GEBRUIKSVOORWAARDEN FACTUURSERVICE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKSVOORWAARDEN FACTUURSERVICE"

Transcriptie

1 GEBRUIKSVOORWAARDEN FACTUURSERVICE De Dienst "Factuurservice" (hierna: de Dienst ) wordt u via het platform (hierna: Platform ) aangeboden door het bedrijf ITG Groep B.V. (hierna: 1850 Zakelijk ). Aan het gebruik van de Dienst Factuurservice zijn de onderhavige voorwaarden en de algemene voorwaarden van 1850 Zakelijk (versie 1.1, datum 28 augustus 2014) van toepassing. Door de Dienst te gebruiken dan wel af te nemen, gaat de gebruiker (hierna: Gebruiker ) hiermee akkoord en verklaart Gebruiker een versie van de voorwaarden te hebben ontvangen. Rangorde juridische documenten: 1. Onderhavige Gebruiksvoorwaarden 2. Algemene voorwaarden van 1850 Zakelijk ARTIKEL 1. GEBRUIK VAN DE DIENST 1.1. De Dienst wordt Gebruiker aangeboden ten behoeve van het elektronisch ontvangen, raadplegen, downloaden van inkomende facturen Daarnaast wordt de Dienst Gebruiker aangeboden ten behoeve van het, elektronisch of per post, verzenden van uitgaande facturen Tevens biedt de Dienst een betaalmogelijkheid aan om de elektronisch verzonden uitgaande facturen via elektronische middelen te laten betalen. Indien Gebruiker gebruikt maakt van de betaalmogelijkheden via de Dienst, heeft Gebruiker zelf de verplichting de bevestiging van de elektronische betaling te controleren Zakelijk is niet verantwoordelijk voor niet- of niet tijdige betalingen van uitgaande facturen, welke zijn verricht met de betaalmogelijkheden van de Dienst Om de Dienst te kunnen gebruiken, dient Gebruiker een elektronische bestelling te plaatsen op het Platform. Nadat de elektronische bestelling is afgerond wordt de Dienst binnen één (1) werkdag geactiveerd. Gebruiker kan na afronding haar Account activeren en inloggen en de Dienst gebruiken. Aan het gebruik van een Account zijn maandelijkse kosten en verbruikskosten verbonden zoals genoemd in artikel De inkomende facturen worden middels een link naar een door Gebruiker opgegeven e- mailadres verzonden. Gebruiker is verantwoordelijk voor het invoeren van het juiste e- mailadres en de server Zakelijk heeft immers geen controle over de e- mailserver van de ontvanger dan wel de instellingen daarvan Gebruiker is verantwoordelijk bij het (elektronisch) verzenden van de facturen voor de juiste gegevens van de ontvanger. Daarbij verklaart Gebruiker toestemming te hebben van de ontvanger om facturen te sturen De Gebruiker kan gedurende een termijn van 24 (vierentwintig) maanden ontvangen en verzonden facturen raadplegen. Middels het Account kan Gebruiker tevens gedurende 24 (vierentwintig) maanden via de Dienst zijn elektronische ontvangen en verzonden facturen inzien, zoeken, downloaden en/of afdrukken. Het downloaden van de facturen is voor Gebruiker noodzakelijk om de bewaartermijnen na te leven Tevens biedt de Dienst de mogelijkheid facturen voor een termijn van 7 (zeven) jaar te archiveren. Gebruiker kan deze optie eenmalig binnen de Dienst activeren voor de duur van de Overeenkomst. Het is niet mogelijk na activatie de archivering stop te zetten. Archivering is niet mogelijk met terugwerkende kracht, enkel de facturen die na de activatie ontvangen en/of verzonden worden, worden gearchiveerd. Gebruiker ontvangt voor de afloop van een termijn van 7 (zeven) jaar, een notificatie met de pagina 1 van 5

2 betreffende facturen die vernietigd zullen worden. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het downloaden en/of afdrukken van de facturen. Aan het archiveren van facturen zijn maandelijkse kosten en verbruikskosten verbonden zoals genoemd in artikel Indien Gebruiker een vermoeden heeft van misbruik via haar Account, dient Gebruiker 1850 Zakelijk hier onverwijld van op de hoogte te stellen en de (inlog)gegevens te wijzigen. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het wachtwoord Gebruiker dient er tevens zelf zorg voor te dragen dat het door Gebruikers opgegeven e- mailadres alleen toegankelijk is voor personen die kennis mogen nemen van toegezonden facturen Zakelijk mag er vanuit gaan dat alles dat verzonden wordt naar Gebruikers opgegeven adres, slechts voor Gebruiker, of bevoegden toegankelijk is Gebruiker draagt zelf de zorg voor de juistheid van de door Gebruiker opgegeven gegevens Zakelijk mag er vanuit gaan dat alle door Gebruiker opgegeven gegevens correct zijn. Gebruiker is zelf aansprakelijk voor foutieve communicatie als resultaat van incorrecte en/of verouderde gegevens Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de relevante wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval de Wet op de omzetbelasting 1968 en de Algemene Wet Rijksbelastingen dan wel relevante wetgeving in andere landen. Zo is Gebruiker zelf verantwoordelijk de juiste factuurregels te hanteren, zal Gebruiker de wettelijke bewaartermijn in acht dienen te nemen en zal Gebruiker zelf moeten beoordelen of gebruik van een elektronische handtekening middels een gekwalificeerd certificaat (encryptie) noodzakelijk is (voor het versturen van elektronische facturen naar debiteuren in het buitenland) De support service van de Dienst is beschikbaar gedurende de openingstijden zoals deze zijn aangegeven op de Website en/of in de Portal. ARTIKEL 2. MISBRUIK VAN DE DIENST 2.1. Het is verboden de Dienst te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het via de Dienst opslaan of verspreiden van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is, alsook het aanmaken van een Account onder andermans naam of het zich op andere wijze voordoen als een ander Daarnaast is het verboden: a) Gebruik te maken van de Dienst als niet zijnde een rechtspersoon; b) Via de Dienst facturen te verzenden terwijl er geen werk of product geleverd is; c) Via de Dienst facturen te verzenden onder de naam van een andere entiteit; d) Via de Dienst elektronisch facturen te verzenden, zonder dat de ontvanger akkoord is met elektronische facturatie; e) Via de Dienst spookfacturen te verzenden; f) De Dienst voor eigen commerciële doeleinden in te zetten Indien 1850 Zakelijk constateert dat Gebruiker bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag 1850 Zakelijk zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen zonder enige vorm van schadevergoeding Zakelijk heeft hierbij het recht om Gebruiker af te sluiten van de Dienst Zakelijk is in geen geval gehouden tot het terugbetalen van de vooruitbetaalde maandelijkse vergoedingen. Indien er meerverbruik heeft plaatsgevonden ontvangt Gebruiker na beëindiging hiervan een factuur of wordt dit verrekend met de eerst volgende factuur Indien naar het oordeel van 1850 Zakelijk hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van 1850 Zakelijk of derden en/of van de dienstverlening via het Platform, in het bijzonder door overmatig pagina 2 van 5

3 verzenden van of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is 1850 Zakelijk gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen Gebruiker bepaalt welke informatie met behulp van de Dienst wordt opgeslagen en/of uitgewisseld Zakelijk heeft geen kennis van deze informatie. Gebruiker is er dan ook verantwoordelijk voor dat die informatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden Zakelijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie. Gebruiker vrijwaart 1850 Zakelijk voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Gebruiker met behulp van de Dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie onrechtmatig is Mocht 1850 Zakelijk kennis hebben van dan wel tot het besef komen dat informatie die Gebruiker met behulp van de Dienst heeft opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is, dan zal 1850 Zakelijk direct handelen om die informatie te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren Zakelijk behoudt zich in een dergelijk geval tevens het recht voor de informatie van Gebruiker te verwijderen of te blokkeren. Dit naar oordeel van 1850 Zakelijk. In geen geval zal 1850 Zakelijk aansprakelijk zijn voor de schade die voortvloeit uit dergelijk handelen In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van de Dienst is 1850 Zakelijk gerechtigd de persoonsgegevens van Gebruiker en de facturen/administratie aan de bevoegde autoriteiten te overhandigen Zakelijk is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is 1850 Zakelijk gerechtigd om naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van Gebruiker af te geven aan een derde die klaagt dat Gebruiker inbreuk maakt op diens rechten of deze Gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens Zakelijk kan de schade als gevolg van overtredingen van deze voorwaarden op Gebruiker verhalen. Gebruiker vrijwaart 1850 Zakelijk van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze voorwaarden. ARTIKEL 3. BESCHIKBAARHEID EN ONDERHOUD Zakelijk spant zich in om de Dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid Zakelijk onderhoudt de Dienst actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd Zakelijk mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de Dienst aanpassen. Daarbij zijn feedback en suggesties van Gebruiker welkom, maar uiteindelijk beslist 1850 Zakelijk zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert Zakelijk heeft het recht om componenten van de Dienst niet langer van updates te voorzien dan wel te onderhouden De koppelingen die 1850 Zakelijk met andere dienstverleners maakt, zoals bijvoorbeeld administratieve dienstverleners of payment service providers, dienen te worden gezien als extra service Zakelijk kan door Gebruiker niet worden verplicht de koppeling in stand te houden of te blijven onderhouden. Bovendien kan de juiste werking niet worden gegarandeerd. pagina 3 van 5

4 ARTIKEL 4. INTELLECTUEEL EIGENDOM 4.1. Alle rechten op de software van de Dienst, de bijbehorende documentatie en alle wijzigingen en uitbreidingen op beide liggen en blijven bij 1850 Zakelijk en/of haar licentiegevers. Gebruiker verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige mag Gebruiker de Dienst niet gebruiken, verveelvoudigen of openbaar maken. Het gebruiksrecht wordt gegeven voor de looptijd van de Dienstovereenkomst met betrekking tot de Dienst en is niet-exclusief en nietoverdraagbaar De vormgeving van de facturen die Gebruiker via de Dienst kan opvragen is volgens het vorige lid het intellectueel eigendom van 1850 Zakelijk. Gebruiker verkrijgt hierbij het beperkte recht tot gebruik van deze vormgeving. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om de vormgeving op andere wijze te gebruiken dan in combinatie met de via de Dienst gemaakte documenten. Dit recht blijft ook na beëindiging van deze Dienstovereenkomst bestaan, maar slechts met dat doel dat de facturen layout-technisch niet aangepast hoeven te worden. ARTIKEL 5. VERGOEDING VOOR DE DIENST 5.1. Aan het gebruik van de Dienst is aansluitfee verbonden. De hoogte van de aansluitfee kan Gebruiker in de Portal raadplegen en is door afname akkoord met deze vergoeding. De genoemde betaling dient vooraf te worden voldaan via de betalingsinterface welke wordt aangeboden via de Portal Aan het gebruik van de Dienst is een maandelijkse vergoeding en verbruikskosten (meerverbruik) verbonden. Deze kosten kan Gebruiker in de Portal raadplegen en is door afname akkoord gegaan met deze vergoeding. De vergoeding in de e- mailbevestiging die 1850 Zakelijk aan Gebruiker heeft verstuurd is leidend en Gebruiker verklaart hierbij daarmee akkoord te zijn. De genoemde kosten dienen maandelijks te worden voldaan via de betalingsinterface welke wordt aangeboden via de Portal. Gebruiker ontvangt maandelijks de factuur per en verklaart akkoord te zijn met elektronische facturatie De maandelijkse vergoeding dient vooraf te worden voldaan. Indien er meerverbruik heeft plaatsgevonden, worden deze verbruikskosten verrekend bij de factuur van de daaropvolgende maand Er vindt geen restitutie plaats bij minderverbruik Indien Gebruiker de betaling niet binnen drie dagen heeft voldaan na factuurdatum, ontvangt zij per een betalingsherinnering Zakelijk is gerechtigd om EUR 25,00 aan administratiekosten in rekening te brengen bij Gebruiker, indien na de betalingsherinnering betaling uitblijft. ARTIKEL 6. DUUR EN OPZEGGING 6.1. Deze Dienstovereenkomst gaat in zodra Gebruiker een elektronische bestelling op het Platform heeft geplaatst voor de Dienst en loopt voor de periode van twaalf (12) maanden De Dienstovereenkomst wordt na deze periode steeds stilzwijgend verlengd voor een periode van één (1) maand, tot wederopzegging. Opzegging kan tot één (1) maand voorafgaand aan een nieuwe periode worden gedaan door een contactformulier in te vullen op de Website, door telefonisch contact op te nemen met 1850 Zakelijk of door te klikken op de link Opzeggen account in het Account Zakelijk stuurt altijd een opzegbevestiging. Indien Gebruiker de opzegbevestiging niet binnen 5 werkdagen na opzegging heeft ontvangen, is de opzegging niet juist verwerkt en zal Gebruiker contact op moeten nemen met 1850 Zakelijk. pagina 4 van 5

5 6.3. Alle inkomende en verzonden facturen welke Gebruiker heeft ontvangen danwel verzonden gedurende het gebruik van de Dienst, blijven na opzegging beschikbaar voor de periode genoemd in artikel 1.7. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het downloaden en archiveren van de facturen Indien Gebruiker haar Account en/of haar gegevens wil verwijderen uit de Dienst kan Gebruiker dit bewerkstelligen door een contactformulier in te vullen op de Website of door te klikken op de link Verwijder account in het Account Zakelijk kan de Dienstovereenkomst beëindigen indien Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden overtreedt, of indien de samenwerking met Gebruiker duurzaam is verstoord. Dit naar oordeel van 1850 Zakelijk Zakelijk kan de Dienstovereenkomst beëindigen indien Gebruiker drie (3) maanden lang geen gebruik heeft gemaakt van de Dienst. Wanneer Gebruiker opnieuw van de Dienst gebruik wil maken, dient Gebruiker opnieuw een elektronische bestelling te plaatsen en de in artikel 5.1 genoemde aansluitfee te voldoen. ARTIKEL 7. WIJZIGINGEN VOORWAARDEN Zakelijk mag deze specifieke Gebruiksvoorwaarden alsook de prijzen steeds met ingang van een nieuwe betaalperiode aanpassen Zakelijk zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste één (1) maand voor inwerkingtreding aankondigen via de Dienst zodat Gebruiker daar kennis van kan nemen Indien Gebruiker een wijziging of aanvulling in de Gebruiksvoorwaarden niet wenst te accepteren, kan zij tot de datum van inwerkingtreding de Dienstovereenkomst opzeggen. Gebruik van de Dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden. pagina 5 van 5

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V.

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Versie: 1.2 Datum: 1 december 2013 Artikel 1. Definities 1. DirectVPS: DirectVPS B.V. gevestigd aan de Pieter Zeemanweg 47, te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Zilverhost gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54440254 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014!

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014! Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief. - Opzeggingen dienen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

Wamelplein 196 www.sitebuddy.nl KvK 57096449 1106 DS Amsterdam info@sitebuddy.nl BTW. NR NL.8524.36.725

Wamelplein 196 www.sitebuddy.nl KvK 57096449 1106 DS Amsterdam info@sitebuddy.nl BTW. NR NL.8524.36.725 Algemene Voorwaarden Sitebuddy Sitebuddy, gevestigd aan het Wamelplein 196 te Amsterdam, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57096449, is de aanbieder van hoogwaardige websites

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IPS

Algemene Voorwaarden IPS Algemene Voorwaarden IPS Versie: 4.0 Datum: 11 juni 2015 Artikel 1. Definities 1.1. IPS: IPS B.V. gevestigd te Honselersdijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27374070. 1.2.

Nadere informatie

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Artikel 1. Definities 1. BC IT Services : BC IT Services gevestigd te Kampen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32144229. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Altena Hosting Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene voorwaarden Altena Hosting Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Algemene voorwaarden Altena Hosting Datum 01-05-2013 Artikel 1. Definities 1. Altena Hosting: Altena Hosting is de handelsnaam van Ginus ICT gevestigd te Waardhuizen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronishe bestel ing, aanbod en aanvaarding

Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronishe bestel ing, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Proxico: Proxico Websolutions gevestigd te Beek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57779058. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Fundaments B.V.

Algemene Voorwaarden Fundaments B.V. Algemene Voorwaarden Fundaments B.V. Versie: 1.0 Datum: 10 januari 2013 Artikel 1. Definities 1. Fundaments: Fundaments B.V. gevestigd aan de Boddenkampsingel 87 te Enschede en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V.

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Versie: 1.1 - januari 2012 2 Artikel 1 Definities 1.1 HostingXS: HostingXS B.V. gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules:

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules: ALGEMENE VOORWAARDEN REDANT BV, UTRECHT In dit document staan onze algemene voorwaarden overzichtelijk bij elkaar. Vanzelfsprekend kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Artikel 1. Definities 1. Versio: Versio B.V. gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53309979. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN!

ALGEMENE VOORWAARDEN! Artikel 1. Definities 1.1. Dienstverlener: Scrim IT, tevens handelend onder de namen Scrim, "XCH", "Xtreme Clan Host" gevestigd te Emmen en Valthermond, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Oxxa.com

Algemene voorwaarden Oxxa.com Algemene voorwaarden Oxxa.com Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B2B

Algemene Voorwaarden B2B Algemene Voorwaarden B2B Versie 1.0 1-11-2014 Definities: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Acceptatietest: Is een (begrensde) verplichte testinspanning te leveren door Opdrachtgever teneinde

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Adena Internet B.V.

Algemene voorwaarden Adena Internet B.V. Algemene voorwaarden Adena Internet B.V. Module A Algemeen Artikel 1 Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen (steeds met een hoofdletter geschreven, en zowel in enkelvoud

Nadere informatie