Participatie 2.0 in 030

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Participatie 2.0 in 030"

Transcriptie

1 Participatie 2.0 in juli

2 Inhoudsopgave Inleiding 1. De projectopdracht e-participatie en social media 1 opdracht 2 uitvoering 3 opbouw rapport 2. Digitale participatie in ambities 2 stand van zaken 3 voorstel voor aanpak 3. De vijf sporen naar digitale participatie 1 basispakket e-participatie 2 aanpak social media 3 participatieportal op utrecht.nl 4 serious gaming 5 open data 4. Beheersaspecten 1 organisatie 2 kwaliteit 3 planning en producten 4 financien Bijlage 1: Evaluatie e-participatiemiddelen Bijlage 2: Businesscase basispakket e-participatie Bijlage 3: Utrechtse aanpak social media Bijlage 4: Participatieportal op utrecht.nl Bijlage 5: Verkennend onderzoek mogelijkheden serious gaming 2

3 Inleiding Bewonersparticipatie staat in Utrecht hoog op de politieke agenda. In het collegeprogramma Groen, Open en Sociaal spreekt het college van actief betrekken en benutten van mensen en organisaties in de stad bij het democratische beleids- en besluitvormingsproces. In Utrecht werken we bij het maken en realiseren van plannen in een vroeg stadium samen met inwoners, ondernemers en organisaties en gaan betekenisvolle en wederkerige verbindingen met de Utrechtse inwoners, organisaties, ondernemers en professionals aan. We noemen dit participatieve lokale democratie. In het collegeprogramma hebben we aangegeven de participatieve democratie te willen versterken door inzet van digitale middelen. We verwachten hierdoor meer dan voorheen gebruik te kunnen maken van de kennis en kunde van de stad bij het ontwikkelen van beleid. We koppelen daarvoor analoge middelen (zoals bijeenkomsten) aan digitale middelen (zoals crowdsourcing). Met de inzet van digitale middelen willen we óók vernieuwing in het denken te weeg brengen, nieuwe betrokkenen aanspreken en daarmee meer mensen laten meedoen aan het inhoudelijke debat. Ervaring met digitale participatiemiddelen is in Utrecht, evenals elders in het land, mondjesmaat aanwezig, terwijl de ambitie van het college verder reikt en digitale middelen niet meer weg te denken zijn uit het publieke debat. Een belangrijk deel van de publieke discussies vindt immers digitaal plaats. Contacten met bewoners en andere belanghebbenden verlopen in toenemende mate via het internet. Daarom ook is Participatie een van de zeven Actielijnen van het Investeringsprogramma modernisering processen en informatievoorzieningen Doel van het investeringsprogramma is de gemeentelijke ambities te verbinden met de daarbij behorende informatievoorzieningen. Om er zorg voor te dragen dat we in Utrecht de ambities rondom participatie kunnen behalen zijn in najaar 2011 binnen de Actielijn participatie de volgende twee projecten gestart: 1. vooronderzoek open data en 2. vooronderzoek e-participatie en social media. Deze nota geeft de resultaten weer van het project e-participatie en social media. Het college heeft de nota op 3 juli 2012 vastgesteld en daarmee ook de hier voorgestelde aanpak van digitale participatie in Utrecht volgens vijf sporen. 3

4 1 De projectopdracht e-participatie en social media 1.1 De opdracht Het Kenniscentrum Participatie van de gemeente Utrecht heeft van oktober 2011 tot maart 2012 in opdracht van de CIO het project e-participatie en social media uitgevoerd als onderdeel van de Actielijn Participatie uit het Investeringsprogramma modernisering processen en informatievoorzieningen Doel van het project was de bestaande ervaringen met digitale middelen in Utrecht in kaart te brengen, te evalueren, en op basis daarvan een voorstel te doen voor een structurele en betaalbare inzet van digitale participatiemiddelen in Utrecht. 1.2 De uitvoering In de periode oktober maart 2012 zijn in het kader van het project de volgende activiteiten ondernomen: In kaart brengen van inzet digitale participatiemiddelen in Utrecht (Kenniscentrum Participatie) Evaluatie-onderzoek naar gebruik van digitale middelen in Utrecht (Bestuursinformatie) Terugkoppeling evaluatie-onderzoek en verdere behoeften in beeld in expertmeeting e- participatie (Bestuursinformatie en Kenniscentrum) Verkenning van de mogelijkheden voor een integrale tool voor e-participatie (de tool voor alles). (Kenniscentrum i.s.m. Stadsontwikkeling, Communicatie, SCI) Onderzoek naar en opstellen van Utrechtse aanpak Social media met adviezen voor medewerkers en voorstel voor uitbouw van het gebruik van social media. (Communicatiebureau) Ontwikkelen van schetsontwerp voor een participatieportal op utrecht.nl (Kenniscentrum i.s.m. Communicatiebureau en ontwerpbureau Evident) Het Expertise Centrum Games en Gamedesign van de Taskforce Innovation deed in opdracht van het Kenniscentrum participatie een verkennend onderzoek naar de meerwaarde van games en play bij participatie Het Kenniscentrum Participatie heeft gesprekken gevoerd met projectmanagers e- participatie van de gemeenten Almere en Den Haag over de inzet van digitale middelen. Almere en Den Haag lopen gelijk op met Utrecht in uitvoering van de ambities meer digitale middelen in te zetten bij participatietrajecten. Den Haag gaat voor de zomer van start met een toolbox e-participatie. Almere werkt aan een nieuwe site waarin participatie en social media een belangrijke rol spelen. Afstemming over de opzet en uitvoering van het project is tot stand gekomen in nauw overleg met de gemeentebrede e-participatiegroep waarin Communicatie van alle diensten, Wijken en SCI zijn vertegenwoordigd. 4

5 1.3 Opbouw rapport In dit rapport schetsen we allereerst de Utrechtse ambitie voor digitale participatie. Daarna gaan we in op de stand van zaken en behoeften in Utrecht aan digitale middelen om in te zetten bij participatietrajecten. Op basis van deze ambities en behoeften komen we tot een voorstel voor een aanpak van digitale participatie in Utrecht via vijf sporen. 5

6 2 Digitale participatie in De Utrechtse ambities De Utrechtse samenleving is een snel veranderende en krachtige netwerksamenleving die om een moderne gemeente vraagt. Een gemeente die optimaal gebruik maakt van de kennis, kunde en innovatievermogen in de stad en die met inzet van digitale middelen de lokale democratie ondersteunt en versterkt. Dat betekent dat we digitaal extra instrumenten tot onze beschikking hebben om bewoners, ondernemers en organisaties in een vroeg stadium bij onze plannen te betrekken. Met de inzet van nieuwe middelen verwachten we óók vernieuwing in het denken te weeg te brengen, nieuwe betrokkenen aan te spreken en daarmee meer mensen te laten meedoen aan het inhoudelijke debat. Versterking van de lokale democratie met digitale middelen betekent ook dat we het zelforganiserend vermogen van de stad ondersteunen. Daarvoor willen we bewoners instrumenten in handen geven om elkáár steeds gemakkelijker te vinden, om zaken zelf ter hand te kunnen nemen, en daarbij als het nodig is een beroep te kunnen doen op de gemeente om samen op te trekken. 2.2 Stand van zaken en behoeften in kaart De afgelopen twee jaar is er in Utrecht een begin gemaakt met experimenteren met digitale participatiemiddelen. Het gaat om 12 verschillende middelen ingezet bij 12 verschillende participatietrajecten. Bestuursinformatie heeft deze middelen geëvalueerd door interviews met de projectleiders. Via de Benchmark participatie zijn een aantal van deze trajecten ook onderzocht op tevredenheid van participanten. De volgende conclusies uit deze twee onderzoeken zijn van belang voor de aanpak van digitale participatie in Utrecht. Groter bereik bij inzet digitale middelen Met de inzet van nieuwe middelen willen we grotere groepen mensen op een snelle manier bereiken. Dat dat in de praktijk ook zo werkt, blijkt uit de evaluatie. Het Dynamisch Stedelijk Masterplan, U-aan-Z, het Oude Houtensepad, en Bouwen aan Brieven waren trajecten met een groot bereik. Zo deden bij het online stadsdebat over het Dynamisch Stedelijk Masterplan ruim 3500 mensen mee, bij het crowdsourcetraject van U-aan-Z ruim 2000, en er waren 780 beoordelingen bij de wiki Bouwen aan Brieven dat is in absolute aantallen een factor 10 tot 100 x zo groot als de opkomst op een doorsnee bewonersavond. Bij kleinere projecten als het herinrichting Oude Houtensepad waar gestemd en gedebatteerd kon worden was het bereik meer dan 60%. Vanuit de stad: waardering inzet middelen, online discussie en behoefte aan meer dialoog Uit de benchmark participatie blijkt de participanten inzet van digitale middelen hoog waarderen, helemaal als de gemeente actief deelneemt aan de discussie. Deelnemers aan U-aan-Z prezen de digitale aanpak, maar gaven ook aan meer dialoog met de gemeente op prijs te hebben gesteld, zowel tijdens als na de online discussie. De hoge waardering voor inzet van digitale middelen blijkt ook uit het onafhankelijk onderzoek naar het online stadsdebat over het Dynamisch Stedelijk Masterplan door 4Motion. Maar liefst 25% van de deelnemers deed voor het eerst mee aan een dergelijk traject en 98% wil dit vaker gaan doen, zo blijkt uit dit onderzoek. 6

7 Vanuit de organisatie: behoefte aan meer functionaliteiten ineen Uit de evaluatie van Bestuursinformatie en gesprekken met onze huisleverancier van tools, SCI, is gebleken dat SCI met name enkelvoudige tools aanbiedt. De meeste participatietrajecten vragen om meer functionaliteiten ineen die bovendien nog eens op verschillende momenten kunnen worden ingezet: arrangementen van tools, bijvoorbeeld op een platform/website. SCI kan op dit moment deze arrangementen niet leveren. Uit de evaluatie blijkt dat er bij projectleiders behoefte bestaat aan middelen die debat mogelijk maken, een goede en beveiligde mogelijkheid tot stemmen aanbieden (dus niet meermaals kunnen stemmen) en een ruimtelijke component in zich hebben (bijvoorbeeld driedimensionaal of met (wijk)kaarten). Ze zijn over het algemeen tevreden over de arrangementen die dit leveren en die van buiten zijn ingekocht. Vanuit de organisatie: behoefte aan professionalisering van aanpak e-participatie en social media Medewerkers geven aan behoefte te hebben aan professionalisering van de aanpak. Allereerst gaat het om een behoefte aan basisinformatie: bijvoorbeeld over welk instrument je het beste op welk moment kunt gebruiken. Wanneer kies je voor eigen middelen in en wanneer sluit je aan bij bestaande social media platforms. En hoe zet je social media in bij participatie; welk middel is geschikt voor welk participatietraject? Ook bestaat er behoefte aan handvatten om overzicht te krijgen en te houden op de innovatieve ontwikkelingen op dit gebied. Serious Gaming een serious participatiemiddel? Utrecht is de Dutch Gamestad bij uitstek: geeft onderdak aan de Dutch Gamegarden en veel grote en kleine innovatieve gaming-bedrijven. Ook in de publieke sector worden games steeds vaker ingezet, meestal in voorlichtende of educatieve trajecten. Maar is dit medium ook geschikt om in te zetten bij participatietrajecten? De Utrecht Development Board pleitte onlangs voor inzet van serious gaming in besluitvormingsprocessen. Kan dat, hoe dan, en is dat wel betaalbaar? Het Expertise Centrum Games en Gamedesign van de Taskforce Innovation deed in opdracht van het Kenniscentrum participatie een eerste verkennend onderzoek naar de meerwaarde van games en play bij participatie. (zie bijlage) Interessant is met name het gegeven dat games (of eigenlijk play) een geschikt middel kunnen zijn om te experimenteren met de veranderende rol van overheid en bewoners in een participatieve democratie. Open data als te ontginnen gebied Open Data is voor de overheid en ook voor de gemeente Utrecht een te ontginnen gebied. Voor succesvolle participatie en het stimuleren van het zelforganiserend vermogen van de stad is het delen van informatie van eminent belang. Immers participatie en zelforganisatie beginnen met toegang tot relevante informatie. Open data stellen Utrechters in staat om zelf conclusies te trekken op basis van overheidsdata én om zelf toepassingen te maken die aansluiten bij de behoeften en belangen van de stad, wijk en buurt. Daarmee hebben open data ook veel te bieden aan ondernemers, creatieve sector en kennis- en maatschappelijke instellingen in de stad. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de markt voor open data in de Europese Unie een potentiële waarde van 27 miljard heeft. Voor Utrecht is deze berekening niet gemaakt, maar inmiddels wordt wel aangenomen dat open data naast transparantie, nieuwe kennis, diensten en producten ook financiële voordelen kunnen opleveren. 7

8 2.3 Voorstel voor aanpak via vijf sporen Om de versterking van de participatieve lokale democratie ook digitaal te ondersteunen stellen we in dit rapport voor volgens vijf sporen te werken: - basispakket e-participatiemiddelen - Utrechtse aanpak social media - participatieportal op utrecht.nl - serious gaming - open data De eerste twee sporen: het basispakket e-participatie en de Utrechtse aanpak social media zijn handvatten voor medewerkers van de gemeente Utrecht om digitale participatie in te passen in het dagelijkse werk. De te ontwikkelen participatieportal op utrecht.nl is bij uitstek een middel voor de bewoners om in een vroeg stadium geïnformeerd en betrokken te zijn over plannen in de buurt en om zelf te laten weten wat er nog meer gaande is in de buurt. Het spoor Serious gaming experimenteert met de veranderende rollen van gemeente en participanten in een lokale participatieve democratie. Het vijfde spoor Open data is strikt genomen een ander project, maar is zo verstrengeld met digitale participatie in het algemeen en met de participatieportal in het bijzonder, dat het van groot belang is dat beide projecten tegelijk met elkaar oplopen en elkaar zo versterken. 8

9 2 De vijf sporen naar digitale participatie Spoor 1: Basispakket e-participatie Waarom een basispakket? Het basispakket e-participatie is een handvat voor medewerkers van de gemeente Utrecht om digitale participatie in te passen in het dagelijkse werk. Met een basispakket aan e- participatiemiddelen voorkomen we dat verschillende organisatieonderdelen bij de uitvoering van een participatietraject zelf de gewenste applicaties moeten aanschaffen. De totale kosten voor uitvoering van participatietrajecten kunnen daarom met een basispakket vele malen lager uitvallen. Bovendien wordt met een dergelijk basispakket kennis en ervaring gemeentebreed gebundeld en verder ontwikkeld. Van essentieel belang is dat er ruimte blijft voor maatwerkinvulling bij ontwerp en uitvoering van een participatietraject. Extern of intern? Uit de evaluatie van Bestuursinformatie en gesprekken met onze huisleverancier van tools, SCI, is gebleken dat SCI met name enkelvoudige tools aanbiedt. Het gaat om functionaliteiten als bijvoorbeeld een forum, een formulier, een poll. De meeste participatietrajecten vragen om meer functionaliteiten ineen die bovendien nog eens op verschillende momenten kunnen worden ingezet: arrangementen van tools, bijvoorbeeld op een platform/website. SCI kan op dit moment deze arrangementen niet leveren. Projectleiders zijn over het algemeen tevreden over de arrangementen die dit leveren en die van buiten zijn ingekocht. Dit betekent dat er voor de samenstelling van het basispakket geen standaard functionaliteit aanwezig is. Daarom doen we in dit rapport een voorstel om gebruik te maken van nieuwe arrangementen. Wellicht dat de overgang naar een ander CMS (TYPO3) nieuwe mogelijkheden biedt om binnen de organisatie en dus binnen utrecht.nl dergelijke arangementen aan te bieden. Het voorstel voor dit basispakket e-participatie gaat dan ook gepaard met het voorstel dat SCI de ontwikkeling en uitvoering van het basispakket de komende tweeenhalf jaar volgt en in 2014 een onderzoek uitvoert naar de wensen en mogelijkheden en kosten van de ontwikkeling van dergelijk arrangementen in het nieuwe CMS. Voorstel voor een basispakket Op basis van de ambities over en behoefte aan digitale participatie komen we tot het volgende voorstel voor een basispakket e-participatie voor de komende twee jaar. 1. Bewonerspanel Bestuursinformatie: : voor significante informatie over de stad en e buurt Participatiedoelstelling: beter aansluiten bij de belangen en behoeften van stad en buurt. Participatieniveau: raadplegen Groot bereik: 4200 participanten. Individuele manier van raadplegen. Significante informatie voor gemeentelijke organisatie bij ontwikkelen van beleid. Geen transparantie tijdens traject, geen dialoog 2. Onze Wijk: voor belangen in beeld, discussie en draagvlakmeting 9

10 Participatiedoelstelling: beter aansluiten bij de belangen en behoeften van stad en buurt, transparantere en meer open manier van besluitvorming Participatieniveau: raadplegen, beslissen Groot bereik: 20%-60% Geschikt voor kleinere projecten. Geschikt voor draagvlakmeting. Niet geschikt voor complexe trajecten Transparante manier van raadplegen, dialoog mogelijk 3. Participatietool voor crowdsourcing en cocreatie Participatiedoelstelling: kennis en kunde van de stad beter te benutten; co-creatie mogelijk maken. Participatieniveau: raadplegen, co-productie Groot bereik mogelijk Geschikt voor grote en kleine groepen Geschikt voor complexe trajecten; verschillende fasen in een traject Transparante manier van raadplegen, dialoog en co-creatie mogelijk Niet geschikt voor draagvlakmeting Niet geschikt voor significante informatie Voor de ontwikkeling van deze tool zijn drie voorstellen in de maak van: - Politiek Online Politiek Online heeft voor de gemeente Utrecht in 2011 het crowdsourcetraject Dynamisch Stedelijk masterplan ontworpen en uitgevoerd. Zij maakten voor Arnhem een participatietool voor alles: - Social Impact Social Impact heeft voor de gemeente Utrecht het participatietraject Vernieuwend welzijn ontworpen. Zij ontwerpen in 2012 in opdracht van KING een co-creatie tool voor gemeenten - METT Businesscase Zie bijlage 10

11 Spoor 2: Utrechtse aanpak social media Het gebruik van social media mag groeien, zoveel is duidelijk. We willen er meer ervaring mee opdoen, met wanneer en hoe je social media inzet. Dit vraagt om een open structuur van loslaten en experimenteren, waarin initiatieven (mogen) ontstaan. Juist bij social media geldt dat het 'in het werkveld' gedaan moet worden: daar ontstaan de ideeën en initiatieven. De Utrechtse aanpak social media (zie bijlage) is een van de handvatten voor medewerkers van de gemeente Utrecht om digitale participatie in te passen in het dagelijkse werk. In vijf adviezen en vijf werkafspraken beschrijven we hoe we als gemeente en als medewerker social media goed kunnen inzetten. Om de inzet van social media in Utrecht verder te brengen, voeren we vijf pilots uit. Vijf adviezen 1. Ken de Utrechtse gedragscode en de gemeentelijke kernwaarden. 2. Scherp: maak duidelijk namens wie je spreekt. 3. Wendbaar: gebruik de kennis die je opdoet. 4. Open: luister naar anderen en naar je doelgroep. 5. Betrouwbaar: vergeet niet, Google onthoudt alles. Vijf werkafspraken 1. We zetten social media gericht in. 2. Als we social media inzetten, zorgen we voor goed beheer. 3. We zijn één gemeente, ook op de social media. 4. De website vervult een centrale rol. 5. We bieden de mogelijkheid om onze aanwezigheid te verifiëren. Vijf pilots 1. Webcare 2. Monitoren en luisteren. 3. Social media en de kracht van de stad 4. Werkwijze per platform 5. Crisiscommunicatie 11

12 Spoor 3: Participatieportal op Utrecht.nl Bij een gemeente die met inzet van digitale middelen de participatieve democratie ondersteunt past een gemeentelijke website waarmee Utrechters goed geïnformeerd de dialoog met ons en anderen kunnen aangaan over de plannen die hen raken. Een site ook waarmee we stad en buurt instrumenten in handen geven om elkaar steeds gemakkelijker te vinden, zaken ook zelf ter hand nemen en om al dan niet een beroep kunnen doen op de gemeente om een bijdrage te leveren. Om te kunnen voorzien in deze behoefte, werken we in dit spoor aan een participatieportal op de gemeentelijke website utrecht.nl. Deze portal maakt onderdeel uit van de nieuwe site die volgens planning eind 2013 live gaat. Een lightversie van deze portal gaat al eerder live, nl. in het najaar van Een portal ter versterking van de participatieve democratie in een netwerksamenleving ziet er heel anders uit dan de huidige site waarin de behoefte van de overheid om zich te legitimeren centraal staat. De nieuwe portal sluit aan bij de behoeften en belangen van bewoners van Utrecht om te weten wat er in hun buurt speelt, om het gesprek te kunnen voeren over de plannen van de gemeente in hun buurt en eigen initiatieven te kunnen delen en versterken. De nieuwe portal maakt daarbij op een slimme manier gebruik van de informatie die in de gemeentelijke organisatie en de stad aanwezig is. We verknopen data uit verschillende onderdelen van de gemeente én daarbuiten en tonen die op een aansprekende manier op de portal, via een kaartinterface. Spoor 4 Serious gaming Het spoor Serious gaming experimenteert met de veranderende rollen van gemeente en participanten in een lokale participatieve democratie. In games zijn de gebruikers niet langer ontvangers, maar worden ze aangesproken als actoren. De verhouding overheid bewoners kan op een andere manier worden vormgegeven nl die in de vorm van een spelleider en spelers. Bovendien zijn games in staat om mensen op een speelse, pakkende, wervende manier te laten omgaan met inhoud of processen zonder dat het als saai, zielloos of bureaucratisch wordt ervaren. De manieren waarop we met games inzicht te verschaffen in de veranderende rollen van overheid en bewoners werken we in dit spoor verder uit samen met de Hogeschool voor de Kunsten. In het verlengde hiervan ontwikkelen we een game voor de nieuwe participatieportal, over de mogelijkheden invloed uit te oefenen in Utrecht. Spoor 5: Open data Open Data is voor de overheid en ook voor de gemeente Utrecht een te ontginnen gebied met veel mogelijkheden. Binnen het project Open Data dat loopt tot eind 2012 zijn we begonnen met het creëren van draagvlak en kennis over de toepassingsmogelijkheden en meerwaarde van Open Data voor Utrecht. We delen kennis in workshops binnen en buiten de gemeentelijke organisatie, gaan ambtelijk en bestuurlijk de dialoog aan met kennispartners in de stad en voeren een aantal pilots uit op het gebied van duurzaamheid, bereikbaarheid en openbare ruimte. Hiermee krijgen we beter zicht op de randvoorwaarden voor toepassing van Open Data in Utrecht. 12

13 4 Beheersaspecten 1 organisatie Basispakket e-participatiemiddelen Succesvol inzetten van digitale middelen bij participatie begint bij goede ondersteuning van de projectleiders. De ondersteuning voor het basispakket e-participatiemiddelen bestaat uit drie delen: 1) beleidsvormend en advies rondom gebruik van de participatiemiddelen (participatie) 2) communicatie-advies rondom de inzet participatiemiddelen (communicatie) 3) coördinerend functioneel beheer (SCI) Dat betekent dat we de organisatie en daarmee eigenaarschap van een basispakket e-participatie onderbrengen bij het kenniscentrum Participatie en het coördinerend functioneel beheer bij het cluster werkpleksystemen van het SCI. Utrechtse aanpak Social Media Het communicatiebureau is eigenaar van de Utrechtse aanpak Social Media. Het Communicatiebureau is hierin beleidsvormend en adviserend. In de praktijk werken zij hierin nauw samen met het programma Publieksdienstverlening en het kenniscentrum Participatie. Participatieportal De participatieportal is onderdeel van en valt organisatorisch onder het project Digitaal Kanaal en valt daarmee onder verantwoordelijkheid van de directeur Publieksdienstverlening. Inhoudelijk ligt de aansturing hiervan bij de Redactieraad Participatie i.o. die wordt aangestuurd door het kenniscentrum Participatie. Serious gaming Tijdelijk project ondergebracht bij kenniscentrum Participatie. Open data Het project open data wordt uitgevoerd door Bestuursinformatie. Innovatie, training en scholing Digitale middelen zijn maar instrumenten; participatie daarentegen is géén instrumentarium. Het is onderdeel van ons professionele houding en gedrag. Omgaan met digitale middelen is dat ook. Dat betekent dat we naast het ondersteunen van projectleiders bij de inzet van digitale middelen moeten inzetten op: - meer expertise en bewustzijn bij de medewerkers, zodat (digitale) participatie geen trucje is maar onderdeel van het DNA van onze organisatie. - het volgen van innovatieve ontwikkelingen op het gebied van digitale participatie, en deze vertalen naar de Utrechtse lokale situatie om zonodig in te zetten in de dagelijkse participatiepraktijk. 2 kwaliteit Kwaliteit van de vijf sporen definiëren we allereerst in termen van belangen en behoeften van Utrechtse bewoners. Daarnaast moet ook de interne organisatie er mee uit de voeten kunnen. 13

14 3 planning en producten Basispakket Basispakket Basispakket Social Media Gaming Participatieportal Besluitvorming Bewonerspanel Crowdsource/cocreatie Beveiligd stemmen vooronderzoek vooronderzoek vooronderzoek vooronderzoek verkennend onderzoek 1-apr voorstel in basispakket Voorstel in basispakket + ontwikkeling voorstel in basispakket voorstel Utrechtse Aanpak rapport Schetsontwerp klaar Naar CIO 5 april staf Participatie Vergelijkend onderzoek inhoudelijk + technisch: Tool Politiek Online Tool METT Tool Social Impact uitvoering pilots webcare, monitoring en kracht van de stad SCI: - plan van aanpak uitvoering incl inventarisatie - data achterkant - knelpunten + oplossingsrichtingen 12 april schetsontwerpen utrecht.nl in staf PDIC 1 juni Keuze voorstel tool naar CIO Plan van aanpak incl Inventarisatie naar CIO Raad samen met Ontwikkeling tool uitvoering pilots algemeen verhaal particpatie 31 okt Online Online Participatiegame voor portal lightversie op huidig utrecht.nl uitvoering pilots Nieuwe site + content Resultaten onderzoek SCI naar integreren basispakket in TYPO3 14

15 4 financiën Financiën iën Digitale Participatie Capaciteit Basispakket e-participatie Evaluatie IP-ICT ICT aanschaf tool IP-ICT ICT PP io Diensten, SCI, BI, Com aanschaf tool DW Social Media Webcare pilot PDV Webcare tool def DW/Com Monitoren Com, PDV (trainees), PP io Diensten Werkwijze per platform DW Kracht van de stad Participatieportal Schetsontwerp DW Ontwerp Lightversie IP-ICT ICT Ontwerp def. versie def ontwerp t PP io Diensten, Com., SCI Serious gaming Onderzoek meerwaarde 0 ECG/HKU Project HKU Play en veranderende rollen PP io Diensten, Com., SCI Participatiegame op participatieportal IP-ICT ICT Open Data Open Data IP-ICT ICT IP-ICT ICT BI io PP, SCI 15

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013

Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 www.utrecht.nl Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 College van Burgemeester & Wethouders Mei 2013 2 Voortgangsrapportage 2013

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Collegevoorstel ARGUMENTEN

Collegevoorstel ARGUMENTEN Collegevoorstel Onderwerp Visie op Online Media Afdeling : Strategie & Bestuur Reg.nr. : 4068672 Opsteller : Jos van Winkel Telefoon : (033) 469 43 18 Datum : 10 april 2011 User-id : WIN1 Voorgesteld wordt

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE Eindrapportage DEFINITIEVE VERSIE PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE EEN ONDERZOEK NAAR DE BORGING VAN PARTICIPATIE IN DE NIEUWE M.E.R.-REGELGEVING PER 1 JULI 2010 Aan Het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST

ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST Een inventarisatie naar het gebruik van sociale media door overheid(sinstellingen) en gemeenten bij. Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) Utrecht,

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

Open State Programma 2013-2015

Open State Programma 2013-2015 Open State Programma 2013-2015 Open State anno 2013... 2 Transparantie en openheid... 3 Open data en open overheid... 3 Nederland... 4 Europa... 4 Internationaal... 5 Open Politiek en Transparantie...

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Samenwerken onder één dak

Samenwerken onder één dak Samenwerken onder één dak 1 Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 2 3 Voorwoord Een Cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar

Nadere informatie

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 2 Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 1 Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Auteurs: Met medewerking van: MSc Marleen Wilschut (Nederlands

Nadere informatie

Anders met minder in de Wmo

Anders met minder in de Wmo Anders met minder in de Wmo Zelforganiserend vermogen als kracht voor verandering en continuïteit Ilse Avontuur Ferry Knaack Olaf van Kolck Heleen Rijnkels Alwin Schortinghuis p1 BMC Anders met minder

Nadere informatie

Voorwoord. Ineke Schop Programmamanager Nederland Open in Verbinding

Voorwoord. Ineke Schop Programmamanager Nederland Open in Verbinding Voorwoord Het Programmabureau Nederland Open in Verbinding (NOiV) presenteert met genoegen de resultaten van de strategieontwikkeling open source software van de ministeries. Het Programmabureau NOiV stimuleerde

Nadere informatie