Hierbij ontvangt u een consultatiedocument met betrekking tot het project Beeldmanagement OK s Verheylaan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hierbij ontvangt u een consultatiedocument met betrekking tot het project Beeldmanagement OK s Verheylaan."

Transcriptie

1 VOORWOORD Geachte gegadigde, Hierbij ontvangt u een consultatiedocument met betrekking tot het project Beeldmanagement OK s Verheylaan. Het MUMC+ (azm) wil middels deze marktraadpleging de belangstelling peilen van private partners voor een eventuele samenwerking en daarbij informatie verzamelen, zodat ze een reëel beeld van de mogelijkheden krijgt. Het document dat voorligt, is het resultaat van onze wens om een dergelijke consultatie op een zo transparant en efficiënt mogelijke wijze te organiseren. Uw mening over het principe, de kansen, de inhoud en de modaliteiten van een mogelijke samenwerking, is voor ons van groot belang. Uw kennis van de technische mogelijkheden, mogelijkheden voor innovatie, kostenbesparing en kwaliteitsverbetering zijn voor ons van nog groter belang. Wij nodigen u van harte uit ons, vanuit uw deskundigheid en ervaring, deelgenoot te maken van uw suggesties en ideeën. Uw reactie zal een belangrijke rol spelen bij de verdere besluitvorming over het project. Er bestaat geen enkele verplichting om deel te nemen aan deze marktraadpleging. Marktpartijen die niet hebben deelgenomen, zullen onder identieke voorwaarden aan de eigenlijke opdracht kunnen deelnemen. Gezien het belang van de opdracht voor het azm kan bij gelijke geschiktheid de keuze in het voordeel van een actieve participant in deze marktraadpleging vallen. Met vriendelijke groeten, Namens de projectgroep, Jos Koekkoek, Senior Inkoper ICT RFI Beeldmanagement OK s Verheylaan Pagina 1 van 13

2 Inhoud 1 MANAGEMENT SAMENVATTING MARKTRAADPLEGING, EISEN, WENSEN EN PROCES ORGANISATIEBESCHRIJVING PROJECTOMSCHRIJVING CONTACTGEGEVENS PARTICIPATIE IN DEZE MARKTRAADPLEGING ANTWOORDEN OP DE VRAGENLIJST MONDELINGE TOELICHTING BEHANDELING VAN UW ANTWOORDEN JURIDISCHE ASPECTEN DE MARKTRAADPLEGING EN DE REGLEMENTERING OVERHEIDSOPDRACHTEN AANSPRAKELIJKHEID VAN MUMC+ (AZM) AUTEURSRECHTEN DE VRAGENLIJST ALGEMEEN SPECIFICATIES PERFORMANCE/PRESTATIE EISEN BESCHIKBAARHEIDSEISEN EN SERVICE WINDOWS TECHNISCHE EISEN JURIDISCHE EISEN, standaarden en normen, kwaliteitseisen DOCUMENTATIE IMPLEMENTATIE EISEN VAN LEVERANCIER AAN HET MUMC OVERIGE (OPEN) VRAGEN MANAGEMENT SAMENVATTING In de OK s van de toekomst wil het MUMC+ de primaire processen optimaliseren ( Operational Excellence ). Een van de technische hulpmiddelen hierbij is een beeldmanagement systeem dat alle bronnen van beeld in en om een operatie kan managen, dit wil zeggen beschikbaar stellen aan diverse afnemers. Omdat het MUMC+ zich onvoldoende in staat acht alle technische mogelijkheden en de gevolgen hiervan voor de operationele procesgang, van een dergelijk systeem te overzien, en dus te specificeren, wil het met deze marktraadpleging (RFI - Request for Information) aan de leverende marktpartijen vragen wat de mogelijkheden zijn. Een mogelijk hieruit volgende aanbesteding of aanschaf behoort niet tot deze opdracht. Dit geldt in technische zin eveneens voor de opslag van de beelden ( Storage ). RFI Beeldmanagement OK s Verheylaan Pagina 2 van 13

3 2 MARKTRAADPLEGING, EISEN, WENSEN EN PROCES Voor de nieuwe OK s in de nieuwbouw Verheylaan, heeft men onvoldoende beeld van alle (technische en functionele) oplossingen die er mogelijk zijn om beelden van diverse bronnen in het ok-proces op diverse doelen (afspeelapparatuur) beschikbaar te stellen. Met deze openbare uitvraag aan de markt wil het MUMC+ inzicht krijgen in de mogelijkheden waardoor het voor het MUMC+ mogelijk wordt een goed programma van eisen op te stellen waarmee een reguliere sourcing procedure kan worden gestart. Specifiek is deze vraag gesteld aan ondernemingen waarvan bekend is dat zij activiteiten op het gebied van Beeldmanagement uitvoeren, te weten Inter Visual en Mpluz en BIS. Respondenten op deze marktraadpleging stemmen zonder terughoudendheid in met de volgende juridische kaders: Marktpartijen komen door deel te nemen aan de marktraadpleging niet in een bevoordeelde of benadeelde positie op het moment van aanbesteding. Zowel de marktconsultatie als de uitkomsten van de marktconsultatie worden openbaar gemaakt. Ontlenen van rechten uit de informatie die is verstrekt in de marktconsultatie, is niet mogelijk. Het honoreren van claims van marktpartijen over het gebruik van informatie of vertrouwelijkheid is niet mogelijk. 3 ORGANISATIEBESCHRIJVING Met ingang van januari 2008 zijn het academisch ziekenhuis Maastricht (azm) en de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht gefuseerd tot het achtste universitair medische centrum van Nederland. De nieuwe organisatie heet Maastricht Universitair Medisch Centrum + (Maastricht UMC + ). Het Maastricht UMC + heeft nationaal en internationaal een unieke profilering. De plus in de naam staat voor de integratie van geneeskunde én gezondheidswetenschappen in de zorgketen. Het Maastrichts UMC + speelt daarmee duidelijk in op de gezondheidszorg van de toekomst. Daarnaast onderscheidt Maastricht UMC + zich in de multidisciplinaire en probleemgestuurde aanpak in onderwijs en onderzoek en waarborgt de koppeling van onderwijs, onderzoek en zorg ook de continuïteit in de zorgketen. Het Maastricht Universitair Medisch Centrum + heeft drie taken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs en opleiding. Het Maastricht UMC + behandelt patiënten met alle mogelijke aandoeningen: van eenvoudig tot zeer complex. Dat behelst niet alleen basispatiëntenzorg, maar met name bijzondere patiëntenzorg: topreferente en topklinische zorg. Onderzoek speerpunten van het Maastricht UMC + zijn Hart en vaten, Oncologie, Chronische ziekten en Geestelijke gezondheidszorg en neurowetenschappen. Fundamenteel onderzoek vindt plaats in zogeheten schools: Cardiovascular Diseases (CARIM); Oncology & Developmental Biology (GROW); Nutrition, Toxicology and Metabolism (NUTRIM), Mental Health and Neuroscience (MheNS) en Public Health and Primary Care (CAPHRI). Het Maastricht UMC + ligt midden in de Euregio Maas-Rijn. Universiteitssteden met medische centra als Aken en Luik, bevinden zich op slechts dertig kilometer afstand. Intensivering van (internationale) samenwerking, en met name in de Euregio, staat in Maastricht dan ook hoog in het vaandel. In totaal telt het Maastricht UMC + (zie ook: en 715 bedden, studenten en ruim medewerkers. Het Maastricht UMC + is aangesloten bij de NFU, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (zie ook: Kengetallen per jaar Beddenaantal Operatiekamers Kliniek Aantal opnames Gemiddelde verpleegduur in dagen 6,8 6,9 Polikliniek Totaal poliklinische consulten Aantal dagbehandeling/- verpleging Consulten SEH Algemeen Medewerkers Aantal promoties RFI Beeldmanagement OK s Verheylaan Pagina 3 van 13

4 4 PROJECTOMSCHRIJVING Het programma Verheylaan 10 (VH10) bestaat uit vele deelprojecten, zoals Bouw en inrichtinggroepen. Beeldmanagement is één hiervan. De project wordt aangestuurd door een stuurgroep met diverse (deel) projectgroepen. Aan het hoofd van de stuurgroep staat een lid van de Raad van bestuur van het azm. Een programma manager is de linking pin tussen deze groepen en de stuurgroep. In het project Beeldmanagement OK s Verheylaan, worden 12 geheel nieuwe OK s gebouwd (waarvan 2 bedoeld als Hybride OK) en ingericht. Daarbij zal naast de reguliere inrichting ook beeldmanagement een standaard onderdeel zijn. Deze standaard uitrusting geldt, vooralsnog, voor ieder specialisme binnen de OK s. Deze uniformiteit moet efficiëntie verhogend werken. Beeldmanagement, beknopte beschrijving volgens het MUMC+: Uitgaande van meerdere beeldbronnen binnen en buiten een OK (zoals endoscopie, cystoscopie etc. en omgevingscamera s in OK-lamp en in de ruimte alsook videosignalen vanuit echo apparatuur en/of Röntgen apparatuur) moet het mogelijk zijn deze te routeren naar meerdere beeldschermen binnen deze ruimte alsook daarbuiten (video en teleconferencing). In beginsel geldt hetzelfde voor geluid. Buiten deze beeldroutering behoort het toevoegen van enige intelligentie (beeldmanipulatie, distributie, zoals real-time streaming, en de mogelijkheid tot korte en langdurige opslag) tot de gewenste functionaliteiten. De mogelijkheden binnen de huidige markt voor deze intelligentie en de minimale/maximale wensen van de gebruiker in deze zijn onduidelijk. Vandaar ook deze RFI. Dit project, indien aanbesteed en gegund, dient als turn-key project te worden opgeleverd in Er zal een volledig architectuur- en ontwerp plan aangereikt te worden gericht op de lokale bouwtekeningen en dat voldoet aan de ICT standaarden die door het MUMC+ gesteld worden. Het spreekt voor zich dat een eventueel aangeboden oplossing dient te voldoen aan: Mogelijkheid tot een ziekenhuisinformatie systeem koppeling voor het verkrijgen van NAW gegevens t.b.v. de patiënt. Volgens de geijkte standaarden op dit gebied. Het systeem zal voldoen aan alle standaarden op dit gebied naast wetgeving en normeringen, zoals ook de NEN 7510 Snelle en gemakkelijke toegang tot pre-operatieve beelden m.b.v. bijvoorbeeld een Dicom viewer Maatwerk op basis van specifieke klantenspecificaties behoort een kenmerk te zijn Andere functionaliteiten zoals bijv. het integreren van en digitale patiëntsafety checklist of chirurgische navigatiesystemen is wenselijk Om een beter onderbouwde besluitvorming mogelijk te maken is het wenselijk dat een proof of concept deel uitmaakt van de aanbesteding. Beeldmanagement in principeplaatjes volgens het MUMC+: RFI Beeldmanagement OK s Verheylaan Pagina 4 van 13

5 5. CONTACTGEGEVENS Deze informatie wordt verzonden via: Alle informatie wordt centraal ontvangen en gebundeld door Dhr. J.W. Koekkoek Senior inkoper. De bereikbaarheid is als volgt: Tel Bij afwezigheid is het in geval van hoge urgentie toegestaan contact op te nemen met Mevr. Stephanie Schellinx, Senior Inkoper. De bereikbaarheid is als volgt: Tel PARTICIPATIE IN DEZE MARKTRAADPLEGING 6.1 ANTWOORDEN OP DE VRAGENLIJST De afspraken betreft de antwoorden op de vragen die u achter aan dit document vindt. Het azm houdt enkel rekening met de schriftelijke antwoorden die zij ontvangt voor 1 juni 2014, uur. De antwoorden op de vragen dienen zo volledig, doch beknopt mogelijk te zijn. Een antwoord op alle vragen is wenselijk, doch niet vereist. Indien onderdelen van uw antwoord vertrouwelijk zijn, dient u dit bij uw antwoord aan te geven. Om de transparantie en gelijke behandeling van alle geïnteresseerden maximaal te garanderen, verzoeken wij u uw reacties uitsluitend schriftelijk over te maken, gericht aan de in de paragraaf Contactgegevens opgegeven contactpersoon. Voor een vlotte verwerking ervan verzoeken wij u om de antwoorden ook in digitale vorm te bezorgen, graag op een herbruikbaar medium. Indien u ten behoeve van uw antwoorden nog bijkomende vragen, informatie of toelichting wenst, kunt u dit tot en met 16 mei 2014 via brief of aan voormelde contactpersoon aangeven. Het azm verbindt zich ertoe binnen een redelijke termijn en uiterlijk op 23 mei 2014 te antwoorden op vragen. Om een zo groot mogelijke transparantie te garanderen en alle geïnteresseerden optimaal te informeren, zal het azm uw vragen en de antwoorden via het Negometrix platform. De identiteit van de vraagstellers zal niet bekendgemaakt worden. Indien u meent dat uw vraag vertrouwelijke informatie bevat, dan kunt u een anonieme én een persoonlijke versie van uw vraag indienen. Het azm publiceert enkel de anonieme versie. 6.2 MONDELINGE TOELICHTING De mogelijkheid wordt u geboden uw schriftelijke antwoorden en uw zienswijze over het project nader toe te lichten. U wordt dan ook verzocht om uiterlijk tegen 16 mei uur contact op te nemen met bovenvermelde contactpersoon teneinde een afspraak te maken, bij voorkeur te plannen in week 21 (19 t/m 23 mei). 6.3 BEHANDELING VAN UW ANTWOORDEN Uw antwoorden op de vragenlijst en het resultaat van het mondeling onderhoud zullen als volgt behandeld worden : Rapportering Het azm zal de antwoorden in een syntheserapport verwerken en het rapport publiceren via Negometrix (Een syntheserapport voegt de verzamelde informatie bij elkaar, waardoor een herzien informatiepakket ontstaat waarin nieuwe inzichten naar voren kunnen komen.) Het rapport zal worden opgesteld met eerbiediging van de anonimiteit van de bronnen. Het azm meent dat zij de antwoorden zal kunnen synthetiseren met respect voor de anonimiteit van de bronnen. Echter, indien uw antwoorden gegevens bevatten waarnaar in het syntheserapport onder geen enkel beding mag verwezen worden, dient u de strikt vertrouwelijke passages uitdrukkelijk aan te geven Besluitvorming Het azm zal de reacties op de marktraadpleging analyseren en er rekening mee houden bij de verdere besluitvorming van het project. Indien het azm voor een outsourcing formule kiest, zal zij de partner kiezen via een (Europese) aanbestedingsprocedure. RFI Beeldmanagement OK s Verheylaan Pagina 5 van 13

6 6.4 JURIDISCHE ASPECTEN Transparantie en gelijke behandeling Het azm waakt erover dat de marktconsultatie met respect voor de beginselen van behoorlijk bestuur verloopt. Dit betekent onder meer dat het azm geïnteresseerden een gelijke uitgangspositie en gelijke toegang tot informatie biedt. Dit marktraadplegingsdocument en de bijlagen zijn openbaar en op te vragen via het plaform Negometrix. Het azm behoudt zich het recht voor om via Negometrix bijkomende mededelingen over de marktraadpleging te publiceren. 6.5 DE MARKTRAADPLEGING EN DE REGLEMENTERING OVERHEIDSOPDRACHTEN Deze marktraadpleging peilt uw ideeën en suggesties omtrent een potentiële samenwerking. Deze marktraadpleging heeft niet tot doel een concrete partner te selecteren voor een project. De marktconsultatie gaat vooraf aan een dergelijke selectie en maakt nadrukkelijk geen onderdeel van de selectie uit. Het is ook niet de bedoeling dat u in respons op deze marktraadpleging uw 'kandidatuur' of 'offerte' indient. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat u omstandige analyses overmaakt die normaliter enkel in het kader van de uitvoering van een formele voorstudie of andere opdracht voor diensten vallen. U ontvangt geen financiële vergoeding voor uw deelname. Voor zover nodig benadrukt het azm dat uw deelname aan de marktraadpleging op geen enkele wijze een negatieve of positieve invloed zal hebben op uw mogelijkheid tot deelname aan de selectie- en gunningsprocedures die het azm in een latere fase van plan is te organiseren. Onder geen beding zal uw reactie, of het uitblijven van een reactie, een uitsluitingsgrond vormen in het kader van dergelijke procedures. 6.6 AANSPRAKELIJKHEID VAN MUMC+ (AZM) Dit document is enkel bestemd voor marktraadplegingsdoeleinden. Het wordt ter beschikking gesteld op de uitdrukkelijke voorwaarde dat u het enkel zult gebruiken om suggesties en ideeën aan te reiken over een potentiële samenwerking met het azm in het kader van deze RFI. Deze marktraadpleging stelt een mogelijke aanschaf in het vooruitzicht, maar houdt geen toezegging of verplichting in hoofde van het azm in. In het bijzonder, maar zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van wat voorafgaat, wordt geen bevestiging of waarborg gegeven met betrekking tot de verwezenlijking van toekomstige plannen of opbrengsten. De in het document opgenomen informatie wordt geacht nauwkeurig te zijn bij het ter perse gaan. Alle informatie is echter onderhavig aan bijwerkingen, wijzigingen of verbeteringen. Het azm aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de in dit document opgenomen informatie. 6.7 AUTEURSRECHTEN Voor de ideeën, suggesties en voorstellen die in antwoord op deze marktraadpleging worden ingediend en waarvoor u zich wilt beroepen op een auteursrechtelijke bescherming, dient u deze nadrukkelijk als zodanig te markeren. Het staat het azm vrij deze elementen anoniem te maken en te veralgemeniseren en vervolgens op te nemen in de later toe te kennen opdracht, zonder dat hiervoor enige vorm van vergoeding verschuldigd is. RFI Beeldmanagement OK s Verheylaan Pagina 6 van 13

7 7 DE VRAGENLIJST Uw antwoorden op onderstaande vragenlijst zullen een belangrijke rol kunnen spelen bij de besluitvorming over de verdere aanpak van het project. Door uw ervaring en kennis te vertalen in concrete antwoorden op de vragenlijst, helpt u Het azm om de haalbaarheid en de aantrekkingskracht van een mogelijke overeenkomst te verzekeren. Het azm verwacht uiteraard geen absolute antwoorden op de vragen, maar antwoorden op basis van uw deskundigheid. Het azm hecht dan ook bijzonder veel waarde aan uw visie en stelt uw deelname aan deze marktraadpleging bijzonder op prijs. In de vragenlijst zijn ca. 150 vragen opgenomen. 7.1 ALGEMEEN Uw onderneming Vult u op het antwoordformulier a.u.b. uw antwoord op onderstaande algemene vragen over uw onderneming in: 01 Wat is de naam van leverancier? 02 Wat is het adres van leverancier? A.u.b. uw volledige n.a.w. gegevens opgeven. 03 Wat zijn de commerciële contactgegevens van leverancier? Graag de naam, telefoonnummer en adres van commercieel contactpersoon. 04 Wat zijn de kernactiviteiten van u als leverancier? Denk aan systeemontwikkeling, distributie, implementatie, hardware-, systeemsoftware- en netwerken, consultancy en service & support. 05 Wat is het aantal medewerkers per kernactiviteit, verdeeld naar ontwikkeling, implementatie en service & support? 06 Hanteert de leverancier een algemeen kwaliteitssysteem (ISO o.i.d.)? 07 Welke certificeringen zijn er concreet behaald? En wanneer zijn deze behaald? 08 Hoeveel medewerkers zijn fulltime beschikbaar voor ondersteuning van de beschreven functionaliteit? 09 Hoeveel (software)ontwikkelaars werken fulltime aan het beeldmanagementsysteem? 10 Welk percentage van de omzet wordt besteed aan R&D en autonome pakketontwikkeling? Uw ervaring/referenties Het azm tracht met deze marktraadpleging om de slaagkansen van het project te maximaliseren, o.m. door de marktconformiteit van dit project te toetsen. Om die reden vragen wij u om relevante referenties aan uw antwoorden toe te voegen. Deze referenties moeten ons zicht op uw bestaande ervaringen vergroten. Het azm heeft het recht om contact op te nemen met de afgevers van de referentie. Deze vraag ondersteunt onze beeldvorming en staat volledig los van de toetsing die in een werkelijke Selectiefase aan de orde zal zijn. 01 Welke referentie(s) kan de leverancier aanreiken waar een vergelijkbaar systeem al werkend is? Uw visie Vult u op het antwoordformulier a.u.b. uw antwoord op onderstaande vragen in: 01 Meent u dat een overeenkomst met het MUMC+ principieel interessant is voor u en waarom? 02 Wat is uw visie op deze marktraadpleging? Concreet: op welke wijze kan een (Europese) aanbestedingsprocedure een optimale samenwerking negatief of positief beïnvloeden? Op welke wijze kunnen we de slaagkansen voor een (Europese aanbesteding) verhogen? 03 Wat zijn uw suggesties om tot een overeenkomst te komen die een werkelijke win-winrelatie kan laten ontstaan, zodat beide partijen maximaal kunnen delen in de baten van het project? Hoe krijgt in uw visie de samenwerking het beste gestalte? Kunt u hiervan iets aangeven op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau? 04 Hoe denkt u om te gaan met ogenschijnlijk niet-gelijklopende belangen en de zoektocht naar oplossingen van problemen die vooraf niet in te schatten waren? 05 Door welke luiken eraan toe te voegen of weg te laten meent u dat het project aantrekkelijker wordt voor de markt? Kunt u een ruwe indicatie geven van het benodigde budget? 06 Waar liggen volgens u bij dit project de kritische risicofactoren en op welke wijze meent u dat men hier het best mee omgaat? 07 Welke informatie die redelijkerwijs in dit stadium nog bijkomend verzameld kan worden, kan de kwaliteit van een toekomstige aanbieding verhogen of de onzekerheden in belangrijke mate verlagen? RFI Beeldmanagement OK s Verheylaan Pagina 7 van 13

8 08 Wordt de klant actief op de hoogte gehouden van nieuwe versies en updates van het systeem? Licht toe op welke wijze u dit doet. Bestaat er een zogenaamde RoadMap van de gewenste functionaliteit? Is er een technische en functionele RoadMap? Wat is de reikwijdte in jaren van deze RoadMap? 09 Is de leverancier bezig met ontwikkelingen die in lijn liggen / aansluiten bij de toekomstige ambities van het MUMC+ met name op het gebied van Operational Excellence (Lean six sigma)? Zo ja kunt u deze noemen? 7.2 SPECIFICATIES Technisch 01 Kunt u als voorbeeld een logisch schema t.a.v. een geheel werkend systeem toevoegen? 02 Kunt u een opstellingstekening behorende bij het systeem uit vraag toevoegen? 03 Beschrijf een voorgestelde technische oplossing aan de hand het voorbeeld uit /02. Geef hierbij aan uit welke deelsystemen uw beeldmanagementsysteem bestaat. 04 Beschrijf per (deel)systeem de mogelijkheden van deze oplossing. 05 Beschrijf per (deel)systeem de beperkingen van deze oplossing. 06 Geef aan hoe u een oplossing in kunt vullen t.a.v. galvanische scheiding, K3 normering en geen kabels over de vloer. 07 Geef aan hoe u een oplossing in zou kunnen vullen t.a.v. de wens om de werkstations één etage hoger te plaatsen dan de OK s met daarbij KVM s (Keyboard-Video-Mouse) op basis van glasvezel, om de connectie naar de OK s te maken t.b.v. monitoren, toetsenborden en muizen. 08 Hoe kijkt u aan tegen de uitvoering van toetsenborden en muizen in een OK omgeving. 09 Geeft u een voorbeeld van een complete architectuurplaat inclusief oplossingen t.a.v.: Een auditorium invulling (buiten het OK-complex). 10 Geeft u een voorbeeld van een complete architectuurplaat inclusief oplossingen t.a.v.: Een ruimte t.b.v. het plannen van ingrepen (buiten het OK-complex). 11 Geef uw visie over het koppelvlak tussen het OK beeldmanagementsysteem en het ziekenhuisnetwerk. 12 Geeft u aan hoe naar uw mening Patiënten-informatie vanuit ZIS en ZIS EPD naar beeldmanagement kan worden ontsloten. Hoe zou deze koppeling er uit kunnen en zien en hoe en op welke clients kan deze informatie worden getoond. Wat kunt u ons aangeven over het real-time karakter hiervan? 13 Geeft u aan hoe naar uw mening Patiënten-informatie vanuit beeldmanagement naar ZIS en EPD ZIS kan worden ontsloten. Hoe zou deze koppeling er uit kunnen en zien en hoe en op welke clients kan deze informatie worden getoond? Wat kunt u ons aangeven over het real-time karakter hiervan? 14 Geeft u in het verlengde van vraag een toelichting op de modulaire opbouw van uw systeem, belicht vanuit de wetenschap dat niet voor iedere OK dezelfde functionaliteiten ter beschikking hoeven te staan. MUMC+ wil geen geld besteden aan niet gebruikte functionaliteiten. 15 Geeft u een voorbeeld van de specificaties en architectuur van het benodigde data-netwerk. RFI Beeldmanagement OK s Verheylaan Pagina 8 van 13

9 Functioneel a. Image en Video management: 01 Wat is het maximale aantal aan te sluiten videobronnen? 02 Hoeveel bronnen kunnen tegelijkertijd op een willekeurig beeldscherm getoond worden? 03 Hoe gaat de archivering in zijn werk? Wat wordt gearchiveerd? Hoe lang wordt beeldmateriaal bewaard? Is dit instelbaar? Geeft u een toelichting op deze onderwerpen. 04 Is beeldmateriaal (en geluid?) real-time beschikbaar en distribueerbaar via het ziekenhuis intranet/externe internet (?) b. Teleconferencing: 05 Omvat uw systeem de mogelijkheden van teleconferencing? Zo ja gaarne toelichten. 06 Zo ja, is handsfree teleconferencing mogelijk? 07 Is een Browser based oplossing voorhanden? c. User interface: 08 Werkt u systeem met een intuïtieve bediening? Licht dit toe. 09 Is uw systeem bedienbaar met Touchscreens? 10 Zo ja werkt uw systeem met grote bedienbare Softkeys? 11 Is uw systeem in overleg met gebruikers configureerbaar: kan een eenvoudige beeld-layout, in afstemming met gebruikers worden gerealiseerd? 12 Werkt uw systeem met pull-down -menu s? 13 Is uw systeem zodanig instelbaar dat alleen actieve videobronnen worden weergegeven? d. Omvat uw systeem extra bedieningsmogelijkheden? 14 Voor operatietafels? 15 Voor operatielampen? 16 Voor omgevingslicht? 17 Voor omgevingscamera s? 18 Voor in- en uitschakelen van Audio? 19 Voor schakelen tussen en van Video en Endoscopie en andere bronnen? e. Met betrekking tot het OK proces 20 Hoe vindt integratie met bestaande systemen als PACS(en) en HIS/RIS plaats? Geeft u een toelichting hoe dit zou kunnen worden gerealiseerd. 21 Wordt hierbij eventueel gebruik gemaakt van werklijsten of overeenkomstige methoden? Licht u toe hoe inbedding van beeldmanagement in het OK proces in uw systeem het beste plaats kan vinden? f. Diverse basisfuncties in de applicatie 22 Kan Window/leveling toegepast worden op referentie/actueel beeldmateriaal? 23 Kan er met uw beeldmanagementsysteem worden in- en uitgezoomd? 24 Kan er met uw beeldmanagementsysteem worden geroteerd? 25 Kan er met uw beeldmanagementsysteem positief/negatief beeld worden gemaakt? 26 Kunnen er met uw beeldmanagementsysteem snapshots worden gemaakt? 27 Kan er met uw beeldmanagementsysteem een scene selectie worden gemaakt (korte fragmenten selecteren uit complete ingreep) 28 Kunnen er met uw systeem Referentie en live beelden tegelijkertijd worden getoond?(previous/current exam) 29 Kunnen er met uw beeldmanagementsysteem annotaties worden gemaakt? 30 Kunnen er met uw beeldmanagementsysteem verslagen t.b.v. opslag in HIS worden gemaakt? 31 Kan er met uw beeldmanagementsysteem patiënt-brieven worden gegenereerd. 32 Kan er met uw beeldmanagementsysteem verslagen over het gebruik van het systeem worden gemaakt? Licht dit aan de hand van voorbeelden toe. 33 Kan er met uw beeldmanagementsysteem worden voorzien in de WHO checklist? RFI Beeldmanagement OK s Verheylaan Pagina 9 van 13

10 34 Welke functie(s) kunnen nog meer van belang zijn voor de gebruiker? Kunt u deze toelichten? 7.3 PERFORMANCE/PRESTATIE EISEN Kunt u onderstaande vragen beantwoorden op het gebied van systeem performance en systeemprestaties? Omschrijving Nr. 01 Kunt u aangeven wat de latency van uw systeem is? Wordt real-time beeldmateriaal wordt ook zonder enige vertraging weergegeven? Geldt dit ook voor real-time streaming beelden? 02 Voor het terugkijken van eerder opgeslagen beeldmateriaal mag een kleine vertraging zichtbaar zijn. Kunt u aangeven of deze minder dan 2 seconden bedraagt? 03 Het ontwerp van het systeem dient niet alleen state of the art te zijn maar ook klaar voor de toekomst voor het transporteren van nieuwere beeldformaten met nog hogere resoluties, zoals K4 video en 3D. Kunt u aangeven hoe u dit realiseert? 04 Kunt u de toekomstbestendigheid van uw systeem toelichten met het oog op een opschaalmogelijkheid naar meerdere OK s. 05 Kunt u aangeven hoe u het mogelijk maakt dat koppeling met alle merken medische apparatuur mogelijk moet zijn. 06 Kunt u aangeven wat de beperkingen zijn in het maximum aantal input- en outputstreams? 7.4 BESCHIKBAARHEIDSEISEN EN SERVICE WINDOWS Kunt u ons antwoorden op de onderstaande vragen geven? 01 Biedt u een servicecontract aan? Zo ja wilt u daarvan een voorbeeld toevoegen? Onderstaande vragen hebben veelal betrekking op onderhoudscontracten. We gaan er in principe van uit dat al deze vragen in een onderhoudscontract aan de orde komen. Indien onderstaande vragen hierin echte niet worden beantwoord, willen wij u vragen deze apart beantwoorden. 02 Openingstijd/Support window. Dit is de tijd dat ondersteuning kan worden verkregen. Heeft u een eigen Nederlandstalige helpdesk? Wanneer is deze beschikbaar? 03 Responstijd/reactietijd. Kunt u aangeven of u werkt met responstijden en reactietijden? Dit is de tijd waarin een eerste reactie op een melding wordt verkregen met een mogelijke oplossingsrichting. Kunt u een indicatie geven wat deze tijden normaliter zijn? 04 Hersteltijd/Oplostijd. Dit is de tijd waarin een storing, al dan niet via een workaround, wordt verholpen. Kunt u een indicatie geven wat deze tijden normaliter zijn? 05 Kunt u aangeven wat de gemiddelde percentages van de tijd zijn dat het systeem beschikbaar is 06 Kunt u aangeven wat het Maintenance window (de tijd waarin wegens onderhoud niet beschikbaar is) is? Heeft u standaard windows voor (pro-actief ) onderhoud? Zo ja, welke zijn deze? 07 Heeft u standaard afspraken met betrekking tot escalaties? 08 Kunt u aangeven hoe u de beschikbaarheid van vakinhoudelijke ondersteuning garandeert conform de tijden die binnen de overeenkomst is afgesloten. 09 Geeft u aan welke maatregelen u systeem heeft om ongeplande uitval te voorkomen. Geeft u tevens aan welke SPOF s (Single Points of Failure) er in uw systeem zitten. 10 De leverancier biedt eigen noodprocedure(s) aan voor ongeplande uitval van het systeem. 11 Kunt u faciliteren in het opstellen van noodprocedures voor de ons bij uitval van het systeem? 12 Geef aan binnen hoeveel tijd u beschikbaar bent op locatie of vanaf afstand bij een calamiteit om ondersteuning te kunnen verlenen. RFI Beeldmanagement OK s Verheylaan Pagina 10 van 13

11 7.5 TECHNISCHE EISEN Voor wat betreft het voldoen aan de (ICT)-Architectuur heeft het MUMC+ de volgende vragen. 01 Kunt u iets vertellen over de systeemarchitectuur van het systeem voor wat betreft de software in termen van client/server, server based, client standalone, web based, SAAS, ASP? 02 Welke technische platformen worden ondersteund voor het server gedeelte van het systeem (Windows, Unix, Linux, Macintosh.)? Welke minimale versies zijn noodzakelijk? 03 Welke technische standaarden worden ondersteund (Java, xml, SQL, Ole, ODBC, TCP/IP)? Welke minimale versies zijn noodzakelijk? Kunt u aangeven welke standaarden van toepassing of noodzakelijk zijn? Te denken valt aan: IHE, HL7, TCP/IP(v6), CCOW, Windows, MS SQL 2008R2. 04 Kunt u aangeven of de volgende interfaces worden gebruikt? CCOW? HL-7? 05 Stel we koppelen uw systeem aan een netwerk (b.v. voor opslag). Kunt u dan aangeven wat de minimaal benodigde technische configuratie ten behoeve van het netwerk? 06 Kan het systeem gekoppeld worden aan andere databases? Welke databases (externe databestanden)? 07 Is het systeem technisch gezien geschikt voor mobiele devices (PDA s, Bedside Terminals)? 08 Is de softwaregedeelte van het systeem geschikt / vrijgegeven voor gebruik op VM Ware? 09 Is er een relatie met het gebruik van Single Sign On SSO (IDM). En welk soort SSO is er? 10 Kan uw systeem werken met Network Attached Storage (of SAN)? 11 Maakt het softwaregedeelte van uw systeem compatible met het X86 platform. Ook 64 bits? 12 Kunt u iets aangeven over hoe uw systeem samen zou kunnen werken met thincliënts? 13 Kunt u iets aangeven over hoe uw systeem samen zou kunnen werken met Wireless communicatie met bv. Laptops. 14 Zijn er specificaties m.b.t. draadloze communicatie binnen het systeem? Zo ja welke zijn dat? 15 Zijn er restricties m.b.t. draadloze communicatie binnen het systeem? Zo ja welke zijn dat? 16 Telewerken en remote support gebeurt via VPN connecties. Ondersteunt de applicatie een UAG portal? 17 Een van de AZM architectuur principes is: DATA opslag bij de bron. Dit betekent dat indien de applicatie gegevens nodig heeft die reeds beschikbaar is bij een andere applicatie, deze bij de andere applicatie wordt opgehaald, ter viewing, maar niet opnieuw wordt opgeslagen. Voldoet uw applicatie aan dit principe voor zowel raadplegen als geraadpleegd worden. (koppelingen zijn op basis van HL7/Dicom) 18 Indien van toepassing: Kan de client applicatie gepackaged worden met app-v? 7.6 JURIDISCHE EISEN, standaarden en normen, kwaliteitseisen Diverse eisen en normen en wetten kunnen een rol spelen bij een beeldmanagementsysteem. Het MUMC+ kan deze niet alle inschatten. Vandaag dat wij u vragen om antwoord te geven op onderstaande vragen. 01 NEN7510 Informatiebeveiliging: Valt het gebruik van de software onder de NEN7510 voor informatiebeveiliging in de zorg? Zo ja, kunt u dan aangeven of en hoe uw systeem omgaat met de eisen zoals deze zijn gesteld in de NEN7510/7511 t.b.v. Informatiebeveiliging. 02 Is uw systeem voorzien van een CE-markering met conformiteitsverklaring en Notified Body? Onder welke risicoklasse valt een dergelijk beeldmanagement systeem? 03 Voldoet uw systeem aan de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG? Is dit volgens u noodzakelijk? 04 Voldoet uw systeem in het algemeen aan de NEN-EN-IEC en daarbij behorende collateral standards voor medische elektrische toestellen? Is dit volgens u noodzakelijk? 05 Voor de specifieke apparaten zijn de zgn. particular standards van toepassing, genummerd NEN-EN- IEC yy. Geeft u aan of dit ook voor uw systeem geldt. 06 Voldoet uw systeem aan de aanvullende norm NEN-EN-IEC m.b.t. Elektromagnetische Compatibiliteit. 07 Kan de apparatuur die in uw beeldmanagementsysteem gebruikt wordt in een medische ruimte met elektrische veiligheidsklasse K3 gebruikt worden? 08 Heeft u m.b.t. het systeem als medisch hulpmiddel een risicoanalyse verricht op basis van de norm RFI Beeldmanagement OK s Verheylaan Pagina 11 van 13

12 NEN-EN-ISO 14971:2009? 09 Patiëntengegevens moeten online gedurende de wettelijke termijnen (zoals de WGBO, BOPZ, N.B. Privacywetgeving (WBP-Wet bescherming persoonsgegevens) en Archiefwet beschikbaar zijn, ook na het out of support gaan van het systeem. Geeft u aan hoe naar uw mening uw systeem aan de wetgeving voldoet. 10 Op het apparaat is het Besluit Beheer Elektr(on)ische Apparaten (BEA) en de AEEA-richtlijn (WEEE Directive 2002/96/EEC) voor elektr(on)ische apparaten van toepassing 11 Voldoet uw systeem aan alle overige vigerende Nederlandse en Europese wet- en regelgeving? Geeft u aan welke Nederlandse en Europese wet- en regelgeving volgens u voor uw systeem van toepassing is. 12 De Nederlandse UMC s werken met een convenant Medische Technologie. Dit is als bijlage bijgevoegd. Kunt u aangeven of, en hoe dit convenant met betrekking tot uw systeem zou moeten worden toegepast?. 7.7 DOCUMENTATIE Welke documentatie met betrekking tot het systeem is er beschikbaar? 01 Zijn de functionele specificaties beschikbaar (Functioneel Ontwerp)? 02 Zijn de technische specificaties beschikbaar (Technisch Ontwerp)? 03 Is er een gebruikershandleiding beschikbaar? 04 Is er een beheerderhandleiding beschikbaar? 05 Is er een implementatierichtlijn beschikbaar? 06 Zijn de known errors beschreven en beschikbaar? 07 Kunnen handleidingen en gebruiksaanwijzingen digitaal worden aangeleverd? 7.8 IMPLEMENTATIE Kunt u ons aangeven met welke zaken wij te maken krijgen tijdens de implementatie van het systeem? Wilt u daartoe onderstaande vragen beantwoorden? 01 Kunt u ons iets vertellen over de algemene aanpak tijdens de implementatie in OK complexen? 02 Kunt u ons iets vertellen over het Plan van Aanpak (standaard draaiboek) en planning tijdens de implementatie in OK complexen? 03 Kunt u ons iets vertellen over andere randvoorwaarden en uitgangspunten en of wederzijdse verplichtingen tijdens de implementatie in OK complexen? 04 Kunt u ons iets vertellen over de benodigde (azm) interne resources (benodigde azm uren tijdens implementatie) tijdens de implementatie in OK complexen? 05 Het azm wil als onderdeel van de aanschaf en zogenaamd P.O.C. (Proof of Concept). Is naar uw mening een POC zinvol of noodzakelijk? Licht uw antwoord toe. 06 Kunt u ons iets vertellen over doorlooptijden van een implementatie, inclusief testen (ook performance) van de implementatie in OK complexen? 07 Kunt u ons iets vertellen over de benodigde tijd voor opleiden van gebruikers, managers en systeembeheerders t.b.v. een beeldmanagement systeem? RFI Beeldmanagement OK s Verheylaan Pagina 12 van 13

13 7.9 EISEN VAN LEVERANCIER AAN HET MUMC+ Vult u onderstaand a.u.b. welke eisen u aan ons stelt bij de implementatie en ingebruikname van de beoogde beeldmanagement-fucntionaliteit: 01 Stelt u eisen aan back-up and recovery? Zo ja wilt u aangeven welke? 02 Welke inspanning verwacht u van ons bij installatie en testen van nieuwe releases en bug-fixes? 03 Welke inspanning verwacht u van ons bij schoning en Archivering? 04 Welke inspanning verwacht u van ons bij beveiliging? 05 Stelt u eisen aan ons functioneel systeembeheer? Zo ja welke? 06 Stelt u eisen aan ons technische systeembeheer? Zo ja welke? 07 Stelt u eisen aan onze omgevingsparameters: ruimte (warmte, luchtvochtigheid, condensatie) en spanningsvoorzieningen. Zo ja welke? 08 Geeft u de eisen welke aan de ons worden gesteld aan, om de gestelde continuïteit aspecten zoals Uptime, beschikbaarheid en performance te garanderen. 09 Kunt u graag aanvullen welke overige zaken moet het MUMC+ als afnemer in acht moet nemen om tot een optimaal werkend systeem te komen? 7.10 OVERIGE (OPEN) VRAGEN 01 Welke vragen die u voor deze RFI van belang acht, hebben wij in het algemeen niet gesteld? 02 Welke vragen die u van belang acht op het gebied van specificaties, hebben wij niet gesteld? 03 Welke vragen die u van belang acht op het gebied van performance/prestatie eisen, hebben wij niet gesteld? 04 Welke vragen die u van belang acht op het gebied van beschikbaarheids-eisen en service windows, hebben wij niet gesteld? 05 Welke vragen die u van belang acht op het gebied van technische-eisen, hebben wij niet gesteld? 06 Welke vragen die u van belang acht op het gebied van juridische eisen, standaarden en normen en kwaliteitseisen, hebben wij niet gesteld? 07 Welke vragen die u van belang acht op het gebied van documentatie, hebben wij niet gesteld? 08 Welke vragen die u van belang acht op het gebied van implementatie, hebben wij niet gesteld? 09 Welke vragen die belang zijn op het gebied van eisen aan het MUMC, hebben wij niet gesteld? 10 Kunt u omschrijven wat binnen uw marktsegment gangbaar is op het gebied van maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Welke vragen zouden wij daarover in een RFP kunnen stellen? 11 Kunt u concreet aangeven wat uw propositie bij zou kunnen dragen aan duurzaamheid b.v. C2C (cradle to cradle)? 12 Kunt u concreet aangeven wat uw marktsegment en oplossingen bij zouden kunnen dragen aan Social Return? Welke vragen zouden wij daarover in een RFP kunnen stellen? RFI Beeldmanagement OK s Verheylaan Pagina 13 van 13

Gezocht: De beste Werkzaamheden voor. Marktconsultatie

Gezocht: De beste Werkzaamheden voor. Marktconsultatie Gezocht: De beste Werkzaamheden voor medewerkers met WSWindicatie voor Rotterdam Marktconsultatie Marktconsultatie De beste Werkzaamheden voor medewerkers met een WSW-indicatie voor Rotterdam 1-253-17

Nadere informatie

De beste gerechtdeurwaarders voor Rotterdam. Marktconsultatie. Gezocht: Naam Project: Incasso- en deurwaarderdiensten Nummer Project: 1-282-15

De beste gerechtdeurwaarders voor Rotterdam. Marktconsultatie. Gezocht: Naam Project: Incasso- en deurwaarderdiensten Nummer Project: 1-282-15 Gezocht: De beste gerechtdeurwaarders voor Rotterdam Marktconsultatie Naam Project: Incasso- en deurwaarderdiensten Nummer Project: 1-282-15 Gemeente Rotterdam Serviceorganisatie Dienstencentrum Inkoop

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

MARKTCONSULTATIE. Robotchirurgie met kenmerk M-EU ten behoeve van het LUMC

MARKTCONSULTATIE. Robotchirurgie met kenmerk M-EU ten behoeve van het LUMC MARKTCONSULTATIE Robotchirurgie met kenmerk M-EU-17-17 ten behoeve van het LUMC Juni 2017 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 3 3. Voorwaarden... 3 3.1 Indicatieve planning...

Nadere informatie

1. Marktconsultatie. Aan: Belangstellende marktconsultatie Cochleaire Implantaten

1. Marktconsultatie. Aan: Belangstellende marktconsultatie Cochleaire Implantaten Projectteam Europese aanbesteding Cochleaire Implantaten Aan: Belangstellende marktconsultatie Cochleaire Implantaten E-mail j.kaspers@erasmusmc.nl Intern postadres GK-847 Ons kenmerk Marktconsultatie

Nadere informatie

Request for Information (RFI)

Request for Information (RFI) Vlaamse Gemeenschapscommissie Request for Information (RFI) HR-software Vlaamse Gemeenschapscommissie van operationeel naar strategisch human resources management VH 30-5-2016 blz 0 van 5 Inhoudstabel

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD

DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD WOENSDAG 11 MEI INN STYLE, MAARSSEN Introduction Huub van Langerak Expert team Marc Eilander Expert team 3 Agenda Exact private cloud

Nadere informatie

In Control op ICT in de zorg

In Control op ICT in de zorg In Control op ICT in de zorg Ervaringen uit de praktijk van ziekenhuizen Ron van den Bosch Hoofd bureau Strategie en Beleid UMC Groningen Voorzitter Vereniging Informatica en Gezondheidszorg Lid CIO Platform

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

Ieder document direct beschikbaar

Ieder document direct beschikbaar Slide 1 Ieder document direct beschikbaar 4 februari 2016 1 Slide 2 Over Expansion Implementatiespecialist op gebied van digitale documentverwerking en archivering Verantwoordelijk voor volledig implementatietraject

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Document Marktconsultatie Redgereedschap

Document Marktconsultatie Redgereedschap Document Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Algemene informatie... 3 2.1 Doel... 3 2.2 Definities... 3 2.3 Procedure... 3 2.4 Vertrouwelijkheid... 4 2.5 Voorwaarden, uitgangspunten en verplichtingen... 4

Nadere informatie

Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government

Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government Total Specific Solutions (TSS) Visie & Strategie TSS: Specialisten; geen generalisten 'best-in-class' bedrijfsoplossingen Gedelegeerd

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Telefoon: 088 773 0 773 Email: Support@adoptiq.com Website: www.adoptiq.com Adres: Johan Huizingalaan 763a 1066 VH Amsterdam KvK nr: 61820725 BTW nr: NL.854503183.B01 IBAN

Nadere informatie

SLA Hosting camerabeelden

SLA Hosting camerabeelden SLA Hosting camerabeelden DAXIS WEB B.V. Maagdenburgstraat 22 7421 ZC Deventer 1 DEFINITIES 3 2 BESCHIKBAARHEID DIENSTEN 5 2.1 BESCHIKBAARHEID DATACENTER 5 2.2 ALGEMENE BESCHIKBAARHEID VAN HET NETWERK

Nadere informatie

Resultaten tellen Aanmelden

Resultaten tellen Aanmelden Instructie digitaal aanbesteden Registratie Deze aanbesteding zal in digitale vorm plaatsvinden middels een speciaal daartoe ingerichte online account van de opdrachtgever. U hoeft voor deelname niets

Nadere informatie

Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013

Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013 Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013 Wat en wie is Andarr? Wij zijn dé partner voor waardevaste ICT transities / migraties. Wij helpen organisaties om blijvend

Nadere informatie

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u gratis aangeboden door De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Iedereen kan dit document vrij verspreiden met vermelding van de bron en URL

Nadere informatie

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT Service Level Agreement (SLA) - BC Online Boekhouden Artikel 1. Definities Leverancier: BusinessCompleet.nl

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

Wie is leidend of lijdend?

Wie is leidend of lijdend? Organisatie Medische Technologie en ICT Wie is leidend of lijdend? Martijn Schasfoort Manager Zorg en Informatie Technologie Deze presentatie. Het betreft ervaringen uit Máxima Medisch Centrum Cultuur

Nadere informatie

Workshop Marktconsultatie. Pauline Bos

Workshop Marktconsultatie. Pauline Bos Workshop Marktconsultatie Pauline Bos 2014 Wat doen wij? Onderzoek en advies naar de inkooporganisatie, audits, NTA 8058 Professionaliseren; 100% doeltreffend, doelmatig, rechtmatig, duurzaam. Uitvoeren

Nadere informatie

Marktconsultatie Duurzaam beheer en onderhoud technische installaties. Universiteit van Amsterdam. Opgemaakt door: J.A.J.

Marktconsultatie Duurzaam beheer en onderhoud technische installaties. Universiteit van Amsterdam. Opgemaakt door: J.A.J. Marktconsultatie Duurzaam beheer en onderhoud technische installaties Universiteit van Amsterdam Opgemaakt door: J.A.J. van der Ven Datum: 4 oktober 2016 Referentie: 161004-MC-INST Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Right Availability voor Provincie Zeeland met Active Data Guard 11g

Right Availability voor Provincie Zeeland met Active Data Guard 11g Vision ~ Knowledge ~ Results Right Availability voor Provincie Zeeland met Active Data Guard 11g Frank Dorst samenwerking, pragmatische aanpak en innovatie met Java en Oracle OGh DBA Dag: 11g in de praktijk

Nadere informatie

Uitwerking marktconsultatie dataloggers

Uitwerking marktconsultatie dataloggers Uitwerking marktconsultatie dataloggers Onderdeel van de Europese openbare aanbesteding dataloggers Waterschap de Dommel Versie: 1.0 Datum: 22-09-2015 Inleiding Waterschap de Dommel (hierna: de Dommel)

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V.

HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V. HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V. Uitgave : 1.0 KORTE OMSCHRIJVING In dit document wordt beschreven hoe u gebruik kunt maken van de SMTP dienst van Bedrijvenweb Nederland B.V. om e-mail

Nadere informatie

Managed CPE (Customer Premise Equipment)

Managed CPE (Customer Premise Equipment) Dienstbeschrijving CLOUD CONNECTED DIENSTVERLENING Managed CPE (Customer Premise Equipment) Classificatie: Extern Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voordelen Managed CPE... 4 3 Managed CPE oplossing...

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT MijnASP Versie 04-01-2008 Pagina:1 1 DEFINITIES Beschikbaarheid CPE Gepland onderhoud Responstijd Elipstijd Kantooruren Klant apparatuur Non-performance penalty Onderhoudsvenster

Nadere informatie

Care for Systems. Inter Service Level Agreements

Care for Systems. Inter Service Level Agreements Care for Systems Inter Service Level Agreements Service: maximale beschikbaarheid Wat gebeurt er als de AV-installatie uitvalt in uw meldkamer, vergaderruimte of operatiekamer? Wat is de impact op de geplande

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials Door Gerard Bottemanne, GBNED 29-11-2012 ICT Financials Soort pakket Stand alone > Best of Breed Losstaand (beste) financieel administratiesysteem Attentiepunten: - Meer leveranciers (systeembeheer) -

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions 22 April, 2010 Woerden, Nederland Introductie Transfer Solutions Transfer Solutions is een gespecialiseerde

Nadere informatie

een besparing van 20% tot 65% in veel gevallen mogelijk is!

een besparing van 20% tot 65% in veel gevallen mogelijk is! Heeft u wèl inzicht in de ICT kosten? De laatste jaren vragen organisaties zich steeds vaker af waarom ICT toch altijd duurder uitvalt dan gedacht, en wat men daar als organisatie aan kan doen. Daarom

Nadere informatie

Systemat Expert, uw partner in de realisatie van IT delegatiediensten.

Systemat Expert, uw partner in de realisatie van IT delegatiediensten. Systemat Expert, uw partner in de realisatie van IT delegatiediensten. MISSION STATEMENT Systemat Expert wenst haar klanten bij te staan in de realisatie van hun diverse IT projecten door hun te voorzien

Nadere informatie

Mijn Corporatie Klantenportaal. Dinsdag 12 oktober 2010 Bob Holthof

Mijn Corporatie Klantenportaal. Dinsdag 12 oktober 2010 Bob Holthof Dinsdag 12 oktober 2010 Bob Holthof 1 Ik stel mijzelf aan u voor Bob Holthof Residenz ICT Relatie Manager 14 jaar ervaring waarvan 8 in de corporatiebranche 31 jaar tot aan mijn pensioen bholthof@residenz-ict.nl

Nadere informatie

Document voor marktconsultatie

Document voor marktconsultatie Document voor marktconsultatie Voor aanbestedingen ten behoeve van de voorgenomen uitbreiding van Contactpersoon mevr. Mr. Pauline Bos Adres Daendelsstraat 57 2595 XT DEN HAAG Email ea@pro10.nl 1 Inhoud

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV

Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV ICT invulling nieuwe raad (v.a. 19 maart 2014) Uitgangspunt: ICT voor de nieuwe raad staat op 1 februari 2014, zodat de oplossingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access.

Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access. Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access. Inhoud 1) Inleiding Pagina 2 2) Het token Pagina 2 3) De eerste keer inloggen Pagina 2 4) Terminal Sessions Pagina 5 5) Gebruik vanaf Apple of Linux systemen

Nadere informatie

HMI s ontsluiten machines naar het WEB

HMI s ontsluiten machines naar het WEB HMI s ontsluiten machines naar het WEB Grip op uw machine onafhankelijk van zijn locatie Door: Bert-Jan Ruesink Email: b.ruesink@duranmatic.nl Machinebouw event 2015 Pag. 1 Duranmatic B.V. Technische handelsonderneming,

Nadere informatie

Quickstart ewon Cosy 131

Quickstart ewon Cosy 131 Quickstart ewon Cosy 131 Inleiding In deze quickstart leggen we stap voor stap uit hoe de ewon Cosy snel geconfigureerd kan worden. Mocht u toch meer gedetailleerde informatie nodig hebben dan verwijzen

Nadere informatie

Apparatuurontwikkeling voor, in en met de. kliniek

Apparatuurontwikkeling voor, in en met de. kliniek Apparatuurontwikkeling voor, in en met de ZIE 2013 7 maart 2013 Delft Alex Vernooij Jan Jaap Baalbergen Leids Universitair Medisch Centrum kliniek Ontwikkeling apparatuur voor het LUMC Apparatuur voor

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

face to face voorjaarsconferentie 2013 Universitair Ziekenhuis Antwerpen

face to face voorjaarsconferentie 2013 Universitair Ziekenhuis Antwerpen face to face voorjaarsconferentie 2013 Universitair Ziekenhuis Antwerpen missie Het UZA is een universitair centrum voor topklinische en klantvriendelijke patiëntenzorg, hoogwaardige academische opleiding

Nadere informatie

INKOOPPROCEDURE Levering van Low Vision hulpmiddelen 2015

INKOOPPROCEDURE Levering van Low Vision hulpmiddelen 2015 INKOOPPROCEDURE Levering van Low Vision hulpmiddelen 2015 22 oktober 2014. Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Inkoopprocedure... 4 2.1. Inkoopprocedure op maat gemaakte Low Vision hulpmiddelen... 4 2.2. Inkoopprocedure

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Marktconsultatie - Ondersteuning van het toezicht buiten ( analysetools)

Nota van Inlichtingen Marktconsultatie - Ondersteuning van het toezicht buiten ( analysetools) In het kader van bovengenoemde marktconsultatie zijn tot en met 30 oktober 2014 (sluitingsdatum voor het stellen van schriftelijke vragen) door partijen onderstaande vragen gesteld. KENMERK IUC14-023 Bij

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

Implementatiekosten en baten van SURFconext. Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters

Implementatiekosten en baten van SURFconext. Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters Implementatiekosten en baten van SURFconext Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters Dit document geeft een antwoord op de vraag hoeveel een aansluiting op SURFconext kost. Introductie... 1

Nadere informatie

Eindrapport Elektronische leeromgeving

Eindrapport Elektronische leeromgeving Eindrapport Elektronische leeromgeving naar aanleiding van de Request for Information (RFI) Datum rapport: 14 oktober 2013 Publicatiedatum RFI: 18 juli 2013 TenderNed-kenmerk RFI: 20688 Inleiding Op 18

Nadere informatie

Aanbesteding Raadsinformatiesysteem

Aanbesteding Raadsinformatiesysteem Aanbesteding Raadsinformatiesysteem 2017 Raadsinformatiesysteem Amsterdam 1 september 2017 moet één oplossing aanbesteed, geïmplementeerd en in gebruik zijn genomen ter ondersteuning van de openbare vergaderingen

Nadere informatie

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Europese aanbesteding Netwerkinfrastructuur Hardware, service en ondersteuning BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Niet openbare procedure Selectiecriteria met een gewogen

Nadere informatie

Kies voor de kansen!'

Kies voor de kansen!' Workshop aanbesteden Kies voor de kansen!' Het inkopersperspectief belicht Drs. Joep Steffes Purmerend 25 september 2009 Ter introductie Drs. Joep Steffes Ondernemende MKB-er, medeoprichter en voorheen

Nadere informatie

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7 Het jaar 2011/2012 staat voor veel organisaties in het teken van Windows 7. De overstap van Windows XP naar Windows 7 lijkt in eerste instantie eenvoudig te zijn maar blijkt in de praktijk toch complex.

Nadere informatie

Request for Information (RFI) in het kader van een marktverkenning

Request for Information (RFI) in het kader van een marktverkenning BRUSSELS AIRPORT COMPANY Request for Information (RFI) in het kader van een marktverkenning Het verlenen van zorg en bijstand aan gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit (Persons with Reduced

Nadere informatie

Marktconsultatie Renovatie Douanelab de Knip

Marktconsultatie Renovatie Douanelab de Knip Marktconsultatie Renovatie Douanelab de Knip Versie 1.0 datum 24 september 2013 status definitief Inhoudsopgave Inleiding... 3 Design, Build, Maintain... 3 Situatieschets... 4 Vroegtijdig betrekken marktpartijen...

Nadere informatie

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 31 maart 2009. Karin van IJsselmuide. Kennismanager/trainer Nevi Inkoopacademie

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 31 maart 2009. Karin van IJsselmuide. Kennismanager/trainer Nevi Inkoopacademie : Inkopen Complexe Techniek? 31 maart 2009 Karin van IJsselmuide Kennismanager/trainer Nevi Inkoopacademie Inhoud Voorstellen Context IT-inkoop Opzetten van een complex sourcingtraject Realisatie van het

Nadere informatie

INTEGRATIE PLATFORM IN DE PRAKTIJK. G100 Marco Bakker Project Manager 27 September 2016 De Efteling - Kaatsheuvel

INTEGRATIE PLATFORM IN DE PRAKTIJK. G100 Marco Bakker Project Manager 27 September 2016 De Efteling - Kaatsheuvel INTEGRATIE PLATFORM IN DE PRAKTIJK G100 Marco Bakker Project Manager 27 September 2016 De Efteling - Kaatsheuvel 1 AGENDA Aanleiding Doelstelling Betrokkenen Voorwaarden Projectfasen Ervaringen 2 DE 10

Nadere informatie

Interactief, real time security management

Interactief, real time security management P2000 en P2000LE SECURITY MANAGEMENT SYSTEEM Interactief, real time security management P2000 Security Management Systeem Schaalbaar, intuïtief en eenvoudig in gebruik Het Johnson Controls P2000 security

Nadere informatie

R E L E A S E N O T E S

R E L E A S E N O T E S R E L E A S E N O T E S VitalHealth KIS versie 1.4.2 Software for personalized health management Eigenaar document Gijsbert Roordink Datum 10-04-2014 Versie document 1.1 Versies KIS modules Diabetes 3.6.4.2,

Nadere informatie

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Dit document beschrijft de keuzes die gedaan worden ten aanzien van de hard en software voor het Management Informatie Systeem. Voor de presentatielaag

Nadere informatie

Simacan Connect verwerkt en harmoniseert verschillende databronnen, zodat deze te gebruiken zijn met eigen databronnen.

Simacan Connect verwerkt en harmoniseert verschillende databronnen, zodat deze te gebruiken zijn met eigen databronnen. Integratie van verkeersinformatie in logistieke processen Simacan, onderdeel van de OVSoftware Groep (www.ovsoftware.nl), richt zich op het verwerken, beschikbaar maken en inzichtelijk maken van grote

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

Marktconsultatie. Software Centraal Planningslandschap. N.V. Nederlandse Gasunie

Marktconsultatie. Software Centraal Planningslandschap. N.V. Nederlandse Gasunie Marktconsultatie Software Centraal Planningslandschap N.V. Nederlandse Gasunie Colofon Datum 4 oktober 2017 Versie 1.0 Contact N.V. Nederlandse Gasunie Sr. Inkoper ICT Sybolt Jaarsma, S.K.Jaarsma@gasunie.nl

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

#ziekenhuizen - #masterplan - #universitaironderwijs - #faciliteiten - #multifunctioneel

#ziekenhuizen - #masterplan - #universitaironderwijs - #faciliteiten - #multifunctioneel Maastricht UMC+ Wonen / Ziekenhuizen #ziekenhuizen - #masterplan - #universitaironderwijs - #faciliteiten - #multifunctioneel University Hospital Maastricht, een ruimteschip is geland! Het jongste universitaire

Nadere informatie

Werkplek seminar Winvision

Werkplek seminar Winvision Werkplek seminar Winvision TweeSteden ziekenhuis (ETZ Noord) transitie naar een nieuw werkplekconcept Tom Verharen MSc 15 mei 2014 Het TweeSteden ziekenhuis is een algemeen, regionaal opleidingsziekenhuis.

Nadere informatie

Marktdialoog Energie uit oppervlaktewater binnen het Hoogheemraadschap van Delfland

Marktdialoog Energie uit oppervlaktewater binnen het Hoogheemraadschap van Delfland Marktdialoog Energie uit oppervlaktewater binnen het Marktconsultatie Energie uit oppervlaktewater binnen het 1 van 11 Datum : Maart 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. De Marktdialoog... 4 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Inhoud Systeem eisen Algemeen iprotect: Nieuw Apollo Inbraak IPvideo Control room

Inhoud Systeem eisen Algemeen iprotect: Nieuw Apollo Inbraak IPvideo Control room Inhoud Inleiding... 3 Systeem eisen... 3 Ondersteunde servers... 3 Software (Server)... 3 Client specificaties... 3 Schermresolutie... 3 Algemeen iprotect:... 4 Lay-out... 4 Menu s structuur... 4 Vervallen

Nadere informatie

BackupAgent Cloud Backup

BackupAgent Cloud Backup Vergroot uw toegevoegde waarde met een dienst voor veilige cloud backup en recovery Version 1.0 Disclaimer This document is compiled with the greatest possible care. However, errors might have been introduced

Nadere informatie

En 15 maart 2016 Simply.Flexible

En 15 maart 2016 Simply.Flexible En 15 maart 2016 Simply.Flexible Agenda Even voorstellen Quadira Dennis Wolf Waarom Output Management met Advanced-Forms o Met Dynamics NAV Even voorstellen Advanced-Forms Advanced-Forms in de praktijk

Nadere informatie

17-06-2011. Online Pro Tip: Virusscanners. E-mail: Eenvoudiger koppelen van binnengekomen E-mail berichten. Hoofdidentiteit

17-06-2011. Online Pro Tip: Virusscanners. E-mail: Eenvoudiger koppelen van binnengekomen E-mail berichten. Hoofdidentiteit Pagina 1 van 7 Hoofdidentiteit Van: "Maarten Heuvel - Online" Aan: Verzonden: donderdag 16 juni 2011 01:33 Bijlage: Sneltoetsen Online Pro.pdf Onderwerp:

Nadere informatie

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties,

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, geluidsfragmenten e.d.) is eigendom van ThiemeMeulenhoff, tenzij

Nadere informatie

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Vragenlijst Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Haarlem, 2011 Inleiding Terremark heeft sinds de opkomst van server virtualisatie in het begin van deze eeuw veel RFI s en RFP s beantwoord. Deze

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Release cq support status 2002 Europese aanbesteding 2003 Implementatie 4 modules (GL,AP,PO,IN) Huidige versie 8.8 (upgrade 2005) uitbreiding modules.

Nadere informatie

Marktconsultatie Vervoersmobiliteit

Marktconsultatie Vervoersmobiliteit Marktconsultatie Vervoersmobiliteit Publicatiedatum: 28 oktober 2015 Samenwerken aan veiligheid Inhoudsopgave 1. TOELICHTING MARKTCONSULTATIE 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 1.3 Procedure 3 1.4 Vertrouwelijkheid

Nadere informatie

Handleiding Amyyon Care Plannen, registreren en rapporteren zorg. Rondomzorg

Handleiding Amyyon Care Plannen, registreren en rapporteren zorg. Rondomzorg Handleiding Amyyon Care Plannen, registreren en rapporteren zorg Inhoudsopgave 1 Zorg plannen vanuit de indicatie... 3 2 Private zorg... 8 3 Zorg toewijzen aan medewerkers... 9 1. Zorg toewijzen op cliënt

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

VisiBox. Procesbeheersing met de juiste planning software

VisiBox. Procesbeheersing met de juiste planning software VisiBox Procesbeheersing met de juiste planning software Ronald Planning.nl 3-2-2014 VisiBox: Is het basis applicatie binnen Planning.nl, gebaseerd op personeelsplanning, projectplanning, materieel en

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie).

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Verbetert de zorg na de behandeling van dikke darmkanker

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr)

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Identificatienummer: Publicatiedatum: 19 november 2015 Leeswijzer Dit rapport omschrijft het werkprofiel van 'Software engineer (sr)' zoals die door

Nadere informatie

Private Cloud: Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack

Private Cloud: Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack Private Cloud: Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack De Private Cloud oplossing van 2tCloud is gebaseerd op de geavanceerde Windows Azure Pack

Nadere informatie

IT SOLUSCOPE. intuïtiviteit, traceerbaarheid, overzichtelijkheid

IT SOLUSCOPE. intuïtiviteit, traceerbaarheid, overzichtelijkheid IT SOLUSCOPE intuïtiviteit, traceerbaarheid, overzichtelijkheid IT SOLUSCOPE Intuïtief IT SOLUSCOPE IT Soluscope is gebaseerd op informatietechnologie en verbindt uw Soluscopereprocessingapparatuur voor

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 1 Oriëntatie Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding De oriëntatie is erop gericht om informatie te verzamelen over de Basisregistratie

Nadere informatie

ProduPlus. Wat is ProduPlus

ProduPlus. Wat is ProduPlus ProduPlus Wat is ProduPlus ProduPlus is een machine monitoring systeem welke ook functies heeft voor order registratie, product data beheer en preventief onderhoud. ProduPlus is ontwikkeld voor gebruik

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie