Ë xhstalcy582636z ONTWIKKELEN. Handboek ONTWIKKELEN ONTWIKKELEN. Handboek. Handboek. Mark Aalderink. Mark Aalderink

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ë xhstalcy582636z ONTWIKKELEN. Handboek ONTWIKKELEN ONTWIKKELEN. Handboek. Handboek. Mark Aalderink. Mark Aalderink"

Transcriptie

1 Mark Aalderink Mark Aalderink Handboek Handboek ONTWIKKELEN Apps voor iphone en Android zijn niet meer weg te denken. Handboek apps ontwikkelen geeft je alle benodigde achtergrondinformatie om complexe apps te bouwen voor iphone, ipad en Android met het crossplatform-framework Titanium (van Appcelerator). Ook is het een naslagwerk met oplossingen voor veelvoorkomende problemen. Mark Aalderink is auteur van de Basiscursus apps ontwikkelen. Hij is eigenaar van WorldWise Learning en heeft verschillende apps ontwikkeld voor iphone, ipad en Android Handboek apps ontwikkelen compleet.indd 1 Ten slotte bevat het boek uitvoerige beschrijvingen van de Titanium-API s. Handboek apps ontwikkelen is een vervolg op Basiscursus apps ontwikkelen. Ë xhstalcy582636z ONTWIKKELEN De volgende onderwerpen worden behandeld: - achtergrondgegevens over ios, Android en BlackBerry OS - Titanium Studio: de ontwikkelomgeving - het succesvol opzetten van een Titanium-project - het documenteren, debuggen en testen van apps - de gebruikersinterface, locatiegegevens, push-berichten en media - het laten werken van apps op de achtergrond - werken met bestanden, netwerken en databases Handboek ONTWIKKELEN 3/28/ :57:59 AM

2 Handboek apps ontwikkelen Mark Aalderink

3 Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus EA Den Haag tel.: (070) Sdu Uitgevers, Den Haag Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv. Zetwerk: Redactiebureau Ron Heijer, Markelo Omslagontwerp: MMX, Bergambacht ISBN NUR 988 Alle rechten voorbehouden. Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteurs- en databankrechten, ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers bv en de auteur. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) dient men zich te wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van een gedeelte van deze uitgave ten behoeve van commerciële doeleinden dient men zich te wenden tot de uitgever. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, kan voor de afwezigheid van eventuele (druk)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en uitgever deswege geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en onvolledigheden. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher s prior consent. While every effort has been made to ensure the reliability of the information presented in this publication, Sdu Uitgevers neither guarantees the accuracy of the data contained herein nor accepts responsibility for errors or omissions or their consequences.

4 Inleiding De fragmentatie van platformen voor smartphones en tabletcomputers heeft geleid tot het ontstaan van crossplatform-ontwikkeltools. Op dit moment is Appcelerator Titanium een van de populairste crossplatform-frameworks. Titanium kan apps bouwen voor ios (iphone en ipad), Android (zowel telefoons als tabletcomputers) en BlackBerry. Ten slotte kun je ook HTML5-webapps bouwen. Het landschap voor mobiele besturingssystemen ziet er op dit moment (december 2011) zo uit dat ios en Android de grote overwinnaars lijken te worden van de smartphone- en tabletoorlogen. In de Verenigde Staten draait ongeveer de helft van alle smartphones Android en tussen 25 en 30 procent ios. Op het gebied van tabletcomputers is de ipad koning, maar het ruime aanbod van goedkopere tablets zal ongetwijfeld Android tot een belangrijke speler op deze markt maken. Begin 2012 valt nog te bezien of Windowstablets en telefoons een succes zullen worden. BlackBerry lijkt zich niet te kunnen handhaven. Appcelerator Titanium 1.8 Titanium 1.8 is een volwassen ontwikkelsysteem voor zowel Android als ios. Je schrijft de code in JavaScript, waarbij je gebruikmaakt van de Titanium-API s die de meeste functionaliteit van beide platforms beschikbaar stelt en die zelf geschreven zijn in de platformeigen taal (Objective-C voor ios of Java voor Android). Eventueel kun je deze API s zelf uitbreiden met code in de platformeigen taal of met modules van derden. Omdat de native functionaliteit tot je beschikking staat, zijn Titanium-apps niet te onderscheiden van apps die met platformspecifieke ontwikkeltools zijn gemaakt. Ook is Titanium zo ontwikkeld dat apps zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Vooral in recente versies is de snelheid drastisch verbeterd. Omdat de code door een JavaScriptinterpreter wordt geïnterpreteerd (als bytecode) kan het draaien van de code toch iets langzamer zijn dan code die geschreven is in de platformeigen taal. Maar inmiddels zijn de JavaScript-interpreters zo geoptimaliseerd dat het verschil nauwelijks merkbaar is. Sinds Titanium is overgestapt van de in Java draaiende interpreter Rhino op V8 (geschreven in C++) is in enkele gevallen Titanium-code zelfs sneller dan native Android Javacode. Kortom, Titanium is geschikt om ingezet te worden voor de meeste projecten voor mobiele toestellen. In sommige gevallen zul je de apps toch liever met de platformtools willen ontwikkelen, maar dat worden er steeds minder. Het handboek Vanaf het ontstaan van Titanium eind 2008 tot op dit moment (versie 1.8) is het aanzienlijk uitgebreid en daardoor complexer geworden. In 2011 is bijvoorbeeld een eigen ontwikkelomgeving, Titanium Studio, toegevoegd aan het pakket. Bovendien is het voor verschillende functies nodig om meer te weten over de platforms Android, ios en Black- Berry OS. Daarom is het hebben van een handboek over Titanium zeer nuttig. v

5 Handboek apps ontwikkelen Dit handboek probeert twee taken te vervullen: 1) het bieden van de nodige achtergrondkennis over de platforms; 2) het geven van een grondig maar handig overzicht van de verschillende functies van Titanium, met tips om je uit veel voorkomende problemen te redden. Voor wie dit boek bedoeld is Dit boek is gericht op (web)ontwikkelaars en ervaren programmeurs die redelijke kennis van JavaScript en basiskennis van Titanium hebben. Om te leren ontwikkelen met Titanium is het boek Basiscursus apps ontwikkelen beschikbaar. Dit boek kan beschouwd worden als de inleiding op dit handboek. Diepgaande kennis van de besturingssystemen ios, Android en BlackBerry wordt niet voorondersteld. Dit boek geeft juist de basale achtergrondkennis voor deze systemen. Mocht je jouw JavaScript-kennis willen verbeteren, gebruik dan de Basiscursus Java Script 1.5 (Den Haag: Sdu, 2008). Voor SQL kun je de Basiscursus SQL (Den Haag: Sdu, 2003) gebruiken. Wat je nodig hebt voor dit boek Je kunt zowel een computer met het Apple-, Windows- als Linux-systeem gebruiken. In het eerste hoofdstuk wordt uitgelegd hoe je Titanium kunt installeren op al deze drie systemen. Ontwikkelen voor iphone en ipad (ios) vereist een Apple-computer met OS X vanaf versie Android-apps kunnen zowel op een Apple-, Windows- als Linuxcomputer gebouwd worden. Wij raden een snelle Apple-computer aan. Het ontwikkelen van apps voor Android is moeizaam door de traagheid van de Android-emulator. Veel Titanium-ontwikkelaars maken daarom eerst een app voor de iphone en passen die daarna aan voor Android. Het ontwikkelen van BlackBerry-apps met Titanium is in een basaal stadium. Het valt te verwachten dat in de loop van 2012 ook dit tot een volwassen project gemaakt zal worden. Voor ios-ontwikkeling heb je de iphone SDK nodig. Daarvoor moet je een geregistreerde Apple Developer zijn (gratis). Hiermee kun je iphone-apps ontwikkelen en uitproberen in de iphone Simulator. Om de app te laten draaien op een toestel moet je meedoen met het iphone Developer Program (kosten: 79 euro). Dan kun je de apps ook distribueren via de App Store. Deelname aan de programma s van Android en BlackBerry en daarmee de Android en BlackBerry OS SDK s is gratis. Wel kost registratie voor de Android Market eenmalig 25 dollar. Afspraken in dit boek Nieuwe termen, URL s, adressen, bestandsnamen en code-elementen zoals namen van variabelen, functienamen, datatypen, omgevingsvariabelen, statements en keywords worden in de lopende tekst cursief weergegeven. Programmacode en commando s die je letterlijk moet intypen staan in dit lettertype. vi

6 Inleiding Tabellen met methodes geven eerst de naam van de methode en tussen haakjes de argumenten voor die methode. Als er alleen haakjes staan, worden er geen argumenten verwacht. Als de methode een resultaat teruggeeft staat vóór de methodenaam het teruggegeven datatype. Als niet duidelijk is wat deze waarde representeert, staat dit in de kolom beschrijving. Navigatie in menu s, mappen en schermen is meestal aangegeven met een pijl: -> Gebruik van voorbeeldcode Je mag code die je in dit boek vindt gebruiken in jouw eigen apps. Zelfs als je grote stukken code gebruikt, hoef je geen contact op te nemen voor toestemming. We stellen het uiteraard wel op prijs als je een verwijzing in jouw app opneemt naar dit boek. Daarbij geef je gewoonlijk de titel, auteur, uitgever en het jaar van uitgave op. Bijvoorbeeld Handboek apps ontwikkelen, Mark Aalderink. Den Haag: Sdu, Om te zorgen voor de nodige herkenning bij het lezen van Titanium-API s en -gidsen zijn voorbeelden vaak overgenomen uit de Guides en API-documentatie die Appcelerator beschikbaar heeft gesteld op haar website. Al deze voorbeelden kunnen zonder problemen gebruikt worden voor alle mogelijke doeleinden. Feedback Wij hopen dat dit boek een dagelijkse partner voor je wordt bij het ontwikkelen van apps met Titanium en we houden ons aanbevolen voor suggesties en opmerkingen. Die nemen we dan mee in toekomstige edities. Stuur hiervoor een bericht naar Op kun je links, literatuurverwijzen en mogelijke errata vinden. Ten slotte wens ik de lezer veel plezier met het ontwikkelen van apps! Februari 2012 Mark Aalderink vii

7 Inhoud Inleiding v 1 Titanium Studio Inleiding Titanium Installeren en updaten van Titanium Studio en de SDK s Inleiding Verkrijgen van Titanium Studio Installatie OS X Installeren van de Android-SDK Installatie op Linux Installeren van de Java Development Tools (JDT) in Titanium Studio Installeren Android Development Tools Plug-in (ADT) Aanpassen config.ini van Titanium Studio Updaten van de laatste Titanium-SDK en Titanium Studio Standaardlocaties van de Titanium-SDK s De ontwikkelversie van Titanium verkrijgen: continuous builds Problemen oplossen met proxyservers Titanium Studio: De basisconcepten Inleiding Workspace Workbench Views Editors Menu s Perspectieven Werken met projecten en bestanden Projecten De instellingen voor een Titanium-project: tiapp.xml Draaien van projecten in de emulator Schoonmaken van een project Werken met bestanden Content Assist Navigeren Algemeen Het gebruiken van Open Resource om naar een bronlocatie te navigeren Zoeken 19 ix

8 Handboek apps ontwikkelen 1.8 Debuggen Inleiding Loggen naar de console Het Debug-perspectief Expressies Breakpoints en de uitvoering van code Variabelen Documenteren met ScriptDoc Inleiding De ordening van elementen ScriptDoc-elementen Versiebeheer: Git Inleiding Installatie Gebruiken van Git in de terminal/opdrachtprompt Git in Titanium Studio Sneltoetsen Inleiding Bewerken Werken met bestanden Werken met schermen Navigeren Draaien en debuggen Zoeken en vervangen Code en commentaar Views Het script titanium Inleiding Wijzigen van de omgevingsvariabelen Commando s 38 2 Architectuur en instellingen van een Titanium-project Inleiding Projectstructuur van een Titanium-project De projectmap De voorbeeldapplicatie: KitchenSink Architectuur van Titanium Modules Het ontwerppatroon achter Titanium: Het factory-pattern Online documentatie: API Reference Documentation JavaScript-modules in Titanium Inleiding De include-methode CommonJS-modules Native/gecompileerde modules installeren en gebruiken Crossplatform ontwikkelen 52 x

9 Inhoud 2.6 Het Model-View-Controllermodel Inleiding De basis: een eigen MVC-structuur PureMVC Instellingen van de app: tiapp.xml Inleiding Elementen op het hoogste niveau ios-specifieke elementen Android-specifieke elementen 76 3 JavaScript Inleiding JavaScript en Titanium Inleiding Titanium en ECMA-262 versie Geheugenbeheer Executiecontexten Multithreading Uitbreidingen van Titanium op standaard JavaScript Titanium-proxies Objectgeoriënteerd JavaScript Inleiding Datatypen Klassen en objecten Functies en scopes Encapsulatie Statische methodes en eigenschappen Overerving JavaScript-frameworks en objectgeoriënteerd programmeren Ontwerppatronen (design patterns) Inleiding Singleton Factory Composite Façade Adapter Decorator Proxy Observer Events Inleiding Eventlisteners Simuleren van een event Eigen events Eventpropagatie Best practices Literatuurverwijzingen 119 xi

10 Handboek apps ontwikkelen 4 Android In dit hoofdstuk Het Android-besturingssysteem Inleiding Android-versies De architectuur van het Android-systeem Android-SDK s en -tools Inleiding Android SDK and AVD Manager Android-emulator Android Debug Bridge (ADB) Dalvik Debug Monitor Server (DDMS) Draw 9-patch Testen: UI/Application Exerciser Monkey Titanium: Fastdev Installatie van een app op het toestel Android-applicaties Inleiding Applicatiearchitectuur Activities Intents Achtergrondservices Notificaties Manifestbestand Applicatie en systeem-resources Installeren van Android-apps op de SD-kaart Android-specifieke elementen van de gebruikersinterface Inleiding Android-menu s Het ondersteunen van meerdere schermtypen Systeempictogrammen Fysieke knoppen Android-labels: HTML en links Eigen lettertypen Android Market Inleiding Publiceren in Android Market Literatuurverwijzing ios: iphone en ipad Inleiding Het besturingssysteem ios Draaien van apps in de simulator en op het toestel Tools Inleiding Simulator 189 xii

11 Inhoud Instruments Interface Builder Icon Composer Property List Editor Logberichten van het toestel ios-specifieke functies Inleiding Applicatie-instellingen: het bestand Info.plist Background-services Lokale notificaties Proximity De gebruikersinterface Inleiding Adviews Badges De buttonbar De coverflowview Het dashboard Het maskedimage De navigationgroup De statusbalk De tabbedbar De toolbar Eigen lettertypen Systeemknoppen en pictogrammen Transities voor modale schermen ipad Inleiding Modale schermen De documentviewer De popover Het splitwindow Universal apps Publiceren in de App Store BlackBerry Inleiding Installeren van de plug-in BlackBerry Eclipse in Titanium Studio Voorvereisten Installeren BlackBerry-toestellen en OS-versies De simulator Bijzonderheden Beschikbare Titanium-API s 217 xiii

12 Handboek apps ontwikkelen 7 De gebruikersinterface Inleiding Views, widgets en windows Inleiding Het View-object Het Window Lay-out van views Lay-out: positie en grootte van views Schermoriëntaties De tabgroep De tableview Overige componenten Inleiding Afbeeldingen Presenteren van gegevens Invoer van gegevens Navigatiecomponenten Scrollviews De webview Locaties en kaarten Inleiding GPS Inleiding Het kompas De gyrometer Locatiegegevens Forward- en reverse-geocoding Kaarten Inleiding De mapview Annotaties Routes Afstandsberekening Media Inleiding Overzicht van de Media-API s Afspelen van geluiden, muziek en video Inleiding Geluiden De muziekbibliotheek (ios) Audio streamen: de audioplayer Afspelen van video: de videoplayer 292 xiv

13 Inhoud 9.4 Opnemen van audio en video Inleiding Opnemen van audio: de audiorecorder Opnemen van video Bewerken van video s (ios) De camera en fotogalerie (filmrol) Inleiding De camera De galerie Telefonie, SMS en SMS en en telefoneren De dialog Gegevens Inleiding Het bestandssysteem Applicatie-properties Database: SQLite Inleiding Titanium en SQLite-databases De basis: tabellen Transacties Datatypen SQL-opdrachten Functies Expressies PRAGMA-statements Het optimaliseren van een database Encryptie Gegevensstreams Inleiding Buffers Codering van binaire gegevens De bufferstream De blobstream De filestream Lokalisatie Utilities Netwerkcommunicatie Inleiding Communicatie met internet: AJAX Inleiding XML-RPC en REST Het HTTPClient-object Headers 346 xv

14 Handboek apps ontwikkelen Bestanden up- en downloaden Cookies Sockets XML JSON Webservices Inleiding Facebook Twitter 362 Appendices 365 I. ios-lettertypen 365 II. MIME-types 366 Register 369 xvi

15 Hoofdstuk 1 Titanium Studio 1.1 Inleiding Titanium Studio is een ontwikkelomgeving, IDE (Integrated Development Environment) waarmee je Titanium-projecten kunt aanmaken, bewerken, debuggen en draaien, in de simulator of op het toestel. Ook kun je hiermee het eindpakket voor distributie genereren. De IDE heeft veel functies die het ontwikkelen vergemakkelijken zoals het oplichten van syntaxiselementen, contextafhankelijke hulp voor Titanium API-elementen en JavaScript en het valideren van JavaScript-code. Bovendien zorgt Titanium Studio ervoor dat altijd de laatste officiële Titanium-SDK (Software Development Kit) is geïnstalleerd. Titanium Studio is gebouwd op Eclipse, een ontwikkelomgeving die vooral wordt gebruikt door Java-ontwikkelaars. Eclipse is oorspronkelijk ontwikkeld door IBM, maar is sinds november 2001 open source en gratis verkrijgbaar. Sindsdien wordt het onderhouden door The Eclipse Foundation. Meer specifiek is Titanium Studio een aangepaste versie van Aptana Studio, het belangrijkste product van het bedrijf Aptana. Appcelerator heeft Aptana eind 2010 overgenomen om Aptana Studio te gebruiken als IDE voor Titanium. Aptana Studio is een populaire open-source-ide voor webontwikkeling, die door miljoenen webontwikkelaars wordt gebruikt. Titanium Studio is voortdurend in ontwikkeling. Nieuwe functies en verbeteringen worden dagelijks opgeleverd en van tijd tot tijd wordt een nieuwe officiële versie beschikbaar gesteld. Het grafisch ontwerpen van de gebruikersinterface is helaas nog niet mogelijk, maar dat zal in de toekomst ongetwijfeld deel uitmaken van Titanium Studio. Verder is Titanium Studio een volwassen IDE voor Titanium: het bevat alle benodigde functies voor Titanium-ontwikkeling. Hoewel het mogelijk is om met andere editors te werken, en goed leren werken met Titanium Studio een flinke klus is, is het aan te bevelen om dit te leren. Het gebruiken van de geïntegreerde debugger is bijvoorbeeld essentieel voor softwareontwikkeling. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het installeren van Titanium Studio en de Titanium- SDK, ios-sdk en Android-SDK s. Je krijgt bovendien een overzicht van de basiselementen van Titanium Studio, leert hoe je Titanium-projecten debugt en hoe je ze documenteert. Ten slotte gaan we in op versiebeheer met de populaire tool Git. 1.2 Titanium Zoals je ongetwijfeld weet, is Titanium een crossplatform-ontwikkeltool voor apps. Oorspronkelijk bevatte het ook een product om desktopapplicaties te ontwikkelen voor 1

16 Handboek apps ontwikkelen Windows, OS X en Linux, maar inmiddels is dat afgestoten. Op dit moment is het mogelijk om apps te maken voor ios (iphone en ipad), Android, BlackBerry (bèta) en voor de browser (HTML5-webapps). Titanium-apps schrijf je in JavaScript, waarbij je gebruikmaakt van de uitvoerige Titanium-API s die toegang geven tot de platformbibliotheken. Titanium optimaliseert de JavaScript-code van het Titanium-project en combineert die met native applicatiecode. Vervolgens gebruikt het de tools van het geselecteerde platform (ios, Android of BlackBerry) om het eindpakket te maken. Meer specifiek start Titanium achtereenvolgens de volgende drie componenten: 1 de pre-compiler; 2 de front-end-compiler; 3 de platform-compiler en packager. In de pre-compiler-fase optimaliseert Titanium de JavaScript-code en bepaalt het welke modules van de Titanium-API s opgenomen worden in het eindpakket. Op deze manier wordt het pakketbestand zo klein mogelijk gehouden. Omdat Titanium de JavaScriptcode optimaliseert, is het niet nodig om een minifier te gebruiken zoals JSMin of YUI Compressor. De code is ook niet zichtbaar voor de eindgebruiker. Daarna produceert de front-end-compiler de platformspecifieke native code en het native project, en produceert het de extra code die nodig is om Titanium te kunnen compileren door de platformcompiler. Ten slotte gebruikt Titanium Studio de tools van het geselecteerde platform om het eindpakket te compileren met de platform-compiler. Daarna wordt de app op de emulator geïnstalleerd en opgestart of op het toestel geïnstalleerd. De JavaScript-code wordt ingesloten bij het eindpakket en bij uitvoering van de app geïnterpreteerd door de JavaScript-engine van het platform. Voor ios wordt gebruikgemaakt van de JavaScriptCore-interpreter (die ook gebruikt wordt door Safari) en voor Android van Mozilla Rhino of V8 JavaScript Engine van Google. V8 is de JavaScript-interpreter die gebruikt wordt door Chrome. Al deze engines verschaffen een standaard Java- Script-interpreter die vrijwel alle functionaliteit biedt die je verwacht bij een webbrowser. Alleen heb je geen beschikking over functies die specifiek zijn voor browsers zoals de DOM. 1.3 Installeren en updaten van Titanium Studio en de SDK s Inleiding Het installeren van Titanium Studio en de Titanium-SDK s is eenvoudig. Het is noodzakelijk om Oracle s Java Development Kit (JDK) te installeren voor Android- en Black- Berry-ontwikkeling. De Java Runtime Environment (JRE) is nodig om Titanium Studio te kunnen draaien (Eclipse is geschreven in Java) en de Java-compiler voor het compileren 2

17 Hoofdstuk 1 Titanium Studio van de Android Java-code. In de meeste gevallen is JRE al geïnstalleerd op het besturingssysteem. Linux gebruikt een andere Java-runtime, die niet vlekkeloos werkt met Titanium Studio. Daarom moet je Oracle s Java afzonderlijk installeren. Het installeren van Oracle s Java en Android is ingewikkelder dan de tools voor ios. Daarom besteden we hieraan meer aandacht Verkrijgen van Titanium Studio Doorloop de volgende stappen om Titanium Studio te installeren: V Ga naar https://my.appcelerator.com en maak zo nodig een account aan. V Voer nu jouw gegevens in, vink aan dat je het eens bent met de voorwaarden en druk op de knop Sign Up. V Wacht totdat je de activeringsmail hebt gekregen en activeer jouw account via de gegeven link. V Vul de gegevens en druk op Continue. V Nu kom je in een dashboard met verschillende opties terecht. Om Titanium Studio te downloaden ga je naar Downloads en daarna kies je het besturingssysteem waarvoor je Titanium Studio wilt downloaden. Als je dit gedaan hebt, begint het downloaden vanzelf. V Start het gedownloade bestand. In het geval van Windows start je hiermee het installatieprogramma en op een Apple-computer open je het diskimage en sleep je Titanium Studio naar de applicatiemap. V Na het installeren verschijnt in het geval van Windows een snelkoppeling naar Titanium Studio op het bureaublad en bij een Mac ga je naar de applicatiefolder. Klik op het pictogram om het programma te starten. V Na het starten geef je eerst een locatie op de schijf op voor jouw projecten, de zogenaamde workspace. Daarna geef je jouw accountgegevens op om in te loggen bij Appcelerator. V Titanium Studio downloadt vervolgens de laatste Titanium-SDK en pakt deze uit. Dit kan even duren. V Vaak zal Titanium Studio aangeven dat er updates beschikbaar zijn via een waarschuwingsscherm rechtsonder. Het is aan te raden om regelmatig te updaten. Meestal moet je Titanium Studio opnieuw starten na installatie van de updates. Titanium Studio onthoudt onder welke accountnaam je de laatste keer bent ingelogd. Wil je uitloggen en onder een andere naam inloggen, klik dan op jouw naam rechtsonder. Titanium Studio vraagt vervolgens of je wilt uitloggen. Het programma wordt afgesloten en je moet het zelf opnieuw starten en de nieuwe accountgegevens invoeren Installatie OS X Op de Mac kun je mobiele apps maken voor iphone, ipad, ipod en Android. Hiervoor heb je minimaal OS X Snow Leopard nodig. Installeer de ios-sdk door de volgende stappen te doorlopen: V Ga naar developer.apple.com. V Registreer je als een Apple Developer als je dat nog niet bent (gratis). Het kan enkele uren duren voordat de registratie in orde is. 3

18 Handboek apps ontwikkelen V Als de registratie is afgerond is, kun je inloggen en de laatste versie van Xcode en de ios-sdk (één bestand) downloaden. Dat downloaden kan lang duren omdat het bestand enkele gigabytes groot is. Zorg ook voor voldoende ruimte op de harde schijf (ongeveer 10 gigabyte). V Installeer de SDK op de standaardlocatie en verplaats deze nooit. Het installatieproces spreekt voor zich Installeren van de Android-SDK V Voordat de Android-SDK kan worden geïnstalleerd, moet de Java Development Kit 6 (JDK) op de computer staan. Android gebruikt de Java-ontwikkelomgeving. Dit is niet de Java-runtime die op de meeste computers is geïnstalleerd. V Kijk voordat je overgaat op het installeren van de JDK of deze al op jouw computer is geïnstalleerd. Dit doe je door naar de opdrachtsprompt/terminal te gaan en daar de commando s java -version en javac version uit te voeren. Het versienummer moet 1.6.0_21 of hoger zijn. Als dit het geval is, kun je doorgaan met de Android-installatie. V Het is niet nodig om Java te installeren op een Mac-computer. Java is standaard geïnstalleerd en wordt regelmatig geüpdatet. Oracle s Java 6-JDK installeren Doorloop voor het installeren van de Java 6-JDK de volgende stappen: V Ga naar: V Zoek naar de Java SE 6 Update (30 of hoger) en klik op de downloadknop. Selecteer als platform Windows (let op: kies niet de versie voor 64-bit processoren maar de x86-versie), accepteer de licentieovereenkomst en klik op de juiste link. Vervolgens wordt het installatiebestand gedownload (ca. 80 MB). V Start het installatieprogramma. Verander de installatiemap in C:\Java\jdk1.6.0_21\ en ga verder. Het is niet nodig om de Java-runtimemap te veranderen. V Nadat de JDK is geïnstalleerd moet deze beschikbaar gesteld worden in de omgeving (environment). Daarvoor moeten de omgevingsvariabelen aangepast worden. Ga hiervoor naar Configuratiescherm -> Systeem -> Geavanceerde systeeminstellingen. Klik dan op Omgevingsvariabelen. (Zie voor het wijzigen van omgevingsvariabelen onder Linux, paragraaf ) V Voeg bij Systeemvariabelen aan de Path-variabele %JAVA_HOME%\bin; toe. Vergeet de puntkomma s niet om deze waarde van andere te onderscheiden. V Maak ook binnen systeemvariabelen de nieuwe variabele JAVA_HOME aan en geef die de waarde C:\Java\jdk1.6.0_[versienummer]. Je kunt nu proberen of JDK voor de omgeving beschikbaar is door een opdrachtsprompt te openen en het commando javac version uit te voeren. Als de omgeving in orde is, verschijnt na enige tijd het versienummer op het scherm. Android-SDK en Google Maps API s installeren Doorloop de volgende stappen: V Ga naar developer.android.com/sdk om de Android-SDK te installeren. 4

19 Hoofdstuk 1 Titanium Studio V Kies voor het downloaden van het Windows-, Linux- of Mac OS X-pakket. Download het zip-bestand en pak dit uit. Verplaats het pakket naar de root van jouw harde schijf of naar jouw thuismap en wijzig, indien nodig, de naam in android-sdk. V Navigeer naar deze map en dan naar de submap tools en voer android uit. Wacht even en de Android SDK Manager wordt zichtbaar. V Je ziet nu een lijst met pakketten die geïnstalleerd kunnen worden. In deze lijst staan alle Android-SDK-versies. Je mag meerdere pakketten selecteren, maar je hebt in ieder geval SDK Platform Android 2.2, API 8 nodig. Selecteer ook Android SDK Platform Tools en indien beschikbaar Android SDK Tools. Vink daarna ook Google APIs by Google Inc., Android API 8 aan. Installeer deze pakketten. Accepteer de voorwaarden. Na het downloaden en uitpakken kun je bij Installed Packages zien of dit gelukt is. V Na het installeren van de Android-SDK is het nodig om in Windows de omgevingsvariabelen te wijzigen. Voer de stappen uit die bij de installatie van Java zijn beschreven en voeg aan de systeemvariabele Path de volgende waarde toe: ;C:\android-sdk\ tools;c:\android-sdk\platform-tools;. V Op de Mac voeg je als volgt de Android-tools toe aan de variabele PATH. Open terminal en type cd ~. Vervolgens open je of maak je het bestand.profile aan met de teksteditor Pico: type pico.profile. Als er al een regel in dit bestand bestaat die begint met export PATH = moet je daaraan het pad toevoegen van de Android-tools (/android-sdk/tools). Anders moet je dit zelf intypen op een nieuwe regel: de regel wordt dan export PATH=/ android-sdk/tools:/android-sdk/platform-tools:$path. Als je de Android-SDK in jouw thuismap hebt geïnstalleerd, laat je het pad voorafgaan door ~/. Sla het bestand op en sluit terminal af. Als je terminal nu opnieuw start, zijn de Android-tools beschikbaar. Je kunt kijken of de PATH-variabele in orde is door echo $PATH in te typen. V Open de opdrachtsprompt of terminal om te kijken of de installatie gelukt is. Geef de volgende commando s: aapt v en daarna android list Installatie op Linux Het kan nodig zijn om ingelogd te zijn als root. Dit kun je doen door in terminal su - uit te voeren. Appcelerator ondersteunt alleen Ubuntu. Maar Titanium Studio werkt ook op onder andere Linux distro s. Ik heb het met succes geïnstalleerd op Fedora en Arch OS. Voor installatie download je het zip-bestand vanaf de downloadpagina (zie paragraaf 1.3.2). Daarna pak je het uit in de gewenste map. Vervolgens start je Titanium Studio door TitaniumStudio uit te voeren in de hoofdmap van het uitgepakte bestand. Installeer de 32-bit versie van Sun Java (in Ubuntu: sudo aptitude install ia32-libs ia32-sun-java-6-bin) of download het vanaf de Oracle-website. Het is belangrijk om te controleren welke Virtuele Machine van Java gebruikt wordt. Daarvoor open je terminal en type je java -version in. Het is het beste om de Sun VM te gebruiken. 5

20 Handboek apps ontwikkelen In Ubuntu kun je de standaard Java VM als volgt wijzigen: sudo update-alternatives --config java (selecteer 32-bit versie) Om te zorgen dat ook de Java-compiler van de Oracle gebruikt wordt, gebruik je: sudo update-alternatives --config javac Je voegt het pad naar Android toe aan het bestand.bash_profile of.bashrc in jouw thuismap. Gebruik de volgende syntaxis: PATH=$PATH:~/android-sdk/tools;~/android-sdk/platform-tools export PATH Installeren van de Java Development Tools (JDT) in Titanium Studio De Java Development Tools plug-in is noodzakelijk om Java-code te kunnen schrijven in Titanium Studio. Je hebt dit nodig als je modules wilt schrijven voor Android. Ook kan de BlackBerry-SDK en -plug-in niet geïnstalleerd worden als de JDT niet beschikbaar is. Het is dus aan te raden om de JDT-plug-in meteen te installeren. Er is geen enkele reden om dit niet te doen. Doorloop voor installatie van de JDT de volgende stappen: V Ga naar Help -> Install New Software. V Selecteer de Eclipse Helios Update Site bij het Work with-veld. V Mocht deze bron zich niet in de lijst bevinden, voeg die dan toe via Find more software by working with the Available Software Sites preferences. V In de lijst met beschikbare pakketten, zie je de subgroep Programming Languages. In deze groep bevindt zich de optie Eclipse Java Development Tools. Selecteer deze en klik dan twee keer op de Next-knop. V Accepteer de overeenkomt en klik op de Finish-knop. V Herstart Titanium Studio als het pakket geïnstalleerd is Installeren Android Development Tools Plug-in (ADT) De Android Development Tools zijn handig bij Android-ontwikkeling. Je hoeft dan essentiële Android-tools niet via de terminal/opdrachtsprompt te starten. Om de Android Development Tools (ADT) in Titanium Studio te installeren, doorloop je de volgende stappen: V Help -> Install New Software. V Klik op de Add-knop rechtsboven. V Voer als titel ADT Plug-in in bij Name en de volgende URL bij Location: https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/ en klik op de OK-knop. V Vervolgens selecteer je ADT Plugin in het Work width-veld. V Klik op OK en wacht op de pakkettenlijst (mocht dit niet werken, dan kun je in de URL https vervangen door http). V Selecteer de Developer Tools en klik op Next en nogmaals Next. V Lees en accepteer de licentieovereenkomst en klik op Finish. V Herstart Titanium Studio na het beëindigen van de installatie. 6

Linux 4. Sander van Vugt

Linux 4. Sander van Vugt Linux 4 Linux 4 Sander van Vugt Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: 070 378 98 80 fax: 070 378 97 83 2007 Sdu Uitgevers

Nadere informatie

ACADEMIC SERVICE. Drupal7

ACADEMIC SERVICE. Drupal7 ACADEMIC SERVICE Drupal7 Basiscursussen verschenen bij Academic Service: Basiscursus Access 2010 Basiscursus Access 2007 Basiscursus Access 2003 Basiscursus Access 2002 Basiscursus Apps ontwikkelen Basiscursus

Nadere informatie

Websites maken met gratis software

Websites maken met gratis software Websites maken met gratis software SNEL AAN DE SLAG ZONDER VOORKENNIS JOOMLA WORDPRESS DRUPAL HANDIGE TOOLS & SLIMME PRAKTIJKTIPS Eric Tiggeler Websites maken met gratis software Snel aan de slag zonder

Nadere informatie

2010 Sdu uitgevers, Den Haag

2010 Sdu uitgevers, Den Haag Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 ea Den Haag tel. (070) 378 98 80 www.sdu.nl/service 2010 Sdu uitgevers, Den Haag Vertaling, redactie

Nadere informatie

VISIO VISIO OVER DE AUTEUR 978 94 62 45037 0 980

VISIO VISIO OVER DE AUTEUR 978 94 62 45037 0 980 RIA GOMEZ KOPPENOL Basiscursussen en Handboeken verschenen bij Academic Service: Basiscursus Access 2010 Basiscursus Access 2007 Basiscursus Access 2003 Basiscursus Apps ontwikkelen Basiscursus ASP.NET

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml Starten met TYPO3 Extension Key: doc_tut_quickstart_nl Language: nl Version: 1.0.0 Keywords: forbeginners, foreditors, foradmins Copyright 2000-2010, Documentation Team, This

Nadere informatie

Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding

Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding Perceptive Process Design & Enterprise Installatiehandleiding 2013 Lexmark International Technology S.A. Datum: 31-10-2013 Versie: 3.0.3 Perceptive Software is a trademark of Lexmark International Technology

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

HTML 5 App. Herman van Dompseler in opdracht van SURFnet. 20 december 2012 Versie 0.91

HTML 5 App. Herman van Dompseler in opdracht van SURFnet. 20 december 2012 Versie 0.91 Herman van Dompseler in opdracht van SURFnet 20 december 2012 Versie 0.91 Contents Inleiding... 4 Wat is HTML 5... 4 Wat is er mogelijk met HTML 5?... 5 HTML 5 handige links... 8 Part 1: HTML 5 Apps...

Nadere informatie

V-Solution. 2009 Compad Software

V-Solution. 2009 Compad Software VSolution Title page 1 Use this page to introduce the product by Compad Software VSolution All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means graphic, electronic,

Nadere informatie

HTML5 DEEL 1 STRUCTUUR VAN DE WEBPAGINA N. WITTEBROODT. In dit deel: 1.1 De wereld van het World Wide Web. 1.2 Wat is HTML en wat is het niet?

HTML5 DEEL 1 STRUCTUUR VAN DE WEBPAGINA N. WITTEBROODT. In dit deel: 1.1 De wereld van het World Wide Web. 1.2 Wat is HTML en wat is het niet? HTML5 STRUCTUUR VAN DE WEBPAGINA DEEL 1 In dit deel: 1.1 De wereld van het World Wide Web 1.2 Wat is HTML en wat is het niet? 1.3 Browsers 1.4 Grondbeginselen van HTML 1.5 De 1ste webpagina 1.6 Paginastructuur

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 Zarafa

Handleidingen 1.0 Zarafa Handleidingen 1.0 Zarafa Zarafa Handleidingen 1.0 Zarafa In dit document vind je de handleidingen voor Zarafa zoals aangeboden door ECM2. I. Zarafa Email en Agenda 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens...

Nadere informatie

Windows 7 en basisbegrippen ICT voor het examen! Oefeningen. Monique van Harrewijn Onder redactie van Saskia Jacobsen

Windows 7 en basisbegrippen ICT voor het examen! Oefeningen. Monique van Harrewijn Onder redactie van Saskia Jacobsen Windows 7 en basisbegrippen ICT voor het examen! Oefeningen Monique van Harrewijn Onder redactie van Saskia Jacobsen Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice

Nadere informatie

www.wphandleiding.nl 1

www.wphandleiding.nl 1 www.wphandleiding.nl 1 Introductie Met het populaire en gebruiksvriendelijke WordPress CMS kun je eenvoudig alle aspecten van een website (of blog) aanpassen. In de Nederlandstalige WordPress handleiding

Nadere informatie

Admin Tools Gebruikers Handleiding. Nicholas K. Dionysopoulos

Admin Tools Gebruikers Handleiding. Nicholas K. Dionysopoulos Admin Tools Gebruikers Handleiding Nicholas K. Dionysopoulos Admin Tools Gebruikers Handleiding Nicholas K. Dionysopoulos Publication date January 2011 Abstract Dit boek behandelt het gebruik van de Admin

Nadere informatie

Leerboek Business Intelligence

Leerboek Business Intelligence Het Leerboek Business Intelligence is geschreven voor studenten die in aanraking gaan komen met Business Intelligence, niet alleen voor de bedrijfskundige studies, maar ook voor bedrijfskundige informatica

Nadere informatie

Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 2 Word 2007. Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen

Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 2 Word 2007. Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 2 Word 2007 Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen

Nadere informatie

Windows 7 / 8.1 Basis

Windows 7 / 8.1 Basis Windows 7 / 8.1 Basis Inhoudsopgave 0. Inleiding... 3 1. Functionaliteiten Windows 7 en 8.1... 4 1.1 Inloggen in Windows 7 en Windows 8.x... 4 1.2 Programma s en bestanden in de taakbalk... 8 1.3 Aero

Nadere informatie

Handleiding Notebook

Handleiding Notebook Handleiding Notebook Project Notebook 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor studenten van de Hogeschool Zuyd die in het bezit zijn van een notebook. In deze handleiding kunt u een aantal praktische

Nadere informatie

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

www.wphandleiding.nl 1

www.wphandleiding.nl 1 www.wphandleiding.nl 1 Introductie Met het populaire en gebruiksvriendelijke WordPress CMS kun je eenvoudig alle aspecten van een website (of blog) aanpassen. In de Nederlandstalige WordPress handleiding

Nadere informatie

EEN WORDPRESS HANDBOEK

EEN WORDPRESS HANDBOEK EEN WORDPRESS HANDBOEK COLOFON Algemeen drukwerk: Auteur : Vormgeving: Video tutorials: Angela Diks Ellen Gaasbeek Opname programma: Screenflow 5 Scriptschrijver : Angela Diks Voice over : Angela Diks

Nadere informatie

Back-up deel 1: introductie

Back-up deel 1: introductie Back-up deel 1: introductie In dit cursusdeel leer je wat een back-up is, waarom je deze moet maken en van welke bestanden. Je leert ook waar je de back-up het beste op kunt slaan. Zo leer je hoe je een

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

OmegaT - Gebruikershandleiding. Vito Smolej

OmegaT - Gebruikershandleiding. Vito Smolej OmegaT - Gebruikershandleiding Vito Smolej OmegaT - Gebruikershandleiding Vito Smolej publicatie datum Samenvatting Dit document is de officiële gebruikershandleiding voor OmegaT, het gratis Computer Aided

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 SugarCRM

Handleidingen 1.0 SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM In dit document vind je de handleidingen voor SugarCRM zoals aangeboden door ECM2. I. Inleiding 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens... 3 2.

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie