Participatie 2.0 in 030

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Participatie 2.0 in 030"

Transcriptie

1 Participatie 2.0 in juli

2 Inhoudsopgave Inleiding 1. De projectopdracht e-participatie en social media 1 opdracht 2 uitvoering 3 opbouw rapport 2. Digitale participatie in ambities 2 stand van zaken 3 voorstel voor aanpak 3. De vijf sporen naar digitale participatie 1 basispakket e-participatie 2 aanpak social media 3 participatieportal op utrecht.nl 4 serious gaming 5 open data 4. Beheersaspecten 1 organisatie 2 kwaliteit 3 planning en producten 4 financien Bijlage 1: Evaluatie e-participatiemiddelen Bijlage 2: Businesscase basispakket e-participatie Bijlage 3: Utrechtse aanpak social media Bijlage 4: Participatieportal op utrecht.nl Bijlage 5: Verkennend onderzoek mogelijkheden serious gaming 2

3 Inleiding Bewonersparticipatie staat in Utrecht hoog op de politieke agenda. In het collegeprogramma Groen, Open en Sociaal spreekt het college van actief betrekken en benutten van mensen en organisaties in de stad bij het democratische beleids- en besluitvormingsproces. In Utrecht werken we bij het maken en realiseren van plannen in een vroeg stadium samen met inwoners, ondernemers en organisaties en gaan betekenisvolle en wederkerige verbindingen met de Utrechtse inwoners, organisaties, ondernemers en professionals aan. We noemen dit participatieve lokale democratie. In het collegeprogramma hebben we aangegeven de participatieve democratie te willen versterken door inzet van digitale middelen. We verwachten hierdoor meer dan voorheen gebruik te kunnen maken van de kennis en kunde van de stad bij het ontwikkelen van beleid. We koppelen daarvoor analoge middelen (zoals bijeenkomsten) aan digitale middelen (zoals crowdsourcing). Met de inzet van digitale middelen willen we óók vernieuwing in het denken te weeg brengen, nieuwe betrokkenen aanspreken en daarmee meer mensen laten meedoen aan het inhoudelijke debat. Ervaring met digitale participatiemiddelen is in Utrecht, evenals elders in het land, mondjesmaat aanwezig, terwijl de ambitie van het college verder reikt en digitale middelen niet meer weg te denken zijn uit het publieke debat. Een belangrijk deel van de publieke discussies vindt immers digitaal plaats. Contacten met bewoners en andere belanghebbenden verlopen in toenemende mate via het internet. Daarom ook is Participatie een van de zeven Actielijnen van het Investeringsprogramma modernisering processen en informatievoorzieningen Doel van het investeringsprogramma is de gemeentelijke ambities te verbinden met de daarbij behorende informatievoorzieningen. Om er zorg voor te dragen dat we in Utrecht de ambities rondom participatie kunnen behalen zijn in najaar 2011 binnen de Actielijn participatie de volgende twee projecten gestart: 1. vooronderzoek open data en 2. vooronderzoek e-participatie en social media. Deze nota geeft de resultaten weer van het project e-participatie en social media. Het college heeft de nota op 3 juli 2012 vastgesteld en daarmee ook de hier voorgestelde aanpak van digitale participatie in Utrecht volgens vijf sporen. 3

4 1 De projectopdracht e-participatie en social media 1.1 De opdracht Het Kenniscentrum Participatie van de gemeente Utrecht heeft van oktober 2011 tot maart 2012 in opdracht van de CIO het project e-participatie en social media uitgevoerd als onderdeel van de Actielijn Participatie uit het Investeringsprogramma modernisering processen en informatievoorzieningen Doel van het project was de bestaande ervaringen met digitale middelen in Utrecht in kaart te brengen, te evalueren, en op basis daarvan een voorstel te doen voor een structurele en betaalbare inzet van digitale participatiemiddelen in Utrecht. 1.2 De uitvoering In de periode oktober maart 2012 zijn in het kader van het project de volgende activiteiten ondernomen: In kaart brengen van inzet digitale participatiemiddelen in Utrecht (Kenniscentrum Participatie) Evaluatie-onderzoek naar gebruik van digitale middelen in Utrecht (Bestuursinformatie) Terugkoppeling evaluatie-onderzoek en verdere behoeften in beeld in expertmeeting e- participatie (Bestuursinformatie en Kenniscentrum) Verkenning van de mogelijkheden voor een integrale tool voor e-participatie (de tool voor alles). (Kenniscentrum i.s.m. Stadsontwikkeling, Communicatie, SCI) Onderzoek naar en opstellen van Utrechtse aanpak Social media met adviezen voor medewerkers en voorstel voor uitbouw van het gebruik van social media. (Communicatiebureau) Ontwikkelen van schetsontwerp voor een participatieportal op utrecht.nl (Kenniscentrum i.s.m. Communicatiebureau en ontwerpbureau Evident) Het Expertise Centrum Games en Gamedesign van de Taskforce Innovation deed in opdracht van het Kenniscentrum participatie een verkennend onderzoek naar de meerwaarde van games en play bij participatie Het Kenniscentrum Participatie heeft gesprekken gevoerd met projectmanagers e- participatie van de gemeenten Almere en Den Haag over de inzet van digitale middelen. Almere en Den Haag lopen gelijk op met Utrecht in uitvoering van de ambities meer digitale middelen in te zetten bij participatietrajecten. Den Haag gaat voor de zomer van start met een toolbox e-participatie. Almere werkt aan een nieuwe site waarin participatie en social media een belangrijke rol spelen. Afstemming over de opzet en uitvoering van het project is tot stand gekomen in nauw overleg met de gemeentebrede e-participatiegroep waarin Communicatie van alle diensten, Wijken en SCI zijn vertegenwoordigd. 4

5 1.3 Opbouw rapport In dit rapport schetsen we allereerst de Utrechtse ambitie voor digitale participatie. Daarna gaan we in op de stand van zaken en behoeften in Utrecht aan digitale middelen om in te zetten bij participatietrajecten. Op basis van deze ambities en behoeften komen we tot een voorstel voor een aanpak van digitale participatie in Utrecht via vijf sporen. 5

6 2 Digitale participatie in De Utrechtse ambities De Utrechtse samenleving is een snel veranderende en krachtige netwerksamenleving die om een moderne gemeente vraagt. Een gemeente die optimaal gebruik maakt van de kennis, kunde en innovatievermogen in de stad en die met inzet van digitale middelen de lokale democratie ondersteunt en versterkt. Dat betekent dat we digitaal extra instrumenten tot onze beschikking hebben om bewoners, ondernemers en organisaties in een vroeg stadium bij onze plannen te betrekken. Met de inzet van nieuwe middelen verwachten we óók vernieuwing in het denken te weeg te brengen, nieuwe betrokkenen aan te spreken en daarmee meer mensen te laten meedoen aan het inhoudelijke debat. Versterking van de lokale democratie met digitale middelen betekent ook dat we het zelforganiserend vermogen van de stad ondersteunen. Daarvoor willen we bewoners instrumenten in handen geven om elkáár steeds gemakkelijker te vinden, om zaken zelf ter hand te kunnen nemen, en daarbij als het nodig is een beroep te kunnen doen op de gemeente om samen op te trekken. 2.2 Stand van zaken en behoeften in kaart De afgelopen twee jaar is er in Utrecht een begin gemaakt met experimenteren met digitale participatiemiddelen. Het gaat om 12 verschillende middelen ingezet bij 12 verschillende participatietrajecten. Bestuursinformatie heeft deze middelen geëvalueerd door interviews met de projectleiders. Via de Benchmark participatie zijn een aantal van deze trajecten ook onderzocht op tevredenheid van participanten. De volgende conclusies uit deze twee onderzoeken zijn van belang voor de aanpak van digitale participatie in Utrecht. Groter bereik bij inzet digitale middelen Met de inzet van nieuwe middelen willen we grotere groepen mensen op een snelle manier bereiken. Dat dat in de praktijk ook zo werkt, blijkt uit de evaluatie. Het Dynamisch Stedelijk Masterplan, U-aan-Z, het Oude Houtensepad, en Bouwen aan Brieven waren trajecten met een groot bereik. Zo deden bij het online stadsdebat over het Dynamisch Stedelijk Masterplan ruim 3500 mensen mee, bij het crowdsourcetraject van U-aan-Z ruim 2000, en er waren 780 beoordelingen bij de wiki Bouwen aan Brieven dat is in absolute aantallen een factor 10 tot 100 x zo groot als de opkomst op een doorsnee bewonersavond. Bij kleinere projecten als het herinrichting Oude Houtensepad waar gestemd en gedebatteerd kon worden was het bereik meer dan 60%. Vanuit de stad: waardering inzet middelen, online discussie en behoefte aan meer dialoog Uit de benchmark participatie blijkt de participanten inzet van digitale middelen hoog waarderen, helemaal als de gemeente actief deelneemt aan de discussie. Deelnemers aan U-aan-Z prezen de digitale aanpak, maar gaven ook aan meer dialoog met de gemeente op prijs te hebben gesteld, zowel tijdens als na de online discussie. De hoge waardering voor inzet van digitale middelen blijkt ook uit het onafhankelijk onderzoek naar het online stadsdebat over het Dynamisch Stedelijk Masterplan door 4Motion. Maar liefst 25% van de deelnemers deed voor het eerst mee aan een dergelijk traject en 98% wil dit vaker gaan doen, zo blijkt uit dit onderzoek. 6

7 Vanuit de organisatie: behoefte aan meer functionaliteiten ineen Uit de evaluatie van Bestuursinformatie en gesprekken met onze huisleverancier van tools, SCI, is gebleken dat SCI met name enkelvoudige tools aanbiedt. De meeste participatietrajecten vragen om meer functionaliteiten ineen die bovendien nog eens op verschillende momenten kunnen worden ingezet: arrangementen van tools, bijvoorbeeld op een platform/website. SCI kan op dit moment deze arrangementen niet leveren. Uit de evaluatie blijkt dat er bij projectleiders behoefte bestaat aan middelen die debat mogelijk maken, een goede en beveiligde mogelijkheid tot stemmen aanbieden (dus niet meermaals kunnen stemmen) en een ruimtelijke component in zich hebben (bijvoorbeeld driedimensionaal of met (wijk)kaarten). Ze zijn over het algemeen tevreden over de arrangementen die dit leveren en die van buiten zijn ingekocht. Vanuit de organisatie: behoefte aan professionalisering van aanpak e-participatie en social media Medewerkers geven aan behoefte te hebben aan professionalisering van de aanpak. Allereerst gaat het om een behoefte aan basisinformatie: bijvoorbeeld over welk instrument je het beste op welk moment kunt gebruiken. Wanneer kies je voor eigen middelen in en wanneer sluit je aan bij bestaande social media platforms. En hoe zet je social media in bij participatie; welk middel is geschikt voor welk participatietraject? Ook bestaat er behoefte aan handvatten om overzicht te krijgen en te houden op de innovatieve ontwikkelingen op dit gebied. Serious Gaming een serious participatiemiddel? Utrecht is de Dutch Gamestad bij uitstek: geeft onderdak aan de Dutch Gamegarden en veel grote en kleine innovatieve gaming-bedrijven. Ook in de publieke sector worden games steeds vaker ingezet, meestal in voorlichtende of educatieve trajecten. Maar is dit medium ook geschikt om in te zetten bij participatietrajecten? De Utrecht Development Board pleitte onlangs voor inzet van serious gaming in besluitvormingsprocessen. Kan dat, hoe dan, en is dat wel betaalbaar? Het Expertise Centrum Games en Gamedesign van de Taskforce Innovation deed in opdracht van het Kenniscentrum participatie een eerste verkennend onderzoek naar de meerwaarde van games en play bij participatie. (zie bijlage) Interessant is met name het gegeven dat games (of eigenlijk play) een geschikt middel kunnen zijn om te experimenteren met de veranderende rol van overheid en bewoners in een participatieve democratie. Open data als te ontginnen gebied Open Data is voor de overheid en ook voor de gemeente Utrecht een te ontginnen gebied. Voor succesvolle participatie en het stimuleren van het zelforganiserend vermogen van de stad is het delen van informatie van eminent belang. Immers participatie en zelforganisatie beginnen met toegang tot relevante informatie. Open data stellen Utrechters in staat om zelf conclusies te trekken op basis van overheidsdata én om zelf toepassingen te maken die aansluiten bij de behoeften en belangen van de stad, wijk en buurt. Daarmee hebben open data ook veel te bieden aan ondernemers, creatieve sector en kennis- en maatschappelijke instellingen in de stad. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de markt voor open data in de Europese Unie een potentiële waarde van 27 miljard heeft. Voor Utrecht is deze berekening niet gemaakt, maar inmiddels wordt wel aangenomen dat open data naast transparantie, nieuwe kennis, diensten en producten ook financiële voordelen kunnen opleveren. 7

8 2.3 Voorstel voor aanpak via vijf sporen Om de versterking van de participatieve lokale democratie ook digitaal te ondersteunen stellen we in dit rapport voor volgens vijf sporen te werken: - basispakket e-participatiemiddelen - Utrechtse aanpak social media - participatieportal op utrecht.nl - serious gaming - open data De eerste twee sporen: het basispakket e-participatie en de Utrechtse aanpak social media zijn handvatten voor medewerkers van de gemeente Utrecht om digitale participatie in te passen in het dagelijkse werk. De te ontwikkelen participatieportal op utrecht.nl is bij uitstek een middel voor de bewoners om in een vroeg stadium geïnformeerd en betrokken te zijn over plannen in de buurt en om zelf te laten weten wat er nog meer gaande is in de buurt. Het spoor Serious gaming experimenteert met de veranderende rollen van gemeente en participanten in een lokale participatieve democratie. Het vijfde spoor Open data is strikt genomen een ander project, maar is zo verstrengeld met digitale participatie in het algemeen en met de participatieportal in het bijzonder, dat het van groot belang is dat beide projecten tegelijk met elkaar oplopen en elkaar zo versterken. 8

9 2 De vijf sporen naar digitale participatie Spoor 1: Basispakket e-participatie Waarom een basispakket? Het basispakket e-participatie is een handvat voor medewerkers van de gemeente Utrecht om digitale participatie in te passen in het dagelijkse werk. Met een basispakket aan e- participatiemiddelen voorkomen we dat verschillende organisatieonderdelen bij de uitvoering van een participatietraject zelf de gewenste applicaties moeten aanschaffen. De totale kosten voor uitvoering van participatietrajecten kunnen daarom met een basispakket vele malen lager uitvallen. Bovendien wordt met een dergelijk basispakket kennis en ervaring gemeentebreed gebundeld en verder ontwikkeld. Van essentieel belang is dat er ruimte blijft voor maatwerkinvulling bij ontwerp en uitvoering van een participatietraject. Extern of intern? Uit de evaluatie van Bestuursinformatie en gesprekken met onze huisleverancier van tools, SCI, is gebleken dat SCI met name enkelvoudige tools aanbiedt. Het gaat om functionaliteiten als bijvoorbeeld een forum, een formulier, een poll. De meeste participatietrajecten vragen om meer functionaliteiten ineen die bovendien nog eens op verschillende momenten kunnen worden ingezet: arrangementen van tools, bijvoorbeeld op een platform/website. SCI kan op dit moment deze arrangementen niet leveren. Projectleiders zijn over het algemeen tevreden over de arrangementen die dit leveren en die van buiten zijn ingekocht. Dit betekent dat er voor de samenstelling van het basispakket geen standaard functionaliteit aanwezig is. Daarom doen we in dit rapport een voorstel om gebruik te maken van nieuwe arrangementen. Wellicht dat de overgang naar een ander CMS (TYPO3) nieuwe mogelijkheden biedt om binnen de organisatie en dus binnen utrecht.nl dergelijke arangementen aan te bieden. Het voorstel voor dit basispakket e-participatie gaat dan ook gepaard met het voorstel dat SCI de ontwikkeling en uitvoering van het basispakket de komende tweeenhalf jaar volgt en in 2014 een onderzoek uitvoert naar de wensen en mogelijkheden en kosten van de ontwikkeling van dergelijk arrangementen in het nieuwe CMS. Voorstel voor een basispakket Op basis van de ambities over en behoefte aan digitale participatie komen we tot het volgende voorstel voor een basispakket e-participatie voor de komende twee jaar. 1. Bewonerspanel Bestuursinformatie: : voor significante informatie over de stad en e buurt Participatiedoelstelling: beter aansluiten bij de belangen en behoeften van stad en buurt. Participatieniveau: raadplegen Groot bereik: 4200 participanten. Individuele manier van raadplegen. Significante informatie voor gemeentelijke organisatie bij ontwikkelen van beleid. Geen transparantie tijdens traject, geen dialoog 2. Onze Wijk: voor belangen in beeld, discussie en draagvlakmeting 9

10 Participatiedoelstelling: beter aansluiten bij de belangen en behoeften van stad en buurt, transparantere en meer open manier van besluitvorming Participatieniveau: raadplegen, beslissen Groot bereik: 20%-60% Geschikt voor kleinere projecten. Geschikt voor draagvlakmeting. Niet geschikt voor complexe trajecten Transparante manier van raadplegen, dialoog mogelijk 3. Participatietool voor crowdsourcing en cocreatie Participatiedoelstelling: kennis en kunde van de stad beter te benutten; co-creatie mogelijk maken. Participatieniveau: raadplegen, co-productie Groot bereik mogelijk Geschikt voor grote en kleine groepen Geschikt voor complexe trajecten; verschillende fasen in een traject Transparante manier van raadplegen, dialoog en co-creatie mogelijk Niet geschikt voor draagvlakmeting Niet geschikt voor significante informatie Voor de ontwikkeling van deze tool zijn drie voorstellen in de maak van: - Politiek Online Politiek Online heeft voor de gemeente Utrecht in 2011 het crowdsourcetraject Dynamisch Stedelijk masterplan ontworpen en uitgevoerd. Zij maakten voor Arnhem een participatietool voor alles: - Social Impact Social Impact heeft voor de gemeente Utrecht het participatietraject Vernieuwend welzijn ontworpen. Zij ontwerpen in 2012 in opdracht van KING een co-creatie tool voor gemeenten - METT Businesscase Zie bijlage 10

11 Spoor 2: Utrechtse aanpak social media Het gebruik van social media mag groeien, zoveel is duidelijk. We willen er meer ervaring mee opdoen, met wanneer en hoe je social media inzet. Dit vraagt om een open structuur van loslaten en experimenteren, waarin initiatieven (mogen) ontstaan. Juist bij social media geldt dat het 'in het werkveld' gedaan moet worden: daar ontstaan de ideeën en initiatieven. De Utrechtse aanpak social media (zie bijlage) is een van de handvatten voor medewerkers van de gemeente Utrecht om digitale participatie in te passen in het dagelijkse werk. In vijf adviezen en vijf werkafspraken beschrijven we hoe we als gemeente en als medewerker social media goed kunnen inzetten. Om de inzet van social media in Utrecht verder te brengen, voeren we vijf pilots uit. Vijf adviezen 1. Ken de Utrechtse gedragscode en de gemeentelijke kernwaarden. 2. Scherp: maak duidelijk namens wie je spreekt. 3. Wendbaar: gebruik de kennis die je opdoet. 4. Open: luister naar anderen en naar je doelgroep. 5. Betrouwbaar: vergeet niet, Google onthoudt alles. Vijf werkafspraken 1. We zetten social media gericht in. 2. Als we social media inzetten, zorgen we voor goed beheer. 3. We zijn één gemeente, ook op de social media. 4. De website vervult een centrale rol. 5. We bieden de mogelijkheid om onze aanwezigheid te verifiëren. Vijf pilots 1. Webcare 2. Monitoren en luisteren. 3. Social media en de kracht van de stad 4. Werkwijze per platform 5. Crisiscommunicatie 11

12 Spoor 3: Participatieportal op Utrecht.nl Bij een gemeente die met inzet van digitale middelen de participatieve democratie ondersteunt past een gemeentelijke website waarmee Utrechters goed geïnformeerd de dialoog met ons en anderen kunnen aangaan over de plannen die hen raken. Een site ook waarmee we stad en buurt instrumenten in handen geven om elkaar steeds gemakkelijker te vinden, zaken ook zelf ter hand nemen en om al dan niet een beroep kunnen doen op de gemeente om een bijdrage te leveren. Om te kunnen voorzien in deze behoefte, werken we in dit spoor aan een participatieportal op de gemeentelijke website utrecht.nl. Deze portal maakt onderdeel uit van de nieuwe site die volgens planning eind 2013 live gaat. Een lightversie van deze portal gaat al eerder live, nl. in het najaar van Een portal ter versterking van de participatieve democratie in een netwerksamenleving ziet er heel anders uit dan de huidige site waarin de behoefte van de overheid om zich te legitimeren centraal staat. De nieuwe portal sluit aan bij de behoeften en belangen van bewoners van Utrecht om te weten wat er in hun buurt speelt, om het gesprek te kunnen voeren over de plannen van de gemeente in hun buurt en eigen initiatieven te kunnen delen en versterken. De nieuwe portal maakt daarbij op een slimme manier gebruik van de informatie die in de gemeentelijke organisatie en de stad aanwezig is. We verknopen data uit verschillende onderdelen van de gemeente én daarbuiten en tonen die op een aansprekende manier op de portal, via een kaartinterface. Spoor 4 Serious gaming Het spoor Serious gaming experimenteert met de veranderende rollen van gemeente en participanten in een lokale participatieve democratie. In games zijn de gebruikers niet langer ontvangers, maar worden ze aangesproken als actoren. De verhouding overheid bewoners kan op een andere manier worden vormgegeven nl die in de vorm van een spelleider en spelers. Bovendien zijn games in staat om mensen op een speelse, pakkende, wervende manier te laten omgaan met inhoud of processen zonder dat het als saai, zielloos of bureaucratisch wordt ervaren. De manieren waarop we met games inzicht te verschaffen in de veranderende rollen van overheid en bewoners werken we in dit spoor verder uit samen met de Hogeschool voor de Kunsten. In het verlengde hiervan ontwikkelen we een game voor de nieuwe participatieportal, over de mogelijkheden invloed uit te oefenen in Utrecht. Spoor 5: Open data Open Data is voor de overheid en ook voor de gemeente Utrecht een te ontginnen gebied met veel mogelijkheden. Binnen het project Open Data dat loopt tot eind 2012 zijn we begonnen met het creëren van draagvlak en kennis over de toepassingsmogelijkheden en meerwaarde van Open Data voor Utrecht. We delen kennis in workshops binnen en buiten de gemeentelijke organisatie, gaan ambtelijk en bestuurlijk de dialoog aan met kennispartners in de stad en voeren een aantal pilots uit op het gebied van duurzaamheid, bereikbaarheid en openbare ruimte. Hiermee krijgen we beter zicht op de randvoorwaarden voor toepassing van Open Data in Utrecht. 12

13 4 Beheersaspecten 1 organisatie Basispakket e-participatiemiddelen Succesvol inzetten van digitale middelen bij participatie begint bij goede ondersteuning van de projectleiders. De ondersteuning voor het basispakket e-participatiemiddelen bestaat uit drie delen: 1) beleidsvormend en advies rondom gebruik van de participatiemiddelen (participatie) 2) communicatie-advies rondom de inzet participatiemiddelen (communicatie) 3) coördinerend functioneel beheer (SCI) Dat betekent dat we de organisatie en daarmee eigenaarschap van een basispakket e-participatie onderbrengen bij het kenniscentrum Participatie en het coördinerend functioneel beheer bij het cluster werkpleksystemen van het SCI. Utrechtse aanpak Social Media Het communicatiebureau is eigenaar van de Utrechtse aanpak Social Media. Het Communicatiebureau is hierin beleidsvormend en adviserend. In de praktijk werken zij hierin nauw samen met het programma Publieksdienstverlening en het kenniscentrum Participatie. Participatieportal De participatieportal is onderdeel van en valt organisatorisch onder het project Digitaal Kanaal en valt daarmee onder verantwoordelijkheid van de directeur Publieksdienstverlening. Inhoudelijk ligt de aansturing hiervan bij de Redactieraad Participatie i.o. die wordt aangestuurd door het kenniscentrum Participatie. Serious gaming Tijdelijk project ondergebracht bij kenniscentrum Participatie. Open data Het project open data wordt uitgevoerd door Bestuursinformatie. Innovatie, training en scholing Digitale middelen zijn maar instrumenten; participatie daarentegen is géén instrumentarium. Het is onderdeel van ons professionele houding en gedrag. Omgaan met digitale middelen is dat ook. Dat betekent dat we naast het ondersteunen van projectleiders bij de inzet van digitale middelen moeten inzetten op: - meer expertise en bewustzijn bij de medewerkers, zodat (digitale) participatie geen trucje is maar onderdeel van het DNA van onze organisatie. - het volgen van innovatieve ontwikkelingen op het gebied van digitale participatie, en deze vertalen naar de Utrechtse lokale situatie om zonodig in te zetten in de dagelijkse participatiepraktijk. 2 kwaliteit Kwaliteit van de vijf sporen definiëren we allereerst in termen van belangen en behoeften van Utrechtse bewoners. Daarnaast moet ook de interne organisatie er mee uit de voeten kunnen. 13

14 3 planning en producten Basispakket Basispakket Basispakket Social Media Gaming Participatieportal Besluitvorming Bewonerspanel Crowdsource/cocreatie Beveiligd stemmen vooronderzoek vooronderzoek vooronderzoek vooronderzoek verkennend onderzoek 1-apr voorstel in basispakket Voorstel in basispakket + ontwikkeling voorstel in basispakket voorstel Utrechtse Aanpak rapport Schetsontwerp klaar Naar CIO 5 april staf Participatie Vergelijkend onderzoek inhoudelijk + technisch: Tool Politiek Online Tool METT Tool Social Impact uitvoering pilots webcare, monitoring en kracht van de stad SCI: - plan van aanpak uitvoering incl inventarisatie - data achterkant - knelpunten + oplossingsrichtingen 12 april schetsontwerpen utrecht.nl in staf PDIC 1 juni Keuze voorstel tool naar CIO Plan van aanpak incl Inventarisatie naar CIO Raad samen met Ontwikkeling tool uitvoering pilots algemeen verhaal particpatie 31 okt Online Online Participatiegame voor portal lightversie op huidig utrecht.nl uitvoering pilots Nieuwe site + content Resultaten onderzoek SCI naar integreren basispakket in TYPO3 14

15 4 financiën Financiën iën Digitale Participatie Capaciteit Basispakket e-participatie Evaluatie IP-ICT ICT aanschaf tool IP-ICT ICT PP io Diensten, SCI, BI, Com aanschaf tool DW Social Media Webcare pilot PDV Webcare tool def DW/Com Monitoren Com, PDV (trainees), PP io Diensten Werkwijze per platform DW Kracht van de stad Participatieportal Schetsontwerp DW Ontwerp Lightversie IP-ICT ICT Ontwerp def. versie def ontwerp t PP io Diensten, Com., SCI Serious gaming Onderzoek meerwaarde 0 ECG/HKU Project HKU Play en veranderende rollen PP io Diensten, Com., SCI Participatiegame op participatieportal IP-ICT ICT Open Data Open Data IP-ICT ICT IP-ICT ICT BI io PP, SCI 15

Versterking en verbreding van participatie in Utrecht

Versterking en verbreding van participatie in Utrecht Versterking en verbreding van participatie in Utrecht Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Versterking van participatie 2 1.1 Stand van zaken huidige participatieaanpak 2 1.2 Digitalisering 3 1.3 Wat vraagt

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Participatie en social media. Futurawonen. Politiek Online Prinses Mariestraat 36 2514 KG Den Haag T: 070 362 97 97 F: 070 345 45 41

Participatie en social media. Futurawonen. Politiek Online Prinses Mariestraat 36 2514 KG Den Haag T: 070 362 97 97 F: 070 345 45 41 Participatie en social media Politiek Online Prinses Mariestraat 36 2514 KG Den Haag T: 070 362 97 97 F: 070 345 45 41 Futurawonen E: info@politiekonline.nl www.politiekonline.nl 21 april 2011 1 Inhoud

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

De Utrechtse Participatiestandaard

De Utrechtse Participatiestandaard De Utrechtse Participatiestandaard Participatie leidt tot betere projecten, betere afwegingen en besluitvorming en tot meer draagvlak. Bij ieder project is de vraag aan de orde wanneer en in welke mate

Nadere informatie

Burgerparticipatie in Alkmaar. Gemeente Alkmaar

Burgerparticipatie in Alkmaar. Gemeente Alkmaar Burgerparticipatie in Alkmaar Gemeente Alkmaar 1 Burgerparticipatie in Alkmaar Aanleiding en ambitie In het kader van het programma Harmonisatie is ook het burgerparticipatiebeleid opnieuw bekeken. Voor

Nadere informatie

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL RAADSVOORSTEL Registr.nr. 1423468 R.nr. 52.1 Datum besluit B&W 6juni 2016 Portefeuillehouder J. Versluijs Raadsvoorstel over de evaluatie van participatie Vlaardingen, 6juni 2016 Aan de gemeenteraad. Aanleiding

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

De interne communicatieadviseur

De interne communicatieadviseur De interne communicatieadviseur Dit zijn de kenmerken van een complex Verschillende ideeën Kleine wijzigingen kunnen grote gevolgen hebben Beweeglijke doelen Het pad ontrolt zich met iedere stap??? Geen

Nadere informatie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie Masterplan Recreatie & Toerisme Consulterende Startnotitie Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Waarom hebben we het hierover? 3 1.2 Opdrachtformulering 3 2 Het proces van het Masterplan Recreatie & Toerisme

Nadere informatie

Benchmark Burgerparticipatie

Benchmark Burgerparticipatie Benchmark Burgerparticipatie meten, vergelijken, leren en ontwikkelen Jaarbijeenkomst 18 juni 2012 13.00 tot 17.30 uur Stadhuis, gemeente Almere hein albeda Jaarrapport De 11 deelnemende gemeenten in beeld

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Status: concept Bestuurlijk opdrachtgever: Drs J.F.N. Cornelisse Ambtelijk opdrachtgever: Drs H.J. Beumer Ambtelijk opdrachtnemer: Drs M.M.H. de Boer Datum 17-03-2010

Nadere informatie

Visualisaties, serious gaming en E participatie in MIRT projecten. Hans Gispen en Aad van den Burg Presentatie platfombijeenkomst 28 oktober 2014

Visualisaties, serious gaming en E participatie in MIRT projecten. Hans Gispen en Aad van den Burg Presentatie platfombijeenkomst 28 oktober 2014 Visualisaties, serious gaming en E participatie in MIRT projecten Hans Gispen en Aad van den Burg Presentatie platfombijeenkomst 28 oktober 2014 2 Korte terugblik symposium Gebruik van visualisaties en

Nadere informatie

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015 Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland De aftrap Op heeft JSO met u de aftrap gegeven van het programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid- Holland. Het programma voorziet in

Nadere informatie

VERTREKPUNT AAN DE SLAG PLANNING OVER 2 JAAR

VERTREKPUNT AAN DE SLAG PLANNING OVER 2 JAAR Mee DENK WERK SCHRIJF LEEF MEE MET DOE SPEEL KIJK CHAT PRAAT LEIDEN met Leiden Plan van aanpak publieksparticipatie 2013-2015 AANLEIDING VISIE UITGANGSPUNTEN PLAN VAN AANPAK AANLEIDING De gemeente Leiden

Nadere informatie

SBC/1564221 Bestuur en Samenleving Pilot discussieplatform Argu - Motie Burger Beslist Mee 2

SBC/1564221 Bestuur en Samenleving Pilot discussieplatform Argu - Motie Burger Beslist Mee 2 DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum Ons kenmerk Begrotingsprogramma Betreft 2 februari 2016 SBC/1564221 Bestuur en Samenleving Pilot discussieplatform

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Bewonersparticipatie: de rode draad in ons werk!

Bewonersparticipatie: de rode draad in ons werk! NOTA BEWONERSPARTICIPATIE GEMEENTE BEST Bewonersparticipatie: de rode draad in ons werk! Refnummer: INT12-0110 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Waarom bewonersparticipatie? 3 3. Maatwerk 4 4. Kaders Best

Nadere informatie

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie.

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. RadarGroep Gemeenschapstuinen Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. Bureau voor sociale vraagstukken Wie zaait zal oogsten is een veelgehoord gezegde.

Nadere informatie

plan van aanpak opschaling e- health

plan van aanpak opschaling e- health plan van aanpak opschaling e- health Matthijs Jantzen Projectleider E-health GGz Centraal even voorstellen Historicus Informatiemanager Webmaster Stafmedewerker historie e-health GGz Centraal 2008 eerste

Nadere informatie

Voor het Huis voor democratie en rechtsstaat wordt geëxperimenteerd met proeftuinen

Voor het Huis voor democratie en rechtsstaat wordt geëxperimenteerd met proeftuinen Voor het Huis voor democratie en rechtsstaat wordt geëxperimenteerd met proeftuinen Het Huis voor democratie en rechtsstaat is een nog op te richten instelling. Het Huis wil kennis van burgers over onze

Nadere informatie

elimineer De Burger!

elimineer De Burger! elimineer De Burger! (tegenover de Tweede Kamer in Den Haag) When the winds of change are blowing some people are building shelters, while others are building windmills (Chinees gezegde) Compactere overheid,

Nadere informatie

Kaders voor burgerparticipatie

Kaders voor burgerparticipatie voor burgerparticipatie 1 Inhoud Pagina Hoofdstuk 3 1. Inleiding 1.1 Doel van deze notitie 1.2 Opbouw van deze notitie 4 2. Algemeen 2.1 Twee niveaus: uitvoering en meedenken over beleid 2.2 Tweerichtingsverkeer

Nadere informatie

Nieuw beleid bewegen en sporten Schiedam. VSG Kennisdag. Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond...

Nieuw beleid bewegen en sporten Schiedam. VSG Kennisdag. Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond... Nieuw beleid bewegen en sporten Schiedam VSG Kennisdag 16 februari 2017 Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond......gebruik vervolgens onderstaande tool om uw foto op maat

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

BoZ! Bewoners op Zuid

BoZ! Bewoners op Zuid BoZ! Bewoners op Zuid Wie zijn wij? Noem ons de ambassadeurs of verbinders op Zuid. We zijn actieve bewoners en ondernemers die zich met plezier en naar eigen vermogen inzetten voor de gebieden IJsselmonde,

Nadere informatie

Presentatie dd 29/03/2007. Seminarie De gemeentelijke webstie Website stad Gent

Presentatie dd 29/03/2007. Seminarie De gemeentelijke webstie Website stad Gent Presentatie dd 29/03/2007 Seminarie De gemeentelijke webstie Website stad Gent Agenda 1. Waarom een nieuwe website? 2. Voorstelling nieuwe website 3. Het project 1. Fasering en sleuteldata 2. Projectstructuur

Nadere informatie

VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol]

VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol] VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol] Inleiding De vragenboom is een hulpmiddel om weloverwogen te bepalen of en in welke vorm interactief wordt gewerkt. Bij het aanbieden van de ingevulde vragenboom

Nadere informatie

Ambitiedocument Omgevingswet. Stadsronde

Ambitiedocument Omgevingswet. Stadsronde Ambitiedocument Omgevingswet Stadsronde 30-5-2017 Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit Procesaanpak Maastricht Ambitiedocument (januari - juni 2017) Hoe gaat de gemeente om met de bestuurlijke

Nadere informatie

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht 13.30 - Opening danielle@digitalestedenagenda.nl h.haveman@enschede.nl www.twitter.com/dezorgendestad 1 Digitale

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 13.0010 Rv. nr.: 13.0010 B en W-besluit d.d.: 22-1-2012 B en W-besluit nr.: 13.0026 Naam programma: Bereikbaarheid Onderwerp: Kredietaanvraag plankosten voor verkenning bereikbaarheid van

Nadere informatie

Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid

Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid 2015-2016 I. Inleiding Samenwerking, dialoog en vertrouwen Kwaliteitsvolle besluitvorming Uitbouw Departement Kanselarij en Bestuur Specifieke horizontale prioriteiten

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol?

Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol? Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol? Hanneke van Stokkom Munity Services Wij ontwikkelen en verbinden mensen in communities Mede oprichter mijnbuurtje.nl hanneke@munityservices.nl

Nadere informatie

Samen met leden beleid maken, we doen toch niets anders? Co-creatie versterkt het draagvlak. Adviezen, tips en regels.

Samen met leden beleid maken, we doen toch niets anders? Co-creatie versterkt het draagvlak. Adviezen, tips en regels. 06 Samen met leden beleid maken, we doen toch niets anders? Co-creatie versterkt het draagvlak. Adviezen, tips en regels. tekst: Erik van co- Laar en Therèse van t Westende-de Bijl 26 vm juni 2013 creatie

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf?

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? Plannen gemaakt? Met hulp van de standaardaanpak ImpactAnalyse in de Zorg kom je verder! Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? IMPACT? de ZORG? STANDAARD AANPAK 1 Inpassen

Nadere informatie

Beantwoording art.39 vragen fractie GroenLinks inzake bewonersparticipatie

Beantwoording art.39 vragen fractie GroenLinks inzake bewonersparticipatie Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording art.39 vragen fractie GroenLinks inzake bewonersparticipatie Programma Stedelijke ontwikkeling BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De

Nadere informatie

Onze Trainingen en Diensten

Onze Trainingen en Diensten KED-Quest Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen zich

Nadere informatie

Naar een nieuwe website voor het Alfa-college. April, 2011

Naar een nieuwe website voor het Alfa-college. April, 2011 Naar een nieuwe website voor het Alfa-college April, 2011 Wie zijn we? Waar zitten we? Wie zijn we? Portaal Bestuurder M&C Adviseur HRM Docent Student Anoniem Portaal Primair onderwijsproces Onderwijs

Nadere informatie

Nieuwsbrief Resultaten evaluatie

Nieuwsbrief Resultaten evaluatie Nieuwsbrief Resultaten evaluatie Toen het project 2030 werd gestart, is aan de gemeenteraad toegezegd dat na vier afgeronde en het project geëvalueerd zou worden. In april heeft het projectteam 2030 een

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

20-05-2014. Filmpje http://www.youtube.com/watch?v=9s3nzal hcc4 Casus. ICT of WMO. Warming up

20-05-2014. Filmpje http://www.youtube.com/watch?v=9s3nzal hcc4 Casus. ICT of WMO. Warming up Emmen Revisited van 1.0 naar 3.0! Perspectief Eigenaarschap Wie regisseert wie? ER 3.0 en 4.0? Simon Henk Luimstra s.luimstra@emmen.nl Warming up Filmpje http://www.youtube.com/watch?v=9s3nzal hcc4 Casus

Nadere informatie

Wijkraad Lent - Rekenkamer Nijmegen

Wijkraad Lent - Rekenkamer Nijmegen Wijkraad Lent - Rekenkamer Nijmegen Hieronder een eerste en tweede reactie van de Rekenkamer. 1 Bijlage: Ambitiedocument Burgerparticipatie met bijbehorende Verordening te downloaden via deze link. Eerste

Nadere informatie

Trendopedia Web 2.0 in organisaties

Trendopedia Web 2.0 in organisaties Trendopedia Web 2.0 in organisaties Mariëlle Nijsten, Menno Manschot Web 2.0 revolutie op internet Web 2.0 is interactieve webtechnologie die de wisdom of the crowds aanboort Voorbeelden: forum blog wiki

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming Spoorboekje Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming maart 2014 november 2014 Inleiding De gemeenteraad heeft op 29 oktober 2013 het

Nadere informatie

Plan van Aanpak. en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016

Plan van Aanpak. <naam school> en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 Plan van Aanpak en samen op weg Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 De Expeditie Er gaan 85 docenten samen op pad. Doel: De docenten en leerlingen ervaren dat de inzet van ICT een meerwaarde

Nadere informatie

ons kenmerk FLO/U Lbr. 12/051

ons kenmerk FLO/U Lbr. 12/051 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Voortgang samenwerking in de afvalwaterketen uw kenmerk ons kenmerk FLO/U201200597 Lbr. 12/051 bijlage(n)

Nadere informatie

Implementatie EduArte, Onderwijscatalogus (uitfasering eigen applicatie T&S)

Implementatie EduArte, Onderwijscatalogus (uitfasering eigen applicatie T&S) Implementatie EduArte, Onderwijscatalogus (uitfasering eigen applicatie T&S) Roland Baks Harm Deiman 2 oktober 2015 1 Agenda Even voorstellen Vaststellen vragen - accenten presentatie Toelichting Discussie

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie Mr Roger VAN BOXTEL, Minister of City Management and Integration, Netherlands Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie 21-22 mei 2001 Enkel gesproken tekst geldt Tweede

Nadere informatie

003. Beleidsnota "Internationale Samenwerking", schakelen naar een hogere versnelling

003. Beleidsnota Internationale Samenwerking, schakelen naar een hogere versnelling 003. Beleidsnota "Internationale Samenwerking", schakelen naar een hogere versnelling Inhoudsopgave 003. Beleidsnota "Internationale Samenwerking", schakelen naar een hogere versnelling... 2 Raadsvoorstel

Nadere informatie

Stichting Cocreatie Culemborg opgericht bij notariskantoor Ton & Van den Broecke

Stichting Cocreatie Culemborg opgericht bij notariskantoor Ton & Van den Broecke StichtingCocreatieCulemborg ANBIinformatie versievanjuni2014 Heeftuvragenoverofnaaraanleidingvandeinformatieinditdocument (inclusiefbijlagen)?beldannaargerwinverschuur,telefoon0610405635. Ukuntookcontactopnemenviahetformulieropdesite.

Nadere informatie

Monoloog. Dialoog. Reactief. Co-actief. Gesloten. Open. Competitief. Collaboratief. Business. Klant. Massa productie.

Monoloog. Dialoog. Reactief. Co-actief. Gesloten. Open. Competitief. Collaboratief. Business. Klant. Massa productie. 20 januari 2011 Arnout de Vries User Empowerment en Participatie Strategieën (UEPS) Digitaal Bestuur Congres Monoloog Reactief Gesloten Competitief Business Massa productie Dialoog Co-actief Open Collaboratief

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Provero bijeenkomst. Utrecht, 15 november 2016 Ernst Koperdraat Jos Dolstra

Provero bijeenkomst. Utrecht, 15 november 2016 Ernst Koperdraat Jos Dolstra Provero bijeenkomst Utrecht, 15 november 2016 Ernst Koperdraat Jos Dolstra Doel Informeren Met elkaar verkennen van de strategie voor invoering van de Omgevingswet Vraag: hoe ver is uw organisatie? Hoe

Nadere informatie

Benchmark Burgerparticipatie Participatiemonitor

Benchmark Burgerparticipatie Participatiemonitor Benchmark Burgerparticipatie Participatiemonitor meten en vergelijken, leren en ontwikkelen Brochure 2012 Contact www.benchmarkburgerparticipatie.nl info@benchmarkburgerparticipatie.nl 020 5141 340 Aan

Nadere informatie

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Raadsnummer 15R6401 CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Inleiding Crowdfunding is een vorm van financiering voor projecten en ondernemingen. Een grote groep mensen legt een klein bedrag in om een project

Nadere informatie

Zo is Assen gestart met GIDS

Zo is Assen gestart met GIDS Gezond in... Assen Van links naar rechts: Nicoline Waanders, beleidsregisseur gemeente Assen Gerrit Stolte, beleidsspecialist o.a. sport en gezondheid Gemeente Assen Maria Jongsma, adviseur GIDS, Tinten

Nadere informatie

Kennisdag HAN Sociaal 2013

Kennisdag HAN Sociaal 2013 Kennisdag HAN Sociaal 2013 Praktijkkennis in de aanbieding! Martha van Biene Marion van Hattum 1 HAN Sociaal Bevorderen participatie door, voor en met kwetsbare burgers in de samenleving Meedenken, meedoen,

Nadere informatie

Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Gemeente Zaanstad. Juli 2017

Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Gemeente Zaanstad. Juli 2017 Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Gemeente Zaanstad Juli 2017 Aanleiding Zaanstad wil zo maatschappelijk verantwoord inkopen als mogelijk. De gemeente kijkt bij inkoop naar belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

Wat heeft het Provinciebestuur met de participatiesamenleving?

Wat heeft het Provinciebestuur met de participatiesamenleving? Wat heeft het Provinciebestuur met de participatiesamenleving? PlattelandsParlement Gelderland 2017 3 februari 2016 Ben van Essen Ben van Essen: even voorstellen Senior-strateeg provincie Limburg (tot

Nadere informatie

Dienst Stadsontwikkeling In DT Nee. Ambtenaar Bas Kranenborg In college

Dienst Stadsontwikkeling In DT Nee. Ambtenaar Bas Kranenborg In college Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer Datum Zaaknummer Datum 04-04-2012 Portefeuillehouder Leisink Vertrouwelijk nee Dienst Stadsontwikkeling In DT Ambtenaar Bas Kranenborg In college

Nadere informatie

JAARVERSLAG ozjt/samen 14 TwenTse samenwerking op het gebied van zorg en jeugdhulp. Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015

JAARVERSLAG ozjt/samen 14 TwenTse samenwerking op het gebied van zorg en jeugdhulp. Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015 Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015 2015 1 januari 28 januari 2015 februari maart 2015 start Organisatie Zorg en Jeugdhulp Twente OZJT/Samen 14 TWENTSE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ZORG EN JEUGDHULP PLEIN14

Nadere informatie

WS16. Werven via sociale media

WS16. Werven via sociale media WS16 Werven via sociale media @nadjads Nadja Desmet WS16 Werven via sociale media Inleiding / context Sociale media strategie - elementen Werven via sociale media: tips en inspiratie Werven via sociale

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Uitwerking en criteria aanjaagfonds Burgerparticipatie en uitwerking vijfde indicator burgerparticipatie Collegebesluit

Uitwerking en criteria aanjaagfonds Burgerparticipatie en uitwerking vijfde indicator burgerparticipatie Collegebesluit Uitwerking en criteria aanjaagfonds Burgerparticipatie en uitwerking vijfde indicator burgerparticipatie Collegebesluit 140311 22 Aanleiding De raad heeft bij de programmabegroting 2014 besloten om een

Nadere informatie

Veilige en verantwoorde medicatiezorg leveren?

Veilige en verantwoorde medicatiezorg leveren? Medicatieveiligheid in de langdurende zorg Veilige en verantwoorde medicatiezorg leveren? Vilans helpt mee Werken met medicatie is een risicovolle aangelegenheid. Een kleine lees- of schrijffout kan grote

Nadere informatie

ADVIESNOTA. Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd. Inleiding. Achtergrond Gezondheidsbevordering.

ADVIESNOTA. Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd. Inleiding. Achtergrond Gezondheidsbevordering. ADVIESNOTA Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd Inleiding Een gezonde jeugd. Dat is wat onze gemeente wil. Overgewicht onder jongeren vormt echter een bedreiging. Daarom is bestrijding

Nadere informatie

Voorstel Kennis te nemen van de communicatiestrategie van de gezamenlijke waterschappen en de ontwikkelde middelen corporate story en woordmerk.

Voorstel Kennis te nemen van de communicatiestrategie van de gezamenlijke waterschappen en de ontwikkelde middelen corporate story en woordmerk. Aan het dagelijks bestuur Datum: 11-02-2014 Onderwerp: Landelijke communicatiestrategie waterschappen Voorstel Kennis te nemen van de communicatiestrategie van de gezamenlijke waterschappen en de ontwikkelde

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Samenwerken met omgevingsdiensten? Richting goed opdrachtgeverschap. Training

Kennis van de Overheid. Samenwerken met omgevingsdiensten? Richting goed opdrachtgeverschap. Training Kennis van de Overheid Samenwerken met omgevingsdiensten? Training Inleiding Herkent u zich in de worsteling met uw rol als opdrachtgever van de omgevingsdienst? Gemeenten en provincies zijn immers zowel

Nadere informatie

Social media monitoring & webcare

Social media monitoring & webcare Social media monitoring & webcare Over mij Anne-Frank Dekker Sinds 2001 actief in online Online marketeer / Social media adviseur Webrichtlijnen 2 gecertificeerd Google Analytics Professional Even voorstellen

Nadere informatie

Wij, de overheid - samenvatting

Wij, de overheid - samenvatting Wij, de overheid - samenvatting Inleiding: de complexe overheid Overal waar een grens wordt gelegd, ontstaat behoefte aan samenwerking en kennisuitwisseling over die grens heen, binnen organisaties, tussen

Nadere informatie

Whitepaper: samenwerking communicatie en participatie

Whitepaper: samenwerking communicatie en participatie Publieksparticipatie Whitepaper: samenwerking communicatie en participatie Waarom een whitepaper? Participatie- en communicatieadviseurs ondervinden over en weer dat er onduidelijkheid is over de doelen

Nadere informatie

Plan van aanpak social return. Gemeente Gouda

Plan van aanpak social return. Gemeente Gouda Plan van aanpak social return Gemeente Gouda Doelstelling: Het doel van het Plan van aanpak social return (SR) is om het aantal inwoners dat via SR aan het werk komt ten minstens te verdubbelen. Dat betekent

Nadere informatie

Communicatie/participatieplan

Communicatie/participatieplan Bijlage 2 Communicatie/participatieplan 1. Omschrijving Het riool in het Engelse Werk, Dwarsakkers en Royenstein verkeert in slechte staat en moet worden vervangen. Ook moet het regenwater worden afgekoppeld

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Samenwerken aan LOB Jongeren beter toerusten voor het maken van passende keuzes in de eigen loopbaan door bewust

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving Breed Welzijn s-hertogenbosch Juvans Maatschappelijk Werk en Dienst verlening // Welzijn Divers //

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

COMMUNICATIE LAB WEST Nr. 2 #GEDEELDEBUURT

COMMUNICATIE LAB WEST Nr. 2 #GEDEELDEBUURT COMMUNICATIE LAB WEST Nr. 2 19.30 19.45 Korte terugkijk op 1 e LAB van 25 november 19.45 20.00 Rondje spontane pitches 20.00 20.15 Beeld van communicatiestrategie van stadsdeel West (door stadsdeel West)

Nadere informatie

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe Verslag Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe 18 februari 2015 WMO regio Drenthe Subregio Noord Midden Regionale Samenwerking Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Nadere informatie

PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016

PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016 PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016 Conform: De Langedijker werkwijze, Notitie interactief werken gemeente Langedijk op basis

Nadere informatie

Communicatie verenigingen KNVB 2014

Communicatie verenigingen KNVB 2014 1 Communicatie verenigingen KNVB 2014 1. Achtergrond van de notitie: veranderde rollen De kern van de bestuurlijke vernieuwing is het realiseren van een efficiëntere besluitvorming in het amateurvoetbal.

Nadere informatie

Gemeente Leusden. Bomenplan 2012-2021. Module E: Bomen en burgers

Gemeente Leusden. Bomenplan 2012-2021. Module E: Bomen en burgers Gemeente Leusden Bomenplan 2012-2021 Module E: Bomen en burgers Colofon Gemeente Leusden 't Erf 1 3831 NA LEUSDEN september 2011 Samenvatting Goede communicatie is een van de peilers van goed bomenbeleid.

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Delfts Doen! Delftenaren maken de stad

Delfts Doen! Delftenaren maken de stad Inhoud A Delfts Doen! Delftenaren maken de stad 1 Delfts Doen! Delftenaren maken de stad P lannen maken in de stad doe je niet alleen. Een goed initiatief vraagt samenwerking en afstemming met bewoners,

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries

Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries OVER-gemeenten, de samengevoegde serviceorganisatie van de gemeenten Wormerland en Oostzaan, is begin 2012 gestart met een webcareteam in het

Nadere informatie

Stand van zaken na 2,5 jaar Via B

Stand van zaken na 2,5 jaar Via B Stand van zaken na 2,5 jaar Via B De Raad heeft gevraagd om de stand van zaken en een overdrachtsdocument bij de behandeling van het rapport van de Rekenkamer Een lange adem. Met Verder Via B komt het

Nadere informatie

(Burger) participatie. De raad aan zet!? ZomerRaad Dinsdag 14 juli 2015 Tessa van den Berg

(Burger) participatie. De raad aan zet!? ZomerRaad Dinsdag 14 juli 2015 Tessa van den Berg (Burger) participatie De raad aan zet!? ZomerRaad Dinsdag 14 juli Tessa van den Berg AGENDA - Welke soorten en vormen van (burger)participatie zijn er? - Een korte theoretische introductie - Wat is en

Nadere informatie