Koersdocument

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koersdocument 2013-2016"

Transcriptie

1 Koersdocument ZorgContact Bramenlaan TR BENTVELD s-hertogenbosch,

2 Koersdocument Inhoudsopgave 1. Inleiding Leeswijzer Publieksversie Actualiteit gegevens Omgevingsanalyse Marktontwikkelingen Demografie Economie Sociaal-Cultureel Technologie Ecologie/Environment Politiek (landelijk) Regionale ontwikkelingen Conclusies marktontwikkelingen Concurrentie & Samenwerking Concurrentie Samenwerking Zorgvraag en Zorgaanbod Bestaand zorgaanbod ZorgContact Zorgvraag De confrontatie: vraag versus aanbod Extramurale zorg Visie op zorg Missie Visie Kernwaarden Betekenis voor de cliënt, medewerker en organisatie De invloed van de kernwaarden op de cliënt De invloed van de kernwaarden op de medewerker De invloed van de kernwaarden op de organisatie Stip op de horizon in Stip van de organisatie Stip van de organisatieonderdelen Primair proces Ondersteunende organisatie Productstrategie Afkortingenlijst Pagina 2

3 1. Inleiding ZorgContact is een kleinschalige en open organisatie die zich richt op het leveren van zorg- en dienstverlening aan ouderen in Zandvoort, Bentveld, Bennebroek en Vogelenzang. De organisatie wil adequaat reageren op de vraag van cliënten, ontwikkelingen in de zorg en inspelen op de toekomst. Hierin is de samenhang tussen wonen, zorg en welzijn van groot belang. Daarom heeft ZorgContact haar zorgvisie uitgewerkt in onderhavig koersdocument. Dit koersdocument vertaalt het inzicht in de omgeving, ontwikkelingen in de markt, zorgvraag en aanbod naar een scherpe koers voor de toekomst Leeswijzer Dit koersdocument start met een analyse van de omgeving, volgens de methode DESTEP. DESTEP geeft inzicht in ontwikkelingen over de volgende onderwerpen: demografie, economie, sociaal-cultureel, ecologie/environment, politiek (landelijk en regionaal). Vervolgens beschrijft hoofdstuk 3 de visie op zorg, welzijn en wonen. Hoofdstuk 4 beschrijft de gestelde doelen tot en met 2016 als stip op de horizon Publieksversie Van voorliggend document wordt tevens een beknopte publieksvriendelijke versie beschikbaar gesteld voor cliënten, medewerkers en andere belangstellenden Actualiteit gegevens In de analyse van de omgeving is gebruik gemaakt van gegevens, zoals bekend het 3 e kwartaal De analyse van de zorgvraag en aanbod is gebaseerd op de ZZP begroting De financiële gegevens van de organisatie zijn gebaseerd op het jaardocument Jaardocument 2011 is d.d. 15 mei 2012 gepubliceerd Pagina 3

4 2. Omgevingsanalyse De omgeving van de zorg is een dynamische omgeving met een veranderende vraag naar zorg, veranderend overheidsbeleid en een keur aan andere ontwikkelingen die invloed uitoefenen op de zorg. Onderstaande paragrafen beschrijven de huidige ontwikkelingen voor zowel de zorg als voor vastgoed en wonen Marktontwikkelingen Ontwikkelingen in de markt kunnen beschreven worden aan de hand van de DESTEPmethodiek. DESTEP geeft inzicht in de onderwerpen: Demografie, Economie, Sociaal-Cultureel, Technologie, Ecologie (ofwel Environment) en Politiek. Tevens worden de regio specifieke kenmerken beschreven. Het verzorgingsgebied van ZorgContact bestaat uit de volgende (deel)gemeentes: Bennebroek (gemeente Bloemendaal). Bentveld (gemeente Zandvoort). Zandvoort (gemeente Zandvoort). Vogelenzang (gemeente Bloemendaal). Figuur 1: Verzorgingsgebied Demografie Als gevolg van verbeteringen in de gezondheidszorg, welvaart en toenemende levensverwachting neemt het aantal 65-plussers al zo n 50 jaar gestaag toe. De mensen die zijn geboren in de naoorlogse geboortegolf (ruwweg tussen 1945 en 1970) bereiken vanaf 2010 de leeftijd van 65 jaar. Naar verwachting houdt dit tot circa 2030 aan. Daarna neemt het aantal ouderen af omdat na 1970 minder mensen zijn geboren. Voor de komende 20 jaar betekent dit een ouderengolf, ofwel vergrijzing 2. De afname van het aantal geboorten sinds 1970 zorgt ervoor dat ook het aandeel ouderen toeneemt. Dit wordt ontgroening genoemd. 2 Bron: Rapport Senioren op de woningmarkt d.d. 1 maart 2010 van ministerie VROM. Pagina 4

5 In onderstaande paragrafen wordt ingegaan op de vergrijzing en ontgroening in de regio van ZorgContact 3. Vergrijzing De regio van ZorgContact heeft te maken met een dubbele vergrijzing (toename aantal en aandeel 65-plussers). Dit betekent enerzijds een marktgroei, anderzijds een afname van potentiële arbeidskrachten. De demografische gegevens zijn door het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS, 2012) bepaald. In grafiek 1 is de prognose van de bevolkingsgroei vanaf 2010 tot en met 2040 aangegeven. Grafiek 1: Demografische Ontwikkeling bron CBS 2012 Uit de grafiek van de regio van ZorgContact volgt dat het aantal 65-plussers in absolute aantallen sterker toeneemt dan het aantal jongeren tot 20 jaar. Daarnaast neemt de beroepsbevolking (20-65 jaar) sterk af. Het totale inwonersaantal in 2012 in de regio van ZorgContact bedraagt en neemt tot 2040 af met 3% tot inwoners. Het aantal inwoners dat 65 jaar of ouder is bedraagt in Dit aantal neemt met 22,5% toe tot personen in Voor bepaling van de zorgvraag wordt het aantal 75-plussers als basis gebruikt. Het aantal 75-plussers in de regio bedraagt in personen. Dit neemt toe tot personen in 2040, dit is een toename van 50%. De landelijke toename bedraagt 110%. Grafiek 2: Demografische Ontwikkeling - bron: CBS Regio ZorgContact: Gemeente Zandvoort, inclusief Bentveld, Gemeente Bloemendaal, inclusief Bennebroek en Vogelenzang. Pagina 5

6 Ontgroening De demografische ontwikkelingen geven aan dat het verschil tussen het toenemende aantal 65- plussers en het dalende aantal inwoners van 20 tot 65 jaar groot is. Dit betekent dat het verzorgingsgebied van ZorgContact een vergrijzingsgolf te wachten staat en dat de beroepsbevolking ontgroent. Het gevolg hiervan is dat arbeidsmarktproblematiek ontstaat. Het aantal personen dat in de zorg werkt, groeit niet mee. Dit heeft effect op het kunnen aantrekken van voldoende gekwalificeerd personeel. Vanuit dit oogpunt is optimalisatie van de personele bezetting belangrijk. Dit wordt nog eens versterkt door de toenemende financiële druk op de zorgsector Economie Ontwikkelingen op het gebied van de economie hebben betrekking op de gewijzigde bekostigingssystematiek in de zorg, de financiële positie van ZorgContact, het opleidingsniveau van ouderen en de koopkracht van ouderen in de samenleving. Gewijzigde bekostigingssystematiek in de zorg Zorgzwaartebekostiging is de manier van bekostigen van instellingen in onder andere de sector Verpleging en Verzorging. In dit systeem is de hoogte van het budget van een zorgaanbieder afhankelijk van de zorgzwaarte van de cliënten. De definitie van deze zorgzwaarte is in zorgzwaartepakketten (ZZP's) uitgewerkt, waaraan een tarief is verbonden. Met het Zorgkantoor / Zorgverzekeraar worden jaarlijks productie afspraken gemaakt. De kapitaallasten van zorginstellingen worden per 2018 integraal opgenomen in deze tarieven, door toevoeging van de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC). Sinds 1 januari 2012 wordt de NHC via een overgangsregime langzaam opgebouwd en vooralsnog separaat bekostigd. De nacalculatie op kapitaallasten loopt gefaseerd af. Deze nieuwe bekostigingssystematiek is gebaseerd op het terugverdienen van kapitaallasten door het leveren van zorg. Inkomsten zijn daardoor afhankelijk van de geleverde productie. Instellingen die verblijf leveren worden door de invoering van deze bekostigingssystematiek gedwongen zelf de lusten en lasten van hun investeringsbeslissingen te dragen. De gedachte van de overheid die aan deze bekostigingsveranderingen ten grondslag ligt, is dat zorginstellingen geprikkeld worden om meer in te spelen op de individuele zorgvraag (de leefen woonwensen van de cliënt). De financiering voor de zorg richt zich steeds meer specifiek op behandeling en zorg. Daarmee wordt bij wonen en welzijn een groter beroep gedaan op de burger/cliënt zelf. Ook is de verwachting dat naasten een belangrijke rol zullen (moeten) spelen in de ondersteuning van de ouder wordende medemens. Voor een aantal familie/relatieverbanden betekent dit meer investeren in deze relaties. Financiële positie Ondanks de recessie is de omzet van zorginstellingen sterk gegroeid in Dit blijkt uit berekeningen van het CBS. De omzet van de ziekenhuizen, instellingen voor gehandicaptenzorg (GHZ), geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) kwam in 2009 uit op 47 miljard euro. Dat is bijna 6,4 procent meer dan in Pagina 6

7 De omzetgroei van de VVT was lager dan gemiddeld door de overheidsmaatregelen om de AWBZ-aanspraken op begeleiding te beperken. De winstgevendheid bij de zorginstellingen is in 2009 verbeterd, vooral bij de GGZ en VVT. Daar namen de winstpercentages respectievelijk toe van 0,5 en 0,1 procent in 2008 naar 1,5 procent in Het is van belang vermogensreserves op te bouwen zodat toenemende risico s van onder andere het vastgoed kunnen worden gedekt 4. De omzetgroei in de ouderenzorg was in 2010 beduidend minder dan in de voorafgaande jaren. De omzet in de VVT steeg met 2,5% naar 14,6 miljard euro. Dit is een kleine groei in vergelijking met de groei van gemiddeld zes procent in de periode Tussen de subsectoren zijn duidelijk verschillen te zien. In de thuiszorg stijgt de omzet het hardst. De intramurale zorg groeide minder snel, met 2,5% 5. Het boekjaar 2010 is afgesloten met een negatief saldo van Het negatieve resultaat van 2010 was reeds voorzien in december 2009 en is aanleiding geweest om een bezuinigingsplan op te stellen en uit te voeren. In 2010 zijn diverse projecten gestart om de financiële huishouding op orde te krijgen. De realisatie van een aantal projecten vond plaats in Er is gestuurd op het realiseren van de afgesproken roosterplannen binnen de mogelijkheden van de zorgzwaartebekostiging. Medewerkers zijn daarin geslaagd, hetgeen heeft geleid tot hogere productiviteit en een positief exploitatieresultaat. Stijgend opleidingsniveau Figuur 2: Opleidingsniveau Nederlandse bevolking Landelijk gezien stijgt het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking. Het aandeel 25 tot en met 64 jarigen met een kwalificatie op havo, vwo/ mbo-2 niveau (startkwalificatie) of hoger is tussen 2001 en 2007 gestegen van circa 65% naar 70%. Van 2007 tot en met 2010 ligt dit percentage stabiel op 70%. De toename in het gemiddelde opleidingsniveau komt voort uit het toenemend aandeel van havo/vwo in het voortgezet onderwijs, maar ook uit de toegenomen doorstroom naar het hoger onderwijs 7. Dit betekent dat de toekomstige ouderen een hoger opleidingsniveau hebben. Als gevolg daarvan en van een grotere toegang tot informatie (internet) ontwikkelen ouderen (tussen 55 en 70 jaar) zich tot een kritisch vergelijkende consument. Deze oudere is breed georiënteerd in haar interesse en in haar oriëntatie op de woonzorgmarkt. De regionale, nationale of Europese woonzorgmarkt bevindt zich ook in haar bereik. Naast deze wereldlijke oudere 4 Bron: Artikel CBS-cijfers laten groeiomzet en winst zien in de zorg. d.d. 10 november Bron: Artikel Omzetgroei ouderenzorg neemt af d.d Bron: Jaardocument ZorgContact Bron: Website ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschap Pagina 7

8 blijft een groep ouderen bestaan die sociaal of cognitief kwetsbaar is en die behoefte heeft aan een basispakket woonzorgvoorzieningen 8. De gemeente Zandvoort komt betreffende Grafiek 3: Opleidingsniveau de opleidingsverdeling overeen met de gemiddelden van Nederland en Noord Holland. De gemeente Bloemendaal wijkt wel af. Het procentuele aantal ligt voor het Voortgezet Onderwijs 15% hoger dan in Nederland. Het procentuele aandeel MBO, HBO en WO studenten ligt lager dan in Nederland 9. Dit betekent mogelijk dat een deel van de jongeren Bloemendaal verlaat en elders gaat wonen. Koopkracht Op nationaal niveau groeit het aantal ouderen met een middeninkomen en het vermogen in een eigen woning. Dit resulteert in meer koopkracht bij ouderen. Het inkomen is ondanks deze toename in koopkracht geen voorspeller van uitgaven. Het geeft wel zicht op de afhankelijkheid van mensen van de AWBZ. In het algemeen wordt gesteld dat in de lagere inkomenscategorieën huisvesting en zorg met elkaar gekoppeld zijn. Voor hogere inkomenscategorieën hoeft dit niet het geval te zijn, omdat zij de middelen hebben om particuliere zorg in te kopen. Een hoger inkomen is derhalve geen voorspeller van uitgaven. Het is niet aangetoond dat mensen met een hoger inkomen daadwerkelijk bereid zijn duurdere huisvesting, aanvullende zorg en servicepakketten te betalen. Er zijn aanwijzingen dat familie van deze hogere inkomenscategorieën bij een zwaardere zorgvraag veelal aanstuurt op reguliere zorg. Particuliere zorgaanbieders worden hiermee geconfronteerd, omdat de zorgvraag met een progressief karakter (klinische zorgvraag, dementie) wordt stopgezet. Het CBS geeft aan dat het gemiddelde inkomen van Nederlanders met een leeftijd van 65 jaar en ouder ,-- 10 bedraagt. In de provincie Noord Holland hebben 65-plussers met ,-- een hoger gemiddeld inkomen dan het Nederlandse gemiddelde. De gemeenten in de regio van ZorgContact hebben beide een hoger gemiddeld inkomen dan het Nederlandse gemiddelde en het provinciaal gemiddelde, namelijk ,-- in de gemeente Bloemendaal en ,-- in de gemeente Zandvoort. Grafiek 4 geeft een weergave van deze gegevens. Grafiek 4: Inkomen Bron: Ruimtelijk Planbureau. Ruimte in debat 04/ Bron: Gemeente Op Maat, Zandvoort / Bloemendaal, CBS Bron: CBS 2012 Pagina 8

9 Andere ontwikkelingen die eraan bijdragen dat het welvaartsniveau van ouderen gemiddeld genomen stijgt zijn 11 : De verbeterde kwaliteit van de pensioenvoorziening waardoor steeds meer huishoudens een betekenisvol aanvullend pensioen hebben. De toegenomen arbeidsparticipatie onder vrouwen die ertoe leidt dat per ouderenhuishouden het aanvullend pensioen ruimer is. De toegenomen levensverwachting van mannen waardoor meer ouderen gezamenlijk oud worden, waardoor ze op het niveau van het huishouden meer hebben te besteden. Het groeiend eigenwoningbezit waarmee (een steeds groter) vermogen is en wordt opgebouwd. Er is een verdieping 12 op leeftijd en inkomen gemaakt van de bevolking in de regio van ZorgContact. In de is dit weergegeven. Grafiek 5: Leeftijdsopbouw Grafiek 6: Inkomensverdeling gehele bevolking 11 Bron: Rapport Senioren op de woningmarkt d.d. 1 maart 2010 van ministerie VROM. 12 Gemeente op Maat, CBS 2012, digitaal verwerkt door AAG Pagina 9

10 Grafiek 7: Gemiddeld Inkomen gehele bevolking De inkomensverdeling en het gemiddeld inkomen tussen de verschillende wijken wisselt sterk. Voor ZorgContact is het noodzakelijk op deze verschillende doelgroepen separaat in te spelen. De segmentatie in onder andere het gemiddelde inkomen is dermate groot dat sommige cliënten meer bereid zijn om voor diensten en servicepakketten te betalen, maar dit geldt niet voor alle cliënten Sociaal-Cultureel De maatschappij wordt gekenmerkt door individualisering en emancipatie. Mede hierdoor is er vraag naar flexibelere mogelijkheden van zorgverlening in tijd en in type zorgvormen. ZorgContact moet rekening houden met de volgende ontwikkelingen: Veranderende zorgvraag: zorg op maat, intramurale en extramurale zorg verzwaren en worden complexer. Het aandeel chronisch zieken is stijgende. Vergrijzing van de samenleving: grotere vraag naar seniorenwoningen en ouderenzorg en differentiatie in woonbehoeftes zoals afmetingen van woningen en verdeling gezamenlijke en individuele ruimte. Tevens wordt een veranderende vraag op het gebied van veiligheid en eenzaamheid geconstateerd. Levensstijl: een nieuwe generatie ouderen heeft een eigen manier van leven en wil dit doorzetten als hij/zij ouder wordt en de zelfstandigheid verliest. Er ontwikkelt zich steeds meer vraag naar diversiteit en keuzevrijheid. Verhuisgeneigdheid Met name voor ouderen geldt dat het merendeel van de mensen verhuist binnen een straal van slechts enkele kilometers. Van de ouderen die in de periode zijn verhuisd, is de helft binnen een straal van anderhalve kilometer verhuisd. Verhuizingen naar buiten de regio (meer dan 25 kilometer) zijn voorbehouden aan een minderheid (ongeveer 10%). De afstand waarover wordt verhuisd is afhankelijk van het opleidingsniveau, inkomen, eigendomsverhouding van de (oude en nieuwe) woning en of de nieuwe woning een nultredenwoning is. Hoog opgeleiden verhuizen gemiddeld genomen over langere afstanden dan laag opgeleiden, zowel tijdens het werkzame leven als daarna. Pagina 10

11 Ongeveer 20% van de hoog opgeleiden die na het 55ste levensjaar verhuizen, doet dat over een afstand van meer dan 25 kilometer 13. Onderstaand figuur geeft weer wat de belangrijke redenen voor verhuizen zijn en welke verhuisafstand daarvoor door 55-plussers wordt afgelegd. Uit figuur 3 volgt dat 55-plussers niet bereid zijn om een verhuisafstand van 25 km af te leggen voor zorg, maar wel als het resultaat is om dichterbij familie of vrienden te wonen. Figuur 3: Verhuisgeneigdheid - Bron: WoON 2006; Module Woningmarkt Vervolgens geeft het WoOn onderzoek aan dat de verhuisgeneigdheid van zowel koop als huur gelijk blijft (figuur 4). Dit betekent dat het aantal mensen dat bereid is te verhuizen niet verandert. Dit onderzoek is uitgevoerd op het moment dat de crisis nadrukkelijk in beeld kwam. De aantocht van de crisis heeft geen invloed op de verhuisgeneigdheid van mensen. De herkomst van de intramurale bewoners is door ZorgContact in kaart gebracht op basis van de voor hun beschikbare gegevens 14. Hieruit blijkt dat circa 80% van alle bewoners binnen 10 minuten van ZorgContact woonde. Ook de contactpersonen van de cliënten wonen in de buurt. Op basis hiervan kan worden aangenomen dat de inwoners in het verzorgingsgebied honkvast zijn. De verhuisgeneigdheid loopt naarmate de leeftijd van het huishouden hoger is af. Jonge mensen uit Zandvoort zijn minder verhuis geneigd dan jonge mensen uit Bloemendaal (strand). Dit keert om naarmate de huishoudens de leeftijd van 35 krijgen (kinderen). Figuur 4 Koop- en verhuisgeneigdheid Bron: WoOn 2009; Wens & Werkelijkheid Leeftijd Z-K'land Haarlem Bloemendaal H'liede en S. Heemstede Zandvoort huishouden lid huishouden < Totaal Figuur 5: Verhuisgeneigdheid naar leeftijd van het huishouden 13 Bron: Rapport Senioren op de woningmarkt d.d. 1 maart 2010 van ministerie VROM. 14 Bron: ZorgContact via Gemeentelijke Basis Administratie Pagina 11

12 Technologie Op het gebied van technologie zijn diverse ontwikkelingen gaande. Technologie kan worden ingezet om extramuralisatie te bevorderen. Ouderen en hulpbehoevenden willen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen huis blijven wonen. Dit kan ondersteund worden door domotica. Het doel van domotica is het verhogen van comfort, bewegingsvrijheid, flexibiliteit, communicatie en veiligheid, door bediening en beheersing van diverse elektrische toestellen in de woning. De technologische ontwikkelingen kunnen ook personeel ondersteunen door bijvoorbeeld het ECD (elektronisch cliënten dossier) en zorgcentrales. Daarnaast zijn meerdere toepassingen van technologie mogelijk die van invloed zijn op de langdurige zorg. Internet Steeds meer 50-plussers vinden hun weg naar de computer en het internet. Dit blijkt uit een onderzoek naar het ICT-gebruik van senioren 15. Populaire computeractiviteiten onder senioren zijn en, informatie zoeken en tekstverwerken. Uit het onderzoek 16 onder gebruikers van Seniorenweb blijkt dat 84% van de 50-plussers wekelijks de meeste tijd besteden aan computeren. Televisie kijken (44%) of een goed boek lezen (33%) hebben het qua favoriete tijdsbesteding van de computer verloren. 65% kijkt liever een maand geen televisie dan dat de computer met internet het huis uit moet. Kortom: de computer is voor senioren onmisbaar geworden. Een groot voordeel van het internet voor ouderen is dat ze zich minder eenzaam voelen. Via het internet onderhouden ze sociale contacten en kunnen ze intensief contact blijven houden met bijvoorbeeld (klein)kinderen die op grote afstand wonen. Medische ontwikkelingen Ontwikkelingen in medische technologie en verbetering van medisch onderzoek, behandelmethodes en medicatie maken grote sprongen. Een voorbeeld hiervan zijn de Nederlandse onderzoekers van Topinstituut Pharma die aanknopingspunten voor de ontwikkeling van een medicijn voor de ziekte van Alzheimer hebben gevonden. Alzheimer is de meest voorkomende oorzaak van dementie. Tussen 60 en 70 procent van de patiënten lijdt aan deze vorm van dementie. Er zijn naar schatting een kwart miljoen patiënten in Nederland. Dit aantal zal verdubbelen in de komende veertig jaar 17. Het blijven volgen van deze ontwikkelingen verdient de aandacht. Omdat bijvoorbeeld een medicijn voor genezing van Alzheimer grote gevolgen kan hebben voor de vraag naar zorg. Thuis wonen met dementie Mensen met dementie kunnen met een paar kleine aanpassingen twee tot drie jaar langer thuis blijven wonen. Uit onderzoek van de Technische Universiteit Eindhoven naar dementie en wonen, blijkt dat met eenvoudige aanpassingen dementerende mensen veel langer zelfstandig kunnen blijven wonen. 18 Dit betekent volgens Zorg & Zeggenschap (van de landelijke ouderenorganisatie LOC) niet alleen dat dementerenden een menswaardigere toekomst hebben, maar ook dat kan worden bezuinigd op de zorg. 15 Bron: Sociaal & Cultureel Planbureau, surfende senioren, Bron: Bron: proefschrift Ageing-in-place, Dr.ir. Joost van Hoof, 2010 Pagina 12

13 De aanpassingen die nodig zijn, betreffen vooral maatregelen op het gebied van comfort, veiligheid, structuur en herkenbaarheid. Voorbeelden zijn het gebruik van kleurstellingen, beeld-luisterverbindingen en valbeveiligde inrichting. Maar uiteindelijk zal het thuiswonen van mensen met dementie ook afhankelijk zijn van het uithoudingsvermogen van familie en vrienden die de mantelzorg geven. Als dit initiatief succesvol blijkt te zijn, heeft dit invloed op de intramurale zorgvraag. Deze zorgvraag wordt zwaarder doordat alleen zwaar dementerende personen een beroep doen op intramurale zorg Ecologie/Environment Duurzaamheid is een belangrijk item in deze tijd. Het bouwbesluit speelt hierop in door een basis aan energiebesparing als eis op te nemen. Dit richt zich vooral op het isoleren van een gebouw en het terugdringen van energieverlies. Voor de zorg betekent dit een prettig binnenklimaat en een goede leefomgeving voor cliënt en personeel. De aandacht voor duurzaamheid is ontstaan door: de uitputting van bronnen zoals aardgas en olie; aantasting van ecosystemen (biodiversiteit) met als gevolg het broeikaseffect en verontreiniging van de voedselketen met chemicaliën; aantasting van humane gezondheid door onder andere fijnstof. Oplossingen voor deze problemen worden gezocht in klimaatneutrale systemen, onafhankelijkheid van energie door een eigen voorziening zoals bijvoorbeeld zonnepanelen of warmtepomp en Cradle-to-Cradle (100% kringloopsluitend). Met de komst van de integrale tarieven (inclusief kapitaallasten) wordt in de zorg het exploitatiegericht denken en sturen belangrijk. Energiezuinig bouwen is daarom ook in relatie tot de exploitatiekosten (kosten van verbruik van gas en elektra) een belangrijk item binnen de gebouwexploitatie van een instelling. Investeren in duurzaamheid van gebouwen kan de courantheid van het vastgoed verhogen. Naast de bedrijfseconomische afwegingen kan maatschappelijk verantwoord ondernemen een doelstelling zijn. Organisaties die maatschappelijk verantwoord ondernemen, hebben met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische voorwaarden (planet) economische prestaties (profit) hun vastgoed gerealiseerd. Het gaat daarbij om het vinden van balans tussen people, planet en profit. Maatschappelijk verantwoord vastgoed kan het volgende tot resultaat hebben: 19 Besparing op energie door eigen opwekking (bijvoorbeeld door gebruik van zonnepanelen of een warmtepomp). Besparing op water door hergebruik van hemelwater. Beperking van afvalstromen door aangepaste inkoop en hergebruik van materialen. Bevordering van biodiversiteit in de omgeving door in het tuinontwerp bijvoorbeeld nestmogelijkheden op te nemen. Figuur 6: Baten duurzaamheid Bron: website Dutch Green Building Council, 2012 Pagina 13

14 Politiek (landelijk) Onder het item financiën is de integrale bekostiging in de zorg beschreven, het gevolg van politieke besluitvorming. Het gevolg hiervan voor ZorgContact is dat de inkomsten afhankelijk zijn van de gerealiseerde productie, zowel voor zorg als voor vastgoed. Daarnaast is een aantal andere landelijke ontwikkelingen te noemen. Versobering van de AWBZ - extramuralisering In het rapport Brede heroverwegingen langdurige zorg 20 is voor circa 4,2 miljard euro aan bezuinigingsvoorstellen gedaan. Deze voorstellen worden ondersteund in de brief van de minister zorg die werkt van 16 januari Besparingsvoorstellen worden gecombineerd met ideeën over een nieuwe inrichting van de langdurige zorg waarbij doelmatigheid sterker wordt gestimuleerd en waarbij zorg dicht bij huis meer nadruk krijgt. Een aantal toekomstscenario s is beschreven die uitgaan van een verschillende verdeling van de verantwoordelijkheid in de uitvoering ten opzichte van de huidige AWBZ. De gemene deler van deze scenario s is dat versobering van de AWBZ het uitgangspunt is. Daarnaast wordt de verantwoordelijkheid meer bij de cliënt gelegd, bij gemeenten of bij zorgverzekeraars. En verblijf in verzorgings- of verpleeghuis is alleen nog mogelijk bij intensieve zorgbehoefte. Dit wordt vertaald in de afbouw van de lichte verblijfszorg per 1 januari De NZa geeft in haar memo Overgangsmodel integrale tarieven van februari 2011 aan dat extramuralisering van de lage zzp s op diverse manieren kan plaatsvinden. Bovendien adviseert ze dat dit gefaseerd dient te gebeuren, met name bij uitbreiding van het scheiden van wonen en zorg naar de hogere zzp s (3 en hoger) en bij uitbreiding naar andere markten. De afbouw van de lichte verblijfszorg zal zich gaan vertalen in een grotere vraag naar thuiszorg en het scheiden van wonen en zorg. Dit heeft grote invloed op de gewenste huisvesting van ZorgContact en de verdeling van de doelgroepen over de locaties. In vervolg op de voorgaande ontwikkeling is het Lenteakkoord (mei 2012) naar buiten gebracht. Hierin is opgenomen dat ZZP 1 tot en met 3 wordt geëxtramuraliseerd. Naastgelegen vindt u de passage voor langdurige 21 zorg. Langdurige zorg (in mln euro) Extramuraliseren ZZP Ongedaan maken verhoging ZZP-tarief GGZ -65 Ongedaan maken verhoging ZZP-tarief GHZ -215 Ongedaan maken tariefsverhoging 5% PGB intramuraal -30 Verlagen groeiruimte tot niveau demografie -150 Onder contracteerruimte brengen van boven budgettaire vergoedingen -40 Verlaging vergoeding vervoerskosten instellingen -150 Verhogen vermogensinkomensbijtelling AWBZ -120 Inmiddels is bekend geworden dat Toekomstbestendige maken persoonsgebonden budgetten 150 per 1 januari 2013 ZZP 1 en 2 Terugdraaien IQ-maatregel 60 worden geëxtramuraliseerd; ZZP 3 Terugdraaien overheveling begeleiding naar de WMO 80 volgt één jaar later. De vraag naar Figuur 7: Overzicht Langdurige zorg Lenteakkoord extramurale zorg zal toenemen. Voor ZorgContact betekent dit dat het aantal intramurale zorgvragers halveert 22. Van het totaal aantal zorgvragers is de helft van de productieafspraken verdeeld over zzp 1-3 en de andere helft over de ZZP s 4 en hoger. Sinds begin 2012 stuurt ZorgContact daarom op meer hogere ZZP s en minder lage ZZP s in huis. 20 Rapport Brede heroverwegingen langdurige zorg d.d. april 2010 ministeries van financiën. 21 Bron: lenteakkoord, mei 2012, gegevens verwerkt door AAG 22 Bron: ZZP-begroting 2012, ZorgContact Pagina 14

15 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Sinds de invoering (1 januari 2007) van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor zorginkoop van de functies die onder de Wmo vallen. Het voornaamste doel van de Wmo is het bevorderen van participatie van burgers met een lichamelijke en/of psychische beperking in de maatschappij, waarbij de positie van de burger wordt versterkt. Binnen de Wmo zijn kaders opgesteld in de vorm van negen prestatievelden, waarop de gemeente beleid moet formuleren. Belangrijke ontwikkelingen bij gemeenten met betrekking tot de Wmo zijn: Bezuinigen op Wmo-uitgaven, onder andere door de kredietcrisis; Stimulering van meer inzet van mantelzorgers; De overheveling van begeleiding gaat (vooralsnog) niet door. Door het extramuraliseren van ZZP 1 tot en met 3 zal de druk op de Wmo toenemen, omdat met name de kosten voor huishoudelijke zorg en hulpmiddelen vanuit de zorginstellingen komt te vervallen. Woningwaarderingsstelsel (WWS) De maximale huurprijs van een zelfstandige woning of serviceflat is afhankelijk van de kwaliteit van de woonruimte. De kwaliteit wordt bepaald met het woningwaarderingsstelsel, ook wel puntensysteem genoemd. Hoe hoger de kwaliteit, des te meer punten een woning krijgt. Op basis van deze puntentelling wordt de maximale huurprijs berekend. In de brief van 2 juli 2009 informeert minister van der Laan de Tweede Kamer over zijn voornemen om per 1 juli 2010 het energielabel in het WWS op te nemen. Het energielabel geeft een betere indicatie van de energieprestatie van een woning dan de huidige punten voor installaties en warmte-isolatie en biedt de mogelijkheid ook nieuwe energiebesparende technieken te waarderen. De huidige punten in het WWS voor verwarmingsinstallaties en warmte-isolatie worden daarom vervangen door een waardering van energielabels. Revalidatie naar de zorgverzekeringswet In een brief aan de tweede kamer stel minister Schippers voor om de geriatrische revalidatiezorg per 1 januari 2013 over te hevelen naar de zorgverzekeringswet 23. Dit betekent dat na een overhevelingstraject van twee jaar de tarieven voor revalidatiezorg vrij onderhandelbaar zijn tussen zorgaanbieder en verzekeraar, waarbij verzekeraars volledig risico dragen. Voor de zorgaanbieder betekent dit dat vanaf 2013 DBC s geregistreerd en gedeclareerd moeten worden. De financiering is dan nog op basis van de ZZP s. In 2014 is de volledige financiering op DBC s en vanaf 2015 zijn er vrije prijzen. De overheveling betreft de huidige ZZP 9 in de ouderenzorg. Deze is onderverdeeld in ZZP 9A en ZZP 9B. ZZP 9A betreft cliënten die thuiswonend zijn. Zij gaan naar de Zvw. ZZP 9B zijn cliënten die al in een woonzorgcentrum of verpleeghuis verbleven. Zij blijven in de AWBZ. Voor de zorgorganisatie betekent dit een compleet nieuwe manier van registreren, verantwoorden en declareren. Voorafgaand hieraan moeten onder andere samenwerkingsafspraken gemaakt worden met ziekenhuizen en revalidatiecentra, ketenzorgprogramma s worden opgesteld en zorgpaden ingericht. 23 Pagina 15

16 Regionale ontwikkelingen Zandvoort heeft in haar structuurvisie tot 2025 en toekomstvisie tot 2040 een centrale visie opgenomen. Op basis van 7 thema s ( thuiskomen; iedereen doet mee; toerisme en recreatie als economische motor; bestemming Zandvoort; beleef het landschap; authentiek en kleinschalig; een veilige kust in weer en wind) is de visie in concrete ambities uitgewerkt. In de visie is onder andere opgenomen dat steeds meer ouderen en gehandicapten thuis (kunnen) blijven wonen door de beschikbaarheid van ondersteunende diensten. Eén van de ambities die hieraan verwant is betreft: de kwaliteit en diversiteit van de woon- en leefomgeving, die in sommige wijken onder druk staat, een impuls geven. Als één van de projecten staat de sloop-/ en nieuwbouw van Huis in de Duinen benoemd, deze heeft hoge prioriteit ( ). Door middel van kleinschalig georganiseerde woonzorgvoorzieningen komen in Zandvoort voldoende verpleegvoorzieningen voor mensen die niet meer in staat zijn zelfstandig te functioneren. Deze voorzieningen worden goed verspreid over de verschillende buurten in Zandvoort. De gemeente Bloemendaal is gestart met de Bloemendaal steekt energie in duurzaamheid. Op basis van 6 thema s (Klimaat en energie; Duurzame (ver)bouw; Mobiliteit; Duurzaam bedrijfsleven en horeca; Sport en cultuur; Duurzaam gedrag) wordt hier invulling aan gegeven. De Provincie Noord-Holland stelt in de Provinciale Sociale Agenda de volgende thema s centraal: Wet Maatschappelijk ondersteuning (Wmo); Wonen, Zorg en Voorzieningen; Vitaal Platteland. De provincie stelt hiervoor aan de gemeente subsidies beschikbaar Conclusies marktontwikkelingen Uit de omgevingsanalyse zijn de volgende conclusies te trekken die direct van invloed zijn voor ZorgContact: 1. Demografisch onderzoek laat zien dat de regio van ZorgContact met een dubbele vergrijzing te maken krijgt. Dit betekent marktgroei en anderzijds een afname van potentiële arbeidskrachten. Het aantal 75-plussers in de regio bedraagt in personen. Dit neemt toe tot personen in 2040, dit is een toename van 50%. 2. De gewijzigde bekostigingssystematiek in de zorg is van invloed op de financiële positie van zorginstellingen. De nieuwe bekostigingssystematiek zorgt ervoor dat voldoende cliënten (voldoende bezetting) noodzakelijk zijn om een (minimale) inkomstenstroom te realiseren. Daarnaast wisselt de inkomensverdeling in de regio van ZorgContact en het gemiddeld inkomen tussen de verschillende wijken sterk. Voor ZorgContact is het noodzakelijk om op deze verschillende doelgroepen separaat in te spelen. 3. Sociaal-cultureel onderzoek laat zien dat door de veranderende zorgvraag en grotere assertiviteit van klanten een vraaggerichte benadering van de zorg gevraagd wordt. Ouderen willen hun leefstijl voortzetten, waardoor ze maatwerk van de zorgaanbieder verwachten. Voor ZorgContact vraagt dit diversiteit en flexibiliteit, onder andere op het gebied van wonen. 4. Door toepassing van technologie kan de druk op het intramurale zorgsysteem verlicht worden. Voor ZorgContact betekent dit dat thuis wonen met een beperking mogelijk wordt door het toepassen van domotica. Het gevolg hiervan is dat er in verhouding meer extramurale zorg geleverd wordt, waardoor minder arbeidskrachten benodigd zijn. Voor wonen betekent dit dat de woningen voorbereid moeten zijn op de toepassing van domotica en dat de toegankelijkheid van een woning goed moet zijn. Pagina 16

17 5. Energiezuinig bouwen is in relatie tot de exploitatiekosten (kosten van verbruik van gas en elektra) een belangrijk item binnen de gebouwexploitatie van een instelling. Investeren in duurzaamheid van gebouwen kan de courantheid van het vastgoed verhogen dat weer inspeelt op het exploitatiegericht denken. Door de, vanuit de politiek gestuurde, extramuralisatie blijven ouderen langer thuis wonen, waardoor de vraag naar lichte intramurale zorg daalt (c.q. verdwijnt). Voor wonen heeft dit tot gevolg dat de vraag naar toegankelijke woningen (mogelijk in nabijheid van een intramurale voorziening) toeneemt. Wanneer woningen verhuurd gaan worden, moet rekening worden gehouden met de puntentelling van het woningwaarderingsstelsel. 6. Er moet rekening gehouden worden met de overheveling van ZZP 9A van de AWBZ naar de Zvw. Voor een zorgorganisatie betekent dit een complete nieuwe manier van registreren, verantwoorden en declareren. Pagina 17

18 2.3. Concurrentie & Samenwerking Concurrentie Het zorgaanbod van ZorgContact verschilt niet wezenlijk van haar concurrenten. Daar waar sommige concurrerende organisaties zich richten op specifieke cliëntgroepen met een gedeelde levensvisie (bijvoorbeeld humanistisch, Rooms-Katholiek of Protestants) maakt ZorgContact dat onderscheid niet. Zij richt zich op alle ouderen uit de regio. Door de kleinschaligheid van ZorgContact in combinatie met de geografische ligging onderscheidt ZorgContact ten opzicht van haar concurrenten. Met de veranderingen in het zorglandschap vervagen ook de grenzen van de traditionele marktordening. Zorginstellingen verbreden hun zorg en dienstenaanbod en er ontstaan nieuwe initiatieven die succes boeken met een (radicaal) andere aanpak op het gebied van organisatiestructuur (zoals bijvoorbeeld Buurtzorg Nederland), ondernemerschap (zoals bijvoorbeeld de Thomashuizen) of op andere fronten. Figuur 8: Concurrentie V&V Figuur 9: Concurrentie Thuiszorg Met betrekking tot de figuren 8 & 9: In de gemeente Zandvoort zijn geen andere intramurale verzorging- en verpleeghuizen aanwezig. Gemeente Bloemendaal is te verdelen in noord en zuid. In zuid is ZorgContact actief en in noord de concurrent. In de omliggende gemeenten zijn diverse intramurale zorginstellingen aanwezig. Zowel in de gemeente Zandvoort als in gemeente Bloemendaal zijn diverse extramurale zorgverleners actief. Door bevordering van marktwerking groeit het particuliere zorgaanbod. Het vernieuwde concurrentiespeelveld van ZorgContact is gefragmenteerd. Naast bovengenoemde nieuwe initiatieven zijn er vele indirecte concurrenten, waaronder: Thuiszorgorganisaties die een Volledig Pakket Thuis (VPT s) bieden. Hospices (op het gebied van palliatieve zorg). Zorghotels (op het gebied van revalidatie). Private zorginstellingen (die concurreren op kwaliteit en aandacht). Welzijnsorganisaties (op het gebied van recreatieve activiteiten en extra diensten). Woningbouwverenigingen (op het gebied van extra diensten). Particulieren die generatiewoningen bouwen (verblijf en mantelzorg). Pagina 18

19 Samenwerking ZorgContact heeft met de volgende organisaties een samenwerkingsverband, dan wel op een bepaalde manier contact: ActiZ (brancheorganisatie VVT). OOK Zandvoort (samenwerking met diverse organisatie t.b.v. Zandvoortse projecten). Gemeenten Zandvoort en Bloemendaal (uitvoering WMO). Stichting Welzijn Bloemendaal. Regionale klachtencommissie. Vereniging Bedrijfstak Zorg (regionale vereniging gericht op beleid en arbeidsmarkt). Stichting SHDH (onderaanneemschap WMO). VISIO. Huisartsen. Financiers (Zorgkantoor Kennemerland / SHDH). Overig (ziekenhuizen, CIZ, GGZ InGeest, apothekers, woningcorporaties) Zorgvraag en Zorgaanbod Bestaand zorgaanbod ZorgContact In onderstaande tabel is het bestaande (intramurale) zorgaanbod van ZorgContact weergegeven in Het aanbod is op dezelfde manier verdeeld als de zorgvraag in hoofdstuk Meerleven Bodaan Huis in de Duinen Totaal Zorgzwaarte Licht ZZP Licht ZZP PG ZZP 5/ SOM ZZP 6/ REV ZZP 9a/9b PAL ZZP Totaal Figuur 10: Bestaand zorgaanbod ZorgContact Zorgvraag De vraag naar zorg neemt in de jaren tot 2040 toe met 90% in de gemeente Zandvoort en Bloemendaal. De gemeentes zijn verdeeld in vier gebieden, namelijk: Vogelenzang, Bentveld, Zandvoort Noord en Zandvoord Zuid. Bentveld behoort gedeeltelijk tot de gemeente Bloemendaal en gedeeltelijk tot de gemeente Zandvoort 24. Vogelenzang behoort tot gemeente Bloemendaal en Zandvoort Noord en Zuid behoren tot gemeente Zandvoort. Per deelgebied is met behulp van cijfers van Horizonline, CIZ en het AAGvraagprognosemodel de zorgvraag berekend. 24 Bron: wikipedia, 2012 & google.maps, 2012 Pagina 19

20 Het aantal lage zzp s (zzp 1 tot en met 3) neemt met bijna 80% toe tot in Dit is in 2010 circa 53% (in Zandvoort en 52% in Bloemendaal) van het totaal aantal zorgvragers, in 2040 is dit 51% van het totaal aantal zorgvragers (in Zandvoort en 50% in Bloemendaal). Voor ZZP 4 gaat het om lagere aantallen, maar eveneens een verdubbeling van zorgvragers in 2040 ten opzichte van De vraag naar lichte zorg is gecentreerd in Zandvoort en met name in Zandvoort zuid. Onderstaande tabellen geven de zorgvraag weer per subregio in de periode van 2010 tot Licht Licht 4 Vogelenzang Vogelenzang Bentveld Bentveld Overveen Overveen Bloemendaal Bloemendaal Aerdenhout Aerdenhout Bennebroek Bennebroek Zandvoort-noord Zandvoort-noord Zandvoort-zuid Zandvoort-zuid Totaal Totaal Figuur 11: Zorgvraag ZZP 1 tot en met 4 De zwaardere ZZP s zijn verdeeld in vier categorieën, namelijk: PG (zzp 5 en 7). Somatiek (zzp 6 en 8). Revalidatie (zzp 9). Palliatief (zzp 10). Met name de groep zorgvragers van psychogeriatrische zorg neemt sterk toe, tot 522 in Het aandeel zorgvragers uit Bloemendaal is voor PG aanzienlijk groter dan in Zandvoort. De vraag naar somatische zorg is beduidend lager dan de vraag naar psychogeriatrische zorg, maar ook hier is nagenoeg een verdubbeling in aantal zichtbaar. Onderstaande figuur geeft het aantal zorgvragers weer voor somatiek, per subregio. De specifieke zorgsoorten palliatieve en revalidatiezorg hebben een klein aandeel in de totale zorgvraag. Op basis van demografie neemt ook deze zorgvraag toe PG Vogelenzang Vogelenzang Bentveld Bentveld Overveen Overveen Bloemendaal Bloemendaal Aerdenhout Aerdenhout Bennebroek Bennebroek Zandvoort-noord Zandvoort-noord Zandvoort-zuid Zandvoort-zuid Totaal Totaal SOM Pagina 20

21 Palliatief Figuur 12: Zorgvraag ZZP 5 tot en met Revalidatie Vogelenzang Vogelenzang Bentveld Bentveld Overveen Overveen Bloemendaal Bloemendaal Aerdenhout Aerdenhout Bennebroek Bennebroek Zandvoort-noord Zandvoort-noord Zandvoort-zuid Zandvoort-zuid Totaal Totaal Zowel voor de gemeente Zandvoort als voor de gemeente Bloemendaal betekent dit dat de helft van de zorgvragers zzp 1 tot en met 3 vraagt. Daarnaast valt ook de groep met een pg-vraag op, ruim een kwart van de zorgvragers vraagt om PG Zandvoort Bloemendaal licht ,8% 54,9% 55,9% 56,5% 53,3% 51,6% 51,2% licht ,1% 51,6% 52,1% 52,6% 51,7% 50,4% 49,7% zzp 4 7,4% 7,3% 7,1% 6,4% 7,3% 7,6% 7,7% zzp 4 7,7% 7,8% 7,8% 7,7% 7,6% 7,9% 8,1% SOM 7,1% 7,0% 6,8% 6,1% 7,0% 7,3% 7,4% SOM 7,4% 7,5% 7,5% 7,4% 7,3% 7,6% 7,7% PG 26,6% 25,8% 25,3% 26,6% 27,4% 28,3% 28,3% PG 27,4% 27,8% 27,2% 27,0% 28,1% 28,6% 28,9% REV 4,5% 4,5% 4,4% 3,9% 4,5% 4,7% 4,8% REV 4,7% 4,8% 4,8% 4,7% 4,7% 4,9% 5,0% PAL 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% PAL 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% Figuur 13: Zorgvraag per gemeente De confrontatie: vraag versus aanbod Onderstaande tabellen geven de confrontatie weer tussen de verwachte zorgvraag, zoals omschreven in paragraaf en het huidige aanbod van ZorgContact zoals benoemd in paragraaf Het aanbod en volume van concurrerende (extramurale) zorgorganisaties ontbreekt in deze confrontatie. Het geeft echter een goed beeld van de zorgsoorten waarin groei verwacht wordt. Zowel in de gemeente Bloemendaal als in de gemeente Zandvoort wordt groei verwacht van de groep zorgvrager met een psychogeriatrische grondslag (zzp 5 en zzp 7). Daarnaast is de verwachting dat de groep lichte zorgvragers explosief toeneemt. De zorg van deze groep zorgvragers worden in de huidige typologie verzorgingshuiszorg genoemd. Deze verzorgingshuiszorg wordt voor nieuwe indicaties vanaf 2013 geëxtramuraliseerd. Met andere woorden betekent dit dat deze mensen vanaf 1 januari 2013 geen indicatie voor verblijf krijgen en dus thuis blijven wonen. Voor de intramurale zorg betekent dit een afname in de vraag, maar voor de extramurale zorg betekent dit een flinke toename. Pagina 21

22 Zandvoort licht 1-3 vraag aanbod (huidig intramuraal) verschil zzp 4 vraag aanbod verschil SOM vraag aanbod verschil PG vraag aanbod verschil REV vraag aanbod verschil PAL vraag aanbod verschil Bloemendaal licht 1-3 vraag aanbod (huidig intramuraal) verschil zzp 4 vraag aanbod verschil SOM vraag aanbod verschil PG vraag aanbod verschil REV vraag aanbod verschil PAL vraag aanbod verschil Pagina 22

23 Extramurale zorg ZorgContact biedt op dit moment vrijwel alleen in Zandvoort extramurale zorg aan. In Bennebroek en Vogelenzang dient dit nog te worden opgebouwd. In voorliggend hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag en het aanbod dat ZorgContact levert in Zandvoort. De extramurale zorg van ZorgContact bestaat uit 4 onderdelen: Thuiszorg, Dagbesteding, Hulp bij Huishouden (WMO) en ZorgContact Extra (particulier). De extramurale AWBZ zorg bestaat uit de volgende zorgfuncties: Persoonlijke Verzorging (PV), Verpleging (VP), begeleiding (BG), behandeling (BH). In de gemeente Zandvoort waren op 1 januari cliënten met een extramurale indicatie 25. Van deze 405 vallen er ca. 280 in de doelgroep van ZorgContact (ouderen). De grootste groep werd gevormd door de cliëntgroep Somatiek van 75 jaar en ouder. ZorgContact biedt op dit moment aan 150 cliënten een vorm van extramurale zorg (inclusief dagbesteding). Het marktaandeel bedraagt hiervoor ca. 54%. Het vaststellen van het aantal cliënten is ten behoeve van de vergelijking lastig gebleken vanwege de wijze van registratie. ZorgContact biedt op dit moment vanuit de WMO (onderaannemer) hulp bij het huishouden aan. Het volume is in 2011 meer dan 50% toegenomen 26. Het contract loopt tot ZorgContact levert ook particuliere alarmering en maaltijden aan huis. De levering van maaltijden wordt per november van dit jaar stopgezet. 25 Bron: CIZ basisrapportage AWBZ Zandvoort 26 Bron: Interne cijfers ZorgContact Pagina 23

24 3. Visie op zorg De zorgvisie geeft aan wie je als organisatie bent en op welke manier je opereert. Daarnaast geeft het aan wat je belangrijk vindt in relatie tot je cliënt. Onderstaande paragrafen geven weer wat de missie en visie van ZorgContact zijn en welke kernwaarden daarbij centraal staan Missie De missie geeft antwoord op de vraag waarom ZorgContact bestaat: ZorgContact is dé organisatie voor ouderenzorg in Zandvoort en Bloemendaal. Wij leveren warme, professionele zorg en aanvullende diensten dichtbij de cliënt vanuit een kleinschalige en betrokken organisatie Visie Uitvoering geven aan de missie vindt plaats volgens een visie op leven, zorg leveren en werken. Deze visie is als volgt: Wij bieden ondersteuning op maat, rekening houdend met de mogelijkheden, wensen en beleving van de ouder wordende cliënt. Hierbij zijn onze kernwaarden leidend: samen - betrouwbaar - respect - bereikbaar Kernwaarden ZorgContact is niet in een klein aantal woorden te vangen. De vaak bondige missie en visie worden verhelderd met een aantal kernwaarden. De vier kernwaarden van ZorgContact zijn: Samen betekent voor ZorgContact dat ze verbinding legt met de cliënt, de medewerkers, omgeving en met belanghebbenden. Dit komt tot uiting in: sterke samenwerking met cliënt en diens omgeving; sterke samenwerking met en tussen medewerkers; sterke samenwerking in de eerste / tweede lijn, verzekeraars en gemeenten; goede zorginfrastructuur in het werkgebied; voorzieningen om zorg-op-afstand mogelijk te maken en continue te verbeteren. Betrouwbaar wordt door ZorgContact vormgegeven door te werken vanuit professionaliteit, door: duidelijke klantlijnen gericht op verschillende doelgroepen ( zorg op maat ); professionaliteit op de werkvloer; een optimale serviceorganisatie; openheid en transparantie. Respect voor cliënten en medewerkers is dé kern van ZorgContact. Dit belang krijgt vorm door: programma s waarbij de medewerker de cliënt centraal stelt (gastvrijheid); een lerende organisatie te zijn; een goede combinatie van warmte en zakelijkheid; de verwachtingen en wensen van medewerkers en cliënten in beeld te hebben. Pagina 24

25 Bereikbaar voor iedereen op elk moment en op verschillende manieren, door: digitale communicatie te faciliteren; één informatie-database voor cliënten; gestructureerde en bereikbare informatie op maat; een gerichte accountbenadering vanuit klantprofielen; er te zijn als de cliënt ons nodig heeft. Onderstaande figuur geeft de kernwaarden schematisch weer: Pagina 25

Bouwen voor de zorg. Perspectief voor de Nederlandse bouw

Bouwen voor de zorg. Perspectief voor de Nederlandse bouw Bouwen voor de zorg Perspectief voor de Nederlandse bouw Bouwen voor de zorg Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van de inhoud (of

Nadere informatie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Inhoudsopgave Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 10 2. Regeer- en zorgakkoord 11 2.1 Maatregelen uit regeer- en zorgakkoord met betrekking tot de AWBZ

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Hoorn 27 mei 2014 Versie 1.0 Projectteam BSP Z&W NHN Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1. De sector Zorg en Welzijn in beeld... 4 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt Noord-Holland

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

ZORG EN GEZONDHEID 1

ZORG EN GEZONDHEID 1 ZORG EN GEZONDHEID 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Trends en knelpunten 2.1 Inleiding 2.2 Trends in zorg, gezondheid en levensloop 2.3 Knelpunten in zorg, gezondheid en levensloop Hoofdstuk

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G Zorg en opleidingen partners in innovatie Advies van de Verkenningscommissie hbo gezondheidszorg I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF HBO-ZORGPROFESSIONAL VAN DE

Nadere informatie

Zorgen voor Zorg. Ramingen van de vraag naar personeel. in de verpleging en verzorging tot 2030. Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez

Zorgen voor Zorg. Ramingen van de vraag naar personeel. in de verpleging en verzorging tot 2030. Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez Zorgen voor Zorg Zorgen voor Zorg Ramingen van de vraag naar personeel in de verpleging en verzorging tot 2030 Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Noord-Nederland. Groningen, Drenthe en Friesland

Sectorplan Zorg Noord-Nederland. Groningen, Drenthe en Friesland Sectorplan Zorg Noord-Nederland Groningen, Drenthe en Friesland Inhoudsopgave Raamwerk Sectorplannen Zorg... 3 1. De sector zorg en welzijn in beeld... 10 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt... 10 1.2 Het

Nadere informatie

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ 08 03 Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ advies Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ Uitgebracht aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

BUSINESSPLAN 2010-2020

BUSINESSPLAN 2010-2020 december 2010 CONCEPT BUSINESSPLAN 2010-2020 CENTRUM VOOR REUMA EN REVALIDATIE ROTTERDAM Opgesteld ten behoeve van de dialoog met belanghebbenden over de toekomst van het RRR in relatie tot de nieuwbouw

Nadere informatie

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB M eer T ijd voor de C liënt Meer Tijd voor de Cliënt Werken aan de Zorg 2 1 Voorwoord Deze inventarisatie

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg Samen werken aan een gezond en waardig leven Werkgroep Zorg WBS Cahier Den Haag, november 2012 Colofon Wiardi Beckman Stichting Den Haag, november 2012 Vormgeving: Jaap Swart WBS Cahier Samen werken aan

Nadere informatie

Ouderen van de toekomst

Ouderen van de toekomst >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%> ±< overzichtstudies >%> ±< Ouderen van de toekomst >%> ±< >%> ±< Verschillen in de wensen en mogelijk- >%> ±< heden voor wonen, welzijn en zorg >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%>

Nadere informatie

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken 2015 Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

>±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±<

>±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ kennissynthese }±< >±{ De wijkverpleegkundige }±< >±{ van }±< vandaag en morgen >±{ }±< Rollen, samenwerking en deskundigheid van wijkverpleegkundigen >±{ }±< >±{ }±

Nadere informatie

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Zonder GEEN cement bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Voorwoord In de zorg zijn veel vrijwilligers actief. Met elkaar leveren zij een zeer waardevolle

Nadere informatie

Technologie in de zorg thuis

Technologie in de zorg thuis Nivel_OverzStudie_Technologie_omslagstudie 10-09-13 11:37 Page 1 > + + < > < > < > = = < > = = < > < > < Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postadres > + + < Postbus 1568, 3500

Nadere informatie

Lasten. onder de loep. De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld

Lasten. onder de loep. De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld Lasten onder de loep De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld Lasten onder de loep Lasten onder de loep De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld

Nadere informatie

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Publicatienummer 09.108 Augustus 2009, Utrecht Zorgorganisaties

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie