UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW. ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW. ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20."

Transcriptie

1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om uur Tegenwoordig : Gino Debroux, burgemeester- waarnemend - voorzitter; Jos Ceyssens, burgemeester; Viki Tweepenninckx, Serge Schreurs, Helga Delvaux, Huguette Vandendael, Kris Colsoul, Gaston Pulinckx, Leon Ignoul, Yves Tilkens, Josseline Pansaerts, Patrick Poffé, Annita Reniers, Iris Vander Schelde, Mark Keppens, Wilfried Roosen, Frank Stevens, Wendy Heeren, Jonas Michiels, raadsleden; hoofdcommissaris Chris Simons, korpschef, en Ann Hobin, secretaris. verontschuldigd: burgemeester Marc Wynants raadsleden Viki Tweepenninckx, Wendy Heeren en Kris Colsoul AGENDA OPENBARE ZITTING 1. Verslag vorige vergadering 2. Financiën: Dienstjaarrekening Financiën: Begrotingswijziging Vervanging van servers van de politiezone: bekrachtiging gunning 5. Aankoop ISLP-computers 6. Aankoop fotokopieertoestel: wijze en voorwaarden van gunning 7. A. Aankoop voertuig ter vervanging van de Opel Frontera B. Aankoop voertuig ter vervanging van de Mercedes 8. Zonaal veiligheidsplan Nieuwbouw: Toewijzing percelen 2 en 3: kennisgeving 10. Allerlei PUNT 1. VERSLAG VORIGE VERGADERING Het verslag van de vergadering van 25 juni 2013 wordt goedgekeurd. PUNT 2. FINANCIËN: DIENSTJAARREKENING 2012 Gelet op de wet van 05 augustus 1992 op het politieambt, gewijzigd door de wetten van 17 november 1998, 07 december 1998 en 02 april 2001; Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid op de artikelen 30 tot en met 34 en 71 tot en met 84; Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 05 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie; Gelet op het koninklijk besluit van 02 april 2004 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentepolitiezone; Gelet op het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van de artikelen 19 en 21 van het koninklijk besluit van 02 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit betreft nomenclatuur van de inventaris en de regels voor de waardebepaling van het patrimonium; Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten; Gelet op de ministeriële omzendbrief ZPZ 8 van 18 oktober 2002 Politiehervorming richtlijnen inzake de gemeentebegroting en boekhouding m.b.t. de politiehervorming; Gelet op de omzendbrief BA/2001/13 van 07 september 2001 betreffende de nieuwe lokale politie, eengemeentezones en meergemeentezones: administratief toezicht, specifiek toezicht en gewoon toezicht; Gelet op de omzendbrief BA/2002/12 van 27 september 2002 betreffende het administratief toezicht op de gemeenten en de politiezones wijzigingen aan het decreet van 28 april 1993 door het decreet van 15 juli 2002; Gelet op het verslag van de begrotingscommissie dd. 08 oktober 2013; Gehoord de toelichting van de korpschef, aan de hand van het verslag van de begrotingscommissie; Op voorstel van het politiecollege; Besluit, met algemeenheid van stemmen

2 Artikel 1. De begrotingsrekening 2012 wordt vastgesteld op basis van de volgende eindcijfers: Gewone Buitengewone dienst dienst Netto vastgestelde rechten , ,23 Vastgelegde uitgaven , ,68 Begrotingsresultaat , ,45 Naar het volgend dienstjaar , ,83 over te dragen vastleggingen Boekhoudkundig resultaat , ,62 Art.2. De balans per 31 december 2012 wordt vastgesteld op basis van de volgende cijfers: Totaal van de activa ,76 Vaste activa ,64 Vlottende activa ,12 Totaal van de passiva ,76 Eigen vermogen ,76 Voorzieningen Schulden ,00 Art. 3. De resultatenrekening 2012 wordt vastgesteld met volgende eindcijfers: Resultaat van het dienstjaar ,92 Exploitatieresultaat ,66 Uitzonderlijk resultaat ,26 Art. 4. De jaarrekening 2012 wordt voor goedkeuring overgemaakt aan de hogere overheid. PUNT 3. FINANCIËN: BEGROTINGSWIJZIGING 2013 niveaus, inzonderheid artikel 248; Gelet op het koninklijk besluit van 05 september 2011 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie; Gelet op het ontwerp van de begrotingswijziging 1/2013 van de gewone en de buitengewone dienst; Gelet op het verslag van de begrotingscommissie van 08 oktober 2013; Op voorstel van het politiecollege, Besluit, met algemeenheid van stemmen Enig artikel. De politieraad keurt de begrotingswijziging dienstjaar 2013 van de gewone dienst, volgens ontwerp zoals volgt, goed: Volgens de oorspronkelijke begroting of de vorige wijziging , ,00 Verhoging + Verlaging - Na de voorgestelde wijziging Alg. resultaat begrotingsrekening ,49 Resultaat begrotingsrekening , ,89 Alg. resultaat begrotingsrekening , , ,38 Begrotingswijziging 2013 Ontvangsten van het eigen dienstjaar Uitgaven van het eigen dienstjaar Ontvangsten vorige jaren Uitgaven vorige jaren Ontvangsten overboekingen Uitgaven overboekingen , , , , , , , , , Geraamd resultaat van de begroting , , , ,00 Geraamd algemeen begrotingsresultaat ,38

3 en buitengewone dienst, volgens ontwerp zoals volgt: Volgens de oorspronkelijke begroting of de vorige wijziging , Verhoging + Verlaging - Na de voorgestelde wijziging Alg. resultaat begrotingsrekening 2011 Resultaat begrotingsrekening , , ,55 Alg. resultaat begrotingsrekening , , ,45 Begrotingswijziging 2013 Ontvangsten van het eigen dienstjaar Uitgaven van het eigen dienstjaar Ontvangsten vorige jaren Uitgaven vorige jaren 2.825, ,00 Ontvangsten overboekingen Uitgaven overboekingen Geraamd resultaat van de begroting , ,00 Geraamd algemeen begrotingsresultaat ,55 PUNT 4. VERVANGING VAN SERVERS VAN DE POLITIEZONE: BEKRACHTIGING GUNNING Overwegende dat in de loop van het 2007 en 2009 vanuit het federaal niveau in alle zones twee servers werden in plaats gesteld; Overwegende dat deze servers de noodzakelijke hardware voor de volgende toepassingen vormen: - de servers die in 2007 uitgerold werden, zijn ingezet voor het hosten van de Galopdatabank, de Birt-webserver en de toepassing CDPol ADM-server. - de servers van 2009 worden gebruikt voor het hosten van de datawarehousing (DWH) 'verkeer', de PUMA-omgeving (mail en calendar) en in sommige zones de beheertool van de antivirusoplossing (Kaspersky administrationkit), MAI-server; Overwegende dat deze servers stilaan aan vervanging toe zijn; Overwegende dat DST deze gelegenheid te baat heeft genomen om de bestaande toestand kritisch te bekijken en na te gaan hoe het platform best kan evolueren en waar het kan geoptimaliseerd worden; Overwegende dat DST in deze context streeft naar consolidatie en virtualisatie waar mogelijk; Overwegende dat DST een plan heeft uitgewerkt voor de vervanging van de servers, waarbij rekening gehouden wordt met de volgende elementen: 1. De standaardgarantie van een server die aangekocht werd binnen het raamcontract van de politie (wat hier het geval is) bedraagt 5 jaar. De normale vervangingspolitiek bestaat erin om een server te vervangen na deze 5 jaar. Als men deze regel toepast, zouden de Galopservers reeds in 2012 moeten vervangen geweest zijn. 2. Een studie van de huidige werklast van de twee servers, heeft aangetoond dat een consolidatie van de vermelde toepassingen (Galop, Birt, CDPol, DWH, Puma, Kaspersky administration kit) op één platform mogelijk is, mede dankzij verwerkingskracht van de huidige beschikbare servers, die door de technologische evolutie van de laatste jaren aanzienlijk is toegenomen en dit zonder prijsimpact. Overwegende dat er in de PZ LAN twee sockets dienen vervangen te worden ten bedrage van incl. BTW, omvattende: - de aankoop - de levering on-site - de installatie en het in de rack inbouwen van de server - de support voor het besturingssysteem gedurende 5 jaar - uitgebreide omnium-on-site garantie (24u/24, 7d/7, reparatie binnen de 6 uur), gedurende 5 jaar. Overwegende dat de nodige middelen tot dekking van de uitgaven voorhanden zijn op artikelnummer 33001/742-53; Gelet op de hoogdringendheid; Gelet op de beslissing van het politiecollege van 09 juli 2013; Enig artikel 1. De beslissing van het politiecollege van 09 juli 2013, houdende vervanging van de bestaande servers door twee sockets ten bedrage van incl. BTW goed te keuren, conform de gegevens van de Directie van de Telematica van de Federale Politie, wordt bekrachtigd. PUNT 5. AANKOOP ISLP-COMPUTERS niveaus; Gelet op het afschrijvingsplan van het informaticamateriaal; Overwegende dat in het kader van voornoemd afschrijvingsplan 22 PC's dienen vervangen te worden; Gelet op het voorstel om 14 standaard ISLP-PC's en 8 ISLP-PC's type High End aan te kopen via het raamcontract van de federale politie,

4 Overwegende dat het voorgesteld type High End over meer geheugencapaciteit beschikt voor de verwerking van de gegevens en dat deze PC's bestemd zijn voor hoofdinspecteur Walter Denivel (vattings-computer), het portaal, de DispatchN, het centraal onthaal, de secretaris, de dienst personeel, de dienst logistiek en wijkdienst Linter; Overwegende dat de federale politie, voor het leveren van informaticamateriaal, een overeenkomst heeft afgesloten met Priminfo - Rue de Grand Champ, 8 te 5380 Noville-Les-Bois en dat de lokale politie hiervan gebruik kan maken; Overwegende dat de prijs van een standaard ISLP-computer met een 22 inch scherm, 685,90 incl. BTW/stuk bedraagt; Overwegende dat de prijs van een ISLP-PC's type HighEnd met een 22 inch scherm, 976,91 incl. BTW/ stuk bedraagt; Overwegende dat de nodige middelen tot dekking van de uitgaven voorhanden zijn op artikelnummer 33001/742-53; Op voorstel van het politiecollege, Gehoord raadslid Gaston Pulinckx, stellende dat de voorgestelde configuraties aan de zwakke kant zijn en niet zullen toelaten om zware grafische kaarten te gebruiken; dat er sprake is van USB 2.0 daar waar heden reeds USB 3.0 op de markt is; dat Windows 7 wordt geïnstalleerd daar waar heden reeds Windows 8.1 op de markt is; dat er 5 jaar garantie wordt geboden op toepassingen die momenteel al verouderd zijn; Overwegende dat de korpschef de vaststellingen moet beamen, maar er op wijst dat de politie gebruik maakt van het raamcontract, omdat enerzijds de computers moeten kunnen werken in het netwerk van de federale politie en anderzijds dat de zone niet beschikt over personeel dat voldoende knowhow heeft om dergelijke dossiers uit te werken; Artikel 1. Akkoord te gaan met de aankoop van 14 standaard ISLP-computers en 8 ISLP-PC's type HighEnd, via het raamcontract van de federale politie dat is afgesloten met Priminfo - Rue de Grand Champ, 8 te 5380 Noville-Les-Bois. Art. 2. De daaraan verbonden kosten ten bedrage van: - 14 standaard ISLP-PC's met 22 inch scherm x 685,90 = 9.602,60 incl. BTW - 8 ISLP-PC's type HighEnd met 22 inch scherm x 976,91 = 7.815,28 incl. BTW - totaal ,88 incl. BTW worden goedgekeurd. Art. 3. De betaling zal gebeuren na levering en keuring van de opdracht en op voorlegging van een drievoud opgestelde factuur. PUNT 6. AANKOOP FOTOKOPIEERTOESTEL: WIJZE EN VOORWAARDEN VAN GUNNING niveaus; Gelet op de wet betreffende de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten; Overwegende dat het fotokopietoestel, dienstig in de Stationsstraat 29 te 3400 Landen, volgens het afschrijvingsplan, aan vervanging toe is; Gelet op het voorstel om over te gaan tot de aankoop van een multifunctioneel kleurentoestel, voorzien van de functies kopiëren, printen en scannen; Overwegende dat de printfunctie gevraagd wordt, zodat met de tijd het aantal printers kan afgebouwd worden; Overwegende dat de scanfunctie gevraagd wordt, om meerdere documenten te kunnen scannen met slechts één handeling en waardoor in de toekomst de behoefte aan aparte scanstations kan opgeheven worden; Overwegende dat het nieuw aan te kopen toestel zal ondergebracht worden in de Stationsstraat 29 te 3400 Landen en op het ogenblik van ingebruikname van de nieuwbouw dit toestel een centrale plaats in het gebouw zal krijgen; Gelet op het opdrachtdocument, waar tevens het afsluiten van een onderhoudscontract in vervat zit; Gelet op de lijst van aan te schrijven leveranciers; Overwegende dat de nodige middelen tot dekking van de uitgaven ingeschreven zijn in de buitengewone begroting onder artikelnummer 33001/742-52; Gelet op het voorstel om deze opdracht te gunnen bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Op voorstel van het politiecollege; Artikel 1. In te stemmen met de aankoop van een multifunctioneel kleurentoestel, ter vervanging van het afgeschreven fotokopietoestel dienstig in het commissariaat - Stationsstraat 29 te 3400 Landen. Art. 2. De opdracht te gunnen bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. PUNT 7A. AANKOOP VOERTUIG TER VERVANGING VAN DE OPEL FRONTERA niveaus; Gelet op het afschrijvingsplan van de dienstvoertuigen; Overwegende dat het dienstvoertuig Opel Frontera dient vervangen te worden;

5 Overwegende dat dit voertuig momenteel met een defect in de garage staat en de politie genoodzaakt is tot reparatie om reden dat de aankoop van een nieuw dienstvoertuig vanaf de datum van bestelling een leveringstermijn van 32 weken voorziet; Overwegende dat voor de vervanging van de terreinwagen Opel Frontera rekening werd gehouden met het feit dat: - het voertuig, zoals dit thans het geval is, multifunctioneel moet ingezet kunnen worden (acties, evenementen, calamiteiten enz.) - het voertuig een meerwaarde moet betekenen in de winterperiode (bij sneeuw en gladde wegen, o.a. bijstand aan interventie) Overwegende dat zodoende gekozen werd voor een middelgroot voertuig met voldoende motorvermogen en vooral een vierwielaandrijving; Overwegende dat omwille van de kostprijs niet langer geopteerd wordt voor een zware terreinwagen; Overwegende dat gebruik gemaakt wordt van het raamcontract dat bedongen werd door de federale politie; Overwegende dat in het voornoemd raamcontract vier voertuigen voorkomen van het type 'Monovolumes 4x4' met een cilinderinhoud van 2 liter of hoger, meer bepaald Toyota Rav4, Volvo XC60, Volvo XC70 en een Toyota Landcruser; Overwegende dat de Toyota Rav4 het goedkoopste voertuig is, met een kostprijs van ; Overwegende dat de Volvo XC60 prijsmatig de tweede goedkoopste is; Overwegende dat de politie thans beschikt over twee voertuigen Toyota Rav4 en vaststelt dat dit voertuig, rekening houdend met het vooropgesteld gebruik minder geschikt is (er moet steeds een compromis gemaakt worden tussen passagiersruimte en kofferruimte - of plaats voor inzittenden of plaats voor materiaal, maar niet beide tegelijk); Overwegende dat bij de Volvo XC60 dit probleem zich niet stelt; Overwegende dat voorgesteld wordt om de ombouw toe te vertrouwen aan de firma Koning en Hartman, omwille van de aangeboden prijsvoorwaarden, die lager zijn dat de prijzen van het raamcontract; Overwegende dat de basisprijs van de Volvo XC60 met 4-wielaandrijving ,49 excl. BTW bedraagt; Gelet op de offerte van de ombouw van de firma Koning en Hartman, ten bedrage van 8.072,58 incl. BTW; Overwegende dat de totale kostprijs zodoende ,33 incl. BTW bedraagt; Overwegende dat de nodige middelen tot dekking van de uitgaven kunnen afgenomen worden van artikelnummer 33001/743-52; Op voorstel van het politiecollege, Artikel 1. Akkoord te gaan met de aankoop van een dienstvoertuig ter vervanging van de Opel Frontera. Art. 2. Akkoord te gaan met de aankoop van een Volvo XC60 ten bedrage van ,33 incl. BTW, de volledige ombouw inbegrepen. Art. 3. Voor de aankoop van het voertuig gebruik te maken van het raamcontract van de federale politie. Art. 4. De ombouw te laten uitvoeren door de firma Koning en Hartman. Art. 5. De betaling zal gebeuren na levering en keuring van de opdracht en op voorlegging van een in drievoud opgestelde factuur. PUNT 7B. AANKOOP VOERTUIG TER VERVANGING VAN DE MERCEDES niveaus; Gelet op het afschrijvingsplan van de dienstvoertuigen; Overwegende dat het anoniem voertuig, Mercedes A Klasse dient vervangen te worden; Overwegende dat de Mercedes voor het eerst in gebruik werd genomen op 22 januari 2003; Overwegende dat het voertuig voornamelijk gebruikt wordt door de dienst functioneel beheer en registratie (DFBR), voor het vervoeren van ICT-materiaal, maar net zozeer gebruikt wordt om naar opleidingen/vergaderingen te gaan; Overwegende dat voorgesteld wordt om over te gaan tot de aankoop van een Opel Insigna break, omwille van het feit dat dit voertuig volledig voldoet aan de noodwendigheden; Overwegende dat de kostprijs ,70 excl. BTW bedraagt; Overwegende dat er een beperkte politieombouw dient te gebeuren; Overwegende dat voorgesteld wordt om de ombouw toe te vertrouwen aan de firma Koning en Hartman, omwille van de aangeboden prijsvoorwaarden, die lager zijn dan de prijzen van het raamcontract en meer bepaald - conform de offerte - ten belope van 3.948,63 excl. BTW zijn; Overwegende dat de totale kostprijs bijgevolg ,95 incl. BTW bedraagt; Overwegende dat de nodige middelen tot dekking van de uitgaven kunnen afgenomen worden van artikelnummer 33001/743-52; Op voorstel van het politiecollege, Artikel 1. Akkoord te gaan met de aankoop van een voertuig ter vervanging van de Mercedes A klasse. Art. 2. Akkoord te gaan met de aankoop van een Opel Insigna break ten bedrage van ,95 incl. BTW - beperkte politieombouw inbegrepen.

6 Art. 3. Voor de aankoop van het voertuig gebruik te maken van het raamcontract van de federale politie. Art. 4. De ombouw te laten uitvoeren door de firma Koning en Hartman. Art. 5. De betaling zal gebeuren na levering en keuring van de opdracht en op voorlegging van een drievoud opgestelde factuur. PUNT 8. ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN niveaus, inzonderheid de artikelen 36 en 37, omtrent het om de vier jaar opstellen van een zonaal veiligheidsplan; Overwegende dat het zonaal veiligheidsplan goedgekeurd werd in zitting van de zonale veiligheidsraad van 06 september 2013; Overwegende dat het zonaal veiligheidsplan op 30 oktober 2013 voor goedkeuring is overgemaakt aan de Algemene Directie Veiligheid en Preventie; Overwegende dat het definitief plan ter zitting aan de raadsleden wordt overhandigd; Overwegende dat de korpschef de opbouw van het plan toelicht om tenslotte de drie weerhouden strategische doelstellingen op te sommen: - Diefstal met braak (en diefstal met geweld) - Verkeer (in het bijzonder verkeersongevallen met lichamelijk letsel en doden) - Drugs; Overwegende dat de uitvoering van het plan in drie niveaus wordt benaderd: - niveau 1: de politie benadert het fenomeen als krachtlijn in haar werken. Een strategische doelstelling wordt opgenomen in het ZVP. Bij middel van een jaarlijks actieplan stelt de politie alles in het werk om de doelstelling te bereiken. Een fenomeen wordt ondergebracht onder niveau 1 als we vaststellen dat: - de politiezone uitdrukkelijk met het fenomeen te maken heeft - er sprake is van een grote individuele of maatschappelijk impact - de aanpak van het fenomeen duidelijk een overstijging van de dagelijkse werking vereist - een meetbare doelstelling realistisch en haalbaar is; - niveau 2: de politie geeft bijzondere aandacht aan het fenomeen, waarbij voortdurend, op aangestuurde wijze, informatie wordt vergaard en gedeeld met betrokken partners en overheden ten einde gepast en snel kunnen in te grijpen wanneer nodig. Een fenomeen wordt ondergebracht onder niveau 2 als we vaststellen dat: - de politiezone uitdrukkelijk met het fenomeen te maken heeft - er sprake is van een grote individuele of maatschappelijke impact - een goede aanpak, een niveau van ketengerichte benadering, vereist is en deze benadering de gewone dagelijkse werking overstijgt; - niveau 3: de politie geeft bijzonder aandacht aan het fenomeen en brengt deze aandacht op geregelde basis in herinnering van haar personeel. Informatie wordt gedeeld via de geëigende kanalen. Een fenomeen wordt ondergebracht onder niveau 3 als we vaststellen dat: - de politiezone niet echt te maken heeft met het fenomeen - de goede aanpak van het fenomeen, de aandacht, informatie of een bijzondere bijdrage vereist van alle politiediensten; Overwegende dat ieder personeelslid van de PZ LAN een exemplaar van het zonaal veiligheidsplan zal ontvangen, zodat de doelstellingen voor eenieder genoegzaam gekend zullen zijn, wat het welslagen zal bevorderen; Overwegende dat burgemeester Debroux het woord neemt: - vooreerst wenst hij de korpschef proficiat te wensen en te bedanken voor het vele werk dat hij in de opmaak van het zonaal veiligheidsplan heeft gestoken; - dat voor het bepalen van de strategische doelstellingen, kritisch is gekeken naar wat er in het verleden is gebeurd en er rekening gehouden is met de resultaten van de bevolkingsbevraging; - dat voor het bepalen van de strategische doelstellingen, een toetsing is gebeurd met de financiële en personele middelen; - de begroting 2014 zal voorgelegd worden aan de volgende politieraad; - dat het de absolute betrachting van het politiecollege is om zo efficiënt mogelijk te werken; Overwegende dat burgemeester Ceyssens benadrukt dat de drie weerhouden krachtlijnen - diefstal met braak -verkeer en drugs inderdaad de nodige prioriteit behoeven, blijkend uit de raadpleging van de gegevens en de noden van de bevolking; Overwegende dat burgemeester Ceyssens er aan toevoegt dat: - er op de N3 te Zoutleeuw de laatste drie jaar geen dodelijke verkeersongevallen zijn gebeurd - drugs moet aangepakt worden en dat de recherchedienst van de PZ LAN hieromtrent fantastisch werk levert; Gehoord raadslid Mark Keppens: - voor het opstellen van het ZVP is een goede methodiek gebruikt - het ambitieniveau rond de krachtlijn verkeer hoger had kunnen en moeten zijn (bereiken dat het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel en doden, in de periode , niet stijgt t.o.v. dit in de periode )

7 - dat de zone beschikt over een goede verkeersdienst - dat met de juiste focus er nog meer kan uit gehaald worden Overwegende dat de korpschef als volgt repliceert: - de werking niet enkel en alleen 'verkeer' behelst - het plan realistisch moet opgesteld worden - uit analyse blijkt dat er in de zone geen zwarte punten zijn, op uitzondering van de N3; - dat de krachtlijn in het bijzonder handelt over verkeersongevallen met lichamelijk letsel en doden - dat niet alle ongevallen met stoffelijke schade gekend zijn bij de politie - dat de politie zeker geen rust zoekt in de komende 4 jaar en dat het een uitdaging is om het plan te verwezenlijken; Gehoord raadslid Josseline Pansaerts die betreurt dat de alcoholproblematiek bij jongeren geen aandacht krijgt in het plan; dat alcohol net zo verslavend is als drugs en het leed van de familie net zo zwaar is; Overwegende dat de korpschef als volgt repliceert: - het alcoholgebruik bij jongeren aanpakken geen kerntaak is van de politie; - de gemeenten hieromtrent initiatieven (kunnen) nemen (TAD-beleid); - dat alcohol als subitem vervat zit in de krachtlijn verkeer - dat de politie in de MEGA-lessen de leerlingen tracht op het goede pad te houden/zetten - dat er reeds extra controles hebben plaatsgevonden bij nachtwinkels die alcohol aan minderjarigen verkopen, maar dat de middelen er niet zijn om dit constant te doen; - dat er extra manschappen op het terrein worden gebracht, wanneer er fuiven of evenementen worden georganiseerd. Als deze ploegen echter onmiddellijk feiten vaststellen, zij voor de politionele afhandeling ervan ten burele moeten gaan en inderdaad niet meer op het terrein aanwezig kunnen zijn; - dat drugsgebruik een strafrechtelijk feit is en alcoholgebruik als dusdanig niet; Overwegende dat raadslid Jonas Michiels hieraan wenst toe te voegen dat de leeftijd van de leerlingen waaraan de MEGA-lessen worden gegeven misschien te laag is, hoewel hij onderstreept dat de inspecteur zeer goed werk levert en dat alcohol in het verkeer nog een andere dimensie heeft dan dronken over straat lopen; Overwegende dat in antwoord op de vraag van raadslid Wilfried Roosen omtrent het afwezigheidstoezicht te laten uitvoeren door een veiligheidsfirma, de korpschef stelt dat: - er voor preventie reeds beroep gedaan wordt op een vrijwilliger; - het aan de bestuurlijke overheid toekomt om dergelijke beslissingen te treffen; - de activiteiten van de ploeg niet mogen geïsoleerd worden; voor het uitvoeren van het afwezigheidstoezicht zijn zij verplicht om een bepaald traject af te leggen, ondertussen kunnen ze hun ogen open houden voor andere dingen die zich op het terrein afspelen; Besluit, met 15 stemmen vóór en 1 onthouding van Mark Keppens, om reden dat hij het ambitieniveau inzake 'verkeer' te laag vindt, Enig artikel. Het zonaal veiligheidsplan van de PZ LAN 5390 goed te keuren. PUNT 9. NIEUWBOUW: TOEWIJZING PERCELEN 2 EN 3: KENNISGEVING Gelet op de bouw van een centraal politiehuis voor de politiezone LAN, via de formule van financiering met projectbeheer; Gelet op de beslissing van de politieraad van 24 april 2013, houdende goedkeuring van de aanbestedingsdossier betreffende de percelen 2 en 3; Gelet op de raming voor perceel 2 - HVAC-installaties en Sanitaire installaties - ten bedrage van ,20 excl. BTW; Gelet op de raming voor perceel 3 - Elektrische installaties - ten bedrage van ,00 excl. BTW; Gelet op de openbare aanbesteding, uitgevoerd door de bouwheer, Belfius Bank; Overwegende dat de offertes werden geopend op 04 juni 2013; Gelet op het verslag van het onderzoek van de offertes, opgesteld door de ontwerper THV Grontmij Belgium nv en Lava architecten cvba, nagezien door projectleider Windey van Belfius Bank, en aangepast in functie van zijn opmerkingen; Gelet op het gunstig advies van de veiligheidscoördinator Urbain Roosen, voor alle inschrijvingen voor de percelen 2 en 3; Gelet op het voorstel om de opdracht betreffende perceel 2 te gunnen aan de aannemer die de laagste regelmatige offerte heeft ingediend, met name IVV Technieken bvba, Henry Fordlaan 53 B te 3600 Genk voor het toewijzingsbedrag van ,51 excl. BTW; Gelet op het voorstel om de opdracht betreffende perceel 3 te gunnen aan de aannemer die de laagste regelmatige offerte heeft ingediend, met name Elktro Berings bvba, Kanonniersstraat 1 te 3545 Halen voor het toewijzingsbedrag van ,00 excl. BTW; Overwegende dat de opdrachten gegund worden door Belfius Bank, aangezien zij de bouwheer zijn; Gelet op de beslissing van het politiecollege van 06 augustus 2013, houdende geen bezwaar te hebben tegen de voornoemde toewijzingen;

8 Besluit, Artikel 1. Kennis te nemen van de toewijzing van perceel 2 - HVAC-installaties en Sanitaire installaties - aan IVV Technieken bvba, Henry Fordlaan 53 B te 3600 Genk voor het toewijzingsbedrag van ,51 excl. BTW. Art. 2. Kennis te nemen van de toewijzing van perceel 3 - Elektrische installaties - aan Elktro Berings bvba, Kanonniersstraat 1 te 3545 Halen voor het toewijzingsbedrag van ,00 excl. BTW. PUNT 10. ALLERLEI - Raadslid Jonas Michiels verwijst naar de actie van afgelopen weekend in Tienen. De korpschef deelt met dat deze actie werd gevoerd in samenwerking met de zone LAN en dat er ook controles op ons grondgebied werden gehouden, met zeer positief resultaat trouwens. - Raadslid Wilfried Roosen vraagt of de politieraadsleden de nieuwbouwwerf kunnen bezoeken. Op dit ogenblik zijn er grondwerken aan de gang en is er nog niet veel te bekijken. Het politiecollege heeft, omwille van financiële redenen, besloten om geen eerste steenlegging te doen. Uiteraard kan ten gepaste tijde gevolg gegeven worden aan de vraag van dhr. Roosen. - Naar aanleiding van de punten 4 en 5 van onderhavige agenda, kwam de aankoop van een Citrix-server ter sprake. Op vraag van burgemeester Ceyssens licht te korpschef de meerwaarde van een Citrix-server toe. In meer dan de helft van de politiezones is de migratie naar een Citrix-server al gebeurd. Citrix laat toe dat slechts één PC-toestel nodig is, daar waar er nu én een ISLP-computer én een standalone vereist zijn. Iedereen kan op een eenvoudige wijze data wegschrijven in een Citrix-omgeving en deze raadplegen met welk apparaat ook, inclusief Smartphones, tablets, pc's en Macs. Met Citrix kunnen mensen het apparaat kiezen dat ze passend vinden voor hun werkstijl, aangezien het breedste bereik aan desktops, laptops, tablets en smartphones ondersteund wordt. Medewerkers hoeven allen hun zakelijk adres in te voeren voor installatie en ze kunnen aan de slag. Citrix geeft het gebruiksgemak en de vrijheid die nodig zijn voor de werkzaamheden. Het biedt een beveiligde werkplek. Citrix is een volg-mij-gegevensoplossing, waarmee IT een krachtige gegevensdeel- en synchronisatieservice kan leveren die tegemoet komt aan de gebruikersbehoeften voor mobiliteit en samenwerking, inclusief de vereisten voor gegevensveiligheid. Door volg-mij-gegevens een soepel en intuïtief onderdeel te maken van iedere gebruiker, wordt ShareFile in staat gesteld om optimale productiviteit te leveren aan de hedendaagse, zeer mobile medewerkers. De basiskostprijs van deze toepassing bedraagt circa à Het is de betrachting van de politie om deze toepassing in de zeer nabije toekomst te verwezenlijken. Voor eensluidend afschrift: Ann HOBIN secretaris Gino DEBROUX burgemeester - voorzitter, wn.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW. ZITTING VAN: 09 april 2014 om 20.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW. ZITTING VAN: 09 april 2014 om 20. UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW ZITTING VAN: 09 april 2014 om 20.30 uur Tegenwoordig : HH. Jos Ceyssens, burgemeester-voorzitter; Gino Debroux,

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 23.04.2013 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 23.04.2013 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 23.04.2013 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van Hoeymissen P., burgemeester Sint-Amands Aerts D., De Blaiser R., De Keersmaecker

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW. ZITTING VAN: 25 juni 2014 om 20.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW. ZITTING VAN: 25 juni 2014 om 20. UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW ZITTING VAN: 25 juni 2014 om 20.30 uur Tegenwoordig : HH. Marc Wynants, burgemeester-voorzitter; Gino Debroux,

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE POLITIERAAD VAN

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE POLITIERAAD VAN TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE POLITIERAAD VAN 23-10-2017 Personeel Dienst Interventie - Eedaflegging 1. Notulen politieraad dd. 12/06/2017 Goedkeuring Overeenkomstig artikel 27/1 van de wet op de geïntegreerde

Nadere informatie

POLITIERAAD 19 november 2009 Verslag

POLITIERAAD 19 november 2009 Verslag POLITIERAAD 19 november 2009 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem Aanwezig: Luc Blommaerts, burgemeester-voorzitter. Koen Snyders, Luc Vuylsteke de Laps, burgemeesters. Joost Fillet, Jos Bergmans,

Nadere informatie

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, burgemeester Puurs; I. Faes en L. Pauwels, raadsleden C. Maes, secretaris;

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, burgemeester Puurs; I. Faes en L. Pauwels, raadsleden C. Maes, secretaris; NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 7.5.2012 ===================== Aanwezig: L. De boeck, burgemeester Bornem - voorzitter F. Sarens, burgemeester Sint-Amands H. Cools, R. De Blaiser, D. De Winter,

Nadere informatie

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 23/03/2015 BEKNOPT VERSLAG

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 23/03/2015 BEKNOPT VERSLAG Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 23/03/2015 BEKNOPT VERSLAG Waren aanwezig: Doomst M., Voorzitter De Knop I., Deneyer L., Deneyer P., Poelaert

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van Hoeymissen P., burgemeester Sint-Amands Van den Heuvel, K. burgemeester

Nadere informatie

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 25 juni 2012

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 25 juni 2012 Politie Lokale politie PAJOTTENLAND Bruneaustraat 101 1755 Kester BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 25 juni 2012 Waren aanwezig : Deneyer P.: waarnemend Voorzitter Poelaert K., De

Nadere informatie

Besluiten Politieraad Politiezone Maasland 5383 van 8 maart 2016 om 20:00 in het stadhuis te Maaseik

Besluiten Politieraad Politiezone Maasland 5383 van 8 maart 2016 om 20:00 in het stadhuis te Maaseik Besluiten Politieraad Politiezone Maasland 5383 van 8 maart 2016 om 20:00 in het stadhuis te Maaseik P U N T E N L I J S T OPENBARE ZITTING 01 Verslag politieraad 22 december 2015 - goedkeuring 02 Dienstjaarrekening

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 29.04.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 29.04.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 29.04.2014 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van den Heuvel, K. burgemeester Puurs K. Van Ranst, T. De Nijn, raadsleden

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. Raadslid L. Van den Bossche heeft volgende mail d.d overgemaakt:

OPENBARE ZITTING. Raadslid L. Van den Bossche heeft volgende mail d.d overgemaakt: NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 02.02.2016 ===================== Aanwezig: P. Van Hoeymissen burgemeester Sint-Amands - voorzitter L. De boeck burgemeester Bornem K. Van den Heuvel, burgemeester

Nadere informatie

POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag

POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag Aanwezig: Koen Metsu, burgemeester- voorzitter. Sophie De Wit, Erik Jacobs, Koen Volckaerts, Harry Debrabandere, burgemeesters. Bart

Nadere informatie

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, burgemeester Puurs L. Pauwels en I. Van der Taelen, raadsleden

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, burgemeester Puurs L. Pauwels en I. Van der Taelen, raadsleden NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 20.11.2012 ===================== Aanwezig: L. De boeck, burgemeester Bornem voorzitter; F. Sarens, burgemeester Sint-Amands; D. De Winter, K. Van Ranst, S. Pintens,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE POLITIERAAD

VERGADERING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE LANAKEN-MAASMECHELEN VERGADERING VAN DE POLITIERAAD 1 STE Uitnodiging : Mevrouw, Mijnheer, Wij hebben de eer u uit te nodigen om de vergadering van de politieraad van PZ Lanaken- Maasmechelen

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 26 november 2012 om 18.30u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 26 november 2012 om 18.30u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 26 november 2012 om 18.30u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW. ZITTING VAN: 18 december 2013 om 20.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW. ZITTING VAN: 18 december 2013 om 20. UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW ZITTING VAN: 18 december 2013 om 20.30 uur Tegenwoordig : HH. Marc Wynants, burgemeester-voorzitter; Gino Debroux,

Nadere informatie

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 7 OKTOBER 2013

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 7 OKTOBER 2013 Politie Lokale politie PAJOTTENLAND Bruneaustraat 101 1755 Kester BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 7 OKTOBER 2013 OPENBARE ZITTING Waren aanwezig: Doomst M., Voorzitter De Knop I.,

Nadere informatie

POLITIERAAD 22 november 2007 Verslag

POLITIERAAD 22 november 2007 Verslag POLITIERAAD 22 november 2007 Verslag Kontichstraat 17 2650 Edegem Aanwezig: Koen Snyders, burgemeester-voorzitter. Jef Van linden, Luc Vuylsteke de Laps, Stanny Tuyteleers, burgemeesters. Joost Fillet,

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 Openbare zitting 1. Zonaal veiligheidsplan 2009 2012. Goedkeuring van de delen die behoren tot de bevoegdheid

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW. ZITTING VAN: 21 september 2016 om 20.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW. ZITTING VAN: 21 september 2016 om 20. UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW ZITTING VAN: 21 september 2016 om 20.30 uur Tegenwoordig : HH. Jos Ceyssens, burgemeester-voorzitter; Iris Vander

Nadere informatie

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 12/06/2015 BEKNOPT VERSLAG

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 12/06/2015 BEKNOPT VERSLAG Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 12/06/2015 BEKNOPT VERSLAG Waren aanwezig: Doomst M., Voorzitter De Knop I., Decat P. (Schepen/waarnemend

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN 11 JUNI 2012. Raadslid Luc Van Herreweghe en burgemeester De Baerdemaeker vervoegen de zitting.

POLITIERAAD VAN 11 JUNI 2012. Raadslid Luc Van Herreweghe en burgemeester De Baerdemaeker vervoegen de zitting. Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen POLITIERAAD VAN 11 JUNI 2012 AANWEZIG: Pardaen Alain, Voorzitter, De Baerdemaeker Ignace, Taylor Kenneth, Burgemeesters, Maes Gerritjan, Korpschef,

Nadere informatie

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 27/03/2017 BEKNOPT VERSLAG

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 27/03/2017 BEKNOPT VERSLAG Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 27/03/2017 BEKNOPT VERSLAG Waren aanwezig: Doomst M., Voorzitter De Knop I., Deneyer L., Deneyer P., Poelaert

Nadere informatie

2. goedkeuring notulen zitting 29.11.2011 De politieraad heeft geen opmerkingen bij de notulen van 29.11.2011. De notulen worden goedgekeurd.

2. goedkeuring notulen zitting 29.11.2011 De politieraad heeft geen opmerkingen bij de notulen van 29.11.2011. De notulen worden goedgekeurd. NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 7.2.2012 ===================== Aanwezig: F. Sarens, Burgemeester Sint-Amands - voorzitter E. Van de Veken, K. Van Ranst, S. Pintens, D. Aerts, B. De Schutter, L.

Nadere informatie

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 12/06/2017 BEKNOPT VERSLAG WEBSITE

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 12/06/2017 BEKNOPT VERSLAG WEBSITE Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 12/06/2017 BEKNOPT VERSLAG WEBSITE OPENBARE ZITTING Waren aanwezig: Doomst M., Voorzitter De Knop I., Deneyer

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 05 OKTOBER 2016 OM 20U00 UUR. Gelet op art. 21 en 21bis van de wet op de geïntegreerde politie;

ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 05 OKTOBER 2016 OM 20U00 UUR. Gelet op art. 21 en 21bis van de wet op de geïntegreerde politie; ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 05 OKTOBER 2016 OM 20U00 UUR Aanwezig : Denis DIERICK, voorzitter, Danny CLAEYS, Hilde CLAEYS, Agnes LANNOO-VAN WANSEELE, Antoine VAN NIEUWENHUYZE, Nadine DE STERCKE, Linda

Nadere informatie

POLITIERAAD 23 juni 2011 Verslag

POLITIERAAD 23 juni 2011 Verslag POLITIERAAD 23 juni 2011 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem Aanwezig: Luc Vuylsteke de Laps, burgemeester- voorzitter. Koen Snyders (vanaf punt 4), Luc Blommaerts, burgemeesters. Joost Fillet,

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN 17.02.2009 Openbare zitting 1. Aktename einde mandaat politieraadslid. Op de politieraad van 01.02.2007 werd de Heer André Vanassche,

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten Openbare zitting 11/10/11/A/1.01 DIRECTIE STEUN DIENST LOGISTIEK EEN, GESUBSIDIEERDE AANKOOP,

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur Agenda en verslag Agenda: Voorafgaande aan de zitting zullen volgende personeelsleden verzocht

Nadere informatie

POLITIEZONE TONGEREN-HERSTAPPE

POLITIEZONE TONGEREN-HERSTAPPE POLITIEZONE TONGEREN-HERSTAPPE Verslag van de vergadering van de politieraad van woensdag 26 maart 2014 om 20u00 in de Ambiorixzaal van het Administratief Centrum Praetorium, Maastrichterstraat 10, Tongeren.

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN 17 DECEMBER 2012

POLITIERAAD VAN 17 DECEMBER 2012 Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen POLITIERAAD VAN 17 DECEMBER 2012 AANWEZIG: Pardaen Alain, Voorzitter, De Baerdemaeker Ignace, Burgemeester, Maes Gerritjan, Korpschef, Arijs

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 26/10/2015 BEKNOPT VERSLAG

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 26/10/2015 BEKNOPT VERSLAG Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 26/10/2015 BEKNOPT VERSLAG Waren aanwezig: Doomst M., Voorzitter De Knop I., Deneyer L., Deneyer P., Poelaert

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN 10 OKTOBER 2011

POLITIERAAD VAN 10 OKTOBER 2011 Provincie Oost-Vlaanderen AANWEZIG: POLITIERAAD VAN 10 OKTOBER 2011 Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen Pardaen Alain, Voorzitter, Taylor Kenneth, Burgemeester, Maes Gerritjan, Korpschef, Arijs Walter,

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 26 september 2006, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 26 september 2006, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 26 september 2006, 20 uur Agenda en verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag Politieraad van 07.06.2006 2. Eerste begrotingswijziging

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW. ZITTING VAN: 06 juli 2016 om 19.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW. ZITTING VAN: 06 juli 2016 om 19. UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW ZITTING VAN: 06 juli 2016 om 19.00 uur Tegenwoordig : HH. Jos Ceyssens, burgemeester-voorzitter; Iris Vander

Nadere informatie

Zitting van 27 juni 2016

Zitting van 27 juni 2016 Zitting van 27 juni 2016 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, Nicole Vercruysse, Annie

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN VEERTIEN OKTOBER TWEE DUIZEND EN TWEE

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN VEERTIEN OKTOBER TWEE DUIZEND EN TWEE POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN VEERTIEN OKTOBER TWEE DUIZEND EN TWEE 14.10.2002 AANWEZIG: Van Hirtum G.: Burgemeester-voorzitter; Peetermans L., Verhaegen

Nadere informatie

POLITIERAAD 14 maart 2013 Verslag

POLITIERAAD 14 maart 2013 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 14 maart 2013 Verslag Aanwezig: Koen Metsu, burgemeester- voorzitter. Sophie De Wit, Erik Jacobs, Koen Volckaerts, Harry Debrabandere, burgemeesters. Bart

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 7 juni 2006, uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 7 juni 2006, uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 7 juni 2006, 19.30 uur Agenda en verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag Politieraad van 22.02.2006 2. Eedaflegging door Kathleen

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 oktober 2012 om 18.30u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 oktober 2012 om 18.30u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 oktober 2012 om 18.30u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad

Nadere informatie

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 31 maart 2014

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 31 maart 2014 Politie Lokale politie PAJOTTENLAND Bruneaustraat 101 1755 Kester BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 31 maart 2014 OPENBARE ZITTING Waren aanwezig: Doomst M., Voorzitter De Knop I.,

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN 09 DECEMBER 2013

POLITIERAAD VAN 09 DECEMBER 2013 Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen POLITIERAAD VAN 09 DECEMBER 2013 AANWEZIG: Pardaen Alain, Voorzitter, De Baerdemaeker Ignace, Taylor Kenneth, Burgemeesters, De Wilde Koen,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN 19.04.2011 Openbare zitting 1. Aktename einde mandaat politieraadslid. Op 02.01.2077 werd de heer Carl Six verkozen tot politieraadslid.

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN 12 DECEMBER 2011

POLITIERAAD VAN 12 DECEMBER 2011 Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen POLITIERAAD VAN 12 DECEMBER 2011 AANWEZIG: Pardaen Alain, Voorzitter, De Baerdemaeker Ignace, Taylor Kenneth, Burgemeesters, Maes Gerritjan,

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van de zitting van 20 december 2011, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van de zitting van 20 december 2011, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van de zitting van 20 december 2011, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag politieraad van 18.10.2011

Nadere informatie

Politieraad Zitting van 22 september 2004

Politieraad Zitting van 22 september 2004 Politiezone Maasland 5383 Arrondissement Hasselt Provincie Limburg Politieraad Zitting van 22 september 2004 Verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag Politieraad van 14.04.2004 2. Bekrachtiging

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE POLITIERAAD VAN 8 maart 2012

VERSLAG VAN DE POLITIERAAD VAN 8 maart 2012 VERSLAG VAN DE POLITIERAAD VAN 8 maart 2012 POLITIEZONE K-L-M Naamcode 5409 Aanwezigen : Jozef DE BORGER - Burgemeester-Voorzitter Marcel BELGRADO, Else DE WACHTER - Politiecollegeleden Alain MEERTS -

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er

Nadere informatie

Beknopte omschrijving van de beslissingen van de politieraad van 15 december 2016

Beknopte omschrijving van de beslissingen van de politieraad van 15 december 2016 POLITIEZONE K-L-M Naamcode 5409 Beknopte omschrijving van de beslissingen van de politieraad van 15 december 2016 Aanwezigen : Edward DE WIT - Voorzitter Jos EMMERECHTS, Nadia SMINATE - Politiecollegeleden

Nadere informatie

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 24/10/2016 BEKNOPT VERSLAG WEBSITE

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 24/10/2016 BEKNOPT VERSLAG WEBSITE Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 24/10/2016 BEKNOPT VERSLAG WEBSITE Waren aanwezig: Doomst M., Voorzitter De Knop I., Deneyer L., Deneyer

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone...

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... 13 1.1 Historiek politiehervorming... 13 1.2 Een geïntegreerde politie op 2 niveaus... 14 1.2.1 Wat zijn de kenmerken van de geïntegreerde politie?...

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 24 maart 2009, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 24 maart 2009, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 24 maart 2009, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Kennisname van het ontslag van het politieraadslid Nic Van de

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om 19.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Agenda en verslag. Agenda: Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg. Politieraad. Zitting van 17 maart 2014, 20 uur. In openbare zitting

Agenda en verslag. Agenda: Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg. Politieraad. Zitting van 17 maart 2014, 20 uur. In openbare zitting Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 17 maart 2014, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag politieraad van 19.12.2013 2. Goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst secretariaat Volgnummer dossier 9 Onderwerp Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en

Nadere informatie

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 17/11/2014 BEKNOPT VERSLAG

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 17/11/2014 BEKNOPT VERSLAG Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 17/11/2014 BEKNOPT VERSLAG Waren aanwezig: Doomst M., Voorzitter De Knop I., Deneyer L., Deneyer P., Poelaert

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering.

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering. Zitting van 23 januari 2017 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, OCMW-raadsleden Koenraad

Nadere informatie

Politiezone NOORDERKEMPEN OVERZICHTSLIJST

Politiezone NOORDERKEMPEN OVERZICHTSLIJST Politiezone NOORDERKEMPEN OVERZICHTSLIJST Politieraadszitting d.d. 14 maart 2017 POLITIERAADSZITTING 14 maart 2017 OVERZICHTSLIJST POLITIEZONE NOORDERKEMPEN Zonecode 5363 Aanwezig: Tinne Rombouts, Dorien

Nadere informatie

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A Openbaar Centrum voor 9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 1 AUGUSTUS 2013 2950 KAPELLEN Aanwezig : Mevrouw Valerie Van Peel De dames en heren Inge Wagemans,

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN 29 APRIL 2013. Van Wesemael Ann, Raadslid De Geyter Albert, Raadslid voor 1., 2.

POLITIERAAD VAN 29 APRIL 2013. Van Wesemael Ann, Raadslid De Geyter Albert, Raadslid voor 1., 2. Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen POLITIERAAD VAN 29 APRIL 2013 AANWEZIG: Pardaen Alain, Voorzitter, De Baerdemaeker Ignace, Taylor Kenneth, Burgemeesters, De Wilde Koen, De

Nadere informatie

Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Verontschuldigd : M.M. Verleysen A. raadslid, De voorzitter, Patrick De Smedt, opent de zitting om uur.

Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Verontschuldigd : M.M. Verleysen A. raadslid, De voorzitter, Patrick De Smedt, opent de zitting om uur. Z I T T I N G V A N 06.02.2008 Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Van Gijsegem G. De Vijlder C. Cooman G. Dooms J. De Gols M. De Boeck N. Schelfhout

Nadere informatie

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. N.

Nadere informatie

Vergadering van

Vergadering van Vergadering van 09.05.16 Aanwezig: Frank Acke, voorzitter; Jan Seynhaeve, burgemeester, Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Suzan Joye, Veerle De Pauw, Serge Verbrugghe, Nico Vanwynsberghe,

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN 16 JUNI De Baerdemaeker Ignace, Burgemeester Taylor Kenneth, Burgemeester Govaert Walter, Raadslid

POLITIERAAD VAN 16 JUNI De Baerdemaeker Ignace, Burgemeester Taylor Kenneth, Burgemeester Govaert Walter, Raadslid Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen POLITIERAAD VAN 16 JUNI 2014 AANWEZIG: Pardaen Alain, Voorzitter, De Landtsheer Filip, burgemeester d.d. ter vervanging van burgemeester De

Nadere informatie

2. Bestek Onderhoudspersoneel: vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen

2. Bestek Onderhoudspersoneel: vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 30.06.2015 ===================== Aanwezig: P.Van Hoeymissen burgemeester Sint-Amands L. de boeck burgemeester Bornem voorzitter K. Van Ranst, T. De Nijn, raadsleden

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 maart 2017 om 19u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 maart 2017 om 19u. TOELICHTINGSNOTA zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 maart 2017 om 19u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad 30 januari 2017.

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW. ZITTING VAN: 16 maart 2016 om 20.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW. ZITTING VAN: 16 maart 2016 om 20. UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW ZITTING VAN: 16 maart 2016 om 20.30 uur Tegenwoordig : HH. Jos Ceyssens, burgemeester-voorzitter; Iris Vander

Nadere informatie

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd.

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd. Zitting van 28 mei 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Nele Geudens, voorzitster Mariette Boven, Jo Laenen, Dorien Lievens, Mark Struyf, Heidi Suls, Paula Van Hal, Cyriel Van Sweevelt, leden Peter Verryt,

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Aanwezig: de heer M. Aytar, voorzitter; de heer L. Vanoppen, ondervoorzitter; mevr. M. Ceyssens, de heer L. Derwae, mevrouw

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE POLITIERAAD VAN 21 mei 2014

VERSLAG VAN DE POLITIERAAD VAN 21 mei 2014 VERSLAG VAN DE POLITIERAAD VAN 21 mei 2014 POLITIEZONE K-L-M Naamcode 5409 Aanwezigen : Jozef DE BORGER - Voorzitter Jos EMMERECHTS, Edward DE WIT - Politiecollegeleden Veerle LANGBEEN vanaf punt 03, Bert

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 21/03/2016 BEKNOPT VERSLAG

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 21/03/2016 BEKNOPT VERSLAG Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 21/03/2016 BEKNOPT VERSLAG Waren aanwezig: Doomst M., Voorzitter De Knop I., Deneyer L., Deneyer P., Poelaert

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van de zitting van 14 december 2010, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van de zitting van 14 december 2010, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van de zitting van 14 december 2010, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag politieraad van 05.10.2010

Nadere informatie

Beknopte omschrijving van de beslissingen van de politieraad van 29 oktober 2015

Beknopte omschrijving van de beslissingen van de politieraad van 29 oktober 2015 POLITIEZONE K-L-M Naamcode 5409 Beknopte omschrijving van de beslissingen van de politieraad van 29 oktober 2015 Aanwezigen : Edward DE WIT - Voorzitter Jozef DE BORGER - Politiecollegelid Veerle LANGBEEN,

Nadere informatie

Verontschuldigd: M. Vivijs, raadslid

Verontschuldigd: M. Vivijs, raadslid NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 27-04-2010 ===================== Aanwezig: F. Sarens, Burgemeester Sint-Amands voorzitter K. Van den Heuvel, Burgemeester Puurs, L. De boeck, Burgemeester Bornem;

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. GHEYSENS Rudy, DE BRUYNE Patrick, BRAECKMAN Patricia, VERZELE

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012.

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. NOTULEN VAN DE RAAD ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. Aanwezig : De heer Ivan De Clerck, voorzitter. De heer Dirk Tytgat, de heer Chris Conserriere, mevrouw Rika Buyse, de heer Ronny Vanden Broecke, mevrouw

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Financiering van het investeringsprogramma

Nadere informatie

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van de Voorde Liesbeth, Van der Helst Anne-Marie,

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 20 december 2006, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 20 december 2006, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 20 december 2006, 20 uur Agenda en verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag Politieraad van 26.09.2006 2. Goedkeuring drie

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van de zitting van 27 april 2010, 20 uur. Agenda

Politieraad. Verslag van de zitting van 27 april 2010, 20 uur. Agenda Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van de zitting van 27 april 2010, 20 uur Agenda In openbare zitting 1. Kennisname van het ontslag als politieraadslid van mevrouw Rosette

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van der Helst Anne-Marie, Vandevoorde

Nadere informatie