Tijd, Kwaliteit en Kenmerken Bedrijfsarts in het bedrijfgeneeskundig spreekuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tijd, Kwaliteit en Kenmerken Bedrijfsarts in het bedrijfgeneeskundig spreekuur"

Transcriptie

1 1 Tijd, Kwaliteit en Kenmerken Bedrijfsarts in het bedrijfgeneeskundig spreekuur Diemen Onderzoeksverslag van een exploratief onderzoek, verricht van maart tot juli 2006 bij Commit Diemen, Alkmaar en Haarlem Instituut: Netherland School of Occupational Health Productie: mei 2007 VJF van Gool

2 2 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding... 4 Toelichting bij de veranderingen Literatuur Het onderzoek Vraagstelling Methode en opzet Uitvoering Resultaten: De onderzoekspopulatie De tijdsbesteding Kenmerken van bedrijfsartsen en invloed daarvan op het bedrijfsgeneeskundig consult Registratie bedrijfsartsen Werkervaring artsen Leeftijd Locatie Invloed van het rangnummer van het arbeidsgeneeskundig consult Bespreking Zijn er kenmerken van de bedrijfsarts, die invloed hebben op de bestede tijd dan wel gepercipieerde kwaliteit van het spreekuur? Welk verband bestaat er tussen gepercipieerde kwaliteit en tijd binnen het spreekuur van de bedrijfsarts? Wat is er te zeggen over de hoeveel tijd per item werd besteed? Waar zou meer en waar wellicht minder tijd in kunnen worden geïnvesteerd? Zou een advies gegeven kunnen worden ten aanzien van planning en organisatie van spreekuren? Conclusies Aanbevelingen Bijlagen Bijlage 1. De Vragenlijst Bijlage 2. De toelichting Bijlage 3. Brief aan de collega-bedrijfsartsen Literatuurlijst... 27

3 Samenvatting Aanleiding van mijn scriptie was de moeite die het kostte voldoende kwaliteit in beperkte tijd op het spreekuur te genereren. De centrale vraag daarbij werd: hoe kun je je (spreekuur-) tijd als bedrijfsarts het best gebruiken? Literatuur over noodzakelijke kwaliteit van het bedrijfsgeneeskundig handelen was basis voor de 13-items-vragenlijst, die uiteindelijk 15 bedrijfsartsen is voorgelegd. Zij waren of geregistreerd, of AGNIO's of AGIO's a, van verschillende leeftijd, met verschillende ervaring, op verschillende plekken werkzaam en in verschillende branches. De vragenlijst behelsde 13 items, waarbij zij zichzelf zowel op tijd (aantal minuten), als op kwaliteit (voldoende, matig, onvoldoende) scoorden na het consult. Onderzocht is, of bovengenoemde kenmerken van invloed waren op de tijd dan wel kwaliteit van de items. Uit dit onderzoek bleek, dat geregistreerd zijn een factor van betekenis was voor efficiënte consultvoering: goed tijdgebruik met voldoende kwaliteit. Voldoende regelruimte, voldoende tijd: minimaal drie kwartier per eerste consult en bijna een uur voor de AGIO's. Onderdelen van het consult dat door anderen kan worden gedaan, moet vooral door minder kostbare krachten worden gedaan: NAW, werk en wat daarmee samenhangt (de 5 A's), steunsysteem, persoonlijke omstandigheden. Een EMD (elektronisch medisch dossier, het automatiseringssysteem) dient in alle opzichten helpend te zijn. Een systeem van zelfassessment, bij voorbeeld met een checklist, kan de kwaliteit van het consult vergroten. 3 a AGNIO = assistent-geneeskundige niet in opleiding; AGIO =assistent-geneeskundigen opleiding.

4 4 1. Inleiding De centrale vraag van mijn scriptie is: hoe kun je de (spreekuur-) tijd als bedrijfsarts het best gebruiken. Aanleiding van dit onderzoek was mijn twijfel, of binnen de opgelegde spreekuurtijd tegelijkertijd goede kwaliteit van dienstverlening (advies) kon worden geleverd tegen zo laag mogelijke kosten. Ik vroeg mij daarnaast af hoe andere artsen hiermee omgaan. Hoe besteden zij de tijd in hun spreekuur en wat is hierover bekend in de literatuur? Is er ook iets bekend ten aanzien van kwaliteit van het spreekuur bij de bedrijfsarts. Mijn onderzoek moet gezien worden tegen de achtergrond van de veranderingen in verzuimbegeleiding (arbozorg) in de jaren tussen 2001 en Standaarden, protocollen en richtlijnen werden stringenter gebruikt in de praktijk van de bedrijfsarts b. Commit introduceerde een andere werkwijze met als voornaamste doel demedicalisering, gekoppeld aan het gebruik van een nieuw automatiseringssysteem. Toelichting bij de veranderingen Al langere tijd, ook in de curatieve sector, was er een streven naar demedicalisering. De rol van de dokter werd gaandeweg kleiner. Ook bij het begeleiden van ziekteverzuim moest de rol van de (bedrijfs-)arts worden teruggebracht. De afschaffing van de verplichte begeleiding van werknemers door een arbodienst of bedrijfsarts per was dan ook een logische stap, in overeenstemming met Europese wetgeving, waarbij aan werknemer en werkgever een grote verantwoordelijkheid wordt toegedicht. De wetgeving 1 geeft aan, dat de bedrijfsarts noodzakelijke elementen van de begeleiding zal blijven verrichten, op voldoende niveau. De professionalisering van de bedrijfsartsen was al ingezet en leidde tot standaardisering en formalisering: protocollen, richtlijnen, standaarden, o.a. van STECR en NVAB. Naast de ingezette demedicalisering en het terugdringen van de invloed van artsen op verzuimbegeleiding maakte ook Commit een ontwikkeling door. Commit vertaalde de maatschappelijke en juridische implicaties naar de introductie van een consulent c, het WHP (werkhervattingsplan) en het automatiseringssysteem PRIOS (alle rond 2003). De verandering bij Commit was dan ook enorm. De consulent werd beoogd case-manager (voorheen bijna altijd de bedrijfsarts) en de procesgang werd bijna geheel gestuurd door het systeem (PRIOS + WHP), inclusief de noodzakelijke vervolgstappen. Het WHP werd het sturingsproces van handelen. Hiermee werd de bewegingsvrijheid van de bedrijfsarts bij Commit sterk aan banden gelegd. Tegelijkertijd werd naast de procesgang ook de tijd, die nodig is voor de verschillende handelingen, vastgelegd in normtijden. De beoogde voordelen van deze verandering waren het minder nodig hebben van dure professionals en het voorkomen van het stagneren van de verzuimbegeleiding. Bijkomend voordeel was, dat Commit minder last zou gaan hebben van het ook toen bestaande tekort aan bedrijfsartsen. Dit systeem (PRIOS + WHP) heeft zeker een deel van zijn doel bereikt. Aan de andere kant verlieten geregistreerde collega s Commit uit onvrede over de inperking van bewegingsvrijheid en verlies van greep op het begeleidingstraject. De artsen waren verantwoordelijk en bevoegd voor het traject, maar marginaal betrokken. PRIOS werkt tot op de dag van vandaag niet erg gebruikersvriendelijk. En een van de consequenties daarvan is, dat het afwerken van een spreekuur een groot aantal tijdrovende handelingen vergt en niet overzichtelijk is. b Om praktische redenen wordt in deze tekst de mannelijke vorm gebruikt, waar ook de vrouwelijke vorm gelezen zou kunnen worden. c Bij Commit is een consulent een medische leek met goed en gezond verstand, die de taak van case-manager wordt toebedeeld in de begeleiding van ziekteverzuim.

5 5 De strakke tijdplanning van het spreekuur is in de loop der tijd weer enigszins losgelaten. De normtijden worden anno 2006 ruimer gehanteerd. De tijd voor een eerste spreekuur en het afwerken ervan bedraagt in principe nu drie kwartier. Het voeren van verzuimgesprekken en het administratief afwerken ervan is nu niet meer per sé in aparte tijdsblokken gepland. De sterk toegenomen verantwoordelijkheid van de werkgever voor verzuim en reïntegratie stelt toenemend eisen aan diens inspanningen en noodzakelijke kennis, waarbij hij zich kan laten bijstaan door een arbodienst of bedrijfsarts. En dit resulteert voor de bedrijfsarts in de noodzaak, veel meer dan voorheen, hoogwaardig advies te geven en daarmee claims van werkgevers te trachten te voorkomen. Immers, de laatsten worden door de UWV afgerekend op hun gevoerde beleid. En, sinds de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter, moet een bedrijfsarts dan ook veel uitgebreider dan voorheen zorgen voor een goede verslaglegging. Hoe langer hoe meer werkgevers nemen de begeleiding van zieken in eigen hand. Doen zij deze begeleiding goed, dan besparen zij veel kosten die anders aan arbodiensten en bedrijfsartsen hadden moeten worden besteed. Een probleemanalyse mag echter alleen door een bedrijfsarts worden gemaakt. Daarnaast begeleidt hij, op indicatie, een werknemer tijdens diens ziekteverzuim. Hierbij kan de bedrijfsarts bij voorbeeld een behandeling in de curatieve sector beoordelen, rekening houdend met de mogelijkheden van de werknemer en diens werkgever en bedrijf. In hoofdstuk 1 licht ik deze veranderingen nader toe. In hoofdstuk 2 "Literatuur" bespreek ik de literatuur over kwaliteitsmeting van de bedrijfsartsconsulten. In hoofdstuk 3 "Onderzoek" presenteer ik de vraagstelling, de opzet en de onderzoeksmethode. Hoofdstuk 4 behelst de resultaten. In hoofdstuk 5 staat de analyse van de resultaten van mijn onderzoek en de vergelijking van de resultaten met de literatuur. Hoofdstuk 6 bevat mijn conclusies en in hoofdstuk 7 staan mijn aanbevelingen.

6 2. Literatuur Gezocht is naar literatuur over kwaliteitscriteria vanuit het perspectief van de beroepsgroep bedrijfsartsen, de werkgevers, werknemers, UWV/uitkeringsinstanties en arbodiensten. Zoektermen die hiervoor gebruikt zijn: quality, satisfaction, labour, work, occupational health services, occupational doctor, occupational medicine in PubMed. Daarnaast is gegoogled met de termen bedrijfsarts arbodienst, tevredenheid, tevredenheidsonderzoek, in combinatie met de namen van grote arbodiensten. Arbodiensten met een BOA-keurmerk, waartoe alle grote arbodiensten zoals Commit behoren, houden jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek. Het onderdeel "spreekuur door de bedrijfsarts" was hierin nooit een apart onderdeel. Al met al leverde deze searches voor mijn onderzoek weinig op. De site "Ziek en Mondig" (www.ziekenmondig.nl) en die van Breed Platform Verzekerden & Werk (www.bpv.nl) zijn sterk werknemer-gericht. Hierin worden vooral communicatieve skills van de bedrijfsarts besproken: inleving, op gemak stellen, uitleg, informatie, betrouwbaarheid, aansluiting bij de mogelijkheden van werkgever en werknemer. Verder is gezocht op de STECR- en NVAB-, UWV- en SZW-sites (http://nvab.artsennet.nl en Uit tevredenheidsonderzoek kan worden afgeleid, wat een werknemer en werkgever van een bedrijfsarts verwachten: kennis, vaardigheid, communicatieve skills (kunnen luisteren, inleven, informatie geven en overbrengen), tijdigheid, betrouwbaarheid. Uiteindelijk kon ik geen aanvullende criteria vinden, anders dan de bekende criteria van de beroepsgroep van bedrijfsartsen en het format van het UWV, zoals dat ook is neergelegd in het spreekuurformat van Commit, dat concreet aangeeft waaraan een spreekuur bedrijfsarts moet voldoen. Een aantal van de gevonden criteria valt buiten de direct aan het spreekuur verbonden elementen, zoals prijs/kwaliteitsverhouding, tijdigheid, Om die reden heb ik die elementen buiten het onderzoek gelaten en dus ook niet in de vragenlijst opgenomen. Agius 2 c.s. onderzochten in 1994 het effect van auditing d op de verslaglegging van bedrijfsarts-consulten. Hieruit bleek dat bedrijfsartsen en artsen in opleiding tot bedrijfsarts ("careers") beter scoorden dan "non-careers" (veelal huisartsen die het bedrijfsartsenwerk erbij deden). Dit verband was zelfs sterker dan het significante positieve effect dat een audit op de verslaglegging had. De beoordeling van de verslaglegging werd in dat onderzoek verricht door externe bedrijfsartsen, dus niet door de bedrijfsartsen zelf. In 1999 stipuleerde Agius in een artikel 3 de waarde van auditing in de bedrijfsgeneeskunde. Hierin legt hij m.n. nadruk op de waarde van auditing in het verbeteren van standaarden en consensus en kwaliteitsverbetering van de bedrijfsgeneeskunde. In 1995 deden Smits 4 e.a. onderzoek naar consultvoering door de bedrijfsarts. Hieruit bleek, dat kennis over hoe het spreekuur van de bedrijfsarts gevoerd zou moeten worden, grotendeels ontbreekt. Kennis werd daarom ontleend aan de verzekerings- en huisartsgeneeskunde om tot een eigen probleemoplossend model te komen. Hij noemt in zijn artikel een aantal opmerkelijke verschillen met de huidige bedrijfsgeneeskunde: in 1995 besteedde de bedrijfsarts slechts 50% van zijn tijd aan spreekuren; anno 2003 was dat vaak al 90%. 5 Als essentiële elementen van de consultvoering noemen zij: beoordeling van de medische situatie in relatie tot de werkzaamheden van de patiënt/cliënt, eventuele arbeidsgebondenheid, belasting-belastbaarheid, en adequate advisering aan de werkgever. Elementen, die in mijn onderzoek terugkomen als noodzakelijke voorwaarden voor een optimaal consult. De elementen van een optimaal spreekuur worden minimaal mede bepaald door de eisen 6 d Audit has been defined as "the systematic critical analysis of the quality of medical care. This may include, for example, the procedures used for diagnosis and treatment, the use of resources and the resulting outcome and quality of life for the patient." (Secretaries of State for Health etc., "Medical Audit:Working Paper 6" 1989) (Overgenomen uit de

7 7 die het UWV aan de probleemanalyse en het plan van aanpak stelt. Bij elke arbodienst en bij elk EMD (elektronisch Medisch Dossier) voor bedrijfsartsen komen diezelfde elementen terug. Bruikbaar vond ik het tijdens de opleiding van een bij de Arbounie 6 werkende collega ingebracht format. Het komt overeen met wat Commit ook gebruikt e : de NAW-gegevens, sofinummer, arbodienst met bedrijfsartsen/of contactpersoon, eerste arbeidsongeschiktheidsdag, datum, informatie bij ziekmelding,verwachting t.a.v werkhervatting, concrete werkzaamheden, kenmerkende belasting, arbeidspatroon, duur dienstverband, beperkingen (FML), knelpunten in eigen functie, 5 A's arbeidsverhoudingen, relevante informatie uit RI&E, PAGO en verzuimhistorie, oorzaken van de arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, de oorzaak van het verzuim is direct het gevolg van de ziekte werkgerelateerd, mogelijkheden voor reïntegratie in eigen werk of ander werk, WAO-kans, advies aan de werknemer en werkgever, evaluatiemomenten, casemanager, stappen in werkhervatting, commitment werknemer. In 1999 deden Hulshof e.a. 7 literatuuronderzoek naar de effectiviteit (evaluation research) van arbodiensten. Uit dit onderzoek bleek, dat bedrijfsgeneeskundige spreekuren en het effect ervan op reïntegratie wel werden beschreven, maar dat het effect ervan niet op een reproduceerbare manier werd gemeten. In 2006 onderzocht Franco 8 de intervariabiliteit onder bedrijfsartsen bij hun medisch onderzoek. Er bleek redelijke tot aanzienlijke overeenstemming met elkaar. Hij pleitte voor standaardisering van het medisch onderzoek. In 2002 werd de "Leidraad voor huisarts en bedrijfsarts" 9 gepubliceerd, een gezamenlijke uitgave van NVAB en LHV. Deze is gemaakt vanuit de gedachte dat er voor een goede begeleiding van zieke werknemers een goede samenwerking dient te zijn tussen de curatieve sector en de bedrijfsartsen. Belangrijke elementen in de leidraad zijn: het streven naar behoud van arbeidsgeschiktheid, het faciliteren van gezondheid door arbeid, het instemmingsrecht van de patiënt en diens medeverantwoordelijkheid voor behandeling en reïntegratie. Hierbij bestaat overlap in begeleiding bij arbeidsrelevante aandoeningen tussen bedrijfsarts en huisarts; daarom is samenwerking geïndiceerd, wanneer behandeling of terugkeer naar werk wordt belemmerd. Als essentiële elementen worden hier genoemd: diagnose, behandeling, arbeidsrelevante aandoening, adviezen ten aanzien van behandeling en reïntegratie. Naar aanleiding van 'tientjescontracten f ' heeft de NVAB in 2002 het "Standpunt Basiscontracten" geformuleerd 10. Hierin worden aan de bedrijfsarts kaders gegeven om te beoordelen of een contract wel lege artis kan worden uitgevoerd. Tevens worden hier minimale eisen geformuleerd, waaraan een bedrijfsarts moet voldoen. Het is dan voor het eerst, dat het standpunt wordt ingenomen, dat voor een inventariserend spreekuur bij een nieuw ziektegeval uitgegaan moet worden van minimaal 30 minuten. Voor een probleemanalyse plus "Advies Plan van Aanpak" wordt een uur nodig geacht. Bij complexe problematiek wordt dit onvoldoende geacht. Voor wat betreft eenvoudige vervolgconsulten adviseert de NVAB 20 minuten en bij stagnerend herstel of wijziging van arbeidsomstandigheden 30 minuten. Verder wordt aandacht en tijd noodzakelijk geacht voor overleg en inzet van interventies. Daarbij wordt gerefereerd aan het Professioneel Statuut 11 uit In de WVP (Wet Verbetering Poortwachter) en "Beleidsregels beoordelingskader poortwachter" wordt systematisch een beoordelingskader gegeven, waaruit een reeks van potentieel belangrijke items gedestilleerd kan worden. 12 Hierbij wordt gekeken naar procesmatige stappen, sociaal-medische en arbeidskundige activiteiten en het resultaat. Hierbij gaat het wel om de reïntegratie-inspanningen van alle betrokkenen: werkgever, werknemer, bedrijfsarts en arbodienst. e Het is me niet gelukt via een internetsearch buiten de respectieve arbodiensten hun format te bemachtigen. f Contracten van bedrijven met arbodiensten die zo goedkoop waren dat er praktisch geen diensten voor konden worden geleverd. Het verzekerde de bedrijven op papier van wettelijk verplichte arbozorg en bood de arbodiensten klandizie. De kwaliteit van arbozorg liep daardoor ernstig risico.

8 8 Inmiddels zijn er meerdere projecten, die beogen de kwaliteit van het bedrijfsgeneeskundig handelen te verbeteren. Veelal zijn deze op de beroepsgroep van bedrijfsartsen gericht (in het kader van certificering, Strategische Leidraad ). In 2007 zal er een pilotvisitatie gaan lopen, die wel op de individuele bedrijfsarts is gericht. Overigens bestrijkt een dergelijke visitatie het hele scala van bedrijfsgeneeskundige activiteiten van een bedrijfsarts. Deze sluit aan bij de KNMG-nota "Het functioneren van de individuele arts". Op grond van het literatuuronderzoek moet dan ook geconcludeerd worden, dat er over tijdsbesteding in het arbeidsgeneeskundig spreekuur in de literatuur weinig te vinden is. Hierop is mijn onderzoek gericht.

9 9 3. Het onderzoek 3.1. Vraagstelling Om de centrale vraag, hoe kun je je (spreekuur-) tijd als bedrijfsarts het best gebruiken, te kunnen beantwoorden, wilde ik eerst weten aan welke punten in het gesprek hoeveel tijd werd besteed. En of er kenmerken van bedrijfsartsen zijn, die invloed op de kwaliteit dan wel op de tijd van het spreekuur uitoefenen en in welke mate. Ik heb voor kenmerken van bedrijfsartsen gekozen, die in mijn ogen relevant zijn voor de organisatie van spreekuren: het al dan niet geregistreerd zijn, het al dan niet in opleiding zijn, de leeftijd van de bedrijfsarts, de branche waarin hij (voornamelijk) werkzaam is en de (belangrijkste) standplaats. Het onderscheid tussen mannen en vrouwen leek me van minder belang, gezien de relatief kleine aantallen en de verdeling ervan over de andere kenmerken. Vertaald naar dit onderzoek heb ik dan ook de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 1. Is er iets te zeggen over de totale tijd die aan een arbeidsgeneeskundig spreekuur werd besteed? 2. Is er iets te zeggen over de hoeveel tijd die per item werd besteed? 3. Zijn er kenmerken van de bedrijfsarts, die invloed hebben op bestede tijd dan wel gepercipieerde kwaliteit van het spreekuur? 4. Welk verband bestaat er tussen tijd en kwaliteit binnen een spreekuur van de bedrijfsarts? 5. Waar zou meer en waar wellicht minder tijd in kunnen worden geïnvesteerd? 6. Zou een advies gegeven kunnen worden ten aanzien van planning en organisatie van spreekuren? 3.2. Methode en opzet Het onderzoek was beschrijvend. Om het onderzoek hanteerbaar te houden is een aantal beperkingen ingevoerd en keuzen gemaakt: 1. de beoordeling werd gegeven per spreekuur, 2. de informatie werd alleen door de bedrijfsarts gegeven op een vragenlijst (zie bijlage), 3. bij voorkeur werden alleen de eerste gesprekken genoteerd en liever geen vervolggesprekken, 4. de kwaliteit werd door de desbetreffende bedrijfsarts zelf beoordeeld op een vijfpuntsschaal. Er vond geen kwaliteitsbeoordeling of tijdmeting door derden plaats. 5. De tijd werd na het consult door de bedrijfsarts zelf geschat in minuten Uitvoering De vragenlijst is voorgelegd aan de bedrijfsartsen bij Commit-Diemen, Commit-Zaandam en Commit-Alkmaar. De regio (regio Commit Noord-West) is gekozen uit pragmatisch oogpunt in de periode van maart tot juni 2006 De onderzoekspopulatie bestond uit 20 bedrijfsartsen die voor Commit Diemen werkzaam waren van maart tot augustus 2006, deels uitgebreid met Commit-bedrijfsartsen uit Zaandam en Alkmaar. Er werd hun gevraagd een vijftal spreekuren te scoren naar tijd en kwaliteit, opgedeeld naar bepaalde onderdelen van het consult (zie bijlagen 3 en 2). Met spreekuur of consult wordt hier ook bedoeld: voor het spreekuur noodzakelijke informatie, het spreekuur zelf en de activiteiten die direct uit het spreekuur voortvloeien. Van de bedrijfsartsen werd gevraagd: hun leeftijd, al dan niet geregistreerd-zijn, al dan niet in opleiding zijn, hoe lang zij in dit vak werkzaam zijn en waar (Diemen, Alkmaar of Zaandam) en in welke branche (MKB en dienstverlening, key-accounts, Zorg & Overheid,

10 Onderwijs). 10 De kwaliteit van het consult kan op verschillende manieren worden gedefinieerd, vanuit het perspectief van verschillende belanghebbenden: de werknemer, de werkgever, de UWV of uitvoeringsinstanties, de arbodienst en de bedrijfsarts. In dit onderzoek heb ik gekozen voor het perspectief van de bedrijfsarts, omdat dit perspectief ook in voldoende mate zal moeten voldoen aan de voorwaarden die verschillende andere belanghebbenden hieraan stellen. Daarnaast was het ook voor mijn beperkte onderzoek om praktische redenen, dat ik voor eigen observaties en oordelen van de professional zelf heb gekozen. Op basis van de in de literatuur genoemde criteria voor een optimaal spreekuur en aan de hand van het spreekuurformat van Commit, heb ik de vragenlijst samengesteld: De NAWgegevens, Persoonlijke omstandigheden/steunsysteem, 5 A s, SOEP, Persoonlijkheid, Herstelgedrag, Taal en cultuur, conclusie en de bespreking ervan met betrokkene, het voortgangsverslag, eventueel overleg met werkgever, eventuele interventie, eventueel overleg met de curatieve sector (brief, mail, telefoon) en Afronding (afspraak maken, of andere, bij voorbeeld administratieve handeling); zie bijlage 1. Om praktische redenen werd het consult in 3 tijdsblokken verdeeld: voor, tijdens en na het gesprek en werden de tijdsblokken in items onderverdeeld. De items zijn ontleend aan wat er in de literatuur genoemd is als relevante en noodzakelijke spreekuurelementen 3,4,6,7,8 Aanvankelijk is voor de kwaliteitsbeoordeling een vijfpuntsschaal gebruikt. Omdat de aantallen te klein waren per schaal, waren er alleen verschillen te constateren door de schalen samen te voegen. Daarom is de vijfpuntsschaal omgezet naar een driepuntschaal: schaal 1 en 2 werd de nieuwe schaal 1 (onvoldoende), schaal 3 de nieuwe schaal 2 (matig) en de schalen 4 en 5 werden de nieuwe schaal 3 (voldoende of goed). De vragenlijst en toelichting vindt u in bijlagen 1 en 2. In de "praktijk" van het onderzoek heb ik een dichotomie gemaakt: niet-voldoende (de oude schalen 1,2,3 en de nieuwe schalen 1 en 2) en voldoende (de oude schalen 4 en 5 en de nieuwe schaal 3).

11 11 4. Resultaten: De onderzoekspopulatie In totaal zijn er 20 bedrijfsartsen aangeschreven, waarvan er uiteindelijk 15 hebben meegedaan aan het onderzoek (10 uit Diemen, 3 uit Alkmaar en 2 uit Zaandam); bij elkaar heeft dat 69 formulieren opgeleverd (van het theoretisch maximale aantal van 100). Redenen niet mee te doen waren o.a. het gebrek aan tijd (bij elkaar werd een tijdsinvestering van een uur per bedrijfsarts gevraagd), het niet goed uit de voeten kunnen met de soms kunstmatige scheiding van onderdelen van het spreekuur. Er waren 10 geregistreerden, 3 in opleiding (AGIO's) en 2 niet geregistreerd en niet in opleiding AGNIO's). De geregistreerden waren allen 6 jaar in dit vak werkzaam. De mensen in opleiding waren allen 5 jaar werkzaam als bedrijfsarts. Slechts 1 AGNIO was pas 3 jaar als zodanig werkzaam. De indeling naar branche was lastig, omdat mensen vaak in meerdere branches werkzaam zijn; hier is dan telkens voor de voornaamste tak gekozen. Er waren 2 mensen in keyaccounts werkzaam, 3 bij de overheid en non-profit, 8 bij het MKB, de handel+industrie en dienstverlening en 2 bij het onderwijs. Twee artsen waren ouder dan 55 jaar, 4 ouder dan 50 jaar, de enigen die tevens ouder dan 45 jaar waren De tijdsbesteding De gemiddelde tijd die aan een totaal consult werd besteed, bedroeg bijna 44 minuten. In de navolgende tabel wordt een overzicht gegeven van de tijdsbesteding over het consult. De gemiddelde verdeling van de tijd over de verschillende items staat in kolom "Gemiddeld" vermeld. Als de bedrijfsarts het item voldoende of goed scoorde, dan was de tijdsverdeling als in kolom "Vold/Goed"; als de bedrijfsarts minder dan voldoende scoorde dan was de verdeling van tijd als in de kolom "Onvoldoende". = verschil in tijd tussen de kolommen Voldoende/Goed en Onvoldoende. kwaliteit: Gemiddeld Vold/Goed Onvoldoende NAW 1,5 1,4 1,7 -/- 0,3 Persoonlijke omstandigheden/ steunsysteem 2,1 2,2 2,1 0,1 De 5 A s 4 4,3 3,9 0,4 subtotaal 7,6 7,9 7,7 0,2 SOEP 11 11,2 9,8 1,4 Persoonlijkheid 2 2,3 2,0 0,3 Herstelgedrag 2,9 2,8 3,1 -/- 0,3 Taal en cultuur 2 0,7 4,1 -/- 3,4 Conclusie en de bespreking ervan 4,4 4,4 4,4 0,0 subtotaal 22,3 21,4 23,4 -/- 2,0 Voortgangsverslag 5,6 6,1 3,1 3,0 Eventueel overleg met leidinggevende 2,5 3,1 1,1 2,0 Eventuele interventie 0.7 0,9 0,3 0,6 Eventueel overleg met de curatieve sector 1.6 1,9 0,9 1,0 Afronding consult 3,7 3,9 2 1,9 subtotaal 14,1 15,9 7,4 8,5 totaal 44,0 min. 45,2 min. 38,5 min. 7,6

12 12 Wanneer de tijd binnen een en hetzelfde consult van het voortgangsverslag (item 9)+overleg leidinggevende (item 10)+afronding (item 13) werd gevarieerd (tussen de 6 en 16 minuten), dan lag het omslagpunt bij 11 minuten; meer dan 11 minuten aan deze items besteed levert >13 kwaliteitspunten op; minder dan 11 minuten <12 kwaliteitspunten. Toename in tijd gaf nauwelijks verbetering; bij afname in tijd was wel enige afname in kwaliteit zichtbaar. Er is speciaal naar AGIO's gekeken qua effect van tijd op de kwaliteit voor de items 9, 10, 13. Er lijkt een omslagpunt bij 12 minuten: meer tijd voor deze items geeft niet meer kwaliteit; minder dan 12 minuten geeft minder kwaliteit. Ook voor geregistreerden is het effect van tijd op kwaliteit bekeken, gelet op de items 9, 10 en 13 (respectievelijk voortgangsverslag, overleg met werkgever en afronding). Ook bij vrij geringe tijdsbesteding hieraan (7 minuten) bleef de kwaliteit voldoende. Voor dergelijke verbanden met branches, locaties, leeftijden, AGNIO's waren de aantallen te gering (n=1 of n=2) Kenmerken van bedrijfsartsen en invloed daarvan op het bedrijfsgeneeskundig consult Registratie bedrijfsartsen Geregistreerden klokten gemiddeld 41 en niet-geregistreerden (AGNIO's plus AGIO's) gemiddeld 49 minuten; net niet significant. De AGIO's deden gemiddeld 56 minuten over hun consulten. Het verschil tussen de AGIO's (56 min.) en geregistreerden (41 min.) is wel significant (sign. 0,022), maar niet het verschil tussen AGNIO's en AGIO's. De verschillen in gepercipieerde kwaliteit is minimaal en niet significant. AGIO's Geregistreerd AGNIO's Tijd 56 minuten 41 minuten 41 minuten Kwaliteit g aantal personen: Werkervaring artsen De mensen die langer dan 5 jaar het werk van bedrijfsarts deden hadden 42 minuten nodig, terwijl zij die korter dan 6 jaar het werk verrichtten 47 minuten nodig hadden; de aantallen zijn te klein, dat er sprake zou kunnen zijn van een significant verschil. De totale gepercipieerde kwaliteit verschilde nauwelijks (52 resp. 51). In kwaliteit waren er, afgaande op de bij elkaar opgetelde scores, slechts kleine verschillen. Leeftijd Ook maakte de leeftijd wel enig, maar geen significant verschil: ouder dan 55 jaar: gemiddeld 49 minuten; ouder dan 50 jaar: 47 minuten. Was de bedrijfsarts ouder dan 45 jaar: ook 47 minuten en indien ouder dan 40 jaar: 44 minuten. De leeftijd blijkt niet geassocieerd met ervaring: een van de twee oudere artsen met weinig bedrijfsartsgeneeskundige ervaring zat in opleiding. Ook hier zijn de verschillen in totale gepercipieerde kwaliteit gering, met uitschieters naar meer en naar minder tevreden, resp. 1 persoon <36 jaar en 5 personen jaar. Locatie Locatieverschillen waren er ook, met hoge kwaliteitsperceptie in Zaandam. De verschillen van Zaandam ten opzichte van Diemen (p=0,02) respectievelijk Alkmaar (p=0,14) zijn significant: g Om hier tot een getal te komen zijn de scores op de vijfpuntsschaal bij elkaar opgeteld.

13 13 Diemen Zaandam Alkmaar Tijd (min.) kwaliteit totaalscores: aantal personen: De verschillen in tijd zijn klein en niet significant. Ook qua branches waren er verschillen: Key Non-Profit MKB Onderwijs Tijd (min.) Kwaliteit aantal personen: De mensen voor onderwijs (branche 4) besteedden minder tijd aan hun consulten dan mensen voor andere branches, met tegelijkertijd de minste gepercipieerde kwaliteit. Dit verschil in tijd is significant korter dan de tijd die de mensen van non-profit (branche 2) aan hun consulten besteedden ((F(3,65)=2,060 p=0,11 sig 0,016). De verschillen met de andere branches waren echter niet-significant. Voor kwaliteit gold, dat het verschil tussen Key (1) en onderwijs (4) significant was (F(3,65)=2,041 p=0,12 sig 0,017); verschillen tussen de andere branches onderling waren niet significant. De invloed van al dan niet geregistreerd zijn als bedrijfsarts leverde in dit onderzoek de volgende resultaten in kwaliteit op: Waardering door: Geregistreerd Niet-geregistreerd significant NAW =6,384 p=0,041 Persoonlijkheid =7,565 p=0,02 Taal&Cultuur =8,394 p=0,015 Afronding =12,752 p=0,002 De waardering voor de NAW-gegevens (naam-, adres- en woonplaatsgegevens), Persoonlijkheid, Taal & Cultuur en Afronding verschilden significant voor geregistreerden en niet-geregistreerden.

14 Invloed van het rangnummer van het arbeidsgeneeskundig consult De tijd, besteed aan eerste consulten (48 minuten) in vergelijking tot vervolggesprekken (35 minuten), verschilde significant (sign 0,036). Gekeken is naar het verband tussen tijd en kwaliteit per item. Hierin was er een significante negatieve correlatie bij de items Taal&Cultuur (p=0,000), een significant positieve correlatie in het Voortgangsverslag (p=0,004), in het "Overleg met de werkgever" (p=0,0037) en in het item "Afronding" (p=0,037). In de vergelijking "Eerste consult" en "vervolggesprek" zijn er opvallende verschillen: Tijd: Eerste consult Tweede consult NAW 1,9 0,6 0,3 Persoonlijke omstandigheden/ steunsysteem 2,5 1,4 1,1 De 5 A s 4,9 2,5 2,4 subtotaal 9,3 4,5 4,8 SOEP 11,5 9,6 1,9 Persoonlijkheid 2,5 1,8 0,7 Herstelgedrag 3,0 2,7 0,3 Taal en cultuur 1,3 2,4 -/- 1,1 Conclusie en de bespreking ervan 4,5 4,2 0,3 subtotaal 22,8 20,7 2,1 Voortgangsverslag 6,5 3,9 2,6 Eventueel overleg met leidinggevende 3,2 1,1 2.1 Eventuele interventie 0.9 0,4 0,5 Eventueel overleg met de curatieve sector 1,5 1,8 -/- 0,3 Afronding consult 4.1 2,8 1,3 subtotaal 16,2 10,0 6,2 samen, afgerond: 48 min. 35 min. 13 Hierin duren de items "Taal & Cultuur" en "Eventueel overleg met de curatieve sector" in het vervolgconsult langer dan in een eerste consult. Tenslotte bleek de combinatie van de items NAW (V1A), Herstelgedrag (V6A) en Overleg met de Curatieve Sector (V12A) het best de totale waardering van kwaliteit van de overige items te voorspellen. Ze verklaren samen 62% van de spreiding van kwaliteit-totaalscores. Zie bijlage 4. Er bestaat een sterk positieve en significante relatie tussen Taal&Cultuur en totale (= alle items minus T&C) waardering. (p=0,037) Tijd aan Persoonlijke Omstandigheden/ Steunsysteem (item 5) voorspelt in hoge mate de totale tijd (alle items minus PO/S) Zie bijlage 5.

15 15 5. Bespreking Aanvankelijk was het de bedoeling de onderzoeksgroep te beperken tot het onderwerp lage rugklachten, zoals het ook de bedoeling was alleen eerste consulten te includeren. Hiermee zou het aantal consulten op iets meer dan 10 uitkomen, waarvan de onderzoeker zelf dan de helft zou hebben gedaan. De vergelijkbaarheid van consulten werd hiermee praktisch nul. Een gesprek over lage rugklachten of overspannenheid loopt immers vaak heel anders dan dat over een gebroken been, waarbij dan ook meespeelt, dat voor het eerste onderwerp wel en voor het tweede geen standaard bekend is. Het probleem van te kleine aantallen consulten, als alleen bedrijfsartsen in Diemen zou worden geïncludeerd, is gepareerd met uitbreiding naar bedrijfsartsen uit Alkmaar en Zaandam. Tegelijkertijd riep dat ook weer te onderzoeken vragen op. Bij dit onderzoek zijn de aantallen per groep klein. Een statistisch significant verschil heeft daardoor snel minder relevante waarde. Verschillen zijn hierdoor hooguit indicatief Zijn er kenmerken van de bedrijfsarts, die invloed hebben op de bestede tijd dan wel gepercipieerde kwaliteit van het spreekuur? Op deze eerste onderzoeksvraag lijkt het antwoord bevestigend. De leeftijd van de bedrijfsarts lijkt van invloed op de duur van de consulten, met een tendens: hoe hoger de leeftijd, hoe langer de consulten duren; ouder dan 55 jaar: gemiddeld 49 minuten; ouder dan 50 jaar, in dit onderzoek tevens ouder dan 45 jaar: 47 minuten. En indien ouder dan 40 jaar: 44 minuten. De tendens, hoe hoger de leeftijd, des te langer duurt het consult, lijkt in tegenspraak met de wetenschap, dat ouderen ten opzichte van jongeren sneller zijn door hun relatief grotere routine, kennis en ervaring. Verklaring hiervan ligt waarschijnlijk in het feit dat de ouderen in dit onderzoek relatief kort het vak van bedrijfsarts uitoefenen. De kleine aantallen en de meespelende andere factoren laten een harde conclusie echter niet toe. Het verschil in consultduur is overigens niet significant. Het aantal jaar dat mensen als bedrijfsarts werken heeft invloed op de duur van het consult. Indien langer dan 5 jaar als bedrijfsarts werkzaam: 42 minuten, indien korter dan 6 jaar als bedrijfsarts werkzaam: 47 minuten. Van hen die korter dan 6 jaar als bedrijfsarts werkten, is er geen een geregistreerd als bedrijfsarts; 2 ervan waren wel in opleiding. Het verschil in tijd tussen deze groepen blijkt niet significant. Voor zover er verschil is, lijkt die te kunnen worden verklaard in het verschil in routine. AGIO's gebruikten meer tijd (56 minuten) dan AGNIO's en geregistreerden (beiden 41 minuten). Statistisch significant tussen geregistreerden en AGIO's, niet tussen AGNIO's en geregistreerden. Een verklaring zou kunnen zijn dat het in praktijk leren brengen van de kennis en de vaardigheden die AGIO's theoretisch leren, veel tijd in beslag neemt. Nader onderzoek zou hierin wellicht meer helderheid kunnen brengen. In gepercipieerde kwaliteit doen zij nauwelijks voor elkaar onder. Qua locatie waren de tijdsverschillen miniem; Zaandam schat zichzelf kwalitatief beter in dan Diemen en Alkmaar. Het verschil is significant. Het is onduidelijk welke betekenis hieraan moet worden gehecht. Mogelijk dat sfeer en ondersteuning hierin een rol spelen; dit zou dan nader onderzocht moeten worden. De branche Onderwijs gebruikt significant minder tijd om een consult af te handelen dan de mensen van key-account. In gepercipieerde kwaliteit scoort Onderwijs ten opzichte van Keyaccounts lager. Hier lijkt minder tijd in minder kwaliteit te resulteren. Er bestaat een significante correlatie tussen gepercipieerde kwaliteit van het item

16 16 Persoonlijkheid en de geregistreerden. Voorzichtig zou hieraan dezelfde veronderstelling als eerder genoemd gegeven kunnen worden: geregistreerden zijn in het algemeen wat zekerder van hun zaak vanwege hun kennis, ervaring en opgebouwde routine. Nader onderzoek zou hierin meer duidelijkheid kunnen brengen. Dit onderzoek laat niet zien of, dan wel in hoeverre, de veronderstelde kwaliteit ook werkelijke kwaliteit is. Daarvoor is een ander onderzoek noodzakelijk. Ook de correlatie tussen geregistreerden en gepercipieerde kwaliteit van Taal & Cultuur is significant positief. De verklaring is hetzelfde als bij de beide andere significant positieve correlaties. De routine, het gewend zijn in multifactoriële structuren te denken en werken, draagt mogelijk tot deze perceptie bij Welk verband bestaat er tussen gepercipieerde kwaliteit en tijd binnen het spreekuur van de bedrijfsarts? Bij de vraag of de bedrijfsartsen bij Commit naar eigen perceptie voldaan hebben aan deze criteria in de door hen gebruikte tijd, zijn er vier mogelijke situaties: 1. De bedrijfsarts achtte de kwaliteit voldoende en heeft er geen (extra) tijd aan besteed. In deze situatie levert de situatie dus geen problemen voor de bedrijfsarts op. Voor de items NAW, 5 A's en Persoonlijke Omstandigheden/Steunsysteem zou je mogen verwachten dat derden deze items adequaat kunnen afhandelen. Uit het onderzoek blijkt, dat dit niet altijd het geval is. Waaruit zou mogen worden geconcludeerd, dat hieraan bij bovengenoemde derden aandacht moet worden besteed. 2. De bedrijfsarts achtte de kwaliteit voldoende, en heeft er (extra) tijd aan besteed. Adequate afhandeling van dit deel van het consult. 3. De bedrijfsarts achtte de kwaliteit onvoldoende en heeft er geen (extra) tijd aan besteed. De bedrijfsarts heeft in deze situatie achteraf geoordeeld, dat er te weinig aandacht is besteed aan dit onderdeel. Of heeft ervoor gekozen, bij voorbeeld om reden van tijd, dit punt te laten liggen. Als hij ervoor heeft gekozen aan dit item geen aandacht te beteden, dan kan hij deze beslissing verwerken in de totale begeleiding van zijn cliënt. Als het een echte omissie van de bedrijfsarts was, zou hier een checklist soelaas kunnen bieden. 4. De bedrijfsarts achtte de kwaliteit onvoldoende en heeft er (extra) tijd aan besteed. Dus onvoldoende kwaliteit, ondanks dat hij er tijd, aandacht en energie in heeft gestoken. Dit is de minst wenselijke situatie, gezien het verlies van energie en tijd. Zoals te verwachten werd situatie 4 (geen tijd aan besteed, onvoldoende kwaliteit) nooit gevonden bij SOEP, de Conclusie en het Voortgangsverslag. Deze items hebben immers in elk gesprek een vaste en noodzakelijke plek. Uit mijn onderzoek blijkt, dat dit ook niet bij Herstelgedrag optreedt. Blijkbaar heeft ook dit item dus altijd voldoende aandacht van de bedrijfsarts. Wanneer gekeken wordt naar de verschillen in benodigde tijd bij kwalitatief onvoldoende en bij voldoende gepercipieerde consulten, dan blijken de verschillen met name te zijn ontstaan in de consulttijd na het eigenlijke consult (de items voortgangsverslag, overleggen, interventie, afronding). Het is een deel van het totale consult, waarin de werknemer geen inbreng meer heeft in wat er gebeurt. De tijd voor en tijdens het gesprek zijn nagenoeg hetzelfde bij de voldoende en onvoldoende consulten. De items Verslag (9), Overleg met werkgever (10) en Afronding (13) droegen het meest bij in het totale verschil in tijd. Wanneer werd uitgegaan van tijd binnen een en hetzelfde gesprek, die werd besteed aan items 9, 10 en 13, dan was een omslagpunt zichtbaar bij de AGIO's bij 12 minuten: meer tijd gaf meer gepercipieerde kwaliteit en minder dan 12 minuten minder gepercipieerde kwaliteit. Bij geregistreerden maakte de bestede tijd aan deze items echter niet uit in kwaliteit. Een verklaring kon niet worden gevonden.

17 Wat is er te zeggen over de hoeveel tijd per item werd besteed? Zoals reeds vermeld, wordt aan sommige items altijd tijd besteed: SOEP, de Conclusie, de Afronding en Herstelgedrag. Voor wat de eerste drie items betreft is dit logisch, omdat dit elementen zijn, die bij elk artsconsult -ook buiten de bedrijfsgeneeskunde - altijd een plaats hebben. De meeste tijd werd aan SOEP besteed (11 min), dan aan het Voortgangsverslag (5,6 min.), Conclusie en het bespreken hiervan met de cliënt (elk 4,4). De 5 A's kostte 4 minuten, de Afronding 3,7 minuten, Herstelgedrag 2,9 minuten, Overleg met leidinggevende 2,5 minuten, Steunsysteem/Persoonlijke Omstandigheden 2,1 minuut, Persoonlijkheid en Taal & Cultuur beide 2 minuten, Overleg curatieve sector 1,6 minuten, NAW 1,5 minuut en Interventie 0,7 minuten. Opmerkelijk zijn de resultaten qua bestede tijd aan de items NAW, Herstelgedrag en Taal&Cultuur, omdat bij onvoldoende waardering er juist meer tijd aan werd besteed. Een verklaring voor het feit, dat aan NAW meer tijd werd besteed met onvoldoende waardering dan met voldoende waardering is, zou kunnen zijn, dat achteraf bleek, dat NAW niet op orde was en de bedrijfsarts er toen aandacht aan heeft willen besteden. Dit item zou eigenlijk bij het begin van een consult, voor het eigenlijke gesprek, altijd volledig op orde moeten zijn. De verklaring, dat kwalitatief onvoldoende gescoord Herstelgedrag meer tijd kost, is dat het veel energie en tijd kost iemand te motiveren voor een behandeling, voor bepaald gedrag, voor eigen initiatieven. Voor Taal & Cultuur geldt dat nog sterker, omdat dit een gegeven is, dat niet op korte termijn is te veranderen of te beïnvloeden, terwijl het blijkbaar ook veel tijd kost om tot die conclusie te komen. Voortgangsverslag en afronding kosten gemiddeld bijna 10 minuten. Nader onderzoek zou kunnen aantonen, dat vooral het huidige automatiseringssysteem PRIOS qua tijd hier debet aan is. Op basis van dit onderzoek kan hierover geen uitspraak worden gedaan. Er bleek in het verleden geen onderzoek te zijn verricht naar noodzakelijke hoeveelheid tijd voor een arbeidsgeneeskundig spreekuur. Alleen in de Richtlijn Psychische Klachten en NVABstandpunt Basiscontracten van december 2002 werd een noodzakelijk veronderstelde hoeveelheid tijd genoemd. Over de verdeling van tijd over onderdelen werd geen uitspraak gedaan. De meest waarschijnlijke verklaring voor het significante verschil tussen gepercipieerde kwaliteit van NAW-gegevens door geregistreerden en niet-geregistreerden is, dat geregistreerden, die vaak (veel) meer routine hebben, zowel makkelijker omgaan met onvolledigheden als zich meer beperken tot de "core-business", hun eigenlijke werk. Wanneer eerste en vervolg-consulten vergeleken worden, dan blijken de gesprekstijden (dat de bedrijfsarts met de werknemer daadwerkelijk met elkaar in gesprek zijn) ongeveer even lang te zijn: 22,8 tegen 20,7 minuten. Het wekt geen verbazing, dat de tijd vóór het gesprek bij het vervolgconsult korter is: de basisgegevens zijn immers al bekend. Ook de tijd na het gesprek duurt bij de vervolgconsulten korter; als het ingezette beleid voldoet, hoeft er niet veel te worden veranderd. Dat Taal&Cultuur bij vervolgconsulten gemiddeld meer tijd vergen dan bij eerste consulten, zou kunnen voortkomen uit het feit, dat, wanneer er überhaupt sprake is van vervolgconsulten, met name dit punt tijd kost; wanneertaal&cultuur is een probleem en blijft een probleem". Ook het item Overleg met de curatieve sector kost gemiddeld iets meer tijd bij de vervolgconsulten. Ook hier zou kunnen gelden: als er een vervolgconsult nodig is, is blijkbaar in tijd meer overleg met de curatieve sector nodig.

18 5.4. Waar zou meer en waar wellicht minder tijd in kunnen worden geïnvesteerd? In het algemeen is het natuurlijk zonde van de tijd een dure professional in te zetten voor relatief eenvoudige zaken als de NAW-gegevens. Het zelfde geldt tot op zekere hoogte ook voor het beroep en de bezigheden en handelingen van de cliënt (het werkprofiel). Teamassistentes zouden hier dan ook getraind kunnen worden deze items uit te vragen; uiteraard gaat het hier dan om de functie, de formatie, heel globaal het soort werk (zittend, beeldscherm, zwaar fysiek). Hoewel het een aanzienlijke tijdsinvestering is artsen tot geregistreerd bedrijfsarts te laten opleiden, lijkt het op basis van de literatuur en dit onderzoek die investering wel waard: het betaalt zich terug in benodigde tijd en in gepercipieerde kwaliteit. Op basis van dit onderzoek draagt Herstelgedrag en Overleg met de curatieve sector bij aan de gepercipieerde kwaliteit. Bij de afhandeling van een consult moet dan ook altijd voldoende aandacht worden besteed aan deze elementen uit het consult Zou een advies gegeven kunnen worden ten aanzien van planning en organisatie van spreekuren? Ervan uitgaande, dat kwaliteit in alle opzichten (items) voldoende moet zijn, lijkt het noodzakelijk, dat, net als piloten hun draaiboek voor de take-off doornemen, de bedrijfsarts dit ook doet voor de afsluiting van zijn consult. Aangenomen mag worden, dat dit geldt voor alle consulten. Een door Commit gehanteerde assessment-lijst zou hiervoor bij voorbeeld gebruikt kunnen worden. Gelet op de grote variatie van benodigde spreekuurtijd, zowel tussen de branches, de individuen alsook bij een en dezelfde bedrijfsarts, lijkt het noodzakelijk professionals de regelruimte te geven die zij zelf menen nodig te hebben. Nader onderzoek zou moeten uitwijzen in hoe groot die speelruimte zou moeten zijn. De tijd die gemiddeld aan een spreekuur werd besteed bedraagt nu bij Commit ongeveer 3 kwartier. Hierin wordt, naar het oordeel van de professionals zelf, in het algemeen voldoende kwaliteit geboden. Het lijkt dan ook verstandig deze consulttijd te handhaven, binnen de geboden regelruimte bij Commit, anno Aangezien de gesprekstijd (items SOEP, persoonlijkheid, herstelgedrag, taal&cultuur en conclusie+bespreking) gemiddeld ongeveer 20 minuten is, zou de tijd hiervoor dan ook in ieder geval op 20 minuten moeten worden gehandhaafd.

19 19 6. Conclusies De onderzoeksvragen kunnen dan ook alsvolgt worden beantwoord. Hierbij wordt de volgorde van de vragen uit hoofdstuk 3 gebruikt.: 1. De totale tijd die aan een arbeidsgeneeskundig spreekuur wordt besteed bedraagt ongeveer drie kwartier met een variatie van 11 tot 116 minuten. 2. Verreweg de meeste tijd werd gemiddeld aan SOEP besteed (11 minuten, met variatie tussen de 1 en 22 minuten) en daarna in afnemende mate aan het Voortgangsverslag, Conclusie, de 5 A's, de Afronding, Herstelgedrag, Overleg met leidinggevende, Steunsysteem/Persoonlijke Omstandigheden, Persoonlijkheid, Taal & Cultuur, Overleg curatieve sector, NAW en Interventie. 3. Ten opzichte van geregistreerden bleken AGIO s significant meer tijd nodig te hebben om hun gesprekken te voeren. Niet significant van invloed op tijd bleken: het verschil met AGNIO s ten opzichte van AGIO s, de leeftijd van de bedrijfsarts, het aantal jaar ervaring als bedrijfsarts. Zaandam bleek significant tevredener dan Diemen en Alkmaar over zijn prestaties. Onderwijs had significant minder tijd nodig dan Non-Profit ; tegelijkertijd was het significant minder tevreden met zijn kwaliteit ten opzichte van Key-account. Significant tevredener waren de geregistreerden ten opzichte van niet geregistreerden voor de items NAW, persoonlijkheid, Taal&Cultuur en Afronding. Eerste consulten kosten significant meer tijd dan vervolgconsulten (48 tegenover 35 minuten). Bedrijfsartsen hadden in eerste consulten significant meer tijd nodig voor de items Voortgangsbericht, Overleg werkgever en Afronding. 4. Verreweg de grootste variatie in tijdsduur in de consulten werd veroorzaakt door de items Voortgangsverslag, Overleg met leidinggevende plus Afronding. Wanneer de duur hiervan korter was dan 11 minuten, dan bleek de waardering in het algemeen onvoldoende; meer dan 15 minuten aan deze items besteed bleek doorgaans tot goed gewaardeerde consulten te leiden. 5. De vraag, waar meer en waar minder tijd in geïnvesteerd zou kunnen worden zal in het volgende hoofdstuk worden beantwoord. 6. Ten aanzien van planning kan op basis van dit onderzoek worden gezegd, dat eerste consulten meer tijd vergen dan vervolgconsulten, mensen in opleiding meer tijd behoeven, dat er een grens van tijd is waarboven de kwaliteit doorgaans voldoende is en een grens waaronder de tijd doorgaans onvoldoende is (zie item 6.4). Wanneer taal en cultuur een rol spelen, is er meer tijd voor een consult nodig. Routine lijkt een aanzienlijke rol te spelen in efficiënt werken: voldoende kwaliteit binnen redelijke tijd. In de praktijk blijkt het nog steeds noodzakelijk dat bedrijfsarts de NAW-gegevens, de 5A s en werk, werkinhoud, formatie controleert. Het lijkt erop, dat het leren toepassen van kennis en kunde AGIO s extra tijd kost. De overall conclusie is, dat er een direct verband tussen tijd en kwaliteit kon worden aangetoond voor wat betreft het laatste deel van het consult, na het gesprek in engere zin.

20 20 7. Aanbevelingen Voldoende tijd voor het hele consult, gemiddeld minimaal drie kwartier, lijkt voorwaarde voor een voldoend gewaard consult. Voldoende regelruimte, o.a. qua autonomie in (agenda-) planning. Verwacht mag worden, dat dit naast grotere tevredenheid ook minder stress zal geven. Het lijkt zinvol AGIO s praktisch te begeleiden in het toepassen van kennis en vaardigheden. Nader onderzoek zou kunnen helpen hoe dit het best kan gebeuren. Voor hen zou een uur per consult in de agenda moeten worden gepland. Aangezien routine van aanzienlijk belang is in het efficiënt werken, is het verstandig kwaliteit - lees geregistreerde bedrijfsartsen - zo veel mogelijk te behouden. Het verdient aanbeveling te onderzoeken, waarom Zaandam tevredener met zijn inspanningen is dan Alkmaar en Diemen. De verschillen van Onderwijs met Non-Profit en Key qua tijd respectievelijk kwaliteit verdienen nader onderzoek. Geregistreerden zijn tevredener in gepercipieerde kwaliteit dan niet geregistreerden. Onderzoek naar geobjectiveerde kwaliteit zou kunnen duidelijk maken, of dit terecht is. Aangezien het consultdeel, waaraan de cliënt geen deel meer heeft, een duidelijke relatie tijdkwaliteit laat zien, is het noodzakelijk hierin altijd voldoende tijd te investeren, namelijk meer dan 15 minuten. Wanneer taal of cultuur een rol van betekenis spelen, zou meer tijd in de agenda worden gepland. Een aantal zaken van voor het spreekuur (NAW, de vijf A's, werk, werkinhoud, formatie) kunnen grotendeels ook door minder dure krachten worden gedaan. Onderzoek naar het functioneren van het automatiseringssysteem zou de indruk, dat dit belemmerend zou zijn, kunnen wegnemen. Indien blijkt dat het systeem wel belemmerend is, zou dit nader onderzoek kunnen helpen bij de keuze van een beter systeem. De opleiding tot bedrijfsarts lijkt een goede voorwaarde voor optimale kwaliteit binnen redelijke tijd. Investering in opleiding moet dan ook worden gestimuleerd en mogelijk gemaakt. Het gebruik van assessment kan bijdragen aan een verbeterde kwaliteit van spreekuur en daardoor aan meer tevredenheid bij klant en cliëntele. Amsterdam,

Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn

Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn Verslag van een zorgvernieuwingsproject Wouter van Suylekom, Nathalie Donders, Joost van der Gulden Sectie Arbeid en Gezondheid Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde

Nadere informatie

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199 WERKGEVERSAANPAK VAN RE-INTEGRATIE BIJ ZIEKTE Re-integratie sinds de Wet VLZ in de sectoren voortgezet onderwijs, kleinmetaal en organisatieadvies - eindrapport - drs. J.P.H.K. Timmerman drs. C.E. Wissink

Nadere informatie

VAN ZIEKMELDING TOT WAO. Onderzoek onder werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden

VAN ZIEKMELDING TOT WAO. Onderzoek onder werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden VAN ZIEKMELDING TOT WAO Onderzoek onder werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden Januari 2002 ir Carla G.L. van Deursen (AStri) drs Cathelijne L. van der Burg (AStri) met medewerking van:

Nadere informatie

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA Voorwoord Reïntegratie bij verzuim komt in de bestaande verzuimprocedures en protocollen wel aan de orde,

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE b AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Mensen met migraine... aan het werk! Versie voor niet-medici

Mensen met migraine... aan het werk! Versie voor niet-medici Richtlijn Mensen met migraine... aan het werk! Versie voor niet-medici Juni 2014 1 2 Colofon Richtlijn Mensen met migraine aan het werk! versie voor niet-medici. Opgesteld op basis van de professionele

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Succes- en faalfactoren bij aanpak werkdruk

Succes- en faalfactoren bij aanpak werkdruk VOORRANG VOOR GEZOND WERK Succes- en faalfactoren bij aanpak werkdruk Een onderzoek onder 200 ondernemingsraden V.Chr. Vrooland Succes- en faalfactoren bij de aanpak van werkdruk Een onderzoek onder 200

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever

De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever Opdrachtgever: Rijksdienst Caribisch Nederland, Openbare Lichamen Bonaire, St. Eustatius, Saba en ROA CN Rotterdam, 29 mei 2013 De positie

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Persoonlijkheid en motivatie van de kandidaat als voorspellers van individueel succes in reïntegratie:

Persoonlijkheid en motivatie van de kandidaat als voorspellers van individueel succes in reïntegratie: Persoonlijkheid en motivatie van de kandidaat als voorspellers van individueel succes in reïntegratie: Een onderzoek naar de predictieve validiteit van drie online vragenlijsten die zijn opgenomen in de

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Beslissen over effectieve hulp. Wat werkt in indicatiestelling?

Beslissen over effectieve hulp. Wat werkt in indicatiestelling? Beslissen over effectieve hulp Wat werkt in indicatiestelling? 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren Bestemd voor scholen, diensten Jeugdgezondheidszorg, GGD-en, Centra voor Jeugd en Gezin, gemeenten en leerplichtambtenaren

Nadere informatie

Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht

Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht Francis Riethoff stagiaire bij de Raad voor Rechtsbijstand, afdeling Bureau Wbtv. Een onderzoek naar een uniforme toepassing van de afnameplicht

Nadere informatie

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013 Uitvoerders onder druk Oktober 2013 Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie, instrumenten en richtlijnen

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Evaluatie Direct Werk Helmond

Evaluatie Direct Werk Helmond Hans Droppert 21 april 2008 1 1. Inleiding Eind 2006/Begin 2007 werd in opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeente Helmond een onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van

Nadere informatie

1 De relatie tussen werk en gezondheid

1 De relatie tussen werk en gezondheid 1 De relatie tussen werk en gezondheid J.H.A.M. Verbeek en P.B.A. Smits De relatie tussen werk en gezondheid is medisch interessant en complex. Werk heeft voor de meeste mensen een positieve functie die

Nadere informatie