Verstevigen en verbinden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verstevigen en verbinden"

Transcriptie

1 2012 Verstevigen en verbinden JAARBERICHT 2012 Voorwoord De ontwikkeling van nieuwe werkwijzen, passend bij Welzijn nieuwe stijl, en de aangekondigde transities van AWBZ, Jeugdzorg, Participatie en passend onderwijs stonden in 2012 centraal. Het groeiend aantal, veelal complexe, vragen van cliënten bij een teruglopend budget vroeg om nieuwe processen en methodieken. De armoedeproblematiek werd dominanter.

2 Welzijn nieuwe stijl gaat uit van de eigen kracht van de cliënt, diens netwerk, vrijwilligers, collectieve voorzieningen en individuele voorzieningen, en wel in die volgorde. 2 Welzijn nieuwe stijl In Welzijn nieuwe stijl ligt de focus op netwerken. Kwetsbare groepen zijn beter geholpen als het eigen netwerk versterkt en betrokken wordt bij de hulpverlening. Zo kunnen duurzame oplossingen worden gecreëerd en kan de inzet van professionele hulpverlening worden beperkt. Deze ontwikkeling werd in 2011 ingezet en kreeg in 2012 verder vorm via sociale netwerkstrategieën, oplossingsgericht werken en ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers. Verder werd de samenwerking versterkt met partijen zoals welzijn, MEE, (jeugd)zorginstellingen, eerstelijns gezondheidszorg, onderwijs, ggz, Wmo-loketten en andere gemeentelijke diensten. Doel is te komen tot een complementair aanbod en maatwerk voor cliënten. Er is fors geïnvesteerd in preventie om escalatie van problemen te voorkomen, bijvoorbeeld via het actief opzoeken van cliënten op basis van signalen van derden. Voorbeelden daarvan zijn het project Preventie Huisuitzetting, Sociale Teams in de Buurt en de preventieve huisbezoeken bij ouderen. Transities Met de gemeenten en samenwerkingspartners is ingezet op verkenning van de gevolgen van de transities en visieontwikkeling. De val van het Kabinet leidde tot onzekerheid en vertraging: lokaal werd pas op de plaats gemaakt en dat was lastig, want gemeenten moesten mede de richting bepalen. Begin 2012 ging Socius een samenwerkingsverband aan met Stichting Welzijn Velsen, Stichting Welzijn Beverwijk, Welschap en MEE Noordwest-Holland. Doel is een lokale infrastructuur te ontwikkelen voor de IJmond-gemeenten. Het gaat daarbij om Kwaliteitsbeleid verder uitgebouwd Socius koppelde de beleidscyclus aan de kwaliteitscyclus zodat het voor medewerkers duidelijker werd welke protocollen en indicatoren er zijn. Verder kwam de focus meer te liggen op de kennis van de medewerkers en is van daaruit het kwaliteitsbeleid verder ontwikkeld. Het kwaliteitsmanagement maakt de omslag van voorschrijven hoe het moet naar definitie van de belangrijke waarden van het werk. In 2012 zijn interne en externe audits uitgevoerd en heeft Socius haar certificering verder uitgebouwd. Het HKZ-format blijkt niet altijd even passend om de kwaliteit van het werk goed te kunnen sturen. Daarom is een begin gemaakt met waarderend auditen, met als doel meer parameters te benoemen voor een verbeterde toets van de kwaliteit.

3 Medewerkers kijken meer over de grenzen van het eigen vakgebied. 3 functies als toegang, signalering, innovatie en resultaatmeting voor de transities. Socius participeert in de Noord-Hollandse Alliantie, een samenwerkingsverband van zeven instellingen voor maatschappelijke dienstverlening in Noord- Holland. Belangrijkste doelstelling is innovatie, zoals Maatschappelijk werk voor jongeren, digitale hulpverlening en de Sociale Teams in de Buurt. Vragen van cliënten In het hele werkgebied steeg het aantal complexe en psychiatrische hulpvragen. De schuldenproblematiek bleef in aantal gelijk, maar werd wel complexer. Deze toename in complexiteit in combinatie met bezuinigingen stelde Socius voor de opdracht werkprocessen en methodieken te herzien. Belangrijkste leidraad was integraal werken en de netwerkgerichte benadering. Dit leidde tot goede resultaten, maar laat onverlet dat verwacht mag worden dat de (complexiteit van de) vraag verder zal toenemen. Jeugd Met de transitie Jeugdzorg in het verschiet is sterk geïnvesteerd in het succesvolle Schoolmaatschappelijk werk als onderdeel van de Centra voor Jeugd en Gezin. Veel kinderen ervaren belemmeringen als gevolg van hun thuissituatie. Voor Socius is dat aanleiding om de hulpverlening aan jeugd en volwassenen beter te integreren. Verder zal Socius haar aanbod gericht op jeugd verder verbreden. Armoedevraagstuk In 2012 werd duidelijk dat grotere groepen mensen voor financiële vraagstukken stonden. Ook werd het armoedevraagstuk complexer, met meer schuldeisers Turbulent jaar voor de medewerkers Netwerkgericht werken en oplossingsgericht werken zijn twee methodieken die in 2012 alle aandacht kregen, onder andere in cursussen. Aanleiding is Welzijn nieuwe stijl en de daaruit voortvloeiende verschuiving naar grotere zelfredzaamheid en meer participatie van de burgers. Begin 2013 krijgt het beklijven van het geleerde alle aandacht. Ook zijn de medewerkers via scholing voorbereid op het groeiend aantal cliënten met psychiatrische klachten. De cursus casemanagement vloeide voort uit het toenemend aantal complexe situaties, waarin Socius de regierol heeft en nauw samenwerkt met ketenpartners. Met de veranderingen in de positie van de cliënt verandert ook de positie van de professional:

4 Investeren in preventie zal leiden tot een daling van de zorgconsumptie. 4 en meer en complexere achterliggende problematiek. Bij een groot aantal cliënten zijn financiële problemen de (achterliggende) reden om hulp te zoeken. In de regio wil Socius samen met de gemeenten komen tot een integrale aanpak van schulden via preventieve activiteiten en begeleiding bij schuldsanering. 2013: verstevigen en verbinden In 2013 zal, meer nog dan voorheen een antwoord geformuleerd moeten worden op de vraagstukken van eigen kracht. Belangrijk hierin is ook dat de eigen kracht van de burger z n grenzen heeft. In combinatie met krimpende budgetten levert dit knelpunten op. Antwoorden hierop moet Socius zoeken in samenwerking met zorg- en welzijnsinstellingen en in andere methoden als netwerkgericht werken, sociale wijkteams en oplossingsgericht werken. Socius kan en mag zich niet beperken tot alleen het beantwoorden van vragen van cliënten; investeren in preventie is noodzakelijk om een daling van de zorgconsumptie te realiseren. Signaleren is van groot belang om als het gaat om het ontwikkelen van adequaat beleid. Verder is ook in 2013 verbinden actueel: het verbinden van hulpverlening, binnen en buiten Socius met als doel efficiencyverbetering en optimale dienstverlening. Bart van der Neut, directeur Reageren? meer verantwoordelijkheid en vertrouwen in diens oordeelsvorming moeten de uitgangspunten vormen voor vereenvoudiging van stelsels. De discussie hierover is in 2012 ingezet, met als belangrijke vragen: wat is de rol van de professional, wanneer is een generalist effectief en wanneer is een specialist wenselijk? Op 31 december 2012 had Socius 77 medewerkers in dienst, verdeeld over 52,4 fte, waarvan 3 stagiaires. Het ziekteverzuim daalde licht en bedroeg in ,7% (exclusief zwangerschap), voornamelijk kort verzuim. Het tevredenheidsonderzoek onder medewerkers kende een zeer hoge respons. Over het algemeen waren medewerkers zeer positief over Socius en hun werkzaamheden, maar enkele punten verdienen blijvend aandacht: de in de beleving van de medewerkers toegenomen agressie en de als te hoog ervaren werkdruk.

5 De cijfers over Crisisopvang beëindigd In 2012 verbleven in de crisisopvang 5 cliënten die vanwege een psychosociale crisis tijdelijk niet in hun eigen huis kunnen wonen. Medio 2012 besloot centrumgemeente Haarlem de crisisopvang te sluiten met ingang van Aantal gevallen 2012 Nieuw Afgesloten Schuldhulpverlening Financiële Administratie Thuis Preventie Huisuitzetting Begeleiding Woningzoekende 8 8 Jeugd Interventie Team 94 86

6 De cijfers over Aantal cliënten 2012 Nieuw Bestaand Anoniem Ouderenwerk AMW en SHV Sociaal Juridische Dienstverlening Formlierenbrigade

7 Beverwijk en Castricum Barbara van Leeuwen

8 Samenwerken met ketenpartners en bundelen van krachten zal leiden tot betere resultaten. 8 In 2012 deden meer cliënten met psychische problemen of een verstandelijke beperking een beroep op Socius. In algemene zin steeg het aantal vragen licht, maar vooral het stijgend aantal contacten per cliënt viel op. BEVERWIJK Maatschappelijk werk Het Maatschappelijk werk in Beverwijk liet een overproductie zien, zowel in de korte als in de langdurende trajecten. Opvallend is dat 33% van de cliënten van buitenlandse afkomst was. Regelmatig vormde de taal een barrière voor goede hulpverlening. Ouderenadvisering Iets minder ouderen deden een beroep op de ouderenadviseurs, maar er was wel een aanzienlijke toename van het aantal contacten. Bovendien was de doorstroming laag. De vergrijzing speelt hierin een rol, net als het beleid van de overheid dat stimuleert dat ouderen langer thuis blijven wonen. Het aantal cases met een psychiatrische grondslag groeide. Dit vraagt om intensievere samenwerking met ketenpartners en een meer begrenzende houding ten aanzien van cliënten. >> zie ook interview Ouderenadvisering en artikel Preventieve huisbezoeken Preventie huisuitzetting gestopt Het project Preventie huisuitzetting is in februari 2012 stopgezet. De effecten daarvan zijn nog onduidelijk. Wel kwamen er alsnog veel verzoeken om hulp binnen bij het Maatschappelijk werk van Socius. Deze verzoeken kwamen in een nog later stadium, waardoor de problemen meestal groter waren. Ook de keten partners zagen deze trend. Sociaal Juridische Dienstverlening Bij de Sociaal Juridische Dienstverlening daalde het aantal contacten enigszins. Veel vragen vloeiden voort uit onduidelijke wet- en regelgeving of werden veroorzaakt door taalproblemen. Net als bij het Maatschap-

9 Actuele ontwikkelingen volgen en steeds kijken wat er al is zonder direct nieuwe projecten en overlegvormen op te tuigen. Dat is mijn wens voor Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) bewijst zijn nut In alle gemeenten participeerde Socius in het CJG, met als doel het aanbod rondom opvoeden en jeugd zo efficiënt en laagdrempelig te maken, volgens het principe één gezin, één plan. Medio 2012 gingen MEE Noordwest- Holland en Bureau Jeugdzorg spreekuren draaien in Heemskerk. Daarmee is waardevolle expertise van ketenpartners in huis gehaald. pelijk werk was er een grotere toeloop van cliënten met een psychiatrische of verstandelijke beperking en/of een grote taalachterstand. Dit vraagt een andere, intensievere begeleiding. Zoals verwacht steeg het aantal vragen naar Schuldhulpverlening. De IJmond-gemeenten werken aan optimalisering van de werkprocessen met als doel een integraal aanbod voor de cliënt van schuldhulpverlening. Onderdelen zijn een integrale intake door Sociaal Raadslieden en Maatschappelijk werkers, gelijke benaming van producten en de ontwikkeling van cliëntprofielen. Nieuw in Beverwijk Nieuw is het project ouders van tegendraadse jeugd, opgezet in samenwerking met de gemeente Beverwijk. Hierbinnen wordt ervaring opgedaan met verschillende soorten interventies. Daarnaast is met subsidie van de gemeente Beverwijk specifieke aandacht besteed aan allochtone ouderen.

10 Er zijn zoveel goede werkwijzen en methodieken ontwikkeld, bij Socius en bij de ketenpartners. Dát moet ons uitgangspunt zijn. 10 In 2012 werd de zorg voor de jeugd geoptimaliseerd. Het aantal complexe hulpvragen bij Maatschappelijk werk steeg en het aantal aanvragen voor de Voedselbank verdubbelde. Castricum in 2012 Op alle scholen voor voortgezet onderwijs waren Schoolmaatschappelijk werkers actief. Met de basisscholen zijn in 2012 contacten gelegd nadat deze taak van een andere instantie was overgenomen. Steeds vaker zorgde Socius voor een breed dekkend netwerk voor de jeugd, onder meer door deelname aan bijeenkomsten van het Centrum voor Jeugd en Gezin en Netwerk 12-. Het project Preventie huisuitzetting bleek uiterst effectief en besloten is dit te continueren. >> zie ook interview SMW over geheveld naar Alkmaar. Socius deed nog veel bijkomende diensten zoals budgetbegeleiding en had nog veel lokale aanloop. Hiervoor werd vaak het Maatschappelijk werk ingeschakeld. Opvallend was de verdubbeling van het aantal aanvragen voor de Voedselbank en de significante daling in het aantal vragen omtrent huisvesting. Reageren? CASTRICUM Het Maatschappelijk werk zag het aantal persoonlijke contacten iets afnemen, maar het aantal schriftelijke en telefonische contacten stijgen. Dit onderschrijft de toenemende complexiteit van hulpvragen. Medio 2012 is een groot deel van de Schuldhulpverlening

11 Heemskerk en Uitgeest Bob Walter

12 De cliënt heeft de regie over zijn eigen leven, dat is ons streven. 12 In 2012 gaven de gemeente Heemskerk en Socius verder vorm aan Welzijn nieuwe stijl. De focus ligt op het betrekken bij en versterken van de eigen netwerken van cliënten. HEEMSKERK Dat kreeg onder andere vorm in het project Sociale Teams in de Buurt en in het frequenter gebruiken van de netwerkgerichte benadering. Het merendeel van de cliënten had naast andere problematiek ook te maken met financiële problemen. Verder nam het aantal cliënten met psychische problemen en verstandelijke beperkingen toe. Deze trends zorgden voor complexere cases. Belangrijke graadmeter hierin is het aantal contacten met en over cliënten. Sociale Teams in de Buurt In 2012 zijn in Heemskerk twee Sociale Teams in de Buurt aan de slag gegaan. Deze teams stimuleren de actieve inzet van burgers en versterken de sociale samenhang in de buurt. Inmiddels weet men de Sociale Teams aardig te vinden. De inzet van de Sociale Teams leidde vooralsnog niet tot een verminderde instroom bij Socius. Dergelijke effecten worden pas over enige tijd verwacht. >> zie ook artikel over Sociale Teams Maatschappelijk werk De vraag naar Maatschappelijk werk in Heemskerk was gelijk aan voorgaande jaren, net als de aard van de vragen. In bijna 50% van de vragen was sprake van financiële problematiek. Het aantal vragen rondom het vinden van een woning vertoonde een lichte stijging. Vanuit een pilot van Socius en het Wmo-loket Heemskerk zijn Heemskerkers begeleid die zich bij het loket meldden voor een urgentieverklaring voor een woning. Socius begeleidde hen bij het zoeken naar en reageren op een woning. Ook met achterliggende problematiek kon men terecht bij Socius. Inmiddels maakt dit onderdeel uit van het reguliere aanbod.

13 Balie ZeS is een belangrijke, laagdrempelige voorziening. 13 Sociaal Juridische Dienstverlening Het aantal contacten van de Sociaal Raadslieden lag in 2012 hoger dan in Zij zagen vooral een complexere problemen, gerelateerd aan schuldenproblematiek. De Sociaal Raadslieden en het Maatschappelijk werk zorgden door een intensieve samenwerking voor een efficiënte hulpverlening. >> zie interview over SJD Schuldhulpverlening Goede afstemming vond plaats tussen de gemeente Heemskerk en Socius rondom de beleidsregels van Schuldhulpverlening. De integrale intake door een Maatschappelijk werker en een Sociaal Raadsman/- vrouw maakte het mogelijk onwettelijke beslagleggingen recht te zetten en inadequaat gebruik van voorzieningen sneller op te sporen. Het aantal aanmeldingen bleef nagenoeg gelijk. >> zie ook artikel over SHV Samenwerking en scholing Wmo-medewerkers van de gemeente Heemskerk en medewerkers van Socius volgden een training het keukentafelgesprek. Doel was de vaardigheden te vergroten in het achterhalen van achterliggende vragen van cliënten. Deze training vormde een belangrijke impuls in het verder vormgeven van de samenwerking. Ouderenadviseurs De ouderenadviseurs hadden een druk jaar met een significante stijging van het aantal contactmomenten. Balie ZeS werd goed bezocht door ouderen en was daarmee een belangrijke, laagdrempelige voorziening. De ouderenadviseurs werkten optimaal samen met de ketenpartners en vrijwilligersorganisaties. Een voorbeeld daarvan zijn de themabijeenkomsten in de wijk die via voorlichting problemen voorkomen. >> zie ook artikel over OA Preventie huisuitzetting Een evaluatie van de samenwerking en aanmeldwijze met Woon op Maat, de gemeente Heemskerk en Socius, leidde eind 2012 tot een forse stijging van het aantal aanmeldingen. Binnen Preventie huisuitzetting werden in gezinnen geholpen.

14 Samen met gemeente en ketenpartners geven we Welzijn nieuwe stijl vorm. 14 Maatschappelijk werk, Schuldhulpverlening en het project Preventie huisuitzetting werden geconfronteerd met complexere en intensievere problematiek. Daardoor verdubbelde het aantal contacten per cliënt en nam ook de duur van de hulpverlening toe. UITGEEST Bij het Maatschappelijk werk was vaak sprake van een combinatie van psychosociale problematiek met schulden c.q. betalingsproblemen. Het aantal cliënten dat zich wendde tot de Sociaal Juridische Dienstverlening bleef ongeveer gelijk aan het jaar daarvoor, maar het aantal contactmomenten steeg sterk. De vragen van cliënten kwamen meestal voort uit financiële problemen, gebrekkige kennis van de wet- en regelgeving en het niet gebruikmaken van voorzieningen. Het werk van de Sociaal Raadslieden heeft een belangrijke preventieve functie. Door cliënten te adviseren en informeren worden (grotere) problemen voorkomen. Socius heeft in Uitgeest onvoldoende formatie om in te spelen op de vragen. Met name bij de Sociaal Juridische Dienstverlening leidde dat tot een wachtlijst. Urgente situaties werden wel met voorrang opgepakt. Het project Preventie huisuitzetting is gecontinueerd. De diensten die binnen dit project worden verleend zijn in hoge mate preventief: intensieve trajecten worden daarmee voorkomen. Groepswerk De belangstelling voor het groepswerk is gelijk gebleven. Passend in het tijdsbeeld was vooral de cursus Beter leren omgaan met geld populair. Voor de cursus Assertiviteit bestond wederom veel belangstelling. Samen met MaatjeZ is in 2012 een op mantelzorgers toegesneden aanbod ontwikkeld. Daarin staat het aangeven van grenzen door mantelzorgers centraal. Deze training vloeit voort uit Welzijn nieuwe stijl, waarbinnen een groter beroep wordt gedaan op het netwerk van hulpvragers. De belangstelling vanuit mantelzorgers was groot, dus herhaling in 2013 ligt voor de hand.

15 Velsen Nelly Verberne

16 We kunnen veel betekenen voor jonge mensen. 16 Socius in Velsen maakte een druk jaar door, met een groeiend aantal cliënten in vrijwel alle vormen van dienstverlening. Een antwoord hierop is gezocht in preventie, samenwerking met gemeente en collega-instellingen, en groepswerk. VELSEN In Velsen deed wederom een groter aantal cliënten een beroep op het Maatschappelijk werk. Het aantal cliënten steeg met 70 en het aantal cliëntcontacten met Daaruit blijkt dat de aard van de vragen complexer was en dat zich veel multiproblemen voordeden. Zowel bij het Maatschappelijk werk als bij de Sociaal Juridische Dienstverlening kwamen veel cliënten met financiële problemen, steeds vaker in combinatie met psychiatrische klachten. Ook steeg het aantal aanvragen voor de Voedselbank. Hieruit blijkt dat er meer armoede ontstaat in Velsen. De wachtlijst bij de Sociaal Juridische Dienstverlening was gemiddeld 6 weken. Extra budget is aangevraagd om de wachtlijst terug te kunnen brengen naar een aanvaardbare 2 weken. Het Schoolmaatschappelijk werk (SMW) blijkt steeds weer een prima preventieve voorziening, die in een behoefte voorziet. In Velsen is SMW op alle scholen in basis- en voortgezet onderwijs beschikbaar. Het is een vraaggerichte en flexibel inzetbare vorm van hulpverlening: er kan direct gehandeld worden op scholen waar dat nodig is. De interventies bleken direct effect te hebben op het welbevinden en de schoolprestaties van een leerling, zo bleek ook uit de evaluaties van de scholen. Is in het voortgezet onderwijs de problematiek zeer divers, in het basisonderwijs scoort verwerking bij echtscheiding hoog. Heel effectief in het basisonderwijs zijn het groepswerk en de klassetrainingen, die in aantal toenamen. Onderwerpen in de groepsactiviteiten waren echtscheiding, faalangst, pesten, weerbaarheid, sociale vaardigheden en veiligheid.

17 Veel energie zullen we steken in het verstevigen en uitbreiden van de ondersteuning van mantelzorgers. 17 Digitalisering van de hulpverlening Digitale toepassingen bieden mogelijkheden om burgers beter te bereiken en te bedienen in hun vragen. Het afgelopen jaar is geëxperimenteerd met een digitaal platform voor het groepswerk. Dit wordt in 2013 uitgebouwd. De afgelopen jaren maakte een relatief kleine groep nieuwe cliënten gebruik van internethulpverlening. In 2013 wordt internet ingezet als een integraal onderdeel van de hulpverlening; persoonlijke hulpverlening wordt afgewisseld met opdrachten via internet. In Velsen-Noord ging een pilot wijkgerichte benadering van start. Hierin werken Stichting Welzijn Velsen en Socius nauw samen met als doel de inwoners optimaal gebruik te laten maken van het beschikbare aanbod. Kern is adequaat verwijzen naar elkaar en een soepele communicatie. Relevant is ook het gemeentelijk wijkteam, waarin naast Socius en Stichting Welzijn Velsen ook de politie, huisartsen en woningcorporaties participeren. In dit team wordt onder meer onderzocht wat in Velsen-Noord qua hulpverlening en welzijnsactiviteiten nodig is. Binnen Preventie huisuitzetting is constructief samengewerkt met woningcorporaties en gemeenten waardoor huisuitzetting meestal voorkomen kon worden en verder Verwacht wordt dat de voorbereiding op de transitie van de Jeugdzorg, de transitie AWBZ en de participatiewet veel aandacht zullen vragen. Verder zal wijkgericht werken verder vormkrijgen, met ook in IJmuiden een pilot. Reageren?

18 Schoolmaatschappelijk werk Producten Inwoners van Castricum en Uitgeest kunnen terecht bij onze collega-instellingen: Praktisch De hulp van een schoolmaatschappelijk werker is vertrouwelijk. Een verwijzing is niet nodig. Voor meer informatie over het schoolmaatschappelijk werk kunt u contact opnemen met Socius. Het schoolmaatschappelijk werk maakt deel uit van Socius maatschappelijk dienstverleners. Socius ondersteunt, begeleidt en adviseert mensen die dat nodig hebben. Met maatschappelijk werk, sociaal juridische dienstverlening, ouderenadvisering en schuldhulpverlening. Voor jong en oud, in individuele gesprekken, spreekuren en cursussen. Uitgeest WMO loket T. (0251) Socius werkt in Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. Praktisch De hulp van de ouderenadviseur is kosteloos. U hebt geen verwijzing nodig. Voor jong en oud, in individuele gesprekken, spreekuren en cursussen. Socius werkt in Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. Ik woon nog zelfstandig! Centrum Mantelzorg Socius werkt in Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. Socius Ook voor maatschappelijk werk, ouderenadvisering en schuldhulpverlening. Voor jong en oud, in individuele gesprekken, spreekuren en cursussen. U vindt Socius in Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. Socius werkt in Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. Ik sta nooit meer rood! Burgemeester Nielenplein NV Heemskerk Sociaal Juridische Dienstverlening Praktisch De dienstverlening is vertrouwelijk en kosteloos. Alleen bij het invullen van belastingformulieren geldt een inkomensgrens. Ook voor (school)maatschappelijk werk, ouderenadvisering, sociaal juridische dienstverlening en schuldhulpverlening. Voor jong en oud, in individuele gesprekken, spreekuren, cursussen en via internet. Socius werkt in Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. een ander Burgemeester Nielenplein NV Heemskerk Burgemeester Nielenplein NV Heemskerk T F T F T F Postbus AB Heemskerk Postbus AB Heemskerk Postbus AB Heemskerk Postbus AB Heemskerk 03.SJD MZ SHV Eruit gelicht: Schoolmaatschappelijk werk Ouderenadvisering Schuldhulpverlening Voor en door vrijwilligers Jeugd Interventie Team Steunpunt Huiselijk Geweld Kennemerland Sociaal Juridische Dienstverlening Sociale Teams in de Buurt BEVERWIJK CASTRICUM HEEMSKERK UITGEEST Ik weet nu zelf de weg in al die regelingen Ik zorg voor md.nl md.nl 04.OUA SMWOVO Postbus AB Heemskerk Socius Ook voor maatschappelijk werk, ouderenadvisering en sociaal juridische dienstverlening. Voor jong en oud, in individuele gesprekken, spreekuren en cursussen. U vindt Socius in Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. Informatie voor ouders met kinderen Burgemeester Nielenplein 6 Socius Maatschappelijk 1961 NV Heemskerk Dienstverleners in het voortgezet Ook voor maatschappelijk werk, T sociaal juridische dienstverlening F onderwijs en schuldhulpverlening. Burgemeester Nielenplein NV Heemskerk Schuldhulpverlening Praktisch De dienstverlening is kosteloos en een verwijzing is meestal niet nodig. Soms moet u eerst contact opnemen met de gemeente. Castricum Stichting Welzijn Castricum T. (0251) T F Ouderenadvisering VELSEN producten

19 Schoolmaatschappelijk werk bewijst zijn nut Schoolmaatschappelijk werk

20 Schoolmaatschappelijk werk: een belangrijke preventieve voorziening. 20 Het Schoolmaatschappelijk werk (SMW) van Socius is aanwezig op alle scholen in Velsen, Castricum en Heemskerk, op de zorgscholen in Beverwijk en op alle overige scholen op afroep. Het SMW is zichtbaar en raakt steeds meer bekend. Hierdoor steeg in 2012 het aantal vragen. Het SMW is een belangrijke preventieve voorziening met als belangrijkste doel het bijdragen aan voorwaarden voor een gezonde ontwikkeling voor een kind, aldus schoolmaatschappelijk werker Yasa Zeijlmans. Tijdig opvoedondersteuning bieden of kinderen helpen bij levensvragen blijkt heel effectief. Als kinderen of hun ouders bij ons komen, maken we gezamenlijk een plan. We werken altijd nauw samen met de school. Desgewenst verwijzen wij naar Maatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg of de GGZ. De vragen die bij het SMW binnenkwamen varieerden van enkelvoudige problemen, bijvoorbeeld rondom opvoeding, tot multiproblem situaties. Problemen bij echtscheiding scoorden hoog. Heel effectief waren het groepswerk en de klassetrainingen, die in aantal toenamen. De contacten met andere organisaties zijn prima te noemen. In Heemskerk bijvoorbeeld, zijn via het Centrum voor Jeugd en Gezin de lijnen heel kort. Yasa geniet van haar werk: We zijn bezig met het kind, de ouders en de school. Daarbinnen hebben we een leuke positie: we behartigen écht de belangen van het kind. Transitie Jeugdzorg van start In de IJmond-gemeenten is gestart met de voorbereiding op de transitie van de Jeugdzorg met ingang van Vooruitlopend hierop werken het Schoolmaatschappelijk werk en het Jeugd Interventie Team toe naar een integrale aanpak. De volgende stap is het samen met andere partners meer in de frontlinie opereren om op die manier meer kinderen en jongeren helpen.

21 Ouderenadvisering: een belangrijke rol voor Socius Ouderadvisering

22 Zorgen voor elkaar is helemaal niet verkeerd. 22 De Wet maatschappelijke ondersteuning Doel van de interventie is in zo n geval de cliënt een schat aan informatie op over de somati- (Wmo) en Welzijn nieuwe stijl zorgden voor en diens familie te motiveren tot een bezoek aan sche en psychische gezondheid van ouderen en nieuwe procedures, werkwijzen en samenwer- de huisarts. wezen hen de weg naar hulp en ondersteuning. kingsafspraken. Zo kijken zowel Socius als de In 2012 zijn in Heemskerk ook de 85-plussers gemeenten breder naar een probleem van een Margit signaleert dat steeds vaker de netwerk- bezocht, in een coproductie met Zorgoptima- oudere. Een voorziening wordt pas overwogen benadering wordt toegepast. Dat heeft te maken lisatie Noord-Holland. Zij blijken een goed wanneer de oudere er binnen zijn netwerk of met met de kanteling die wij hebben doorgemaakt. contact te hebben met hun huisarts. Het groot- een vrijwilliger niet uit komt. In geval van achter- Het denken daarin is echt aan het veranderen. ste probleem is eenzaamheid: een op de vier liggende problemen zoals eenzaamheid of rouw We realiseren ons dat zorgen voor elkaar niet Heemskerkers uit deze groep heeft hiermee te verwijst de gemeente altijd door naar Socius. verkeerd is. Soms weten kinderen gewoonweg maken. In opdracht van de gemeente worden De vraag naar onze diensten blijft dus onveran- niet dat het niet goed gaat met hun ouders. Dan ook in Velsen preventieve huisbezoeken voor- derd groot, ook omdat ouderen langer zelfstandig is het onze taak om dit bespreekbaar te maken. bereid. Socius gaat daarin een efficiencyslag blijven wonen, aldus ouderenadviseur Margit Dan blijkt soms dat zaken binnen het eigen net- doorvoeren. De huisbezoeken zijn nuttig, maar Kooter. werk opgelost kunnen worden en dat is prima. arbeidsintensief. Dat gaan we verbeteren in Voor ouderen met een uiterst fragiel netwerk het gehele werkgebied, beginnend met Velsen, In 2012 bleek dat veel ouderen ondersteuning blijft een belangrijk rol weggelegd voor Socius. aldus ouderenadviseur Margit Kooter. nodig hadden op het gebied van financiën en administratie en dat psychiatrische en geheugen- Preventieve huisbezoeken: problemen een grotere rol gingen spelen. Vooral waardevolle informatie bij geheugenproblemen is vroegsignalering een In Beverwijk en Heemskerk vonden ook in 2012 belangrijke taak van de ouderenadviseurs. preventieve huisbezoeken plaats. Deze leveren

23 Schuldhulpverlening groeit en wordt complexer Schuldhulpverlening

24 De cliënt is gebaat bij goede samenwerking. 24 Binnen de schuldhulpverlening werden de problemen in 2012 complexer. Steeds vaker lukte het cliënten niet om uit de schulden te raken en restte alleen bewindvoering. Socius constateert dat schulden meestal niet op zichzelf staan. Vaak zijn er achterliggende problemen, zoals verslaving. Dan komt Socius om de hoek kijken, want schulden aflossen is een ding, maar schulden voorkomen is nog belangrijker en dat vergt een gedragsverandering, aldus maatschappelijk werker Hans Vogelpoel. In 2012 bleken ook de middeninkomens in de problemen te raken. De economische crisis en de bezuinigen spelen daarbij uiteraard een rol. Hans hierover: Deze groep vindt het lastig om de tering naar de nering te zetten. Vaak moeten wij daarbij een handje helpen. Socius werkt aan een integrale aanpak die de schuldhulpverlening moet vereenvoudigen. In die plannen schuift Socius naar de voorgrond om cliënten te helpen via een vereenvoudigd proces, met meer aandacht voor de nazorg. Daarbinnen wordt het mogelijk om adequaat in te spelen op de situatie van de cliënt en sneller te handelen. In de praktijk blijkt dat de cliënt gebaat is bij een goede samenwerking tussen verschillende instanties. Hans hierover: Een gezamenlijk plan, met gemeentes en alle betrokken instanties, zodat de cliënt maar eenmaal zijn verhaal hoeft te doen en gegevens hoeft aan te leveren. Daarna heeft de cliënt een vast contactpersoon. Efficiënt omgaan met de beschikbare tijd en zoveel mogelijk cliënten helpen binnen onze mogelijkheden. Dat is ons streven.

Verstevigen en verbinden

Verstevigen en verbinden 2012 Verstevigen en verbinden JAARBERICHT 2012 Voorwoord De ontwikkeling van nieuwe werkwijzen, passend bij Welzijn nieuwe stijl, en de aangekondigde transities van AWBZ, Jeugdzorg, Participatie en passend

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Begrippen vullen. Directeur/bestuurder Socius

Begrippen vullen. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius september 2016 Begrippen vullen Jaren geleden was ik bij een bijeenkomst in de

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013 PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013 MaDi MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen Prestatieverantwoording Diemen 2013 INHOUD INLEIDING 1 Algemeen Maatschappelijk Werk 2 MaDi Raadsvrouw 3 Ouderenadviseur 4 Algemeen

Nadere informatie

sociale teams In de stad Groningen

sociale teams In de stad Groningen sociale teams In de stad Groningen 11 november 2013 Samenwerken in de buurt Cjg Huisartsen Stip Buurtwerkers Corporaties Politie Wijkbewoners scholen Onze partners Visie Stad Groningen In de kern betreft

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Socius in. beweging. Dit is de printversie van het digitale jaarbericht 2011 van Socius maatschappelijk dienstverleners.

Socius in. beweging. Dit is de printversie van het digitale jaarbericht 2011 van Socius maatschappelijk dienstverleners. Socius in beweging Dit is de printversie van het digitale jaarbericht 2011 van Socius maatschappelijk dienstverleners. Socius 2012 De omgeving is in beweging en Socius beweegt mee: volgend én sturend.

Nadere informatie

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Inleiding Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de minnelijke schuldsanering en de wettelijke

Nadere informatie

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Maud Eimers en Erick Vloeberghs 2 Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

Aan: de leden van de Commissie Welzijn ten behoeve van de vergadering van 23 januari 2012 Onderwerp: Voedselbank Teylingen

Aan: de leden van de Commissie Welzijn ten behoeve van de vergadering van 23 januari 2012 Onderwerp: Voedselbank Teylingen MEMO Aan: de leden van de Commissie Welzijn ten behoeve van de vergadering van 23 januari 2012 Onderwerp: Voedselbank Teylingen Geachte leden van de Commissie Welzijn, Bij de behandeling van de programmabegroting

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT WERKPLAN TYNAARLO 2010

MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT WERKPLAN TYNAARLO 2010 1 MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT WERKPLAN TYNAARLO 2010 December 2009 1 1 Inleiding Op 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in werking getreden. Het doel van deze wet is dat alle mensen

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Programma van Eisen Subsidieverlening. Juvans maatschappelijk werk en dienstverlening

Programma van Eisen Subsidieverlening. Juvans maatschappelijk werk en dienstverlening Programma van Eisen Subsidieverlening 2015 Juvans maatschappelijk werk en dienstverlening Bijlage bij adviesnota subsidieverlening 2015 Juvans 16 december 2014 Dossiernr.: 1. Inleiding 1.1. Doel van het

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2014

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2014 PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2014 MaDi MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen Prestatieverantwoording Diemen 2014 INHOUD INLEIDING 1 Algemeen Maatschappelijk Werk 2 MaDi Raadsman 3 Ouderenadviseur 4 Algemeen

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Voor het komende jaar heeft de Wetswinkel onder meer de volgende doelstellingen:

Voor het komende jaar heeft de Wetswinkel onder meer de volgende doelstellingen: BELEIDSVISIE 2014 2015 Samenvatting Voor het komende jaar heeft de Wetswinkel onder meer de volgende doelstellingen: De mogelijke uitbreiding naar Almere Poort onderzoeken. Benoemen van nieuwe bestuursleden.

Nadere informatie

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Programma Welkom en korte kennismaking Pluspunt aan het werk Ouderen Mantelzorgers Visie Pluspunt op ontwikkelingen in sociaal domein Pluspunt aan het werk

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten Jaarverslag 2016 Stichting De Boei Sociaal Werk Bunschoten Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De missie en visie van De Boei... 3 2. Bestuurssamenstelling... 3 3. Personele zaken... 3 4. Kerntaken van De

Nadere informatie

Verbeteren door vernieuwen en verbinden

Verbeteren door vernieuwen en verbinden Verbeteren door vernieuwen en verbinden Visie op het sociaal domein Hoeksche Waard tot stand gekomen met medewerking van professionele organisaties, vrijwilligersorganisaties en organisaties van zorgvragers

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

Uitvraag Vrouwenopvang

Uitvraag Vrouwenopvang Uitvraag Vrouwenopvang 2018-2019 Beleidsambities Een veilig thuis 2015-2020 In de regiovisie Een veilig thuis 2015-2020 zijn de beleidskaders voor de periode 2015-2020 vastgelegd. De inzet van het beleid

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang (Harry Verheul, senior beleidsadviseur Werk, Inkomen en Zorg) Sociaal wijkteams (Inger Poorta, projectleider) Toegang sociaal domein in de gemeente

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Schakelen naar het juiste recept

Schakelen naar het juiste recept Schakelen naar het juiste recept Onderzoek naar verwijswerkwijze van huisartsen en praktijkondersteuners in Amsterdam-Zuid Voorjaar 2013 Aanleiding onderzoek Er is veel aandacht voor de inzet van de wijkverpleegkundige

Nadere informatie

Het adviseren bij mogelijke leerplichtontheffingen van jeugdigen van 5 tot 18 jaar met (langdurig) schoolverzuim. Aantal jeugdigen. Jeugdarts.

Het adviseren bij mogelijke leerplichtontheffingen van jeugdigen van 5 tot 18 jaar met (langdurig) schoolverzuim. Aantal jeugdigen. Jeugdarts. 4.4. Aanbod jongeren Dit aanbod is gericht op jongeren op het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) tot 23 jaar. De doelgroep van het eerste product, Advisering leerplichtontheffing,

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Sociale Wijkteams Zaanstad

Sociale Wijkteams Zaanstad Sociale Wijkteams Zaanstad Simone Veenema Afdelingshoofd Werk & Inkomen Gemeente Zaanstad Hoe past SWT in decentralisatie Pijlers 3 decentralisaties Preventie Eigen verantwoordelijkheid Integrale benadering

Nadere informatie

VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4

VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4 Aantal dossiers* algemeen maatschappelijk werk (AMW) 4 Aantal korte kontakten* AMW 4 Bereik van AMW 5 De hulpverleningscijfers

Nadere informatie

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Onderwerpen Wat is kantelen? Waarom kantelen? Hoe gaan we kantelen Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Wat is kantelen? Invoeren bedoeling Wmo: - Zelfredzaamheid en zelfstandigheid - Van zorg naar

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams. Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein

De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams. Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein 2015 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De cliënt is DE schakel in de keten schulddienstverlening

De cliënt is DE schakel in de keten schulddienstverlening De cliënt is DE schakel in de keten schulddienstverlening De gemeenten Ermelo en Harderwijk werken samen met ketenpartners Westerbeek C.O.D. BV, ZorgDat, Stichting Pinel en MDVeluwe als het gaat om schulddienstverlening.

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 TA RENKUM

Jaarverslag 2015 TA RENKUM 2015 Jaarverslag 2015 TA RENKUM HENNY BLIJDEVEEN VAN Jaarverslag TA Renkum 1. Inleiding Humanitas Thuisadministratie is in de gemeente Renkum ook dit verslagjaar weer actief geweest. Vanwege een wisseling

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl. preventie zorg en opvang. 27 juni 2011

Welzijn Nieuwe Stijl. preventie zorg en opvang. 27 juni 2011 Welzijn Nieuwe Stijl 27 juni 2011 Prestatieveld 7: het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang Prestatieveld 8: het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering

Nadere informatie

Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6 december 2012. verlening

Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6 december 2012. verlening Cliëntenraad Assen WWB / WSW p/a Gemeente Assen Noordersingel 33 9401 JW ASSEN Het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 30018 9400 RA Assen. Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014 Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ Vrijdag 13 juni 2014 Wie zijn we? Ons Tweede thuis is een organisatie ten dienste van ongeveer 2000 mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke

Nadere informatie

MO grp_brochure def.indd :06

MO grp_brochure def.indd :06 S ociaal Werkers hebben een uiterst belangrijke rol in de participatiesamenleving. De effecten van het werk van deze professionals zijn niet voor iedereen even zichtbaar. Wel voor degene die hulp kreeg.

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

RIBW werkt in & met sociale wijkteams

RIBW werkt in & met sociale wijkteams RIBW werkt in & met sociale wijkteams Inspiratiedagen RIBW 1 & 8 september 2015 Movisie Anneke van der Ven 9/9/2015 In wat voor tijd leven we eigenlijk? 1 1. Van AWBZ naar Wet Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders COACH JE KIND ouders worden zelfredzame opvoeders 1 Eigen Kracht Iedere ouder heeft wel eens vragen over het opvoeden en opgroeien van hun kinderen. De meeste ouders weten waar ze terecht kunnen, zowel

Nadere informatie

De visie in de Wmo beleidsnota sluit aan bij landelijk en regionaal ontwikkelingen. ( SHEET 1)

De visie in de Wmo beleidsnota sluit aan bij landelijk en regionaal ontwikkelingen. ( SHEET 1) Presentatie raad Wmo beleidsnota 2013-2016 Inleiding Ik presenteer u de Wmo beleidsnota voor de periode 2013-2016. De nota is in een turbulente tijd tot stand gekomen. Landelijk wijzigt het beleid bijna

Nadere informatie

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd Gemeente Landerd Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen Wettelijke verplichting Wmo Adviesraad Convenant Plichten Bevoegdheden Verantwoordelijkheden 1. De leefbaarheid van de gemeente

Nadere informatie

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos Bijlage 2 Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos A1 Uitbrengen jaarkrant A2 Advertentie huis aan huis bladen A3 Consultatie B1 Brochures

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn Werkplan 2010 Vrijwilligers zijn onbetaalbaar Maar goed dan dat je ze ook niet hoeft te betalen Loesje Haarlem, 14 juli 2009

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie

Beschrijving. Bij opvoedingsproblemen kan doorverwezen worden naar het CJG screeningsoverleg.

Beschrijving. Bij opvoedingsproblemen kan doorverwezen worden naar het CJG screeningsoverleg. Aanpak: TASs/Mijn Zuid De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Partner in

Nadere informatie

Uitgevoerde Activiteiten 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht

Uitgevoerde Activiteiten 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Uitgevoerde Activiteiten 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Veenendaal 31 december 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Markt 10-3901 DN Veenendaal (06) 38255710 - www.hulpdienstinzicht.nl - info@hulpdienstinzicht.nl

Nadere informatie

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen www.pwc.com Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel Inleiding Wiel Janssen Curriculum Wiel janssen: 35 jaar ervaring aan de voorkant van de Jeugdzorg

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Interventieteam Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Fier

Nadere informatie

ONTVANGEN 3 Jļfo 2014

ONTVANGEN 3 Jļfo 2014 maatschappelijk werk Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand De heer W.J.J. Ligtenberg - Portefeuillehouder P O S T B U S 7 5170 AA KAATSHEUVEL 's-hertogenbosch, 30

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen.

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen. 10 redenen om voor te kiezen. ociaal Werkers hebben een uiterst belangrijke rol in de participatiesamenleving. De effecten van het werk van deze professionals zijn niet voor iedereen even zichtbaar. Wel

Nadere informatie

Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten. Midden-Brabant. Samenwerken voor kinderen en gezinnen in. Midden-Brabant

Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten. Midden-Brabant. Samenwerken voor kinderen en gezinnen in. Midden-Brabant Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten Midden-Brabant Samenwerken voor kinderen en gezinnen in Midden-Brabant Samenwerken voor kinderen en gezinnen in Midden-Brabant AMBITIE Meervoudige problematiek van

Nadere informatie

JAARVERSLAG School Maatschappelijk Werk De Brug 2011

JAARVERSLAG School Maatschappelijk Werk De Brug 2011 JAARVERSLAG School Maatschappelijk Werk De Brug 2011 Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland Rien van der Loeff en Willy van Mil Februari 2012 INHOUDSOPGAVE Algemene inleiding: 3 Doelstelling,

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. Ouders die deelnemen aan deze online cursus hebben (nieuwe) kennis en informatie opgedaan over de verschillende onderwerpen. Alle ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd die in ons werkgebied wonen.

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Zorgpact Teylingen

Zorgpact Teylingen Zorgpact Teylingen 2015-2016 In 2013 zijn de verschillende partijen gestart met het uitvoeren van het Zorgpact. In het Zorgpact werken de gemeente Teylingen, de huisartsen, Woonstichting Vooruitgang, Warmunda,

Nadere informatie

Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015

Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015 Who Cares! Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015 Op deze bijeenkomst gingen we in gesprek over de kansen en de grenzen ten aanzien

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Sociaal Wijkteams in de gemeente Haarlem. Projectleider Sociaal Wijkteams Lizzy van der Kooij

Sociaal Wijkteams in de gemeente Haarlem. Projectleider Sociaal Wijkteams Lizzy van der Kooij Sociaal Wijkteams in de gemeente Haarlem Projectleider Sociaal Wijkteams Lizzy van der Kooij Programma Context van het Sociaal Wijkteam in Haarlem Achtergrond en aanloop Opgave Doel, samenstelling en wijze

Nadere informatie

Congres Sociale zekerheid in beweging

Congres Sociale zekerheid in beweging Kluwerschulinck.nl Congres Sociale zekerheid in beweging De werkwijze en succesvolle aanpak van de Kredietbank Groningen 2 1 Groningse Kredietbank (GKB) Onderdeel van de dienst Sociale Zaken en Werk van

Nadere informatie

Gespreksformat (half)jaarlijks overleg gemeente Venray MEE

Gespreksformat (half)jaarlijks overleg gemeente Venray MEE Gespreksformat (half)jaarlijks overleg gemeente Venray MEE Inleiding Op 13 sept.2010 hebben de gemeente Venray en MEE een samenwerkingsovereenkomst getekend. Hierin spreken zij uit welke doelen zij samen

Nadere informatie

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 )

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 ) Aanvraag subsidie Scharlaken Koord 2012 Scharlaken Koord Scharlaken Koord is een christelijke organisatie die sinds 1987 werkzaam is onder prostituees op de Wallen in Amsterdam. Daamaast heeft Scharlaken

Nadere informatie

Maatjesproject schuldpreventie

Maatjesproject schuldpreventie Maatjesproject schuldpreventie Gemeente Ede Werk Inkomen en Zorg Gemeente Ede September 2004 Projectplan Maatjesproject schuldpreventie gemeente Ede september 2004 1 Maatjesproject schuldpreventie Hoofdthema

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

Tussenevaluatie. Pilot Schuldhulpverlening Driebergen. Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7

Tussenevaluatie. Pilot Schuldhulpverlening Driebergen. Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7 Tussenevaluatie Pilot Schuldhulpverlening Driebergen Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7 Projectnaam: Projectleider: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Pilot Schuldhulpverlening

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013 Transitie jeugdzorg Ab Czech programmamanager gemeente Eindhoven januari 2013 1. Samenhangende maatregelen Decentralisatie jeugdzorg Decentralisatie participatie Decentralisatie AWBZ begeleiding Passend

Nadere informatie

Rapportage januari t/m juli Bewonersadviseur IJsselveld-Oost wijst u de weg

Rapportage januari t/m juli Bewonersadviseur IJsselveld-Oost wijst u de weg Rapportage januari t/m juli 2013 Bewonersadviseur IJsselveld-Oost wijst u de weg Inleiding. In januari is de functie van bewonersadviseur overgegaan van de gemeente naar Pulse. De functie is ontstaan vanuit

Nadere informatie

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal 0 1. Inleiding Het vitaal houden van onze samenleving is cruciaal in het bouwen aan een solide toekomst voor onze inwoners. Het Sociaal Domein is volledig

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP plan van aanpak Centrum voor Jeugd en Gezin 2012 2013 DATUM 21 juni 2012 KOPIE AAN S. Rijninks BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo. Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo

Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo. Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Januari 2014 Centraal kantoor Groningen Koeriersterweg 26a 9727 AC Groningen Postbus 1346 9701 BH Groningen T 050-527 45 00 E

Nadere informatie

Het Sociaal Team de Post. Preventie in het nieuwe sociaal domein

Het Sociaal Team de Post. Preventie in het nieuwe sociaal domein Het Sociaal Team de Post Preventie in het nieuwe sociaal domein Presentatie Sociaal Team De presentatie bestaat uit drie delen: Terugblik De plek van het Sociaal Team in sociaal domein De taken van het

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. 4.2.12. Digitale opvoedondersteuning voor ouders van het jonge kind Ondersteuning in de vorm van een aantal online lessen voor ouders met kinderen tot 4 jaar, om ze voor te bereiden op de (toekomstige)

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING...

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER... 2 2. SAMENVATTING... 2 3. DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING... 4 4. DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... 4 4.1 Integrale aanpak... 4 4.2 Termijnen... 4 4.3 Doelen

Nadere informatie

6. Schuldhulpverlening

6. Schuldhulpverlening 6. Schuldhulpverlening Sociale Hulpverlening in de inloophuizen Het komt helaas meer en meer voor dat mensen financieel en/of emotioneel in de zorgen raken of in een sociaal isolement terecht komen en

Nadere informatie