PROGRAMMA FLOOD CONTROL IJKDIJK Nederland waterveilig: beter, sneller en kostenbesparend

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROGRAMMA FLOOD CONTROL IJKDIJK Nederland waterveilig: beter, sneller en kostenbesparend"

Transcriptie

1 PROGRAMMA FLOOD CONTROL IJKDIJK Nederland waterveilig: beter, sneller en kostenbesparend September 2013

2 1. FLOOD CONTROL-IJKDIJK Enkele jaren geleden bezweken er dijken in onder andere Wilnis, Terbregge en Stein die op het oog goed en sterk leken. Waterkeringbeheerders vroegen zich af of dit soort situaties vaker konden voorkomen. Bedrijven grepen de gebeurtenissen aan om innovatieve inspectietechnieken, calamiteitenplannen, evacuatiemodellen, etc. bij beheerders onder de aandacht te brengen. Kennisinstellingen voerden onderzoek uit naar de oorzaak van de dijkbezwijking en ontwikkelden kennis over tot dan toe onbekende faalmechanismen. Mede hierdoor zijn in het kader van de innovatieprogramma s Flood Control en IJkdijk ontwikkelingen gestart en projecten gerealiseerd die bijdragen aan betrouwbare, beschikbare, en complete waterveiligheidsinformatie. Flood Control 1 en IJkdijk 2, oorspronkelijk twee afzonderlijke programma s, zijn nu samengegaan. Het nieuwe programma ontwikkelt met een eigentijdse kijk op watersystemen kennis en technologieën om beter, sneller en kostenbesparend de veiligheidsnorm van de (Nederlandse) waterkeringen te behalen en bewaken. Centraal onderdeel van het programma is een informatiesysteem dat op elk gewenst moment met één druk op de knop de actuele systeemsituatie van een object of een gebied toont. Beslissers en beheerders zijn hierdoor niet alleen in crisissituaties in control maar ook in de dagelijkse beheersituatie en kunnen hierover verantwoording afleggen. Bovendien is het informatiesysteem bij uitstek geschikt in de ontwerpfase en bij de analyse van scenario s en strategieën om investeringsbeslissingen met een life cycle methode te ondersteunen. Flood Control IJkdijk (zie bijlage 1 voor reeds betrokken organisaties) is daarom ook hét platform voor de ontwikkeling van kennis, technologie, methoden en modellen voor waterveiligheid. Hier ontmoeten alle partijen uit de gouden driehoek elkaar voor pre-concurrentiële samenwerking om gezamenlijk aan concrete problemen en vraagstukken te werken: Overheden: waterschappen, provincies (Utrecht en Groningen) de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken Bedrijfsleven: grootbedrijf en MKB in (water-)bouw, sensorindustrie, ingenieursdiensten, telematica en ICT Kennisinstellingen: universiteiten en instituten voor toegepast onderzoek De kennis en innovatie die door deze samenwerking in de praktijk wordt gebracht, bijvoorbeeld in de grote uitvoeringsprogramma s, leveren: Het bedrijfsleven een concurrentievoordeel op de internationale markt op De overheden besparingen en versnelling in het primaire proces De kennisinstellingen een vooraanstaande kennispositie. In dit document wordt aan de hand van de waterveiligheidsopgave waarvoor Nederland staat (hoofdstuk 2) het programma Flood Control IJkdijk toegelicht (hoofdstuk 3) waarin ook de tot nu toe wereldwijd gerealiseerde projecten worden vermeld. In hoofdstuk 4 volgt de werkwijze van Flood Control IJkdijk waarna in hoofdstuk 5 de organisatie wordt toegelicht. 2. VEILIGHEIDSOPGAVE Nederland staat voor een omvangrijke waterveiligheidsopgave. Op lange termijn moet Nederland voorbereid zijn op klimatologische veranderingen. Het Deltaprogramma werkt daarom aan een andere kijk op het watersysteem. Zo moeten preventie, duurzame inrichting en goede rampenbeheersing op elkaar aansluiten voor optimale veiligheid tegen de laagst mogelijke kosten. 1 Flood Control 2015 richt zich op de samenhangende ontwikkeling en toepassing van nieuwe kennis en instrumenten ter beperking van de kansen op en de gevolgen van overstromingen. Zie ook 2 IJkdijk staat voor anders kijken naar en handelen met dijken en grondlichamen. Door meten met sensoren wordt kennis verkregen over het gedrag en de sterkte van de dijk. Dijksterkte berekeningen kunnen anders worden uitgevoerd waardoor nieuwe kennis wordt verkregen. Zie ook 2

3 In de afgelopen tijd zijn Nederlandse waterbeheerders geconfronteerd met veel dijken die in de toetsing op veiligheid zijn afgekeurd. Het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma (nhwbp) bijvoorbeeld, heeft een versterkingsopgave van ruim 700 kilometer dijk met een totaal beschikbaar budget van ongeveer 4 miljard euro. De uitdaging is nu het realiseren van de veiligheidsdoelstellingen met een beschikbaar budget per kilometer dijk van ruwweg de helft van voorgaande programma s. Op korte termijn worden daarvoor binnen het programma Flood Control IJkdijk reeds ontwikkelde systemen, kennis en technologie beschikbaar gemaakt voor onder andere toepassing in projecten van het nhwbp. Tal van voorbeelden in het buitenland zoals de recente overstromingen in Centraal Europa onderstrepen het belang van een goed waterveiligheidsbeleid. Partijen in de watersector (ook internationaal) hebben op korte en op lange termijn behoefte aan betrouwbare, beschikbare en complete waterveiligheidsinformatie. Hiermee kunnen zij (innovatieve) maatregelen tegen elkaar afwegen en goed onderbouwde beslissingen nemen; met andere woorden hun LCC/Assetmanagement voor waterkeringen vormgeven. De benodigde technologische en proces innovaties krijgen meer kansen en kunnen sneller worden geïmplementeerd. Dit maakt dat Flood Control IJkdijk faciliterend is aan andere innovaties zoals maatregelen tegen piping, concepten uit Building with Nature etc.(figuur 1). Flood Control IJkdijk richt zich hierbij op de (middel) lange termijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gerealiseerde systemen zoals het Dijk Data Service Centrum (DDSC) en de Flood Control Dashboards. In de projecten bij Waternet en Noorderzijlvest wordt op dit vlak nu al met de Digitale Delta een verbinding gemaakt. Building%%with nature Natuurlijke%% goedkope% maatregelen Duurzame%Deltasteden Klimaatbestendig% bouwen%van%steden in%overstroom; ingsgevoelige gebieden% FLOOD%CONTROL%; IJKDIJK slim%monitoren waterveiligheids; informatie Digitale%Delta Informatie%uniform% beschikbaar IIIIOIIIIOIIIOIII OIIOIIIIIOIIIOII OIIIOIIIOIOIIOI Andere%innovaties slim%voorspellen%en%beslissen Uitvoeringsprogramma s%nl Figuur 1 Relatie Flood Control Ijkdijk met andere innovatieprogramma s Export 3. PROGRAMMA Flood Control - IJkdijk werkt verder aan de realisatie van systemen voor betrouwbare, beschikbare en complete waterveiligheidsinformatie. Hiermee wordt het mogelijk om investeringsbeslissingen voor hoogwaterbescherming beter te onderbouwen en zowel burgers als professionals beter voor te bereiden op crisissituaties. Reeds ontwikkelde werkwijzen en technologieën, worden geïmplementeerd in een samenhangend veiligheidsinformatiesysteem. Hierbij wordt gebruik gemaakt van reeds bestaande 3

4 systemen zoals de Dijksterkte Analyse Module (DAM), het Dijk Data Service Centrum (DDSC) en het in Flood Control ontwikkelde dashboard en vindt afstemming met de Digitale Delta plaats. Het Flood Control IJkdijk innovatieprogramma richt zich op de hele cyclus van het innovatieproces: innoveren implementeren vermarkten (zie figuur 2). Dit iteratieve proces levert steeds nieuwe kennisvragen op waarbij de resultaten als input dienen voor implementatiegerichte pilotprojecten. Na succesvolle implementatie volgt vermarkting van waaruit nieuwe kennis- en ontwikkelvragen worden geformuleerd. vermarkten innoveren implementeren Figuur 2 Innovatiecyclus Flood Control - IJkdijk De scope van Flood Control IJkdijk wordt gesymboliseerd door figuur 3. De vlag onderscheidt horizontaal de innovatiecyclus zoals is weergegeven in figuur 2 en verticaal de thema s van het programma Flood Control IJkdijk: Dijksterkte en monitoring De dijksterkte onder verschillende omstandigheden (vochtigheidsgraad, belasting, belastingsduur, etc.) is belangrijke waterveiligheidsinformatie. Hiervoor is kennis nodig van de dijk, de ondergrond en omgevingsinformatie uit het verleden (uitgevoerde onderzoeken, bodemprofielen, versterkingsontwerpen 3, geulenkaarten, etc.) en heden (actuele monitoring, voorspellingsmodellen, etc.). Voorbeelden van projecten: SUCCESS/REAL, LiveDijk, DDSC, Levee Information and Management System, Validatie-experimenten, DAM Belasting en voorspellen Wanneer de dijksterkte- en monitoringsinformatie gekoppeld wordt aan morfologische processen en de hydraulische belasting van dijken (actueel en toekomstig) kunnen voorspellingen worden gemaakt. Deze voorspellingen dienen de calamiteitenbeheersing en vormen de basis om alle fasen van de levenscyclus van de waterkering, zoals beheer en versterking te optimaliseren. Voorbeeldprojecten: FEWS DAM, SUCCESS/MLV, Berichten Databank Gevolgen en beslissen 3 Link met Building with Nature 4

5 Met het voorspellen van dijksterkte kunnen gevolgen inzichtelijk worden gemaakt. Het ondersteunen van beslissingen ten aanzien van calamiteiten, beheer en versterkingsprojecten wordt hiermee gerealiseerd. Voorbeeldprojecten: Serious Gaming, WMC/Noordwaard, Life Cycle Management / Costing / Assetmanagement, EvacuAid, Dashboards, MLV. Figuur 3 Projectenvlag Flood Control-IJkdijk Nederland is de proeftuin voor Flood Control IJkdijk. Bedrijven en kennisinstellingen kunnen hier hun innovaties toepassen en etaleren. Beheerders hebben voorbeelden van succesvolle en toepasbare innovaties. De behaalde resultaten hebben ook commercieel gezien potentie in het buitenland. Hiermee wordt invulling gegeven aan de exportdoelstelling in het kader van het topsectorenbeleid. In figuur 4 zijn de projecten die vanuit Flood Control IJkdijk in Nederland en in het buitenland zijn gerealiseerd, opgenomen. Zie bijlage 3 voor een eerste lijst van potentiële projecten waarvan de invulling concreter wordt naarmate voldoende partijen uit de gouden driehoek bij de realisatie betrokken zijn. Ook op lange termijn wil Flood Control IJkdijk voorop lopen en de nieuwste technologieën en inzichten versneld in de praktijk brengen. Het programma zal continu op zoek gaan naar de kansen uit en in de markt. Op lange termijn kan worden gericht op concepten die ook internationaal vermarktbaar zijn zoals safety as a service. Hierin worden waterveiligheidsvraagstukken integraal en alles omvattend opgepakt: van deltaplan tot realisatie en onderhoudsplanning van dijken en kunstwerken en in het uiterste geval calamiteitenplannen en rampenbestrijdingsorganisaties. 5

6 Figuur 4 Wereldkaart projecten Flood Control IJkdijk 4. WERKWIJZE De gezamenlijke partners, de gouden driehoek, actualiseren periodiek het programma Flood Control IJkdijk. Hierdoor kan aansluitend op de actualiteit het lopende programma worden bijgestuurd (zie figuur 5). De overheid agendeert maatschappelijke opgaven, de markt draagt innovatieve oplossingen aan en kennisinstellingen ontsluiten de kennisbasis en signaleren kennisvragen van overmorgen en interessante onderzoeksontwikkelingen. Op basis van het opgestelde programma worden de bestaande producten en kennis verder ontwikkeld en geïmplementeerd. De samenwerking binnen bestaande of te vormen consortia in de pre-concurrentiele projecten van Flood Control IJkdijk, leert partijen integraal samen te werken. Dit kan worden gezien als voorbereiding voor consortia in de reguliere aanbestedingen van de grote uitvoeringsprogramma s. In de projecten wordt gewerkt aan complexe kennis, kunde en technologie zoals bijvoorbeeld multifunctionele keringen. Toegepaste innovaties moeten de periodieke toetsing op veiligheid met goedkeuring kunnen doorstaan. Een nauwe samenwerking met de uitvoeringsprogramma s en het Expertise Netwerk Waterkeringen (ENW) is hierbij van het grootste belang. Daarnaast kan Flood Control - IJkdijk ook ad hoc vraagstukken en opgaven oppakken die een integrale aanpak vragen. Kortom, vraagstukken die pre-concurrentiële samenwerking binnen de gouden driehoek wenselijk of zelfs noodzakelijk maken. Deze samenwerking, de gouden driehoek van Flood Control IJkdijk, geeft daarmee vorm aan de kennisinfrastructuur van de toekomst. 6

7 Visie Dankzij betrouwbare, beschikbare en complete waterveiligheidinformatie zijn partijen in de gouden driehoek in staat om op elk gewenst moment (investerings-) beslissingen te nemen over efficiënte en effectieve hoogwaterbescherming. Ad hoc: Complexe vraagstukken Programma Flood Control - IJkdijk Ontleden in deelvragen (DV) JA Voldoet DV aan scope? Projecten in samenhang uitvoeren NEE Doorverwijzen derden Delen van opgedane ervaring Cursussen, symposia, publicaties (NL en intern.) Bezoek aan etalageprojecten (internationale gasten) Vragen articuleren voor nieuw programma Figuur 5 Werkwijze Flood Control-IJkdijk 7

8 5. ORGANISATIE Flood Control IJkdijk is op basis van onderstaande figuur georganiseerd. In het Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en directieteam zijn alle hoeken van de gouden driehoek op evenwichtige wijze vertegenwoordigd. In bijlage 2 is een mogelijke inrichting van de organisatie in meer detail beschreven. Nadere en definitieve invulling hiervan geschiedt op een later tijdstip. Algemeen bestuur Deelnemersvergadering Dagelijks bestuur Directieteam Klankbordgroep Programmasecretar iaat Administratie en financiën Dijksterkte en monitoring Belasting en voorspell en Beslissen en gevolgen Projectteam 1 Projectteam 4 Projectteam 2 Projectteam 3 Projectteam Figuur 6 Organogram Flood Control - IJkdijk De deelnemers aan het programma Flood Control IJkdijk hebben ieder hun eigen belangen: Beheerders: het op betere, snellere en meer kostenbesparende wijze voldoen van hun waterkeringen aan de veiligheidsnormen. Bedrijven: het participeren in ontwikkeltrajecten om tot (internationaal) vermarktbare producten en kennis te komen. Kennisinstellingen: het ontwikkelen en toepassen van nieuwe kennis waarmee beheerders en bedrijfsleven kunnen worden ondersteund en de internationale kennispositie van Nederland wordt versterkt. De deelnemers onderkennen en accepteren deze belangen met name vanwege de noodzakelijke preconcurrentiele samenwerking binnen het programma. Pre-concurrentiele samenwerking vergt een open 8

9 houding, intensieve en actieve samenwerking en vertrouwen. Het vormt de basis voor een lange termijn commitment aan het programma Flood Control IJkdijk waarbij volgens het principe van open innovatie 4 wordt gewerkt. Flood Control - IJkdijk staat achter het principe van open innovatie en derhalve staat Flood Control - IJkdijk open voor toetreding van partijen die een actieve bijdrage leveren aan het programma. De huidige deelnemers hebben in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in Flood Control IJkdijk en daarmee belangrijke kennis, financiering van lopende programma s en projecten en een goed functionerende organisatorische infrastructuur opgebouwd. Van nieuw toetredende partijen wordt naast een actieve bijdrage een entreefee gevraagd. 6. Financiën NB: In een later stadium wordt de financiering van de organisatie Flood Control IJkdijk en projecten door het bestuur en de deelnemers vormgegeven. Hieronder vallen ook een gedetailleerde begroting en een meerjarenplan. 4 The goal of open innovation is to increase the usage of resources the environment is offering and to prevent promising ideas from losing momentum and becoming stuck inside an organization. Chesbrough, Open Innovation-The new imperative for creating and profiting from technology,

10 BIJLAGE 1: FLOOD CONTROL IJKDIJK PARTIJEN Onderstaande partijen zijn momenteel actief betrokken bij zowel IJkdijk als Flood Control. Midden en kleinbedrijf Alert Solutions AGT International BV Empec BV GTC Kappelmeyer Hansje Brinker Hanze Institute of Technologies (HIT) HKV LIJN IN WATER Ingenieursbureau RPS Intech BV Inventec Koenders Instruments BV Landustrie Sneek BV MetaSensing BV Miramap Nelen en Schuurmans StabiAlert Target Holding BV VB Ecoflight Grootbedrijf Arcadis Ten Cate Fugro Geoservices BV Siemens Volker Wessels Telecom Royal Haskoning DHV Witteveen+Bos Kennisinstellingen Deltares ITC /Universiteit Twente STOWA TNO TU Delft Overheden en overheidsgerelateerde organisaties Waterschap Hunze en Aa s Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Groot Salland Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht / Waternet Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden Waterschap Rivierenland Waterschap Vallei en Veluwe Wetterskip Fryslan Waterschap Hollandse Delta 10

11 Provincie Utrecht Provincie Groningen Rijkswaterstaat Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Infrastructuur en Milieu nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma NOM (Noordelijke Ontwikkeling Maatschappij) Sensor Universe 11

12 BIJLAGE 2: SAMENSTELLING ALGEMEEN EN DAGELIJKS BESTUUR EN DIRECTIETEAM Het algemeen bestuur, dat beleids- en strategievormend is en daar waar statutair nodig is bestuursbesluiten neemt, wordt beoogd worden samengesteld uit vertegenwoordigers op zowel bestuurlijk/directie niveau als de ambtelijke organisatie/werkvloer van: nationale overheden regionale overheden grootbedrijf MKB kennisinstellingen Het algemeen bestuur (AB) mandateert een dagelijks bestuur (DB) voor het nemen van besluiten ten aanzien van opdrachtverlening, aanbestedingen en operationele zaken. Het DB kan bestaan uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Besturen worden ondersteund door een directieteam met een directeur. De omvang van het directieteam is nader vast te stellen. In ieder geval worden de volgende portefeuilles verdeeld: directeur (aanspreekpunt voor bestuur) portefeuille dijksterkte en monitoring (inhoudelijke oriëntatie) portefeuille belasting en voorspellen (inhoudelijke oriëntatie) portefeuille gevolgen en beslissen (inhoudelijke oriëntatie) portefeuille Informatiemanagement (procesmatige oriëntatie) portefeuille innovatie, implementatie en vermarkting (procesmatige oriëntatie) portefeuille export/internationalisering (resultaatgerichte oriëntatie) portefeuille partnering (resultaatgerichte oriëntatie) portefeuille communicatie en disseminatie (resultaatgerichte oriëntatie) Het programmasecretariaat ondersteunt coördinatoren en projectleiders met uitvoerende werkzaamheden. STOWA heeft capaciteit beschikbaar gesteld voor het programmasecretariaat van IJkdijk. Voor het programmasecretariaat van Flood Control - IJkdijk kan mogelijk hiervan gebruik worden gemaakt. Nadere invulling moet worden gegeven. Stichting IJkdijk heeft in een aanbesteding de administratie in opdracht gegeven aan HPB Leek uit Leek. Van hun ondersteunende diensten kan Flood Control IJkdijk gebruik maken. 12

13 BIJLAGE 3: LIJST POTENTIËLE PROJECTEN Met de projecten van het nieuwe Flood Control IJkdijk (FCIJK) programma wordt gewerkt aan het verder ontwikkelen van bestaande producten van 1.0 naar 2.0 versies en nieuwe producten op het gebied van: Piping beheersmaatregelen Macrostabiliteit beheersmaatregelen Bekleding, versterking buitentalud Zettingsvloeiingen beheersmaatregelen Risk-based Assetmanagement van waterkeringssytemen Rapid assessment tools Operationeel en decision support voor Flood control Smart City Stresstest waterveiligheid Hieronder worden de kansen voor de samenwerking op deze onderwerpen nader gespecificeerd. In een vervolgstap zullen deze kansen samen met de partijen die hieraan willen bijdragen worden uitgewerkt. Titel Link met bestaande projecten Hoofdvraag Belangen Waardepropositie Flood Control/ IJkdijk kennis innovatieve maatregel Piping beheersmaatregelen nhwbp, projectoverschrijdende verkenning piping Welke innovatieve beheersmaatregelen voor piping reduceren kosten, uitvoeringstijd en hinder? Hoe toon je hun werking aan, maak je risico s inzichtelijk en beheersbaar? Hoe zorg je voor implementatie in een x aantal projecten? overheid 5 : versterking van dijken die afgekeurd zijn op piping kan sneller en goedkoper. Ca. 150km daarvan 22,5km in stedelijk en 127,5 km in landelijk gebied. Goed voor circa 40M euro 65 Meuro. In totaal 105M Euro. Hiervan is ca. 35% meest urgent of urgent: 37 MEuro. De afgelopen jaren is binnen het gezamenlijke RWS-STOWA programma Professionalisering Inspecties Waterkeringen (PIW) veel kennis ontwikkeld, die nog niet overal en uniform wordt toegepast. Deze kennis moet toepasbaar worden gemaakt en gekoppeld worden aan het (aangepaste, van eens per 6 naar eens per 12 jaar, naar continu) toetsproces en bijdragen aan de invulling van het proces van een continue toetsing. Vraagstukken rondom de betrouwbare vertaling van inspectiegegevens en/of monitoring naar toetsoordeel spelen hier een rol. Bedrijfsleven: Hoe tonen we de werking van onze innovatieve oplossing aan? Hoe verdienen we onze investering voor de ontwikkeling van nieuwe producten in binnen en buitenland terug? Kennisinstellingen: kennis ontwikkelen, valideren en toepasbaar maken. Betrouwbare monitoring en validatie van innovatieve effectieve beheersmaatregelen. FCIJK zorgt voor de informatie die vereist is om een innovatieve beheersmaatregel bij de ENW te toetsen en aan te sluiten bij het toetsproces van PIW. Handreiking Innovaties in Dijkversterkingen Consequentieanalyse piping (Arcadis) Diverse resultaten van de programma s van Flood Control en IJkdijk (kunnen we die nog specifieker maken?) Modellen ontwikkeld in Flood Control worden gekoppeld aan het DDSC Productinnovaties: DMC buis (sneller omdat een groot deel van de procedure overbodig/onnodig/irrelevant wordt) Geotextielen, 5 Alle getallen zijn circa getallen en onder voorbehoud. 13

14 Waterontspanner (evaluatie nodig), Filterconstructie (evaluatie nodig), Andere type maatregelen: Monitoren wel/niet in combinatie met tijdelijke/nood maatregelen anders ontwerpen Locatie specifiek schematiseren Middel Partners nhwbp bedrijfsleven Deltares anderen Proef/Livedijkprojecten (zoals Rivierenland, voor verschillende types beheersmaatregelen) Innovatie commissie (link naar ENW) met vertegenwoordigers uit de gouden driehoek die toeziet op de ontwikkeling en implementatie van innovatieve beheersmaatregelen voor piping. WS: Groot Salland en Rivierenland, overige waterschappen met pipingproblemen (Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Aa en Maas, de Stichtse Rijnlanden, ) Aannemers: Boskalis, Martens en Van Oord, De Vries en Van de Wiel, Volker Wessels Techn. Bedrijven (met productinnovatie): Landustrie (DMC), DutchDam (tijdelijke maatregel?), TenCate (geotextielen), Smet Keller Funderingstechnieken, BAM infra (tijdelijke maatregel Flood Proof Holland), Green Soil Bag (tijdelijke maatregel Flood Proof Holland), Meet en sensorbedrijven: Fugro, Kennisinstellingen: Deltares, anderen: Proefprojecten Producten, inzet In totaal: Op dit moment concreet: Promotie Vera van Beek Validatietesten (SPA) Geotechnisch Randvoorwaardenboek Integrale toolbox / platform voor het bepalen van dijksterkte 100k-150k 30k 30k 14

15 Titel Link met bestaande projecten Hoofdvraag Belangen Waardepropositie Flood Control/ IJkdijk kennis innovatieve maatregel Macrostabiliteit beheersmaatregelen nhwbp, Dijken op veen Welke innovatieve beheersmaatregelen voor macrostabiliteit reduceren kosten, uitvoeringstijd en hinder? Hoe toon je hun werking aan, maak je risico s inzichtelijk en beheersbaar? Hoe zorg je voor implementatie in een x aantal projecten? Overheid 6 : versterking va n dijken die afgekeurd zijn op macrostabiliteit van het binnentalud sneller en goedkoper. Ca. 150km daarvan 22,5km in stedelijk en 127,5 km in landelijk gebied. Goed voor circa 135 Meuro 255 Meuro. In totaal 390M Euro. Bedrijfsleven: zie piping Kennisinstellingen: zie piping Ca. 150km daarvan 22,5km stedelijk en 127,5 km in landelijk gebied. Goed voor circa 135 Meuro 255 Meuro. In totaal 390M Euro. Bedrijfsleven: zie piping Kennisinstellingen: zie piping Betrouwbare monitoring en validatie van innovatieve effectieve beheersmaatregelen. FCIJK zorgt voor de informatie die vereist is om een innovatieve beheersmaatregel bij de ENW te toetsen en aan te sluiten bij het toetsproces van PIW. Div. resultaten van de programma s van Flood Control en IJkdijk (kunnen we die nog specifieker maken?) Modellen ontwikkeld in Flood Control worden gekoppeld aan het DDSC Productinnovaties: Geotextielen/Geogrids, Geoptimaliseerde damwanden Barettenscherm (?) Versterkt sediment Andere type maatregelen: Monitoren wel/niet in combinatie met tijdelijke/nood maatregelen Optimaliseren door monitorings- en rekentechnieken Middel Partners nhwbp Proef/Livedijkprojecten (zoals Rivierenland, voor verschillende types beheersmaatregelen) Innovatie commissie (link naar ENW) met vertegenwoordigers uit de gouden driehoek die toeziet op de ontwikkeling en implementatie van innovatieve beheersmaatregelen voor macrostabiliteit. WS: Rivierenland, Aannemers: Boskalis (aantonen werking en monitoring barettenscherm), Martens en Van Oord, De Vries en Van de Wiel, Volker Wessels Techn. Bedrijven (met productinnovatie): DutchDam (tijdelijke maatregel?), TenCate (geotextielen), Smet Keller Funderingstechnieken, BAM infra (tijdelijke maatregel Flood Proof Holland), Green Soil Bag (tijdelijke maatregel Flood Proof Holland), Meet en sensorbedrijven: Fugro,. Kennisinstellingen: TU Delft, Deltares, anderen: Proefprojecten Financiële investering. 6 Alle getallen zijn circa en onder voorbehoud. 15

16 bedrijfsleven Deltares inbreng anderen Producten, inzet In totaal: Op dit moment concreet:creep, project Dijken op veen II (SPA) Geotechnisch Randvoorwaardenboek Integrale toolbox / platform voor het bepalen van dijksterkte 100k-150k 30k 30k 16

17 Titel Link met bestaande projecten Hoofdvraag Belangen Waardepropositie Flood Control/ IJkdijk kennis innovatieve maatregel Bekleding, versterking buitentalud (incl. voorland) HWBP, projectoverschreidende verkenning Waddenzee voorland gerelateerd aan BC Multifunctionele keringen Welke innovatieve beheersmaatregelen reduceren kosten, uitvoeringstijd en hinder bij de optimalisatie van zeedijken? Hoe toon je hun werking aan, maak je risico s inzichtelijk en beheersbaar? Hoe zorg je voor implementatie in een x aantal projecten? overheid: optimaliseren van het ontwerp waarin de waterkering is afgekeurd op golf aangedreven faalmechanismen (hoogte en bekleding). Bedrijfsleven: zie piping Kennisinstellingen: zie piping Betrouwbare monitoring en validatie van innovatieve effectieve beheersmaatregelen. FCIJK zorgt voor de informatie die vereist is om een innovatieve beheersmaatregel bij de ENW te toetsen en aan te sluiten bij het toetsproces van PIW. Handreiking Innovaties in Dijkversterkingen Div. resultaten van de programma s Flood Control en IJkdijk Selectie van kansrijke inspectietechnieken (IJkdijk-Livedijken) voor inschatting risico s van falen bekleding 7 Modellen ontwikkeld in Flood Control worden gekoppeld aan het DDSC Productinnovaties: Diverse bekledingen (Basalton, Hydroblock, Ronaton, Hillblocks, C- fixal,, )(WD2) Grasdijk(WD3) Optimalisatie van asfaltbekledingsontwerp incl. validatie Andere type maatregelen: gebruik voorland (MKK3) multifunctioneel gebruik (MFK5) adequate monitoring in combinatie met gericht preventief (onderhoud) Verbeterde prognose restlevensduur asfaltbekleding op basis van extra monitoringsgegevens met hierop gebaseerd een optimalisatie van de beheersmaatregelen Optimaliseren door monitorings- en rekentechnieken Monitoren wel/niet in combinatie met tijdelijke/nood maatregelen Locatie specifiek schematiseren van hydraulische belasting (>reductie ontwerpbelasting>kleinere versterkingsmaatregel, WD4 en WD5) Middel Proef/Livedijkprojecten (zoals Lauwersmeerdijk en Vierhuizergat, Julianapolder, Ommelanderzeedijk, Eierland (HHNK), Lauwersmeerdijk (Wetterskip en Noorderzijlvest), Houtribdijk (RWS), Veerse dam (RWS), Hellegatsdam (RWS), Haringvlietdam (RWS) Innovatie commissie (link naar ENW) met vertegenwoordigers uit de gouden driehoek die toeziet op de ontwikkeling en implementatie van innovatieve producten voor bekleding en innovatieve ontwerpen. Revetment Manual met leveranciers van dijkbekledingen schrijven. Doel: gevalideerde bekledingen voor de binnen en buitenlandse markt onder de aandacht te brengen om toepassing te stimuleren. 7 Binnen RWS/Stowa onderzoek wordt een selectie van kansrijke inspectietechnieken gemaakt op basis van onder meer de ervaringen bij IJKdijk-Livedijk 17

18 Partners nhwbp bedrijfsleven Deltares inbreng anderen Overheid: RWS Midden Nederland, RWS West-Nederland Zuid, RWS Zee- en Delta; Fryslan, Hunze en Aa s, Noorderzijlvest, HHNK; Port of Rotterdam, Waterschap Scheldestromen, Waterschap Hollandse Delta, Ingenieurbureaus: KOAC NPC, HKV, Arcadis (mbt elastocoast), Aannemers: Boskalis, HeijmansBAM wegen, De Vries en Van de Wiel, Volker Wessels, Techn. Bedrijven (met productinnovatie): Hillblock BV, Holcim, SPK, Haringman, Hydraphalt-Ooms, Infralinq, Latex asfalt, H4A, MNO-vervat, DutchDam (tijdelijke maatregel?), BAM infra (tijdelijke maatregel Flood Proof Holland), Green Soil Bag (tijdelijke maatregel Flood Proof Holland), Meet en sensorbedrijven: Fugro, Miramap, KOAC NPC, Road scanners (Finland), Kennisinstellingen: TU Delft, Stowa, Deltares, anderen: Ecoshape? Het Waterschapshuis; platform VBW-asfalt voor asfaltproduceeerders en verwerkers, zie Proefprojecten Financiële investering. Producten, inzet, In totaal: Op dit moment concreet: KPP SBW Toetsmethode open steen asfalt 100 k KPP SBW reststerkte van asfaltdijkbekleding (budget nog onbekend) KPP SBW validatieproef waterbouwasfaltbeton 210k 18

19 Titel Link met bestaande projecten Vraag Belangen Waardepropositie innovatieve maatregel Zettingsvloeiing beheersmaatregelen nhwbp Zijn er andere (innovatieve) beheersmaatregelen voor zettingsvloeiing te monitoren, valideren en implementeren om de kosten, bouwtijd en hinder te beperken? Zettingsvloeiingen treden met name op in losgepakt zand. Met welke nieuwe technieken kunnen deze losgepakte zandlagen beter worden geïdentificeerd en gekarakteriseerd? Overheid 8 : betrouwbaar identificeren van dijkvakken die op zettingsvloeiing moeten worden afgekeurd. Versterking van dijken die afgekeurd zijn op zettingsvloeiing sneller en goedkoper. Ca. 95km is afgekeurd. Van 256 is het nog onduidelijk. Dit geeft een grote onzekerheid. Uitgaande van een versterking van 3 Meuro/km zal de opgave tussen 285 en 1050 M euro liggen. Bedrijfsleven: zie piping Kennisinstellingen: zie piping Bedrijfsleven: zie piping Kennisinstellingen: zie piping Betrouwbare monitoring en validatie van innovatieve effectieve beheersmaatregelen. FCIJK zorgt voor de informatie die vereist is om een innovatieve beheersmaatregel bij de ENW te toetsen. FCIJK ontwikkelt technologie om losgepakte zandlagen betrouwbaar te identificeren. Waar nodig gaat FCIJK met ENW in gesprek over ontbrekende toetskaders en komt met voorstellen, bijvoorbeeld hoe metingen in VTV een plek kunnen krijgen. Innovatieve meettechnieken en sensoren Productinnovaties: Innovatieve meettechnieken, sensoren Biofix (TU Delft) Reductie verwekingsgevoeligheid door gasinjectie Alternatieve steenbestortingen Versterkt sediment als taludstabilisatie Andere type maatregelen: adequate monitoring in combinatie met gericht preventief (onderhoud) Monitoren wel/niet in combinatie met tijdelijke/nood maatregelen Middel Partners IJkdijkproject voor sensoren en productinnovaties. Proef/Livedijkprojecten Vierhuizergat, Lauwersmeer en Oosterscheldkering Innovatie commissie (link naar ENW) met vertegenwoordigers uit de gouden driehoek die toeziet op de ontwikkeling en implementatie van innovatieve producten voor bekleding en innovatieve ontwerpen. Overheid: RWS, Waterschap Noorderzijlvest, Aannemers: Boskalis, Martens en Van Oord, De Vries en Van de Wiel, Volker Wessels, Techn. Bedrijven (met productinnovatie): Hillblock BV, Holcim, SPK, Haringman DutchDam (tijdelijke maatregel?), BAM infra (tijdelijke maatregel Flood Proof 8 Alle getallen zijn circa en onder voorbehoud. 19

20 nhwbp bedrijfsleven Deltares inbreng anderen Holland), Green Soil Bag (tijdelijke maatregel Flood Proof Holland), Meet en sensorbedrijven: Fugro,. Kennisinstellingen: TU Delft, Deltares, anderen:. Proefprojecten Financiële investering. Producten, inzet In totaal: Op dit moment concreet: MPM toolbox Validatietesten Zeeland (SPA) Geotechnisch Randvoorwaardenboek Integrale toolbox / platform voor het bepalen van dijksterkte 100k-150k 30k 30k 20

Veiligheid Nederland in Kaart 2

Veiligheid Nederland in Kaart 2 Veiligheid Nederland in Kaart 2 Ruben Jongejan 2007 Veiligheid Nederland in Kaart pagina 1 Inhoud 1. Wat is VNK2? 2. Methoden en technieken 3. Toepassingen 4. Samenvatting 2007 Veiligheid Nederland in

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JUNI 2014

NIEUWSBRIEF JUNI 2014 NIEUWSBRIEF www.floodcontrol2015.com www.ijkdijk.nl JUNI 2014 U kunt het bijna niet gemist hebben: Stichting IJkdijk en Stichting FloodControl 2015 zijn samengegaan. Er is nu één stichting, met de naam

Nadere informatie

FLOODCONTROL IJKDIJK NIEUWSBRIEF

FLOODCONTROL IJKDIJK NIEUWSBRIEF FLOODCONTROL IJKDIJK NIEUWSBRIEF www.floodcontrolijkdijk.nl OKTOBER 2015 Op dit moment is LiveDijk Willemspolder net gestart. De stresstest in de Leendert de Boerspolder is ook gaande. Er zijn afspraken

Nadere informatie

Zettingsvloeiing beleid en onderzoek. Geeralt van den Ham Hoite Detmar Kennisdag Inspectie Waterkeringen Arnhem, 19 maart 2015

Zettingsvloeiing beleid en onderzoek. Geeralt van den Ham Hoite Detmar Kennisdag Inspectie Waterkeringen Arnhem, 19 maart 2015 Zettingsvloeiing beleid en onderzoek Geeralt van den Ham Hoite Detmar Kennisdag Inspectie Waterkeringen Arnhem, 19 maart 2015 Plaatje ice age Kijk uit! Kans op zettingsvloeiing! Omvang probleem In derde

Nadere informatie

ROBAMCI voor Waterkeringen. Waar liggen de kansen?

ROBAMCI voor Waterkeringen. Waar liggen de kansen? ROBAMCI voor Waterkeringen Waar liggen de kansen? Versie: 0.1 15-11-2015 Samenvatting Ten behoeve van waterbouw en waterveiligheid wordt in Nederland jaarlijks 2 à 5 Miljard Euro besteed aan het beheer,

Nadere informatie

Kennis en de driehoek

Kennis en de driehoek Kennis en de driehoek Waterveiligheid en nhwbp Jan Aart van Twillert Content Kennis ontwikkeling : wat doen we eigenlijk allemaal op kennisgebied Vanuit de nhwbp opgave en de transities: - Voorbeeld voor

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

FLOODCONTROL IJKDIJK NIEUWSBRIEF

FLOODCONTROL IJKDIJK NIEUWSBRIEF FLOODCONTROL IJKDIJK NIEUWSBRIEF www.floodcontrolijkdijk.nl JUNI 2015 Zoals u in de vorige nieuwsbrief las, is de fusie tussen de stichtingen FloodControl 2015 en IJkdijk sinds begin dit jaar een feit.

Nadere informatie

Beheer - Noodmaatregelen. Ludolph Wentholt

Beheer - Noodmaatregelen. Ludolph Wentholt Beheer - Noodmaatregelen Ludolph Wentholt 15-06-2015 Inhoud van de presentatie Systeemsprong Risicobenadering Nieuwe normering Zorgplicht (proces en inhoud) Schets the world according to garp PIW initiatief

Nadere informatie

Assetmanagement bij waterkeringen

Assetmanagement bij waterkeringen Assetmanagement bij waterkeringen Frank den Heijer NVRB symposium Assetmanagement in de publieke sector Assetmanagement bij waterkeringen Historie en context Toetsproces waterkeringen Cases: toetsronden

Nadere informatie

www.ddsc.nl www.ijkdijk.nl

www.ddsc.nl www.ijkdijk.nl IJKDIJK NIEUWSBRIEF www.ddsc.nl www.ijkdijk.nl JUNI 2013 Er is het afgelopen halfjaar veel gebeurd binnen het IJkdijk ontwikkelprogramma en dus is het hoog tijd voor een update. Uitvoering van de All-In-One

Nadere informatie

Welke informatie wordt bij het risico-oordeel getoond?

Welke informatie wordt bij het risico-oordeel getoond? Welke informatie wordt bij het risico-oordeel getoond? Het risico-oordeel richt zich op primaire en regionale waterkeringen. Primaire waterkeringen beschermen tegen een overstroming uit zee, de grote meren

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland 2014

Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland 2014 Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 8 juli 2014, van Zuid- Holland van 15 juli 2014 en van Utrecht van 1 juli 2014 houdende nadere regels met betrekking tot regionale waterkeringen (Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

IJKDIJK NIEUWSBRIEF JAN 2014

IJKDIJK NIEUWSBRIEF JAN 2014 IJKDIJK NIEUWSBRIEF www.floodcontrol2015.com www.ijkdijk.nl JAN 2014 Het nieuwe jaar is begonnen. Een jaar waarin Stichting IJkdijk samengaat met FloodControl 2015. En het jaar waarin het IJkdijk ontwikkelprogramma

Nadere informatie

Nieuw Waterveiligheidsbeleid

Nieuw Waterveiligheidsbeleid 07-09-2015 Nieuw Waterveiligheidsbeleid Annemiek Roeling (DGRW) Inhoud De aanloop Aanleiding Doelen nieuwe waterveiligheidsbeleid Meerlaagsveiligheid en normen voor de kering Verankering van het beleid

Nadere informatie

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta)

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Agenda Stad Concernstaf CSADV Stadhuis Grote Kerkplein 15 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2092 www.zwolle.nl Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Hoe houden we onze delta leefbaar

Nadere informatie

Topsector Water: verdubbeling toegevoegde waarde Nederlandse watersector in 2020

Topsector Water: verdubbeling toegevoegde waarde Nederlandse watersector in 2020 Programma Taskforce Deltatechnologie 2014 Taskforce Deltatechnologie (TFDT) Datum: 4 februari 2014 1 Aanleiding TFDT Topsector Water: verdubbeling toegevoegde waarde Nederlandse watersector in 2020 Co-creatie

Nadere informatie

Intentieverklaring Opstart Digitale Delta. 16 mei 2012

Intentieverklaring Opstart Digitale Delta. 16 mei 2012 Intentieverklaring Opstart Digitale Delta 16 mei 2012 1 Intentieverklaring Opstart Digitale Delta ambitie De Digitale Delta heeft als ambitie om een open platform, gebaseerd op open standaarden, te realiseren

Nadere informatie

Eiland van Dordrecht. Data. Voorbeeldprojecten Eiland van Dordrecht. Dordrecht Concept Gebiedsrapportage Eiland van Dordrecht

Eiland van Dordrecht. Data. Voorbeeldprojecten Eiland van Dordrecht. Dordrecht Concept Gebiedsrapportage Eiland van Dordrecht Voorbeeldprojecten Eiland van Dordrecht Eiland van Dordrecht Dordrecht Concept Gebiedsrapportage Eiland van Dordrecht Data Locatie: Dordrecht Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht in samenwerking met DPNH

Nadere informatie

Pipingonderzoek WTI2017

Pipingonderzoek WTI2017 Pipingonderzoek WTI2017 Ulrich Förster (Deltares) Peter Blommaart (RWS-VWL) Inhoud Inleiding programma WTI 2017 Doel van de toetsing Verschillende toetslagen Planning cluster toetsen piping Ulrich Förster

Nadere informatie

Datamanagement in de vierde toetsronde: naar een efficiënte koppeling tussen dagelijks gegevensbeheer en de toetsing

Datamanagement in de vierde toetsronde: naar een efficiënte koppeling tussen dagelijks gegevensbeheer en de toetsing Datamanagement in de vierde toetsronde: naar een efficiënte koppeling tussen dagelijks gegevensbeheer en de toetsing Huibert-Jan Lekkerkerk (IHW) Kin Sun Lam (Deltares) Beter informatiemanagement kan!

Nadere informatie

Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen

Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen Plan van Aanpak POV Auteur: Datum: Versie: POV Macrostabiliteit Pagina 1 van 7 Definitief 1 Inleiding Op 16 november hebben wij van u

Nadere informatie

Klaar voor de zorgplicht!? de Rijtuigenloods

Klaar voor de zorgplicht!? de Rijtuigenloods Klaar voor de zorgplicht!? de Rijtuigenloods 1 Klaar voor de zorgplicht!? Erik Wagener Voorzitter stuurgroep zorgplicht http://zeeuwbouw.nl/portfolio/nieuwbouwdijkwoning herwijnen/# Klaar voor

Nadere informatie

Water en Natuur: Een mooi koppel!

Water en Natuur: Een mooi koppel! Water en Natuur: Een mooi koppel! Onderzoek naar de succesfactoren, belemmeringen en kansen voor het meekoppelen van water en natuur Tim van Hattum (Alterra Wageningen UR) Aanleiding Deltaprogramma gaat

Nadere informatie

Marktvisie Hoogwaterbeschermingsprogramma WDOD

Marktvisie Hoogwaterbeschermingsprogramma WDOD Marktvisie Hoogwaterbeschermingsprogramma WDOD Terugkoppeling vragen WS Drents Overijsselse Delta Taskforce Deltatechnologie - 10 mei 2016 1 Aanleveren voorbeelden van projecten waarbij sprake is van vroegtijdige

Nadere informatie

Ons kenmerk 1220039-005-VEB-0007. Aantal pagina's 5

Ons kenmerk 1220039-005-VEB-0007. Aantal pagina's 5 Verslag Datum verslag Project 1220039-005 Opgemaakt door Eric Huijskes Datum bespreking 16 juni 2015 Aantal pagina's 5 Vergadering Bijeenkomst "Noodmaatregelen bij hoogwater" - 16 juni 2015 Aanwezig Zie

Nadere informatie

Het verbinden van water en MIRT VAN WENS NAAR MEERWAARDE

Het verbinden van water en MIRT VAN WENS NAAR MEERWAARDE Het verbinden van water en MIRT VAN WENS NAAR MEERWAARDE Rond het verbinden van water en ruimte zijn al veel stappen gezet. In het kader van de Vernieuwing van het MIRT is door Rijk, provincies en waterschappen

Nadere informatie

De bodem daalt sneller dan de zeespiegel stijgt. Tijd voor een innovatieve en integrale aanpak van bodemdaling!

De bodem daalt sneller dan de zeespiegel stijgt. Tijd voor een innovatieve en integrale aanpak van bodemdaling! De bodem daalt sneller dan de zeespiegel stijgt Tijd voor een innovatieve en integrale aanpak van bodemdaling! In de Nederlandse Delta wonen negen miljoen mensen. Hier wordt zeventig procent van ons inkomen

Nadere informatie

Veilige dijken, dammen, duinen. Werken aan bescherming tegen overstromingen in de Hoogwaterbeschermingsprogramma s

Veilige dijken, dammen, duinen. Werken aan bescherming tegen overstromingen in de Hoogwaterbeschermingsprogramma s Veilige dijken, dammen, duinen Werken aan bescherming tegen overstromingen in de Hoogwaterbeschermingsprogramma s Veilig wonen en werken onder de zeespiegel Foto: Tineke Dijkstra Zwemmen in zee, vervoer

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland nu om met de veiligheid tegen overstromingen?

Hoe gaat Nederland nu om met de veiligheid tegen overstromingen? Hoe gaat Nederland nu om met de veiligheid tegen overstromingen? Prof. dr. ir. Matthijs Kok, Waterveiligheid Overstromingsgevoelige gebieden Protected area onder NAP: 26% boven NAP: 29% buitendijks: 3%

Nadere informatie

Uitvoeringskader Zorgplicht Primaire Waterkeringen RWS

Uitvoeringskader Zorgplicht Primaire Waterkeringen RWS Uitvoeringskader Zorgplicht Primaire Waterkeringen RWS Wanneer is goed, goed genoeg 19 maart 2015 Uitdaging: zorgplicht inbedden in een procesgerichte organisatie RWS heeft zelf actief bijgedragen aan

Nadere informatie

Nieuwe veiligheidsnormen in relatie tot de Omgevingswet. Richard Jorissen

Nieuwe veiligheidsnormen in relatie tot de Omgevingswet. Richard Jorissen Nieuwe veiligheidsnormen in relatie tot de Omgevingswet Richard Jorissen Hoogwaterbeschermingsprogramma Onderdeel Deltaprogramma Jaarlijks voortrollend programma Alliantie Rijk-waterschappen Gezamenlijke

Nadere informatie

StadsDashboard. Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld. Merle Blok 12 mei 2015

StadsDashboard. Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld. Merle Blok 12 mei 2015 StadsDashboard Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld Merle Blok 12 mei 2015 Missie TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn

Nadere informatie

Dijken monitoren verbetert inzicht in werkelijke sterkte

Dijken monitoren verbetert inzicht in werkelijke sterkte Dijken monitoren verbetert inzicht in werkelijke sterkte Jeroen Mes, Niek Reichart (Dijk Monitoring Nederland) Nederland heeft een grote reputatie op het gebied van waterveiligheid. Toch kunnen we het

Nadere informatie

Big Data roadmap. Kleine data worden groot : een levensloop. Freek Bomhof

Big Data roadmap. Kleine data worden groot : een levensloop. Freek Bomhof Big Data roadmap Kleine data worden groot : een levensloop Freek Bomhof Web 2.0 1999 2003 The next billion internet users won t be human. expectations Evolutie van het web Driver of innovation

Nadere informatie

De ondergrond in de 4 e toetsronde

De ondergrond in de 4 e toetsronde De ondergrond in de 4 e toetsronde Producten voor de ondergrond in het Wettelijk Toets- Instrumentarium 2017 Robert Slomp Inhoud 1. Het belang van de ondergrond bij het toetsen van waterkeringen 2. Het

Nadere informatie

Lessons Learnt: de Inzichten

Lessons Learnt: de Inzichten Lessons Learnt: de Inzichten De pilot asset management vindt plaats bij het district Haaglanden. Het doel van de pilot is tweeledig: het helder krijgen van de rollen en bevoegdheden van de verschillende

Nadere informatie

: 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain

: 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 13 Onderwerp : 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain KORTE SAMENVATTING: Binnen het programma Gezuiverd water

Nadere informatie

Infrastructuur. GEO-ONDERZOEK Relevante grond(water)parameters en bodemopbouw

Infrastructuur. GEO-ONDERZOEK Relevante grond(water)parameters en bodemopbouw Infrastructuur Advies en ondersteuning binnen de gehele infraketen GEO-ONDERZOEK Relevante grond(water)parameters en bodemopbouw GEO-INFORMATIE Actuele situatie van het project en de omgeving gedetailleerd

Nadere informatie

Bijlage 4 - Innovatiekansen Macrostabiliteit

Bijlage 4 - Innovatiekansen Macrostabiliteit Bijlage 4 - Innovatiekansen Macrostabiliteit Inventarisatie innovaties Macrostabiliteit De inventarisatie van innovaties op het gebied van Macrostabiliteit (o.a. Dijken op veen) heeft geresulteerd in een

Nadere informatie

Proeftuinen MLV. Jannemarie de Jonge, 10 oktober 2013

Proeftuinen MLV. Jannemarie de Jonge, 10 oktober 2013 Proeftuinen MLV Jannemarie de Jonge, 10 oktober 2013 Opbouw Meerlaagsveiligheid Concept gelanceerd in Nationaal Waterplan (2009) Laag 1: preventieve maatregelen Laag 2: gevolgbeperkende maatregelen, door

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Kansen in de deltatechnologie

Kansen in de deltatechnologie Kansen in de deltatechnologie 23 april 2013 Kennisconferentie Deltaprogramma Missie Topsector Water 1.Nederland binnen de top 3 landen op het gebied van water innovatie 2.Verdubbelde toegevoegde waarde

Nadere informatie

Rob van Veen. 22 mei 2013. Algemeen Bestuur waterschap De Dommel

Rob van Veen. 22 mei 2013. Algemeen Bestuur waterschap De Dommel Rob van Veen 22 mei 2013 Algemeen Bestuur waterschap De Dommel Waarom ook al weer Winnend Samenwerken? In het verlengde van de actie Storm zochten ook de waterschappen Brabantse Delta, De Dommel en Aa

Nadere informatie

Analyse, nowcasting, forecasting & control

Analyse, nowcasting, forecasting & control Analyse, nowcasting, forecasting & control Een (toekomst)visie op het gebruik van metingen en modellen in het (stedelijk) waterbeheer Fons Nelen Nelen & Schuurmans Inhoud Gebruik van modellen en metingen

Nadere informatie

Toetsing regionale keringen Hoogheemraadschap van Delfland

Toetsing regionale keringen Hoogheemraadschap van Delfland Plan van aanpak Toetsing regionale keringen Hoogheemraadschap van Delfland Symposium 29 maart 2007 Chris Woltering beleidsmedewerker waterkeringen Inhoud presentatie Inleiding Aanpak Delfland Beoogd Resultaat

Nadere informatie

Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid

Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid 2016 www.opleidingen.stowa.nl Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid M01 - Basis Cursus Beoordelen en Ontwerpen M02 - Geotechniek: SOS en Piping M03 -

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

agendapunt 04.B.16 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE

agendapunt 04.B.16 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE agendapunt 04.B.16 1198541 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE Voorstel Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering 03-11-2015 kennis te nemen van

Nadere informatie

Geo-Impuls. Rijkswaterstaat

Geo-Impuls. Rijkswaterstaat Geo-Impuls Impact op projecten van Rijkswaterstaat Marès van den Hark Rijkswaterstaat GPO directeur Techniek en Technisch Management voorzitter Stuurgroep Aanleiding Faalkosten bouw ca. 10 30 % van totale

Nadere informatie

PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013.

PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013. PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013. Zwolle, 20 november 2013 Nr. Bestuur-4232 Aan het algemeen bestuur Onderwerp: HWBP Plannen van Aanpak Verkenningsfase

Nadere informatie

agendapunt 3.a.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE Portefeuillehouder Smits, M. Datum 23 juni 2015

agendapunt 3.a.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE Portefeuillehouder Smits, M. Datum 23 juni 2015 agendapunt 3.a.7 1198541 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE Portefeuillehouder Smits, M. Datum 23 juni 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen 1

Nadere informatie

Deltaprogramma Rivieren. Stand van zaken. 16 februari 2012

Deltaprogramma Rivieren. Stand van zaken. 16 februari 2012 Deltaprogramma Rivieren Stand van zaken 16 februari 2012 Deltaprogramma Nationaal Deltaprogramma Februari 2010: Deltaprogramma van start Deltaprogramma Deltaprogramma Doel (2100) Beschermd tegen hoogwater

Nadere informatie

Wettelijk Toets Instrumentarium (WTI) Ferdinand Diermanse Deltares

Wettelijk Toets Instrumentarium (WTI) Ferdinand Diermanse Deltares Wettelijk Toets Instrumentarium (WTI) Ferdinand Diermanse Deltares Deltares Kennisinstituut op het gebied van water en geotechniek Ongeveer 800 werknemers Vestigingen in Utrecht en Delft (+ USA, Singapore,

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Vervangingsopgave natte kunstwerken (VONK) Renovatie van de werkwijze

Vervangingsopgave natte kunstwerken (VONK) Renovatie van de werkwijze Vervangingsopgave natte kunstwerken (VONK) Renovatie van de werkwijze Pioneering workshop 14 november 2014 Marcel Tosserams Overzicht Wat is VONK? Vervangingsopgave case Stuwen Maas Discussie 2 Drie netwerken

Nadere informatie

Hans de Jonge 29 oktober2009

Hans de Jonge 29 oktober2009 Hans de Jonge 29 oktober2009 Strategische doelen Rendement Risico s Monitoring en verantwoording Risico- en lifecycle management Veroudering & lifecycle Besluitvorming en prioritering Operationele werkzaamheden

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 www.ijkdijk.nl We zijn alweer flink op weg in het nieuwe jaar. Stichting FloodControl IJkdijk kijkt terug op een dynamisch en innovatief 2014. Het samengaan van beide stichtingen

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner Memo Aan deelnemers diner-debat Eye Kopie aan Contactpersoon Rik van Terwisga Datum 8 januari 2015 Onderwerp Vervolg Debat-diner "Watersysteem van de Toekomst" Watersysteem van de Toekomst: vervolg

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

Kennis Platform Water. Samenvatting advies 2012

Kennis Platform Water. Samenvatting advies 2012 Kennis Platform Water Samenvatting advies 2012 Samenvatting advies 2012 Voor u ligt het eerste advies van het kennisplatform water Nieuwe Stijl over strategisch wateronderzoek. Dit (informele) platform

Nadere informatie

HWBP Vakdag Kennis & Innovatie 26 juni 2014 - verslag

HWBP Vakdag Kennis & Innovatie 26 juni 2014 - verslag HWBP Vakdag Kennis & Innovatie 26 juni 2014 - verslag Ellen Tromp, Michelle Hendriks (met input van derden) Op donderdag 26 juni werd de eerste vakdag Kennis & Innovatie gehouden door het HWBP. Zo n vijftig

Nadere informatie

De waterbestendige stad

De waterbestendige stad De waterbestendige stad Samenvatting plan van aanpak Zeedijk in 2100 januari 2011 definitief De waterbestendige stad Samenvatting plan van aanpak dossier : BA1963-101-100 versie : 1.0 januari 2011 definitief

Nadere informatie

Leidraad Kunstwerken in regionale waterkeringen

Leidraad Kunstwerken in regionale waterkeringen Leidraad Kunstwerken in regionale waterkeringen Concept, 20 juli 2011 Verantwoording Titel Leidraad Kunstwerken in regionale waterkeringen Opdrachtgever STOWA Projectleider ir. B. (Bob) van Bree Auteur(s)

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Multifunctionele Waterkeringen

Multifunctionele Waterkeringen Prometheus stole fire, the symbol of knowledge, from Mount Olympus and gave it to mankind Multifunctionele Waterkeringen Verkenning kansen en belemmeringen Ellen Trom, Deltares (AT Osborne) STW Multifunctionele

Nadere informatie

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 3 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

De economische betekenis van waterschappen. mr.drs. Peter C.G. Glas Voorzitter Unie van Waterschappen 5 september 2013

De economische betekenis van waterschappen. mr.drs. Peter C.G. Glas Voorzitter Unie van Waterschappen 5 september 2013 De economische betekenis van waterschappen mr.drs. Peter C.G. Glas Voorzitter Unie van Waterschappen 5 september 2013 1 Gefeliciteerd! 2 opzet Waterschappen en ons land Strijd tegen het water Deltaplan

Nadere informatie

Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel

Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel 1. Inleiding 1.1 Veiligheidsregio Drenthe en het Regionaal risicoprofiel De Veiligheidsregio Drenthe heeft

Nadere informatie

Real Time Monitoring & Adaptive Cyber Intelligence SBIR13C038

Real Time Monitoring & Adaptive Cyber Intelligence SBIR13C038 Real Time Monitoring & Adaptive Cyber Intelligence SBIR13C038 Opgericht 2010 Ervaring >10 jaar Expertise Forensisch gegevensonderzoek Anomalie detectie Behavioral profiling SBIR Partners TNO Texar Data

Nadere informatie

Benchmark Waterschapsverkiezingen

Benchmark Waterschapsverkiezingen BENCHMARK ONDERZOEK Benchmark Waterschapsverkiezingen 18 maart 2015 Benchmark Waterschapsverkiezingen 18 maart 2015 Op 18 maart vinden de Waterschapsverkiezingen plaats. Met uitgebreide websites die veel

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

Toetsing Regionale keringen en databeheer

Toetsing Regionale keringen en databeheer Toetsing Regionale keringen en databeheer Door: Derk-Jan Sluiter Waterschap Groot Salland Toetsing en databeheer inhoud presentatie Regionale keringen Waterschap Groot Salland Aanpak toetsing (DAM) Gegevensbeheer

Nadere informatie

Klimaatverandering gevolgen voor weginfrastructuur

Klimaatverandering gevolgen voor weginfrastructuur Klimaatverandering gevolgen voor weginfrastructuur Thomas Bles In Nederland veelal gerelateerd aan water Maar ook Niet alleen uitdaging voor de toekomst Belang Rijkswaterstaat Waarom inzicht krijgen in

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Plan van aanpak uitwerking gebiedsgerichte risicobenadering of MLV

Plan van aanpak uitwerking gebiedsgerichte risicobenadering of MLV STICHTING TOEGEPAST ONDERZOEK WATERBEHEER Plan van aanpak uitwerking gebiedsgerichte risicobenadering of MLV MEMO 2013 27 1 Plan van aanpak uitwerking gebiedsgerichte risicobenadering of MLV MEMO 2013

Nadere informatie

Factsheet Vertex - Pilot Slim Waterbeheer ten behoeve van de Waterinfodag.

Factsheet Vertex - Pilot Slim Waterbeheer ten behoeve van de Waterinfodag. Factsheet Vertex - Pilot Slim Waterbeheer ten behoeve van de Waterinfodag. Tijdens de bijeenkomst voor de Fysieke Digitale Delta bij onze samenwerkingspartner het Hoogheemraadschap van Delfland zijn de

Nadere informatie

Geotechnische onzekerheid een risico

Geotechnische onzekerheid een risico Workshop Geotechnische risico s en contracten Contracten en geotechniek: Rol Geo- Impuls Jan Jaap Heerema Rijkswaterstaat en Voorzitter WG1 Geotechnische onzekerheid een risico Oorzaak onzekerheid: Gebrek

Nadere informatie

Meer duurzaamheid in de GWW: Laat je inspireren en leer van elkaar!

Meer duurzaamheid in de GWW: Laat je inspireren en leer van elkaar! Meer duurzaamheid in de GWW: Laat je inspireren en leer van elkaar! Lie Chahboun 14 april 2015 Programmabureau Duurzaam GWW RVO.nl Wie heeft (nog) Duurzaam Inkopen beleid? Wie koopt 100% duurzaam in? Wie

Nadere informatie

Trendbreuk door datamanagement

Trendbreuk door datamanagement Assetmanagement drinkwaterleidingen en riolering Trendbreuk door datamanagement 17 september 2014 Kees van der Lugt Sjaak van Popering kees.van.der.lugt@waternet.nl sjaak.van.popering@kylbv.nl www.waternet.nl

Nadere informatie

Werken in de Baggersector Vrouwen in de baggerwereld

Werken in de Baggersector Vrouwen in de baggerwereld 24 november 2010 Dieuwertje Klazinga Werken in de Baggersector Vrouwen in de baggerwereld 1 Mijn loopbaan Civiele Techniek TU Delft Waterbouw, Havens & Scheepvaartwegen Boskalis: In-house Ingenieursbureau

Nadere informatie

Deltaprogramma Het nationale programma voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening

Deltaprogramma Het nationale programma voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening Deltaprogramma Het nationale programma voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening 2 e bestuurlijke consultatieronde Deltaprogramma: Hoe houden we de delta veilig en zorgen we voor voldoende zoetwater?

Nadere informatie

Deltaprogramma: het werk aan onze delta is nooit af. Katja Portegies Staf Deltacommissaris 11 juni 2014

Deltaprogramma: het werk aan onze delta is nooit af. Katja Portegies Staf Deltacommissaris 11 juni 2014 Deltaprogramma: het werk aan onze delta is nooit af Katja Portegies Staf Deltacommissaris 11 juni 2014 1 Tot 6.70 m. onder zeeniveau 60% overstroombaar gebied, daar wonen ongeveer 9 miljoen mensen met

Nadere informatie

Professionalisering van Levensduurverlenging

Professionalisering van Levensduurverlenging Professionalisering van Levensduurverlenging De toegevoegde waarde van VITALE Rob van Dongen 9 februari 2012 Agenda 1 2 3 4 Levensduurverlenging volgens VITALE Het referentiemodel Toepasbaarheid VITALE

Nadere informatie

Europa 2014-2020 voor gemeenten en provincies

Europa 2014-2020 voor gemeenten en provincies Europa 2014-2020 voor gemeenten en provincies Vincent Ketelaars ERAC B.V. Binnenlands Bestuur Europa-debat Houten, 21 november 2013 Inhoud van presentatie Indeling 1 Uw ervaringen in eerdere projecten?

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Kennis- en innovatiestrategie nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma 21 november 2012

Kennis- en innovatiestrategie nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma 21 november 2012 Kennis- en innovatiestrategie nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma 21 november 2012 Introductie Deze notitie bevat de kennis- en innovatiestrategie van het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma (nhwbp)

Nadere informatie

Geo-Impuls Webportaal Betrouwbaar Ondergrondmodel. Arjan Venmans - Deltares

Geo-Impuls Webportaal Betrouwbaar Ondergrondmodel. Arjan Venmans - Deltares Geo-Impuls Webportaal Betrouwbaar Ondergrondmodel Arjan Venmans - Deltares Geo-Impuls Webportaal Betrouwbaar Ondergrondmodel Wat is het? Waarom is het nodig? Wat is er te vinden? Hoe werkt het? Wat is

Nadere informatie

KAS: een handelingsperspectief

KAS: een handelingsperspectief KAS: een handelingsperspectief workshop door Living Lab Ruimtelijke Adaptatie Overijssel Twentse Stedenband: Brenda Koopman (waterschap Vechtstromen) Marcel Roordink (gemeente Almelo) IJssel-vechtdelta:

Nadere informatie

19 Grondradar Tauw. DEEL A: Informatie verkregen van de indiener. Dit deel is een feitelijke weergave van de verkregen informatie.

19 Grondradar Tauw. DEEL A: Informatie verkregen van de indiener. Dit deel is een feitelijke weergave van de verkregen informatie. 19 Grondradar Tauw DEEL A: Informatie verkregen van de indiener Dit deel is een feitelijke weergave van de verkregen informatie. Hier geeft de werkgroep in eerste instantie kort weer welke informatie zij

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

Distributie. Centrale. Laag

Distributie. Centrale. Laag Distributie Centrale Laag Wat levert de CDL: Geografische data van het watersysteem, waterkeringen, kabels/leidingen en administratieve grenzen Eén landsdekkend beeld van alle waterschappen gezamenlijk

Nadere informatie

agendapunt B.04 Aan Verenigde Vergadering BELEIDSKADER DUURZAAMHEID

agendapunt B.04 Aan Verenigde Vergadering BELEIDSKADER DUURZAAMHEID agendapunt B.04 851617 Aan Verenigde Vergadering BELEIDSKADER DUURZAAMHEID Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 28-10-2010 In te stemmen met de beleidsuitgangspunten, genoemd in hoofdstuk 5 van het Beleidskader

Nadere informatie

CMM 3: levert het wat op?

CMM 3: levert het wat op? CMM 3: levert het wat op? Philips Analytical De noodzaak en voordelen van Software Process Improvement Wie is Philips Analytical? Waarom is voor ons software proces verbetering zo essentieel? Hoe hebben

Nadere informatie

JONGERENCAMPAGNE VOOR DE WATERSECTOR

JONGERENCAMPAGNE VOOR DE WATERSECTOR JONGERENCAMPAGNE VOOR DE WATERSECTOR ACHTERGROND De instroom in de watersector moet worden vergroot. Maar jongeren denken niet snel aan een carrière in deze sector. Daarom is het nodig om jongeren op een

Nadere informatie

Klimaatbestendige stad Noodzaak én kans

Klimaatbestendige stad Noodzaak én kans Klimaatbestendige stad Noodzaak én kans dr ir Frans H M van de Ven W203 - KIVI Jaarcongres Delta Cities 11 november 2014 Overzicht Inleiding: Waarom? Stresstest Klimaatbestendigheid DPNH Tools voor de

Nadere informatie

Klankbordgroep nhwbp en nieuwe normering Op 9 maart vond een klankbordbijeenkomst plaats over de voortgang van het nhwbp en de nieuwe normering.

Klankbordgroep nhwbp en nieuwe normering Op 9 maart vond een klankbordbijeenkomst plaats over de voortgang van het nhwbp en de nieuwe normering. Nieuwsbrief voorzitters en secretarissendirecteuren week 10 Landelijke toetsdag waterkeringen Op deze dag werden door het ministerie van I&M de resultaten van de 3e toetsing gepresenteerd. Ook werd uitleg

Nadere informatie