Accountants- & Administratiekantoren regeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Accountants- & Administratiekantoren regeling"

Transcriptie

1 Accountants- & Administratiekantoren regeling Davilex Als onafhankelijk Nederlands software-uitgever ontwikkelt Davilex al meer dan 25 jaar administratieve software voor het Midden- en Kleinbedrijf. Door intensieve marketing inspanningen is de administratieve software van Davilex bij een breed publiek binnen het MKB bekend en is Davilex met meer dan gebruikers één van de grootste Nederlandse uitgevers van administratieve software. De ontwikkeling van onze professionele administratieve software gebeurt in eigen beheer en daarbij staan de volgende punten tijdens de ontwikkeling en de productie van onze administratieve software centraal: Gebruiksvriendelijk Eenvoudig Overzichtelijk Goede upgradeability Geniaal in gemak! Met onze producten kunt u als accountant of administratiekantoor uw clienten op veel manieren van dienst zijn en ondersteunen. Zo kunt u voor het opmaken van de maand-, kwartaal- of jaarcijfers van uw client eenvoudig gebruikmaken van onze software. Daarnaast biedt de software diverse handvatten voor controles en analyses van de administraties van uw clienten. Waarom zijn de producten van Davilex ook voor u interessant? Davilex ontwikkelt administratieve software die aansluit bij de vraag van de ondernemer Davilex biedt een zeer gunstige prijs-kwaliteitsverhouding Davilex biedt u een uitstekende regeling Davilex ondersteunt haar producten met intensieve marketing inspanningen Davilex ondersteunt haar gebruikers met een deskundige helpdesk. De Davilex Accountants- en Administratiekantoren regeling nader toegelicht Accountants- en administratiekantoren zijn belangrijke partners van Davilex. Veel ondernemers hebben immers, wanneer zij zelf een boekhouding voeren, te maken met een accountant of administrateur. Uitwisseling van administratieve gegevens tussen ondernemers en administratief kantoor is daarbij een belangrijk punt, bijvoorbeeld voor het opstellen van de jaarrekening of een algehele controle bij het afsluiten van een boekjaar. Davilex werkt reeds jaren met accountants en administratiekantoren samen om deze uitwisseling voor zowel de ondernemer als de accountant zo optimaal mogelijk te maken. U bent accountant of administrateur en dat betekent dat ook ú adviseur van onze software kunt worden. Wilt u zelf met onze administratieve software werken en zo de vele Davilex-gebruikers optimaal ondersteunen? Of wilt u zich beperken tot een adviserende rol? Alles is mogelijk!

2 Davilex Accountants- & Administratiekantoor regeling De voordelen van de Davilex Accountants- en Administratiekantoren regeling Davilex Accountant t.w.v. 1299,- voor 0,- Support- & Onderhoudsovereenkomst Zilver voor Davilex Accountant waarmee u: De nieuwste versies en updates kosteloos ontvangt Uitgebreide ondersteuning en voorrang geniet bij onze Davilex Helpdesk Korting krijgt op ondersteuning door één van onze Onsite Consultants Korting krijgt bij deelname aan klassikale trainingen en online cursussen 50% inkoopmarge bij aanschaf voor eigen gebruik van overige modules 25% inkoopmarge bij aanschaf voor derden Een gratis vermelding op onze website Actieve marketingcampagnes van Davilex. De administratieve software van Davilex is inmiddels uitgegroeid tot een vertrouwd begrip in Nederland. Davilex, Smart Business Software! Gebruikmaken van de Davilex Accountants- en Administratiekantoren regeling Wilt u gebruikmaken van de Davilex Accountants en Administratiekantoren regeling? Vul dan bijgevoegd aanvraagformulier én bestelformulier zo volledig mogelijk in en retourneer de formulieren aan Davilex. Criteria Van deze regeling kunt u uitsluitend gebruikmaken indien uw bedrijf actief is als accountants- of administratiekantoor. De module(s) Davilex Accountant dienen op naam van uw bedrijf te worden geregistreerd en is/zijn derhalve niet bedoeld voor verkoop aan derden. Bij misbruik is deelname aan de regeling uitgesloten. Betaling & Levering De module(s) Davilex Accountant wordt binnen 3 werkdagen bij u bezorgd. Door het invullen en onderteken van de aanvraag en het bestelformulier verleent u Davilex een machting voor het afschrijven van de kosten verbonden aan de Support- en Onderhoudsovereenkomst. Kosten Alle voordelen die in deze regeling besproken zijn, hebben slechts één verplichting. Om gebruik te kunnen maken van deze regeling zal voor de eerste module Davilex Accountant een bedrag van 249,- (ex BTW) in rekening worden gebracht voor de Davilex Accountant Support & Onderhoudsovereenkomst ZILVER met een verhoging van 100,00 (ex BTW) per elke extra module. Voor dit bedrag wordt u uiteraard voorzien van de nieuwste programmatuur en de uitgebreide helpdesk. Aangezien u al gebruik maakt van de producten van Elsevier, bieden wij u 5% extra korting op de initiele aanschaf. Versturen van het aanvraagformulier U kunt het aanvraag- en bestelformulier faxen of opsturen naar: Davilex T.a.v. Afdeling Marketing & Sales Postbus GE Houten Tel: Fax:

3 Voorwaarden Davilex Accountants- & Administratiekantoren regeling 1A. 1B Onder de Davilex Accountants en Administratiekantoren regeling(*) kan door accountants en administratiekantoren het gebruiksrecht op de module Davilex Accountant kosteloos worden verkregen tot een maximum van 5 modules. Voor de (verplichte) Support & Onderhouds-overeenkomst Zilver geldt een staffelprijs per extra module Davilex Accountant. Voor de overige modules geldt een gereduceerd tarief. Het afsluiten van een Support- en Onderhoudsovereenkomst Zilver op deze additionele modules is verplicht. Ook voor trainingen en On-site Consultancy gelden gereduceerde tarieven. Van de Davilex A & A regeling kunnen uitsluitend accountants en administratiekantoren gebruikmaken die zijn ingeschreven bij de KvK of in het bezit zijn van een BECON nummer. Deze verbintenis wordt aangegaan door Davilex Software BV, De Molen 25, 3994 DA te Houten, hierna te noemen Davilex, en het accountants-/administratiekantoor, hierna te noemen Gebruiker. De regeling wordt van kracht zodra Davilex van Gebruiker heeft ontvangen het originele Aanvraagformulier Davilex A & A regeling conform voorwaarden Davilex A & A regeling, volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend door de Gebruiker, en Davilex dit formulier heeft geaccepteerd. De Davilex A & A regeling wordt nimmer met terugwerkende kracht toegepast. Op reeds gefactureerde producten en diensten wordt achteraf geen (extra) korting verstrekt. Een module verstrekt of aangeschaft volgens de Davilex A & A regeling mag uitsluitend op naam gesteld worden van de Gebruiker. Indien Gebruiker besluit andere Davilex Programmatuur aan de licentie toe te voegen, zal deze Programmatuur stilzwijgend aan de Support- en Onderhoudsovereenkomst worden toegevoegd. Alle Programmatuur is en blijft eigendom van Davilex, althans behoren de auteursrechten daarop uitsluitend toe aan Davilex, zodat Davilex gerechtigd is daarover te beschikken. De merknaam Davilex is door en ten behoeve van Davilex merkrechtelijk beschermd voor de Benelux. De auteursrechten op alle bij deze Programmatuur behorende documentatie behoren uitsluitend toe aan Davilex. Davilex stelt Gebruiker ter beschikking de Programmatuur en verleent hem het hierna in punt 10 omschreven beperkte recht van gebruik daarvan, waartoe Davilex aan de Gebruiker een overeenkomst zal verstrekken om de Programmatuur te kunnen gebruiken. De bijbehorende gebruikershandleiding wordt eigendom van Gebruiker, die evenwel gehouden blijft de auteursrechten daarop van Davilex steeds te eerbiedigen. Davilex verleent aan Gebruiker het niet exclusieve recht om één exemplaar van de Programmatuur op één systeem te installeren en te gebruiken. Het gebruiksrecht voor één exemplaar van de Programmatuur strekt zich uit tot de bij de Programmatuur behorende documentatie. Gebruiker is ter zake van het gebruiksrecht hetzij een eenmalige, hetzij een jaarlijkse vergoeding verschuldigd als vermeld in de actuele Prijslijst of in een andere officiële prijspublicatie van Davilex. Het beperkte recht van gebruik betreft uitsluitend de verstrekte Programmatuur. Dit gebruiksrecht mag door Gebruiker niet worden overgedragen of afgestaan aan een derde. Deze overeenkomst houdt geen overdracht in van auteurs-, octrooi-, eigendoms- en/of merkrecht{en) op de Programmatuur. Een module die is aangeschaft volgens de Davilex A & A regeling mag uitsluitend worden gebruikt op een computersysteem binnen het accountants- of administratiekantoor. Het is uitdrukkelijk verboden een dergelijke module te installeren op een computer van een cliënt. Wel is het de accountant toegestaan met een dergelijke module de administratie van derden te voeren. leder ander gebruik van de Programmatuur is verboden Kopiëren van de Programmatuur is op geen enkele wijze toegestaan, behalve indien zulks geschiedt met als enig doel een reservekopie te maken voor het geval de originele media beschadigd raken of verloren gaan, en mits geen wijzigingen of weglatingen worden toegepast terzake de auteurs-, octrooi-, eigendoms- en/of merkrechten op de Programmatuur. Zodra aan een of meer van bovenstaande voorwaarden niet (meer) wordt voldaan, eindigt de Davilex A & A regeling en worden terstond de niet-gereduceerde prijzen en tarieven berekend. Davilex draagt zorg voor ondersteuning jegens de bij het gebruik van de in licentie genomen Programmatuur inclusief de eventueel bijbehorende, bij Davilex geregistreerde producten en diensten overeenkomstig de navolgende bepalingen, bedingingen en/of voorwaarden en volgens de geldende prijslijst. De ondersteuning geschiedt volgens de richtlijnen en voorwaarden zoals deze bij de Support- en Onderhoudsovereenkomst Davilex zijn vastgelegd. Uitzondering op deze richtlijnen vormt de geprivilegieerde bepaling dat telefonische support bij het Davilex Service Center voor Davilex Accountants vanaf 09:00 uur beschikbaar is welke door een aan Gebruiker apart af te geven geheim telefoonnummer beschikbaar wordt gesteld. Deze telefonische support wordt verleend aan een enkele contactpersoon werkzaam bij de Davilex Accountant. Behoudens voor schade welke veroorzaakt is door de eigen opzet of de eigen grove schuld van Davilex, is Davilex slechts aansprakelijk voor schade voorzover in artikel 11 van de Algemene Voorwaarden omschreven. Uitsluitend de bepalingen, bedingingen en voorwaarden van deze regeling zijn van toepassing op het aan Gebruiker te verlenen gebruiksrecht terzake de Programmatuur, tezamen met de Algemene Voorwaarden, de Licentievoorwaarden en Voorwaarden Support- en Onderhoudsovereenkomst van Davilex, waarmee Gebruiker bekend is en die voorts ter inzage en beschikbaar zijn via de website van Davilex, en voorts op schriftelijk verzoek aan Gebruiker zullen worden toegezonden. De Support- en Onderhoudsovereenkomst kan alleen worden afgesloten voor de meest recente versie van de Programmatuur. Zij wordt afgesloten voor een periode van 12 maanden. De overeenkomst wordt telkens van rechtswege met 12 maanden verlengd tegen de dan geldende tarieven voor Support- en Onderhoud Zilver op overigens dezelfde bepalingen, bedingingen en/of voorwaarden, tenzij Davilex aan Gebruiker dan wel Gebruiker aan Davilex uiterlijk 1 maand voor verlenging van de overeenkomst per aangetekende brief de andere partij zal hebben medegedeeld de overeenkomst niet meer te zullen verlengen. Bij wijziging van deze overeenkomst blijft de prolongatiedatum ongewijzigd. Tussentijdse beëindiging van de Support- en Onderhoudsovereenkomst door opzegging is uitgesloten. Bij beëindiging van de Davilex A & A regeling vervalt het gebruiksrecht op de kosteloos verstrekte modules. (*) Hierna te noemen Davilex A&A regeling

4 Aanvraagformulier Davilex Accountants- & Administratiekantoren regeling Bedrijfsgegevens: Bedrijfsnaam: Contactpersoon: M/V Rechtsvorm: B.V. Vof Anders, namelijk: Kvk nummer: BECON nummer: Bezoekadres: Factuuradres*: Afleveradres* * Alleen in te vullen als het factuur en/of afleveradres afwijkt van het bezoekadres. Tel: Fax: Internet: Bankrelatie: Rekeningnr: T.n.v.: Ik verklaar hierbij dat de hierboven vermelde gegevens juist zijn. Plaats, datum: Handtekening: Naam: Fax dit formulier samen met het bijgevoegde bestelformulier, een uittreksel Kamer van Koophandel óf vermelding van uw BECON nummer naar faxnummer U kunt het formulier ook sturen naar Davilex, t.a.v. afdeling Marketing & Sales, Postbus 419, 3990 GE Houten. Na ontvangst van dit formulier ontvangt u binnen drie werkdagen het pakket Davilex Accountant. * Prijswijzigingen voorbehouden.

5 Bestelformulier Vul onderstaande gegevens in en stuur dit bestelformulier tezamen met het ingevulde en ondertekende Aanvraagformulier Davilex Accountants en Administratiekantoren regeling retour aan Davilex. Bedrijfsnaam: Contactpersoon: Ja, ik maak gebruik van de Davilex Accountants en Administratiekantoren regeling. Voor eigen gebruik verkrijg ik graag het gebruiksrecht op (extra) module(s) Davilex Accountant *. Op deze module(s) sluit ik conform Davilex Accountants en Administratiekantoren regeling een Support- en Onderhoudsovereenkomst Zilver ** af. Gewenst aantal modules Davilex Accountant: (aantal invullen, max.5) Ja, ik bestel voor eigen gebruik tevens andere modules uit de standaardreeks en ontvang 50% korting op de aanschafprijs. Op deze modules sluit ik tevens een Support- en Onderhouds-overeenkomst Zilver af. Module Normale prijs Uw prijs Support & Onderhoud per jaar Aantal Subtotaal Davilex Factuur 349,00 165,78 129,00 Davilex Relatie 219,00 104,03 119,00 TOTAAL Betalingswijze extra modules en/of Support- en Onderhoudsovereenkomst Zilver Alle prijzen zijn excl. BTW Per machtiging: Hierbij machtig ik Davilex om het totaalbedrag van mijn rekening af te schrijven. Daarnaast verleen ik voor de jaarlijkse verlenging van de Support- en Onderhoudsovereenkomst Zilver een doorlopende machtiging aan Davilex. Bank-/girorekening: T.n.v.: Op rekening: Betaling binnen 14 dagen na ontvangst factuur Plaats/Datum: Handtekening: * Onder de Davilex Accountants en Administratiekantoren regeling kan door accountants en administratiekantoren het gebruiksrecht op de module Davilex Accountant kosteloos worden verkregen tot een maximum van 5 modules. ** Voor Support- en Onderhoudsovereenkomst Zilver op de eerste module Davilex Accountant geldt een tarief van 249,-. Voor iedere volgende module Davilex Accountant geldt een tarief van 100,-

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 1. Definities 1. DIAMONDweb danwel diamondweb.nl: de eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid DIAMONDweb handelend onder de naam "DIAMONDweb" statutair gevestigd te Zwolle 2. Opdrachtgever, cliënt, klant,

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Versie 1.1 april 2011 Up!Yours Gevestigd en kantoorhoudende aan de Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem, ingeschreven in het handelsregister Centraal Gelderland

Nadere informatie

Artikel 2. Definities In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

Artikel 2. Definities In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder: Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden Artikel 1. Algemeen "Cédicu", houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie, levering en verspreiding van Laat eens zien! lespakketten via diverse mediavormen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Fundaments B.V.

Algemene Voorwaarden Fundaments B.V. Algemene Voorwaarden Fundaments B.V. Versie: 1.0 Datum: 10 januari 2013 Artikel 1. Definities 1. Fundaments: Fundaments B.V. gevestigd aan de Boddenkampsingel 87 te Enschede en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van BADHOSTING INTERNET SERVICES V.O.F. hierna te noemen BADHOSTING.

1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van BADHOSTING INTERNET SERVICES V.O.F. hierna te noemen BADHOSTING. Algemene voorwaarden ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van BADHOSTING INTERNET SERVICES V.O.F. hierna te noemen BADHOSTING. 1.2 Accountgegevens:

Nadere informatie

2.1 Verplichtingen i24 Group B.V... 5. 2.2 Verplichtingen Klant... 5. 2.3 Diensten i24 Group B.V... 5. 2.4 Beschikbaarheid van de Diensten...

2.1 Verplichtingen i24 Group B.V... 5. 2.2 Verplichtingen Klant... 5. 2.3 Diensten i24 Group B.V... 5. 2.4 Beschikbaarheid van de Diensten... Algemene Voorwaarden i24 Group B.V. Lichtenauerlaan 102-120 3062 ME Rotterdam - Brainpark Postbus 4365-3006 AJ Rotterdam Algemene website: www.i24.website Contact & Support: www.i24.support Versie: 01-05-2015

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Altena Hosting Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene voorwaarden Altena Hosting Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Algemene voorwaarden Altena Hosting Datum 01-05-2013 Artikel 1. Definities 1. Altena Hosting: Altena Hosting is de handelsnaam van Ginus ICT gevestigd te Waardhuizen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Zilverhost gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54440254 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep Algemene Voorwaarden van Adfo Groep INHOUDSOPGAVE A. ALGEMENE BEPALINGEN A.1 Definities A.2 Toepasselijkheid A.3 Aanbod, bestelling en totstandkoming van de Overeenkomst A.4 Koop op afstand A.5 Prijzen

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

BESTELFORMULIER Online SnelStart

BESTELFORMULIER Online SnelStart BESTELFORMULIER Online SnelStart Inhoud 1. Algemeen... 1 2. Te nemen stappen... 1 3. Bedrijfsgegevens... 2 4. Soorten pakketten... 2 5. Printers... 3 6. Uw keuzes... 3 7. Uw Accountant... 3 8. Accountant...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IPS

Algemene Voorwaarden IPS Algemene Voorwaarden IPS Versie: 4.0 Datum: 11 juni 2015 Artikel 1. Definities 1.1. IPS: IPS B.V. gevestigd te Honselersdijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27374070. 1.2.

Nadere informatie

2. RECHTHEBBENDE OP DE SOFTWARE

2. RECHTHEBBENDE OP DE SOFTWARE Klantnummer: Contractnummer: Softwareovereenkomst CompuFit Tussen: CompuFit bvba, met zijn exploitatiezetel te Elisabethlaan 441, 8400 Oostende met ondernemingsnummer 0456.954.231, hierna genoemd CompuFit

Nadere informatie

Wamelplein 196 www.sitebuddy.nl KvK 57096449 1106 DS Amsterdam info@sitebuddy.nl BTW. NR NL.8524.36.725

Wamelplein 196 www.sitebuddy.nl KvK 57096449 1106 DS Amsterdam info@sitebuddy.nl BTW. NR NL.8524.36.725 Algemene Voorwaarden Sitebuddy Sitebuddy, gevestigd aan het Wamelplein 196 te Amsterdam, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57096449, is de aanbieder van hoogwaardige websites

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. Mitchell Online: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54519519. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mitchell

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules:

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules: ALGEMENE VOORWAARDEN REDANT BV, UTRECHT In dit document staan onze algemene voorwaarden overzichtelijk bij elkaar. Vanzelfsprekend kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Artikel 1. Definities 1. Versio: Versio B.V. gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53309979. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN!

ALGEMENE VOORWAARDEN! Artikel 1. Definities 1.1. Dienstverlener: Scrim IT, tevens handelend onder de namen Scrim, "XCH", "Xtreme Clan Host" gevestigd te Emmen en Valthermond, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

Hosting Algemene Voorwaarden

Hosting Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begrippen Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van, hierna: "", gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister te Utrecht, onder

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014!

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014! Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief. - Opzeggingen dienen

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronishe bestel ing, aanbod en aanvaarding

Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronishe bestel ing, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Proxico: Proxico Websolutions gevestigd te Beek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57779058. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

SVwebdesign en SVwebhosting zijn onderdeel van SVwebservices, u leest daarom in de voorwaarden SVwebservices i.p.v. SVwebdesign of SVwebhosting.

SVwebdesign en SVwebhosting zijn onderdeel van SVwebservices, u leest daarom in de voorwaarden SVwebservices i.p.v. SVwebdesign of SVwebhosting. Algemene voorwaarden SVwebdesign en SVwebhosting zijn onderdeel van SVwebservices, u leest daarom in de voorwaarden SVwebservices i.p.v. SVwebdesign of SVwebhosting. Artikel 1. Definities 1.1. SVwebservices:

Nadere informatie