Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van het archiefbeheer ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van het archiefbeheer ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING"

Transcriptie

1 1 Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van het archiefbeheer ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING DEEL I ALGEMENE TOELICHTING Goede, geordende en toegankelijke staat In de reguleringsimpactanalyse van dit besluit werden twee opties onderzocht om de kwaliteitscriteria voor archiefzorg en archiefbeheer uit te werken. De eerste optie was het uitwerken van oplossingsgerichte regelgeving, waarbij specifieke, gedetailleerde eisen opgelegd worden. De tweede optie, die uiteindelijk gekozen werd, het uitwerken van doelstellingsgerichte regelgeving. Deze optie legt doelstellingen op aan de zorgdragers maar geeft hen de operationele vrijheid om te kiezen op welke wijze ze deze doelstellingen willen bereiken. Deze prestatiegerichte regulering of performance oriented regulation legt dus geen gedetailleerde eisen op en laat daardoor het pad dat zorgdragers kunnen bewandelen op weg naar deze doelstellingen vrij. De meest ruim aanvaarde norm inzake documentbeheer is ISO Deze stelt dat binnen een organisatie procedures, verantwoordelijkheden en middelen moeten toegewezen worden om kwaliteitsvolle documenten te bekomen. Aan deze aspecten van de informatiehuishouding worden criteria opgelegd maar de precieze wijze waarop een zorgdrager dit zou implementeren op de werkvloer wordt opengelaten. Selectiecommissies en selectielijsten De Vlaamse Regering richt selectiecommissies op die belast zijn met het opstellen en het actualiseren van de algemene selectielijsten. Per bestuursniveau is één commissie actief, die één algemene selectielijst opstelt. De commissies zijn samengesteld uit leden die in hoge mate vertrouwd zijn met de materie. De algemene selectielijsten zijn belangrijke werkinstrumenten voor de zorgdragers. Enkel op basis van deze instrumenten kunnen zij archiefdocumenten gewettigd vernietigen. De selectielijsten leggen een minimale bewaartermijn op en leggen vast of de documenten, na afloop van deze termijn, permanent bewaard of vernietigd mogen worden (de definitieve bestemming). In deze instrumenten wordt dus bepaald welke informatie die berust bij zorgdragers voor de eeuwigheid bewaard wordt en welke vernietigd mag worden. De selectielijsten zijn dus de tastbare producten van een Vlaams, overkoepelend selectiebeleid, waarvoor de selectiecommissies verantwoordelijk zijn. Sinds de jaren 50 van de 20ste eeuw heeft de exponentiële groei van overheidsadministraties en de toename van creatie en verspreiding van informatie geleid tot het besef dat niet alle informatie kan worden bewaard. Archiefdocumenten moeten vernietigd kunnen worden op een selectieve en onderbouwde wijze. Het selectiebeleid is dus een cruciaal onderdeel van 1) de goede informatiehuishouding van zorgdragers en 2) de representatieve bewaring van het documentaire patrimonium van Vlaanderen. Om te bepalen of archiefdocumenten bewaard moeten worden of vernietigd mogen worden, moet hun belang op lange termijn ingeschat worden. Deze inschatting noemt men de waardering van archiefdocumenten. Dit gebeurt op basis van de in het Archiefdecreet vastgelegde criteria: - de taak van de zorgdragers;

2 - de verhouding van de zorgdragers tot andere zorgdragers; - de waarde van de archiefdocumenten als bestanddeel van het culturele patrimonium; - het belang van de in de archiefdocumenten voorkomende gegevens voor zorgdragers, recht- of bewijszoekenden of wetenschappelijke doeleinden. Waardering van archiefdocumenten houdt dus rekening met zowel de verantwoordingsverplichting van zorgdragers als de cultureel-maatschappelijke waarde. Wat het eerste betreft, zorgen de selectielijsten voor een effectieve bewaring van die informatie die nodig is om individuele zorgdragers (en de overheid in zijn totaliteit) toe te laten zich te verantwoorden voor hun daden ten aanzien van de maatschappij. Wat de waarde van archiefdocumenten voor de maatschappij betreft, worden archiefdocumenten bewaard omdat zij toelaten om het overheidshandelen in een bepaalde periode te reconstrueren. De selectiepolitiek moet dus ook rekening houden met hun belang voor huidig en toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Bovendien moeten archiefdocumenten bewaard worden omdat informatie- en bewijszoekende burgers daarbij belang hebben. De selectiecommissies zijn dus verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een selectiebeleid op Vlaams niveau dat effectief en objectief is en dat tegemoet komt aan al deze doelstellingen. Het is belangrijk dat dit beleid ook modern is: het moet rekening houden met nieuwe ontwikkelingen zoals digitalisering, ketenprocessen en geavanceerde onderzoekstechnieken. Ondersteuning van het archiefbeheer Om de doelstellingen van het decreet na te streven, zullen de zorgdragers ondersteund worden door een steunpunt dat ingebed wordt in de Coördinerende archiefdienst van de Vlaamse overheid. Een van de belangrijkste taken van het steunpunt is de ondersteuning van de opmaak van effectieve, gefundeerde en actuele selectielijsten. Dit omvat de administratieve ondersteuning van de selectiecommissies maar ook de zorg voor de onderlinge consistentie van de lijsten zelf. Dit laatste is zonder meer cruciaal. Een selectielijst van een bepaald bestuursniveau moet steeds inhoudelijk, intern consistent zijn. Gelijkaardige documenten die voortvloeien uit gelijkaardige taken krijgen immers idealiter gelijkaardige bewaartermijnen en definitieve bestemmingen, tenzij wettelijke of andere redenen een afwijking vragen. Een selectielijst moet eveneens consistent zijn met de lijsten van andere bestuursniveaus. Overheidsorganisaties hebben immers bedrijfsprocessen die de eigen organisatie overschrijden en die meerdere overheden dooraderen. Voorbeelden zijn het verlenen van milieuvergunningen of van bouwvergunningen. Hoewel ze meestal niet zo benoemd worden, zijn dit in essentie ketenprocessen waaraan meerdere actoren deelnemen. De bestuurlijke verantwoordelijkheid over het archiefbeheer ligt door het Archiefdecreet bij alle betrokken zorgdragers. Door consistente selectielijsten kan voor deze processen eenduidig het bewaarniveau geregeld worden, zodat voor de zorgdragers duidelijk is wie welke informatie gedurende welke termijn moet bijhouden. De andere ondersteunende taken zijn vooral naar de zorgdragers gericht. Er zal naar gestreefd worden om de synergie met bestaande initiatieven zo veel mogelijk te benutten en waar mogelijk de eigen dienstverlening hieraan aan te passen, zodat aan de zorgdragers een duidelijk en aan hun noden aangepast aanbod kan worden geboden. Het is eveneens de bedoeling dat lacunes in het huidige aanbod worden gedetecteerd, zodat in samenwerking met bestaande steunpunten en expertisecentra, optimale ondersteuning kan worden geboden. Beeldvorming en communicatie wordt begrepen als het organiseren en coördineren van activiteiten en initiatieven die de kennis over archiefzorg en archiefbeheer bij de zorgdragers bevorderen. Deze taak bestaat erin om initiatieven die de kennis over de praktijk van bestuurlijk-administratieve archiefwerking bevorderen en stimuleren in Vlaanderen te organiseren en te coördineren. Praktijkontwikkeling wordt begrepen als het leveren van een bijdrage aan een continue ontwikkeling van het overheidsbeleid inzake archiefzorg en archiefbeheer op basis van evaluatie en toegepast onderzoek. Er zal dus onderzoek verricht worden en ontwikkeling nagestreefd worden met het oog op de opvolging van innovaties in binnen- en buitenland. De uitvoerder van de ondersteunende taken heeft hierin een hoofdzakelijk coördinerende en initiërende taak.

3 Praktijkondersteuning wordt begrepen als het leveren van een actieve dienstverlening op het vlak van deskundigheidsbevordering, kwaliteitszorg, informatie en documentatie, management en internationale samenwerking. In dit kader moet een actieve dienstverlening uitgebouwd worden voor alle zorgdragers, moet de deskundigheid inzake archiefbeheer verhoogd worden en advisering en begeleiding aangeboden worden. Om deze ondersteunende taken uit te voeren kan de Vlaamse overheid met de andere spelers in het werkveld samenwerkingsverbanden opzetten om de zorgdragers te ondersteunen. Op deze manier kan optimaal gebruikgemaakt worden van de aanwezige expertise. Voorbeelden van spelers waarmee samenwerking nuttig kan zijn, zijn de provinciale bestuursscholen, zorgdragers die beschikken over expertise inzake archiefbeheer, universiteiten, wetenschappelijke instellingen zoals het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, culturele instellingen zoals archieven en musea en steunpunten zoals Expertisecentrum DAVID vzw, FARO Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, PACKED vzw, VVBAD en anderen. DEEL II ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING Hoofdstuk 1. Definities Artikel 1. Het arrest 57/2012 van 3 mei 2012 van het Grondwettelijk Hof en het arrest van 10 januari 2014 van de Raad van State verduidelijkten de bevoegdheidsverdelende regels inzake het openbare archiefwezen in België. De tweede paragraaf verduidelijkt de wijze waarop dit besluit moet worden geïnterpreteerd volgens deze bevoegdheidsverdelende regels. Het besluit is niet van toepassing op statische archiefdocumenten van provincies, gemeenten en sommige openbare instellingen die aan hun controle of administratief toezicht onderworpen zijn. Overeenkomstig het arrest van het Grondwettelijk Hof mogen onder deze laatstgenoemde openbare instellingen minstens de OCMW-verenigingen en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden niet begrepen worden. Op hun archiefdocumenten is het Archiefdecreet dus wel volledig van toepassing. Semistatische archiefdocumenten die door provincies, gemeenten en sommige openbare instellingen die aan hun controle of administratief toezicht onderworpen zijn, zijn opgesteld ter uitvoering van regelgeving in materies waarvoor de federale overheid bevoegd is, vallen niet onder dit besluit. Voorbeelden hiervan zijn archiefdocumenten inzake politiebevoegdheden of de registers van de burgerlijke stand. Alle andere archiefdocumenten van deze drie categorieën van zorgdragers en van de andere categorieën van zorgdragers, vallen wel onder de toepassing van dit besluit. Hoofdstuk 2. De goede, geordende en toegankelijke staat van archiefdocumenten Art. 2. Dit artikel concretiseert de goede, geordende en toegankelijke staat van archiefdocumenten door de kwaliteitseisen van ISO over te nemen. De precieze wijze waarop deze eisen worden ingevuld door zorgdragers, is bewust open gelaten. Dit behoort tot hun operationele vrijheid. Het steunpunt zal, samen met de andere actoren, goede praktijken ter beschikking stellen. Metadata zijn gegevens over archiefdocumenten, die verschillende aspecten van deze archiefdocumenten beschrijven, waaronder de inhoud, de redactionele vorm, de archivistische context of vormtechnische aspecten. Archiefdocumenten zonder metadata verliezen cruciale delen van hun betekenis; de band tussen beiden moet dus te allen tijde behouden blijven. Art. 3. Net als de archiefdocumenten zelf moet ook het archiefbeheer voldoen aan een aantal kwaliteitseisen, die eveneens voortvloeien uit ISO De zorgdrager legt procedures vast die effectief zijn en die de belangrijkste aspecten van het archiefbeheer regelen.

4 De procedures beschrijven de beheersregels die van toepassing zijn voor elk aspect. Ze vermelden wie binnen de organisatie van de zorgdrager met de uitvoering ervan is belast. Ze worden gedocumenteerd en formeel goedgekeurd door de zorgdrager. Van deze aspecten verdient substitutie een nadere toelichting. Dit is de vervanging van analoge archiefdocumenten door digitale kopies, waarbij de bewijskracht behouden blijft. In tegenstelling tot Nederland, waar de Archiefwet deze mogelijkheid voorziet, bestaat geen expliciete wettelijke regeling voor substitutie. Dat neemt niet weg dat de mogelijkheid bestaat voor zorgdragers om archiefdocumenten te gaan substitueren, op voorwaarde dat dit gebeurt op een vertrouwenwekkende wijze via een geëxpliciteerde en gecontroleerde procedure. Zowel bij gesubstitueerde als nietgesubstitueerde archiefdocumenten is de beslissing over de bewijswaarde van een document in principe de bevoegdheid van de rechtbank. Het tweede lid bepaalt dat de zorgdrager de procedures niet alleen opmaakt, maar ook de uitvoering ervan opvolgt. Art. 4. Archiefdocumenten zijn maar terugvindbaar voor de zorgdrager en voor anderen als zij ontsloten zijn. Ontsluiting betekent hier dat de archiefdocumenten doorgaans niet op individueel documentniveau maar op een geaggregeerd niveau beschreven zijn in een overzicht. In dat overzicht worden een aantal elementen van de beschrijving verplicht gemaakt. Deze elementen, die onontbeerlijke informatie bevatten voor de raadpleging, moeten dus minimaal bekend zijn van de archiefdocumenten om ze terugvindbaar te maken. Art. 5. Hoewel het besluit de zorgdragers operationele vrijheid geeft bij de implementatie van de kwaliteitscriteria, kan het steunpunt normen vastleggen voor de in artikel 2, 3 en 4 vermelde aspecten van het archiefbeheer. Deze normen zullen onderworpen worden aan een haalbaarheidsstudie vooraleer ze vast te leggen. Art. 6 Omdat bij de uitwerking van de kwaliteitscriteria gekozen is voor doelstellingsgerichte regelgeving, wordt de deskundigheid van de uitvoerders van het archiefbeheer niet nader bepaald dan dat zij een geschikte, relevante opleiding moeten hebben gevolgd of dat zij de nodige beroepservaring hebben. In het algemeen moeten zij op de hoogte zijn van de relevante ontwikkelingen en tendensen binnen hun vakgebied en deze kunnen toepassen binnen de eigen zorgdrager. Het is de verantwoordelijkheid van de zorgdrager om ervoor te zorgen dat degenen die betrokken zijn bij het archiefbeheer over de nodige expertise beschikken. Uiteraard zal de vereiste expertise afhankelijk zijn van de verantwoordelijkheid die de betrokken uitvoerder draagt. Art. 7. Omwille van het feit dat archiefdocumenten voor zorgdragers onontbeerlijk zijn voor het voldoen aan de verantwoordingsplicht, moeten zij niet alleen op een kwaliteitsvolle manier beheerd worden maar zij moeten eveneens beheerd worden op een deontologisch verantwoorde wijze. Het is aangewezen om de deontologische code voor archivarissen over te nemen die is opgemaakt en vastgesteld door de International Council on Archives. Dit is een internationale, niet-gouvernementele organisatie die ijvert voor het goede beheer van archieven en de ontwikkeling van het ambt. De code zelf geniet een brede aanvaarding wereldwijd. De raden en besturen van bepaalde zorgdragers zoals OCMW s, provincies en gemeenten, moeten krachtens de organieke decreten op de lokale besturen een deontologische code aannemen. Deze zorgdragers zullen erover moeten waken dat de hierboven vermelde code voor archivarissen niet conflicteert met de code die deze besturen krachtens hun organieke decreten moeten aannemen, net zoals met eventuele andere verplichtingen eigen aan hun ambt. Waar toch incongruentie tussen beide

5 codes opduikt, zal uiteraard de door de raad of het bestuur aangenomen code primeren. Niettemin is het in dat geval aangewezen dat de raad of het bestuur deze afwijking van de code van de International Council on Archives duidelijk motiveert. Hoofdstuk 3. De selectiecommissies en selectielijsten Afdeling 1. Oprichting en samenstelling van de selectiecommissies Art. 8. Art. 9. Art. 10. Dit artikel bepaalt de voorwaarden die vervuld moeten zijn om een mandaat te bekleden als lid van een selectiecommissie. Men moet dus niet noodzakelijk werkzaam zijn bij een zorgdrager. Wat de vierde en vijfde voorwaarde betreft, zal de kandidaat moeten aantonen dat hij of zij hieraan voldoet. Art. 11. Het merendeel van de selectiecommissies is bevoegd voor zorgdragers waar ook archiefdocumenten berusten die voortvloeien uit federale bevoegdheden. Voor deze archiefdocumenten blijft de federale Archiefwet van kracht en de Algemeen Rijksarchivaris is bevoegd voor de beslissing over vernietiging ervan. Het is sterk aangewezen om ook hier onderlinge consistentie te bereiken, zodat zorgdragers met eenduidige selectielijsten kunnen werken. Art. 12. Afdeling 2. Werking van de selectiecommissies Art. 13. Art. 14. Art. 15. Selectielijsten laten zorgdragers toe om archiefdocumenten te vernietigen en dus om de mogelijkheden van eenieder om deze in te kijken in te perken. Precies daarom is het van belang dat de werking van de selectiecommissies zo transparant mogelijk is. De verslagen zijn openbaar; dat wil zeggen dat geen enkele aanvraag tot inzage geweigerd kan worden. Goedgekeurde verslagen worden bovendien bekendgemaakt door het steunpunt door bijvoorbeeld publicatie op de website. Het steunpunt staat ook in voor het archiefbeheer van de selectiecommissies. De archiefdocumenten zijn onderworpen aan de selectielijst van de selectiecommissie Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest. Art. 16.

6 De opmaak van selectielijsten die onderling consistent zijn, die bruikbaar zijn voor zorgdragers en die aangepast zijn aan de moderne informatiehuishouding, is een bijzonder grote uitdaging, niet in het minst omdat verschillende expertises aangesproken moeten worden. Selectiecommissies kunnen op eigen initiatief experten uitnodigen voor deelname aan hun vergaderingen of werkgroepen. Art. 17. De selectielijsten worden per bestuursniveau opgesteld. Nochtans lopen bedrijfsprocessen van zorgdragers in toenemende mate dwars doorheen deze bestuursniveaus. Omdat ook dit element van belang is bij het nastreven van onderlinge consistentie kunnen selectiecommissies gezamenlijk vergaderen of kunnen zij werkgroepen oprichten om bepaalde delen van de selectielijst op te stellen. Op die manier zijn zij in staat om selectielijsten op te maken die ook voor dergelijke processen sluitende bewaar- en vernietigingsafspraken vastleggen. De selectiecommissies zijn vrij om te kiezen voor welke aspecten zij samenwerken. In principe zijn dit aspecten die de bevoegdheden van afzonderlijke selectiecommissies overschrijden. Transversale thema s waarvoor samenwerking wenselijk kan zijn, zijn bijvoorbeeld school- of onderwijsarchieven, de opmaak van regelgeving of musea, omwille van het feit dat dit ofwel transversale processen zijn, ofwel archiefvormers die zowel binnen als buiten het toepassingsgebied van het Archiefdecreet te vinden zijn. Art. 18. Alle selectiecommissies werken volgens hetzelfde huishoudelijke reglement, dat zij gezamenlijk opstellen. Het reglement regelt minstens de zaken die in dit artikel opgesomd zijn en indien nuttig alle andere aspecten van hun werkzaamheden. Het staat de selectiecommissies vrij om opnieuw gezamenlijk wijzigingen door te voeren aan dit reglement wanneer dit nodig zou zijn. Art. 19. De selectiecommissies kunnen onbeperkt vergaderen. Maar voor ten hoogste twaalf vergaderingen per jaar per selectiecommissie wordt een vergoeding uitgekeerd voor de reiskosten en de maaltijd. Hiervoor geldt de regeling die van toepassing is op de personeelsleden van de Vlaamse overheid, met name het Vlaams Personeelsstatuut, deel VII, titel 3, hoofdstuk 2 en de relevante rondzendbrieven. Afdeling 3. Opstelling en bekrachtiging van de selectielijsten Art. 20. Dit artikel lijst de elementen op die minstens in een selectielijst opgenomen moeten zijn. Het moet samengelezen worden met art. 11 van het Archiefdecreet. Het bepalen van de vorm en het eventueel opnemen van bijkomende elementen is de bevoegdheid van de selectiecommissies, waarbij het steunpunt een ondersteunende rol zal opnemen. Een selectielijst is echter in eerste instantie het resultaat van de toepassing van een methodologie ter waardering van archiefdocumenten, waarbij op basis van vastgelegde criteria bewaartermijnen en definitieve bestemmingen worden bepaald. Er is bewust voor gekozen om geen keuze te maken wat de methodologie betreft voor de opmaak van de selectielijsten. Overeenkomstig art. 21 zijn de selectiecommissies verantwoordelijk voor de onderlinge consistentie van de selectielijsten. Dat impliceert dat zij ook bevoegd zijn voor de opmaak en toepassing van een waarderingsmethodologie. Het is naar deze toepassing in de selectielijsten dat 3, tweede lid van art. 11 van het Archiefdecreet verwijst door een verantwoording te verplichten in de selectielijsten. Art. 21.

7 Het Archiefdecreet (art. 10, 6 ) bepaalt de zorg voor de onderlinge consistentie van de selectielijsten als een van de taken ter ondersteuning van het archiefbeheer bij zorgdragers. Dit artikel wijst deze taak toe aan de selectiecommissies. Zij zijn verantwoordelijk voor de opmaak van correcte, bruikbare, consistente selectielijsten en kunnen binnen het kader van dit besluit de nodige initiatieven nemen om dit te realiseren. Het vernietigen van archiefdocumenten is onherroepelijk. Het raakt aan het recht dat de burger heeft op inzage in bestuursdocumenten. Kwaliteitsvolle selectielijsten vormen dus een pijler van de openbaarheid van bestuur. Ze laten zorgdragers toe om hun informatiehuishouding beheersbaar te houden door archiefdocumenten te vernietigen op een gewettigde wijze, volgens een weloverwogen, gefundeerde selectielijst. Het belang van selectielijsten kan dus moeilijk overschat worden. Omwille van hun belang laat dit artikel toe dat het steunpunt samen met de selectiecommissies werkt aan de selectielijsten, bijvoorbeeld door methodologische keuzes uit te werken die ter beslissing worden voorgelegd aan de selectiecommissies. Paragraaf twee verduidelijkt dat onderlinge consistentie bereikt kan worden door eenduidige, niettegenstrijdige selectieafspraken vast te leggen niet alleen binnen elke selectielijst afzonderlijk, maar ook tussen selectielijsten van verschillende bestuursniveaus. Dit is bijvoorbeeld noodzakelijk bij bepaalde bedrijfsprocessen die meerdere bestuursniveaus dooraderen; in zo n geval is het aangewezen dat sluitende selectieafspraken gemaakt worden ten behoeve van de betrokken zorgdragers. De selectielijsten streven maximale consistentie na met in het kader van federale regelgeving opgestelde selectielijsten en dus met de selectielijsten die voortvloeien uit de Archiefwet. Vanzelfsprekend moet met de vigerende regelgeving rekening gehouden worden, bijvoorbeeld wanneer deze selectieafspraken vastlegt binnen een bepaald beleidsveld. Art. 22. Dit artikel regelt de wijze waarop selectiecommissies selectielijsten kunnen opstellen. Andere aspecten van deze procedure kunnen desgewenst opgenomen worden in het huishoudelijk reglement. Art. 23. Wanneer een selectiecommissie een selectielijst heeft opgesteld, zorgt het steunpunt voor de agendering ervan op de ministerraad van de Vlaamse Regering. Nadat deze bekrachtigd is, is ze openbaar; een aanvraag tot inzage kan niet geweigerd worden. Het steunpunt zal echter zorgen voor bekendmaking ervan, bijvoorbeeld via de eigen website. Inzage in een selectielijst die nog niet is bekrachtigd kan men krijgen via de procedure van het Openbaarheidsdecreet. Art. 24. De maximale geldigheid van een selectielijst is één decennium. Bij nakende overschrijding van die termijn zal de bevoegde selectiecommissie de nodige maatregelen moeten nemen om een geactualiseerde selectielijst op te stellen. In de praktijk zal echter al veel sneller actualisering ervan noodzakelijk zijn. De bedrijfsvoering van zorgdragers blijft immers evolueren en de informatiehuishouding bijgevolg ook. De resultaten van deze evolutie moeten weerspiegeld worden in de selectielijsten, zodat zij relevant, actueel en bruikbaar blijven voor zorgdragers. Art. 25. De algemene selectielijsten vormen de centrale as van het waarderingsbeleid in Vlaanderen. Zij zijn in principe toepasbaar door elke zorgdrager. In het geval dat een selectielijst niet volstaat en bijvoorbeeld een belangrijke lacune heeft, kan een zorgdrager het initiatief nemen om zelf een specifieke selectielijst op te maken en deze voor te leggen aan de bevoegde selectiecommissie. Deze laatste toetst de specifieke selectielijst aan dezelfde criteria als de algemene selectielijsten en bezorgt

8 ze ze in voorkomend geval aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging. Het is bovendien de taak van de selectiecommissie om te oordelen over de wenselijkheid van een voorgelegde specifieke selectielijst. Hoofdstuk 4. Ondersteuning van het archiefbeheer Art. 26. Het agentschap neemt de ondersteuning van de zorgdragers op zich. In de Coördinerende archiefdienst, opgericht bij beslissing van de Vlaamse Regering op 14 september 2007, is reeds expertise aanwezig op het vlak van bestuurlijk-administratieve archiefwerking. Bovendien is deze dienst verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en de beleidsevaluatie voor het openbare archiefwezen in Vlaanderen. Art. 27. Het archiefwezen in Vlaanderen is een gedeelde bevoegdheid. De ministers van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur en Cultuur zijn bevoegd voor deelaspecten ervan. Om ervoor te zorgen dat de ondersteuning vanuit het steunpunt op een gedragen en effectieve wijze verloopt, wordt een stuurgroep opgericht die dit doel nastreeft. De stuurgroep is samengesteld uit een vertegenwoordiger van de betrokken administraties en kan uitgebreid worden met vertegenwoordigers van de zorgdragers of andere actoren in het veld.

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van het archiefbeheer (gecoördineerde versie, 07/01/2016) DE VLAAMSE REGERING,

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van het archiefbeheer (gecoördineerde versie, 07/01/2016) DE VLAAMSE REGERING, Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van het archiefbeheer (gecoördineerde versie, 07/01/2016) DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Archiefdecreet van 9 juli 2010, artikel 5, 7, 10 en 11; Gelet op

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. betreffende de bestuurlijk-administratieve archiefwerking. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet. betreffende de bestuurlijk-administratieve archiefwerking. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering stuk ingediend op 547 (2009-2010) Nr. 4 30 juni 2010 (2009-2010) Ontwerp van decreet betreffende de bestuurlijk-administratieve archiefwerking Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Stukken in het

Nadere informatie

1 Titel. 2 Aanleiding en doel. Reguleringsimpactanalyse voor de uitvoering van het Archiefdecreet

1 Titel. 2 Aanleiding en doel. Reguleringsimpactanalyse voor de uitvoering van het Archiefdecreet Reguleringsimpactanalyse voor de uitvoering van het Archiefdecreet 1 Titel Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van het archiefbeheer 2 Aanleiding en doel 2.1 Uitvoering van het Archiefdecreet

Nadere informatie

BESLUIT. advies 2012/05 02/553 41 93. 02/553.40.155 e

BESLUIT. advies 2012/05 02/553 41 93. 02/553.40.155 e Sectorraad Kunsten en Erfgoed VOORONTWERP VAN BESLUIT TOT REGELING VAN HET ARCHIEFBEHEER advies 14 februari 20122 2012/05 Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media Arenberglaann 9, 1000

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1 VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe?

Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe? Brochures: aanbevelingen en advies 5 Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe? Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Afdeling Toezicht, advisering en coördinatie van verwerving

Nadere informatie

Het nieuwe Archiefdecreet doorgelicht

Het nieuwe Archiefdecreet doorgelicht Het nieuwe Archiefdecreet doorgelicht Het decreet betreffende de bestuurlijk-administratieve archiefwerking Het Archiefdecreet van 9 juli 2010 heeft een vrij lange voorgeschiedenis. De aanzet was dubbel.

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Belastingen (en de Invordering) van de FOD Financiën

Algemene Administratie van de Belastingen (en de Invordering) van de FOD Financiën ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Even voorstellen. Coördinerende archiefdienst 10/05/2012. Hoe archief overdragen naar het Depot? Doe-dag in Vilvoorde 10/05/2012.

Even voorstellen. Coördinerende archiefdienst 10/05/2012. Hoe archief overdragen naar het Depot? Doe-dag in Vilvoorde 10/05/2012. Hoe archief overdragen naar het Depot? Doe-dag in Vilvoorde 10/05/2012 Even voorstellen Dries Vandaele Coördinerende archiefdienst Team beleid Afdeling Proces- en Informatiebeleid Departement Bestuurszaken

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 56, 61 en 88;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 56, 61 en 88; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde en de registratie als zorgkundige DE

Nadere informatie

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : DECREET houdende de controle op de communicatie van de Vlaamse overheid Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps-

Nadere informatie

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen;

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen; PPS Decreet 18 JULI 2003. - Decreet betreffende Publiek-Private Samenwerking. Publicatie : 19-09-2003 Inwerkingtreding : 29-09-2003 Inhoudstafel HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Art. 1-2 HOOFDSTUK II.

Nadere informatie

Toelichting kwaliteitslabel

Toelichting kwaliteitslabel Toelichting kwaliteitslabel Toelichting kwaliteitslabels Waarom worden er kwaliteitslabels toegekend? Binnen welk kader worden kwaliteitslabels toegekend? Wie komt in aanmerking? Wat zijn de voorwaarden

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering inzake het ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Statuten. Diensten van de Eerste minister

Statuten. Diensten van de Eerste minister Statuten Diensten van de Eerste minister 3 maart 2000. Ministerieel besluit tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse

Nadere informatie

Rolnummers 5093 en 5094. Arrest nr. 57/2012 van 3 mei 2012 A R R E S T

Rolnummers 5093 en 5094. Arrest nr. 57/2012 van 3 mei 2012 A R R E S T Rolnummers 5093 en 5094 Arrest nr. 57/2012 van 3 mei 2012 A R R E S T In zake : de beroepen tot vernietiging van het Vlaamse decreet van 9 juli 2010 betreffende de bestuurlijk-administratieve archiefwerking,

Nadere informatie

Het Depot te Vilvoorde. Dries Vandaele Coördinerende archiefdienst

Het Depot te Vilvoorde. Dries Vandaele Coördinerende archiefdienst Het Depot te Vilvoorde Dries Vandaele Coördinerende archiefdienst Even voorstellen Dries Vandaele Coördinerende archiefdienst Team beleid Afdeling Proces- en Informatiebeleid Departement Bestuurszaken

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Opdracht en algemene werkingsregels 1 - Het remuneratiecomité heeft aandacht voor het strategische beleid en neemt hierin een adviserende

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet ingediend op 340 (2014-2015) Nr. 3 3 juni 2015 (2014-2015) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik

Nadere informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie Documentair StructuurPlan Een handleiding naar informatie over informatie Handleiding en model Documentair StructuurPlan Inhoudsopgave Inleiding...3 De onderdelen van een Documentair StructuurPlan...5

Nadere informatie

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 ARCHIEFBESLUIT 1995 (Tekst geldend op: 06-09-2007) Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN I. GIS-DECREET Decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen (B.S., 2 september 2000 1, in werking 12

Nadere informatie

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers?

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? RUD-werkgroep LOPAI, 10 september 2012 Wat gaat er veranderen? Met ingang

Nadere informatie

Afdeling Beleidsontwikkeling

Afdeling Beleidsontwikkeling Afdeling Beleidsontwikkeling Inhoudstafel ALGEMEEN LUIK... 3 WERKING VAN DE AFDELING... 3 DOCUMENTBEHEER... 3 Serie: documenten mbt het document- en archiefbeheer van de afdeling... 3 ADMINISTRATIEF BEHEER...

Nadere informatie

Rondzend brief DVO/BZ/P&0/2008/3

Rondzend brief DVO/BZ/P&0/2008/3 Rondzend brief DVO/BZ/P&0/2008/3 Aan de leidend ambtenaren van de diensten van de Vlaamse overheid en de Vlaamse Openbare Instellingen Kabinet van de Vlaamse minister van Bestuurszaken. Buitenlands Beleid.

Nadere informatie

Informatiemoment Grote lijnen van een nieuw CULTUREEL- ERFGOEDDECREET TOELICHTING KVS 30.05.2016

Informatiemoment Grote lijnen van een nieuw CULTUREEL- ERFGOEDDECREET TOELICHTING KVS 30.05.2016 Informatiemoment Grote lijnen van een nieuw CULTUREEL- ERFGOEDDECREET TOELICHTING KVS 30.05.2016 WELKOM en PROGRAMMA Karen Jacobs Conceptnota Duurzame CE-werking 2015-2016 participatief traject ter voorbereiding

Nadere informatie

Informatie aan het werk

Informatie aan het werk Informatie aan het werk Strategisch beleidsplan voor een doelmatig informatiebeheer binnen DBZ (2011-2014) Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Waarom een beleid inzake informatiebeheer?... 4 1.2 Wat verstaan

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 1/6 Advies 30/2016 van 8 juni 2016 Betreft: Advies uit eigen beweging over de mededeling door de Kruispuntbank van Ondernemingen van gegevens betreffende de functies die een persoon uitoefent binnen een

Nadere informatie

de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, t.a.v. het hoofd van de Rijksarchiefdienst, Postbus 90520, 2509 LM Den Haag.

de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, t.a.v. het hoofd van de Rijksarchiefdienst, Postbus 90520, 2509 LM Den Haag. Modellen Model 1 Aanvraag machtiging vervanging archiefbescheiden Aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, t.a.v. het hoofd van de Rijksarchiefdienst, Postbus 90520, 2509 LM Den Haag. Kalvermarkt

Nadere informatie

ons kenmerk ECSD/U Lbr. 15/007

ons kenmerk ECSD/U Lbr. 15/007 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Concept-ontwerpselectielijst 2016 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201500072 Lbr. 15/007 bijlage(n)

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

Archiefzorg en beheer 2013/2014

Archiefzorg en beheer 2013/2014 T Archiefzorg en beheer 2013/2014 Verslag aan de raad ten behoeve van de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van (analoge en digitale) archieven conform de Archiefwet 1995 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Reglement betreffende het beheer en de ontsluiting van het gemeentelijk archief

Reglement betreffende het beheer en de ontsluiting van het gemeentelijk archief Reglement betreffende het beheer en de ontsluiting van het gemeentelijk archief Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities Artikel 1 : Dit reglement is van toepassing voor alle archiefdocumenten die

Nadere informatie

TOELICHTING REGELING ARCHIEFBEHEER UNIVERSITEIT TWENTE 2015 Ex artikel 14 van het Archiefbesluit 1995

TOELICHTING REGELING ARCHIEFBEHEER UNIVERSITEIT TWENTE 2015 Ex artikel 14 van het Archiefbesluit 1995 TOELICHTING REGELING ARCHIEFBEHEER UNIVERSITEIT TWENTE 2015 Ex artikel 14 van het Archiefbesluit 1995 KENMERK: B&A 15/1035 /DNT DEFINITIEVE VERSIE 4.0 VAN 14 JULI 2015 AUTEUR: W.H.G. OLIJSLAGER Hoofdstuk

Nadere informatie

Rolnummer 5794. Arrest nr. 50/2014 van 20 maart 2014 A R R E S T

Rolnummer 5794. Arrest nr. 50/2014 van 20 maart 2014 A R R E S T Rolnummer 5794 Arrest nr. 50/2014 van 20 maart 2014 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 11 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 28 juni 2013 houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis'

Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis' Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis' versie 30 augustus 2013 De beschikbaarheid van betrouwbare digitale overheidsinformatie is de basis voor het goed kunnen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het

Ontwikkelingen in het Ontwikkelingen in het Cultureel-erfgoedbeleid Departement CJSM Afdeling Cultureel Erfgoed Katrijn Van Kerchove Cultureel-erfgoedbeleid Vlaamse Overheid: 1. Erkennen en subsidiëren 2. Beschermen roerend

Nadere informatie

ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR NORMALISATIECOMMISSIES

ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR NORMALISATIECOMMISSIES ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR NORMALISATIECOMMISSIES Artikel 1 : Geldingskracht 1.1. Dit algemeen huishoudelijk reglement werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het NBN tijdens zijn vergadering

Nadere informatie

Rapport Methodiek Risicoanalyse

Rapport Methodiek Risicoanalyse Versie 1.5 31 december 2014 A.L.M. van Heijst emim drs. R.B. Kaptein drs. A. J. Versteeg Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Methodiek... 3 3. Stappenplan uitvoering risicoanalyse... 6 3.1 Landelijke risicoanalyse...

Nadere informatie

Den Haag, september 2013 Dr. F.J.G. Limburg

Den Haag, september 2013 Dr. F.J.G. Limburg Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., j o 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde overleg tussen het bedrijfschap Horeca en Catering en het Nationaal Archief met betrekking tot de selectielijst, zoals bedoeld

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst Informatie duurzaam digitaal toegankelijk 10 oktober 2011 Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst voor de verantwoordelijken voor de informatievoorziening

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Stuk 303 (1999-2000) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1999-2000 5 juli 2000 ONTWERP VAN DECREET houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie :

Nadere informatie

Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008

Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008 Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008 De voorzitter van het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit besluit vast te stellen het volgende: Besluit voor het beheer

Nadere informatie

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO NOORD INHOUD: INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijke maatregel HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WERD

Nadere informatie

voor de vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen, vermeld in artikel 3, de toepasselijke procedureregels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke

voor de vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen, vermeld in artikel 3, de toepasselijke procedureregels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 25 APRIL 2014. - Decreet houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18

Nadere informatie

Omzendbrief W/2014/01

Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief betreffende de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Martelaarsplein 7, 1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst UNIVERSITEITSARCHIEF UNIVERSITEITSARCHIEF Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst Januari 2011 Versie: 1.1 4 april 2011 Deze praktische handleiding heeft als doel u, als administratieve medewerker

Nadere informatie

Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden

Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden Wijziging Archiefbesluit 1-1-2013. Aanleiding: - moet aansluiten bij de informatiehuishouding Selectie van archiefbescheiden van een digitaal

Nadere informatie

Waarderen en herbestemmen van roerend religieus erfgoed een stappenplan

Waarderen en herbestemmen van roerend religieus erfgoed een stappenplan Waarderen en herbestemmen van roerend religieus erfgoed een stappenplan 26 april 2016 Drongen 28 april 2016 Heverlee Annemie Van Dyck wat? een stappenplan voor de waardering, selectie en herbestemming

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S)

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) 8 september 2015 Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 We betrekken zo veel als mogelijk de lokale besturen bij het erfgoedbeleid en bij de maatregelen die

Nadere informatie

Strategie voor een informatiegestuurde overheid

Strategie voor een informatiegestuurde overheid Strategie voor een informatiegestuurde overheid Bart Huybrechts, adjunct-kabinetschef Vlaams minister van Bestuurszaken (enkel het gesproken woord telt) Mijnheer de voorzitter, beste informatieprofessionals

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt:

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie

Nadere informatie

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr.

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Archiefconvenant; wijzigingen in de Archiefwet en -regelgeving Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201300267

Nadere informatie

Algemene selectielijst e-mails

Algemene selectielijst e-mails Algemene selectielijst e-mails Versie 1.1, september 2007 1. Inleiding Het doel van deze algemene selectielijst is een aanzet te geven tot een eerste selectie in de e-mails van de personeelsleden van het

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE. Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

DE BEROEPSINSTANTIE. Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Kanselarij Boudewijnlaan 30 1000 Brussel tel. secretariaat: 02/553.57.03 fax secretariaat:

Nadere informatie

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING NOTA AAN DE VLAAMSE

Nadere informatie

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN 2.2.8. PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN BESLUIT VAN HET BUREAU VAN 10 MAART 2014 HET BUREAU VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : 10

Nadere informatie

Regeling Archiefbeheer Belastingdienst 2011. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Definities

Regeling Archiefbeheer Belastingdienst 2011. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Definities Regeling Archiefbeheer Belastingdienst 2011 Regeling van 17 oktober 2011, nr. DGB/2011-6422, Staatscourant 26 oktober 2011 nr. 19115 De directeur-generaal voor de Belastingdienst, Gelet op artikel 7, vierde

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Huishoudelijk reglement van FOPAS Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Hoofdstuk II Beheerscomité Opdracht Art. 3 Samenstelling Art. 4 Stemming Art. 5 Voorzitter- en ondervoorzitterschap Art. 6 Secretariaat

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Ouderraad: huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school

Nadere informatie

Wat betekent de gedeeltelijke vernietiging van het PAS- Natuurdecreet?

Wat betekent de gedeeltelijke vernietiging van het PAS- Natuurdecreet? In een arrest van 28 april 2016 Wat betekent de gedeeltelijke vernietiging van het PAS- Natuurdecreet? vrijdag, 06 mei 2016 - Redactie Landbouwleven De lasten voor het natuurbehoudsbeleid mogen niet uitsluitend

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 29 / 95 van 27 oktober 1995 ------------------------------------------- O. ref. : 10 / A / 95 / 029 BETREFT : Ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Studiedag Digitaal Archiveren

Studiedag Digitaal Archiveren Studiedag Digitaal Archiveren Woensdag 18 april 2007 Provinciehuis s-hertogenbosch Beleidsregel digitale vervanging Bijna is het zover! Ingmar Koch & Yvonne Welings 18 april 2007 Wie ben ik? Ingmar Koch

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data- Infrastructuur Vlaanderen, artikel 22, laatste lid;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data- Infrastructuur Vlaanderen, artikel 22, laatste lid; Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 1. Inleiding Dit verslag bevat de informatie zoals bepaald in artikel 15 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren, aangepast

Nadere informatie

De Eindhovense wijze van digitaal archiefbeheer in de praktijk Digitaal Archiefbeheer in de praktijk Antwerpen, 25 juni 2003

De Eindhovense wijze van digitaal archiefbeheer in de praktijk Digitaal Archiefbeheer in de praktijk Antwerpen, 25 juni 2003 De Eindhovense wijze van digitaal archiefbeheer in de praktijk Digitaal Archiefbeheer in de praktijk Antwerpen, 25 juni 2003 RHC-Eindhoven (c) 1 Opzet presentatie Omgeving Uitgangspunten Aanpak: de Eindhovense

Nadere informatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie VZW2009.book Page 109 Tuesday, October 20, 2009 4:08 PM DEEL 4: IS UW VZW (WETTELIJK EN ORGANISATORISCH) UP-TO-DATE? 109 STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie 228. Eenmaal men de voorgaande

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer 2015

Besluit Informatiebeheer 2015 15.0002092 Besluit Informatiebeheer 2015 Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek, gelet op artikel 6 van de Archiefverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2015, Overwegende dat: - de voortschrijdende

Nadere informatie

tot wijziging van verschillende decreten in het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen

tot wijziging van verschillende decreten in het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen stuk ingediend op 1093 (2010-2011) Nr. 4 30 juni 2011 (2010-2011) Ontwerp van decreet tot wijziging van verschillende decreten in het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8).

ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8). ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG 2004 BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8). Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 In deze verordening

Nadere informatie

Evaluatie Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen

Evaluatie Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie FWO Evaluatie Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen In de beheersovereenkomst 2002-2007 tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Fonds voor Wetenschappelijk

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref : Accom AFWIJKING 2005/1 Samenvatting van het advies dd. 17 mei 2005 met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Substitutie: papieren documenten inscannen, digitaal bewaren en papieren versies vernietigen. Paul Drossens - Rijksarchief

Substitutie: papieren documenten inscannen, digitaal bewaren en papieren versies vernietigen. Paul Drossens - Rijksarchief Substitutie: papieren documenten inscannen, digitaal bewaren en papieren versies vernietigen Paul Drossens - Rijksarchief Inhoud Wettelijk kader en rol Rijksarchief Voorbeeld: substitutie van personeelsdossiers

Nadere informatie

Binnen het bestek van deze doelstelling is een specifieke actie van de lidstaten en de Commissie voorzien om gezamenlijk:

Binnen het bestek van deze doelstelling is een specifieke actie van de lidstaten en de Commissie voorzien om gezamenlijk: EUROPESE INHOUD IN WERELDWIJDE NETWERKEN COÖRDINATIEMECHANISMEN VOOR DIGITALISATIEPROGRAMMA'S DE BEGINSELEN VAN LUND: CONCLUSIES VAN DE VERGADERING VAN DESKUNDIGEN, LUND, SWEDEN, 4 APRIL 2001 Het eeurope

Nadere informatie

DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering

DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering 1. vooraf In 2014 organiseert de VRP de Vlaamse Ruimtelijke

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Actualisatie Archiefverordening Utrechtse Heuvelrug

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Actualisatie Archiefverordening Utrechtse Heuvelrug Behoort bij raadsvoorstel 2016-310, titel: Actualisatie Archiefverordening Utrechtse Heuvelrug De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen BIJLAGE 2 Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Dit decreet wil onder meer de ontwikkeling van een lokaal ouderenbeleid

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63; Samenwerkingsakkoord tussen de staat, de gemeenschappen, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de gewesten tot oprichting van een algemene gegevensbank Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

Publicatie B.S. : Inwerkingtreding : Hoofdstuk I. - ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Publicatie B.S. : Inwerkingtreding : Hoofdstuk I. - ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 7 november 2008 betreffende het opzetten van een experiment voor de toekenning van een persoonsgebonden budget aan bepaalde personen met een handicap Publicatie B.S.

Nadere informatie

Courtesy Vertaling. Onafhankelijk onderzoek naar de rapportageprocedure van het IPCC. Taakomschrijving

Courtesy Vertaling. Onafhankelijk onderzoek naar de rapportageprocedure van het IPCC. Taakomschrijving Courtesy Vertaling Onafhankelijk onderzoek naar de rapportageprocedure van het IPCC Taakomschrijving Achtergrond Tegen het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw werd de wereldwijde opwarming van

Nadere informatie

Model Besluit Informatiebeheer gemeenten zonder benoemde archivaris

Model Besluit Informatiebeheer gemeenten zonder benoemde archivaris Model Besluit Informatiebeheer gemeenten zonder benoemde archivaris Besluit Informatiebeheer gemeente Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente, Gelet op artikel van de Archiefverordening

Nadere informatie

procedure van de procedures

procedure van de procedures A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek organisatieprocedure procedure van de procedures nummer : ORG-00005 blz 1 van 8 eerste uitgiftedatum : 09.02.2000 datum herziening : 05.07.2006 verantwoordelijke : Wim Renders

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 7 juli 215 Agendapunt: 5 Rapporteur A. J. Borgdorff Onderwerp: Zorg en beheer archief Voorstel/Besluit: 1. de archiefverordening vast te stellen. Toelichting In hoofdstuk

Nadere informatie

DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VR 2014 0711 DOC.1145/1 Vlaamse Regering DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN,

Nadere informatie