Hoofdstuk 3 MENSEN EN MIDDELEN. Jaarverslag 2012 Politiezone Regio Puyenbroeck Samen voor veiligheid 41

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 3 MENSEN EN MIDDELEN. Jaarverslag 2012 Politiezone Regio Puyenbroeck Samen voor veiligheid 41"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 3 MENSEN EN MIDDELEN Jaarverslag 2012 Politiezone Regio Puyenbroeck Samen voor veiligheid 41

2 Management van medewerkers Evolutie van het personeelsbestand Begin 2012 legden nog een aantal in 2011 benoemde personeelsleden hun eed af in de politieraad. Dit was het enige positieve punt in de problematiek qua personeelsbezetting in de loop van het voorbije jaar. In 2012 daalde het effectief aantal personeelsleden van 105 naar 99. Het aantal operationele personeelsleden zakte van 85 naar 79. Het aantal administratieve personeelsleden bleef gelijk. Eén commissaris en één hoofdinspecteur gingen met pensioen en werden niet vervangen. Twee inspecteurs gingen met pensioen. Eén inspecteur nam ontslag. Twee inspecteurs van de toezichtploegen maakten mobiliteit uit naar een andere zone. Eén inspecteur maakte mobiliteit in. Vier vacatures van inspecteur-lid toezichtploegen raakten niet ingevuld. Eind 2012 bestond ons operationeel kader (totaal 79) uit: - 1 hoofdcommissaris; - 5 commissarissen; - 15 hoofdinspecteurs; - 54 inspecteurs; - 4 agenten. Alle operationele personeelsleden zijn statutair. 63 % van het operationeel kader behoort tot het basiskader (inspecteur). Aan het politiecollege werd gevraagd om in de begroting 2013 te voorzien in een bijkomend ambt van rechercheur voor de Lokale Recherche en een hoofdinspecteur-politieassistent. Beiden zijn broodnodig om te worden ingezet in de strijd tegen de opkomende tendens van drugsgebruik en dealing (vooral dan in Zelzate) en in het kader van intrafamiliaal geweld en andere gewelddelicten tegen personen, vermits duidelijk uit onze interventiecijfers blijkt dat tussenkomsten om deze redenen hoog scoren (ook vooral bij de Zelzaatse bevolking). Vier ambten van inspecteur lid interventie voor het deelgebied Zelzate raken maar niet ingevuld. Gevolg hiervan is dat vooral de interventiedienst met een capaciteitsprobleem kampt. Ook zijn voor twee vrijkomende ambten van politieagent in onze Team Verkeer nog geen kandidaten gevonden. Jaarverslag 2012 Politiezone Regio Puyenbroeck Samen voor veiligheid 42

3 Opdeling medewerkers naar geslacht Binnen onze organisatie tellen we 64 mannelijke en 36 vrouwelijke medewerkers. Dit betekent een verdubbeling van het aantal vrouwen sinds de opstart van de zone. 24 % van het operationeel kader en 80 % van het administratief en logistiek kader is vrouw. Opdeling medewerkers naar leeftijd De vergrijzing zet zich verder door. Over gans de zone gezien is 55 % van de medewerkers ouder dan 40 jaar. De kleinste groep (18 % of 18 personeelsleden) is jonger dan 30 jaar. De grootste groep (37 % of 36 personeelsleden) is tussen de 30 en 39 jaar oud. Bij de operationelen is 19 % (13 medewerkers) 50 jaar of ouder. 15 personeelsleden (19 %) zijn jonger dan 30 jaar. Bij het bediendenpersoneel is 60 % (12 personeelsleden) ouder dan 40 jaar. Amper 3 personeelsleden zijn jonger dan 30 jaar. Evolutie van de onbeschikbaarheden Het aantal ziektedagen daalde voor het eerst sinds dagen betekent toch nog een verlies van 7,5 voltijdse equivalenten. Met andere woorden: in 2012 waren 7,5 personeelsleden continue afwezig wegens ziekte. Gelukkig is er een neerwaartse trend waar te nemen in de ziektedagen: in 2011 nog en in 2010 nog Kosten ziekteverzuim Ziekteverzuim kost onze organisatie handen vol geld. Enerzijds zijn er de directe kosten van het gewaarborgd loon. Eén dag ziekteverzuim kost 5.2 % van het bruto maandloon van een werknemer. Vermeerderen we dit bruto maandloon proportioneel met het vakantiegeld, eindejaarspremie en patronale kost, dan bedraagt de directe kost van één dag ziekteverzuim 8.6 % van het bruto maandloon. Jaarverslag 2012 Politiezone Regio Puyenbroeck Samen voor veiligheid 43

4 Anderzijds zijn er de indirecte kosten zoals overuren, aanwerving reservepersoneel, administratie, reorganisatie van de dienst, daling kwaliteit, grotere kans op arbeidsongevallen, bijkomende afwezigheden wegens ziekte, verziekte werksfeer, Volgens sommige studies bedragen de indirecte kosten 2,5 maal de directe kosten. Voor 2012 betekent dit: Operationelen Calogs gemiddeld bruto maandloon % directe kost aantal dagen verzuim directe kosten indirecte kosten Totaal Arbeidsongevallen Het aantal arbeidsongevallen bleef gelijk tegenover 2011, met name 9 (= 53 dagen). Het aantal dagen tijdelijke arbeidsongeschiktheid steeg licht tegenover 2011 (58 dagen). Voornaamste redenen van arbeidsongevallen: - weerspannigheid/slagen: 17 dagen; - ongeval tijdens sportopleiding: 5 dagen; - verplaatsingen van en naar het werk: 31 dagen. Zwangerschappen In 2012 telden wij 287 dagen afwezigheid wegens zwangerschappen. Toegelaten afwezigheden 4/5-week Verlof lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden Loopbaanonderbreking Omstandigheidsverlof Bloedgiften Syndicaal verlof Verminderde prestatie 50 % 260 dagen 547 dagen 379 dagen 61 dagen 82 dagen 122 dagen 180 dagen Opleiding De Oost-Vlaamse Politieschool (OPAC) is voor onze zone de belangrijkste partner wat betreft de politieopleidingen. Om capaciteit te sparen op dienstverplaatsingen naar het opleidingscentrum organiseerden wij verschillende opleidingen snelle navorming in de zone. De oefeningen geweldsbeheersing (schietonderricht en gebruik wapenstok en handboeien) worden extra aangestuurd en opgevolgd. In 2012 volgden onze medewerkers in totaal uren opleiding (= meer dan 2,5 FTE). Vertrouwenspersonen Drie personeelsleden zijn door de politieraad aangesteld als vertrouwenspersoon. Het jaarverslag werd opgesteld en vermeldde één met redenen omklede klacht wegens geweld. De vertrouwensdienst werkt nauw samen met Securex, de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk en het stressteam van de federale politie. Jaarverslag 2012 Politiezone Regio Puyenbroeck Samen voor veiligheid 44

5 Nijverheidshelpers In 2012 volgden 11 personeelsleden de bijscholing van nijverheidshelper. Momenteel zijn er in onze zone 13 nijverheidshelpers. Basisoverlegcomité (BOC) Er vond een BOC plaats op 09 januari, 23 oktober en 29 november De gebouwenproblematiek binnen de politiezone was een punt dat telkens ter sprake kwam. De gebreken stapelen zich op en een oplossing komt niet uit de bus. Het dossier Nieuwbouw op de plaats waar het huidige hoofdbureau staat, is een ander hot item. Overige belangrijke punten op de dagorde van het Comité voor Preventie en Bescherming waren: - bespreking van de maandverslagen; - bespreking jaarverslag 2011; - bespreking jaaractieplan 2013; - verslag bezoek inspecteur FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg; - bespreking van het ernstig gedetailleerd actieplan m.b.t. de gebreken aan de gebouwen; - analyse van de arbeidsongevallen ; - ontwerp huishoudelijk reglement Comité Preventie en Bescherming. Mentorschap De mentor is belast met de omkadering, de begeleiding en de beoordeling van de aspirant-politieman of cursist. Hij staat de aspirant bij in zijn praktische activiteiten en stimuleert een correct professioneel gedrag. Hij legt hierbij de klemtoon op het in de praktijk brengen van de verworven theoretische kennis. De rol van de mentor is complementair aan die van de opleiders. Het diensthoofd van het team Personeel en Logistiek is stageleider. Zijn taak bestaat onder meer uit contact te onderhouden met de stagecoördinatoren van de politiescholen, de mentoren toe te wijzen en in samenspraak met mentoren en diensthoofden de stageplanning op te stellen. Onze zone verleent haar medewerking aan verschillende politiescholen en andere onderwijsinstellingen. In 2012 droegen wij zorg voor 7 aspirant-inspecteurs en 1 aspirant-hoofdinspecteur. Personeelsverloop en -tekort Iedere zone kent wellicht zijn problemen met personeelsverloop. Bij ons is dit probleem heel manifest aanwezig, zodat het tekort aan capaciteiten soms voor structurele problemen zorgt bij het invullen van verwachtingen. Let wel: onze core business en het invullen van de 7 basisfunctionaliteiten van de lokale politie komt hierdoor niet in het gedrang, maar in 2012 werd meermaals gezegd dat een personeelslid maar één keer tegelijk kan ingezet worden. Wij moeten noodgedwongen stilstaan bij de realiteit van afwezigheden van personeel, wetende dat het goedgekeurd effectief aan personeelsleden op 109 medewerkers staat, maar dat we in 2012 gemiddeld 100 personeelsleden in dienst hadden: - 3 inspecteurs afgedeeld naar Federale politiediensten (2 naar CIC-OV en 1 naar Politieschool Brussel); - 1 systeembeheerder met loopbaanonderbreking; - 1 geschorste korpschef; - 3 medewerkers in halftime-regime; - 7 medewerkers in 4/5-regime. Eind 2012 vroegen 3 medewerkers hun mobiliteit aan naar de Politiezone Gent (1 hoofdinspecteur en 2 verkeersagenten) en 2 andere medewerkers met een leidinggevende positie hebben hun dossier ingediend voor een volgende mobiliteitscyclus. Tot overmaat van ramp bood zich geen enkele kandidaat aan voor 6 openstaande plaatsen in onze zone (4 inspecteurs en 2 agenten). Jaarverslag 2012 Politiezone Regio Puyenbroeck Samen voor veiligheid 45

6 Intern Toezicht In het kader van toezicht op de correcte werking van de politiediensten wordt ook in alle lokale politiezones voorzien in een Dienst Intern Toezicht. Naar aanleiding van enkele klachten die ons rechtstreeks of via onze bestuurlijke overheden bereikten en een aantal dossiers die via het Comité P aan ons werden doorgestuurd, stelden wij in de loop van dossiers op. Geen enkele klacht was zo zwaar dat er een tuchtstraf uit volgde. Wel werden naar aanleiding van een paar vastgestelde disfuncties enkele verbeterprocessen doorgevoerd in onze dagelijkse werking. Wij gaan er steeds van uit dat het uiten van een klacht kan bijdragen tot het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening. Actieplannen in het kader van personeelsbehoeften Competentie Ontwikkelingsplan (COP) In 2012 werd het competentie ontwikkelingsplan (COP) verder ontwikkeld. Dit opleidingsplan past perfect in de gemeenschapsgerichte politiefilosofie. Aanwezigheidsbeleid Het verzuimpercentage daalde voor het eerst in vier jaar. Dit is vooral te wijten aan minder langdurige zieken. Onthaalbeleid Elke nieuwkomer kreeg in 2012 een warm onthaal. Het draaiboek onthaal, het aanstellen van een peter/meter, de onthaalfiche en andere hulpmiddelen zorgen voor een gestructureerd, actief en flexibel onthaalbeleid. Verschillende actoren op verschillende niveaus zorgen er voor dat de nieuweling zich vlug thuis voelt in zijn of haar nieuwe werkomgeving. Oefeningen geweldbeheersing Als opleidingsverantwoordelijke is de manager van het team Personeel en Logistiek de eindverantwoordelijke voor de oefeningen geweldbeheersing. Tot begin 2012 werden deze oefeningen samen met 3 naburige politiezones georganiseerd. Om allerlei redenen hield die zorgregio begin 2012 op te bestaan. Met de korpschef van Rhode & Schelde werd afgesproken om de oefeningen samen te organiseren. Er werd besloten om de specialisten geweldbeheersing onderricht te laten geven aan hun eigen collega s. Dit komt de kwaliteit van de oefeningen ongetwijfeld ten goede. Tevens werd beslist dat beide zones elkaar ondersteuning bieden op het vlak van het leveren en uitwisselen van monitoren. Twee specialisten geweldbeheersing met vuurwapen en één specialist geweldbeheersing zonder vuurwapen werden bijkomend gevormd. Jaarverslag 2012 Politiezone Regio Puyenbroeck Samen voor veiligheid 46

7 Management van middelen In functie van een goed beheer wordt gewerkt aan een effectiever en efficiënter aankoopbeleid. Zo wordt voor de belangrijkste aankopen regelmatig overlegd tussen het Managementsteam, de aankoopverantwoordelijken van Team Personeel en Logistiek en de bijzondere rekenplichtige. Zij buigen zich ook over de vereisten waaraan het materiaal moet voldoen en houden scherp de wetgeving op de overheidsopdrachten in de gaten. In deze rubriek blikken wij terug op de voornaamste aankopen in 2012 maar lichten we ook de begroting 2013 toe. Wij vinden het namelijk belangrijk dat ook de maatschappij weet hoe voorzichtig wij met het geld van de gemeenschap (moeten) omspringen. De belangrijkste aankopen in 2012 Afgelopen jaar werden geen grote investeringen gedaan. Wij beperkten ons tot eerder kleinere aankopen, zoals 3 digitale fototoestellen, 1 gestripte herenfiets wijkteam Zelzate, 1 Ford Smax voor het Rechercheteam na einde leasing (volledig uitgerust met geluidstoestel en blauwe leds in radiatorrooster), 1 bestelwagen voor het Steunteam na einde leasing, 1 Alcoholsnuffelaar en 3 interactieve smartboards. Evolutie van de begroting 2013 Ontvangsten De politiezone kan rekenen op een bedrag van EUR aan ontvangsten. De ontvangsten binnen onze politiezone bestaan voor: - 45% uit gemeentelijke dotaties; - 55% uit federale dotaties (o.a. basisdotatie, verkeersveiligheidsfonds, sociale toelage, ). Gemeentelijke dotaties (bedragen afgerond) Gemeente percentage inbreng bedrag Zelzate 32 % EUR Wachtebeke 14 % EUR Moerbeke 12 % EUR Lochristi 42 % EUR Totaal 100 % EUR Uitgaven De personeelsuitgaven bedragen EUR. Dit maakt 80% uit van de totale begroting. De uitgaven voor werkingskosten bedragen EUR. Dit betekent 13,4% van de totale begroting. Personeel en werkingskosten maken samen 93,4% uit van de totale begroting, wat bijzonder weinig manoeuvreerruimte biedt. Alle investeringen worden betaald door middel van leningen. In 2012 bedroeg de totale buitengewone dienst EUR, een heel minimaal bedrag. Onze specifieke noden voor 2013 zijn de aanwerving van een 9de rechercheur (voor uitbouw drugsunit Zelzate) en een hoofdinspecteur-politieassistent (voor uitbouw van preventief werk betreffende intrafamiliaal geweld). Jaarverslag 2012 Politiezone Regio Puyenbroeck Samen voor veiligheid 47

8 Gebouwen en begrotingslast De huisvesting in de zone blijft problematisch. Voor het nieuwbouwproject in de Dekenijstraat te Lochristi werd door de politieraad beslist om een ingenieur-architect aan te stellen die ons tijdens het ganse traject (van opmaak bestek tot oplevering) zal begeleiden. Prijsoffertes werden gevraagd om het personeel tijdelijk in containers onder te brengen. Het politiekantoor te Moerbeke is gesloten sinds september Een deel van het plafond kwam er naar beneden. Momenteel zijn er onderhandelingen om een voormalig Belfius-kantoor in het centrum van de gemeente te huren. In het politiekantoor te Wachtebeke blijft het vochtprobleem zich verder manifesteren. De wijkbureaus van Zelzate en Lochristi vertonen het minst problemen. Voertuigenpark Sinds de opstart van de zone steeg het aantal voertuigen aanzienlijk (van 23 naar 33). 66 % of 22 voertuigen worden geleased. We stelden een lichte daling van het aantal verkeersongevallen vast tegenover Bij 7 ongevallen lag de aansprakelijkheid bij de politieambtenaar. De meeste ongevallen (schadegevallen) gebeurden bij het uitvoeren van maneuvers (achteruitrijden). Jaarverslag 2012 Politiezone Regio Puyenbroeck Samen voor veiligheid 48

9 Hoofdstuk 4 ONZE DIENST- VERLENING Jaarverslag 2012 Politiezone Regio Puyenbroeck Samen voor veiligheid 49

10 Onthaal Wat zijn de activiteiten van de dienst onthaal? De basisfunctionaliteit onthaal bestaat uit het te woord staan van burgers die zich fysiek, telefonisch of schriftelijk tot de politie wenden. De functie omvat onder meer: het ontvangen van bezoekers, geven van informatie en doorverwijzen naar bevoegde instanties, afleveren van attesten of administratieve documenten van politionele aard, opnemen van klachten en aangiften, afhandelen van kantschriften op uitnodiging. Hoe wordt het onthaal georganiseerd? Het centraal onthaal, dat gevestigd is in het wijkbureau van Lochristi, is open op elke werkdag van tot uur en op zaterdag van tot uur. Tot midden 2012 was het centraal onthaal op zaterdag nog open tot uur, doch wegens rationeler omgaan met personeelscapaciteit en het evenwicht tussen urenaanbod en aantal bezoekers werd dit tijdstip teruggebracht tot uur. Het bemannen van het centraal onthaalpunt gebeurt door de onthaalbediende (enkel op werkdagen en tijdens de gewone bureeluren) en een politie-inspecteur. Het onthaal is een dienst waaraan de (wijk)inspecteurs beurtelings deelnemen. Hun belangrijkste activiteit is het opnemen van klachten en aangiften. De openingsuren van de wijkcommissariaten zijn zo goed als mogelijk afgestemd op deze van de gemeentehuizen. De commissariaten zijn ook open op zaterdagvoormiddag van 9 tot 12 uur (behalve in Moerbeke). Ook in de wijkcommissariaten van Zelzate en Wachtebeke wordt het onthaal verzorgd door de wijkinspecteurs, geassisteerd door de bedienden. Voldoen we aan de minimale werkings- en kwaliteitsnormen? Er is een onthaalpunt in iedere gemeente waarvan de openingsuren zijn afgestemd op deze van het gemeentehuis. Voor het centraal onthaal wordt de voorziene minimale norm van 12 uur per dag niet gehaald in het weekend. Onze doelstelling voor 2013 In 2013 willen we ons verder inspannen om de wachttijden beperkt te houden en de burger het gevoel te geven effectief geholpen te zijn als hij buiten stapt. Met vereende krachten wordt gezocht naar een oplossing voor het onthaalpunt/wijkbureau in Moerbeke. Ook de toestand van het gebouw in Wachtebeke krijgt hopelijk een oplossing. Onze uitdaging voor 2013: waar mogelijk een aantal uren personeelscapaciteit uitsparen in de wijkbureaus door bijschaven van de openingsuren, na eerst gemeten te hebben waar vraag en aanbod het verst uit elkaar liggen. Jaarverslag 2012 Politiezone Regio Puyenbroeck Samen voor veiligheid 50

11 Onze commissariaten 9080 Lochristi, Koning Boudewijnlaan 3 Openingsuren: Iedere werkdag van 08:00 tot 20:00 uur Op zaterdagen van 09:00 tot 12:00 uur Zon- en feestdagen gesloten 9185 Wachtebeke, Dokter Jules Persynplein 3 Openingsuren: Maandag tot zaterdag van 09:00 tot 12:00 uur Dinsdag en donderdag van 14:00 tot 18:00 uur Zon- en feestdagen gesloten Jaarverslag 2012 Politiezone Regio Puyenbroeck Samen voor veiligheid 51

12 9060 Zelzate, Havenlaan 1a Openingsuren: Iedere werkdag van 08:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 17:00 uur (dinsdag tot 19:00 uur) Op zaterdagen van 09:00 tot 12:00 uur Zon- en feestdagen gesloten 9180 Moerbeke, Lindenplaats 7 Tijdelijk gesloten: inwoners kunnen zich wenden tot het wijkbureau van Wachtebeke. Jaarverslag 2012 Politiezone Regio Puyenbroeck Samen voor veiligheid 52

13 Toezichtploegen Hoe wordt de interventiedienst georganiseerd? De basisfunctionaliteit interventie is in onze zone sinds enkele jaren omgedoopt tot toezichtploegen. Deze dienstverlening bestaat erin om binnen een aanvaardbare termijn een antwoord te bieden aan elke dringende oproep waarbij een interventie ter plaatse noodzakelijk is. Bijkomend wordt een gepast gevolg gegeven aan de niet-dringende vragen tot interventie. Dienstregeling toezichtploegen De toezichtploegen zijn gehuisvest in de wijkbureaus Lochristi, Wachtebeke en Zelzate. Een officier van bestuurlijke én gerechtelijke politie is permanent bereikbaar en terugroepbaar om binnen de kortst mogelijke tijd zijn bevoegdheden op te nemen. De toezichtploegen bestaan uit 37 medewerkers: 1 officier-wijkmanager Brenda Clemminck, 7 hoofdinspecteurs (assistent-wijkcoachen) en 29 inspecteurs (assistent-wijkverantwoordelijken). Tussen het toezicht en de interventies door nemen de inspecteurs deel aan verkeers- en gerechtelijke acties of ordediensten, werken ze hun processen-verbaal af of voeren ze kleine onderzoeken uit. Wij kozen reeds van bij de start van de politiehervorming voor de beschikbaarheid van twee ploegen bestaande uit elk twee inspecteurs, de klok rond, 7 dagen op 7, ook op zon- en feestdagen. Enkel tijdens de weeknachten (van maandag tot donderdag) is er in de zone slechts één toezichtploeg beschikbaar. Op gewone werkdagen worden de toezichtploegen van de vroege en late shift aangestuurd door een hoofdinspecteur (assistent-wijkcoach). Aanvankelijk zat deze sturende OGP in het wijkbureau van Wachtebeke, maar sinds eind 2012 zit hij in het wijkbureau van Zelzate. Ook worden vanaf begin 2013 sturende hoofdinspecteurs ingezet tijdens de late ploegen op zater- en zondagen. Deze hoofdinspecteurs organiseren ook de dagelijkse briefings waarop de belangrijkste interventies van de voorbije ploegen worden besproken. Verder zijn ze verantwoordelijk voor het invoeren van gegevens in onze digitale briefingtool InfoCop (zie hieronder). Takenpakket van de assistent-wijkverantwoordelijken - interventie dringende oproepen 101 (in ploegensysteem); - deelnemen aan arrondissementele acties (anti-inbraken, drugs, verkeersacties, ); - leveren van capaciteit voor bestuurlijke politie buiten de zone (justitiepaleis, bewaking gevangenissen, ordediensten met patrouillehond); - uitvoeren van kantschriften in opdracht van parket; - geven van diefstalpreventief advies (specialisatie); - verstrekken/volgen van opleiding in verschillende disciplines: - schietonderricht, - wapenstok, - politionele interventietechnieken; - logistiek beheer dienstvoertuigen; - deelname beurtrol slachtofferbejegening; - deelname beurtrol officier gerechtelijke politie; - deelname beurtrol netwerk videoverhoor; - geven van opleiding en scholing met betrekking tot drugpreventie; - dienen als aanspreekpunt jeugdcriminaliteit (spijbelproblematiek); - deelname aan activiteiten in functie van beroepenvoorlichting. Jaarverslag 2012 Politiezone Regio Puyenbroeck Samen voor veiligheid 53

14 Hoe verloopt de interventie-afhandeling? Alle noodoproepen waarbij een politietussenkomst nodig is, worden verwerkt door de dienst 101. In 2012 werden voor onze zone gebeurtenissen geregistreerd. Daarvan werden er (55 %) effectief opgevolgd door de dispatching van de dienst 101. Niet alle oproepen vragen immers de onmiddellijke inzet van een politieploeg. Sommige meldingen kunnen op een later tijdstip worden afgehandeld door bijvoorbeeld de wijkpolitie. In dit jaarboek maken wij voor de eerste maal gebruik van het cijfermateriaal dat wordt verzameld en aangereikt door het CIC-OV (de 101-alarmcentrale in Gent). Daar komen alle oproepen voor (dringende) interventies binnen en wordt de optelsom gemaakt. Doordat de telling van de interventies bij het CIC-OV nu anders verloopt dan bij onze eigen diensten in het verleden, kunnen wij geen echte vergelijkingen maken met de interventielast van voorbije jaren. Ons Team Operationele Steun hield in het verleden (tot eind 2011) ook nauwgezet de uitgevoerde interventies bij, maar maakte hierbij gebruik van andere parameters. Zo telde ons team bv. alle oproepen samen die voor één en dezelfde gebeurtenis werden gericht aan 101. Hoe men de gegevens ook bijhoudt en bekijkt, vast staat dat we tussen 2002 en 2012 een aanzienlijke stijging van de werklast ervaren. Aan de hand van onze oude parameter, kwamen we tot volgende tabel: Jaarverslag 2012 Politiezone Regio Puyenbroeck Samen voor veiligheid 54

15 De top 18 van de effectief uitgevoerde interventies (gegevens CIC-OV): Op 3 en 4 vindt u navolgende taak voor interne/externe dienst. Ook dit zijn interventies zonder uitstel, maar betreffen hoofdzakelijk onmiddellijk na de vaststellingen uit te voeren verdere onderzoeken naar verdachten/getuigen/betrokkenen,. Deze verdere onderzoeken komen voort uit vaststellingen in eigen zone (interne dienst) of andere politiezones (externe dienst). Geografische spreiding uitgevoerde interventies door toezichtploegen (5.555): Hieronder ziet u de interventies die uitgevoerd werden op het grondgebied van onze zone. De resterende interventies (138) werden uitgevoerd in de buurzones in het kader van onderlinge bijstand. Geografische spreiding uitgevoerde interventies door toezichtploegen (5.555) per gemeente: Wat betreft het aantal interventies per gemeente valt de druk in Zelzate erg op. Enerzijds worden wij dikwijls ter plaatse gevraagd voor diverse types van overlastfenomenen op en rond de Grote Markt, anderzijds worden heel wat interventies uitgevoerd in het kader van geweldplegingen tegen personen in het algemeen en gepleegd intrafamiliaal geweld in het bijzonder. Jaarverslag 2012 Politiezone Regio Puyenbroeck Samen voor veiligheid 55

16 LOCHRISTI ZELZATE MOERBEKE WACHTEBEKE Rangschikking per straat Om een algemeen beeld te geven van de interventielast per straat in onze zone gebruikten wij het cijfermateriaal van ons Team Operationele Steun. De top 9 ziet er zo uit: Aanrijtijden De gemiddelde aanrijtijd bedraagt 16 minuten In 90% van de interventies is onze ploeg binnen de 30 minuten ter plaatse. In 58% van de interventies is dat binnen de 15 minuten. Jaarverslag 2012 Politiezone Regio Puyenbroeck Samen voor veiligheid 56

17 De wachttijd kan oplopen gezien de grote uitgestrektheid van ons grondgebied. Bovendien worden interventies afgehandeld naargelang hun prioriteit. Afhandelingstijden De gemiddelde duur van een interventie bedraagt 42 minuten. Indien bezet met een andere dringende opdracht wordt een noodoproep onmiddellijk doorgegeven aan de interventieploeg van een aanpalende politiezone. Deze vorm van steunverlening is geregeld in een protocol. Activiteiten en resultaten van de toezichtploegen Naast de toezichtdiensten participeren de medewerkers in o.a. de beurtrol slachtofferbejegenaar, de beurtrol schietmonitor, de beurtrol officier gerechtelijke politie. Ze voeren samen met het Team Verkeer verkeerspatrouilles uit of dienen als interceptieploeg bij grote verkeersacties, nemen deel aan diverse acties, doen fenomeengericht toezicht, leveren bijstand aan de lokale recherche bij huiszoekingen en voorleidingen, voeren kleinere onderzoeken uit die voortvloeien uit hun interventies, volgen opleidingen, maken hun PV s en/of verslagen op of werken hun documentatie (nieuwe omzendbrieven, notulen vergaderingen,..) bij. In 2012 kregen onze toezichtmedewerkers hulp van een digitaal hulpmiddel, met name InfoCop. Dit systeem laat toe om vanuit alle diensten van de zone informatie en opdrachten elektronisch toe te voegen en bij te werken (zie hierna). Vaste halten toezichtploegen Aan de toezichtploegen worden tijdens hun dienst, voor zover niet belet door interventies, verplichte haltes opgelegd. Deze vinden plaats op belangrijke doorgangspunten en nabij inbraakgevoelige wijken en kaderen zowel in het actieplan inbraken als in het actieplan verkeersveiligheid. Ze beogen zowel het vatten van dieven als het vaststellen van verkeersinbreuken. Het afwezigheidstoezicht Ook de toezichtploegen voerden tijdens hun patrouilleopdrachten afwezigheidstoezichten uit. De resultaten vond u op pagina 19. Vrijheidsberovingen en opsluitingen Onze politiezone beschikt in drie bureaus over cellen, maar deze kunnen enkel worden gebruikt indien permanent toezicht kan worden verzekerd. Daarom worden de gerechtelijk en bestuurlijk aangehouden personen vaak (en vooral s nachts) overgebracht naar het Stedelijk Bewaarhuis te Gent. In 2012 werden in totaal 302 personen van hun vrijheid beroofd en opgesloten. In 237 gevallen ging het om een bestuurlijke opsluiting en in 65 gevallen om een gerechtelijke opsluiting. Jaarverslag 2012 Politiezone Regio Puyenbroeck Samen voor veiligheid 57

18 Bestuurlijk aangehouden personen zijn meestal zwaar dronken en agressieve personen die, om henzelf of hun omgeving te beschermen en de openbare rust te waarborgen, worden opgesloten. De opsluiting duurt maximum 12 uur. De gerechtelijk aangehouden personen worden verdacht van het plegen van een misdrijf. Voldoen we aan de minimale werkings- en kwaliteitsnormen? Onze ploegen werken in een 24-urensysteem. De afwezigheid van een tweede ploeg in de weeknachten wordt gecompenseerd via de samenwerking binnen het gerechtelijk arrondissement. Dit geldt eveneens voor de laterale steun bij zwaarwichtige incidenten. Een officier bestuurlijke en gerechtelijke politie is steeds bereikbaar en terugroepbaar. De interventiedienst kampt nog steeds met een capaciteitsprobleem. Niet minder dan vier vacante betrekkingen voor toezichtinspecteur raken via de mobiliteit sinds lang niet ingevuld. Onze doelstelling voor 2013 In 2013 willen we ons verder inspannen om de aanrijtijden te verbeteren. We willen ook de burger die melding maakt van een verdachte situatie of een probleem van overlast nog vaker feedback geven omtrent onze interventie. Tevens zullen we in samenwerking met de andere diensten werken aan een structurele oplossing van problemen en de medewerkers blijvend sensibiliseren om onze klanten correct te helpen. Onze uitdaging voor 2013: terugkeren naar één centrale dienstplanning die een beter evenwicht moet bieden in de inzet van alle toezichtinspecteurs, evenredig verdeeld over de drie deelgebieden. Jaarverslag 2012 Politiezone Regio Puyenbroeck Samen voor veiligheid 58

19 Wijkwerking Hoe wordt de wijkpolitie georganiseerd? De wijkwerking maakt een belangrijk deel uit van het takenpakket van de politie. De wijkwerking bestaat in het aanbieden van een zichtbare, aanspreekbare en contacteerbare politie, die in haar werking maximaal georiënteerd is op de behoeften en verwachtingen van haar omgeving. De wijkpolitie bestaat uit 1 commissaris-manager Brenda Clemminck, 1 commissaris-wijkcoach (in Zelzate), 2 hoofdinspecteurs-wijkcoach (in Lochristi en Moerbeke/Wachtebeke) en 15 inspecteurs. In elke gemeente is er een wijkcommissariaat. De wijkcommissariaten worden geleid door een hoofdinspecteur (wijkcoachen). Het aantal wijkagenten varieert van 2 tot 6, afhankelijk van de gemeente. De wijkmanager heeft haar bureau in Zelzate. Wat zijn de basisactiviteiten van de wijkpolitie? Takenpakket van de wijkverantwoordelijke - woonstvaststellingen; - antwoorden op kantschriften (geschreven opdrachten parket); - onthaalfunctie; - handhaving openbare orde bij evenementen/ ordediensten / verkeersregeling wielerwedstrijden; - burenbemiddeling; - toezicht op overlastplaatsen/afwezigheidstoezicht; - bijstand gerechtsdeurwaarder verlenen sterke arm ; - overbrengingen aangehoudenen/ collocaties; - Woonstvaststelling Omdat de politie er alle belang bij heeft te weten wie zich op het grondgebied van de politiezone vestigt, worden de woonstvaststellingen sinds mensenheugenis door de wijkinspecteurs uitgevoerd. Daarbij wordt nagegaan of de aanvrager en zijn gezin effectief op het opgegeven adres verblijft. In totaal werden woonstvaststellingen verricht (5.136 in 2011). Afwezigheidstoezicht Inwoners die hun woning voor langere tijd onbewoond achterlaten, kunnen vragen dat de politie af en toe langsrijdt om na te gaan of alles nog in orde is. De resultaten van deze dienstverlening vond u op pagina 19. Schooltoezicht De wijkpolitie probeert om elke schooldag toezicht uit te voeren aan 1 of meer scholen per gemeente. In het bijzonder wordt toegezien op het foutief of gevaarlijk parkeren. Het oversteken van kinderen behoort tot de taken van de gemachtigde opzichters. Door een gebrek aan capaciteit wordt voorrang gegeven aan de scholen waar onze aanwezigheid meer vereist is. Jaarverslag 2012 Politiezone Regio Puyenbroeck Samen voor veiligheid 59

20 Opdrachten parket Het gaat hier om een waaier aan opdrachten uitgaande van de verschillende parketten. De meeste opdrachten gaan uit van de politierechtbank en betreffen vooral het verhoor van overtreders. In totaal werden kantschriften uitgevoerd (3.041 in 2011). Beheer wapenregister De nieuwe wapenvergunningen worden afgeleverd door de provincie en via hoofdinspecteur Roger Vervaet bezorgd aan de aanvrager. Hij beheert tevens het wapenregister voor de gehele politiezone en deelde volgende cijfers mee: adviezen naar de provincie 110 dossiers afgifte modellen 4 (vergunningen) 112 dossiers afgifte modellen 9 (aan jagers en sportschutters) 59 pv's afstand van een wapen 19 pv's verlies van een wapen 6 Administratie Schrijfwerk In onderstaande tabellen wordt de vergelijking gemaakt tussen het totaal aantal afgewerkte stukken (gerechtelijke en verkeers-pv s) per deelgebied. Aan de hand van deze cijfers stellen we vast dat er voor het eerst sinds enkele jaren een daling is van het totaal aantal afgewerkte stukken. We zien wel verschillen bij onderlinge vergelijking tussen de deelgebieden. Toch valt op dat er in dit luik van ons politiewerk bijna evenveel schrijfwerk wordt verricht in Lochristi als in Zelzate. In Lochristi is er in 2012 een daling van het aantal afgewerkte stukken met 256 stuken ten opzichte van In het deelgebied Moerbeke-Wachtebeke is er een status quo van het aantal afgewerkte stukken en in het deelgebied Zelzate is er voor het eerst sinds 2008 sprake van een daling van het aantal afgewerkte stukken. De daling van het aantal afgewerkte stukken in de zone is grotendeels te verklaren door het feit dat er in 2012 minder navolgende processen-verbaal inzake verkeer werden opgesteld. Jaarverslag 2012 Politiezone Regio Puyenbroeck Samen voor veiligheid 60

21 Voor het deelgebied Zelzate stellen we vast dat niet alleen de navolgende processen-verbaal m.b.t. verkeer gedaald zijn, maar dat het aantal aanvankelijke gerechtelijke stukken een sterke daling kent. Hiervoor is niet direct een plausibele verklaring te vinden. Kantschriften Overzicht van de evolutie van het aantal kantschriften van 2008 tot 2012 voor de 3 deelgebieden: Jaarverslag 2012 Politiezone Regio Puyenbroeck Samen voor veiligheid 61

22 Uit bovenstaande tabel blijkt dat het totaal aantal kantschriften licht is gedaald in vergelijking tot vorig jaar. In het deelgebied Lochristi is er een aanzienlijke daling van het aantal kantschriften. In het deelgebied Moerbeke-Wachtebeke bleef het aantal kantschriften status quo in vergelijking met Het deelgebied Zelzate kent als enige een stijging van het aantal kantschriften in 2012 en spant de kroon wat betreft het aantal opdrachten van de parketten. Bestuurlijke documenten Het totaal aantal bestuurlijke documenten (hoofdzakelijk administratieve briefwisseling tussen de parketten en de zone) is voor het eerst sinds 2008 gedaald. De daling is het meest uitgesproken in de deelgebieden Lochristi en Zelzate. Voldoen we aan de minimale werkings- en kwaliteitsnormen? De functionaliteit wijkwerking dient georganiseerd te worden op basis van een geografische indeling van het grondgebied van de zone waarbij rekening wordt gehouden met de lokale omstandigheden en de bevolkingsdichtheid. Als minimale werkings- en organisatienorm legt het KB op om 1 wijkagent in te zetten per inwoners. De minimumnorm betreffende wijkwerking wordt in onze zone heel vlot (en gelukkig maar) gehaald. Aan de hand van de bevolkingscijfers (01 maart 2012) stellen we vast dat er gemiddeld 1 wijkinspecteur werkt voor inwoners. Jaarverslag 2012 Politiezone Regio Puyenbroeck Samen voor veiligheid 62

23 Onze doelstelling voor 2013 In 2011 werd gestart met de wijkscan om een beter beeld te krijgen van onze wijken, haar eigenheden en problemen. Ondertussen zijn alle gegevens ingezameld. Deze informatie moet samen met de bevolkingsenquête een duidelijker beeld geven van het onveiligheidsgevoel dat bij onze inwoners leeft. Verder willen we ons blijven inspannen om de bekendheid van de wijkinspecteur te vergroten via gemeentelijke infobladen, website, welkomstbrochure,... Jaarverslag 2012 Politiezone Regio Puyenbroeck Samen voor veiligheid 63

24 Lokale Recherche Hoe is de Lokale Recherche georganiseerd? Het rechercheteam bestaat uit 3 hoofdinspecteurs en 5 inspecteur-rechercheurs met verschillende competenties (drugs, financiën, zeden). Manager Filip Verbanck heeft de dagelijkse leiding. Het team wordt deeltijds bijgestaan door een bediende. Gedurende gans 2012 werd het aangevuld met één afgedeelde inspecteur van de interventiedienst. Het rechercheteam voert gerechtelijke opdrachten uit evenals specifieke opdrachten die de grenzen van onze zone overschrijden, zoals het videoverhoor van minderjarigen en bepaalde financiële onderzoeken. Het team is lokaal prioritair bezig met het fenomeen van de inbraken in gebouwen. Daarnaast behandelt het alle belangrijke en/of meer complexe of delicate gerechtelijke dossiers van velerlei aard. Twee rechercheurs zijn permanent oproepbaar voor het voortzetten van onderzoeken en voor het uitvoeren van bepaalde verhoren in het kader van de Salduz-wetgeving. Activiteiten en resultaten Inbraken in gebouwen In de zone werden 232 inbraken in gebouwen vastgesteld, waarvan 91 pogingen. Na een inbraak wordt door de toezichtploeg, indien mogelijk, een buurtbevraging uitgevoerd. Systematisch wordt de komende werkdag nog een buurtonderzoek uitgevoerd door een rechercheur. Elke (poging) diefstal met braak in gelijk welk gebouw wordt in ieder geval nader bekeken en desgevallend onderzocht door een rechercheur. Er vindt altijd een herbezoek bij het slachtoffer plaats. Sporenonderzoek In 2012 werd het Labo voor Technische en Wetenschappelijke politie (een dienst van de federale gerechtelijke politie) 92 keer ter plaatse gevraagd. Vingersporen worden voor vergelijking overgemaakt aan de Gerechtelijke Identificatiedienst van de federale politie. DNA-sporen worden voor vergelijking overgemaakt aan het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC, Brussel). Jaarverslag 2012 Politiezone Regio Puyenbroeck Samen voor veiligheid 64

25 Het NICC is een federale wetenschappelijke instelling binnen de FOD Justitie die onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek verricht op vraag van de gerechtelijke diensten. De directie Criminalistiek spoort daders van misdrijven op en bouwt bewijslast op via identificatie en analyse van sporen van verdachten en modus operandi. Financiële onderzoeken De bestrijding van grote financiële en economische fraude is een nationale prioriteit. In navolging van de Omzendbrief Col 2/2002 wordt de lokale politie belast met de kleinere financiële onderzoeken. In 2012 werden in opdracht van onderzoeksrechters en parket 20 dossiers behandeld. Het ging vooral om bedrieglijke faillissementen en oplichting. Deze dossiers vergen heel wat onderzoekscapaciteit. Audiovisueel verhoor van minderjarige slachtoffers Als gevolg van de Omzendbrief die de politiebijstand aan slachtoffers van misdrijven regelt en een Omzendbrief van 16 januari 2001 over de audiovisuele opname van het verhoor van minderjarige slachtoffers of getuigen van misdrijven, participeert een rechercheur van de zone (en ook een hoofdinspecteur van de toezichtploegen) in het arrondissementeel netwerk van verhoorders. Beiden zijn volgens een beurtrol terugroepbaar. In 2012 werden 27 minderjarigen verhoord door rechercheur Herbert Roelandt. 14 minderjarigen verhoorde hij zelf, tijdens de verhoren van 13 minderjarigen verzorgde hij de regie. 4 minderjarigen werden verhoord betreffende gerechtelijke dossiers binnen onze politiezone. Het ging bijna uitsluitend over slachtoffers van zedenmisdrijven. In deze verhoren werden 131 uren geïnvesteerd door de recherche (uitvoeren verhoren + opstellen pv). Door hoofdinspecteur Véronique Claus van het wijkteam Lochristi werden 26 uren besteed aan dit soort van verhoren. Terugroepingen rechercheurs met wachtdienst In 2012 werden de rechercheurs met wachtdienst 18 keer teruggeroepen. Het betroffen terugroepingen buiten de gewone diensturen om dringende dossiers verder te behandelen of om dringende bijstand in het verder onderzoek te geven aan de leden van de toezichtploegen. De meeste tussenkomsten gebeurden in het weekend en s nachts. Aard van de gevoerde onderzoeken In totaal werden 918 processen-verbaal opgesteld door de Lokale Recherche. Het betroffen 71 aanvankelijke en 847 navolgende akten. In 2012 werden 745 kantschriften uitgevoerd met opdrachten van Onderzoeksrechters, Procureurs des Konings en APO (autonome politionele onderzoeken)-beheerders. Opmerkelijke misdrijven die de media haalden Een opvallende vorm van diefstal (al dan niet met braak) waarmee onze diensten in 2012 werden geconfronteerd waren diefstallen van tuinmachines. In onze zone noteerden wij 6 dergelijke feiten. Na doorgedreven onderzoek door de Federale Gerechtelijke Politie konden een groot aantal van die feiten opgehelderd worden. Jaarverslag 2012 Politiezone Regio Puyenbroeck Samen voor veiligheid 65

26 Een andere vreemde vaststelling was de diefstal van niet minder dan 24 wielen vanonder auto s die geparkeerd waren rond een garage in Lochristi. Heel veel onderzoek werd gevoerd naar aanleiding van moordpogingen in Moerbeke, rond een brandbom die op een woning werd gegooid in Zaffelare Jaarverslag 2012 Politiezone Regio Puyenbroeck Samen voor veiligheid 66

27 en rond een schietincident op de Grote Markt in Zelzate. Onze doelstelling voor 2013 Vanaf 01 januari 2012 kunnen verdachten de bijstand vragen van een advocaat. Daardoor neemt het belang van het sporenonderzoek toe. Verdachten zullen immers op aanraden van hun advocaat minder snel bekentenissen afleggen. Dit betekent dat de politiemensen op het terrein nog zorgvuldiger te werk moeten gaan. In 2013 willen we er absoluut blijven naar streven om het goedgekeurde nieuwe personeelsbehoeftenplan uitgevoerd te krijgen. Dit houdt in dat de voorziene 9de rechercheur in mobiliteit moet kunnen aangeworven worden om de Lokale Recherche voltallig te krijgen zoals voorzien. De 9de rechercheur is een must om de ons opgelegde taken naar behoren te kunnen uitvoeren. Jaarverslag 2012 Politiezone Regio Puyenbroeck Samen voor veiligheid 67

28 Slachtofferbejegening Hoe wordt de functie slachtofferbejegening georganiseerd? Slachtofferbejegening bestaat uit het verlenen van een gepaste opvang en het geven van informatie en bijstand aan het slachtoffer. Elke politieambtenaar beheerst de basisregels wat noodzakelijk is omdat hij vaak de eerste persoon is die in contact komt met het slachtoffer. In geval van ernstig tot zeer ernstig slachtofferschap (crisissituaties) wordt beroep gedaan op een gespecialiseerde medewerker en/of dienst. De gespecialiseerde functie wordt in onze politiezone ingevuld door 8 medewerkers die een aanvullende opleiding genoten. Een slachtofferbejegenaar is permanent beschikbaar. Hun belangrijkste activiteiten zijn het verlenen van bijstand aan slachtoffers van misdrijven, het doorverwijzen naar bevoegde diensten van slachtoffers die psychosociale hulp nodig hebben en het brengen van slecht nieuws. Een overzicht van onze tussenkomsten In 2012 werd de slachtofferbejegenaar 42 maal opgeroepen voor bijstand (62 in 2011). Met elk slachtoffer wordt systematisch opnieuw contact opgenomen, soms wel meerdere keren. In de 42 dossiers werden 53 tussenkomsten uitgevoerd. De reden voor deze daling is mogelijk te vinden in het feit dat er absoluut niet proactief wordt gewerkt. Enkel indien een slachtofferbejegenaar gevraagd wordt, komt deze tussen. Bovendien worden nog heel wat slechtnieuwsmeldingen uitgevoerd door de toezichtploegen. In totaal werden 105 uren gespendeerd aan deze functionaliteit. Vooral bij familiale moeilijkheden (8 keer) en zelfmoord (8 keer) werd bijstand verleend. Familiale moeilijkheden Zelfmoord Overlijden (ander dan verkeer) Verkrachting Andere Verkeersongeval Brand Diefstal met braak Moord/Doodslag Totaal Oproepen Tussenkomsten De verdeling van de tussenkomsten over de gemeenten blijft ongeveer gelijkmatig over de jaren. Zelzate heeft ook hier het grootste aandeel. Gemeente Dossiers % Lochristi % Moerbeke 4 10 % Wachtebeke 8 19 % Zelzate % buurgemeenten 3 6 % Jaarverslag 2012 Politiezone Regio Puyenbroeck Samen voor veiligheid 68

29 Handhaving openbare orde Hoe wordt de ordehandhaving georganiseerd? De handhaving van de openbare orde (openbare rust, veiligheid en gezondheid) is één van de essentiële taken van de lokale politie. De lokale ordediensten, zoals de begeleiding van stoeten, de beveiliging van wielerwedstrijden en sportmanifestaties en de aanwezigheid op culturele happenings en kermissen, worden uitgevoerd door inspecteurs van zowel de wijkcommissariaten als de toezichtploegen en indien nodig bijgestaan door de agenten van het Team Verkeer. Een officier van bestuurlijke politie is permanent bereikbaar en terugroepbaar. Hij is bij grootschalige evenementen per definitie aanwezig op het terrein. Wat zijn onze activiteiten en resultaten? Het aantal ordediensten werd de voorbije jaren afgebouwd tot deze waarvoor de aanwezigheid van de politie echt noodzakelijk is. De belangrijkste ordediensten in de zone blijven de talrijke wielerwedstrijden met onder meer de start van de tweede rit van de Ronde van België in Lochristi. Daarnaast zijn er heel wat andere evenementen waarop wij aanwezig zijn. De grootste zijn Popeiland en The Qontinent, beiden georganiseerd op het eiland van het Provinciaal Domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Jaarverslag 2012 Politiezone Regio Puyenbroeck Samen voor veiligheid 69

30 Jaarverslag 2012 Politiezone Regio Puyenbroeck Samen voor veiligheid 70

31 Rampenplanning Onze ambtenaar Noodplanning Arthur De Block werkt voor 3 van de 4 gemeenten (niet voor Zelzate) en heeft een overzicht van zijn belangrijkste activiteiten van afgelopen jaar op een rijtje gezet: - aanpassen van de gemeentelijk nood- en interventieplannen; - organiseren van de veiligheidscellen (bijeenkomst van alle disciplines minstens 1 x per jaar); - begeleiden van evenementen, fuiven en feestelijkheden: opvragen evenementenformulier, organiseren veiligheidsoverleg en desnoods veiligheidsmeeting op een evenement na overleg met disciplines, organisatie debriefing bij enkele grote evenementen (bv. Qontinent); - opstellen BNIP (Bijzonder Nood- en Interventieplan) voor grote evenementen; - overmaken alle nuttige informatie over evenementen aan hulpcentrum 100 en CIC-OV; - opstellen, voorstellen en aanpassen van het gemeentelijk evenementenformulier ; - bijwerken van de digitale archivering van de lokale politie (alle beschikbare informatie m.b.t. evenementen en alle nuttige info in functie van noodplanning bijwerken en delen); - organiseren van (multidisciplinaire) rampoefeningen; - opvolging brandveiligheid in PTI (Publiek toegankelijke inrichtingen); - opstellen dossiers in het kader van het rampenfonds n.a.v. de windhoos in Zaffelare, schade door regen bij landbouwers, steun en informatie leveren bij vragen van bewoners; - bijwonen meetings over noodplanning binnen onze discipline; - onderhouden van grensoverschrijdende contacten (Wachtebeke en Moerbeke zijn grensgemeenten met Nederland); - regelmatig contacten onderhouden met instellingen (scholen, rusthuizen, kinderdagverblijven, hotels); - voorbereiden en opvolgen dossiers aankoop AED-toestellen, camerabewaking in Lochristi; - optreden als ambtenaar noodplanning in reële crisissituaties: opstarten van en zetelen in GCC (gemeentelijke crisiscel) bij gaslek Zaffelare en watersnood einde 2012; - opvolgen waterproblematiek gezien ligging gemeenten en recente verleden met overstromingsgevaar. Jaarverslag 2012 Politiezone Regio Puyenbroeck Samen voor veiligheid 71

32 Verkeer en Mobiliteit Hoe wordt het Team Verkeer en Mobiliteit georganiseerd? Nog voor de invoering van 'verkeer' als 7de basisfunctionaliteit voor de lokale politie (KB van 16 oktober 2009) heeft de zone reeds in 2004 een verkeersteam opgericht. De zone wou toen al een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking verzekeren inzake verkeer. Team Verkeer & Mobiliteit (TVM) wordt geleid door hoofdinspecteur Franky De Graeve die als diensthoofd ook deel uitmaakt van het Managementsteam. TVM bestaat verder uit 1 inspecteur-verkeerskundige Geert De Grieze, 4 agenten en 2 bedienden. De taken van TVM groeperen zich rond vier assen: 1. uitvoeren van preventieve en repressieve verkeersacties: - voor het preventieve luik: o.a. de organisatie en ondersteuning van verkeersopvoedkundige initiatieven, het uitvoeren en ondersteunen van verkeersveiligheidcampagnes, het proactief en preventief optreden aangaande te verwachten of bestaande mobiliteits- en verkeersonveiligheidproblemen, alsook een lokaal communicatiebeleid in deze materie voeren; - voor het repressieve luik: o.a. de strijd aangaan tegen alle fenomenen die kunnen leiden tot verkeersonveiligheid, de handhaving van de wegverkeersregels met bijzondere aandacht voor de prioriteiten opgenomen in het zonale veiligheidsplan; 2. de verkeersregeling bij ernstige en onverwachte verstoring van de mobiliteit (bv. naar aanleiding van zwaar verkeersongeval); 3. vaststellen van verkeersongevallen; 4. enerzijds verstrekken van advies aan de bevoegde overheden die verband houden met mogelijke effecten op het gebied van mobiliteit en verkeersveiligheid en anderzijds overmaken van suggesties en analyses op basis van de exploitatie van de lokale onveiligheidgegevens ingezameld door de politiezone (bv. na metingen met snelheidsinformatieborden). De agenten zijn belast met de uitvoering van de eerste 3 uitgebreide taken, waaronder snelheids- en alcoholcontroles, les geven aan jonge fietsers of bromfietsers, specialiseren in Zwaar Vervoer, tachograaf, lading, controle in Blauwe zone, enz. Onze verkeerskundige focust zich op de 4 de taak van het advies geven in al zijn aspecten. De bedienden van TVM zijn voornamelijk bezig met de administratieve verwerking van de overtredingen en statistische gegevens. De voornaamste taken van de leidinggevende hoofdinspecteur bestaan uit de operationele leiding, de kwaliteitscontrole over de opgestelde pv s, APO (autonome politionele onderzoeken) betreffende verkeer, overleg met Politieparket Gent en verkeerscoördinator. Samen werken we aan de verkeersveiligheid voor alle inwoners en weggebruikers in onze zone. Jaarverslag 2012 Politiezone Regio Puyenbroeck Samen voor veiligheid 72

33 Ondersteunende processen Team Operationele Steun Het team wordt geleid door commissaris Koen Van Poucke die als manager van deze dienst ook deel uitmaakt van het Managementsteam. Het Team Operationele Steun bestaat verder uit 2 hoofdinspecteurs, 2 inspecteurs en 4 bedienden. Het Team Operationele Steun omvat verschillende diensten die op één of andere manier instaan voor de ondersteuning van diensten zowel intern als extern de politiezone. Binnen de dienst functioneel beheer worden op dagelijkse basis alle opdrachten verwerkt die worden toegezonden door de Procureur des Konings. Ook worden alle dossiers voorbereid en intern opgevolgd vooraleer ze worden teruggezonden aan het parket. Daarnaast staat de dienst ook in voor de vatting van alle informatie uit de processen-verbaal in de Algemene Nationale Gegevensbank. Naast functioneel beheer staat het team ook in voor het informatiebeheer. Zo koos de politiezone in 2012 voor de opstart van de tool InfoCOP-InfoPOP. De module InfoCOP zorgt ervoor dat alle operationele medewerkers te allen tijde een briefing kunnen raadplegen zowel vanop het bureau als op het terrein. Het onderdeel InfoPOP laat toe om patrouilles gericht te sturen in functie van op te sporen personen, gevoelige plaatsen, uit te voeren controles of toezichten, enz. De dienst systeembeheer staat als informaticadienst in voor het beheer van het volledige ICT-park dat verspreid is over de gebouwen binnen de vier gemeentes. Dit gaat van de installatie en onderhoud van apparatuur, het verlenen van ondersteuning bij gebruikersproblemen tot het beheer van de toegangsrechten van alle politie-eigen programma s. De wapendienst staat in voor het beheer van het Centraal Wapenregister. Concreet worden alle aanvragen en vragen tot aanpassing van wapenvergunningen getoetst aan de wettelijke vereisten. Daarnaast worden alle opdrachten van de Procureur des Konings met betrekking tot wapenvergunningen uitgevoerd. In bepaalde gevallen dienen ook bijkomende moraliteitsonderzoeken gevoerd te worden. Het Beleidsteam Het Beleidsteam wordt geleid door commissaris Luc Van Peteghem en bestaat verder uit adviseur Tine Vanhecke (tevens politiesecretaris) en assistente Tine Verheye die het secretariaat van de korpschef regelt. De voornaamste taken van de leden van het Beleidsteam zijn: - verzekeren van het persoonlijk secretariaat van de korpschef (volgen agenda, voorbereiding stukken, versturen brieven en andere); - optreden als secretaris van het Politiecollege en de Politieraad; - opmaak zonaal veiligheidsplan, met inbegrip van uitvoeren van bevolkingsenquête; - behandelen van de beleidsgerichte dossiers en onderzoeken in opdracht van de korpschef; - onderhouden van in- en externe communicatie (via Dagjournaal en persdienst); - updaten van de website - waarborgen van interne relaties door het organiseren van diverse vergaderplatforms; - op een eenduidige wijze beleidsbeslissingen en nieuwe reglementaire bepalingen kenbaar maken aan het personeel; - uitoefenen van volgende functies: - verbindingsofficier met de pers; - gemandateerde ambtenaar in de BIN-werking; - officier noodplanning voor de politionele discipline; - officier verantwoordelijk voor intern toezicht; - partnership-building en public relations; - toezien op kwaliteitspolitiezorg en benchmarking rond kwaliteit; Jaarverslag 2012 Politiezone Regio Puyenbroeck Samen voor veiligheid 73

De CALog ers waren gemiddeld 41 jaar en hadden gemiddeld 10 dienstjaren. Verdeling M/V op 31/12/2013

De CALog ers waren gemiddeld 41 jaar en hadden gemiddeld 10 dienstjaren. Verdeling M/V op 31/12/2013 JAARVERSLAG 2013 PERSONEELSFORMATIE Op 31 december 2013 bestond het korps uit 55 mannen en 25 vrouwen. De gemiddelde leeftijd voor de operationele medewerkers bedroeg 42 jaar en ze hadden gemiddeld 17

Nadere informatie

#! $ % &!! ' ( )$* &+$,-' ". /,+012,3%4,+012--3!. 5. 6 & 7 8 "3* &+3,-' " ! " ! "

#! $ % &!! ' ( )$* &+$,-' . /,+012,3%4,+012--3!. 5. 6 & 7 8 3* &+3,-'  !  ! ! #! $ % &!! ' ( )$* &+$,-' " /,+012,3%4,+012--3! 5 6 & 7 8 "3* &+3,-' " 9 %!" # $% % & ' $% % & $% (% ) ( * ( (*+ ' $ $*, + ' - -*+ ) / / ' 0 0* * 1 2 3 ' & &*, 1 3 ) $% % & $% % 4 ' ) 5 1 3$% % 0 $%

Nadere informatie

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; GR20120621 punt 1: politiezone Ninove - Openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - Hoofdinspecteur van politie - politieassistent DE RAAD, Gelet op de wet van 7 december 1998

Nadere informatie

De hoogste interventiedruk deed zich voor tussen en uur. Voor en na uur nam het aantal tussenkomsten af.

De hoogste interventiedruk deed zich voor tussen en uur. Voor en na uur nam het aantal tussenkomsten af. Lokale Politie Waasland-Noord Beveren Sint-Gillis-Waas - Stekene Gravendreef 1 9120 Beveren Tel. 03 750 14 11 Fax 03 750 14 10 contact@politiewano.be PERSNOTA Resultaten 2016 lokale politie Waasland-Noord

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE

STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE 1 STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE voorwoord 2 Het basisontwerp van dit document is opgesteld door het Provinciaal opleidingscentrum voor politiepersoneel (PLOT). In samenspraak met de andere opleidingscentra

Nadere informatie

Omschrijving van de zone:

Omschrijving van de zone: Omschrijving van de zone: De politiezone Heist is een ééngemeentezone bestaande uit de hoofdgemeente Heist o/d Berg met haar deelgemeenten Itegem, Wiekevorst, Hallaar, Booischot en Schriek. De politiezone

Nadere informatie

Deel 6 Resultaten. Recherchewerk

Deel 6 Resultaten. Recherchewerk Deel 5 Werking Recherche Omdat we meer en meer ondervonden dat onze dienst weinig of geen binding meer had met de jongeren van onze stad, werd in 2011, binnen de dienst recherche, een aparte jeugddienst

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 april 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00330 Onderwerp: Politiezone Gent - Personeelsformatie van de Politiezone Gent - Wijziging.- Nieuw organogram

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 POLITIEZONE REGIO PUYENBROECK

JAARVERSLAG 2014 POLITIEZONE REGIO PUYENBROECK JAARVERSLAG 2014 POLITIEZONE REGIO PUYENBROECK 1 INHOUDSTAFEL Voorwoord 3 Hoofdstuk 1: Strategie en beleid 4 1.1 Koersbepaling: Visie Missie en Waarden 4 1.2 Beleidsorganen 6 Hoofdstuk 2: Evaluatie van

Nadere informatie

1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden. Belangrijke akkoorden uit het verleden werden nog niet uitgevoerd.

1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden. Belangrijke akkoorden uit het verleden werden nog niet uitgevoerd. Eisenbundel 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Onderhandelingskader... 3 1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden... 3 2. De herziening van de baremische schalen.... 3 2.1.

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg 2011 40 Gemeenschapswachten 2001 4 Stewards 2 Beste Koekelbergenaren, Veiligheid is een essentieel recht

Nadere informatie

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers)

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) Criminaliteit in Gent met 1,4% gedaald 16/03/2015 Na een spectaculaire daling van bijna

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 Openbare zitting 1. Zonaal veiligheidsplan 2009 2012. Goedkeuring van de delen die behoren tot de bevoegdheid

Nadere informatie

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; GR20170622 punt 3: Politie - Personeel - Externe aanwerving - Openverklaring van een betrekking in het administratief en logistiek kader - Niveau B - Consulent - voor de dienst beleid, beheer & ondersteuning

Nadere informatie

uitgave september 2013

uitgave september 2013 uitgave september 2013 Ook als minderjarige (persoon jonger dan 18 jaar) kom je soms in aanraking met de politie. Bijvoorbeeld omdat je een verkeersovertreding begaan hebt, als je bestolen werd, wanneer

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen Leiderschap : De weg die we bewandelen Missie, visie en waarden De missie, visie en waarden van de lokale politie Lier worden gebundeld in onze slagzin die uitdraagt waar we in deze organisatie voor staan

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN 12 DECEMBER 2011

POLITIERAAD VAN 12 DECEMBER 2011 Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen POLITIERAAD VAN 12 DECEMBER 2011 AANWEZIG: Pardaen Alain, Voorzitter, De Baerdemaeker Ignace, Taylor Kenneth, Burgemeesters, Maes Gerritjan,

Nadere informatie

Deel 6: Resultaten bij de medewerkers

Deel 6: Resultaten bij de medewerkers Deel : Resultaten bij de medewerkers Resultaten bij de medewerkers Gegevens personeel Personeelsdossiers De persoonlijke personeelsdossiers worden in onze zone behandeld. De lokale politie houdt rechtstreeks

Nadere informatie

Klachten en felicitaties over de werking van het korps

Klachten en felicitaties over de werking van het korps Resultaten bij klanten en partners Klachten en felicitaties over de werking van het korps Klachten worden behandeld door de Korpschef hierin bijgestaan door de officier Intern Toezicht, vorig jaar zijn

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID VRIJWILLIGERS

INTEGRALE VEILIGHEID VRIJWILLIGERS INTEGRALE VEILIGHEID in samenwerking met VRIJWILLIGERS Politiezone Regio Rhode & Schelde Hoofdcommissaris Yves Asselman, korpschef Commissaris Geert Van Hoecke, directie communicatie en beleid Menu Proud

Nadere informatie

Lokale Politie Brussel-Hoofdstad-Elsene Sylvia Mattens Adviseur/Psycholoog POLITIONELE SLACHTOFFERBEJEGENING

Lokale Politie Brussel-Hoofdstad-Elsene Sylvia Mattens Adviseur/Psycholoog POLITIONELE SLACHTOFFERBEJEGENING Lokale Politie Brussel-Hoofdstad-Elsene Sylvia Mattens Adviseur/Psycholoog POLITIONELE WIE WORDT AANZIEN ALS SLACHTOFFER? geen eenduidige definitie ieder vanuit eigen invalshoek voor iedereen verschillend

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/122 BERAADSLAGING NR. 17/054 VAN 4 JULI 2017 OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT DE PERSOONSGEGEVENSBANK

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS COD24_BROCH BlauwOK2deV_NL 26-09-2005 14:33 Page 1 BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS OPSTART - PROCEDURE Preventie ter bevordering van veiligheidsgevoel en sociale betrokkenheid Stap mee

Nadere informatie

Brussel, 30 november 2015

Brussel, 30 november 2015 Brussel, 30 november 2015 Aan de dames en heren Provinciegouverneurs Aan de heer Hoge Ambtenaar belast met de uitoefening van bevoegdheden van de Brusselse Agglomeratie Aan de heer Voorzitter van het College

Nadere informatie

BURGERS ALS CONSUMENTEN VAN POLITIEZORG. Ruth Dujardin

BURGERS ALS CONSUMENTEN VAN POLITIEZORG. Ruth Dujardin BURGERS ALS CONSUMENTEN VAN POLITIEZORG Ruth Dujardin Inleiding Voorstelling: Naam: Ruth Dujardin Studies: kinesitherapie en criminologie Loopbaan: Psychiatrisch centrum Dr. Guislain Gent Politiezone Gent

Nadere informatie

DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht

DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

Lokale Politie Pajottenland. Persconferentie dd.. 27/12/2011

Lokale Politie Pajottenland. Persconferentie dd.. 27/12/2011 Lokale Politie Pajottenland Persconferentie dd.. 27/12/2011 Reorganisatie De voorbije maanden was Uw politiezone in beweging. Om het contact met de bevolking te optimaliseren, werden immers een aantal

Nadere informatie

DUUR VAN DE OPLEIDING. 1. Opleidingsmodules : min 320 uren 2. Opleidingsstage : nihil INHOUD

DUUR VAN DE OPLEIDING. 1. Opleidingsmodules : min 320 uren 2. Opleidingsstage : nihil INHOUD FUNCTIONELE OPLEIDING GERECHTELIJKE POLITIE VOOR HET BASIS- MIDDEN- EN OFFICIERENKADER VAN DE LOKALE EN FEDERALE POLITIE Luik 1 (artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 december 2005 betreffende de

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

2017 SV vragen naar. fax

2017 SV vragen naar. fax KB Anke Van dermeersch Grote Markt 1 2000 Antwerpen Alle briefwisseling te richten aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt I, 2000 Antwerpen I. L _j uw bericht van 9 februari 2017 uw

Nadere informatie

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor?

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? Is er in uw bedrijf al eens een ernstig arbeidsongeval gebeurd? Dan bent u als werkgever, als lid van de hiërarchische lijn, als preventieadviseur, als

Nadere informatie

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar.

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar. Vebeterende organisatie Onze T(h)ree filosofie Tijdens het eerste jaar van onze T(h)ree legden we de nadruk op : De goede dingen doen (effectief en doeltreffend te werk gaan). Als logisch gevolg daarom

Nadere informatie

Politie en Beleidsevaluatie

Politie en Beleidsevaluatie Politie en Beleidsevaluatie Enkele beschouwingen vanuit de politiepraktijk 9 juni 2006 Federale politie 1 1. Politie 2. Politie en veiligheid 3. Veiligheid en beleid 4. Beleid en evaluatie 9 juni 2006

Nadere informatie

Deel 4 Middelen. Gewone dienst. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar.

Deel 4 Middelen. Gewone dienst. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. Gewone dienst Uitgaven 9.018.817 : een verhoging van 248.420 of 2.83 % t.o.v. 2010. De uitgaven

Nadere informatie

Visie. Heist samen. elke partner E venwaardig is.

Visie. Heist samen. elke partner E venwaardig is. Deel 9: Leiderschap Leiderschap Visie en missie Dit wordt samengevat in de Heist samen. leuze kwaliteitsvollee politiezorg doen we in De korpsleiding heeft gekozen voor politiewerk op mensenmaat, met speciale

Nadere informatie

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN BEKENDMAKING Deinze, 15 juni 2017 De vergadering van de politieraad vond plaats op 15 juni 2017. De lijst met beknopte inhoud van de daarin geregelde aangelegenheden ligt ter inzage van het publiek van

Nadere informatie

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen Verkeersveilige Week Bijwonen controle - PZ Het Houtsche Maandag 20 februari 2017 Geachte burgemeesters Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche Beste aanwezigen van de pers Ik ben verheugd

Nadere informatie

Ja...Ik wil...!! Samen gestructureerd werken in veiligheid Politiezone Het Houtsche

Ja...Ik wil...!! Samen gestructureerd werken in veiligheid Politiezone Het Houtsche Ja...Ik wil...!! Samen gestructureerd werken in veiligheid Politiezone Het Houtsche Sinds: september 2013 Commissaris Vanlerberghe Rudi 050/25.26.29-0498/93.92.87 rudi.vanlerberghe@hethoutsche.be PZ Het

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van de zitting van 14 december 2010, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van de zitting van 14 december 2010, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van de zitting van 14 december 2010, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag politieraad van 05.10.2010

Nadere informatie

Domiciliefraude Woonkwaliteit

Domiciliefraude Woonkwaliteit DOMICILIEFRAUDE Gregory Simoens Diensthoofd wijkwerking PZ Blankenberge/Zuienkerke, gregory.simoens@politieblankenberge.be Inleiding: Ondertussen is meer dan duidelijk dat de wijkinspecteur een belangrijke,

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT 25 september 2007 SERVICE LEVEL AGREEMENT Actieplan met als doel de gegevens in het Rijksregister sneller aan te passen aan de gewijzigde informatie deze bijwerking gebeurt door de gemeente die het dossier

Nadere informatie

Wat doet de wijkagent?

Wat doet de wijkagent? Wat doet de wijkagent? Els Enhus 22/1/29 pag. 1 Inleiding Vragen: Wat doet de wijkagent in 3 cases? Hoe kan men de gevonden verschillen verklaren? Studie: In 3 korpsen, een-gemeente zones, volgen van 2

Nadere informatie

Uitvoering ZVP 2012 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen

Uitvoering ZVP 2012 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen Uitvoering ZVP 212 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen als de andere gebouwen. In het actieplan wordt aandacht

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 3.1 Eengemeentepolitiezone 3.2 Meergemeentepolitiezone

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/035 BERAADSLAGING NR 11/026 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Contractuele betrekking Niveau C Ref n: G 6029 N 11 05

Contractuele betrekking Niveau C Ref n: G 6029 N 11 05 Vacature voor: Burgerpersoneel Voltijds (38u/week) Vlaams-Brabant Secundair onderwijs Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert. PRESENTATIE VAN DE DIENST LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE HERKO (Ecode

Nadere informatie

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw De politiezone Politiereglementen Gemeentelijke administratieve sancties Isabelle Vincke 12-12-2012 Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging van de Stad

Nadere informatie

LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2014

LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2014 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 214 1 LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER Jaarverslag 214 ( foto s teambuilding 214) Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 214 2 Voorwoord van de korpschef Dit jaarverslag

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00260 Onderwerp: Vacantverklaring van 17 betrekkingen in het operationeel kader en 8 betrekkingen in het administratief

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid

Deel 1 Strategie en beleid 4 Jaarverslag 2014 5 Jaarverslag 2014 Veiligheidsfenomenen Criminaliteit Prioritair : Diefstallen in gebouwen en woningen Het aantal diefstallen in woningen en diefstallen in gebouwen op een aanvaardbaar

Nadere informatie

Vanaf 5 januari 2016: 25% meer blauw op straat in Kortrijk, Kuurne en Lendelede

Vanaf 5 januari 2016: 25% meer blauw op straat in Kortrijk, Kuurne en Lendelede Persnota maandag 4 januari 2016 Vanaf 5 januari 2016: 25% meer blauw op straat in Kortrijk, Kuurne en Lendelede 1. Inleiding De politiezone (PZ) Vlas heeft sinds eind vorig jaar een nieuwe slogan en een

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT Actieplan met het oog op verkorten termijnen voor de invoering van bijwerkingen in het Rijksregister door de gemeenten Comité van de gebruikers van het Rijksregister 15 september

Nadere informatie

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers)

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) Criminaliteit in Gent met 9,7% gedaald Goed rapport voor Politie Gent! 17/02/2014 De

Nadere informatie

P O L I T I E Z O N E

P O L I T I E Z O N E P O L I T I E Z O N E Z O T T E G E M / H E R Z E L E / S I N T - L I E V E N S - H O U T E M ( P Z 5 4 2 9 ) Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 INHOUD INLEIDING... 2 MISSIE - VISIE - WAARDEN... 3 Missie

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/010 BERAADSLAGING NR. 08/006 VAN 5 FEBRUARI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Noodplanning, civiele veiligheid en crisisbeheer in België

Noodplanning, civiele veiligheid en crisisbeheer in België Noodplanning, civiele veiligheid en crisisbeheer in België De wet van 31 januari 1963 betreffende de civiele bescherming, vervolledigd door het Koninklijk Besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood-

Nadere informatie

Dienst audit en intern toezicht. Intro

Dienst audit en intern toezicht. Intro Dienst audit en intern toezicht Intro Pol AMOW Instroom Taak- en procesbeschrijving deel 1 Beheer klachtendossiers: Voorafgaande of administratieve onderzoeken (verhoor klagers, verhoor betrokken PL, verhoor

Nadere informatie

Criteriummatrix criminaliteit

Criteriummatrix criminaliteit Criteriummatrix criminaliteit Fenomeen Objectieve bronnen Subjectieve bronnen Totaal Objectieve cijfers Wijkbevraging Bevraging leden politieraad Bevraging medewerkers 7 4 3 3 CRIMINALITEIT Inbraken woningen,

Nadere informatie

Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone

Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone Selectievoorwaarden: De zoneraad verklaart de functie van beroepskapitein vacant bij bevordering en professionalisering.

Nadere informatie

POLITIERAAD 14 maart 2013 Verslag

POLITIERAAD 14 maart 2013 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 14 maart 2013 Verslag Aanwezig: Koen Metsu, burgemeester- voorzitter. Sophie De Wit, Erik Jacobs, Koen Volckaerts, Harry Debrabandere, burgemeesters. Bart

Nadere informatie

PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09)

PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09) Artikel 1. PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09) Titel I. De instellingen. Er bestaat een Disciplinaire Commissie

Nadere informatie

Stelling 1: Waardig afscheid nemen kunnen we beter overlaten aan de begrafenisondernemers

Stelling 1: Waardig afscheid nemen kunnen we beter overlaten aan de begrafenisondernemers Verslag: Stellingen Dag van het Slachtoffer 2014 Groep 4 Datum: 21 februari 2014 Liesbeth Schrijvers Slachtofferbejegening Federale Politie Isabelle Vanderhoeven Directoraat-generaal Justitiehuizen Slachtofferonthaal

Nadere informatie

Nieuwsbrief politie. Nummer 14 Brussel, 4 juli 2016

Nieuwsbrief politie. Nummer 14 Brussel, 4 juli 2016 Lokale en Regionale Besturen Nieuwsbrief politie Nummer 14 Brussel, 4 juli 2016 Antwoord van minister Jambon voldoet niet aan de verwachtingen van het gemeenschappelijk vakbondsfront Op 29 juni 2016 ontvingen

Nadere informatie

12 AUGUSTUS Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid.

12 AUGUSTUS Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. 12 AUGUSTUS 1993. - Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. - Bron : SOCIALE VOORZORG Publicatie : 21-08-1993 Inwerkingtreding

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - FEBRUARI 2015

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - FEBRUARI 2015 ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - FEBRUARI 2015 1 VERKEER prioriteit Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1.1 Verkeersongevallen dodelijke afloop 0 gekwetsten zwaar gewond 3 gekwetsten licht gewond 7 gekwetsten

Nadere informatie

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker Algemene info Graad (functietitel): Functionele loopbaan: Administratief medewerker C1 C2 C3 Visie De gemeente Lovendegem streeft naar een optimale

Nadere informatie

ERKENNINGSDOSSIER. Basisbegrippen technopreventie

ERKENNINGSDOSSIER. Basisbegrippen technopreventie Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid Belast met het dossier: Cathy GRIMMEAU, Leen CORTEBEECK FR: 02.557.35.58, cathy.grimmeau@ibz.fgov.be

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk.

JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. Doel Toelichting Het jaarverslag heeft enerzijds tot doel een samenvatting

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone...

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... 13 1.1 Historiek politiehervorming... 13 1.2 Een geïntegreerde politie op 2 niveaus... 14 1.2.1 Wat zijn de kenmerken van de geïntegreerde politie?...

Nadere informatie

Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? STELLINGEN PROJECT: POLITIËLE SCHADEBEMIDDELING EN POLITIE

Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? STELLINGEN PROJECT: POLITIËLE SCHADEBEMIDDELING EN POLITIE Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? Sigrid Van Grunderbeeck Wim D haese Congres Restorative Policing - Blankenberge 14-15 mei 2009 STELLINGEN Politie moet zich afhouden

Nadere informatie

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder.

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Secretariaat Subdienst:

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(ondersteuning, communicatie)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(ondersteuning, communicatie) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief medewerkers Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: ondersteuning Dienst: communicatie Subdienst:

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport (5416) ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN 17.02.2009 Openbare zitting 1. Aktename einde mandaat politieraadslid. Op de politieraad van 01.02.2007 werd de Heer André Vanassche,

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Deel 5: Resultaten bij de klanten en partners

Deel 5: Resultaten bij de klanten en partners Deel 5: Resultaten bij de klanten en partners Resultaten bij de klanten en de partners Klachten, felicitaties over de werking van het korps Interne toezichtonderzoeken Het intern toezicht en de opvolging

Nadere informatie

Leve de verzuimcultuur?

Leve de verzuimcultuur? Leve de verzuimcultuur? (2005). Het absenteïsme in België 2005. Kosten, benchmarks, medische redenen en personeelstevredenheid. Het aandeel werknemers dat zich niet heeft ziek gemeld, is in 2005 met 4%

Nadere informatie

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS PROFICIAT! U HEBT ZOPAS EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA DE GESPECIALISEERDE DIENSTEN VAN HAYS! hays.be Meteen willen wij u graag wat wegwijs maken in de wereld van de

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten Openbare zitting 11/10/11/A/1.01 DIRECTIE STEUN DIENST LOGISTIEK EEN, GESUBSIDIEERDE AANKOOP,

Nadere informatie

Functiebeschrijving Kapitein

Functiebeschrijving Kapitein BIJLAGE 6 Functiebeschrijving Kapitein Doel 1. De coördinatie van een aantal interventieploegen op het terrein bij complexe of grootschalige incidenten en noodsituaties om te garanderen dat de ploegen

Nadere informatie

Bevolkingstevredenheidsonderzoek

Bevolkingstevredenheidsonderzoek Bevolkingstevredenheidsonderzoek Lokale Politie Politiezone Erpe-Mere/Lede Korpsleiding Administratief Centrum 2 9340 Lede T +32 53 60 64 64 1 Inleiding Met het oog op de gemeenschapsgerichte politiezorg

Nadere informatie

Lokale implementatie en handhaving van de regelgeving voor muziekactiviteiten

Lokale implementatie en handhaving van de regelgeving voor muziekactiviteiten Lokale implementatie en handhaving van de regelgeving voor muziekactiviteiten 17 maart 2016 Lut Muyshondt, Sandra Debruyne & Pierre De Fonseca Inhoud Aanpak Resultaten schriftelijke bevraging Resultaten

Nadere informatie

OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

Overeenkomst en Provinciaal Veiligheidsoverleg in het openbaar vervoer

Overeenkomst en Provinciaal Veiligheidsoverleg in het openbaar vervoer Overeenkomst en Provinciaal Veiligheidsoverleg in het openbaar vervoer In 2003, werd er door alle veiligheidsactoren van het openbaar vervoer tot een eerste vaststelling overgegaan. Deze actoren zijn hier

Nadere informatie

INVENTARIS POLITIONEEL AANBOD INTRAFAMILIAAL GEWELD Arr. Turnhout

INVENTARIS POLITIONEEL AANBOD INTRAFAMILIAAL GEWELD Arr. Turnhout INVENTARIS POLITIONEEL AANBOD INTRAFAMILIAAL GEWELD Arr. Turnhout VERSIE FEBRUARI 2012 REFERENTIEAMBTENAREN INTRAFAMILIAAL GEWELD 1 PZ Noorderkempen Ilse Roelen 2 PZ Regio Turnhout Annelies Verkoyen /

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE EN OPERATIONELE FUNCTIES DIE DE HULPVERLENINGSZONES MOET OPRICHTEN. (inw. 20 september 2014) (B.S. 10.09.2014) Gelet op de wet

Nadere informatie

Buurt Informatie Netwerk LIEZEBOS

Buurt Informatie Netwerk LIEZEBOS Buurt Informatie Netwerk LIEZEBOS Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf 7 rechten van het slachtoffer Recht op een correcte en tactvolle behandeling Recht op het krijgen van informatie Recht op het

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van ZONNEBEKE Langemarkstraat 10 8980 ZONNEBEKE Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI ZONNEBEKE/ STOF-SFGE/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

BEKENDMAKING VACATURE

BEKENDMAKING VACATURE BEKENDMAKING VACATURE voor de aanwerving van sergeanten in het vrijwilligerskader via mobiliteit in dezelfde graad Zone Midwest is een van de vier West-Vlaamse hulpverleningszones en één van de 34 hulpverleningszones

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

2016: de eerste cijfers

2016: de eerste cijfers 2016: de eerste cijfers Het beleid van de politiezone Schelde-Leie wordt omschreven in het zonaal veiligheidsplan 2014-2017. Dit plan werd goedgekeurd door de ministers van binnenlandse zaken en justitie.

Nadere informatie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie uitgave juni 2015 Minderjarigen kunnen volgens de Belgische wet geen misdrijven plegen. Wanneer je als jongere iets ernstigs mispeutert, iets wat illegaal is, pleeg je een als misdrijf omschreven feit

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 oktober 2012 om 18.30u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 oktober 2012 om 18.30u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 oktober 2012 om 18.30u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar Functiekaart Functie Graadnaam: coördinator Functienaam: communicatieambtenaar Functiefamilie: coördinatoren Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Interne Ondersteuning Dienst: Communicatie & informatie

Nadere informatie

Functieomschrijvingen diverse functies vrijwillige sergeant

Functieomschrijvingen diverse functies vrijwillige sergeant Functieomschrijvingen diverse functies vrijwillige sergeant De zoneraad van 21 maart 2016 heeft beslist om onderstaande plaatsen vacant te verklaren door middel van bevordering: A. 7 functies voor sergeant

Nadere informatie

Knipperlichten Psychosociale Risico s : Module 2

Knipperlichten Psychosociale Risico s : Module 2 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Europees Sociaal Fonds Datum:...................... Knipperlichten Psychosociale Risico s : Module 2 Parameter Cijfermatige gegevens

Nadere informatie

Communicatie. Informatie. Juridische normen. Geschillen. Menselijke gezondheid / Dierenzorg. Informatieen. Communicatietechnologie

Communicatie. Informatie. Juridische normen. Geschillen. Menselijke gezondheid / Dierenzorg. Informatieen. Communicatietechnologie Budgettaire materies Communicatie en Informatie Algemeen Beheer Logistiek, economaat en technische steun Juridische normen en Geschillen Personeel en Organisatie Politie Menselijke gezondheid / Dierenzorg

Nadere informatie

Hotelmanagement, Toerisme en recreatiemanagement

Hotelmanagement, Toerisme en recreatiemanagement Hotelmanagement, Toerisme en recreatiemanagement Hotelreceptionist M/V * bachelor opleiding toerisme of hotelmanagement * goede talenkennis is noodzakelijk * bereid om in verschillende shiften te werken

Nadere informatie