Cursusprogramma. van de Rijksuniversiteit Groningen. in samenwerking met de Hanzehogeschool

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursusprogramma. van de Rijksuniversiteit Groningen. in samenwerking met de Hanzehogeschool"

Transcriptie

1 Cursusprogramma Stralingsbescherming van de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met de Hanzehogeschool

2 De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) organiseert al tientallen jaren cursussen stralingsbescherming. Sinds 2000 wordt hierbij samengewerkt met de Hanzehogeschool. De RUG heeft een lange traditie in het werken met ioniserende straling. Radioactieve stoffen, röntgentoestellen en versnellers werden en worden binnen de RUG in vele vormen toegepast. Hierdoor is binnen de RUG op het gebied van ioniserende straling een brede verscheidenheid aan deskundigheid ontstaan. De MBRT-opleiding, onderdeel van de Academie voor Gezondheidsstudies van de Hanzehogeschool, leidt mensen op tot laborant Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken. Het leren toepassen van ioniserende straling in diverse vormen in een medische setting is onderdeel van deze opleiding. Op de afdeling is derhalve een uitgebreide deskundigheid aanwezig in het toepassen van straling in een medische omgeving. Het brede scala aan vakkennis van RUG en Hanzehogeschool is terug te vinden in het team van docenten dat de cursussen verzorgt. Dit team wordt verder versterkt door vakdeskundigen van andere instellingen in Noord-Nederland. Beide instellingen beschikken daarnaast over voorzieningen voor het oefenen van praktische vaardigheden op het gebied van de stralingshygiëne. De cursussen stralingsbescherming worden georganiseerd door de Arbo- en Milieudienst / SBE van de RUG. De SBE (Stralingsbeschermingseenheid) ontwikkelt het beleid inzake stralingsbescherming aan de RUG, en is organisatorisch ingebed in de Arbo- en Milieudienst van de RUG. Het kader van de erkende cursussen Voor de volgende deskundigheidsniveaus kunnen cursussen worden gevolgd: > Niveau 3 het beheren/gebruiken van een radionuclidenlaboratorium, gesloten bronnen, röntgentoestellen of eenvoudige versnellers. > Niveau 4a het beheren/gebruiken van gesloten bronnen en röntgentoestellen. > Niveau 4b het onder toezicht, maar met een hoge mate van zelfstandigheid, werken met radioactieve stoffen in verspreidbare vorm; het beheren/gebruiken van gesloten bronnen. > Niveau 5a het onder toezicht werken met gesloten bronnen en röntgentoestellen; het beheren van enkele gesloten bronnen met gering risico, of enkele intrinsiek veilige röntgentoestellen. > Niveau 5b het onder toezicht werken met radioactieve stoffen in verspreidbare vorm en gesloten bronnen; het beheren van enkele gesloten bronnen met gering risico. Officiële erkenning van de diploma s De Ministeries van SZW en VROM hebben de RUG een erkenning verleend voor de cursussen stralingsbescherming niveau 3, 4a, 4b, 5a en 5b. Het met goed gevolg afleggen van het examen behorend bij één van deze cursussen geeft recht op een door de overheid erkend diploma / getuigschrift. 2 SBE / Arbo- en Milieudienst / Rijksuniversiteit Groningen

3 Overige cursussen > Voorcursus wiskunde Wordt aangeboden als voorbereiding op de niveau 3 opleiding om het ingangsniveau voor deze opleiding te bereiken. > Opfriscursus niveau 3 Actualiseert de kennis van de stralingsdeskundige niveau 3. > Nascholingsmiddag Behandelt twee actuele onderwerpen uit de stralingshygiëne en één opgave uit een recent examen voor niveau 3 deskundigen. > Niveau 5m Soms is een gedegen kennis van de fysische aspecten van ioniserende straling niet strikt noodzakelijk terwijl tegelijkertijd nadruk op de medische praktijk verlangd wordt. Om aan deze wens tegemoet te komen wordt voor groepen vanaf ca. 8 personen door de Hanzehogeschool een zogenaamde niveau 5m cursus georganiseerd. Deze cursus heeft een instruerend karakter, en kan als opstap worden gebruikt tot één van de erkende niveaus. Indien u hiervoor belangstelling hebt kunt u zich via ons in verbinding stellen met de contactpersoon van de Hanzehogeschool. Bij voldoende participatie wordt na afloop van deze cursussen op verzoek een bewijs van deelname aan de cursist uitgereikt. Cursussecretariaat en aanmelding Informatie kan worden aangevraagd bij: > Rijksuniversiteit Groningen Arbo- en Milieudienst / SBE Visserstraat CT Groningen T F strcursusinformatie Aanmelding vindt plaats door: > inlevering van het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier bij het cursussecretariaat (via post, fax of ); > het voldoen van het cursusgeld d.m.v. een toegezonden acceptgirokaart. Medewerkers van de RUG, UMCG en de Hanzehogeschool krijgen een reductie op het cursusgeld. > Voor de nascholingsmiddag geldt een afwijkende aanmeldings- en betalingsprocedure. Zie hiervoor onze website. Vereiste vooropleiding voor de erkende cursussen Het is niet mogelijk om in detail aan te geven wat de noodzakelijke vooropleiding is voor het volgen van de opleidingen tot stralingsdeskundige niveau 3, 4 of 5. In z n algemeenheid kan gesteld worden dat voor alle opleidingen een beperkte (niveau 5) of uitgebreidere (niveau 3 en 4) kennis van wiskunde tot aanbeveling strekt. Globaal kan gesteld worden dat niveau 5 op MBO-, niveau 4 op HBO- en niveau 3 op academisch/post-hbo niveau ligt, waarbij dient te worden aangemerkt dat cursisten met een exacte of technische achtergrond een duidelijke voorsprong hebben ten opzichte van kandidaten met bijvoorbeeld een medische achtergrond. Voor gedetailleerde adviezen kunt u via het cursussecretariaat contact opnemen met de cursuscoördinator. Cursusprogramma Stralingsbescherming 3

4 Cursus deskundigheidsniveau 3 Vereiste voorkennis Van cursisten wordt verwacht dat zij op bepaalde onderwerpen uit de wiskunde een voorkennis op VWO-niveau hebben. Voorafgaand aan de cursus niveau 3 bestaat de mogelijkheid een tweedaagse voorcursus wiskunde te volgen waarin training van deze voor niveau 3 vereiste wiskundige vaardigheden wordt geboden. Voor deze voorcursus dient men zich apart aan te melden. Zie voor meer informatie bij Voorcursus wiskunde niveau 3. Doelstelling Het opleiden tot een niveau van kennis en inzicht dat door het overheidstoezicht wordt vereist om leiding te kunnen geven aan het op veilige wijze en volgens de wettelijke regelgeving werken met radioactieve stoffen in gemakkelijk verspreidbare vorm in radionuclidenlaboratoria, röntgentoestellen, gesloten bronnen en eenvoudige deeltjesversnellers. Opzet De cursus omvat: > een syllabus met het theoretische deel van de lesstof, een practicumsyllabus, uitgebreide aanvullende literatuur; > een vraagstukkenboek ter oefening en voorbereiding op het examen; > hoorcolleges gedurende 9 dagen; > werkcolleges gedurende 6 dagen; > een practicum van 4 dagen; > een excursie en evaluatiebijeenkomst van 1 dagdeel; > een examen met open vraagstukken en meerkeuzevragen; > een getuigschrift (na het met goed gevolg afleggen van het examen) > Van de cursist wordt verwacht dat hij de lesstof tijdens de cursus bestudeert en actief is in het oefenen van vraagstukken. Hij wordt hierin ondersteund door de werkcolleges. Inhoud De volgende onderwerpen komen in de cursus aan de orde: > wiskunde Er wordt één dag besteed aan het werken met eenvoudige compartimentensystemen (lineaire differentiaalvergelijkingen met constante coëfficiënten). > kernfysica Er wordt een uitgebreide inleiding in de kernfysica gegeven met onder meer als doel dat de cursist bij een radioactieve bron het per seconde uitgezonden aantal deeltjes kan vaststellen. > wisselwerking van straling met materie De cursist leert het gedrag van straling goed begrijpen; hij leert complexe afschermingsberekeningen uit te voeren. > stralingsdosimetrie De cursist wordt een gedetailleerde uiteenzetting gegeven van het verband tussen activiteit en de resulterende stralingsdosis in vele vormen en toepassingen. > radiobiologie en stralingsgenetica De cursist ontvangt een inleiding in de werking en regulering van lichaamscellen. De biologische gevolgen van ioniserende straling worden voor de cursist in kaart gebracht. Deze risico s zijn te beoordelen met zogenaamde risicofactoren die het verband leggen tussen dosis en mogelijke gevolgen. > wetgeving De wetgeving met betrekking tot stralingsbescherming wordt in detail behandeld. Tevens wordt uitgelegd hoe men een Kernenergiewetvergunning dient aan te vragen en op welke wijze men aan de wet kan of moet voldoen. > meten van straling Door een inleiding in de gebruikelijke meetprincipes kan de cursist de geschiktheid van een bepaald type stralingsmonitor beoordelen. Tevens leert men het telrendement te bepalen (het verband tussen het getelde aantal deeltjes en de activiteit). > praktische stralingsbescherming De cursist verkrijgt gedegen kennis van en inzicht in de veiligheidsmaatregelen die in de praktische stralingsbescherming behoren te worden toegepast. 4 SBE / Arbo- en Milieudienst / Rijksuniversiteit Groningen

5 Voorcursus wiskunde niveau 3 Cursuskosten > Voor de kosten van de cursus: Zie prijsbijlage > Deze cursus wordt eens per jaar in de maanden januari tot en met mei gegeven. Uitbreidingen In overleg met de cursusorganisatie is het mogelijk de inhoud van de cursus ten behoeve van specifieke doelgroepen uit te breiden. Momenteel bestaan de volgende uitbreidingsmogelijkheden: > Specialistische onderwerpen voor radiologen (2 dagen) > Werkcolleges ten behoeve van cursisten met een medische achtergrond (2 maal 1,5 uur per week gedurende de cursus) > Toepassingen van lineaire differentiaalvergelijkingen in de stralingshygiëne (1 of 2 dagdelen) Bij aanvang van de niveau 3 opleiding worden cursisten op de hoogte gebracht van de wijze waarop men zich kan aanmelden voor deze varianten en wat de eventuele hieraan verbonden kosten zijn. Doelstelling / doelgroep De voorcursus wiskunde heeft tot doel de voor de niveau 3 relevante wiskundekennis op te frissen. Cursisten niveau 3 die tijdens hun (voor)opleiding onvoldoende wiskunde hebben gehad of voor wie de wiskunde al lang geleden is wordt in het algemeen geadviseerd aan deze voorcursus deel te nemen. Opzet De cursus omvat: > een syllabus met theorie en oefeningen; > colleges gedurende 2 dagen. Inhoud Belangrijke onderwerpen die aan bod komen zijn: > Functies (in het bijzonder exponentiële en logaritmische functies) > Oplossen van eenvoudige vergelijkingen > Tekenen en aflezen van grafieken > Enige differentiaal- en integraalrekening > Statistiek voor zover nodig om de nauwkeurigheid van metingen te kunnen bepalen Cursuskosten > Voor de kosten van de cursus: Zie prijsbijlage > De voorcursus wordt in principe in december gegeven. Tevens bestaat de mogelijkheid de cursus in zelfstudie te volgen. Cursusprogramma Stralingsbescherming 5

6 Opfriscursus niveau 3 Doelstelling De opfriscursus niveau 3 heeft een drieledig doel: > opnieuw in aanraking komen met de meest relevante basisbegrippen uit de opleiding tot stralingsdeskundige niveau 3; > op de hoogte komen van recente ontwikkelingen op stralingshygiënisch gebied; > recapituleren van de essentiële aspecten van de praktische stralingshygiëne. Doelgroep De opfriscursus is primair bedoeld voor stralingsdeskundigen niveau 3 voor wie het langer dan ongeveer vijf jaar geleden is dat zij hun kennis hebben geactualiseerd. Daarnaast is de cursus geschikt voor andere stralingsdeskundigen en belangstellenden met een kennisniveau vergelijkbaar met het deskundigheidsniveau 3 of hoger. Inhoud Belangrijke onderwerpen die in Module I aan bod komen zijn: > dosisbegrippen > uitwendige en inwendige dosimetrie > afscherming > recente ontwikkelingen (ICRP, epidemiologie, risicogetallen) > risico s van handelingen met open bronnen > Besluit Stralingsbescherming en ministeriële regelingen (o.a. MR-AGIS) > casus vergunningsaanvraag Module II bestaat uit één dag practicum waarin aandacht wordt besteed aan: > praktische vaardigheden > detectie > telrendement In Module III kan men zijn eigen kennis toetsen aan de hand van een oud niveau 3 examen. Het tweede dagdeel wordt gebruikt voor het nabespreken van dit examen. Opzet De volledige cursus bestaat uit drie modules, waarvan de twee laatste alleen in combinatie met module I kunnen worden gevolgd. De cursus omvat: > een uitgebreide syllabus waarin alle relevante stof uit niveau 3 aan bod komt; aanvullende literatuur; > een practicumsyllabus (module II); > hoorcolleges gedurende 7 of 8 dagdelen (module I); > practicum gedurende 1 dag (module II); > werkcolleges gedurende 1 dag (module III). Cursuskosten > Voor de kosten van de cursus: Zie prijsbijlage > De opfriscursus wordt in principe in november gegeven. 6 SBE / Arbo- en Milieudienst / Rijksuniversiteit Groningen

7 Cursus deskundigheidsniveau 4 Vereiste voorkennis Van cursisten wordt verwacht dat zij op bepaalde onderwerpen uit de wiskunde een voorkennis op HAVO-niveau hebben. Ten einde deze kennis op te frissen en uit te breiden start deze cursus met een inleiding op de voor de cursus noodzakelijke wiskunde. Doelstelling Opleiden tot een niveau van kennis en inzicht dat door de overheid wordt vereist om leiding te kunnen geven aan het veilig en volgens de wettelijke regelgeving werken met gesloten radioactieve bronnen (4a en 4b) en röntgentoestellen (4a). Opleiden tot een kennisniveau noodzakelijk voor het onder toezicht van een niveau 3 deskundige, maar met een hoge mate van zelfstandigheid uitvoeren van werkzaamheden met radioactieve stoffen in verspreidbare vorm in een radionuclidenlaboratorium (4b). Opzet De cursus omvat: > een syllabus met het theoretische deel van de lesstof, een practicumsyllabus en aanvullende literatuur; > een oefenboek ter oefening en voorbereiding op het examen; > hoor- en werkcolleges gedurende in totaal 9 of 10 dagen (voor respectievelijk de 4A- en de 4B cursus); > practicum gedurende ongeveer 2 tot 4 dagen (4A respectievelijk 4B); > een examen met open vraagstukken en meerkeuzevragen; > een getuigschrift (na het met goed gevolg afleggen van het examen). De niveau 4A- en 4B-opleiding worden gecombineerd en op verzoek van belangstellenden georganiseerd indien zich minimaal 8 kandidaten gelijktijdig aanmelden. Beide varianten kunnen ook gelijktijdig worden gevolgd. Kleinere aantallen of individuele aanmeldingen zijn ook mogelijk. Dan zal in overleg met de cursist de opleiding veelal parallel aan de niveau 3 cursus worden aangeboden, mits de vooropleiding van de cursist naar het oordeel van de cursusleiding geschikt is. De cursus duurt dan ongeveer drie dagen langer (hoor- en werkcolleges). Men heeft dan in principe tot aan het practicum de mogelijkheid over te stappen naar de niveau 3 opleiding. Tenslotte bestaat de mogelijkheid de 4A- of 4Bopleiding in overleg met de cursusleiding als zelfstudievariant te volgen. Wel is men dan verplicht de practica te volgen. Inhoud De volgende onderwerpen en vaardigheden komen in de cursus aan de orde: > wiskunde en statistiek Er wordt een inleiding met oefenstof gegeven in de benodigde wiskunde. De statistiek is nodig om de nauwkeurigheid van de eigen metingen te kunnen beoordelen. Dit onderdeel is inhoudelijk identiek aan de Voorcursus wiskunde niveau 3. > kernfysica De eigenschappen van radioactieve stoffen en röntgentoestellen (4A) worden uiteengezet. De cursist wordt geleerd het verband te leggen tussen de activiteit en het aantal per seconde door een bron uitgezonden deeltjes. > wisselwerking van straling met materie De cursist leert het gedrag van straling begrijpen en inschatten; hij leert eenvoudige afschermingsberekeningen uit te voeren. > stralingsdosimetrie De cursist leert de stralingsdosis te relateren aan de soort straling, de activiteit van de bron en de afstand, alsmede eenvoudige dosisproblemen op te lossen. > biologische gevolgen van straling De cursist ontvangt een inleiding in de werking en regulering van lichaamscellen. De biologische gevolgen van ioniserende straling worden voor de cursist in kaart gebracht. Deze risico s zijn te beoordelen met zogenaamde risicofactoren die het verband leggen tussen dosis en mogelijke gevolgen. Cursusprogramma Stralingsbescherming 7

8 > wetgeving Er wordt een overzicht geboden van de relevante weten regelgeving. Tevens wordt aandacht besteed aan het aanvragen van eenvoudige Kernenergiewetvergunningen. > meten van straling Door een inleiding in de gebruikelijke meetprincipes kan de cursist de geschiktheid van een bepaald type meter beoordelen. Tevens leert men het telrendement bepalen (het verband tussen het getelde aantal deeltjes en de activiteit). > praktische stralingsbescherming De cursist verkrijgt kennis van en inzicht in de veiligheidsmaatregelen die in de praktische stralingsbescherming moeten worden toegepast. Cursuskosten > Voor de kosten van de cursus: Zie prijsbijlage 8 SBE / Arbo- en Milieudienst / Rijksuniversiteit Groningen

9 Cursus deskundigheidsniveau 5 Vereiste voorkennis Alhoewel alle voor de cursus noodzakelijke wiskundige voorkennis in de cursus zelf aan bod komt, is het voor het slagen voor deze cursus nodig enige affiniteit te hebben met machten en logaritmen en met het aflezen van zowel lineaire als logaritmische grafieken. Doelstellingen > Algemeen In staat zijn om bij het werken met ioniserende straling zelfstandig de eigen veiligheidssituatie te kunnen beoordelen en zonodig zelf corrigerend te kunnen optreden. > Niveau 5A Het verwerven van een niveau van kennis en inzicht dat door veel werkgevers wordt vereist voor het werken met gesloten radioactieve bronnen en röntgentoestellen, dan wel door de overheid wordt vereist voor het beheren van enkele gesloten radioactieve bronnen met gering risico, of een intrinsiek veilig röntgentoestel. > Niveau 5B Het verwerven van een niveau van kennis en inzicht dat door veel werkgevers wordt vereist voor het werken met radioactieve stoffen in gemakkelijk verspreidbare vorm in een radionuclidenlaboratorium, dan wel door de overheid wordt vereist voor het werken met gesloten radioactieve bronnen of het beheren van enkele gesloten radioactieve bronnen met gering risico. (Let wel, de cursus geeft geen training in laboratoriumvaardigheden). Opzet In haar gebruikelijke vorm omvatten de cursussen: > een lesboek en practicumsyllabus; > colleges gedurende in totaal 9 of 10 dagdelen (één dagdeel is 3 uur); > practica gedurende in totaal 3 of 4 dagdelen; > een examen met meerkeuzevragen; > een getuigschrift (na het met goed gevolg afleggen van het examen). > In principe wordt tweemaal per jaar een gecombineerde 5A/5B-cursus georganiseerd. Op verzoek van instellingen kan bij een minimale deelname van 8 cursisten ook een aangepast programma worden aangeboden. U kunt hiervoor via het cursussecretariaat contact opnemen met de cursusleiding. De niveau 5A- en 5B-opleiding kunnen ook als zelfstudievariant gevolgd worden. Wel dient men dan het practicum te doorlopen. De zelfstudievariant is eveneens in het Engels beschikbaar. Voor alle varianten geldt dat 5A en 5B gelijktijdig kunnen worden gevolgd. Inhoud De volgende onderwerpen en vaardigheden komen in de cursus aan de orde: > kernfysica Dit omvat een uiteenzetting van de eigenschappen van radioactieve stoffen en van röntgentoestellen en de straling die deze uitzenden. > wisselwerking van straling met materie De cursist leert het gedrag van straling begrijpen. Ook worden de grondbeginselen van afscherming behandeld. > meten van straling De meest gebruikte meetprincipes en meetmethoden worden behandeld. De cursist leert welk type meter geschikt is voor welke soort meting. In een demonstratie-practicum ziet hij de werking van deze apparaten en ziet hij hoe het verband wordt gelegd tussen het meetresultaat en de activiteit. Cursusprogramma Stralingsbescherming 9

10 > stralingsdosimetrie De stralingsdosimetrie geeft bij een aantal toepassingen het verband tussen de activiteit van de stralingsbron en de resulterende stralingsdosis. > biologische gevolgen van straling De cursist ontvangt een inleiding in de werking en regulering van lichaamscellen. De biologische gevolgen van ioniserende straling worden voor de cursist in kaart gebracht. Deze risico s zijn te beoordelen met zogenaamde risicofactoren die het verband leggen tussen dosis en mogelijke gevolgen. > wetgeving De cursist krijgt een uiteenzetting van de belangrijkste wettelijke bepalingen, alsmede van de verantwoordelijkheden die onder de Kernenergiewet gelden. > praktische stralingsbescherming Het regiem, de vele veiligheidsmaatregelen en de hygiëne die men in de praktische stralingsbescherming dient toe te passen, worden uiteengezet. Ook wordt de cursist ingeleid in de praktijk van het werken met radioactieve stoffen. Cursuskosten > Voor de kosten van de cursus: Zie prijsbijlage. 10 SBE / Arbo- en Milieudienst / Rijksuniversiteit Groningen

11 Nascholingsmiddag stralingsdeskundigen Doelstelling De nascholingsmiddag stralingsdeskundigen heeft tot doel stralingsdeskundigen de gelegenheid te bieden jaarlijks hun kennis te laten opfrissen, actualiseren en verbreden. De nascholingsmiddag is een middel voor continue scholing. Cursuskosten > Voor de kosten van de cursus: Zie prijsbijlage > De nascholingsmiddag wordt jaarlijks in november gegeven en vindt in principe op donderdagmiddag plaats. Doelgroep De nascholingsmiddag is bedoeld voor zowel (toezichthoudend) stralingsdeskundigen als andere belangstellenden. In principe wordt van de aanwezigen kennis verwacht op stralingsdeskundigheidsniveau 3 of hoger. De bijeenkomsten zullen echter veelal ook interessant zijn voor andere stralingsdeskundigen (in het bijzonder niveau 4 deskundigen). Opzet De cursus omvat: > 1 dagdeel met drie voordrachten, waarvan twee voordrachten over actuele onderwerpen uit de stralingsbescherming of uit een vakgebied met een link naar de stralingsbescherming, en één voordracht over een examenopgave uit een recent examen voor stralingsdeskundigen niveau 3. Inhoud De inhoud van de nascholingsmiddag wordt jaarlijks opnieuw bepaald. Cursusprogramma Stralingsbescherming 11

12 Arbo- en Milieudienst / SBE Visserstraat CT Groningen T F SBE / Arbo- en Milieudienst / Rijksuniversiteit Groningen

OPLEIDING STRALINGSDESKUNDIGHEID NIVEAU 3

OPLEIDING STRALINGSDESKUNDIGHEID NIVEAU 3 OPLEIDING STRALINGSDESKUNDIGHEID NIVEAU 3 2 februari 2015 tot en met 4 mei 2015 Toelichting PAO Heyendael, organiseert samen met de AMD de opleiding STRALINGSDESKUNDIGHEID NIVEAU 3 De cursus is bedoeld

Nadere informatie

Rooster cursus stralingsbescherming niveau 4A en 4B (wijzigingen voorbehouden) Cursusjaar 2014-2015 9 juli 2014

Rooster cursus stralingsbescherming niveau 4A en 4B (wijzigingen voorbehouden) Cursusjaar 2014-2015 9 juli 2014 Rooster cursus stralingsbescherming niveau 4A en 4B (wijzigingen voorbehouden) Cursusjaar 2014-2015 9 juli 2014 Onderstaand rooster bevat alle colleges die in het seizoen 2014/2015 in het kader van de

Nadere informatie

PRAKTISCHE STRALINGS- DESKUNDIGHEID 4A. Voor Laboranten /MBB ers

PRAKTISCHE STRALINGS- DESKUNDIGHEID 4A. Voor Laboranten /MBB ers PRAKTISCHE STRALINGS- DESKUNDIGHEID 4A Voor Laboranten /MBB ers 5, 12, 19 en 26 maart 2015 2 en 9 april 2015 Toelichting In samenwerking met de Arbo- en Milieudienst van het Radboudumc, de afdelingen Radiologie

Nadere informatie

OPLEIDINGEN STRALINGSHYGIËNE: TRAININGSPRO- GRAMMA VOOR EEN BETER BEGRIP EN EEN GEDEGEN KENNIS VAN RADIOACTIVITEIT EN IONISERENDE STRALING

OPLEIDINGEN STRALINGSHYGIËNE: TRAININGSPRO- GRAMMA VOOR EEN BETER BEGRIP EN EEN GEDEGEN KENNIS VAN RADIOACTIVITEIT EN IONISERENDE STRALING Inhoudsopgave Officiële erkenning van diploma s 2 Cursus basisbegrippen stralingshygiëne 3 Opfriscursus niveau 5B 3 Stralingsdeskundige niveau 5B 4 Stralingsdeskundige niveau 4B 5 Stralingsdeskundige niveau

Nadere informatie

Informatieblad Cursus Stralingsbescherming deskundigheidsniveau 3

Informatieblad Cursus Stralingsbescherming deskundigheidsniveau 3 Informatieblad Cursus Stralingsbescherming deskundigheidsniveau 3 Versie: juli 2011 Cursusdoel De cursus stralingsbescherming deskundigheidsniveau 3 leidt op voor het diploma dat is vereist om als toezichthoudend

Nadere informatie

Opleidingen Stralingshygiëne 2008

Opleidingen Stralingshygiëne 2008 Opleidingen Stralingshygiëne 2008 1 Inhoudsopgave Officiële erkenning van diploma s 3 Cursus basisbegrippen stralingshygiëne 4 Opfriscursus niveau 5B 4 Stralingsdeskundige niveau 5B 5 Wiskundevoorbereiding

Nadere informatie

Opleidingen Stralingshygiëne 2009

Opleidingen Stralingshygiëne 2009 Opleidingen Stralingshygiëne 2009 1 Inhoudsopgave Officiële erkenning van diploma s 3 Basisbegrippen stralingshygiëne 4 Opfriscursus niveau 5B 4 Stralingsdeskundige niveau 5B 5 Wiskundevoorbereiding niveau

Nadere informatie

Cursusbrochure. www.nrg.eu. Cursus 2014

Cursusbrochure. www.nrg.eu. Cursus 2014 Cursusbrochure 2014 www.nrg.eu 1 Cursus 2014 2 Cursus 2014 Inhoud Officiële erkenning van diploma s 4 Basisbegrippen stralingshygiëne 5 Omgaan met radioactiviteit voor metaal- en schroothandelaren 6 Stralingshygiëne

Nadere informatie

Informatieblad cursus Stralingsbescherming deskundigheidsniveau 3M voor radiologen/radiotherapeuten

Informatieblad cursus Stralingsbescherming deskundigheidsniveau 3M voor radiologen/radiotherapeuten Informatieblad cursus Stralingsbescherming deskundigheidsniveau 3M voor radiologen/radiotherapeuten Versie: mei 2013 Doel van de cursus Vanwege regelgeving is het onderzoeken of behandelen van patiënten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34306 10 december 2013 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 december 2013, 2013-0000167945,

Nadere informatie

Opleiding Stralingsdeskundige SCK CEN/ XIOS-HL. Programma 2012

Opleiding Stralingsdeskundige SCK CEN/ XIOS-HL. Programma 2012 Opleiding Stralingsdeskundige SCK CEN/ XIOS-HL Programma 2012 Module omvang ECTS Wetenschappelijke basis 6 Kernfysica Stralingsfysica Radiochemie 11 u 15 u Nucleaire meettechniek en dosimetrie in de stralingsbescherming

Nadere informatie

Postgraduaat Stralingsdeskundige UHasselt SCK CEN

Postgraduaat Stralingsdeskundige UHasselt SCK CEN Postgraduaat Stralingsdeskundige UHasselt SCK CEN Programma-inhoud 2014 (voorlopig) Module Omvang ECTS Wetenschappelijke basis 6 Kernfysica Stralingsfysica Radiochemie 11 u 15 u Nucleaire meettechniek

Nadere informatie

Competenties en Beheer Niveau 3 Organisaties / gedragscode

Competenties en Beheer Niveau 3 Organisaties / gedragscode Competenties en Beheer Niveau 3 Organisaties / gedragscode Hielke Freerk Boersma Arbo- en Milieudienst / SBE 17 februari 2015 Cursus stralingsdeskundigheid Niveau 3-2015 2 Inhoud Vooraf: kerncompetenties

Nadere informatie

Stralingsbescherming en Dosimetrie

Stralingsbescherming en Dosimetrie SMPE/e-cursus Stralingsbescherming en Dosimetrie deskundigheidsniveau 3 cursusinformatie S&D 2015-2016 (versie 3, dd. 05-10-2015) 1 / 26 SMPE/e-cursus Stralingsbescherming en Dosimetrie (deskundigheidsniveau

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT In dit reglement wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities FENEX : FENEX (Nederlandse

Nadere informatie

PROCEDURE INRICHTING KERNENERGIE WET DOSSIER

PROCEDURE INRICHTING KERNENERGIE WET DOSSIER PROCEDURE INRICHTING KERNENERGIE WET DOSSIER Inleiding Conform artikel 120 van het Besluit stralingsbescherming en de Regeling Stralingshygiëne Randwijck die deel uit maakt van de complexvergunning, moet

Nadere informatie

Sonus. cursusprogramma 2015-2016

Sonus. cursusprogramma 2015-2016 Sonus cursusprogramma 2015-2016 Akoestiek A Industrielawaai Meten van geluid Beoordeling akoestische rapportages In company -cursussen 1 7 Sonus bv raadgevende ingenieurs cursusprogramma 2015-2016 kennis

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 Inleiding 7 2 Voorkennis 7 3 Het cursusmateriaal 7 4 Structuur, symbolen en taalgebruik 8 5 De cursus bestuderen 9 6 Studiebegeleiding 10 7 Huiswerkopgaven 10 8 Het tentamen

Nadere informatie

Universiteit Hasselt School of Expert Education Stralingsbescherming voor verpleegkundigen en paramedici Academiejaar

Universiteit Hasselt School of Expert Education Stralingsbescherming voor verpleegkundigen en paramedici Academiejaar Universiteit Hasselt School of Expert Education Stralingsbescherming voor verpleegkundigen en paramedici Academiejaar 2016-2017 PROGRAMMA Opleidingsonderdeel Omvang ECTS Fundamentele stralingsbescherming

Nadere informatie

DR-KAM-X. Deelreglement KAM-coördinator

DR-KAM-X. Deelreglement KAM-coördinator DR-KAM-X Deelreglement KAM-coördinator Uitgave: december 2008 DR-KAM-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : Arnhem en Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement is het

Nadere informatie

Opleiding Stralingsdeskundige UHasselt SCK CEN

Opleiding Stralingsdeskundige UHasselt SCK CEN Opleiding Stralingsdeskundige UHasselt SCK CEN Programma 2015-2016 Module Omvang ECTS Wetenschappelijke basis 6 Kernfysica Stralingsfysica Radiochemie 12 u 9 u 12 u Nucleaire meettechniek en dosimetrie

Nadere informatie

Bornholmstraat 80 9723 AZ Groningen tel: 050 549 22 06 email: info@fysiosupplies.nl internet: www.fysiosupplies.nl Kvk: 50074423 ABN Amro:

Bornholmstraat 80 9723 AZ Groningen tel: 050 549 22 06 email: info@fysiosupplies.nl internet: www.fysiosupplies.nl Kvk: 50074423 ABN Amro: 1 Fontys MSU cursus voor de fysiotherapie Deze volwaardige MSU cursus, onder leiding van Fontys hogescholen is wetenschappelijk onderbouwd en geaccrediteerd met 64 punten bij het KNGF. Dit is de perfecte

Nadere informatie

Cursus. montessori leidster

Cursus. montessori leidster Cursus voor montessori leidster van peutergroepen en kinderdagverblijven Brochure cursus Cursus voor montessori leidster van peutergroepen en kinderdagverblijven Achtergrond Doelgroep Inhoud Cursusopzet

Nadere informatie

RICHTLIJN ZWANGERSCHAP EN IONISERENDE STRALING

RICHTLIJN ZWANGERSCHAP EN IONISERENDE STRALING RICHTLIJN ZWANGERSCHAP EN IONISERENDE STRALING Inleiding Aan het werken met radioactieve stoffen of ioniserende straling uitzendende toestellen zijn risico s verbonden. Het is bij de wet verplicht om personen

Nadere informatie

Stralingsbescherming en Dosimetrie

Stralingsbescherming en Dosimetrie programma SMPE/e-cursus Stralingsbescherming en Dosimetrie deskundigheidsniveau 3 2013-2014 (versie 6, dd. 22-11-2013) 1 / 19 SMPE/e-cursus Stralingsbescherming en Dosimetrie (deskundigheidsniveau 3) locatie

Nadere informatie

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager DR-QHSE-x Deelreglement QHSE-manager Uitgave: augustus 2014 DR-QHSE-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat la, Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement

Nadere informatie

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding... pagina 1 Presentatie NEN 3140... pagina 2 Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Installatieverantwoordelijke... pagina 3 Werkverantwoordelijke... pagina

Nadere informatie

Opleiding Meer Bewegen voor Ouderen Gymnastiek

Opleiding Meer Bewegen voor Ouderen Gymnastiek Opleiding Meer Bewegen voor Ouderen Gymnastiek Doel Cursisten leren veilig en verantwoord les te geven volgens de visie en doelstellingen van het Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO). Centraal in de methode

Nadere informatie

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE No. 2011/1630-05 DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Gezien de aanvraag d.d. 24 augustus 2011 en de aanvullende informatie d.d. 7 november 2011 van Eindhoven Airport N.V., gelegen

Nadere informatie

Ingekapselde of nietingekapselde. bronnen. bronnen Installatie kl. II 8 uur 8 uur 8 uur 8 uur Installatie kl. III 8 uur 8 uur - -

Ingekapselde of nietingekapselde. bronnen. bronnen Installatie kl. II 8 uur 8 uur 8 uur 8 uur Installatie kl. III 8 uur 8 uur - - Besluit van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van XXX 2018 betreffende de opleidingsprogramma's van de verantwoordelijken voor de stralingsbescherming Gelet op het koninklijk besluit van

Nadere informatie

Brochure Opleidingen Thermografie

Brochure Opleidingen Thermografie Brochure Opleidingen Thermografie 2016 Alle opleidingen georganiseerd door A-measure bvba of door externe partners worden gegeven door gecertificeerde lesgevers en door gecertificeerde thermografen Level

Nadere informatie

Stralingsbescherming en Dosimetrie: Opleiding tot Coördinerend Deskundige. (voorheen deskundigheid stralingsbescherming niveau-3)

Stralingsbescherming en Dosimetrie: Opleiding tot Coördinerend Deskundige. (voorheen deskundigheid stralingsbescherming niveau-3) SMPE/e- Post Master cursus Stralingsbescherming en Dosimetrie: Opleiding tot Coördinerend Deskundige (voorheen deskundigheid stralingsbescherming niveau-3) cursusinformatie S&D 2016-2017 1 / 16 SMPE/e

Nadere informatie

Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos

Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos Studie plan Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos Totale duur van de opleiding 3 dagen Totaal aantal dagen 3 Totaal aantal uren 24

Nadere informatie

JE LEERT HET VAK PAS ECHT BIJ DANGREMOND. SCHOONHEIDSVERZORGING VISAGIE VOETVERZORGING

JE LEERT HET VAK PAS ECHT BIJ DANGREMOND. SCHOONHEIDSVERZORGING VISAGIE VOETVERZORGING JE LEERT HET VAK PAS ECHT BIJ DANGREMOND. SCHOONHEIDSVERZORGING VISAGIE VOETVERZORGING SCHOONHEIDSVERZORGING VISAGIE VOETVERZORGING Mensen houden ervan om er verzorgd uit te zien, daarom besteden we aandacht

Nadere informatie

Het is tijd voor een evaluatie van het opleidingstelsel voor stralingsbescherming

Het is tijd voor een evaluatie van het opleidingstelsel voor stralingsbescherming Samenvatting Het is tijd voor een evaluatie van het opleidingstelsel voor stralingsbescherming Blootstelling aan ioniserende straling kan schadelijke gezondheidseffecten tot gevolg hebben. Daarom moeten

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI/UJB/BES No. 2003/94538 DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Medische stralingstoepassingen en -stralingsbescherming

Medische stralingstoepassingen en -stralingsbescherming Medische stralingstoepassingen en -stralingsbescherming Hoofdstuk 6 van het Besluit stralingsbescherming Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Medische stralingstoepassingen en -stralingsbescherming

Nadere informatie

Studiehandleiding. Praktijkdiploma boekhouden (PDB) compleet

Studiehandleiding. Praktijkdiploma boekhouden (PDB) compleet Studiehandleiding Praktijkdiploma boekhouden (PDB) compleet Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk september 2010 2 e druk december 2012 001204620 2010, NTI bv, Leiden Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

COMPUTERCURSUS VOOR SENIOREN

COMPUTERCURSUS VOOR SENIOREN COMPUTERCURSUS VOOR SENIOREN COMPUTERCURSUSSEN VOOR SENIOREN duidelijk en leerzaam Welzijn Teylingen organiseert al ruim 10 jaar samen met Stichting SeniorWeb computercursussen. De cursussen worden gegeven

Nadere informatie

EducareGroningen.nl ONDERZOEK/EDUCATIE

EducareGroningen.nl ONDERZOEK/EDUCATIE Certificering EHBDu A Voorwaarden De cursus is toegankelijk voor horeca- en veiligheidspersoneel en politie. De cursus wordt gegeven door een gecertificeerde trainer EHBDu A of B. De cursus wordt aangemeld

Nadere informatie

BEVOEGDHEID EN BEKWAAMHEID RADIOLOGISCHE

BEVOEGDHEID EN BEKWAAMHEID RADIOLOGISCHE BEVOEGDHEID EN BEKWAAMHEID RADIOLOGISCHE VERRICHTINGEN Inleiding De Wet BIG regelt de beroepsuitoefening op het gebied van de individuele gezondheidszorg. In de Wet BIG worden 8 beroepen onderscheiden

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Logistiek

Opleidingscatalogus: Logistiek Opleidingscatalogus: Logistiek t WEB Opleidingen, Adviezen & Hoofdvestiging: Zeppelinstraat 7 7903 BR Hoogeveen Tel: 0528 280 888 Fax: 0528 280 889 Website: www.tweb.nl E-mail: info@tweb.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Opleidingen Personeel & Arbeid

Opleidingen Personeel & Arbeid VOORJAAR 2015 Zo investeer ik in mijn eigen toekomst... Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement Bekijk alle Opleidingen Personeel & Arbeid klik hier 2 Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI/IO/BES No. 2004/46803 DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGISTERKER

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGISTERKER ALGEMENE VOORWAARDEN DIGISTERKER Bepalingen bij het Digisterker-abonnement De Algemene Voorwaarden Digisterker beschrijven de bepalingen die gelden voor het Digisterker-abonnement. 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

SKO. Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden

SKO. Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden Avondopleidingen SKO Financiële Opleidingen Ondernemer opleidingen Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden Basiskennis Calculatie BKC Praktijkdiploma Boekhouden PDB Moderne Bedrijfsadministratie

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. 'Algemene Basiskennis Beton [abb]'

EXAMENREGLEMENT. 'Algemene Basiskennis Beton [abb]' EXAMENREGLEMENT 'Algemene Basiskennis Beton [abb]' Uitgave januari 2014 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Algemene Basiskennis Beton [abb],

Nadere informatie

Kynologisch Gedragstherapeut

Kynologisch Gedragstherapeut Departementen Agro- en Biotechniek Industriële en Biowetenschappen Campus Geel cursus Kynologisch Instructeur & Kynologisch Gedragstherapeut empen - 2 - Cursus Kynologisch Instructeur en Kynologisch Gedragstherapeut

Nadere informatie

Vakopleidingen. Breng puur vakmanschap in uw organisatie!

Vakopleidingen. Breng puur vakmanschap in uw organisatie! Vakopleidingen Breng puur vakmanschap in uw organisatie! 1 Vakopleidingen Succesvol zijn. Resultaat boeken. Kansen pakken. Met gekwalificeerde medewerkers die het beste uit zichzelf halen. Die in een veilige

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Montessori Zuid-Nederland Professionele ontwikkeling 2014-2015 Het menselijke individu kan zich zonder

Nadere informatie

Opleiding Vermogensbeheer

Opleiding Vermogensbeheer Leidt op tot Medewerker vermogensbeheer pensioenbedrijf Alles over de organisatie van het vermogensbeheer en de administratieve verwerking van vermogensbeheeractiviteiten bij pensioenfondsen Aan beleggingsresultaten

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' Uitgave september 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Betonlaborant BV, uitgeschreven door de Betonvereniging.

Nadere informatie

Cursus Proceswaterbehandeling

Cursus Proceswaterbehandeling Cursus Proceswaterbehandeling Wilt u ook meer weten over de waterbehandeling, de processen die zich bij de verschillende watervoerende installaties afspelen, over de omgang met de installatie en de daarbij

Nadere informatie

Opleidingen Boekhouden

Opleidingen Boekhouden Opleidingen Boekhouden Bij Avondopleidingen SKO kunt u kiezen uit 3 verschillende niveau's opleidingen boekhouden: Opleiding Basiskennis Boekhouden BKB vergelijkbaar met MBO-3 niveau (= Elementair Boekhouden

Nadere informatie

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE No. 2012/0026-05 DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Gezien de ingediende aanvraag d.d. 9 januari 2012 van het Bestuur van de Rechtbank Amsterdam, Gemeentelijke Beheerdienst Parnas

Nadere informatie

Trainer-Coach Zaalvoetbal III

Trainer-Coach Zaalvoetbal III Algemeen Binnen het zaalvoetbal zijn in de verschillende competities veel teams actief. Elk van deze teams vraagt om de juiste Trainer Coach. De taken van een Trainer Coach zijn onder te verdelen in: coachen

Nadere informatie

Cursusplanning 2016. Contact

Cursusplanning 2016. Contact Cursusplanning 2016 Contact - Selecteer het gewenste onderwerp - Training Gevaarlijke Stoffen Externe Veiligheidsadviseur ADR Training Security Externe Stralingsdeskundige Software Externe Beveiligingsadviseur

Nadere informatie

Basisopleiding Pilates instructeur(trice) - 7 weken

Basisopleiding Pilates instructeur(trice) - 7 weken Bijlestaal 64 1721 PW Broek op Langedijk T 0226-342699 E info@tredus.nl www.tredus.nl Basisopleiding Pilates instructeur(trice) - 7 weken De Basisopleiding Pilates docent is er op gericht om je de diverse

Nadere informatie

Arbo- en Milieudienst. Wetgeving en de ondernemer in de gezondheidszorg

Arbo- en Milieudienst. Wetgeving en de ondernemer in de gezondheidszorg Arbo- en Milieudienst Wetgeving en de ondernemer in de gezondheidszorg 1 Vraag Waarom zit u hier en volgt u een cursus stralingshygiëne? Antwoord: Vanwege de wet BIG, voorbehouden handeling Vanwege de

Nadere informatie

Vraagstukken bij Nascholingsmiddag Stralingsdeskundigen RUG/SBE november 2015

Vraagstukken bij Nascholingsmiddag Stralingsdeskundigen RUG/SBE november 2015 Nascholingsmiddag Stralingdeskundigen RUG/SBE 2015 Vraagstukken bij Nascholingsmiddag Stralingsdeskundigen RUG/SBE 2015 25 november 2015 Ontleend aan het examen deskundigheidsniveau 3, 9 mei 2015-1- Nascholingsmiddag

Nadere informatie

Centrum voor Thuisbeademing Maastricht

Centrum voor Thuisbeademing Maastricht Cursus Zorgvaardigheden Centrum voor Thuisbeademing Maastricht Cursusinformatie Inhoud van de scholing Voorbereidingsopdracht Programma van de scholing Thuistoets Praktijkleeropdrachten Certificaat Verrijkingsliteratuur

Nadere informatie

ATEX 137. blad 1 van 5 ATEX 137

ATEX 137. blad 1 van 5 ATEX 137 Postbus 141 2040 AC Zandvoort telefoon : (023) 573 25 54 e-mail : info@vmtl.nl internet : www.vmtl.nl K.v.K nr. 53589211 BTW nr.: NL8509.38.880.B01 ATEX 137 Inleiding Sommige explosies zijn in staat om

Nadere informatie

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management -

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management - Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014

Nadere informatie

Sportleider SeniorenSport (SSS)

Sportleider SeniorenSport (SSS) Sportleider SeniorenSport (SSS) Een leven lang bewegen We worden steeds ouder en genieten gelukkig steeds langer van een goede gezondheid. Sport en bewegen speelt hierbij een belangrijke rol. Steeds meer

Nadere informatie

MONDHYGIËNISTEN. Antonius Deusinglaan 1, 9713 AV Groningen

MONDHYGIËNISTEN. Antonius Deusinglaan 1, 9713 AV Groningen MONDHYGIËNISTEN 1. Cursus Sealen Eén hele dag en een halve dag Kosten: 495,=, inclusief lunch en materialen Doelgroep: Tandartsassistenten en mondhygiënisten Data: Voorjaar 2009 Lokatie: Docenten: Inhoud:

Nadere informatie

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Continu veiliger De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en

Nadere informatie

Modulaire Opleiding Professionele Schuldhulpverlening

Modulaire Opleiding Professionele Schuldhulpverlening Modulaire Opleiding Professionele Schuldhulpverlening STEL UW EIGEN OPLEIDINGSPAKKET SAMEN, AFGESTEMD OP UW WENSEN EN ERVARING. Vanaf het maart 2010 biedt Daniels & Dekkers de mogelijkheid u als professioneel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ARTIKEL 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) de opleiding: de beroepsopleiding voor bedrijfsjuristen; b) de examencommissie: de examencommissie

Nadere informatie

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouradres Postbus 16001 2500 BA Den Haag ANVS Stralingsbeacherm Ing Aanvragen en Melden 8ezuftienhoutseweg 67 AANTEKENEN Specialistische Dierenkliniek

Nadere informatie

TRAINER COACH ZAALVOETBAL II

TRAINER COACH ZAALVOETBAL II TRAINER COACH ZAALVOETBAL II Algemeen Studieprogramma Binnen de top van het zaalvoetbal zijn in de verschillende competities veel teams actief. Elk van deze teams vraagt om de juiste Trainer Coach. De

Nadere informatie

Een carrière. als HR-professional? De opleidingen Personeel & Organisatie van Rendement helpen u verder. Nieuwe diplomalijn Personeel & Organisatie!

Een carrière. als HR-professional? De opleidingen Personeel & Organisatie van Rendement helpen u verder. Nieuwe diplomalijn Personeel & Organisatie! Een carrière als HR-professional? Abonnees op één van de Rendement-edities of Rendement.nl krijgen 100 korting Premium-abonnees krijgen 130 korting Nieuwe diplomalijn Personeel & Organisatie! De opleidingen

Nadere informatie

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER No. 2007/2726-05 DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Gezien de aanvraag d.d. 29 oktober 2007 van NS Fiets

Nadere informatie

Toelichting aanvragen vrijstelling. Opleidingen Educatie Zorgsector

Toelichting aanvragen vrijstelling. Opleidingen Educatie Zorgsector Toelichting aanvragen vrijstelling Opleidingen Educatie Zorgsector Directoraat Onderwijs en Opleidingen LUMC September 2014 Inhoud Algemene informatie vrijstellingen 2 Inleiding 2 Wat is een vrijstelling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voor wie is deze brochure bedoeld? 2

Inhoudsopgave. 1. Voor wie is deze brochure bedoeld? 2 Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze brochure bedoeld? 2 2. Algemene informatie 3 3. Toetsen en cursussen bij Psychologie 4 3.1 Voorjaarscursus wiskunde 5 3.2 Zomerstoomcursus wiskunde 6 3.3 Zelfstudievariant

Nadere informatie

Practicum Stralingsbescherming op deskundigheidsniveau 5R

Practicum Stralingsbescherming op deskundigheidsniveau 5R Practicum Stralingsbescherming op deskundigheidsniveau 5R Januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 3 Bedieningshandleiding... 4 Verstrooiing van röntgenstraling... 4 Invloed afstand op

Nadere informatie

vwo A deel 4 13 Mathematische statistiek 14 Algebraïsche vaardigheden 15 Toetsen van hypothesen 16 Toepassingen van de differentiaalrekening

vwo A deel 4 13 Mathematische statistiek 14 Algebraïsche vaardigheden 15 Toetsen van hypothesen 16 Toepassingen van de differentiaalrekening vwo A deel 4 13 Mathematische statistiek 13.1 Kansberekeningen 13.2 Kansmodellen 13.3 De normale verdeling 13.4 De n -wet 13.5 Discrete en continue verdelingen 13.6 Diagnostische toets 14 Algebraïsche

Nadere informatie

SKO. Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden

SKO. Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden Avondopleidingen SKO Financiële Opleidingen Ondernemer opleidingen Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden Basiskennis Calculatie BKC Financieel Assistent Praktijkdiploma Boekhouden PDB Moderne

Nadere informatie

Leer alles over elektrotechniek met de ROVC-cursus Elektrisch schakelen! Leer storingen oplossen en krijg inzicht in schakeltechniek.

Leer alles over elektrotechniek met de ROVC-cursus Elektrisch schakelen! Leer storingen oplossen en krijg inzicht in schakeltechniek. ELEKTRISCH SCHAKELEN Leer alles over elektrotechniek met de ROVC-cursus Elektrisch schakelen! Leer storingen oplossen en krijg inzicht in schakeltechniek. Vakgebied: Elektrotechniek & Elektronica Voor

Nadere informatie

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN No. 2012/1035-06 DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Gezien de aanvraag d.d. 23 november 2012, van het Paleis van Justitie te Arnhem, om wijziging van een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 4, artikel 23,

Nadere informatie

STUDIEFICHE HBO5. identificatie

STUDIEFICHE HBO5. identificatie identificatie opleiding Elektromechanica modulenaam Toegepaste Wiskunde 1 code module A1 goedkeuring door aantal lestijden 40 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid link: inhoud

Nadere informatie

Informatiepakket Lean Six Sigma BlackBelt Zelfstudie

Informatiepakket Lean Six Sigma BlackBelt Zelfstudie Informatiepakket Lean Six Sigma BlackBelt Zelfstudie Lean Six Sigma BlackBelt worden op het internationaal erkende niveau van het ASQ? Met onze Lean Six Sigma BlackBelt zelfstudie leer je op interactieve

Nadere informatie

Beste leerling, Om een zo duidelijk mogelijk verslag te maken, hebben we de examenvragen onderverdeeld in 4 categorieën.

Beste leerling, Om een zo duidelijk mogelijk verslag te maken, hebben we de examenvragen onderverdeeld in 4 categorieën. Beste leerling, Dit document bevat het examenverslag van het vak Natuurkunde vwo, eerste tijdvak (2016). In dit examenverslag proberen we zo goed mogelijk antwoord te geven op de volgende vraag: In hoeverre

Nadere informatie

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER No. 2008/1364-15 DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Gezien de aanvraag d.d. 16 juni 2008 van de Belastingdienst/Douane

Nadere informatie

Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014

Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 I Inhoudsopgave Vak: Filosofische

Nadere informatie

MSU OPLEIDING BROCHURE

MSU OPLEIDING BROCHURE MSU OPLEIDING BROCHURE FONTYS MSU OPLEIDING VOOR DE FYSIOTHERAPIE Deze volwaardige MSU opleiding, onder leiding van Fontys Hogescholen is wetenschappelijk onderbouwd en geaccrediteerd met 64 punten bij

Nadere informatie

STUDENT aan de Universiteit Hasselt 2013-2014

STUDENT aan de Universiteit Hasselt 2013-2014 STUDENT aan de Universiteit Hasselt 2013-2014 introductiedagen start academiejaar septembercursussen nuttige links INTRODUCTIEDAGEN www.uhasselt.be/introductiedagen In september, vóór de start van het

Nadere informatie

PROCEDURE WAARSCHUWINGSSIGNALERING EN ZONERING VAN

PROCEDURE WAARSCHUWINGSSIGNALERING EN ZONERING VAN PROCEDURE WAARSCHUWINGSSIGNALERING EN ZONERING VAN RUIMTEN BIJ HANDELINGEN MET IONISERENDE STRALING Inleiding In een aantal situaties is het nodig om de aandacht te vestigen op risico s van ioniserende

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker Informatieblad Opleiding preventiemedewerker Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

Woudschoten Chemie Conferentie 7 november 2008 Chemie tussen context en concept. Nieuwe Scheikunde in het schoolexamen

Woudschoten Chemie Conferentie 7 november 2008 Chemie tussen context en concept. Nieuwe Scheikunde in het schoolexamen Woudschoten Chemie Conferentie 7 november 2008 Nieuwe Scheikunde in het schoolexamen Tijdlijn Nieuwe Scheikunde 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Klassieke programma (1998) Aangepaste klassieke

Nadere informatie

Belangstellingsformulier EVC

Belangstellingsformulier EVC Belangstellingsformulier EVC Wanneer uw belangstelling is gewekt om een EVC-procedure te starten maar u bent nog niet helemaal zeker of het wel iets voor u is, dan kan het helpen om dit belangstellingsformulier

Nadere informatie

IN DE SERIE OVER VAKMANSCHAP DE SLIJTERSVAKSPECIALIST P A R T N E R I N O P L E I D I N G E N E X A M E N

IN DE SERIE OVER VAKMANSCHAP DE SLIJTERSVAKSPECIALIST P A R T N E R I N O P L E I D I N G E N E X A M E N IN DE SERIE OVER VAKMANSCHAP DE SLIJTERSVAKSPECIALIST P A R T N E R I N O P L E I D I N G E N E X A M E N GEWOGEN EN GEWAARDEERD VAKMANSCHAP De geschiedenis herhaalt zich, gelukkig, en de tijd is er weer

Nadere informatie

Deelreglement Leergang Senior Arbo-adviseur (DR-LSA-X) Leergang Senior KAM-adviseur (DR-LSK-X) Leergang Senior Preventieadviseur (DR-LSP-X)

Deelreglement Leergang Senior Arbo-adviseur (DR-LSA-X) Leergang Senior KAM-adviseur (DR-LSK-X) Leergang Senior Preventieadviseur (DR-LSP-X) DR-LSAKP-X Deelreglement Leergang Senior Arbo-adviseur (DR-LSA-X) Leergang Senior KAM-adviseur (DR-LSK-X) Leergang Senior Preventieadviseur (DR-LSP-X) Uitgave: december 2012 DR-LSAKP-X 2 1 Algemeen Naam

Nadere informatie

REGELI NG STRALI NGSHYGI ËNE RANDWI JCK

REGELI NG STRALI NGSHYGI ËNE RANDWI JCK REGELI NG STRALI NGSHYGI ËNE RANDWI JCK DEEL II: Bescherming werknemer, milieu en patiënt Standaard Doelvoorschriften Algemene Procedures Randwijck Academisch Ziekenhuis Maastricht Universiteit Maastricht

Nadere informatie

De doelstelling van deze procedure is de veilige uitvoering van niet destructief onderzoek (NDO) met behulp van straling binnen het terrein van AEB.

De doelstelling van deze procedure is de veilige uitvoering van niet destructief onderzoek (NDO) met behulp van straling binnen het terrein van AEB. Opgesteld door Alfons Sprengers evisie 21-06-11 Pagina: 1 van 7 1. Doelstelling De doelstelling van deze procedure is de veilige uitvoering van niet destructief onderzoek (NDO) met behulp van straling

Nadere informatie

Syllabus ISM Foundation Examentraining Structuur en doelen

Syllabus ISM Foundation Examentraining Structuur en doelen Syllabus ISM Foundation Examentraining Structuur en doelen Datum: 3 juni 2012 Versie: 1.0 Integrated Service Management Inhoud De ISM Foundation Examentraining... 3 Doelgroep... 3 Leerdoelen... 3 Inhoud...

Nadere informatie

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE No. 2011/1517-05 DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Gezien de aanvraag d.d. 16 augustus 2011 van Sencio B.V. te Nijmegen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 4, artikel 23,

Nadere informatie

Cursussen Zwemwaterbehandeling

Cursussen Zwemwaterbehandeling Cursussen Zwemwaterbehandeling Wilt u ook meer weten over de zwemwaterbehandeling, over de processen die zich bij de zuivering van uw zwembad afspelen, over de omgang met de installatie en de daarbij horende

Nadere informatie