Technisch Rapport: Tap to Race

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technisch Rapport: Tap to Race"

Transcriptie

1 Technisch Rapport: Tap to Race Samuel Moyson Van de Walle Tibbout Begeleidende docent: Alexander De Smet

2 Inhoud Inleiding... 3 Game files... 3 Cliënt-side.js... 3 index.html... 3 index.js... 3 start.js... 3 game.js... 4 tap.js... 8 stop.js... 8 Server-side.js... 8 server.js... 8 Config files... 9 Procfile... 9 package.json... 9 Heroku... 9 Libraries node.js pixi.dev.js socket.io js express.js howler.js Assets Images Sound Besluit Referenties

3 Inleiding Tap To Race is een multiplayer game waarbij een gebruiker via smartphone surft naar een heroku website, waar de game gehost wordt. Daarna wordt hij in een wachtroom gezet tot er een andere speler connecteert. Van zodra er twee spelers geconnecteerd zijn, kunnen zij spelen tegen elkaar. Doel is om onder het snelst een race parcours af te leggen en daarbij objecten te ontwijken. Sneller racen gebeurt met te tappen op een button, alsook objecten ontwijken. Voor deze game hebben wij gebruikt gemaakt van HTML5 en enkel Javascript libraries. Node.js en Socket.io hebben we gebruikt om de multiplayer functionaliteit op te zetten. Pixi.js, Howler.js en Express.js hebben we gebruikt om de game functionaliteiten te voorzien. Game files Cliënt-side.js index.html De volledige bouw van de site wordt hierin opgezet. Tussen de <head> tags staan de <meta> tags die de site als webapp weergeven op mobiele Apple toestellen en toestellen met het besturingssyteem Androïd. Daarnaast zit er ook een klein stukje css in om de basis layout in te stellen. Tussen de <body> tags worden alle javascript bestanden opgeroepen die het eigenlijke spel aanmaken. index.js In dit bestand wordt het spel gestart. start.js Dit script wordt gebruikt om het startscherm weer te geven aan de speler. Eerst worden de basis Pixi.js instellingen ingesteld zodat het beeld correct geschaald wordt voor de speler en daarna wordt de eigenlijke weergave opgebouwd. Dat gebeurt met een build function die de verschillende componenten van de weergave oproept. 3

4 In dit geval bestaat de build function uit een resize function die de responsive weergave verzorgt, een createtextures function die de afbeeldingen inlaadt, een drawscene function die de scene zelf tekent met Pixi.js, een drawclouds function die de wolken weergeeft en tot slot een drawlocal function die de buttons weergeeft. Daarnaast worden er ook nog twee Render functions opgeroepen, die het beeld renderen. build: function() { // Responsive design this.resize(); // Create textures this.createtextures(); // Draw example scene this.drawscene(); // Draw clouds this.drawclouds(); // Draw start page this.drawlocal(); // Render the background once. this.bgrenderer.render(this.bgstage); // Render the stage for the current frame. this.renderer.render(this.stage); }, game.js In Game.js wordt de game zelf client-side opgebouwd. In de var Game creëren we de scène in Pixi.js waar we later dan objecten zullen op toevoegen. Daarnaast maken we ook game variabelen aan in deze methode. Naast deze game variabelen, verzorgen we hier ook de communicatie met onze Node.js server. De communictie met de server gebeurt door de functies besproken onder server-side.js te binden aan de socket instantie die aangemaakt is in de Game variabele. // Voorbeeld van het binden van een serverside functie. this.socket.on( functionname, function (parameters)); }.bind(this)); Het sturen van data naar de server gebeurt doormiddel van socket.emit met de naam van de functie die aangesproken dient te worden en er de te zenden data als array aan mee te geven. // Voorbeeld van het zenden van data naar de server. this.socket.emit( functionname, { param1: this.local1, param2: this.local2 }); 4

5 Net zoals bij Start.js bouwen de Pixi.js scene ook hier op met een build function waarin we dan de verschillende componenten oproepen met verschillende methoden. We kunnen deze opdelen in methoden die zorgen voor het grafische gedeelte van de game, methoden die de logica verzorgen van obstakels die verschijnen en wat te doen bij een botsing van obstakel met speler en tot slot methoden om de randelementen in de game te definiëren zoals score, tijd, geluid. In de methode createtextures laden we alle afbeeldingen in die we nodig hebben voor de game. Deze wijzen we toe aan een Texture in Pixi. Voor de loadbar op het wachtsterm maken we gebruik van een array om de verschillende frames in op te slaan. for(var i=0; i <= 9; i++) { this.loadbartexture = PIXI.Texture.fromImage("./images/loadbarfixed/IMG0000" + i + ".gif"); this.loadbartextures.push(this.loadbartexture); } for(var i=10; i <= 28; i++) { this.loadbartexture = PIXI.Texture.fromImage("./images/loadbarfixed/IMG000" + i + ".gif"); this.loadbartextures.push(this.loadbartexture); } De setupboundaries methode bakent de grenzen van de scene af. In de setupaudio methode laden we het geluid in voor het spel met behulp van de Howler.js javascript library. Geluid inladen doen we via een Howl object waar we een pad aan meegeven en een volume voor het geluid. this.cowsound = new Howl({ urls: ['./sounds/cowmoo.ogg', './sounds/cowmoo.mp3'], volume: 0.9 }); De drawwaiting methode creëert het wachtscherm wanneer spelers moeten wachten tot er een tweede speler geconnecteerd is om een game te starten. Er wordt een background in Pixi aangemaakt, waarop een tekst geplaatst wordt. Onder die tekst wordt dan met behulp van een Movieclip in Pixi een loadbar gecreëerd bestaande uit de reeds eerder ingeladen frames in createtextures. drawtrees tekent de bomen op het scherm aan weerszijden van de racebaan. Bij de plaatsing wordt rekening gehouden met de positie van de boom ten opzichte van de speler en zodus wijzigt de schaling dus ook met de positie. 5

6 movetrees zorgt er dan voor dat de bomen bewegen in het spel wat de speler het optische gevoel geeft dat de weg beweegt. De snelheid waarmee de bomen bewegen wordt bepaald door de snelheid waarmee de speler tapt. Wanneer de speler tapt wordt de snelheid verhoogt, wanneer hij stopt met tappen vertraagt de snelheid. Als de speler botst met een obstakel, dan wordt zijn snelheidswaarde gereset. In deze methode wordt het aantal taps ook gecommuniceerd naar de server onder de vorm van een score waarde, zodat de tegenstander het aantal taps van de speler ook kan zien op zijn scherm. // Broadcast the score update to all clients. this.socket.emit('score', { obstacle: this._score[this._player], score: Math.round(this.treeSpeedX*42), treespeedx: this.treespeedx, treespeedy: this.treespeedy, treescale: this.treescale, plr: this._player }); drawlocal bouwt de basiscène met racebaan en horizon op met Pixi elementen. drawobstacle laat een object verschijnen op de baan afhankelijk van een aantal taps dat random genereerd wordt door de server. Voor beide clients is dit aantal hetzelfde, zodat de uitdaging voor beide spelers dezelfde blijft. Er zijn twee soorten objecten die kunnen verschijnen, aan de hand van Math.random wordt bepaald welk object verschijnt. De methode moveobstacle zorgt er, net zoals movetrees bij de bomen, voor dat de obstakels kunnen bewegen over de baan. Afhankelijk van de posities op de baan van de obstakels, links of rechts, worden de x en y waarden aangepast. In tegenstelling tot de bomen, zijn het hier constante waarden, niet afhankelijk van de taps. detectcollision detecteert of een speler een obstakel raakt. Aangezien de auto van de speler niet verplaatst wordt in de y richting, dienen we een check te doen op de x posities van obstakel en speler om een botsing te detecteren. Wanneer een botsing plaatsvindt, verdwijnt het obstakel uit beeld, wordt een geluid afgespeeld en wordt de score van de speler met een penalty verminderd waarna de snelheid ook gerest wordt. if(this.carsprite.position.x < 300 & this.obstaclesprite.position.x <= 310) { if (this.kind == 'cow') { this.cowsound.play(); } else if (this.kind == 'shit') { this.shitsound.play(); } console.log("botsing:"); this._score[this._player] -= 10; this.obstaclesprite.position.y = 10000; this.treespeedx = 0.135; this.treespeedy = 0.1; this.treescale = ; } 6

7 De progressbar zorgt ervoor dat een speler kan zien hoever hij zelf zit op de racebaan en hoever de tegenstander zit. Zijn eigen positie wordt in groen weergegeven, die van de tegenstander in rood. Deze bar wordt opgebouwd met twee methoden, de drawprogressbar methode en de moveprogressbar. Deze methoden functioneren analoog als bij de bomen en obstakels. De positie van de tegenstander wordt verworven via een door de server doorgestuurde waarde. createcar definieert de auto van de speler. De wolken worden toegevoegd aan de scene met behulp van de methoden drawclouds en moveclouds. Ook deze methoden werken naar analogie met de andere draw en move methoden. Tot slot hebben we nog de strepen op de weg die gecreëerd worden met de drawroadstripes en moveroadstripes methoden. Zo wordt de gehele scène van een speler opgebouwd. We hebben ook nog methoden gevolgd door Rival die de scène van de tegenstander onderaan opbouwen en aanpassen met door de server doorgestuurde variabalen. De snelheid van de tegenstander wordt steeds geüpdatet. Naast al deze methoden om de scènes op te bouwen, zijn er ook nog methoden om game functionaliteiten te voorzien. De setupscore methode verzorgt de tapupdates van de spelers en geeft deze weer op de desbetreffende scène. setuptimer houdt de racetijd bij. switchcarposition zorgt ervoor dat de auto van de speler links of rechts op de baan rijdt. Dit wordt bepaald door te tappen op de linkse tapbutton. De positie van de speler wordt doorgestuurd naar de server zodat de tegenstander ook kan zien op welk rijvak de speler rijdt. definetaparea creëert twee tapbuttons waar de speler de game mee kan aansturen. De linkse button is om van rijvak te wisselen om objecten te ontwijken, de rechtse is sneller te rijden. Beide buttons zijn Pixi elementen. updatephysics roept de eerdere move methoden open zorgt ervoor dat deze effectief uitgevoerd worden. Daarnaast checkt deze methode ook welke speler wint en beëindigt het spel van zodra een speler wint. if(this._score[this._player] == 100) { this.socket.emit('endgame'); this.gamestatus = "You Win"; this.music.unload(); var stop = new Stop(this._score[this._player], this.timeupdate/1000, this.gamestatus); } Ook heft deze methode het wachtscherm op wanneer een tweede speler connecteert met behulp van de found variabele die doorgestuurd wordt door de server. Tot slot hebben we nog de tick methode. Deze methode is een hele belangrijke, ze zorgt er namelijk voor dat het spel beweegt. Deze methode zal 60 frames per seconde genereren van de scène. Daarnaast zorgt ze er ook voor dat de auto trilt, waardoor de game ervaring beter wordt. 7

8 tap.js De acties gekoppeld aan het tappen op de tapvelden in de game variabele zijn bepaald in dit bestand. Een eerste aanroeping gebeurt wanneer het spel door de gebruiker op het startscherm wordt gestart, hiermee wordt de game variabele aangemaakt. Er staan 2 tapvelden beschreven namelijk: tapspriteright => hiermee wordt de score en spelsnelheid verhoogt. tapspriteleft => hiermee switch de speler van rijvak. Deze velden zijn tevens de besturing van het spel. stop.js Dit javascript bestand wordt op dezelfde manier opgebouwd als start.js met dat verschil dat op dit scherm een restart button getoond word en een samenvatting van het spel met de mededeling of je gewonnen hebt of niet. Wanneer op de restart button geklikt wordt, dan wordt de speler terug geleid naar de startpagina van het spel. window.open("http://tap-to-race.herokuapp.com","_self"); De variabelen om de game statistieken zoals tijd en score weer te geven worden ontvangen van het game.js script. Server-side.js server.js Eerst en vooral creëren we hier onze serverinstantie en laten we onze server luisteren op events van de clients. Daarnaast laden we ook enkele libraries in die gebruikt zullen worden door de node.js javascript engine. var express = require('express'); var app = express(), http = require('http'), server = http.createserver(app), io = require('socket.io').listen(server); Eén van deze libraries is express.js. Deze librarie wordt gebruikt om de routes in onze game te verzorgen. Zo moet elke pad van een afbeelding geconfigureerd worden in deze routes, alsook de paden naar de javascript bestanden. Zo een route wordt in express als volgt gecreëerd. app.get('/sounds/racecar.wav', function(req, res){ res.sendfile( dirname + '/sounds/racecar.wav'); }); Naast het inladen van alle assetbestanden wat onder Express besproken wordt, bevat dit bestand de serverside logica voor het multiplayer aspect van de game. Dit bestand wordt niet ingeladen door de client, deze code staat dus afgeschermd. Er is een basisfunctie connection die wacht op een connectie van een speler en deze dan met behulp van een socketvariabele de volgende multiplayer functies ter beschikking stelt: 8

9 addclient voegt een nieuwe speler toe aan een room en laat dit weten aan de andere speler in de room indien deze reeds aanwezig is waarna het spel gestart wordt. score zorgt voor het live updaten van de score tussen de spelers en stuurt daarnaast ook willekeurige obstakels naar alle spelers in de room. carposition geeft bij een positiewissel van de wagen, de positie door aan de tegenstander. endgame laat aan de tegenstander weten dat de finish bereikt is door de speler en het spel afgelopen is. disconnect verwijdert de speler id van de server en verlaat de room. Daarnaast bevat het bestand nog enkele functies die niet door de socket variabele aangesproken. Deze functies zorgen voor het indelen van de rooms en het berekenen van de obstakels. Voor het indelen van de rooms wordt er gewerkt met logica in de functie checkroom die de beschikbaarheid van de rooms nagaat en zo de spelers indeelt. Daarnaast is er nog de functie pusharray die een speler op de stack van een room plaatst bij het connecteren en de functie poparray die een speler verwijdert uit een room bij het disconnecteren. Config files Procfile Dit bestand dient om Heroku te vertellen waar de web dyno dient gestart te worden. Een dyno is een proces binnen Heroku. package.json In de package.json file vermelden we al de libraries die we nodig hebben, zodat de node.js package manager deze kan inladen tijdens het deployen. Ook staat hierin vermeldt waar de node.js server gestart moet worden. In dit geval in het server.js bestand, waar we de server instantie creëren. Heroku Heroku is een PaaS (Platform as a Service), met andere woorden een platform gehost in de cloud. Cloud computing is de trend in de hedendaagse ICT wereld, dus hebben we ervoor gekozen om onze game ook niet zelf te hosten maar in de cloud. Mooi meegenomen is dat Heroku node.js ondersteunt en ook een eigen GIT repository heeft per applicatie, waarnaar je kan pushen en die wordt dan automatisch door Heroku gedeployed. 9

10 Libraries node.js node.js is een softwareplatform om javascript applicaties in te draaien. Node.js heeft een ingebouwde HTTP server wat het ideal maakt om server-side applicaties mee te draaien zonder gebruik te maken van een Apache server. Het is ook event gestuurd, wat het ideal maakt voor real-time applications zoals onze multiplayer game. In tegenstelling tot andere javascript applicaties worden node.js applicaties niet uitgevoerd door de web browser maar door de Google V8 javascript engine. pixi.dev.js Pixi.js is een Web GL 2D Render javascript engine. Het ondersteunt gebruikersinteracties met Pixi objecten en is daarnaast een snel framework. Dat laatste was belangrijk voor onze game, dat de gebruiker niet te veel tijd zou verliezen met wachten op de weergaven van objecten in de game. socket.io js socket.io is een javascript library die er voor zorgt dat de server kan communiceren met verscheidene clients. Het client side gedeelte draait in de webbrowser, terwijl het server gedeelte in node.js draait. Via websockets wordt communiceren mogelijk gemaakt. Socket.io heeft ook ondersteuning voor rooms, wat ideaal is voor ons spelconcept. Daarnaast integreert het ook perfect met Express.js wat het de geschikte library voor ons project maakte. express.js Zoals al eerder beschreven in het server-side.js gedeelte is express.js gebruikt in dit project voor de routing van de verschillende assets. Node.js zelf heeft geen echte methoden dus dienen allerlei frameworks gebruikt te worden die kunnen samenwerken met node.js. Express is er hier ééntje van. Aangezien we enkel routing nodig hadden, hadden we geen nood aan een complex framework. Geen een eenvoudig, snel framework. howler.js Howler.js is een framework dat we gebruikt hebben voor ons geluid. We hebben gekozen voor deze library omdat het een performante library is zonder veel extra toeters en bellen, enkel hetgeen wij nodig hadden voor dit spel, namelijk geluid kunnen inladen, afspelen en stoppen. Daarnaast maakt deze library gebruik van HTML5 audio Assets Images De afbeeldingen zijn allemaal.png of.gif bestanden, dit om de grote van de bestanden te beperken aangezien deze mobiel gedownload dienen te worden. Sound Voor het geluid is er gekozen voor.mp3 en.ogg. We hebben gekozen voor deze twee formaten omdat de meeste smartphones deze ondersteunen. Daarnaast hebben we onze geluidsbestanden zo klein mogelijk gemaakt, zodat ze snel kunnen ingeladen worden en de game hierdoor niet vertraagd wordt. 10

11 Besluit Deze multiplayer tapgame is ontwikkeld met behulp van verschillende javascript framework. die voldeden aan de nodige vereisten van onze game. De game zelf is ontwikkeld op het node.js platform en wordt gehost op het Heroku platform. De connectie tussen twee spelers is mogelijk en de gebruikers kunnen met behulp van interacties acties ondernemen in het spel. Daarnaast is de game ook grafisch in retro stijl opgemaakt en voorzien van geluid. De speler die het snelst de progressbar vol laat lopen, die wint de game. 11

12 Referenties Action-Web-Game-in-HTML5 12

React en React Native voor websites en apps

React en React Native voor websites en apps React en React Native voor websites en apps H A N S-PE T E R H ARMSEN HEEFT DI T GE SCH R E V EN IN APRI L 2017 Deze whitepaper is bedoeld voor product owners en beslissers. Hij gaat over React, een JavaScript

Nadere informatie

Grafisch ontwerp. Referenties. https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/ http://www.bluetrainmobile.com/mobile-showcase

Grafisch ontwerp. Referenties. https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/ http://www.bluetrainmobile.com/mobile-showcase Mobiel Datanose Op dit moment is mobiel datanose niet goed gedaan; je krijgt gewoon de site te zien zoals je het te zien krijgt op pc's of laptops. Maar vaak heb je het probleem dat je op je mobiel moet

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking Dit document is de handleiding voor de installatie, configuratie en werking van de DMS Plugin. Versie 1-12/09/2005 Inhoudstafel 1 Installatie...

Nadere informatie

Handleiding Woonz.nl iframe

Handleiding Woonz.nl iframe Handleiding Woonz.nl iframe Woonz.nl biedt de mogelijkheid om uw actuele woningaanbod op Woonz.nl op uw website te tonen. Hiervoor dient u eerst een API-key te ontvangen van Woonz.nl, dit is een sleutel

Nadere informatie

Een website ontwerpen in Dreamweaver met de opmaakweergave

Een website ontwerpen in Dreamweaver met de opmaakweergave Een website ontwerpen in Dreamweaver met de opmaakweergave door G. Van Soest Met Dreamweaver kan je zeer snel een website in elkaar bouwen; ook het onderhoud van een website is met Dreamweaver uiterst

Nadere informatie

GoogleMapsGoogleMapsGoogleMaps GoogleMapsGoogleMapsGoogleMaps GoogleMapsGoogleMapsGoogleMaps

GoogleMapsGoogleMapsGoogleMaps GoogleMapsGoogleMapsGoogleMaps GoogleMapsGoogleMapsGoogleMaps Google Maps INHOUDSOPGAVE Inleiding.. 3 Een Google Map maken.. 4 Een eigen adres opgeven 7 Inzoomen op je eigenkaart. 8 Satellietbeeld op je eigenkaart. 10 Markers plaatsen. 13 Tekstballon plaatsen.. 15

Nadere informatie

Stappenplannen MailPlus SOAP API

Stappenplannen MailPlus SOAP API Stappenplannen MailPlus SOAP API Stappenplannen MailPlus SOAP API oktober 2009 Introductie Dit document bevat stappenplannen welke u als technische gebruiker van MailPlus op weg kunnen helpen met de koppeling

Nadere informatie

Summerschool Mobiele Apps 15-17 augustus 2012 Herman van Dompseler. HTML 5 App

Summerschool Mobiele Apps 15-17 augustus 2012 Herman van Dompseler. HTML 5 App Summerschool Mobiele Apps 15-17 augustus 2012 Herman van Dompseler HTML 5 App 1. Wat is HTML 5 2. HTML 5 Apps 3. Hybride App Architectuur 4. Een App maken Overzicht Deel 1: HTML5 HTML 5 gebruikt als verzamelnaam

Nadere informatie

Deel 5: Ontleding van een thema en subtheming. 20. YML-bestanden en subtheming

Deel 5: Ontleding van een thema en subtheming. 20. YML-bestanden en subtheming Deel 5: Ontleding van een thema en subtheming 20. YML-bestanden en subtheming Een thema moet voldoen aan bepaalde standaarden. Wat moet een thema zoal bevatten en kunnen we beroep doen op andere basisthema

Nadere informatie

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project "Web Essentials" 02 april 2009. Versie 2.1.0

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project Web Essentials 02 april 2009. Versie 2.1.0 Projectteam 6 Faculteit Natuur en Techniek Hogeschool Utrecht Projectleider: Hans Allis, hans.allis@student.hu.nl Technisch ontwerp Project "Web Essentials" 02 april 2009 Versie 2.1.0 Teamleden: Armin

Nadere informatie

SEO plan. Bart Janssen Semester 4 Fontys ICT & Media Design

SEO plan. Bart Janssen Semester 4 Fontys ICT & Media Design SEO plan Bart Janssen Semester 4 Fontys ICT & Media Design Inleiding Mijn adviesplan heb ik geschreven voor mijn persoonlijke leerportfolio. Het leerportfolio staat online op http://www.bartjanssen.eu.

Nadere informatie

APEX en JasperReports

APEX en JasperReports APEX en JasperReports een Dream Team! Spreker(s) : Datum : E-mail : Vincent Deelen 28 mei 2013 vincent.deelen@transfer-solutions.com WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM Outline APEX en rapporten Oracle BI publisher

Nadere informatie

Handleiding Poll Campagne 9 december 2009 Versie 1.1

Handleiding Poll Campagne 9 december 2009 Versie 1.1 Handleiding Poll Campagne 9 december 2009 Versie 1.1 Hoofdstuk 1 - Inleiding In dit document wordt stap voor stap uitgelegd hoe de Poll campagne ontworpen dient te worden. De volgende punten worden besproken:

Nadere informatie

Les 9: formulier controle met javascript.

Les 9: formulier controle met javascript. Les 9: formulier controle met javascript. Javascript is erg veel gebruikt bij internet toepassingen. In tegenstelling tot PHP, wat een server side scripting is, is java client side scripting. Dwz, niet

Nadere informatie

Acht stappen voor JSF

Acht stappen voor JSF Acht stappen voor JSF Inleiding In deze tutorial zullen we JSF (Java server faces) installeren. Wat we niet beschrijven is hoe te werken met JSF, over dit onderwerp zijn er genoeg boeken en internetsites

Nadere informatie

Eigen Widgets in CRM. Introductie. Limitering. Widgets beschikbaar stellen. Tips & Tricks Eigen Widgets in CRM

Eigen Widgets in CRM. Introductie. Limitering. Widgets beschikbaar stellen. Tips & Tricks Eigen Widgets in CRM Tips & Tricks Eigen Widgets in CRM Eigen Widgets in CRM Introductie De WebUI van CRM 7.0 maakt het mogelijk om je eigen widgets te maken en deze in je eigen view te gebruiken. Dat kan door gebruik te maken

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Titel: flashvars.html

Titel: flashvars.html Data uitwisselen met Flash: the easiest way Kris Merckx www.ardeco.be Macromedia Flash-bestanden kunnen opgenomen worden in HTML. Een Flashfilm (*.swf) kan tekst, afbeeldingen, film, geluid en vectorbeelden

Nadere informatie

Handleiding: Whitelabel Customersite

Handleiding: Whitelabel Customersite ARGEWEB B.V. Handleiding: Whitelabel Customersite Controlportal.nl Argeweb Support 8-1-2009 Handleiding voor het gebruik maken van de Whitelabel Customersite op controlportal.nl, door Resellers van Argeweb.

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp PlastiCats

Functioneel Ontwerp PlastiCats Functioneel Ontwerp PlastiCats Voor CLE4 hebben Carlo, Hubert,Guus Karim en Pepijn een team gevormd. Voor CLE4 moeten we een spel maken. Daarvoor hebben we kaartjes gekregen met daarop een dier, kleur

Nadere informatie

SEO Plan 14/6/2017 Wouter Roozeboom DP41T

SEO Plan 14/6/2017 Wouter Roozeboom DP41T SEO Plan 14/6/2017 Wouter Roozeboom DP41T Inleiding Dit is het SEO plan voor de website http://wouterroozeboom.nl/ Op de website heb ik mijn bevindingen en ervaringen van Techno beschreven en zelfs wat

Nadere informatie

SAP Mobile Documents SP 05 Hoe het werken met de nieuwste versie nog makkelijker is geworden.

SAP Mobile Documents SP 05 Hoe het werken met de nieuwste versie nog makkelijker is geworden. SAP Mobile Documents SP 05 Hoe het werken met de nieuwste versie nog makkelijker is geworden. Documentnummer: 1.0 Datum: 4-1-2016 Auteur: SANDER MAES Rompertdreef 1b 5233 ED s-hertogenbosch Postbus 86

Nadere informatie

Handleiding RS Form! 1.0.4

Handleiding RS Form! 1.0.4 Handleiding RS Form! 1.0.4 Inhoud 1. Controlepaneel... 3 2. Forms Manager... 4 2.1 Nieuwe form aanmaken... 4 2.2 Nieuwe fields toevoegen... 7 2.3 Wijzigen/verwijderen bestaande Forms, Fields... 10 Versie

Nadere informatie

Elfde-Liniestraat 24 3500 Hasselt Schooljaar 2009-2010 TINFO POKER GAME OO-Analyse

Elfde-Liniestraat 24 3500 Hasselt Schooljaar 2009-2010 TINFO POKER GAME OO-Analyse Elfde-Liniestraat 24 3500 Hasselt Schooljaar 2009-2010 TINFO POKER GAME OO-Analyse Studenten: Peter Asnong Rik Broens Tom De Keyser Daan Gielen Kris Gregoire Koen Olaerts Toon Wouters Inhoudsopgave Probleembeschrijving...

Nadere informatie

Project plan. Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407

Project plan. Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407 Project plan Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407 I4C2 I4C1 1 Inhoudsopgave Doel en doelgroep van het project... 3 Beschrijving van het project... 4 Benodigde materialen... 5 Te verwachten resultaten,

Nadere informatie

Bottleball Onderzoeksverslag MovingMonsters. Uitgevoerd door Arno Classens a.classens@student.fontys.nl

Bottleball Onderzoeksverslag MovingMonsters. Uitgevoerd door Arno Classens a.classens@student.fontys.nl Bottleball Onderzoeksverslag MovingMonsters Uitgevoerd door Arno Classens a.classens@student.fontys.nl 1 1. Inhoudsopgave Wat? Bladzijde 1. Introductie 3 2. Methodologie 4 3. Resultaten 3.1 Oriëntatie

Nadere informatie

HTML Graphics. Hans Roeyen V 3.0

HTML Graphics. Hans Roeyen V 3.0 HTML Graphics Hans Roeyen V 3.0 19 maart 2015 Inhoud 1. HTML5 Canvas... 3 1.1. Het Canvas element... 3 2. SVG Element... 9 2.1. SVG vergeleken met Canvas... 9 2.2. Een cirkel tekenen met SVG... 10 2.2.1.

Nadere informatie

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous 2006-2007 Inhoudsopgave 1 2 1.1 Programmeertaal PHP5..................... 2 1.2 MySQL database......................... 3 1.3 Adobe Flash...........................

Nadere informatie

Beschrijving functioneel en technisch design van de website

Beschrijving functioneel en technisch design van de website Bespreking Punten: Beschrijving functioneel en technisch design van de website Nr. Punt 1 Student 2 Bedrijf 3 Algemene lay out 4 Technologieën 5 Webruimte en datatrafiek 1. Student Registratie Bij de registratie

Nadere informatie

Les 12 : database koppeling, opmaken van template, webstructuur en afdrukken van gegevens. (deel2).

Les 12 : database koppeling, opmaken van template, webstructuur en afdrukken van gegevens. (deel2). Les 12 : database koppeling, opmaken van template, webstructuur en afdrukken van gegevens. (deel2). In de volgende reeks lessen zal alle vorige leerstof uitgebreid aan het bod komen. Zie ook de vorige

Nadere informatie

Maximo Tips and Tricks

Maximo Tips and Tricks Maximo Tips and Tricks Agenda Tips & Tricks 1. Scherm lay-out on demand 2. Koppelen Excel en Maximo 3. Foto s toevoegen aan records 4. Type ahead functie 5. Scripting voor calculaties en validaties 6.

Nadere informatie

Je hoeft je maar met twee bestanden bezig te houden:

Je hoeft je maar met twee bestanden bezig te houden: 1 2 3 Deze set Sushi Kaarten leert je hoe je een web-app maakt met een nogte-doen lijst. Als je op enig moment wilt zien hoe de web-app kan worden, kijk dan op dojo.soy/js-todo. Deze app kun je gebruiken

Nadere informatie

Gestart als demo/research voor cloud-oplossing. Een Afslagveiling

Gestart als demo/research voor cloud-oplossing. Een Afslagveiling WAZUG BCC Veiling Concept Gestart als demo/research voor cloud-oplossing Een Afslagveiling Afslag variant Prijsdump variant Windows Azure CMS: Orchard Admin app: dynamic data Auction Manager Proces: worker

Nadere informatie

iphone app - Roll Call

iphone app - Roll Call iphone app - Roll Call Roll Call - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger

Nadere informatie

Jarno Verhoogt 21 mei 2014 Stud. Nr. 500684953 Docent: Joost Faber. Deeltoets 2: Hoe maak je met javascript een eenvoudige slideshow?

Jarno Verhoogt 21 mei 2014 Stud. Nr. 500684953 Docent: Joost Faber. Deeltoets 2: Hoe maak je met javascript een eenvoudige slideshow? Jarno Verhoogt 21 mei 2014 Stud. Nr. 500684953 Docent: Joost Faber Deeltoets 2: Hoe maak je met javascript een eenvoudige slideshow? Inleiding Dit is een eenvoudige handleiding om in javascript een simpele

Nadere informatie

Javascript oefenblad 1

Javascript oefenblad 1 Leer de basis van Javascript. Javascript oefenblad 1 Niels van Velzen Javascript oefenblad 1 Pagina 2 Inleiding Javascript is niet altijd even makkelijk. Vooral aan het begin is het even wennen hoe de

Nadere informatie

Web building gevorderden: CSS & JavaScript. Karel Nijs 2008/11

Web building gevorderden: CSS & JavaScript. Karel Nijs 2008/11 Web building gevorderden: CSS & JavaScript Karel Nijs 2008/11 Webbuilding gevorderden les 3 JavaScript intro JavaScript invoegen JavaScript statements JavaScript popup berichten JavaScript functies JavaScript

Nadere informatie

Introductie testtooling Wink

Introductie testtooling Wink Introductie testtooling Wink SYSQA B.V. Almere Datum : 10-04-2013 Status : 1.0 Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Opbouw... 3 2 Wink... 4 2.1 Wat

Nadere informatie

WHITEPAPER. Wat is een. Responsive website? Voordelen van een. Responsive website? Hoe start je met een. Responsive website? RESPONSIVE WEBSITES

WHITEPAPER. Wat is een. Responsive website? Voordelen van een. Responsive website? Hoe start je met een. Responsive website? RESPONSIVE WEBSITES WHITEPAPER RESPONSIVE WEBSITES Wat is een Responsive website? Voordelen van een Responsive website? Hoe start je met een Responsive website? INTRODUCTIE Met het downloaden van deze whitepaper kunnen we

Nadere informatie

HTML in Outlook 2007. Hoe zorgt u ervoor dat uw email goed in beeld komt?

HTML in Outlook 2007. Hoe zorgt u ervoor dat uw email goed in beeld komt? HTML in Outlook 2007 Hoe zorgt u ervoor dat uw email goed in beeld komt? HTML in Outlook 2007 Inleiding Emark Mail biedt u de mogelijkheid om kant en klare HTML nieuwsbrieven in te laden en te versturen.

Nadere informatie

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise Inhoudsopgave 1. Voorbereiding... 4 2. Web Service Connector tool configuratie... 5 3. TaskCentre taak voor het aanmaken van

Nadere informatie

4 ASP.NET MVC. 4.1 Controllers

4 ASP.NET MVC. 4.1 Controllers 4 ASP.NET MVC ASP.NET is het.net raamwerk voor het bouwen van webapplicaties. De MVC variant hiervan is speciaal ontworpen voor het bouwen van dergelijke applicaties volgens het Model-View-Controller paradigma.

Nadere informatie

Fitness Tracker Nederlandse Handleiding

Fitness Tracker Nederlandse Handleiding Fitness Tracker Nederlandse Handleiding www.fitness-tracker.nl Inhoudsopgave 1. Voordat u begint... 2 1.1 Waarschuwing... 2 1.2 Smartphone ondersteuning... 2 1.3 Opladen... 2 2. Koppelen met uw smartphone...

Nadere informatie

Netwerk Interfacing Data Logging.

Netwerk Interfacing Data Logging. Handleiding Netwerk Interfacing Data Logging. EduTechSoft.nl 2009-2010 H.O.Boorsma. Pagina - 2 - Netwerk Interfacing Data Logging Pagina - 3 - Inhoud Inleiding.... 4 Beschrijving van het programma....

Nadere informatie

SERIEUS ADVERTEREN ONLINE OMROEPBRABANT.NL/RECLAME

SERIEUS ADVERTEREN ONLINE OMROEPBRABANT.NL/RECLAME SERIEUS ADVERTEREN ONLINE OMROEPBRABANT.NL/RECLAME WEBSITE (DESKTOP/TABLET) Het medium met de meest uitgebreide advertentiemogelijkheden. Zo kunt u zelf bepalen op welke bannerpositie u staat, in welke

Nadere informatie

Voordelen: Nadelen: Benodigdheden: Programma s: Google Web Designer. Photoshop. Sublime (HTML-editor) Websites: Tinypng.com

Voordelen: Nadelen: Benodigdheden: Programma s: Google Web Designer. Photoshop. Sublime (HTML-editor) Websites: Tinypng.com Google Web Designer Voordelen: Sneller en makkelijker. Banners kunnen worden afgespeeld op telefoons (flash kan dit niet). Het vervangen van plaatjes kan zonder het programma op te starten. Meer FPS dan

Nadere informatie

DrICTVoip.dll v 2.1 Informatie en handleiding

DrICTVoip.dll v 2.1 Informatie en handleiding DrICTVoip.dll v 2.1 Informatie en handleiding Nieuw in deze versie : Koppeling voor web gebaseerde toepassingen (DrICTVoIPwebClient.exe) (zie hoofdstuk 8) 1. Inleiding Met de DrICTVoIP.DLL maakt u uw software

Nadere informatie

Net2 kaarten bedrukken

Net2 kaarten bedrukken kaarten bedrukken kaarten bedrukken - Welke methode? Er bevinden zich twee pakketen om kaarten te bedrukken in de software. Een basis vast formaat dat al aanwezig is in de software sinds 2003 (V3.16) en

Nadere informatie

Mobile Watch Snelle Handleiding. Bezoek voor meer informatie

Mobile Watch Snelle Handleiding. Bezoek  voor meer informatie Mobile Watch Snelle Handleiding Ⅰ. Software installatie - Software download: Zoek voor "360Eye"in de Iphone App Store en installeer de applicatie. Of scan de QR Code aan de rechterzeide. Voor meer details

Nadere informatie

Een eenvoudige webserver maken in Lazarus

Een eenvoudige webserver maken in Lazarus Een eenvoudige webserver maken in Lazarus Michaël Van Canneyt 2 december 2011 Samenvatting Free Pascal - en dus ook Lazarus - kan meerdere TCP/IP componenten compileren: Synapse, Indy en lnet. Free Pascal

Nadere informatie

de user kan met de more knop acties uitvoeren zoals refresh en print.

de user kan met de more knop acties uitvoeren zoals refresh en print. Desk research Google calendar Functionaliteiten: home button, account log in en sign in, calendar, keuze tot verschillende tijds overzichten, een kalender, een tabel met dag(en) en uren, een optie knop

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Gebruikershandleiding 1.4. WerkBonPdf. Registratie van uren, onderdelen en kilometers

Gebruikershandleiding 1.4. WerkBonPdf. Registratie van uren, onderdelen en kilometers Registratie van uren, onderdelen en kilometers 1. Inleiding Een belangrijk aspect van het werk van de buitendienst is, na het uitvoeren van een opdracht, een werkbon op te stellen met daarop de verrichte

Nadere informatie

Van AllSolutions QX2 naar AllSolutions10

Van AllSolutions QX2 naar AllSolutions10 Van AllSolutions QX2 naar AllSolutions10 Pagina 1 van 11 Inhoud 1. AllSolutions10 gelanceerd... 3 Responsive... 3 Design... 3 2. AllSolutions10 activeren... 4 3. Aangepaste bovenkant... 5 4. Uw website

Nadere informatie

1 "log-file": "/var/log/pilight.log" 2 "log-file": "c:/pilight/pilight.log"

1 log-file: /var/log/pilight.log 2 log-file: c:/pilight/pilight.log Instellingen Instellingen...1 Introductie...2 Basis...2 port...2 standalone...2 pid-file...2 log-file...2 log-level...2 whitelist...3 stats-enable...3 watchdog-enable...3 Module paden...4 action-root...4

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na de installatie wordt in de

Nadere informatie

Meehelpen met de ontwikkeling van nieuwe of verbetering van bestaande spellen. Pag. 1 www.edubas.nl

Meehelpen met de ontwikkeling van nieuwe of verbetering van bestaande spellen. Pag. 1 www.edubas.nl Meehelpen met de ontwikkeling van nieuwe of verbetering van bestaande spellen. Pag. 1 Versie 1.0 februari 2015 Start-versie Over dit document In dit document probeer is duidelijk te maken hoe de spellen

Nadere informatie

VIA EEN BROWSER OF DE NETOP VISION STUDENT APP UW SCHERM MET STUDENTEN DELEN

VIA EEN BROWSER OF DE NETOP VISION STUDENT APP UW SCHERM MET STUDENTEN DELEN VIA EEN BROWSER OF DE NETOP VISION STUDENT APP UW SCHERM MET STUDENTEN DELEN Met Vision kunnen docenten als volgt een lesruimte maken: als een combinatie van studenten die met Windows werken en apparaten

Nadere informatie

Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003

Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003 Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003 Page 1 1 Kees Vianen Senior Sales Consultant Technology Solutions Oracle Nederland Agenda Geschiedenis van Oracle Portal Portal

Nadere informatie

REDACTEUREN HANDLEIDING

REDACTEUREN HANDLEIDING V1.2 8/5/2009 Vertaling: John Sim 2 Inhoudsopgave De inhoud van een document bewerken... 11 Een nieuwe document aanmaken... 12 Het aanmaken van een nieuwe document gaat als volgt:... 12 Een pagina publiceren...

Nadere informatie

Handleiding: FTP Verbinding Opzetten Publicatiedatum: 21-04-10 (versie 1.0) Pagina 1 van 10 pagina s. Handleiding FTP Verbinding Opzetten

Handleiding: FTP Verbinding Opzetten Publicatiedatum: 21-04-10 (versie 1.0) Pagina 1 van 10 pagina s. Handleiding FTP Verbinding Opzetten Pagina 1 van 10 pagina s. Handleiding FTP Verbinding Opzetten Pagina 2 van 10 pagina s. Inleiding Met behulp van deze handleiding kunt u een verbinding tot stand brengen met de FTP server van Centix. Indien

Nadere informatie

ProjectHeatmap. Onderzoeksrapport v0.5 11-03-11 Dennis Wagenaar

ProjectHeatmap. Onderzoeksrapport v0.5 11-03-11 Dennis Wagenaar ProjectHeatmap Onderzoeksrapport v0.5 11-03-11 Dennis Wagenaar 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Gheat...4 Info...4 Voordelen...4 Nadelen...4 Google Fusion Tables...5 Info...5 Voordelen...5 Nadelen...5 OLHeatmap...6

Nadere informatie

Vergeleken met Storyline 2 is de indeling van het menu Insert flink aangepast. Screenrecording en nieuwe slides vallen tegenwoordig onder het menu

Vergeleken met Storyline 2 is de indeling van het menu Insert flink aangepast. Screenrecording en nieuwe slides vallen tegenwoordig onder het menu Vergeleken met Storyline 2 is de indeling van het menu Insert flink aangepast. Screenrecording en nieuwe slides vallen tegenwoordig onder het menu Slides en zijn niet meer te benaderen via het menu Insert.

Nadere informatie

App onderdelen. Source files. Android app onderdelen 1/6

App onderdelen. Source files. Android app onderdelen 1/6 Android app onderdelen 1/6 App onderdelen Een Android project bestaat uit een aantal onderdelen die hieronder beschreven worden. In het project venster kan je de mappen weergeven volgens de hieronder aangeduide

Nadere informatie

HTML. Media. Hans Roeyen V 3.0

HTML. Media. Hans Roeyen V 3.0 Media Hans Roeyen V 3.0 12 maart 2015 Inhoud 1. (Multi)Media op websites... 3 2. Flash en Websites... 4 3. Video op je website... 4 3.1. YouTube insluiten op de pagina... 4 3.2. Video zonder YouTube...

Nadere informatie

Handleiding Eend NL Game Control. Versie Juni 2012

Handleiding Eend NL Game Control. Versie Juni 2012 Handleiding Eend NL Game Control Versie 2.0 - Juni 2012 Inhoudsopgave 1. Inloggen 2 2. Hoofdscherm - Evenementbeheer 4 2.1 Aanmaken nieuw evenement 4 2.2 Beheren van de chatbox 5 2.3 Beheren van de bonusvragen

Nadere informatie

Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0

Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0 Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0 I Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 ESS... Iconen selecteren 1 1.2 ESS... Inlog scherm tekst

Nadere informatie

ALL-CRM Universele Installer

ALL-CRM Universele Installer ALL-CRM Universele Installer Auteur: DH Datum: 09-11-2015 Versie: v1.0 Reference: 2015, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Document geschiedenis 3 3 Disclaimer & Legal 4 4 Inleiding 5 5 Installatie

Nadere informatie

Handleiding Be.Beacon

Handleiding Be.Beacon The bridge between the physical and online world Noordeinde 11 3238 BG Zwartewaal T +31 (0)181 41 07 02 M +31 (0)6 20 62 30 57 www.be-innovated.com info@be-innovated.com Bank: NL10ABNA0423234951 Kvk: 52681610

Nadere informatie

Acco: Files exchange documentatie 10 januari 2011

Acco: Files exchange documentatie 10 januari 2011 Acco: Files exchange documentatie 10 januari 2011 Door Philippe Dellaert Acco: Files exchange documentatie - 1/9 1. Inleiding ACCO maakt gebruik van een online systeem om documenten uit te wisselen tussen

Nadere informatie

WEBSITE APK WAAR KOMEN DE GEGEVENS VANDAAN?

WEBSITE APK WAAR KOMEN DE GEGEVENS VANDAAN? 1 WEBSITE APK WAAR KOMEN DE GEGEVENS VANDAAN? OPZET Voor het bepalen van de scores in de website APK wordt uitsluitend gebruik gemaakt van openbare gegevens of gegevens die direct uit uw website volgen.

Nadere informatie

Bouw snel en eenvoudig een eigen mobile Virtual Reality app

Bouw snel en eenvoudig een eigen mobile Virtual Reality app Bouw snel en eenvoudig een eigen mobile Virtual Reality app Deze handleiding is opgesplitst in twee delen. Deel 1: Hoe gebruik je het Smart2VR CMS? Deel 2: Hoe gebruik je de Virtual Reality app? Deel 1:

Nadere informatie

Draft. Gebruikershandleiding XMLCreator 2013NL

Draft. Gebruikershandleiding XMLCreator 2013NL Gebruikershandleiding XMLCreator 2013NL Wouter Verbruggen TimeTronics Lammerdries-Oost 23B B-2250 Olen Belgium Tel.: +32 14 23 19 11 Fax.: +32 14 23 20 24 09 september 2013 XMLCreator handleiding Wat is

Nadere informatie

Aan de slag met Google Analytics. Deel 1.

Aan de slag met Google Analytics. Deel 1. Aan de slag met Google Analytics. Deel 1. 1. Google Analytics account aanmaken Stap 1 Via de link http://www.google.com/analytics kan er ingelogd worden bij Google Analytics. Klik op de knop account aanmaken

Nadere informatie

Connect Social Business

Connect Social Business Connect Social Business Joey Kaan September 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren.................. 5 2.2 Facebook API leren door

Nadere informatie

WordPress in het Kort

WordPress in het Kort WordPress in het Kort Een website maken met Wordpress. In minder dan één uur online! Inclusief installatie van een thema en plugins Alle rechten 2013, Rudy Brinkman, BrinkhostDotCom, http://www.brinkhost.nl

Nadere informatie

Gebruik van cryptografie voor veilige jquery/rest webapplicaties. Frans van Buul Inter Access

Gebruik van cryptografie voor veilige jquery/rest webapplicaties. Frans van Buul Inter Access Gebruik van cryptografie voor veilige jquery/rest webapplicaties Frans van Buul Inter Access 1 Frans van Buul frans.van.buul@interaccess.nl 2 De Uitdaging Rijke en veilige webapplicaties Een onveilig en

Nadere informatie

1.9.9 Release Notes 28 oktober 2014

1.9.9 Release Notes 28 oktober 2014 1.9.9 Release Notes 28 oktober 2014 Inhoud Voordelen... 1 Overzicht... 2 Release Versie... 3 Nieuw... 4 Nieuw Tablet/Groot scherm weergave... 4 Ontwerp de Tablet/Groot Scherm Layout... 4 Site eigenaar

Nadere informatie

Handleiding wordpress

Handleiding wordpress Handleiding wordpress Wordpress versie 3.0.4 Handleiding versie 1.1 Auteur Website Geert Hoekzema www.geerthoekzema.nl www.geerthoekzema.nl geert@geerthoekzema.nl 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Beginnen

Nadere informatie

VMBO-ICT-Route examen 2009 Naam: Marc Schattorie Datum: 06-03-09

VMBO-ICT-Route examen 2009 Naam: Marc Schattorie Datum: 06-03-09 VERSLAG BICS INSTRUCTIIEFIILMPJES VMBO-ICT-Route examen 2009 Naam: Marc Schattorie Datum: 06-03-09 Inhoudsopgave Gebruik BICS..blz. 3 Onderzoek naar korte instructiefilms...blz. 3 Onderzoek naar screenrecorders.blz.

Nadere informatie

F U N C T I O N E E L O N T W E R P V O O R F U L L H O U S E M O B I LE ( V I S I O N V E R S I E )

F U N C T I O N E E L O N T W E R P V O O R F U L L H O U S E M O B I LE ( V I S I O N V E R S I E ) F U N C T I O N E E L O N T W E R P V O O R F U L L H O U S E M O B I LE ( V I S I O N V E R S I E ) Datum: 29-09-2010 Auteur: Dairo Bosschart Versie: 1.0 Document: Functioneel_ontwerp (vision versie).docx

Nadere informatie

Zicht - Content Management Systeem een algemene beschrijving

Zicht - Content Management Systeem een algemene beschrijving Zicht - Content Management Systeem een algemene beschrijving Versie april/2008 Zicht nieuwe media ontwerpers 2008 1 Inleiding Een Content Management Systeem (CMS) is een webapplicatie waarmee je zonder

Nadere informatie

Gebruik van raadpleeg- en downloadservices in GIS desktop software

Gebruik van raadpleeg- en downloadservices in GIS desktop software Gebruik van raadpleeg- en downloadservices in GIS desktop software Inhoud ArcGIS... 2 Gebruik WMS in ArcGIS... 2 GetFeatureInfo request... 6 Gebruik WFS in ArcGIS... 7 WFS service toevoegen... 7 Enkel

Nadere informatie

Rapporten. Labels en Rapporten in Atlantis 1. Atlantis heeft twee manieren om output te genereren: 1. labels 2. rapporten (reports)

Rapporten. Labels en Rapporten in Atlantis 1. Atlantis heeft twee manieren om output te genereren: 1. labels 2. rapporten (reports) Labels en Rapporten in Atlantis 1 Atlantis heeft twee manieren om output te genereren: 1. labels 2. rapporten (reports) Rapporten Een rapport is eigenlijk altijd een tekst bestand, die vorm wordt gegeven

Nadere informatie

Internet Video Deurbel. SNELSTART Gebruikersopties Handleiding voor de App

Internet Video Deurbel. SNELSTART Gebruikersopties Handleiding voor de App Internet Video Deurbel SNELSTART Gebruikersopties Handleiding voor de App In deze handleiding worden alle functies uitgelegd om u wegwijs te maken van ons product. Door middel van foto s proberen we alles

Nadere informatie

API...1 Identificatie...1 Opties...2 Acties...3 Webserver...6 Heartbeat...6 Buffer groottes...8

API...1 Identificatie...1 Opties...2 Acties...3 Webserver...6 Heartbeat...6 Buffer groottes...8 API API...1 Identificatie...1 Opties...2 Acties...3 Webserver...6 Heartbeat...6 Buffer groottes...8 Identificatie Alle programma's communiceren met elkaar door gebruik te maken van JSON objecten. Het normale

Nadere informatie

Technische Specificaties

Technische Specificaties Technische Specificaties 1) Installatie Om Sophia te starten, hoeft niets geïnstalleerd te worden op de server. Sophia is een Windows applicatie: Sophia.ECDL.exe (app. 15 MB) Bij de installatie zal er

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Augustus& Handleiding - Publisher Tool 3

Augustus& Handleiding - Publisher Tool 3 Augustus& 15 16 Handleiding - Publisher Tool 3 Inhoudsopgave 1. Welkom... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Dashboard... 4 2. Boeken... 5 2.1 Boeken aanmaken... 5 2.2 Het bewerken van boekinformatie.... 7 3. Verrijkingen...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Wat zijn apps eigenlijk?

Hoofdstuk 1 Wat zijn apps eigenlijk? Hoofdstuk 1 Wat zijn apps eigenlijk? Welkom Wat goed dat je begonnen bent in dit boek! Het lijkt me heel leuk om samen met jou een app te maken. Als we alle stappen rustig doorlopen, heb je straks niet

Nadere informatie

Web app Spaans voor kinderen

Web app Spaans voor kinderen Web app Spaans voor kinderen Naam: Yanette Wong Lozano Inhoudsopgave Inleiding... 3 Beschrijving applicatie... 4 Doelgroep... 4 Omgeving... 4 Technologische middelen... 4 User stories... 4 Site map...

Nadere informatie

De SAP Cloud Connector 2.0 maakt SAPUI5 ontwikkeling via de WEB-IDE mogelijk met data uit je eigen backend systeem.

De SAP Cloud Connector 2.0 maakt SAPUI5 ontwikkeling via de WEB-IDE mogelijk met data uit je eigen backend systeem. De SAP Cloud Connector 2.0 maakt SAPUI5 ontwikkeling via de WEB-IDE mogelijk met data uit je eigen backend systeem. Vele van ons willen wel eens spelen met de WEB-IDE in de could via het SAP Trial Hana

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 21, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

Versie 0.2. Documentatie Onsweb Club plugin voor NHV verenigingen. Laatste wijziging: 10 mei 2013 Auteurs: Marien Dongstra, Sebastian Huisman

Versie 0.2. Documentatie Onsweb Club plugin voor NHV verenigingen. Laatste wijziging: 10 mei 2013 Auteurs: Marien Dongstra, Sebastian Huisman Documentatie Onsweb Club plugin voor NHV verenigingen Versie 0.2 Laatste wijziging: 10 mei 2013 Auteurs: Marien Dongstra, Sebastian Huisman Alle rechten in dit document zijn voorbehouden. www.onsweb.nl,

Nadere informatie

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer 01/05 Websites Nederland over Mobile marketing Mabelie Samuels internet marketeer 02/05 Mobile marketing Kunt u zich uw eerste mobiele telefoon nog herinneren? Die van mij was een Motorola, versie onbekend,

Nadere informatie

Software Requirements Specification

Software Requirements Specification Software Requirements Specification PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage

Nadere informatie

SEO SCAN. evolveconsulting.nl. Uitgevoerd door: Content Stream. SEO specialist: Erik Pols

SEO SCAN. evolveconsulting.nl. Uitgevoerd door: Content Stream. SEO specialist: Erik Pols SEO SCAN evolveconsulting.nl Uitgevoerd door: Content Stream SEO specialist: Erik Pols Datum: 14/9/2015 Inleiding Voor u ligt de gepersonaliseerde SEO scan van uw website. Dit rapport is ingedeeld in drie

Nadere informatie

Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2).

Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2). Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2). In de volgende reeks lessen zal alle vorige leerstof uitgebreid aan het bod komen. Zie ook de vorige lessen en documenten om informatie op te zoeken

Nadere informatie

certified PDF AANLEVEREN GRAFISCH MATERIAAL aan Roularta Media Group ONLINE VERSIE 04-04-11

certified PDF AANLEVEREN GRAFISCH MATERIAAL aan Roularta Media Group ONLINE VERSIE 04-04-11 certified PDF AANLEVEREN GRAFISCH MATERIAAL aan Roularta Media Group ONLINE VERSIE 11-09-2015 VERSIE 04-04-11 AANLEVEREN AAN RMG.indd 1 11/7/08 10:26:53 AM Inhoud 1. DISPLAY ADVERTISING 1. Algemeen 5 Advertorial

Nadere informatie