PROGRAMMA FLOOD CONTROL IJKDIJK Nederland waterveilig: beter, sneller en kostenbesparend

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROGRAMMA FLOOD CONTROL IJKDIJK Nederland waterveilig: beter, sneller en kostenbesparend"

Transcriptie

1 PROGRAMMA FLOOD CONTROL IJKDIJK Nederland waterveilig: beter, sneller en kostenbesparend September 2013

2 1. FLOOD CONTROL-IJKDIJK Enkele jaren geleden bezweken er dijken in onder andere Wilnis, Terbregge en Stein die op het oog goed en sterk leken. Waterkeringbeheerders vroegen zich af of dit soort situaties vaker konden voorkomen. Bedrijven grepen de gebeurtenissen aan om innovatieve inspectietechnieken, calamiteitenplannen, evacuatiemodellen, etc. bij beheerders onder de aandacht te brengen. Kennisinstellingen voerden onderzoek uit naar de oorzaak van de dijkbezwijking en ontwikkelden kennis over tot dan toe onbekende faalmechanismen. Mede hierdoor zijn in het kader van de innovatieprogramma s Flood Control en IJkdijk ontwikkelingen gestart en projecten gerealiseerd die bijdragen aan betrouwbare, beschikbare, en complete waterveiligheidsinformatie. Flood Control 1 en IJkdijk 2, oorspronkelijk twee afzonderlijke programma s, zijn nu samengegaan. Het nieuwe programma ontwikkelt met een eigentijdse kijk op watersystemen kennis en technologieën om beter, sneller en kostenbesparend de veiligheidsnorm van de (Nederlandse) waterkeringen te behalen en bewaken. Centraal onderdeel van het programma is een informatiesysteem dat op elk gewenst moment met één druk op de knop de actuele systeemsituatie van een object of een gebied toont. Beslissers en beheerders zijn hierdoor niet alleen in crisissituaties in control maar ook in de dagelijkse beheersituatie en kunnen hierover verantwoording afleggen. Bovendien is het informatiesysteem bij uitstek geschikt in de ontwerpfase en bij de analyse van scenario s en strategieën om investeringsbeslissingen met een life cycle methode te ondersteunen. Flood Control IJkdijk (zie bijlage 1 voor reeds betrokken organisaties) is daarom ook hét platform voor de ontwikkeling van kennis, technologie, methoden en modellen voor waterveiligheid. Hier ontmoeten alle partijen uit de gouden driehoek elkaar voor pre-concurrentiële samenwerking om gezamenlijk aan concrete problemen en vraagstukken te werken: Overheden: waterschappen, provincies (Utrecht en Groningen) de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken Bedrijfsleven: grootbedrijf en MKB in (water-)bouw, sensorindustrie, ingenieursdiensten, telematica en ICT Kennisinstellingen: universiteiten en instituten voor toegepast onderzoek De kennis en innovatie die door deze samenwerking in de praktijk wordt gebracht, bijvoorbeeld in de grote uitvoeringsprogramma s, leveren: Het bedrijfsleven een concurrentievoordeel op de internationale markt op De overheden besparingen en versnelling in het primaire proces De kennisinstellingen een vooraanstaande kennispositie. In dit document wordt aan de hand van de waterveiligheidsopgave waarvoor Nederland staat (hoofdstuk 2) het programma Flood Control IJkdijk toegelicht (hoofdstuk 3) waarin ook de tot nu toe wereldwijd gerealiseerde projecten worden vermeld. In hoofdstuk 4 volgt de werkwijze van Flood Control IJkdijk waarna in hoofdstuk 5 de organisatie wordt toegelicht. 2. VEILIGHEIDSOPGAVE Nederland staat voor een omvangrijke waterveiligheidsopgave. Op lange termijn moet Nederland voorbereid zijn op klimatologische veranderingen. Het Deltaprogramma werkt daarom aan een andere kijk op het watersysteem. Zo moeten preventie, duurzame inrichting en goede rampenbeheersing op elkaar aansluiten voor optimale veiligheid tegen de laagst mogelijke kosten. 1 Flood Control 2015 richt zich op de samenhangende ontwikkeling en toepassing van nieuwe kennis en instrumenten ter beperking van de kansen op en de gevolgen van overstromingen. Zie ook 2 IJkdijk staat voor anders kijken naar en handelen met dijken en grondlichamen. Door meten met sensoren wordt kennis verkregen over het gedrag en de sterkte van de dijk. Dijksterkte berekeningen kunnen anders worden uitgevoerd waardoor nieuwe kennis wordt verkregen. Zie ook 2

3 In de afgelopen tijd zijn Nederlandse waterbeheerders geconfronteerd met veel dijken die in de toetsing op veiligheid zijn afgekeurd. Het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma (nhwbp) bijvoorbeeld, heeft een versterkingsopgave van ruim 700 kilometer dijk met een totaal beschikbaar budget van ongeveer 4 miljard euro. De uitdaging is nu het realiseren van de veiligheidsdoelstellingen met een beschikbaar budget per kilometer dijk van ruwweg de helft van voorgaande programma s. Op korte termijn worden daarvoor binnen het programma Flood Control IJkdijk reeds ontwikkelde systemen, kennis en technologie beschikbaar gemaakt voor onder andere toepassing in projecten van het nhwbp. Tal van voorbeelden in het buitenland zoals de recente overstromingen in Centraal Europa onderstrepen het belang van een goed waterveiligheidsbeleid. Partijen in de watersector (ook internationaal) hebben op korte en op lange termijn behoefte aan betrouwbare, beschikbare en complete waterveiligheidsinformatie. Hiermee kunnen zij (innovatieve) maatregelen tegen elkaar afwegen en goed onderbouwde beslissingen nemen; met andere woorden hun LCC/Assetmanagement voor waterkeringen vormgeven. De benodigde technologische en proces innovaties krijgen meer kansen en kunnen sneller worden geïmplementeerd. Dit maakt dat Flood Control IJkdijk faciliterend is aan andere innovaties zoals maatregelen tegen piping, concepten uit Building with Nature etc.(figuur 1). Flood Control IJkdijk richt zich hierbij op de (middel) lange termijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gerealiseerde systemen zoals het Dijk Data Service Centrum (DDSC) en de Flood Control Dashboards. In de projecten bij Waternet en Noorderzijlvest wordt op dit vlak nu al met de Digitale Delta een verbinding gemaakt. Building%%with nature Natuurlijke%% goedkope% maatregelen Duurzame%Deltasteden Klimaatbestendig% bouwen%van%steden in%overstroom; ingsgevoelige gebieden% FLOOD%CONTROL%; IJKDIJK slim%monitoren waterveiligheids; informatie Digitale%Delta Informatie%uniform% beschikbaar IIIIOIIIIOIIIOIII OIIOIIIIIOIIIOII OIIIOIIIOIOIIOI Andere%innovaties slim%voorspellen%en%beslissen Uitvoeringsprogramma s%nl Figuur 1 Relatie Flood Control Ijkdijk met andere innovatieprogramma s Export 3. PROGRAMMA Flood Control - IJkdijk werkt verder aan de realisatie van systemen voor betrouwbare, beschikbare en complete waterveiligheidsinformatie. Hiermee wordt het mogelijk om investeringsbeslissingen voor hoogwaterbescherming beter te onderbouwen en zowel burgers als professionals beter voor te bereiden op crisissituaties. Reeds ontwikkelde werkwijzen en technologieën, worden geïmplementeerd in een samenhangend veiligheidsinformatiesysteem. Hierbij wordt gebruik gemaakt van reeds bestaande 3

4 systemen zoals de Dijksterkte Analyse Module (DAM), het Dijk Data Service Centrum (DDSC) en het in Flood Control ontwikkelde dashboard en vindt afstemming met de Digitale Delta plaats. Het Flood Control IJkdijk innovatieprogramma richt zich op de hele cyclus van het innovatieproces: innoveren implementeren vermarkten (zie figuur 2). Dit iteratieve proces levert steeds nieuwe kennisvragen op waarbij de resultaten als input dienen voor implementatiegerichte pilotprojecten. Na succesvolle implementatie volgt vermarkting van waaruit nieuwe kennis- en ontwikkelvragen worden geformuleerd. vermarkten innoveren implementeren Figuur 2 Innovatiecyclus Flood Control - IJkdijk De scope van Flood Control IJkdijk wordt gesymboliseerd door figuur 3. De vlag onderscheidt horizontaal de innovatiecyclus zoals is weergegeven in figuur 2 en verticaal de thema s van het programma Flood Control IJkdijk: Dijksterkte en monitoring De dijksterkte onder verschillende omstandigheden (vochtigheidsgraad, belasting, belastingsduur, etc.) is belangrijke waterveiligheidsinformatie. Hiervoor is kennis nodig van de dijk, de ondergrond en omgevingsinformatie uit het verleden (uitgevoerde onderzoeken, bodemprofielen, versterkingsontwerpen 3, geulenkaarten, etc.) en heden (actuele monitoring, voorspellingsmodellen, etc.). Voorbeelden van projecten: SUCCESS/REAL, LiveDijk, DDSC, Levee Information and Management System, Validatie-experimenten, DAM Belasting en voorspellen Wanneer de dijksterkte- en monitoringsinformatie gekoppeld wordt aan morfologische processen en de hydraulische belasting van dijken (actueel en toekomstig) kunnen voorspellingen worden gemaakt. Deze voorspellingen dienen de calamiteitenbeheersing en vormen de basis om alle fasen van de levenscyclus van de waterkering, zoals beheer en versterking te optimaliseren. Voorbeeldprojecten: FEWS DAM, SUCCESS/MLV, Berichten Databank Gevolgen en beslissen 3 Link met Building with Nature 4

5 Met het voorspellen van dijksterkte kunnen gevolgen inzichtelijk worden gemaakt. Het ondersteunen van beslissingen ten aanzien van calamiteiten, beheer en versterkingsprojecten wordt hiermee gerealiseerd. Voorbeeldprojecten: Serious Gaming, WMC/Noordwaard, Life Cycle Management / Costing / Assetmanagement, EvacuAid, Dashboards, MLV. Figuur 3 Projectenvlag Flood Control-IJkdijk Nederland is de proeftuin voor Flood Control IJkdijk. Bedrijven en kennisinstellingen kunnen hier hun innovaties toepassen en etaleren. Beheerders hebben voorbeelden van succesvolle en toepasbare innovaties. De behaalde resultaten hebben ook commercieel gezien potentie in het buitenland. Hiermee wordt invulling gegeven aan de exportdoelstelling in het kader van het topsectorenbeleid. In figuur 4 zijn de projecten die vanuit Flood Control IJkdijk in Nederland en in het buitenland zijn gerealiseerd, opgenomen. Zie bijlage 3 voor een eerste lijst van potentiële projecten waarvan de invulling concreter wordt naarmate voldoende partijen uit de gouden driehoek bij de realisatie betrokken zijn. Ook op lange termijn wil Flood Control IJkdijk voorop lopen en de nieuwste technologieën en inzichten versneld in de praktijk brengen. Het programma zal continu op zoek gaan naar de kansen uit en in de markt. Op lange termijn kan worden gericht op concepten die ook internationaal vermarktbaar zijn zoals safety as a service. Hierin worden waterveiligheidsvraagstukken integraal en alles omvattend opgepakt: van deltaplan tot realisatie en onderhoudsplanning van dijken en kunstwerken en in het uiterste geval calamiteitenplannen en rampenbestrijdingsorganisaties. 5

6 Figuur 4 Wereldkaart projecten Flood Control IJkdijk 4. WERKWIJZE De gezamenlijke partners, de gouden driehoek, actualiseren periodiek het programma Flood Control IJkdijk. Hierdoor kan aansluitend op de actualiteit het lopende programma worden bijgestuurd (zie figuur 5). De overheid agendeert maatschappelijke opgaven, de markt draagt innovatieve oplossingen aan en kennisinstellingen ontsluiten de kennisbasis en signaleren kennisvragen van overmorgen en interessante onderzoeksontwikkelingen. Op basis van het opgestelde programma worden de bestaande producten en kennis verder ontwikkeld en geïmplementeerd. De samenwerking binnen bestaande of te vormen consortia in de pre-concurrentiele projecten van Flood Control IJkdijk, leert partijen integraal samen te werken. Dit kan worden gezien als voorbereiding voor consortia in de reguliere aanbestedingen van de grote uitvoeringsprogramma s. In de projecten wordt gewerkt aan complexe kennis, kunde en technologie zoals bijvoorbeeld multifunctionele keringen. Toegepaste innovaties moeten de periodieke toetsing op veiligheid met goedkeuring kunnen doorstaan. Een nauwe samenwerking met de uitvoeringsprogramma s en het Expertise Netwerk Waterkeringen (ENW) is hierbij van het grootste belang. Daarnaast kan Flood Control - IJkdijk ook ad hoc vraagstukken en opgaven oppakken die een integrale aanpak vragen. Kortom, vraagstukken die pre-concurrentiële samenwerking binnen de gouden driehoek wenselijk of zelfs noodzakelijk maken. Deze samenwerking, de gouden driehoek van Flood Control IJkdijk, geeft daarmee vorm aan de kennisinfrastructuur van de toekomst. 6

7 Visie Dankzij betrouwbare, beschikbare en complete waterveiligheidinformatie zijn partijen in de gouden driehoek in staat om op elk gewenst moment (investerings-) beslissingen te nemen over efficiënte en effectieve hoogwaterbescherming. Ad hoc: Complexe vraagstukken Programma Flood Control - IJkdijk Ontleden in deelvragen (DV) JA Voldoet DV aan scope? Projecten in samenhang uitvoeren NEE Doorverwijzen derden Delen van opgedane ervaring Cursussen, symposia, publicaties (NL en intern.) Bezoek aan etalageprojecten (internationale gasten) Vragen articuleren voor nieuw programma Figuur 5 Werkwijze Flood Control-IJkdijk 7

8 5. ORGANISATIE Flood Control IJkdijk is op basis van onderstaande figuur georganiseerd. In het Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en directieteam zijn alle hoeken van de gouden driehoek op evenwichtige wijze vertegenwoordigd. In bijlage 2 is een mogelijke inrichting van de organisatie in meer detail beschreven. Nadere en definitieve invulling hiervan geschiedt op een later tijdstip. Algemeen bestuur Deelnemersvergadering Dagelijks bestuur Directieteam Klankbordgroep Programmasecretar iaat Administratie en financiën Dijksterkte en monitoring Belasting en voorspell en Beslissen en gevolgen Projectteam 1 Projectteam 4 Projectteam 2 Projectteam 3 Projectteam Figuur 6 Organogram Flood Control - IJkdijk De deelnemers aan het programma Flood Control IJkdijk hebben ieder hun eigen belangen: Beheerders: het op betere, snellere en meer kostenbesparende wijze voldoen van hun waterkeringen aan de veiligheidsnormen. Bedrijven: het participeren in ontwikkeltrajecten om tot (internationaal) vermarktbare producten en kennis te komen. Kennisinstellingen: het ontwikkelen en toepassen van nieuwe kennis waarmee beheerders en bedrijfsleven kunnen worden ondersteund en de internationale kennispositie van Nederland wordt versterkt. De deelnemers onderkennen en accepteren deze belangen met name vanwege de noodzakelijke preconcurrentiele samenwerking binnen het programma. Pre-concurrentiele samenwerking vergt een open 8

9 houding, intensieve en actieve samenwerking en vertrouwen. Het vormt de basis voor een lange termijn commitment aan het programma Flood Control IJkdijk waarbij volgens het principe van open innovatie 4 wordt gewerkt. Flood Control - IJkdijk staat achter het principe van open innovatie en derhalve staat Flood Control - IJkdijk open voor toetreding van partijen die een actieve bijdrage leveren aan het programma. De huidige deelnemers hebben in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in Flood Control IJkdijk en daarmee belangrijke kennis, financiering van lopende programma s en projecten en een goed functionerende organisatorische infrastructuur opgebouwd. Van nieuw toetredende partijen wordt naast een actieve bijdrage een entreefee gevraagd. 6. Financiën NB: In een later stadium wordt de financiering van de organisatie Flood Control IJkdijk en projecten door het bestuur en de deelnemers vormgegeven. Hieronder vallen ook een gedetailleerde begroting en een meerjarenplan. 4 The goal of open innovation is to increase the usage of resources the environment is offering and to prevent promising ideas from losing momentum and becoming stuck inside an organization. Chesbrough, Open Innovation-The new imperative for creating and profiting from technology,

10 BIJLAGE 1: FLOOD CONTROL IJKDIJK PARTIJEN Onderstaande partijen zijn momenteel actief betrokken bij zowel IJkdijk als Flood Control. Midden en kleinbedrijf Alert Solutions AGT International BV Empec BV GTC Kappelmeyer Hansje Brinker Hanze Institute of Technologies (HIT) HKV LIJN IN WATER Ingenieursbureau RPS Intech BV Inventec Koenders Instruments BV Landustrie Sneek BV MetaSensing BV Miramap Nelen en Schuurmans StabiAlert Target Holding BV VB Ecoflight Grootbedrijf Arcadis Ten Cate Fugro Geoservices BV Siemens Volker Wessels Telecom Royal Haskoning DHV Witteveen+Bos Kennisinstellingen Deltares ITC /Universiteit Twente STOWA TNO TU Delft Overheden en overheidsgerelateerde organisaties Waterschap Hunze en Aa s Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Groot Salland Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht / Waternet Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden Waterschap Rivierenland Waterschap Vallei en Veluwe Wetterskip Fryslan Waterschap Hollandse Delta 10

11 Provincie Utrecht Provincie Groningen Rijkswaterstaat Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Infrastructuur en Milieu nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma NOM (Noordelijke Ontwikkeling Maatschappij) Sensor Universe 11

12 BIJLAGE 2: SAMENSTELLING ALGEMEEN EN DAGELIJKS BESTUUR EN DIRECTIETEAM Het algemeen bestuur, dat beleids- en strategievormend is en daar waar statutair nodig is bestuursbesluiten neemt, wordt beoogd worden samengesteld uit vertegenwoordigers op zowel bestuurlijk/directie niveau als de ambtelijke organisatie/werkvloer van: nationale overheden regionale overheden grootbedrijf MKB kennisinstellingen Het algemeen bestuur (AB) mandateert een dagelijks bestuur (DB) voor het nemen van besluiten ten aanzien van opdrachtverlening, aanbestedingen en operationele zaken. Het DB kan bestaan uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Besturen worden ondersteund door een directieteam met een directeur. De omvang van het directieteam is nader vast te stellen. In ieder geval worden de volgende portefeuilles verdeeld: directeur (aanspreekpunt voor bestuur) portefeuille dijksterkte en monitoring (inhoudelijke oriëntatie) portefeuille belasting en voorspellen (inhoudelijke oriëntatie) portefeuille gevolgen en beslissen (inhoudelijke oriëntatie) portefeuille Informatiemanagement (procesmatige oriëntatie) portefeuille innovatie, implementatie en vermarkting (procesmatige oriëntatie) portefeuille export/internationalisering (resultaatgerichte oriëntatie) portefeuille partnering (resultaatgerichte oriëntatie) portefeuille communicatie en disseminatie (resultaatgerichte oriëntatie) Het programmasecretariaat ondersteunt coördinatoren en projectleiders met uitvoerende werkzaamheden. STOWA heeft capaciteit beschikbaar gesteld voor het programmasecretariaat van IJkdijk. Voor het programmasecretariaat van Flood Control - IJkdijk kan mogelijk hiervan gebruik worden gemaakt. Nadere invulling moet worden gegeven. Stichting IJkdijk heeft in een aanbesteding de administratie in opdracht gegeven aan HPB Leek uit Leek. Van hun ondersteunende diensten kan Flood Control IJkdijk gebruik maken. 12

13 BIJLAGE 3: LIJST POTENTIËLE PROJECTEN Met de projecten van het nieuwe Flood Control IJkdijk (FCIJK) programma wordt gewerkt aan het verder ontwikkelen van bestaande producten van 1.0 naar 2.0 versies en nieuwe producten op het gebied van: Piping beheersmaatregelen Macrostabiliteit beheersmaatregelen Bekleding, versterking buitentalud Zettingsvloeiingen beheersmaatregelen Risk-based Assetmanagement van waterkeringssytemen Rapid assessment tools Operationeel en decision support voor Flood control Smart City Stresstest waterveiligheid Hieronder worden de kansen voor de samenwerking op deze onderwerpen nader gespecificeerd. In een vervolgstap zullen deze kansen samen met de partijen die hieraan willen bijdragen worden uitgewerkt. Titel Link met bestaande projecten Hoofdvraag Belangen Waardepropositie Flood Control/ IJkdijk kennis innovatieve maatregel Piping beheersmaatregelen nhwbp, projectoverschrijdende verkenning piping Welke innovatieve beheersmaatregelen voor piping reduceren kosten, uitvoeringstijd en hinder? Hoe toon je hun werking aan, maak je risico s inzichtelijk en beheersbaar? Hoe zorg je voor implementatie in een x aantal projecten? overheid 5 : versterking van dijken die afgekeurd zijn op piping kan sneller en goedkoper. Ca. 150km daarvan 22,5km in stedelijk en 127,5 km in landelijk gebied. Goed voor circa 40M euro 65 Meuro. In totaal 105M Euro. Hiervan is ca. 35% meest urgent of urgent: 37 MEuro. De afgelopen jaren is binnen het gezamenlijke RWS-STOWA programma Professionalisering Inspecties Waterkeringen (PIW) veel kennis ontwikkeld, die nog niet overal en uniform wordt toegepast. Deze kennis moet toepasbaar worden gemaakt en gekoppeld worden aan het (aangepaste, van eens per 6 naar eens per 12 jaar, naar continu) toetsproces en bijdragen aan de invulling van het proces van een continue toetsing. Vraagstukken rondom de betrouwbare vertaling van inspectiegegevens en/of monitoring naar toetsoordeel spelen hier een rol. Bedrijfsleven: Hoe tonen we de werking van onze innovatieve oplossing aan? Hoe verdienen we onze investering voor de ontwikkeling van nieuwe producten in binnen en buitenland terug? Kennisinstellingen: kennis ontwikkelen, valideren en toepasbaar maken. Betrouwbare monitoring en validatie van innovatieve effectieve beheersmaatregelen. FCIJK zorgt voor de informatie die vereist is om een innovatieve beheersmaatregel bij de ENW te toetsen en aan te sluiten bij het toetsproces van PIW. Handreiking Innovaties in Dijkversterkingen Consequentieanalyse piping (Arcadis) Diverse resultaten van de programma s van Flood Control en IJkdijk (kunnen we die nog specifieker maken?) Modellen ontwikkeld in Flood Control worden gekoppeld aan het DDSC Productinnovaties: DMC buis (sneller omdat een groot deel van de procedure overbodig/onnodig/irrelevant wordt) Geotextielen, 5 Alle getallen zijn circa getallen en onder voorbehoud. 13

14 Waterontspanner (evaluatie nodig), Filterconstructie (evaluatie nodig), Andere type maatregelen: Monitoren wel/niet in combinatie met tijdelijke/nood maatregelen anders ontwerpen Locatie specifiek schematiseren Middel Partners nhwbp bedrijfsleven Deltares anderen Proef/Livedijkprojecten (zoals Rivierenland, voor verschillende types beheersmaatregelen) Innovatie commissie (link naar ENW) met vertegenwoordigers uit de gouden driehoek die toeziet op de ontwikkeling en implementatie van innovatieve beheersmaatregelen voor piping. WS: Groot Salland en Rivierenland, overige waterschappen met pipingproblemen (Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Aa en Maas, de Stichtse Rijnlanden, ) Aannemers: Boskalis, Martens en Van Oord, De Vries en Van de Wiel, Volker Wessels Techn. Bedrijven (met productinnovatie): Landustrie (DMC), DutchDam (tijdelijke maatregel?), TenCate (geotextielen), Smet Keller Funderingstechnieken, BAM infra (tijdelijke maatregel Flood Proof Holland), Green Soil Bag (tijdelijke maatregel Flood Proof Holland), Meet en sensorbedrijven: Fugro, Kennisinstellingen: Deltares, anderen: Proefprojecten Producten, inzet In totaal: Op dit moment concreet: Promotie Vera van Beek Validatietesten (SPA) Geotechnisch Randvoorwaardenboek Integrale toolbox / platform voor het bepalen van dijksterkte 100k-150k 30k 30k 14

15 Titel Link met bestaande projecten Hoofdvraag Belangen Waardepropositie Flood Control/ IJkdijk kennis innovatieve maatregel Macrostabiliteit beheersmaatregelen nhwbp, Dijken op veen Welke innovatieve beheersmaatregelen voor macrostabiliteit reduceren kosten, uitvoeringstijd en hinder? Hoe toon je hun werking aan, maak je risico s inzichtelijk en beheersbaar? Hoe zorg je voor implementatie in een x aantal projecten? Overheid 6 : versterking va n dijken die afgekeurd zijn op macrostabiliteit van het binnentalud sneller en goedkoper. Ca. 150km daarvan 22,5km in stedelijk en 127,5 km in landelijk gebied. Goed voor circa 135 Meuro 255 Meuro. In totaal 390M Euro. Bedrijfsleven: zie piping Kennisinstellingen: zie piping Ca. 150km daarvan 22,5km stedelijk en 127,5 km in landelijk gebied. Goed voor circa 135 Meuro 255 Meuro. In totaal 390M Euro. Bedrijfsleven: zie piping Kennisinstellingen: zie piping Betrouwbare monitoring en validatie van innovatieve effectieve beheersmaatregelen. FCIJK zorgt voor de informatie die vereist is om een innovatieve beheersmaatregel bij de ENW te toetsen en aan te sluiten bij het toetsproces van PIW. Div. resultaten van de programma s van Flood Control en IJkdijk (kunnen we die nog specifieker maken?) Modellen ontwikkeld in Flood Control worden gekoppeld aan het DDSC Productinnovaties: Geotextielen/Geogrids, Geoptimaliseerde damwanden Barettenscherm (?) Versterkt sediment Andere type maatregelen: Monitoren wel/niet in combinatie met tijdelijke/nood maatregelen Optimaliseren door monitorings- en rekentechnieken Middel Partners nhwbp Proef/Livedijkprojecten (zoals Rivierenland, voor verschillende types beheersmaatregelen) Innovatie commissie (link naar ENW) met vertegenwoordigers uit de gouden driehoek die toeziet op de ontwikkeling en implementatie van innovatieve beheersmaatregelen voor macrostabiliteit. WS: Rivierenland, Aannemers: Boskalis (aantonen werking en monitoring barettenscherm), Martens en Van Oord, De Vries en Van de Wiel, Volker Wessels Techn. Bedrijven (met productinnovatie): DutchDam (tijdelijke maatregel?), TenCate (geotextielen), Smet Keller Funderingstechnieken, BAM infra (tijdelijke maatregel Flood Proof Holland), Green Soil Bag (tijdelijke maatregel Flood Proof Holland), Meet en sensorbedrijven: Fugro,. Kennisinstellingen: TU Delft, Deltares, anderen: Proefprojecten Financiële investering. 6 Alle getallen zijn circa en onder voorbehoud. 15

16 bedrijfsleven Deltares inbreng anderen Producten, inzet In totaal: Op dit moment concreet:creep, project Dijken op veen II (SPA) Geotechnisch Randvoorwaardenboek Integrale toolbox / platform voor het bepalen van dijksterkte 100k-150k 30k 30k 16

17 Titel Link met bestaande projecten Hoofdvraag Belangen Waardepropositie Flood Control/ IJkdijk kennis innovatieve maatregel Bekleding, versterking buitentalud (incl. voorland) HWBP, projectoverschreidende verkenning Waddenzee voorland gerelateerd aan BC Multifunctionele keringen Welke innovatieve beheersmaatregelen reduceren kosten, uitvoeringstijd en hinder bij de optimalisatie van zeedijken? Hoe toon je hun werking aan, maak je risico s inzichtelijk en beheersbaar? Hoe zorg je voor implementatie in een x aantal projecten? overheid: optimaliseren van het ontwerp waarin de waterkering is afgekeurd op golf aangedreven faalmechanismen (hoogte en bekleding). Bedrijfsleven: zie piping Kennisinstellingen: zie piping Betrouwbare monitoring en validatie van innovatieve effectieve beheersmaatregelen. FCIJK zorgt voor de informatie die vereist is om een innovatieve beheersmaatregel bij de ENW te toetsen en aan te sluiten bij het toetsproces van PIW. Handreiking Innovaties in Dijkversterkingen Div. resultaten van de programma s Flood Control en IJkdijk Selectie van kansrijke inspectietechnieken (IJkdijk-Livedijken) voor inschatting risico s van falen bekleding 7 Modellen ontwikkeld in Flood Control worden gekoppeld aan het DDSC Productinnovaties: Diverse bekledingen (Basalton, Hydroblock, Ronaton, Hillblocks, C- fixal,, )(WD2) Grasdijk(WD3) Optimalisatie van asfaltbekledingsontwerp incl. validatie Andere type maatregelen: gebruik voorland (MKK3) multifunctioneel gebruik (MFK5) adequate monitoring in combinatie met gericht preventief (onderhoud) Verbeterde prognose restlevensduur asfaltbekleding op basis van extra monitoringsgegevens met hierop gebaseerd een optimalisatie van de beheersmaatregelen Optimaliseren door monitorings- en rekentechnieken Monitoren wel/niet in combinatie met tijdelijke/nood maatregelen Locatie specifiek schematiseren van hydraulische belasting (>reductie ontwerpbelasting>kleinere versterkingsmaatregel, WD4 en WD5) Middel Proef/Livedijkprojecten (zoals Lauwersmeerdijk en Vierhuizergat, Julianapolder, Ommelanderzeedijk, Eierland (HHNK), Lauwersmeerdijk (Wetterskip en Noorderzijlvest), Houtribdijk (RWS), Veerse dam (RWS), Hellegatsdam (RWS), Haringvlietdam (RWS) Innovatie commissie (link naar ENW) met vertegenwoordigers uit de gouden driehoek die toeziet op de ontwikkeling en implementatie van innovatieve producten voor bekleding en innovatieve ontwerpen. Revetment Manual met leveranciers van dijkbekledingen schrijven. Doel: gevalideerde bekledingen voor de binnen en buitenlandse markt onder de aandacht te brengen om toepassing te stimuleren. 7 Binnen RWS/Stowa onderzoek wordt een selectie van kansrijke inspectietechnieken gemaakt op basis van onder meer de ervaringen bij IJKdijk-Livedijk 17

18 Partners nhwbp bedrijfsleven Deltares inbreng anderen Overheid: RWS Midden Nederland, RWS West-Nederland Zuid, RWS Zee- en Delta; Fryslan, Hunze en Aa s, Noorderzijlvest, HHNK; Port of Rotterdam, Waterschap Scheldestromen, Waterschap Hollandse Delta, Ingenieurbureaus: KOAC NPC, HKV, Arcadis (mbt elastocoast), Aannemers: Boskalis, HeijmansBAM wegen, De Vries en Van de Wiel, Volker Wessels, Techn. Bedrijven (met productinnovatie): Hillblock BV, Holcim, SPK, Haringman, Hydraphalt-Ooms, Infralinq, Latex asfalt, H4A, MNO-vervat, DutchDam (tijdelijke maatregel?), BAM infra (tijdelijke maatregel Flood Proof Holland), Green Soil Bag (tijdelijke maatregel Flood Proof Holland), Meet en sensorbedrijven: Fugro, Miramap, KOAC NPC, Road scanners (Finland), Kennisinstellingen: TU Delft, Stowa, Deltares, anderen: Ecoshape? Het Waterschapshuis; platform VBW-asfalt voor asfaltproduceeerders en verwerkers, zie Proefprojecten Financiële investering. Producten, inzet, In totaal: Op dit moment concreet: KPP SBW Toetsmethode open steen asfalt 100 k KPP SBW reststerkte van asfaltdijkbekleding (budget nog onbekend) KPP SBW validatieproef waterbouwasfaltbeton 210k 18

19 Titel Link met bestaande projecten Vraag Belangen Waardepropositie innovatieve maatregel Zettingsvloeiing beheersmaatregelen nhwbp Zijn er andere (innovatieve) beheersmaatregelen voor zettingsvloeiing te monitoren, valideren en implementeren om de kosten, bouwtijd en hinder te beperken? Zettingsvloeiingen treden met name op in losgepakt zand. Met welke nieuwe technieken kunnen deze losgepakte zandlagen beter worden geïdentificeerd en gekarakteriseerd? Overheid 8 : betrouwbaar identificeren van dijkvakken die op zettingsvloeiing moeten worden afgekeurd. Versterking van dijken die afgekeurd zijn op zettingsvloeiing sneller en goedkoper. Ca. 95km is afgekeurd. Van 256 is het nog onduidelijk. Dit geeft een grote onzekerheid. Uitgaande van een versterking van 3 Meuro/km zal de opgave tussen 285 en 1050 M euro liggen. Bedrijfsleven: zie piping Kennisinstellingen: zie piping Bedrijfsleven: zie piping Kennisinstellingen: zie piping Betrouwbare monitoring en validatie van innovatieve effectieve beheersmaatregelen. FCIJK zorgt voor de informatie die vereist is om een innovatieve beheersmaatregel bij de ENW te toetsen. FCIJK ontwikkelt technologie om losgepakte zandlagen betrouwbaar te identificeren. Waar nodig gaat FCIJK met ENW in gesprek over ontbrekende toetskaders en komt met voorstellen, bijvoorbeeld hoe metingen in VTV een plek kunnen krijgen. Innovatieve meettechnieken en sensoren Productinnovaties: Innovatieve meettechnieken, sensoren Biofix (TU Delft) Reductie verwekingsgevoeligheid door gasinjectie Alternatieve steenbestortingen Versterkt sediment als taludstabilisatie Andere type maatregelen: adequate monitoring in combinatie met gericht preventief (onderhoud) Monitoren wel/niet in combinatie met tijdelijke/nood maatregelen Middel Partners IJkdijkproject voor sensoren en productinnovaties. Proef/Livedijkprojecten Vierhuizergat, Lauwersmeer en Oosterscheldkering Innovatie commissie (link naar ENW) met vertegenwoordigers uit de gouden driehoek die toeziet op de ontwikkeling en implementatie van innovatieve producten voor bekleding en innovatieve ontwerpen. Overheid: RWS, Waterschap Noorderzijlvest, Aannemers: Boskalis, Martens en Van Oord, De Vries en Van de Wiel, Volker Wessels, Techn. Bedrijven (met productinnovatie): Hillblock BV, Holcim, SPK, Haringman DutchDam (tijdelijke maatregel?), BAM infra (tijdelijke maatregel Flood Proof 8 Alle getallen zijn circa en onder voorbehoud. 19

20 nhwbp bedrijfsleven Deltares inbreng anderen Holland), Green Soil Bag (tijdelijke maatregel Flood Proof Holland), Meet en sensorbedrijven: Fugro,. Kennisinstellingen: TU Delft, Deltares, anderen:. Proefprojecten Financiële investering. Producten, inzet In totaal: Op dit moment concreet: MPM toolbox Validatietesten Zeeland (SPA) Geotechnisch Randvoorwaardenboek Integrale toolbox / platform voor het bepalen van dijksterkte 100k-150k 30k 30k 20

Onderzoeksprogramma 2010

Onderzoeksprogramma 2010 Onderzoeksprogramma 2010 Deltares, 2009 Titel Deltares Onderzoeksprogramma 2010 Opdrachtgever RDO 's 148 Trefwoorden Onderzoeksprogramma, 2010, RDO, vraagsturing Samenvatting Dit document beschrijft de

Nadere informatie

Resultaten van klimaatonderzoek - en wat waterbeheerders daarmee kunnen Eureka! En nu verder Tien waterthema's belicht

Resultaten van klimaatonderzoek - en wat waterbeheerders daarmee kunnen Eureka! En nu verder Tien waterthema's belicht Resultaten van klimaatonderzoek - en wat waterbeheerders daarmee kunnen Eureka! En nu verder Tien waterthema's belicht 2014 29 Resultaten van klimaatonderzoek - en wat waterbeheerders daarmee kunnen Eureka!

Nadere informatie

Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen

Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen ONGERUBRICEERD TNO-rapport TNO 2015- R10507 Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen Integrale Veiligheid Kampweg 5 3769 DE Soesterberg

Nadere informatie

Klimaatdijk Een verkenning

Klimaatdijk Een verkenning Klimaatdijk Een verkenning KvK rapportnummer KvK 011/09 Klimaatdijk Een verkenning Auteurs M. Hartog 1) J.M. van Loon-Steensma 2) H. Schelfhout 3) P.A. Slim 4) A. Zantinge 1) 1) Grontmij Nederland bv 2)

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

B I D O C. Rijkswaterstaat. (bibliotheek en documentatie) ISBN 978.90.5773.348.2. Publicaties van de ST0WA kunt u bestellen bij:

B I D O C. Rijkswaterstaat. (bibliotheek en documentatie) ISBN 978.90.5773.348.2. Publicaties van de ST0WA kunt u bestellen bij: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat B I D O C (bibliotheek en documentatie) Dienst Weg- en Waterbouwkunde Postbus5044, 2600 GA DELFT Tel. 015-2518 363/364 ISBN 978.90.5773.348.2 stowa@stowa.nl

Nadere informatie

Postbus 177 2600 MH Delft T +31 (0)88 335 82 73 info@deltares.nl www.deltares.nl. Het Duurzame Vermogen van Water

Postbus 177 2600 MH Delft T +31 (0)88 335 82 73 info@deltares.nl www.deltares.nl. Het Duurzame Vermogen van Water Postbus 177 2600 MH Delft T +31 (0)88 335 82 73 info@deltares.nl www.deltares.nl Het Duurzame Vermogen van Water Het Duurzame Vermogen van Water Voorwoord Als er één onderwerp is waarvan ik de afgelopen

Nadere informatie

Open call Adaptatie aan klimaatverandering. Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals

Open call Adaptatie aan klimaatverandering. Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals Open call Adaptatie aan klimaatverandering Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals Open call Adaptatie aan klimaatverandering Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals Copyright 2009 Stichting

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren

Nadere informatie

Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business

Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business Colofon Auteurs: Paul van Kempen en Rob van Eijk Organisatie: Adversitement In opdracht van: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij In samenwerking

Nadere informatie

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities Bijlage bij Green Deal Smart Energy Cities Programma Opschaling Slimme Energie Concepten Inhoudsopgave 1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities... 1 2 Doel van de Green Deal Smart Energy Cities...

Nadere informatie

Maatschappelijke kosten-batenanalyse Waterveiligheid 21 e eeuw

Maatschappelijke kosten-batenanalyse Waterveiligheid 21 e eeuw Maatschappelijke kosten-batenanalyse Waterveiligheid 21 e eeuw Samenvatting en conclusies Aanleiding en doel Voor de actualisering van de waterveiligheidsnormen is een aantal jaren terug het beleidstraject

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water Bouwstenen voor WBP5 December 2014 versie 02 Droge voeten, schoon water INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. Onze ambitie: droge voeten, schoon water en een waterbewuste omgeving 7 1.1 We werken slim en innovatief

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Duurzame energie: innovatie is de sleutel. Stand van zaken Topsector Energie

Duurzame energie: innovatie is de sleutel. Stand van zaken Topsector Energie Duurzame energie: innovatie is de sleutel Stand van zaken Topsector Energie September 2013 Duurzame energie: innovatie is de sleutel Stand van zaken Topsector Energie september 2013 Duurzame energie:

Nadere informatie

Business Intelligence in de Sierteeltsector

Business Intelligence in de Sierteeltsector Business Intelligence in de Sierteeltsector Analyse, generieke aanpak en praktijk voorbeeld Adrie J.M. Beulens (*) Jacqueline M. Bloemhof-Ruwaard (*) Joost C.M.A. Snels (**) Maart 2010 (*) Wageningen UR,

Nadere informatie

Verkenning en scope voor Smart Retail City

Verkenning en scope voor Smart Retail City Verkenning en scope voor Smart Retail City Verslag van de verkenningscommissie Roosendaal Smart Retail City Roosendaal, februari 2014 Eindrapport Verkenningen Roosendaal Smart Retail City v1.22 1 Inleidende

Nadere informatie

Samen verder werken aan de Delta

Samen verder werken aan de Delta Samen verder werken aan de Delta De governance van het Nationaal Deltaprogramma na 2014 Februari 2014 Rotterdam Auteurs Dr. Arwin van Buuren, Universitair Hoofddocent Bestuurskunde, Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie Energie in Beweging Advies Topsector Energie Inhoudsopgave Essenties van dit advies... 1 Inleiding... 1 De energiesector... 2 Visie... 2 Huidige energiemarkt... 2 Knelpunten en gewenste ontwikkelingen...

Nadere informatie

nº 13 / 2012 44ste jaargang / 22 juni 2012 TIJDSCHRIFT VOOR WATERVOORZIENING EN WATERBEHEER

nº 13 / 2012 44ste jaargang / 22 juni 2012 TIJDSCHRIFT VOOR WATERVOORZIENING EN WATERBEHEER nº 13 / 2012 44ste jaargang / 22 juni 2012 TIJDSCHRIFT VOOR WATERVOORZIENING EN WATERBEHEER WATER ÉN BOEREN KRIJGEN DE RUIMTE IN OVERDIEPSE POLDER HUIDIGE OVERSTROMINGSMODELLEN VOLDOEN NIET MEER NIEUW

Nadere informatie

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Het vijftal van Rijkswaterstaat Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Maart 2010 Colofon Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur Afdeling Civiele Techniek

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren Nederland Ondernemend Innovatieland Innovatieplatform Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 1 Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 2 3 Voorwoord Van voornemens naar

Nadere informatie

MOBIELE 3D LASER MAPPING TECHNOLOGIE INTEGRATIE VAN INNOVATIEVE WEGINSPECTIETECHNIEKEN BIJ RWS RWS-DVS

MOBIELE 3D LASER MAPPING TECHNOLOGIE INTEGRATIE VAN INNOVATIEVE WEGINSPECTIETECHNIEKEN BIJ RWS RWS-DVS MOBIELE 3D LASER MAPPING TECHNOLOGIE INTEGRATIE VAN INNOVATIEVE WEGINSPECTIETECHNIEKEN BIJ RWS RWS-DVS 15 juli 2010 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Doelstelling 4 3 Methode 5 4 De MLM techniek 5 5 Value Proposition

Nadere informatie