Revenue recognition: praktische implicaties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Revenue recognition: praktische implicaties"

Transcriptie

1 Revenue recognition: praktische implicaties De IASB en de FASB hebben een ontwerpstandaard gepresenteerd voor een nieuw model van omzetverantwoording. Het is zaak om niet te lang te wachten met het evalueren van de veranderingen en de daarmee samenhangende impact op de financiële rapportering en de inrichting van processen. Arjan Brouwer, Accounting and Valuation Advisory Services Jeroen van der Heijden, Assurance 1. Inleiding In Spotlight 2010 uitgave 1 is stil gestaan bij de uitgangspunten voor een nieuw model van omzetverantwoording dat in 2008 is gepresenteerd door de Amerikaanse regelgever op het terrein van externe verslaggeving, de FASB (Financial Accounting Standards Board), en de IASB (International Accounting Standards Board). Dit artikel was gebaseerd op het discussiedocument dat eind 2008 uitgebracht is en enkele aanvullingen die in 2009 in aanvullende publicaties zijn opgenomen. Op 24 juni 2010 hebben de IASB en IASB de nieuwe ontwerpstandaard gepresenteerd, getiteld Revenue from Contracts with Customers. In vergelijking met het discussiedocument is een aantal aspecten van het model aangepast dan wel verder uitgewerkt. Daarnaast is de reikwijdte van het model ook verder vastgesteld (voor welke bedrijfssectoren is de standaard van toepassing). Ook is een aantal voorbeelden opgenomen om ondernemingen verdere handvatten te geven voor de toepassing van het model in de praktijk. Het nieuwe model voor omzetverantwoording zal voor een aantal bedrijfssectoren een grote impact hebben. Hierbij dient ook gedacht te worden aan alle gerelateerde effecten op bedrijfsprocessen, werkwijzen en inhoud van contracten met klanten en leveranciers. Het is daarom zaak om niet te lang te wachten met het evalueren van de veranderingen en de daarmee samenhangende impact op de financiële rapportering en de inrichting van processen. De verwachting is namelijk dat deze ontwerpstandaard in 2011 zal worden gevolgd door een definitieve standaard die vanaf 2014 of 2015 van kracht zal zijn. Volgens de ontwerpstandaard moet de onderneming ook de vergelijkende cijfers aanpassen en geldt de ontwerpstandaard naar verwachting voor alle lopende contracten. Daarom is het noodzakelijk om ook de impact van de standaard op de omzetverantwoording in voorgaande jaren te evalueren. 2. Een samenvatting van het nieuwe model Aangezien in het eerdere artikel al een beschrijving is opgenomen van het nieuwe model op basis van het discussiedocument, wordt in dit artikel volstaan met een samenvatting en een overzicht van enkele belangrijke wijzigingen in de ontwerpstandaard in vergelijking met het discussiedocument. Voor meer details wordt verwezen naar Spotlight 2010 uitgave 1. Het belangrijkste uitgangspunt van het voorstel is dat de onderneming haar omzet verantwoordt wanneer een contractuele actieve positie (vordering) toeneemt of contractuele passieve positie (verplichting) afneemt, op basis van de verandering in de nettocontractpositie tussen de onderneming en haar klant. De onderneming moet haar omzet verantwoorden wanneer zij heeft voldaan aan prestatieverplichtingen doordat zij de zeggenschap (control) over een actief of dienst heeft overgedragen aan de klant. 6 Spotlight Jaargang uitgave 4

2 In het discussiedocument en de ontwerpstandaard is een aantal stappen opgenomen die ondernemingen moeten doorlopen bij de omzetverantwoording onder het nieuwe model: Stap 1: Identificeren van het contract met een klant Stap 2: Identificeren en separeren van de prestatieverplichtingen Stap 3: Bepalen van de transactieprijs Stap 4: Alloceren van de transactieprijs naar individuele prestatieverplichtingen Stap 5: Omzet verantwoorden als aan prestatieverplichtingen is voldaan doordat zeggenschap ( control ) is overgedragen aan de klant In de volgende paragraaf worden aan de hand van voorbeelden een aantal specifieke verwachte complexiteiten bij de toepassing van stap 3, 4 en 5 van het nieuwe model uitgewerkt. 3. Uitwerking in de praktijk Stap 3: Bepalen van de transactieprijs De transactieprijs is de vergoeding die de klant aan de onderneming geeft of toezegt in ruil voor het toegezegde product of de toegezegde dienst. Ten opzichte van het discussiedocument is in de ontwerpstandaard een nadere uitwerking gegeven hoe om te gaan met variabele componenten zoals een contract waarbij de prijs afhangt van toekomstige wederverkopen. Daarnaast is opgenomen dat ondernemingen een aparte financieringscomponent dienen te onderkennen indien dit materieel is. Variabele vergoeding Ondernemingen sluiten soms contracten waarbij de transactieprijs afhangt van een variabele zoals de toekomstige marktomvang. Van belang is de vraag of de onderneming in staat is een redelijke schatting te maken van de te verwachten vergoedingen. Indien de onderneming concludeert dat dit bij het afsluiten van het contract niet mogelijk is, verantwoordt zij nog geen omzet. Vervolgens gaat de onderneming iedere volgende periode na of er wijzigingen zijn geweest waardoor zij wel in staat is om een redelijke schatting te maken. Indien de onderneming concludeert dat zij in staat is een redelijke schatting te maken van de omvang van deze variabele vergoeding, neemt zij deze schatting als onderdeel van de transactieprijs mee. Zij baseert de schatting op het gewogen gemiddelde bedrag van de mogelijke uitkomsten, en past deze in latere perioden aan als inzichten wijzigen. In vergelijking met het huidige model kan dit leiden tot het belangrijk eerder nemen van omzet en tot een grotere volatiliteit in de omzetverantwoording. Voorbeeld: licenties Onderneming X verkoopt een licentie voor het gebruik van een gepatenteerde technologie die gebruikt kan worden in een nieuw product. Zij ontvangt voor de licentie geen vast bedrag, maar 1% van de toekomstige verkoop van de producten waarin deze technologie is opgenomen. Onderneming X zal moeten nagaan of zij een redelijke schatting kan maken van de te verwachten opbrengsten. De ervaring die zij heeft met vergelijkbare producten en markten is hierbij leidend. Indien de onderneming concludeert dat zij een redelijke schatting kan maken, verantwoordt zij omzet op het moment dat zij de zeggenschap van de licentie overdraagt. Stel, onderneming X schat de mogelijke vergoedingen en kansen als volgt in (zie tabel 1): Tabel 1: Vergoedingen en kansen Mogelijke royalties (1% van productie verkoop) Samenvatting Dit artikel is een vervolg op het eerder verschenen artikel over de voorgestelde wijzingen in het model voor omzetverantwoording (revenue recognition). Het artikel geeft aan de hand van voorbeelden inzicht in wat de mogelijke gevolgen zijn voor ondernemingen. Verder beschrijft het artikel welke stappen de onderneming dient te overwegen om tot een goede implementatie te kunnen overgaan en welke uitdagingen zij daarbij zeker op haar pad zal tegenkomen. Deze stappen zien op het identificeren van het contact met een klant, het identificeren en separeren van de prestatieverplichtingen, het bepalen van de transactieprijs, het alloceren van de transactieprijs naar individuele prestatieverplichtingen, en het verantwoorden van omzet. In deze situatie verantwoordt onderneming X een bedrag van 15,5 miljoen als omzet op het moment dat zij de zeggenschap van de licentie overdraagt. Iedere toekomstige aanpassing van deze inschatting verwerkt zij via de omzet in de winst-enverliesrekening in de betreffende periode. De gewijzigde bepalingen hebben niet Kans Kansgewogen bedrag ( ) 0 miljoen 1% 0,0 miljoen 2 miljoen 50% 1,0 miljoen 10 miljoen 25% 2,5 miljoen 50 miljoen 24% 12,0 miljoen 15,5 miljoen Spotlight Jaargang uitgave 4 7

3 Het risico van oninbaarheid van debiteuren Een van de voorwaarden om omzet te verantwoorden onder de huidige IFRSstandaard is dat het waarschijnlijk is dat de economische voordelen met betrekking tot de transactie naar de onderneming zullen vloeien. Indien er gerede twijfels zijn bij de inbaarheid kan de onderneming geen omzet verantwoorden en wordt de omzet pas verantwoord bij daadwerkelijke inning. Dit verandert onder het nieuwe model: de inschatting van de oninbaarheid wordt meegenomen in het bepalen van de hoogte van de omzet en is niet leidend voor de vraag of omzet wordt verantwoord. Het nieuwe model sluit ook aan bij de bepaling in IAS 39 dat een vordering bij initiële opname wordt gewaardeerd tegen de reële waarde op dat moment. Indien de onderneming in een volgende periode een ander bedrag ontvangt dan initieel ingeschat, dan verantwoordt zij dat via de lijn overige inkomsten of overige kosten van de winst-en-verliesrekening en niet via de omzet. methodieken in de meeste gevallen niet langer gebruikt worden. In alle situaties dient de onderneming een allocatie te maken op basis van de stand-alone waarden die toe te rekenen zijn aan de afzonderlijke prestatieverplichtingen. Voorbeeld: allocatie van prestatieverplichtingen Onderneming Z verkoopt alarminstallaties en serviceabonnementen. Klanten kunnen dit separaat kopen of in een combinatie voor één prijs. De alarminstallatie wordt los verkocht voor 400, het abonnement voor 100. In combinatie geeft onderneming Z een korting van 50% op de prijs van de installatie. alleen invloed op de verwerking van individuele grote transacties waarbij een belangrijk risico van oninbaarheid bestaat. Voor nagenoeg alle ondernemingen zal gelden dat ze in de praktijk te maken hebben met oninbaarheid van vorderingen en dat een dergelijk risico al bestaat op het moment van levering. Dit risico kan bijvoorbeeld op basis van ervaringen uit het verleden worden ingeschat. Het gevolg van de aangepaste standaard is derhalve dat de onderneming het grootste deel van de debiteurenvoorziening via de omzet vormt. Stap 4: Alloceren van de transactieprijs naar individuele prestatieverplichtingen Wanneer een onderneming de totale transactieprijs vastgesteld heeft, dient zij deze toe te wijzen aan de verschillende prestatieverplichtingen zoals die in het contract zijn opgenomen. Deze allocatie dient plaats te vinden op basis van de relatieve stand-alone verkoopprijzen. De huidige uitwerking in de ontwerpstandaard betekent voor een aantal ondernemingen een grote wijziging ten opzichte van de huidige allocatiesystematiek. Verschillende ondernemingen verkopen aan hun klanten contracten met meerdere prestatieverplichtingen waarbij zij op dit moment voor één of meerdere van die prestatieverplichtingen geen schatting maken van de waarde die toe te rekenen is aan die prestatieverplichting. Met referentie naar Amerikaanse regelgeving maakt de onderneming gebruik van een methodiek waarbij zij niet meer omzet verantwoordt dan zij op dat moment kan factureren (cashrestrictie), bepaalt ze alleen de waarde van de nog te leveren elementen en stelt ze omzet uit voor de reële waarde van die elementen ( residualmethodiek ) of wordt alle omzet uitgesteld totdat het laatste element is geleverd. Onder de nieuwe regelgeving kunnen deze Z dient de totale opbrengst te alloceren op basis van de stand-alone waarden die toe te rekenen zijn aan de afzonderlijke prestatieverplichtingen. De korting van 200 wordt daarmee proportioneel gealloceerd aan de installatie en het abonnement zoals weergegeven in tabel 2 op de volgende pagina. In dit voorbeeld zal onderneming Z 286 aan omzet verantwoorden op het moment dat zij de zeggenschap van de installatie overdraagt, en 214 aan abonnementsomzet spreiden over de abonnementsperiode. Voorbeeld: oninbaarheid van debiteuren Onderneming Y verkoopt een product voor 100 aan haar klant. Deze klant verkeert in financieel zwaar weer. Onderneming Y schat de kans op 50% dat de klant de factuur zal kunnen betalen. In deze situatie verantwoordt de onderneming 50 als omzet (wanneer zeggenschap is overgedragen). Indien blijkt dat de klant in een volgende periode uiteindelijk het volledige bedrag van 100 kan betalen, verantwoordt onderneming Y het verschil met de eerdere inschatting als credit in de lijn overige inkomsten of overige kosten van de winst-enverliesrekening. 8 Spotlight Jaargang uitgave 4

4 Tabel 2: Product Opbrengst Fair value Relatieve fair value Bij toepassing van de cashrestrictiemethodiek en residualmethodiek zou de onderneming bij levering van de installatie 200 omzet verantwoorden en spreidt zij 300 aan abonnementsomzet over de abonnementsperiode. De korting bij de combinatieverkoop wordt dan volledig toegerekend aan de installatie en de omzetverantwoording is in lijn met de facturatie. De nieuwe standaard zal vereisen dat ondernemingen de omzetverantwoording sterker dan in het verleden loskoppelen van de facturatie. Allocatie Installatie % 286 Abonnement % % 500 de mate waarin de klant betrokken is bij het vaststellen van het ontwerp van een product en de mate waarin dit als gevolg daarvan bruikbaar is voor andere klanten. Bij de implementatie van de nieuwe ontwerpstandaard zal de onderneming haar langetermijncontracten moeten analyseren om vast te stellen of zij nog steeds omzet kan nemen gedurende de uitvoering van de werkzaamheden of dat zij de omzet dient te verantwoorden bij oplevering. De ontwerpstandaard bevat daarnaast specifieke bepalingen voor de verwerking van Intellectual Property-licenties (IP-licenties). Bij dit soort transacties staat de looptijd van de licentie en de exclusiviteit van de licentie centraal bij het bepalen wanneer zeggenschap overgaat en de onderneming de omzet kan verantwoorden. In de ontwerpstandaard wordt voorgesteld om de omzet voor niet-exclusieve licenties direct te verantwoorden bij levering van de licentie. Ook bij de verkoop van exclusieve licenties waarbij de looptijd van de licentie gelijk is of langer is dan de geschatte economische levensduur van de licentie, wordt de omzet volledig verantwoord bij de overdracht van de licentie. Alleen bij exclusieve licenties waarvan de looptijd korter is dan de economische levensduur vindt omzetverantwoording plaats, gespreid over de looptijd van de licentie. Stap 5: Omzetverantwoording als aan prestatieverplichtingen is voldaan De onderneming verantwoordt de omzet als de zeggenschap over een product of dienst is overgegaan naar de klant. Een klant heeft zeggenschap over een product of dienst als hij in staat is om het gebruik ervan te bepalen en de voordelen ervan te nuttigen. Bij de verkoop van goederen is veelal duidelijk op welk moment dit het geval is. Bij de verkoop van diensten en bouwprojecten kan de analyse complexer en minder eenduidig zijn. In de ontwerpstandaard is het concept van zeggenschap daarom verder uitgewerkt en zijn indicatoren opgenomen om te bepalen wanneer zeggenschap overgaat, zoals: een onvoorwaardelijke verplichting van de klant om te betalen voor een prestatie; de overdracht van het juridisch eigendom van een product; de overdracht van het fysieke bezit aan de klant; Voorbeeld: omzetverantwoording voor een langetermijncontract Een bouwbedrijf sluit een contract met haar klant om een olieraffinaderij te bouwen. Het contract bevat de volgende voorwaarden: De raffinaderij wordt volledig gebouwd naar de specifieke eisen van de klant. Gedurende de bouw kan de klant hierin ook nog wijzigingen aanbrengen. Om de bouw te financieren heeft de klant de verplichting om gedurende de bouwperiode periodiek een onvoorwaardelijke betaling te doen. Fysiek bezit en het juridisch eigendom gaan pas over naar de klant bij oplevering van de raffinaderij. De klant kan op ieder moment de bouw stopzetten, waarbij een boeteclausule in werking treedt. Op dit moment wordt het actief onder constructie eigendom van de klant. Ondanks dat het juridisch eigendom van de raffinaderij in principe pas overgaat bij oplevering, zijn er in dit voorbeeld indicatoren die erop wijzen dat zeggenschap gedurende de bouw overgaat naar de klant. Deze betreffen het feit dat het product volledig wordt gebouwd naar de specifieke eisen van de klant, de onvoorwaardelijke betalingen en de overdracht van zeggenschap bij het stopzetten van het project. Het bouwbedrijf verantwoordt de omzet geleidelijk. Het kijkt hierbij naar een inputof outputmaatstaf die het best de overdracht van zeggenschap weergeeft. Spotlight Jaargang uitgave 4 9

5 4. Implementatie en de daarmee samenhangende uitdagingen De implementatie van de nieuwe standaard zal voor veel ondernemingen meer gevolgen hebben dan alleen het aanpassen van de omzetcijfers in de jaarrekening. Afhankelijk van de transactievolumes en impact van de wijzigingen zal de onderneming meer additionele informatie in brongegevens moeten vastleggen dan op dit moment. Ook zal zij procedures en beheersingsmaatregelen moeten implementeren om de noodzakelijke schattingen te kunnen maken en continu te kunnen evalueren. Veel ondernemingen belonen bepaalde werknemers in hun organisatie, zoals management en verkoopmedewerkers, mede op basis van de behaalde omzet. Het is de vraag of bij de nieuwe methode van omzetverantwoording het IFRSomzetbegrip ook een goede basis zal zijn voor deze beloningstructuur. Hierbij dient zij rekening te houden met de toename van schattingselementen in het model en in sommige gevallen het belangrijk eerder verantwoorden van omzet die nog niet op korte termijn tot ontvangsten zal leiden zoals beschreven in de vorige paragraaf. (convenanten) ratio s heeft opgenomen die gebaseerd zijn op de omzet of resultaatindicatoren zoals brutomarge of winst voor belasting, dient tijdig te analyseren of de nieuwe standaard effect zal hebben op deze afspraken. Zij dient mogelijk nieuwe afspraken te maken met de financiers. Zogenaamde frozen GAAP -bepalingen kunnen voor een kortere periode uitkomst bieden, maar zullen praktisch niet werkbaar zijn voor langere perioden aangezien dit van de onderneming zal vereisen dat ze de omzetverantwoording op twee manieren blijft volgen. Tijdige communicatie met de betrokken financiers is derhalve van belang. Vanwege deze gevolgen is het van belang dat de onderneming tijdig beoordeelt wat de impact van de voorgestelde standaard zal zijn op al deze genoemde aspecten. In sommige sectoren is het gebruikelijk dat een onderneming haar leveranciers betaalt op basis van de gerealiseerde omzet. Denk hierbij aan ondernemingen die via licentieovereenkomsten gebruik maken van de patenten van andere partijen en hiervoor royalties betalen op basis van de omzet. Dit kan leiden tot significante betalingen voor het gebruik van patenten op basis van geschatte omzet die nog niet tot ontvangsten leidt en mogelijkerwijs in de toekomst nog naar beneden bijgesteld dient te worden. Het zal derhalve voor veel ondernemingen zaak zijn om de basis voor de te betalen royalties in deze overeenkomsten aan te passen. De onderneming die in financieringsovereenkomsten 10 Spotlight Jaargang uitgave 4

Heeft IFRS 13 Fair value measurement toegevoegde waarde?

Heeft IFRS 13 Fair value measurement toegevoegde waarde? Heeft IFRS 13 Fair value measurement toegevoegde waarde? De recent gepubliceerde IFRS 13 bevat geen nieuwe voorschriften over wanneer reële waarde toegepast moet worden, maar legt uit hoe de reële waarde

Nadere informatie

De nieuwe IFRS leasestandaard: stevige wijn of water?

De nieuwe IFRS leasestandaard: stevige wijn of water? De nieuwe IFRS leasestandaard: stevige wijn of water? Naar verwachting komt in het eerste kwartaal van 2013 een tweede voorstel voor nieuwe verslaggevingregels van leaseovereenkomsten. De oorspronkelijke

Nadere informatie

Nieuwe consolidatiestandaard geeft handvatten voor complexe praktijksituaties

Nieuwe consolidatiestandaard geeft handvatten voor complexe praktijksituaties Nieuwe consolidatiestandaard geeft handvatten voor complexe praktijksituaties De IASB heeft nieuwe standaarden uitgebracht en bestaande standaarden aangepast om de grondslagen voor consolidatie te uniformeren

Nadere informatie

gemeenschappelijke leiding is

gemeenschappelijke leiding is Transacties onder gemeenschappelijke leiding: veel keuzes, maar niet allemaal beschikbaar Sinds kort hebben we in Nederland regelgeving over transacties onder gemeenschappelijke leiding. De nieuwe Richtlijn

Nadere informatie

IFRS 11 Joint arrangements : meer dan het schrappen van een keuze

IFRS 11 Joint arrangements : meer dan het schrappen van een keuze IFRS 11 Joint arrangements : meer dan het schrappen van een keuze De IASB heeft de langverwachte IFRS 11 Joint arrangements gepubliceerd, als onderdeel van een pakket van vijf nieuwe verslaggevingstandaarden.

Nadere informatie

Optie 3 : welkome en veel gebruikte methode voor grondslagen in enkelvoudige jaarrekening

Optie 3 : welkome en veel gebruikte methode voor grondslagen in enkelvoudige jaarrekening Optie 3 : welkome en veel gebruikte methode voor grondslagen in enkelvoudige Beursgenoteerde ondernemingen stellen volgens IFRS een geconsolideerde op. Daarnaast is ook een enkelvoudige verplicht. Vaak

Nadere informatie

Het kasstroomoverzicht minder objectief dan gedacht

Het kasstroomoverzicht minder objectief dan gedacht Het minder objectief dan gedacht Ondernemingen hebben nogal wat keuzevrijheid bij het opmaken van de jaarrekening. Dit maakt de vergelijkbaarheid van en moeilijk. Arjan Brouwer - Accounting and Valuation Advisory

Nadere informatie

IFRS: vanaf 2013 weer volop

IFRS: vanaf 2013 weer volop IFRS: vanaf 2013 weer volop wijzigingen De veranderingen op het gebied van IFRS zijn dit jaar zeer beperkt. Deze adempauze kan goed gebruikt worden, want voor de boekjaren 2013 en 2014 worden weer veel IFRSwijzigingen

Nadere informatie

Nieuw model voor omzetverantwoording vraagt om t dige implementatie

Nieuw model voor omzetverantwoording vraagt om t dige implementatie Nieuw model voor omzetverantwoording vraagt om t dige implementatie Vanaf boekjaar 2017 vindt de omzetverantwoording plaats volgens een v fstappenplan. Hiermee heeft de nieuwe standaard Revenue from Contracts

Nadere informatie

Huidige marktomstandigheden hebben impact op hedge accounting

Huidige marktomstandigheden hebben impact op hedge accounting Huidige marktomstandigheden hebben impact op hedge accounting IAS 39 geeft aan wat de spelregels zijn voor de waardering tegen reële waarde in geval van hedge accounting. Het is geen eenvoudige standaard.

Nadere informatie

Participatieregelingen: beloning of investering?

Participatieregelingen: beloning of investering? Participatieregelingen: beloning of investering? Participatieregelingen zijn een veel voorkomend instrument om management te binden en te belonen, zowel in corporate- als privateequity-omgevingen. Ondernemingen

Nadere informatie

Toepassen nieuwe IFRSconsolidatieregels. gestructureerde aanpak

Toepassen nieuwe IFRSconsolidatieregels. gestructureerde aanpak Toepassen nieuwe IFRSconsolidatieregels vraagt om gestructureerde aanpak Met ingang van 2014 moeten ondernemingen de nieuwe IFRSregelgeving toepassen met betrekking tot consolidatie (IFRS 10) en samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Nummer 8, december 2014. Update IASB publiceert IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers

Nummer 8, december 2014. Update IASB publiceert IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers Nummer 8, december 2014 Update IASB publiceert IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers IASB publiceert IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers Nieuwe regels zijn door de IASB gepubliceerd voor

Nadere informatie

Eén standaard voor verslaggeving?

Eén standaard voor verslaggeving? Eén standaard voor verslaggeving? De IFRS for Small and Medium-sized Entities - de SME-standaard - is nu ruim anderhalf jaar geleden geïntroduceerd. Wat vinden ondernemingen van deze standaard? Naast veel

Nadere informatie

Innovatie in de jaarrekening

Innovatie in de jaarrekening Innovatie in de jaarrekening Hoe komt de waarde die ondernemingen creëren met innovatie, tot uitdrukking in de jaarrekening? En hoe kunnen innovatieve ondernemingen de waarde van datgene wat zij ontwikkelen

Nadere informatie

Op naar continuous assurance

Op naar continuous assurance Op naar continuous assurance In het streven naar verbeterde procesbeheersing kunnen continuous monitoring en continuous audit een organisatie helpen meer transparantie en zekerheid te verschaffen over

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 20-2013 uitgave 1

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 20-2013 uitgave 1 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 20-2013 uitgave 1 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Dag accountantsverklaring, hallo controleverklaring

Dag accountantsverklaring, hallo controleverklaring Dag accountantsverklaring, hallo controleverklaring Op 15 december 2010 nemen we afscheid van de accountantsverklaring en begroeten we de controleverklaring. Vanaf die datum moeten alle verklaringen voldoen

Nadere informatie

IFRS 15 Nieuwe regels verwerken opbrengsten

IFRS 15 Nieuwe regels verwerken opbrengsten IFRS 15 Nieuwe regels verwerken opbrengsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional

Nadere informatie

1. Definities. 2. Toepasselijkheid

1. Definities. 2. Toepasselijkheid ALGEMENE VOORWAARDEN BRILL WEBDESIGN EINDHOVEN, NOVEMBER 2016 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Brill Webdesign: Brill Webdesign, gevestigd te Eindhoven, ingeschreven

Nadere informatie

Eén nieuwe Europese Accounting Directive voor Boek 2 Titel 9

Eén nieuwe Europese Accounting Directive voor Boek 2 Titel 9 Eén nieuwe Europese Accounting Directive voor Boek 2 Titel 9 De Europese Unie heeft een nieuwe Europese Richtlijn voor de jaarlijkse financiële verslaggeving door ondernemingen gepubliceerd: de Accounting

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 20-2013 uitgave 3

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 20-2013 uitgave 3 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 20-2013 uitgave 3 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.700 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen. PwC Nederland helpt organisaties

Nadere informatie

Europees bankentoezicht: succes is niet vanzelfsprekend

Europees bankentoezicht: succes is niet vanzelfsprekend Europees banken: succes is niet vanzelfsprekend Het Europees banken zal niet voor alle banken zonder kleerscheuren blijven. Het doel is primair de financiële stabiliteit te verbeteren om een nieuwe financiële

Nadere informatie

De weg naar een data-gedreven (interne) beheersing

De weg naar een data-gedreven (interne) beheersing De weg naar een data-gedreven (interne) beheersing Gestandaardiseerde data-analysesoftware ondersteunt controles met succes, bijvoorbeeld in het uitvoeren van financiële analyses. Vaak kan bovendien een

Nadere informatie

IFRS-ontwerpstandaard winstbelastingen kritisch ontvangen

IFRS-ontwerpstandaard winstbelastingen kritisch ontvangen IFRS-ontwerpstandaard winstbelastingen kritisch ontvangen Eind maart 2009 is door de IASB de nieuwe IFRS-ontwerpstandaard voor de verwerking van winstbelastingen gepubliceerd. De openbaarmaking van de

Nadere informatie

Nieuwe standaard voor voorzieningen: schijnzekerheid of betere waardering?

Nieuwe standaard voor voorzieningen: schijnzekerheid of betere waardering? Nieuwe standaard voor voorzieningen: schijnzekerheid of betere waardering? De IASB heeft een nieuw voorstel gepresenteerd voor de opname en waardering van voorzieningen. Het voorstel oogst op diverse aspecten

Nadere informatie

Klare taal! Benchmark controleverklaring nieuwe stijl onder Nederlandse beursfondsen

Klare taal! Benchmark controleverklaring nieuwe stijl onder Nederlandse beursfondsen Klare taal! Benchmark controleverklaring nieuwe stijl onder Nederlandse beursfondsen Een aantal accountants van beursgenoteerde ondernemingen heeft bij de jaarrekening over 2013 een informatievere controleverklaring

Nadere informatie

Controle van de reële waarde van financiële instrumenten

Controle van de reële waarde van financiële instrumenten Controle van de reële waarde van financiële instrumenten Niet alleen het gebruik, maar ook de complexiteit van financiële instrumenten zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit artikel gaat over de

Nadere informatie

De RJ is hierbij bijzonder geïnteresseerd in het antwoord op de vraag of u deze ontwerp- Interpretatie nuttig vindt.

De RJ is hierbij bijzonder geïnteresseerd in het antwoord op de vraag of u deze ontwerp- Interpretatie nuttig vindt. RJ-Uiting 2005-5 Ten geleide De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft het verzoek ontvangen van het Koninklijk NIVRA d.d. 29 december 2004 om een uitspraak te doen over de verwerking van terugkoopverplichtingen

Nadere informatie

De innovatiebox: een extra stimulans om succesgericht te innoveren

De innovatiebox: een extra stimulans om succesgericht te innoveren De innovatiebox: een extra stimulans om succesgericht te innoveren De innovatiebox is een fiscale stimuleringsmaatregel. Enerzijds ter bevordering van de innovatiekracht van de Nederlandse economie en anderzijds

Nadere informatie

Spotlight. www.pwc.nl. Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants. Jaargang 18-2011 uitgave 3

Spotlight. www.pwc.nl. Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants. Jaargang 18-2011 uitgave 3 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 18-2011 uitgave 3 Steven Maijoor, voorzitter ESMA: We betalen nu de tol voor het niet goed functioneren van internationale structuren

Nadere informatie

IFRS 15 Alloceren van de transactieprijs

IFRS 15 Alloceren van de transactieprijs IFRS 15 Alloceren van de transactieprijs Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Aansturing en bewaking uitbestede pensioenfondsadministraties

Aansturing en bewaking uitbestede pensioenfondsadministraties Aansturing en bewaking uitbestede pensioenfondsadministraties cruciaal Pensioenfondsbestuurders besteden hun administratieve werkzaamheden steeds vaker uit aan pensioenuitvoerders en vermogensbeheerders.

Nadere informatie

Nieuwe Richtlijn vastgoedwaardering is complex

Nieuwe Richtlijn vastgoedwaardering is complex Nieuwe Richtlijn vastgoedwaardering is complex Vanaf het verslagar 2012 passen woningcorporaties de nieuwe RJ 645 toe. In de praktijk blijkt de verantwoording van vastgoedwaardemutaties voor de verschillende

Nadere informatie

Update IFRS 15 - Alloceren van de transactieprijs

Update IFRS 15 - Alloceren van de transactieprijs Update IFRS 15 - Alloceren van de transactieprijs Number 11, May 2015 IFRS 15 - Alloceren van de transactieprijs Het alloceren van de transactieprijs aan de afzonderlijke prestatieverplichtingen in een

Nadere informatie

De toekomst van leasing

De toekomst van leasing De toekomst van leasing Alle leaseovereenkomsten komen on balance In maart 2009 hebben de IASB en FASB nieuwe voorstellen gedaan voor leaseaccounting die ervoor zullen zorgen dat alle leaseovereenkomsten

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-6: ontwerp-richtlijn 221 Onderhanden projecten (2014)

RJ-Uiting 2014-6: ontwerp-richtlijn 221 Onderhanden projecten (2014) RJUiting 20146: ontwerprichtlijn 221 Onderhanden projecten (2014) Ten geleide De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) begrijpt uit de praktijk dat bij ondernemingen behoefte bestaat aan verduidelijking

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 20-2013 uitgave 4

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 20-2013 uitgave 4 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 20-2013 uitgave 4 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.700 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen. PwC Nederland helpt organisaties

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Special: Pensioenen Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2011 uitgave 2

www.pwc.nl Spotlight Special: Pensioenen Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2011 uitgave 2 www.pwc.nl Spotlight Special: Pensioenen Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2011 uitgave 2 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.500 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie

Nadere informatie

Het periodieke rapportageproces: een balans tussen snelheid, kwaliteit en kosten

Het periodieke rapportageproces: een balans tussen snelheid, kwaliteit en kosten Het periodieke rapportageproces: een balans tussen snelheid, kwaliteit en kosten De huidige economische situatie zorgt voor een steeds grotere vraag naar een snelle, betrouwbare en relevante (externe)

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE L 154/36 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 27.6.2000 AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 23 juni 2000 betreffende de verstrekking van informatie over financiële instrumenten en andere posten,

Nadere informatie

E-mail: km.vat.and.customs@nl.pwc.com Btw-correctie privégebruik 2013. Inhoud. Voorwoord

E-mail: km.vat.and.customs@nl.pwc.com Btw-correctie privégebruik 2013. Inhoud. Voorwoord E-mail: km.vat.and.customs@nl.pwc.com Btw-correctie privégebruik 2013 Inhoud Voorwoord 1. Correctiemechanismen in de btw wet- en regelgeving 1.1. Horeca-btw 1.2. BUA 1.3. Btw-heffing als gevolg van fictieve

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA Kunstvoorwerpen en schilderijen 4.020.706 3.573.155 Antieke meubelen 66.522

Nadere informatie

Ononderbroken beschikbaarheid van financiering

Ononderbroken beschikbaarheid van financiering Ononderbroken beschikbaarheid van financiering Financiering is een onderwerp dat in de huidige markt meer aandacht behoeft. Vooral de surety of funding (ononderbroken beschikbaarheid van financiering)

Nadere informatie

IFRS 15 Balanspresentatie

IFRS 15 Balanspresentatie IFRS 15 Balanspresentatie Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice Department

Nadere informatie

Succesfactoren van transformatieprogramma s

Succesfactoren van transformatieprogramma s Succesfactoren van transformatieprogramma s In de huidige Digitale Revolutie wordt het voor de continuïteit van organisaties steeds belangrijker om snel en effectief te kunnen reageren op veranderende marktbewegingen.

Nadere informatie

De rol van de accountant na de financiële crisis

De rol van de accountant na de financiële crisis De rol van de accountant na de financiële crisis Eurocommissaris Michel Barnier stelt in zijn Green Paper, Audit policy: Lessons from the crisis, vragen bij de rol van de accountant tijdens de financiële

Nadere informatie

Special nieuwe standaard van Joint Ventures

Special nieuwe standaard van Joint Ventures Special nieuwe standaard van Joint Ventures Audit І Tax І Advisory Nieuwe standaard Joint Ventures Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Joint operations en joint ventures... 3 3. Veranderingen in de verslaggeving

Nadere informatie

Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) (0)

Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) (0) IFRS 15 Garanties Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice Department +31

Nadere informatie

www.pwc.nl Onze SEPA-diensten Uw cash management naar een hoger niveau

www.pwc.nl Onze SEPA-diensten Uw cash management naar een hoger niveau www.pwc.nl Onze SEPA-diensten Uw cash management naar een hoger niveau De kansen van de Single Euro Payments Area (SEPA) SEPA gaat niet over het aanpassen van systemen en processen alleen, SEPA raakt direct

Nadere informatie

Bijdrage opruimingskosten in de jaarrekening

Bijdrage opruimingskosten in de jaarrekening Bijdrage opruimingskosten in de jaarrekening Verschillende overheidsregelingen eisen van ondernemingen financiële bijdragen voor de kosten van het opruimen van producten of productiefaciliteiten van die

Nadere informatie

Wettelijke reserves nader bekeken

Wettelijke reserves nader bekeken Wettelijke reserves nader bekeken De regelgeving rond wettelijke reserves bestaat al geruime tijd en is in de afgelopen jaren niet wezenlijk veranderd. Toch is er in de praktijk regelmatig sprake van onduidelijkheden

Nadere informatie

Terms and Conditions

Terms and Conditions Terms & conditions Terms and Conditions Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door BuzzMaster B.V. ( BuzzMaster ), gevestigd op Korte Ouderkerkerdijk 3M 1096AC Amsterdam, Nederland en ingeschreven in

Nadere informatie

Informatie efficiënter aanleveren met SmartClose

Informatie efficiënter aanleveren met SmartClose Informatie efficiënter aanleveren met SmartClose De methodiek van SmartClose zorgt ervoor dat de financiële functie organisatiebreed te werk gaat, met gestandaardiseerde financiële processen. Wordt een

Nadere informatie

SBR Assurance: zekerheid geven over digitale rapportages

SBR Assurance: zekerheid geven over digitale rapportages SBR Assurance: zekerheid geven over digitale rapportages SBR Assurance is een methode voor het geven van zekerheid over digitale rapportages binnen digitale verantwoordingsketens zoals Standard Business

Nadere informatie

Pensioenrisico s bij fusies en overnames

Pensioenrisico s bij fusies en overnames Pensioenrisico s bij fusies en overnames Pensioenverplichtingen zijn risicovol en ze beïnvloeden de waarde van een aan te kopen of te verkopen bedrijf(sonderdeel). De onderneming kan zelf invloed uitoefenen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Kunstmatige intelligentie nuttig bij complexe, herhalende en informatie-intensieve taken

Kunstmatige intelligentie nuttig bij complexe, herhalende en informatie-intensieve taken Kunstmatige intelligentie nuttig bij complexe, herhalende en informatie-intensieve taken Data zijn overal. De accountantspraktijk worstelt met de vraag hoe zij het beste om kan gaan met relevante data. Kunstmatige

Nadere informatie

DUTCHWEBSHARK WHITEPAPER #1. Talentpooling. In 7 stappen naar een talentpool

DUTCHWEBSHARK WHITEPAPER #1. Talentpooling. In 7 stappen naar een talentpool DUTCHWEBSHARK WHITEPAPER #1 Talentpooling In 7 stappen naar een talentpool Ter introductie. Talent pooling. Talentpools, veel werk maar ook veelbelovend. Op welke manier is het voor een bedrijf mogelijk

Nadere informatie

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels en didactische samenvatting 1 Sectie B: Boekhoudregels 14 1 Toepasselijke IFRS normen 15

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels en didactische samenvatting 1 Sectie B: Boekhoudregels 14 1 Toepasselijke IFRS normen 15 Inhoudstafel Hoofdstuk 31 BOEKHOUDHANDLEIDING NMBS GROEP Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels en didactische samenvatting 1 Sectie B: Boekhoudregels 14 1 Toepasselijke IFRS normen 15 1.1 Referenties

Nadere informatie

1 Balans per 31 december 2013 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA

1 Balans per 31 december 2013 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA Stichting Modus te Drunen 1 Balans per 31 december 2013 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA Vlottende activa 31 december 2013 31 december 2012 Vorderingen overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Internal Audit: cruciaal voor internal governance

Internal Audit: cruciaal voor internal governance Internal Audit: cruciaal voor internal governance Sinds de invoering van de Nederlandse corporate governance code in 2003 is het voor beursgenoteerde bedrijven verplicht om jaarlijks te evalueren of er behoefte

Nadere informatie

Update. Inhoud. 3 Van de redactie

Update. Inhoud. 3 Van de redactie Update. Inhoud 3 Van de redactie Accounting 7 Nieuw deel van IFRS 9 gepubliceerd 10 Exposure draft IASB inzake Revenue Recognition: einde van de POC-methode en van garantievoorzieningen en verliezen nemen

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 29.10.2016 L 295/19 VERORDENING (EU) 2016/1905 VAN DE COMMISSIE van 22 september 2016 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor

Nadere informatie

KENNISBANK - ONDERZOEK

KENNISBANK - ONDERZOEK KENNISBANK - ONDERZOEK RENDEMENT VAN MVO DOOR BVO S STICHTING MEER DAN VOETBAL EN UNIVERSITEIT UTRECHT Samenvatting De 36 betaald voetbalorganisaties (BVO s) in Nederland voeren in toenemende mate maatschappelijke

Nadere informatie

De Wet op het accountantsberoep vervangt de WRA en WAA

De Wet op het accountantsberoep vervangt de WRA en WAA De Wet op het accountantsberoep vervangt de WRA en WAA De nieuwe Wet op het accountantsberoep regelt formeel de fusie tussen het Nederlands Instituut van Registeraccountants en de Nederlandse Orde van

Nadere informatie

op verslaggeving instellingen in langdurige zorg

op verslaggeving instellingen in langdurige zorg Invoering variabelenormvergoeding heeft invloed op verslaggeving instellingen in langdurige zorg Tot voor kort was de vergoeding voor kapitaallasten gegarandeerd door het Ministerie van VWS. Met ingang

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 21-2014 uitgave 4

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 21-2014 uitgave 4 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 21-2014 uitgave 4 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.700 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen. PwC Nederland helpt organisaties

Nadere informatie

IFRS 15 Variabele vergoedingen

IFRS 15 Variabele vergoedingen IFRS 15 Variabele vergoedingen Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice

Nadere informatie

Bescherming van persoonsgegevens een kwestie van vertrouwen

Bescherming van persoonsgegevens een kwestie van vertrouwen Bescherming van een kwestie van vertrouwen Privacy krijgt steeds meer aandacht in de samenleving. De Europese Unie is bezig met de Europese Privacy Verordening, die naar verwachting in 2015 in werking treedt.

Nadere informatie

De weg naar IFRS 16 voor uw organisatie

De weg naar IFRS 16 voor uw organisatie Fleetmanagement De weg naar IFRS 16 voor uw organisatie In januari 2016 publiceerde de International Accounting Standards Board (IASB) de IFRS 16 leasingstandaard, die grote gevolgen heeft voor beursgenoteerde

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SD-WEBDESIGN KVK: 50614606

ALGEMENE VOORWAARDEN SD-WEBDESIGN KVK: 50614606 ALGEMENE VOORWAARDEN SD-WEBDESIGN KVK: 50614606 Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen SD-Webdesign, hierna te noemen: SD-Webdesign

Nadere informatie

IFRS 15 Identificeren van prestatieverplichtingen

IFRS 15 Identificeren van prestatieverplichtingen IFRS 15 Identificeren van prestatieverplichtingen Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional

Nadere informatie

Arnold Schilder: Toezichthouders moeten niet alleen sticks, maar ook carrots laten zien!

Arnold Schilder: Toezichthouders moeten niet alleen sticks, maar ook carrots laten zien! Arnold Schilder: Toezichthouders moeten niet alleen sticks, maar ook carrots laten zien! Jan Backhuijs - vaktechnisch bureau (National Office), Assurance Peter Eimers - vaktechnisch bureau (National Office),

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties document D044460/01 Bijlage 1.

Hierbij gaat voor de delegaties document D044460/01 Bijlage 1. Raad van de Europese Unie Brussel, 18 april 2016 (OR. en) 8024/16 ADD 1 DRS 8 ECOFIN 299 EF 88 BEGELEIDENDE NOTA van: aan: Betreft: de Europese Commissie het secretariaat-generaal van de Raad Bijlage bij

Nadere informatie

Number 12, May 2015. Update IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen

Number 12, May 2015. Update IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen Number 12, May 2015 Update IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen Het onderscheiden van prestatieverplichtingen is een belangrijke stap

Nadere informatie

Transparantie gaat verder dan verslaggevingregels

Transparantie gaat verder dan verslaggevingregels Transparantie gaat verder dan verslaggevingregels De Transparant Prijs en Het Glazen Huis hebben tot doel de transparantie van verantwoordingen te verbeteren. De ervaringen en best practices vanuit deze

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 247/3

Publicatieblad van de Europese Unie L 247/3 9.9.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 247/3 VERORDENING (EG) Nr. 1329/2006 VAN DE COMMISSIE van 8 september 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1725/2003 tot goedkeuring van bepaalde internationale

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor DC-regelingen, maar verbeteringen zijn hard nodig

Nieuwe kansen voor DC-regelingen, maar verbeteringen zijn hard nodig Nieuwe kansen voor DC-regelingen, maar verbeteringen zijn hard nodig Artikel Opinie Toekomst van DC Toenemende levensverwachting, structureel lagere rente, volatiliteit op de financiële markten en aanscherping

Nadere informatie

barometer q2 2015 Groei vraagt om creatieve financiering STAND VAN MKB-METAAL FINANCIERINGSBEHOEFTE VAN HET BEDRIJFSLEVEN

barometer q2 2015 Groei vraagt om creatieve financiering STAND VAN MKB-METAAL FINANCIERINGSBEHOEFTE VAN HET BEDRIJFSLEVEN barometer q2 2015 Groei vraagt om creatieve financiering VAKBLAD VOOR HET MKB IN DE METAAL VAKBLAD VOOR HET MKB-METAAL STAND VAN MKB-METAAL FINANCIERINGSBEHOEFTE VAN HET BEDRIJFSLEVEN Voor het eerst in

Nadere informatie

Nieuwe cyberrisico s vereisen een innovatieve aanpak

Nieuwe cyberrisico s vereisen een innovatieve aanpak Nieuwe cyberrisico s vereisen een innovatieve aanpak Door de steeds verdergaande digitalisering begeeft de beheersing van cyberrisico s zich steeds verder buiten de grenzen van een organisatie. Cybersecurity

Nadere informatie

De RJ nodigt u uit tot het inzenden van reacties en commentaren op deze RJ-Uiting. Deze ziet de RJ graag uiterlijk 1 mei 2006 tegemoet.

De RJ nodigt u uit tot het inzenden van reacties en commentaren op deze RJ-Uiting. Deze ziet de RJ graag uiterlijk 1 mei 2006 tegemoet. RJ-Uiting 2006-1 Ten geleide De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft het verzoek ontvangen om een uitspraak te doen over de verwerking in de jaarrekening van om niet verkregen en gekochte CO2 emissierechten.

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 3.12.2015 L 317/19 VERORDENING (EU) 2015/2231 VAN DE COMMISSIE van 2 december 2015 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen

Nadere informatie

EEN TOEGANKELIJK RVC-VERSLAG

EEN TOEGANKELIJK RVC-VERSLAG 36 Goed Bestuur &Toezicht 1 2017 EEN TOEGANKELIJK RVC-VERSLAG Bijdrage aan een aanspreekbare commissaris De raad van commissarissen verantwoordt zich in het RvC-jaarverslag voor de wijze waarop invulling

Nadere informatie

Meer duidelijkheid over samenstellingsopdrachten met komst Standaard 4410

Meer duidelijkheid over samenstellingsopdrachten met komst Standaard 4410 Spotlight Meer duidelijkheid over samenstellingsopdrachten met komst Standaard 4410 Robert van der Glas - Statutaire compliance, Tax Reporting & Strategy De NBA heeft onlangs de herziene standaard uitgebracht

Nadere informatie

ROLLENSPEL: FORUM THEATER

ROLLENSPEL: FORUM THEATER METHODIEK 1. WAT Oplossingen voorstellen van op je debatstoel is één, ze uitvoeren in de praktijk is een ander paar mouwen. In het forum theater moet je je voorstellen niet alleen verbaal uiten en verdedigen,

Nadere informatie

Herziene regels voor bedrijfscombinaties

Herziene regels voor bedrijfscombinaties Herziene regels voor bedrijfscombinaties Golf van overnames nakend, zo meldt de pers. Nederlandse bedrijven zouden klaar zijn om een reeks van overnames aan te kondigen. Maar zijn de financieel directeur,

Nadere informatie

Externe Verslaggeving 3 proeftentamen 1 - uitwerkingen

Externe Verslaggeving 3 proeftentamen 1 - uitwerkingen Opgave 1 Opbrengstverantwoording Vraag 1 Geef voor elk van de volgende casussen A tot en met H aan op welk(e) moment(en) en wijze de opbrengsten volgens de hiervoor genoemde standaarden in de jaarrekening(en)

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014. Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV

Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014. Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014 Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV 1 2 3 4 Uit de grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening: a. Algemeen Sligro Food Group N.V. is gevestigd te Veghel,

Nadere informatie

Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming?

Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming? Vragen hoofdstuk 8: Externe verslaggeving Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming? Externe verslaggeving is, zoals de naam al aangeeft, gericht op het verschaffen van informatie aan partijen

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 1.11.2000 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 279/33 RICHTLIJN 2000/55/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 18 september 2000 inzake de energierendementseisen voor voorschakelapparaten

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 21-2014 uitgave 3

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 21-2014 uitgave 3 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 21-2014 uitgave 3 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.700 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen. PwC Nederland helpt organisaties

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 19.3.2002 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 76/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 484/2002 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Nadere informatie