ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR JE SITE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR JE SITE"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR JE SITE ARTIKEL 1 - INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Huur Je Site en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten. Contractant verklaart hiermee dat hij kennis heeft genomen en akkoord gaat van onderstaande artikelen. Huur Je Site heeft het recht om op elk moment de Algemene Voorwaarden te veranderen ingegeven door wettelijke bepalingen dan wel technische ontwikkelingen en/of wijzigingen aan de vorm van een product. Eventuele wijzigingen zal Huur Je Site bekend maken via de website ARTIKEL 2 - BEGRIPPEN In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: 1. Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Huur Je Site en Contractant waarop Huur Je Site deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard 2. CMS: Content Management System. Wordpress, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden 3. Content: Inhoud van de Website zoals foto s, video s, teksten en andere vormen van uitingen, die door Huur Je Site in opdracht van Contractant dan wel door Contractant zelf of door derden op de Website wordt geplaatst 4. Contractant: De wederpartij met wie Huur Je Site een overeenkomst heeft gesloten 5. Huur Je Site: Huur Je Site is als handelsnaam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder De Witjes Productions V.O.F., gevestigd aan de Landweerstraat-Zuid 93K, 5349 AK te Oss 6. Huur Je Site Content: De door Huur Je Site op de Website geplaatste Content (niet afkomstig van Contractant), zoals foto s, video s, teksten en andere vormen van uitingen 7. Domeinnaam: de naam waarop de Website van Contractant op het Internet gevonden kan worden 8. Hosting: dienst waarbij ten behoeve van Contractant informatie en bestanden worden opgeslagen en toegankelijk worden gemaakt via het internet en afhandeling wordt gerealiseerd 9. Server: Een computer ook wel Server genoemd waar de Website en inclusief Content zijn opgeslagen 10. Website: De door Huur Je Site voor Contractant ontwikkelde Website waarbij Hosting en eventueel adressen aan toebehoren 11. SSL certificaat: Domeinnaam gevalideerd certificaat van GlobalSign welke op Website van Contractant wordt geplaatst, waarmee verkeer tussen websitebezoeker en Server gecodeerd wordt 12. Spamfilter: dienst van SpamExperts die voor inkomende en uitgaande spam- en virusfiltering mogelijkheden zorgt 13. Diensten: verzamelnaam van alle diensten die door Huur Je Site aan Contractant verleend worden

2 14. Software: alle software (waaronder Wordpress plugins en thema s) die door partners/licentiegevers ter beschikking zijn gesteld aan Huur Je Site 15. Documentatie: handleidingen en andere informatie die aan Contractant beschikbaar zijn gesteld voor het gebruik van Diensten 16. Downtime: periode waarop Diensten niet beschikbaar zijn ten gevolg van storingen of andere technische problemen. ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Huur Je Site en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden deze Algemene Voorwaarden aan de Contractant beschikbaar gesteld 3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene (inkoop)voorwaarden uitgesloten 4. Voor specifieke producten en/of diensten kunnen aanvullende voorwaarden gelden 5. In verband met de specifieke aard van een bepaalde Overeenkomst kan in die Overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden. ARTIKEL 4 - TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST 1. Alle door Huur Je Site gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven 2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Contractant een door Huur Je Site ter beschikking gesteld bestelformulier volledig is ingevuld en de daarbij gestelde voorwaarden door Contractant zijn aanvaard 3. Huur Je Site stuurt Contractant altijd per een bevestiging van de Overeenkomst. ARTIKEL 5 - DIENSTVERLENING 1. Huur Je Site zal haar uiterste best doen om de Website in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden te leveren 2. Huur Je Site zal haar uiterste best doen het product/dienst zo snel mogelijk te leveren, uiterlijk binnen 14 werkdagen 3. De dienstverlening die betrekking heeft op het Huur Je Site abonnement bestaat uit: a. Het registreren en/of verhuizen van één Domeinnaam met extensie.nl,.be,.eu,.com,.net,.org of.uk met gegevens van Contractant b. Het inrichten en opleveren van de Website inclusief CMS c. Het hosten van de Website op een Server van Huur Je Site d. Het aanmaken van een info adres, behorende bij Domeinnaam e. Het aanmelden van Website bij Google Search Centre en Analytics met bijbehorende Wordpress instellingen f. Het aanmelden en configureren van inkomende en uitgaande SpamExperts mail filters

3 g. Het aanvragen en configureren van een GlobalSign SSL certificaat, behorende bij Domeinnaam h. Het leveren van service en ondersteuning op de techniek van de Website. 4. Huur Je Site stelt de volgende beperkingen in ten behoeve van de goede en snelle werking van de dienstverlening: a. Geen FTP toegang b. Geen directe database toegang c. Geen mogelijkheid om plugin s en thema s in Wordpress te installeren d. Geen mogelijkheid om gebruikers aan te maken binnen Wordpress e. Geen mogelijkheid om direct bestanden aan te passen binnen Wordpress f. Geen toegang tot hosting instellingen met uitzondering van Huur Je Site is gerechtigd de dienstverlening te beperken of tijdelijk buiten gebruik te stellen voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden, zonder dat Contractant recht heeft op schadevergoeding 6. Huur Je Site is gerechtigd de dienstverlening aan te passen en/of te verbeteren aan veranderingen in de techniek, zonder dat Contractant recht heeft op schadevergoeding 7. Huur Je Site zal haar uiterste best doen tijdelijk opschortingen en/of verandering aan de dienstverlening zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen maar kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen/schade opgelopen door de opschortingen en/of veranderingen 8. Huur Je Site is voor haar Diensten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van diverse partners. Huur Je Site kan hier weinig of geen invloed op uitoefenen. Huur Je Site kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook die voortvloeit uit deze leveranties (waaronder zuivere vermogensschade zoals winstderving, stagnatieschade, reputatieschade, etc.). ARTIKEL 6 - VERPLICHTINGEN VAN DE CONTRACTANT 1. Contractant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een zakelijke relatie verwacht mag worden. Contractant zal onder meer Huur Je Site alle benodigde gegevens verlenen die noodzakelijk zijn voor uitvoeren en opleveren van de producten/diensten 2. Contractant verklaart dat alle gevraagde informatie en gegevens naar waarheidsgetrouw te zijn verleend 3. Contractant stelt Huur Je Site zo spoedig mogelijk op de hoogte in het geval van wijziging van relevante gegevens 4. Contractant is niet gerechtigd de Overeenkomst over te dragen aan derden tenzij Huur Je Site hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft verleend 5. Het is de Contractant verboden producten en/of diensten te gebruiken die in strijd zijn met de Nederlandse Wet 6. Contractant vrijwaart Huur Je Site volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding.

4 ARTIKEL 7 - BETALING 1. Contractant betaalt de in de overeenkomst vermelde prijs voor bestelde diensten en/of producten. Alle bedragen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk vermeld, gesteld in euro s en inclusief BTW. 2. De vergoedingen kunnen bestaan uit maandelijkse verschuldigde bedragen en/of eenmalige verschuldigde bedragen 3. De maandelijkse vergoedingen dienen te worden voldaan via bankoverschrijving, ideal of een automatisch incasso waarvoor Contractant uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voorafgaand aan het afsluiten van de Overeenkomst 4. Eenmalige vergoedingen worden samen met het maandelijkse bedrag via de eerste factuur gefactureerd. Contractant dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te hebben voldaan. De dienstverlening gaat van start na ontvangst van de volledige eerste betaling 5. Indien de Contractant de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, wordt er één herinnering verstuurd. Wordt deze niet binnen 10 dagen voldaan dan is Contractant in verzuim. De Contractant is vanaf de datum van verzuim een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand over het openstaande bedrag 6. Indien de Contractant in betalingsverzuim is, is Contractant naast het verschuldigde bedrag en vergoeding van rente tevens verschuldigd tot het vergoeden van alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten 7. Indien Contractant na betalingsherinnering niet binnen 10 dagen aan haar betalingsverplichting heeft voldaan, volgt een aanmaning welke sommeert om het totale openstaande bedrag binnen 7 dagen te voldoen. Bij verzuim worden alle Diensten waarop de wanbetaling betrekking heeft door Huur Je Site tijdelijk opgeschort en wordt een incassobureau ingeschakeld. ARTIKEL 8 - DOMEINNAAM 1. Indien Contractant niet beschikt over een Domeinnaam zal Huur Je Site de Domeinnaam registreren 2. Huur Je Site zal haar uiterste best doen om de gewenste Domeinnaam te registreren. Er kan echter geen garantie worden gegeven geven dat de gewenste Domeinnaam ook succesvol geregistreerd kan worden 3. De Domeinnaam zal bij nieuwe registratie door Huur Je Site geregistreerd worden met de door Contractant verstrekte factuurgegevens in het bestelformulier. Contractant zal daarbij altijd de houder worden. Bij verhuizing worden bestaande houdergegevens overgenomen 4. Indien Contractant reeds een Domeinnaam heeft geregistreerd en deze wenst te gebruiken voor een Huur Je Site Website dient de Contractant diverse technische aanpassingen te doen om koppeling tussen Domeinnaam en Website te realiseren Huur Je Site is hiervoor niet verantwoordelijk 5. Bij opzegging van de overeenkomst zal Huur Je Site indien gewenst een verhuiscode voor Domeinnaam verstrekken aan Contractant. Wanneer dit niet gewenst is zal Domeinnaam direct worden opgezegd en (na eventuele quarantaine) worden vrijgegeven voor registratie.

5 ARTIKEL 9 - WEBSITE 1. Na bestelling van het Huur Je Site abonnement neemt Huur Je Site contact op met Contractant in het kader van oplevering. In het geval dat Contractant een bestaande website situatie heeft zal Huur Je Site Contractant de benodigde informatie verstrekken die nodig is om een overstap naar Huur Je Site te maken 2. Contractant verstrekt alle benodigde informatie voor om een eventuele overstap naar Huur Je Site mogelijk te maken 3. Na inrichting en plaatsing stuurt Huur Je Site klant een opleveringsmail met daarin alle benodigde informatie voor gebruik en beheer van alle Diensten die Huur Je Site levert 4. Contractant garandeert dat hij gerechtigd is alle op Website geplaatste Content te gebruiken 5. Contractant garandeert dat alle op Website geplaatste Content niet in strijd is met de Nederlandse Wet- en Regelgeving en tevens geen pornografisch materiaal bevat en niet aanzet tot haat en/of geweld. Bij constatering van misbruik zal Huur Je Site zonder berichtgeving direct overgaan tot verwijdering van deze Content 6. Wanneer Contractant bij bestelling toestemming geeft om Website bij de voorbeelden te vermelden geeft Contractant toestemming om een screenshot te plaatsen op Huur Je Site website. Wanneer hier geen prijs meer op wordt gesteld kan Contractant dit kenbaar maken 7. Huur Je Site is niet aansprakelijk voor eventueel verlies van Content door bijvoorbeeld technische storingen. Contractant is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van Content 8. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Huur Je Site Content berusten bij Huur Je Site en/of partners/licentiegevers. Gedurende de overeenkomst verleent Huur Je Site een niet-exclusief recht om de Huur Je Site Content te gebruiken voor de Website. Huur Je Site is altijd gerechtigd de Content aan te passen en/of te verwijderen. Contractant kan geen aanspraak maken op enige geleden schade die hieruit kan voortvloeien. ARTIKEL 10 - HOSTING 1. Gedurende de overeenkomst zal Huur Je Site aan Contractant Hosting verlenen ten behoeve van de bereikbaarheid. De Website zal in het kader van technische mogelijkheden, beheer en bereikbaarheid alleen op een Huur Je Site Server kunnen worden gehost 2. Huur Je Site zal uiterste best doen de Server en Website te beveiligen tegen onbevoegde toegang 3. Huur Je Site zal zich uiterst inspannen om Downtime zoveel mogelijk te voorkomen. Contractant kan geen aanspraak maken op enige geleden schade die voortvloeit uit Downtime. Huur Je Site kan in specifieke gevallen besluiten tot compensatie maar is daar geenszins toe verplicht. ARTIKEL 11 - SSL CERTIFICAAT 1. Bij oplevering van Diensten is een SSL certificaat inbegrepen voor de duur van 1 jaar 2. SSL Certificaat wordt domein gevalideerd met adres 3. Bij opzegging van Diensten laat Huur Je Site SSL certificaat verlopen, Contractant kan geen aanspraak maken op resterende tijd van het SSL certificaat.

6 ARTIKEL 12 - VERDIEN JE SITE 1. Contractant kan referenties aanbrengen om korting te verdienen op het maandelijkse huurbedrag van Diensten 2. Per actieve referentie krijgt Contractant 5 (vijf euro) korting op het huurbedrag tot een maximum van 0 (nul euro). Extra referenties leveren geen krediet op 3. Korting wordt automatisch verrekend op de maandelijkse factuur en wordt nooit geldelijk uitgekeerd 4. Over geldigheid van actieve referenties kan niet worden gecorrespondeerd 5. Bij constatering van misbruik is Huur Je Site gerechtigd om Contract geen korting toe te passen 6. Bij opzegging van Diensten heeft Contractant geen recht meer op Verdien Je Site kortingen. ARTIKEL 13 - SERVICE EN ONDERSTEUNING 1. Contractant heeft na oplevering van de Website recht op ondersteuning. Ondersteuning kan bestaan uit bijvoorbeeld het verstrekken van voorlichting die betrekking heeft tot het CMS en/of andere vragen die betrekking hebben op de dienstverlening. ARTIKEL 14 - LICENTIEOVEREENKOMST SOFTWARE 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Software zullen altijd uitsluitend toekomen aan Huur Je Site en/of haar partners/licentiegevers. Contractant kan nooit nimmer aanspraak maken op enige vorm van overdracht 2. Gedurende de overeenkomst verleent Huur Je Site de Contractant een niet-exclusieve, nietoverdraagbare, beperkte licentie voor het gebruik van de Software door Contractant, en alleen voor gebruik van haar organisatie, op de manier zoals beschreven in de documentatie 3. Het is Contractant niet toegestaan (en mag derden niet toestaan om) de gehele of delen van de Software of documentatie te distribueren, modificeren, aan te passen, te vertalen, te sublicentiëren, te verhuren, of te leasen 4. Het is Contractant niet toegestaan reverse engineering uitvoeren op de Software en mag de software op generlei wijze decompileren, disassembleren, of de broncode op enige andere wijze afleiden. ARTIKEL 15 - LOOPTIJD EN BEËINDIGING VAN OVEREENKOMST 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode die in het bestelformulier is gekozen. De Contractant is na de initiële contractduur gerechtigd op ieder moment de Overeenkomst op te zeggen 2. Opzegging dient te geschieden vòòr kalenderdag van ingang van Dienst 3. De looptijd wordt berekend van het moment van dat de overeenkomst wordt gesloten 4. Opzeggingen kunnen zowel schriftelijk als per worden aangevraagd onder vermelding van het klantnummer en Domeinnaam.

7 ARTIKEL 16 - AFKOOP 1. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk voor Contractant om Website af te kopen. Huur Je Site behoud het recht om dit per geval te beoordelen. Bij akkoord ontvangt Contractant na betaling van een som van 1260 (twaalfhonderdzestig euro) inclusief BTW de volgende Content: a. Volledige back-up van alle website bestanden in ZIP formaat inclusief gemodificeerde Wordpress interface waarbij alle beperkingen zijn opgeheven b. Volledige back-up van de database in SQL formaat. 2. Contractant verliest bij afkoop het recht op Diensten 3. Huur Je Site is na afkoop niet verantwoordelijk voor plaatsen en werkend maken van Website bij andere partij. ARTIKEL 17 - TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Huur Je Site partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten 2. De rechter in de vestigingsplaats van Huur Je Site is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Huur Je Site het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter 3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

2.1 Verplichtingen i24 Group B.V... 5. 2.2 Verplichtingen Klant... 5. 2.3 Diensten i24 Group B.V... 5. 2.4 Beschikbaarheid van de Diensten...

2.1 Verplichtingen i24 Group B.V... 5. 2.2 Verplichtingen Klant... 5. 2.3 Diensten i24 Group B.V... 5. 2.4 Beschikbaarheid van de Diensten... Algemene Voorwaarden i24 Group B.V. Lichtenauerlaan 102-120 3062 ME Rotterdam - Brainpark Postbus 4365-3006 AJ Rotterdam Algemene website: www.i24.website Contact & Support: www.i24.support Versie: 01-05-2015

Nadere informatie

Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks

Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 1. Definities Algemene voorwaarden De volgende begrippen hebben in de communicatie van Webunity de hierna omschreven betekenis. In onze communicatie kunt U deze begrippen herkennen doordat zij met een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Sistema

Algemene voorwaarden Sistema Algemene voorwaarden Sistema Algemene leveringsvoorwaarden Sistema gevestigd te Breda. Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Sistema. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 1. Definities 1. DIAMONDweb danwel diamondweb.nl: de eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid DIAMONDweb handelend onder de naam "DIAMONDweb" statutair gevestigd te Zwolle 2. Opdrachtgever, cliënt, klant,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

d. setupkosten: Kosten met betrekking tot het installeren van een dienst. Bijvoorbeeld een domeinnaam of hostingpakket.

d. setupkosten: Kosten met betrekking tot het installeren van een dienst. Bijvoorbeeld een domeinnaam of hostingpakket. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. homepage: Een pagina op het internet. b. website: Een samenhang van homepages op internet. c. onderhoud: Het onderhouden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TM-Hosting Versie geldig vanaf: 9 maart 2010

Algemene voorwaarden TM-Hosting Versie geldig vanaf: 9 maart 2010 Algemene voorwaarden TM-Hosting Versie geldig vanaf: 9 maart 2010 Artikel 1. Definities 1.1 TM-Hosting: de eenmanszaak TM-Hosting, statutair gevestigd te en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Artikel 2 Definities Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten:

Nadere informatie

1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van BADHOSTING INTERNET SERVICES V.O.F. hierna te noemen BADHOSTING.

1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van BADHOSTING INTERNET SERVICES V.O.F. hierna te noemen BADHOSTING. Algemene voorwaarden ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van BADHOSTING INTERNET SERVICES V.O.F. hierna te noemen BADHOSTING. 1.2 Accountgegevens:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 BnB Hosting: De vennootschap onder firma BnB Hosting vof, gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Artikel 1. Definities 1. BC IT Services : BC IT Services gevestigd te Kampen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32144229. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

1.1 Wizard Wise: Wizard Wise, gevestigd aan de Adriaen van Ostadelaan 10, 3904 TK te Veenendaal. KvK te Utrecht, handelsregister 30172189.

1.1 Wizard Wise: Wizard Wise, gevestigd aan de Adriaen van Ostadelaan 10, 3904 TK te Veenendaal. KvK te Utrecht, handelsregister 30172189. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1.1 Wizard Wise: Wizard Wise, gevestigd aan de Adriaen van Ostadelaan 10, 3904 TK te Veenendaal. KvK te Utrecht, handelsregister 30172189. 1.2 De klant: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave Artikel 1. Definities... 2 Artikel 2. Algemeen... 2 Artikel 3. Verplichtingen Budgetbytes Hosting Solutions... 3 Artikel 4. Verplichtingen Klant... 3 Artikel 5. Tarieven...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014!

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014! Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief. - Opzeggingen dienen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Backupruimte.nl

Algemene Voorwaarden Backupruimte.nl Algemene Voorwaarden Backupruimte.nl Artikel 1. Definities 1.1. Backupruimte.nl, onderdeel van ICTComplete: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54268443. 1.2. Cliënt: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Data Universal BV

Algemene Voorwaarden Data Universal BV Algemene Voorwaarden Data Universal BV Artikel 1. Definities 1.1. Data Universal BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder dossiernummer 39074780. Hierna te noemen DU. 1.2. Cliënt:

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n E v r i a M e d i a

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n E v r i a M e d i a A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n E v r i a M e d i a Artikel 1. Definities 1.1. Evria Media: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Noord Nederland onder dossiernummer 04074424. 1.2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Versie 1.1 april 2011 Up!Yours Gevestigd en kantoorhoudende aan de Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem, ingeschreven in het handelsregister Centraal Gelderland

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Adena Internet B.V.

Algemene voorwaarden Adena Internet B.V. Algemene voorwaarden Adena Internet B.V. Module A Algemeen Artikel 1 Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen (steeds met een hoofdletter geschreven, en zowel in enkelvoud

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. TranslationWebshop

Algemene voorwaarden. TranslationWebshop Algemene voorwaarden TranslationWebshop Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

2.3 De algemene voorwaarden van EverDesign prevaleren boven alle andere voorwaarden.

2.3 De algemene voorwaarden van EverDesign prevaleren boven alle andere voorwaarden. Algemene Voorwaarden EverDesign per 01-01-2012 1. Definities EverDesign is de gebruiker van de algemene voorwaarden. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met EverDesign een overeenkomst is

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 085-4011 069 www.creativeict. www.creativeict.nl Creative ICT Bultsweg 90 7532 XJ Enschede info@creativeict.nl www.creativeict.nl KvK 08221000 BTW NL 203920429 B01 ABN AMRO 44.38.64.314

Nadere informatie

8.3 Localhosting vrijwaart wederpartij tegen iedere actie van derden gebaseerd op de stelling dat hetgeen door haar is geleverd, dan wel ter

8.3 Localhosting vrijwaart wederpartij tegen iedere actie van derden gebaseerd op de stelling dat hetgeen door haar is geleverd, dan wel ter ALGEMENE VOORWAARDEN van Localhosting Panhuis 25, 6305 AR, schin op Geul, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 14078397. Artikel 1 Toepasselijkheid voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie