Inhoudstafel VERZEKERINGEN IN HET VERKEER: RECENTE EVOLUTIES IN DE. Geert Jocqué

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudstafel VERZEKERINGEN IN HET VERKEER: RECENTE EVOLUTIES IN DE. Geert Jocqué"

Transcriptie

1 i Inhoudstafel VERZEKERINGEN IN HET VERKEER: RECENTE EVOLUTIES IN DE RECHTSPRAAK Geert Jocqué I. Inleiding II. De WAM-verzekering A. De verzekeringsplicht B. Het gedekte risico Het verkeersrisico versus het exploitatierisico Uitsluiting bij diefstal Uitbreiding van de dekking voor het vervangingsvoertuig en het toevallig bestuurd voertuig C. De benadeelde De bestuurder Het eigen recht De vergoedingsprocedure Kwitantie ter afrekening Schadeloosstelling door de verzekerde De vergoedingsregeling van artikel 19bis-11, 2 WAM D. Verhaal van de WAM-verzekeraar Recht van verhaal bij niet-tegenwerpelijkheid van het verweer 8 2. Het vereiste van een contractueel beding De kennisgevingsverplichting van de verzekeraar Gronden van verhaal Het verhaal op grond van restitutie Rechtsmisbruik E. Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds Aangifte bij het Fonds Gevallen van vergoeding door het Fonds Verhaalsrecht van het Fonds F. Het Belgisch Bureau G. Verjaring Verjaringstermijnen Stuiting van de verjaring H. Procedure

2 ii Verkeersrecht 1. Tussenkomst van de verzekeraar in de strafprocedure Tegenwerpelijkheid van het vonnis III. De gezinsaansprakelijkheidsverzekering A. Tegenwerpelijkheid van de verweermiddelen B. Opzettelijk veroorzaakt schadegeval Het begrip opzet Het persoonlijk karakter van opzet Geen subrogatoir verhaal C. Grove fout ARTIKEL 29BIS WAM: HIGHLIGHTS UIT DE RECENTE RECHTSPRAAK VAN HET HOF VAN CASSATIE EN HET GRONDWETTELIJK HOF ( ) Tine Meurs Inleiding I. Kwalificatie van de regeling in artikel 29bis WAM II. III. Wie kan aanspraak maken op vergoeding krachtens artikel 29bis WAM? A. Vergoedingsgerechtigden: slachtoffers en hun rechthebbenden.. 27 B. Wettelijke uitsluiting van de bestuurder en zijn rechthebbenden. 30 Voorwaarden voor vergoeding: verkeersongeval waarbij één of meer motorrijtuigen betrokken zijn A. Begrip verkeersongeval B. Betrokkenheid van een motorrijtuig C. Toepassingsgebied ratione loci van de vergoedingsregeling IV. Verjaring V. Regresvordering tussen de vergoedingsplichtigen VI. Subrogatierecht van de derde betaler tegen de vergoedingsplichtige 43 SAMENLOOP VAN GEMEENRECHTELIJKE EN ARBEIDSONGEVALLEN- VERGOEDINGEN BIJ LETSELSCHADE: EEN PRAKTISCHE BENADERING. 47 Alex De Visscher Inleiding I. Beknopt overzicht van de arbeidsongevallenvergoedingen

3 Inhoudstafel iii A. Algemeen B. Concreet Kosten van geneeskundige verzorging Vergoeding voor hulp van derden (art. 24, lid 4 Arbeidsongevallenwet) Vergoeding wegens arbeidsongeschiktheid Wat met esthetische schade? Herziening (art. 72 Arbeidsongevallenwet) II. De begroting van de gemeenrechtelijke letselschade A. Algemeen B. Concreet III. Vergelijking van beide vergoedingssystemen A. Medische kosten sensu stricto B. Prothesen en orthopedische toestellen C. Verplaatsingskosten D. Vergoeding voor hulp van derden E. Esthetische schade F. Materieel-professionele schade IV. De verrekening van de arbeidsongevallenvergoedingen uit hoofde van inkomstenverlies met de gemeenrechtelijke vergoedingen A. Algemeen B. Concreet Schade andere dan materieel-professionele schade Materieel-professionele schade V. Samenloop van beide vergoedingsregelingen bij overlijden A. De regeling volgens het arbeidsongevallenrecht B. De verrekening van beide vergoedingssystemen RUIM TIEN JAAR ARTIKEL 19BIS-11, 2 WAM: EEN ONONTWARBAAR KLUWEN VAN JURIDISCHE KNELPUNTEN? Stéphane Vereecken I. Inleiding II. Juridische kwalificatie artikel 19bis-11, 2 WAM A. Automatische vergoedingsregeling gebaseerd op een wettelijke verplichting B. Impact van de kwalificatie

4 iv Verkeersrecht 1. Algemeen Nietigverklaring en verhaalsvordering III. Toepassingsvoorwaarden: de gordiaanse knoop ontward A. Verscheidene voertuigen GwH 3 februari 2011: feiten en rechtsvraag GwH 3 februari 2011: impact prejudiciële vraag Verscheidene voertuigen: hoeveel zijn er dat nu concreet? B. Betrokken Begripsinvulling analoog aan artikel 29bis WAM Niet mogelijk vast te stellen welk voertuig het ongeval heeft veroorzaakt C. Een ongeval IV. De schadevergoeding A. Vergoedbare schade Naar aard: lichamelijk letsel en materiële schade Naar omvang: onbeperkt of vergoedingsgrenzen? B. De vergoedingsplichtigen De verzekeraars burgerrechtelijke aansprakelijkheid De eigen verzekeraar In gelijke delen C. Vergoedingsgerechtigden D. Uitoefening vergoedingsrecht Bevoegde rechtbank Verjaring V. Besluit MEDISCH/PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK BIJ VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN Geert Ost, Uta Meesmann, Freya Slootmans & Anneleen Poll I. Doel en context herstelonderzoeken in België II. Profielen van bestuurders vervallen van het recht tot sturen die een herstelonderzoek dienen uit te voeren A. Doelstelling studie B. Methodologie C. Kenmerken van bestuurders vervallen verklaard van het recht tot sturen

5 Inhoudstafel v D. Conclusies BIVV-onderzoek betreffende overtredersprofielen III. Herstelonderzoek in België A. Erkenningsvoorwaarden B. Aanleiding herstelonderzoeken C. Inhoud en methode van de onderzoeken Het psychologisch onderzoek Het medisch onderzoek D. Link met rehabilitatie IV. Herstelonderzoek in andere landen A. Duitse procedure B. Nederlandse procedure C. Franse procedure Administratief systeem Het juridisch systeem V. Overzicht van herstelprocedures in de besproken landen VI. Conclusies en aanbevelingen ALCOHOLSLOT: OMKADERINGSPROGRAMMA Anneleen Poll I. Wat is een alcoholslot? II. Het effect III. Opleiding en begeleiding IV. De bijkomende voorwaarden van het programma V. Referenties WETTELIJKE EN TECHNISCHE ASPECTEN VAN DE METING VAN DE ALCOHOLINTOXICATIE DOOR DE POLITIE Dirk Van Asselbergh I. Wettelijke regelingen i.v.m. ademanalyse in België II. Toelichting bij het koninklijk besluit betreffende de ademtest- en de ademanalysetoestellen A. Verschil tussen een ademtesttoestel en een ademanalysetoestel B. Modelgoedkeuring, ijking en technische controle

6 vi Verkeersrecht 1. Modelgoedkeuring van ademtesttoestellen Modelgoedkeuring van ademanalysetoestellen IJking van ademanalysetoestellen Modelgoedkeuring en ijking van gecombineerde toestellen Wettelijke documenten die de ademanalysator moeten vergezellen C. De technische controle van ademanalysetoestellen D. De procedure voor het controleren van personen op alcoholintoxicatie met het Dräger Alcotest 8510 BEademanalysetoestel III. Gebruikte technologieën en meetprincipes A. Chemische testers voor eenmalig gebruik B. Meettoestellen op basis van halfgeleiderssensoren C. Meettoestellen op basis van elektrochemische sensoren D. Meettoestellen op basis van infrarode meettechnologie E. Meettoestellen op basis van transdermale meettechnologie IV. Aanwezigheid en detectie van mondalcohol A. Impact van de wachttijd alvorens te blazen B. Detectie van mondalcohol V. Besluit VLUCHTMISDRIJF, ALCOHOL EN DRONKENSCHAP Siegfried Stallaert I. Vluchtmisdrijf A. Definitie B. Constitutieve elementen Bestuurder of elkeen Wetend Aanleiding of oorzaak Ongeval Openbare plaats De vlucht nemen Dienstige vaststellingen Bijzonder opzet Met of zonder gekwetsten C. Strafmaat

7 Inhoudstafel vii 1. Vluchtmisdrijf zonder gekwetsten Vluchtmisdrijf met gekwetsten of dodelijke afloop Herhaling II. Alcohol en dronkenschap A. Alcohol in het verkeer Wettelijke basis en limieten Wie is strafbaar? Ademtest en -analyse Bloedproef Andere bewijsmiddelen Vermeldingen in het proces-verbaal Strafmaat B. Dronkenschap of soortgelijke toestand Definitie Stuurverbod en onmiddellijke intrekking Strafmaat DESKUNDIGENONDERZOEK Marc Van Royen I. Het sporenonderzoek II. Verwerking van de vaststellingen A. Computersimulaties B. Parameters C. Schade en kwetsuren D. Soorten ongevallen E. Samenvatting BLIJVENDE ONGESCHIKTHEID: VERSCHILLENDE VERGOEDINGSWIJZEN 185 Michel Sommerijns I. De schadevergoedingsplicht de indicatieve tabel II. De blijvende letselschade inleiding III. De vermengde of ex aequo et bono-vergoeding IV. Kapitalisatie A. Pro kapitalisatie

8 viii Verkeersrecht B. Contra kapitalisatie C. Pro of contra? V. De geïndexeerde herzienbare rente VI. Speciale schadeposten A. Genoegenschade B. Seksuele schade DE INDICATIEVE TABEL Frans Hofmans Voorwoord Inleiding I. Schade aan voorwerpen en kosten A. Voertuigschade Wachttijd Vervangdagen Financiering B. Verplaatsingskosten C. Administratiekosten D. Kledijschade E. Medische kosten vóór en na de consolidatie II. Schade aan personen A. De deskundigenopdracht: een nieuwe structuur Tijdelijke schade Blijvende schade B. Begroting van de schade De tijdelijke schade Blijvende schade Het overlijden III. Interesten en provisie A. Moratoire interesten B. Provisies

Rolnummer 5763. Arrest nr. 175/2014 van 4 december 2014 A R R E S T

Rolnummer 5763. Arrest nr. 175/2014 van 4 december 2014 A R R E S T Rolnummer 5763 Arrest nr. 175/2014 van 4 december 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 19bis-11, 2, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

1. AANSPRAKELIJKHEID 3

1. AANSPRAKELIJKHEID 3 ALGEMENE VOORWAARDEN - AUTOVERZEKERING 1. AANSPRAKELIJKHEID 3 OMVANG VAN DE DEKKING AANSPRAKELIJKHEID... 3 VERZEKERDE VOERTUIGEN EN PERSONEN... 3 VERZEKERINGSGEBIED... 4 DEKKINGEN... 4 UITSLUITINGEN...

Nadere informatie

09/03/2009 Knops Publishing www.advocatennet.be 1

09/03/2009 Knops Publishing www.advocatennet.be 1 Afhandeling van schade n.a.v.... 2 Boorddocumenten: alle kleuren van de regenboog... 2 Gelijkvormigheidsattest... 2 Inschrijvingsbewijs... 3 De groene kaart... 3 Schadeafhandeling bij ongeval met een buitenlands

Nadere informatie

OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK

OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK -- -:-=-'..:..::=-=--=---=--~ o=---===-=-----=-=-=--------==---l _:: - ~------c---o-------------------- OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK VERZEKERING MOTORRIJTUIGEN 1980-1997 door Caroline VAN SCHOUBROECK * Postdoctoraal

Nadere informatie

BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN

BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN I. HET STELSEL VAN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID A. De algemene beginselen De wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

- de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve Aansprakelijkheid bij brand en ontploffing - de waarborg Individuele Ongevallen

- de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve Aansprakelijkheid bij brand en ontploffing - de waarborg Individuele Ongevallen Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijsinstellingen Voorwoord Welke waarborgen omvat dit contract?. "B.A. Onderwijsinstellingen" omvat 3 waarborgen : - de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve

Nadere informatie

I. Inleiding!... 9! 2. Samenspel & Coördinatie!... 7! 3. Andere systemen voor schadevergoeding!... 7! 4. Schadeverschuiving en schadespreiding!... 9!

I. Inleiding!... 9! 2. Samenspel & Coördinatie!... 7! 3. Andere systemen voor schadevergoeding!... 7! 4. Schadeverschuiving en schadespreiding!... 9! I. Door de mens veroorzaakte schade!... 6! 1. Inleiding!... 6! 2. Samenspel & Coördinatie!... 7! 3. Andere systemen voor schadevergoeding!... 7! 3.1. Beperkingen van het aansprakelijkheidsrecht!... 7!

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 Modelovereenkomst voor de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

Nadere informatie

ING Autoverzekering. Algemene voorwaarden. verzekerd door

ING Autoverzekering. Algemene voorwaarden. verzekerd door ING Autoverzekering Algemene voorwaarden verzekerd door DE VERZEKERINGSPOLIS De verzekeringspolis is een overeenkomst die in gemeenschappelijk overleg tussen de verzekeringnemer en de maatschappij wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten.

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011. VIVIUM N.V., Verzekeringsonderneming toegelaten door de CBFA 8.130N/P-0111

VIVIUM Auto. Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011. VIVIUM N.V., Verzekeringsonderneming toegelaten door de CBFA 8.130N/P-0111 VIVIUM Auto Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011 Onderneming toegelaten onder codenummer 0051 voor de tak Motorrijtuig (K.B. van 04/07/1979 - B.S. van 14/07/1979) en de tak Hulpverlening (K.B. van 12/08/2000

Nadere informatie

Verzekeringen AUTO Algemene voorwaarden

Verzekeringen AUTO Algemene voorwaarden Verzekeringen AUTO Algemene voorwaarden BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOMOBIELVERZEKERING De titels I (burgerrechtelijke aansprakelijkheid), II (rechtsbijstand)

Nadere informatie

ARTIKEL 01. 5 ARTIKEL 02. 6 ARTIKEL 03. 6 ARTIKEL 04. 6 ARTIKEL 05. 8 ARTIKEL 06. 8 ARTIKEL 07. 8 ARTIKEL 08. 8

ARTIKEL 01. 5 ARTIKEL 02. 6 ARTIKEL 03. 6 ARTIKEL 04. 6 ARTIKEL 05. 8 ARTIKEL 06. 8 ARTIKEL 07. 8 ARTIKEL 08. 8 MOTORRIJTUIGEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE MODELOVEREENKOMST VOOR DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 5 HOOFDSTUK 1 VOORWERP EN OMVANG VAN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Auto & Moto

Algemene voorwaarden. Auto & Moto Algemene voorwaarden Auto & Moto 79648N / 0079-3300636N-21042015 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel

Nadere informatie

AUTO VERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT. ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058).

AUTO VERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT. ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058). VERZEKERING AUTO ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058). Opgepast : Ga na in de bijzondere voorwaarden van uw verzekeringscontract welke de waarborgen zijn

Nadere informatie

DE VERGOEDING VAN LETSELSCHADE EN SCHADE DOOR OVERLIJDEN BIJ VERKEERSONGEV ALLEN. BELGISCH RECHT(*)

DE VERGOEDING VAN LETSELSCHADE EN SCHADE DOOR OVERLIJDEN BIJ VERKEERSONGEV ALLEN. BELGISCH RECHT(*) t- - DE VERGOEDING VAN LETSELSCHADE EN SCHADE DOOR OVERLIJDEN BIJ VERKEERSONGEV ALLEN. BELGISCH RECHT(*) door H. BOCKEN Gewoon hoogleraar aan de U. Gent en I. GEERS Assistente aan de U. Gent INHOUD HOOFDSTUK

Nadere informatie

Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N

Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Belfius Car 2 Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL INLEIDING 7 TITEL I - Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering 9 Hoofdstuk 1. Omvang van de verzekering

Nadere informatie

NAAR EEN ZESDE RICHTLIJN MOTORRIJTUIGEN VERZEKERING

NAAR EEN ZESDE RICHTLIJN MOTORRIJTUIGEN VERZEKERING TRIER VII NAAR EEN ZESDE RICHTLIJN MOTORRIJTUIGEN VERZEKERING Een regelgeving voor aanhangwagens Moeten er speciale maatregelen voor aanhangwagens worden getroffen in het kader van een eventuele zesde

Nadere informatie

CASER AUTO CAJA DE SEGUROS REUNIDOS. Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. CASER. Statutaire zetel: Avenida de Burgos, 109-28050 Madrid [Spanje]

CASER AUTO CAJA DE SEGUROS REUNIDOS. Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. CASER. Statutaire zetel: Avenida de Burgos, 109-28050 Madrid [Spanje] CASER AUTO Algemene Voorwaarden CAJA DE SEGUROS REUNIDOS Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. CASER Statutaire zetel: Avenida de Burgos, 109-28050 Madrid [Spanje] www.caser.es Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

VERZEKERING CARES. Algemene voorwaarden

VERZEKERING CARES. Algemene voorwaarden VERZEKERING CARES Algemene voorwaarden TITEL I : AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGMOTORVOERTUIG... 5 HOOFDSTUK 1: Begripsbepalingen... 5 HOOFDSTUK 2: Voorwerp en omvang van de verzekering... 6 Artikel 1...

Nadere informatie

INDICATIEVE TABEL Versie 2008

INDICATIEVE TABEL Versie 2008 1 INDICATIEVE TABEL Versie 2008 Inhoudstafel Voorwoord I. Kosten en uitgaven A. Voertuigschade gebruiksderving - BTW B. Verplaatsingskosten administratieve kosten C. Kledij en bagage D. Medische kosten

Nadere informatie

BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN

BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN 2 VERPLICHTE MEDEDELINGEN 2 BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 3 HOOFDSTUK 1 VOORWERP EN OMVANG VAN DE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 0037-MOBILITY/062014 AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN. 1) U: de verzekeringnemer die de overeenkomst met ons sluit.

Algemene Voorwaarden 0037-MOBILITY/062014 AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN. 1) U: de verzekeringnemer die de overeenkomst met ons sluit. VERZEKERING VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN Begripsomschrijvingen 1) U: de verzekeringnemer die de overeenkomst met ons sluit. 2) De verzekerde: iedere persoon van wie

Nadere informatie

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01122011 1/36

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01122011 1/36 1/36 Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01122011 Verzekeringstussenpersoon: Datos nv, Boomsesteenweg 958, 2610 Wilrijk, geregistreerd in de Kruispuntbank (425.303.824) en bij de FSMA (64088A) voor de takken

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11)

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11) RECHTSBIJSTND UTO rtikel 1 LGEMENE VOORWRDEN (Réf. 1400-23.05.11) Een buitengewone naam voor een uitzonderlijke Rechtsbijstand. Om U te overtuigen, lees... artikel 1 van de algemene voorwaarden! U zal

Nadere informatie

INZITTENDEN AUTO ALGEMENE 99 VOORWAARDEN - 1 - II. VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERING I. ALGEMENE VOORWAARDEN

INZITTENDEN AUTO ALGEMENE 99 VOORWAARDEN - 1 - II. VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERING I. ALGEMENE VOORWAARDEN INZITTENDEN AUTO ALGEMENE 99 VOORWAARDEN I. ALGEMENE VOORWAARDEN II. VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERING BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Maatschappij: De verzekeringsonderneming waarmee het contract afgesloten

Nadere informatie

DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD

DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD 3 DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD 7 10 18 23 Voorwoord I. Een nieuwe wetgeving over de landverzekeringsovereenkomst: waarom en hoe? Wordingsgeschiedenis van de wet van 25 juni

Nadere informatie

VIVIUM FAMILY SOLUTIONS. Verzekering rechtsbijstand. All In Plus. Algemene voorwaarden

VIVIUM FAMILY SOLUTIONS. Verzekering rechtsbijstand. All In Plus. Algemene voorwaarden VIVIUM FAMILY SOLUTIONS Verzekering rechtsbijstand All In Plus Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VIVIUM FAMILY SOLUTIONS RECHTSBIJSTAND ALL IN PLUS INHOUDSOPGAVE begripsomschrijvingen art. 1 wat

Nadere informatie

Schadeloosstelling van zwakke weggebruikers die het slachtoffer worden van een verkeersongeval artikel 29 bis

Schadeloosstelling van zwakke weggebruikers die het slachtoffer worden van een verkeersongeval artikel 29 bis Schadeloosstelling van zwakke weggebruikers die het slachtoffer worden van een verkeersongeval artikel 29 bis - Auteur: Hélène de RODE, Advocaat, Oud-conferentiemeester uitgenodigd aan de UCL, Voorzitster

Nadere informatie

0745-22331-03-N-01012013. 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2. 2. ARTIKEL 2 Wat is het doel van de waarborg? 2

0745-22331-03-N-01012013. 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2. 2. ARTIKEL 2 Wat is het doel van de waarborg? 2 Pagina 1 van 7 INHOUDSTAFEL 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2 2. ARTIKEL 2 Wat is het doel van de waarborg? 2 3. ARTIKEL 3 Wat is de omvang van de waarborg? 3 4. ARTIKEL 4 Waar is men verzekerd? 4

Nadere informatie