Shared EDA Centre Business plan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Shared EDA Centre Business plan"

Transcriptie

1 2008 Shared EDA Centre Business plan Rick Stroot STRiTec Technical Consultancy Versie 2.1 ( )

2 Inhoud Technical Consultancy 1 Achtergrond Doelstellingen Organisatie Tijdsbestek Eerste Fase Tweede Fase Derde Fase Rechtsvorm De Markt Markt omvang Concurrentie Additionele diensten Kansen en mogelijkheden Risico's en aandachtspunten Marketing Strategie Product Prijsstelling Plaats Promotie Personeel Financieel Forecast Kosten Licenties Afspraken EDA leverancier Break-even Opstart Pagina 2

3 1 Achtergrond Technical Consultancy MKB bedrijven in de Semiconductor en Elektronica industrie zijn in Nederland sterk vertegenwoordigd. Een groot deel houdt zich bezig met design, engineering en innovatie van semiconductor en elektronica applicaties. Toegepaste Technologieën zijn onder andere ASIC (Application Specific Integrated Circuit, of simpelweg chip), FPGA (Field Programmable Gate Array) en PCB (Printed Circuit Board). Essentieel voor het toepassen van deze technologieën is het gebruik van EDA (Electronic Design Automation) tooling. Kosten die voor EDA tooling gemaakt worden bestaan uit licentie- en onderhouds-kosten. Uit onderzoek en bij diverse workshops is gebleken dat MKB bedrijven onvoldoende toegang hebben tot de professionele EDA tooling. Multi-Nationals zijn in staat volume contracten af te sluiten met de professionele EDA leveranciers waardoor zij tegen aanzienlijk lagere kosten toegang hebben tot state of the art EDA tooling. In de ASIC design EDA tooling kunnen de verschillen oplopen tot een factor 10. Vergelijkbare waarnemingen zijn gedaan op het gebied van FPGA en PCB design. Om een oplossing voor dit probleem aan te kunnen bieden richting het MKB in de Benelux willen, we hiervoor een Shared EDA Centre oprichten. Dit Shared EDA Centre zal een non-profit organisatie zijn die als vereniging van de deelnemende bedrijven zal worden opgezet. Door de schaal voordelen die deze constructie met zich mee zal brengen, kunnen de doelstellingen van Shared EDA Centre gehaald worden. 2 Doelstellingen De hoofd doelstelling van Shared EDA Centre is het toegankelijk maken van professionele EDA tooling en het leveren en van support voor MKB bedrijven. Het gaat hierbij om de EDA tooling en ontwerp bibliotheken voor analoog en digitaal ASIC ontwerp, FPGA ontwerp en PCB ontwerp. Dit stelt het MKB in staat om: Te werken met hoogstaande tooling die toegang geeft tot de meest recente technologie, waardoor de kwaliteit van het werk toeneemt met als gevolg dat er meer hoogwaardige innovatieve producten in de markt gezet kunnen worden. Een interessantere partner te zijn voor de grote OEM bedrijven in Nederland, doordat met dezelfde EDA toolflow wordt gewerkt. De kwaliteit van de toeleverketen in Nederland neemt toe. Kennis- en technologie uitwisseling wordt bevorderd. Efficiënter te werken door het gebruik van professionele EDA tooling. Daardoor neemt de engineering capaciteit van het MKB toe. Dit is zeer wenselijk in de markt waar op dit moment een tekort is aan goede engineers. Naast het leveren van tooling en support gaat Shared EDA Centre educatie en IP sharing aanbieden. De educatie heeft tot doel engineers op te leiden voor het gebruik van de EDA tooling en bijbehorende ontwerp filosofie. Hierbij wordt samenwerking gezocht met HBO instellingen en Universiteiten en gekeken naar de mogelijkheden die vanuit de leden of EDA leveranciers kan worden geboden. Daarnaast is er nog de doelstelling voor IP Sharing, dit beoogd het efficiënter inzetten van de beschikbare kennis binnen het MKB, door IP gezamenlijk te kunnen gebruiken: Shared EDA Centre kan door de centrale rol een grote bijdrage leveren in het gezamenlijk delen van IP, zowel betaald als "public" IP. Tevens bied Shared EDA Centre de mogelijkheid om onderlinge uitwisseling van kennis en resources onder de leden te bevorderen. De gezamenlijke doelstellingen resulteren in een professioneler MKB waarin samenwerking en technologie uitwisseling met OEM bedrijven wordt bevorderd. Hiermee zal het gemiddelde niveau van de Nederlandse ICT industrie omhoog gaan. Pagina 3

4 3 Organisatie Shared EDA Centre wordt opgericht als een vereniging waarvan alle MKB bedrijven lid kunnen worden die werkzaam zijn op het gebied van ASIC, FPGA, en PCB design. Met de gebundelde EDA behoefte van de aangesloten bedrijven betrekt Shared EDA Centre de EDA licenties. Hiervoor worden raam overeenkomsten gesloten met de EDA leveranciers. De MKB bedrijven betalen vervolgens ens voor de EDA tooling per tijdseenheid tegen een tarief dat vergelijkbaar is met de grote OEM contracten. 3.1 Tijdsbestek Het Shared EDA Centre wordt in 2008 vormgegeven en opgericht, zodat het eind 2008 of begin 2009 de diensten kan aanbieden. In de eerste helft van 2008 is hiervoor een Project Manager aangesteld die onderzoek heeft gedaan naar de haalbaarheid van het concept. De resultaten hiervan vormen de basis van dit business plan. In de tweede helft van 2008 wordt Shared EDA Centre verder ingericht. Shared EDA Centre wordt gehuisvest en voorzien van infrastructuur. Het secretariaat en een team van support engineers worden opgezet. Het leveren van de diensten wordt gestart, waarbij de verschillende diensten gefaseerd ingevoerd zullen worden Eerste Fase De eerste fase is de aanloop fase waarbij de doelstelling is om pragmatisch op te starten door de basis diensten aan te leveren en hierdoor snel tot een financieel en organisatorisch haalbare situatie te komen. In deze eerste fase zal het volgende gerealiseerd worden: EDA Leveranciers: In de eerste fase zal begonnen worden met het aanbieden van de EDA Licenties van de 2 of 3 grootste EDA leveranciers. Leden: : De leden in deze eerste fase zullen bestaan uit het MKB binnen de Benelux Diensten: Het toegankelijk k maken van de EDA Tools is de hoofdzakelijke dienst die in deze eerste fase geleverd zal worden. Vorm: : De diensten zullen in deze eerste fase aangeboden worden in de vorm van licenties die d.m.v. een gecentraliseerde licentie server toegankelijk gemaakt zullen worden aan de leden. Er zal een veilig en betrouwbaar mechanisme gezocht en toegepast moeten worden, waarmee de licenties alleen door leden gebruikt kunnen worden en de tijds registratie van het licentie gebruik per lid nauwkeurig kan worden bijgehouden. De eerste contacten zijn reeds gelegd met Acresso die hiervoor FLEXnet Manager levert. Support: : De support in deze eerste fase zal bestaan uit 1e lijns support die vooral gericht is op de installatie en gebruik van de tooling. Doel is om de leden zo snel mogelijk op weg te helpen met de beschikbare tooling. Dit zal gebeuren middels telefonische support en daar waar nodig eventueel een lokale support tijdens de installatie of opzet. Voor de 2e lijns support zal in deze fase nog een beroep worden gedaan op de EDA Leveranciers. Bibliotheken: : Deze fase zal gebruikt worden om vanuit de leden en overige bedrijven in de toeleverketen de nodige data en ervaring te verzamelen om centrale bibliotheken en design kits binnen Shared EDA Centre op te kunnen bouwen. Bibliotheken of Design Kits die reeds compleet zijn zullen reeds in deze fase aan de leden worden aangeboden. Het bewaken van de IP rechten op deze Bibliotheek of Design Kits is hierbij erg belangrijk, zodat daarvoor technische afschermings constructies opgezet moeten worden. Tijdsbestek: : Deze eerste fase zal gedurende het eerste jaar van Shared EDA Centre worden gerealiseerd Tweede Fase Technical Consultancy De tweede fase zal worden gebruikt om de diensten en daarnaast de vorm uit te breiden op basis van de kennis en ervaring die in de eerste fase is opgedaan. In deze tweede fase zal het volgende gerealiseerd worden: Pagina 4

5 EDA Leveranciers: In de tweede fase zullen minimaal de 3 grote EDA leveranciers (Cadence, Synopsys en Mentor Graphics) meegenomen worden. Daarnaast zal er op basis s van de gezamenlijke wens vanuit de leden gezocht worden naar uitbreidingen die de totale flow complementeren. Leden: : Het gebied waarvoor Shared EDA Centre toegankelijk wordt gemaakt zal uitgebreid worden richting Nordrhein Westfalen indien dit binnen de mogelijkheden vanuit de EDA Leveranciers past. Diensten: : De diensten zullen worden uitgebreid met het aanbieden van opleidingen. Vorm: : Naast het aanbieden van de licenties zal er in deze fase ook een eerste start worden gemaakt door de complete toolset op basis van ASP richting de leden aan te bieden. De mate waarin dit gebeurt zal afhangen van het type flow en technische haalbaarheid (snelheid netwerk, etc). Support: : De support in deze fase zal worden uitgebreid met 2e lijns support, waarbij eventueel gekeken eken wordt of hierbij deels gebruik gemaakt kan worden van de ervaring die er reeds binnen de leden kring aanwezig is. Doelstelling is om hiervoor binnen Shared EDA Centre minimale overhead op te bouwen, en daarnaast eventuele piek behoefte qua support of specialistische support tegen kostprijs te betrekken bij de leden of EDA leveranciers. Bibliotheken: : De bibliotheken en design kits die in de eerste fase zijn opgebouwd zullen in deze tweede fase aan de leden worden aangeboden. Tijdsbestek: Deze tweede fase zal direct na de eerste fase van start gaan en zo'n 1 a 2 jaar duren Derde Fase In de laatste fase zullen alle overige diensten worden toegevoegd op basis van de behoefte van de leden. In deze derde fase zal het volgende gerealiseerd worden: EDA Leveranciers: In deze laatste fase zullen de reeds bestaande set van EDA Leveranciers worden uitgebreid met eventuele kleinere EDA leveranciers die aanvullend zijn op de reeds beschikbare toolset binnen Shared EDA Centre. Leden: : De leden zullen worden uitgebreid met grotere bedrijven waarvan de elektronica ontwikkeling slechts een klein onderdeel vormt. daarnaast zal uitbreiding worden gezocht richting onderzoeks instituten en scholen. Diensten: : IP Sharing zal als dienst worden toegevoegd aan de reeds geboden diensten. Daarna zullen er afhankelijk van de input vanuit de leden in Fase 1 en 2 mogelijk nog extra diensten worden ontplooid en toegevoegd. Denk hierbij aan het eventueel leveren van infrastructuur voor het gebruik van de EDA tools. Vorm: De vorm van de diensten zal ongewijzigd blijven Support: : De support zal in deze derde fase ongewijzigd blijven. Bibliotheken: : Er zal in deze fase geen verandering zijn aan de bibliotheken of design kits, maar hoogstens een uitbreiding van inhoud en aantal. Tijdsbestek: Deze derde fase zal na de tweede fase ingaan en de uiteindelijke situatie zijn. 3.2 Rechtsvorm Shared EDA Centre zal worden opgezet als een vereniging waarbij de deelnemende bedrijven gezamenlijk eigendomsrecht over Shared EDA Centre zullen hebben. Het is hierbij ij belangrijk om in de statuten op te nemen dat de leden niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de activiteiten van Shared EDA Centre. Verder zal er een dagelijks bestuur worden aangesteld die verantwoordelijk is voor het operationele management en werving van nieuwe leden en/of EDA Leveranciers. Daarnaast is het dagelijks bestuur ook verantwoordelijk voor het verzamelen van input vanuit de leden, en op basis hiervan de gefaseerde opstart van Shared EDA Centre te bewerkstelligen. De algemene ledenvergadering, werkgroepen, internet forums en andere reguliere bijeenkomsten zullen hierbij het mechanisme vormen om snel input van de leden te kunnen verzamelen. Dit is noodzakelijk om de dynamiek die er op het gebied van de EDA tools heerst bij te kunnen volgen. Pagina 5

6 4 De Markt De markt waarop Shared EDA Centre opereert vormt een belangrijk aspect voor de haalbaarheid. De aanwezige potentie kan worden afgeleid uit de markt omvang. Daarnaast is het belangrijk om te kijken welke additionele uitbreidings mogelijkheden er voor Shared EDA Centre nog zijn en welke concurrentie, risico's en aandachtspunten er binnen deze markt zijn. 4.1 Markt omvang De markt voor Shared EDA Centre wordt in de basis gevormd door alle MKB bedrijven die ontwikkelingen doen waarbij ASIC, FPGA of PCB technologie wordt toegepast. De regio waar Shared EDA Centre zich op richt is de Benelux met eventueel een uitbreiding richting Nordrhein Westfalen in een tweede fase. Hierbij moet echter wel worden opgemerkt dat er momenteel nog geen potentiële leden in Nordrhein Westfalen zijn benadert, en dat de EDA leveranciers dit momenteel uitgesloten hebben in de intentieverklaring omdat dit niet binnen dezelfde regio verdeling van hen valt. In de tweede fase zal daarom deze discussie opnieuw met de EDA leveranciers ers moeten worden aangegaan zodat een formele uitbreiding van de markt naar Nordrhein Westfalen mogelijk wordt. Vervolgens zullen bedrijven in deze regio benadert moeten worden op eenzelfde wijze als voor de Benelux is gebeurt. De definitie van bedrijven die binnen dit MKB vallen zal voornamelijk gemaakt moeten worden in overeenstemming met de EDA leveranciers, doordat zij condities zullen opnemen welke bedrijven uitgesloten zijn van deelname aan Shared EDA Centre vanwege het strategisch belang dat deze bedrijven voor de EDA leverancier hebben. Het zal hier hoogstwaarschijnlijk gaan om multi-nationals die in meerdere landen actief zijn. Een uitzondering op het MKB criterium zal worden gemaakt voor bedrijven waarbij de elektronica ontwikkeling slechts een klein onderdeel (bijvoorbeeld minder als 10%) van de totale ontwikkeling uitmaakt. Voor dergelijke bedrijven is de toegankelijkheid van EDA tools eenzelfde probleem als voor het MKB. Daarnaast kan er in de toekomst wellicht ook gekeken worden om de markt uit te breiden richting research instellingen en hogescholen of universiteiten. De toegankelijkheid van de EDA tooling wordt hier niet zozeer beperkt door de prijs maar door de knowhow om de EDA toolset te onderhouden en te gebruiken. Mogelijk kan er hierdoor een wisselwerking ontstaan tussen het voorzien in knowhow vanuit Shared EDA Centre in ruil voor opleidingen en beschikbare IP vanuit dergelijke instituten richting de Shared EDA Centre leden. Tijdens de start van het haalbaarheids onderzoek voor Shared EDA Centre is er een lijst samengesteld van zo'n 175 MKB bedrijven waarvan ingeschat wordt dat zij de mogelijke potentiële kandidaten vormen voor lidmaatschap van Shared EDA Centre. Van deze 175 bedrijven zijn er 40 actief op het ASIC gebied en de overige 135 op FPGA en/of PCB gebied. Op basis van eerder onderzoek is gebleken dat de toegankelijkheid van EDA tools in de semiconductor industrie (ASIC ontwikkeling) een groter probleem vormt als in het geval van FPGA en PCB ontwikkeling waar de verschillen tussen multi-nationals en MKB minder groot zijn. Hierdoor is ervoor gekozen om voor het haalbaarheids onderzoek 75% van de bedrijven op het ASIC gebied (30 bedrijven) individueel te benaderen, terwijl dit voor de FPGA/PCB bedrijven slechts voor 30% ( 40 bedrijven) is gebeurd. Bij de bovenstaande potentiële markt moet echter de opmerking worden gemaakt dat dit voornamelijk bestaat uit bedrijven in Nederland en dat bedrijven actief in België hierin slechts minimaal zijn meegenomen. Tevens is de uitbreiding naar Nordrhein rhein Westfalen hierin nog niet meegenomen. 4.2 Concurrentie Technical Consultancy Directe concurrentie voor Shared EDA Centre is niet aanwezig, wel zijn er een aantal zaken die als indirecte concurrentie aangemerkt kunnen worden: Flexibele modellen (bijvoorbeeld EDA Card model Cadence) die vanuit de EDA leveranciers aangeboden worden. De huidige modellen vormen niet direct een concurrentie vanwege de mate van flexibiliteit, echter de EDA Leveranciers zouden nieuwe modellen kunnen introduceren die dit wel vormen. Initiatieven die speciaal bedoeld zijn voor research instellingen (Europractice) waarbij bedrijven die in het grijze gebied tussen commerciële en research activiteiten acteren gebruik maken van dit licentie aanbod. Pagina 6

7 Verder is het belangrijk om bij het ontplooien van additionele diensten zoals opleiding, support, shared IP te kijken wat er reeds beschikbaar is binnen de leden. Hierbij moet voorkomen worden dat Shared EDA Centre diensten gaat aanbieden die concurrerend zijn met de eigen leden. Een mogelijke oplossing hiervoor is om te bekijken in hoeverre dergelijke diensten betrokken kunnen worden van deze leden in plaats van ze vanuit Shared EDA Centre zelf met eigen mensen uit te gaan voeren. Het is echter wel belangrijk dat alle leden hierbij als gelijke behandeld worden bij het mogelijk kunnen aanbieden van dergelijke diensten. 4.3 Additionele diensten Zoals reeds aangegeven is de hoofddoelstelling van Shared EDA Centre het toegankelijk maken van de EDA tools voor het MKB. Daarnaast zijn er aanvullende diensten waarvan moet worden overwogen of zij in een 2e of 3e fase aan Shared EDA Centre zouden kunnen worden toegevoegd. Voorbeelden van dergelijke diensten die tijdens de gesprekken met het MKB zijn aangegeven zijn: Shared EDA Centre zou een rol kunnen hebben in het verzorgen van advertenties voor haar leden op de website en in eventuele nieuwsbrieven die onder de leden verspreid kunnen worden. In het verlengde van het productie proces is het goed om te overwegen of de diensten van Shared EDA Centre uitgebreid kunnen worden in de richting van productie bedrijven (Newways, Benchmark, Jable, etc) Hierbij zou gekeken moeten worden of het Shared EDA concept ook mogelijk is richting het aanbieden van productie (prijs afspraken met bedrijven die veel produceren versus bedrijven die dit slechts zo nu en dan doen). Individuele gesprekken met bedrijven in deze branche moeten kunnen uitwijzen of hier mogelijkheden bestaan. Bij een aantal leden is het uitwisselen van kennis en IP (Shared IP) een belangrijker reden voor het lidmaatschap als de toegankelijkheid van de EDA tools. Voor de uitwisseling van (deel)ontwerpen (IP) zou er binnen Shared EDA Centre een forum opgezet kunnen worden die in de onderlinge communicatie tussen de leden op het gebied van vraag en aanbod voorziet. Daarnaast kan de ingebrachte IP in een centrale IP bibliotheek worden beheerd. Eenzelfde mechanisme kan ook opgezet worden voor kennis en expertise. Een forum kan hierbij opnieuw het mechanisme zijn voor de communicatie rondom vraag en aanbod, en een centrale database met beschikbare expertise (een soort expertise pool) als kennis bibliotheek. Voor het uitwisselen kennis/resources zal Shared EDA Centre een puur facilitaire functie hebben, en is het aan de leden onderling om afspraken te maken voor de daadwerkelijke uitwisseling van resources of kennis overdracht. Op frequente basis bijeenkomsten organiseren onder de Shared EDA leden om zo het uitwisselen van kennis en IP te bevorderen, waarbij de forums op de Shared EDA Centre website als katalysator zouden kunnen dienen. Het Shared IP concept is niet alleen van toepassing tussen de leden onderling, maar zou ook toegevoegde waarde hebben tussen de HBO's/TU's en het bedrijfsleven. Er ligt bij de HBO's en TU's veel IP die niet of nauwelijks door het bedrijfsleven gevonden of gebruikt wordt. Shared EDA Centre zou hierin een goede rol kunnen spelen. Daarnaast kan Shared IP uitgebreid worden door de open source IP toegankelijker te maken. Kennis en ervaring over beschikbare open source IP kan in de centrale Shared EDA Centre bibliotheek bliotheek worden opgeslagen waardoor het MKB toegang krijgt tot een brede IP set. Als laatste zou de behoefte voor commercieel verkrijgbare IP middels Shared EDA Centre gebundeld kunnen worden om daarmee opnieuw een kostenvoordeel te kunnen behalen. Belangrijk hierbij is wel dat dit moet passen binnen de leveringsvoorwaarden zoals deze vanuit de IP leverancier worden gesteld. Voor wat betreft opleidingen is het belangrijk dat dit gericht is op de tools en bijbehorende design methoden die ook door Shared EDA Centre worden aangeboden. Om concurrentie met de eigen leden tegen te gaan is het hierbij belangrijk dat de diensten aanvullend zijn aan hetgeen reeds in de lokale markt beschikbaar is. Indien er toch behoefte is Pagina 7

8 aan opleiding die reeds door een of meerdere re leden worden aangeboden, zal moeten worden bekeken of de opleiding door de desbetreffende leden kunnen worden uitgevoerd in opdracht van Shared EDA Centre. Daarnaast kan Shared EDA Centre ook een rol hebben bij opleidingen die niet lokaal maar wel in andere landen worden aangeboden. Indien de behoefte voor dergelijke trainingen lokaal groot genoeg blijkt, kan Shared EDA Centre een rol hebben in het lokaal verzorgen van deze training. Het is goed om nauwe banden met TU's en hogescholen aan te gaan om van de opleidings faciliteiten en mogelijkheden binnen deze instituten gebruik te kunnen maken voor het verzorgen van opleidingen vanuit Shared EDA Centre. Het leveren van knowhow vanuit Shared EDA Centre voor het opzetten, onderhouden en gebruik van de EDA tools binnen deze TU's en hogescholen zou hierin een rol kunnen spelen. Een ander idee is om hoogleraren van deze instituten een rol als adviseur te geven binnen de Shared EDA Centre organisatie, waarmee de banden met deze scholen worden versterkt. Het component onent management bepaald een belangrijk deel van de kosten voor PCB ontwerp. Door een centrale bibliotheek vanuit Shared EDA Centre aan te bieden kan een deel van deze kosten gereduceerd worden. Verdere kosten reductie zou kunnen komen uit het gezamenlijk bundelen van de vraag naar footprints (PCB layout symbolen) die afgestemd zijn op het fabricatie proces. Een groot deel van de kosten blijft echter bestaan door het management van de component bibliotheek en koppeling met eigen logistieke systemen. Vanuit Shared EDA Centre zou bekeken moeten worden in hoeverre ook hier een oplossing geboden kan worden door bijvoorbeeld gebruikt te maken van speciale tools die hiervoor door de EDA leveranciers leverbaar zijn zoals DMS. 4.4 Kansen en mogelijkheden Tijdens het haalbaarheids albaarheids onderzoek zijn er diverse gesprekken met het MKB en de EDA Leveranciers geweest waaruit gebleken is dat er diverse kansen en mogelijkheden zijn die in het voordeel van Shared EDA Centre zullen werken. De volgende punten kunnen hierbij aangegeven n worden op basis van de gesprekken die er met de EDA leveranciers zijn geweest: Shared EDA Centre heeft een "outside the box" gedachtegang nodig ook van de EDA leveranciers. Dit wordt in ieder geval door Mentor Graphics onderkent, waarbij inmiddels al is aangegeven dat men bereid is te denken over een model waarbij achteraf op basis van gebruik afgerekend wordt i.p.v. op voorhand te moeten bepalen hoeveel licenties er moeten komen. Mocht vanwege het ontbreken van volume dit (pay-per-use) model richting de EDA leveranciers niet haalbaar zijn, dan is het alternatief een "term deal" model met daarin automatisch een buffer voor het aantal beschikbare licenties. Cadence heeft sinds eind 2007 een nieuwe houding aangenomen t.a.v. bedrijven die ASIC ontwerpen doen waarbij NXP technologie gebruikt wordt en waarbij tevens gebruik gemaakt wordt van de NXP licenties voor de Cadence tooling. Het is nog niet helemaal duidelijk welke wending dit zal nemen, maar het is belangrijk om deze ontwikkelingen vanuit Shared EDA Centre goed te volgen. Verder lijkt de nieuwe situatie rondom NXP het gebruik van NXP licenties voor onderaannemers te demotiveren, waardoor deze bedrijven grotere behoefte aan een Shared EDA Centre zullen hebben. De EDA leveranciers geven aan reeds flexibele oplossingen te hebben die de prijsstelling en flexibiliteit van het Shared EDA Centre initiatief benaderen. De praktijk vanuit het MKB leert ons echter dat men altijd een afweging moet maken tussen flexibiliteit en prijs waardoor de voordelen verloren gaan. Shared EDA Centre heeft in tegenstelling hiermee wel een oplossing die flexibiliteit voor een prijs gelijkwaardig aan multi-nationals biedt. Daarnaast zijn er ook punten naar boven gekomen op basis van de gesprekken die er met MKB zijn geweest: De sterke e behoefte voor het uitwisselen van kennis en IP is bij sommige bedrijven belangrijker als de toegankelijkheid van EDA tools. Dit kan leiden tot extra leden maar levert ook een risico in de garantie tot afname en gebruik van de EDA tools. Pagina 8

9 Bij een aantal bedrijven zijn de kosten ondergeschikt aan het belang van flexibiliteit. Veel bedrijven besteden momenteel erg veel tijd en geld aan het uit puzzelen van de juiste EDA toolset voor een project. Hiervoor zou Shared EDA Centre een goede uitkomst kunnen bieden. 4.5 Risico's en aandachtspunten Op basis van de gesprekken die met het MKB en de EDA leveranciers zijn gevoerd zijn er ook diverse aandachtspunten en risico's naar boven gekomen die belangrijk kunnen zijn bij de overweging hoe verder te gaan met Shared EDA Centre. Als eerste volgen de punten die gerelateerd zijn aan het kostenaspect van Shared EDA Centre: Een belangrijk uitgangspunt voor Shared EDA Centre is dat er voldoende volume zal ontstaan als het MKB zowel de structurele als incidentele tool behoefte uit Shared EDA Centre zal afnemen. De motivatie hiervoor zou moeten komen uit de lagere kosten voor deze tools bij Shared EDA Centre t.o.v. aanschaf bij de EDA leveranciers. Na veel gesprekken met het MKB is echter gebleken dat men deze kosten niet vergelijkt met de kosten bij nieuwe aanschaf, maar de huidige kosten die men heeft (de investering is natuurlijk reeds in het verleden gedaan). Dit resulteert erin dat het MKB de voordelen (flexibiliteit) zeker ziet voor de incidentele behoefte, echter dat men erg terughoudend is in toezeggingen om ook de structurele tool behoefte uit Shared EDA Centre af te gaan nemen. Dit vormt een groot risico bij de opstart van Shared EDA Centre omdat hiermee de benodigde volume's en break-even moeilijk of zelfs niet gehaald kunnen worden. Eventuele oplossingen hiervoor kunnen gevonden worden in: Er zou naast het pay-per-use model nog een model kunnen worden geïntroduceerd waarbij men de structurele tools per maand/jaar kan huren. Hiermee kunnen de kosten over langere periode gespreid worden, en daarmee aanzienlijk lager komen te liggen als de huidige uurtarieven. Het is echter de vraag of hiermee het volume gehaald kan worden om toch nog kostenvoordeel voor het MKB te behalen, zeker gezien de extra overhead kosten die Shared EDA Centre met zich mee brengt. Het voordeel is wel dat er hierdoor toezegging gevraagd kan worden van het MKB voor afname van een dergelijke structurele licentie voor een langere periode. Een andere mogelijke oplossing is om in het lidmaatschap vast te leggen dat het MKB zich hiermee verplicht om alle tools (incidenteel en structureel) bij Shared EDA Centre te betrekken. Hierdoor ontstaat er echter wel een groot risico dat veel geïnteresseerde bedrijven hierdoor zullen afhaken. Een designer bij een multi-national die een seat-licentie (alle tools zijn te gebruiken voor een vast bedrag per jaar) tot zijn beschikking heeft zal niet gaan puzzelen op de kosten terwijl dit binnen het MKB wel gebeurt, Hierdoor zal men Shared EDA Centre alleen gaan gebruiken voor de tools waarbij het kostentechnisch interessant is. De ervaring leert dat het innovatie en technologie voordeel dat men krijgt door een breder toegankelijke toolset door het MKB niet voldoende wordt gezien. Met name op PCB en FPGA design gebied is de toegevoegde egde waarde van een "State-of-the-art" toolset voor het MKB niet altijd evident aanwezig. Er wordt hierbij vaak gewezen naar minder high-end toolsets en leveranciers als goed en vooral goedkoper alternatief. Dit is in mindere mate het geval bij ASIC design, maar ook daar wordt genoemd dat het MKB niet de behoefte heeft om dezelfde toolset als multi-nationals te willen gebruiken. Hierbij gaat het dan niet zozeer om goedkopere leveranciers maar om een minder uitgebreide set van tools. Een verandering van een permanente licentie naar een pay-per-use model brengt ook met zich mee dat de designer beter in de gaten moet houden wanneer zijn licenties open staan. Dit wordt door veel bedrijven als een risico gezien. Eventueel zou er vanuit Shared EDA Centre een mechanisme aangeboden kunnen worden waarbij het aantal uren berekend wordt op basis van actief gebruik van de licentie. D.w.z. dat als de EDA tool bij de eindgebruiker een tijdje stil staat hiervoor geen kosten in rekening gebracht zullen worden. Er moet echter nagegaan worden in hoeverre dit technisch haalbaar is (bijvoorbeeld met Acresso FLEXnet Manager) Het is wellicht verstandig is om ook bij het abonnement na te denken over verdere differentiatie op basis van het tool gebruik per jaar op een erg dure licentie zoals Calibre kan nog steeds leiden tot incidenteel gebruik van Shared EDA Centre alleen voor deze licentie. Pagina 9

10 Daarnaast zijn er nog diverse niet kosten gerelateerde risico's en aandachtspunten die belangrijk zijn voor een eventuele start van Shared EDA Centre: Differentiatie in meerdere tool categorieën, zoals reeds in de prijsstelling is aangegeven, is belangrijk om tegemoet te komen aan de verschillen in gebruik (licenties die de hele dag gebruikt worden versus licenties die slechts korte tijd gebruikt worden) en verschillen in prijsniveaus van de EDA tools. Het is echter belangrijk om deze differentiatie niet te ver door te voeren, waardoor men weer afwegingen gaat maken bij het inzetten op basis van het tarief dat aan de desbetreffende tool categorie is gekoppeld. Om de innovatie te bevorderen is het beter om de set van tools binnen een categorie zo breed mogelijk te houden, waardoor ook de high-end tools eerder ingezet zullen worden in projecten. De snelheid van support en directe contacten met de EDA leverancier is voor het MKB een erg belangrijke factor. Hierdoor is het belangrijk dat we vanuit Shared EDA Centre een zeer slanke organisatie op support gebied aanbrengen, die niet veel vertraging en overhead oplevert. Indien we in de 2e fase naast de licenties ook een compleet onderhouden flow willen aanbieden is het belangrijk dat meerdere versies van een flow aangeboden en ondersteund kunnen worden omdat de eisen van het MKB hier sterk uiteen lopen. Ook is de werkwijze, die per MKB bedrijf sterk verschilt, een belangrijk aandachtspunt in deze 2e fase. De netwerk performance eisen, die het hosten van een centrale licentie server en in tweede fase applicatie server, moet goed onderzocht worden omdat hier grote verschillen zijn tussen de beschikbare EDA applicaties. Er zijn EDA applicaties waarbij een beperkte netwerk bandbreedte grote invloed heeft op het uitchecken van de licentie. Het is erg belangrijk dat de IP van verschillende leden alsmede de technologie van verschillende leveranciers en foundaries (bijvoorbeeld NXP) op een strikte wijze van elkaar gescheiden blijven. Vanuit Shared EDA Centre zal hieraan veel aandacht moeten worden besteed. Doordat de infrastructuur tussen Shared EDA Centre en het MKB in handen is van derden (KPN of andere providers), is het moeilijk om garanties te geven over de 100% betrouwbaarheid van deze verbinding. Dit kan in geval van uitval bij kritische projecten (bijvoorbeeld vlak voor een tapeout) tot problemen leiden waarbij het MKB Shared EDA Centre aansprakelijk zou kunnen stellen. Dit is een belangrijk risico dat zal moeten worden uitgesloten. 5 Marketing Strategie De marketing mix is vooral gericht op het toegankelijk maken van EDA Tools op een kosten effectieve basis voor het MKB. Hierdoor zijn product en prijs de belangrijkste onderdelen, en vormen plaats, promotie en personeel een ondergeschikte rol. 5.1 Product De producten en diensten van Shared EDA Centre zullen bestaan uit: Het beschikbaar stellen van EDA Tools op een kosten effectieve basis. Afhankelijk van de fase en het type tool zal dit plaatsvinden in de vorm van het toegang geven tot een licentie of het aanbieden van de gehele toolset middels een ASP. Het gecentraliseerd erd leveren van opleidingen en trainingen gericht op de binnen Shared EDA Centre beschikbare EDA tools en design methodologie. Het leveren van toegang tot Shared IP, waarbij public domein en eventueel commercieel beschikbare IP vanuit Shared EDA Centre aan an haar leden aangeboden zal worden. Daarnaast zal Shared EDA Centre netwerk faciliteiten bieden (bijeenkomsten, forums, centrale bibliotheken, etc) om onderling uitwisseling van IP, kennis en resources binnen de leden te bevorderen. Bedrijven kunnen tegen een uurtarief of eenmalige kosten van deze diensten gebruik maken indien zij lid zijn van Shared EDA Centre. Pagina 10

11 5.2 Prijsstelling Technical Consultancy De diensten van Shared EDA Centre zullen worden aangeboden op basis van een jaarlijks lidmaatschap en daarnaast een uurtarief gebaseerd erd op het type tool dat gebruikt wordt. Het uitgangspunt bij de tarief bepaling is dat, vergeleken met grote multi-nationals, dit uurtarief kosten effectief is doordat hetzelfde volume gehaald kan worden. Doordat Shared EDA Centre een non- profit organisatie is, zullen de tarieven en prijzen jaarlijks worden herzien op basis van het aantal leden en het daaraan gerelateerde gebruik van de licenties. De cijfers van de voorgaande jaren zullen hierbij gebruikt worden als uitgangspunt. Initieel zullen de volgende prijzen en tarieven worden gehanteerd, waarbij de zone prijzen zullen worden bepaald op basis van de onderhandelingen met de EDA leveranciers Product of Dienst Lidmaatschap Shared EDA Centre Prijs Opmerking 2500 / jaar Dit lidmaatschap geld per bedrijf onafhankelijk van het aantal designers FPGA Front-End FPGA Back-End FPGA Verificatie PCB Frond-End FPGA Zone 1 FPGA Zone 2 FPGA Zone 3 PCB Zone 1 Grafische invoer, eenvoudig simulatie Synthese, Place & Route en timing High-end Simulatie en Code coverage Component beheer en schematische invoer voor PCB en board level simulatie PCB Back-End PCB Zone 2 PCB Place & Route en tools t.b.v. voorbereiding productie PCB Verificatie ASIC Analoog Front-End ASIC Analoog Back-End ASIC Analoog Physical verification ASIC Digitaal Front-End PCB Zone 3 A-ASIC Zone 1 A-ASIC Zone 2 A-ASIC Zone 3 D-ASIC Zone 1 SI en EMC en andere verificatie tools Analoog schematische invoer en simulatie Analoog layout, Online-DRC Parasitaire extractie, DRC, LVS Digitaal schematische invoer, simulatie, en Code coverage ASIC Digitaal Back-End D-ASIC Zone 2 Digitale synthese, place & route en timing, ATPG en Scan insertion ASIC Digitaal Physical verification ion D-ASIC Zone 3 DRC, LVS, OPC, etc Opleidingen 800 / dag Richtprijs per dag per student en afhankelijk van het niveau Shared IP Public domain Shared IP Commercial 0?? / IP Dit zit in het lidmaatschap inbegrepen De prijs wordt afhankelijk van het aantal leden dat deze commerciële IP gezamenlijk willen gebruiken bepaald. 5.3 Plaats Voor de vestigingsplaats is het vooral belangrijk dat er een goede infrastructuur (Internet verbindingen) aanwezig is. Shared EDA Centre zal zijn diensten voornamelijk aanbieden via deze netwerk verbindingen, waardoor de fysieke locatie van minder belang is. De volgende locaties zijn hierdoor mogelijk geschikt en moeten qua prijs en vestigings mogelijkheden worden overwogen: Amsterdam en Groningen vanwege de aanwezigheid van grote internet knooppunten Eindhoven (High Tech Campus), Nijmegen (52 degrees) of Enschede (UT/Business Park) vanwege de aanwezigheid van bedrijven en universiteiten die reeds de nodige infrastructuur en faciliteiten kunnen bieden. Daarnaast kan het in sommige gevallen goed zijn om toch lokaal aanwezig te zijn i.v.m. het leveren van locale support of het organiseren van trainingen. Deze activiteiten hoeven echter niet perse vanuit de hoofd locatie van Shared EDA Centre plaats te vinden, en zouden daarom vanuit een remote-office kunnen Pagina 11

12 plaatsvinden. De locaties die hiervoor overwogen kunnen worden zijn de locaties waar een grotere dichtheid qua elektronica industrie aanwezig is: Eindhoven, Enschede, Nijmegen en Leuven. Note: Een detail analyse van de meest optimale locatie zal nog uitgevoerd moeten worden om dit business plan volledig te maken, maar vormde geen onderdeel van het initiële haalbaarheidsonderzoek. 5.4 Promotie Tijdens het initiële haalbaarheids onderzoek is intensief gewerkt aan promotie van het idee middels mailing, seminars, individuele telefoongesprekken en bezoeken. Om Shared EDA Centre onder de aandacht te blijven brengen en hierdoor het aantal leden op het juiste niveau te houden is het noodzakelijk dat er blijvend aandacht besteedt wordt aan acquisitie van nieuwe leden. Deze activiteit ligt als deeltaak bij het dagelijks bestuur van Shared EDA Centre. De activiteiten die hierbij ontplooid kunnen worden zijn: Het opzetten en onderhouden van een website met daarop een speciale sectie voor leden zodat ze toegang hebben tot een Shared EDA Centre forum. Het deelnemen aan seminars en beursen waar Shared EDA Centre onder de aandacht van de elektronica industrie gebracht kan worden. Door regelmatige contacten met de media (bijvoorbeeld Bits & Chips) ervoor zorgen dat Shared EDA Centre onder de aandacht blijft van de elektronica industrie Naast deze pro-actieve benadering is er natuurlijk ook de werking van mond op mond reclame binnen de elektronica industrie (waarvan een deel reeds lid is) die ook zal resulteren in nieuwe leden. 5.5 Personeel Het personeel zal hoofdzakelijk bestaan uit technische mensen die de applicaties en systemen beheren en support aan de leden leveren. Daarnaast zullen er nog mensen aangesteld moeten worden voor het dagelijks management en eventuele ondersteunende taken. Het aantal mensen dat hiervoor nodig is hangt sterk af van de hoeveelheid leden en daarnaast de vorm waarin de diensten worden aangeboden. Door de keuze en vorm waarin de eerste fase zal starten kan volstaan worden met de volgende personele bezetting: 2 FTE Systeem beheerders / Applicatie Engineers die verantwoordelijk zijn voor Het opzetten en onderhouden van de infrastructuur en hardware. Het opzetten en onderhouden van de licentieservers en administratie mechanisme voor toegang tot de licenties en het gebruik hiervan. Het onderhouden en volgen van de forums die binnen Shared EDA Centre zijn opgezet voor de leden 1e lijns support van de leden door telefonisch support te geven en indien nodig tijdens de installatie lokale support (onsite bij de leden) te verzorgen. In latere fases doorgroeien naar 2e lijns support, het geven van trainingen 0,5 FTE Operationeel manager Uitvoeren van het dagelijks management van Shared EDA Centre Werving van nieuwe leden en onderhouden van contacten met het huidige ledenbestand Verantwoordelijk voor het onderhouden van de contacten en eventueel uitbreiden van EDA Leveranciers Verantwoordelijk voor het verzamelen van de gezamenlijke input van de leden en op basis van gemeenschappelijk belang wijzigingen aanbrengen in De gefaseerde invoering van Shared EDA Centre Het aantal licenties en type tools dat binnen Shared EDA Centre beschikbaar moet zijn Pagina 12

13 Nieuwe diensten of faciliteiten die Shared EDA Centre zou kunnen aanbieden 0,5 FTE Financiële en Secretariële ondersteuning Het aannemen van de telefoon en andere secretariële taken Het uitvoeren van de financiële administratie en facturering richting de leden 6 Financieel De financiële haalbaarheid heid zal jaarlijks afhankelijk van het aantal leden opnieuw moeten worden bekeken. De initiële financiële situatie voorzover die op dit moment bekend is komt in deze sectie aan bod. D.m.v. de resultaten van het vooronderzoek en de daarbij gebruikte vragenlijsten en intentie verklaringen zal de financiële haalbaarheid worden onderbouwd. 6.1 Forecast Tijdens de eerste helft van 2008 is er intensief gewerkt aan een indicatie van de behoefte vanuit het MKB. Hiervoor is een vragenlijst en een intentieverklaring opgezet waarbij de geïnteresseerde bedrijven aan kunnen geven welke gewenste situatie men ziet t.a.v. het aantal beschikbare licenties. Daarnaast heeft men ook een intentie kunnen afgeven om lid te willen worden van Shared EDA Centre, waarbij men tevens aangaf wat de minimale behoefte t.a.v. het aantal licenties zou zijn. ASIC Analoog front-end ASIC Digitaal front-end ASIC Analoog back-end ASIC Digitaal back-end ASIC Verificatie ASIC Test ASIC Totaal FPGA Grafische entry FPGA Simulatie FPGA Code coverage FPGA Synthese FPGA Place & Route FPGA Totaal PCB Component man. PCB Schematic entry PCB Simulatie PCB Place & Route PCB EMC/SI Tools PCB Totaal Totaal Gewenste situatie Minimale Behoefte (aantal) (aantal) Opmerking: de vragenlijst bevatte een 3-tal categorieën A, B, en C, waarbij categorie A de tools van de grote drie EDA leveranciers vormt. In de bovenstaande en onderstaande tabellen zijn de waarden uit Pagina 13

14 categorie A en B van de vragenlijst opgeteld. Uit de bovenstaande tabel kan het volgende worden geconcludeerd: De aantallen en totalen zijn gebaseerd op een inschatting per bedrijf en kan gezien worden als het maximaal noodzakelijke aantal al licenties. Indien deze behoefte gespreid wordt over meerdere bedrijven worden de licenties efficiënter benut, en zal het aantal benodigde licenties hiermee omlaag gaan. De totalen in het geval van de ASIC tools varieert tussen de 61 en 125 licenties De totalen in het geval van de FPGA tools varieert tussen de 21 en 42 licenties De totalen in het geval van de PCB tools varieert tussen de 29 en 53 licenties De totalen in het geval van alle gezamenlijke tools varieert tussen de 111 en 220 licenties De bovenstaande getallen kunnen gehanteerd worden als richtlijn voor het aantal benodigde licenties richting de EDA Leveranciers Naast de behoefte qua aantal licenties hebben de bedrijven ook de behoefte in aantal uur aangegeven. Minimale Inkomsten Behoefte Uren Tarief Min ASIC Analoog front-end ASIC Digitaal front-end ASIC Analoog back-end ASIC Digitaal back-end ASIC Verificatie ASIC Test ASIC Totaal FPGA Grafische entry FPGA Simulatie FPGA Code coverage FPGA Synthese FPGA Place & Route FPGA Totaal PCB Component man. PCB Schematic entry PCB Simulatie PCB Place & Route PCB EMC/SI Tools PCB Totaal Totaal Uit de bovenstaande tabel kan worden het volgende worden geconcludeerd: De inzetbaarheid van een licentie ligt op 200x8=1600 uur per jaar. Zouden we de minimale behoefte die aangegeven in aantal uren hierop delen komen we op een minimale behoefte van 6 ASIC licenties, 1,2 FPGA licenties en 1,2 PCB licenties nodig hebben. In totaal is dit zo'n 8,5 licenties. Als we met de EDA Leveranciers een pay-per-use model kunnen overeenkomen, vormt dit de basis voor de minimale licentie kosten die we mogen verwachten. Pagina 14

15 Realistischer is het om hierin mee te nemen dat een licentie niet volledig benut kan worden doordat de tijd dat leden de licentie willen gebruiken samenvalt. Aan de andere kant is de behoefte (zeker bij verdere differentiatie zoals in de prijsstelling is gehanteerd) voor het type licentie ook niet altijd gelijk. Als we op basis van deze gegevens als vuistregel zouden nemen dat een licentie slechts voor 50% van de tijd inzetbaar is, zou dit betekenen dat we 12 ASIC licenties nodig hebben, 2,5 FPGA licenties en 2,5 PCB licenties. Deze aantallen vormen de minimale basis voor het aantal licenties dat binnen Shared EDA Centre beschikbaar zou moeten zijn. De inkomsten die we voor Shared EDA Centre op basis van de bedrijven die een intentieverklaring hebben getekend is Daarnaast kunnen we op basis van de 11 bedrijven die een intentieverklaring hebben afgegeven nog zo'n aan abonnement inkomsten verwachten, waardoor we op een totale van Om deze gegevens te verkrijgen zijn er zo'n 70 bedrijven individueel benaderd waarvan 26 overwegend positieve reacties (dit is 37% procent). Daarnaast zijn er 11 bedrijven die een intentieverklaring hebben afgegeven, dit is 16% van het aantal individueel benaderde bedrijven. Als we deze cijfers echter extrapoleren op basis van de ingeschatte 175 bedrijven in de Benelux dan komen we op zo'n 27 bedrijven uit waarvan we een lidmaatschap mogen verwachten. Als we dit verder uitsplitsen naar alleen de bedrijven die op ASIC design gericht zijn zien we dat van de 30 bedrijven die hiervoor benaderd zijn (75% van de totale markt) er 6 een intentieverklaring getekend hebben. Op basis van de bovenste tabel geven deze 6 bedrijven aan minimaal (inclusief abonnementsgelden) te willen afnemen. Als we dit bedrag lineair doorzetten op basis van het totale aantal ASIC bedrijven in de Benelux komen we uit op een forecast van Als we ditzelfde doen voor de overige bedrijven op het FPGA/PCB design, zien we dat van de 40 bedrijven die hiervoor benaderd zijn (dit is slechts 30% van de totale markt), zijn er 5 een intentieverklaring getekend hebben. Op basis van de bovenste tabel geven deze 5 bedrijven aan minimaal (inclusief abonnementsgelden) te willen afnemen. Als we dit bedrag lineair doorzetten op basis van het totale aantal FPGA/PCB bedrijven in de Benelux komen we uit op een forecast van Als we kijken naar de forecast voor de behoefte in het aantal licenties en hierbij dezelfde potentie factoren voor ASIC en FPGA/PCB gebruiken als in de voorgaande punten dan komen we op 8 ASIC licenties, 4 FPGA licenties en 4 PCB licenties uit. Dit is in totaal zo'n 16 licenties die full-time gebruikt worden op basis van de forecast. De totale forecast voor de gehele Benelux komt hiermee op = Pagina 15

16 6.2 Kosten Licentie kosten (zoals in de volgende sectie worden gespecificeerd) zullen de hoofdzakelijke kosten voor Shared EDA Centre vormen. Daarnaast worden de overige kosten gevormd door infrastructuur, personeel en locatie. Als we uitgaan van een schaalbare situatie waarbij de kosten en daar bijbehorende licenties afhankelijk van het aantal leden geleidelijk zullen stijgen dan zien de kosten er bij een vaste organisatie als volgt uit. Schaalbare kosten bij vaste Aantal Kosten per Maandelijkse Jaarlijkse Jaarlijkse organisatie eenheid basis kosten kosten bij 10 kosten bij 100 designers designers Zware computers Inventaris werkplekken Personeelskosten systeem beheerders Personeelskosten ondersteuning 0, Personeelskosten management Huur kantoor ruimte Energiekosten Telecomkosten Website + Forum Licentie administratie software Totale kosten 0,5 0,25 0, Er moet worden opgemerkt dat de vorm waarin de EDA Tools aangeboden worden hierbij een aanzienlijke impact heeft op de eisen voor computers, infrastructuur en bijbehorend systeembeheer. In de initiële situatie is uitgegaan van het aanbieden van slechts licenties via een centrale server, echter indien de volledige toolset aangeboden zal worden (bijvoorbeeld via ASP) dan zal dit ook aanmerkelijke impact op de kosten hebben. Op basis van de bovenstaande tabel kan de volgende schaalbaarheids formule afgeleid worden waarbij de vaste kosten kunnen worden afgeleid bij n designers die full-time gebruik maken van de Shared EDA Licenties Technical Consultancy Om echter initieel een haalbare situatie qua kosten te kunnen krijgen zouden we als alternatief kunnen starten zonder een vaste organisatie. Dit betekend dat de kosten zich zullen beperken tot de kosten zoals deze in de onderstaande tabel zijn aangegeven. Kosten bij start zonder vaste organisatie Aantal Kosten per Maandelijkse Jaarlijkse eenheid kosten kosten Licentie Server Telecom kosten Licentie administratie software Onderhoud licentie server (inhuur) Financiele administratie (inhuur) Management en organisatie (inhuur) Totale kosten / uur / uur / uur Pagina 16

17 6.3 Licenties Op basis van een 50-tal designers die gelijktijdig gebruik zullen maken van de diensten van Shared EDA Centre zien de licentie kosten eruit als in het onderstaande plaatje. Deze cijfers zijn gebaseerd op ervaringen komende van de huidige overeenkomsten van multi-nationals. Licentie Kosten ASIC Designer FPGA Designer PCB Designer Totale kosten Als we de licentie kosten echter berekenen op het realistisch te verwachten minimum aantal licenties dat we nodig zullen hebben op basis van de afgegeven behoefte dan komen we bij 6 ASIC, 1,2 FPGA en 1,2 PCB licenties op uit. Indien we dit lineair doortrekken op basis van het aantal benaderde bedrijven versus de totale markt (75% van het aantal ASIC bedrijven en 30% van het aantal FPGA/PCB bedrijven), dan zijn er 8 ASIC licenties, 4 FPGA licenties en 4 PCB licenties nodig om de forecast van (zie forecast) te kunnen halen. De licentie kosten die hieraan gekoppeld zijn bedragen dan Afspraken EDA leverancier Aantal Kosten per eenheid Maandelijkse kosten Technical Consultancy Jaarlijkse kosten Richting de EDA leveranciers is het noodzakelijk dat we het uiteindelijke doel om het MKB in de Benelux op een hoger niveau te krijgen centraal stellen. De win voor de EDA Leveranciers zit erin dat hun tools hierdoor een breder draagvlak krijgen binnen het MKB en daardoor de totale business omvang toeneemt. Verder is een uitbreiding van het gebruik van high-end point tools voor de leveranciers een belangrijke toegevoegde waarde. Dit kan worden bereikt doordat Shared EDA Centre resulteert in een drempelverlaging binnen het MKB bij de toepassing van incidenteel gebruikte tools. Deze uitgangspunten moeten ervoor zorgen dat de EDA leveranciers geïnteresseerd zijn om mee te werken aan het Shared EDA Centre initiatief en hier met tijd en geld in willen investeren. Het huidige resultaat is dat Cadence Distributie Benelux en Mentor Graphics inmiddels de medewerking hebben toegezegd door het tekenen van een intentieverklaring. De volgende stap is om raamwerk overeenkomsten met de EDA Leveranciers af te sluiten, waarbij de volgende punten van belang zijn: Bereidwilligheid om (initieel) te investeren in het Shared EDA Centre doordat de EDA Leverancier een duidelijke win ziet in de punten die hierboven reeds zijn aangegeven. Bij de prijs voor de tools moet er bij voorkeur gedacht worden aan een vaste prijs voor een bundel van tools zoals dit vanuit Shared EDA Centre ook ok richting de leden wordt aangeboden (zie prijsstelling). Afrekening zou bij voorkeur op basis van pay-per-use achteraf moeten gebeuren, waarbij de prijs jaarlijks op voorhand wordt vastgesteld op basis van het voorgaande jaar of inschattingen. Om ook een win voor de EDA Leverancier te creëren kan het echter zijn dat we rekening moeten houden met het afnemen van een basis aantal licenties voor een vaste prijs per jaar en daarnaast in de piek behoefte te voorzien d.m.v. pay- per-use licenties. Er moet met de EDA leveranciers gesproken worden over een mechanisme waarbij het risico nihil is dat leden een licentie willen gebruiken waarbij deze reeds door een ander lid in gebruik is. Deze buffer of zelfs onbeperkte flexibiliteit in het aantal beschikbare licenties moet zoveel mogelijk bij de EDA leveranciers komen te liggen. Als richtlijn voor het aantal benodigde licenties kunnen we gebruik maken van het minimale aantal licenties dat uit de reeds ingevulde vragenlijsten (zie de sectie Forecast voor details) van het MKB kan worden afgeleid. Lengte van het contract moet zo lang mogelijk zijn, waarbij het uiteindelijke doel is om dit voor 2 tot 3 jaar minimaal vast te leggen zodat de EDA Leveranciers niet na een jaar kunnen afhaken. Er moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over welke bedrijven door de EDA leverancier uitgesloten worden van deelname aan Shared EDA Centre, doordat zij niet binnen de MKB maatstaven Pagina 17

18 vallen. Hierbij is het belangrijk om te letten op niet al te grote bedrijven die toch in meerdere landen actief zijn (bijvoorbeeld Melexis, Centric, etc) Om geen conflicten in de toekomst te krijgen is het belangrijk dat het Shared EDA Centre initiatief op een hoger (executive) niveau binnen de EDA leverancier goedgekeurd en ondersteund wordt. De lokale contacten kunnen hierbij helpen, maar de doelstelling is om op een hoger business niveau te komen. Goedkeuring van juridisch niveau (legal) is hierbij ook belangrijk, maar het draagvlak moet eerst vanuit een business oogpunt worden gerealiseerd. De mogelijkheid om reeds bestaande licenties van het MKB in te brengen in de pool van licenties die vanuit Shared EDA Centre toegankelijk wordt gemaakt moet besproken worden. De werkelijke raamwerk afspraken (prijs, volume, contract duur, etc) volgen uit de uiteindelijke onderhandelingen met de EDA leveranciers op basis van de het aantal benodigde licenties en de forecast. Inmiddels is een voorstel tot onderhandelingsbesprekingen naar de EDA leveranciers verstuurd en zullen de initiatiefnemende bedrijven deze onderhandelingen verder voeren. 6.4 Break-even Als er op basis van de licentie kosten en overige kosten die in de vorige twee secties aan bod zijn gekomen een break- even analyse wordt uitgevoerd dan zien we het volgende plaatje: Zonder organisatie Minimale behoefte Minimale behoefte Met organisatie Forecast Break-Even Full-time Licenties 8,5 8,5 16,3 75,0 Algemene kosten Geschatte licentie kosten Opbrengsten Resultaat Hierbij zijn in de tweede kolom de kosten meegenomen indien we zonder basis organisatie zouden starten terwijl in de laatste drie kolommen een start met basis organisatie is aangegeven. In de kolom Forecast zijn de algemene kosten op basis van de formule (zie kosten) geschaald op basis van een 16-tall full-time gebruikte licenties / designers zoals reeds aangegeven in de Forecast sectie Hieruit kunnen de volgende conclusies getrokken worden: Technical Consultancy In het geval dat er gestart wordt met een basis organisatie is de verhouding tussen de vaste kosten t.a.v. de licentie kosten zijn erg hoog, waardoor de overhead bij de huidige afname en aantal licenties navenant groot is, en daarmee het kostenvoordeel dat het MKB hiermee krijgt beperkt of zelfs teniet doet. Het break-even even punt kan bereikt worden indien gestart wordt zonder vaste basis organisatie. Indien we starten met een vaste basis organisatie zal er een groter potentieel aan leden en afname aanwezig moeten zijn om het break-even even punt te kunnen behalen. Naar mate het aantal leden en designers groeit convergeert ook het break-even punt Zoals ook in de onderstaande grafiek is te zien wordt het break-even even punt waarbij een positief resultaat verkregen wordt haalbaar bij 75 full-time gebruikte licenties of designers. Pagina 18

19 Break-Even op basis aantal Full-Time licenties Kosten Opbrengsten Opstart Voor het opstarten van Shared EDA Centre zal er gezocht moeten worden naar een vorm van opstart kapitaal. Dit kapitaal kan worden opgebouwd uit een aantal elementen: De vooruitbetaalde abonnementsgelden van de leden Voor financiering in de vorm van het reeds op voorhand beschikbaar stellen van de licenties door de EDA leveranciers terwijl de kosten pas achteraf op pay-per-use basis worden doorberekend aan Shared EDA Centre. Door de hogere doelstelling van Shared EDA Centre nogmaals aan te kaarten bij Point- one, om op deze manier een opstart kapitaal of zelfs jaarlijkse financiële ondersteuning te krijgen vanuit Point-one of overheid. Overige financieringsvormen bij banken of andere andere instellingen. De mogelijkheid om financiering bij een aantal leden te betrekken moet hierbij zeker niet uitgesloten worden. We hebben inmiddels gezien dat het break-even punt niet gehaald kan worden indien we starten met een basis organisatie. Daarom zal gekozen moeten worden om initieel te starten zonder vaste basis organisatie, en zullen de resources zoveel mogelijk moeten worden ingehuurd of betrokken worden van de leden van Shared EDA Centre. Indien er hierbij een model gevonden kan worden waarbij de abonnementsgelden de vaste kosten dekken, dan zouden de licentie kosten een-op-een doorberekend kunnen worden aan de leden via het uurtarief voor de tools. Uit de onderstaande tabel is echter te concluderen dat dit momenteel nog niet het geval is. Om dit te kunnen waarmaken zal bij het huidige aantal leden het abonnement minimaal moeten stijgen naar per deelnemend bedrijf, een tarief dat waarschijnlijk onacceptabel hoog is. Opbrengsten Kosten Abonnement Vaste kosten Uurtarieven Licentie kosten Bij een dergelijke start zijn er wel een aantal aandachtspunten die belangrijk zijn: Doordat gestart wordt zonder een vaste organisatie en een groep mensen die de dagelijkse verantwoordelijkheid hebben voor Shared EDA Centre is het moeilijk om de continuïteit te kunnen waarborgen en daarmee het risico voor de leden groter. Pagina 19

20 De haalbaarheid van deze start situatie is nog steeds sterk afhankelijk van de uitkomst van de onderhandelingen met de EDA leveranciers. Totdat deze geweest zijn kan er slechts op basis van inschattingen een waarde worden bepaald voor de licentie kosten. Pagina 20

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief Advies ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg Juni 2012 1 Voorwoord Voor u ligt een advies met betrekking tot het oprichten van het ICT-samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg voor in eerste

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Business case één reclasseringsorganisatie

Business case één reclasseringsorganisatie Business case één reclasseringsorganisatie Eindrapport Den Haag, 10 november 2014 PS/PD/AV/KtW/14P000530B5 Inleiding Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek dat wij in de afgelopen periode in opdracht

Nadere informatie

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN NIEUWE KANSEN VOOR SERVICE PROVIDERS Voorwoord De markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) is volop in ontwikkeling en daarbij valt steeds vaker de term

Nadere informatie

Hoe de overheid marktwerking in de ict kan verbeteren

Hoe de overheid marktwerking in de ict kan verbeteren Hoe de overheid marktwerking in de ict kan verbeteren 0. Samenvatting In deze notitie wordt aangegeven hoe de rijksoverheid significante bezuinigingen kan behalen door de introductie van marktwerking door

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

# breedbandbrabantbreed

# breedbandbrabantbreed # breedbandbrabantbreed Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, shertogenbosch, Heusden, Landerd, Mill & Sint Hubert, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint Michielsgestel, Sint Oedenrode,

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

HANDREIKING EXTERN INHUREN

HANDREIKING EXTERN INHUREN HANDREIKING EXTERN INHUREN PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo De inhuur van externe werkkrachten in de publieke sector kortweg externe inhuur vraagt om een zorgvuldige

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald:

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald: Advies 159 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 17 maart 2014 namens een aantal aanbestedende diensten een vooraankondiging voor een marktconsultatie Externe inhuur ICT gepubliceerd. 1.2. Die marktconsultatie

Nadere informatie

Eindrapportage van het onderzoek naar de mogelijkheden voor breedband in ruraal gebied in Gelderland. Pilot Breedband Bronckhorst - Berkelland

Eindrapportage van het onderzoek naar de mogelijkheden voor breedband in ruraal gebied in Gelderland. Pilot Breedband Bronckhorst - Berkelland Eindrapportage van het onderzoek naar de mogelijkheden voor breedband in ruraal gebied in Gelderland Pilot Breedband Bronckhorst - Berkelland 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Gebruikte afkortingen en termen

Nadere informatie

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 Inhoud: WAT IS ASP?... 4 APPLICATION SERVICES... 6 ONTSTAAN VAN ASP... 7 TOEKOMSTVERWACHTINGEN...

Nadere informatie

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties 1 juni 2011 Versie 1.0 1 Inleiding 1.1 Context Begin 2011 is gebleken dat de stand van zaken m.b.t. de infrastructuur en de organisatie van de ICT

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage André Hendriks, Erik Mark Meershoek met bijdragen van Van Doorne (Kees Stuurman et al) en RAND Europe

Nadere informatie

- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers

- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers - Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers Afstudeerscriptie Postgraduate IT Audit opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Scriptienummer: 1017 Datum: 23-09-2010 Auteurs: Anouk

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten In opdracht van: OPTA Project: 2010.130 Publicatienummer: 2010.130-1109 Datum: Utrecht, 2 mei 2011 Auteurs: ir. ing. Reg Brennenraedts ir. ing. Jurgen Verweijen

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei 2010. Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel

CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei 2010. Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei 2010 Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel INHOUD 1. Introductie...3 1.1 Over dit onderzoek...3 1.2 Executive summary... 4 ICT sector positief over

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie