Versie 2 1 april Klachtenregeling GGZ ingeest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Versie 2 1 april 2015. Klachtenregeling GGZ ingeest"

Transcriptie

1 Versie 2 1 april 2015 Klachtenregeling GGZ ingeest

2 Voorwoord Op iedere plaats waar gewerkt wordt gaan ook dingen mis. Onvrede start meestal klein, maar kan groot worden wanneer mensen niet het gevoel hebben het er over te kunnen hebben of wanneer ze zich niet gehoord voelen. GGZ ingeest wil patiënten, familie en naastbetrokkenen een goede en laagdrempelige klachtenregeling bieden. Een regeling, die de patiënt mogelijkheden biedt zijn klacht te uiten en hier ondersteuning in te krijgen, bijdraagt aan genoegdoening van de individuele klager, herstel van vertrouwen van de patiënt in de hulpverlener en/of GGZ ingeest en aan de kwaliteit van zorg binnen GGZ ingeest. GGZ ingeest voldoet hiermee tevens aan de eisen die vanuit wetgeving van de instelling verlangd worden. 2

3 INHOUD Hoofdstuk 1 Definities Hoofdstuk 2 Doelstelling Hoofdstuk 3 Uitgangspunten Hoofdstuk 4 Klachtbehandeling binnen de instelling 4.1 Ontevreden? Praat eerst met elkaar! 4.2 Met klachten naar de leidinggevende 4.3 Onafhankelijke ondersteuning De klachtenfunctionaris Patiëntvertrouwenspersoon (PVP) Familievertrouwenspersoon (FVP) Hoofdstuk 5 Mogelijkheden klachten indienen buiten de instelling 5.1 De klachtencommissies 5.2 De geschillencommissie Hoofdstuk 6 Registratie van klachten 3

4 Hoofdstuk 1. Definities In dit document wordt verstaan onder: Klager Klacht BOPZ Klacht 1. Patiënt of een familielid en/of naaste die, namens patiënt, onvrede uit over gedragingen van een medewerker van GGZ ingeest dan wel de instelling zelf. 2. Familielid of naastbetrokkene die onvrede, ten aanzien van zichzelf, uit over gedragingen van een medewerker van GGZ ingeest dan wel de instelling zelf. Ieder naar voren gebracht bezwaar of geuite onvrede over gedragingen van een medewerker van GGZ ingeest of de instelling zelf, die niet tussen klager en betrokken medewerker naar tevredenheid is opgelost. Een klacht die zich richt tegen een beslissing als omschreven in artikel 41 Wet BOPZ, te weten: de beslissing dat de patiënt wilsonbekwaam is, dat wil zeggen niet in staat wordt geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen betreffende de voorgestelde behandeling (art. 41 j art. 38 lid 2 BOPZ); de beslissing tot toepassing van dwangbehandeling, dat wil zeggen dat niettegenstaande verzet van de patiënt, of diens vertegenwoordiger in geval van wilsonbekwaamheid, het voorgestelde, onderscheidenlijk het overeengekomen behandelingsplan wordt toegepast voor zover dit volstrekt noodzakelijk is om gevaar voor de patiënt of anderen, voortvloeiende uit de stoornis van de geestvermogens, af te wenden ( art 38a lid 1a BOPZ); de beslissing tot toepassing van middelen en maatregelen ter overbrugging van tijdelijke noodsituaties ( art. 41 j art. 39 BOPZ); de beslissing tot beperking van fundamentele rechten als genoemd in art. 40 BOPZ, te weten het recht op bezoek, telefoonverkeer, bewegingsvrijheid en correspondentie; het niet toepassen van het overeengekomen behandelingsplan ( art. 41 lid 1 BOPZ); hierna te noemen BOPZ klachten. Patiëntvertrouwenspersoon (PVP) Vertrouwenspersoon voor klinisch patiënten die (gedwongen) opgenomen zijn/ klinisch worden behandeld. Zij geven de patiënt advies en bijstand bij de handhaving van hun rechten. De werkzaamheden van de PVP hebben een wettelijke basis in de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) en het besluit patiëntvertrouwenspersonen BOPZ. 4

5 Familievertrouwenspersoon (FVP) Vertrouwenspersoon voor familie of naasten van patiënten. De FVP luistert naar het verhaal van familie en naastbetrokkenen en geeft antwoord op vragen. Hij ondersteunt in het contact met de hulpverlener, de behandelaar of de instelling en helpt zoeken naar oplossingen. De FVP is aangesloten bij de landelijke stichting familievertrouwenspersonen (LSFVP). Klachtenfunctionaris VMS Biedt onpartijdige ondersteuning aan de klager bij: het verhelderen en formuleren van de klacht, het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een bevredigende oplossing te komen, verwijst eventueel door en kan ondersteunen door middel van bemiddeling indien dit gewenst wordt. De klachtenfunctionaris zorgt voor registratie in het VMS, hij bewaakt hierbij de gestelde termijnen voor afhandeling van de klacht. Veiligheidsmanagementsysteem van GGZ ingeest. Het registratiesysteem waarin klachten geregistreerd en gevolgd kunnen worden. 5

6 Hoofdstuk 2. Doelstelling De klachtenregeling van GGZ ingeest draagt bij aan: het bereiken van een bevredigende oplossing voor geuite klachten voor beide partijen (klager en aangeklaagde); herstel van vertrouwen van de patiënt, het familielid of naaste in de hulpverlener en/of GGZ ingeest; de kwaliteit van zorg binnen GGZ ingeest; het voldoen aan de huidige maatstaven van de wet- en regelgeving op dit gebied. Hoofdstuk 3. Uitgangspunten Serieus Een klacht is een signaal van een patiënt, familielid en/of naaste over de zorg- en dienstverlening van GGZ ingeest. Iedere klacht moet serieus worden genomen en met de direct betrokkene(n) worden opgepakt om zo de tevredenheid van de behandeling van de patiënt/ familielid/ naaste te verbeteren. Laagdrempelig GGZ ingeest streeft naar een laagdrempelige klachtenregeling en wil klachten gebruiken om de behandeling en de zorg direct te kunnen verbeteren. Dit betekent dat: - het voor patiënt/ familielid/ naaste duidelijk is waar en op welke manier een klacht geuit kan worden; - dit op verschillende manieren kan: mondeling, schriftelijk/ , telefonisch en via internet; - ontevredenheid en klachten zoveel mogelijk direct besproken moeten worden met de direct betrokken medewerker en dat eventuele problemen op dat niveau worden opgelost; - informatie en een open houding voor klachten en suggesties bij alle betrokkenen is hierbij belangrijk; - elke nieuwe patiënt ontvangt de folder Niet tevreden? Laat het ons weten! Wederzijds respect De relatie tussen patiënt, familielid en/of naaste en een GGZ instelling is per definitie ongelijk. GGZ ingeest gaat uit van wederzijds respect tussen patiënt/ familielid/ naaste en medewerker en probeert zoveel als mogelijk is gelijkheid na te streven. Ondersteuning Patiënten, familieleden en/ of naasten kunnen gratis en onafhankelijke/ onpartijdige ondersteuning van een klachtenfunctionaris, een FVP of een PVP krijgen bij het oplossen van een klacht. Zorgvuldige registratie Alle klachten worden door een klachtenfunctionaris of lijnmanager cq. secretariaat van het circuit geregistreerd in de klachtenmodule van het veiligheid management systeem (VMS). Registratie in VMS biedt de volgende voordelen: - de klachtafhandeling wordt gevolgd en termijnen worden bewaakt; - er wordt helder gemaakt wie op welk moment aan zet is; - trends en signalen worden afgelezen om zo de zorgverlening te verbeteren. 6

7 N.B. FVP en PVP registreren klachten ter verantwoording van hun werkzaamheden in een eigen systeem. Zie ook paragraaf 4.4 en 4.5. Centraal meldpunt voor patiënten, familieleden en naasten Wanneer een patiënt, familielid en/of naaste zijn ontevredenheid niet heeft kunnen oplossen in direct contact met de direct betrokken medewerker of met de leidinggevende of hierbij ondersteuning wenst, dan kan deze zijn klacht kenbaar maken bij het centrale meldpunt op internet. Dit kan via een digitaal invulformulier op Het kan ook schriftelijk, telefonisch of mondeling bij zowel de leidinggevende van de afdeling waar de klacht over gaat als bij de klachtenfunctionaris. Uiteraard kan de klacht ook kenbaar worden gemaakt bij een FVP of PVP op de afdeling. Kwaliteit Klachten zijn een uiting van ongenoegen van een individu, maar patiënten geven vaak als achterliggende reden voor het klagen dat men hoopt dat de klacht zal leiden tot aanpassingen waardoor zaken voor nieuwe patiënten beter lopen. Klachten vragen dus een directe actie naar de indiener, maar moeten ook beoordeeld worden op de mate waarin zij een uiting zijn van een structureel probleem. Deze signaalfunctie van klachten is belangrijk en vraagt om een systematische verbinding tussen informatie uit klachten en het kwaliteitsbeleid. Hoofdstuk 4. Klachtbehandeling binnen de instelling GGZ ingeest streeft ernaar om klachten zo laagdrempelig mogelijk te behandelen. Zij biedt de klager verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen en biedt hierbij, indien gewenst, ondersteuning in verschillende vormen aan. 4.1 Ontevreden? Praat eerst met elkaar! Het uitgangspunt is dat de patiënt, het familielid of naaste in de eerste plaats ontevredenheid moet kunnen bespreken met degene over wie de klacht gaat. Is deze ontevredenheid gericht op algemene zaken die de instelling betreffen of ondersteunend personeel, bijvoorbeeld over de bereikbaarheid, facilitaire zaken, de receptie, secretariaat etc. dan kan dit ook direct besproken worden met de afdelingsmanager. Wanneer een patiënt, familielid of naastbetrokkene klaagt bij de betrokken medewerker, dan probeert deze het probleem of de ontevredenheid in dialoog op te lossen. De medewerker kan achterliggende vragen beantwoorden, opheldering geven bij misverstanden of problemen trachten op te lossen en - waar aan de orde - fouten toe te geven en verbetering toe te zeggen. Ontevreden uitingen die in overleg tussen klager en directe medewerker worden opgelost, hoeven niet formeel als klacht te worden geregistreerd. Indien nodig wijst de medewerker op de mogelijkheid om ondersteuning te vragen van de klachtenfunctionaris, FVP of PVP. 7

8 4.2 Met klachten naar de leidinggevende Indien onvrede van een patiënt, familielid of naaste niet kan worden weggenomen door de medewerker, dan kan diegene een klacht indienen bij de leidinggevende van de medewerker (afdelingsmanager). De afdelingsmanager nodigt de klager uit voor een gesprek. Bij dit gesprek legt de afdelingsmanager de procedure uit. Hij informeert over mogelijke ondersteuning voor klager aan de patiënt, familielid of naastbetrokkene en overhandigt de folder Niet tevreden? Laat het ons weten! Indien de klager deze nog niet eerder heeft ontvangen of de folder is kwijtgeraakt. De afdelingsmanager legt de afspraken uit de gesprekken met de klager vast in het VMS. Uiterlijk binnen 6 weken na het indienen van de klacht krijgt de klager een schriftelijke gemotiveerde mededeling over de afhandeling van de klacht (maximaal 1 keer met 4 weken te verlengen als dat nodig is voor de zorgvuldigheid).de afdelingsmanager is verantwoordelijk voor het bewaken van de wettelijke termijn. De afdelingsmanager ziet klachten als signalen die aanleiding kunnen geven tot systematische verbetering. De analyse van klachten kan een belangrijke input voor verbeterplannen en jaarplannen zijn. Wanneer patiënt, familielid of naastbetrokkene niet tevreden is met de oplossing van de klacht door de afdelingsmanager, dan kan hij de klacht voorleggen aan een naast hogere lijnfunctionaris. Voor klachten over gedwongen zorg (BOPZ) is dat de geneesheer-directeur. Voor overige klachten kan men met de Directeur Behandelzaken van het betreffende circuit contact opnemen of, als het klachten zijn van algemene (niet behandelinhoudelijke) aard, met de Directeur Algemene Zaken van het betreffende circuit. 4.3 De klachtenfunctionaris Als een patiënt, familielid of naaste er niet uitkomt met de betrokken medewerker en/of de afdelingsmanager op de locatie waar de behandeling plaatsvindt dan kan men ondersteuning vragen van een klachtenfunctionaris. Ook kan men rechtstreeks contact opnemen voor informatie, advies of bemiddeling. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en bereikbaar via telefoon, post/ of via het invulformulier op de website van GGZ ingeest. Er zijn twee klachtenfunctionarissen bij GGZ ingeest werkzaam. Zie voor actuele gegevens het intranet (alleen voor medewerkers) of de website: In het kort zijn de taken van de klachtenfunctionaris: opvang, informatie en advies bij klachten; bemiddelen en oplossingen zoeken voor de klacht die naar tevredenheid van beide partijen zijn; indien gewenst doorverwijzing naar andere ondersteuners in de organisatie (zoals de PVP en FVP); registratie in het centraal meldsysteem VMS en zorgdragen dat de klacht binnen de gestelde termijnen wordt afgehandeld; rapporteren aan management en raad van bestuur over trends, signalen en adviseren over verbetermaatregelen. Voorwaarden voor het optreden van de klachtenfunctionaris is dat hij: 8

9 niet persoonlijk betrokken is bij de aangelegenheid waarop de klacht betrekking heeft; Mocht dat het geval zijn dan schakelt hij/zij zijn collega klachtenfunctionaris in; zijn werkzaamheden zelfstandig en onafhankelijk kan uitvoeren. Hij kan uit hoofde van zijn functie niet worden benadeeld wegens de wijze waarop hij dit doet. 4.4 De patiëntvertrouwenspersoon (PVP) Wanneer patiënten zijn opgenomen op één van klinische afdelingen van GGZ ingeest dan kunnen zij gebruik maken van de diensten van de patiëntvertrouwenspersoon (PVP). De PVP is in dienst van de landelijke stichting voor vertrouwenspersonen( De patiënt kan bij de PVP terecht met alle klachten over verblijf, de behandeling en het behandelend team of de arts. De PVP staat aan de kant van de patiënt en weet welke rechten en plichten de patiënt heeft. Hij adviseert en denkt mee. Vaak worden klachten opgelost door een gesprek te voeren met de hulpverlener. Zo n gesprek kan de PVP samen met de patiënt voeren. Hij kan ook samen een brief opstellen voor de hulpverlener of helpen bij het schriftelijk indienen van een klacht. Wanneer vanuit de kliniek een patiënt met een voorwaardelijke machtiging ambulant wordt behandeld bij bijvoorbeeld een FACT team, dan kan de PVP deze patiënt ook in de ambulante situatie ondersteunen. Voor ambulante patiënten is er de PvP-helpdesk ( ), Voor GGZ ingeest werken de PVP-en op de diverse locaties. Kijk voor een actueel overzicht op intranet (alleen voor medewerkers) of de website De familievertrouwenspersoon (FVP) GGZ ingeest heeft een actief familiebeleid. Familie en/of naasten kunnen met hun zorgen en onvrede ook rechtstreeks terecht bij een familievertrouwenspersoon (FVP). De FVP werkt op basis van een overeenkomst tussen GGZ ingeest en de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (hierna te noemen de LSFVP ). Met andere woorden de FVP is niet in dienst van GGZ ingeest. De FVP biedt ondersteuning van en belangenbehartiging voor familie en andere naastbetrokkenen van patiënten van ggz-instellingen in (dreigende) probleemsituaties. Zij kan bemiddelen bij het oplossen van de klacht. Zij bevordert en versterkt de positie van de doelgroep. De FVP heeft tevens een signalerende functie om de kwaliteit van de bejegening en de zorg voor patiënten en hun familie en andere betrokkenen te verbeteren. De LSFVP heeft ook een hulplijn voor vragen en informatie: Zie voor actuele informatie hierover: medewerkers: intranet, themasite: Familiebeleid. patiënten, familie en/ of naasten: 9

10 Hoofdstuk 5 Mogelijkheden klachten indienen buiten de instelling GGZ ingeest streeft ernaar zoveel mogelijk klachten in een vroeg stadium te behandelen en op te lossen. Indien dit niet leidt tot een bevredigende oplossing voor beide partijen dan kan er een klacht worden ingediend bij één van de klachtencommissies of de geschillencommissie. Dit kan ook het geval zijn indien de relatie van patiënt, familie of naaste met de instelling zodanig verstoord is dat klager geen vertrouwen heeft in klachtbehandeling door het management. Naast deze externe mogelijkheden kan er ook een klacht worden ingediend bij het regionale tuchtcollege ( of bij de inspectie voor geestelijke gezondheidszorg ( en De klachtencommissies GGZ ingeest onderscheidt twee klachtencommissies: 1. de klachtencommissie patiënten voor klachten van of namens patiënten: dit is een onafhankelijke klachtencommissie waarin meerdere GGZ instellingen deelnemen. De activiteiten van deze commissie betreffen alle formeel ingediende klachten, inclusief klachten ex artikel 41 van de BOPZ en zijn vastgelegd in het reglement van de commissie. 2. de klachtencommissie voor familie en naastbetrokkenen van patiënten. De activiteiten van deze commissie betreffen klachten van familie of naastbetrokkenen van patiënten voor zover deze klachten gevolgen hebben voor de familie of naastbetrokkene zelf. Deze commissies behandelen klachten conform hun eigen reglement. De commissie stuurt een kopie van de uitspraak naar de geneesheer directeur. De geneesheer directeur is gehouden om in het geval van gegrond verklaarde klacht(onderdeel)en/of aanbevelingen binnen vier weken te laten weten op welke wijze de instelling gevolg gaat geven aan de uitspraak en aanbevelingen van de klachtencommissie. Het secretariaat van de geneesheer directeur neemt de gegevens over de inhoud en afhandeling van de klachten op in het klachtenregistratiesysteem (VMS). De trends uit klachten worden minimaal twee keer per jaar geanalyseerd. Deze analyse van frequentie en trends is een belangrijke input voor verbeterplannen en jaarplannen. Voor actuele informatie over de klachtencommissies: voor medewerkers zie: zie intranet: thema site Familiebeleid voor patiënten en/of naastbetrokkenen zie De geschillencommissie Wanneer de klager niet alleen een oplossing en/of excuses wil aanvaarden, maar ook schadevergoeding wil indienen, dan kan de klacht alleen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie in Den Haag. GGZ Nederland en de patiëntenorganisaties hebben speciaal voor kleine schadevergoedingszaken (tot 5000,-) samen een Geschillencommissie opgericht ( Het indienen van een klacht bij de geschillencommissie kost de klager 50,-. Ook voor GGZ ingeest worden hier kosten in rekening gebracht. 10

11 Hoofdstuk 6 Registratie van klachten In het behandeldossier van de patiënt wordt alleen aangetekend dat er een klacht is ingediend om te voorkomen dat het dossier voortijdig wordt vernietigd. De inhoudelijke behandeling van de klacht wordt niet in het behandeldossier geregistreerd, maar wordt vastgelegd in het VMS. Als uit een klacht van een patiënt afspraken m.b.t. behandeling en/of bejegening voor de toekomst voortvloeien dan worden deze afspraken wel in het dossier vastgelegd. Ook bij klachten wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van klager en aangeklaagde(n). De klacht wordt alleen bekend gemaakt aan de betrokken partijen en voor zover nodig aan degenen, die daarvoor informatie aanleveren of geraadpleegd worden. Het verstrekken van informatie aan een klachtinstantie, gebeurt alleen voor zover nodig is voor een goede beoordeling van de klacht. De klachtenafhandeling wordt vastgelegd in de klachtenregistratie in VMS. Deze is alleen toegankelijk voor de betrokkene medewerkers en de leidinggevende. Patiënt,de klager, heeft alle wettelijke patiëntenrechten ook voor deze gegevens, zoals het recht op inzage in de gegevens die over de klacht en henzelf zijn vastgelegd. Tot personen herleidbare gegevens over de klacht worden door de instelling en door externe klachteninstanties 5 jaar na beëindiging van bemiddeling of behandeling van de klacht vernietigd. De bemiddelaar (klachtenfunctionaris, PVP of FVP) heeft een geheimhoudingsplicht ten aanzien van wat hem uit hoofde van zijn functie bekend is geworden. 11

12 Routing klachtenafhandeling GGZ ingeest Mogelijkheden binnen de instelling Patiënt/ familielid/ naaste met onvrede Betrokken medewerker Indien onvrede niet kan worden weggenomen Ondersteuningsmogelijkheden door: Klachtenfunctionaris Afdelingsmanager PVP FVP Indien onvrede niet kan worden weggenomen Directeur Behandelzaken (klacht over vrijwillige zorgwet WKCZ) Geneesheer Directeur (klacht over gedwongen zorg- wet BOPZ) Nog niet tevreden? Mogelijkheden buiten de instelling Onafhankelijke instanties: - Klachtencommissie Amsterdam e.o. - Geschillencommissie Den Haag (alleen schadevergoeding tot max. 500 euro) - Regionaal tuchtcollege - Civiele rechter - IGZ Bindend oordeel Zie voor meer informatie: websites en brochures 12

Klachtenregeling GGZ ingeest

Klachtenregeling GGZ ingeest Klachtenregeling GGZ ingeest Januari 2017 1 Voorwoord Op iedere plaats waar gewerkt wordt gaan ook dingen mis. Onvrede start meestal klein, maar kan groot worden wanneer mensen niet het gevoel hebben erover

Nadere informatie

Klachtenreglement de Bascule

Klachtenreglement de Bascule Klachtenreglement de Bascule Informatie voor cliënten Pagina 1 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 1. Informatie en ondersteuning bij onvrede en klachten 3 1.1 De klachtenfunctionaris 3 1.2 Vertrouwenspersonen

Nadere informatie

Wat kunt u doen als u een klacht heeft? Informatie voor cliënten en naastbetrokkenen

Wat kunt u doen als u een klacht heeft? Informatie voor cliënten en naastbetrokkenen Wat kunt u doen als u een klacht heeft? Informatie voor cliënten en naastbetrokkenen 2 Inhoud 1 Wat is een klacht 5 2 Wat kunt u doen als u een klacht heeft 6 3 Wie kunnen een klacht indienen 8 4 Hoe kunt

Nadere informatie

Klachtenregeling Cliënten

Klachtenregeling Cliënten Klachtenregeling Cliënten Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo 16 juni 2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Onder een klacht wordt verstaan elk naar voren gebracht bezwaar m.b.t. het handelen of

Onder een klacht wordt verstaan elk naar voren gebracht bezwaar m.b.t. het handelen of 1 Titel Klachten procedure, cliënten en familie Inleiding Beleid, definitie en doelstelling Uitgangspunt voor het klachtenbeleid van de RIBW K/AM is voorzien in een effectieve en laagdrempelige opvang

Nadere informatie

Een klacht indienen bij de klachtencommissie

Een klacht indienen bij de klachtencommissie Een klacht indienen bij de klachtencommissie Wat houdt dat in? Informatie voor cliënten van GGNet en hun familie/naastbetrokkenen Inhoudsopgave Recht op het indienen van een klacht...1 Patiënten- en familievertrouwenspersonen...2

Nadere informatie

Een klacht; wat doet u daarmee?

Een klacht; wat doet u daarmee? Een klacht; wat doet u daarmee? Inhoud Alle soorten klachten... 3 Wie kan een klacht indienen?... 3 Waar kunt u een klacht indienen?... 3 Plaats van ontstaan... 3 Afdeling Patiëntenservice... 3 Klachtencommissie

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Klachtenfunctionarissen Als u klachten heeft... Inleiding VieCuri Medisch Centrum heeft het leveren van goede zorg hoog in het vaandel staan. Toch gaat er soms iets mis of lopen zaken niet zoals u dat

Nadere informatie

Klachtenregeling klachtenfunctionaris SymforaMeander

Klachtenregeling klachtenfunctionaris SymforaMeander Klachtenregeling klachtenfunctionaris SymforaMeander Wilma Zoodsma, klachtenfunctionaris 16 februari 2017 Inhoud 1. Definities... 3 2. Doel van de klachtenregeling... 5 3. Werkwijze bij Klachten... 6 4.

Nadere informatie

Niet tevreden? Laat het ons weten!

Niet tevreden? Laat het ons weten! Niet tevreden? Laat het ons weten! In het Sinai Centrum besteden we veel aandacht aan het verbeteren van de kwaliteit en de veiligheid rondom onze zorgverlening. Wij doen dit onder andere aan de hand van

Nadere informatie

Klachtenregeling Wkkgz. GGz Breburg

Klachtenregeling Wkkgz. GGz Breburg Klachtenregeling Wkkgz GGz Breburg 1 Inleiding GGz Breburg stimuleert een open klimaat voor het bespreken en behandelen van klachten, met inachtneming van de privacy. Iedere klacht, ongeacht de uitingsvorm,

Nadere informatie

Ontevreden? Laat het ons weten!

Ontevreden? Laat het ons weten! Ontevreden? Laat het ons weten! ten or patiën vo ie t a m or f n I rokkenen en naastbet haal h GGZ Friesland vindt het belangrijk goede zorg te verlenen en te luisteren naar uw wensen. Onvrede start vaak

Nadere informatie

Idee, opmerking of klacht? Informatie voor patiënten en bezoekers

Idee, opmerking of klacht? Informatie voor patiënten en bezoekers Idee, opmerking of klacht? Informatie voor patiënten en bezoekers 0 Algemeen Dagelijks maken veel mensen gebruik van de diensten van ons ziekenhuis. Meestal gaat het om een poliklinisch contact; dat wil

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Registratie van klachten..12 Hoofdstuk 6 Adressen, websites en telefoonnummers... 14

Hoofdstuk 5 Registratie van klachten..12 Hoofdstuk 6 Adressen, websites en telefoonnummers... 14 Klachtenbeleid Arkin* Een nieuw klachtenbeleid per 01-01-2017 Inhoudsopgave Inhoud Klachtenbeleid Arkin... 1 Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Definities... 3 Hoofdstuk 2 Doelstelling en uitgangspunten...

Nadere informatie

Klachtencommissie. Informatie over de klachtenregeling familie en naastbetrokkenen. www.ggz-nhn.nl

Klachtencommissie. Informatie over de klachtenregeling familie en naastbetrokkenen. www.ggz-nhn.nl Klachtencommissie Informatie over de klachtenregeling familie en naastbetrokkenen www.ggz-nhn.nl In deze brochure leest u wat u kunt doen als u klachten heeft. Deze brochure gaat specifiek over de klachtenregeling

Nadere informatie

Ontevreden? Laat het ons weten!

Ontevreden? Laat het ons weten! Ontevreden? Laat het ons weten! nten or patië Informatie vo rokkenen en naastbet GGZ Friesland vindt het belangrijk goede zorg te verlenen en te luisteren naar uw wensen. Onvrede start vaak klein, maar

Nadere informatie

U kunt bij de stedelijke klachtencommissie klagen over de volgende beslissingen:

U kunt bij de stedelijke klachtencommissie klagen over de volgende beslissingen: Een klacht? Daar komen we samen uit! Informatie over de klachtenregeling Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) voor cliënt en naastbetrokkene. Deze folder geeft u informatie over wat

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement 1.2.04 20130426 cliënten ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Wat kunt u doen als u een klacht heeft? Informatie voor cliënten

Wat kunt u doen als u een klacht heeft? Informatie voor cliënten Wat kunt u doen als u een klacht heeft? Informatie voor cliënten Wat kunt u doen als u een klacht heeft? GGz Breburg biedt gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, zo goed mogelijk afgestemd op uw

Nadere informatie

Klachtenreglement 2015

Klachtenreglement 2015 Klachtenreglement 2015 1.0 Doel & toepassingsgebied Doel Toepassingsgebied Datum opstellen Januari 2015 Frequentie evaluatie Dit reglement beschrijft de wijze waarop de organisatie en zorgverleners omgaan

Nadere informatie

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet BOPZ en Wkkgz

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet BOPZ en Wkkgz Onafhankelijke klachtencommissie Wet BOPZ en Wkkgz Inhoud 1. Inleiding 4 2. Klachtenregeling 4 3. De Klachtencommissie 4 4. Twee soorten klachten 4 5. Wie kan een klacht indienen? 5 6. Advies en ondersteuning

Nadere informatie

Reglement Klachtenafhandeling

Reglement Klachtenafhandeling Reglement Klachtenafhandeling Februari 2016 Roessingh, Centrum voor Revalidatie Postbus 310 7500 AH ENSCHEDE Tel.: 053-4875 875 Fax: 053-4339 655 Inhoudsopgave Begrippen... 1 Artikel 1... 1 Doelstellingen

Nadere informatie

Als u niet tevreden bent

Als u niet tevreden bent Klachtenopvang Als u niet tevreden bent Informatie voor patiënten over het indienen van een klacht Wij nemen klachten altijd serieus Wij doen ons uiterste best om goed voor u te zorgen en zowel u als

Nadere informatie

Klachtenregeling De Zellingen. Klachtenopvang Cliëntenvertrouwenspersoon klachtenbehandeling

Klachtenregeling De Zellingen. Klachtenopvang Cliëntenvertrouwenspersoon klachtenbehandeling Klachtenregeling De Zellingen Klachtenopvang Cliëntenvertrouwenspersoon klachtenbehandeling December 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 Klachtenregeling: werkwijze 2 Inleiding 2 Mogelijkheden

Nadere informatie

Klachtenopvang azm. Wij horen graag als u niet tevreden bent! Want van klachten kunnen we leren. Klachtenopvang azm

Klachtenopvang azm. Wij horen graag als u niet tevreden bent! Want van klachten kunnen we leren. Klachtenopvang azm Klachtenopvang azm Wij horen graag als u niet tevreden bent! Want van klachten kunnen we leren. Klachtenopvang azm Voorwoord 3 Waarover kan ik klagen? 4 Wie kan een klacht indienen? 4 Waar kan ik klagen?

Nadere informatie

Klachtenregeling Ikazia Ziekenhuis

Klachtenregeling Ikazia Ziekenhuis Klachtenregeling Ikazia Ziekenhuis Goede zorg voor iedereen staat voorop in ons ziekenhuis. Dat doen we met betrokkenheid, oprechte interesse en aandacht. We vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt

Nadere informatie

U heeft een klacht en dan. Informatie over de klachtenregeling van Cato

U heeft een klacht en dan. Informatie over de klachtenregeling van Cato U heeft een klacht en dan Informatie over de klachtenregeling van Cato November 2014 Als u niet tevreden bent Dagelijks zetten onze medewerkers zich in voor u als bewoner of klant. Uw welzijn en een goede

Nadere informatie

Klachtenbeleid cliënten Libra Revalidatie & Audiologie

Klachtenbeleid cliënten Libra Revalidatie & Audiologie Klachtenbeleid cliënten Libra Revalidatie & Audiologie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Aanleiding... 3 2. Doelstellingen klachtenbeleid... 4 3. Uitgangspunten klachtenbeleid... 4 4. Mogelijkhedenvan

Nadere informatie

Klachtenbehandeling. cliënten

Klachtenbehandeling. cliënten Klachtenbehandeling cliënten Het Parkhuis ondersteunt cliënten en hun naasten op hartverwarmende en bekwame wijze in hun leven met dementie, Korsakov en gerontopsychiatrische problemen. Wij willen graag

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Informatie voor cliënten, familieleden en vertegenwoordigers

Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Informatie voor cliënten, familieleden en vertegenwoordigers Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Informatie voor cliënten, familieleden en vertegenwoordigers Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Florence doet haar uiterste best om goede zorg te verlenen.

Nadere informatie

Ook kan een medewerker namens de cliënt een klacht indienen, wanneer deze niet toelaatbare situaties aantreft of signaleert.

Ook kan een medewerker namens de cliënt een klacht indienen, wanneer deze niet toelaatbare situaties aantreft of signaleert. Klachtenregeling Maeykehiem Inleiding Bij het woord klacht ontstaan dikwijls negatieve associaties, waarbij vaak gedacht wordt aan juridische procedures. Hoewel deze procedures soms niet te vermijden zijn,

Nadere informatie

Een klacht Laat het ons weten.

Een klacht Laat het ons weten. Een klacht Laat het ons weten www.nwz.nl Inhoud Mogelijkheden om uw klacht in te dienen 3 De kortste weg 3 De klachtenfunctionaris 4 Patiënten Klachtencommissie 5 Aansprakelijkstelling 7 Externe instanties

Nadere informatie

RE01 Klachtenregeling patiënten

RE01 Klachtenregeling patiënten RE01 Klachtenregeling patiënten Deze klachtenregeling is in te zien en kosteloos te verkrijgen bij: de Klachtenfunctionaris de vestigingscoördinator de website www.obesitaskliniek.nl Deze klachtenregeling

Nadere informatie

Procedure klachtenbehandeling cliënten

Procedure klachtenbehandeling cliënten Pagina : 1 van 5 Procedure klachtenbehandeling cliënten Inleiding Stichting Duinrust heeft een zorgvuldige en klantvriendelijke behandeling van al haar cliënten zeer hoog in het vaandel staan. Alle medewerkers

Nadere informatie

Procedure klachtbehandeling binnen de Bascule

Procedure klachtbehandeling binnen de Bascule Procedure klachtbehandeling binnen de Bascule Informatie voor cliënten Inleiding De medewerkers van de Bascule behandelen en begeleiden jaarlijks vele cliënten. Zij doen dat met kennis van zaken, zij doen

Nadere informatie

!"#$%&""#%'(#)* Klachtenreglement

!#$%&#%'(#)* Klachtenreglement Klachtenreglement Algemeen Het doel van behandeling van klachten is in de allereerste plaats herstel van de verhoudingen tussen de klager en de organisatie. Het vastleggen en volgen van een procedure om

Nadere informatie

Klachtenregeling Zorggroep Drenthe BOPZ

Klachtenregeling Zorggroep Drenthe BOPZ Klachtenregeling Zorggroep Drenthe BOPZ INLEIDING Zorggroep Drenthe streeft naar een klimaat waarin cliënten, hun relaties en hun familieleden, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers in een open sfeer

Nadere informatie

Voorwoord Pag. 2 Inleiding Pag. 3

Voorwoord Pag. 2 Inleiding Pag. 3 Interne klachtenprocedure Nieuw Griffesteyn conform BTN Inhoudsopgave Voorwoord Pag. 2 Inleiding Pag. 3 Deel I Klachtenbehandeling door de directie Pag. 4 Hoofdstuk 1 Definities Pag. 4 Hoofdstuk 2 Procedure

Nadere informatie

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Wat is een klacht? Een klacht is een uiting van onvrede over de dienstverlening van het Spaarne Gasthuis en kan betrekking hebben op allerlei zaken. Het kan gaan over

Nadere informatie

b) Medisch management Het medisch management van de Stichting Levenseindekliniek.

b) Medisch management Het medisch management van de Stichting Levenseindekliniek. KLACHTENREGELING STICHTING LEVENSEINDEKLINIEK Bewerkt door Datum Omschrijving Steven Pleiter 23 oktober 2017 Versie 1 Revisiefrequentie Eerstvolgende Omschrijving Jaarlijks Oktober 2018 Introductie: Het

Nadere informatie

Om uw belang te waarborgen en te voldoen aan de wettelijke verplichting is er een reglement opgesteld waarin het klachtrecht voor u is vastgelegd.

Om uw belang te waarborgen en te voldoen aan de wettelijke verplichting is er een reglement opgesteld waarin het klachtrecht voor u is vastgelegd. KLACHTENBEHANDELING VOOR CLIËNTEN WOORD VOORAF Wij willen onze behandeling zo goed mogelijk afstemmen op uw wensen en verwachtingen. Toch kan het zijn dat u klachten hebt over genomen beslissingen of de

Nadere informatie

Evergreen-thuiszorg en kraamzorg Klachtenregeling. Voorwoord Pag. 2. Inleiding Pag. 3

Evergreen-thuiszorg en kraamzorg Klachtenregeling. Voorwoord Pag. 2. Inleiding Pag. 3 Evergreen-thuiszorg en kraamzorg Klachtenregeling Inhoudsopgave Voorwoord Pag. 2 Inleiding Pag. 3 Deel I Klachtenbehandeling door de directie Pag. 4 Hoofdstuk 1 Definities Pag. 4 Hoofdstuk 2 Procedure

Nadere informatie

Klachten en complimenten

Klachten en complimenten Patiënteninformatie Klachten en complimenten Informatie over de klachtenopvang in Tergooi Inhoudsopgave Pagina De klachtenfunctionaris 5 Klachtencommissie 7 Als u het ziekenhuis aansprakelijk wilt stellen

Nadere informatie

Klachtenreglement Bauland Kliniek

Klachtenreglement Bauland Kliniek Klachtenreglement Bauland Kliniek 1. Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze regeling, wordt verstaan onder: a. Kliniek: Bauland Kliniek b. Klacht: Een door een cliënt naar voren gebracht bezwaar

Nadere informatie

Een klacht? Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Een klacht? Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl Een klacht? Informatie over onze klachtenregeling Informatie voor patiënten F0070-3415 februari 2015 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

Klachtenregeling Surplus

Klachtenregeling Surplus Klachtenregeling Surplus Surplus wil graag uw mening horen over de geboden zorg en dienstverlening, ook als u een keer niet zo tevreden bent. Daarom heeft Surplus een klachtenregeling voor cliënten opgesteld.

Nadere informatie

De klachtenregeling in Nebo. Informatie over de behandeling van klachten in het verpleeghuis en de Schakelafdeling van Verpleeghuis Nebo

De klachtenregeling in Nebo. Informatie over de behandeling van klachten in het verpleeghuis en de Schakelafdeling van Verpleeghuis Nebo De klachtenregeling in Nebo Informatie over de behandeling van klachten in het verpleeghuis en de Schakelafdeling van Verpleeghuis Nebo Inhoud Vooraf 1 De klachtenregeling.. 2 Bespreken van de klacht met

Nadere informatie

BOPZ Klachtenregeling patiënten OLVG definitieve versie 15 juni 2017

BOPZ Klachtenregeling patiënten OLVG definitieve versie 15 juni 2017 BOPZ Klachtenregeling patiënten OLVG definitieve versie 15 juni 2017 Voorwoord Als u niet tevreden bent over onze zorgverlening op de psychiatrische afdeling van OLVG op locatie West, heeft u het recht

Nadere informatie

Brochure klachtenregeling

Brochure klachtenregeling Brochure klachtenregeling Informatie voor patiënten Opgesteld conform: ZKN keurmerk toetsingscriteria 2014 & Wet klachtrecht Cliënten Zorgsector Een klacht over de Kliniek? Algemeen De medewerkers van

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. aangepast: 01 januari 2013. Begripsomschrijvingen

KLACHTENREGELING. aangepast: 01 januari 2013. Begripsomschrijvingen KLACHTENREGELING aangepast: 01 januari 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a) Cliënt natuurlijke persoon aan

Nadere informatie

De klachtencommissie Informatie voor patiënten

De klachtencommissie Informatie voor patiënten De klachtencommissie Informatie voor patiënten Als u bij ons in behandeling bent, doen wij er alles aan om u zo goed en zorgvuldig mogelijk te helpen. Soms gaat daarbij helaas iets mis. Bent u het ergens

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Informatie voor cliënten, wettelijk vertegenwoordigers en/of naasten

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Informatie voor cliënten, wettelijk vertegenwoordigers en/of naasten Heeft u een klacht? Laat het ons weten Informatie voor cliënten, wettelijk vertegenwoordigers en/of naasten Wij doen graag ons uiterste best om onze cliënten een goede behandeling te bieden. Toch kan het

Nadere informatie

Klachtenregeling Wet Klachten, kwaliteit, geschillen zorg

Klachtenregeling Wet Klachten, kwaliteit, geschillen zorg Klachtenregeling Wet Klachten, kwaliteit, geschillen zorg Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker dat Van Neynsel

Nadere informatie

Klachtenregeling voor cliënten Stichting Amsta

Klachtenregeling voor cliënten Stichting Amsta Klachtenregeling voor cliënten Stichting Amsta Versie 0.6 De dato 29 oktober 2015, 12 februari 2016 Van Bestuurssecretaris Status Vastgesteld Raad van Bestuur 27.10.15. Advies van de Centrale Cliëntenraad

Nadere informatie

Klachten? Welkom. Zorg met aandacht

Klachten? Welkom. Zorg met aandacht Klachten? Welkom Zorg met aandacht Wij hechten bijzonder veel waarde aan de mening van onze cliënten en streven voortdurend naar verbetering van onze dienstverlening. Bent u tevreden over onze dienstverlening

Nadere informatie

Klachtenregeling Tuimelaar

Klachtenregeling Tuimelaar Klachtenregeling Tuimelaar Inleiding Tuimelaar heeft in het kader van de Wet Kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren

Nadere informatie

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg De onafhankelijke Klachtenregeling voor ZZP-ers in de zorg Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is iedere zorgaanbieder sinds 1november 1995 verplicht

Nadere informatie

Een klacht, laat het ons weten Tevreden, vertel het verder

Een klacht, laat het ons weten Tevreden, vertel het verder Een klacht, laat het ons weten Tevreden, vertel het verder Inleiding Het Gemini Ziekenhuis probeert u zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te informeren. Wij vinden het belangrijk dat u tevreden

Nadere informatie

Intern klachtenreglement cliënt Inhoud

Intern klachtenreglement cliënt Inhoud Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1: Definities... 3 Hoofdstuk 2: Procedure... 5 Hoofdstuk 3: Algemene bepalingen... 7 1 Inleiding Hierbij treft u het klachtenreglement aan voor de behandeling van klachten

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten

Klachtenreglement cliënten Klachtenreglement cliënten 1 Inleiding In 1995 werd de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aangenomen (WKCZ). De wet bevat een aantal regels voor een zorgvuldige behandeling van klachten van cliënten over

Nadere informatie

Procedure klachtbehandeling binnen de Bascule

Procedure klachtbehandeling binnen de Bascule Procedure klachtbehandeling binnen de Bascule Informatie voor cliënten Inleiding De medewerkers van de Bascule behandelen en begeleiden jaarlijks vele cliënten. Zij doen dat met kennis van zaken, zij doen

Nadere informatie

Het telefoonnummer van de klachtenfunctionaris van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is of

Het telefoonnummer van de klachtenfunctionaris van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is of Klachtenregeling 0 Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis streeft ernaar om zorg van goede kwaliteit te leveren. Toch kunnen er dingen anders lopen dan u verwacht had. Wanneer u niet tevreden bent, of er zijn

Nadere informatie

Klachtenreglement ADO Zorg

Klachtenreglement ADO Zorg Inhoudsopgave Voorwoord Pag. 2 Inleiding Pag. 3 Deel I Klachtenbehandeling door de directie Pag. 4 Hoofdstuk 1 Definities Pag. 4 Hoofdstuk 2 Procedure voor behandeling door de directie Pag. 5 en 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Klachtenregeling GGMD

Klachtenregeling GGMD Klachtenregeling GGMD Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding en doelstelling... 2 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 2 Hoofdstuk 2 Klachtopvang... 3 Artikel 2 Bij wie kan een cliënt terecht als hij ontevreden is?...

Nadere informatie

Ontevreden?, klachten of een suggestie, laat het ons weten!

Ontevreden?, klachten of een suggestie, laat het ons weten! Patiëntenvoorlichting Ontevreden?, klachten of een suggestie, laat het ons weten! Wat u vooraf moet weten Wat is een klacht precies Onze klachtenprocedure Overige klachtenbehandeling Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Klachtenregelement Senas-zorg

Klachtenregelement Senas-zorg Klachtenregelement Senas-zorg 1 Klachtenregeling voor zorgaanbieders die geen instellingen in stand houden die zijn aangemerkt als Bopz-instelling. Voorwoord Deze regeling is een variant van de algemene

Nadere informatie

Klachtenreglement. AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6

Klachtenreglement. AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6 Klachtenreglement AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6 KLACHTENREGLEMENT Dit is de klachtenregeling van de woonzorgcentra Amaris Florisberg en Amaris De Kuijer. De Cliënt Vertrouwenspersoon (CVP) die werkzaam is

Nadere informatie

Als u niet tevreden bent

Als u niet tevreden bent Als u niet tevreden bent Het vindt het belangrijk dat patiënten en bezoekers tevreden zijn. Daarom streven onze medewerkers ernaar om u tijdens uw bezoek of verblijf zo goed mogelijk te behandelen, te

Nadere informatie

Intern Klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg

Intern Klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg Intern Klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg Intern klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg versie 02 Pagina 1 van 7 Reglement voor interne klachtenafhandeling 1. Begripsomschrijving 1.1. Zorgaanbieder

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten en hun vertegenwoordigers

Klachtenreglement cliënten en hun vertegenwoordigers Inleiding Het klachtenreglement heeft tot doel om het mogelijk te maken dat klachten van cliënten, wettelijk vertegenwoordigers of andere direct bij de cliënt betrokken personen, goed en zo snel mogelijk

Nadere informatie

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND KLACHTEN- REGLEMENT 1 Klachtenreglement Geldend voor alle register leden die het vak jobcoaching uitoefenen LANDELIJKE KLACHTREGELING VAN DE Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Klachtenopvang. voor patiënten

Klachtenopvang. voor patiënten Klachtenopvang voor patiënten Inhoudsopgave Klachtenopvang in het Erasmus MC 3 Wat is een klacht 4 Klachtenopvang 4 Wie kunnen klagen 5 Bespreken op de afdeling: praten lucht op 5 Klachtenfunctionaris

Nadere informatie

Een klacht? Daar komen we samen uit! Informatie over de klachtenregeling voor cliënt en naastbetrokkene

Een klacht? Daar komen we samen uit! Informatie over de klachtenregeling voor cliënt en naastbetrokkene Een klacht? Daar komen we samen uit! Informatie over de klachtenregeling voor cliënt en naastbetrokkene Deze folder geeft u informatie over wat u kunt doen wanneer u niet tevreden bent. Als cliënt, maar

Nadere informatie

Klachtenbeleid Cliënten. Datum vaststelling: januari 2011

Klachtenbeleid Cliënten. Datum vaststelling: januari 2011 Klachtenbeleid Cliënten Datum vaststelling: januari 2011 Te herzien voor: januari 2014 Opgesteld & vastgesteld door: Marco Cattel Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. Compliment, feedback of klacht 2. Begripsbepaling

Nadere informatie

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet WKCZ en wet BOPZ

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet WKCZ en wet BOPZ Onafhankelijke klachtencommissie Wet WKCZ en wet BOPZ Inhoud 1. Inleiding 4 2. Klachtenregeling 4 3. De klachtencommissie 4 4. Twee soorten klachten 4 5. Wie kan een klacht indienen? 5 6. Advies en ondersteuning

Nadere informatie

Klachtencommissie cliënten

Klachtencommissie cliënten Klachtencommissie cliënten Klachten Klachtbehandeling www.ggz-nhn.nl In deze brochure leest u wat u kunt doen als u klachten heeft. De brochure gaat over de klachtenregeling van GGZ Noord-Holland-Noord.

Nadere informatie

Een klacht. Laat het ons weten. mca.nl

Een klacht. Laat het ons weten. mca.nl Een klacht Laat het ons weten mca.nl Inhoudsopgave Mogelijkheden om uw klacht in te dienen 3 De kortste weg 3 De klachtenfunctionaris 4 Patiënten Klachtencommissie 5 Aansprakelijkstelling 6 Externe instanties

Nadere informatie

Klachtenregeling Zorggroep Charim

Klachtenregeling Zorggroep Charim Klachtenregeling Zorggroep Charim Soort document: beleid Versiedatum: 10-03-2017 Evaluatiedatum: 10-03-2018 Aantal pagina s: Vaststel datum: 21-03-2017 Verantwoordelijk leidinggevende:raad van Bestuur

Nadere informatie

Klachtenprocedure voor patiënten. Niet tevreden? Laat het ons weten!

Klachtenprocedure voor patiënten. Niet tevreden? Laat het ons weten! Klachtenprocedure voor patiënten Niet tevreden? Laat het ons weten! Niet tevreden? De medewerkers van GGZ ingeest doen hun uiterste best om patiënten te behandelen op een manier die past bij hun wensen

Nadere informatie

een persoon die in dienst van Kinderparadijs Jansen en Jansen is, Of op inleenbasis voor Kinderparadijs Jansen en Jansen werkzaam is.

een persoon die in dienst van Kinderparadijs Jansen en Jansen is, Of op inleenbasis voor Kinderparadijs Jansen en Jansen werkzaam is. Klachtenregeling Kinderparadijs Jansen en Jansen Inleiding Deze regeling beschrijft de wijze van het behandelen van klachten van ouders en oudercommissies van Kinderparadijs Jansen en Jansen. Kinderparadijs

Nadere informatie

Ik heb een klacht. Wat nu? Voor cliënten en hun vertegenwoordigers

Ik heb een klacht. Wat nu? Voor cliënten en hun vertegenwoordigers Ik heb een klacht. Wat nu? Voor cliënten en hun vertegenwoordigers Inhoud Wat doet u bij een klacht 3 Vertrouwenspersonen 3 Klachtenfunctionaris 3 Klachtencommissie 4 Indienen van een klacht bij de klachtencommissie

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Laat het ons weten

Heeft u een klacht? Laat het ons weten Heeft u een klacht? Laat het ons weten Klachten over uw behandeling/verblijf Wij doen ons uiterste best om een goede behandeling te bieden die aansluit bij uw wensen en verwachtingen. Onverhoopt kan het

Nadere informatie

VICTAS Klachten BOPZ

VICTAS Klachten BOPZ VICTAS Klachten BOPZ Utrecht, September 2013 Inhoud 1. Inleiding 2. Wat is een klacht? 2.1. Klachten over het verblijf op de afdeling B3 van Victas 2.2. BOPZ-klachten 3. De klachtencommissie 3.1. Hoe dien

Nadere informatie

Klachtenafhandeling. 1. Klachtenregeling Hierin zijn de procedurele afspraken van Kinderopvang Het Speeldorp over de omgang met klachten vastgelegd.

Klachtenafhandeling. 1. Klachtenregeling Hierin zijn de procedurele afspraken van Kinderopvang Het Speeldorp over de omgang met klachten vastgelegd. Klachtenafhandeling Inhoud 1. Klachtenregeling Hierin zijn de procedurele afspraken van Kinderopvang Het Speeldorp over de omgang met klachten vastgelegd. 2. Stroomschema centrale klachtenafhandeling Hierin

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Klachten over uw behandeling/verblijf

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Klachten over uw behandeling/verblijf Heeft u een klacht? Laat het ons weten Klachten over uw behandeling/verblijf Wij doen ons uiterste best om een goede behandeling te bieden die aansluit bij uw wensen en verwachtingen. Onverhoopt kan het

Nadere informatie

KLACHTENREGELING IVT. 1. Algemene inleiding

KLACHTENREGELING IVT. 1. Algemene inleiding KLACHTENREGELING 1. Algemene inleiding hecht grote waarde aan het bieden van de juiste dienstverlening aan haar klanten. Wanneer klanten het niet eens zijn met de manier waarop zij door zijn behandeld

Nadere informatie

Als u niet (helemaal) tevreden bent. Alle informatie over de klachtenprocedure bij Kiddoozz. Meer dan 20 locaties -

Als u niet (helemaal) tevreden bent. Alle informatie over de klachtenprocedure bij Kiddoozz. Meer dan 20 locaties - Als u niet (helemaal) tevreden bent Alle informatie over de klachtenprocedure bij Kiddoozz Meer dan 20 locaties - www.kiddoozz.nl Kiddoozz Kinderopvang en haar medewerkers stellen alles in het werk om

Nadere informatie

Uw rechten en behandeling

Uw rechten en behandeling Uw rechten en behandeling als u gedwongen wordt opgenomen Voorlopige machtiging of machtiging voortgezet verblijf Als u te maken krijgt met gedwongen opname, hebt u als patiënt van GGZ ingeest verschillende

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Ruitersbos Boeimeerweg 2 4837 AM BREDA T 076 565 71 50 info@ruitersbos.nl www.ruitersbos.nl

Woonzorgcentrum Ruitersbos Boeimeerweg 2 4837 AM BREDA T 076 565 71 50 info@ruitersbos.nl www.ruitersbos.nl Woonzorgcentrum Ruitersbos Boeimeerweg 2 4837 AM BREDA T 076 565 71 50 info@ruitersbos.nl www.ruitersbos.nl versie 1 januari 2010 Klachtenregeling Inhoud Inleiding 3 De klacht bespreken met de medewerker

Nadere informatie

Klagen mag! Klagen over onze zorg- en dienstverlening mag

Klagen mag! Klagen over onze zorg- en dienstverlening mag Klagen over onze zorg- en dienstverlening mag Klagen mag! Het naar voren brengen van een klacht of het uiten van onvrede wordt vaak ervaren als negatief. Dat is jammer, want klachten kunnen bijdragen tot

Nadere informatie

Intern klachtenreglement

Intern klachtenreglement Intern klachtenreglement Intern klachtenregelement Akkoord directie: 01-09-2017 Datum: 01-09-2017 Evaluatie: 01-09-2021 1 Klachtenreglement intern BTO Thuiszorg Voorwoord Hierbij treft u het klachtenreglement

Nadere informatie

Klachten regelement Intern Roebia Zorg Inhoud

Klachten regelement Intern Roebia Zorg Inhoud Klachten regelement Intern Roebia Zorg Inhoud Voorwoord Inleiding Hoofdstuk 1: Definities Hoofdstuk 2: Procedure voor behandeling door de directie Hoofdstuk 3: Algemene bepalingen 2 2 3 3 4 5 Klachten regelement

Nadere informatie

Folder. klachtenbehandeling CIRO. Heeft u een klacht of een verbetersuggestie?

Folder. klachtenbehandeling CIRO. Heeft u een klacht of een verbetersuggestie? Folder klachtenbehandeling CIRO Heeft u een klacht of een verbetersuggestie? Doe er iets mee! Hornerheide 1 6085 NM Horn Postbus 4009 6080 AA Haelen T +31 (0)475 587 656 F +31 (0)475 587 592 E info@ciro-horn.nl

Nadere informatie

Klachtenregeling n.a.v. ingang WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) per

Klachtenregeling n.a.v. ingang WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) per GROEPSPRAKTIJK ASSEN-OOST Klachtenregeling Gezondheidscentrum Assen-Oost Klachtenregeling n.a.v. ingang WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) per 1-1-2017 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze

Nadere informatie

Folder Klachtenregeling voor Cliënten en Wettelijk Vertegenwoordigers

Folder Klachtenregeling voor Cliënten en Wettelijk Vertegenwoordigers Folder Klachtenregeling voor Cliënten en Wettelijk Vertegenwoordigers Soms verloopt niet alles naar wens. Het kan gaan om kleine problemen, die zonder veel moeite besproken en opgelost kunnen worden. Soms

Nadere informatie

b) Directeur De directeur van de Stichting Levenseindekliniek, of diens vervanger.

b) Directeur De directeur van de Stichting Levenseindekliniek, of diens vervanger. KLACHTENREGELING STICHTING LEVENSEINDEKLINIEK Bewerkt door Datum Omschrijving Steven Pleiter 16 oktober 2014 Versie 1 Revisiefrequentie Eerstvolgende Omschrijving Jaarlijks Augustus 2015 1) Definities

Nadere informatie

Klachtenregeling klachtenfunctionaris GGz Centraal

Klachtenregeling klachtenfunctionaris GGz Centraal Klachtenregeling klachtenfunctionaris GGz Centraal Wilma Zoodsma, klachtenfunctionaris 20 december 2016 Inhoud 1. Definities... 3 2. Doel van de klachtenregeling... 4 3. Werkwijze bij Klachten... 5 4.

Nadere informatie

Een klacht? Daar komen we samen uit!

Een klacht? Daar komen we samen uit! Algemene klachtenregeling Een klacht? Daar komen we samen uit! Informatie over de klachtenregeling voor cliënt en naastbetrokkene Deze folder geeft u informatie over wat u kunt doen wanneer u niet tevreden

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht cliënten >> 1 Maak uw klacht kenbaar aan de direct betrokkene(n) GGzE heeft als uitgangspunt

Nadere informatie

Ontevreden of klachten?

Ontevreden of klachten? Ontevreden of klachten? Klachtenregeling voor klanten, familie of vertegenwoordigers Mensen met aandacht Ontevreden of klachten? U ontvangt zorg van MeanderGroep Zuid-Limburg. In onze organisatie is alles

Nadere informatie