OVEREENKOMST VAN OPDRACHT: ONTWIKKELEN WEBSITE. c>, gevestigd te c>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door c>, hierna te noemen Leverancier,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVEREENKOMST VAN OPDRACHT: ONTWIKKELEN WEBSITE. c>, gevestigd te c>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door c>, hierna te noemen Leverancier,"

Transcriptie

1 OVEREENKOMST VAN OPDRACHT: ONTWIKKELEN WEBSITE Partijen c>, gevestigd te c>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door c>, hierna te noemen Leverancier, en c>, gevestigd te c>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door c>, hierna te noemen Opdrachtgever, overwegende dat: Leverancier een onderneming is die onder meer websites ontwikkelt; Opdrachtgever een onderneming is in c> die ten behoeve van zijn bedrijf een website wenst te laten ontwikkelen; Partijen overeenstemming hebben bereikt over de voorwaarden waaronder Leverancier voor Opdrachtgever de gewenste Website zal ontwikkelen; komen als volgt overeen: Artikel 1: Definities In deze overeenkomst hebben de verder in de overeenkomst met een hoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis: Acceptatie: De aanvaarding van de Website na afloop van een positief verlopen Acceptatietest. Acceptatietest: De test(procedure) als bedoeld in artikel 6 waarmee wordt onderzocht of de Website aan de overeengekomen Specificaties voldoet en of er gebreken aanwezig zijn. Documentatie: De documentatie waaronder de gebruikershandleidingen, het commentaar op de broncode, en documenten voor ontwikkeling en onderhoud die benodigd is voor behoorlijk gebruik, verdere ontwikkeling en onderhoud van de Website. ISP: Internet Service Provider. De door Opdrachtgever aan te wijzen onderneming die onder meer faciliteert dat op zijn computers websites van derden worden geplaatst en toegankelijk gemaakt voor eenieder via internet, en via wie de domeinaanvraag zal lopen. Programmatuur: De programma s die onderdeel uitmaken van de Website (zoals Javaapplets, JavaScript-scripts). Server: De apparatuur van de ISP waar de Website op geïnstalleerd dient te worden. Specificaties: De gedetailleerde door Leverancier vooraf in overleg met Opdrachtgever op te stellen beschrijving van functies en eigenschappen van de Website (bijlage 1). Website: De door Leverancier krachtens deze overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever te ontwikkelen en leveren website, bestaande uit een verzameling HTML-bestanden met bijbehorende en ondersteunende elementen, zoals grafische bestanden, geluidsbestanden, scripts en applets. Artikel 2: Onderwerp van de overeenkomst 2.1 Leverancier ontwikkelt de Website, die moet voldoen aan de Specificaties. 1

2 2.2 Leverancier installeert de Website op de Server. 2.3 Leverancier vervaardigt en levert Documentatie voor de Website. 2.4 Opdrachtgever verschaft aan Leverancier de op de Website te presenteren inhoud. 2.5 Opdrachtgever wijst als ISP aan c>, met het abonnement c>. Artikel 3: Leverdata 3.1 Leverancier zal uiterlijk op c> de aanvraag van de domeinnaam hebben ingediend. 3.2 Leverancier zal uiterlijk op c> de Website gereed hebben voor de in artikel 6 bedoelde Acceptatietest. 3.3 Leverancier zal niet later dan op c>, en niet later dan c> dagen na Acceptatie, de Website geïnstalleerd hebben op de Server. 3.4 Leverancier levert Opdrachtgever uiterlijk op c> de Documentatie. 3.5 Alvorens op grond van overschrijding van een in lid 1 t/m 3 bedoelde termijn te ontbinden, dient Opdrachtgever Leverancier een termijn van twee weken te gunnen om alsnog de bij de betreffende termijn behorende prestatie te leveren. Mocht Leverancier binnen die nieuwe termijn nog steeds niet volledig presteren, dan verkeert Leverancier zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. 3.6 Bij het overschrijden van een van de in lid 1 t/m 3 bedoelde termijnen, behoudens in geval van overmacht, is Leverancier aan Opdrachtgever een boete verschuldigd van c> per week, onverminderd de rechten van Opdrachtgever, waaronder het recht op schadevergoeding. Artikel 4: Het aanvragen van de domeinnaam 4.1 Leverancier verzorgt de aanvraag van de domeinnaam c> via de ISP op naam van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal hiertoe de benodigde gegevens aan Leverancier verschaffen. Leverancier zal de domeinnaam niet op eigen naam aanvragen, noch een derde daartoe in de gelegenheid stellen. 4.2 Leverancier zal voorafgaand aan de aanvraag controleren of de beoogde domeinnaam vrij is en zal ten bewijze daarvan Opdrachtgever een schermafdruk van de controle verschaffen. Indien de domeinnaam niet vrij is, zal Leverancier Opdrachtgever verzoeken om een alternatieve domeinnaam op te geven. 4.3 Ingeval de aanvraag wordt afgewezen, omdat de domeinnaam niet kan worden toegewezen wegens een conflicterende aanvraag tussen de in het vorige lid genoemde controle en de onderhavige aanvraag, zal Leverancier Opdrachtgever verzoeken om een alternatieve domeinnaam op te geven. De voorgaande leden zijn op deze alternatieve domeinnaam van toepassing. Artikel 5: Ontwikkeling Website 5.1 Opdrachtgever verleent opdracht aan Leverancier om een Website te ontwikkelen conform de Specificaties. Hij heeft zich in voldoende mate op de hoogte gesteld van de doelstellingen, ideeën en wensen van Opdrachtgever met betrekking tot de Website. 5.2 Opdrachtgever zal Leverancier materiaal (zoals teksten en foto s) verschaffen om op te nemen op de Website (de inhoud). Leverancier zal het materiaal voorzover nodig bewerken (hieronder begrepen scannen) om dit geschikt te maken voor opname in de Website. 5.3 Leverancier zal de Website ontwikkelen op de wijze die van een bekwaam vakman mag worden verwacht. 2

3 5.4 Zodra Leverancier de opmaak van de stijl (alternatief: eerste pagina) van de Website gereed heeft, zal hij deze ter goedkeuring aan Opdrachtgever tonen. Partijen zullen zo nodig in overleg treden om tot aanpassingen aan eventuele wensen van Opdrachtgever te komen. 5.5 Leverancier zal contact opnemen met de ISP ter controle of de ISP een beoogde website voor Opdrachtgever kan en wil hosten, en of het door Opdrachtgever gekozen abonnement daartoe geschikt is. Leverancier dient bij de ontwikkeling te verzekeren dat de Website geschikt is om binnen de door de ISP gestelde voorwaarden naar behoren op de Server van de ISP te functioneren. Ingeval de beoogde Website niet bij de ISP kan worden ondergebracht binnen het gekozen abonnement, zal Leverancier dit onverwijld mededelen aan Opdrachtgever en dienen partijen overleg te plegen over de keuze van een andere ISP of ander abonnement. 5.6 Leverancier zal Documentatie voor de Website ontwikkelen. 5.7 Binnen een week na de in artikel 6 bedoelde Acceptatie van de Website zal Leverancier aan Opdrachtgever één kopie van de Website (inclusief de broncode) verschaffen op een door Opdrachtgever aan te geven hiervoor gebruikelijk medium (zoals cd-rom of tape). Artikel 6: Acceptatie en Installatie van de Website 6.1 Wanneer de Website gereed is voor Acceptatie zal Leverancier dit onverwijld schriftelijk aan Opdrachtgever mededelen. 6.2 Binnen veertien (14) dagen na de in het vorige lid bedoelde mededeling zal Opdrachtgever een Acceptatietest van de Website, zoals deze aanwezig is op het systeem van Leverancier, uitvoeren. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever ten behoeve van de test een kopie van de Website op een door Opdrachtgever aan te wijzen computer plaatst. 6.3 Opdrachtgever zal de Website in ieder geval beoordelen op juistheid en volledigheid van informatie, op juistheid en samenhang van de onderscheiden pagina s, op het correct en voldoende snel functioneren van Programmatuur. Leverancier zal Opdrachtgever indien nodig attenderen op elementen van de Website die niet eenvoudig waarneembaar zijn (zoals pagina s en functies waarvoor op onverwachte plaatsen moet worden geklikt). 6.4 Indien de Acceptatietest geen gebreken aan het licht brengt, is Opdrachtgever verplicht de Website te aanvaarden, onverminderd het in lid 6 bepaalde. 6.5 Indien de Website gebreken vertoont, heeft Leverancier een termijn van twee weken om die gebreken te herstellen. De in de voorgaande leden genoemde procedure is van toepassing op de herstelde Website. Indien uit de nieuwe Acceptatietest gebreken blijken die niet eenvoudig en terstond te herstellen zijn, verkeert Leverancier zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Kleine gebreken, waartoe gerekend worden gebreken die door hun aard en/of aantal bedrijfsmatige ingebruikname van de Website redelijkerwijs niet in de weg staan, zullen geen reden zijn tot onthouding van de Acceptatie, onverminderd de verplichting van Leverancier tot onverwijld en kosteloos herstel van zodanige gebreken. 6.6 Na Acceptatie van de Website blijft Leverancier gehouden alsdan nog niet herstelde of na acceptatie ontdekte gebreken, in het bijzonder tekortkomingen in de zin van het niet voldoen aan de garanties van artikel 10, zonder nadere vergoeding te herstellen. Deze verplichting vervalt indien het gebreken betreft die meer dan c> jaar na Acceptatie zijn aangemeld en waarvan van Opdrachtgever kon worden gevergd dat hij ze eerder had aangemeld. 6.7 Na Acceptatie van de Website zal Leverancier de Website installeren op de Server van de ISP. 6.8 Na afloop van de installatie zal Opdrachtgever de Website testen door toegang via 3

4 internet. Indien de installatie correct blijkt te zijn geschied, dient Opdrachtgever de geïnstalleerde Website te aanvaarden. Leverancier dient alsdan Opdrachtgever de toegang tot de Website op de Server te verschaffen door het overdragen van wachtwoorden en user-ids, en het verrichten van eventuele andere benodigde handelingen of het overdragen van andere informatie, waarna Leverancier recht heeft op uitbetaling van de (resterende) vergoeding voor de ontwikkeling en installatie van de Website. 6.9 Leverancier zal na de installatie bij akte de in artikel 7.2 bedoelde overdracht van rechten aan Opdrachtgever bevestigen. Artikel 7: Intellectuele-eigendomsrechten 7.1 Onverminderd het overigens in deze overeenkomst bepaalde geeft Leverancier Opdrachtgever onvoorwaardelijk toestemming om de Website te (doen) wijzigen en openbaar te maken in al dan niet gewijzigde vorm. 7.2 Leverancier draagt reeds thans voor alsdan aan Opdrachtgever over zijn auteursrecht en alle andere intellectuele-eigendomsrechten (waaronder het databankrecht) op de Website en onderdelen daarvan, alsmede Documentatie en bijbehorende werkdocumenten, met uitzondering van Programmatuur. Voorzover voor deze overdracht enige nadere handeling vereist is, verbindt Leverancier zich om op eerste afroep en om niet die handeling te verrichten. Voorts machtigt Leverancier Opdrachtgever onherroepelijk om hem bij deze overdracht te vertegenwoordigen. 7.3 Bij en met deze overeenkomst verleent Leverancier aan Opdrachtgever een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht op de in de Website opgenomen Programmatuur. Dit gebruiksrecht omvat het gebruik van en de daarbij benodigde verveelvoudigingen door Opdrachtgever op alle door hem gewenste Apparatuur in combinatie met alle door hem gewenste overige Programmatuur. 7.4 Onder het in het vorige lid genoemde gebruiksrecht valt in ieder geval: openbaarmaking aan en verveelvoudiging door derden in het kader van het verrichten van beheer van de Website ten behoeve van Opdrachtgever; het maken en controleren van een onbeperkt aantal reservekopieën; het op internet openbaar maken van de Website met de daarin opgenomen Programmatuur; het aan derden toestemming verlenen de Website te bezoeken en daarbij de Programmatuur uit te voeren en in het kader daarvan te verveelvoudigen. 7.5 Voorzover mogelijk doet Leverancier bij en met deze overeenkomst afstand van zijn rechten ten aanzien van de Website uit hoofde van artikel 25 Aw. Leverancier zal de door hem bij de ontwikkeling van de Website ingeschakelde werknemers of derden bij schriftelijke verklaring afstand laten doen van hun rechten ten aanzien van de Website uit hoofde van artikel 25 Aw. Artikel 8: Garanties en vrijwaring 8.1 Leverancier garandeert dat de Website functioneert conform de Specificaties. 8.2 Leverancier garandeert dat de Website geschikt is om op de Server geïnstalleerd te worden en daar te draaien. 8.3 Leverancier garandeert dat de Website geschikt is om door derden te worden onderhouden, inclusief adequate Documentatie. 8.4 Leverancier garandeert dat de voorgaande garanties gelden zonder dat Opdrachtgever 4

5 licenties op programmatuur van derden dient te verkrijgen. (alternatief: met uitzondering van de volgende programmatuur: c>, c>, c> [et cetera].) 8.5 Leverancier garandeert dat de Website geen inbreuk maakt op intellectueleeigendomsrechten van derden. Deze garantie geldt niet voor elementen die door Opdrachtgever zijn gekozen of aangeleverd, zoals de domeinnaam. 8.6 Leverancier garandeert dat de Website geen schadelijke en/of verborgen elementen bevat. Hieronder vallen virussen, verborgen tags of metatags, verborgen hyperlinks, en pagina s die niet met duidelijk zichtbare hyperlinks kunnen worden benaderd. Deze garantie geldt niet voorzover het verborgen elementen betreft waarvoor Opdrachtgever specifiek en uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. 8.7 Leverancier garandeert dat de Website geen hyperlinks naar websites van derden bevat behoudens de hyperlinks waar Opdrachtgever uitdrukkelijk om verzocht heeft. 8.8 Leverancier vrijwaart Opdrachtgever tegen elke aanspraak van derden ter zake van (vermeende) inbreuken op enig eigendomsrecht (intellectueel of stoffelijk) betrekking hebbend op enig onderdeel van de Website voorzover dit ingevolge artikel 8.5 is gegarandeerd door Leverancier. Artikel 9: Aansprakelijkheid 9.1 Iedere aanspraak van partijen op schadevergoeding uit hoofde van deze overeenkomst is per jaar beperkt tot een bedrag van c>. Alternatieve aanvulling: 9.2 Partijen zijn slechts aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade worden gerekend: gederfde winst; gemiste besparingen; schade als gevolg van bedrijfsstilstand. 9.3 De beperkingen van de voorgaande leden zijn niet van toepassing ingeval de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de betreffende partij zelf of leidinggevenden van de betreffende partij. Artikel 10: Beëindiging 10.1 Elk der partijen is in ieder geval gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in de volgende gevallen: indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt of in surséance van betaling verkeert; indien de wederpartij failliet wordt verklaard of diens faillissement is aangevraagd; indien de wederpartij tekortschiet in de naleving van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst op voet van Boek 6 BW; zulks onverminderd het recht van de ontbindende partij op schadevergoeding en onverminderd de overige bepalingen van deze overeenkomst Bij opzegging, ontbinding of andere beëindiging van de overeenkomst blijven de bepalingen van kracht die naar hun aard bedoeld zijn om ook na afloop van de overeenkomst tussen partijen te gelden. Daartoe behoren in ieder geval artikel. 7.2, 12 en 13. Artikel 11: Vergoeding Opdrachtgever is eenmalig aan Leverancier verschuldigd de volgende vergoedingen voor de 5

6 volgende activiteiten en producten, met inbegrip van de bijbehorende overeengekomen gebruiks- en intellectuele-eigendomsrechten: ontwikkeling en installatie van de Website met documentatie c> c> c> De vergoedingen zijn opeisbaar conform artikel 3 en 6 en worden overigens betaald conform het volgende schema: c> op of vóór c>, c> op of vóór c>. Artikel 12: Algemene bepalingen 12.1 Leverings- en/of andere algemene voorwaarden van Leverancier of Opdrachtgever zijn niet van toepassing op deze overeenkomst of eventuele nadere overeenkomsten Partijen zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van de vertrouwelijke informatie die aan hen door de andere partij is verstrekt en zullen ook bij het inschakelen van derden alle redelijkerwijs te eisen maatregelen nemen ter bescherming van deze informatie. Deze bepaling doet niet af aan het recht van partijen om derden in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van een der partijen, zoals beheer of programmeerwerkzaamheden. (Alternatief: Ingeval een partij uit hoofde van de WOB verplicht is informatie aan derden te verschaffen is deze partij daartoe gerechtigd zonder deswege schadeplichtig te zijn jegens de andere partij.) 12.3 Leverancier heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB-polis) en een dienstenaansprakelijkheidsverzekering (DAV-polis) afgesloten, beide tot ten minste het in art. 9 lid 1 genoemde bedrag. (Alternatief: Leverancier is voor aansprakelijkheid verzekerd tot ten minste het in artikel 9 lid 1 genoemde bedrag.) 12.4 Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst kunnen slechts schriftelijk, bij akte ondertekend door beide partijen, worden overeengekomen. Als akte geldt mede een ondertekende fax. Als akte geldt niet een bericht per . Leverancier verklaart zich ermee bekend dat alleen de volgende werknemers van Opdrachtgever bevoegd zijn tot het overeenkomen van dergelijke wijzigingen en aanvullingen: c>. Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 13.1 Op deze overeenkomst, de wijze van totstandkoming en uitvoering daarvan, zomede op eventuele nadere overeenkomsten ter zake van de Website is Nederlands recht van toepassing Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, daaronder begrepen de totstandkoming daarvan en/of de uitvoering daarvan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te c>, hieronder begrepen de Voorzieningenrechter in kort geding. Aldus overeengekomen en in c>voud opgemaakt en ondertekend te c> op c>, namens Opdrachtgever, namens Leverancier, Bijlagen 1. Specificaties Bijlage 1: Specificaties 6

7 De Website moet naar behoren kunnen functioneren bij ISP c> onder abonnement c>. De totale Website zal de omvang van c> Mb niet overschrijden. Bij een bezoekersaantal van c> bezoekers per uur zal bij normaal gebruik per bezoeker de benodigde datatransfer niet groter zijn dan c> Mb/uur. Alle pagina s van de Website (met uitzondering van c>) volgen het stramien van de bijgevoegde schets/afdruk. Op iedere pagina van de Website zal staan vermeld [jaar] [Opdrachtgever]. Compatibiliteit: de Website moet goed leesbaar zijn voor gebruikers van Netscape 4.0 en hoger/internet Explorer 5.0 en hoger. Alle onderdelen van de Website moeten zijn geschreven in een der volgende talen: HTML, JavaScript, Java. Er zal geen gebruik worden gemaakt van fabrikantspecifieke afwijkingen van de in de industrie geldende standaarden. 7

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT: ONTWIKKELEN SOFTWARE. c>, gevestigd te c>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door c>, hierna te noemen Leverancier,

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT: ONTWIKKELEN SOFTWARE. c>, gevestigd te c>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door c>, hierna te noemen Leverancier, OVEREENKOMST VAN OPDRACHT: ONTWIKKELEN SOFTWARE Partijen c>, gevestigd te c>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door c>, hierna te noemen Leverancier, en c>, gevestigd te c>, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Het! verzoek! van! de! Opdrachtgever! aan! VAN! DIJK! MULTIMEDIA! om! werkzaamheden! te! verrichten! in! ruil! betaling!verschuldigd!zal!zijn.!

Het! verzoek! van! de! Opdrachtgever! aan! VAN! DIJK! MULTIMEDIA! om! werkzaamheden! te! verrichten! in! ruil! betaling!verschuldigd!zal!zijn.! 1 VAN$DIJK$MULTIMEDIA$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$KvK/nummer:$56868154$ ALGEMENEVOORWAARDEN Artikel$1: Filmwerk: Opdracht: Opdrachtgever: Definities HetFilmwerkishetresultaatvandeOpdrachtdiedoorde

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker; Algemene voorwaarden Revit Content www.nathan.nl Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nathan Import/export B.V., hierna te noemen "Licentiegever", voor het ter beschikking stellen van de content

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

Escrow Overeenkomst Juros B.V. (handelend onder de naam Projectadministratie.nl)

Escrow Overeenkomst Juros B.V. (handelend onder de naam Projectadministratie.nl) Escrow Overeenkomst Juros B.V. (handelend onder de naam Projectadministratie.nl) Escrow-overeenkomst voor de internetapplicatie Projectadministratie.nl Alle gebruikers van de internetapplicatie projectadministratie.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN XS 2 Knowledge B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen XS 2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Artikel 1 Definities Aanbod/ Aanbiedingen: een uitnodiging tot aanvaarding van een aanbod of aanbiedingen van Perspekt; Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Artikel 1 - Definities Voor de toepassing van de Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Formulier:

Nadere informatie

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak MOSTIMPRESSIVE gevestigd te (5283 BE) Boxtel Hoogheem 292; ARTIKEL 1: DEFINITIES a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, op gebied van hosting, domeinnamen en SSL-certificaten,

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden:

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden: Van de eenmanszaak R.O.E.L Design Brand gevestigd te (1423 DN) Uithoorn aan de ; Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN STICHTING IZORE en STICHTING PATHOLOGIE FRIESLAND

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN STICHTING IZORE en STICHTING PATHOLOGIE FRIESLAND ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN STICHTING IZORE en STICHTING PATHOLOGIE FRIESLAND Artikel 1 Definities In deze Algemene Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen als volgt gedefinieerd: Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden inzake Training en Opleiding Harrows Opleidingen B.V. 1. Begrippen 1.1 Harrows: Harrows is een handelsnaam van Harrows

Algemene voorwaarden inzake Training en Opleiding Harrows Opleidingen B.V. 1. Begrippen 1.1 Harrows: Harrows is een handelsnaam van Harrows Algemene voorwaarden inzake Training en Opleiding Harrows Opleidingen B.V. 1. Begrippen 1.1 Harrows: Harrows is een handelsnaam van Harrows Opleidingen BV, gevestigd te Arnhem. 1.2 Opleiding c.q. Training:

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ex Mach!na Value Engineers B.V.

Algemene Voorwaarden Ex Mach!na Value Engineers B.V. 1 Algemene Voorwaarden Ex Mach!na Value Engineers B.V. Artikel 1 - Definities In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft 2 Opdrachtnemer: Ex Mach!na

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Ad Summa. Ad Summa is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 3020996 (Midden-Nederland) en bij de Belastingdienst onder nummer NL212420434B01.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Definities: Algemene Voorwaarden A: Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V.,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Aanbieding en overeenkomst. Artikel 2 - Prijs en betaling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Aanbieding en overeenkomst. Artikel 2 - Prijs en betaling Algemene Voorwaarden Op alle aanbiedingen, onderhandelingen en overeenkomsten van MetaMinds zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Daarnaast is het mogelijk dat er aanvullende voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.)

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) I. Algemeen deel Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Definities Aanbieding: iedere vorm van aanbod gedaan door of namens de Tekstschrijver waaronder begrepen maar niet beperkt tot offertes, prijsopgaven, voorstellen voor teksten of onderwerpen.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Congressen en Symposia: de congressen, vergaderingen en andere bijeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LIEKE VAN ZUILEKOM-BOUSEMA, JOURNALISTIEKE PRODUCTIES

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LIEKE VAN ZUILEKOM-BOUSEMA, JOURNALISTIEKE PRODUCTIES ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LIEKE VAN ZUILEKOM-BOUSEMA, JOURNALISTIEKE PRODUCTIES Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieding: iedere vorm van aanbod gedaan door of namens de

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer

Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer 32104291. 1. TOEPASSELIJKHEID 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten waarbij wij als koper fungeren. 2.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Definities Opdrachtgever Onder Opdrachtgever wordt in algemene voorwaarden verstaan een rechtspersoon of natuurlijk persoon die direct of indirect diensten en/of producten van TeMeCo

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel 1. Algemeen: 1.1 Op alle aanbiedingen van de Bouw Offerte Winkel tot uitvoering van diensten (hierna: "werkzaamheden") alsmede op alle overeenkomsten, bevestigingen

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN

Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Schinkelshoek & Verhoog: Opdrachtbrief: een document van Schinkelshoek & Verhoog, waarin de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Voor bemiddeling tussen Opdrachtgevers en Oprachtnemers (Interim-managers of Interim-professionals) Interimgezocht.nl Livius 26 3962 KD Wijk bij Duurstede Telefoon : 06-267 48 068

Nadere informatie

Gedeponeerd op 16 februari 2015 bij Kamer van Koophandel Oost-Nederland onder nummer 53866053

Gedeponeerd op 16 februari 2015 bij Kamer van Koophandel Oost-Nederland onder nummer 53866053 Gedeponeerd op 16 februari 2015 bij Kamer van Koophandel Oost-Nederland onder nummer 53866053 Artikel 1: Definities 1.In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: de eenmanszaak Webova,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 06-27838174 info@voedingiskracht.nl www.voedingiskracht.nl Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden (AV) van Voeding is Kracht Praktijk voor Orthomoleculaire Therapie Voeding is Kracht

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,!

!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,! Amsterdam,oktober2015 Betreft:ConceptescrowovereenkomstenEscrow4all Geachteheer/mevrouw, HartelijkdankvooruwinteresseindeescrowoplossingenvanEscrow4all. Alskennisleiderindebranche,helpenwijugraageenescrowoplossingteselecterenofsamentestellen

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Artikel 1: Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de adverteerder en Moslimbruiloft.nl.

Artikel 1: Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de adverteerder en Moslimbruiloft.nl. Algemene voorwaarden plaatsing advertentie Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor een advertentie/bedrijfspresentatie op de website van Moslimbruiloft.nl. Indien er in deze voorwaarden over

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden van Farmusol B.V.

Algemene inkoopvoorwaarden van Farmusol B.V. Algemene inkoopvoorwaarden van Farmusol B.V. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: Farmusol: Farmusol B.V. gevestigd te

Nadere informatie

3.2 Opdrachtgever stemt ermee in, dat CRM Software Advies de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid ook door derden kan laten uitvoeren.

3.2 Opdrachtgever stemt ermee in, dat CRM Software Advies de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid ook door derden kan laten uitvoeren. ALGEMENE VOORWAARDEN CRM SOFTWARE ADVIES 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: CRM Software Advies: Geniepark Ventures BV, handelend onder de naam CRM Software Advies. Internetlocatie:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Holland App Store 19-6-2014

Algemene voorwaarden Holland App Store 19-6-2014 Algemene voorwaarden Holland App Store Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Holland App Store en een Opdrachtgever.

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Definities Algemene bepalingen Datum van ingang; wijziging Wijziging van de leveringsvoorwaarden Beëindiging Leveringstermijnen en voorbehoud van eigendom en rechten Prijzen

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Blijswijk Interactive

Algemene Leveringsvoorwaarden Blijswijk Interactive Algemene Leveringsvoorwaarden Blijswijk Interactive 1. Algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Voorwaarden: de Algemene Leveringsvoorwaarden van Blijswijk Interactive Opdrachtgever/Klant:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van, gevestigd te van der Heimstraat 50, 2582 SB, Den Haag. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Versie 2013-04-25 1 / 9 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn!

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Algemene Voorwaarden Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright 2015, perbit bv Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie,

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Hermez Marketing & Communicatie in Roermond / 8 januari 2015. Artikel 1: Definities

Algemene Voorwaarden. Hermez Marketing & Communicatie in Roermond / 8 januari 2015. Artikel 1: Definities Algemene Voorwaarden Hermez Marketing & Communicatie in Roermond / 8 januari 2015 Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen FoodFitness en een cliënt.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen FoodFitness en een cliënt. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden (AV) van de praktijk voor orthomoleculaire therapie en Personal Training FoodFitness (hierna: FoodFitness), gevestigd te Veenendaal en geregistreerd bij de Kamer

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BrosenZ B.V.

Algemene Voorwaarden BrosenZ B.V. Algemene Voorwaarden BrosenZ B.V. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van en op alle overeenkomsten waarbij BrosenZ B.V. diensten aan de Opdrachtgever levert, tenzij

Nadere informatie

Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)

Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) Algemene inkoopvoorwaarden Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) ALGEMENE BEPALINGEN 1 Definities 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Stichting Farmaceutische Kengetallen, gevestigd te s-gravenhage.

Nadere informatie

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R Van AP Oplossingen gevestigd te Enschede nader te noemen AP Oplossingen 1. ALGEMEEN 1. 1 Op de levering van software zijn de bepalingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V.

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Direttore B.V.

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [NAAM ARCHITECT(ENBUREAU)], geboren op [ ] te [ ], wonende te [ ] aan de [ ]/ gevestigd en kantoorhoudende aan de [ ] te [ ], (ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Artikel 1: 1. J&J Law is een samenwerkingsverband/kantoorcombinatie van zelfstandig werkzame advocaten die ieder voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen.

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen For Balance en een cliënt.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen For Balance en een cliënt. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden (AV) van de praktijk voor orthomoleculaire therapie For Balance (hierna: For Balance), gevestigd te Haarlem en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Educatieve Projecten

Algemene voorwaarden Stichting Educatieve Projecten Algemene voorwaarden Stichting Educatieve Projecten Artikel 1: Algemene/Toepassingen 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle projectondersteuningsovereenkomsten tussen Stichting Educatieve

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieding: iedere vorm van aanbod gedaan door of namens de Opdrachtnemer waaronder begrepen maar niet beperkt tot offertes, prijsopgaven,

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op 1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Connictivity Solutions

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Cremerstraat 132 3532 BJ Utrecht M: +31 (0)6 24231170 E: geertje@geertjealgeramedia.nl www.geertjealgeramedia.nl linkedin.com/in/geertjealgera @geertjealgeramedia @geertjealgeramedia @missgeertje @missgeertje

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V.

Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Partijen: 1. Flextender B.V., gevestigd te Eemnes Noordersingel 20-S, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.J.R. Groot, Directeur, hierna te noemen Flextender,

Nadere informatie