Geraadpleegde literatuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geraadpleegde literatuur"

Transcriptie

1 Geraadpleegde literatuur ANWB. File top eerste helft : filezwaarte tweede kwartaal toegenomen. Webbericht juli. Zie Boterman, W.R. Residential practices of middle classes in the field of parenthood. Proefschrift Uva. Amsterdam,. Boutellier, J.C.J. Nodale orde, veiligheid en burgerschap in een netwerksamenleving. Amsterdam,. CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). Steeds meer jonge kinderen groeien op in de grote stad. Webartikel CBS, februari. CBS. Bevolkingsgroei concentreert zich in de grootste gemeenten. Webartikel CBS, april. CBS. Verschillen in sociale samenhang en welzijn tussen provincies. Webartikel CBS, december. CBS. Expat, wanneer ben je het? Een afbakening van in het buitenland geboren werknemers op basis van loon. Den Haag, januari. CBS. procent minder boekwinkels. Webartikel CBS, maart. CBS. Datacenters geven ICT-stroomverbruik Amsterdam een boost. Webartikel CBS, maart. CBS/RIVM. Helft Nederlanders sport wekelijks. Webartikel CBS, april. Coyle, D. The economics of enough. How to run the economy as if the future matters. Princeton University Press,. CPB (Centraal Planbureau), H. de Groot e.a. Stad en land. Den Haag,. CPB, B. ter Weel. Loonongelijkheid Nederland stijgt. CPB Policy Brief /. Den Haag,. CPB en PBL. De economie van de stad. CPB-PBL Notitie, maart. Den Haag,. De Nederlandsche Bank. Economische ontwikkelingen en vooruitzichten nr.. Amsterdam, juni. DNPP (Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, Rijksuniversiteit Groningen). Ledentallen Nederlandse politieke partijen per januari, en. Groningen,.

2 DRO (Dienst Ruimtelijke Ordening, gemeente Amsterdam). CO -uitstoot rapportage. Amsterdam,. Economische Zaken Amsterdam en Kamer van Koophandel Amsterdam. Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam. Amsterdam,. Gemeente Amsterdam. Duurzaamheidsprogramma -. Amsterdam beslist duurzaam. Amsterdam,. Gemeente Amsterdam. WMO Beleidsplan -. Amsterdam, juli. Gemeente Amsterdam. Jaarverslag Klimaat en energie. Amsterdam, maart. Gemeente Amsterdam. Amsterdam is van iedereen. Coalitieakkoord - D, SP en VVD. Amsterdam,. Gemeente Amsterdam. Uitvoeringsagenda Mobiliteit. Consultatieversie. Amsterdam, april. Gemeente Amsterdam. Taximonitor, e helft. Amsterdam,. Gemeente Amsterdam. Zie Gemeente Amsterdam. Zie maart. Gemeente Amsterdam, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO). Sportplan -. Amsterdam, mei. Gemeente Amsterdam, Dienst Werk en Inkomen (DWI). Jaarrekening. Amsterdam,. Woningcorporaties. Wonen in Amsterdam. Leefbaarheidsrapportage. Amsterdam,. Woningcorporaties. Wonen in Amsterdam. Stand van zaken. Amsterdam,. Woningcorporaties. Wonen in Amsterdam. Leefbaarheid. Amsterdam, december. Woningcorporaties. Wonen in Amsterdam. Stand van Zaken. Amsterdam,. Woningcorporaties. Wonen in Amsterdam. Verhuiswensen. Amsterdam,. Gemeente Amsterdam, Directie Openbare Orde en Veiligheid. Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland. Amsterdam, maart.

3 Gemeente Amsterdam, Economie. Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam,. Gemeente Amsterdam, Klimaatbureau Amsterdam. Energiestrategie Amsterdam : nieuwe Amsterdamse energie voor een nieuw Amsterdams klimaat. Amsterdam,. Gemeente Amsterdam, OOV/Eenheid Amsterdam. Veiligheidsmonitor. Amsterdam,. Gemeente Amsterdam, Ruimte en Duurzaamheid. Amsterdam Duurzaam. Agenda voor duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie en een klimaatbestendige stad. Amsterdam,. Gemeente Amsterdam, Ruimte en Duurzaamheid. CO Monitoring Amsterdam. Concept, mei. Gemeente Amsterdam, Wonen. K. Dignum en S. Yin Kan. Particuliere huursector, vliegwiel van de woningmarkt. Amsterdam, maart. GGD Amsterdam. De Amsterdamse Gezondheidsmonitor. Amsterdam,. GGD Amsterdam. Amsterdamse -plussers: gezond en wel? Amsterdam,. GGD Amsterdam, Cluster Leefomgeving afdeling luchtkwaliteit. Luchtverontreiniging Amsterdam. Amsterdam,. GGD Amsterdam. Kwetsbare groepen in Amsterdam. Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor. Amsterdam, april. GGD en, CBS en RIVM. Gezondheidsmonitor. Den Haag,. Glaeser, E. Triumph of the City. Londen,. Glind, P. van der. The consumer potential of collaborative consumption. Universiteit Utrecht,. GoEuro. Stedelijke transport prijs index. Berlijn,. Greef, M. de. Educatie werkt inderdaad voor inwoners van Amsterdam. Artéduc Den Bosch,. Het Parool. Brug over het IJ is onmisbaar voor Noord. Amsterdam, oktober. Het Parool. Bezoekersaantallen Amsterdamse musea rijzen de stad uit. Amsterdam, november. Houwelingen, P. van, A. Boele en P. Dekker. Burgermacht op eigen kracht? Den Haag,. IMES/O+S. Opkomst en stemgedrag van Amsterdammers met een migratie-achtergrond tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van maart. Amsterdam,.

4 Inspectie van het Onderwijs. De staat van het onderwijs Onderwijsverslag /. Den Haag, april. Inspectie van het Onderwijs. De kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie in de gemeente Amsterdam in. Den Haag, mei. Inspectie van het Onderwijs. De kwaliteit van het basisschooladvies. Den Haag, augustus. Inspectie van het Onderwijs. Toezichtsarrangementen voortgezet onderwijs per gemeente, en. Den Haag, januari. IVV (Infrastructuur, Verkeer en Vervoer), gemeente Amsterdam. Meerjarenbeleidsplan Verkeersveiligheid -. Amsterdam,. IVV. Amsterdam Aantrekkelijk Bereikbaar. Mobiliteitsaanpak Amsterdam. Amsterdam,. IVV. Voortgangsrapportage implementatie Parkeerplan Amsterdam. Amsterdam,. IVV. Evaluatie proef Oostveer. Amsterdam,. IVV. Onderzoek Verplaatsingen in Amsterdam (OViA),. Amsterdam,. IVV. Onderzoek Verplaatsingen in Amsterdam (OViA),. Amsterdam,. Kennisinstituut voor Mobiliteit. Mobiliteitsbalans. Den Haag,. Kennisinstituut voor Mobiliteit. Mobiliteitsbeeld. Den Haag,. Kennisplatvorm Verkeer en Vervoer. OV-klantenbarometer. Ede,. Keuzegids. Keuzegids MBO. Leiden,. Zie Lokale Zaken/Bureau Beke. Daling jeugdige verdachten in Amsterdam. Op zoek naar mogelijke verklaringen. Lokale Zaken/Bureau Beke,. Metropoolregio Amsterdam. Economische Verkenningen. Amsterdam,. Mettler, A. en A.D. Williams. The Rise of the Micro-Multinational, The Lisbon Council Policy Brief. Brussel,. Ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aantal onderwijsdeelnemers in het mbo. Zie Ministerie van OCW. Opleidingen van onvoldoende kwaliteit regionale opleidingscentra. Zie

5 Ministerie van OCW. Nieuwe voortijdig schoolverlaters. Convenantjaar -. Voorlopige cijfers. Den Haag, maart. Ministerie van OCW. Antwoord op vragen van de leden Jadnanansing en Vermeij (beiden PvdA) over het verdwijnen van banen op niveau van mbo-/ (Z). Beleidsbrief september. Ministerie van OCW. Wetenschapsvisie. Den Haag, november. MNP (Milieu- en Natuurplanbureau). Concentratiekaarten voor grootschalige luchtverontreiniging in Nederland: Rapportage. Bilthoven,. Mulier Instituut. Sportdeelname. Fact sheet april. Utrecht,. NICIS, A. Risselada en E. Folmer. Bedrijvige wijken in bedrijvige steden. Den Haag,. Nieuw Amsterdams Peil. Samen oud worden in Buitenveldert. Webartikel NAP, februari. NOS. Huurwoningen schaarser door meer vluchtelingen. Webbericht januari. Zie NPO (Nederlandse Publieke Omroep). MBO-banen niveau en voorgoed verdwenen. Uitzending Nieuwsuur, september. Zie NRC Handelsblad. Heb jij één baan? Zij heeft er twee. Amsterdam, februari. NRC Handelsblad. Massa s kun je manipuleren. Amsterdam, maart. NVRD (Koninklijke vereniging voor afval- en reinigingsmanagement) en Rijkswaterstaat. Benchmark Huishoudelijk Afval. Peiljaar. Utrecht, oktober. O+S (Bureau voor Onderzoek en Statistiek, gemeente Amsterdam). Een stad voor iedereen. Amsterdam,. O+S. Kinderopvang in Amsterdam. Amsterdam,. O+S. Drukte in de Binnenstad, een vergelijking met. Amsterdam,. O+S. Monitor creatieve industrie. Amsterdam,. O+S. Sportmonitor : inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers. Amsterdam,. O+S. De Staat van de Stad Amsterdam VII. Amsterdam,. O+S. Laagopgeleiden op de arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam. Amsterdam, april.

6 O+S. De Amsterdamse Burgermonitor. Amsterdam, januari. O+S. Concurrentie mantelzorg en betaald werk. Fact sheet maart. Amsterdam,. O+S. Betekenis meer zzp ers voor Amsterdam. Fact sheet mei. Amsterdam,. O+S. Mantelzorg in Zuid. Amsterdam, juli. O+S. Staat van de Detailhandel. Amsterdam,. O+S. Amsterdamse armoedemonitor. Amsterdam, september. O+S. Amsterdam in Cijfers. Amsterdam,. O+S. Rapport plastic afval. Amsterdam,. O+S. Bereik Treiteraanpak. Amsterdam,. O+S. Cameratoezicht in Amsterdam en andere grote steden, een literatuuroverzicht. Amsterdam,. O+S. Gratis OV voor minimaouderen. Amsterdam,. O+S. Monitor detailhandel. Amsterdam,. O+S. Monitor EU-migranten. Amsterdam,. O+S. Monitor Stedelijke Vernieuwing, resultaten bewonerspanels West, Nieuw-West, Noord en Zuidoost, meting oktober. Amsterdam,. O+S. Publieksonderzoek Top- aanpak. Amsterdam,. O+S. Staat van de Detailhandel. Amsterdam,. O+S. Wonen in de regio, Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, regio Zuid-Kennemerland/IJmond, een onderzoek naar woonsituatie, woonwensen, verhuisbewegingen van huishoudens. Amsterdam, maart. OIS (Onderzoek Informatie en Statistiek, gemeente Amsterdam). Cultuuronderzoek Metropoolregio Amsterdam. Amsterdam,. OIS. Explosieve groei houdt aan. Webbericht OIS, februari. OIS. Fact sheet Jeugdwerkloosheid. Verschijnt in juni. OIS. Fact sheet spanningen in Amsterdamse buurten. Amsterdam,.

7 OIS. Fact sheet Volwassencriminaliteit en risicofactoren, nummer. Amsterdam,. OIS. Fact sheet Jeugdcriminaliteit en risicofactoren, nummer. Amsterdam,. OIS. Fietsmonitor. Amsterdam, (nog niet openbaar). OIS. Meer marktwerking in de huursector. Webbericht OIS, ( nog te verschijnen). OIS. WOZ-waarde woningen in Amsterdam gestegen. Webbericht OIS, maart. OIS. Conjunctuur Amsterdam. Zie Oort, F. van, Platform. Stedelijk economisch beleid voor werkgelegenheid en innovatie. In: De stad kennen, de stad maken. Den Haag,. Platform. De stad kennen, de stad maken. Den Haag, februari. Platform. Woningvoorraad zorgdoelgroepen levert gemeenten hoofdbrekens op. Nieuwsbericht april. Platform. Trickle down in de stad. De invloed van hoogopgeleiden op de arbeidsmarkt voor laagopgeleiden. Den Haag, april. Ponds, R. en R. Raspe. Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Agglomeratievoordelen en de REOS. Den Haag/Bilthoven,. Praag, M. van. Onwijs zelfstandigenbeleid. ESB jaargang (), augustus. Programma Aandacht voor iedereen. AVI cliëntenmonitor, zorg naar gemeenten. Utrecht,. Rijksoverheid. Toekomstagenda informele zorg en ondersteuning. Den Haag,. Rijksoverheid. (Voortgezet) speciaal onderwijs. Zie Rijksoverheid. Passend onderwijs voor elk kind. Zie Rijkswaterstaat. Klimaatmonitor. Den Haag,. Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Afvalverwerking in Nederland : gegevens. Utrecht,. Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Afvalcijfers: samenstelling huishoudelijk restafval. Zie

8 ROA (Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt). Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Maastricht, juli. SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau). Werkloos in crisistijd. Den Haag,. SCP. De sociale staat van Nederland. Den Haag,. SCP. Belemmerd aan het werk. Den Haag,. SCP. Tevreden met pensioen. Veranderende inkomens en behoeften bij ouderen. Den Haag,. SCP. De sociale staat van Nederland. Den Haag, december. SCP. Aanbod van arbeid. Den Haag,. SCP. Ervaren discriminatie in Nederland. Den Haag, januari. SCP. Geloven binnen en buiten verband. Den Haag, april. SCP. Media: Tijd in beeld. Den Haag, februari. SCP. Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk. Den Haag, maart. SCP. Vrouwen, mannen en de hulp aan (schoon)ouders. Den Haag, april. SER. Energieakkoord voor duurzame groei. Den Haag,. Smit, M.J., J. Möhlmann, O. Raspe en H. de Groot. De vaart der volkeren. Buitenlandse bedrijven en hun werknemers in Amsterdam en de rest van Nederland. Notitie Planbureau voor de Leefomgeving, oktober. Stadsregio. Monitor Meerjarenambitie Verkeersveiligheid -. Amsterdam,. Stiglitz, J.E., A. Sen en J-P. Fitoussi. Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress.. The New Motion. Hoe schoon is een elektrische auto eigenlijk? Zie UWV en Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Basiscijfers Jeugd oktober. Zoetermeer,. Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Zie

9 Verhaeghe, J.P., J. van Damme en H. Knipprath. Value added of primary schools with high proportions of minority students: a longitudinal study. Leuven,. Volkskrant. Hip Amsterdam-Noord hoopt dat brug over het IJ er eindelijk komt. oktober. Volkskrant. Hoogopgeleide verdringt laagopgeleide van de markt. april Waternet, gemeente Amsterdam. Grachtenmonitor. Amsterdam,. Wilson, J.Q. en G.E. Kelling. Broken windows: the police and neighborhood safety. The Atlantic Monthly, (), -.. World Commission on Environment and Development. Our Common Future. Oxford University Press,. WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid). Naar een lerende economie. Den Haag, november.

Utrecht Monitor 2015

Utrecht Monitor 2015 Utrecht Monitor 2015 Bevolking & bestuur Fysieke leefomgeving & groen Economie & inkomen Sociale leefomgeving & ondersteuning Utrecht.nl/onderzoek 1 2 Voorwoord Hoe gaat het met Utrecht? Hoe gaat het

Nadere informatie

Perspectief voor de steden ADVIES VAN DE COMMISSIE DERKSEN

Perspectief voor de steden ADVIES VAN DE COMMISSIE DERKSEN Perspectief voor de steden ADVIES VAN DE COMMISSIE DERKSEN Commissie Derksen bestond uit: Wim Derksen (vz.) Godfried Engbersen Carolien Gehrels Yvonne van Mierlo Peter Noordanus Opdracht van de commissie

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Staat van Rotterdam

www.rotterdam.nl Staat van Rotterdam www.rotterdam.nl Staat van 2013 STAAT VAN ROTTERDAM 2013 Onderzoek en Business Intelligence (OBI) juni 2013 In opdracht van Bestuursdienst, gemeente Onderzoek en Business Intelligence (OBI) Auteurs: drs.

Nadere informatie

Hier word je Amsterdammer van

Hier word je Amsterdammer van Hier word je Amsterdammer van 2 3 De grootste uitvinding ooit The greatest invention of mankind. Zo kwalificeert de Amerikaanse econoom Glaeser in zijn laatste boek de stad. 1 De stad maakt, aldus de ondertitel,

Nadere informatie

Verschillen, ongelijkheid en segregatie

Verschillen, ongelijkheid en segregatie Roderik Ponds Maarten van Ham, Gerard Marlet Verschillen, ongelijkheid en segregatie Literatuurstudie Eindredactie: Nadine van den Berg Atlas voor gemeenten Postbus 9627 3506 GP UTRECHT T 030 2656438 F

Nadere informatie

TRENDS IN DE REGIONALE ECONOMIE

TRENDS IN DE REGIONALE ECONOMIE TRENDS IN DE REGIONALE ECONOMIE Input voor de VNG-commissie Stedelijk Perspectief Otto Raspe 7 maart 2014 Deze notitie is geschreven op verzoek van de commissie Stedelijk Perspectief van de Vereniging

Nadere informatie

Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek

Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek : Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek : COLOFON Titel: Hoe staat Helmond er voor anno 2014 Opdrachtgever: Gemeente

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Cross Media Monitor Haarlem 2012

Cross Media Monitor Haarlem 2012 Cross Media Monitor Haarlem 2012 Nieuwe Energie op de Creatieve As immovator Cross Media Network, Hilversum Cross Media Monitor Haarlem 2012 Nieuwe Energie op de Creatieve As immovator Cross Media Network,

Nadere informatie

DE STAD: MAGNEET, ROLTRAP EN SPONS. Bevolkingsontwikkelingen in stad en stadsgewest

DE STAD: MAGNEET, ROLTRAP EN SPONS. Bevolkingsontwikkelingen in stad en stadsgewest DE STAD: MAGNEET, ROLTRAP EN SPONS Bevolkingsontwikkelingen in stad en stadsgewest De stad: magneet, roltrap en spons De stad: magneet, roltrap en spons Bevolkingsontwikkelingen in stad en stadsgewest

Nadere informatie

Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Colofon Programmacommissie GR2014: Paul Tang (voorzitter),

Nadere informatie

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Werken met krimp Dimphy Smeets Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Amsterdam De Burcht / Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging November 2014 Wetenschappelijk Bureau

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Amsterdam. Groei en krimp Demografie als motor. Van leegloop naar magneet Dubbele aantrekkingskracht van Amsterdam

Amsterdam. Groei en krimp Demografie als motor. Van leegloop naar magneet Dubbele aantrekkingskracht van Amsterdam PLAN 05 2011 Amsterdam Van leegloop naar magneet Dubbele aantrekkingskracht van Amsterdam De roltrap Voordelen van wonen in een metropool Internationaal perspectief De kracht van stad en land 04 16 22

Nadere informatie

De sociale staat van Nederland 2011

De sociale staat van Nederland 2011 De sociale staat van Nederland 2011 De sociale staat van Nederland 2011 Redactie: Rob Bijl Jeroen Boelhouwer Mariëlle Cloïn Evert Pommer Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2011 Het Sociaal

Nadere informatie

Sectoren in beeld. Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen. 4 december 2014

Sectoren in beeld. Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen. 4 december 2014 Sectoren in beeld Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen 4 december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Sectoren na zes jaren van crisis 2 3. Werkgelegenheids- en beroepenstructuur

Nadere informatie

Sociale uitsluiting van zwerfjongeren: Stand van zaken in Nederland. Een voorstudie voor het Europese onderzoeksproject Combating Youth Homelessness

Sociale uitsluiting van zwerfjongeren: Stand van zaken in Nederland. Een voorstudie voor het Europese onderzoeksproject Combating Youth Homelessness Sociale uitsluiting van zwerfjongeren: Stand van zaken in Nederland Een voorstudie voor het Europese onderzoeksproject Combating Youth Homelessness Auteurs Anna van Deth Lia van Doorn Peter Rensen Utrecht,

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren: theorie, beleid en werkelijkheid

De arbeidsmarkt voor leraren: theorie, beleid en werkelijkheid De arbeidsmarkt voor leraren: theorie, beleid en werkelijkheid Frank Cörvers 1 Telkens weer nieuwe ingrepen in de lerarensalarissen hebben ertoe geleid dat we nu al tientallen jaren bij herhaling worden

Nadere informatie

Agglomeratievoordelen en de REOS

Agglomeratievoordelen en de REOS Roderik Ponds & Otto Raspe Agglomeratievoordelen en de REOS Position paper Eindredactie: Nadine van den Berg Atlas voor gemeenten Postbus 9627 3506 GP UTRECHT T 030 2656438 F 030 2656439 E info@atlasvoorgemeenten.nl

Nadere informatie

Jaarrapport Integratie 2008

Jaarrapport Integratie 2008 Jaarrapport Integratie 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner dan

Nadere informatie

Zorg voor gezondheid

Zorg voor gezondheid Zorg voor gezondheid Zorg voor gezondheid Volksgezondheid toekomst verkenning 2006 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Met medewerking van: Algemene en categorale ziekenhuizen Academisch Medisch

Nadere informatie

Werk en toekomst! Samen.

Werk en toekomst! Samen. Werk en toekomst! Samen. Voor elkaar. Voor Drenthe. PvdA Januari 2015 Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Drenthe 2015-2019 2 Bekijk alle speerpunten op pag. 21 Beste kiezer, In december werd ik gekozen

Nadere informatie

Trendanalyse 2015 Economic Board Utrecht (EBU) Februari 2015

Trendanalyse 2015 Economic Board Utrecht (EBU) Februari 2015 Trendanalyse 2015 Economic Board Utrecht (EBU) Februari 2015 "Complexity, fragility and uncertainty are potentially ending an era of economic integration and international partnership that began in 1989.

Nadere informatie

R A N D S TA D U R G E N T

R A N D S TA D U R G E N T R A N D S TA D U R G E N T Hoe versterken we de internationale concurrentiepositie en verbeteren we de bereikbaarheid? urgentieprogramma randstad urgentieprogramma randstad Mensen willen prettig wonen

Nadere informatie

Krimp als structureel probleem. Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen

Krimp als structureel probleem. Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen Krimp als structureel probleem Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen November 2009 Krimp als structureel probleem Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen H.F. Dijkstal, J.H. Mans November 2009 In opdracht

Nadere informatie

Tafel Naam Onderwerp. Erik Opdam NC Advies

Tafel Naam Onderwerp. Erik Opdam NC Advies Tafel Naam Onderwerp 1 Erik Opdam NC Advies Samen versnellen en opschalen van duurzame implementaties in Oost Nederland (RU Nijmegen, NoordZuiden, NC Advies) Innovatie en technologie zijn aanwezig, maar

Nadere informatie

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg Werken met zorg Advies over het combineren van arbeid en zorg Maart 2010 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Combineren van arbeid en zorg 11 2.1 Zorg voor kinderen 11 2.2 Mantelzorg 13 3. Faciliteren

Nadere informatie

Staat van het Bestuur

Staat van het Bestuur Staat van het Bestuur Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 DEEL 1 Decentraal bestuur in cijfers 6 2 Gemeenten 8 2.1 Gemeenten en hun inwoners 10 2.1.1 Daling aantal gemeenten 10 2.1.2 De afgelopen 12 jaar en vooruit

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Schiedam Utrecht, november 2010. Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg Inspectie

Nadere informatie

De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020

De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020 De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020 Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO Redactie: Joost van Genabeek, Rob Gründemann en Cees Wevers De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020

Nadere informatie