Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015"

Transcriptie

1 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de kern van de onderwijs binnen de HZ. Dat document geeft een algemeen beeld van alle opleidingen die door de HZ worden verzorgd. De OER HZ bevat instellingspecifieke bepalingen, die dus voor de gehele HZ gelden. Voor elke opleiding wordt jaarlijks door het college van bestuur een opleidingspecifieke Uitvoeringsregeling OER HZ (hierna: Uitvoeringsregeling) vastgesteld. 1.2 opleidingscommissie De opleidingscommissie wordt in de gelegenheid gesteld om voorafgaand aan de vaststelling van de betreffende Uitvoeringsregeling advies uit te brengen aan het college van bestuur De opleidingscommissie beoordeelt jaarlijks de wijze van uitvoering van de onderwijs- en examenregeling en de betreffende Uitvoeringsregeling. 1.3 academiedirecteur De betrokken academiedirecteur is verantwoordelijk voor: a. de uitvoering van de OER HZ; b. invulling en uitvoering van de Uitvoeringsregeling; c. jaarlijkse evaluatie ten behoeve van het college van bestuur van de OER HZ en de Uitvoeringsregeling, waarbij hij het tijdsbeslag weegt voor de studenten, dat daaruit voortvloeit ten behoeve van de bewaking en zo nodig bijstelling van de studielast (art WHW); d. voorbereiding van aanpassingen van de Uitvoeringsregeling. Hoofdstuk 2 Uitvoeringsregeling OER HZ per opleiding: Communicatie, voltijd 2.1 Inschrijving, vooropleidingseisen en toelatingsbeleid Overzicht nadere vooropleidingseisen (art. 2.3 OER HZ in aanvulling op de eisen zoals verwoord in artikel 2.2 OER HZ) Instroom met Havodiploma Opleidingen N+T N+G E+M C+M Communicatie wia of wib Instroom met Vwo-diploma Opleidingen N+T N+G E+M C+M Communicatie Deficiëntie-onderzoek (art. 2.4 OER HZ) ) 1

2 De Schakelcursus economie is bedoeld voor leerlingen met een havo- of vwo-diploma van wie het profiel niet overeenkomt met de wettelijk gestelde eisen voor hun studierichting. Deze categorie studenten moet de afsluitende toets die behoort bij de schakelcursus (met een voldoende) halen. Dat is een voorwaarde om te worden toegelaten tot de opleiding. Ook is deze schakelcursus geschikt voor aankomende studenten die vinden dat ze extra lessen kunnen gebruiken of voor studenten voor wie een Schakelcursus economie (met voldoende toetsresultaat) door de HZ wordt geadviseerd of als voorwaarde wordt gesteld om te worden toegelaten tot een studie. Studiebelasting De studiebelasting van de cursus is 40 uur, inclusief de lessen. Data De HZ zomercursus start in augustus (week 34). De lesdagen van de cursus die gegeven wordt op de hoofdlocatie van de HZ University of Applied Sciences zijn op maandag 18 augustus, dinsdag 19 augustus, woensdag 20 augustus, donderdag 21 augustus en vrijdag 22 augustus. Op maandag 25 augustus vindt de toets plaats. Kosten De kosten voor deelname bedragen 150,- (betaling verloopt via acceptgiro). Lesmateriaal wordt, tegen contante betaling van een borgsom van 50,- beschikbaar gesteld door HZ. Reiskosten e.d. zijn voor eigen rekening. Aanmelden Inschrijven voor de schakelcursus Economie gaat via het online inschrijfformulier. In verband de zomervakantie en de organisatie van de schakelcursus, ontvangen wij aanmeldingen graag vóór vrijdag 11 juli Vragen Voor vragen over de schakelcursus Economie kun je contact opnemen met: het Academiebureau van de Academie voor Economie en Management via Onderwerpen van de Schakelcursus 1. Prijsmechanisme (vraag en aanbod), prijs- en inkomenselasticiteit, relatie prijselasticiteit en omzet 2. Marktvormen (monopolie, oligopolie, monopolistische concurrentie, volledig vrije mededinging) en bedrijfsstrategie 3. Balans en resultatenrekening, solvabiliteit en liquiditeit, kosten en uitgaven, opbrengsten en ontvangsten 4. Indexcijfers, procentuele veranderingen, groeivoeten 5. Conjuncturele groei en structurele groei; begrotingsbeleid overheid 6. Berekening van toegevoegde waarde, BBP, BNP enz. 7. Onderwerpen uit basisrekenen (afhankelijk van de vaardigheden van de deelnemende studenten) Aanvullende eisen (art. 2.5 OER HZ) n.v.t Toelatingseisen werkkring bij deeltijdopleiding (art OER HZ) n.v.t Toelatingseisen werkkring bij duale opleidingsvariant (art OER HZ) 2

3 n.v.t 3

4 2.2 Inrichting opleiding en onderwijs, supplement bij getuigschrift Opleidingsprofiel (art 3.2 OER HZ) Een communicatieprofessional op hbo-niveau is in staat vragen te stellen, is kritisch, legt verbanden en geeft strategisch advies. Dit in tegenstelling tot een communicatieprofessional op mbo-niveau die met name alleen in de uitvoering werkzaam is. De communicatieprofessional op hbo-niveau heeft geleerd vanuit strategisch perspectief communicatievraagstukken te benaderen en te beantwoorden. Oplossingen voor deze vraagstukken worden gegeven in de vorm van strategisch advies: empirische onderzochte aanbevelingen met toegevoegde waarde voor (delen van) de organisatie, waarbij de communicatieprofessional inziet wat de brede context is van zijn/haar advies voor de organisatie. Voor meer informatie verwijzen we je naar het brondocument: Opleidingsprofiel Bachelor of Communications, Landelijk Overleg Communicatie Opleidingen (LOCO) versie 29 mei Dit document is beschikbaar op Infonet onder documenten en via de website van de HZ onder studiekeuze opleiding Communicatie bij de Academie voor Economie en Management (directe link: ) Competenties (art 3.2 OER HZ) Beschrijving van de competentie van de opleiding: 1 Analyseren en onderzoeken 1.1 Bepalen van onderzoeksdoelstellingen en vraagstellingen. 1.2 Initiëren, begeleiden, uitvoeren en interpreteren van analyses en (toegepaste) onderzoeken. 1.3 Interpreteren en evalueren van informatie op strategisch niveau. 1.4 Op basis van analyse en onderzoek gevraagd en ongevraagd adviseren over beleid (als gesprekspartner op strategisch niveau) 1.5 Managen en interpreteren van informatiestromen (on- en offline). 1.6 Beschrijven van mogelijke toekomstige ontwikkelingen en scenario s. 2 Ontwikkelen van en adviseren over communicatiebeleid (3 niveaus: strategisch, tactisch, operationeel) 2.1 Onderzoeksresultaten (en gegevens uit beleidsnotities) kunnen hanteren als input voor beleidsaanpassingen en strategievorming. 2.2 Gevraagd en ongevraagd adviseren over beleid aan het management. 2.3 Vertalen van organisatiebeleid in communicatiebeleid. 2.4 Kunnen afwegen van en omgaan met verschillende interpretaties en belangen van opdrachtgever en betrokken actoren 2.5 Het proces van strategische beleidsvorming in een organisatie kunnen faciliteren en begeleiden. 2.6 Voorstellen met overtuigingskracht presenteren aan interne en externe opdrachtgevers, zowel mondeling als schriftelijk. 2.7 Budgettaire en financiële consequenties van een advies overzien. 3 Plannen en organiseren 3.1 Opstellen projectplan (inclusief financiën, tijd, kwaliteit, organisatie, communicatie). 3.2 Opstellen c.q. bewaken en beoordelen van offerte, begroting en budget. 3.3 Plannen van (formatieve en/of summatieve) evaluaties, (doen) uitvoeren en interpreteren van de resultaten. 3.4 Toepassen kwaliteitszorgsystemen. 3.5 Begeleiden van projecten en processen. 3.6 Communiceren met interne en externe betrokkenen t.b.v. het verkrijgen van draagvlak voor het project en de realisatie ervan. 3.7 Samenwerken met deskundigen uit creatieve disciplines en met deskundigen op het gebied van de uitvoering van digitale, audio en/of visuele middelen en print. 3.8 Bewaken huisstijl. 3.9 Afleggen van verantwoording. 4

5 4 Creëren en organiseren 4.1 Creatieve concepten ontwikkelen, vertalen naar onderscheidende en/of innovatieve middelen en media, en produceren. 4.2 Een multi- en crossmediale middelenmix inzetten om de strategie uit te voeren. 4.3 Doel- en doelgroepgericht handelen. 4.4 Samenwerken met deskundigen uit creatieve disciplines 4.5 Een (de-)briefing maken. 4.6 Pretesten en formatieve evaluaties. 5 Representeren 5.1 Genereren publiciteit (perscontacten en nieuwe media). 5.2 Actie ondernemen op gevraagde en ongevraagde publiciteit. 5.3 Woordvoering. 5.4 Anderen begeleiden bij optredens. 5.5 Relatiebeheer en netwerken, zoals deelname aan symposia en congressen, of aan fora en social media op internet. 5.6 Lobbyen. 5.7 Draagvlak creëren. 5

6 2.2.3 Inrichting opleiding (art 3.3, 3.13, OER HZ) Inrichting van de opleiding: Nationale naam: B Communicatie International naam: B Communication Verleende graad: Bachelor Studieduur: 4 jaar Studielast propedeutische fase: 60 EC Studielast hoofdfase: 180 EC Variant: Voltijd Croho-code: Locatie: Vlissingen Voertaal: Nederlands Datum begin accreditatie: Vervaldatum accreditatie: Associate degree: n.v.t. Gezamenlijke opleiding: n.v.t. Versneld HBO (VWO) traject nee 6

7 7

8 Opbouw curriculum Communicatie 8

9 S8 Afstuderen CU Jaar 4 S7 Social media Strategische communicatie CU ,5 Communicatie en verandering CU5092 7,5 Simulatiegame CU5095 7,5 VCC VCC#### 7,5 Toegepast onderzoek CU ,5 S6 Minor CU09943/CU11558/CU Jaar 3 S5 Stage CU05715/CU05716/CU05717/CU S4 Theorie 4 Crossmediale communicatie en mediatheorie CU Adviesvaardigheden CU ,5 Stud comp2. CU ,5 Studcomp2 worksh CU Beleveniscommunicatie CU Verandermanagement CU Schrift. Taalvaardigheid 3 (inhoud=2) CU ,5 Practicum Onderzoeksv oorstellen CU ,75 SLC 4 Werken aan talent CU ,25 Engels tbv minor of stage buitenland CU ,5 M. Alliet Jaar 2 S3 Theorie 3 Communicatie en beïnvloeding CU Vaardigheden 3 CU ,5 Stud comp 1 CU ,5 Studcomp1 worksh CU Interne Communicatie CU ,5 Overheidscommunicatie CU ,5 Marketingcommunicatie CU Engels 4 CU ,25 Engels 3 CU ,25 Kwantitatief onderzoek CU ,75 SLC 3 Match! CU ,25 Jaar 1 S2 Theorie 2 Communicatie-theorie en -modellen CU S1 Theorie 1 Psychologie & sociologie CU Vaardigheden 2 CU Vaardigheden 1 CU Event CU ,5 Magazine & social media CU ,5 Video CU ,5 Print & website CU ,5 Organisatiekunde CU Marketingplanningsproces CU Schrift. Taalv. 2 CU ,5 Schrift. Taalv. 1 CU ,5 Engels 4 CU ,25 Engels 3 CU ,25 Engels 2 CU ,25 Engels 1 CU ,25 Kwalitatief onderzoek CU ,5 Beschr.Statis tiek CU ,25 Onderzoek 1 CU ,5 SLC 2 Grip op je studie CU ,25 SLC 1 CU ,5 9

10 10

11 2.2.4 Cursussen propedeutische fase (art 3.5, 3.11 OER HZ) Semester 1 CU13709 Titel: Theorie 1 Aantal EC s: 5 Verplicht: Ja Voertaal: Nederlands Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: In deze cursus staan verklarende theorieën centraal. Op basis van de theorieën krijgt je in de processen en kun je zelf voorspellingen te doen over de effectiviteit van communicatie. Communicatie is gebaseerd op sociale en psychologische aspecten. Communicatie vindt plaats tussen mensen (sociologie) en wordt op een persoonlijke manier gedaan (psychologie). Vanuit de Sociologie en Psychologie komen verklaringen over het hoe en waarom mensen communiceren. Deze kennis gebruik je om modellen van communicatie toe te passen maar ook om modellen aan te passen aan de situatie in het werkveld. Met de kennis van Psychologie en Sociologie weet je waarom bepaalde items in de modellen zitten en wat het effect op de communicatie is van zo n item. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets M S A Vorm 1 x Kennisreproductie Individuele toetsing dmv MC-vragen Ld1, Ld2 2 x Kennisreproductie Individuele toetsing dmv MC-vragen Ld3, ld4 3 x Inzicht Individueel casus/open boek tentamen Ld5 Inhoud koppeling met deeltaken uit Wegings factor Bodemcijfer toets in week werk (< 10 werkdagen na ontvangs cijfer) DT2.4 40% DT2.4 20% DT2.4 40%

12 Semester 1 CU13711 Titel: Vaardigheden 1 Aantal EC s: 5 Verplicht: Ja Voertaal: Nederlands Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: Geen. Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Tijdens de cursus leer je vaardigheden aan om concrete communicatieproducten uit te werken, zoals een flyer, een website en een video. Vaardigheden en onderwerpen die aan bod komen, zijn: Photoshop, fotografie, copywriting, presenteren, CMS, brainstormtechnieken, rapporteren, cameravaardigheden, regievoering, interviewen, montage. De cursus heb je nodig om in de projectenlijn de kant en klare communicatie-producten op te leveren die daarin worden verwacht. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets M S A Vorm 1 x Reproductie van behandelde begrippen en methoden Herkennen, afleiden van behandelde begrippen en methoden 2 x Toepassing van de aangeleerde basisvaardigheden Goed gebruik maken van softwareprogramma. Inhoud koppeling met deeltaken uit Wegings factor Bodemcijfer toets in week werk (< 10 werkdagen na ontvangs cijfer) DT4.1; DT4.3 50% DT4.1; DT4.3 50%

13 Semester 1 CU13713 Titel: Video Aantal EC s: 2.5 Verplicht: Ja Voertaal: Nederlands Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: Geen. Beknopte beschrijving van cursusinhoud: In deze cursus maak je met een groepje een professionele video. Je maakt alle stappen van het productieproces mee en houdt ondertussen in de gaten dat de video past bij de doelstellingen van het communicatieplan. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets Inhoud koppeling met deeltaken uit M S A Vorm 1 x Groepsverslag DT1.1; DT3.1; DT4.1; DT4.3 2 x Oplevering communicatiemiddel DT1.1; DT3.1; DT4.1; DT4.3 Wegings factor Bodemcijfer toets in week werk (< 10 werkdagen na ontvangs cijfer) 50% %

14 Semester 1 CU13712 Titel: Print & Website Aantal EC s: 2.5 EC Verplicht: Ja Voertaal: Nederlands Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: Geen. Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Je gaat aan de slag met concepten, beelden en teksten. Hierbij houd je rekening met de doelgroepen die je wilt bereiken. Je werkt in groepjes met medestudenten, je werkt samen met deskundigen van andere disciplines en je werkt ook individueel. Je voert pre-tests uit en op basis van door jou verzamelde reacties pas je de concepten aan tot definitieve producten. Ten slotte voer je een post-tests uit, hiervan leer je wat je een volgende keer moet aanpassen. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets Inhoud koppeling met deeltaken uit M S A Vorm 1 x Opleveren printcampagne, inclusief pre- en posttest DT1.1; DT1.2; DT1.3; DT2.1; DT2.2; DT2.3; DT2.4 2 x Opleveren website, inclusief pre- en posttest DT1.1; DT1.2; DT1.3; DT2.1; DT2.2; DT2.3; DT2.4 3 X Peerreview, oordeel docent(en), presentie DT1.1; DT1.2; DT1.3; DT2.1; DT2.2; DT2.3; DT2.4 Wegings factor Bodemcijfer toets in week werk (< 10 werkdagen na ontvangs cijfer) 45% % %

15 Semester 1 CU13521 Titel: Marketingplanningproces Aantal EC s: 5 Verplicht: Ja Voertaal: Nederlands Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: Geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Kennis van het marketingplanningproces is onontbeerlijk voor alle BBA-studenten. De cursus biedt dan ook een solide basis aan marketingkennis. Je legt een theoretische basis aan de hand van de zogenoemde vier p s: prijs, product, promotie en plaats. Door het uitvoeren van opdrachten doorloop je stap voor stap het marketingplanningproces. Dit proces mondt uit in het schrijven van een marketingplan. Je begint met het maken van een grondige analyse van de omgeving van de onderneming. Daarna ontwikkel je op basis van deze analyse een plan om de marketingdoelstellingen te realiseren. In zelfstudie die ondersteund wordt door lessen vergaar je de daarvoor benodigde kennis van terminologie en analysemodellen. In de opdrachten en casuïstiek uit de praktijk pas je het geleerde toe. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets Inhoud koppeling met deeltaken uit M S A Vorm 1 x Individueel, multiple choice [begrippen, vocabulaire, DT1.1; DT1.2; modellen] Voorgangstoets DT1.4; DT2.2 2 x Individueel, multiple choice [begrippen, vocabulaire, DT1.1; DT1.2; modellen] Eindtoets DT1.4; DT2.2 3 x Groepswerk, schriftelijk DT1.1; DT1.2; DT1.4; DT2.2 Wegings factor Bodemcijfer toets in week werk (< 10 werkdagen na ontvangs cijfer) 35% % %

16 Semester 1 CU13519 Titel: Schriftelijke taalvaardigheid 1 Aantal EC s: 2.5 Verplicht: Ja Voertaal: Nederlands Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: In deze cursus leer je de beginselen van professionele schriftelijke communicatie. De basis is correct taalgebruik, maar dat alleen is niet genoeg. Je zult ook in de toon en stijl moeten kiezen die past bij de context waarin je communiceert. Dat betekent dat je niet alleeneen korte opfriscursus spelling krijgt, maar ook in een aantal concrete communicatiesituaties verschillende stijlregisters leert hanteren. Zo leer je bijvoorbeeld het verschil tussen wervend schrijven in een commerciële tekst als advertentie en zakelijk schrijven in bijvoorbeeld de afhandeling van een klacht. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets Inhoud koppeling met deeltaken uit Wegings factor Bodemcijfer toets in week werk (< 10 werkdagen na ontvangs cijfer) M S A Vorm 1 x Kennistoets DT5.3 40% x Kennistoets DT5.3 60%

17 Semester 1 CU10640 Titel: Business English 1 Aantal EC s: 1.25 Verplicht: Ja Voertaal: Engels Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: In deze cursus wordt aandacht besteed aan: 1. Het lezen en begrijpen van (algemene) economische teksten en documenten. 2. Het mondeling en schriftelijk samenvatten van bovengenoemde teksten. 3. Het voeren van eenvoudige gesprekken over onderwerpen die aansluiten bij het beroepenveld. 4. Het presenteren van zichzelf en de studie, zowel schriftelijk als mondeling. 5. Het verwerven van relevante woordenschat. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets M S A Vorm 1 x Open vragen eindtoets: lezen, samenvatten, woordenschat, korte schrijfopdracht (blog) Inhoud koppeling met deeltaken uit Wegings factor Bodemcijfer toets in week werk (< 10 werkdagen na ontvangs cijfer) DT5.3 50% x Mondelinge eindtoets: kort gesprek / interview DT5.3 50%

18 Semester 1 CU10641 Titel: Business English 2 Aantal EC s: 1.25 Verplicht: Ja Voertaal: Engels Voorwaarden voor deelname: Je moet voldoen aan de toelatingseisen van de opleiding CO Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: Alle assignments moeten gemaakt zijn Beknopte beschrijving van cursusinhoud: In deze cursus wordt aandacht besteed aan: 1. Het lezen en begrijpen van (algemene) economische teksten en documenten. 2. Het verwerven van relevante woordenschat. 3. Het schrijven en presenteren van een job description. 4. Het houden van een formeel gesprek in een zakelijke context. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets Inhoud koppeling met deeltaken uit Wegings factor Bodemcijfer toets in week werk (< 10 werkdagen na ontvangs cijfer) M S A Vorm 1 x Open vragen eindtoets: vocabulaire DT5.3 30% x Tussentoets: job description DT5.3 50% x Eindtoets: business conversation DT5.3 20% 60 4 nvt 15 nvt

19 Semester 1 CU13515 Titel: Probleemanalyse & Bronnenonderzoek Aantal EC s: 2,5 Verplicht: Ja Voertaal: NL Voorwaarden voor deelname: Je moet voldoen aan de toelatingseisen van de opleiding CO Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: Geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Je verkent de opdracht en oriënteert je op het onderwerp. Je leidt de onderzoeksvraag direct af uit de probleemschets. Je expliciteert de doelstelling. Je stelt een zoekplan op en gebruikt relevante zoektermen. Je houdt daarbij rekening met vakjargon, synoniemen, en (zoek)termen in een andere taal (meestal Engels). Je maakt gebruik van bibliotheken (waaronder de mediatheek) en het internet en van diverse typen bronnen (zoekmachines, boeken, wetenschappelijke tijdschriften, databases). Je gebruikt relevante en actuele informatiebronnen. Je maakt van de gevonden informatie een abstract. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets Inhoud M S A Vorm 1 x Marketingplan (onderdeel course MPP) Focus op rapporteren en bronnenonderzoek 2 x Start-document Focus op probleemanalyse Wegings factor Bodemcijfer toets in week werk (< 10 werkdagen na ontvangs cijfer) 50% %

20 Semester 1 CU14274 Titel: SLC 1 Aantal EC s: 2.5 Verplicht: Ja Voertaal: Nederlands Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Je verzamelt op allerlei manieren informatie die je een goed beeld geven van het werkveld van het werk van een CO er. Zo organiseer je zelf excursies naar organisaties, je neemt deel aan excursies, je woont lezingen bij waarbij mensen uit het bedrijfsleven vertellen wat ze als CO er doen en wat je ervoor moet weten en kunnen en welke persoonlijke eigenschappen belangrijk zijn voor het succesvol uitoefenen van de functie. Na afloop van de cursus heb je een zodanig beeld van je opleiding en je toekomstige beroep gekregen dat je volmondig kunt beamen dat je de juiste opleiding gekozen hebt. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets M S A Vorm Inhoud koppeling met dublindescriptoren Wegings factor Bodemcijfer toets in week werk (< 10 werkdagen na ontvangs cijfer) x Portfoliogesprek 5a, 5b, 5c ,5 4 nvt 15 nvt

21 Semester 2 CU14219 Titel: Theorie 2 Aantal EC s: 5 Verplicht: Ja Voertaal: Nederlands Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: De communicatietheorieën uit de communicatiewetenschap worden in deze cursus behandeld. De cursus borduurt verder op de inleidende cursus Theorie1: Psychologie en Sociologie. Je leert communicatiemodellen toepassen en eenvoudige communicatieplannen voor ongecompliceerde situaties waarbij beperkte keuzemogelijkheden zijn. Je leest, als voorbereiding op de colleges, literatuur en wetenschappelijke artikelen. Ook maak je oefenopgaven en casus. Je legt verbanden met de theorie uit de cursus Theorie 1. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets Inhoud koppeling met deeltaken uit Wegings factor Bodemcijfer toets in week werk (< 10 werkdagen na ontvangs cijfer) M S A Vorm 1 x Kennisreproductie DT2.4 30% x Kennisreproductie DT2.4 30% / x Inzicht DT2.4 40% /27 28

22 Semester 2 CU14220 Titel: Vaardigheden 2 Aantal EC s: 5 Verplicht: Ja Voertaal: Nederlands Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: Geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Tijdens de cursus leer je nieuwe vaardigheden die je nodig hebt bij de vervaardiging van beroepsproducten zoals een magazine, social media en een evenement. Ook maak je kennis met projectmanagement en het vertegenwoordigen van een organisatie richting de pers. Vaardigheden en onderwerpen die aan bod komen, zijn: Social media monitoring, interviewen, fotografie, InDesign, MS Project, persberichten schrijven en omgaan met de pers. De cursus heb je nodig om in de projectenlijn de communicatieproducten op te leveren die daarin worden verwacht. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets Inhoud koppeling met deeltaken uit Wegings factor Bodemcijfer toets in week werk (< 10 werkdagen na ontvangs cijfer) M S A Vorm 1 x Portfolio met opdrachten DT4.1; DT4.3 50% / x Theorietoets met open vragen DT4.1; DT4.3 50% /27 28

23 Semester 2 CU14218 Titel: Magazine & Social Media Aantal EC s: 2.5 Verplicht: Ja Voertaal: Nederlands Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: Geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: In deze cursus leer je in het eerste blok zelf met jouw groepje een magazine te maken. Je neemt interviews af, maakt foto s en verzorgt de lay-out van het magazine. Daarbij houd je in de gaten dat het magazine aansluit bij het communicatieplan waarop dit middel is gebaseerd. In het tweede blok ga je social media inzetten om de doelstellingen uit het communicatieplan mede te realiseren. Je leert de verschillende bekende social-mediaplatforms effectief in te zetten en een contentplan te maken. Daarnaast is er aandacht voor social media monitoring. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets Inhoud koppeling met deeltaken uit M S A Vorm 1 x Opleveren magazine, inclusief posttest DT3.1; DT3.2; DT4.1; DT2.2; DT2.3; DT2.4 2 x Opleveren social-mediaportfolio, inclusief monitoringrapport DT3.1; DT3.2; DT4.1; DT2.2; DT2.3; DT2.4 3 x Peerreview, oordeel docent(en), presentie DT3.1; DT3.2; DT4.1; DT2.2; DT2.3; DT2.4 Wegings factor Bodemcijfer toets in week werk (< 10 werkdagen na ontvangs cijfer) 45% % %

24 Semester 2 CU14217 Titel: Event Aantal EC s: 2.5 Verplicht: Ja Voertaal: Nederlands Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: In deze cursus maak je met twee klassen, onderverdeeld in groepjes, een plan voor de projectweek van de opleiding Communicatie. Je leert verder de algemene doelen van evenementen te herkennen en vast te stellen, je verwerft kennis over verschillende soorten evenementen, je maakt een projectplan en een draaiboek voor de projectweek. Je zult ook betrokken zijn bij de daadwerkelijke uitvoering van dit of een ander evenement. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets Inhoud koppeling met deeltaken uit M S A Vorm 1 x Presentatie projectplan DT1.1; DT3.1; DT4.1; DT4.3 2 x Plan van aanpak DT1.1; DT3.1; DT4.1; DT4.3 3 x Verslag DT1.1; DT3.1; DT4.1; DT4.3 Wegings factor Bodemcijfer toets in week werk (< 10 werkdagen na ontvangs cijfer) 25% / % / % /27 29

25 Semester 2 CU13533 Titel: Organisatie & Management Aantal EC s: 5 Verplicht: Ja Voertaal: Nederlands Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: Geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Je kijkt vanuit verschillende perspectieven naar organisaties. Eerst maak je de link met meso- en macro-economie. Hoe verhoudt de organisatie zich tot haar omgeving? Met welke strategie zal ze het meest succesvol zijn? Vervolgens kijk je naar de rol van medewerkers en wat hen motiveert. Tenslotte bestudeer je verschillende manieren van structureren en manieren waarop een organisatie kan worden bestuurd. Aan het begin van het semester wordt er een organisatie gepresenteerd waarvoor je een organisatiescan gaat maken. Deze scan is gebaseerd op het 7S-model (strategie, structuur, systemen, staff, sleutelvaardigheden, stijl en shared values). Door het 7S-model kun je beoordelen in hoeverre de organisatie in balans is en hoe de organisatie ervoor staat. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets Inhoud koppeling met deeltaken uit M S A Vorm 1 x Open vragen, Individueel DT1.1; DT1.2; DT1.3; DT1.5; DT2.1; DT2.3; DT2.4 2 x Rapportage/verslag Groepswerk DT1.1; DT1.2; DT1.3; DT1.5; DT2.1; DT2.3; DT2.4 3 x Open vragen,individueel DT1.1; DT1.2; DT1.3; DT1.5; DT2.1; DT2.3; DT2.4 Wegings factor Bodemcijfer toets in week werk (< 10 werkdagen na ontvangs cijfer) 40% % nvt 26/27 nvt 30% /27 28

26 Semester 2 CU15265 Titel: Schriftelijke taalvaardigheid 2 Aantal EC s: 2.5 Verplicht: Ja Voertaal: Nederlands Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: Geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: In deze cursus staan tekststructuren en doelgroepen centraal. Van veel verschillende soorten teksten leer je de gangbare structuren kennen. Ook leer je te schrijven vanuit het perspectief van je doelgroep. Zo leer je bijvoorbeeld de standaardopbouw van een persbericht kennen, de basisopbouw van een rapport of nota. Uiteraard pas je hierbij het geleerde uit schriftelijke taalvaardigheid 1 toe. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets Inhoud koppeling met deeltaken uit Wegings factor Bodemcijfer toets in week werk (< 10 werkdagen na ontvangs cijfer) M S A Vorm 1 x Schrijfopdracht met accent op structuur DT5.3 40% x Schrijfopdracht met accent op doelgroepen DT5.3 30% / x Portfolio met individueel uitgewerkte opdrachten DT5.3 30% nvt 26/27 nvt

27 Semester 2 CU10642 Titel: Business English 3 Aantal EC s: 1.25 Verplicht: Ja Voertaal: Engels Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: In deze cursus wordt aandacht besteed aan: het lezen en begrijpen van (algemene) economische teksten en documenten, het mondeling en schriftelijk samenvatten van bovengenoemde teksten, het lezen en begrijpen van grafieken/diagrammen en het beschrijven ervan, het verwerven van relevante woordenschat. Toets nr Vorm een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets Inhoud koppeling met deeltaken uit Wegings factor Bodemcijfer toets in week werk (< 10 werkdagen na ontvangs cijfer) M S A Vorm 1 x Tussentoets: describing trends DT5.3 25% x Lezen en vocabulaire DT5.3 40% x Describing trends DT5.3 25% nvt 24 nvt 4 x Homework Assingments DT5.3 10% nvt 24 nvt

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN

STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN REWWWIRED ALVIN GOH, JOEP VAN DER POEL, QUINT THOOLEN, EVIANNE VERHAGEN EN MARIJN WILLEMSE. Welkom De start van een nieuwe opleiding betekent

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts

Commerciële Economie Digital Business Concepts Commerciële Economie Digital Business Concepts I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf, filosoof) STUDIEGIDS 2014 2015

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Praktijkgids Marketing & Commerce

Praktijkgids Marketing & Commerce Praktijkgids Marketing & Commerce Het Institute for Marketing & Commerce kent de opleiding Commerciële Economie (CE) met de specialisaties Sales & Marketing Management (SMM), International Marketing Management

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Professioneel zakelijk communiceren als beleggingsadviseur?

Professioneel zakelijk communiceren als beleggingsadviseur? HES Hogeschool voor Economische Studies Afdeling Voltijd Professioneel zakelijk communiceren als beleggingsadviseur? Communicatieve vaardigheden in een zakelijke context Minor Beleggen Advies en Beheer

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel Toetsen, niet minder maar anders Referentiemodel Expertisecentrum handicap + studie Postbus 1585 5200 BP s-hertogenbosch Telefoon 073 680 07 83 E-mail algemeen@handicap-studie.nl Website www.handicap-studie.nl

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 5 Inleiding... 5 Algemene bepalingen... 5 Lesdagen en vakanties... 6 Uitgangspunten

Nadere informatie

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T - Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T 2 Inhoudsopgave 3 Introductie Waarom een deeltijdopleiding TPRS? 4 Opbouw van de opleiding Contactdagen 5 Intervisie 6 Coaching 6 Stage 6 Portfolio

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Deel 1: Studiegids... 6 Hoofdstuk 1 Visie op het onderwijs...

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Personeel en Arbeid, hbo-bachelor; Croho: 34609 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 9 januari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2008

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie