UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW. ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW. ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20."

Transcriptie

1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om uur Tegenwoordig : Gino Debroux, burgemeester- waarnemend - voorzitter; Jos Ceyssens, burgemeester; Viki Tweepenninckx, Serge Schreurs, Helga Delvaux, Huguette Vandendael, Kris Colsoul, Gaston Pulinckx, Leon Ignoul, Yves Tilkens, Josseline Pansaerts, Patrick Poffé, Annita Reniers, Iris Vander Schelde, Mark Keppens, Wilfried Roosen, Frank Stevens, Wendy Heeren, Jonas Michiels, raadsleden; hoofdcommissaris Chris Simons, korpschef, en Ann Hobin, secretaris. verontschuldigd: burgemeester Marc Wynants raadsleden Viki Tweepenninckx, Wendy Heeren en Kris Colsoul AGENDA OPENBARE ZITTING 1. Verslag vorige vergadering 2. Financiën: Dienstjaarrekening Financiën: Begrotingswijziging Vervanging van servers van de politiezone: bekrachtiging gunning 5. Aankoop ISLP-computers 6. Aankoop fotokopieertoestel: wijze en voorwaarden van gunning 7. A. Aankoop voertuig ter vervanging van de Opel Frontera B. Aankoop voertuig ter vervanging van de Mercedes 8. Zonaal veiligheidsplan Nieuwbouw: Toewijzing percelen 2 en 3: kennisgeving 10. Allerlei PUNT 1. VERSLAG VORIGE VERGADERING Het verslag van de vergadering van 25 juni 2013 wordt goedgekeurd. PUNT 2. FINANCIËN: DIENSTJAARREKENING 2012 Gelet op de wet van 05 augustus 1992 op het politieambt, gewijzigd door de wetten van 17 november 1998, 07 december 1998 en 02 april 2001; Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid op de artikelen 30 tot en met 34 en 71 tot en met 84; Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 05 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie; Gelet op het koninklijk besluit van 02 april 2004 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentepolitiezone; Gelet op het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van de artikelen 19 en 21 van het koninklijk besluit van 02 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit betreft nomenclatuur van de inventaris en de regels voor de waardebepaling van het patrimonium; Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten; Gelet op de ministeriële omzendbrief ZPZ 8 van 18 oktober 2002 Politiehervorming richtlijnen inzake de gemeentebegroting en boekhouding m.b.t. de politiehervorming; Gelet op de omzendbrief BA/2001/13 van 07 september 2001 betreffende de nieuwe lokale politie, eengemeentezones en meergemeentezones: administratief toezicht, specifiek toezicht en gewoon toezicht; Gelet op de omzendbrief BA/2002/12 van 27 september 2002 betreffende het administratief toezicht op de gemeenten en de politiezones wijzigingen aan het decreet van 28 april 1993 door het decreet van 15 juli 2002; Gelet op het verslag van de begrotingscommissie dd. 08 oktober 2013; Gehoord de toelichting van de korpschef, aan de hand van het verslag van de begrotingscommissie; Op voorstel van het politiecollege; Besluit, met algemeenheid van stemmen

2 Artikel 1. De begrotingsrekening 2012 wordt vastgesteld op basis van de volgende eindcijfers: Gewone Buitengewone dienst dienst Netto vastgestelde rechten , ,23 Vastgelegde uitgaven , ,68 Begrotingsresultaat , ,45 Naar het volgend dienstjaar , ,83 over te dragen vastleggingen Boekhoudkundig resultaat , ,62 Art.2. De balans per 31 december 2012 wordt vastgesteld op basis van de volgende cijfers: Totaal van de activa ,76 Vaste activa ,64 Vlottende activa ,12 Totaal van de passiva ,76 Eigen vermogen ,76 Voorzieningen Schulden ,00 Art. 3. De resultatenrekening 2012 wordt vastgesteld met volgende eindcijfers: Resultaat van het dienstjaar ,92 Exploitatieresultaat ,66 Uitzonderlijk resultaat ,26 Art. 4. De jaarrekening 2012 wordt voor goedkeuring overgemaakt aan de hogere overheid. PUNT 3. FINANCIËN: BEGROTINGSWIJZIGING 2013 niveaus, inzonderheid artikel 248; Gelet op het koninklijk besluit van 05 september 2011 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie; Gelet op het ontwerp van de begrotingswijziging 1/2013 van de gewone en de buitengewone dienst; Gelet op het verslag van de begrotingscommissie van 08 oktober 2013; Op voorstel van het politiecollege, Besluit, met algemeenheid van stemmen Enig artikel. De politieraad keurt de begrotingswijziging dienstjaar 2013 van de gewone dienst, volgens ontwerp zoals volgt, goed: Volgens de oorspronkelijke begroting of de vorige wijziging , ,00 Verhoging + Verlaging - Na de voorgestelde wijziging Alg. resultaat begrotingsrekening ,49 Resultaat begrotingsrekening , ,89 Alg. resultaat begrotingsrekening , , ,38 Begrotingswijziging 2013 Ontvangsten van het eigen dienstjaar Uitgaven van het eigen dienstjaar Ontvangsten vorige jaren Uitgaven vorige jaren Ontvangsten overboekingen Uitgaven overboekingen , , , , , , , , , Geraamd resultaat van de begroting , , , ,00 Geraamd algemeen begrotingsresultaat ,38

3 en buitengewone dienst, volgens ontwerp zoals volgt: Volgens de oorspronkelijke begroting of de vorige wijziging , Verhoging + Verlaging - Na de voorgestelde wijziging Alg. resultaat begrotingsrekening 2011 Resultaat begrotingsrekening , , ,55 Alg. resultaat begrotingsrekening , , ,45 Begrotingswijziging 2013 Ontvangsten van het eigen dienstjaar Uitgaven van het eigen dienstjaar Ontvangsten vorige jaren Uitgaven vorige jaren 2.825, ,00 Ontvangsten overboekingen Uitgaven overboekingen Geraamd resultaat van de begroting , ,00 Geraamd algemeen begrotingsresultaat ,55 PUNT 4. VERVANGING VAN SERVERS VAN DE POLITIEZONE: BEKRACHTIGING GUNNING Overwegende dat in de loop van het 2007 en 2009 vanuit het federaal niveau in alle zones twee servers werden in plaats gesteld; Overwegende dat deze servers de noodzakelijke hardware voor de volgende toepassingen vormen: - de servers die in 2007 uitgerold werden, zijn ingezet voor het hosten van de Galopdatabank, de Birt-webserver en de toepassing CDPol ADM-server. - de servers van 2009 worden gebruikt voor het hosten van de datawarehousing (DWH) 'verkeer', de PUMA-omgeving (mail en calendar) en in sommige zones de beheertool van de antivirusoplossing (Kaspersky administrationkit), MAI-server; Overwegende dat deze servers stilaan aan vervanging toe zijn; Overwegende dat DST deze gelegenheid te baat heeft genomen om de bestaande toestand kritisch te bekijken en na te gaan hoe het platform best kan evolueren en waar het kan geoptimaliseerd worden; Overwegende dat DST in deze context streeft naar consolidatie en virtualisatie waar mogelijk; Overwegende dat DST een plan heeft uitgewerkt voor de vervanging van de servers, waarbij rekening gehouden wordt met de volgende elementen: 1. De standaardgarantie van een server die aangekocht werd binnen het raamcontract van de politie (wat hier het geval is) bedraagt 5 jaar. De normale vervangingspolitiek bestaat erin om een server te vervangen na deze 5 jaar. Als men deze regel toepast, zouden de Galopservers reeds in 2012 moeten vervangen geweest zijn. 2. Een studie van de huidige werklast van de twee servers, heeft aangetoond dat een consolidatie van de vermelde toepassingen (Galop, Birt, CDPol, DWH, Puma, Kaspersky administration kit) op één platform mogelijk is, mede dankzij verwerkingskracht van de huidige beschikbare servers, die door de technologische evolutie van de laatste jaren aanzienlijk is toegenomen en dit zonder prijsimpact. Overwegende dat er in de PZ LAN twee sockets dienen vervangen te worden ten bedrage van incl. BTW, omvattende: - de aankoop - de levering on-site - de installatie en het in de rack inbouwen van de server - de support voor het besturingssysteem gedurende 5 jaar - uitgebreide omnium-on-site garantie (24u/24, 7d/7, reparatie binnen de 6 uur), gedurende 5 jaar. Overwegende dat de nodige middelen tot dekking van de uitgaven voorhanden zijn op artikelnummer 33001/742-53; Gelet op de hoogdringendheid; Gelet op de beslissing van het politiecollege van 09 juli 2013; Enig artikel 1. De beslissing van het politiecollege van 09 juli 2013, houdende vervanging van de bestaande servers door twee sockets ten bedrage van incl. BTW goed te keuren, conform de gegevens van de Directie van de Telematica van de Federale Politie, wordt bekrachtigd. PUNT 5. AANKOOP ISLP-COMPUTERS niveaus; Gelet op het afschrijvingsplan van het informaticamateriaal; Overwegende dat in het kader van voornoemd afschrijvingsplan 22 PC's dienen vervangen te worden; Gelet op het voorstel om 14 standaard ISLP-PC's en 8 ISLP-PC's type High End aan te kopen via het raamcontract van de federale politie,

4 Overwegende dat het voorgesteld type High End over meer geheugencapaciteit beschikt voor de verwerking van de gegevens en dat deze PC's bestemd zijn voor hoofdinspecteur Walter Denivel (vattings-computer), het portaal, de DispatchN, het centraal onthaal, de secretaris, de dienst personeel, de dienst logistiek en wijkdienst Linter; Overwegende dat de federale politie, voor het leveren van informaticamateriaal, een overeenkomst heeft afgesloten met Priminfo - Rue de Grand Champ, 8 te 5380 Noville-Les-Bois en dat de lokale politie hiervan gebruik kan maken; Overwegende dat de prijs van een standaard ISLP-computer met een 22 inch scherm, 685,90 incl. BTW/stuk bedraagt; Overwegende dat de prijs van een ISLP-PC's type HighEnd met een 22 inch scherm, 976,91 incl. BTW/ stuk bedraagt; Overwegende dat de nodige middelen tot dekking van de uitgaven voorhanden zijn op artikelnummer 33001/742-53; Op voorstel van het politiecollege, Gehoord raadslid Gaston Pulinckx, stellende dat de voorgestelde configuraties aan de zwakke kant zijn en niet zullen toelaten om zware grafische kaarten te gebruiken; dat er sprake is van USB 2.0 daar waar heden reeds USB 3.0 op de markt is; dat Windows 7 wordt geïnstalleerd daar waar heden reeds Windows 8.1 op de markt is; dat er 5 jaar garantie wordt geboden op toepassingen die momenteel al verouderd zijn; Overwegende dat de korpschef de vaststellingen moet beamen, maar er op wijst dat de politie gebruik maakt van het raamcontract, omdat enerzijds de computers moeten kunnen werken in het netwerk van de federale politie en anderzijds dat de zone niet beschikt over personeel dat voldoende knowhow heeft om dergelijke dossiers uit te werken; Artikel 1. Akkoord te gaan met de aankoop van 14 standaard ISLP-computers en 8 ISLP-PC's type HighEnd, via het raamcontract van de federale politie dat is afgesloten met Priminfo - Rue de Grand Champ, 8 te 5380 Noville-Les-Bois. Art. 2. De daaraan verbonden kosten ten bedrage van: - 14 standaard ISLP-PC's met 22 inch scherm x 685,90 = 9.602,60 incl. BTW - 8 ISLP-PC's type HighEnd met 22 inch scherm x 976,91 = 7.815,28 incl. BTW - totaal ,88 incl. BTW worden goedgekeurd. Art. 3. De betaling zal gebeuren na levering en keuring van de opdracht en op voorlegging van een drievoud opgestelde factuur. PUNT 6. AANKOOP FOTOKOPIEERTOESTEL: WIJZE EN VOORWAARDEN VAN GUNNING niveaus; Gelet op de wet betreffende de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten; Overwegende dat het fotokopietoestel, dienstig in de Stationsstraat 29 te 3400 Landen, volgens het afschrijvingsplan, aan vervanging toe is; Gelet op het voorstel om over te gaan tot de aankoop van een multifunctioneel kleurentoestel, voorzien van de functies kopiëren, printen en scannen; Overwegende dat de printfunctie gevraagd wordt, zodat met de tijd het aantal printers kan afgebouwd worden; Overwegende dat de scanfunctie gevraagd wordt, om meerdere documenten te kunnen scannen met slechts één handeling en waardoor in de toekomst de behoefte aan aparte scanstations kan opgeheven worden; Overwegende dat het nieuw aan te kopen toestel zal ondergebracht worden in de Stationsstraat 29 te 3400 Landen en op het ogenblik van ingebruikname van de nieuwbouw dit toestel een centrale plaats in het gebouw zal krijgen; Gelet op het opdrachtdocument, waar tevens het afsluiten van een onderhoudscontract in vervat zit; Gelet op de lijst van aan te schrijven leveranciers; Overwegende dat de nodige middelen tot dekking van de uitgaven ingeschreven zijn in de buitengewone begroting onder artikelnummer 33001/742-52; Gelet op het voorstel om deze opdracht te gunnen bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Op voorstel van het politiecollege; Artikel 1. In te stemmen met de aankoop van een multifunctioneel kleurentoestel, ter vervanging van het afgeschreven fotokopietoestel dienstig in het commissariaat - Stationsstraat 29 te 3400 Landen. Art. 2. De opdracht te gunnen bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. PUNT 7A. AANKOOP VOERTUIG TER VERVANGING VAN DE OPEL FRONTERA niveaus; Gelet op het afschrijvingsplan van de dienstvoertuigen; Overwegende dat het dienstvoertuig Opel Frontera dient vervangen te worden;

5 Overwegende dat dit voertuig momenteel met een defect in de garage staat en de politie genoodzaakt is tot reparatie om reden dat de aankoop van een nieuw dienstvoertuig vanaf de datum van bestelling een leveringstermijn van 32 weken voorziet; Overwegende dat voor de vervanging van de terreinwagen Opel Frontera rekening werd gehouden met het feit dat: - het voertuig, zoals dit thans het geval is, multifunctioneel moet ingezet kunnen worden (acties, evenementen, calamiteiten enz.) - het voertuig een meerwaarde moet betekenen in de winterperiode (bij sneeuw en gladde wegen, o.a. bijstand aan interventie) Overwegende dat zodoende gekozen werd voor een middelgroot voertuig met voldoende motorvermogen en vooral een vierwielaandrijving; Overwegende dat omwille van de kostprijs niet langer geopteerd wordt voor een zware terreinwagen; Overwegende dat gebruik gemaakt wordt van het raamcontract dat bedongen werd door de federale politie; Overwegende dat in het voornoemd raamcontract vier voertuigen voorkomen van het type 'Monovolumes 4x4' met een cilinderinhoud van 2 liter of hoger, meer bepaald Toyota Rav4, Volvo XC60, Volvo XC70 en een Toyota Landcruser; Overwegende dat de Toyota Rav4 het goedkoopste voertuig is, met een kostprijs van ; Overwegende dat de Volvo XC60 prijsmatig de tweede goedkoopste is; Overwegende dat de politie thans beschikt over twee voertuigen Toyota Rav4 en vaststelt dat dit voertuig, rekening houdend met het vooropgesteld gebruik minder geschikt is (er moet steeds een compromis gemaakt worden tussen passagiersruimte en kofferruimte - of plaats voor inzittenden of plaats voor materiaal, maar niet beide tegelijk); Overwegende dat bij de Volvo XC60 dit probleem zich niet stelt; Overwegende dat voorgesteld wordt om de ombouw toe te vertrouwen aan de firma Koning en Hartman, omwille van de aangeboden prijsvoorwaarden, die lager zijn dat de prijzen van het raamcontract; Overwegende dat de basisprijs van de Volvo XC60 met 4-wielaandrijving ,49 excl. BTW bedraagt; Gelet op de offerte van de ombouw van de firma Koning en Hartman, ten bedrage van 8.072,58 incl. BTW; Overwegende dat de totale kostprijs zodoende ,33 incl. BTW bedraagt; Overwegende dat de nodige middelen tot dekking van de uitgaven kunnen afgenomen worden van artikelnummer 33001/743-52; Op voorstel van het politiecollege, Artikel 1. Akkoord te gaan met de aankoop van een dienstvoertuig ter vervanging van de Opel Frontera. Art. 2. Akkoord te gaan met de aankoop van een Volvo XC60 ten bedrage van ,33 incl. BTW, de volledige ombouw inbegrepen. Art. 3. Voor de aankoop van het voertuig gebruik te maken van het raamcontract van de federale politie. Art. 4. De ombouw te laten uitvoeren door de firma Koning en Hartman. Art. 5. De betaling zal gebeuren na levering en keuring van de opdracht en op voorlegging van een in drievoud opgestelde factuur. PUNT 7B. AANKOOP VOERTUIG TER VERVANGING VAN DE MERCEDES niveaus; Gelet op het afschrijvingsplan van de dienstvoertuigen; Overwegende dat het anoniem voertuig, Mercedes A Klasse dient vervangen te worden; Overwegende dat de Mercedes voor het eerst in gebruik werd genomen op 22 januari 2003; Overwegende dat het voertuig voornamelijk gebruikt wordt door de dienst functioneel beheer en registratie (DFBR), voor het vervoeren van ICT-materiaal, maar net zozeer gebruikt wordt om naar opleidingen/vergaderingen te gaan; Overwegende dat voorgesteld wordt om over te gaan tot de aankoop van een Opel Insigna break, omwille van het feit dat dit voertuig volledig voldoet aan de noodwendigheden; Overwegende dat de kostprijs ,70 excl. BTW bedraagt; Overwegende dat er een beperkte politieombouw dient te gebeuren; Overwegende dat voorgesteld wordt om de ombouw toe te vertrouwen aan de firma Koning en Hartman, omwille van de aangeboden prijsvoorwaarden, die lager zijn dan de prijzen van het raamcontract en meer bepaald - conform de offerte - ten belope van 3.948,63 excl. BTW zijn; Overwegende dat de totale kostprijs bijgevolg ,95 incl. BTW bedraagt; Overwegende dat de nodige middelen tot dekking van de uitgaven kunnen afgenomen worden van artikelnummer 33001/743-52; Op voorstel van het politiecollege, Artikel 1. Akkoord te gaan met de aankoop van een voertuig ter vervanging van de Mercedes A klasse. Art. 2. Akkoord te gaan met de aankoop van een Opel Insigna break ten bedrage van ,95 incl. BTW - beperkte politieombouw inbegrepen.

6 Art. 3. Voor de aankoop van het voertuig gebruik te maken van het raamcontract van de federale politie. Art. 4. De ombouw te laten uitvoeren door de firma Koning en Hartman. Art. 5. De betaling zal gebeuren na levering en keuring van de opdracht en op voorlegging van een drievoud opgestelde factuur. PUNT 8. ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN niveaus, inzonderheid de artikelen 36 en 37, omtrent het om de vier jaar opstellen van een zonaal veiligheidsplan; Overwegende dat het zonaal veiligheidsplan goedgekeurd werd in zitting van de zonale veiligheidsraad van 06 september 2013; Overwegende dat het zonaal veiligheidsplan op 30 oktober 2013 voor goedkeuring is overgemaakt aan de Algemene Directie Veiligheid en Preventie; Overwegende dat het definitief plan ter zitting aan de raadsleden wordt overhandigd; Overwegende dat de korpschef de opbouw van het plan toelicht om tenslotte de drie weerhouden strategische doelstellingen op te sommen: - Diefstal met braak (en diefstal met geweld) - Verkeer (in het bijzonder verkeersongevallen met lichamelijk letsel en doden) - Drugs; Overwegende dat de uitvoering van het plan in drie niveaus wordt benaderd: - niveau 1: de politie benadert het fenomeen als krachtlijn in haar werken. Een strategische doelstelling wordt opgenomen in het ZVP. Bij middel van een jaarlijks actieplan stelt de politie alles in het werk om de doelstelling te bereiken. Een fenomeen wordt ondergebracht onder niveau 1 als we vaststellen dat: - de politiezone uitdrukkelijk met het fenomeen te maken heeft - er sprake is van een grote individuele of maatschappelijk impact - de aanpak van het fenomeen duidelijk een overstijging van de dagelijkse werking vereist - een meetbare doelstelling realistisch en haalbaar is; - niveau 2: de politie geeft bijzondere aandacht aan het fenomeen, waarbij voortdurend, op aangestuurde wijze, informatie wordt vergaard en gedeeld met betrokken partners en overheden ten einde gepast en snel kunnen in te grijpen wanneer nodig. Een fenomeen wordt ondergebracht onder niveau 2 als we vaststellen dat: - de politiezone uitdrukkelijk met het fenomeen te maken heeft - er sprake is van een grote individuele of maatschappelijke impact - een goede aanpak, een niveau van ketengerichte benadering, vereist is en deze benadering de gewone dagelijkse werking overstijgt; - niveau 3: de politie geeft bijzonder aandacht aan het fenomeen en brengt deze aandacht op geregelde basis in herinnering van haar personeel. Informatie wordt gedeeld via de geëigende kanalen. Een fenomeen wordt ondergebracht onder niveau 3 als we vaststellen dat: - de politiezone niet echt te maken heeft met het fenomeen - de goede aanpak van het fenomeen, de aandacht, informatie of een bijzondere bijdrage vereist van alle politiediensten; Overwegende dat ieder personeelslid van de PZ LAN een exemplaar van het zonaal veiligheidsplan zal ontvangen, zodat de doelstellingen voor eenieder genoegzaam gekend zullen zijn, wat het welslagen zal bevorderen; Overwegende dat burgemeester Debroux het woord neemt: - vooreerst wenst hij de korpschef proficiat te wensen en te bedanken voor het vele werk dat hij in de opmaak van het zonaal veiligheidsplan heeft gestoken; - dat voor het bepalen van de strategische doelstellingen, kritisch is gekeken naar wat er in het verleden is gebeurd en er rekening gehouden is met de resultaten van de bevolkingsbevraging; - dat voor het bepalen van de strategische doelstellingen, een toetsing is gebeurd met de financiële en personele middelen; - de begroting 2014 zal voorgelegd worden aan de volgende politieraad; - dat het de absolute betrachting van het politiecollege is om zo efficiënt mogelijk te werken; Overwegende dat burgemeester Ceyssens benadrukt dat de drie weerhouden krachtlijnen - diefstal met braak -verkeer en drugs inderdaad de nodige prioriteit behoeven, blijkend uit de raadpleging van de gegevens en de noden van de bevolking; Overwegende dat burgemeester Ceyssens er aan toevoegt dat: - er op de N3 te Zoutleeuw de laatste drie jaar geen dodelijke verkeersongevallen zijn gebeurd - drugs moet aangepakt worden en dat de recherchedienst van de PZ LAN hieromtrent fantastisch werk levert; Gehoord raadslid Mark Keppens: - voor het opstellen van het ZVP is een goede methodiek gebruikt - het ambitieniveau rond de krachtlijn verkeer hoger had kunnen en moeten zijn (bereiken dat het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel en doden, in de periode , niet stijgt t.o.v. dit in de periode )

7 - dat de zone beschikt over een goede verkeersdienst - dat met de juiste focus er nog meer kan uit gehaald worden Overwegende dat de korpschef als volgt repliceert: - de werking niet enkel en alleen 'verkeer' behelst - het plan realistisch moet opgesteld worden - uit analyse blijkt dat er in de zone geen zwarte punten zijn, op uitzondering van de N3; - dat de krachtlijn in het bijzonder handelt over verkeersongevallen met lichamelijk letsel en doden - dat niet alle ongevallen met stoffelijke schade gekend zijn bij de politie - dat de politie zeker geen rust zoekt in de komende 4 jaar en dat het een uitdaging is om het plan te verwezenlijken; Gehoord raadslid Josseline Pansaerts die betreurt dat de alcoholproblematiek bij jongeren geen aandacht krijgt in het plan; dat alcohol net zo verslavend is als drugs en het leed van de familie net zo zwaar is; Overwegende dat de korpschef als volgt repliceert: - het alcoholgebruik bij jongeren aanpakken geen kerntaak is van de politie; - de gemeenten hieromtrent initiatieven (kunnen) nemen (TAD-beleid); - dat alcohol als subitem vervat zit in de krachtlijn verkeer - dat de politie in de MEGA-lessen de leerlingen tracht op het goede pad te houden/zetten - dat er reeds extra controles hebben plaatsgevonden bij nachtwinkels die alcohol aan minderjarigen verkopen, maar dat de middelen er niet zijn om dit constant te doen; - dat er extra manschappen op het terrein worden gebracht, wanneer er fuiven of evenementen worden georganiseerd. Als deze ploegen echter onmiddellijk feiten vaststellen, zij voor de politionele afhandeling ervan ten burele moeten gaan en inderdaad niet meer op het terrein aanwezig kunnen zijn; - dat drugsgebruik een strafrechtelijk feit is en alcoholgebruik als dusdanig niet; Overwegende dat raadslid Jonas Michiels hieraan wenst toe te voegen dat de leeftijd van de leerlingen waaraan de MEGA-lessen worden gegeven misschien te laag is, hoewel hij onderstreept dat de inspecteur zeer goed werk levert en dat alcohol in het verkeer nog een andere dimensie heeft dan dronken over straat lopen; Overwegende dat in antwoord op de vraag van raadslid Wilfried Roosen omtrent het afwezigheidstoezicht te laten uitvoeren door een veiligheidsfirma, de korpschef stelt dat: - er voor preventie reeds beroep gedaan wordt op een vrijwilliger; - het aan de bestuurlijke overheid toekomt om dergelijke beslissingen te treffen; - de activiteiten van de ploeg niet mogen geïsoleerd worden; voor het uitvoeren van het afwezigheidstoezicht zijn zij verplicht om een bepaald traject af te leggen, ondertussen kunnen ze hun ogen open houden voor andere dingen die zich op het terrein afspelen; Besluit, met 15 stemmen vóór en 1 onthouding van Mark Keppens, om reden dat hij het ambitieniveau inzake 'verkeer' te laag vindt, Enig artikel. Het zonaal veiligheidsplan van de PZ LAN 5390 goed te keuren. PUNT 9. NIEUWBOUW: TOEWIJZING PERCELEN 2 EN 3: KENNISGEVING Gelet op de bouw van een centraal politiehuis voor de politiezone LAN, via de formule van financiering met projectbeheer; Gelet op de beslissing van de politieraad van 24 april 2013, houdende goedkeuring van de aanbestedingsdossier betreffende de percelen 2 en 3; Gelet op de raming voor perceel 2 - HVAC-installaties en Sanitaire installaties - ten bedrage van ,20 excl. BTW; Gelet op de raming voor perceel 3 - Elektrische installaties - ten bedrage van ,00 excl. BTW; Gelet op de openbare aanbesteding, uitgevoerd door de bouwheer, Belfius Bank; Overwegende dat de offertes werden geopend op 04 juni 2013; Gelet op het verslag van het onderzoek van de offertes, opgesteld door de ontwerper THV Grontmij Belgium nv en Lava architecten cvba, nagezien door projectleider Windey van Belfius Bank, en aangepast in functie van zijn opmerkingen; Gelet op het gunstig advies van de veiligheidscoördinator Urbain Roosen, voor alle inschrijvingen voor de percelen 2 en 3; Gelet op het voorstel om de opdracht betreffende perceel 2 te gunnen aan de aannemer die de laagste regelmatige offerte heeft ingediend, met name IVV Technieken bvba, Henry Fordlaan 53 B te 3600 Genk voor het toewijzingsbedrag van ,51 excl. BTW; Gelet op het voorstel om de opdracht betreffende perceel 3 te gunnen aan de aannemer die de laagste regelmatige offerte heeft ingediend, met name Elktro Berings bvba, Kanonniersstraat 1 te 3545 Halen voor het toewijzingsbedrag van ,00 excl. BTW; Overwegende dat de opdrachten gegund worden door Belfius Bank, aangezien zij de bouwheer zijn; Gelet op de beslissing van het politiecollege van 06 augustus 2013, houdende geen bezwaar te hebben tegen de voornoemde toewijzingen;

8 Besluit, Artikel 1. Kennis te nemen van de toewijzing van perceel 2 - HVAC-installaties en Sanitaire installaties - aan IVV Technieken bvba, Henry Fordlaan 53 B te 3600 Genk voor het toewijzingsbedrag van ,51 excl. BTW. Art. 2. Kennis te nemen van de toewijzing van perceel 3 - Elektrische installaties - aan Elktro Berings bvba, Kanonniersstraat 1 te 3545 Halen voor het toewijzingsbedrag van ,00 excl. BTW. PUNT 10. ALLERLEI - Raadslid Jonas Michiels verwijst naar de actie van afgelopen weekend in Tienen. De korpschef deelt met dat deze actie werd gevoerd in samenwerking met de zone LAN en dat er ook controles op ons grondgebied werden gehouden, met zeer positief resultaat trouwens. - Raadslid Wilfried Roosen vraagt of de politieraadsleden de nieuwbouwwerf kunnen bezoeken. Op dit ogenblik zijn er grondwerken aan de gang en is er nog niet veel te bekijken. Het politiecollege heeft, omwille van financiële redenen, besloten om geen eerste steenlegging te doen. Uiteraard kan ten gepaste tijde gevolg gegeven worden aan de vraag van dhr. Roosen. - Naar aanleiding van de punten 4 en 5 van onderhavige agenda, kwam de aankoop van een Citrix-server ter sprake. Op vraag van burgemeester Ceyssens licht te korpschef de meerwaarde van een Citrix-server toe. In meer dan de helft van de politiezones is de migratie naar een Citrix-server al gebeurd. Citrix laat toe dat slechts één PC-toestel nodig is, daar waar er nu én een ISLP-computer én een standalone vereist zijn. Iedereen kan op een eenvoudige wijze data wegschrijven in een Citrix-omgeving en deze raadplegen met welk apparaat ook, inclusief Smartphones, tablets, pc's en Macs. Met Citrix kunnen mensen het apparaat kiezen dat ze passend vinden voor hun werkstijl, aangezien het breedste bereik aan desktops, laptops, tablets en smartphones ondersteund wordt. Medewerkers hoeven allen hun zakelijk adres in te voeren voor installatie en ze kunnen aan de slag. Citrix geeft het gebruiksgemak en de vrijheid die nodig zijn voor de werkzaamheden. Het biedt een beveiligde werkplek. Citrix is een volg-mij-gegevensoplossing, waarmee IT een krachtige gegevensdeel- en synchronisatieservice kan leveren die tegemoet komt aan de gebruikersbehoeften voor mobiliteit en samenwerking, inclusief de vereisten voor gegevensveiligheid. Door volg-mij-gegevens een soepel en intuïtief onderdeel te maken van iedere gebruiker, wordt ShareFile in staat gesteld om optimale productiviteit te leveren aan de hedendaagse, zeer mobile medewerkers. De basiskostprijs van deze toepassing bedraagt circa à Het is de betrachting van de politie om deze toepassing in de zeer nabije toekomst te verwezenlijken. Voor eensluidend afschrift: Ann HOBIN secretaris Gino DEBROUX burgemeester - voorzitter, wn.

2. Kennisgeving van de brief van de Gouverneur dd. 12 november 2014 betreffende de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 en 2/2014.

2. Kennisgeving van de brief van de Gouverneur dd. 12 november 2014 betreffende de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 en 2/2014. VERSLAG VAN DE POLITIERAAD ZITTING VAN 9 DECEMBER 2014 Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Vlaamse Ardennen AANWEZIG : Marnic De Meulemeester, Burgemeester-Voorzitter, Joop Verzele, Philippe Willequet,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau, Voorzitter De heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Eddy Baelemans, OCMW

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2008 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014 JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening Gemeenteraad 18 juni 2015 Inhoudsopgave A Inleiding...

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, door.

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, door. FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2001-2002 Vergelijking boekhouding gemeenten en OCMW s en convergentiemogelijkheden Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in

Nadere informatie

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De nieuwe regels toegelicht in 60 vragen en antwoorden Ben Gilot & Jan Leroy derde, herwerkte editie De beleids- en beheerscyclus

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen 1. Algemene bepalingen De boekhoudkundige verplichtingen van een vzw zijn in eerste instantie afhankelijk van de grootte van een vzw. We onderscheiden om te

Nadere informatie

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking?

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking? Vrije Universiteit Brussel Faculteit van de Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen en Managementschool Solvay 'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN INHOUDSTAFEL WOORD VAN DE MINISTER...5 WOORD VOORAF WERKGROEP...6 HOOFDSTUK 1: HET BOEKHOUDKUNDIG KADER...8 1. TOEPASSINGSSFEER...8

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE INE HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE INE HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE INE HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Advies ADVIES-20090918-081 betreffende het Rapport van de Brusselse distributienetbeheerder SIBELGA over de uitvoering van de openbaredienstopdrachten

Nadere informatie

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen De wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 legt de VZW s een verplichte boekhouding op. 1. WAT IS EEN KLEINE VZW? Een kleine

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017. Politiezone Hageland (5389) Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken, Tielt-Winge

Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017. Politiezone Hageland (5389) Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken, Tielt-Winge Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 Politiezone Hageland (5389) Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken, Tielt-Winge Colofon Het vorige zonaal veiligheidsplan kwam tot stand door een samenwerking tussen

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

TYPEBESTEK AANKOOP AARDGAS Commentaar (versie 21.10.2009)

TYPEBESTEK AANKOOP AARDGAS Commentaar (versie 21.10.2009) TYPEBESTEK AANKOOP AARDGAS Commentaar (versie 21.10.2009) Inhoudstafel Typebestek Aankoop Aardgas... 1 Commentaar... 1 1. Inleiding... 2 2. De liberalisering van de aardgasmarkt in Vlaanderen... 2 3. Het

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie. 22 MAART 2013. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie. 22 MAART 2013. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie 22 MAART 2013. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie [2013/205469] http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG Gemeenteraad MAANDAG 09 SEPTEMBER 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie