IN Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica"

Transcriptie

1 IN Bachelorproject Factureringsproces Hidde Boomsma Elger Lambert juli 2008 Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica Examen Commissie Yom Schutte Arjen Schwarz Bernard Sodoyer Hans-Gerhard Gross

2 2.

3 3 Voorwoord Studenten die Technische Informatica aan de Technische Universiteit Delft studeren moeten ter afronding van hun Bachelor zelfstandig een opdracht voor een extern bedrijf of organisatie uitvoeren. Dit document bevat een verslag van ons Bachelor-eindproject. De opdracht is uitgevoerd bij het bedrijf Hostnet in Amsterdam in een periode van tien weken tussen april en juni Wij willen graag Yom Schutte en Arjen Schwarz hartelijk danken voor hun begeleiding binnen het bedrijf. Ook Bernard Sodoyer en Hans-Gerhard Gross van de Technische Universiteit Delft zijn wij zeer dankbaar voor hun begeleiding voor het gehele project. Amsterdam, juni 2008 Elger Lambert en Hidde Boomsma

4 4.

5 5 Samenvatting De opdracht bestond uit het koppelen van het factureringsproces aan een nieuwe productenindeling. Alle andere interne applicaties maakten al gebruik van de nieuwe structuur. Om uniformiteit, platformonafhankelijkheid en onderhoudbaarheid te bewerkstelligen hebben we er voor gekozen het factureringsproces opnieuw te ontwerpen en implementeren. We hebben het in dezelfde taal geprogrammeerd als de andere applicaties binnen Hostnet, het bestaande proces was geschreven in een andere taal. Voor het verkrijgen van de requirements hebben we voornamelijk gebruikgemaakt van interviews met medewerkers binnen Hostnet. Dit was ook de enige mogelijkheid omdat er nauwelijks technische informatie over het oude syteem beschikbaar was. Alle requirements hebben we ingedeeld volgens de MoSCoW methode. We hebben uiteindelijk alle Musts en Shoulds kunnen verwezenlijken. Om het ontwerp duidelijk te presenteren naar Hostnet hebben we gekozen om hun stijl te gebruiken en de processen in flowcharts weer te geven. Voordat we aan de implementatie begonnen, hebben we ook nog klassen en volgordediagrammen en een dataflow-diagram gemaakt. De implementatie zelf verliep redelijk voorspoedig. Wel hebben we ongeveer veertig procent van deze tijd gebruikt voor het vergelijken van de uitvoer van het nieuwe en oude systeem. We kunnen concluderen dat we in korte tijd veel werk hebben verzet. De extra motivatie die we kregen doordat het eindresultaat van onze opdracht daadwerkelijk in gebruik genomen gaat worden en de vriendelijke medewerkers van Hostnet heeft hier zeker bij geholpen.

6 6

7 Inhoudsopgave 1 Inleiding 9 2 Probleemstelling en analyse Vooronderzoek Probleemstelling Requirements Functionele requirements factureringsproces Kortingen correct verwerken Opmaak van de Factuur Niet-functionele eis Werkomgeving Planning Voorgenomen planning Werkelijke planning Samenvatting Ontwerp Gobaal ontwerp Contracten ophalen Factuur aanmaken Factuurregels Factuuropmaak Facturen versturen Contracten aanpassen Renewal run Kortingen Gedetailleerd ontwerp Implementatie Problemen en de oplossingen Unit-tests Implementeren losse functies Regressie testen Integration en Operational testing Samenvatting

8 8 INHOUDSOPGAVE 5 Evaluatie Behaalde resultaat Requirements Tijdsplanning Opdracht Kennis Conclusie Aanbevelingen Korting koppelen aan basisproducten Contractendatabases synchroniseren Samenvoegen van alle Contractendatabases Laatste functionaliteit van het oude systeem herontwerpen Bijlagen Bijlagen A: Plan van Aanpak Bijlagen B: Onderzoeksverslag Bijlagen C: Flowcharts Bijlagen D: Entity-relationship Diagram Bijlagen E: Klassendiagram Bijlagen F: Volgorde diagram Bijlagen G: Notulen flowcharts-presentatie Bijlagen H: Notulen kortingen vergadering Bijlagen I: Managing Hierarchical Data in MySQL

9 Hoofdstuk 1 Inleiding Hostnet biedt alle benodigdheden voor het hosten van een website aan; van domeinnamen en webhosting tot dedicated servers. Zo n tien jaar geleden toen Hostnet begon, werden de klanten- en productgegevens opgeslagen in excelsheets. Sindsdien is het bedrijf, de hoeveelheid klanten en producten, flink gegroeid. De excel-sheets zijn vervangen door datastructuren en er werd een systeem ontwikkeld binnen Microsoft Access om administratie te assisteren. Dit systeem, geschreven met procedurele code, is over de jaren uitgebreid en aangepast om met het bedrijf mee te groeien. Hierdoor is de code moeilijk te begrijpen, waardoor de betrouwbaarheid en onderhoudbaarheid van het hele systeem gedaald is. Tegenwoordig ontwikkelt Hostnet haar software met een object-georiënteerde taal binnen een framework met genormaliseerde databases. Hostnet is echter nog steeds afhankelijk van de oude processen waarvan niet meer goed begrepen wordt hoe ze werken. In 2006 is er besloten dat de structuur van de productendatabase uitgebreid moest worden. Inmiddels is dit gebeurd, echter weten de oude processen de nieuwe functionaliteiten niet te benutten. Het voornaamste probleem is dat er geen facturen automatisch gegenereerd kunnen worden voor de nieuwe producten. Het huidige systeem moet dus herontworpen worden. Er moet zowel rekening gehouden worden met het systeem als met de werknemers en er mag geen functionaliteit verloren gaan, gezien het bedrijf hier afhankelijk van is. Veel meer dan dit was ons niet bekend toen wij bij Hostnet begonnen. Gedurende het gehele ontwikkelproces hebben we ons laten begeleiden door het V-model [11] om gestructureerd te achterhalen wat er precies van ons gevraagd werd, dit vervolgens te realiseren en het hele ontwikkelproces goed te testen. In Figuur 1.1 is het V-model te zien. Het ontwikkelproces verloopt van linksboven naar beneden en dan terug omhoog langs de rechterzijde van de V. De requirements-analyse wordt behandeld in hoofdstuk 2, Probleemstelling en Analyse. Zowel high level design als detailed specifications komen aan de orde in hoofdstuk 3, ontwerp. Hoofdstuk 4, implementatie, komt overeen met coding. In dit hoofdstuk word ook testing besproken. We eindigen met een evaluatie, conclusie en aanbevelingen. 9

10 10 HOOFDSTUK 1. INLEIDING Figuur 1.1: Het V-Model

11 Hoofdstuk 2 Probleemstelling en analyse In dit hoofdstuk zullen we onze probleemstelling en de aan ons vereiste requirements presenteren. Ook zullen we de omgeving waarbinnen we het project hebben ontwikkeld omschrijven en onze planning laten zien. 2.1 Vooronderzoek Voordat we konden beginnen met het ontwerpen van een nieuw systeem, moest het duidelijk zijn wat er van ons gevraagd werd, wat onze opties waren om dit te realiseren, of dit haalbaar was binnen de beschikbare tijd en wat de eventuele kosten zouden zijn. Moet er een heel nieuw systeem ontwikkeld worden of is het mogelijk het huidige systeem verder aan te passen en uit te breiden zodat het voldoet aan de eisen? Wat zijn de voordelen die gerealiseerd kunnen worden? De eerste twee weken hebben we de tijd genomen om onderzoek te plegen om de kennis op te doen om deze vragen te kunnen beantwoorden. Voor een verslag van deze periode verwijzen we naar bijlage B. Hierin is uitgebreid te lezen wat de overwegingen zijn geweest. We hebben onderzocht wat de invloed zou zijn voor de gebruikers van het systeem, zoals de interface, platformonafhankelijkheid, de begrijpbaarheid en uitbreidbaarheid van de code. Wat de implicaties voor ons zelf zouden zijn, zoals het wel of niet gebruik kunnen maken van ondersteunende software en de hoeveelheid werk. Ook hebben we rekening gehouden met het huidige systeem, uniformiteit, limitaties en welke voordelen het nieuwe systeem zou kunnen bieden. Hier wordt enkel de gekozen richting verder uitgewerkt. Deze richting is bepaald tijdens een vergadering met onze opdrachtgever en begeleiders waar wij de verschillende mogelijkheden en onze aanbeveling hebben gepresenteerd. We hebben aanbevolen het facturatieproces volledig te herontwerpen. Hierbij konden wij garantie geven van een robuust en goed getest systeem. Ook gaf het ons de vrijheid om zelf te beslissen welke programmeertaal we willen gebruiken. Hostnet is akkoord gegaan met onze aanbeveling. Onze probleemstelling was hiermee concreet gemaakt. 11

12 12 HOOFDSTUK 2. PROBLEEMSTELLING EN ANALYSE 2.2 Probleemstelling Aan ons is gevraagd om een volledig nieuw systeem te ontwerpen en implementeren. Het is een herontwerp van het bestaande facturatie proces. Het verschil is dat de gegevens uit de nieuwe productenstructuur gehaald moeten worden en de begrijpbaarheid van het systeem significant moet verbeteren. Alle functionaliteiten die in het huidige systeem zitten, moeten ook in het nieuwe systeem aanwezig zijn. De facturen voor klanten van Hostnet moeten vrijwel hetzelfde blijven. 2.3 Requirements In deze paragraaf presenteren we de aan ons gestelde eisen. Deze eisen hebben wij aan de hand van ons onderzoek en interviews opgesteld. Met behulp van deze interviews hebben wij proberen te achterhalen wat de functionaliteit van het huidige facturatieproces is. Ons systeem zou deze functionaliteit op zijn minst moeten evenaren. Ook als er wensen aan het licht kwamen tijdens vergaderingen werden deze door ons genoteerd. We hebben de eisen prioriteiten gegeven met de hulp van MoSCoW. Hierbij staat de M voor Must, de S voor Should en de C voor Could. De prioriteit gaat van hoog, lager, laagst. Deze lijst hebben we vervolgens geverifieerd met onze begeleiders Functionele requirements factureringsproces M Factureringsproces moet de nieuwe productenstructuur benutten. M Geen functionaliteit verloren gaan ten opzichten van huidige systeem. M Contracten die status verwijdert hebben, mogen niet gefactureerd worden. S Rekening houden met verschillende betalingswijzen. M Rekening houden met buitenlandse klanten. verstuurd worden. Deze facturen moeten per S Rekening houden met de verschillende btw-percentages voor klanten binnen en buiten de EU en bedrijven met een btw-nummer. M Contracten die verlopen zijn moeten automatisch verlengd worden. C Verlengde contracten moeten pas verstuurd worden als de einddatum daadwerkelijk verstreken is. C Het verlengen van contracten moet een paar keer per maand uitgevoerd kunnen worden. S Wenselijk zou zijn als het systeem in één keer zowel alle nieuwe als periodieke facturen kan aanmaken. S Ook wenselijk is als zowel producten met als zonder logingegevens tegelijkertijd gefactureerd kunnen worden.

13 2.3. REQUIREMENTS 13 C Als de klant niet op tijd betaalt, moet er automatisch opnieuw een factuur gestuurd worden. C Factuuropmaak makkelijker kunnen aanpassen. C Factuur per post of per versturen aan de hand van de voorkeur van de klant. C Zichtbaar maken voor administratie hoe een factuur is ontvangen, per e- mail, of per post. S Facturen die meer dan één pagina lang zijn apart versturen naar DMDR. C Herinnerings facturen mogen de originele niet overschrijven Kortingen correct verwerken M Er mag nooit een creditfactuur verstuurd worden door het systeem. C Creditfacturen opvangen en doorsturen naar administratie ter controle. C Handmatig gemaakte creditfacturen moeten wel geaccepteerd worden. S Naast periodieke korting moet het ook mogelijk zijn om een eenmalige korting op een periodiek bedrag te plaatsen. S Het moet mogelijk zijn om absolute dan wel procentuele kortingen te geven. M Korting op Contract-, Product- en Klantniveau. S Korting op Soortniveau. M Korting op Contractniveau sluit andere kortingen uit. M Anders hoogste korting andere niveaus. S Combinatie van een eenmalige korting en een periodieke korting alleen mogelijk als deze kortingen allebei van hetzelfde niveau zijn Opmaak van de Factuur S Overeenkomen met huidige factuur. C Engelse facturen voor buitenlandse klanten. C Meerdere talen voor verschillende buitenlandse klanten.

14 14 HOOFDSTUK 2. PROBLEEMSTELLING EN ANALYSE Niet-functionele eis M Bij het eindproduct is het van belang dat het duidelijk is hoe de kortingen geïmplementeerd zijn, zodat zowel administratie, sales en de programmeurs begrijpen waarom welke korting op de factuur komt te staan. M Minimaal 200 facturen per 15 minuten verwerken. M Binnen de beschikbare geheugenlimiet van 1 gigabyte blijven. M Het systeem moet op laag niveau goed begrijpbaar zijn. Van belang is dat het in de toekomst goed onderhouden en eventueel aangepast kan worden. 2.4 Werkomgeving Nu het duidelijk is wat er gedaan moet worden, is de volgende stap beslissen hoe we dit gaan doen. Welke hardware en software is er tot onze beschikking en is dit geschikt voor onze probleemstelling? Hostnet had twee werkplekken naast elkaar beschikbaar gemaakt op de Application Managment (AM) afdeling. We bevonden ons dus te midden van de andere programmeurs binnen Hostnet. Hierdoor konden we, als we vragen hadden, snel de antwoorden krijgen. Beide computers draaiden Linux, Ubuntu. We waren allebei vertrouwd genoeg met Linux dat dit geen probleem voor ons was. Het oude factureringsproces is geschreven binnen een Access-applicatie dat binnen Hostnet bekendstaat als Hostbase. Het merendeel van de applicaties zijn echter geschreven in PHP5 binnen een framework genaamd Symfony. PHP5 is een objectgeoriënteerde taal zonder types en met veel standaard functies. Het is een veel gebruikte taal voor webapplicaties en bovendien gratis beschikbaar voor commercieel gebruik. Een goede handleiding en voorbeelden zijn te vinden op PHP draait als module in de veel gebruikte Apache Webserver. Ook is er een document beschikbaar genaamd coden bij hostnet.odt, hierin wordt duidelijk uitgelegd wat de vereisten zijn om te voldoen aan de codestyle van Hostnet. Hierin zijn ook alle constructies en veel voorkomende codeblokken uitgewerkt. [5, 6] Symfony is een framework voor PHP5 en is ontwikkeld door het Franse Sensiolabs. Het framework biedt een splitsing in Model, View en Control. Hiernaast bevat het ook ondersteuning voor zowel unit- als functionele tests. In het model gedeelte van de MVC-structuur zit de object-relationeel mapping en de database abstractie. In de View-laag komt alle opmaak op basis van templates. In deze laag zijn ook veel hulpfuncties te vinden die het leven gemakkelijker maken en veel voorkomende taken wat betreft opmaak en Javascript, maar ook Ajax te vereenvoudigen. Symfony wordt onder andere gebruikt door Askeet en Yahoo Bookmarks. [2, 9] Met oog op de vereiste om de begrijpbaarheid van ons systeem te maximaliseren was het een voor de hand liggende keuze om ons systeem ook in PHP5 binnen het Symfony-framework te ontwikkelen. Hiermee versterken we de uniformiteit en ontwikkelde we ons systeem in een, voor Hostnet en haar werknemers, vertrouwde omgeving. Nog een voordeel is dat we ons systeem makkelijker kunnen integreren en zelfs waar mogelijk bestaande code kunnen gebruiken.

15 2.4. WERKOMGEVING 15 Omdat Hidde al een jaar parttime voor Hostnet werkte, was hij ook zeer vertrouwd om software binnen deze omgeving te ontwikkelen. Gedurende onze studie op de TU Delft werken en leren we echter vooral omgaan met Java, een object georiënteerde taal net als PHP5. Met deze kennis en Hidde s ervaring was het mogelijk de nog ontbrekende basiskennis snel over te dragen aan Elger, waardoor we relatief weinig tijd nodig hebben gehad om de benodigde kennis op te doen. De database maakt gebruik van MySQL4. MySQL4 is een relationeel database management systeem (DBMS). MySQL is vrij verkrijgbaar onder de GPLlicentie. MySQL is vanuit PHP gemakkelijk te benaderen door de library die al jaren wordt meegeleverd met PHP. Ook is er in Symfony ondersteuning voor MySQL. Mocht de database, of data in de database, aangepast moeten worden dan is dit mogenlijk via PHPMyAdmin. Dankzij de kennis opgedaan tijdens onze studie zijn we bekend met MySQL-databases en is het voor ons geen probleem om hiermee te werken. Alles wat we produceren, wordt in een subversion repository opgeslagen. Subversion (SVN) [8] is een versiebeheersysteem afgeleid van concurrent versions system (CVS) [1]. Alle bestanden worden centraal op een server opgeslagen. Eenieder kan wijzigingen doorvoeren. Als er gelijktijdig gewijzigd wordt, worden de twee documenten automatisch samengevoegd. Mocht een sectie tegelijkertijd zijn bewerkt, treedt er een conflict op en is handmatig ingrijpen vereist. Door het gebruik van subversion hebben we altijd een back-up en kunnen we ook terugbladeren naar eerdere versies als er toch iets overboord is gezet wat later nuttig blijkt. Hostnet ontwikkelt al jaren haar eigen software voor intern gebruik. Aanpassingen maken en nieuwe applicaties integreren met het bestaande systeem gebeurt regelmatig. Om dit elke keer met zo min mogelijk problemen te doen verlopen, is hier het volgende voor verzonnen. Het daadwerkelijke systeem waar Hostnet afhankelijk van is, draait op de productieserver. Daarnaast is er ook een acceptatie- en een ontwikkelserver waar aangepaste versies van het systeem, dat op de productieserver draait, op draaien. De namen van de servers spreken eigenlijk al voor zich. Elke programmeur binnen Hostnet heeft een eigen server waar een kopie van de ontwikkelserver op draait. Op deze manier is het mogelijk dat alle programmeurs onafhankelijk van elkaar software ontwikkelen. Met behulp van SVN kunnen aanpassingen en toevoegingen aangebracht worden op de ontwikkelserver zodat deze dan weer beschikbaar zijn voor anderen. Als een hele applicatie ontwikkeld is, kan deze overgeplaatst worden naar de acceptatieserver. Deze server dient om te testen of er problemen gaan ontstaan als de huidige versie van de applicatie daadwerkelijk in gebruik wordt genomen. Omdat er zoveel verschillende mensen invloed hebben op de ontwikkelserver is het mogelijk iets over het hoofd te zien bij het overzetten. Voor het schrijven van lange stukken code wordt gebruikgemaakt van Eclipse. Voor kleine aanpassingen gebruiken we Vim [10]. Een bekende tekst-editor in Linux. Hiermee is het mogelijk om snel de gevolgen van aanpassingen te zien zonder tussenkomst van versiebeheer. Alle documenten voor Hostnet moeten beschikbaar zijn in OpenOffice-formaat. Een groot deel van de verslagen zullen wij schrijven in Latex. Latex is een opmaaktaal die bestanden in platte tekst opslaat. Ook kunnen documenten gemakkelijk gesplitst worden en is er een goed systeem om referenties bij te houden. De editor die we hierbij gebruiken is Kile (KDE Integrated Latex Edi-

16 16 HOOFDSTUK 2. PROBLEEMSTELLING EN ANALYSE tor). Aangezien de documenten uit platte tekst bestaat, kunnen ze gemakkelijk in een versiebeheer, zoals SVN, worden opgenomen en is gelijktijdig bewerken mogelijk. [3, 7] Voor de gemakkelijke stroomdiagrammen is OpenOffice toereikend, maar voor het maken van echte UML-diagrammen is het toch wenselijk een programma te hebben dat meer functionaliteit biedt. Umbrello is hiervoor beschikbaar. Een simpel programma voor Ubuntu. Umbrello bevat niet erg veel mogelijkheden, maar ruim voldoende voor het maken van de basisdiagrammen. Umbrello kan ook exporteren naar PHP5-code. Het maken van UML-diagrammen is geen vereiste van Hostnet, maar deze hebben we gemaakt om onszelf te assisteren. 2.5 Planning Het allereerste wat we deden, nog voor het onderzoek was, een Plan van Aanpak schrijven. Het volledige document is te zien in bijlage A. Deel hiervan was het vastleggen van een planning Voorgenomen planning Het ontwikkelproces hebben we globaal verdeeld in drie onderdelen, onderzoek, ontwerp en implementatie. Daarbij hadden we ook een planning gemaakt voor het eind verslag. Onderzoek Een oriënterende fase, zowel wennen aan onze nieuwe werkomgeving als informatie verwerven waren van belang. Deze informatie zal ons assisteren in het maken van ontwerp beslissingen,. Ontwerp Nadat er voldoende onderzoek gedaan is, kunnen we met die kennis een ontwerp maken. Implementatie Met het ontwerp in handen kunnen de functies, gespecificeerd in de ontwerpdocumenten, daadwerkelijk geschreven worden. Eindverslag Het schrijven van korte stukjes voor het eindverslag gedurende het ontwikkelproces scheelt een hoop tijd en stress aan het einde. Om die reden hebben we gepland elke vrijdagmiddag aan het eindverslag te werken. Zie Figuur 2.1 voor onze planning. Ook hebben we aangegeven welke weken wij bij Hostnet aanwezig zullen zijn.

17 2.6. SAMENVATTING 17 Figuur 2.1: Grafische overzicht van de planning Werkelijke planning Het werkelijke gebruik van tijd verschilde niet erg veel van de geplande hoeveelheid tijd. Ook de data waarop we bepaalde aspecten af wouden hebben, kwam redelijk overeen. Wat wel een flinke strop was, is dat Hostnet getroffen werd door een grote storing waardoor Hidde bijna een week is kwijtgeraakt aan het oplossen van andere problemen. Doordat Hidde al bij Hostnet werkte, was de eerste stap om informatie te verzamelen en ons te oriënteren eigenlijk veel korter dan de twee geplande weken. Dit heeft ons later weer ruimte opgeleverd in de planning waardoor we deze grotendeels gehaald hebben. Later bleek ook dat het zo mooi op schema blijven ten koste was gegaan van de tijd waarin we het eindverslag zouden schrijven. Dit heeft dus achteraf ook meer tijd gekost dan gepland. 2.6 Samenvatting In de eerste twee weken oriënteerden we ons op de opdracht en verzamelde we voldoende kennis om deze opdracht aan te kunnen. Vervolgens is er tijd ingeroosterd voor de requirements, ontwerp, implementatietests, implementatie code en acceptance testing. De planning is hier en daar verstoord maar uiteindelijk hebben we ons er toch grotendeels aan kunnen houden. Met name omdat we door de al aanwezige kennis erg snel op gang konden komen.

18 18 HOOFDSTUK 2. PROBLEEMSTELLING EN ANALYSE

19 Hoofdstuk 3 Ontwerp Nu het duidelijk is wat de vereisten zijn, kunnen we een ontwerp maken die deze eisen vervult. We zullen laten zien welke componenten het systeem bevat en de relaties ertussen beschrijven. 3.1 Gobaal ontwerp Een belangrijke gebruiker van het facturatieproces is administratie. Om die reden vonden wij het belangrijk hen te betrekken bij het ontwerpproces. Daar zij geen programmeurs zijn, hebben wij ons ontwerp met behulp van flowcharts gepresenteerd, zodat het ook voor hen duidelijk is. Deze flowcharts zijn te vinden in bijlage C. Ook hebben we een entity-relationship diagram (ERD) [4] geconstrueerd om inzicht te krijgen waar in de databases de relevante data staat (Bijlage D). Een groot voordeel vergeleken met het oude proces is dat we het nu in een objectgeoriënteerde taal, in plaats van een procedurele taal schrijven. Dit geeft ons de mogelijkheid verschillende componenten duidelijke, zowel op hoog als laag niveau, te onderscheiden. In de flowchart is te zien dat we vijf verschillende componenten onderscheiden, tevens wordt er ook al aangegeven waar de data vandaan moet komen. De flowcharts laten zien welke acties en beslissingen er per onderdeel genomen worden. De vijf componenten van het facturatieproces die we onderscheiden zijn: contracten ophalen, factuur aanmaken, factuur regels, factuur opmaak, facturen versturen. Daarnaast is er nog een los proces genaamd de renewal run, we zullen deze en elk component van het facturatieproces apart beschrijven. Omdat het bepalen welke kortingen er op de factuur moeten komen staan redelijk complex is, zal deze, ook al maakt het deel uit van het factuurregel-component, apart uitgelegd worden Contracten ophalen Elk contract heeft een begin-, een eind- en een factuurdatum. Bij het maken van een nieuw contract wordt er geen datum ingevuld voor de eind- en factuurdatum. Hieraan zijn nieuwe contracten makkelijk te herkennen, deze moeten meegenomen worden voor facturatie. Deze data worden door het facturatieproces ingevuld, hierover straks meer (zie Contract aanpassen). De andere 19

20 20 HOOFDSTUK 3. ONTWERP contracten die ook meegenomen moeten worden voor facturatie zijn contracten waarbij de factuurdatum overeenkomt met de huidige datum en deze kleiner is dan de einddatum. Dit zijn contracten die periodiek gefactureerd worden en waarvan een periode net verstreken is. Op het moment dat de einddatum verstreken is, moet dit contract uiteraard niet gefactureerd worden. Hetzelfde geldt voor als de begindatum nog niet geweest is. Alle contracten die opgehaald zijn voor facturatie, worden per persoon bij elkaar verzameld Factuur aanmaken Het is de bedoeling dat als een klant meerdere contracten heeft die op dezelfde dag worden gefactureerd dat deze allemaal op één factuur komen te staan. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat een klant een aparte factuur opgestuurd krijgt voor elke domeinnaam die hij op een dag heeft geregistreerd bijvoorbeeld. Hier wordt dus gecontroleerd of er al een factuur aanwezig is voor een klant, als dit het geval is moet het contract er aan toegevoegd worden, anders moet er een nieuwe factuur gemaakt worden Factuurregels Met factuurregels wordt bedoeld: de tekst die aangeeft welk product er is gekocht, van wanneer tot wanneer het contract loopt en wat het kost. Ook de kortingsregels worden hier aangemaakt. Voor de overzichtelijkheid is dit proces losgekoppeld van de rest van de factuuropmaak. Het is van groot belang dat dit proces zonder fouten verloopt. Mocht dit wel gebeuren dan krijgt de klant een factuur opgestuurd met verkeerde bedragen of zelfs voor verkeerde producten. Er word gecontroleerd of dit de eerste factuur is, mocht dit zo zijn en er zijn eenmalige kosten en of kortingen aan het contract verbonden, wordt voor elk een aparte regel aangemaakt. Vervolgens worden er regels aangemaakt voor de periodieke kosten en eventuele kortingen. Bij het bepalen welke korting op de factuur komt te staan, komt het een en ander bij te kijken, we zullen hier later uitgebreid op terugkomen (zie 3.1.8) Factuuropmaak Dit proces creëert daadwerkelijk de factuur, in pdf-formaat. Er zijn verschillende factoren die invloed hebben wat er precies op een factuur komt te staan. De gegevens die er altijd opgezet moeten worden, is de naam, adres en plaats van de contactpersoon. En uiteraard ook de factuurregels die aangemaakt waren in het vorige proces. Als de factuur voor een bedrijf is, moet de naam van het bedrijf ook vermeld worden. Daarnaast moet er gekeken worden naar de betaalwijze. Er zijn drie mogelijkheden: acceptgiro, automatische incasso en ideal. Elk heeft zijn eigen tekst onderaan de factuur. Als de factuur bestemd is voor een buitenlandse klant, worden deze teksten in het Engels geschreven. Ook wordt er gekeken hoeveel btw de klant moet betalen, om tot slot de totale kosten te berekenen.

21 3.1. GOBAAL ONTWERP Facturen versturen Nu de facturen gemaakt zijn, moeten ze nog bezorgd worden. Dit gebeurt of via een naar een extern bedrijf, DMDR, die er vervolgens voor zorgt dat de factuur per post bezorgd wordt. Het alternatief is dat de factuur direct per naar de klant wordt gestuurd. De laatste optie geldt altijd voor buitenlandse klanten en herinneringsfacturen. De rest gaat in het algemeen via DMDR en dan via de post. DMDR ontvangt één met daarin als bijlage een paar pdf-bestanden. In elk staat een lijst van facturen. Nieuwe contracten staan in een apart bestand, omdat hier een brief aan toegevoegd moet worden door DMDR. Ook facturen die meer dan één pagina lang zijn, staan in een apart bestand, dit voor het gemak voor DMDR. Er is nog een component, maar deze was niet in de flowcharts meegenomen. Namelijk, het aanpassen van de contracten nadat de facturen zijn gemaakt Contracten aanpassen Voor de contracten waar nu een factuur voor is aangemaakt, moet voorkomen worden dat er niet nog een factuur wordt aangemaakt voor dezelfde periode. Daarom wordt de factuurdatum gewijzigd en opgeslagen in de database. Mocht er nog geen factuurdatum en einddatum aanwezig zijn, zoals het geval is bij nieuwe contracten, dan moeten deze ingevuld worden. Dit gebeurt aan de hand van de looptijd van het contract en de facturatieperiode, beiden zijn afhankelijk van het product Renewal run Als een contract verlopen is, in andere woorden de einddatum is verstreken, wordt deze stilzwijgend verlengd. Tenzij de klant heeft aangegeven het contract te willen beëindigen. Voor het verlengen van contracten hebben we een proces ontwikkeld die los van het normale facturatieproces gestart moet worden. Dit proces is te zien op de zesde pagina van de flowcharts in bijlage C. Wat er gedaan wordt, is simpel. Als het contract verlopen is en niet opgezegd is door de klant dan wordt de einddatum verschoven aan de hand van de looptijd van het vorige contract. Als het gewijzigde contract wordt opgeslagen zal deze weer in aanmerking komen om opgehaald te worden door het factureringsproces. De eerste keer dat we de flowcharts presenteerden kwamen er een aantal punten aan de orde waar we rekening mee moesten houden. De notulen hiervan staan in bijlagen G. Het meest interessant was echter de discussie die ontstond rond om de door de klanten te ontvangen korting. Er werd besloten om nog een keer te vergaderen alleen dan ook met mensen van de sales en marketing afdeling erbij. De notulen van deze vergadering staan in bijlage H. Wat er toen besloten is, is als volgt Kortingen Het was al bekend dat er vier verschillende niveaus moesten komen voor kortingen. Voorheen waren dit er overigens slechts drie. Kortingen op dit niveau is

22 22 HOOFDSTUK 3. ONTWERP er nieuw bijgekomen. De discussie ontstond echter over de prioriteiten van de verschillende niveaus en welke combinaties mogelijk mochten zijn. Voorkomen moest worden dat het systeem regelmatig creditfacturen aan zou maken. De vier niveaus zijn: contract, product, klant en soort. Korting op contractniveau is een korting die gegeven wordt voor een specifiek contract, een overeenkomst tussen Hostnet en een klant voor een specifiek product. Korting op productniveau is een actiekorting voor een bepaald product. Deze geldt voor iedereen die dat product koopt. Korting op klantniveau maakt het mogelijk om producten, alle of een selectie, altijd met korting aan te bieden voor een individu. Soortniveau is vergelijkbaar, echter is de korting niet voor een individu, maar voor een groep klanten die in een bepaalde categorie vallen, zoals resellers. Uiteindelijk is er besloten dat als er korting op contractniveau gespecificeerd is, dat deze gekozen moet worden. Contractniveau overschrijft alle andere niveaus. De reden waarom hiervoor gekozen is, is omdat het de salesafdeling volledige controle geeft over de kosten van een contract zonder dat zij rekening hoeven te houden met de andere niveaus. Als er geen korting gespecificeerd is op contractniveau, moet het kortingsniveau geselecteerd worden die voor die facturatieperiode de meeste korting voor de klant opbrengt. Dit heeft bijvoorbeeld als gevolg, wanneer een reseller een product koopt waar een eenmalige actiekorting op zit, hij in eerste instantie deze eenmalige actiekorting ontvangt, ervan uitgaande dat deze korting hoger is. De volgende keer dat het contract gefactureerd wordt, ontvangt hij zijn periodieke resellers, soort niveau, korting. Voorheen ontvingen resellers slechts hun eigen korting en konden dus niet profiteren van speciale aanbiedingen op producten. Er is ook besloten dat de enige kortingen combinatie die is toegestaan, is zowel eenmalige als periodieke korting, maar slechts als deze beiden van het zelfde niveau zijn. Een andere verbetering die ons systeem biedt ten opzichte van het vorige is dat volgens de nieuwe wetgeving klanten binnen de EU en bedrijven zonder btw-nummer ook btw moeten betalen. Vroeger moesten slechts klanten binnen Nederland btw betalen. Het oude systeem onderscheidt binnen- en buitenlandse klanten en bepaalt aan de hand daarvan of ze btw moesten betalen. Dit is een goed voorbeeld dat demonstreert dat het oude systeem moeilijk te onderhouden en aan te passen is. Het schrijven van een functie die de btw bepaalt zoals gespecificeerd in de nieuwe wetgeving was voor ons niet moeilijk. Het oude systeem was echter nog steeds niet aangepast, omdat het te veel tijd zou kosten, gezien er geen werknemers meer zijn die vertrouwd zijn met het systeem. 3.2 Gedetailleerd ontwerp Nu dat ons ontwerp geverifieerd was, konden we hiermee voortzetten. Voordat we begonnen aan de implementatie hebben we voor eigen gebruik een gedetailleerd ontwerp uitgewerkt. In bijlage E zijn het klassendiagram en in bijlage F de volgorde diagrammen die we gemaakt hebben, terug te vinden. Hiermee was de ontwerpfase afgerond.

23 Hoofdstuk 4 Implementatie Bij de implementatie wordt het eindproduct daadwerkelijk gemaakt, dit gebeurt aan de hand van het ontwerp. Tijdens de implementatiefase zijn we een beetje afgeweken van het V-model. Bij het V-model wordt de code pas getest nadat deze volledig geïmplementeerd is. Onze voorkeur ging ernaar uit om test-driven te werk te gaan. Dit wil zeggen dat de test geschreven wordt voordat de functionaliteit word toegevoegd. Dit heeft het voordeel dat fouten in de code snel onderschept worden, waardoor de oorzaak relatief makkelijk terug te vinden en te verbeteren is. Zodoende zijn we telkens begonnen met het schrijven van unit-tests voordat we functionaliteiten toevoegden. In dit hoofdstuk zullen we bespreken welke problemen we zijn tegengekomen en de oplossingen die we hiervoor bedacht hebben. 4.1 Problemen en de oplossingen Unit-tests Symfony maakt gebruik van het Lime testing framework voor PHP [9]. Hierdoor is het erg gemakkelijk om tests geautomatiseerd uit te voeren. De tests moeten wel eerst zelf geschreven worden. Deze testing framework biedt echter niet de mogelijkheid om primary-keys van databaserecords rechtstreeks in te vullen. Dit heeft zo zijn voordelen, data kan gerelateerd worden aan elkaar en het systeem zoekt dan zelf beschikbare sleutels op. Dit is echter onhandig als je records met specifieke eigenschappen wilt opvragen. Gelukkig is het mogelijk Symfony aan te passen. Het overerven van een klasse was voldoende om het gewenste gedrag toe te voegen. Het schrijven van de unit-tests hielp ons met twee aspecten. Het gaf ons inzicht van de gewenste functionaliteit voordat we deze probeerde te implementeren. Als de unit-test eenmaal geschreven zijn, is het heel makkelijk en snel om te testen of alles nog naar verwachting functioneert. Soms heeft het wijzigen van code een negatieve invloed op een ander deel waarvan je dat niet direct van verwacht of stomweg over het hoofd had gezien. Het controleren van de unit-tests na een wijziging maakte dit meteen duidelijk. De testmethodes die we gebruikt hebben, zijn doorgaans niet erg complex. Veel unit-tests controleren slechts of objecten goed opgeslagen en opgehaald kunnen worden uit de database. Echter de complexiteit die de verschillende 23

24 24 HOOFDSTUK 4. IMPLEMENTATIE Figuur 4.1: Unit-test van de kortingen kortingniveaus met zich meebracht, maakte deze tests echt onmisbaar. Door de unit-test konden we duidelijk zien of de functionaliteit die bepaalt welke korting er op de factuur komt te staan, voldeed aan de eisen. In Figuur 4.1 is de uitvoer van die unit-tests van de kortigen te zien. Er zijn zoveel plekken waar het mis kan zijn gegaan als de korting niet correct wordt weergeven op een factuur, dat het niet practisch is om slechts naar de uitvoer te kijken. Het zegt erg weinig waar de fout is opgetreden, waardoor het lang zou duren om de fout te localiseren en te verhelpen. Het ophalen van contracten uit de database die gefactureerd moeten worden is in theorie niet heel lastig. Dit viel echter erg tegen. De oorzaak is het datamodel van de contracten. De contracten zijn verdeeld over drie databases die synchroon gehouden worden door een proces genaamd ImportExport. Verder zijn er voorheen velden uit het contractentabel misbruikt. Wat een simpel querie zou zijn bij een schone database neemt nu een half a4tje aan code in beslag. Met zoveel afhankelijkheden kan een fout snel optreden, een goede en grondige test was hier van belang. Alle mogelijke permutaties van contracten moesten gegenereerd worden. Al deze mogelijkheden zijn van een actie voorzien door zowel ons als administratie. Daarna zijn deze gegevens gebruikt in de test om te controleren of we niet te veel en ook niet te weinig contracten selecteren voor facturatie. Door ons systeem zo in te delen dat het wegschrijven van data op de ontwikkeldatabase gebeurde en het de data inlas van de productiedatabase konden we ons systeem parallel draaien aan het huidige systeem. Dit gaf ons de mogelijkheid de uitvoer en de facturen met elkaar te vergelijken en zo eventuele verschillen te identificeren. Door de contracten te analyseren die afweken, konden we inzicht krijgen wat hiervoor de verklaring was. Om vervolgens de nodige aanpassingen te maken zodat deze fouten niet weer zouden optreden.

25 4.1. PROBLEMEN EN DE OPLOSSINGEN Implementeren losse functies Na de tests hebben we eerst de kleinere functies geïmplementeerd. Te beginnen met alle get- en set-methodes. Normaal gesproken worden deze automatisch gegenereerd door Symfony. De naamgeving van het oude model was echter soms dusdanig inconsistent of onduidelijk dat we een aantal methodes hebben geschreven om dit te verhelpen. De oude methodes zijn hiermee deprecated. Vervolgens hebben we de functionaliteit voor het berekenen van de kortingen gemaakt en de selectie van contracten waarvoor een factuur gemaakt moest worden. De code om pdf-facturen te maken van databaserecords bestond grotendeels al. Hierdoor konden we al vrij snel facturen genereren met ons systeem. In eerste instantie bevatte deze nog geen kortingen en de omschrijvingen waren ook nog niet helemaal in orde, maar hierdoor konden we wel duidelijk laten zien aan andere wat het systeem allemaal kon en wat nog moest gebeuren. Nadat de kortingen geïmplementeerd waren, zijn we aan de interface begonnen. De interface hoefde slechts één knop te bevatten, om de facturatie te starten, om de functionaliteit van het oude systeem te evenaren. Om de gebruiker enig inzicht te geven in de voortgang van een facturatie-run hebben we ook een simpele voortgangsindicator toegevoegd. Dit zorgde echter wel voor een onverwachts probleem. De indicator wordt door middel van Ajax bijgewerkt. Er wordt dus om de aantal seconden een aanvraag naar de webserver gestuurd om de indicator van nieuwe informatie te voorzien. Omdat de facturatie-pagina veel processorkracht van de server vroeg, gaf de webserver pas weer antwoord nadat het hele facturatieproces klaar was. Hierdoor gaf de indicator niets weer. Door van het factureringsproces een batch-job te maken, wordt het als losstaand proces gestart op de server. Hierdoor kan de webserver blijven antwoorden aan de client die het factureringsproces gestart heeft. Het factureringsproces schrijft zijn voortgang naar een gemakkelijk leesbaar bestand op de harde schijf. Hierdoor kan door alle sessies gelijktijdig dezelfde voortgangsindicator worden weergegeven. Zie Figuur 4.2 voor het eindresultaat. In het huidige systeem word er slechts korting verbonden aan een specifiek product. Voor klant- en soortniveau hoefde we dus slechts een verband te leggen tussen een individu of groep met een specifiek product om te voldoen aan de eisen. Producten worden echter redelijk regelmatig beëindigd. Bijvoorbeeld als er een prijswijziging voor een product plaatsvindt wordt het product niet aangepast in de database, maar wordt het beëindigd en een identiek product aangemaakt met de nieuwe prijs. Dit geldt voor elke wijziging, de rede dat er een nieuw product word aangemaakt in plaats van het huidige product te wijziging heeft te maken met de statistieken die Hostnet bijhoudt. Om die reden hebben we ook onderzocht of we kortingen aan een basisproduct konden koppelen. De verschillende producten staan in een boomstructuur, momenteel zijn de verschillende producten aan elkaar geknoopt door middel van kind objecten met een ouder id. Om te controleren of er korting verbonden is aan een basis product, waaronder het product in kwestie valt, moet de boom stapsgewijs afgegaan worden. Een inefficiënt proces, gezien er per stap opnieuw een verbinding met het database moet worden gelegd. We hebben onderzocht of wij hierin verbetering konden brengen en hebben het volgende gevonden. De boom moet volledig doorlopen worden en op een slimme wijze een getal als linker en rechter grens aan elk product toegevoegd worden. Met behulp van deze grenzen kan een hele tak gemakkelijk opgevraagd

26 26 HOOFDSTUK 4. IMPLEMENTATIE Figuur 4.2: Interface van ons facturatie proces worden. Deze tak bestaat uit basisproducten, er kan nu met gemak gekeken worden of er korting aan een of meerdere van deze producten verbonden is. We hebben het artikel waarin uitgelegd wordt hoe deze alternatieve boomstructuur precies werkt en geïmplementeerd moet worden, toegevoegd (zie Bijlage I). Later bleek dat er ook al een plugin voor Symfony bestond, compleet met unit-tests. De plugin is geïmplementeerd aan de hand van hetzelfde artikel. Voor het verlengen van nog niet opgezegde contracten wordt de einddatum verzet zodat deze weer door het facturatieproces meegenomen wordt. Normaal gesproken zou dit met een SQL-querie kunnen, maar doordat we met drie databases te maken hebben die synchroon gehouden moeten worden, wordt er door middel van drie transacties voor gezorgd dat de wijzigingen in elke database wordt doorgevoerd. Bij nieuwe en verlengde contracten moet een begeleidende brief toegevoegd worden. Dit is een standaard brief en wordt door DMDR toegevoegd voordat de factuur naar de klant verstuurd wordt. Het moet dus duidelijk zijn welke facturen nieuw zijn en welke verlengd. Onze oplossing was om de batch job uit te breiden. In plaats van één bestand, met alle facturen onder elkaar, werden de verschillende soorten: nieuw, verlengd en normaal, in aparte bestanden opgeslagen die vervolgens als bijlagen per naar DMDR verstuurd worden Regressie testen Vanaf het begin, al tijdens het maken van de ontwerp beslissingen, was het voor ons een belangrijk criterium of we de uitvoer van het huidige en ons nieuw systeem goed met elkaar konden vergelijken. Vanaf de derde week hadden we al de benodigde aanpassingen gemaakt zodat we ons systeem parallel aan, met

27 4.2. INTEGRATION EN OPERATIONAL TESTING 27 dezelfde invoer als, het huidige systeem konden draaien. Vanaf toen hebben we de facturen handmatig met elkaar kunnen vergelijken, zowel de opmaak als de inhoud van de facturen werden door ons vergeleken. In eerste instantie waren de verschillen veelal te verwijten aan fouten in ons systeem, maar na verloop van tijd waren de fouten voornamelijk te wijten aan synchronisatie problemen of corrupte data. Deze corrupte data hebben we telkens met de hand verbeterd. Ons systeem werkte op een gegeven moment zo goed dat onze uitvoer gebruikt werd als controle van het huidige systeem. Zo haalde ons systeem een aantal contracten boven water die in het verleden niet meegenomen waren voor facturatie. Deze klanten hebben indien het redelijk was alsnog een factuur ontvangen. 4.2 Integration en Operational testing Dit zijn de laatste twee onderdelen van het V-model. De manier waarop Hostnet haar software ontwikkelt zorgt ervoor dat dit tijdens de implementatie grotendeels al getest wordt. De ontwikkelserver draait een kopie van het echte systeem. Dus ondanks ons systeem nog niet overgezet is naar de acceptatienog de productieserver is ons systeem wel al echt deel van het gehele systeem op de ontwikkelserver. De echte test komt weliswaar pas als ons systeem om de acceptatieserver wordt gezet, maar als het werkt op de ontwikkelserver dan moet het ook mogelijk zijn om alles werkend te krijgen op de acceptatieserver. Tijdens het regressie testen, hebben we regelmatig de uitvoer van ons systeem bekeken met anderen van Hostnet. Op die manier konden we verifiëren of een onderdeel van ons systeem volledig aan de vereisten voldeed. Zo nodig werden er aanpassingen gemaakt todat het hele systeem naar wens was Samenvatting Al met al ging vooral het begin van de implementatie fase erg voorspoedig. Later liepen we tegen verschillende problemen aan waarvan slecht gesynchroniseerde databases en corrupte data de meeste problemen gaven. Maar al twee weken voor het einde van de stage hadden we een product in handen dat voor de dagelijkse facturatie minder fouten maakte dan het huidige systeem.

28 28 HOOFDSTUK 4. IMPLEMENTATIE

29 Hoofdstuk 5 Evaluatie Hier zullen we een evaluatie geven van onze stage. We evalueren wat we berijkt hebben, welke requirements nog niet gerealiseerd zijn, in hoeverre we ons aan de tijdsplanning hebben gehouden, wat we van de opdracht vonden en wat we geleerd hebben. 5.1 Behaalde resultaat We hebben nu een platformonafhankelijke applicatie gemaakt die geschreven is in PHP5, de taal die door de ontwikkelaars binnen Hostnet wordt gebruikt. Daarnaast is alles in veel kleinere stukken opgedeeld. Dit komt de onderhoudbaarheid sterk ten goede. Het nieuwe systeem geeft voor alle bestaande contracten dezelfde uitvoer als het huidige systeem. De facturen zijn nu in het alom ondersteunde pdf-formaat en niet meer in het Microsoft snapshot formaat. Het nieuwe systeem kan nu overweg met de nieuwe productenstructuur en maakt ook meteen gebruik van een genormaliseerde database in plaats van de oude kaartenbak waar het huidige facturatieproces nog gebruik van maakt. Er is geen functionaliteit verloren gegaan. Maar nog niet alle aanverwante taken zijn meteen overgenomen. Zo is bijvoorbeeld het sturen van een herinnering of een laatste betalingsverzoek nog niet herontworpen. Hier is echter niet de contractentabel uit de database voor nodig en zal dit onderdeel van het oude systeem nog steeds werken naast ons nieuw systeem wanneer het in gebruik genomen wordt. 5.2 Requirements We hebben zowel alle musts en zelfs alle shoulds kunnen verwezelijken. volgende punten zijn uiteindelijk niet geïmplementeerd: De C Verlengde contracten moeten pas verstuurd worden als de einddatum daadwerkelijk verstreken is. C Het verlengen van contracten moet een paar keer per maand uitgevoerd kunnen worden. 29

30 30 HOOFDSTUK 5. EVALUATIE C Als de klant niet op tijd betaalt, moet er automatisch opnieuw een factuur gestuurd worden. C Factuuropmaak makkelijker kunnen aanpassen. C Factuur per post of per versturen aan de hand van de voorkeur van de klant. C Zichtbaar maken voor administratie hoe een factuur is ontvangen, per , of per post. C Herinnerings facturen mogen de originele niet overschrijven. C Meerdere talen voor verschillende buitenlandse klanten Het makkelijker kunnen wijzigen van de opmaak is nog een zeer omvangrijk punt maar zeker de moeite waard om naar te kijken. Dit omdat de code voor het creëren van een pdf hergebruikte code is. Deze code is nog erg rommelig en verbruikt heel erg veel geheugen omdat alle objecten in het geheugen worden geladen en deze ruimte niet meer wordt vrijggegeven tot het einde van het script. Voor het verwerken van een grote hoeveelheid facturen kan het dus van belang zijn deze code te verbeteren. 5.3 Tijdsplanning Tijdens onze stage heeft Hostnet last gehad van een ernstige storing. De storing heeft ervoor gezorgd dat het een aantal dagen niet mogelijk was om software te ontwikkelen. Ook nadat het ergste verholpen was, had beheer Hidde nodig om hun bijstaan. In de nasleep van de storing werd er ook nog regelmatig beroep op hem gedaan om te helpen. Hierdoor is er behoorlijk wat tijd verloren gegaan. Ondanks dat wisten we, wat betreft het ontwikkelen van ons systeem, toch redelijk op schema te blijven. Het ging echter wel ten koste van de hoeveelheid tijd die we wekelijks aan ons eindverslag hebben besteed. Na dat we klaar waren in Amsterdam was er nog een aanzienlijke hoeveelheid werk te doen voordat het verslag af was. 5.4 Opdracht Door de grote hoeveelheid werk die de opdracht omhelste, was het een behoorlijke uitdaging. Het integreren van een nieuwe applicatie met een bestaand systeem brengt vaak ook complicaties met zich mee die moeilijk van te voren zijn te voorspellen. Mede dankzij Hiddes werkervaring bij Hostnet konden we snel van start gaan. Dit heeft ons zeker geholpen de hoeveelheid werk die van ons vereist was te leveren. De opdracht was extra boeiend voor ons omdat het vanaf het begin al duidelijk was dat Hostnet onze software werkelijk wou gaan gebruiken. Met de kennis dat we een echt product moesten leveren, is de motivatie snel al hoger en de inzet groter. De betrouwbaarheid van het facturatiesysteem is van groot belang. Als er allerlei verkeerde facturen naar klanten verzonden worden, schaadt dit het

31 5.5. KENNIS 31 imago van het bedrijf. Vandaar dat het goed testen van ons nieuwe systeem erg belangrijk was en een significant onderdeel van ons ontwikkelproces was. Doordat we met ons systeem uiteindelijk zelfs fouten wisten te vinden in het huidige systeem hebben we de vertrouwen van Hostnet alvast weten te winnen. 5.5 Kennis Bij aanvang van het project hadden we natuurlijk al basiskennis op het gebied van software ontwikkelen en de bijbehorende processen. Over de specifieke software, omgevingen en de gebruikte programmeertaal binnen Hostnet bezat alleen Hidde al kennis. Ondanks Elger bij aanvang geen ervaring had bij Hostnet had hij de kennis achterstand snel ingehaald. Het doorlopen van het volledige ontwikkelproces van het begin tot het einde was een zeer waardevolle ervaring. Het heeft ons inzicht gegeven hoe lastig het is om vooraf daadwerkelijk alle requirements te achterhalen. De vergaderingen die we met alle betrokkenen hebben gehad om door te spreken wat er precies moest komen en waarin we onze voorstellen presenteerden hebben ons ook meer inzicht gegeven hoe niet-technici tegen een ontwikkeltraject aan kijken en wat zij verlangen. Binnen Hostnet wordt veel gebruikgemaakt van flowcharts in plaats van Unified Modeling Language (UML) diagrammen om processen inzichtelijk te maken. Er zijn ook nog een aantal diagrammen die op Data Flow Diagrams (DFD) lijken. Tijdens vergaderingen hebben we ervoor gekozen om de presentaties op de voor hen vertrouwde mannier te doen. Voor onze eigen ontwikkeling hebben we klassen- en volgordediagrammen gemaakt. We hebben ook voorzien in een DFD om duidelijk te krijgen welke databases in welke stap van het proces nodig zouden zijn. Klassen diagrammen zijn redelijk bekend binnen het bedrijf. Volgorde diagrammen, dataflow diagrammen, use cases en state charts kwamen alleen voor in documentatie van andere stageopdrachten die bij Hostnet uitgevoerd waren. Onze interface was dusdaanig beperkt dat het maken van use cases zwaar overbodig zouden zijn. Hostnet maakt steeds meer gebruik van UML, er zijn zelfs medewerkers gesponsord om hiervoor cursussen te volgen. Voor de grotere nieuwe projecten gebruikt Hostnet normaal de waterfall methodiek. Bij de kleinere dingen ontbreekt echter al snel de structuur. Wij waren vrij te kiezen welke methodiek we wilden gebruiken. Het V-model lijkt eigenlijk ook best wel op de waterfall methode. 5.6 Conclusie Al met al was het een geslaagde stage met een goede samenwerking met Hostnet. Wij hebben het heel erg naar ons zin gehad bij Hostnet. Het was een waardevolle ervaring. Uiteindelijk gaan we deze zomer nog verder met het project om het nieuwe systeem in gebruik te kunnen nemen. Het was een prettige samenwerking met Sales, Administratie, Productontwikkeling, Beheer en natuurlijk Applicatie Management.

32 32 HOOFDSTUK 5. EVALUATIE

33 Hoofdstuk 6 Aanbevelingen Nadat een product is opgeleverd, zijn er vaak nog dingen waar geen tijd voor was of die netter of mooier gemaakt kunnen worden. Ook kunnen er nog obstakels overgebleven zijn die overkomen moeten worden voor het product succesvol in gebruik genomen kan worden. Soms kan het nodig zijn nog extra onderzoek te doen. Hieronder staan onze aanbevelingen ten aanzien van het door ons herziene facturatieproces. 6.1 Korting koppelen aan basisproducten Op dit moment wordt de korting op klant- en soortniveau nog gegeven op een specifiek product. Het zou zeker toegevoegde functionaliteit zijn om het mogelijk te maken om de korting aan een basisproduct te koppelen. Om dit efficiënt te kunnen doen moet het mogelijk zijn om met één database-querie een hele tak uit de productenboom te halen. Dit zou mogelijk zijn met behulp van een symfony plugin. 6.2 Contractendatabases synchroniseren Het bestaan van drie verschillende databases, waarvan één genormaliseerd en de andere twee niet, leidt onherroepelijk tot verschillen. Op dit moment wordt gefactuureerd aan de hand van de niet-genormaliseerde Hostnet database. Het nieuwe factureringsproces factureert aan de hand van de wel genormaliseerde database. Bij de overgang is het echter van belang dat er geen verschillen meer tussen de databases zijn. 6.3 Samenvoegen van alle Contractendatabases Een verderstrekkende aanbeveling dan de vorige is om de contractendatabases samen te voegen tot één. Dan kunnen er geen inconsistenties tussen de verschillende versies optreden en zijn veel synchronisatie fouten verleden tijd. Dit kan nadat de contracttabel in Hostbase niet meer wordt gebruikt gemakkelijk gedaan worden. De twee overgebleven MySQL-databases zouden gesynchro- 33

34 34 HOOFDSTUK 6. AANBEVELINGEN niseerd kunnen worden d.m.v stored procedures. Dit heeft als grote voordeel de snelheid en het kunnen uitschakelen van de ImportExport. 6.4 Laatste functionaliteit van het oude systeem herontwerpen Uiteindelijk zou het goed zijn om de laatste overgebleven functionaliteiten uit Hostbase over te nemen in Aurora zodat alle systemen binnen Hostnet in dezelfde taal zijn geschreven en gemakkelijk door alle ontwikkelaars onderhouden kunnen worden. Alle functionaliteiten zijn dan ook vanaf niet Windows pcs beschikbaar. Bovendien zal deze ook blijven werken als er een nieuwe versie van Access uit komt. Dit is met Hostbase helaas niet het geval.

35 Bibliografie [1] CVS. versions system, [2] Francois Zaninotto en Fabien Potencier. The Definitive Guide to Symfony. Springer-Verslag, New York, 1st, edition, [3] Tobias Oetiker en Hubert Partl en Irene Hyna en E. Schlegl. The Not So Short Introduction to Latex, [4] ERD [5] Harry Fuecks. The PHP Anthology. Object Oriented PHP Solutions Volume I. Sitepoint, Collingwood, Australia, 1st, edition, [6] Harry Fuecks. The PHP Anthology. Object Oriented PHP Solutions Volume II. Sitepoint, Collingwood, Australia, 1st, edition, [7] Kile [8] SVN. %28software%29, [9] Symfony [10] Vim [11] vmodel

36 36 BIBLIOGRAFIE

37 37

38 38 HOOFDSTUK 7. BIJLAGEN Hoofdstuk 7 Bijlagen 7.1 Bijlagen A: Plan van Aanpak Plan van aanpak Introductie Hostnet is een bedrijf, gevestigd in Amsterdam, dat online producten en diensten verkoopt. Zij bieden alles aan wat je nodig hebt voor het hosten van een website. Van domeinnamen en webhosting tot dedicated servers. Het bedrijf heeft een eigen software ontwikkelteam, beheer, webdesign, helpdesk- en sales afdeling. Gedurende de afgelopen tien jaar zijn de hoeveelheid klanten en producten van het bedrijf toegenomen. Het bestaande software werd telkens aangepast om de groei bij te benen. Recent zijn de productentabellen volledig vernieuwd, de structuur is volledig herdacht en geïmplementeerd in MySQL. Het oude systeem, dat nog met MsSQL werkt, kan nog niet alle voordelen van de nieuwe productenstructuur benutten. Momenteel worden de product gegevens telkens omgezet, dit proces wordt omschreven als het maken van een cirkel van een vierkant door er met een hamer op te slaan. Zoals deze omschrijving al aantoont, het is een grof proces dat niet altijd goed gaat. Opdracht Met begeleiding van het bestaande software ontwikkelteam waar wij tevens zelf deel uit zullen maken, is het onze opdracht om ervoor te zorgen dat de nieuwe productenstructuur volledig benut kan worden en het omzetten van verschillende datatabellen niet meer nodig zal zijn. Het is een bestaand en werkend systeem waar veranderingen in aangebracht moeten worden. Met het beslissen hoe we deze verandering tot stand gaan brengen, zullen we dus rekening moeten houden met het huidige systeem. Van essentieel belang is dat er geen functionaliteit verloren gaat gezien het bedrijf hier afhankelijk van is. Aanpak Gedurende het project zullen wij fulltime aanwezig zijn bij Hostnet. Dit houd in vijf dagen in de week van negen tot half zes. De eerste twee weken wordt besteed aan onderzoek. Het huidige systeem moet geanalyseerd worden voordat beslist kan worden hoe de benodigde aanpassingen gerealiseerd kunnen worden. Tevens moet er besloten worden welke werkomgeving, programmeertaal en methodiek geschikt zijn. Deze informatie zal gedocumenteerd worden in een onderzoeksverslag. In deze periode zal ook door middel van interviews en vergaderingen vastgesteld worden wat de verwachtingen en eisen zijn van de verschillende afdelingen binnen Hostnet. Na het onderzoek zal er een ontwerp gemaakt worden. Zowel flowcharts als klassediagrammen zullen hiervoor gebruikt worden. Op deze manier is het mogelijk om met zowel programmeurs als nietprogrammeurs goed te valideren of het ontwerp voldoet aan hun eisen. Als deze goedgekeurd is, zal er begonnen worden aan de implementatie. Tijdens en na afloop zal het systeem uitgebreid getest worden om te verifiëren of onze implementatie overeen komt met ons ontwerp. Ook zal er d.m.v prototypes feedback verworven worden. Na verloop van de stage zal ons software een periode parallel lopen met het huidige systeem om feedback te verzamelen en te analyseren om te garanderen dat onze software het huidige proces kan vervangen zonder problemen op te leveren.

39 7.1. BIJLAGEN A: PLAN VAN AANPAK 39 Requirements (MoSCoW) Must: Aanpassingen mogen niet ten koste gaan van de huidige functionaliteit Het oude systeem moet de nieuwe productenstructuur volledig kunnen benutten Het factureringsproces is het belangrijkste proces dat gebruikmaakt van de productentabel en zou dus aangepast moeten worden. Het proces moet: Kortingen correct verwerken Rekening houden met buitenlandse klanten (factuur wordt per gestuurd) Contracten die verlopen, automatisch verlengen. Should: In een run alle eenmalige en periodieke facturen opsturen Rekening houden met verschillende betalingswijzen Rekening houden met de verschillende btw-percentages (binnen/buiten Nederland/Europa) Could: Als de klant niet op tijd betaalt moet er automatisch opnieuw een factuur gestuurd worden Engelse facturen voor buitenlandse klanten Meerdere talen voor verschillende buitenlandse klanten Factuuropmaak makkelijker kunnen aanpassen Per post of mail aan de hand van de voorkeur van de klant Projectinrichting De volgende OPAFIT aspecten komen aan de orde: Organisatie o Harold Douwes Opdrachtgever o David Dijkstra Opdrachtgever o Yom Schutte Projectbegeleider o Arjen Schwarz Projectbegeleider Personeel De door ons ontwikkelde software zal voor intern gebruik zijn. We zullen dus rekening moeten houden met alle medewerkers van Hostnet. Administratieve procedures Al onze ondervindingen en beslissingen zullen gedocumenteerd worden in verschillende documenten gedurende het project. Er zal in ieder geval een plan van aanpak, een onderzoeken een eindverslag geschreven worden Financiering De meeste hardware en software is al aanwezig en tot onze beschikking. Mochten wij echter gebruik willen maken van een werkomgeving die nog niet beschikbaar is, dan moet er rekening gehouden worden met eventuele licenties die hieraan verbonden zijn. In overleg is het mogelijk om deze aan te schaffen, maar de voorkeur is om de software te ontwikkelen binnen de beschikbare werkomgevingen. Informatie Er zullen tussentijdse voortgangbesprekingen gehouden worden, de belangrijkste hiervan is de midterm evaluation wanneer we besluiten om verder te gaan in de huidige richting of om hiervan af te wijken. Hostnet is een redelijk klein bedrijf, hierdoor is het makkelijk om anderen

40 40 HOOFDSTUK 7. BIJLAGEN te benaderen om informatie te verwerven. Techniek We hebben onze eigen werkplekken bij Hostnet. We hebben beschikking tot dezelfde software en informatie als alle andere medewerkers en kunnen onze eigen programma's installeren mocht het nodig zijn. Voorwaarden De voorwaarden die gesteld zijn aan de opdrachtnemer zijn: Het project moet binnen 10 weken afgerond zijn. De door ons ontwikkelde software moet overzichtelijk gecodeerd zijn en goed gedocumenteerd worden. Het project moet afgerond worden met een eindverslag en een presentatie. De voorwaarden die gesteld zijn aan de opdrachtgever zijn: De mogelijkheid bieden aan de opdrachtnemers om het huidige systeem te analyseren. De bestaande programmacode ter beschikking stellen voor gebruik. Verdere informatie verstrekken indien dit nodig blijkt te zijn. Planning Week t/m 18 april t/m 25 april t/m 2 mei 4. 5 t/m 9 mei t/m 16 mei t/m 23 mei t/m 30 mei 8. 2 t/m 6 juni 9. 9 t/m 13 mei t/m 20 mei Gepland MoSCoW Plan van aanpak Onderzoeks rapport (5-10 A4) Requirements analyse / functioneel ontwerp Technisch ontwerp Inhoudsopgave eindverslag Prototype eerste run Prototype dmdr koppeling (http://www.dmdr.nl/ extern bedrijf die de facturen verstuurd) Test classes eerste run Tests dmdr koppeling Eerste run klaar / dmdr klaar Prototype en test herinneringen en renewals Midterm evaluation Andere runs klaar Alle runs klaar en getest Uitloop ruimte Eindpresentatie Grafisch overzicht

41 7.1. BIJLAGEN A: PLAN VAN AANPAK 41 Hostnet vraagt ook of wij gebruikmaken van project open. Een applicatie waarin wij aangeven welke taken ondernomen moeten worden. Hoeveel tijd wij hiervoor denken nodig te hebben, hoeveel tijd we er daadwerkelijk aan hebben besteed en in hoeverre de taak is voltooid. Dit is interessant voor management om te zien waar het bedrijf zijn tijd in investeert. Voor ons is het interessant omdat het ervoor zorgt dat we een gedetailleerde planning maken en we makkelijk onze voortgang kunnen bijhouden. Productkwaliteit Het bestaande systeem is procedurele code waar gedurende de jaren telkens code is toegevoegd, verwijderd en veranderd. Hierdoor is de betrouwbaarheid en onderhoudbaarheid afgenomen. Gewenst wordt dat dit verbetert. De betrouwbaarheid van het product is van groot belang. Als het systeem vaak problemen oplevert zal dit leiden tot ontevreden klanten waardoor het imago van Hostnet beschadigd zal worden. Ook zal dit meer werk voor de helpdesk en administratie veroorzaken. Hostnet is een groeiend bedrijf en daarom is de onderhoudbaarheid en portabiliteit ook erg belangrijk. Als onze gesuggereerde aanpassingen eenmaal in gebruik zijn, maakt het deel uit van een systeem dat dagelijks door meerdere personen aangepast en uitgebreid word. De code moet daarom goed begrijpbaar zijn zodat het mee kan groeien met het bedrijf. Hoe efficiënter de data omzet hoe langer het systeem kan groeien zonder de nood van nieuwe hardware, dus ook dit is interessant om rekening mee te houden. Belangrijker is echter dat de code begrijpbaar is dan kan het altijd nog efficiënter gemaakt worden. Ons product is alleen bedoeld voor intern gebruik. Het moet niet moeilijker worden dan het huidige systeem, anders lopen we het risico dat het niet geaccepteerd wordt en dus niet in gebruik genomen wordt. Er mag geen functionaliteit verloren gaan. Voorgestelde maatregelen Wekelijkse updates. Aan het einde van elke week word er een naar alle medewerkers van Hostnet gestuurd, waarin vermeld wordt waar die week aan gewerkt is en wat de voortgang is. Belangrijke beslissingen worden in overleg met projectbegeleiders zo nodig in een vergadering met de opdrachtgevers en eventuele andere partijen die beïnvloed worden, zoals Administratie, genomen. De code en onze beslissingen moeten goed gedocumenteerd worden zodat het duidelijk is voor alle betrokkenen We zullen zelf onze code uitvoerig testen. Het eindproduct zal na afloop van onze stage een periode parallel lopen aan het huidige systeem om te garanderen dat er geen problemen ontstaan op het moment dat het in gebruik wordt genomen.

42 42 HOOFDSTUK 7. BIJLAGEN 7.2 Bijlagen B: Onderzoeksverslag IN Bachelorproject Onderzoeksrapport Hidde Boomsma Elger Lambert mei 2008 Samenvatting De eerste twee weken van onze stage zijn aan onderzoek besteed om vertrouwd te raken met onze nieuwe werkomgeving en om belangrijke informatie te verwerven. Het doel van dit document is om alle verworven kennis te documenteren en de beslissingen, die hier volgen, te onderbouwen. De volgende stap zal het uitwerken van de door ons aanbevolen voorstel zijn. Er zal een concept worden ontworpen in de richting die in dit document wordt bepaald.

43 7.2. BIJLAGEN B: ONDERZOEKSVERSLAG 43 1 Introductie Dit rapport is een van de documenten voor het Bachelor-eindproject van de opleiding Technische Informatica aan de Technische Universiteit Delft. Voor dit project zijn studenten gevraagd een opdracht uit te voeren voor een extern bedrijf of organisatie. In dit geval gaat het om een bedrijf genaamd Hostnet, gevestigd in Amsterdam. Zij bieden alle benodigdheden voor het hosten van een website aan; van domeinnamen en webhosting tot dedicated servers. Het bedrijf heeft een eigen software ontwikkelteam, beheer, webdesign, helpdesk, sales, productmanagement en communicatie-afdeling. Er zijn ongeveer 41 medewerkers, 12 medewerkers ontwikkelen software. Ons onderzoek begon met het analyseren van de huidige situatie. Hierna hebben we ons verdiept in onze probleemstelling en onderzoeken hoe wij deze het beste kunnen oplossen. Aan de hand van dit onderzoek hebben we een besluit genomen en zijn we nagegaan wat dit voor een invloed heeft op onze werkomgeving voor dit project. Hier hebben we ook onderzoek naar gedaan. Tot slot hebben we verschillende ontwikkelmethodieken vergeleken en gedocumenteerd waar we voor gekozen hebben en waarom. De probleemstelling is beter te begrijpen nadat het huidige systeem duidelijk is. Om die reden staat de probleemstelling in de laatste alinea van Analyse huidige situatie vermeld. 2 Analyse huidige situatie Toen Hostnet begon, werden de klanten- en productgegevens opgeslagen in excel sheets. Sindsdien is het bedrijf, de hoeveelheid klanten en producten, flink gegroeid. De excel sheets zijn vervangen door datastructuren en er werd een systeem ontwikkeld binnen Microsoft Access om administratie te assisteren. Dit systeem, geschreven met procedurele code, is over de jaren uitgebreid en aangepast om met het bedrijf mee te groeien. Hierdoor is de code moeilijk te begrijpen, waardoor de betrouwbaarheid en onderhoudbaarheid van het hele systeem is gedaald. Een ander probleem is dat dit systeem, nu bekend als Hostbase, direct zijn benodigde gegevens uit een niet-genormaliseerde MsSQL-database haalt. In 2006 is de eerste stap, om hier in verandering te brengen, gezet. De productenstructuur is volledig herontworpen, zowel deze als de klantgegevens zijn losgekoppeld van Hostbase en staan nu in een genormaliseerde MySQLdatabase. Hostbase werkt echter alleen met een MsSQL-database met de oude structuur en kan daarom de extra functionaliteit die de nieuweproducten structuur biedt nog niet benutten. Een simpele illustratie van de huidige situatie is te zien in Figuur 1. Er is een onderscheid tussen een front-, mid- en backoffice gemaakt. Het idee is dat de frontoffice bedoeld is voor het beheren van de data en communicatie met de klant. In de backoffice staan applicaties die gebruikmaken van deze data. De midoffice zorgt voor de communicatie tussen de front- en backoffice. Hostbase behoort tot de backoffice. Het facturatieproces, het verwerken van betalingen en het bijhouden van statistieken vindt hier plaats. Hostbase is slechts bereikbaar via Microsoft Access. Access werkt alleen onder Microsoft Windows. Dit is nadelig daar de meeste computers bij Hostnet standaard Linux draaien. Nog een probleem met Hostbase is, dat het geschreven is in VBScript, een gestripte versie van Visual Basic. Er zijn weinig werknemers bij Hostnet die 1

44 44 HOOFDSTUK 7. BIJLAGEN Figuur 1: Huidige situatie hier goed mee overweg kunnen. In de frontoffice staat een MySQL-database genaamd Mijn Hostnet. Klanten van Hostnet hebben toegang tot deze database via een applicatie met dezelfde naam. Werknemers van Hostnet doen dit via Aurora. Aurora is web-based en daarom vanaf alle computers beschikbaar. De frontoffice is geprogrammeerd in PHP5 binnen een framework genaamd Symfony. Dankzij dit framework is het makkelijk om in de toekomst van database te veranderen. De database staat in een datacenter. In de frontoffice staat de nieuwe productenstructuur, de klantgegevens en ook de website waar klanten de mogelijkheid hebben om producten te bestellen. De midoffice heet Hostnet Full Throttle (HFT) en was ontworpen als tweede stap in het proces het huidige systeem te verbeteren. Het is geschreven om alle extra functionaliteit van de nieuwe productenstructuur te benutten. De bedoeling is dat de HFT wordt gebruikt om interessante data uit de frontoffice te halen waar de backoffice dan weer iets mee kan doen. De HFT is klaar om in gebruik te nemen, maar omdat Hostbase nog de oude structuur en een MsSQL-database gebruikt, is dit nog niet mogelijk. De extra functionaliteit die de nieuwe productenstructuur biedt, wordt dus nog helemaal niet gebruikt. Daar het nog niet mogelijk was de HFT te gebruiken, was het noodzakelijk een ondersteunend proces te ontwerpen, de Import/Export. Dit is momenteel de schakel tussen Hostbase en Mijn Hostnet. De taak van dit proces is om de data in de MySQL-database uit Mijn Hostnet en de data in het MsSQL-database van Hostbase synchroon te houden. Op die manier is het mogelijk om wel al gebruik te maken van de nieuwe MySQL-databases in het datacenter en toch ook de applicaties in Hostbase te kunnen blijven gebruiken. Maar omdat de MsSQLdatabase niet genormaliseerd is en de structuren verschillen, gaat dit niet altijd 2

45 7.2. BIJLAGEN B: ONDERZOEKSVERSLAG 45 goed. Daarbij is het bijhouden van dezelfde data op twee verschillende plekken en het synchroniseren hiervan niet erg efficiënt. Ook is het een relatief traag proces omdat de twee databases slechts met twee ADSL-verbindingen verbonden zijn. Het zou veel efficiënter zijn als alle data op een plek bijgehouden werd. Aan ons is gevraagd het huidige systeem aan te passen, zodat er eindelijk gebruikgemaakt wordt van de nieuwe productenstructuur en alle extra functionaliteiten die het biedt. Het belangrijkste proces, die het meest zou profiteren, is het facturatieproces. Deze zal dus in ieder geval aangepast of herontworpen moeten worden zodat dit proces via de HFT zijn data uit de MySQL-database haalt en niet de door de Import/Export omgezette data uit de MsSQL-database. [8,12,14] 3 Voorgestelde oplossingen Naar onze mening waren er drie verschillende manieren waarmee een oplossing voor de probleemstelling kon worden gerealiseerd. Van elk voorstel hebben we onderzocht wat de voor- en nadelen zouden zijn en hun invloed op de betrokkenen. 3.1 Minimale aanpassing van Hostbase De bestaande code zou grotendeels intact blijven. Slechts de code die informatie van de producten ophaalt en verwerkt, moet worden aangepast. Sommige versies van de bestaande factuurprocedure moeten worden samengevoegd, omdat de nieuwe productenstructuur geen onderscheid maakt tussen pakketten en andere producten. Bij dit voorstel zal de code in Access blijven. In vele opzichten is dit nadelig. Het testen van code in Access is lastig, waardoor de kans op fouten in het eindproduct erg groot is. Er zijn maar een beperkt aantal mensen binnen Hostnet die hier goed mee overweg kunnen. De code is slecht uitbreidbaar. Het draaien van het facturatieproces blijft beperkt tot Microsoft Windows met Access Het zal niet mogelijk zijn om gebruik te maken van svn. Hierdoor is het moeilijker om met zijn tweeën tegelijkertijd onafhankelijk van elkaar code te ontwikkelen. De uniformiteit zal niet stijgen. Een ander nadeel is dat de code in Hostbase niet uit kleine delen bestaat, waardoor het testen zeer complex is en er gemakkelijk zaken over het hoofd gezien worden. Ook is het veel werk om de genormaliseerde klantengegevens uit Aurora mee te nemen. Het eindproduct volgens dit voorstel is lastig om parallel te laten lopen met het huidige systeem. Er zijn voordelen van deze manier van aanpak, maar niet veel. Een voordeel is dat de interface in Hostbase bijna precies hetzelfde zal blijven. Administratie zal dus na de veranderingen binnen hun vertrouwde werkomgeving blijven werken. Een ander voordeel is dat er relatief weinig regels code geschreven hoeven te worden om deze aanpassing te realiseren. 3.2 Herontwerp van het facturatieproces Het idee van dit voorstel is om het facturatieproces volledig opnieuw te ontwerpen en implementeren. Andere processen van Hostbase zoals bijvoorbeeld het verwerken van betalingen zullen onveranderd blijven. 3

46 46 HOOFDSTUK 7. BIJLAGEN Omdat het proces volledig opnieuw geschreven wordt, is het voor ons mogelijk om het uit kleine onafhankelijke en goed testbare onderdelen op te bouwen. De kans op ernstige fouten is dus veel kleiner dan bij het eerste voorstel. Bij het herontwerpen kan er veel beter rekening gehouden worden met toekomstige wensen. Het is makkelijker om extra functionaliteiten te implementeren. Door de databases slim te kiezen, zal het dataverkeer van het nieuwe proces veel sneller zijn dan het huidige systeem. Een ander groot voordeel is dat het mogelijk is om het nieuwe ontwerp in PHP5 met het Symfony-framework te implementeren. Dit zal voor goede uniformiteit met de frontoffice zorgen. Er zijn veel medewerkers bij Hostnet die ervaring hebben en vertrouwd zijn om met PHP en Symfony software te ontwikkelen. Het eindproduct zal dus goed begrepen en onderhouden kunnen worden. Het zal mogelijk zijn bestaande code in Aurora te benutten. Het facturatieproces wordt platformonafhankelijk. Het zal namelijk vanuit een webbrowser benaderbaar worden. Het meenemen van de genormaliseerde klantengegevens zal relatief makkelijk zijn. Een nadeel voor administratie is dat de huidige interface voor het facturatieproces in Hostbase verdwijnt. Het grootste gevaar bij dit voorstel is dat het misschien niet lukt om het hele systeem volledig te implementeren in de beschikbare tijd. 3.3 Volledig herbouwen van Hostbase functionaliteit Hierbij zouden alle functionaliteiten van Hostbase herontworpen moeten worden; het facturatieproces, de statistieken en de binnengekomen betalingen. Naast deze drie grotere processen wordt Hostbase ook nog voor een tal andere kleinere zaken gebruikt. Deze zouden dan geïnvertariseerd en goed beschreven moeten worden voordat de grootte van dit project volledig duidelijk is. Dit voorstel profiteert van dezelfde voordelen als het tweede voorstel. Daarbij zou ook nog eens de Import/Export volledig kunnen verwijderen. Alle oude procedurele code, waarvan niet goed begrepen wordt hoe het werkt, zal vervangen worden. Het zou het hele systeem uniform maken. Een nadeel voor administratie is dat het huidige interface met Hostbase in een keer volledig zal verdwijnen. Dit voorstel omvat te veel werk om in de gestelde tijd te voltooien. Slechts delen kunnen behaald worden. 4 Onze aanbevelingen Aan de hand van ons onderzoek hebben wij het tweede voorstel, het herontwerpen van het facturatieproces, aan Hostnet aanbevolen. Hierbij kunnen wij garantie geven van een robuust en goed getest systeem. Tegelijkertijd hebben we aanbevolen het nieuwe ontwerp te implementeren met PHP in het Symfonyframework. Een alternatieve keuze zou bijvoorbeeld Visual Basic zijn geweest. Hier zouden echter kosten aan verbonden zijn. Daarbij, door voor PHP en Symfony te kiezen, stijgt de uniformiteit van het systeem en is het mogelijk bestaande code te gebruiken. Het eindproduct zal ontwikkeld zijn binnen een voor Hostnet zeer bekende omgeving, waardoor het in de toekomst goed begrepen en onderhouden kan worden. 4

47 7.2. BIJLAGEN B: ONDERZOEKSVERSLAG 47 Voorstel 1 Voorstel 2 Voorstel3 Geen verandering van de interface Hoeveelheid werk + +/- - Uniformiteit Platform onafhankelijk Oude en nieuwe systeem parallel draaien Tegelijkertijd code kunnen ontwikkelen Gebruik van subversion (source backup) Hergebruik van bestaande code Uitbreidbaarheid van het eindproduct Begrijpbaar voor Hostnet Centralisatie van de databases +/- + + Verdwijnen van oude onbegrijpbare code - +/- + Import/Export omzeilen +/- +/- + Tabel 1: De drie voorstellen met elkaar vergeleken De hoeveelheid werk van het tweede voorstel is overzichtelijk. Als het geïmplementeerd is, zal de nieuwe productenstructuur en alle extra functionaliteiten door het hele systeem benut worden. Ondanks dat de Import/Export nog steeds nodig zal zijn, zal er minder gebruik van gemaakt worden dan voorheen. Qua databases zijn er twee soorten tot onze beschikking. We kunnen van zowel de MsSQL- als de MySQL-database gebruikmaken, of een combinatie hiervan. Wij hebben aanbevolen om alleen gebruik te maken van de MySQLdatabase. Dan staat alles op het databasecluster gecentraliseerd. Het voordeel hiervan is dat het mogelijk is om gegevens uit meerdere databases in een aanvraag binnen te halen. Dit is zeer efficiënt en zou een grote snelheidswinst boeken ten opzichte van de andere opties. Voor een overzicht van de sterke en zwakke aspecten van de drie voorstellen zie Tabel 1. We zien dat voorstel 2 en 3 duidelijk meer voordelen hebben dan voorstel 1. De voornaamste reden dat we voorstel 2 hebben verkozen boven 3 is gebrek aan tijd. Voorstel 2 boekt een grote verbetering van het bestaande systeem. Het project dat in 2006 gestart is, zal eindelijk voltooid worden. Na het voltooien van voorstel 2 zou Hostnet nieuwe projecten kunnen starten om de rest van de functionaliteit van Hostbase over te zetten om het gehele systeem uniform te maken en de Import/Export te kunnen verwijderen. In dat opzicht kan voorstel 2 gezien worden als de eerste stap om voorstel 3 te realiseren. 5 Werkomgeving In de huidige situatie is alle code van het facturatieproces te vinden in de Access applicatie Hostbase. Alle andere applicaties binnen Hostnet zijn geschreven in PHP5. Er zal met de taal PHP5 binnen het Symfony-framework worden gewerkt. Voor de database wordt gebruikgemaakt van MySQL4. Alles draait op een server met CentOS4 (Linux distributie) en Apache2 als webserver. Hiernaast worden er natuurlijk ook verschillende editors gebruikt, waaronder Vim en Eclipse. Op de locale pc wordt Ubuntu (Linux) gedraaid. Alle documenten voor Hostnet 5

48 48 HOOFDSTUK 7. BIJLAGEN moeten beschikbaar zijn in OpenOffice-formaat. Een groot deel van de verslagen zullen wij schrijven in latex. Kile (KDE integrated Latex Editor) gebruiken we als applicatie om de documenten in te schrijven. Voor het maken van klassendiagrammen staat Umbrello tot onze beschikking, een opensource UML-pakket beschikbaar voor KDE onder Ubuntu. PHP5 is een objectgeoriënteerde taal zonder types en met veel standaard functies. Het is een veel gebruikte taal voor webapplicaties en bovendien gratis beschikbaar voor commercieel gebruik. Een goede handleiding en voorbeelden zijn te vinden op PHP draait als module in de veel gebruikte Apache Webserver. In het document coden bij hostnet.odt is de code style van Hostnet te vinden. Hierbij zijn ook alle constructies en veel voorkomende codeblokken uitgewerkt. Een erg nuttig naslagwerk. [6, 7] Symfony is een framework voor PHP5 en is ontwikkeld door het Franse Sensiolabs. Het framework biedt een splitsing in Model, View en Control. Hiernaast bevat het ook ondersteuning voor zowel unit- als functionele tests. In het model gedeelte van de MVC-structuur zit de object-relationeel mapping en de database abstractie. In de View-laag komt alle opmaak op basis van templates. In deze laag zijn ook veel hulpfuncties te vinden die het leven gemakkelijker maken en veel voorkomende taken wat betreft opmaak en Javascript, maar ook Ajax te vereenvoudigen. Symfony wordt onder andere gebruikt door Askeet en Yahoo Bookmarks. [4, 15] MySQL4 is een relationeel DBMS. MySQL is vrij verkrijgbaar onder de GPL-licentie. MySQL is vanuit PHP gemakkelijk te benaderen door de library die al jaren wordt meegeleverd met PHP. Ook is er in Symfony ondersteuning voor MySQL. Als frontend om de database zelf aan te kunnen passen, wordt PHPMyAdmin gebruikt. Apache2 is een veel gebruikte webserver die ook door Hostnet wordt gebruikt om alle websites van klanten met een standaard hostingpakket te hosten. Deze server is opensource met een eigen licentie. [13] CentOS4 en Ubuntu zijn linux-distributies. Ubuntu wordt gebruikt op de werkstations, waar iedereen gebruik van maakt en CentOS4 wordt gebruikt op de ontwikkel-, test-, acceptatie- en productie-servers. [10, 11] Voor het schrijven van lange stukken code wordt gebruikgemaakt van Eclipse. Voor kleine aanpassingen gebruiken we Vim [16]. Een bekende tekst editor in linux. Hiermee is het mogelijk om snel de gevolgen van aanpassing te zien zonder tussenkomst van versiebeheer. Voor het maken van standaard documenten staat OpenOffice tot onze beschikking. Dit wordt standaard meegeleverd met Ubuntu en kan alle gebruikelijke office bestandsformaten lezen en schrijven. Voor het maken van de documenten die we inleveren kan gebruik gemaakt worden van Latex. Latex is een opmaaktaal die bestanden in platte tekst opslaat. Ook kunnen documenten gemakkelijk gesplitst worden en is er een goed systeem om referenties bij te houden. De editor die we hierbij gebruiken is Kile (KDE Integrated Latex Editor). Aangezien de documenten uit platte tekst bestaat, kunnen ze gemakkelijk in een versiebeheer worden opgenomen en is gelijktijdig bewerken mogelijk. [5, 9] Voor de gemakkelijke stroomdiagrammen is OpenOffice toereikend, maar voor het maken van echte UML-diagrammen is het toch wenselijk een programma te hebben dat meer functionaliteit biedt. Umbrello is hiervoor beschikbaar. Een simpel programma voor Ubuntu. Umbrello bevat niet erg veel mogelijkhe- 6

49 7.2. BIJLAGEN B: ONDERZOEKSVERSLAG 49 den, maar ruim voldoende voor het maken van de basisdiagrammen. Ubrello kan ook exporteren naar PHP5-code. Alles wat wordt geproduceerd, is opgeslagen in een subversion repository. Subversion is een versiebeheersysteem afgeleid van CVS. Alle bestanden worden centraal op de server opgeslagen. Een ieder kan wijzigingen doorvoeren. Als er gelijktijdig gewijzigd is, worden de twee documenten automatisch samengevoegd. Als er een gelijke sectie is bewerkt, treedt er een conflict op en is handmatig ingrijpen vereist. Door het gebruik van Subversion hebben we altijd een back-up en kunnen we ook terugbladeren naar eerdere versies als er toch iets overboord is gezet wat later nuttig blijkt. Over al deze applicaties is op de betreffende websites veel informatie te vinden, maar vooral op de wiki van Hostnet staat voor de meeste van deze applicaties beschreven hoe ze gebruikt kunnen worden. [8] 6 Methodiek Ook hebben wij onderzoek gedaan welke methodiek geschikt zou zijn voor het ontwikkelen van ons project. We zijn tot de conclusie gekomen dat extreme Programming (XP) voor ons project het meest geschikt zal zijn. [3] Onze motivatie hiervoor is als volgt. Ons eindproduct zal een cruciaal deel zijn in het systeem waar Hostnet op draait. Het is dus van belang dat de software die wij leveren robuust en betrouwbaar is. Bij de XP-methodiek wordt de code elke dag getest en fouten verwijderd voordat er verder gegaan wordt. Het is niet ongebruikelijk dat de testcode eerst geschreven wordt, voordat de functionaliteit word geïmplementeerd. Op deze wijze worden fouten snel gedetecteerd en is het relatief makkelijk om uit te vinden waar het fout gaat. Hierdoor zijn fouten snel en makkelijk op te lossen. Binnen Hostnet zijn er verschillende partijen die beïnvloed worden door of invloed hebben op de software die door ons ontwikkeld gaat worden. Deze partijen hebben regelmatig nieuwe ideeën wat het nieuwe facturatieproces zou kunnen doen. XP biedt de mogelijkheid om deze ideeën gedurende het gehele ontwikkelingsproces mee te nemen in het concept. Het idee van XP is dat er in korte tijd een prototype beschikbaar is, zodat de klant snel een idee heeft welke richting het project op gaat. Ze kunnen zien wat er op dat moment mogelijk is en door ermee te experimenteren kunnen ze beter bedenken wat ze graag nog meer of anders willen. Deze feedback wordt vervolgens in een volgende iteratie van het prototype verwerkt. Dit zorgt ervoor dat het project de goede richting in blijft gaan en zoveel mogelijk aan de eisen voldoet. Gedurende het ontwikkelproces kunnen nog eisen verzameld worden en dus kan er snel gestart worden met het ontwikkelen van de software. Daarom leent de XP-methodiek zich goed voor projecten waar tijd schaars is, zoals bij ons het geval. XP eist discipline, anders is er een gevaar dat het ontwikkelingsproces chaotisch wordt en focus verliest. XP is niet geschikt voor grote applicaties en het advies is om niet met meer dan twaalf programmeurs te werken. Ook wordt er geadviseerd om per tweetal software te ontwikkelen. Gezien we geen grote applicatie hoeven te ontwikkelen en omdat we met zijn tweeën zijn, precies een tweetal, zal dit geen probleem moeten zijn. De XP-methodiek eist ook veel inbreng van de toekomstige gebruikers. Daar 7

50 50 HOOFDSTUK 7. BIJLAGEN al onze toekomstige gebruikers zich binnen Hostnet bevinden, zijn zij bijna altijd beschikbaar. Het is een klein bedrijf, daardoor is de communicatie goed, XP geeft ons de mogelijkheid hier maximaal van te profiteren! [1 3, 17] Referenties [1] programming, [2] programming, [3] Alan Dennis en Barbara Haley Wixom. Systems Analysis & Design. John Wiley & Sons, Inc., New York, 2nd, edition, [4] Francois Zaninotto en Fabien Potencier. The Definitive Guide to Symfony. Springer-Verslag, New York, 1st, edition, [5] Tobias Oetiker en Hubert Partl en Irene Hyna en E. Schlegl. The Not So Short Introduction to Latex, [6] Harry Fuecks. The PHP Anthology. Object Oriented PHP Solutions Volume I. Sitepoint, Collingwood, Australia, 1st, edition, [7] Harry Fuecks. The PHP Anthology. Object Oriented PHP Solutions Volume II. Sitepoint, Collingwood, Australia, 1st, edition, [8] Hostnet Alleen zichtbaar voor Hostnet medewerkers. [9] Kile [10] Canonical Ltd [11] CentOS Ltd [12] Marije Nijs, Interview. [13] Apache HTTP Server Project [14] Yom Schutte, Interview. [15] Symfony [16] Vim [17] J. Donovan Wells

51 7.3. BIJLAGEN C: FLOWCHARTS Bijlagen C: Flowcharts Facturatieproces 1 Gebruikte symbolen H Hostnet medewerker Begin Process Initalisatie process C klant Factuur bij de klant Einde process succesvol Einde proces niet HB Factuur Datastore Eind niet succesvol succesvol 1. Contract voor facturatie ophalen Process factuurdatum =< einddatum Keuze Verbinding naar Datastore contract ophalen Geautomatiseerde actie Processflow Stuur mail naar DMDR 2

52 52 HOOFDSTUK 7. BIJLAGEN Factureringsproces Dataflow Diagram H Administratie start facturatie Voor elk contract HB Factuur Contract voor facturatie ophalen Contract Factuur aanmaken indien nodig Factuur 3. Factuurregel aanmaken Factuur met regels 4. Factuur opmaken Factuur in PDF 5. Factuur versturen HFT Contract MH Product MH Relatie C Factuur bij de klant 3 Factureringsproces Dataflow Diagram H Administratie start facturatie Voor elk contract HB Factuur Contract voor facturatie ophalen Contract Factuur aanmaken indien nodig Factuur 3. Factuurregel aanmaken Factuur met regels 4. Factuur opmaken Factuur in PDF 5. Factuur versturen HFT Contract MH Product MH Relatie C Factuur bij de klant 4

53 7.3. BIJLAGEN C: FLOWCHARTS 53 Factureringsproces 1. Contracten voor facturatie ophalen H Begin Factureringsproces contract ophalen factuurdatum =< einddatum ja contract selecteren voor facturatie nee factuurdatum isnull ja nee factuurdatum isempty ja nee Eind succesvol 5 Factureringsproces 1. Contracten voor facturatie ophalen (RENEWAL) H Begin Factureringsproces contract ophalen factuurdatum >= einddatum Ja NOW > Ja NOW > Ja Ja einddatum einddatum - Status periode opzegtermijn Nee Nee Nee Nee Constraint: de renewalrun moetzo vaak gedraait worden dat de tijd tussen twee keer uitvoeren kleiner is dan de opzegtermijn en kleiner dan de facturatieperiode Einddatum contract ophogen met periode Contract selecteren voor facturatie Eind succesvol 6

54 54 HOOFDSTUK 7. BIJLAGEN Factureringsproces Dataflow Diagram H Administratie start facturatie Voor elk contract HB Factuur Contract voor facturatie ophalen Contract Factuur aanmaken indien nodig Factuur 3. Factuurregel aanmaken Factuur met regels 4. Factuur opmaken Factuur in PDF 5. Factuur versturen HFT Contract MH Product MH Relatie C Factuur bij de klant 7 Factureringsproces 2. Factuur aanmaken indien nodig ja Begin factuur aanmken Kijk of factuur al bestaat Eind succesvol nee factuur record maken 8

55 7.3. BIJLAGEN C: FLOWCHARTS 55 Factureringsproces Dataflow Diagram H Administratie start facturatie Voor elk contract HB Factuur Contract voor facturatie ophalen Contract Factuur aanmaken indien nodig Factuur 3. Factuurregel aanmaken Factuur met regels 4. Factuur opmaken Factuur in PDF 5. Factuur versturen HFT Contract MH Product MH Relatie C Factuur bij de klant 9 Factureringsproces 3. Factuurregel aanmaken Start volgende_ factuur_datum =< begin_datum ja eenmalige kosten regel toevoegen periodieke kosten regel toevoegen nee eenmalige korting bepalen periodieke korting bepalen volgende_factuur isnull ja korting > 0 nee korting > 0 nee nee volgende_factuur isempty ja ja ja volgende_factuur_datum ophogen met de facturatie periode eenmalige korting regel toevoegen periodieke korting regel toevoegen nee Eerste factuur? Eenmalige kosten Periodieke kosten Eind succesvol 10

56 56 HOOFDSTUK 7. BIJLAGEN Factureringsproces 3. Factuurregel aanmaken Start volgende_ factuur_datum =< begin_datum ja eenmalige kosten regel toevoegen periodieke kosten regel toevoegen nee eenmalige korting bepalen periodieke korting bepalen volgende_factuur isnull ja korting > 0 nee korting > 0 nee nee volgende_factuur isempty ja ja ja volgende_factuur_datum ophogen met de facturatie periode eenmalige korting regel toevoegen periodieke korting regel toevoegen nee Eerste factuur? Eenmalige kosten Periodieke kosten Eind succesvol 11 Factureringsproces 3.1. Bepalen eenmalige korting Start korting op contract niveau nee neem grootste korting op klant, soort of product niveau ja neem korting op contract niveau Eind succesvol 12

57 7.3. BIJLAGEN C: FLOWCHARTS 57 Factureringsproces 3. Factuurregel aanmaken Start volgende_ factuur_datum =< begin_datum ja eenmalige kosten regel toevoegen periodieke kosten regel toevoegen nee eenmalige korting bepalen periodieke korting bepalen volgende_factuur isnull ja korting > 0 nee korting > 0 nee nee volgende_factuur isempty ja ja ja volgende_factuur_datum ophogen met de facturatie periode eenmalige korting regel toevoegen periodieke korting regel toevoegen nee Eerste factuur? Eenmalige kosten Periodieke kosten Eind succesvol 13 Factureringsproces 3.2. Bepalen periodieke korting Start korting op contract niveau nee neem grootste korting op klant, soort of product niveau ja neem korting op contract niveau Eind succesvol 14

58 58 HOOFDSTUK 7. BIJLAGEN Factureringsproces Dataflow Diagram H Administratie start facturatie Voor elk contract HB Factuur Contract voor facturatie ophalen Contract Factuur aanmaken indien nodig Factuur 3. Factuurregel aanmaken Factuur met regels 4. Factuur opmaken Factuur in PDF 5. Factuur versturen HFT Contract MH Product MH Relatie C Factuur bij de klant 15 Factureringsproces 4. Factuur opmaken Start NAW gegevens ophalen Soort factuur tekst plaatsen (factuur, herinnering laatste betalingsverzoek) Buitenlandse klant ja nee Voettekst buitenland op factuur plaatsen Voettekst binnenland op factuur plaatsen Tekst herinnering op factuur plaatsen 19% BTW nee alle facuurregels op de factuur plaatsen Buitenlands bedrijf met BTW nummer Totaal bedrag plaatsen ja 0% BTW Eind succesvol 16

59 7.3. BIJLAGEN C: FLOWCHARTS 59 Factureringsproces Dataflow Diagram H Administratie start facturatie Voor elk contract HB Factuur Contract voor facturatie ophalen Contract Factuur aanmaken indien nodig Factuur 3. Factuurregel aanmaken Factuur met regels 4. Factuur opmaken Factuur in PDF 5. Factuur versturen HFT Contract MH Product MH Relatie C Factuur bij de klant 17 Factureringsproces 5. Factuur versturen Start herinnering Versturen per naar Klant ja Status factuur Buitenlandse kalnt nee laatste betalings verzoek Versturen per post naar DMDR C Eind succesvol 18

60 60 HOOFDSTUK 7. BIJLAGEN Facturatieproces 19

61 7.4. BIJLAGEN D: ENTITY-RELATIONSHIP DIAGRAM Bijlagen D: Entity-relationship Diagram factuur_regel n id factuur_regel_volgnr bedrag omschrijving periode_tm periode_van korting id eenmalig omschrijving pct_per_periode per_periode pct_eenmalig prijs id n per_periode has eenmalig 1 product 1 id omschrijving_factuur n has has has 1 id kenmerk datum myhostnet Relatie n facturatie opzeg factuur n 1 n id naam maanden 1 has 1 n periode n has factuur_pdf 1 id pdf has n factuur_status id tekst_voet_buitenland tekst tekst_voet id has has 1 betaling_type naam n 1 contract id korting_periodiek_bedrag domeinnaam korting_percentage_bedrag datum_begin korting_eenmalig_bedrag datum_eind datum_factuur_volgende

62 62 HOOFDSTUK 7. BIJLAGEN 7.5 Bijlagen E: Klassendiagram

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous 2006-2007 Inhoudsopgave 1 2 1.1 Programmeertaal PHP5..................... 2 1.2 MySQL database......................... 3 1.3 Adobe Flash...........................

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

TECHNICAL DESIGN DOCUMENT

TECHNICAL DESIGN DOCUMENT TECHNICAL DESIGN DOCUMENT BACHELORPROJECT IN3405 John Ciocoiu 1358227 Elwin Dokter 1275909 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT FACULTEIT EWI WOENSDAG 28 APRIL 2010 VERSIE 1 COMMISSIE: Ing. D.J. van Roest (opdrachtgever)

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

Project plan. Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407

Project plan. Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407 Project plan Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407 I4C2 I4C1 1 Inhoudsopgave Doel en doelgroep van het project... 3 Beschrijving van het project... 4 Benodigde materialen... 5 Te verwachten resultaten,

Nadere informatie

Opdrachtformulering (pagina 3 van 7)

Opdrachtformulering (pagina 3 van 7) Afstudeerovereenkomst van Tim Wils Bijlage 1 Opdrachtformulering (pagina 3 van 7) Dit project betreft een eigen framework (soort API) waarmee relatief gemakkelijk en in korte tijd eindproducten opgezet

Nadere informatie

Wijzigingen volledig onder controle en geborgd

Wijzigingen volledig onder controle en geborgd Installation Management Platform IMProve 2014 is het ultieme hulpmiddel om het beheer van uw (terminal) serverfarm continu, stap voor stap, op een hoger niveau te brengen. Gedocumenteerd, geborgd en reproduceerbaar

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 28, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 1 2 Probleemstelling & Doelstelling 2 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

VERENIGINGSWIJZER.NL PROJECTPLAN

VERENIGINGSWIJZER.NL PROJECTPLAN Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Project Multimedia Peter van Ulden Studentnr. 1494759 VERENIGINGSWIJZER.NL PROJECTPLAN INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding...3 2 Project omschrijving...4

Nadere informatie

Beschrijving functioneel en technisch design van de website

Beschrijving functioneel en technisch design van de website Bespreking Punten: Beschrijving functioneel en technisch design van de website Nr. Punt 1 Student 2 Bedrijf 3 Algemene lay out 4 Technologieën 5 Webruimte en datatrafiek 1. Student Registratie Bij de registratie

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser. Versie 4 (26-06-2010)

Plan van Aanpak. Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser. Versie 4 (26-06-2010) Plan van Aanpak Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser Versie 4 (26-06-2010) Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Accordering en bijstelling... 3 1.3 Toelichting

Nadere informatie

Hosting. Aan de slag. WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland. w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl

Hosting. Aan de slag. WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland. w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl Hosting Aan de slag WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl 1. Installatie WeFact Hosting installeren In ons e-mail bericht heeft u inloggegevens ontvangen

Nadere informatie

Voorlopig onderzoeksplan Bachelorscriptie CleanDoc-

Voorlopig onderzoeksplan Bachelorscriptie CleanDoc- Voorlopig onderzoeksplan Bachelorscriptie 2011 -CleanDoc- Wouter Lockefeer 0545228 Probleemstelling Een goede programmeertaal moet niet alleen efficiënte programma's opleveren, maar ook handig zijn in

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 21, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project "Web Essentials" 02 april 2009. Versie 2.1.0

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project Web Essentials 02 april 2009. Versie 2.1.0 Projectteam 6 Faculteit Natuur en Techniek Hogeschool Utrecht Projectleider: Hans Allis, hans.allis@student.hu.nl Technisch ontwerp Project "Web Essentials" 02 april 2009 Versie 2.1.0 Teamleden: Armin

Nadere informatie

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang Inrichting Systeem: Locaties & Toegang EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen

Nadere informatie

Chris de Kok 223548 TDI 3. Vak: Software Architectuur Datum: 21-01-2008 Docent: Fons van Kesteren

Chris de Kok 223548 TDI 3. Vak: Software Architectuur Datum: 21-01-2008 Docent: Fons van Kesteren Chris de Kok 223548 TDI 3 Vak: Software Architectuur Datum: 21-01-2008 Docent: Fons van Kesteren Inhoud Inleiding... 3 Black box / White box... 3 XP... 3 SimpleTest... 3 Eclipse plugin... 4 GroupTest...

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3 Handleiding massa facturatie Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Factureren van de activiteiten... 4 2.1 Het aanmaken van de facturen... 4 2.2 Het verwijderen van een factuurbestand...

Nadere informatie

Gebruik Self-service applicatie

Gebruik Self-service applicatie Gebruik Self-service applicatie Algemene informatie Met de applicatie Self-service heeft u de mogelijkheid om zelf diverse beheertaken uit te voeren voor uw relatie. Aan de hand van o.a. de hoeveelheid

Nadere informatie

VERENIGINGSWIJZER.NL FINAL DOCUMENT

VERENIGINGSWIJZER.NL FINAL DOCUMENT Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Project Multimedia Peter van Ulden Studentnr. 1494759 VERENIGINGSWIJZER.NL FINAL DOCUMENT INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding...3 2 Aanpak & Techniek...4

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software versie 18 6 Administratie

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Duco is bij Quintor momenteel met een masterclass ASP.NET / MVC bezig.

Curriculum Vitae. Duco is bij Quintor momenteel met een masterclass ASP.NET / MVC bezig. Curriculum Vitae Duco Winterwerp Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: ja (BE, AM) Website: www.duco.cc E-mailadres: duco@winterwerp.it Datum: februari Duco Winterwerp heeft Informatica gestudeerd aan

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Projectdocument Minecraft Mod Builder

Projectdocument Minecraft Mod Builder Projectdocument Minecraft Mod Builder Projectgroep Twintro 11 december 2015 Inhoudsopgave 1 Probleemstelling 2 2 Productbeschrijving 2 3 Requirements analyse 3 3.1 Functional requirements................................

Nadere informatie

Project methodiek. Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft. T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl

Project methodiek. Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft. T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl Project methodiek Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl Inhoud 1 PROJECTMETHODIEK... 3 1.1 TIME-BOXING... 3 1.2 USER-STORIES EN STORY-POINTS... 3

Nadere informatie

Update PlusPort Academy januari 2013

Update PlusPort Academy januari 2013 Update PlusPort Academy januari 2013 In dit document beschrijven we de verbeteringen die zijn doorgevoerd in de update van 14 februari 2013 Inhoud 1. 5 workshops... 3 2. Events... 4 2.1. Event toevoegen...

Nadere informatie

Software Test Document

Software Test Document Software Test Document PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie

Nadere informatie

Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2).

Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2). Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2). In de volgende reeks lessen zal alle vorige leerstof uitgebreid aan het bod komen. Zie ook de vorige lessen en documenten om informatie op te zoeken

Nadere informatie

Handleiding Magento - Asperion

Handleiding Magento - Asperion Handleiding Magento - Asperion www.webwinkelfacturen.nl Samenvatting Dit is de handleiding voor de koppeling van Magento naar Asperion. De koppeling zorgt dat voor facturen in Magento automatisch een factuur

Nadere informatie

Aan het begin verliet Tony Campmans ons team, we hebben dus het hele project met één persoon minder gewerkt.

Aan het begin verliet Tony Campmans ons team, we hebben dus het hele project met één persoon minder gewerkt. INFOB1PICA 2013-2014 EINDVERSLAG Team 5: Solvify 1. Individuele teamleden en algemene informatie Studentnr Naam Uren 4153553 Joost Besseling 143 4145607 Coen Boot 161 4146603 Joost Houben 171 4088646 Michiel

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

Definitiestudie Pizzaketen

Definitiestudie Pizzaketen Definitiestudie XXXXXXXXXXXX Assen 06-10-2008 xxxxxxxxxxx Pagina 0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave ------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Inleiding --------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Release Notes Carta 15.0

Release Notes Carta 15.0 Release Notes Carta 15.0 Datum: 15-03-2015 Auteur: Hans Wijntjes Project: Carta 15.0 Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Importfunctie verbeterd... 3 3 Samenvoegen, mailen en export... 3 3.1 Samenvoegen

Nadere informatie

XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows.

XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows. XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows. Inhoudsopgave 1. Lees dit eerst... 2 2. Inleiding... 2 1 Xampp downloaden... 2 2 Installatie Xampp 1.7.4 op externe harddisk... 3 3 XAMPP herconfiguren...

Nadere informatie

RLBS (robbert Location based services)

RLBS (robbert Location based services) RLBS (robbert Location based services) Functioneel ontwerp Robbert Brussaard 22-02-2010 Versie 1.0 Robbert Brussaard (62391) 22-02-2010 Inhoudsopgave 1.1 Samenvatting...2 1.2 Samenvatting...2 1.3 Versiebeheer...2

Nadere informatie

Handleiding Wordpress

Handleiding Wordpress Handleiding Wordpress Inhoudsopgave 1. Inloggen 2. Berichten en Pagina s 3. Afbeeldingen en video s 4. Weblinks 1. Inloggen 1.1 Inloggen bij Wordpress We starten met het inloggen op je WordPress gebaseerde

Nadere informatie

Connect Social Business

Connect Social Business Connect Social Business Joey Kaan September 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren.................. 5 2.2 Facebook API leren door

Nadere informatie

Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie

Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie 4CIS InfoBase 3.2.0 4CIS, 1999-2002, alle rechten voorbehouden Zakelijke software

Nadere informatie

In yoobi is het mogelijk om te koppelen met yuki. De volgende type koppelingen zijn hierbij beschikbaar:

In yoobi is het mogelijk om te koppelen met yuki. De volgende type koppelingen zijn hierbij beschikbaar: Productsheet: Yoobi - Yuki koppeling In yoobi is het mogelijk om te koppelen met yuki. De volgende type koppelingen zijn hierbij beschikbaar: 1. Automatisch betalingen verwerken 2. Aanbieden van xml facturen

Nadere informatie

The Nanny Versie Informatie

The Nanny Versie Informatie The Nanny Versie Informatie The Nanny versie 4.2.2 29 Mei 2012 Document versie 1.2 Copyright 2012 TecSoft B.V. Kaatsheuvel. Niets uit de uitgave mag worden vermenigvuldigd, Pagina opgeslagen 1 van 7 in

Nadere informatie

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014 Gebruikers Toevoegen EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen de IdentySoft software

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1 Algemene bepalingen 1.1 Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: WAME BV, gevestigd te Enschede aan de Deurningerstraat

Nadere informatie

Handleiding Magento - Yuki

Handleiding Magento - Yuki Handleiding Magento - Yuki www.webwinkelfacturen.nl Samenvatting Dit is de handleiding voor de koppeling van Magento naar Yuki. De koppeling zorgt dat voor facturen in Magento automatisch een factuur of

Nadere informatie

Cursus Analyse voor Web Applicaties 1. Webdesign / Web Programmeren Analyse voor web applicaties SDM methode + Basis UML

Cursus Analyse voor Web Applicaties 1. Webdesign / Web Programmeren Analyse voor web applicaties SDM methode + Basis UML Cursus Analyse voor Web Applicaties 1 Organisatie Opleiding Module Onderwerp Syntra AB Webdesign / Web Programmeren Analyse voor web applicaties SDM methode + Basis UML Analyse op basis van SDM en UML

Nadere informatie

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0 Documentatie Handleiding v1.0 1 Voorwoord Hunter-Desktop is een product van Hunter-CRM. Onze CRM software is gemaakt met het oog op gemak. Deze documentatie bevat een overzicht van de meest gebruikte functionaliteiten

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

The Nanny Versie Informatie

The Nanny Versie Informatie The Nanny Versie Informatie The Nanny versie 4.2.3 26 September 2012 Document versie 1.1 Copyright 2012 TecSoft B.V. Kaatsheuvel. Niets uit de uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten.

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. De Office Connector zorgt ervoor dat de Microsoft Officeomgeving gebruikt kan worden als ontwerp en genereeromgeving voor documenten waarbij

Nadere informatie

Inleiding abonnementen

Inleiding abonnementen Inleiding abonnementen Zet u deze pagina op ware grootte (100 %) of wat voor u prettig is. Blader met page down en page up De Abonnementenregistratie gebruikt u als u periodiek, vergelijkbare facturen

Nadere informatie

Zeon PDF Driver Trial

Zeon PDF Driver Trial Zakelijke software voor verkoop, dienstverlening en administratie Handleiding module Document Uitgaande correspondentie genereren Uitgaande correspondentie terugvinden Persoonlijk geadresseerde mailings

Nadere informatie

Onderwijstools 2.0, Kennisnet

Onderwijstools 2.0, Kennisnet Onderwijstools 2.0, Kennisnet Gebruikershandleiding Kennisnet. Leren vernieuwen. Stichting Kennisnet Paletsingel 32 T 0800 321 22 33 2718 NT Zoetermeer M info@kennisnet.nl Postbus 778 I kennisnet.nl 2700

Nadere informatie

HANDLEIDING Q2000 Offerte

HANDLEIDING Q2000 Offerte HANDLEIDING Q2000 Offerte Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Backoffice...4 Offerte aanmaken...4 Offerte naar order...9 Offerte naar factuur...11 Offerte wijzigen...13 Offerte annuleren...14 Overige...15

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software 7 Relatiebeheer 7 Verkoop

Nadere informatie

Correspondentie inzake overnemen of reproductie kunt u richten aan:

Correspondentie inzake overnemen of reproductie kunt u richten aan: Vrijwel alle namen van software- en hardwareproducten die in deze cursus worden genoemd, zijn tegelijkertijd ook handelsmerken en dienen dienovereenkomstig te worden behandeld. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Nieuw in versie 3. 2005 P&A Group

Nieuw in versie 3. 2005 P&A Group Nieuw in versie 3 I Nieuw in versie 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Nieuw in Versie 3 1 1.1 Algemeen... 1 Nieuwe... opzet 1 Beveiliging... 1 Systeem... opties 2 Scherm... openen 2 1.2 Het pakket... 4 Aangehechte...

Nadere informatie

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1 Handleiding planner Handleiding RoosterPlaats pagina 1 In dit document wordt uiteengezet hoe u aan de hand van onderstaande 5 stappen een rooster kan maken. Voordat u kunt beginnen met het creëren van

Nadere informatie

Quickstart handleiding

Quickstart handleiding Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor het aanschaffen van. U heeft met deze aankoop een goede keuze gemaakt voor een zeer professionele E-mail marketing tool. In deze quickstart handleiding zullen

Nadere informatie

Instructie. Facturatie

Instructie. Facturatie Instructie Facturatie 19 maart 2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Doelgroep... 3 1.2 Gerelateerde documenten... 3 2 Instellingen... 3 3 Facturen aanmaken... 4 3.1 Reguliere Inschrijvingen factureren... 4

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 29, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 1 2 Probleemstelling & Doelstelling 2 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

Verder zijn er de nodige websites waarbij voorbeelden van objectgeoriënteerd PHP (of Objec Oriented PHP, OO PHP) te vinden zijn.

Verder zijn er de nodige websites waarbij voorbeelden van objectgeoriënteerd PHP (of Objec Oriented PHP, OO PHP) te vinden zijn. Objectgeoriënteerd PHP (versie 5) Kennisvereisten: Ervaring met programmeren in PHP met MySQL Je weet wat een class of klasse is Je weet wat een instantie van een klasse (een object) is Je weet wat een

Nadere informatie

Nieuwe ICF-module. Nb. Huidige berichten hoeven niet eerst volledig verwerkt te worden om te kunnen overstappen op deze nieuwe module.

Nieuwe ICF-module. Nb. Huidige berichten hoeven niet eerst volledig verwerkt te worden om te kunnen overstappen op deze nieuwe module. Nieuwe ICF-module Vanaf versie 5.1.4.26 is er een nieuwe ICF-module, voor de ENK Pro en Enterprise-gebruikers, die de samenstelling EF aan hebben staan. Het inlezen en verwerken van elektronische inkoopfacturen

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

Plan van Aanpak. project Tetris Packing

Plan van Aanpak. project Tetris Packing Plan van Aanpak project Tetris Packing Inleiding! 4 Projectomschrijving! 5 Producten! 5 Testplan! 5 Ontwerprapport! 5 Implementatierapport! 5 Testrapport! 5 Systeemdocumentatie! 5 Aanpak! 6 Projectmethodiek!

Nadere informatie

Projectdocument Airport Suite. The Wright Company: Zehna van den Berg Steven Both Reinier Maas Adolfo Ochagavía Bas Ouwerkerk Thijs van der Zaan

Projectdocument Airport Suite. The Wright Company: Zehna van den Berg Steven Both Reinier Maas Adolfo Ochagavía Bas Ouwerkerk Thijs van der Zaan Projectdocument Airport Suite The Wright Company: Zehna van den Berg Steven Both Reinier Maas Adolfo Ochagavía Bas Ouwerkerk Thijs van der Zaan December 2013 Contents 1. Overzicht... 4 2. Planning... 5

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van Alfresco aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 8 december 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie

Wij de werkzaamheden u het resultaat!

Wij de werkzaamheden u het resultaat! Entersite Design Wij de werkzaamheden u het resultaat! Entersite Design Bloemenlaan 21 2292 DA Wateringen Tel: 0174-220365 Emailadres: info@entersite.nl Internet: www.entersite.nl Inleiding Vele bedrijven

Nadere informatie

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order!

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! De functie Confronteren Inkoop Orders is grondig vernieuwd en verbeterd. Handleiding Confronteren van Inkooporders 2009 - Copyright Asperion

Nadere informatie

Microsoft Excel. It s all about Excel - VBA

Microsoft Excel. It s all about Excel - VBA X Microsoft Excel Stap in de wereld van Visual Basic for Applications (VBA) binnen het Microsoft Office programma Excel. Leer hoe deze programmeertaal precies in elkaar zit en hoe u deze in de dagelijkse

Nadere informatie

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Door: 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Datum: 07-05-2001 Plaats: Enschede Opdrachtgever: Saxion Hogeschool Enschede Instituut ICT Afdeling Hogere Informatica Contactpersoon

Nadere informatie

RAPPORT PERFORMANCETEST QUESTIONMARK

RAPPORT PERFORMANCETEST QUESTIONMARK RAPPORT PERFORMANCETEST QUESTIONMARK AOC RAAD Door: Marcel Verberkt Stoas Learning Systems Uitgevoerd : 04 mei 2010 INHOUD AOC Raad... 1 Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inleiding... 3 Doelstelling... 4 Opzet

Nadere informatie

HANDLEIDING. Emjee ICT diensten Ticketsysteem

HANDLEIDING. Emjee ICT diensten Ticketsysteem HANDLEIDING Emjee ICT diensten Ticketsysteem Inhoud Snel aan de slag... 3 Wachtwoord opvragen... 3 Inloggen... 4 Ticket aanmaken... 4 Schermopbouw... 4 Inleiding... 5 Ticket maken of bellen?... 5 Inloggen...

Nadere informatie

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat:

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat: Training Trainingscode Duur Gepubliceerd Taal Type Leermethode Kosten SF2015V8 4 dagen 02/02/2015 Nederlands & Engels Developer, basis Invidueel & klassikaal Op aanvraag Deze training richt zich op het

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Individueel procesverslag

Individueel procesverslag Individueel procesverslag Een weergave van mijn werkzaamheden binnen het G-Blok. Afdeling : Academie voor ICT & Media, Informatica Schooljaar : 2009 Blok : G Datum : 30 10-2009 Plaats : Honselersdijk Naam:

Nadere informatie

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding Upgrade Functioneel Beheer Leren in de praktijk Benut je werkervaring Opleiding op maat Persoonlijke begeleiding Word in drie maanden functioneel beheerder Upgrade Functioneel Beheer Als je - optimaal

Nadere informatie

Handleiding 4CIS Synchro

Handleiding 4CIS Synchro Zakelijke software s voor verkoop, dienstverlening en administratie Handleiding 4CIS Synchro Optimale ondersteuning van uw frontoffice Optimale communicatie tussen uw frontoffice en backoffice 4CIS InfoBase

Nadere informatie

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop Handleiding NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING 1. Introductie 2. Configureren en bestellen 3. Sjabloon (categorieën en descriptors) 3.1 Lijst sjablonen 3.2 Sjablonen bewerken 3.2.1. Eigenschappen knop 4. Analyseren

Nadere informatie

Inhoud. Endnote X7 Handleiding Mediacentrum maart 2015 Page 2

Inhoud. Endnote X7 Handleiding Mediacentrum maart 2015 Page 2 Inhoud Over Endnote... 3 Endnote installeren... 4 Een library aanmaken... 5 Voordat je begint!... 6 Tussenvoegsels in namen... 6 Referenties invoegen in een Worddocument/Cite while you write... 7 Handmatig

Nadere informatie

Handleiding Facturatie Inrichting en configuratie

Handleiding Facturatie Inrichting en configuratie 2014 Handleiding Facturatie Inrichting en configuratie STAFF Support B.V. ROI-Online 3-7-2014 In deze handleiding wordt de configuratie en inrichting beschreven van de software alvorens men gebruik kan

Nadere informatie

Upgrade naar People Inc 3.5.0

Upgrade naar People Inc 3.5.0 I Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 Installeren... van de upgrade 2 1.2 Uitvoeren... van de upgrade 5 1.3 Installatie... Applicatie Server 9 1.4 Installatie... Gebruikers programma's 15 1.5 Afronding...

Nadere informatie

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402 Handleiding Visual Planning Visual Planning Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Introductie. 5 1.1. Hartelijk Welkom. 5 1.2. Configuratie van Planning. 6 2. Planning. 7 2.1. Planbord inrichten.

Nadere informatie

Handleiding Activiteiten Microsoft CRM 2016

Handleiding Activiteiten Microsoft CRM 2016 Handleiding Activiteiten Microsoft CRM 2016 Revisie: versie 1.0 Datum: 23/03/2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Handleiding activiteiten... 3 1.3 Referentiedocumenten...

Nadere informatie

PHP-OPDRACHT SITE BOUWEN

PHP-OPDRACHT SITE BOUWEN PHP-OPDRACHT SITE BOUWEN PERIODE 4 LEERJAAR 1 Opleiding: Duur: Applicatieontwikkelaar 1 onderwijsperiode (4-8 weken) Voorkennis: Basiscursus PHP 5.4 Victor Peters (978 90 125 8499 9) Basiscursus XHTML,

Nadere informatie

2005 - heden Universiteit Utrecht, Faculteit Rechtsgeleerdheid

2005 - heden Universiteit Utrecht, Faculteit Rechtsgeleerdheid Persoonlijke gegevens Naam: Jan van Aardenne Woonplaats: Utrecht Nationaliteit: Nederlands Geboortedatum: 9 Juni 1986 te Den Haag Opleiding 2005 - heden Universiteit Utrecht, Faculteit Rechtsgeleerdheid

Nadere informatie

Software Test Plan. PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015

Software Test Plan. PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Software Test Plan PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie 1 Versie

Nadere informatie

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Inhoud Keuzes in werken met combinatie The Nanny & imuis... 1 Automatische koppeling... 2 Controle stappen... 2 Exporteren machtigingen vanuit The Nanny...

Nadere informatie

Evaluatie 2e jaars stages/projecten door de stagiaires van Informatiekunde: mei 2002

Evaluatie 2e jaars stages/projecten door de stagiaires van Informatiekunde: mei 2002 Evaluatie 2e jaars stages/projecten door de stagiaires van Informatiekunde: mei 2002 Aantal gerealiseerde stages/projecten: 29 (intern: 2, extern: 27). 13 studenten hebben een evaluatieformulier ingevuld

Nadere informatie

Koppeling met een database

Koppeling met een database PHP en MySQL Koppeling met een database 11.1 Inleiding In PHP is het eenvoudig om een koppeling te maken met een database. Een database kan diverse gegevens bewaren die met PHP aangeroepen en/of bewerkt

Nadere informatie

Debiteuren Handleiding

Debiteuren Handleiding Debiteuren Handleiding Pagina 1 Voorwoord. In deze debiteuren handleiding leest u hoe u gebruik kunt maken van de debiteurenmodule. Omdat de mogelijkheden en werkwijze vrijwel eindeloos zijn zullen wij

Nadere informatie

Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent

Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 02-10-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 0.2 14-10-2014 Lezerscorrectie

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Versie 2.00 april 2013 Inhoudsopgave H1. Welkom bij UBplusOnline 1.1 Wat is UBplusOnline 3 1.2 Contactgegevens

Nadere informatie