projectnr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "projectnr.11585-196472"

Transcriptie

1

2 projectnr mei2010,revisie1.0 Bijlage6: GemeenteHaaksbergen ExploitatieplanHaaksbergen-Dorp,UitbreidingslocatieDeVeldmaatteHaaksbergen Waterhuishoudings-enrioleringsplan blad26van27 Vastgoed,Economie&Legal

3 Waterhuishoudings- en rioleringsplan Ontwerp regen- en afvalwatersysteem de Veldmaat te Haaksbergen Definitief Gemeente Haaksbergen Grontmij Nederland B.V. Zwolle, 22 januari 2010

4

5 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Algemeen Doel... 5 Opbouw rapport Gebiedsomschrijving Maaiveldhoogte Bodemopbouw Infiltratiemogelijkheden Grondwater Oppervlaktewater Riolering Ontwerpcriteria en maatstaven Algemeen doel Verhard oppervlak Weg- en vloerpeilen Wegpeil Vloerpeilen Droogleggings- en ontwateringsnormen Regen- en vuilwaterafvoer Goten Zuiveringsvoorziening Bergingsvoorziening DWA-riool Ontwerp Algemeen Weg- en vloerpeilen Zuiverings- en (bergings)infiltratievoorzieningen Principe Afvoer dakwater en wegwater in locatie 1 en Zuiverende infiltratievoorziening en bergingsvoorziening locatie Bergings- en infiltratievoorziening locatie Waterdoorlatende verharding Retentiegebied Rioleringsontwerp Locatie Locatie Aanbevelingen Algemeen Infiltratie locatie Infiltratie locatie Retentiegebied Milieu Pagina 3 van 25

6 Inhoudsopgave (vervolg) Bijlage 1 Bijlage2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 Inrichtingsplan Veldmaat Hoogteligging Boringen Ontwerp waterhuishouding en vloerpeilen Ontwerp riolering Berekening bergingsvoorziening Pagina 4 van 25

7 1 Inleiding 1.1 Algemeen De gemeente Haaksbergen wil op een tweetal locaties aan de noordkant van Haaksbergen woningbouw realiseren. De eerste locatie (1) is gelegen ten noorden van de bestaande bebouwing aan de Berk en wordt verder omsloten door de Kolenbranderweg, de Veldzichtweg en de Landweg. Hier worden vrijstaande woningen en enkele twee-onder-een kapwoningen gerealiseerd. De tweede locatie (2) ligt ten oosten van de Oude Boekeloseweg en ten noorden van de Bonifatiushof hier worden zowel twee-onder-een kapwoningen, gestapelde woningen als aaneengeschakelde woningen gerealiseerd. Daarnaast ligt er een wens om regionale berging (R) te realiseren van ca m 3. Hiervoor is een locatie ten noorden van de Veldzichtweg aangewezen. In figuur 1.1 is de ligging van het plangebied globaal weergegeven. Opgemerkt wordt dat de weergegeven plangrens niet de exacte plangrens betreft. In bijlage 1 is het stedenbouwkundig ontwerp opgenomen. Figuur 1.1 Globale ligging plangebieden R 1 2 Bron: Google maps In het kader van de woningbouwplannen is Grontmij gevraagd het regen- en afvalwatersysteem uit te werken. 1.2 Doel Het doel van het waterhuishoudingsplan is het geven van een complete en geïntegreerde beschrijving van het totale waterhuishoudkundige systeem van de nieuwe inrichting van de woningbouwlocaties. Pagina 5 van 25

8 Inleiding 1.3 Opbouw rapport In hoofdstuk 2 is een korte gebiedsbeschrijving gegeven. In hoofdstuk 3 zijn de uitgangspunten en ontwerpcriteria opgenomen die de basis vormen voor de nader uitwerking. Hoofdstuk 4 gaat in op het ontwerp van het regenwater-, het vuilwater en het oppervlaktewatersysteem. In hoofdstuk 5 staan aanbevelingen voor nadere uitwerking. Tekeningen en berekeningen zijn in de bijlagen opgenomen. Pagina 6 van 25

9 2 Gebiedsomschrijving In dit hoofdstuk worden de gebiedskenmerken die betrekking hebben op het functioneren van het bodem-, het water- en het rioleringssysteem beschreven. In het kort wordt ingegaan op de maaiveldhoogte, bodemopbouw, de grondwaterstanden en het oppervlaktewater. Voor een uitvoeriger beschrijving wordt verwezen naar de rapportage van het Geohydrologisch onderzoek, Locatie De Veldmaat te Haaksbergen, referentienummer11/ , revisie D1, Zwolle, 31 augustus 2007 en geohydrologisch onderzoek van Grontmij referentienummer /JvU/NvK, kenmerk , Arnhem, 19 december Maaiveldhoogte Voor het bepalen van de maaiveldhoogte zijn hoogtemetingen uitgevoerd. De hoogte is gemeten op de twee locaties in een ruitennet van 25x25 meter. De gemeten hoogten zijn geïnterpoleerd en in bijlage 2 weergegeven. Het maaiveld van locatie 1 ligt in het oosten tussen 24,50 tot 25,00 m + NAP en loopt naar het westen af tot een maaiveldhoogte tussen 24,00 tot 24,50 m + NAP. Op basis van de terreinmeting ligt het gemiddeld maaiveld op 24,45 m +NAP. Het retentiegebied (R) loopt richting het noorden op van 24,50 m +NAP naar 25,00 m +NAP en ligt gemiddeld op 24,83 m +NAP. Locatie 2 aan de Oude Boekeloseweg ligt tussen 27,50 tot 28,00 m + NAP, hier is het gemiddeld maaiveld 27,62 m +NAP. 2.2 Bodemopbouw Volgens de Bodemkaart van Nederland (schaal 1: blad 34 oost en 35) komt op de locatie van De Veldmaat een veldpodzolgrond voor (kaarteenheid Hn21 en Hn21x) met grondwatertrappen III en V*. In de bovengrond komt leemarm en zwak lemig, zeer fijn en matig fijn zand voor. In de ondergrond, in het oostelijke deel van het plangebied, komt volgens de bodemkaart keileem voor. Deze laag begint tussen de 40 cm en 120 cm en is aangegeven met de toevoeging x. De kleiondergrond is herkenbaar, omdat er weinig gronden met Gt VI en V* en veel gronden met Gwt III en V voorkomen. In mei 2007 (locatie 1 en 2) en in december 2008 (locatie R) is in het plangebied geohydrologisch veldonderzoek uitgevoerd. Tijdens deze onderzoeken zijn verschillende boringen tot 3,00 en 4,00 m -mv uitgevoerd. Daarnaast is gekeken naar bodemkundige eigenschappen zoals de textuur, doorlatendheid en humus- en leemgehalten. Bijlage 3 geeft een overzicht van de situering van de verrichte boringen. De resultaten van de bodemkundige beoordeling van de boringen zijn eveneens in bijlage 3 in de vorm van boorprofielen, weergegeven. Ten aanzien van de bodemkundige eigenschappen kan worden geconcludeerd dat vanaf 0,50 m -mv de bodem bestaat uit matig fijn, zwak tot matig humeus zand. De doorlatendheid van de bodem is redelijk tot goed. Plaatselijk worden zelfs grindlagen aangetroffen. Bij de boringen zijn geen slecht doorlatende lagen onder de teelaardelaag (>0,5 m -mv) aangetroffen (de boringen geven dus een ander beeld dan de bodemkaart van Nederland). 2.3 Infiltratiemogelijkheden De haalbaarheid van ondergronds infiltreren van hemelwater is afhankelijk van de doorlatendheid van de bodem. Voor het creëren van een infiltratievoorziening is een doorlaatfactor van minimaal 0,5 m/dag nodig. Pagina 7 van 25

10 Gebiedsomschrijving Na verloop van tijd zal de doorlatendheid echter afnemen als gevolg van verontreinigingen, slibvorming, etc. Bij voorkeur wordt een minimale doorlaatfactor aangehouden van 1,0 m/dag. Uit de boorbeschrijvingen blijkt dat op de locatie 1, 2 en R matig fijn tot matig siltig zand in de bovengrond (tot circa 2,50 m -mv) voorkomt. De doorlaatfactor op locatie 1 is circa 2,5 m/d tot 6,0 m/d, op locatie 2 en 1,7 m/d tot 4,0 m/d en op locatie R varieert deze tussen 1,0 en 9,74 m/d. In beide geohydrologische onderzoeken wordt geconcludeerd dat de doorlatendheid op basis van bodemopbouw, textuur en verrichte infiltratiemetingen, goed is. 2.4 Grondwater De wisseling in grondwaterstanden wordt uitgedrukt in de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) en de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG). Volgens de Bodemkaart van Nederland komt op de locatie De Veldmaat een grondwatertrap III, V, V* en VI voor. In tabel 2.1 zijn de gegevens ten aanzien van de GLG en GHG voor deze grondwatertrappen weergegeven. Tabel 2.1 Grondwatertrappen Grondwatertrap III V V* VI GHG (m-mv) < 0,40 < 40 0,25-0, GLG (m-mv) 0,80 1,20 > 120 >1,20 > 120 In het kader van geohydrologisch onderzoek ter plaatse is aan de hand van hydromorfe profielkenmerken zoals roest- en reductieverschijnselen een schatting gemaakt van de GHG en de GLG. De aangetroffen GHG en GLG komen overeen met de verwachting op basis van de Bodemkaart van Nederland. Tijdens het verkennend bodemonderzoek zijn op 25 mei 2007 en 8 december 2008 de grondwaterstanden in de peilbuizen opgenomen. De grondwaterstanden zijn weergegeven in tabel Tabel 2.2 Boornr en locatie Overzicht gemeten grondwaterstanden en schattingen van de GHG en GLG Maaiveldhoogte (m+ NAP) GWS (cm-mv) 6 juni 07 GWS (cmmv) 25 mei 07 GWS (cm-mv) 8 dec. 08 GHG (cm -mv) GLG (cm -mv) GHG (m+nap) 131 (1) 24, ,78 22, (1) 24, ,14 23, (2) 27, ,19 25, (1) 25, ,81 23, (2) 27, , (1) 24, ,85 22, (2) 27, ,19 25,94 1 (R) 24, ,36 23,36 4 (R) 24, ,44 23,64 6 (R) 24, ,94 22,84 11 (R) 24, ,55 23,75 16 (R) 24, ,52 23,52 19 (R) 24, ,63 23,63 21 (R) 24, ,6 23,65 23 (R) 24, ,4 23,6 -: zijn niet ingemeten GLG (m+nap) Van het freatisch grondwater ligt de GHG op locatie 1 gemiddeld op 23,93 m +NAP. Daarbij is boring 141 buiten beschouwing gelaten vanwege de grote afwijking in grondwaterstand. 1 De maaiveldhoogte van boring 146 en boringen 01, 04, 06, 11, 16, 19, 21 en 23 zijn op basis van de terreinmeting (her)bepaald. Pagina 8 van 25

11 Gebiedsomschrijving Zowel het maaiveld als de grondwaterstand loopt richting het oosten op. Op locatie 2 ligt de GHG op gemiddeld 27,19 m +NAP. De GHG in het retentiegebied ligt gemiddeld op 24,43 m +NAP. Dit wijkt af van de geschatte grondwaterstand in het geohydrologisch onderzoek van december Voor nadere gegevens over grondwaterstand wordt verwezen naar het geohydrologisch onderzoek. 2.5 Oppervlaktewater Het plangebied is gelegen in het stroomgebied van het Twentekanaal. Langs de noordkant van de Veldzichtweg ligt een kleine sloot die afstroomt naar watergang aan de westkant van de Kolenbranderweg. Deze mondt uit in watergang die onder de keur valt van waterschap Regge en Dinkel. Bij locatie 2 is geen oppervlaktewater in de directe omgeving aanwezig. Wel ligt aan de oostkant van het plangebied een greppel. 2.6 Riolering De riolering van locatie 1 zal ter hoogte van de Lijsterbes aansluiten op het bestaande vrijvervalriool van Ø 300 mm. In de Veldzichtweg en Kolenbranderweg ligt een rioolpersleiding van Ø 90 mm. Erve Grobbink is aangesloten op drukriolering. In zowel de Oude Boekeloseweg als de Bonifatiushof ter hoogte van locatie 2 ligt een vrijverval riool van Ø 300 mm. Pagina 9 van 25

12 3 Ontwerpcriteria en maatstaven 3.1 Algemeen doel In overleg met de gemeente en het waterschap dienen de wensen en eisen met betrekking tot het watersysteem en -keten te worden vastgelegd. De waterhuishoudkundige uitgangspunten en randvoorwaarden, zoals ontwateringnormen, afwatering en bergingseisen vormen samen met het stedenbouwkundig ontwerp de bouwstenen voor het waterhuishoudings- en rioleringsontwerp. Voor het opstellen van dit waterhuishoudings- en rioleringsplan zijn de volgende documenten gebruikt. Stedenbouwkundig plan, ontvangen 06 november 2009 Verslag startoverleg, 5 november 2009 Het geohydrologisch onderzoek van Grontmij, referentienummer /JvU/NvK, kenmerk , Arnhem, 19 december 2008 en Geohydrologisch onderzoek, Locatie De Veldmaat te Haaksbergen, referentienummer11/ , revisie D1, Zwolle, 31 augustus 2007). 3.2 Verhard oppervlak Locatie 1 heeft een oppervlakte van circa 1,83 hectare, locatie 2 beslaat een oppervlak van 1,05 ha. Beide locaties bestaan uit uitgeefbaar terrein, verharde wegen en openbaar groen. Het retentiegebied heeft een oppervlak van 1,6 ha. In tabel 3.1 is de oppervlakteverdeling weergegeven. Tabel 3.1 Oppervlakteverdeling Kavels Kavel verhard (m 2 ) (m 2 ) Wegen en trottoirs (m 2 ) Groen (incl. retentie en berging) (m 2 ) Totaal verhard (m 2 ) Totaal oppervlak (m 2 ) Totaal Locatie Totaal Locatie Retentiegebied Van het uitgeefbaar terrein is aangenomen dat het voor 60% is verhard. Op locatie 2 staat een appartementencomplex. Deze is voor 100% verhard meegenomen in de berekening. 3.3 Weg- en vloerpeilen Wegpeil Bij het vaststellen van de minimale wegpeilen worden de volgende algemene randvoorwaarden gehanteerd: voldoen aan geldende droogleggings- en ontwateringsnormen zoals verwoord in paragraaf 3.4; minimale aanlegniveau locatie 1 is 24,70 m +NAP, hierin is meegewogen dat het grondwater in percelen ten oosten van plangebied 1 oplopen tot 24,15 m +NAP; minimale aanlegniveau locatie 2 is 27,90 m +NAP; aansluiten op bestaande wegen in de omgeving, de huidige hoogteligging van de Landweg en de Veldzichtweg zijn niet bepalend. Pagina 10 van 25

13 Ontwerpcriteria en maatstaven Opgemerkt wordt dat wegpeilen zodanig ontworpen moeten worden dat met het oog op afvoer van regenwater technische constructies (keerwandjes en dergelijke) zoveel mogelijk worden voorkomen Vloerpeilen Vloerpeilen moeten voldoen aan de algemene eisen ten aanzien van de afvoer van afvalwater en ca. 0,30 m boven de kruin van de weg te liggen. De kruin van de weg is hier gedefinieerd als het hoogste punt van de rijbaan. Het minimale en maximale hoogteverschil zijn gebaseerd op een aantal randvoorwaarden. Als standaard is de Aanbeveling voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom (A.S.V.V. 2004) toegepast, waarbij: het afschot in het dwarsprofiel van de wegen 2% en de trottoirs 1-3% bedraagt; het afschot in de achtertuinen minimaal 1% bedraagt om een zo min mogelijk watertoeloop naar de woningen te krijgen; afschot vanaf de percelen minimaal 2% tot maximaal 5% bedraagt; verkeersdrempels een hoogteverschil van 0,08 m hebben. 3.4 Droogleggings- en ontwateringsnormen De ontwatering betreft het verschil tussen maaiveld en het grondwaterpeil. De drooglegging betreft het verschil tussen maaiveld en het oppervlaktewaterpeil. In onderstaande figuur is het verschil tussen de ontwatering en de drooglegging weergegeven. Figuur 3.1 Drooglegging en ontwatering Met betrekking tot het bouwrijp maken van het terrein zal voldaan moeten worden aan de onderstaande drooglegging- en ontwateringeisen: een minimale drooglegging van 1,00 m; een minimale ontwateringsdiepte van: 0,70 m ter plaatse van wegen; 0,50 m ter plaatse van openbaar groen; 0,60 m ter plaatse van de bedrijfspanden/woningen bij kruipruimteloosbouwen; 1,00 m ter plaatse van bedrijfspanden/woningen met kruipruimte (overschrijding per jaar gedurende maximaal veertien dagen); cunetten worden aangevuld met goeddoorlatend zand. 3.5 Regen- en vuilwaterafvoer Ten aanzien van regenwaterbehandeling gelden de volgende normen en randvoorwaarden: gescheiden systeem tussen regenwater afkomstig van daken en wegen en het huishoudelijk afvalwater; regenwater van daken hoeft niet gezuiverd te worden; regenwater van wegen en daarop afvoerende verharde oppervlakken via een infiltratievoorziening laten infiltreren naar het grondwater; afstromend regenwater van wegen wordt gezuiverd in een zuiveringsvoorziening; voor de woningen geldt dat afstromend regenwater van daken en verharde oppervlakken aan de kant van de openbare weg bovengronds op de perceelgrens wordt aangeboden; de kavels zijn voor 60% verhard; er vindt geen berging op eigen terrein plaats. Pagina 11 van 25

14 Ontwerpcriteria en maatstaven Goten In het plangebied zal het hemelwater via molgoten worden afgevoerd naar de bodempassage en bergingsvoorziening binnen het plangebied. Bij het toetsen van de afvoercapaciteit van de maatgevende goten in het plangebied zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: aangesloten verhard oppervlak; breedte van de goot maximaal 1,00 m; breedte-diepte verhouding maximaal 1:10; langs afschot in de weg minimaal 5 ; bij groot hoogteverschil overgaan op roostergoot; dwars afschot in de weg 2-5 %; afvoerintensiteit neerslag situatie T=2. Hierbij wordt een neerslagintensiteit gehanteerd van max. 60 l/s/ha (bui 8 Leidraad Riolering); afvoerintensiteit passend binnen straatprofiel (calamiteitentoets): max. 140 l/s/ha.; bovengrondse afstroming via molgoten naar zuiverings- en bergingsvoorziening; al het regenwater dat op verhard oppervlak valt, komt tot afstroming (worst-case); maximale lengte van goten 100m, bij >100m overgang naar roostergoten; goten aansluiten op het bestaande straatbeeld in aangrenzend gebied; hemelwater van kavels bovengronds aanbieden op perceelsgrens Zuiveringsvoorziening Afstromend water van wegen zal via een zuiveringsvoorziening afstromen naar een infiltratievoorziening. De zuiveringsvoorziening moet voldoen aan de volgende eisen: minimaal 4 mm statische 2 berging; rekening houden met dynamische berging talud infiltratievoorzieningen 1:4; breedte infiltratievoorzieningen op insteek minimaal 2,5 m; bodembreedte infiltratievoorzieningen minimaal 1,0 m; bodemdiepte zuiveringsvoorzieningen 0,30 m mv incl. 0,10 m waking; Voor het creëren van een infiltratievoorziening is een doorlaatfactor (k-waarde) van minimaal 0,5 m/dag nodig. Na verloop van tijd zal de doorlatendheid afnemen als gevolg van verontreinigingen, slibvorming, etc. Daarom wordt bij voorkeur een minimale k-waarde aangehouden van 1,0 m/dag bij aanleg van een infiltratievoorziening Bergingsvoorziening Afstromend regenwater van wegen en daken wordt na voorzuivering van de eerste 4 mm geborgen en geïnfiltreerd in de ondergrond. De bergingsvoorziening moet voldoen aan de volgende voorwaarden. Bij het toepassen van bodempassages en de berging gelden de volgende uitgangspunten: In bodempassage wordt de eerste 4 mm geborgen en gezuiverd; Totale berging moet voldoen aan 40 mm in 75 min (T=50) op het plangebied; Berging toetsen op T=100+10%; De maximale waterstand bij de maatgevende belasting is minimaal 50 cm onder het straatniveau. De retentievoorziening dient in voorkomende gevallen een afvoer te krijgen op een watergang; een maximale afvoer van 2,4 l/s/ha. Dit mag niet worden overschreden bij een maatgevende belasting van 40 mm in 75 minuten. De retentievoorziening aan de noordzijde van de Veldzichtweg bedraagt m 3. Talud minimaal 1:3. Tegengaan van uitspoeling bij lozing op oppervlaktewater. 2 Statische berging is de berging onder de drempel. Zodra de afvoer begint, bouwt zich een opstuwing (verhanglijn) op boven het drempelniveau. De totale opstuwing vormt de drijvende kracht voor de afvoer. Dit wordt de dynamische berging genoemd. Pagina 12 van 25

15 Ontwerpcriteria en maatstaven Gebruik van uitlogende materialen zoals zink, koper en lood zoveel mogelijk voorkomen DWA-riool De volgende uitgangspunten worden voorgesteld bij de verdere uitwerking van de droogweerafvoer (DWA). Gemiddelde woonbezetting 3,0 inwoners. Gemiddelde aanvoer vuilwater 120 l/(inw/dg). Maximale aanvoer vuilwater 12,0 l/(inw/h). Minimale buisafmeting Ø200 mm PVC. Minimale dekking van 1,10 m op de kruin van de buis. Aansluiten op bestaande riolering. Pagina 13 van 25

16 4 Ontwerp 4.1 Algemeen In dit hoofdstuk is het ontwerp van het watersysteem beschreven. Als eerste wordt het ontwerp van de weg- en vloerpeilen beschreven. Vervolgens worden de volgende onderdelen besproken: het ontwerp voor de afvoer van dakwater uit het plangebied, de zuiveringsvoorziening en de berging en de daarbij behorende afstroming richting het oppervlaktewater. Ten slotte wordt ingegaan op het ontwerp van de DWA-riolering. In bijlage 4 is het ontwerp van het weg- en vloerpeilenplan incl. goten opgenomen. In bijlage 5 is het ontwerp van de riolering opgenomen. In bijlage 6 is de bergingsberekening van locatie 1 opgenomen. 4.2 Weg- en vloerpeilen Uitgaande van een GHG van circa 24,00 m +NAP op locatie 1 en een minimale ontwatering van 0,70 m mv is het minimale ontwerp wegpeil 24,70 m +NAP. Op locatie 2 is de GHG 27,19 m +NAP. Het minimale wegpeil dient hier 27,90 m +NAP te zijn. Dit is te bereiken door het ophogen van beide locaties. Daarmee voldoet het ontwerp aan de minimale benodigde ontwatering ter hoogte van de wegen. Het vloerpeil van de woningen dient minimaal 0,30 m boven de kruin van de weg te liggen. De kruin van de weg is hierbij gedefinieerd als hoogste punt van de rijbaan. Bij een wegbreedte van 5 meter en een afschot van 2,5% ligt de kruin van de weg op 24,77 m+ NAP in locatie 1. Het minimum vloerpeil voor locatie 1 is vastgesteld op afgerond 25,10 m +NAP. Het vloerpeil van de woningen langs de westrand wijkt hiervan af vanwege de aansluiting op Kolenbranderweg en de hoogte van de bestaande kavels. Het hoogste punt van de rijbaan ligt op locatie 2 bij een wegbreedte van 5 meter en een afschot van 2,5% van de weg op 27,97 m+ NAP. Het minimum vloerpeil voor locatie 2 is 28,30 m+ NAP. Het vloerpeil van de woningen langs de westrand wijkt hiervan af, vanwege de aansluiting op Oude Boekeloseweg. Wij adviseren de woningen met een vloerpeil van 28,10 m +NAP kruipruimteloos te bouwen. Beide locaties voldoen aan de minimale ontwatering van 1,00 m bij woningen met een kruipruimte. 4.3 Zuiverings- en (bergings)infiltratievoorzieningen Principe Berging van zowel het dakwater als het wegwater vindt binnen het plangebied plaats. Vanaf de daken en percelen stroomt het regenwater richting de weg. Samen met het wegwater stroomt het regenwater via goten richting de zuiveringsvoorziening. In de zuiveringsvoorziening wordt de eerste 4 mm geborgen en gezuiverd. Het overige water zal vanuit de zuiveringsvoorziening overlopen naar de bergingsvoorziening vanwaar het infiltreert in de bodem, dan wel wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater. Vanwege beperkte ruimte voor oppervlakkige infiltratie van water binnen locatie 2 is daar een combinatie van verschillende bergingsvoorzieningen noodzakelijk. Pagina 14 van 25

17 Ontwerp Afvoer dakwater en wegwater in locatie 1 en 2 Afvoer van dak- en wegwater vindt plaats door molgoten. Voor het berekenen van de goten is er van uitgegaan dat tijdens een bui het regenwater vanaf twee zijden naar de goot toestroomt. In de tabel 4.1 is per goot het afvoerend oppervlak, de lengte van de goot en de afmeting van de goot weergegeven. Bij de berekening is uitgegaan van een minimaal benodigd afschot van de goot van 3. Dit wijkt af van de uitgangspunten omdat het hoogteverschil te groot wordt bij het toepassen van een verhang van 5. Het maximale verhang in de goten is 9. De goten zijn zo ontworpen dat bij een afvoerintensiteit van 60 l/s/ha het afstromend water binnen het gootprofiel blijft. Het eerste cijfer van het gootnummer correspondeert met het locatienummer. Calamiteitentoets Doel van deze berekening is te controleren of bij een extreme situatie (140 l/s/ha) het regenwater binnen het wegprofiel blijft en daarmee geen overlast veroorzaakt op particulier terrein zoals te zien in figuur 4.1. Figuur 4.1 Calamiteitentoets breedte waterspiegel h b In tabel 4.1 (laatste twee kolommen) is beoordeeld of bij een zeer hevige bui het regenwater binnen het wegprofiel blijft. Uit de tabel blijkt dat het water in deze situatie overal binnen het wegprofiel blijft. Daarnaast is ook hier uitgegaan van het zelfde minimale verhang als gehanteerd bij het bepalen van de gootbreedte. Tabel 4.1 gootnummer Afmetingen goten bij een afvoerintensiteit van 60 l/s/ha en getoetst bij 140 l/s/ha. afwaterend oppervlak (m 2 ) lengte goot (m) afmeting grijsgoot / roostergoot* (bxh) (m) breedte waterspiegel op straat bij 140 l/s/ha (m) regenwater binnen het wegprofiel bij ,80x0,08 3,07 Ja ,15x0,20* 2,89 Ja ,00x0,10 3,72 Ja ,24x0,25* 4,14 Ja ,70x0,07 2,52 Ja ,70x0,07 0 Ja ,15x0,13* 2,12 Ja ,50x0,05 1,79 Ja 140 l/s/ha Locatie 1 Uit de berekening blijkt dat bij locatie 1 door een groot aangesloten verhard oppervlak goten nodig zijn van 0,80 tot 1,00 m. Daarnaast is het door de grote afstand, tussen het begin van de goot en de uitstroming in de infiltratievoorziening, een groot hoogteverschil berekent. Om dit te beperken is het noodzakelijk om de laatste 30 m, voor de uitstroming in de zuiveringsvoorziening, over te gaan op een roostergoot. Locatie 2 In locatie 2 zorgen molgoten zonder straatkolken voor de afvoer van regenwater naar de infiltratievoorziening. De molgoten met straatkolken stromen af naar de Watershells (zie paragraaf 4.3.6). Deze molgoten met straatkolken zijn niet doorgerekend. Pagina 15 van 25

18 Ontwerp Zuiverende infiltratievoorziening en bergingsvoorziening locatie 1 De haalbaarheid van infiltreren van hemelwater is afhankelijk van de doorlatendheid van de bodem en de optredende grondwaterstanden. Uitgaande van de minimale k-waarde kan worden geconcludeerd dat op basis van de doorlatendheid van de ondergrond (vanaf 0,50 à 2,5 m onder maaiveld) en de optredende grondwaterstanden infiltratie op locatie 1 mogelijk is. Met het oog op de bescherming van het grond- en oppervlaktewater is het van belang dat de eerste 4 mm van het afstromend water wordt gezuiverd. Om die reden dient de bovenste laag van de voorziening te beschikken over een infiltratiebed met filterende functie. Dit infiltratiebed is een zandlaag van circa 0,25 meter dik met een organisch stofgehalte van circa 2 à 3% en een leempercentage van maximaal 8%. De korrelgrootte van de toplaag dient minimaal te bestaan uit matig fijn tot matig grof zand, met een korreldiameter van circa 200 µm. Voorgesteld wordt om de aan te brengen toplaag te verrijken met dolokalk (0,2 kg/ha). In figuur 4.2 is een schematische doorsnede van een oppervlakkige zuiveringsvoorziening weergegeven. Om goed contact met de ondergrond te krijgen is het noodzakelijk om de bouwvoor van het bestaande maaiveld tot 0,50 m -mv te verwijderen en te vervangen door goeddoorlatend zand. Zuiverende infiltratievoorziening De diepte van de voorzuivering bedraagt 0,3 m (incl. 0,1 m waking) en de taludhelling bedraagt 1:4. Het minimaal benodigd oppervlak voor de zuiveringsvoorziening is 450 m 2. Om de voorzuivering niet te zwaar te belasten is de totale berging in de voorzuivering vergroot naar 10 mm. Dit komt overeen met een totaaloppervlak van 1100 m 2. Omdat vanaf de te ontwikkelen locatie aan de oostzijde ook water naar deze bergingsvoorziening stroomt, is de voorzuivering opgedeeld in twee vakken. Dit is op tekening in bijlage 4 weergegeven. De drempelhoogte van de zuiveringsvoorziening ligt 0,20 m boven de bodem van de bergingsvoorziening. In tabel 4.2 is de benodigde berging en het oppervlak van de voorziening opgenomen. Figuur 4.2 Schematische weergave infiltratievoorziening drempel 24,20 m +NAP berging 24,20 m +NAP 1 : 4 0,2 m 1 : 4 voorzuivering 1 : 4 Infiltratiebed (dik 0,25 m) 24,70 m +NAP Tabel 4.2 locatie Afmeting voorzuivering en bergingsvoorziening (m+ NAP) Gem. GHG (m+nap) verhard oppervlak (m 2 ) Berging 40mm/75 min (m 3 ) 10mm (m 3 ) Maaiveldhoogte Aangesloten Voorzuivering Oppervlak voorzuivering Oppervlak ber- gings- voorzie- ning (m 2 ) Bodemhoogte (m+nap) 1 24,45 24,00 * ,00 R 24,83 ** ,60 *Dit is inclusief 60% verhard oppervlak van de nog te ontwikkelen plangebied (ca m 2 ) ten oosten van locatie 1. ** zie tabel 4.4 pag. 21. Bij grote hoeveelheden neerslag zal regenwater vanuit de voorzuiveringsvoorziening overstorten op de berging. Pagina 16 van 25

19 Ontwerp Bergingsvoorziening De bergingsvoorziening is bestemd voor locatie 1 en de te ontwikkelen locatie aan de oostzijde hiervan (circa 2,05 ha.). De bergingsvoorziening heeft een bodemoppervlak van m 2. De bodem van de voorziening ligt op 24,00 m +NAP. Uit de berekening, uitgevoerd met het bakmodellen programma GRONAM, blijkt dat het waterpeil bij de maatgevende bui (40 mm 75 min) stijgt tot 24,42 m +NAP. Daarmee wordt niet voldaan aan de eis van maximale stijging tot 0,50 m onder straatpeil. Deze overschrijding duurt circa 7 uur. Geadviseerd wordt om deze tijdelijke overschrijding toe te staan omdat de voorziening niet direct langs zwaar belaste wegen ligt en omdat er nog 0,58 m aanwezig is tot het laagste vloerpeil. De bergingsvoorziening is ook getoetst op een bui eens in de 100 jaar +10% (80 mm in 48 uur). Er treedt in die situatie een peilstijging op tot 24,48 m +NAP. Uit deze toetsing blijkt dat er voldoende berging is. Knijpconstructie De bergingsvoorziening loost via een knijpconstructie op de watergang aan de noordzijde van de Veldzichtweg. Uit de berekening van de knijpconstructie blijkt dat een gat met een doorsnede van 9 cm volstaat. In figuur 4.3 is een principe doorsnede van de lozingsconstructie opgenomen. Figuur 4.2 Principe doosnede lozingsconstructie Veldzichtweg 24,65 m + N.A.P. Overstortdrempel 24,5 m + N.A.P. Knijpconstructie Ø 0,09 m drempel 24,0 m + N.A.P. Vuilrooster 24,0 m + N.A.P. bodem 23,75 m + N.A.P. Afvoerleiding Ø 300 mm beton De bodem van de afvoerende watergang ligt op circa 23,77 m +NAP en voert af richting de watergang langs de Kolenbranderweg. Deze watergang komt uit op watergang van waterschap Regge en Dinkel. Ter hoogte van de inrit naar het sportpark kruist de watergang de Kolenbranderweg met een pvc Ø250 mm. Geadviseerd wordt deze te vervangen door een betonduiker Ø 400 mm. De greppel langs de zuidkant van de Veldzichtweg komt ter hoogte van de infiltratievoorziening te vervallen. De berm van de Landweg en Veldzichtweg gaat hier over in het talud van de infiltratievoorziening. Ten westen van de infiltratievoorziening blijft de greppel functioneren als ontwatering van de weg en als opvang van regenwater afkomstig van de kavels langs de Kolenbranderweg. De greppel is met een duiker ter hoogte van de Kolenbranderweg verbonden met de watergang aan de noordzijde van de Veldzicht Bergings- en infiltratievoorziening locatie 2 Zoals eerder vermeld is de haalbaarheid van ondergronds infiltreren van hemelwater afhankelijk van de doorlatendheid van de bodem en de optredende grondwaterstanden. Op locatie 2 is de k-waarde van de ondergrond voldoende groot om infiltratie toe te passen. Wel adviseren wij de bovengrond (0,30 tot 0,65 m mv) volledig te verwijderen ter voorkoming van storende lagen. De haalbaarheid van ondergronds infiltreren van hemelwater is verder afhankelijk van de optredende maximale grondwaterstanden. Voorwaarde is dat de infiltratievoorzieningen boven de GHG liggen. De GHG ligt op circa 27,19 m +NAP en het huidige maaiveld op gemiddeld 27,63 m +NAP. Het nieuwe maaiveldniveau komt op minimaal 27,90 m +NAP. Uitgaande van dat maaiveldniveau is slechts 0,70 m beschikbaar voor een infiltratievoorziening. Bij het toepassen van infiltratiekratten is een minimaal benodigde gronddekking van circa 0,60-0,80 m nodig. Pagina 17 van 25

20 Ontwerp Hierdoor is het aantal infiltratievoorzieningen zeer beperkt. Daarom is gezocht naar alternatieve mogelijkheden voor berging en infiltratie. Om aan de ontwateringseisen te voldoen is het noodzakelijk deze nieuwbouwlocatie op te hogen tot een minimum wegpeil van 27,90 m +NAP. De keuze voor de infiltratievoorziening is afhankelijk van de hoeveelheid ophoging en de doorlatendheid van de ophoging. Vanwege de geringe afstand tussen wegpeil en de GHG van slechts 0,70 meter adviseren wij ondiepe infiltratievoorzieningen te gebruiken. Voor locatie 2 is gekozen om een combinatie van zowel een ondergrondse- als een oppervlakkige infiltratievoorziening uit te werken. Daarnaast is een ander alternatief omschreven in paragraaf Watershell In tegenstelling tot veel bestaande infiltratievoorzieningen kunnen watershellelementen vlak onder het maaiveld worden aangelegd, omdat een minimale gronddekking nodig is. De aanleg van deze voorziening is relatief duur, maar biedt de mogelijkheid om bij hoge grondwaterstanden toch voldoende berging te creëren. Bij het gebruik van watershell 35 is een waterberging van 0,32 m 3 /m 2 te realiseren. In tabel 4.3 is aangegeven hoeveel m 2 watershellelementen nodig is voor voldoende berging in het plangebied. De bodem van de voorziening komt op 27,20 m +NAP te liggen. In onderstaande figuur 4.4 is een doorsnede van een watershellsysteem weergegeven. Figuur 4.1 Watershell Bron: Om een robuust en beheersbaar systeem te waarborgen moet de aanvoer van vuil zoals zand en slib en vuilconcentratie zoveel mogelijk worden voorkomen. Dit kan onder andere door het plaatsen van kolken met zand en bladvangers. Het watershellsysteem is met een rioolinspectie camera te controleren/inspecteren. Het watershellsysteem is verder uitgewerkt en op tekening weergegeven in bijlage 4. Om het afstromend regenwater in de watershells te krijgen zijn er straatkolken voorzien in de molgoten ten westen van de oppervlakkige infiltratievoorziening in locatie 2. Via ondergrondse leidingen stroomt het regenwater naar de watershells. Het watershellsysteem is aan de oostkant aangesloten op een put met een overstortdrempel op 27,60 m +NAP. Bij extreme neerslag kan het overtollige water via deze put en een IT-riool overstorten naar de greppel aan de oostkant van het plangebied. Pagina 18 van 25

21 Ontwerp Infiltratievoorziening Geadviseerd wordt om de groene ruimte tussen de appartementen en de weg aan de zuidkant in te richten als infiltratievoorziening. Zowel de appartementen als de eerste rij woningen aan de westkant en de woningen en wegverharding aan de oostkant van het plangebied kunnen hierop afwateren. Het totaal aangesloten verhard oppervlak is 2515 m 2. Het bodemoppervlak van de infiltratievoorziening is 316 m 2. Bij de maatgevende bui stijgt het peil tot 0,29 m. Bij een diepte van 0,4 m is de waking >0,10 m tot het wegpeil. De infiltratievoorziening is ook getoetst op een bui T=100+10%. Het peil stijgt dan tot 0,31 m ten opzichte van de bodem. In extreme situaties stort de infiltratievoorziening via een slokop over naar de greppel aan de oostkant van het plangebied. De bodemopbouw van de infiltratievoorziening dient te voldoen aan de eisen zoals omschreven in paragraaf Tabel 4.3 Infiltratievoorziening Aangesloten verhard oppervlak per deelgebied Oppervlak (m 2 ) Berging m 3 /m 2 Benodigde berging (m 3 ) Benodigd oppervlak (m 2 ) Watershell 2.650** 0, Aquaflow Argimedes 2.650** 0, Infiltratievoorziening , ** Het oppervlak dat afwatert op de infiltratievoorziening is hier al vanaf getrokken evenals de bering in de achterpaden. Voor extra veiligheid bij hevige neerslaggebeurtenissen, of als de infiltratievoorzieningen niet optimaal functioneren, is bij alle infiltratievoorzieningen een noodoverloop gewenst. Hiervoor is een IT-riool ontworpen die afvoert op de greppel aan de oostzijde van het plangebied. Een spuikolk kan als overloopconstructie worden opgenomen in het talud van de greppel (zie figuur 4.5). Figuur 4.2 Spuikolk in talud greppel aanbrengen taludbescherming 27,45 m +NAP 1:2 spuikolk 1:2 0,70 m Geadviseerd wordt om de bestaande greppel te herprofileren zodat deze goed afwatert richting watergang aan de Grintenbosweg. Achterpaden Voor rijwoningen, met het dakvlak naar de achterzijde, geldt dat het water van het achterdakvlak en de achtertuinverharding via een bovengrondse goot wordt afgevoerd naar de achterzijde van het perceel. Wanneer de rijwoning aan de achterzijde grenst aan een achterpad, watert het hierop af. Het achterpad bestaat uit elementenbestrating met infiltratiestraatkolken die zijn aangesloten op een IT-riool Ø 200 mm (zie figuur 4.6). Het cunet van de achterpaden is opgebouwd met 0,50 x 1,80m (hxb) drainzand. Pagina 19 van 25

22 Ontwerp Figuur 4.3 IT-riool in achterpad zandbed (cunet) drainzand IT-riool Ø 200 mm met straatkolk Het IT-riool sluit via een inspectieput met interne drempel aan op de watershell voorziening in de hoofdrijbaan. Door het aanbrengen van drainzand in combinatie met een drempel is in de achterpaden 28 m 3 regenwater te bergen en vindt er tevens infiltratie naar de ondergrond plaats Waterdoorlatende verharding Een ander alternatief is om (waterdoorlatende) verharding te gebruiken met berging in de wegfundatie. Het Aquaflow systeem (of een soortgelijk systeem) is opgebouwd uit een unieke wegfundatie met daarboven een speciale waterpasserende of waterdoorlatende wegverharding. Doorlatende verharding met stenen bestaat uit een wegdek met een zeer hoge doorlatendheid. Voor het creëren van extra waterberging biedt het Aquaflow Argimedes systeem een oplossing. Hierbij wordt onder de normale uitvoering van de waterbergende weg een extra laag aangebracht, bestaande uit permavoid kunststof units. Deze units worden ingepakt in gewapend geo-textiel om de krachten van de bovenbelasting te verdelen. De kunststof units zijn bijzonder omdat zij extreem hoog belast kunnen worden (>70 ton/m²), slechts 12 kg/m 2 wegen en 92% holle ruimte hebben. De totale inbouwhoogte inclusief bestrating is 52 cm, het systeem kan dan 250 liter/m 2 water bergen. Regenleidingen van woningen kunnen op het permavoid systeem worden aangesloten. De huisaansluiting ligt dieper dan de onderzijde van het Aquaflow pakket (52cm mv). In figuur 4.7 is een voorbeeld van een aansluiting opgenomen. Met behulp van de wet van de communicerende vaten wordt het water in een hevelput, die tevens kan dienen als erfscheidingsput of zandvangvoorziening, omhoog geheveld en afgevoerd. Figuur 4.7 Huisaansluiting op Aquaflow Pagina 20 van 25

23 Ontwerp Om de huisaansluiting volledig te legen, kan de hevelputbodem en/of schacht worden voorzien van infiltratiesleuven. Kleine putten zijn meestal van kunststof, grotere putten van beton, veelal met overstortwand. De wegfundatie kan zo veel water bergen dat kolken, hemelwaterriolen, etc. overbodig worden. Daarnaast wordt het hemelwater volledig gezuiverd middels een filterconstructie. Na een regenbui wordt het gezuiverde water vertraagd naar het grondwater (infiltratie). In figuur 4.8 is het principe van het Aquaflow Argimedes bergingssysteem weergegeven (bron: Aquaflow b.v.). Figuur 4.4 Aquaflow Argimedes Bron: Aquaflow Bij toepassing van een Aquaflow systeem (of een soortgelijk systeem) zijn de volgende aspecten belangrijk: de doorlatendheid van de wegverharding; de berging in de wegfundatie; de mobiliteit van water in de wegfundatie; de stabiliteit van de weg; het beheer en onderhoud. Doorlatendheid van de wegverharding De doorlatendheid van een waterdoorlatende wegverharding is conform de ontwerprichtlijnen van Aquaflow b.v. circa l/s/ha. Berging in de wegfundatie De wegfundatie is circa 0,35 m dik en heeft een grove en open structuur met bijna 40% holle ruimte (poriën). In totaal kan in de fundering en de onderliggende kunststof permavoid kratten 250 l/m 2 worden geborgen. Mobiliteit van water in de wegfundatie De stroomsnelheid in de wegfundatie is hoog. Conform de ontwerprichtlijnen van Aquaflow b.v. bedraagt de horizontale doorlatendheid van de wegfundatie circa 150 tot 200 m/uur. Stabiliteit van de weg Technisch gezien is het mogelijk om de stabiliteit van de weg zelfs bij zwaar verkeer te kunnen waarborgen. Pagina 21 van 25

24 Ontwerp Beheer en onderhoud Om een robuust en beheersbaar systeem te waarborgen dient de aanvoer van vuil zoals zand en slib en vuilconcentratie zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarom dient de verhouding aangesloten verhard oppervlak / waterpasserende of waterdoorlatende wegverharding niet meer dan 1:2 te bedragen en dient puntbelasting te worden voorkomen. In tabel 4.3 is aangegeven hoeveel m 2 waterdoorlatende verharding nodig is voor het creëren van voldoende berging in het plangebied. Dit komt ongeveer overeen met het oppervlak van de rijbaan. 4.4 Retentiegebied Uit het waterplan Haaksbergen (Tauw, 2005) van gemeente Haaksbergen blijkt dat er onvoldoende waterberging is in de wijken van Haaksbergen noord en oost. De bergingsvoorziening (R) aan de noordzijde van de Veldzichtweg is bestemd voor waterberging vanuit deze wijken. Ook een gedeelte van nieuwe rondweg zal hierop afwateren. De wens is om een retentievoorziening van tenminste m 3 te realiseren. In tabel 4.4 is het aangesloten verhard oppervlak per deelgebied en de benodigde berging weergegeven zoals in het waterplan Haaksbergen is vastgelegd. Tabel 4.4 Deelgebied Aangesloten verhard oppervlak per deelgebied Oppervlak (ha.) Benodigde berging (m 3 ) 7 5, , rondweg? , Uit een eerste analyse blijkt dat de GHG op 24,43 m +NAP ligt en het maaiveld gemiddeld op 24,83 M +NAP. Het maaiveld loopt in noordelijke richting op. Op de hoogtekaart (zie bijlage 2) is duidelijk te zien dat de locatie voor het retentiegebied hoger ligt dan locatie 1. Dit geldt eveneens voor de grondwaterstanden. Door deze hoge ligging is het moeilijk om waterberging te realiseren zonder dat er aanvullende maatregelen worden genomen tegen (grond)wateroverlast op het terrein van Erve Grobbink en locatie 1. Ook zijn aanvullende maatregelen nodig om het regenwater uit de deelgebieden in de retentie te krijgen. De transportriolen voor aanvoer van regenwater naar de retentievoorziening zullen lager liggen dan de bodem van het retentiegebied. Het regenwater zal door middel van bijvoorbeeld een pomp in de retentie gepompt kunnen worden. Uit deze analyse blijkt dat deze locatie niet de ideale plek is voor het aanleggen van een retentie voor de genoemde deelgebieden. Om inzicht te krijgen hoeveel berging in het retentiegebied gecreëerd kan worden is, uitgaande van de bovengenoemde gegevens en de eerder vermelde randvoorwaarden een berekening gemaakt. In het retentiegebied met een oppervlak van 1,4 ha en een waterdiepte van 0,20 m is 2800 m 3 berging mogelijk. De berekening is uitgevoerd met het bakmodellen programma GRONAM. Uit de berekening blijkt dat een bruto oppervlak van 8,33 ha is aan te sluiten op de retentie. Dit komt overeen met een verhard oppervlak van 5,0 ha. Bij de berekening is geen rekening gehouden met de inzijging in het retentiegebied. De berekening is in bijlage 6 opgenomen. Om wateroverlast op belendende percelen en wegen te voorkomen dient de rand van het retentiegebied minimaal op 24,73 m +NAP gebracht worden. Pagina 22 van 25

25 Ontwerp 4.5 Rioleringsontwerp Voor locatie 1 en 2 is een rioleringsontwerp gemaakt. In de onderstaande paragrafen zal het ontwerp nader worden toegelicht. Beide dwa-rioolstelsels zijn ontworpen in PVC Locatie 1 Voor de berekening van het rioolstelsel is uitgegaan van 30 woningen. In dit deelgebied kan het dwa-rioolstelsel worden uitgevoerd met een diameter van Ø 200 mm. Het hoogste punt van het rioolstelsel ligt in de oosthoek van het plangebied. Het rioolstelsel sluit aan op de bestaande rioolput met nummer 4051 ter hoogte van de Lijsterbes. In tabel 4.5 is aangegeven hoeveel vuilwater vanuit het plangebied wordt aangeboden op het bestaande gemengd rioolstelsel. Woningen langs de Kolenbranderweg worden via een verzamelleiding aangesloten op de bestaande drukrioleringsput P215. Overwogen kan worden om dit deel van de Kolenbranderweg aan te sluiten op het vrijverval riool in de Veldmaterstraat ter hoogte van het bergbezinkriool Locatie 2 Voor de berekening van het rioolstelsel is uitgegaan van 44 woningen. Het dwa-rioolstelsel op locatie 2 kan eveneens uitgevoerd worden met een diameter van Ø 200 mm. Het hoogste punt van dit rioolstelsel ligt aan de oostzijde ter plaatse van put Dit rioolstelsel sluit aan op het bestaande dwa-rioolstelsel in Oude Boekeloseweg (put 634A). In tabel 4.5 is aangegeven hoeveel vuilwater vanuit het plangebied wordt aangeboden op het bestaande gemengde rioolstelsel. Tabel 4.5 Aanbod vuilwater Locatie Aantal aansluitingen Aanbod (m 3 /h) 1 30* 1, , ,66 * Dit is inclusief 4 aansluitingen van Erve Grobbink. Pagina 23 van 25

26 5 Aanbevelingen 5.1 Algemeen Voor nadere uitwerking van het stedenbouwkundig plan zijn de volgende punten van belang: Vroegtijdig betrekken van architecten en bouwondernemers om voorgestelde doelen en maatregelen te realiseren. Voorkomen van foute aansluitingen door op het particuliere terrein bovengrondse afvoer naar de openbare weg te realiseren. Minimaliseren toepassing bestrijdingsmiddelen, strooizout en dergelijke. Voorlichting en bewustwording van de bewoners met betrekking tot de infiltratie van regenwater is een belangrijk aandachtspunt bij de overdacht van woningen. 5.2 Infiltratie locatie 1 Aanbevolen wordt om een bergingsvoorziening in locatie 1 te creëren. De bergingsvoorziening loost via een knijpconstructie op de watergang aan de noordzijde van de Veldzichtweg. Deze watergang dient goed opgeschoond te worden. 5.3 Infiltratie locatie 2 Voor locatie 2 is het watershellsysteem gecombineerd met een oppervlakkige infiltratievoorziening uitgewerkt. Wijzigingen ten opzichte van het voor u liggend ontwerp kunnen gevolgen hebben voor het functioneren van het ontworpen systeem. Wijzigingen dienen dan ook getoetst te worden op het functioneren van de ontworpen voorzieningen. Als gekozen wordt voor een bergingssysteem met waterdoorlatende verharding, dan heeft dat direct gevolgen voor het huidig ontwerp. Een nieuw ontwerp met doorlatende verharding zal dan uitgewerkt moeten worden. 5.4 Retentiegebied Doordat de huidige locatie voor de retentievoorziening hoger ligt ten opzichte van de directe omgeving, is deze locatie niet geschikt voor berging van regenwater uit de noordelijke wijken van Haaksbergen. Geadviseerd wordt om op basis van hoogtegegevens en grondwaterstanden te zoeken naar een andere geschikte locatie voor waterberging. Bij de uitwerking van de afkoppelplannen van de deelgebieden uit het waterplan Haaksbergen is de hoogteligging van de transportriolen een belangrijk onderdeel. Bij ondergrondse afvoer is het vrijwel altijd noodzakelijk om aanvullende maatregelen te nemen om het water in een oppervlakkige ondiepe bergingsvoorziening te krijgen. Aandachtspunt bij het ontwerpen van afvoerriolen uit de deelgebieden is de dynamische drukopbouw in het systeem met het oog op water-op-straat situaties. Bij het realiseren van berging volgens de uitgewerkte berekening is het noodzakelijk om de randen van het retentiegebied te verhogen tot minimaal 24,73 m +NAP. Het retentiegebied loost op de watergang aan de noordzijde van de Veldzichtweg en stroomt af richting de Kolenbranderweg. In de watergang langs de Kolenbranderweg liggen een aantal duikers. Deze kunnen mogelijk voor opstuwing zorgen bij grote afvoer naar watergang van het waterschap. Pagina 24 van 25

27 Aanbevelingen 5.5 Milieu Bij het bouwen moet rekening worden gehouden dat uitlogende materialen zoals zink, koper en lood zoveel mogelijk worden geweerd. Door slijtage en uitloging kunnen deze materialen in de bodem dan wel het oppervlaktewater terecht komen. In de bouwvergunningen kunnen regulerende voorwaarden worden opgenomen. Het streven moet zijn om de kwaliteit van het afstromende hemelwater niet te verslechteren bij de afstroming naar het open water. Dit kan worden bereikt door de volgende maatregelen. Geen toepassing van zink, koper en lood. Daar waar producten (die deze parameters bevatten) in aanraking komen met regenwater dienen zij te worden vervangen door niet uitlogende materialen. Vroegtijdig betrekken van architecten en bouwondernemers om voorgestelde doelen en maatregelen te realiseren. Voorkomen van foute aansluitingen door op het particuliere terrein bovengrondse afvoer naar de openbare weg te realiseren. Minimaliseren toepassing bestrijdingsmiddelen, strooizout en dergelijke. Voorlichting en bewustwording van de bewoners met betrekking tot de infiltratie van regenwater is een belangrijk aandachtspunt bij de overdacht van woningen. Pagina 25 van 25

28 Bijlage 1 Inrichtingsplan Veldmaat

29

30

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Inleiding Dit document is opgesteld als vervolg en update van de analyse van de waterhuishouding, opgesteld in januari 2008. Toen is geconstateerd dat de

Nadere informatie

Voorontwerp infiltratievoorzieningen en RWA- leidingen

Voorontwerp infiltratievoorzieningen en RWA- leidingen MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Woningstichting Barneveld : Wolter Tijssen : Wouter Woortman : B4699-03-004 : Watertoets : Voorontwerp waterhuishouding Ons kenmerk : WA-LW20090339 Datum :

Nadere informatie

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1.

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1. Notitie Datum: 17 juni 2015 Betreft: Afkoppelen nieuwbouw Handelstraat, Apeldoorn Kenmerk: BP30, NOT20150617 Bestemd voor: Bun Projectontwikkeling BV Ter attentie van: de heer J. Spriensma Opgesteld door:

Nadere informatie

Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven

Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven Project : Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven Projectnummer : NC8110503 Versie : definitief Datum : 15 juli 2008 Aanleiding Het terrein van de Tivolikerk en het naastgelegen Zusterhuis aan de Heezerweg

Nadere informatie

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Gemeente Goirle projectnr. 219713 revisie 3.0 12 juli 2010 Opdrachtgever Gemeente Goirle Afdeling Realisatie en beheer Postbus 17 5050 AA Goirle datum vrijgave

Nadere informatie

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V.

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Rioleringsplan Plan Mölnbekke te Ootmarsum Projectnummer: 2653 Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Postbus 66 7630 AB Ootmarsum Status Concept Opgesteld door: Dhr. H.

Nadere informatie

Rioolnotitie Bouw en woonrijpmaken Woningbouwlocatie Brinkersweide te Rhenen

Rioolnotitie Bouw en woonrijpmaken Woningbouwlocatie Brinkersweide te Rhenen Rioolnotitie Rioolnotitie Kenmerk : RL14IV673 Datum : 10 augustus 2015 Versie : Definitief Auteur : A. van der Stelt Controle : F. Hazen 2 Rioolnotitie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Uitgangspunten...

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER

BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER GEMEENTE HAAKSBERGEN 27 augustus 2007 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 2 Technische randvoorwaarden]

Nadere informatie

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Definitief Gemeente Kampen Grontmij Nederland bv Zwolle, 29 november 2005 @ Grontmij 11/99014943, rev. d1 Verantwoording Titel : Bergingsberekeningen

Nadere informatie

Waterparagraaf Heistraat Zoom

Waterparagraaf Heistraat Zoom Waterparagraaf Heistraat Zoom In Zeelst aan de Heistraat is een ontwikkeling gepland. Voor deze ontwikkeling dient een omgevingsvergunning te worden opgesteld waarvan deze waterparagraaf onderdeel uit

Nadere informatie

2 november 2009 C M.J.C. Kerkhof Jonkman. Team stedelijk water

2 november 2009 C M.J.C. Kerkhof Jonkman. Team stedelijk water WATERPARAGRAAF Onderwerp: Rentray Rekken Apeldoorn, Projectnummer: 2 november 2009 C01031.200803 Opgesteld door: M.J.C. Kerkhof Jonkman Gecontroleerd door: M. Swenne ARCADIS NEDERLAND BV Het Rietveld 59a

Nadere informatie

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Logo MEMO Aan : Henrike Francken Van : Michiel Krutwagen Kopie : Dossier : BA1914-112-100 Project : SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Ons

Nadere informatie

Van Hogendorpplein te Goirle

Van Hogendorpplein te Goirle VAN WANROOIJ - VAN SCHIJNDEL Van Hogendorpplein te Goirle Waterhuishouding hemelwater Projectnummer: 0551 17 maart 2009 Colofon Opdrachtgever: Project: Van Wanrooij - Van Schijndel Van Hogendorpplein te

Nadere informatie

Daalhuizerweg. Velp. Geohydrologisch advies en waterparagraaf. SAB Arnhem. december 2009 definitief

Daalhuizerweg. Velp. Geohydrologisch advies en waterparagraaf. SAB Arnhem. december 2009 definitief Daalhuizerweg Velp Geohydrologisch advies en waterparagraaf SAB Arnhem december 2009 definitief Daalhuizerweg Velp Geohydrologisch advies en waterparagraaf dossier : C4866.01.001 registratienummer : ON-D20090543

Nadere informatie

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007 14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw 06-12-2007 Notitie Concept Contactpersoon Maaike Bevaart Datum 6 december 2007 Geohydrologie Zuidbuurt Eemnes 1 Inleiding Ter voorbereiding op de ontwikkeling van

Nadere informatie

MEMO. Memo Afkoppelen / infiltreren project Herinrichting Julianastraat Raadhuisstraat d.d pagina 1 / 5

MEMO. Memo Afkoppelen / infiltreren project Herinrichting Julianastraat Raadhuisstraat d.d pagina 1 / 5 MEMO Aan : bewoners Plakstraat - Raadhuisstraat - Julianastraat - Kerkstraat Van : Cristian Timmermans projectleider gemeente Stein Jean-Philippe Janssens Ducot Engineering & Advies Datum : 24 juni 2015

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Huidige situatie

Memo. Inleiding. Huidige situatie Memo nummer Water-01 aan BAM Woningbouw Martijn Stabel Oranjewoud van Arjan van Beek Oranjewoud datum 24 mei 2011 project Valkenswaard, opstellen bestemmingsplan en uitvoeren onderzoeken locatie Geenhovensedreef

Nadere informatie

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel De heer M.C.M. Sieben is voornemens een nieuwe rundveestal op te richten op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Nederweert, sectie

Nadere informatie

In de directe omgeving van de Ir. Molsweg is geen oppervlaktewater aanwezig.

In de directe omgeving van de Ir. Molsweg is geen oppervlaktewater aanwezig. Waterparagraaf Algemeen Huidige situatie De Ir. Molsweg tussen de Pleijweg en de Nieland bestaat uit een enkele rijbaan met twee rijstroken. Via een rotonde sluit de Ir. Molsweg aan op de Nieland. De rijbaan

Nadere informatie

Apeldoornsestraat te Voorthuizen

Apeldoornsestraat te Voorthuizen Apeldoornsestraat te Voorthuizen Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf Woningstichting Barneveld januari 2013 Wijziging t.o.v. versie 29-10-2010: inrichtingsplan, verhard oppervlakte en wateropgave

Nadere informatie

Waterparagraaf. Opdrachtgever. Groenstraat 2, Sprundel. De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel

Waterparagraaf. Opdrachtgever. Groenstraat 2, Sprundel. De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel Waterparagraaf Groenstraat 2, Sprundel projectnr. 166718 revisie 00 20 oktober 2006 Opdrachtgever De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel datum vrijgave beschrijving revisie 00 goedkeuring

Nadere informatie

BODEMOPBOUW EN INFILTRATIECAPACITEIT VLASSTRAAT/BRIMWEG, SOMEREN

BODEMOPBOUW EN INFILTRATIECAPACITEIT VLASSTRAAT/BRIMWEG, SOMEREN BODEMOPBOUW EN INFILTRATIECAPACITEIT VLASSTRAAT/BRIMWEG, SOMEREN i BODEMOPBOUW EN INFILTRATIECAPACITEIT VLASSTRAAT/BRIMWEG, SOMEREN-EIND RESULTATEN VELDWERK EN INFILTRATIEBEREKENINGEN Uitgebracht aan:

Nadere informatie

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN INTERNE NOTITIE voor: Gemeente Cuijk, Waterschap Aa en Maas van: Erik van Grunsven telefoon: afdeling: Ruimtelijk Beheer onderwerp: hemelwater de Valuwe datum: 22-december-2011herzien

Nadere informatie

Memo waterplan De Kievit

Memo waterplan De Kievit Memo waterplan De Kievit Datum Documentnummer Relatie Onderwerp 17 januari 2017 T140020.002.001/HVE De Kievit Onroerend Goed BV Memo waterplan Waterplan De Kievit In het kader van de ontwikkeling van glastuinbouwgebied

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Waarom aan de slag in de Agniesebuurt? Oude stadswijken zoals de Agniesebuurt, die dichtbebouwd zijn met veel verharding en weinig open water en groen, zijn kwetsbaar

Nadere informatie

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : Gemeente Nederweert Projectnummer : NDW-041-01 Projectomschrijving : Carpoolplaats Nederweert Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum : 13 juli

Nadere informatie

Het nieuw te realiseren plan Aan de Kasteeltuinen is ongeveer 1,75 hectare groot en biedt plek aan 34 woningen.

Het nieuw te realiseren plan Aan de Kasteeltuinen is ongeveer 1,75 hectare groot en biedt plek aan 34 woningen. NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : Dibema Montfort B.V. Projectnummer : RDL-007-01 Projectomschrijving : Wonen Aan de Kasteeltuinen Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum

Nadere informatie

Watertoets Klaproosstraat 13, Varsseveld

Watertoets Klaproosstraat 13, Varsseveld Notitie Contactpersoon Inkie Goijer Datum 1 augustus 2008 Kenmerk N002-4579913IGO-evp-V03-NL 1.1 Inleiding De watertoets De watertoets is een instrument dat ruimtelijke plannen toetst op de mate waarin

Nadere informatie

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

Waterparagraaf. Perron 073 Den Bosch. ing. J.A. Wemekamp. Definitief. Auteur

Waterparagraaf. Perron 073 Den Bosch. ing. J.A. Wemekamp. Definitief. Auteur Waterparagraaf Perron 073 Den Bosch Auteur ing. J.A. Wemekamp Verificatie ing. L. Dielen Autorisatie ing. L. Dielen Datum 27 februari 2014 Versie 1.0 Status Definitief Heijmans Integrale Projecten B.V.

Nadere informatie

Kloosterstraat. Loon op Zand. Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB. juli 2009 concept

Kloosterstraat. Loon op Zand. Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB. juli 2009 concept Kloosterstraat Loon op Zand Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB juli 2009 concept Kloosterstraat Loon op Zand Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf dossier : C6592.01.001 registratienummer

Nadere informatie

Toetsing waterhuishouding

Toetsing waterhuishouding Toetsing waterhuishouding Bedrijventerrein Hattemerbroek - deelgebied Hattem Quickscan waterhuishouding - nieuwe stedenbouwkundige opzet Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. december 2009 concept

Nadere informatie

Team stedelijk water B01035.700604

Team stedelijk water B01035.700604 WATERPARAGRAAF Onderwerp: Centrumplan Vroomshoop 's-hertogenbosch, 31 maart 2009 Van: M.J.C. Kerkhof Jonkman ARCADIS NEDERLAND BV Het Rietveld 59a Postbus 673 7300 AR Apeldoorn Tel 055 5815 999 Fax 055

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Ir. Emil Hartman Senior adviseur duurzaam stedelijk waterbeheer Ede, 10 april 2014 Inhoud presentatie Wat en hoe van afkoppelen Wat zegt de wet over hemelwater

Nadere informatie

BODEMONDERZOEK GROEI- LOCATIE GLASTUINBOUW KLEINE HEITRAK, ASTEN

BODEMONDERZOEK GROEI- LOCATIE GLASTUINBOUW KLEINE HEITRAK, ASTEN Bijlage 2 bij de toelichting BODEMONDERZOEK GROEI- LOCATIE GLASTUINBOUW KLEINE HEITRAK, ASTEN i BODEMONDERZOEK GROEILOCATIE GLASTUINBOUW KLEINE HEITRAK, ASTEN In opdracht van: Tuinbouw Ontikkelings Maatschappij

Nadere informatie

Gemeente Deventer. Waterhuishouding Spijkvoorderenk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. 7400 AE Deventer. telefoon 0570 69 79 11

Gemeente Deventer. Waterhuishouding Spijkvoorderenk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. 7400 AE Deventer. telefoon 0570 69 79 11 Gemeente Deventer Waterhuishouding Spijkvoorderenk van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 Gemeente Deventer Waterhuishouding Spijkvoorderenk referentie

Nadere informatie

1 Inleiding en projectinformatie

1 Inleiding en projectinformatie Project: Groenhorst College te Velp Onderwerp: hemelwater infiltratieonderzoek Datum: 9 november 2011 Referentie: 25.515/61341/LH 1 Inleiding en projectinformatie Het Groenhorst College, gelegen aan de

Nadere informatie

Inpassingsplan Busbaan Wageningen Campus

Inpassingsplan Busbaan Wageningen Campus Inpassingsplan Busbaan Wageningen Campus Onderdeel Watertoets/waterstructuur Definitief Provincie Gelderland Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 juni 2010 Verantwoording Titel : Inpassingsplan Busbaan Wageningen

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A ONDERWERP Aangepaste leggerwijziging Tradeportsloot DATUM 14-4-2016 PROJECTNUMMER C01031.000363.0900 ONZE REFERENTIE 078903199 A VAN Joost Veltmaat AAN Waterschap Peel en Maasvallei Inleiding Klaver 6a

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Notitie Contactpersoon ir. J.M. (Martin) Bloemendal Datum 7 april 2010 Kenmerk N001-4706565BLL-mya-V02-NL Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Tauw

Nadere informatie

Uitbreidingslocatie 'De Berghorst' te Enter

Uitbreidingslocatie 'De Berghorst' te Enter Uitbreidingslocatie 'De Berghorst' te Enter Waterhuishouding- en rioleringsplan Definitief Gemeente Wierden Grontmij Nederland bv Zwolle, 12 oktober 2007 Verantwoording Titel : Uitbreidingslocatie 'De

Nadere informatie

E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van. Advies toekomstige hemelwaterberging en afvoer

E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van. Advies toekomstige hemelwaterberging en afvoer Aan Gemeente Maassluis Behandeld door Richard Wilbrink T.a.v. De heer E. Zeeman E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van Richard Wilbrink MSc. T 015-7511854 Betreft Voorbereidende onderzoeken winkelcentrum

Nadere informatie

Rioleringsplan Zuiderhoeven

Rioleringsplan Zuiderhoeven Rioleringsplan Zuiderhoeven AM Sweco Nederland B.V. Alkmaar, 6 juli 2016 Verantwoording Titel : Rioleringsplan Zuiderhoeven Subtitel : Projectnummer : 348902 Referentienummer : Revisie : Datum : 6 juli

Nadere informatie

Waterparagraaf Plan Molenschot te Soest

Waterparagraaf Plan Molenschot te Soest 26-6-2015 Plan Molenschot te Soest Civiel Management Lichtenvoorde Zilverlinde 7 7131 MN Lichtenvoorde Postbus 149 7130 AC Lichtenvoorde Telefoon: 0544-393220 Internet: www.civielmanagement.nl E-mail:

Nadere informatie

Afwateringsplan De Kamp te Cothen Concept Gemeente Wijk bij Duurstede Grontmij Nederland B.V. Houten, 7 februari 2010, revisie

Afwateringsplan De Kamp te Cothen Concept Gemeente Wijk bij Duurstede Grontmij Nederland B.V. Houten, 7 februari 2010, revisie Afwateringsplan De Kamp te Cothen Concept Gemeente Wijk bij Duurstede Grontmij Nederland B.V. Houten, 7 februari 2010 Verantwoording Titel : Waterhuishoudkundig plan Subtitel : De Kamp te Cothen Projectnummer

Nadere informatie

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein.

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein. Notitie Contactpersoon Jeroen Lasonder Datum 24 mei 2013 Kenmerk N008-1213242JLO-gdj-V022 Flevokust: Watertoets 1 Inleiding De gemeente Lelystad en Havenbedrijf Amsterdam ontwikkelen samen bedrijventerrein

Nadere informatie

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg Notitie Contactpersoon Johannes Weemstra Datum 21 november 2012 Kenmerk N003-1210450WEJ-rrt-V01-NL Geohydrologische situatie Burg. Slompweg 1 Inleiding In opdracht van de gemeente Steenwijkerland heeft

Nadere informatie

Waterhuishoudingsplan

Waterhuishoudingsplan Waterhuishoudingsplan Plan 'Molenblok' te Varik Definitief gemeente Neerijnen Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 2 mei 2011 Inhoudsopgave 1 1.1 Inleiding... 4 Aanleiding... 4 1.2 Doel... 4 1.3 Leeswijzer...

Nadere informatie

BRIEF. BK Infra & Leisure t.a.v. W. Elias Postbus 240 5480 AE Schijndel. Onderwerp: Projectnr: Kenmerk: Datum:

BRIEF. BK Infra & Leisure t.a.v. W. Elias Postbus 240 5480 AE Schijndel. Onderwerp: Projectnr: Kenmerk: Datum: BRIEF BK Infra & Leisure t.a.v. W. Elias Postbus 240 5480 AE Schijndel Onderwerp: Projectnr: Kenmerk: Datum: Rioleringsplan De Ligt II fase 3 en De Ligt III 11JV10100 12-10015-JV 17 februari 2012 Geachte

Nadere informatie

De Marke II. Marienberg. Waterstructuurplan. SAB Arnhem/ Gemeente Hardenberg. mei 2010 definitief

De Marke II. Marienberg. Waterstructuurplan. SAB Arnhem/ Gemeente Hardenberg. mei 2010 definitief De Marke II Marienberg Waterstructuurplan SAB Arnhem/ Gemeente Hardenberg mei 2010 definitief De Marke II Marienberg Waterstructuurplan dossier : D1491.01.001 registratienummer : ON-D20100490 versie :

Nadere informatie

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 Notitie Contactpersoon Wietske Terpstra Datum 25 oktober 2011 Kenmerk N001-4817394TER-mfv-V01-NL Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 1 Inleiding Autobedrijf Van den

Nadere informatie

Gemeente Twenterand. Waterhuishouding en riolering bedrijventerrein Garstelanden IV Westerhaar. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2.

Gemeente Twenterand. Waterhuishouding en riolering bedrijventerrein Garstelanden IV Westerhaar. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. Gemeente Twenterand Waterhuishouding en riolering bedrijventerrein Garstelanden IV Westerhaar van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Rioleringsadvies. Stadspark s-heerenberg. 20 juli 2012. Definitief

Rioleringsadvies. Stadspark s-heerenberg. 20 juli 2012. Definitief Stadspark s-heerenberg 20 juli 2012 Definitief Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Aanleiding... 1 1.2 Doel... 2 1.3 Leeswijzer... 2 2 Ontwerp... 3 2.1 Huidige situatie... 3 3 Uitgangspunten... 5 3.1 Algemene

Nadere informatie

Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan

Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan Gemeente Deventer Opdrachtgever ORB H.J. Laing Datum paraaf Projectleider ORB J.J. van der Woude Datum paraaf Gemeente

Nadere informatie

Toelichting Watertoets

Toelichting Watertoets Toelichting Watertoets Zorgboerderij Schoolstraat te Dongen projectnr. 203471 revisie 00 21 januari 2010 Opdrachtgever Vieya T.a.v. de heer J.W. Revet Postbus 134 5100 AC Dongen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Stromingsbeeld Rotterdam

Stromingsbeeld Rotterdam Rotterdam centraal en Provenierswijk Bert de Doelder 17-4-2014 Stromingsbeeld Rotterdam Z Maas Freatische grondwaterstand N diepe polders NAP 6,2 m holocene deklaag NAP -5 m 1e watervoerend pakket 1e

Nadere informatie

Watertoetsdocument. Watertoetsproces Dorpsuitbreiding Klarenbeek. Definitief

Watertoetsdocument. Watertoetsproces Dorpsuitbreiding Klarenbeek. Definitief Watertoetsdocument Watertoetsproces Dorpsuitbreiding Klarenbeek Definitief Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 18 juni 2014 Verantwoording Titel : Watertoetsdocument Subtitel : Watertoetsproces Dorpsuitbreiding

Nadere informatie

Controleberekening riolering (DEFINITIEF)

Controleberekening riolering (DEFINITIEF) Titel: Omschrijving: Projectnr: Rapportnr: Datum: Controleberekening riolering (DEFINITIEF) Boschkens-west Goirle 09JV10090 09-10486-JV 08-12-09 RAPPORT Grotestraat 143 5141 JP Waalwijk tel: 0416-560381

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3 Datum 17 juli 2008 Kenmerk 1608039 Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Beschrijving plangebied 4 2.1 Situering 4 2.2 Topografie 5 2.3 Waterstaatkundige situatie 5 2.4 Bodemopbouw 5 2.4.1 Lokale

Nadere informatie

: BügelHajema (Linda Smoors, Hermien Kerperien) : Evert de Lange : Waterschap Veluwe (Wietske Terpstra), 03-Projectontwikkeling (René Kroes)

: BügelHajema (Linda Smoors, Hermien Kerperien) : Evert de Lange : Waterschap Veluwe (Wietske Terpstra), 03-Projectontwikkeling (René Kroes) Logo MEMO Aan : BügelHajema (Linda Smoors, Hermien Kerperien) Van : Evert de Lange Kopie : Waterschap Veluwe (Wietske Terpstra), 03-Projectontwikkeling (René Kroes) Dossier : BA6227-100-100 Project : Zuiderzeestraatweg

Nadere informatie

Ontwikkelingslocatie Klingelenberg te Tuil

Ontwikkelingslocatie Klingelenberg te Tuil Ontwikkelingslocatie Klingelenberg te Tuil Waterhuishoudkundig- en rioleringsplan Concept Gebr. van Wanrooij Projectontwikkeling Grontmij Nederland bv Zwolle, 1 december 2006 Verantwoording Titel : Ontwikkelingslocatie

Nadere informatie

Informatieavond Bouwkavels Molenbeek

Informatieavond Bouwkavels Molenbeek Informatieavond Bouwkavels Molenbeek Informatieavond Bouwkavels Molenbeek Programma informa+eavond 1. Welkom en uitleg van het proces na de ondertekening van de reserveringsovereenkomst door Ariën Schaap

Nadere informatie

Landgoed De Hattert. Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas. Datum : 1 oktober 2010. : Ir. L.J.A.M.

Landgoed De Hattert. Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas. Datum : 1 oktober 2010. : Ir. L.J.A.M. Landgoed De Hattert Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas Datum : 1 oktober 2010 Auteur Opdrachtgever : Ir. L.J.A.M. van Nierop : P. van Kempen VOORWOORD In opdracht van de heer

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 Algemeen. 1.2 De watertoets. NOTITIE

1 Inleiding. 1.1 Algemeen. 1.2 De watertoets. NOTITIE NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : Gemeente Peel en Maas Projectnummer : GPM-012-01 Projectomschrijving : Uitbreidingsplan Julianahof te Koningslust Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf:

Nadere informatie

Waterparagraaf Landgoed De Heihorsten te Someren

Waterparagraaf Landgoed De Heihorsten te Someren Waterparagraaf Landgoed De Heihorsten te Someren Globaal waterhuishoudingsplan Gebr. Swinkels Vaarselstraat 54 5711 RE SOMEREN Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 23 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden

Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden Opdrachtnummer : 1220128 Opdrachtgever : Wooncorporatie ProWonen Postbus 18 7270 AA BORCULO Coördinaten: X = 218.040 Y = 457.210 Datum : 14 december

Nadere informatie

Geohydrologisch onderzoek Aldenhofpark. Te Hoensbroek In de gemeente Heerlen. Projectnr.: Datum rapport: 17 december 2012. Postbus 1 6400 AA Heerlen

Geohydrologisch onderzoek Aldenhofpark. Te Hoensbroek In de gemeente Heerlen. Projectnr.: Datum rapport: 17 december 2012. Postbus 1 6400 AA Heerlen Geohydrologisch onderzoek Aldenhofpark Te Hoensbroek In de gemeente Heerlen Opdrachtnummer: Versie: Uw referentie: Projectnr.: GA-120338-2 V01 Definitief HL091704901 79A Datum rapport: 17 december 2012

Nadere informatie

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel MEMO Aan: - Gemeente Gemert-Bakel Van: - Buro SRO Datum: - 20-11-2012 Onderwerp: - Watermemo De Hoef 16 Gemert Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl

Nadere informatie

Geohydrologisch onderzoek en globale waterstructuur RBT Achterhoek

Geohydrologisch onderzoek en globale waterstructuur RBT Achterhoek Geohydrologisch onderzoek en globale waterstructuur RBT Achterhoek 24 juli 2008 Geohydrologisch onderzoek en globale waterstructuur RBT Achterhoek Verantwoording Titel Geohydrologisch onderzoek en globale

Nadere informatie

Ten aanzien van deze watersaspecten is contact geweest, overlegd en advies gevraagd aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Ten aanzien van deze watersaspecten is contact geweest, overlegd en advies gevraagd aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0152812 3 december 2015 336542 Betreft Watertoets De Ontbrekende Schakel (D02) 1 Inleiding De gemeente Schagen is van plan om een verbindingsweg aan te leggen

Nadere informatie

MEMO. Toelichting op maatregelen Oranjebuurt in de Lier.

MEMO. Toelichting op maatregelen Oranjebuurt in de Lier. MEMO Aan: Koos verbeek Van: J. den Dulk Datum: 23 mei 2007 Onderwerp: Stand van zaken maatregelen ter voorkoming wateroverlast Oranjebuurt, De Lier Bijlagen: Functioneel programma van eisen voor de verbetering

Nadere informatie

Bijlage 14-1: Stedelijke wateropgave Kern Emmen

Bijlage 14-1: Stedelijke wateropgave Kern Emmen Bijlage 14-1: Stedelijke wateropgave Kern Emmen Situatie Kern Emmen Kern Emmen omvat het centrumgebied van Emmen en de wijken Emmermeer, Hoge Loo en Spoorzijde. Het bestaat overwegend uit dicht bebouwd

Nadere informatie

Natuurbegraafplaats Fryslan-west

Natuurbegraafplaats Fryslan-west Natuurbegraafplaats Fryslan-west advies (geo-)hydrologie Definitief Vollmer & Partners Arnhemseweg 6 3817 CH AMERSFOORT Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 3 maart 2016 Verantwoording Titel : Natuurbegraafplaats

Nadere informatie

Verantwoording. Titel : Watertoets. Subtitel : Waterhuishoudkundig onderzoek Kerkdriel-Noord. Projectnummer : 271484. Referentienummer : 99051189

Verantwoording. Titel : Watertoets. Subtitel : Waterhuishoudkundig onderzoek Kerkdriel-Noord. Projectnummer : 271484. Referentienummer : 99051189 5 Water 99051678 Verantwoording Titel : Watertoets Subtitel : Waterhuishoudkundig onderzoek Kerkdriel-Noord Projectnummer : 271484 Referentienummer : 99051189 Revisie : D1 Datum : 27 november 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

WATERPARAGRAAF SLAAKDAM 2A DE HEEN (STEENBERGEN)

WATERPARAGRAAF SLAAKDAM 2A DE HEEN (STEENBERGEN) 318827_1331028363790_waterparagraaf_slaakdam_2_S_BEM1201217_1.pdf *BEM1201217* BEM1201217 gemeente Steenbergen Behoort bij beschikking d.d 22-01-2013 nr.(s) MYZ12000090 Omgevingsmanager WATERPARAGRAAF

Nadere informatie

Notitie waterhuishouding Panoven IJsselstein Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Datum: 26 juli 2013

Notitie waterhuishouding Panoven IJsselstein Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Datum: 26 juli 2013 Notitie waterhuishouding Panoven IJsselstein Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Datum: 26 juli 2013 Inleiding Op 6 mei 2013 heeft het waterschap een plankaart ontvangen voor een ontwikkeling aan

Nadere informatie

Watertoets Nieuwbouw Vrangendael

Watertoets Nieuwbouw Vrangendael Watertoets Nieuwbouw Vrangendael Molenparc B.V. 31 maart 2011 Definitief rapport 9W6517.A0 Randwycksingel 20 Postbus 1754 6201 BT Maastricht +31 (0)43 356 62 00 Telefoon 043-367 27 22 Fax info@maastricht.royalhaskoning.com

Nadere informatie

Richtlijn versus maatwerkberekening

Richtlijn versus maatwerkberekening Memo DM 1063841 Aan: Peter Van Hoof [peter@vanhoof-watermanagement.nl] Van: HDSR Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Notitie maatwerkberekening Vierde Kwadrant Kockengen In deze memo heeft het waterschap een

Nadere informatie

Van : ing. G. Spruijt Paraaf :

Van : ing. G. Spruijt Paraaf : Memo Datum : 29-10-2013 Bestemd voor : BRO Boxtel Van : ing. G. Spruijt Paraaf : Projectnummer : 20120469 Betreft : Bergingsberekening Intratuin Deventer te Deventer Aanleiding Op d.d. 25 maart 2013 is

Nadere informatie

Betreft Uitbreiding bedrijfsterrein Van Ooijen, Parallelweg-west Woerden Afwatering terreinverharding

Betreft Uitbreiding bedrijfsterrein Van Ooijen, Parallelweg-west Woerden Afwatering terreinverharding Bijlage Afwatering terreinverharding D1 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 11 augustus 2014 153681 Betreft Uitbreiding bedrijfsterrein Van Ooijen, Parallelweg-west Woerden Afwatering terreinverharding

Nadere informatie

15640 ing. B. Mengers Doetinchem, Tel Betreft

15640 ing. B. Mengers Doetinchem, Tel Betreft ECOPART BV ZEPHIRLAAN 5 7004 GP DOETINCHEM TELEFOON 03 14-36 81 00 FAX 03 14 36 57 43 E-MAIL INFO@ECOPART-BV.NL INTERNET WWW.ECOPART_BV.NL BTW NR. NL 81 01 466 29 B01 HANDELSREGISTER 100 35 993 RABOBANK

Nadere informatie

Afbeelding 2.2. Berekende maximale WOS uitgangssituatie 80 % afkoppelen bui 09

Afbeelding 2.2. Berekende maximale WOS uitgangssituatie 80 % afkoppelen bui 09 Afbeelding 2.1. Locatie bedrijventerrein Nijverheidsweg 2.2. Uitgangspunten BRP De wijziging op de uitgangspunten zoals toegepast in het BRP betreft het percentage afgekoppeld oppervlak wegverharding.

Nadere informatie

Memo * *

Memo * * Memo M emo Ontwerp (groene) buffer Ysselsteynsel oop Memo 2014.24961 *2014.24961* ter attentie van Erik Weijzen kopie aan behandeld door programma E. Raaijmakers Watersysteem doorkiesnummer +31 77 38911

Nadere informatie

Projectnummer: C /GF. Gecontroleerd door: ing. H.J. Veurink. Ons kenmerk: :0.5

Projectnummer: C /GF. Gecontroleerd door: ing. H.J. Veurink. Ons kenmerk: :0.5 MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Het Rietveld 59a Postbus 673 7300 AR Apeldoorn Tel 055 5815 999 Fax 055 5815 599 www.arcadis.nl Onderwerp: Wateraspecten locatie Stichtse Putten Zeewolde Apeldoorn, 10 februari

Nadere informatie

Herziening waterstructuurplan Zwartebroek - Dwarsakker

Herziening waterstructuurplan Zwartebroek - Dwarsakker Herziening waterstructuurplan Zwartebroek - Dwarsakker definitief In opdracht van Opgesteld door Projectnummer Gemeente Barneveld MWH B.V. M13A0343 Documentnaam \\nldft1s01\data\data\project\m13\m13a0343\2

Nadere informatie

Waterhuishoudings- en rioleringsplan

Waterhuishoudings- en rioleringsplan Waterhuishoudings- en rioleringsplan Landschapspark 'De Schans', Westervoort Definitief Gemeente Westervoort Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 28 juni 2010 Verantwoording Titel : Waterhuishoudings- en rioleringsplan

Nadere informatie

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlage 1 Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlagel Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bodemopbouw en Geohydrologie Inleiding In deze bijlage wordt

Nadere informatie

Memo. nummer 5 datum 23 januari 2015 B. van de Lisdonk J. Bok J. Kessels J. Bode

Memo. nummer 5 datum 23 januari 2015 B. van de Lisdonk J. Bok J. Kessels J. Bode Memo nummer 5 datum 23 januari 2015 aan B. van de Lisdonk J. Bok J. Kessels J. Bode gemeente Horst aan de Maas gemeente Horst aan de Maas WPM WPM van A. Schuphof Antea Group kopie S. Lenders Antea Group

Nadere informatie

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure.

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure. datum 31-3-2014 dossiercode 20140331-63-8729 Geachte heer/mevrouw Jeroen Overbeek, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale

Nadere informatie

Nieuwbouw BMV aan het Nassauplein te Grathem, gem. Leudal Betreft Geohydrologisch onderzoek Opdrachtnummer Document Opdrachtgever VH-5775-B VH-5775-B-01 Gemeente Leudal Postbus 3008 36093 ZG Leudal Contactbedrijf

Nadere informatie

1 Inleiding. Gemeente Diemen. de heer R. den Ouden. M. Tobé. Waterhuishouding Sportpark Diemen

1 Inleiding. Gemeente Diemen. de heer R. den Ouden. M. Tobé. Waterhuishouding Sportpark Diemen Aan Gemeente Diemen T.a.v. de heer R. den Ouden Van M. Tobé Betreft Waterhuishouding Sportpark Diemen Projectnummer M15B0269 Behandeld door Max Tobé E max.tobe@mwhglobal.com T 015 751613 1 Inleiding De

Nadere informatie

Waterhuishoudkundige verkenning Dorpsstraat, De Lutte. Definitief

Waterhuishoudkundige verkenning Dorpsstraat, De Lutte. Definitief Waterhuishoudkundige verkenning Dorpsstraat, De Lutte Definitief Waterhuishoudkundige verkenning Dorpsstraat, De Lutte Definitief Uitgebracht aan: Rattink Strunk Dorpsstraat 48 7587 AD DE LUTTE Auteur

Nadere informatie

Gemeente Deventer. Uitwerking waterhuishouding Spijkvoorderenk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus AE Deventer

Gemeente Deventer. Uitwerking waterhuishouding Spijkvoorderenk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus AE Deventer Gemeente Deventer Uitwerking waterhuishouding Spijkvoorderenk van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1 INLEIDING 1 2 HUIDIGE

Nadere informatie

Waterdocument Sulvada Loenen

Waterdocument Sulvada Loenen Waterdocument Sulvada Loenen 2 juli 2009 Waterdocument Sulvada Loenen Verantwoording Titel Waterdocument Sulvada Loenen Opdrachtgever IDEA Vastgoed Projectleider Liesbet Timan Auteur(s) Liesbet Timan

Nadere informatie

HWA parkeerterrein KL Efteling

HWA parkeerterrein KL Efteling HWA parkeerterrein KL Efteling Opdrachtgever : Efteling Projectnaam : HWA parkeerterrein KL Referentienummer : 10-036 Documentnummer : 10-036/hwo/rev05 Version Date Author Change description Rev. 03 16/11/2010

Nadere informatie

Waterparagraaf. Bouw woning Hollevoort, Bakel. Waterparagraaf. Woning Hollevoort, Bakel

Waterparagraaf. Bouw woning Hollevoort, Bakel. Waterparagraaf. Woning Hollevoort, Bakel Waterparagraaf Bouw woning Hollevoort, Bakel Waterparagraaf Projectlocatie Hollevoort ongenummerd, Bakel Omschrijving project Waterparagraaf ten behoeve van de bouw woning buitengebied gemeente Gemert-Bakel

Nadere informatie

Betreft Herbouw Lidl te Hoensbroek. Ons kenmerk HEE141.0001. Datum 19 november 2013. Behandeld door Bert Hage

Betreft Herbouw Lidl te Hoensbroek. Ons kenmerk HEE141.0001. Datum 19 november 2013. Behandeld door Bert Hage Toelichting Betreft Herbouw Lidl te Hoensbroek Ons kenmerk HEE141.0001 Datum 19 november 2013 Behandeld door Bert Hage Inleiding en doel In opdracht van Lidl Nederland GmbH heeft Kragten opdracht gekregen

Nadere informatie

Ontwikkeling Dishoek Beknopte watertoets

Ontwikkeling Dishoek Beknopte watertoets Ontwikkeling Dishoek 2013189 Beknopte watertoets BADI B.V. 31-01-2014 Documentnummer: 2013189 Watertoets 1 Status: Definitief Revisie: 1 Opsteller: MM Kwaliteitscontroleur: MK Projectleider: DR Akertech

Nadere informatie

datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema,

datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema, datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de korte

Nadere informatie