Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden"

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de bedrijfseconomie Liesbeth Deprez onder leiding van Prof. Ignace De Beelde

2

3 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de bedrijfseconomie Liesbeth Deprez onder leiding van Prof. I. De Beelde

4 Permission Ondergetekende verklaart dat de inhoud van deze masterproef mag geraadpleegd en/of gereproduceerd worden, mits bronvermelding. Deprez Liesbeth

5 Woord vooraf In de eerste plaats wil ik de mensen bedanken die bereid waren mee te werken aan dit onderzoek. Ik denk hierbij aan de heren Albers, De Bie, Van der Hulst, Janssoone, Lammers en Verhasselt. Zonder hen had ik deze masterproef niet tot een goed einde kunnen brengen. Ook de respondenten die bereid waren de enquête in te vullen, verdienen hier een plaats. Mijn dank gaat daarnaast uit naar mijn promotor Prof. I. De Beelde. Bedankt voor uw raad, hulp en commentaar tijdens het proces dat met de uitwerking van mijn masterproef gepaard ging. Verder wil ik nog mijn ouders, Kenny en Joris bedanken. Ik wens jullie allen veel leesplezier toe. I

6 Inhoudsopgave Woord vooraf...i Inhoudsopgave...II Lijst gebruikte afkortingen... V Lijst van tabellen, figuren, kaarten,...vi Inleiding... 1 Hoofdstuk 1: Theoretische bepalingen Forensic accountant Definitie Organisaties in België IFA ACFE Belgium Wetgeving Private sector Publieke sector Conclusie Fraude Definitie Oorzaken van fraude Soorten fraude Fasen in de fraudebeheersing Inventarisatie Preventie Detectie Onderzoek Conclusie Profiel Probleemstelling Onderzoeksvraag Conclusie Hoofdstuk 2: Literatuurstudie en verkennende interviews Methodologie Literatuurstudie II

7 1.2. Verkennende interviews Steekproef Vragenlijst Obstakels Bevindingen Forensische auditor versus interne auditor Multidisciplinair Kennis Accounting Auditing Fraude Regelgeving Bedrijfsleven Computertechnieken Bekwaamheden/Vaardigheden Leergierige/Open geest Kritische ingesteldheid Communicatieve vaardigheden Onafhankelijkheid en objectiviteit Flexibiliteit en stressbestendigheid Organisatorische vaardigheden Ervaring Conclusie Hoofdstuk 3: Methodologie empirisch onderzoek Operationalisering van kernbegrippen Relevant gelijkaardig onderzoek Steekproef Enquête Vragenlijst Aanpak Obstakels Hoofdstuk 4: Resultaten empirisch onderzoek Aantal respondenten Eerste deel enquête III

8 2.1. Opzet Samenstelling respondenten Analyse Publieke sector Private sector Vergelijking publieke en private sector Totale groep Conclusie Tweede deel enquête Opzet Samenstelling respondenten Analyse Conclusie Profiel van de forensische auditor Vergelijking met Nederlandse studie Conclusie Hoofdstuk 5: Algemene conclusie Bibliografie...I Bijlage 1... i Bijlage 2...ii Bijlage 3... iv Bijlage 4...ix Bijlage 5... xv IV

9 Lijst gebruikte afkortingen ACFE Association of Certified Fraud Examiners ACFE Belgium Association of Certified Fraud Examiners Belgian chapter BBI Bijzondere Belastingsinspectie CDGEFID Centrale Dienst ter bestrijding van de Georganiseerde Economische en Financiële Delinquentie CFE Certified Fraud Examiner CFI Cel voor Financiële Informatieverwerking IT Informatietechnologie IFA Institute of Forensic Auditors IFO Interne Fraude Onderzoek IIA Institute of Internal Auditors PP IFO Profiel voor Professioneel Interne Fraude Onderzoek RFA Registered Forensic Auditor V

10 Lijst van tabellen, figuren, kaarten, Figuur 1. Verdeling respondenten (eerste deel enquête) Figuur 2. Eerste keuze per categorie (publieke sector) Figuur 3. Tweede keuze per categorie (publieke sector) Figuur 4. Eerste keuze per categorie (private sector) Figuur 5. Tweede keuze per categorie (private sector) Figuur 6. Belangrijkste competenties (publieke sector) Figuur 7. Belangrijkste competenties (private sector) Figuur 8. Eerste keuze per categorie (totale groep) Figuur 9. Tweede keuze per categorie (totale groep) Figuur 10. Belangrijkste competenties (totale groep) Figuur 11. Verdeling respondenten (tweede deel enquête) Figuur 12. Belangrijkste kennis, vaardigheden en ervaring Figuur 13. Profiel van de forensische auditor Figuur 14. Profiel voor Professioneel IFO (Nederlandse studie) Figuur 15. Overzicht beide profielen VI

11 Inleiding De laatste tientallen jaren is de maatschappelijke aandacht voor fraude en onregelmatigheden sterk toegenomen. Globalisering en internationalisering van het economisch leven hebben grootschalige fraudepraktijken mogelijk gemaakt. Bovendien heeft de complexheid, die de gegevensverwerking, productieprocessen en commerciële circuits tegenwoordig kenmerkt, voor steeds nieuwe fraudetechnieken en -methoden gezorgd. Het aantal economische misdrijven is dramatisch gestegen, maar ook het algemeen bewustzijn van het probleem is toegenomen. Fraude werd lange tijd aanzien als een slachtofferloos misdrijf, maar hier is ondertussen verandering in gekomen. De interesse voor dit onderwerp werd door grootschalige schandalen steeds meer aangewakkerd. De groeiende bewustwording van de potentiële impact van fraude-incidenten ligt mede aan de basis van het ontstaan van de forensische auditpraktijk. De forensische auditor houdt zich beroepshalve bezig met fraudebeheersing. Naast een onderzoeksfunctie heeft hij ook een adviesfunctie te vervullen die zeker niet minder belangrijk is. De forensic accountant doet aan dienstverlening door zowel huidige als eventuele toekomstige problemen aan te pakken. Dit onderzoek richt zich uitsluitend op de forensische auditor als fraudeonderzoeker zonder afbreuk te willen doen aan de minstens even belangrijke adviserende taken. Vaak wordt aangehaald dat het beheersen van fraude een specialisme is en dat daarvoor specifieke kennis, bekwaamheden en ervaring nodig zijn. Men kan zich bijgevolg afvragen waarover een forensische auditor noodzakelijk dient te beschikken om fraudeonderzoek op een goede manier te kunnen doen. Vooral in de Angelsaksische literatuur vindt men een aantal noodzakelijke eigenschappen terug, maar hoe denken mensen in het Belgische werkveld er over? Deze masterproef gaat op zoek naar wat de vaardigheden/bekwaamheden, kennis en/of ervaringen zijn die door de forensische auditoren zelf relevant geacht worden voor het uitvoeren van fraudeonderzoek op een adequate wijze. Aan de hand van een praktijkonderzoek dat Belgische forensische auditoren bevraagt naar deze zaken, wordt een profiel van de forensic accountant in België opgesteld. Hoofdstuk 1 zorgt in de eerste plaats voor een afbakening van de belangrijkste begrippen die een rol spelen in het kader van deze masterproef. Een duidelijke omkadering van de kernbegrippen is noodzakelijk om de kwaliteit van het onderzoek te waarborgen. Bij de theoretische bepalingen komen achtereenvolgens de termen forensic accountant, fraude en 1

12 profiel uitgebreid aan bod, zodat geen twijfel meer bestaat over wat exact bedoeld wordt. De forensische auditor wordt besproken aan de hand van de bestaande definitie en enkele organisaties die belangrijk zijn voor de forensische auditoren in België. Ook wordt kort ingegaan op de wetgeving die relevant is voor het uitvoeren van het forensisch auditwerk. Het onderdeel over fraude bespreekt de bestaande definitie, de oorzaken van fraude en de soorten fraude. Daarnaast komen de vier fasen van fraudebeheersing aan bod. Tot slot wordt uitgelegd wat men onder het profiel kan begrijpen aan de hand van de probleemstelling en de onderzoeksvraag. Telkens wordt een voor dit onderzoek werkbare omschrijving van het begrip geformuleerd. Hoofdstuk 2 handelt over de literatuurstudie en de verkennende gesprekken die gedurende de exploratieve fase van dit onderzoek uitgevoerd werden. Na een uiteenzetting van de methodologie waarmee deze werkwijze gepaard ging, volgt een uitgebreide beschrijving van de bevindingen. Ook wordt kort ingegaan op het idee van de interne auditor als fraudeonderzoeker en wordt de nadruk gelegd op de multidisciplinariteit waarover een forensische auditor dient te beschikken. Nadien worden de specifieke kennis, vaardigheden en ervaring elk afzonderlijk uitgebreid besproken. Het gaat in dit onderdeel uitsluitend om wat in de academische literatuur gevonden werd, aangevuld met de informatie die uit de verkennende gesprekken naar voor kwam. Hoofdstuk 3 bevat de methodologie waarmee het praktijkonderzoek gepaard ging. Er wordt van start gegaan met de operationalisering van de kernbegrippen om vervolgens te verwijzen naar het relevant gelijkaardig onderzoek van N. den Hartigh, namelijk Frauditing. De steekproeftrekking en de enquête zelf worden omstandig besproken. Er wordt afgesloten met een overzicht van enkele obstakels. In hoofdstuk 4 worden uiteindelijk de resultaten van het empirisch onderzoek voorgesteld en geanalyseerd. Eerst en vooral wordt een korte schets gegeven van het aantal respondenten dat aan het onderzoek deelnam. Vervolgens wordt de enquête in twee delen verdeeld voor de verdere analyse van de antwoorden. Per deel komen eerst de opzet en de samenstelling van de respondenten aan bod waarna de gegevens grondig geanalyseerd worden. Bij het eerste deel van de enquête wordt een onderscheid gemaakt tussen de antwoorden uit de publieke sector en deze uit de private sector alvorens een overzicht te geven voor de totale respondentengroep. Zodoende kunnen beide sectoren met elkaar vergeleken worden. Op het einde van dit 2

13 hoofdstuk wordt de doelstelling bereikt door het profiel van de forensische auditor op te stellen en wordt een vergelijking gemaakt met het Profiel voor Professioneel Interne Fraude Onderzoek dat opgesteld werd in het gelijkaardig Nederlands onderzoek Frauditing. Het beschrijvend karakter, waarmee dit onderzoek te kampen heeft, vormt een belangrijke beperking voor deze masterproef en komt vooral naar boven in dit hoofdstuk. De verkregen resultaten laten om diverse redenen helaas geen statistische testen toe. Er kan dan ook niet bepaald worden of de verschillen tussen enerzijds de publieke en private sector en anderzijds dit onderzoek en het Nederlandse onderzoek werkelijk significant van elkaar afwijken. Om deze masterproef op een kwaliteitsvolle manier af te sluiten volgt in hoofdstuk 5 een algemene conclusie. Gelieve tijdens het doorlezen van deze masterproef in het achterhoofd te houden dat telkens waar de mannelijke voornaamwoorden hij, hem of zijn worden gebruikt, er evengoed zij of haar kan gelezen worden. 3

14 Hoofdstuk 1: Theoretische bepalingen Alvorens een onderzoek te verrichten is het noodzakelijk een duidelijke begripsomschrijving te geven. Bijgevolg start dit eerste hoofdstuk met het afbakenen van enkele kernbegrippen. Achtereenvolgens wordt stil gestaan bij de forensic accountant in het algemeen, de voor dit onderzoek relevante facetten van fraude en het profiel dat zal opgesteld worden tijdens dit onderzoek. 1. Forensic accountant Voor een goed begrip van wat een forensic accountant juist is, wordt in de eerste plaats de bestaande definitie onder de loep genomen. Vervolgens wordt gekeken naar de belangrijkste organisaties in België die zich inzetten voor de kwaliteit van de forensische audit en komt ook de relevante wetgeving aan bod. Tot slot wordt een voor dit onderzoek werkbare definitie geformuleerd Definitie De forensische accountancy werd in eerste instantie gezien als de expertise die accountants ten dienste stellen van het gerecht. (Pheijffer, 2000, p.3) De term forensisch stamt af van het Latijnse woord forum. Dit verwijst naar de marktplaats waar in de Romeinse tijd strafrecht werd gesproken en dus rechtsgedingen plaatsvonden. (ten Wolde, 1997, p.101) Tegenwoordig heeft dit begrip soms nog maar weinig te maken met de strafrechtelijke doelstelling. De forensische accountancy heeft zich inmiddels verder ontwikkeld en moet veel ruimer gezien worden. (Pheijffer, 2000, p.4) Het kan immers evengoed gaan om burgerrechtelijke, arbeidsrechtelijke, vennootschapsrechtelijke, enz. aspecten. (gesprek met de heren De Bie en Van der Hulst, 28 februari 2010, Dendermonde) De term accountancy verraadt als het ware de Angelsaksische oorsprong. Er was voor de eerste keer sprake van forensische accountancy in landen zoals Canada en de Verenigde Staten. Daar is het ontstaan vanuit het accountantsberoep. Het had oorspronkelijk dus niets te maken met opsporings- en vervolginstanties. Daarna drong het fenomeen via Engeland uiteindelijk ook Nederland binnen, waar het zich in de eerste plaats in de publieke sector verspreidde om zich daarna ook binnen de private sector sterk te ontwikkelen. (Pheijffer, 4

15 2000, p.4-5) Hoewel het bij ons nog in de kinderschoenen staat, krijgt het tegenwoordig steeds meer vaste voet. (gesprek met de heer Albers, 1 maart 2010, Brussel) Hoewel de begrippen forensische accountancy en forensische auditing in wezen hetzelfde betekenen, heeft men er in België de voorkeur aan om forensische auditing te gebruiken. (Lammers, 2001, p.21) Uit de verkennende gesprekken kwam ook duidelijk naar voor dat accountant en auditor niet als evenwaardig worden beschouwd. Er is een pertinente voorkeur voor de term auditor. Het begrip forensisch accountant ervaart men als een verenging van de activiteit, omdat meteen de link wordt gelegd met het domein van de accountancy. Het gaat om zoveel meer dan dat. (gesprek met de heren De Bie en Van der Hulst, 28 februari 2010, Dendermonde) Hoewel de term auditor te verkiezen is boven die van accountant en zij eigenlijk niet helemaal dezelfde lading dekken, wordt ervoor gekozen om deze doorheen dit onderzoek als gelijk te beschouwen en door elkaar te gebruiken. Het is hierbij belangrijk steeds in het achterhoofd te houden dat de forensische auditor met heel wat meer bezig is dan alleen maar boekhoudkundige onregelmatigheden. Verschillen in cultuur en wetgeving hebben ervoor gezorgd dat in verschillende landen een andere definitie voor forensische audit bestaat. Dit onderzoek beperkt zich tot de forensische auditor in België. Daarom wordt uitgegaan van de Belgische definitie, zoals deze gehanteerd wordt door het Institute of Forensic Auditors (infra, p.6). Forensic audit is the activity that consists of gathering, verifying, processing, analyzing of and reporting on data in order to obtain facts and/or evidence - in a predefined context - in the area of legal/financial disputes and or irregularities (including fraud) and giving preventative advice. (IFA, 2010a) Opvallend hierbij is dat er sprake is van een activiteit. Forensische audit wordt eerder ervaren als een specialiteit dan een beroep. Het beroep ziet er dan ook anders uit naargelang de omgeving waarin de forensic accountant werkzaam is. (Lammers, 2000) Forensische accountancy wordt vooral gezien als een combinatie van onderzoek en advies. Enerzijds gaat men binnen een bepaald wettelijk kader onderzoek doen naar onregelmatigheden. Anderzijds gaat men niet alleen op zoek naar de waarheid, maar geeft men ook advies op dat gebied. (gesprek met de heer Lammers, 25 februari 2010, Gent) Het moet duidelijk zijn dat forensisch auditwerk zich niet enkel beperkt tot het eigenlijke onderzoek van fraude. Vooral in de private sector gaat het om dienstverlening en tracht men in de eerste plaats problemen op te lossen 5

16 zowel in het heden als naar de toekomst toe. (gesprek met de heren De Bie en Van der Hulst, 28 februari 2010, Dendermonde) Hoewel het werk van een forensisch auditor in werkelijkheid dus zoveel meer inhoudt dan fraudeonderzoek, worden de grenzen binnen deze masterproef wel uitgezet rond het onderzoek naar fraude en onregelmatigheden. Het gaat om een weloverwogen keuze die ervoor moet zorgen dat zinvolle onderzoeksresultaten verkregen worden. Het heeft geen zin om alle taken van de forensische auditor te gaan betrekken want dit zou enkel en alleen tot onduidelijkheid leiden. Dit onderzoek pretendeert daarom zeker geen volledigheid, maar hoopt enkel de vooropgestelde doelstelling te bereiken, met name het opstellen van een profiel van de forensic accountant aan de hand van de noodzakelijke kennis, vaardigheden en ervaring. (infra p.17) 1.2. Organisaties in België In België zijn er meerdere organisaties te vinden die een rol spelen op het gebied van de forensische accountancy. Hier worden enkel de twee belangrijkste besproken. Het gaat om organisaties die uitsluitend voor de forensische auditor van belang zijn. Enerzijds is er het Institute of Forensic Auditors als Nationale Beroepsfederatie in België. Anderszijds verdient ook de Belgische afdeling van de Association of Certified Fraud Examiners hier een plaats IFA In 2001 werd het Institute of Forensic Auditors (IFA) opgericht in België als een professionele organisatie van forensische auditoren. Meteen was het de bedoeling de kwaliteit van de forensische audit te verbeteren door standaarden te ontwikkelen en de opvolging ervan te controleren. Hun missie bestaat uit het ontwikkelen en verbeteren van de kwaliteit van de forensische audit. Zodoende wensen zij een bijdrage te leveren aan een rechtvaardige en veilige samenleving. (IFA, 2010a) Tot grote vreugde van het IFA wordt deze vzw sinds 2009 ook erkend als Nationale Beroepsfederatie. (IFA, 2009) Men kan zich afvragen waarom deze erkenning als beroepsfederatie zo belangrijk was en nog steeds is voor het IFA. Vanuit het werkveld wordt immers zelf aangegeven dat de activiteit van forensische accountancy eerder een specialiteit is dan een beroep. Deze zet lijkt dan ook volledig overbodig en onlogisch. (gesprek met de heer Verhasselt, 9 maart 2010, Brussel) 6

17 Het zou in de eerste plaats de bedoeling geweest zijn om de gemeenschappelijke kenmerken te benadrukken en op die manier een basis te vestigen. Zodoende wil men vooral de kwaliteit en zorgvuldigheid van de forensische audit gaan stimuleren en bewerkstelligen. Hiervoor werd een gedragscode opgesteld waaraan leden van de beroepsorganisatie zich dienen te houden. Dat er heel wat variatie zit in de concrete praktijken van verschillende forensische auditoren, blijkt alleen al uit het feit dat men er niet in geslaagd is om een concrete richtlijn voor het functioneren ervan uit te werken. Het voordeel van een gedragscode is dat die behoorlijk vaag blijft. Het gaat om algemene uitgangspunten die iedereen vrij laten deze in hun eigen context op een bepaalde manier in te vullen. (gesprek met de heer Lammers, 25 februari 2010, Gent) Het IFA speelt een belangrijke rol in de training en de continue professionele opleiding van forensische auditoren. Om dit te verwezenlijken, kennen zij de titel van Registered Forensic Auditor (RFA) toe aan al wie aan bepaalde voorwaarden voldoet. (IFA, 2010a) Een RFA verbindt er zich toe de deontologische regels, opgesteld door het IFA, te volgen. Het is ook belangrijk dat een RFA de opdrachten die aan hem toevertrouwd worden op een compleet onafhankelijke wijze uitvoert. Bovendien moeten RFA s een permanente vorming volgen. (IFA, 2008) Door het gebrek aan wettelijke verankering van de term, mag voorlopig iedereen zich RFA noemen zonder dat dit gevolgen heeft. Eenmaal de registratie rond zal zijn, zal dit niet meer kunnen. Dan zal de term onlosmakelijk verbonden zijn met het IFA en zal het begrip niet meer te pas en te onpas gebruikt kunnen worden. Hoewel de titel tot nu toe vrij onbeschermd is, begint het kwaliteitslabel wel stilaan door te dringen in de professionele wereld. (gesprek met de heer Lammers, 25 februari 2010, Gent) Alle specialisten op het gebied van fraudeonderzoek dienen gegroepeerd te worden binnen het IFA. Het IFA wil als het ware deskundigen creëren en aanbieden door kennis te gaan uitwisselen en opleidingsprogramma s te voorzien. Hierbij dienen zaken als onafhankelijkheid, objectiviteit, eerlijkheid en beroepsernst voorop te staan. (IFA, 2010b) Eén van de grote verdiensten van het IFA is dat ze zowel publieke als private forensische auditoren vertegenwoordigt en deze actoren met andere woorden samenbrengt. Het biedt een platvorm aan waarbij je in contact kan komen met mensen uit beide sectoren. Naast het aanleveren van kennis en expertise vormt het dus een gelegenheid om aan netwerking te doen. (gesprek met de heer Janssoone, 8 maart 2010, Brussel) 7

18 Zowel de publieke als de private sector kunnen voordeel halen uit een echte operationele samenwerking. Samen kunnen ze een complementaire taak vervullen in de strijd tegen bepaalde criminaliteitsvormen. (Holsteyn, 2001, p.49) De vraag naar publiek-private samenwerking in de praktijk wordt dan ook steeds groter. Er is duidelijk nood aan concrete invulling. Nieuwe structuren en specifieke maatregelen moeten hier redding brengen. (IFA, 2008) Er moet gestreefd worden naar een situatie waarbij de private en publieke sector complementair werken, want afzonderlijk kunnen ze onmogelijk het gewenste niveau van veiligheid en integriteit waarborgen. Het is noodzakelijk dat een regeling wordt opgesteld omtrent de verhouding tussen private en publieke opsporing. (De Bie, 2001a, p.13) Om hun rol in deze ontwikkelingen te kunnen spelen, heeft het IFA een Commissie Publiek-private samenwerking opgericht. Het is de bedoeling na te denken over mogelijke samenwerkingsvormen en indien nodig te gaan normeren. (IFA, 2008) Hierbij dient in elk geval rekening te worden gehouden met het feit dat hun onderzoeksbevoegdheden totaal verschillend zijn. (IFA, 2010b) Tegenwoordig is er van echte publiek-private samenwerking eigenlijk helemaal nog geen sprake. Het uit zich enkel in het delen van informatie met zowel publieke als private actoren. (gesprek met de heer Albers, 1 maart 2010, Brussel) Er worden met andere woorden allerlei evenementen, seminaries, congressen, enz. georganiseerd waarbij leden uit beide sectoren worden uitgenodigd. In de praktijk, operationeel dus, moet alles gebeuren binnen de wettelijk voorziene kaders die geen ruimte geven voor samenwerking. (gesprek met de heer Janssoone, 8 maart 2010, Brussel) Juridisch staat niets in de weg dat onderzoekselementen die privaatrechtelijk verzameld zijn, overgedragen worden aan de publieke autoriteiten. Tenzij de opdrachtgever dit om één of andere reden niet zou willen. Omgekeerd geldt dit niet, omdat het publieke onderzoekstraject gebonden is aan het geheim van het onderzoek. De private forensische auditor heeft formeel geen inzagerecht in het publieke onderzoeksdossier. (gesprek met de heren De Bie en Van der Hulst, 28 februari 2010, Dendermonde) Het is uiteraard mogelijk dat een private speurder door het gerecht aangesteld wordt als deskundige, maar ook hier gaat het niet om echte samenwerking. (gesprek met de heer Janssoone, 8 maart 2010, Brussel) ACFE Belgium De Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) claimt de grootste anti-fraude organisatie ter wereld te zijn. Zij bieden trainingen en opleidingen aan in het kader van de 8

19 fraudebestrijding en trachten zo de bedrijfsfraude in te perken. Daarnaast is het ook de bedoeling om de publieke opinie te overtuigen van de integriteit en objectiviteit waarmee fraudebestrijding gepaard gaat. (ACFE Belgium, 2009a) Het ACFE vertegenwoordigt experten die werkzaam zijn in de verschillende fasen van de fraudebestrijding, namelijk fraudepreventie, fraudedetectie en fraudeonderzoek. Vooral mensen uit deze laatste fase zijn bij het ACFE aangesloten want het gaat tenslotte om examiners of onderzoekers. (gesprek met de heer Albers, 1 maart 2010, Brussel) Deze organisatie heeft in heel wat landen een afdeling en dit sinds 2006 ook in België 1. De verschillende afdelingen in de verscheidene landen werken zowel met elkaar als met lokale organisaties samen. Door kennis te delen en netwerkmogelijkheden te creëren trachten zij hun steentje bij te dragen. (ACFE Belgium, 2009b) Het ACFE heeft een eigen kwaliteitslabel gelijkaardig aan de titel van RFA, namelijk dat van Certified Fraud Examiner (CFE). Deze titel getuigt dat de fraude expert op vier domeinen heeft bewezen over voldoende kennis te beschikken. De vier gebieden waarop men zich moet bewijzen, zijn frauduleuze financiële transacties, fraudeonderzoek, legale elementen van fraude en criminologie en ethiek. (ACFE, 2008) Net zoals de erkenning als RFA geeft het aan dat je de reglementering kent en ervaring hebt. Hoewel dit op internationale schaal een gekende titel is geworden, betekent dit in België nog slechts weinig tot niets. De titel van CFE heeft als voordeel dat het buiten België wel degelijk betekenis heeft, in tegenstelling tot de titel van RFA. (gesprek met de heer Albers, 1 maart 2010, Brussel) In veel Angelsaksische landen is de titel van CFE immers een standaardvereiste geworden binnen de industrie van de fraudebestrijding. Het wordt aanzien als een teken van professionaliteit. (Meservy, Romney & Zimbelman, 2006) De meerwaarde van ACFE Belgium voor België in het algemeen zou dan ook het internationale karakter zijn. België is nog steeds geen leider op het gebied van forensische auditing in tegenstelling tot Angelsaksische landen die al een veel langere traditie hebben. Doorheen de vele jaren is op internationale schaal bijgevolg heel veel kennis verzameld en België kan hiervan profiteren als het ware. Uiteraard kan de gedocumenteerde kennis niet zomaar gekopieerd worden binnen de Belgische context. Er dienen aanpassingen gemaakt te worden om de kennis te kunnen toepassen op de lokale omstandigheden. (gesprek met de heer Albers, 1 maart 2010, Brussel) 1 Hiernaar zal verwezen worden als ACFE Belgium. 9

20 Een van de grote verwezenlijkingen van het ACFE is hun Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse dat sporadisch verschijnt. Het verscheen voor de eerste maal in 1996 opgevolgd door edities in 2002, 2004, 2006 en Tegenwoordig is Report to the Nation uitgegroeid tot één van de meest gebruikte statistische bronnen over beroepsfraude. Oorspronkelijk ontstond dit onderzoek vanuit het idee dat bedrijfsfraude een significant en grotendeels verkeerd begrepen probleem was voor organisaties. Hoewel men niet wist hoe groot het probleem was, werd het toen al stilaan duidelijk dat fraude een enorme impact had op bedrijven en organisaties in alle sectoren van de economie. Door deze studie om de zoveel tijd opnieuw uit te voeren, wil men dan ook zorgen voor een beter begrip van het fenomeen. Daarnaast kan de informatie die verzameld wordt ook dienen ter ondersteuning van zij die fraude trachten te voorkomen, detecteren en onderzoeken. (Ratley, 2008) 1.3. Wetgeving De forensische auditor raakt aan heel wat verschillende wetgeving bij het uitvoeren van zijn taken. Om een blik te werpen op de wetgeving die relevant is voor de forensic accountant dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de publieke en private sector Private sector In de private sector is er geen éénduidige wetgeving te vinden die specifiek van toepassing is op de activiteiten die de forensic accountant onderneemt. Een overzicht van de relevante wetgeving voor de forensische audit werd opgemaakt door de heer De Samblanx. (De Samblanx, 2008) Een uitgebreide bespreking van deze wettelijke en reglementaire context zou ons hier te ver leiden. Deze studie beperkt zich bijgevolg enkel tot het vermelden van de meest belangrijke regelgeving en verwijst de lezer voor een vollediger beeld graag naar het werk van De Samblanx. De selectie baseert zich op wat aangegeven werd tijdens de verkennende gesprekken. Het verzamelen van de feiten mag in de eerste plaats niet ten koste gaan van de privacy. Men kan niet zomaar informatie over iemand verzamelen en opslaan zonder hiermee rekening te houden. (gesprek met de heren De Bie en Van der Hulst, 28 februari 2010, Dendermonde) De regels in verband met de privacy liggen vervat in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. (De Samblanx, 2008, p.411) 10

21 Daarnaast is het ook de moeite om het voorontwerp van wetsvoorstel voor de private opsporing hier te vermelden. Tegenwoordig is hier immers heel wat commotie rond ontstaan. Deze nieuwe wet zou de opvolger zijn van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective (De Samblanx, 2008, p.383) en de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (De Samblanx, 2008, p.390). Het gaat om een nieuwe regeling die vooral tot stand is gekomen vanuit de zorg om de privacy van de mensen die voorwerp zijn van het onderzoek en daarom zit er heel veel goeds in het voorstel zoals het nu op tafel ligt. (gesprek met de heer Lammers, 25 februari 2010, Gent) Bovendien zou de onderzoeker zelf niet meer strafrechtelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. Enkel nog administratieve boetes zouden mogelijk zijn en die zijn natuurlijk gemakkelijker te aanvaarden dan een straf. (gesprek met de heer Albers, 1 maart 2010, Brussel) Helaas gaat het voorontwerp aan een aantal belangrijke zaken zomaar voorbij. Zo heeft de wetgever ervoor gekozen om de onderzoeksfunctie radicaal te scheiden van de adviesfunctie. De wetgever wil hiermee voorkomen dat een forensic accountant onderzoek gaat doen, daar waar hij het jaar ervoor advies gegeven heeft. Dat zou betekenen dat hij onderzoek moet doen naar zijn eigen fouten. (gesprek met de heer Lammers, 25 februari 2010, Gent) Er wordt over het hoofd gezien dat als men binnen een privaatrechtelijke context onderzoek doet, men automatisch ook adviseur is. De forensische auditor werkt vaak in opdracht van een klant waaraan hij na het onderzoek ook advies moet verlenen. (gesprek met de heren De Bie en Van der Hulst, 28 februari 2010, Dendermonde) Een ander pijnpunt is de meldingsplicht, waarbij dat wat men wil onderzoeken onmiddellijk en onvoorwaardelijk gemeld moet worden aan de Procureur des Konings. Dit zorgt voor onnodige publiciteit waardoor organisaties of bedrijven helemaal geen forensische auditor inschakelen. Zo komt er helemaal geen onderzoek tot stand, want men gaat de zaken intern en met veel minder transparantie gaan regelen. Dit kan vast op een andere manier beter geregeld worden en dit voorjaar startte dan ook op verzoek van staatssecretaris Carl Devlies een onderzoek naar de mogelijkheden betreffende een meldpunt. (gesprek met de heer Lammers, 25 februari 2010, Gent) Publieke sector Ook in de publieke sector is er geen wet die het beroep van de forensische auditor concreet bepaalt of omschrijft. De actieve forensische auditor moet terugvallen op het wettelijk kader van de organisatie waartoe hij behoort. (gesprek met de heer Janssoone, 8 maart 2010, Brussel) Een overzicht geven van de relevante wetgeving heeft hier bijgevolg weinig zin. 11

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING

BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING Van Eyck Julie Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van Master in de handelswetenschappen. Academiejaar 2007-2008 Promotor : Prof.

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid Conflictdiagnose en geschiloplossing op maat bij conflicten tussen burgers en overheden Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor Rechtssociologie Instituut voor Culturele Antropologie

Nadere informatie

Redenen tot uitbesteding van accountingtaken

Redenen tot uitbesteding van accountingtaken UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Redenen tot uitbesteding van accountingtaken Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Toegepaste

Nadere informatie

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan.

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Onraedt Lien Promotor: Prof. Jo Goedhuys Co-Promotor: Dr. Danielle

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

RISICOMANAGEMENT RISICOMANAGEMENT EN RISK MATURITY IN DE PRAKTIJK

RISICOMANAGEMENT RISICOMANAGEMENT EN RISK MATURITY IN DE PRAKTIJK 2011 Universiteit Twente Naam Student: Martijn Mensink Studentnummer: 0098469 Onderwijsinstelling: Universiteit Twente Studierichting: Bedrijfswetenschappen Begeleider: Prof. dr. P.B. Boorsma Tweede begeleider:

Nadere informatie

Mobiliteit heeft prioriteit!?

Mobiliteit heeft prioriteit!? Mobiliteit heeft prioriteit!? Een studie naar de relatie tussen én de mogelijkheden van mobiliteit en het mobiliteitsbeleid in de Bibliotheek Rotterdam Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit Sociale

Nadere informatie

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

2013-2014 OPLEIDINGSNODEN VAN BEGINNENDE DIRECTEURS

2013-2014 OPLEIDINGSNODEN VAN BEGINNENDE DIRECTEURS In opdracht van het Departement Onderwijs en Vorming, afdeling Beleid onderwijspersoneel 2013-2014 OPLEIDINGSNODEN VAN BEGINNENDE DIRECTEURS Onderzoeker: Elke Staelens (elke.staelens@ugent.be) Mentoren

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht

Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht Francis Riethoff stagiaire bij de Raad voor Rechtsbijstand, afdeling Bureau Wbtv. Een onderzoek naar een uniforme toepassing van de afnameplicht

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven. Cecile Schut. Michiel van der Heijden

Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven. Cecile Schut. Michiel van der Heijden Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven Cecile Schut Michiel van der Heijden Olaf Wilders Robert van der Laan Master of Public Administration

Nadere informatie

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012 Corporate governance en btw-toezicht in Europa Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Corporate governance 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties HOREN, ZIEN, NIET ZWIJGEN DEEL 1 Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties Horen, zien, niet zwijgen Deel I Onderzoek naar de kwaliteit van

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Demo of Praktijk. Een inventarisatie van het praktische toepassingsgebied van Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO) Mark Dumay

Demo of Praktijk. Een inventarisatie van het praktische toepassingsgebied van Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO) Mark Dumay Demo of Praktijk Een inventarisatie van het praktische toepassingsgebied van Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO) Mark Dumay Demo of Praktijk Een inventarisatie van het praktische

Nadere informatie

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering René van den

Nadere informatie

PIJNPUNTEN BIJ DE RE-INTEGRATIE VAN GEDETINEERDEN

PIJNPUNTEN BIJ DE RE-INTEGRATIE VAN GEDETINEERDEN Faculteit Rechtsgeleerdheid Leuvens Instituut voor Criminologie Werkcollege Criminologische Praktijk Academiejaar 2013-2014 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN PIJNPUNTEN BIJ DE RE-INTEGRATIE VAN GEDETINEERDEN

Nadere informatie

De evolutie van het personeelsblad in Vlaanderen Casestudie: Analyse van het personeelsblad van de Vandemoortele Group

De evolutie van het personeelsblad in Vlaanderen Casestudie: Analyse van het personeelsblad van de Vandemoortele Group HOGESCHOOL GENT DEPARTEMENT HANDELSWETENSCHAPPEN EN BESTUURSKUNDE Opleiding Handelswetenschappen De evolutie van het personeelsblad in Vlaanderen Casestudie: Analyse van het personeelsblad van de Vandemoortele

Nadere informatie

Beleid komt niet vanzelf. Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant

Beleid komt niet vanzelf. Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant Beleid komt niet vanzelf Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant Beleid komt niet vanzelf Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant G. Walraven student Bestuurskunde Katholieke Universiteit

Nadere informatie

GAS-bemiddeling: stap per stap

GAS-bemiddeling: stap per stap Gemeentelijke administratieve sancties Sanctions administratives communales GAS-bemiddeling: stap per stap Dankwoord Graag danken we alle personen die ons geholpen hebben bij het tot stand komen van deze

Nadere informatie

Onverantwoord ondernemen

Onverantwoord ondernemen Onverantwoord ondernemen Een economisch-antropologische analyse van de informele, illegale en criminele economische activiteiten in Suriname Edo de Vries Robbé Onverantwoord ondernemen Een economisch-antropologische

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie