DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS"

Transcriptie

1

2 DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS

3 5 Testen in het Informatie-stadium 5.1 Inleiding Zoals wij in paragraaf uiteen hebben gezet is er in het stadium Informatie sprake van statische informatieverschaffing via internettechnologie in één richting, namelijk van de informatieaanbieder naar de informatievrager. Typische voorbeelden van dergelijke websites treft u aan bij bedrijven die zichzelf en hun producten of diensten presenteren met aanvullende tekst, een routebeschrijving en bijvoorbeeld een prijslijst. Het internet wordt in dit geval gebruikt als een vervangend of aanvullend middel voor informatie in gedrukte vorm. 5.2 Beïnvloedingsfactoren Stakeholders De informatieve website is vaak een aanvullend of vervangend medium voor een bestaande brochure of prijslijst. Het is dan ook vaak een zaak van de afdeling marketing. Dit kan leiden tot de eis dat de lay-out van de website dient te voldoen aan de reeds in gebruik zijnde standaard. Afhankelijk van het type organisatie zal de doelstelling verschillen: aanwezig zijn op het internet is voor veel organisaties al een doel op zich, 24 uur per dag productinformatie beschikbaar stellen, laagdrempelige toegang bieden en afstanden overbruggen. De gebruikers zijn over het algemeen onbekend en zeer divers. Daarom zal de website algemeen bruikbaar moeten zijn. De gebruikers hebben geen sterke verbondenheid met de website. Het operationele beheer zal relatief weinig inhouden. Derhalve zullen de beheerders in het algemeen aan een dergelijke toepassing weinig eisen stellen. Periodiek zal er een update van de content (inhoud van de website) nodig zijn. Een andere taak is het monitoren van de bezoekersaantallen en het soort gebruik. Hier zijn overigens diverse hulpprogramma s voor beschikbaar (zie ook bijlage F) Kwaliteitseisen De website dient overzichtelijk te zijn en de bezoeker moet eenvoudig en duidelijk kunnen navigeren. De informatie moet makkelijk toegankelijk zijn, omdat de binding van de gebruiker met de website slechts gering is.

4 Het verdient aanbeveling om de website op te bouwen volgens algemeen geldende standaarden. De website moet tevens de identiteit van de organisatie uitstralen en hierin consistent zijn. Belangrijk is dat de website op een groot deel van de gangbare (versies van) browsers correct functioneert. Ook het besturingssysteem (operating system) van de gebruiker kan van invloed zijn. Door de bezoekers van de website te monitoren is te achterhalen welke browsers zij gebruiken en met welke besturingssystemen de bezoekers werken. Op basis van een inschatting hiervan zullen de eisen op dit gebied moeten worden vastgesteld: welke browsers, versies van browsers en besturingssystemen moeten ondersteund worden? De inhoud van de website dient correct en actueel te zijn. De website zal goed vindbaar moeten zijn op het internet aangezien er over het algemeen geen groep vaste gebruikers is. Op het gebied van beveiliging is de voornaamste eis dat onbevoegden de gegevens op de website niet kunnen wijzigen. Daarnaast zal de server dusdanig robuust moeten zijn dat deze blijft functioneren bij ongewenst gebruik. Voor wat betreft de performance kan de eis worden gesteld dat de pagina s een maximale laadtijd niet mogen overschrijden. Dit is afhankelijk van de grootte van de pagina s, de gemiddelde verbindingssnelheid van de gebruikers en de infrastructuur. Een voorbeeld van een website in het Informatie-stadium is weergegeven in figuur 8.

5 Figuur 8: voorbeeld van een website in het Informatie-stadium Architectuur De koppeling van de organisatie met de front-office (website) beperkt zich tot het (batchgewijs) voorzien van de website van nieuwe inhoud. Over het algemeen zal de impact op de organisatie dan ook gering zijn. De website is eerder een product van de organisatie dan dat deze invloed heeft op de dagelijkse werkzaamheden. De informatie wordt ontsloten door de server batchgewijs te voorzien van een nieuwe set data. Dit kan ad-hoc gebeuren of onderdeel zijn van een regulier proces waarbij met vaste tussenpozen de inhoud (content) van de website wordt bijgewerkt. Middels de webserver wordt de website ontsloten. De server vormt dus als het ware de poort naar het internet. Op het internet is de informatie voor iedereen die over een browser beschikt benaderbaar. Deze browser kan geïnstalleerd zijn op een PC, een mobiele telefoon (gebruikmakend van het Wireless Application Protocol) of een ander apparaat. De client (browser) en de server communiceren via een netwerkverbinding op basis van het TCP/IP protocol (Transfer Control Protocol/Internet Protocol). Een firewall kan het interne netwerk en de data-opslag afschermen van de buitenwereld.

6 5.3 Impact op testen Nu in kaart is gebracht wat de typische kenmerken zijn van een toepassing in het stadium Informatie, kan worden nagegaan in welke opzichten dit het testen van de toepassing beïnvloedt. Voor elke beïnvloedingsfactor (stakeholders, kwaliteitseisen en architectuur) is bepaald of deze invloed uitoefent op een van de schakels van gestructureerd testen (fasering, testorganisatie, infrastructuur en technieken). De navolgende figuur (9) geeft grafisch weer welke verbanden daarbij zijn vastgesteld. Beïnvloedingsfactor Stadium Informatie Heeft impact op schakel Fasering Stakeholders X X Kwaliteitseisen Testorganisatie Infrastructuur Architectuur X X Technieken X Figuur 9: impact matrix voor het stadium Informatie Typerend voor ICT-projecten is dat zij een dynamisch karakter hebben. Bij e- businessprojecten is dat zeer sterk het geval. De opdrachtgever zal gedurende het project mogelijk zijn doelen en eisen bijstellen en afhankelijk van de tussenproducten het project bijsturen. Het testteam zal moeten anticiperen op deze manier van werken. Dit zal invloed hebben op de fasering van het testproces. Ook de korte time-to-market beïnvloedt de testfasering. De opdrachtgever zal vaak behoefte hebben om ondersteund te worden in het hele proces. Het testteam kan hierin een belangrijke rol vervullen. Dit zal de rol en organisatie van het testteam beïnvloeden. De kwaliteitseisen op het gebied van met name gebruikersvriendelijkheid, performance, portabiliteit, beveiliging en continuïteit zijn hoog. Dit heeft tot gevolg dat het testen van de toepassing specifieke testtechnieken behoeft. De dynamiek in het ontwikkelproces zal speciale aandacht vragen voor het beheer van de testomgeving. Ook de behoefte om te kunnen testen op diverse platforms zal de gebruikte testomgeving mede bepalen. Het vroegtijdig organiseren van de inrichting van de testomgeving is een must. In dat opzicht valt er dus een link te leggen tussen de architectuur van een e- businesstoepassing en de testfasering.

7 De hier geschetste gevolgen voor het testen zijn ook aan de orde in de volgende stadia van e-business. Per stadium komen daar vervolgens een aantal nieuwe aandachtspunten bij. 5.4 Testaanpak Fasering Bij ontwikkeltrajecten van e-businesstoepassingen wordt veelal zonder echte methodiek, zoals de System Development Methodology (SDM) of de Dynamic System Development Method (DSDM), gewerkt. Dit vanwege de korte time-tomarket. De specificaties van het te ontwikkelen systeem zijn dan ook vaak niet op het niveau dat idealiter voor het testen gewenst is. Ook organisatieafhankelijke normen en standaarden omtrent het functioneel ontwerp worden vaak niet opgevolgd. Hierdoor zijn de specificaties veelal impliciet omschreven in een algemeen plan van aanpak. Ook komt het voor dat de ideeën direct zijn verwerkt in technische documentatie of een prototype. Dit komt de juiste functionele en technische werking en de onderhoudbaarheid niet ten goede. In al deze situaties is het van groot belang om als testteam vroegtijdig betrokken te raken bij het project. Op deze manier kan de kennis worden verzameld die nodig is om een goed beeld te krijgen van de verwachtingen van de opdrachtgever en daar waar nodig kan reeds in een vroeg stadium worden aangeven waar de wensen en de realisatie eventueel uiteenlopen. Door het iteratieve karakter van veel ontwikkeltrajecten zullen de fasen voorbereiden, specificeren en uitvoeren niet strict opeenvolgend in de tijd kunnen worden uitgevoerd. Er zal een dynamisch proces ontstaan waarbij regelmatig dient te worden teruggegrepen naar werkzaamheden die eigenlijk al zijn uitgevoerd, maar die ten gevolge van voortschrijdend inzicht opnieuw moeten worden bekeken. Dit zal een grote mate van flexibiliteit vergen. Te meer daar in een doorsnee e-businessproject zo n 30% tot 50% van de eisen wijzigt gedurende de systeemontwikkeling. De genoemde karakteristieken hebben veel weg van het testen in Rapid Application Development trajecten. Een kanttekening die daarbij kan worden gemaakt is dat binnen de IT-ontwikkeling op losse wijze met methoden en technieken wordt omgegaan, waardoor de kosten en doorlooptijd uit de hand lopen. De planningsactiviteiten zullen minder tijd vragen dan in reguliere trajecten omdat er minder in detail gepland kan worden. Het beheer (voortgangsbewaking en bijsturing) van het testproject zal echter meer tijd vergen vanwege de dynamiek van het proces. Er zullen bijvoorbeeld vaker aanpassingen in de doelstellingen, uitgangspunten en randvoorwaarden zijn. De fasen die worden doorlopen zijn in figuur 10 grafisch weergegeven 1. 1 Bron: Pol, M, Teunissen, R en Veenendaal, E van, Testen volgens TMap, Tutein Nolthenius, ISBN

8 Belangrijk om te beseffen is dat deze fasen niet lineair worden doorlopen, maar dat er sprake is van een iteratief proces. PLAN- NING EN BE- HEER VOOR- BEREI -DING SPECIFICATIE UITVOERING AFRONDING Figuur 10: fasering van testprojecten Gedurende de fase planning en beheer wordt het testplan opgesteld en wordt de voortgang van het testproject bewaakt. Deze fase loopt tot het eind van het project door. Tijdens de voorbereidingsfase vindt beoordeling van de kwaliteit van de systeemdocumentatie (testbasis) plaats. Daarbij wordt vastgesteld of de documentatie bruikbaar is als informatiebron ten behoeve van het opstellen van testgevallen. Tevens wordt de benodigde infrastructuur (waaronder een testomgeving) gespecificeerd tijdens deze fase. Vervolgens worden tijdens de specificatiefase de testgevallen opgesteld en de benodigde uitgangsbestanden gecreëerd. Het uitvoeren van de tests geschiedt tijdens de uitvoeringsfase. Deze is in figuur 12 naar voren gehaald omdat dit het meest zichtbare deel van het testproces is. Door niet-testers wordt dit soms als de eerste (en enige) fase beschouwd, maar een goede test vereist dat de fasen planning en beheer, voorbereiding en specificatie worden doorlopen. Dit leidt er uiteindelijk toe dat de test resulteert in een beter inzicht in de kwaliteit van het geteste systeem en dat duidelijkheid bestaat over wat er is getest en op welke wijze. Het testproces eindigt met de afrondingsfase. Tijdens deze fase wordt de documentatie omtrent het testproject (de testware) overgedragen aan de beheerorganisatie ten behoeve van toekomstig gebruik. Tot slot vindt een evaluatie plaats van het testobject (het geteste systeem), eventueel resulterend in een advies omtrent acceptatie. Ook het testproject zelf wordt geëvalueerd en er worden lessen getrokken voor de toekomst. Onderdeel van de afrondingsfase voor een e-businessproject kan zijn het inrichten van de monitoring van het systeem na de ingebruikname (zie paragraaf 5.4.4).

9 5.4.2 Testorganisatie E-businesstoepassingen zijn relatief nieuw en veelal zal de organisatie nog niet veel van dergelijke ontwikkeltrajecten hebben meegemaakt. Het is daarom van belang de opdrachtgever goed te betrekken bij hetgeen ontwikkeld wordt. Het testteam kan hierin een belangrijke rol vervullen omdat het veelal de belangen van de opdrachtgever behartigt. De testcoördinator zal dan ook veelal de rol van intermediair op zich nemen. Zo zal het een uitdaging zijn om de afdeling marketing en de ontwikkelaars bij elkaar te brengen. De marketingafdeling, die vaak opdracht geeft tot de ontwikkeling van de toepassing, heeft in de regel weinig IT-kennis. Aan de andere kant beschikt de IT-afdeling, die de toepassing ontwikkelt, over het algemeen nauwelijks over kennis van de bedrijfsvoering. Door uitgebreid te communiceren met beide partijen kan het testteam helpen om bruggen te bouwen en om de verwachtingen over en weer helder te maken. Let wel: dit behoort gewoonlijk niet tot het formele takenpakket van het testteam, maar is een benadering om toegevoegde waarde te bieden. Het is in ieder geval zaak om de afdeling die opdracht geeft tot ontwikkeling van de toepassing te betrekken bij (de besluitvorming rond) het testproces. De testers zullen dus veel meer moeten meedenken en vragen stellen. Zij dienen derhalve een pro-actieve instelling te hebben. Ook zal er in de organisatorische sfeer meer werk zijn om bijvoorbeeld proefpanels samen te stellen en te begeleiden. Een e-businesstoepassing in het stadium Informatie is over het algemeen nog niet zo complex dat er (technisch) specialisten nodig zijn om de testers te ondersteunen. Een uitzondering op deze regel vormt het beheer van de testomgeving (zie paragraaf 5.4.3) Infrastructuur De testomgeving is bij internettoepassingen een verhaal apart. Het is van groot belang om te kunnen testen in een omgeving die is gescheiden van de ontwikkelomgeving. Dit teneinde te voorkomen dat de ontwikkel- en testwerkzaamheden elkaar verstoren. Daarnaast zal de diversiteit van de door de toekomstige gebruikers benutte configuraties het testen op verschillende platforms en met verschillende browsers nodig maken. Hiervoor dient de benodigde hard- en software beschikbaar te zijn. Te denken valt daarbij aan het beschikbaar hebben van de meest gangbare platforms en internetbrowsers. Dit zijn wat betreft de platforms Windows (95/98/2000/NT), UNIX en het Macintosh platform en wat betreft de internetbrowsers de Internet Explorer en de Netscape Navigator. Aangezien niet iedereen met de laatste versie van dit soort software werkt, is het ook van belang te testen op een aantal oudere versies indien die nog veel gebruikt worden. Een alternatief voor het testen op meerdere (versies van) browsers, is het testen met behulp van de Opera browser. Deze benadering wordt in de volgende paragraaf uiteengezet (onder portabiliteitstest ).

10 Gezien het grote aantal componenten waaruit de testomgeving wordt opgebouwd is een zorgvuldig versiebeheer een must. Tevens dient ruim voor de testuitvoeringsfase aangetoond te zijn dat de testomgeving functioneert. Het vroegtijdig organiseren van de inrichting van de testomgeving is geen overbodige luxe. Het testen op het open internet is uit den boze, omdat dan ook derden geconfronteerd kunnen worden met verstoringen in software die nog niet is geaccepteerd Technieken De gebruikelijke testtechnieken zijn onverkort bruikbaar bij e- businesstoepassingen. De specifieke aspecten van het internet maken het echter noodzakelijk op een aantal gebieden wat dieper op de materie in te gaan. De kracht van de KWTS testaanpak zit onder meer in het toetsen aan de hand van vragen. Hiervoor worden hulpmiddelen gebruikt die aangeven waar zwakke plekken in de toepassing zitten. Dit boek bevat diverse checklists die hierbij behulpzaam zijn (zie de bijlagen H tot en met M). Het valt aan te raden om van start te gaan met het toetsen aan de hand van checklists, reeds voordat de toepassing zover ontwikkeld is dat dynamisch testen mogelijk is. Deze vorm van testen (statisch testen) kan parallel aan de overige testactiviteiten (beoordelen systeemdocumentatie, opstellen testgevallen, et cetera) plaatsvinden. Dit draagt bij aan het vroegtijdig ontdekken van potentiële fouten, waardoor maatregelen getroffen kunnen worden die erop gericht zijn te voorkomen dat problemen zich in latere fasen voor gaan doen. Wanneer de systeemdocumentatie tekortschiet, kan het noodzakelijk zijn om aanvullende informatie boven tafel te halen, voordat over wordt gegaan tot het opstellen van testgevallen. Dit kan onder andere door het houden van interviews en het opstellen van business cases. De detail intake van de testbasis (documenten die als input dienen ten behoeve van het testproces) verdient tevens veel aandacht om eventuele tekortkomingen in de testbasis aan het licht te brengen. In het vervolg van deze paragraaf worden de testtechnieken benoemd (en waar nodig beschreven) die kunnen worden gehanteerd bij het testen van e- businesstoepassingen in het Informatie-stadium. Syntaxtest De HTML-code die wordt gebruikt, dient door de verschillende merken en versies browsers correct te worden geïnterpreteerd. De ene browser zal hier gemakkelijker mee omgaan dan de andere: Internet Explorer van Microsoft ziet bijvoorbeeld een groot aantal onvolkomenheden door de vingers en presenteert de pagina zoals bedoeld. Dezelfde pagina kan in een andere browser tot foutmeldingen leiden. Het is daarom zaak om de syntax van de HTML-code te

11 controleren. Hiervoor zijn diverse eenvoudig te bedienen tools beschikbaar, waarvan een overzicht is opgenomen in bijlage D. Syntactische test Indien er een ontwerp is voor de uiterlijke kenmerken van de website, kan de syntactische test worden uitgeschreven. Aandachtspunten zijn onder andere de consistentie van het ontwerp: wordt dezelfde stijl gehanteerd, wordt de indeling van de pagina s consequent doorgevoerd, is het uiterlijk en de functionaliteit van de buttons consistent, is de vormgeving conform de huisstijl? De syntactische test richt zich dus op de grafische user interface (GUI). Dit in tegenstelling tot de syntax test aan de hand waarvan de structuur van de HTML-code wordt beoordeeld. Navigatietesten Het gebruik van technologische hoogstandjes voor navigatie kan een effect hebben dat tegenovergesteld is aan wat beoogd wordt, omdat de bezoeker er door gehinderd wordt of zelfs wordt weggejaagd. De gebruiker moet immers snel kunnen vinden wat hij zoekt. Bij ontoereikende navigatie bestaat de kans dat de gebruiker verdwaalt in een wirwar aan informatie. Dat dit ernstige consequenties kan hebben, wordt bevestigd door onderzoek van de Boston Consulting Group. Daaruit blijkt dat slechte navigeerbaarheid voor 45% van de internetgebruikers een reden is om een website te verlaten. Enkele vuistregels voor een goede navigeerbaarheid zijn dat er altijd een startpagina moet zijn die vanuit elke andere pagina bereikt kan worden en dat er in ieder geval een structuur moet worden gekozen voor het navigeren. Verder zal voor de gebruiker uit de context duidelijk moeten blijken waar een link hem heen leidt. Dit geldt zowel voor links naar andere websites, als navigatielinks naar pagina s op dezelfde website. Ook moet de structuur altijd duidelijk zichtbaar blijven, evenals de gevolgde weg naar de actuele pagina. Van belang is verder dat de structuur een duidelijke relatie vertoont met de inhoud van de website. Zeer bruikbaar om structuur aan te brengen is een bepaalde mate van hiërarchische (verticale) navigatie. Hierbij kan de gebruiker steeds een detailniveau dieper kiezen en bepalen welke pagina s hij wil raadplegen. De navigatie mag echter ook weer niet te sterk hiërarchisch gestructureerd zijn, omdat dit niet vlot in het gebruik is en de gebruiker kan afhaken. Flexibiliteit in navigatie zal geboden moeten worden door tevens horizontale navigatie mogelijk te maken. De hiërarchische structuur hoeft dan niet altijd te worden gevolgd, waardoor er ook buiten deze structuur om direct aanverwante pagina s kunnen worden opgeroepen. Hiermee wordt flexibiliteit ingebouwd, waardoor de gebruiker zich niet in een keurslijf gedrukt voelt. Ook dient bijvoorbeeld het navigeren door middel van Up, Down, Next en Previous in principe vermeden te worden. De gebruiker is onbekend met de website en het is niet te verwachten dat de gebruiker voldoende overzicht heeft om in deze vorm te navigeren.

12 Veelal worden er vuistregels gebruikt bij het oordelen over de navigatie: het maximum aantal muiskliks waarbinnen elk onderdeel bereikbaar moet zijn ( drie-klikken -regel) en het maximum aantal hiërarchische niveaus. Dit zijn regels die niet te strikt moeten worden toegepast bij het testen. Het zijn geen directe foutsituaties. Wel kan het constateren van een afwijking van deze regels aanleiding zijn om een kritische vraag daarover te stellen of om een bevinding te noteren. Navigatie is een aspect van het kwaliteitsattribuut bruikbaarheid. Voor dat kwaliteitsattribuut is een checklist opgesteld waarin de voornoemde aspecten zijn verwerkt (zie bijlage H). Ook andere items op het gebied van bruikbaarheid zijn hierin opgenomen. Linkcontrole Het niet functioneren van links zal bij de gebruiker snel de indruk wekken dat het een amateuristische website betreft. Aangezien de binding met de bezoeker meestal gering is, is het risico dat de bezoeker de website verlaat (en misschien nooit meer terugkomt) groot. Heel belangrijk is dus om te checken of alle links correct werken. Dit betreft dan zowel de links binnen de eigen website (navigatie) alsook de links naar andere websites, en zowel tekstlinks als buttons/images. Geautomatiseerde tools om links te testen zijn volop aanwezig (zie bijlage E). Zij kunnen het testen van links aanmerkelijk vereenvoudigen. Als het aantal links erg groot is, kan dit met name leiden tot tijdsbesparing. Een kanttekening is echter op zijn plaats. De tools die links controleren tonen enkel aan of een link al dan niet ergens naartoe leidt. Of de link naar de juiste locatie verwijst kunnen deze tools niet beoordelen. Portabiliteitstest Het is absoluut noodzakelijk om vast te stellen dat alle webpagina s correct worden weergegeven op zowel de Internet Explorer als de Netscape Navigator, en dan in ieder geval op de huidige versie en de vorige twee versies. Al naar gelang de gewenste dekking, zullen wellicht nog uitgebreidere tests noodzakelijk zijn. Wel is het zaak om in de teststrategie een afweging te maken tussen het vereiste aantal combinaties van browsers, platforms en besturingssystemen waarop men wil testen en anderzijds de beheersbaarheid en betaalbaarheid van de testinfrastructuur. Een alternatieve benadering om de portabiliteit te testen zonder een groot aantal verschillende merken browsers (in uiteenlopende versies) aan te moeten schaffen is het gebruik van de Opera browser. Dit is een browser die HTMLcode zeer strikt interpreteert. Alleen standaard HTML wordt door Opera correct verwerkt. Andere browsers kunnen naast standaard HTML ook specifieke extensies op HTML interpreteren. Daarbij overlappen deze extensies elkaar ten dele, maar hebben browsers ook eigen extensies op HTML die door andere browsers niet geïnterpreteerd kunnen worden (figuur 11). Een en ander betekent dat indien een website in de Opera browser goed functioneert, hij zeer waarschijnlijk ook op alle versies van Internet Explorer en Netscape Navigator

13 juist wordt weergegeven. Dit is het gevolg van het feit dat deze browsers naast allerlei specifieke extensies op HTML in ieder geval het standaard HTML kunnen interpreteren. Figuur 11: relatie HTML-standaard en commerciële browsers Het testen van de portabiliteit met de Opera browser wordt met name aanbevolen als er onvoldoende tijd en middelen zijn om te testen met behulp van uiteenlopende (versies van) browsers. De leverancier van de Opera browser is vindbaar op Performancetest Aangezien er weinig binding is met de gebruikers, is de performance van groot belang. Vooral de grootte van de webpagina s (in aantallen bytes) en de opbouw en het gebruik van grafische onderdelen zullen de performance beïnvloeden. Er zal een norm moeten worden gesteld voor wat betreft de tijd waarin de pagina geladen moet zijn. Dit in relatie tot de snelheid van de verbinding van de gebruiker en uitgaande van gelijktijdig gebruik van de website door meerdere gebruikers. Een performancetest met behulp van testtools kan (deels) uitsluitsel bieden. Een complicerende factor daarbij is dat de performance wordt beïnvloed door tal van zaken, zoals de snelheid van de webserver, de prestaties van de Internet Service Provider, de snelheid van de verbinding van de gebruiker en de PC die hij of zij gebruikt, et cetera. Een groot deel van deze factoren ligt buiten de invloedssfeer van de organisatie. Derhalve is het niet exact te voorspellen hoe de performance zal zijn in een specifieke situatie. Wel is het mogelijk om de performance van de eigen infrastructuur te beoordelen. Zodoende kunnen eventuele bottlenecks aan het licht worden gebracht. Bij het testen van de performance is het zaak om met een geringe belasting te beginnen en deze geleidelijk op te bouwen. Bijvoorbeeld door het achtereenvolgens simuleren van 10, 100, 500, 1.000, 5.000, en gebruikers. De belasting wordt net zolang verhoogd totdat het breekpunt wordt bereikt. Dit is de belasting waarbij de website door de grote toeloop van

14 (virtuele) bezoekers niet meer functioneert. Ook is het zinvol om bij te houden wat de verhouding is tussen het totale aantal pogingen om een verbinding tot stand te brengen en het aantal mislukte pogingen bij grote belastingen. Dit zegt iets over de bereikbaarheid. Er zijn diverse vormen van performancetesten. In totaal kunnen er vier vormen worden onderscheiden, namelijk: (1) Loadtest : simulatie van een groot aantal gebruikers en transacties (2) Endurancetest : grote belasting gedurende een lange tijdsduur (3) Spiketest : simulatie van een plotselinge piekbelasting (4) Stresstest : belasting op maximaal toegelaten waarden (breekpunt) Aanbevolen wordt om al deze vier vormen van performancetesten uit te voeren in de aangegeven volgorde, daar zij ieder andere bottlenecks aan het licht kunnen brengen. Een en ander uiteraard onder voorbehoud van beschikbare tijd en overige resources voor het testen. Een loadtest wijst uit of het systeem in staat is om grote aantallen gebruikers en transacties te ondersteunen. Vervolgens kan een endurancetest aantonen of de prestaties ook op voldoende niveau blijven wanneer er gedurende langere tijd (enkele dagen) veel van het systeem vereist wordt. Met name problemen met geheugenlekkages en resource locking (het niet vrijgeven van systeemresources na afloop van een bepaalde gebeurtenis) komen zodoende naar de voorgrond. Als deze tests met succes zijn uitgevoerd (het systeem blijft naar wens presteren), dan kan een spiketest uitwijzen of de e- businesstoepassing in staat is om plotselinge pieken in de belasting op te vangen. Dergelijke pieken kunnen zich in een live situatie voordoen ten gevolge van bijvoorbeeld een reclame-uiting op radio of TV of als de organisatie in een of andere vorm in het nieuws staat. Tot slot wijst een stresstest uit waar het breekpunt van de toepassing ligt. Deze informatie is bijzonder waardevol omdat aan de hand daarvan bepaald kan worden wanneer de capaciteit van de webserver vergroot moet worden. Die situatie doet zich met name voor als uit analyse van de bezoekersaantallen blijkt dat deze de maximale waarden (het breekpunt) benaderen, zoals bepaald tijdens de stresstest. Bij voorkeur worden performancetests verricht op een systeem dat al enige tijd in de testomgeving draait. Het voordeel daarvan is dat databases en buffers al gevuld zijn waardoor een realistischer resultaat wordt bereikt. Aangeraden wordt om zo n vijf tot tien scenario s te selecteren op basis waarvan de performancetest wordt ingericht. Door deze gevallen tal van keren te kopiëren en het aanbrengen van geringe variaties in de gebruikte data kunnen in spreadsheetprogramma s vervolgens in relatief korte tijd de grote aantallen testgevallen worden gecreëerd die benodigd zijn.

15 Het gezichtspunt van de bezoeker van de website dient leidend te zijn bij het inrichten van een performancetest. Het gaat dus om het end-to-end testen van de performance. De kernvraag luidt: hoe ervaart de bezoeker de performance bij uiteenlopende belastingen van de toepassing. Belangrijk om te beseffen is dat performance zich niet lineair ontwikkelt. Toename van de belasting leidt tot een meer dan evenredige afname van de performance. Performancetests dienen zowel tijdens de systeemontwikkeling als na de ingebruikname verricht te worden. Het laatste is van belang omdat de performance door onvoorziene omstandigheden terug kan lopen in de live omgeving. Hoe vroeger er gestart wordt met het testen van de performance, hoe beter. Zo kan er al op de databaseserver worden getest, voordat de grafische user interface gereed is. Vroege detectie van knelpunten is gunstig, omdat de herstelkosten van fouten toenemen naarmate de fouten later worden ontdekt. Een performancetest verloopt volgens de volgende stappen:? identificeren van testscripts;? genereren van virtuele gebruikers;? creëren van een load scenario;? uitvoeren van de test;? analyseren van de resultaten. Deze stappen worden hieronder kort toegelicht. Ten behoeve van de duidelijkheid wordt daarbij een voorbeeld van een toepassing in het stadium Transactie gebruikt. Bij het identificeren van testscripts gaat het erom te bepalen welke typische processen gebruikers doorlopen. Te denken valt aan zaken als het bezoeken van de homepage, het raadplegen van een online catalogus, het vullen van de virtuele winkelwagen, het bestellen van producten, het zoeken naar informatie, et cetera. Een beperkt aantal basisscripts is voldoende. Vervolgens worden de virtuele gebruikers gegenereerd. Middels variaties in gebruikte data en timing kunnen op basis van een kleine basisset grote aantallen gebruikers gegenereerd worden. Bij het creëren van een load scenario gaat het erom een zo realistisch mogelijk scenario op te stellen. Deze bestaat uit grote groepen gebruikers die diverse handelingen verrichten. Voorbeeld van basisscripts voor een online reisbureau 2 :? Bezoek homepage : 35%? Zoek bestemming : 32%? Toon overzicht bestemmingen : 16%? Voeg reis toe aan winkelwagen : 7,8%? Toon inhoud winkelwagen : 4% 2 De in dit voorbeeld gehanteerde percentages hebben betrekking op het aandeel van de genoemde basisscripts in het totaal aantal testgevallen.

16 ? Registreer voordeelkaart : 2%? Bestel reis : 3%? Geef status bestelling weer : 0,2% Tijdens de testuitvoering vindt verzameling van data over de performance plaats. Deze data is benodigd om achteraf een analyse van eventuele bottlenecks te kunnen verrichten. In bijlage J zijn diverse vragen opgenomen aan de hand waarvan een eerste beoordeling van performance-aspecten kan plaatsvinden. Met behulp van deze vragen kunnen potentiële bottlenecks in kaart worden gebracht voordat er een performancetest wordt verricht. Error guessing en checklist beveiliging Het testen van de beveiliging is in feite het testen van zaken die niet gespecificeerd zijn. Beveiligingslekken doen zich voor wanneer specifieke risico s over het hoofd worden gezien. Het testen van de beveiliging vereist dus dat de tester probeert te achterhalen waar de ontwerpers en ontwikkelaars niet aan hebben gedacht. Bruikbare instrumenten bij het beoordelen van de beveiliging zijn de checklist functionaliteit (zie bijlage K) en error guessing. Hoe eerder er wordt gestart met het testen van de beveiliging hoe beter. De eventueel benodigde aanpassingen om beveiligingslekken te dichten, kunnen veel tijd vergen. Als belangrijke beveiligingslekken pas in een laat stadium aan het licht worden gebracht, loopt men de kans dat herstel voor de geplande implementatiedatum niet haalbaar is. Aangezien de beveiliging deels kan worden beoordeeld met behulp van checklists, is het in het algemeen een haalbare kaart om vroeg te starten met het testen van de beveiliging. Eén van de grootste risico s in dit stadium is dat van buitenaf de informatie op de webserver wordt aangepast door onbevoegden. De beveiliging met betrekking tot het kunnen wijzigen van de op de server aanwezige webpagina s zal daarom robuust moeten zijn. Andere risico s zijn denial of service en verspreiding van virussen. Denial of service is het overbelasten van een website waardoor de performance degradeert tot een niveau waarop het systeem feitelijk onbruikbaar is gemaakt. Dit is een van de meest voorkomende vormen van cyberterreur. De websites van diverse bekende organisaties zijn door dit soort aanvallen al één of meerdere malen platgelegd. Voorbeelden daarvan zijn onder andere CNN en Microsoft. In het geval dat de website bij een externe organisatie op de server staat zullen afspraken moeten bestaan over de gegarandeerde beveiliging. Deze afspraken zullen getoetst moeten worden op bruikbaarheid in geval van problemen.

17 Penetratietest en security audit Tijdens een penetratietest trachten professionele hackers zich toegang te verschaffen tot databases, netwerken, servers, en dergelijke. Een security audit is een audit die de beveiliging van de e-businesstoepassing toetst aan de hand van een referentiekader omtrent wat een goede beveiliging inhoudt. Voor deze vormen van beveiligingsbeoordeling werkt KZA samen met partners die zich gespecialiseerd hebben in beveiliging van informatiesystemen. Bruikbaarheidstest Met behulp van een bruikbaarheidstest kan worden achterhaald hoe leden van de doelgroep het gebruik van de website ervaren. Door het tijdig verrichten van zo n test kan worden voorkomen dat men in productie gaat met een toepassing die niet wordt begrepen of niet als prettig wordt ervaren door de doelgroep. Een goede bruikbaarheidstest levert een schat aan informatie op, waarmee ervoor kan worden gezorgd dat de toepassing beter gaat aansluiten bij het referentiekader van de doelgroep. Met name voor e-businesstesten is deze techniek van belang, omdat de gebruikers hoge eisen stellen aan de bruikbaarheid. Bovendien is er geen mogelijkheid voor formele opleidingen, dus moet het gebruik van de website intuïtief zijn. Bruikbaarheid is derhalve een kritische succesfactor. De bruikbaarheidstest wordt uitgevoerd zodra het interactie-ontwerp gereed is. Ook als de toepassing zelf nog niet is gerealiseerd, dan nog kan er getest worden met behulp van prototypes en/of ontwerptekeningen. Het voordeel van deze werkwijze is dat er tijd resteert in het ontwikkeltraject om geconstateerde problemen te verhelpen. Een bruikbaarheidstest wordt verricht met leden van de doelgroep. In totaal nemen vier tot vijf toekomstige gebruikers deel aan de test. Dit is voldoende om een representatief beeld te krijgen van de beleving van de doelgroep. Er worden realistische scenario s opgezet die door de gebruikers worden uitgevoerd met behulp van een prototype of interactieontwerpen van de applicatie. Een groep observatoren neemt waar wat er gebeurt, maar mag op geen enkele wijze invloed uitoefenen op de test. Het geniet derhalve de voorkeur dat de gebruikers (testers) de observatoren niet zien. In het observatieteam nemen bouwers, leden van de doelgroep en onafhankelijke derden (zoals professionele testers) plaats. Voorafgaand aan de test vindt er een briefing van de gebruikers plaats waarin het doel en de opzet van de test wordt uitgelegd. Deze briefing heeft een tweeledig doel. Enerzijds om de betrokkenen te informeren over het verloop van de test en anderzijds om hen op hun gemak te stellen. Dit is van belang om een zo natuurgetrouwe nabootsing van de werkelijkheid te kunnen bereiken tijdens de test. Na afloop van de test worden de gebruikers geïnterviewd. De test wordt stap voor stap doorgesproken en de interviewer (een lid van het observatieteam)

18 tracht zoveel mogelijk informatie te verkrijgen over de ervaringen van de tester. Vragen die tijdens het interview aan bod kunnen komen zijn onder andere:? In hoeverre sloot de inhoud van de website aan bij de verwachtingen van de gebruiker?? Hoe werd de navigatie ervaren?? Hoe werd de vormgeving van de website ervaren?? In hoeverre kon de gebruiker de door hem of haar gewenste informatie eenvoudig vinden?? In welke mate sloot het taalgebruik op de website aan bij dat van de gebruiker?? Hoe werden de grafische aspecten van de website ervaren?? In welke mate gaf de website de gebruiker vertrouwen in de privacyaspecten? Dit is geen limitatieve opsomming. De lijst van onderwerpen die worden besproken kan desgewenst worden aangepast of uitgebreid. De laatste fase van de bruikbaarheidstest is een nabespreking door het observatieteam. Tijdens dit overleg wordt in kaart gebracht welke verbeteringen er wenselijk zijn om beter aan te sluiten bij de verwachtingen van de doelgroep. Het observatieteam discussieert over knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen en formuleert verbetervoorstellen. Het toepassen van deze testtechniek leidt er toe dat er minder aanpassingen nodig zijn na de implementatie en dat er door gebruikers minder beroep wordt gedaan op ondersteuning. Bovendien zal de doelgroep (indien de juiste acties zijn genomen naar aanleiding van de geconstateerde knelpunten) het gebruik van de website als prettiger ervaren. Dit komt de mate van gebruik ten goede. De checklist bruikbaarheid in bijlage H biedt een overzicht van een groot aantal controles ten aanzien van bruikbaarheidsaspecten. Met behulp van deze checklist kan een statische test van de bruikbaarheid worden verricht. Dit is een waardevolle aanvulling op de hiervoor beschreven techniek. Indien de tijd en/of middelen voor het verrichten van een bruikbaarheidstest ontbreken, dan is het toetsen van de website aan de hand van de checklist een alternatief. Error guessing (exploratory testing) Deze ongestructureerde vorm van testen kan ook bij het testen van websites worden toegepast. Het uitgangspunt is dat het natuurlijke gedrag van de bezoeker zoveel mogelijk wordt gesimuleerd. Testers gaan op de website op zoek naar informatie, op een wijze zoals een gewone gebruiker dat zou doen. Dit kan problemen aan het licht brengen die met meer gestructureerde technieken over het hoofd worden gezien. Belangrijk is om deze techniek als aanvulling op andere technieken te gebruiken. Als enige vorm van testen is zij ontoereikend, omdat veel soorten fouten hiermee niet ontdekt kunnen worden.

19 Checklist continuïteit Eén van de doelstellingen is vaak de website 7x24 uur online te hebben. In de checklist betrouwbaarheid in bijlage I worden een aantal relevante controles genoemd om de haalbaarheid daarvan te beoordelen. Checklist onderhoudbaarheid Bij het beoordelen van de onderhoudbaarheid van webtoepassingen kan gebruik worden gemaakt van de checklist die in bijlage L is opgenomen. Cookietesten Een cookie is een stukje informatie dat door een webserver naar een client wordt gestuurd om daar opgeslagen te worden. De inhoud van de cookie kan later door de webtoepassing uitgelezen worden. Dit is handig om de browser specifieke informatie te laten onthouden. Als er geen gebruik wordt gemaakt van cookies, dan beschouwt de server elke vraag om een webpagina als een onafhankelijke, nieuwe aanvraag. Met behulp van cookies kan een sessieidentificatie worden vastgesteld, die door de webserver aan de client wordt aangeboden. Bij elk volgend contact stuurt de client informatie uit de cookie naar de webserver. Zodoende kan een vorm van communicatie ontstaan, waarbij de toestand van de communicatie bekend blijft. Dit is voor e-commerce een vereiste. Cookies moeten getest worden omdat zij kunnen verlopen en omdat gebruikers ze uit kunnen schakelen. Zaken die men kan beoordelen zijn het gedrag van de browser:? na het verlopen van een cookie;? indien de gebruiker de cookie heeft uitgeschakeld;? indien de gebruiker de cookie heeft uitgeschakeld tijdens een sessie (bezoek aan de website);? indien de gebruiker de cookie van zijn harde schijf verwijdert tijdens een sessie. Smoke testing Eventueel kan men dagelijks de laatste versies van alle bestanden compileren en laden in de testomgeving, teneinde een aantal globale controles te verrichten. Dit voorkomt dat er onopgemerkt code wordt ontwikkeld die niet functioneert. Deze vorm van testen staat bekend als smoke testing. Regressietesten De beheerstaak is voornamelijk gericht op het monitoren van de website. Is de website online en werkt alles naar behoren? Hierbij kunnen record-andplayback tools heel handig zijn. Door een script te maken voor het testen van een aantal functionaliteiten, kan deze test met behulp van de tool regelmatig herhaald worden. Dit herhalen kan ingepland worden, zodat bijvoorbeeld meerdere malen per dag een automatische check wordt uitgevoerd. Dit

20 herhaald uitvoeren van dezelfde testgevallen heet regressietesten en kan dus ook heel goed gebruikt worden voor monitoring Monitoring Naast de reguliere testsoorten zoals programma-, integratie-, systeem- en acceptatietest kan voor het testen van e-businesssystemen een nieuwe testsoort worden onderkend. Deze wordt door KZA aangeduid met de term monitoring (zie figuur 12). Monitoring Productie acceptatietest Functionele acceptatietest Systeemtest Integratietest Programmatest Figuur 12: testsoorten bij het testen van e-business Dit behelst het periodiek controleren van de correcte werking van de webtoepassing nadat deze in productie is genomen. Daarbij wordt met name gecontroleerd op continuïteit, performance en de correcte werking van links. Continuïteit om te bewaken dat de toepassing operationeel is en performance omdat deze achteruit kan gaan als gevolg van overbelasting van de toepassing of het onder de maat presteren van een provider. Links kunnen plotseling niet meer functioneren doordat websites worden verplaatst of opgeheven. Het is dus van belang regelmatig te checken of de websites waar links naar worden gelegd nog actief zijn en niet zijn verplaatst. Bij reguliere informatiesystemen is monitoring overbodig, daar verstoringen direct aan het licht komen. Immers, interne medewerkers van de organisatie werken dagelijks met het informatiesysteem en melden problemen bij functioneel beheerders. Voor een e-businesstoepassing ligt dat anders. Een website kan uren uit de lucht zijn zonder dat de organisatie dit in de gaten heeft.

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Risico s van een gevirtualiseerde IT-omgeving De databaseserver als centraal audit object

Risico s van een gevirtualiseerde IT-omgeving De databaseserver als centraal audit object Risico s van een gevirtualiseerde IT-omgeving De databaseserver als centraal audit object Door A. Possen en P. Ulrich Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0 LoopbaanApp Rijk Haalbaarheidsonderzoek In opdracht van: Versie 1.0 Status definitief Datum 27 juni 2013 Management samenvatting In opdracht van het ministerie van BZK heeft ICTU een haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 Inhoud: WAT IS ASP?... 4 APPLICATION SERVICES... 6 ONTSTAAN VAN ASP... 7 TOEKOMSTVERWACHTINGEN...

Nadere informatie

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP)

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Eindrapportage Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Generale Synode November 2011 AZ 11-28 20 oktober 2011 Uitgebracht door: Bestuur van de Dienstenorganisatie Protestantse Kerk Pagina 3 van

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

INTRUSION DETECTION SYSTEMS

INTRUSION DETECTION SYSTEMS INTRUSION DETECTION SYSTEMS WWW.GOVCERT.NL POSTADRES Postbus 84011 2508 AA Den Haag BEZOEKADRES Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag TELEFOON 070 888 75 55 FAX 070 888 75 50 E-MAIL info@govcert.nl

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER Visual management binnen de testafdeling Meer resultaat en plezier met Kanban Derk-Jan de Grood En ook artikelen van Erik van Veenendaal Jeroen Mengerink Bryan

Nadere informatie

Contingency Planning Universiteit van Amsterdam

Contingency Planning Universiteit van Amsterdam Contingency Planning Universiteit van Amsterdam B. Eenink bas@os3.nl D.J. van Helmond dirkjan@os3.nl 29 maart 2006 Samenvatting Veel MKB-bedrijven zijn niet voorbereid op ramp-scenario s die hen kunnen

Nadere informatie

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering FINAL VERSION Projectnummer: 2007.079 Datum: Utrecht, 16 maart 2008 Contactpersoon: Dr. ir. ing. Rudi Bekkers Tel. 030-2150594 Auteurs:

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Auteurs: Michiel Heijmans & Jeroen de Vooght - Mansystems B.V.

Auteurs: Michiel Heijmans & Jeroen de Vooght - Mansystems B.V. Supply: uitvoeren van IT-dienstverlening door leverancier De selfservicedesk 4.2 De Selfservicedesk M ijn klanten worden steeds veeleisender, ze willen meer, kwalitatief hoogwaardiger en snellere service

Nadere informatie

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties 1 juni 2011 Versie 1.0 1 Inleiding 1.1 Context Begin 2011 is gebleken dat de stand van zaken m.b.t. de infrastructuur en de organisatie van de ICT

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services Portals en SOA Competence Center Infrastructural Software Services Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen met Info Support door te bellen naar +31 (0)

Nadere informatie

S TARTERKIT IDENTITY M ANAGEM ENT

S TARTERKIT IDENTITY M ANAGEM ENT S TARTERKIT IDENTITY M ANAGEM ENT versie 1.0, 4 april 2011 SURF NE T B V, R A DBOUDKW A RTIE R 273, P OS TBU S 19035, 3501 DA UTRECH T T +31 302 305 305, F +31 302 305 329, W WW. S URFNE T.NL I N HO UD

Nadere informatie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Virtualisatie en IT-auditing Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Auteur: M.J.Montero Teamnummer: 722 VU begeleider (extern): dr. Rene Matthijsse Bedrijfscoach

Nadere informatie

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 CMD-6VT-P1.09 Ontwerprapport Bart Waardenburg 21/10/2011 Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE STRATEGIE BEPALEN 4 2.1. PLANNEN MAKEN 4 2.2. VISIE BEPALEN 10

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie