Handle with Care. Een handreiking voor het gebruik van de resultaten van het kwaliteitskader Verantwoorde zorg. Versie 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handle with Care. Een handreiking voor het gebruik van de resultaten van het kwaliteitskader Verantwoorde zorg. Versie 1.0"

Transcriptie

1 Handle with Care Een handreiking voor het gebruik van de resultaten van het kwaliteitskader Verantwoorde zorg Versie 1.0 ActiZ Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht Postbus 8258, 3503 RG Utrecht Telefoon Fax Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) Everdenberg 5, 4902 TT Oosterhout Postbus 4050, 4900 CB Oosterhout Telefoon Fax Zorgverzekeraars Nederland Sparrenheuvel 16, 3708 JC Zeist Postbus 530, 3700 AM Zeist Telefoon Fax ActiZ BTN - ZN 1

2 Eigendom en gebruiksrecht van deze handreiking Deze handreiking is eigendom van ActiZ, BTN en ZN en is ontwikkeld in samenwerking met het Centrum Klantervaring Zorg en Significant. De handreiking is openbaar en mag door derden worden gebruikt. Aanpassen of overnemen van (delen van) de handreiking mag enkel na voorafgaande schriftelijke toestemming van alle drie partijen. Deze publicatie is gratis te downloaden via het Ledennet van ActiZ op via de ledensite van BTN, en de website van Zorgverzekeraars Nederland, ActiZ, BTN, ZN juni 2011 ActiZ BTN - ZN 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Aanleiding en opzet van de handreiking... 5 Uitkomsten cliëntervaringen... 6 Veelgestelde vragen Wat is het minimum aantal cliënten per OE waarvoor CQ-gegevens moeten worden verzameld? Wat betekenen de sterren van de CQ-index nu precies? Is een score van 1 of 5 sterren bij de CQ-index altijd haalbaar? Kunnen de sterren van 2010 vergeleken worden met die van een vorige meting? Voor welke kenmerken van cliënten wordt gecorrigeerd (casemix-correctie) bij de berekening van CQ- indicatoren? Worden alle items uit de CQ-index meegenomen in berekening van indicatoren? Kan het rapportcijfer uit de CQ-index worden gezien als een totaalscore? Kan op basis van de CQ-index een totaalscore berekend worden? Wat zijn aandachtspunten bij het maken van een selectie of het toepassen van een weging? Kan een rangorde worden gemaakt op basis van de indicatoren?...11 Referenties...11 ActiZ BTN - ZN 3

4 Voorwoord Voor u ligt de handreiking Handle with Care, dat hoort bij het kwaliteitskader Verantwoorde zorg voor de Verpleging, Verzorging en Zorg thuis. De handreiking heeft als doel zorgvuldig gebruik van de indicatoren van het kwaliteitskader te bevorderen. Deze handreiking is opgesteld door ActiZ organisatie van zorgondernemers, Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Het Centrum Klantervaring Zorg en Significant zijn betrokken om de handreiking inhoudelijk mede vorm te geven en te zorgen voor een objectief eindresultaat. ActiZ, BTN en ZN nemen deel aan de Stuurgroep Verantwoorde zorg die het kwaliteitskader beheert. Samen met de overige stuurgroepleden vinden zij het van groot belang dat de kwaliteit van de zorgverlening in de VV&T wordt gemeten en inzichtelijk wordt gemaakt. Dit document is ontwikkeld omdat een handzame uitleg over de wijze waarop de resultaten uit het kwaliteitskader Verantwoorde zorg geïnterpreteerd moeten worden ontbrak. Daardoor is het ook niet duidelijk waar deze uitkomsten zich wel en niet voor lenen. ActiZ, BTN en ZN hebben de handen ineen geslagen om aan dit probleem tegemoet te komen. De titel Handle with care geeft aan dat de rode draad van de handreiking is dat de resultaten vooral met zorg geïnterpreteerd en verwerkt moeten worden; misinterpretatie ligt op de loer. Deze handreiking richt zich enkel op de cliëntervaringen zoals deze worden verzameld met de CQindex VV&T. De handreiking gaat niet in op de interpretatie van de zorginhoudelijke indicatoren. Voor de zorginhoudelijke indicatoren is voor het meetjaar 2010 een aantal fouten geconstateerd, die een juist gebruik van de resultaten voor 2010 onmogelijk maken. ActiZ heeft de zorgkantoren en de Inspectie van de Gezondheidszorg opgeroepen de uitkomsten op de zorginhoudelijke indicatoren van 2010 niet te gebruiken voor zorginkoop en toezicht. Dit is de eerste versie van de handreiking bij de cliëntervaringen van het kwaliteitskader Verantwoorde zorg. De inhoud van deze handreiking is besproken met een afvaardiging van leden van ActiZ, BTN en ZN op 18 mei Aan de hand van deze bespreking is de handreiking aangepast. De auteurs willen graag expliciet benadrukken dat de handreiking moet worden gezien als een groeidocument. De handreiking zal worden aangepast op basis van nieuwe vragen en inzichten. ActiZ organisatie van zorgondernemers, Branchebelang Thuiszorg Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, Juni 2011 ActiZ BTN - ZN 4

5 Aanleiding en opzet van de handreiking Het kwaliteitskader Verantwoorde zorg Het kwaliteitskader Verantwoorde zorg is ontwikkeld om de kwaliteit van de zorg in de Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (VVT) zichtbaar te maken en te verbeteren, zodat de zorg zo optimaal mogelijk en op vakbekwame wijze de kwaliteit van leven van cliënten ondersteunt. Het kwaliteitskader VVT richt zich op langdurige en/of complexe zorg die geleverd wordt door zorgorganisaties. Dit kan zorg zijn binnen de muren van een zorgorganisatie of thuis bij de cliënt (kwaliteitskader verantwoorde zorg, 2010). De visie voor het kwaliteitskader is vastgesteld in In 2007 is hier een indicatorenset aan toegevoegd. Op dit moment worden de resultaten uit het kwaliteitskader als volgt ingezet: Voor het bepalen van interne verbeterpunten van zorgorganisaties. Als criteria bij de zorginkoop door zorgkantoren. Voor het bepalen van bezoekprioriteiten door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Als keuze-informatie voor consumenten, bijvoorbeeld via websites van het RIVM. (kiesbeter.nl), de Consumentenbond, de Volkskrant. Voor het zichtbaar maken van de kwaliteit van de branche voor politiek en maatschappij. Het instrumentarium van het kwaliteitskader Verantwoorde zorg kent twee onderdelen: 1) de Zorginhoudelijke Indicatoren (ZI), zoals gemeten door de zorgorganisaties en 2) de cliëntervaringen, zoals gemeten met de CQ-index door onafhankelijke meetbureau s. Deze handreiking richt zich expliciet op de indicatoren m.b.t. de cliëntervaringen. De handreiking beschrijft handzaam hoe de uitkomsten op deze indicatoren geïnterpreteerd moeten worden, en hoe deze op een verantwoorde manier gebruikt kunnen worden. Daarbij ligt de focus op de openbaar beschikbare informatie. De informatie in deze handreiking is gebaseerd op bestaande informatie, vaak beschikbaar via het internet. Alle gebruikte bronnen zijn opgenomen in de referenties. Doelgroep De handreiking is bedoeld voor de professionele gebruikers van de resultaten van de CQ-index van het kwaliteitskader Verantwoorde zorg. Daarmee bedoelen we de organisaties en medewerkers die de resultaten verder verwerken, gebruiken en interpreteren. Bijvoorbeeld voor doelen als interne kwaliteitsverbetering, zorginkoop, toezicht, het informeren van consumenten, maatschappelijke verantwoording, onderzoek, et cetera. De berekeningen die worden uitgevoerd op de gegevens uit het kwaliteitskader zijn vaak complex; wij hebben geprobeerd deze berekeningen zo helder mogelijk weer te geven. Desalniettemin zullen sommige passages in deze handreiking vrij technisch zijn. Meer informatie: - Kwaliteitskader Verantwoorde zorg, ActiZ BTN - ZN 5

6 Uitkomsten cliëntervaringen Cliëntervaringen zoals verzameld met de CQ-index worden per Organisatorische Eenheid (OE) berekend. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen cliënten die zorg thuis (ZT) ontvangen, en cliënten die verblijven in een zorgorganisatie (VV). In de VV wordt bovendien een onderscheid gemaakt tussen cliënten die verblijven in de organisatie (VV) en vertegenwoordigers van psychogeriatrische cliënten (PG). Onderstaande tabel geeft een overzicht van de openbaar beschikbare informatie. Voorbeeld: Indicator 2.4 Ervaren veiligheid woon- en leefomgeving De mate waarin cliënten of vertegenwoordigers een veilige woon- en leefomgeving ervaren Gecorrigeerde Score Gemiddelde landelijke score Sterren N= 3,4 3,3 21 Gecorrigeerde score De gecorrigeerde score is gebaseerd op Empirical Bayes-schattingen (zie kader 1) die zijn gecorrigeerd voor: 1) kenmerken van cliënten, zoals leeftijd en 2) het aantal cliënten waarbij is gemeten. NB: aan de OE zelf wordt ook een ruwe score terug gekoppeld. Dit is geen openbare informatie, maar dit cijfer vormt wel de basis voor de gecorrigeerde score. Voor indicatoren die uit een vraag bestaan is de ruwe score berekend als het gemiddelde over de gegeven antwoorden. Voor indicatoren die uit meerdere vragen bestaan is eerst per cliënt het gemiddelde over de vragen berekend. Vervolgens is hiervan een gemiddelde van alle cliënten berekend. Gemiddelde landelijke score Deze score geeft de gemiddelde score voor alle OE s samen. Het betreft hier een gemiddelde van alle gecorrigeerde scores. Sterren Het aantal sterren geeft aan hoe de score van een OE zich verhoudt tot het landelijke beeld. Drie sterren betekent min of meer gemiddeld. Voor 1 en 2 sterren geldt dat de score statistisch significant lager is vergeleken met OE s die 4 of 5 sterren scoren (zie ook vraag 3 bij veelgestelde vragen). N Dit cijfer geeft het aantal cliënten weer waarop de indicator is berekend. Dit zijn niet automatisch alle cliënten waarvoor gegevens zijn aangeleverd. Cliënten kunnen bijvoorbeeld buiten de analyses zijn gehouden als gegevens onvolledig zijn of wanneer er exclusiecriteria gelden. Meer informatie: - Leeswijzer bij het Prestatie-overzicht Kwaliteitskader VV&T, versie ActiZ BTN - ZN 6

7 Kader 1: Een korte uitleg bij de analyses van de CQ-index Het is de verwachting dat uitkomsten van cliënten binnen een zorgorganisatie met elkaar samenhangen. De zorgorganisatie faciliteert immers de kwaliteit van zorg die geleverd kan worden en is voor alle cliënten binnen de zorgorganisatie identiek. In de analyses wordt met deze samenhang van uitkomsten van cliënten binnen een zorgorganisatie rekening gehouden. Dit gebeurt op basis van multilevel analyses. Daarnaast zullen kenmerken van cliënten, zoals leeftijd en zorgbehoefte, ook de uitkomsten van zorg beïnvloeden. De ene OE heeft een meer zorgbehoeftige cliëntenpopulatie dan de andere. Hiermee wordt rekening gehouden door cliëntkenmerken op te nemen in de analyses, de zogenaamde casemix correctie. De uitkomst op een indicator van een OE is onderhevig aan toeval:de gegevens van een individuele cliënt worden door toevallige factoren beïnvloed, waardoor de indicatorwaarde soms te hoog en soms te laag uitvalt. Wanneer een indicator is gebaseerd op een kleine groep cliënten, zal dit toeval een grotere rol spelen in de uiteindelijke uitkomst van de OE op de indicator. Om vergelijkingen tussen OE s zo betrouwbaar mogelijk uit te voeren is gekozen voor een multilevel model op basis van Empirical Bayes (EB) schattingen. Met deze schattingen veronderstellen we dat er landelijk gezien één gemiddelde indicatorwaarde is; alle OE s zitten rondom dit gemiddelde. Door het gebruik van Empirical Bayes schattingen wordt de indicatorwaarde van een OE als het ware getrokken naar het landelijke gemiddelde (dit wordt shrinkage genoemd). Hoe sterk deze correctie richting het landelijk gemiddelde is hangt onder andere af van het aantal cliënten waarover een OE gegevens aanlevert: naarmate een OE gegevens aanlevert van minder cliënten zal er sterker worden gecorrigeerd richting het landelijk gemiddelde. Ook de spreiding tussen de scores op een indicator is belangrijk voor de mate van correctie. Wanneer verschillen in uitkomsten tussen OE s groot zijn, dan zal er minder gecorrigeerd worden; indicatorwaarden worden in dit geval minder snel als afwijkend gezien. Een EB schatting voor een instelling is opgebouwd uit twee elementen: 1) De geobserveerde waarde. Dit is het gemiddelde over de gegevens van een OE. 2) De verwachte waarde. Dit is het gemiddelde over alle OE s. Wanneer we niets weten van een instelling verwachten we namelijk dat die instelling ongeveer gemiddeld zal scoren. De EB schatting ligt altijd tussen de verwachte waarde en de geobserveerde waarde in (zie ook onderstaand figuur voor een illustratie; CQI_bijsluiter_vergelijken van instellingen). ActiZ BTN - ZN 7

8 Veelgestelde vragen 1. Wat is het minimum aantal cliënten per OE waarvoor CQ-gegevens moeten worden verzameld? Voor organisatorische eenheden (OE) geldt een vereiste steekproefgrootte van 30 respondenten voor interviews met cliënten. Bij vertegenwoordigers van bewoners en thuiswonende cliënten geldt een steekproefgrootte van respectievelijk 70 en 110 cliënten, wat een uiteindelijke respons van 54 respondenten (78%) voor de vertegenwoordigers en 57 respondenten (52%) voor de thuiswonende cliënten moet opleveren. Soms hebben OE s minder cliënten dan de vereiste steekproefomvang. Afgesproken is dat deze OE s toch moeten deelnemen aan de CQ-meting. Alle cliënten die aan de inclusiecriteria voldoen, worden meegenomen in de meting tenzij het aantal cliënten minder is dan 15 of de respons naar verwachting lager is dan 10 ( De ondergrens van 10 is er vooral vanwege privacydoeleinden. Voorkomen moet worden dat een zorgorganisatie kan inschatten wie welke antwoorden heeft gegeven of welke cliënten zich wellicht negatief hebben uitgelaten. Voor de CQ-index geldt dat wanneer aan de vereiste respons van 30 interviews met cliënten, 54 vragenlijsten van vertegenwoordigers, of 57 vragenlijsten van thuiswonende cliënten is voldaan, het vanuit statistisch oogpunt goed mogelijk is zinnige vergelijkingen te doen tussen de score van een OE en het landelijk gemiddelde. In de praktijk komt het echter geregeld voor dat OE de vereiste steekproefgrootte niet haalt en/of de respons tegenvalt (zie ook Tabel 1 t/m 3 voor de gemiddelde landelijke respons). Dit kan een gevolg zijn van een kleine OE of doordat de respons lager is dan verwacht. De scores worden in dat geval minder betrouwbaar of onbetrouwbaar. Met de Empirical Bayes schattingstechnieken worden deze OE s doorgaans als gemiddeld geclassificeerd. 2. Wat betekenen de sterren van de CQ-index nu precies? Voor de cliëntervaringen worden sterren berekend. Deze sterrensystematiek is vooral bedoeld om complexe gegevens presenteerbaar te maken op websites, kwaliteitskaarten et cetera. De complexere gegevens die aan de sterren ten grondslag liggen betreffen de casemixgecorrigeerde gemiddelden per OE met daarbij een betrouwbaarheidsinterval. Voor de CQindex geldt dat OE s die twee sterren krijgen significant verschillen van OE s die vier sterren krijgen. Significant wil hier zeggen dat men ergens voor minimaal 95% zeker van is. Voor iedere OE met twee sterren is het dus voor minimaal 95% zeker dat deze daadwerkelijk lager scoort dan een OE met vier sterren. Hieronder geven we in een tabel en een figuur weer hoe de sterindeling tot stand komt. Het betrouwbaarheidsinterval valt geheel onder de gemiddelde ondergrens van alle betrouwbaarheidsintervallen Het betrouwbaarheidsinterval valt geheel onder het gemiddelde van alle OE s, maar niet geheel onder de gemiddelde ondergrens over alle betrouwbaarheidsintervallen Het betrouwbaarheidsinterval overlapt het gemiddelde van alle OE s Het betrouwbaarheidsinterval valt geheel boven het gemiddelde van alle OE s maar niet geheel boven de gemiddelde bovengrens van alle betrouwbaarheidsintervallen Het betrouwbaarheidsinterval valt geheel boven de gemiddelde bovengrens van alle betrouwbaarheidsintervallen ActiZ BTN - ZN 8

9 5 sterren 4 sterren Gemiddelde bovengrens betrouwbaarheidsinterval 3 sterren Gemiddelde scores 2 sterren Gemiddelde ondergrens betrouwbaarheidsinterval 1 ster 3. Is een score van 1 of 5 sterren bij de CQ-index altijd haalbaar? Eén en vijf sterren zijn de meest extreme categorieën. Voor de categorie 1 ster geldt dat dit altijd mogelijk is, maar bij sommige indicatoren nauwelijks voorkomt. Voor de categorie 5 sterren geldt dat dit bij een aantal indicatoren een onhaalbare score is (zie ook Tabel 1 t/m 3). Dit komt omdat het landelijk gemiddelde dan al zo hoog ligt dat de hoogst haalbare score onvoldoende extreem is om 5 sterren te behalen Uit onderzoek is gebleken dat kleine OE s met minder dan 30 cliënten- zich niet altijd kunnen onderscheiden van de gemiddelde score op de indicatoren (de Boer e.a., 2010). Een gemiddelde score van drie sterren is voor die kleine OE s dan ook minder informatief omdat het voor deze eenheden relatief moeilijk is om buiten deze categorie te vallen. Niettemin is het bij een aantal indicatoren nog wel mogelijk voor kleine OE s om zich te onderscheiden van anderen. Hun score moet dan wel een groot verschil laten zien met het landelijk gemiddelde. 4. Kunnen de sterren van 2010 vergeleken worden met die van een vorige meting? Het vergelijken van sterren tussen twee metingen in de tijd is over het algemeen niet zinvol. Of een verschil in sterrenscore tussen twee metingen nu wel of niet optreedt, in beide gevallen geldt dat het de vraag blijft of dat de instelling is aan te rekenen. Dit komt deels doordat de sterrenscore een relatieve prestatie is t.o.v. het landelijke beeld. Dit landelijk beeld is in 2010 opnieuw vastgesteld. Bij de aan- of afwezigheid van een verschil in sterrenscore tussen twee metingen is het de vraag of dit te wijten is aan de prestaties van de instelling of aan een ontwikkeling in het landelijke beeld. Daar komt nog bij dat de sterrenscore noodzakelijkerwijs een wat grofmazige maat is. Het is immers bedoeld om complexe gegevens vereenvoudigd weer te geven met het oog op presentatie op bijvoorbeeld websites. Het is daardoor waarschijnlijk dat een verandering in prestaties niet goed tot uiting komt in een vergelijking van deze grofmazige sterrenscores. Bovendien is de indicatorenset in 2010 inhoudelijk aangepast. Hieruit volgt dat niet alle indicatoren uit 2010 inhoudelijk overeenkomen met de indicatoren uit In Tabel 1 t/m 3 wordt aangegeven welke indicatoren gelijk zijn gebleven met Een redelijk alternatief is een vergelijking van de gecorrigeerde gemiddelden van een OE over de verschillende jaren. Dat geldt uiteraard alleen voor de indicatoren die inhoudelijk gelijk zijn gebleven. Dit geeft een eerste indruk van de verandering in de tijd, maar op grond van de openbare data is niet te zeggen of die ontwikkeling significant is. ActiZ BTN - ZN 9

10 5. Voor welke kenmerken van cliënten wordt gecorrigeerd (casemix-correctie) bij de berekening van CQ- indicatoren? Bij de berekening van de CQ-indicatoren wordt zowel voor de gegevensverzameling bij cliënten als voor de gegevensverzameling van vertegenwoordigers van psychogeriatrische cliënten en cliënten thuiszorg een casemix-correctie toegepast. De kenmerken waarvoor wordt gecorrigeerd verschillen echter per type CQ-index. In de praktijk wordt sinds 2010 voor de volgende kenmerken gecorrigeerd: Cliënten: verblijfsduur in de zorgorganisatie, leeftijd, hoogst voltooide opleiding en ervaren gezondheid; Vertegenwoordigers PG: relatie met cliënt (zoon/dochter of partner etc.), verblijfsduur in de zorgorganisatie van de cliënt, leeftijd, hoogst voltooide opleiding en ervaren gezondheid van de vertegenwoordiger; Zorg thuis: zorgduur, leeftijd, hoogst voltooide opleiding, ervaren gezondheid en het al dan niet ontvangen van hulp bij het invullen van de vragenlijst door de zorgverlener. 6. Worden alle items uit de CQ-index meegenomen in berekening van indicatoren? Vrijwel alle vragen uit de CQ-index worden gebruikt bij de berekening van indicatoren, de meeste vragen zijn onderdeel van een indicator. Daarnaast zijn er enkele vragen die worden gebruikt voor de casemix-correctie of om te controleren of een cliënt inderdaad tot de beoogde doelgroep behoort. Ten slotte is er nog een aantal selectievragen; die zijn bedoeld om cliënten voor wie bepaalde vervolgvragen niet van toepassing zijn door te verwijzen. Er is een klein aantal indicatorvragen die niet worden gebruikt voor de openbare resultaten. In het eerste meetjaar (2007) heeft het Centrum Klantervaring Zorg analyses uitgevoerd op de eerste meetgegevens. In deze analyses keek het CKZ naar de samenhang van vragen binnen een indicator. Dat leidde tot het stuurgroepbesluit om sommige vragen niet in een indicator mee te nemen vanwege onvoldoende interne samenhang. In 2009 is door het Centrum Klantervaring Zorg (CKZ) in nauwe samenwerking met LOC Zeggenschap in zorg en ActiZ een verkorting van de vragenlijst tot stand gebracht: items die niet werden gebruikt of die geen zinvolle verbeterinformatie opleverden zijn uit de lijsten verwijderd. Met de nieuwe set van meetjaar 2010 heeft het CKZ opnieuw analyses gedaan en zijn wederom een aantal vragen buiten de indicator gehouden. Deze vragen zijn echter nog wel opgenomen in de lijsten. Onderstaand kader geeft een overzicht van de items die door onvoldoende samenhang in de laatste analyses van 2010 zijn weggevallen en niet worden meegenomen in de openbare resultaten. Indicatorvragen die niet worden meegenomen in de openbare resultaten Interviews bewoners Nr Vraag Hoorde bij indicator 27 Heeft de zorginstelling u genoeg informatie gegeven over haar beleid 6.3 Ervaren informatie bij beslissingen over de zorg rond het levenseinde? (reanimatiebeleid, beleid rond euthanasie) 28 Is er een cliëntenraad? 6.3 Ervaren informatie 29 Weet u bij wie u met uw vragen, problemen terecht kunt in het 6.3 Ervaren informatie verpleeg-/ verzorgingshuis? 57 Wordt u goed op de hoogte gehouden van de activiteiten in huis 3.1 Ervaringen met dagbesteding en participatie 58 Organiseert het huis genoeg activiteiten? 3.1 Ervaringen met dagbesteding en participatie 59 Vindt u de activiteiten die georganiseerd worden leuk? 3.1 Ervaringen met dagbesteding en participatie 61 Is er hulp van verzorgenden, vrijwilligers of naasten als u ergens naar toe wilt? (naar buiten, bezoek aan anderen, uitstapjes, activiteiten, enz.) 3.1 Ervaringen met dagbesteding en participatie 7. Kan het rapportcijfer uit de CQ-index worden gezien als een totaalscore? Ja en nee. Het rapportcijfer is het totaaloordeel van een cliënt en in die zin kan het gezien worden als een totaalscore. Het is echter onduidelijk hoe de cliënt tot deze totaalscore komt. Zijn alle indicatoren daarin vertegenwoordigd, of hebben slechts één of twee indicatoren daar invloed op? Onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat een rapportcijfer met name iets lijkt te zeggen over communicatie tussen cliënten en medewerkers van de organisatie, terwijl andere ActiZ BTN - ZN 10

11 belangrijke aspecten minder goed vertegenwoordigd zijn in het rapportcijfer (de Boer et al., 2010; Rademakers et al., 2011). Kortom, het rapportcijfer is wel een totaalscore, maar geen evenwichtige afspiegeling van belangrijke aspecten van zorg. Daarom wordt afgeraden het rapportcijfer als een op zichzelf staande totaalscore te gebruiken. Dit betekent niet dat een rapportcijfer geen interessante informatie bevat, maar wel dat een rapportcijfer moeilijk te interpreteren is zonder aanvullende informatie over bijvoorbeeld afzonderlijke indicatorscores. 8. Kan op basis van de CQ-index een totaalscore berekend worden? Vooralsnog is dit niet mogelijk. De indicatoren van de CQ-index staan namelijk voor afzonderlijke schalen die niet zomaar bij elkaar opgeteld kunnen worden. Momenteel wordt door het Centrum Klantervaring nagegaan of op basis van de CQ-index een totaalscore kan worden berekend. 9. Wat zijn aandachtspunten bij het maken van een selectie of het toepassen van een weging? De indicatoren van de CQ-index hebben ieder hun eigen plek in het kwaliteitskader. Wanneer men een selectie wil maken van deze indicatoren is het goed om te kijken naar de kwaliteit van de indicatoren en enkel die indicatoren te kiezen met een adequate validiteit en betrouwbaarheid. De indicatoren van de CQ-index VV&T zijn in het algemeen voldoende bevonden (Wiegers e.a., 2007). Verder zijn er veel verschillende redenen waarom je meer of minder gewicht kunt toekennen aan een indicator. Deze redenen kunnen afhankelijk zijn van de gebruiker en het gebruiksdoel. Wanneer men een weging wil toepassen is het goed om uit te gaan van de gecorrigeerde score van een OE, waarbij op basis van Empirical Bayes schattingstechnieken rekening is gehouden met het aantal cliënten waarvoor is gemeten en hun zorgbehoefte. 10. Kan een rangorde worden gemaakt op basis van de indicatoren? Het rangordenen van indicatorwaarden is niet wenselijk. Een rangorde suggereert immers vaak veel grotere verschillen dan er zijn. In een rangorde kan het verschil tussen nummer 1 en nummer 100 van de rangorde gemakkelijk als groot worden geïnterpreteerd, zonder dat duidelijk is hoe groot het werkelijke verschil is en of dat ook een significant verschil is. Om deze reden wordt afgeraden gebruik te maken van rangordes. Referenties Boer, D. de, Hoek, L. van der, Delnoij, D., Groenewegen, P. Kleine zorgaanbieders in multilevel vergelijkende analyses. De CQI Verpleging, Verzorging en Thuiszorg. Utrecht: NIVEL Boer, D. de, Delnoij, D., Rademakers, J. (2010). Do patient experiences on priority aspects of health care 297. Rademakers, J., Delnoij, D., Boer, D.,de (2011). Structure, process or outcome: which contributes most to patients' overall assessment of healthcare quality? BMJ Quality and Safety (doi: /bmjqs ) Booij, J., Boer, D. de, van der Hoek, L., Delnoij, D., (2011). Meetverantwoording cliëntgebonden indicatoren VV&T Schoning van data, schaalanalyses en casemixcorrectie. Utrecht, Centrum Klantervaring Zorg. Stuurgroep Verantwoorde zorg. Bijlage Indicatorenset Verantwoorde zorg behorend bij het Kwaliteitskader Verantwoorde zorg, Verpleging Verzorging en Zorg Thuis (VVT), mei Wiegers TA, Stubbe JH, Triemstra M: Ontwikkeling van een CQ-Index voor verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg: kwaliteit van zorg volgens bewoners. Utrecht: NIVEL; predict their global rating of quality of care? A study in five patient groups. Health Expectations, 12 (3), _Vergelijken_van_instellingen_schattingsmethode.doc pdf ActiZ BTN - ZN 11

12 Tabel 1: Kengetallen indicatoren CQ-index Interviews bewoners (VV) indicator Landelijk gemiddelde score Landelijk Gemiddelde N % OE s met 1 ster 2 sterren 3 sterren 4 sterren 5 sterren 95% van de OE s bevinden zich tussen: Indicator is vergelijkbaar met die uit : Ervaringen met lichamelijke verzorging Ja 1.2: Ervaringen met maaltijden Ja 2.1: Ervaringen met schoonmaken Ja 2.2: Ervaren sfeer Ja 2.3: Ervaren privacy en woonruimte Nee 2.4: Ervaren veiligheid woon- en leefomgeving Ja 3.1: Ervaringen met dagbesteding en participatie Nee 3.2: Ervaren zelfstandigheid/autonomie Ja 4.1: Ervaringen op het gebied van mentaal welbevinden Nee 5.1: Ervaren professionaliteit en veiligheid zorgverlening Ja 5.2: Ervaren bejegening Ja 6.1: Ervaringen met zorgleefplan en evaluatie Nee 6.2: Ervaren inspraak en overleg Ja 6.3: Ervaren informatie Nee 6.6: : Ervaren beschikbaarheid in personeel Nee

13 Tabel 2: Kengetallen indicatoren CQ-index Vertegenwoordigers cliënten (PG) indicator Landelijk gemiddelde score Landelijk Gemiddelde N % OE s met 1 ster 2 sterren 3 sterren 4 sterren 5 sterren 95% van de OE s bevinden zich tussen: Indicator is vergelijkbaar met die uit : Ervaringen met lichamelijke verzorging Ja 1.2: Ervaringen met maaltijden Ja 2.1: Ervaringen met schoonmaken Ja 2.2: Ervaren sfeer Ja 2.3: Ervaren privacy en woonruimte Ja 2.4: Ervaren veiligheid woon- en leefomgeving Nee 3.1: Ervaringen met dagbesteding en participatie Ja 4.1: Ervaringen op het gebied van mentaal welbevinden Ja 5.1: Ervaren professionaliteit en veiligheid zorgverlening Nee 5.2: Ervaren bejegening Nee 5.3: Ervaren betrouwbaarheid zorgverleners Ja 6.1: Ervaringen met zorgleefplan en evaluatie Nee 6.2: Ervaren inspraak en overleg Nee 6.3: Ervaren informatie Nee 6.4: Ervaren telefonische bereikbaarheid Ja 6.6: Ervaren beschikbaarheid in personeel Nee 7.12: Ervaren respectering rechten vrijheidsbeperking Ja

14 Tabel 3: Kengetallen indicatoren CQ-index Thuiswonende cliënten (ZT) Indicator Landelijk gemiddelde score Landelijk Gemiddelde N % OE s met 1 ster 2 sterren 3 sterren 4 sterren 5 sterren 95% van de OE s bevinden zich tussen: Indicator is vergelijkbaar met die uit : Ervaringen met lichamelijke verzorging Ja 2.4: Ervaren veiligheid woon- en leefomgeving Nee 3.1: Ervaringen met dagbesteding en participatie Ja 3.2: Ervaren zelfstandigheid/autonomie Nee 4.1: Ervaringen op het gebied van mentaal welbevinden Nee 5.1: Ervaren professionaliteit en veiligheid zorgverlening Nee 5.2: Ervaren bejegening Nee 5.3: Ervaren betrouwbaarheid zorgverleners Nee 6.1: Ervaringen met zorgleefplan en evaluatie Nee 6.2: Ervaren inspraak en overleg Nee 6.3: Ervaren informatie Nee 6.4:Ervaren telefonische bereikbaarheid Ja 6.5: Ervaren samenhang in zorg Ja 6.6: Ervaren beschikbaarheid in personeel Nee

Handle with Care. Een handreiking voor het gebruik van de resultaten van het kwaliteitsdocument VVT Cliëntgebonden indicatoren. Versie 2.

Handle with Care. Een handreiking voor het gebruik van de resultaten van het kwaliteitsdocument VVT Cliëntgebonden indicatoren. Versie 2. Handle with Care Een handreiking voor het gebruik van de resultaten van het kwaliteitsdocument VVT 2012 Cliëntgebonden indicatoren Versie 2.0 ActiZ Oudlaan 4, Utrecht Postbus 8258, 3503 RG Utrecht Telefoon

Nadere informatie

Meetverantwoording cliëntgebonden indicatoren VV&T 2010 Schoning van data, schaalanalyses en casemixcorrectie

Meetverantwoording cliëntgebonden indicatoren VV&T 2010 Schoning van data, schaalanalyses en casemixcorrectie Meetverantwoording cliëntgebonden indicatoren VV&T 2010 Schoning van data, schaalanalyses en casemixcorrectie Judith Booij Dolf de Boer Lucas van der Hoek Diana Delnoij ISBN 978-94-6122-082-0 http://www.centrumklantervaringzorg.nl

Nadere informatie

CQ-Index VV&T Lentis / Dignis Concernrapportage cliëntervaringsonderzoek

CQ-Index VV&T Lentis / Dignis Concernrapportage cliëntervaringsonderzoek CQ-Index VV&T Lentis / Dignis Concernrapportage cliëntervaringsonderzoek Versie 4.1 ARGO BV juli 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Leeswijzer... 4 HOOFDSTUK 2. Uitkomsten

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? Prismantonderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling (verzorgingshuis) L.G. Bosman dr. D.H.M. Frijters drs. J.J.M. Geraets K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg,

Nadere informatie

Meetverantwoording cliëntgebonden indicatoren VV&T

Meetverantwoording cliëntgebonden indicatoren VV&T Meetverantwoording cliëntgebonden indicatoren VV&T Schoning van data, schaalanalyses en casemixadjustment Dolf de Boer Olga Damman Diana Delnoij Inhoud 1 Inleiding 3 2 Opschoning 4 3 Schaalanalyses 8 4

Nadere informatie

Leeswijzer bij het Prestatie-overzicht Kwaliteitskader VV&T versie 1.8

Leeswijzer bij het Prestatie-overzicht Kwaliteitskader VV&T versie 1.8 Leeswijzer bij het Prestatie-overzicht Kwaliteitskader VV&T versie 1.8 Uitgave : Stuurgroep Kwaliteitskader Kwaliteitskader VV&T Versie : 1.8 Datum : 15 april 2011 leeswijzer_prestatie_overzicht_v1.8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 Agenda Doel: Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Dialoog over sterke- en verbeterpunten Opbouw presentatie:

Nadere informatie

Rapportage Verslagjaar 2012

Rapportage Verslagjaar 2012 Rapportage Verslagjaar 2012 Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Thuiszorg OE-code: 5090 Inhoudsopgave Rapportage Verslagjaar 2012...1 Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Thuiszorg...1

Nadere informatie

Publieksversie bij het rapport van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (VV&T)

Publieksversie bij het rapport van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (VV&T) Publieksversie bij het rapport van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (VV&T) Deze publieksversie wordt u aangeboden door de Stuurgroep Verantwoorde Zorg,

Nadere informatie

Rapportage Verslagjaar 2012

Rapportage Verslagjaar 2012 Rapportage Verslagjaar 2012 Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Thuiszorg OE-code: 30053 Inhoudsopgave Rapportage Verslagjaar 2012... 1 Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Thuiszorg...

Nadere informatie

Erratum Kwaliteitskader Verantwoorde zorg VV&T

Erratum Kwaliteitskader Verantwoorde zorg VV&T Erratum Kwaliteitskader Verantwoorde zorg &T Inleiding Het is maart 2010 vastgesteld door de Stuurgroep Kwaliteitskader &T. Gedurende meetjaar 2010 zijn op verzoek van de Stuurgroep enkele wijzigingen

Nadere informatie

Ervaringen van Buurtzorgcliënten in landelijk perspectief Addendum bij het rapport Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd

Ervaringen van Buurtzorgcliënten in landelijk perspectief Addendum bij het rapport Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van Buurtzorgcliënten in landelijk perspectief Addendum bij het rapport Buurtzorg: nieuw en toch

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau

Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau Analyse ZorgDNA Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter dr. D.H.M. Frijters Utrecht, juli 2013 ZorgDNA Pagina 1 ZorgDNA Onderzoek, advies en begeleiding

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg: samenvatting

Ervaringen met de zorg: samenvatting Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau Analyse ZorgDNA SHDH Versie 2.0 drs. J.J.A. Stavenuiter dr. D.H.M. Frijters Utrecht, februari 2015 ZorgDNA SHDH Pagina 1 ZorgDNA Onderzoek, advies

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert December 2016 Samenstelling: drs. J.J. Haamers,

Nadere informatie

Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014

Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014 Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014 J. Hogeling Mei 2014 0 Inleiding De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de vertegenwoordigers van cliëntenraden

Nadere informatie

De effecten van wijzigingen in vragenlijsten en indicatoren op indicatorscores

De effecten van wijzigingen in vragenlijsten en indicatoren op indicatorscores De effecten van wijzigingen in vragenlijsten en indicatoren op indicatorscores De CQ-index Verpleging, Verzorging en Thuiszorg NIVEL: Dolf de Boer Nicolien Zwijnenberg Michelle Hendriks CKZ: Diana Delnoij

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners ViVa! Zorggroep Vergelijking van alle locaties mei juni 0 Publicatie van (delen

Nadere informatie

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg (Verkort)

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg (Verkort) CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg (Verkort) Uitkomsten voor Centrum Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Buitenpost Resultaten CQi Kortdurende ambulante geestelijke

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

Handle with Care TOO! Handreiking voor gebruik van de zorginhoudelijke indicatoren van het kwaliteitskader Verantwoorde zorg VV&T 2010/2011

Handle with Care TOO! Handreiking voor gebruik van de zorginhoudelijke indicatoren van het kwaliteitskader Verantwoorde zorg VV&T 2010/2011 Handle with Care TOO! Handreiking voor gebruik van de zorginhoudelijke indicatoren van het kwaliteitskader Verantwoorde zorg VV&T 2010/2011 Vooraf Voor u ligt de handreiking Handle with care TOO!, die

Nadere informatie

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Uitkomsten voor Raphaëlstichting LPGGz Terugkoppeling resultaten Resultaten CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis januari - maart 20 1 Normen Goede Zorg en de CQ-index VV&T 1.1 Visie In het kwaliteitsdocument 2013 1 is vastgelegd waaraan langdurige en/of complexe

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Allévo Borrendamme

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Allévo Borrendamme Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Allévo januari - maart 2014 CQ-index VV&T interviews met bewoners 2014 1 Normen Goede Zorg en de CQ-index VV&T 1.1 Visie In het kwaliteitsdocument 2013

Nadere informatie

CQi Klinische geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

CQi Klinische geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg CQi Klinische geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Uitkomsten voor De Hoop Resultaten CQi Klinische geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Inleiding In deze rapportage staan uw scores

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Opdrachtgever: dr. D.H.M. Frijters D.J. Homberg, MSc dr. H.C.M. Kamphuis drs. S.J.W. de Kroon drs. J.J.A. Stavenuiter drs.

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Gemeten met de CQI index Februari 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Rapportage CQ-Index Zorg Thuis Olcea Thuiszorg C.M.S. Huijben. Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg

Rapportage CQ-Index Zorg Thuis Olcea Thuiszorg C.M.S. Huijben. Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg Rapportage CQ-Index Zorg Thuis Olcea Thuiszorg 2015 C.M.S. Huijben Van Loveren & Par tners Van Loveren & Partners BV past al sinds 1989 inzichten uit de gerontologie toe in Research & Development-programma's

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Hamrikheem Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners

CQ-Index VV&T. Hamrikheem Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners CQ-Index VV&T Hamrikheem Lentis/Dignis Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen)

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen) Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen) Bewonerstevredenheidsonderzoek, oktober 2014 Inleiding

Nadere informatie

De toon gezet: één taal voor kwaliteit

De toon gezet: één taal voor kwaliteit De toon gezet: één taal voor kwaliteit Actie Actie Publieksversie bij het rapport van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde zorg Verpleging, Verzorging en (VV&T) Verantwoorde zorg wat is dat? Winst

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Rikkers-Lubbers Groningen. Bewoners intramuraal Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Rikkers-Lubbers Groningen. Bewoners intramuraal Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Rikkers-Lubbers Groningen Bewoners intramuraal Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten...

Nadere informatie

Tabel PREZO VV&T: Indicatorenset indicatorenset mei 2012

Tabel PREZO VV&T: Indicatorenset indicatorenset mei 2012 Tabel PREZO VV&T: Indicatorenset 2010 - indicatorenset mei 2012 Per indicator uit KK 2010 is bekeken welke wijzigingen er ten opzichte van de indicatorenset mei 2012 zijn en welke effecten dit heeft op

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert Juni 2015 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie:

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Vierstroom Lindescote december 2013 januari Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? AxionContinu, De Schutse onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Vierstroom Borchleen december 2013 januari Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T. Sint Joris Vestakker

Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T. Sint Joris Vestakker Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T Sint Joris Vestakker oktober - december 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Conclusies... 7 1 Lichamelijk welbevinden en gezondheid...

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? AxionContinu, Woon- en Zorgcentrum Tolsteeg onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Kraamzorg

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Kraamzorg 1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Kraamzorg Naam: Sandra van Beek / Corina Munts Organisatie: ActiZ / BTN Email: s.van.beek@actiz.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten CQI zorg Werkinstructies voor de CQI zorg In de vernieuwde werkwijze kwaliteitskader zorg heeft pijler 2B betrekking op het meten van cliëntervaringen. De CQI zorg maakt geen deel uit van een instrumentenwaaier

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorggroep De Vechtstreek De Vechtstreek Zorg Thuis oktober december Publicatie van (delen van) deze

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorg Groep Beek september - november Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met

Nadere informatie

Een evaluatie van zorginhoudelijke indicatoren in de VV&T

Een evaluatie van zorginhoudelijke indicatoren in de VV&T Postprint 1 0 Version Journal website Pubmed link DOI This is a NIVEL certified Post Print, more info at http://www nivel eu. Een evaluatie van zorginhoudelijke indicatoren in de VV&T I. HEESBEEN, S. VAN

Nadere informatie

Rapportage CQ-Index Zorg Thuis Catharina Stichting Leemgaarde. 2011 C.M.S. Huijben J. Weistra

Rapportage CQ-Index Zorg Thuis Catharina Stichting Leemgaarde. 2011 C.M.S. Huijben J. Weistra Rapportage CQ-Index Zorg Thuis Catharina Stichting Leemgaarde 2011 C.M.S. Huijben J. Weistra Van Loveren & Partners BV past al sinds 1989 inzichten uit de gerontologie toe in Research & Development-programma's

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichting SHDH De Blinkert september november Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners De Zorgcirkel

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners De Zorgcirkel Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners De Zorgcirkel oktober 05 Over Facit Facit is opgericht in 000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk

Nadere informatie

van Loveren & Partners bv

van Loveren & Partners bv Rapportage CQ-Index Zorg Thuis Royal Care 2012 E. Franken C.M.S. Huijben Van Loveren & Partners BV past al sinds 1989 inzichten uit de gerontologie toe in Research & Development-programma's voor bedrijfsleven,

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Utrecht, december 2011 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector optimaal

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Audiciens

Werkinstructies voor de CQI Audiciens Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg bij audiciens te meten vanuit het perspectief van de cliënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Vakbekwaam ondersteunen van de kwaliteit van leven. Branchebeeld Kwaliteit 2009 Verpleging Verzorging en Zorg thuis

Vakbekwaam ondersteunen van de kwaliteit van leven. Branchebeeld Kwaliteit 2009 Verpleging Verzorging en Zorg thuis Vakbekwaam ondersteunen van de kwaliteit van leven Branchebeeld Kwaliteit 2009 Verpleging Verzorging en Zorg thuis Het Kwaliteitskader Verantwoorde zorg VVT Wat is verantwoorde zorg? Diverse partijen hadden

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Mariënburght april - juni Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding.

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI JGZ bedoeld? De CQI Jeugdgezondheidzorg (CQI JGZ) is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond de jeugdgezondheidzorg te meten vanuit het perspectief

Nadere informatie

Ervaringen met zorg bij diabetes: samenvatting op zorggroepniveau

Ervaringen met zorg bij diabetes: samenvatting op zorggroepniveau Ervaringen met zorg bij diabetes: samenvatting op zorggroepniveau Analyse ZorgDNA Amstelland Zorg Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter dr. H.G. van der Roest dr. D.H.M. Frijters Utrecht, december 2012 ZorgDNA

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis. Vierstroom. oktober december 2013. Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding.

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis. Vierstroom. oktober december 2013. Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding. Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Vierstroom oktober december 2013 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding.

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Ananz september - oktober Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding.

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Zorgcentrum de Blanckenbörg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Zorgcentrum de Blanckenbörg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Zorgcentrum de Blanckenbörg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Marloes zuidgeest 2 juni 2010

Marloes zuidgeest 2 juni 2010 Marloes zuidgeest 2 juni 2010 Op weg naar verantwoorde zorg Opzet onderzoek Resultaten Reflectie Conclusie Aanbevelingen NormenvoorVerantwoordeZorg Indicatoren: Zorginhoudelijke(zelf meten) zelfevaluatie

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorggroep Oude en Nieuwe Land Zonnewiede juni Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Joris Zorg Zorgcentrum Vestakker september oktober Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg. Rapportage CQ-Index Somatiek Zorgplein Maaswaarden De Notenhoff afdeling De Rib

Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg. Rapportage CQ-Index Somatiek Zorgplein Maaswaarden De Notenhoff afdeling De Rib Rapportage CQ-Index Somatiek Zorgplein Maaswaarden De Notenhoff afdeling De Rib 2014 J. Cellarius-Weistra C.M.S. Huijben Van Loveren & Par tners Van Loveren & Partners BV past al sinds 1989 inzichten uit

Nadere informatie

Rapportage CQ-Index Somatiek Zinzia Zorggroep De Rijnhof. Concept 2014 J. Cellarius-Weistra C.M.S. Huijben

Rapportage CQ-Index Somatiek Zinzia Zorggroep De Rijnhof. Concept 2014 J. Cellarius-Weistra C.M.S. Huijben Rapportage CQ-Index Somatiek Zinzia Zorggroep De Rijnhof Concept 2014 J. Cellarius-Weistra C.M.S. Huijben Van Loveren & Partners BV past al sinds 1989 inzichten uit de gerontologie toe in Research & Development-programma's

Nadere informatie

Rapportage CQ-Index Somatiek Zinzia Zorggroep Oranje Nassau's Oord. Concept 2014 J. Cellarius-Weistra C.M.S. Huijben

Rapportage CQ-Index Somatiek Zinzia Zorggroep Oranje Nassau's Oord. Concept 2014 J. Cellarius-Weistra C.M.S. Huijben Rapportage CQ-Index Somatiek Zinzia Zorggroep Oranje Nassau's Oord Concept 2014 J. Cellarius-Weistra C.M.S. Huijben Van Loveren & Partners BV past al sinds 1989 inzichten uit de gerontologie toe in Research

Nadere informatie

Kleine zorgaanbieders in multilevel vergelijkende analyses De CQI Verpleging, Verzorging en Thuiszorg

Kleine zorgaanbieders in multilevel vergelijkende analyses De CQI Verpleging, Verzorging en Thuiszorg Kleine zorgaanbieders in multilevel vergelijkende analyses De CQI Verpleging, Verzorging en Thuiszorg Dolf de Boer Lucas van der Hoek Diana Delnoij Peter Groenewegen ISBN 978-94-6122-017-2 http://www.nivel.nl

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorggroep Oude en Nieuwe Land Talma Hof

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorggroep Oude en Nieuwe Land Talma Hof Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorggroep Oude en Nieuwe Land Talma Hof november - december 205 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans B.V. Onderzoeksperiode: November 2012 Januari 2013 Datum rapportage: 04-02-2013

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? RST Zorgverleners, RST Zorgverleners -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, mei 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorggroep Oude en Nieuwe Land Kerspelhof september Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

VGN ledenbijeenkomst 15 december Dr. Piet Stam Jan Sonneveld MSc. Dr. Xander Koolman

VGN ledenbijeenkomst 15 december Dr. Piet Stam Jan Sonneveld MSc. Dr. Xander Koolman VGN ledenbijeenkomst 15 december 2010 Dr. Piet Stam Jan Sonneveld MSc. Dr. Xander Koolman 1 1 e ronde zorginhoudelijke indicatoren GZ ZiZo portal 1. SiRM heeft de prestatie-index berekend 2. gecorrigeerd

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Oosterlengte Thuiszorg Reiderland Zorgketen Oosterlengte. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Oosterlengte Thuiszorg Reiderland Zorgketen Oosterlengte. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Oosterlengte Thuiszorg Reiderland Zorgketen Oosterlengte Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2016 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Astma en COPD

Werkinstructies voor de CQI Astma en COPD Werkinstructies voor de CQI Astma en COPD 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Astma en COPD bedoeld? De CQI Astma en COPD is bedoeld om de kwaliteit van de zorg voor astma en COPD te meten vanuit het

Nadere informatie

Business case Vrijwilligers/werk: vragenlijst over baten

Business case Vrijwilligers/werk: vragenlijst over baten Business case Vrijwilligers/werk: vragenlijst over baten Inzetten van vrijwilligers levert de organisatie opbrengsten op. Denk dan aan tijdwinst, meer aandacht voor de cliënt, grotere kwaliteit van zorg,

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg: samenvatting

Ervaringen met de zorg: samenvatting Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau Analyse ZorgDNA Careyn Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter dr. D.H.M. Frijters Utrecht, januari 2016 ZorgDNA Careyn Pagina 1 ZorgDNA Onderzoek, advies

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Zorggroep Oude en Nieuwe Land KSW Nieuw Clarenberg en juni - juli Publicatie

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorggroep Oude en Nieuwe Land Regio Steenwijkerland september - november Publicatie van (delen van)

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Heymanscentrum Verzorgingshuis Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners

CQ-Index VV&T. Heymanscentrum Verzorgingshuis Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners CQ-Index VV&T Heymanscentrum Verzorgingshuis Lentis/Dignis Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Nedermazehof april - mei Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners oktober november 2013 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding.

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Kraamzorg

Werkinstructies voor de CQI Kraamzorg Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De CQ-index (of CQI of Consumer Quality Index) Kraamzorg is bedoeld om de kwaliteit van kraamzorg geleverd door kraamzorgorganisaties te

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Vierstroom Vivaldi november - december 2013 Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorggroep Oude en Nieuwe Land Talmahof juni juli Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Land van Horne Witven

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Land van Horne Witven Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Land van Horne Witven maart - april 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting

Nadere informatie

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg)

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg) Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg) Bewonerstevredenheidsonderzoek, oktober 2014 2.1 Inleiding De conclusies hieronder zijn

Nadere informatie

FACT SHEET Kwaliteitsuitvraag Verpleging Verzorging Zorg thuis

FACT SHEET Kwaliteitsuitvraag Verpleging Verzorging Zorg thuis 2-1-216 FACT SHEET Kwaliteitsuitvraag Verpleging Verzorging Zorg thuis Nieuw in deze versie (2-1-216): Referentiecijfers 214 per vraag toegevoegd (bijlage 2) Verouderde links aangepast De facts bij de

Nadere informatie

Rapportage CQ-Index PG Eilandzorg Kleinschalig wonen. december 2012 C.M.S. Huijben. Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg

Rapportage CQ-Index PG Eilandzorg Kleinschalig wonen. december 2012 C.M.S. Huijben. Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg Rapportage CQ-Index PG Eilandzorg Kleinschalig wonen december 2012 C.M.S. Huijben Van Loveren & Par tners Van Loveren & Partners BV past al sinds 1989 inzichten uit de gerontologie toe in Research & Development-programma's

Nadere informatie

Verantwoording aanpassing vragenlijsten en indicatoren CQI VV&T

Verantwoording aanpassing vragenlijsten en indicatoren CQI VV&T Verantwoording aanpassing vragenlijsten en indicatoren CQI VV&T Jolanda Asmoredjo (NIVEL) Dolf de Boer (NIVEL) Diana Delnoij (Centrum Klantervaring Zorg) April 2012 1 1. Inleiding...3 2. Werkwijze en proces...4

Nadere informatie

Benchmarkrapport: Betere Thuis en Kraamzorg (BTKzorg)

Benchmarkrapport: Betere Thuis en Kraamzorg (BTKzorg) Benchmarkrapport: Kengegevens Kengegevens Organisatorische eenheid Postcode Naam concern 7556 TW Stichting Betere Thuiszorg Twente & Achterhoek Kwaliteitsindicatoren per jaar Onderstaande tabellen geven

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Villa Attent BV Nijverdal Zorg Thuis Verslagjaar 2017 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg?

Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg? Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg? onderzoek naar ervaringen met de zorg van PG-cliënten in uw instelling Vragenlijst versie 3.2 Utrecht, september 2012 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Ananz Nicasius september Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Bernlef Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Bernlef Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Bernlef Lentis/Dignis Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners De Vijverhof Februari Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding.

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Verpleeghuis Bergweide Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Savant Zorg stichtingsbreed

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Savant Zorg stichtingsbreed Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Savant Zorg stichtingsbreed juni - augustus 205 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorg Plus Twente september - december Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis De Woonmensen maart april Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding.

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Vivium Zorggroep, Zorgcentrum De Antoniushof. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2014 is hét kennis- en

Nadere informatie