conclusie Hoofdstuk 5: Algemene conclusie Bibliografie...I Bijlage 1... i Bijlage 2...ii Bijlage 3... iv Bijlage 4...ix Bijlage 5... xv IV

9 Lijst gebruikte afkortingen ACFE Association of Certified Fraud Examiners ACFE Belgium Association of Certified Fraud Examiners Belgian chapter BBI Bijzondere Belastingsinspectie CDGEFID Centrale Dienst ter bestrijding van de Georganiseerde Economische en Financiële Delinquentie CFE Certified Fraud Examiner CFI Cel voor Financiële Informatieverwerking IT Informatietechnologie IFA Institute of Forensic Auditors IFO Interne Fraude Onderzoek IIA Institute of Internal Auditors PP IFO Profiel voor Professioneel Interne Fraude Onderzoek RFA Registered Forensic Auditor V

10 Lijst van tabellen, figuren, kaarten, Figuur 1. Verdeling respondenten (eerste deel enquête) Figuur 2. Eerste keuze per categorie (publieke sector) Figuur 3. Tweede keuze per categorie (publieke sector) Figuur 4. Eerste keuze per categorie (private sector) Figuur 5. Tweede keuze per categorie (private sector) Figuur 6. Belangrijkste competenties (publieke sector) Figuur 7. Belangrijkste competenties (private sector) Figuur 8. Eerste keuze per categorie (totale groep) Figuur 9. Tweede keuze per categorie (totale groep) Figuur 10. Belangrijkste competenties (totale groep) Figuur 11. Verdeling respondenten (tweede deel enquête) Figuur 12. Belangrijkste kennis, vaardigheden en ervaring Figuur 13. Profiel van de forensische auditor Figuur 14. Profiel voor Professioneel IFO (Nederlandse studie) Figuur 15. Overzicht beide profielen VI

11 Inleiding De laatste tientallen jaren is de maatschappelijke aandacht voor fraude en onregelmatigheden sterk toegenomen. Globalisering en internationalisering van het economisch leven hebben grootschalige fraudepraktijken mogelijk gemaakt. Bovendien heeft de complexheid, die de gegevensverwerking, productieprocessen en commerciële circuits tegenwoordig kenmerkt, voor steeds nieuwe fraudetechnieken en -methoden gezorgd. Het aantal economische misdrijven is dramatisch gestegen, maar ook het algemeen bewustzijn van het probleem is toegenomen. Fraude werd lange tijd aanzien als een slachtofferloos misdrijf, maar hier is ondertussen verandering in gekomen. De interesse voor dit onderwerp werd door grootschalige schandalen steeds meer aangewakkerd. De groeiende bewustwording van de potentiële impact van fraude-incidenten ligt mede aan de basis van het ontstaan van de forensische auditpraktijk. De forensische auditor houdt zich beroepshalve bezig met fraudebeheersing. Naast een onderzoeksfunctie heeft hij ook een adviesfunctie te vervullen die zeker niet minder belangrijk is. De forensic accountant doet aan dienstverlening door zowel huidige als eventuele toekomstige problemen aan te pakken. Dit onderzoek richt zich uitsluitend op de forensische auditor als fraudeonderzoeker zonder afbreuk te willen doen aan de minstens even belangrijke adviserende taken. Vaak wordt aangehaald dat het beheersen van fraude een specialisme is en dat daarvoor specifieke kennis, bekwaamheden en ervaring nodig zijn. Men kan zich bijgevolg afvragen waarover een forensische auditor noodzakelijk dient te beschikken om fraudeonderzoek op een goede manier te kunnen doen. Vooral in de Angelsaksische literatuur vindt men een aantal noodzakelijke eigenschappen terug, maar hoe denken mensen in het Belgische werkveld er over? Deze masterproef gaat op zoek naar wat de vaardigheden/bekwaamheden, kennis en/of ervaringen zijn die door de forensische auditoren zelf relevant geacht worden voor het uitvoeren van fraudeonderzoek op een adequate wijze. Aan de hand van een praktijkonderzoek dat Belgische forensische auditoren bevraagt naar deze zaken, wordt een profiel van de forensic accountant in België opgesteld. Hoofdstuk 1 zorgt in de eerste plaats voor een afbakening van de belangrijkste begrippen die een rol spelen in het kader van deze masterproef. Een duidelijke omkadering van de kernbegrippen is noodzakelijk om de kwaliteit van het onderzoek te waarborgen. Bij de theoretische bepalingen komen achtereenvolgens de termen forensic accountant, fraude en 1

12 profiel uitgebreid aan bod, zodat geen twijfel meer bestaat over wat exact bedoeld wordt. De forensische auditor wordt besproken aan de hand van de bestaande definitie en enkele organisaties die belangrijk zijn voor de forensische auditoren in België. Ook wordt kort ingegaan op de wetgeving die relevant is voor het uitvoeren van het forensisch auditwerk. Het onderdeel over fraude bespreekt de bestaande definitie, de oorzaken van fraude en de soorten fraude. Daarnaast komen de vier fasen van fraudebeheersing aan bod. Tot slot wordt uitgelegd wat men onder het profiel kan begrijpen aan de hand van de probleemstelling en de onderzoeksvraag. Telkens wordt een voor dit onderzoek werkbare omschrijving van het begrip geformuleerd. Hoofdstuk 2 handelt over de literatuurstudie en de verkennende gesprekken die gedurende de exploratieve fase van dit onderzoek uitgevoerd werden. Na een uiteenzetting van de methodologie waarmee deze werkwijze gepaard ging, volgt een uitgebreide beschrijving van de bevindingen. Ook wordt kort ingegaan op het idee van de interne auditor als fraudeonderzoeker en wordt de nadruk gelegd op de multidisciplinariteit waarover een forensische auditor dient te beschikken. Nadien worden de specifieke kennis, vaardigheden en ervaring elk afzonderlijk uitgebreid besproken. Het gaat in dit onderdeel uitsluitend om wat in de academische literatuur gevonden werd, aangevuld met de informatie die uit de verkennende gesprekken naar voor kwam. Hoofdstuk 3 bevat de methodologie waarmee het praktijkonderzoek gepaard ging. Er wordt van start gegaan met de operationalisering van de kernbegrippen om vervolgens te verwijzen naar het relevant gelijkaardig onderzoek van N. den Hartigh, namelijk Frauditing. De steekproeftrekking en de enquête zelf worden omstandig besproken. Er wordt afgesloten met een overzicht van enkele obstakels. In hoofdstuk 4 worden uiteindelijk de resultaten van het empirisch onderzoek voorgesteld en geanalyseerd. Eerst en vooral wordt een korte schets gegeven van het aantal respondenten dat aan het onderzoek deelnam. Vervolgens wordt de enquête in twee delen verdeeld voor de verdere analyse van de antwoorden. Per deel komen eerst de opzet en de samenstelling van de respondenten aan bod waarna de gegevens grondig geanalyseerd worden. Bij het eerste deel van de enquête wordt een onderscheid gemaakt tussen de antwoorden uit de publieke sector en deze uit de private sector alvorens een overzicht te geven voor de totale respondentengroep. Zodoende kunnen beide sectoren met elkaar vergeleken worden. Op het einde van dit 2

13 hoofdstuk wordt de doelstelling bereikt door het profiel van de forensische auditor op te stellen en wordt een vergelijking gemaakt met het Profiel voor Professioneel Interne Fraude Onderzoek dat opgesteld werd in het gelijkaardig Nederlands onderzoek Frauditing. Het beschrijvend karakter, waarmee dit onderzoek te kampen heeft, vormt een belangrijke beperking voor deze masterproef en komt vooral naar boven in dit hoofdstuk. De verkregen resultaten laten om diverse redenen helaas geen statistische testen toe. Er kan dan ook niet bepaald worden of de verschillen tussen enerzijds de publieke en private sector en anderzijds dit onderzoek en het Nederlandse onderzoek werkelijk significant van elkaar afwijken. Om deze masterproef op een kwaliteitsvolle manier af te sluiten volgt in hoofdstuk 5 een algemene conclusie. Gelieve tijdens het doorlezen van deze masterproef in het achterhoofd te houden dat telkens waar de mannelijke voornaamwoorden hij, hem of zijn worden gebruikt, er evengoed zij of haar kan gelezen worden. 3

14 Hoofdstuk 1: Theoretische bepalingen Alvorens een onderzoek te verrichten is het noodzakelijk een duidelijke begripsomschrijving te geven. Bijgevolg start dit eerste hoofdstuk met het afbakenen van enkele kernbegrippen. Achtereenvolgens wordt stil gestaan bij de forensic accountant in het algemeen, de voor dit onderzoek relevante facetten van fraude en het profiel dat zal opgesteld worden tijdens dit onderzoek. 1. Forensic accountant Voor een goed begrip van wat een forensic accountant juist is, wordt in de eerste plaats de bestaande definitie onder de loep genomen. Vervolgens wordt gekeken naar de belangrijkste organisaties in België die zich inzetten voor de kwaliteit van de forensische audit en komt ook de relevante wetgeving aan bod. Tot slot wordt een voor dit onderzoek werkbare definitie geformuleerd Definitie De forensische accountancy werd in eerste instantie gezien als de expertise die accountants ten dienste stellen van het gerecht. (Pheijffer, 2000, p.3) De term forensisch stamt af van het Latijnse woord forum. Dit verwijst naar de marktplaats waar in de Romeinse tijd strafrecht werd gesproken en dus rechtsgedingen plaatsvonden. (ten Wolde, 1997, p.101) Tegenwoordig heeft dit begrip soms nog maar weinig te maken met de strafrechtelijke doelstelling. De forensische accountancy heeft zich inmiddels verder ontwikkeld en moet veel ruimer gezien worden. (Pheijffer, 2000, p.4) Het kan immers evengoed gaan om burgerrechtelijke, arbeidsrechtelijke, vennootschapsrechtelijke, enz. aspecten. (gesprek met de heren De Bie en Van der Hulst, 28 februari 2010, Dendermonde) De term accountancy verraadt als het ware de Angelsaksische oorsprong. Er was voor de eerste keer sprake van forensische accountancy in landen zoals Canada en de Verenigde Staten. Daar is het ontstaan vanuit het accountantsberoep. Het had oorspronkelijk dus niets te maken met opsporings- en vervolginstanties. Daarna drong het fenomeen via Engeland uiteindelijk ook Nederland binnen, waar het zich in de eerste plaats in de publieke sector verspreidde om zich daarna ook binnen de private sector sterk te ontwikkelen. (Pheijffer, 4

15 2000, p.4-5) Hoewel het bij ons nog in de kinderschoenen staat, krijgt het tegenwoordig steeds meer vaste voet. (gesprek met de heer Albers, 1 maart 2010, Brussel) Hoewel de begrippen forensische accountancy en forensische auditing in wezen hetzelfde betekenen, heeft men er in België de voorkeur aan om forensische auditing te gebruiken. (Lammers, 2001, p.21) Uit de verkennende gesprekken kwam ook duidelijk naar voor dat accountant en auditor niet als evenwaardig worden beschouwd. Er is een pertinente voorkeur voor de term auditor. Het begrip forensisch accountant ervaart men als een verenging van de activiteit, omdat meteen de link wordt gelegd met het domein van de accountancy. Het gaat om zoveel meer dan dat. (gesprek met de heren De Bie en Van der Hulst, 28 februari 2010, Dendermonde) Hoewel de term auditor te verkiezen is boven die van accountant en zij eigenlijk niet helemaal dezelfde lading dekken, wordt ervoor gekozen om deze doorheen dit onderzoek als gelijk te beschouwen en door elkaar te gebruiken. Het is hierbij belangrijk steeds in het achterhoofd te houden dat de forensische auditor met heel wat meer bezig is dan alleen maar boekhoudkundige onregelmatigheden. Verschillen in cultuur en wetgeving hebben ervoor gezorgd dat in verschillende landen een andere definitie voor forensische audit bestaat. Dit onderzoek beperkt zich tot de forensische auditor in België. Daarom wordt uitgegaan van de Belgische definitie, zoals deze gehanteerd wordt door het Institute of Forensic Auditors (infra, p.6). Forensic audit is the activity that consists of gathering, verifying, processing, analyzing of and reporting on data in order to obtain facts and/or evidence - in a predefined context - in the area of legal/financial disputes and or irregularities (including fraud) and giving preventative advice. (IFA, 2010a) Opvallend hierbij is dat er sprake is van een activiteit. Forensische audit wordt eerder ervaren als een specialiteit dan een beroep. Het beroep ziet er dan ook anders uit naargelang de omgeving waarin de forensic accountant werkzaam is. (Lammers, 2000) Forensische accountancy wordt vooral gezien als een combinatie van onderzoek en advies. Enerzijds gaat men binnen een bepaald wettelijk kader onderzoek doen naar onregelmatigheden. Anderzijds gaat men niet alleen op zoek naar de waarheid, maar geeft men ook advies op dat gebied. (gesprek met de heer Lammers, 25 februari 2010, Gent) Het moet duidelijk zijn dat forensisch auditwerk zich niet enkel beperkt tot het eigenlijke onderzoek van fraude. Vooral in de private sector gaat het om dienstverlening en tracht men in de eerste plaats problemen op te lossen 5

16 zowel in het heden als naar de toekomst toe. (gesprek met de heren De Bie en Van der Hulst, 28 februari 2010, Dendermonde) Hoewel het werk van een forensisch auditor in werkelijkheid dus zoveel meer inhoudt dan fraudeonderzoek, worden de grenzen binnen deze masterproef wel uitgezet rond het onderzoek naar fraude en onregelmatigheden. Het gaat om een weloverwogen keuze die ervoor moet zorgen dat zinvolle onderzoeksresultaten verkregen worden. Het heeft geen zin om alle taken van de forensische auditor te gaan betrekken want dit zou enkel en alleen tot onduidelijkheid leiden. Dit onderzoek pretendeert daarom zeker geen volledigheid, maar hoopt enkel de vooropgestelde doelstelling te bereiken, met name het opstellen van een profiel van de forensic accountant aan de hand van de noodzakelijke kennis, vaardigheden en ervaring. (infra p.17) 1.2. Organisaties in België In België zijn er meerdere organisaties te vinden die een rol spelen op het gebied van de forensische accountancy. Hier worden enkel de twee belangrijkste besproken. Het gaat om organisaties die uitsluitend voor de forensische auditor van belang zijn. Enerzijds is er het Institute of Forensic Auditors als Nationale Beroepsfederatie in België. Anderszijds verdient ook de Belgische afdeling van de Association of Certified Fraud Examiners hier een plaats IFA In 2001 werd het Institute of Forensic Auditors (IFA) opgericht in België als een professionele organisatie van forensische auditoren. Meteen was het de bedoeling de kwaliteit van de forensische audit te verbeteren door standaarden te ontwikkelen en de opvolging ervan te controleren. Hun missie bestaat uit het ontwikkelen en verbeteren van de kwaliteit van de forensische audit. Zodoende wensen zij een bijdrage te leveren aan een rechtvaardige en veilige samenleving. (IFA, 2010a) Tot grote vreugde van het IFA wordt deze vzw sinds 2009 ook erkend als Nationale Beroepsfederatie. (IFA, 2009) Men kan zich afvragen waarom deze erkenning als beroepsfederatie zo belangrijk was en nog steeds is voor het IFA. Vanuit het werkveld wordt immers zelf aangegeven dat de activiteit van forensische accountancy eerder een specialiteit is dan een beroep. Deze zet lijkt dan ook volledig overbodig en onlogisch. (gesprek met de heer Verhasselt, 9 maart 2010, Brussel) 6

17 Het zou in de eerste plaats de bedoeling geweest zijn om de gemeenschappelijke kenmerken te benadrukken en op die manier een basis te vestigen. Zodoende wil men vooral de kwaliteit en zorgvuldigheid van de forensische audit gaan stimuleren en bewerkstelligen. Hiervoor werd een gedragscode opgesteld waaraan leden van de beroepsorganisatie zich dienen te houden. Dat er heel wat variatie zit in de concrete praktijken van verschillende forensische auditoren, blijkt alleen al uit het feit dat men er niet in geslaagd is om een concrete richtlijn voor het functioneren ervan uit te werken. Het voordeel van een gedragscode is dat die behoorlijk vaag blijft. Het gaat om algemene uitgangspunten die iedereen vrij laten deze in hun eigen context op een bepaalde manier in te vullen. (gesprek met de heer Lammers, 25 februari 2010, Gent) Het IFA speelt een belangrijke rol in de training en de continue professionele opleiding van forensische auditoren. Om dit te verwezenlijken, kennen zij de titel van Registered Forensic Auditor (RFA) toe aan al wie aan bepaalde voorwaarden voldoet. (IFA, 2010a) Een RFA verbindt er zich toe de deontologische regels, opgesteld door het IFA, te volgen. Het is ook belangrijk dat een RFA de opdrachten die aan hem toevertrouwd worden op een compleet onafhankelijke wijze uitvoert. Bovendien moeten RFA s een permanente vorming volgen. (IFA, 2008) Door het gebrek aan wettelijke verankering van de term, mag voorlopig iedereen zich RFA noemen zonder dat dit gevolgen heeft. Eenmaal de registratie rond zal zijn, zal dit niet meer kunnen. Dan zal de term onlosmakelijk verbonden zijn met het IFA en zal het begrip niet meer te pas en te onpas gebruikt kunnen worden. Hoewel de titel tot nu toe vrij onbeschermd is, begint het kwaliteitslabel wel stilaan door te dringen in de professionele wereld. (gesprek met de heer Lammers, 25 februari 2010, Gent) Alle specialisten op het gebied van fraudeonderzoek dienen gegroepeerd te worden binnen het IFA. Het IFA wil als het ware deskundigen creëren en aanbieden door kennis te gaan uitwisselen en opleidingsprogramma s te voorzien. Hierbij dienen zaken als onafhankelijkheid, objectiviteit, eerlijkheid en beroepsernst voorop te staan. (IFA, 2010b) Eén van de grote verdiensten van het IFA is dat ze zowel publieke als private forensische auditoren vertegenwoordigt en deze actoren met andere woorden samenbrengt. Het biedt een platvorm aan waarbij je in contact kan komen met mensen uit beide sectoren. Naast het aanleveren van kennis en expertise vormt het dus een gelegenheid om aan netwerking te doen. (gesprek met de heer Janssoone, 8 maart 2010, Brussel) 7

18 Zowel de publieke als de private sector kunnen voordeel halen uit een echte operationele samenwerking. Samen kunnen ze een complementaire taak vervullen in de strijd tegen bepaalde criminaliteitsvormen. (Holsteyn, 2001, p.49) De vraag naar publiek-private samenwerking in de praktijk wordt dan ook steeds groter. Er is duidelijk nood aan concrete invulling. Nieuwe structuren en specifieke maatregelen moeten hier redding brengen. (IFA, 2008) Er moet gestreefd worden naar een situatie waarbij de private en publieke sector complementair werken, want afzonderlijk kunnen ze onmogelijk het gewenste niveau van veiligheid en integriteit waarborgen. Het is noodzakelijk dat een regeling wordt opgesteld omtrent de verhouding tussen private en publieke opsporing. (De Bie, 2001a, p.13) Om hun rol in deze ontwikkelingen te kunnen spelen, heeft het IFA een Commissie Publiek-private samenwerking opgericht. Het is de bedoeling na te denken over mogelijke samenwerkingsvormen en indien nodig te gaan normeren. (IFA, 2008) Hierbij dient in elk geval rekening te worden gehouden met het feit dat hun onderzoeksbevoegdheden totaal verschillend zijn. (IFA, 2010b) Tegenwoordig is er van echte publiek-private samenwerking eigenlijk helemaal nog geen sprake. Het uit zich enkel in het delen van informatie met zowel publieke als private actoren. (gesprek met de heer Albers, 1 maart 2010, Brussel) Er worden met andere woorden allerlei evenementen, seminaries, congressen, enz. georganiseerd waarbij leden uit beide sectoren worden uitgenodigd. In de praktijk, operationeel dus, moet alles gebeuren binnen de wettelijk voorziene kaders die geen ruimte geven voor samenwerking. (gesprek met de heer Janssoone, 8 maart 2010, Brussel) Juridisch staat niets in de weg dat onderzoekselementen die privaatrechtelijk verzameld zijn, overgedragen worden aan de publieke autoriteiten. Tenzij de opdrachtgever dit om één of andere reden niet zou willen. Omgekeerd geldt dit niet, omdat het publieke onderzoekstraject gebonden is aan het geheim van het onderzoek. De private forensische auditor heeft formeel geen inzagerecht in het publieke onderzoeksdossier. (gesprek met de heren De Bie en Van der Hulst, 28 februari 2010, Dendermonde) Het is uiteraard mogelijk dat een private speurder door het gerecht aangesteld wordt als deskundige, maar ook hier gaat het niet om echte samenwerking. (gesprek met de heer Janssoone, 8 maart 2010, Brussel) ACFE Belgium De Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) claimt de grootste anti-fraude organisatie ter wereld te zijn. Zij bieden trainingen en opleidingen aan in het kader van de 8

19 fraudebestrijding en trachten zo de bedrijfsfraude in te perken. Daarnaast is het ook de bedoeling om de publieke opinie te overtuigen van de integriteit en objectiviteit waarmee fraudebestrijding gepaard gaat. (ACFE Belgium, 2009a) Het ACFE vertegenwoordigt experten die werkzaam zijn in de verschillende fasen van de fraudebestrijding, namelijk fraudepreventie, fraudedetectie en fraudeonderzoek. Vooral mensen uit deze laatste fase zijn bij het ACFE aangesloten want het gaat tenslotte om examiners of onderzoekers. (gesprek met de heer Albers, 1 maart 2010, Brussel) Deze organisatie heeft in heel wat landen een afdeling en dit sinds 2006 ook in België 1. De verschillende afdelingen in de verscheidene landen werken zowel met elkaar als met lokale organisaties samen. Door kennis te delen en netwerkmogelijkheden te creëren trachten zij hun steentje bij te dragen. (ACFE Belgium, 2009b) Het ACFE heeft een eigen kwaliteitslabel gelijkaardig aan de titel van RFA, namelijk dat van Certified Fraud Examiner (CFE). Deze titel getuigt dat de fraude expert op vier domeinen heeft bewezen over voldoende kennis te beschikken. De vier gebieden waarop men zich moet bewijzen, zijn frauduleuze financiële transacties, fraudeonderzoek, legale elementen van fraude en criminologie en ethiek. (ACFE, 2008) Net zoals de erkenning als RFA geeft het aan dat je de reglementering kent en ervaring hebt. Hoewel dit op internationale schaal een gekende titel is geworden, betekent dit in België nog slechts weinig tot niets. De titel van CFE heeft als voordeel dat het buiten België wel degelijk betekenis heeft, in tegenstelling tot de titel van RFA. (gesprek met de heer Albers, 1 maart 2010, Brussel) In veel Angelsaksische landen is de titel van CFE immers een standaardvereiste geworden binnen de industrie van de fraudebestrijding. Het wordt aanzien als een teken van professionaliteit. (Meservy, Romney & Zimbelman, 2006) De meerwaarde van ACFE Belgium voor België in het algemeen zou dan ook het internationale karakter zijn. België is nog steeds geen leider op het gebied van forensische auditing in tegenstelling tot Angelsaksische landen die al een veel langere traditie hebben. Doorheen de vele jaren is op internationale schaal bijgevolg heel veel kennis verzameld en België kan hiervan profiteren als het ware. Uiteraard kan de gedocumenteerde kennis niet zomaar gekopieerd worden binnen de Belgische context. Er dienen aanpassingen gemaakt te worden om de kennis te kunnen toepassen op de lokale omstandigheden. (gesprek met de heer Albers, 1 maart 2010, Brussel) 1 Hiernaar zal verwezen worden als ACFE Belgium. 9

20 Een van de grote verwezenlijkingen van het ACFE is hun Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse dat sporadisch verschijnt. Het verscheen voor de eerste maal in 1996 opgevolgd door edities in 2002, 2004, 2006 en Tegenwoordig is Report to the Nation uitgegroeid tot één van de meest gebruikte statistische bronnen over beroepsfraude. Oorspronkelijk ontstond dit onderzoek vanuit het idee dat bedrijfsfraude een significant en grotendeels verkeerd begrepen probleem was voor organisaties. Hoewel men niet wist hoe groot het probleem was, werd het toen al stilaan duidelijk dat fraude een enorme impact had op bedrijven en organisaties in alle sectoren van de economie. Door deze studie om de zoveel tijd opnieuw uit te voeren, wil men dan ook zorgen voor een beter begrip van het fenomeen. Daarnaast kan de informatie die verzameld wordt ook dienen ter ondersteuning van zij die fraude trachten te voorkomen, detecteren en onderzoeken. (Ratley, 2008) 1.3. Wetgeving De forensische auditor raakt aan heel wat verschillende wetgeving bij het uitvoeren van zijn taken. Om een blik te werpen op de wetgeving die relevant is voor de forensic accountant dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de publieke en private sector Private sector In de private sector is er geen éénduidige wetgeving te vinden die specifiek van toepassing is op de activiteiten die de forensic accountant onderneemt. Een overzicht van de relevante wetgeving voor de forensische audit werd opgemaakt door de heer De Samblanx. (De Samblanx, 2008) Een uitgebreide bespreking van deze wettelijke en reglementaire context zou ons hier te ver leiden. Deze studie beperkt zich bijgevolg enkel tot het vermelden van de meest belangrijke regelgeving en verwijst de lezer voor een vollediger beeld graag naar het werk van De Samblanx. De selectie baseert zich op wat aangegeven werd tijdens de verkennende gesprekken. Het verzamelen van de feiten mag in de eerste plaats niet ten koste gaan van de privacy. Men kan niet zomaar informatie over iemand verzamelen en opslaan zonder hiermee rekening te houden. (gesprek met de heren De Bie en Van der Hulst, 28 februari 2010, Dendermonde) De regels in verband met de privacy liggen vervat in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. (De Samblanx, 2008, p.411) 10

21 Daarnaast is het ook de moeite om het voorontwerp van wetsvoorstel voor de private opsporing hier te vermelden. Tegenwoordig is hier immers heel wat commotie rond ontstaan. Deze nieuwe wet zou de opvolger zijn van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective (De Samblanx, 2008, p.383) en de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (De Samblanx, 2008, p.390). Het gaat om een nieuwe regeling die vooral tot stand is gekomen vanuit de zorg om de privacy van de mensen die voorwerp zijn van het onderzoek en daarom zit er heel veel goeds in het voorstel zoals het nu op tafel ligt. (gesprek met de heer Lammers, 25 februari 2010, Gent) Bovendien zou de onderzoeker zelf niet meer strafrechtelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. Enkel nog administratieve boetes zouden mogelijk zijn en die zijn natuurlijk gemakkelijker te aanvaarden dan een straf. (gesprek met de heer Albers, 1 maart 2010, Brussel) Helaas gaat het voorontwerp aan een aantal belangrijke zaken zomaar voorbij. Zo heeft de wetgever ervoor gekozen om de onderzoeksfunctie radicaal te scheiden van de adviesfunctie. De wetgever wil hiermee voorkomen dat een forensic accountant onderzoek gaat doen, daar waar hij het jaar ervoor advies gegeven heeft. Dat zou betekenen dat hij onderzoek moet doen naar zijn eigen fouten. (gesprek met de heer Lammers, 25 februari 2010, Gent) Er wordt over het hoofd gezien dat als men binnen een privaatrechtelijke context onderzoek doet, men automatisch ook adviseur is. De forensische auditor werkt vaak in opdracht van een klant waaraan hij na het onderzoek ook advies moet verlenen. (gesprek met de heren De Bie en Van der Hulst, 28 februari 2010, Dendermonde) Een ander pijnpunt is de meldingsplicht, waarbij dat wat men wil onderzoeken onmiddellijk en onvoorwaardelijk gemeld moet worden aan de Procureur des Konings. Dit zorgt voor onnodige publiciteit waardoor organisaties of bedrijven helemaal geen forensische auditor inschakelen. Zo komt er helemaal geen onderzoek tot stand, want men gaat de zaken intern en met veel minder transparantie gaan regelen. Dit kan vast op een andere manier beter geregeld worden en dit voorjaar startte dan ook op verzoek van staatssecretaris Carl Devlies een onderzoek naar de mogelijkheden betreffende een meldpunt. (gesprek met de heer Lammers, 25 februari 2010, Gent) Publieke sector Ook in de publieke sector is er geen wet die het beroep van de forensische auditor concreet bepaalt of omschrijft. De actieve forensische auditor moet terugvallen op het wettelijk kader van de organisatie waartoe hij behoort. (gesprek met de heer Janssoone, 8 maart 2010, Brussel) Een overzicht geven van de relevante wetgeving heeft hier bijgevolg weinig zin. 11

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving Onderzoeksopzet Marktonderzoek Klantbeleving Utrecht, september 2009 1. Inleiding De beleving van de klant ten opzichte van dienstverlening wordt een steeds belangrijker onderwerp in het ontwikkelen van

Nadere informatie

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9 Auditcharter Van HET AGENTSChap AUDIT VLAANDEREN 1 / 9 Inhoudsopgave MISSIE VAN HET AGENTSCHAP AUDIT VLAANDEREN... 3 ONAFHANKELIJKHEID... 4 OBJECTIVITEIT EN BEKWAAMHEID... 5 KWALITEIT VAN DE AUDITWERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Wat houdt het begrip internationale samenwerking in?

Samenvatting. 1. Wat houdt het begrip internationale samenwerking in? Aanleiding voor het onderzoek Samenvatting In de 21 ste eeuw is de invloed van ruimtevaartactiviteiten op de wereldgemeenschap, economie, cultuur, milieu, etcetera steeds groter geworden. Ieder land dient

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 02/2015 van 21 januari 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) voor toegang tot het Rijksregister in het

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Relevant orgaan... 5-10 Te communiceren controle-aangelegenheden

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Kritisch reflecteren 2.1. Kritisch reflecteren: definitie Definitie: Kritisch reflecteren verwijst naar een geheel van activiteiten die

Hoofdstuk 2: Kritisch reflecteren 2.1. Kritisch reflecteren: definitie Definitie: Kritisch reflecteren verwijst naar een geheel van activiteiten die Hoofdstuk 2: Kritisch reflecteren 2.1. Kritisch reflecteren: definitie Definitie: Kritisch reflecteren verwijst naar een geheel van activiteiten die worden uitgevoerd om uit het gevonden bronnenmateriaal

Nadere informatie

Deontologische Code. Deze Deontologische Code is zowel op individuen als op entiteiten die interne auditdiensten verlenen van toepassing.

Deontologische Code. Deze Deontologische Code is zowel op individuen als op entiteiten die interne auditdiensten verlenen van toepassing. Deontologische Code INLEIDING Het doel van de Deontologische Code van het Instituut is het stimuleren van een ethische cultuur binnen het geheel van de professionele uitoefening van interne audit. Interne

Nadere informatie

De logica achter de ISA s en het interne controlesysteem

De logica achter de ISA s en het interne controlesysteem De logica achter de ISA s en het interne controlesysteem In dit artikel wordt de logica van de ISA s besproken in relatie met het interne controlesysteem. Hieronder worden de componenten van het interne

Nadere informatie

Intern kwaliteitscharter

Intern kwaliteitscharter Intern kwaliteitscharter Ons intern kwaliteitscharter is samen met het kwaliteitscharter van Federgon (zie volgende pagina) een instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Al onze

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 1. Inleiding Dit verslag bevat de informatie zoals bepaald in artikel 15 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren, aangepast

Nadere informatie

ASSESSMENT CENTER FOCUSED ASSESSMENT DEVELOPMENT CENTER

ASSESSMENT CENTER FOCUSED ASSESSMENT DEVELOPMENT CENTER DEELNEMEN AAN EEN ASSESSMENT CENTER FOCUSED ASSESSMENT DEVELOPMENT CENTER U wordt binnenkort bij Quintessence verwacht voor een evaluatie volgens de assessment center methode. In deze brochure vindt u

Nadere informatie

Procedure seksueel grensoverschrijdend gedrag

Procedure seksueel grensoverschrijdend gedrag VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-23-06-2015 1. Doel OCMW Maldegem respecteert de integriteit van de gebruiker en neemt maatregelen om deze te waarborgen. OCMW Maldegem neemt in het bijzonder

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Inleiding. Johan Van der Heyden

Inleiding. Johan Van der Heyden Inleiding Johan Van der Heyden Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 26 E-mail : johan.vanderheyden@iph.fgov.be

Nadere informatie

Charter van de ombudsdienst

Charter van de ombudsdienst Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Ombudsdienst AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 B-1000 Brussel Tel. 02/211 82 11 www.favv.be Charter van de ombudsdienst 1. Doelstelling

Nadere informatie

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 Onderstaande diagnostische vragenlijst bestaat uit 12 items. De score geeft weer in welke mate uw organisatie reactief, responsief, pro-actief

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening

Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Bijlage Bijlage bij de uniforme brief van 23 mei 2007 Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Toepassingsveld: Artikelen

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Bron : Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Nadere informatie

Doorlopende tekst van Verordening gedrags- en beroepsregels (VGBA) uitgaande van aanvaarding van door het bestuur ingediende amendementen 1

Doorlopende tekst van Verordening gedrags- en beroepsregels (VGBA) uitgaande van aanvaarding van door het bestuur ingediende amendementen 1 Doorlopende tekst van Verordening gedrags- en beroepsregels (VGBA) uitgaande van aanvaarding van door het bestuur ingediende amendementen 1 2 december 2013 1 De hiernavolgende tekst van VGBA geeft de tekst

Nadere informatie

De vragenlijst van de openbare raadpleging

De vragenlijst van de openbare raadpleging SAMENVATTING De vragenlijst van de openbare raadpleging Tussen april en juli 2015 heeft de Europese Commissie een openbare raadpleging gehouden over de vogel- en de habitatrichtlijn. Deze raadpleging maakte

Nadere informatie

Privacy Impact Assessment

Privacy Impact Assessment Privacy Impact Assessment Privacy risico s en inschattingen Privacybescherming staat in toenemende mate in de belangstelling. Voor een groeiend aantal bedrijven is het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens

Nadere informatie

Federgon kwaliteitscharter

Federgon kwaliteitscharter N2010 100 Federgon kwaliteitscharter Het kwaliteitscharter van Federgon is een basisdocument van de federatie en een instrument om de kwaliteit van de dienstverlening van de leden te waarborgen. Het beoogt

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 21 maart 2011 ADVIES 2011-102 over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA)

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) (VGBA) Geldend per 1 januari 2014 Verordening gedrags- en beroepsregels accountants De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants, Gelet op artikel 19, tweede lid, aanhef en

Nadere informatie

het commissarisverslag 2013 ERRATUM

het commissarisverslag 2013 ERRATUM VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE NV OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 20 Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen 30) en de toelichting. Verslag over Oordeel met

Nadere informatie

6.6 Management en informatiebeveiliging in synergie

6.6 Management en informatiebeveiliging in synergie 6.6 Management en informatiebeveiliging in synergie In veel organisaties ziet men dat informatiebeveiliging, fysieke beveiliging en fraudemanagement organisatorisch op verschillende afdelingen is belegd.

Nadere informatie

Interne controle en risicobeheer

Interne controle en risicobeheer COMMISSIE CORPORATE GOVERNANCE PRIVATE STICHTING Interne controle en risicobeheer Richtlijnen in het kader van de wet van 6 april 2010 en de Belgische Corporate Governance Code 2009 Hulpdocument voor het

Nadere informatie

MASTERCLASS FRAUD AUDITING

MASTERCLASS FRAUD AUDITING DETAILED CURRICULUM MASTERCLASS FRAUD AUDITING ANTIFRAUDEBELEID IN PRIVATE EN PUBLIEKE ORGANISATIES Zowel private als publieke organisaties hebben een toenemende aandacht voor fraude en antifraudebeleid.

Nadere informatie

Stap 1: Bepalen van het doel

Stap 1: Bepalen van het doel Ontwerp van een onderzoeksproject Stap 1: Bepalen van het doel Eerst en vooral moet je weten wat je te weten wil komen en waarom. Het antwoord op deze vragen bepaalt Wat je zal moeten meten en hoe (doelvariabelen

Nadere informatie

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing Wat u zeker moet weten over Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing VOOR LOKALE BESTUREN AUDIT VLAANDEREN www.auditvlaanderen.be 1 Inhoud AUDIT VLAANDEREN 5 INTERNE CONTROLE OF ORGANISATIEBEHEERSING?

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2. INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ Dit intern reglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Deze bijlage is een aanvulling op de toepasselijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 600 GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN EEN ANDERE AUDITOR

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 600 GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN EEN ANDERE AUDITOR INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 600 GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN EEN ANDERE AUDITOR INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-5 Voorwaarden voor het aanvaarden van de opdracht als groepsauditor...

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/14/105 BERAADSLAGING NR. 14/056 VAN 1 JULI 2014 INZAKE HET GEBRUIK VAN DE PERSOONSGEGEVENSBANK AANWEZIGHEIDSREGISTRATIE

Nadere informatie

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011 Gedragscode Persoonlijk Onderzoek 21 december 2011 Inleiding Verzekeraars leggen gegevens vast die nodig zijn voor het sluiten van de verzekeringsovereenkomst en die van belang zijn voor het nakomen van

Nadere informatie

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de

Nadere informatie

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN NA/60009382 ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN Profielschets Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken 1 Algemeen 1.1 Leidend voor het functioneren van de Adviesgroep Bestuurlijke

Nadere informatie

Rol van de CFI, samenwerking en doelstellingen

Rol van de CFI, samenwerking en doelstellingen Rol van de CFI, samenwerking en doelstellingen Kris Meskens, Secretaris-generaal CFI Conferentie 8 december 2016 «Strijd tegen het witwassen van geld» Structuur, doelstellingen en huidige werkwijze CFI

Nadere informatie

Advies- en ingenieursbureaus DEONTOLOGISCHE CODE

Advies- en ingenieursbureaus DEONTOLOGISCHE CODE DEONTOLOGISCHE CODE 1. INLEIDING De gedragscode heeft tot doel: de kwaliteit van de dienstverlening, de onpartijdigheid, de sociale en milieugebonden verantwoordelijkheid, de eerlijke mededinging, de goede

Nadere informatie

Logistiek management in de gezondheidszorg

Logistiek management in de gezondheidszorg Katholieke Universiteit Leuven Faculteit Geneeskunde Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap Master in management en beleid van de gezondheidszorg

Nadere informatie

Compliance Charter ERGO Insurance nv

Compliance Charter ERGO Insurance nv Compliance Charter ERGO Insurance nv Inleiding Op basis van de circulaire PPB/D. 255 van 10 maart 2005 over compliance aan de verzekeringsondernemingen werd een wettelijke verplichting opgelegd aan de

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 16 mei 2011 ADVIES 2011-265 over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier

Nadere informatie

Advies IS - Irak. Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law. Postbus BA Amsterdam T

Advies IS - Irak. Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law. Postbus BA Amsterdam T Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam T 020 535 2632 Advies IS - Irak Datum 3 september 2014 Opgemaakt door Prof. dr. P.A. Nollkaemper Op

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht Almere College

Profiel Raad van Toezicht Almere College Almere College finiknmř f.w'iíooi '-co» tup. imnc--ws Profiel Raad van Toezicht Almere College Taak en karakterisering Raad van Toezicht 1. De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op het College van Bestuur

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 125 van 18 april 2008 over het ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

Transactieland Koppelzone concept

Transactieland Koppelzone concept Transactieland Koppelzone concept Vooraf Het koppelzone 1 concept is een bepaalde manier van samenwerken Het samenwerken wordt daarbij ondersteund door c.q. in die samenwerking wordt gebruik gemaakt van

Nadere informatie

Deontologische code - Commissie Projectsourcing

Deontologische code - Commissie Projectsourcing Deontologische code - Commissie Projectsourcing 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van deze gedragscode is het bepalen van de regels waartoe de leden zich verbinden ze na te leven. Ze moet bijdragen tot

Nadere informatie

Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen

Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen Raadsleden 1 mogen het vertrouwen dat zij van hun kiezers hebben gekregen, niet schaden. Ze zijn voortdurend in een dubbele positie: aan de ene kant dienen

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3.

Nadere informatie

KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties

KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties Tess Poppe 26 maart 205 Inhoud DEEL I Knelpuntberoepen OCMW s... 2. Overzicht functies... 2.. Verpleegkundige... 3..2 Hoofdverpleegkundige...

Nadere informatie

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Inhoudsopgave Toelichting gebruikte begrippen 1. Elektronische diensten 2. Gebruiksvoorschriften en/of aanwijzingen 3. Zorgplicht NIBC

Nadere informatie

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Legal insight, inside Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Het beroep van bedrijfsjurist is relatief jong. De wet die dit beroep erkende en het Instituut voor bedrijfsjuristen

Nadere informatie

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau.

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. 4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes 4.2.1. Algemeen In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. Instellingsniveau (vragenlijst coördinator) provincie,

Nadere informatie

Cookie Compliance U PDATE J U N I 2014

Cookie Compliance U PDATE J U N I 2014 Cookie Compliance U PDATE J U N I 2014 Hoofdstuk Pagina 1 Inleiding 3 2 Wat zegt het CBP nu eigenlijk? 4 3 Wat staat er in de voorgestelde wetswijziging? 5 3.1 Nieuwe uitzonderingen 6 3.2 Tracking cookies

Nadere informatie

Befimmo NV. Reglement van de interne audit

Befimmo NV. Reglement van de interne audit Befimmo NV Inhoud Article 1 - Opzet... 1 Article 2 - Opdracht, doelstellingen en activiteiten... 2 Article 3 - Jaarprogramma... 3 Article 4 - Rapportering... 3 Article 5 - Autoriteit... 4 Article 6 - Onafhankelijkheid...

Nadere informatie

Beweging in veranderende organisaties

Beweging in veranderende organisaties Beweging in veranderende organisaties Kilian Bennebroek Gravenhorst Werken met vragenlijsten voor versterking van veranderingsprocessen PROFESSIONEEL ADVISEREN 5 Inhoud Voorwoord 7 Opzet van het boek 9

Nadere informatie

ADVIES. Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems

ADVIES. Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems ADVIES Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems 15 september 2016 Economische en Sociale Raad voor het Brussels

Nadere informatie

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE CHARTER VAN HET AUDITCOMITE INLEIDING 2 I. ROL 2 II. VERANTWOORDELIJKHEDEN 2 1. Financiële reporting 3 2. Interne controle - risicobeheer en compliance 3 3. Interne audit 4 4. Externe audit: de commissaris

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N HANDELSPRAT - Fitness A04 Brussel, 29 september 2010 MH/SL/AS A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE FITNESS- EN WELLNESSCONTRACTEN

Nadere informatie

Format beoordelingsformulier FEM voor geschreven afstudeerwerk: de afstudeeropdracht Toelichting over het gebruik van het formulier:

Format beoordelingsformulier FEM voor geschreven afstudeerwerk: de afstudeeropdracht Toelichting over het gebruik van het formulier: Bijlage bij Andriessen, D. en Van der Marel, I. (2015) Beoordelingsmodel voor eindwerkstukken voor een Faculteit Economie & Manage-ment in het hbo. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, Jaargang 33, Nr. 2,

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

BELGISCHE VERENIGING VAN ASSET MANAGERS

BELGISCHE VERENIGING VAN ASSET MANAGERS BELGISCHE VERENIGING VAN ASSET MANAGERS BEAMA is lid van de Belgische Federatie van het Financiewezen METHODOLOGIE GEBRUIKT VOOR DE RISICOBEREKENING VAN ICB S De synthetische risico-indicator geeft een

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/103 BERAADSLAGING NR 11/061 VAN 6 SEPTEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Verdeling van de samenvattingen van de hoofdstukken:

Verdeling van de samenvattingen van de hoofdstukken: Verdeling van de samenvattingen van de hoofdstukken: deel hoofdstuk Ko René 1 I II.A II.B II.C III.A III.B IV V 2 I II III IV V VI VII VIII IX X Besluit 1 VIA GOD NAAR DE ANDER is een studie van Ko Steketee

Nadere informatie

Voor deze enquête bevragen jullie minstens 25 personen

Voor deze enquête bevragen jullie minstens 25 personen TIPS VOOR ENQUÊTES 1. Opstellen van de enquête 1.1 Bepalen van het doel van de enquête Voor je een enquête opstelt denk je eerst na over wat je wil weten en waarom. Vermijd een te ruime omschrijving van

Nadere informatie

BEHA-INFO, jaargang 12, nr. 101, p VERSCHUERE, B., (2007), De problematiek van de wachtlijsten in de zorg,

BEHA-INFO, jaargang 12, nr. 101, p VERSCHUERE, B., (2007), De problematiek van de wachtlijsten in de zorg, De verscheidenheid aan wachtlijsten bij de palliatieve eenheden in Vlaanderen Een onderzoek naar de achterliggende oorzaken van wachtlijsten bij palliatieve eenheden en hun ethische impact op de betrokken

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten Ontwerpadvies van 9 september 2015 In het kader van een individuele vraagstelling omtrent

Nadere informatie

DE AUDIOVISUELE SECTOR CIJFERS OPLEIDINGSINSPANNINGEN

DE AUDIOVISUELE SECTOR CIJFERS OPLEIDINGSINSPANNINGEN DE AUDIOVISUELE SECTOR CIJFERS 2013 OPLEIDINGSINSPANNINGEN INHOUDSOPGAVE I. INLEIDING... 2 II. SOCIALE BALANS... 3 III. ANALYSE VAN DE OPLEIDINGSINSPANNINGEN BINNEN HET PC 227... 5 1. REPRESENTATIVITEIT...

Nadere informatie

www.thesishulp.nl onderdeel van www.nexttalent.nl

www.thesishulp.nl onderdeel van www.nexttalent.nl Inhoudsopgave: 1. Inleiding 1.1 Een vervelende ervaring of de kroon op je studie? 1.2 Hoe dit boekje te gebruiken 2. Het begin 2.1 De gouden basisregels 2.2 Het kiezen van een onderwerp 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

INTERVIEWVRAGEN Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

INTERVIEWVRAGEN Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid INTERVIEWVRAGEN Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid INTERVIEWVRAGEN MANTELZORGVRIENDELIJK PERSONEELSBELEID Korte omschrijving: Dit is een overzicht van mogelijke interviewvragen voor een semi-gestructureerd

Nadere informatie

5 maart 2009. Criminaliteit in ziekenhuizen

5 maart 2009. Criminaliteit in ziekenhuizen 5 maart 2009 Criminaliteit in ziekenhuizen Inhoud Voorstelling van de studie 1. Context en doelstellingen 2. Methodologie 2.1. bevragingstechniek 2.2. beschrijving van de doelgroep 2.3. steekproef 2.4.

Nadere informatie

The Impact of the ECHR on Private International Law: An Analysis of Strasbourg and Selected National Case Law L.R. Kiestra

The Impact of the ECHR on Private International Law: An Analysis of Strasbourg and Selected National Case Law L.R. Kiestra The Impact of the ECHR on Private International Law: An Analysis of Strasbourg and Selected National Case Law L.R. Kiestra Samenvatting Dit onderzoek heeft als onderwerp de invloed van het Europees Verdrag

Nadere informatie

Audit Beheersprocessen van de dossiers in de sectie individuele criminaliteit van het parket te Charleroi

Audit Beheersprocessen van de dossiers in de sectie individuele criminaliteit van het parket te Charleroi Hoge Raad voor de Justitie Conseil supérieur de la Justice Juin 2016 Audit Beheersprocessen van de dossiers in de sectie individuele criminaliteit van het parket te Charleroi Verslag goedgekeurd door de

Nadere informatie

Bijlage 1: Methode. Respondenten en instrumenten

Bijlage 1: Methode. Respondenten en instrumenten Bijlage 1: Methode In deze bijlage doen wij verslag van het tot stand komen van onze onderzoeksinstrumenten: de enquête en de interviews. Daarnaast beschrijven wij op welke manier wij de enquête hebben

Nadere informatie

Evaluatie vormingen welzijn op het werk

Evaluatie vormingen welzijn op het werk Evaluatie vormingen welzijn op het werk Context evaluatie Opdracht gever: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Directie humanisering van de arbeid Uitvoering: Engender vzw www.engender.eu Bronnen

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/043 1 BERAADSLAGING NR. 07/015 VAN 27 MAART 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN EN STAGIAIRS AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

Martine Verluyten Voorzitter van het Auditcomité van de Vlaamse Administratie

Martine Verluyten Voorzitter van het Auditcomité van de Vlaamse Administratie 1 Publieke versus private audit Gelijkenissen en verschillen een persoonlijke-ervaringsgebaseerde toelichting Martine Verluyten Voorzitter van het Auditcomité van de Vlaamse Administratie 2 2 1 Context

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Marktonderzoek

Hoofdstuk 7 Marktonderzoek Hoofdstuk 7 Marktonderzoek Leerdoelen Uitleggen hoe belangrijk informatie is voor het bedrijf, om inzicht te krijgen in de markt. Het marketinginformatiesysteem definiëren en de onderdelen daarvan bespreken.

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Docenten in het hoger onderwijs zijn experts in wát zij doceren, maar niet noodzakelijk in hóe zij dit zouden moeten doen. Dit komt omdat zij vaak weinig tot geen training hebben gehad in het lesgeven.

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 15 december

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 15 december A D V I E S Nr. 1.965 ----------------------------- Zitting van dinsdag 15 december 2015 ---------------------------------------------------- Wijziging van het grensbedrag voor de aanwezigheidsregistratie

Nadere informatie

M (2015) 7. Overwegende dat deze samenwerking dus internationaal, interinstitutioneel en multidisciplinair moet zijn,

M (2015) 7. Overwegende dat deze samenwerking dus internationaal, interinstitutioneel en multidisciplinair moet zijn, AANBEVELING van het Benelux Comité van Ministers betreffende de ontwikkeling van een multilaterale samenwerking in de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude op Benelux- en Europees niveau M (2015)

Nadere informatie

Dag 1. IAB-opleiding Onafhankelijk bestuurder maart-mei 2015

Dag 1. IAB-opleiding Onafhankelijk bestuurder maart-mei 2015 IAB-opleiding Onafhankelijk bestuurder maart-mei 2015 Dag 1 Brussel 12/3/2015 Gent 19/3/2015 Module 1 - Corporate governance JOZEF LIEVENS 6u30 Deze module behandelt corporate governance in het licht van

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Ons Bedrijf KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Stichting Ons Bedrijf vanuit de invalshoek van de cliënt. INHOUDSOPGAVE CLIËNTENAUDIT

Nadere informatie

GEDRAGSCODE voor gerechtelijk deskundigen in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken. versie 3.7 januari 2012

GEDRAGSCODE voor gerechtelijk deskundigen in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken. versie 3.7 januari 2012 GEDRAGSCODE voor gerechtelijk deskundigen in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken versie 3.7 januari 2012 Op verzoek van de Raad voor de rechtspraak en onder de verantwoordelijkheid van de landelijke

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 17 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit en een

Nadere informatie

Professionalisering. Beroepscode. Datum: 20-11-2013. Versie: 1.0

Professionalisering. Beroepscode. Datum: 20-11-2013. Versie: 1.0 Professionalisering Beroepscode Datum: 20-11-2013 Versie: 1.0 Inhoudsopgave Omschrijvingen... 3 Algemeen... 3 Aspecten met betrekking tot de beroepsuitoefening... 3 Aspecten met betrekking tot de houding

Nadere informatie

Mandaat- en profielbeschrijving van een onafhankelijk lid van het Gemeenschappelijk Auditcomité van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid

Mandaat- en profielbeschrijving van een onafhankelijk lid van het Gemeenschappelijk Auditcomité van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid Mandaat- en profielbeschrijving van een onafhankelijk lid van het Gemeenschappelijk Auditcomité van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid 1. Functiecontext De Openbare Instellingen van Sociale

Nadere informatie

Transparantie Public Affairs is een vak dat volgens de beroepsvereniging in alle openheid bedreven wordt.

Transparantie Public Affairs is een vak dat volgens de beroepsvereniging in alle openheid bedreven wordt. HANDVEST 1. Inleiding Wat kunnen en mogen politici, ambtenaren en journalisten verwachten van leden van de Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA) die het vak van Public Affairs uitoefenen? En waarop

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 JANUARI 2015 P.14.0564.N/l Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0564.N inverdenkinggestelde, eiseres, met als raadsman mr. toor te kiest,. _ advocaat bij de balie te Gent, met kan - waar de eiseres

Nadere informatie