Hierbij ontvangt u een consultatiedocument met betrekking tot het project Beeldmanagement OK s Verheylaan.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hierbij ontvangt u een consultatiedocument met betrekking tot het project Beeldmanagement OK s Verheylaan."

Transcriptie

1 VOORWOORD Geachte gegadigde, Hierbij ontvangt u een consultatiedocument met betrekking tot het project Beeldmanagement OK s Verheylaan. Het MUMC+ (azm) wil middels deze marktraadpleging de belangstelling peilen van private partners voor een eventuele samenwerking en daarbij informatie verzamelen, zodat ze een reëel beeld van de mogelijkheden krijgt. Het document dat voorligt, is het resultaat van onze wens om een dergelijke consultatie op een zo transparant en efficiënt mogelijke wijze te organiseren. Uw mening over het principe, de kansen, de inhoud en de modaliteiten van een mogelijke samenwerking, is voor ons van groot belang. Uw kennis van de technische mogelijkheden, mogelijkheden voor innovatie, kostenbesparing en kwaliteitsverbetering zijn voor ons van nog groter belang. Wij nodigen u van harte uit ons, vanuit uw deskundigheid en ervaring, deelgenoot te maken van uw suggesties en ideeën. Uw reactie zal een belangrijke rol spelen bij de verdere besluitvorming over het project. Er bestaat geen enkele verplichting om deel te nemen aan deze marktraadpleging. Marktpartijen die niet hebben deelgenomen, zullen onder identieke voorwaarden aan de eigenlijke opdracht kunnen deelnemen. Gezien het belang van de opdracht voor het azm kan bij gelijke geschiktheid de keuze in het voordeel van een actieve participant in deze marktraadpleging vallen. Met vriendelijke groeten, Namens de projectgroep, Jos Koekkoek, Senior Inkoper ICT RFI Beeldmanagement OK s Verheylaan Pagina 1 van 13

2 Inhoud 1 MANAGEMENT SAMENVATTING MARKTRAADPLEGING, EISEN, WENSEN EN PROCES ORGANISATIEBESCHRIJVING PROJECTOMSCHRIJVING CONTACTGEGEVENS PARTICIPATIE IN DEZE MARKTRAADPLEGING ANTWOORDEN OP DE VRAGENLIJST MONDELINGE TOELICHTING BEHANDELING VAN UW ANTWOORDEN JURIDISCHE ASPECTEN DE MARKTRAADPLEGING EN DE REGLEMENTERING OVERHEIDSOPDRACHTEN AANSPRAKELIJKHEID VAN MUMC+ (AZM) AUTEURSRECHTEN DE VRAGENLIJST ALGEMEEN SPECIFICATIES PERFORMANCE/PRESTATIE EISEN BESCHIKBAARHEIDSEISEN EN SERVICE WINDOWS TECHNISCHE EISEN JURIDISCHE EISEN, standaarden en normen, kwaliteitseisen DOCUMENTATIE IMPLEMENTATIE EISEN VAN LEVERANCIER AAN HET MUMC OVERIGE (OPEN) VRAGEN MANAGEMENT SAMENVATTING In de OK s van de toekomst wil het MUMC+ de primaire processen optimaliseren ( Operational Excellence ). Een van de technische hulpmiddelen hierbij is een beeldmanagement systeem dat alle bronnen van beeld in en om een operatie kan managen, dit wil zeggen beschikbaar stellen aan diverse afnemers. Omdat het MUMC+ zich onvoldoende in staat acht alle technische mogelijkheden en de gevolgen hiervan voor de operationele procesgang, van een dergelijk systeem te overzien, en dus te specificeren, wil het met deze marktraadpleging (RFI - Request for Information) aan de leverende marktpartijen vragen wat de mogelijkheden zijn. Een mogelijk hieruit volgende aanbesteding of aanschaf behoort niet tot deze opdracht. Dit geldt in technische zin eveneens voor de opslag van de beelden ( Storage ). RFI Beeldmanagement OK s Verheylaan Pagina 2 van 13

3 2 MARKTRAADPLEGING, EISEN, WENSEN EN PROCES Voor de nieuwe OK s in de nieuwbouw Verheylaan, heeft men onvoldoende beeld van alle (technische en functionele) oplossingen die er mogelijk zijn om beelden van diverse bronnen in het ok-proces op diverse doelen (afspeelapparatuur) beschikbaar te stellen. Met deze openbare uitvraag aan de markt wil het MUMC+ inzicht krijgen in de mogelijkheden waardoor het voor het MUMC+ mogelijk wordt een goed programma van eisen op te stellen waarmee een reguliere sourcing procedure kan worden gestart. Specifiek is deze vraag gesteld aan ondernemingen waarvan bekend is dat zij activiteiten op het gebied van Beeldmanagement uitvoeren, te weten Inter Visual en Mpluz en BIS. Respondenten op deze marktraadpleging stemmen zonder terughoudendheid in met de volgende juridische kaders: Marktpartijen komen door deel te nemen aan de marktraadpleging niet in een bevoordeelde of benadeelde positie op het moment van aanbesteding. Zowel de marktconsultatie als de uitkomsten van de marktconsultatie worden openbaar gemaakt. Ontlenen van rechten uit de informatie die is verstrekt in de marktconsultatie, is niet mogelijk. Het honoreren van claims van marktpartijen over het gebruik van informatie of vertrouwelijkheid is niet mogelijk. 3 ORGANISATIEBESCHRIJVING Met ingang van januari 2008 zijn het academisch ziekenhuis Maastricht (azm) en de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht gefuseerd tot het achtste universitair medische centrum van Nederland. De nieuwe organisatie heet Maastricht Universitair Medisch Centrum + (Maastricht UMC + ). Het Maastricht UMC + heeft nationaal en internationaal een unieke profilering. De plus in de naam staat voor de integratie van geneeskunde én gezondheidswetenschappen in de zorgketen. Het Maastrichts UMC + speelt daarmee duidelijk in op de gezondheidszorg van de toekomst. Daarnaast onderscheidt Maastricht UMC + zich in de multidisciplinaire en probleemgestuurde aanpak in onderwijs en onderzoek en waarborgt de koppeling van onderwijs, onderzoek en zorg ook de continuïteit in de zorgketen. Het Maastricht Universitair Medisch Centrum + heeft drie taken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs en opleiding. Het Maastricht UMC + behandelt patiënten met alle mogelijke aandoeningen: van eenvoudig tot zeer complex. Dat behelst niet alleen basispatiëntenzorg, maar met name bijzondere patiëntenzorg: topreferente en topklinische zorg. Onderzoek speerpunten van het Maastricht UMC + zijn Hart en vaten, Oncologie, Chronische ziekten en Geestelijke gezondheidszorg en neurowetenschappen. Fundamenteel onderzoek vindt plaats in zogeheten schools: Cardiovascular Diseases (CARIM); Oncology & Developmental Biology (GROW); Nutrition, Toxicology and Metabolism (NUTRIM), Mental Health and Neuroscience (MheNS) en Public Health and Primary Care (CAPHRI). Het Maastricht UMC + ligt midden in de Euregio Maas-Rijn. Universiteitssteden met medische centra als Aken en Luik, bevinden zich op slechts dertig kilometer afstand. Intensivering van (internationale) samenwerking, en met name in de Euregio, staat in Maastricht dan ook hoog in het vaandel. In totaal telt het Maastricht UMC + (zie ook: en 715 bedden, studenten en ruim medewerkers. Het Maastricht UMC + is aangesloten bij de NFU, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (zie ook: Kengetallen per jaar Beddenaantal Operatiekamers Kliniek Aantal opnames Gemiddelde verpleegduur in dagen 6,8 6,9 Polikliniek Totaal poliklinische consulten Aantal dagbehandeling/- verpleging Consulten SEH Algemeen Medewerkers Aantal promoties RFI Beeldmanagement OK s Verheylaan Pagina 3 van 13

4 4 PROJECTOMSCHRIJVING Het programma Verheylaan 10 (VH10) bestaat uit vele deelprojecten, zoals Bouw en inrichtinggroepen. Beeldmanagement is één hiervan. De project wordt aangestuurd door een stuurgroep met diverse (deel) projectgroepen. Aan het hoofd van de stuurgroep staat een lid van de Raad van bestuur van het azm. Een programma manager is de linking pin tussen deze groepen en de stuurgroep. In het project Beeldmanagement OK s Verheylaan, worden 12 geheel nieuwe OK s gebouwd (waarvan 2 bedoeld als Hybride OK) en ingericht. Daarbij zal naast de reguliere inrichting ook beeldmanagement een standaard onderdeel zijn. Deze standaard uitrusting geldt, vooralsnog, voor ieder specialisme binnen de OK s. Deze uniformiteit moet efficiëntie verhogend werken. Beeldmanagement, beknopte beschrijving volgens het MUMC+: Uitgaande van meerdere beeldbronnen binnen en buiten een OK (zoals endoscopie, cystoscopie etc. en omgevingscamera s in OK-lamp en in de ruimte alsook videosignalen vanuit echo apparatuur en/of Röntgen apparatuur) moet het mogelijk zijn deze te routeren naar meerdere beeldschermen binnen deze ruimte alsook daarbuiten (video en teleconferencing). In beginsel geldt hetzelfde voor geluid. Buiten deze beeldroutering behoort het toevoegen van enige intelligentie (beeldmanipulatie, distributie, zoals real-time streaming, en de mogelijkheid tot korte en langdurige opslag) tot de gewenste functionaliteiten. De mogelijkheden binnen de huidige markt voor deze intelligentie en de minimale/maximale wensen van de gebruiker in deze zijn onduidelijk. Vandaar ook deze RFI. Dit project, indien aanbesteed en gegund, dient als turn-key project te worden opgeleverd in Er zal een volledig architectuur- en ontwerp plan aangereikt te worden gericht op de lokale bouwtekeningen en dat voldoet aan de ICT standaarden die door het MUMC+ gesteld worden. Het spreekt voor zich dat een eventueel aangeboden oplossing dient te voldoen aan: Mogelijkheid tot een ziekenhuisinformatie systeem koppeling voor het verkrijgen van NAW gegevens t.b.v. de patiënt. Volgens de geijkte standaarden op dit gebied. Het systeem zal voldoen aan alle standaarden op dit gebied naast wetgeving en normeringen, zoals ook de NEN 7510 Snelle en gemakkelijke toegang tot pre-operatieve beelden m.b.v. bijvoorbeeld een Dicom viewer Maatwerk op basis van specifieke klantenspecificaties behoort een kenmerk te zijn Andere functionaliteiten zoals bijv. het integreren van en digitale patiëntsafety checklist of chirurgische navigatiesystemen is wenselijk Om een beter onderbouwde besluitvorming mogelijk te maken is het wenselijk dat een proof of concept deel uitmaakt van de aanbesteding. Beeldmanagement in principeplaatjes volgens het MUMC+: RFI Beeldmanagement OK s Verheylaan Pagina 4 van 13

5 5. CONTACTGEGEVENS Deze informatie wordt verzonden via: Alle informatie wordt centraal ontvangen en gebundeld door Dhr. J.W. Koekkoek Senior inkoper. De bereikbaarheid is als volgt: Tel Bij afwezigheid is het in geval van hoge urgentie toegestaan contact op te nemen met Mevr. Stephanie Schellinx, Senior Inkoper. De bereikbaarheid is als volgt: Tel PARTICIPATIE IN DEZE MARKTRAADPLEGING 6.1 ANTWOORDEN OP DE VRAGENLIJST De afspraken betreft de antwoorden op de vragen die u achter aan dit document vindt. Het azm houdt enkel rekening met de schriftelijke antwoorden die zij ontvangt voor 1 juni 2014, uur. De antwoorden op de vragen dienen zo volledig, doch beknopt mogelijk te zijn. Een antwoord op alle vragen is wenselijk, doch niet vereist. Indien onderdelen van uw antwoord vertrouwelijk zijn, dient u dit bij uw antwoord aan te geven. Om de transparantie en gelijke behandeling van alle geïnteresseerden maximaal te garanderen, verzoeken wij u uw reacties uitsluitend schriftelijk over te maken, gericht aan de in de paragraaf Contactgegevens opgegeven contactpersoon. Voor een vlotte verwerking ervan verzoeken wij u om de antwoorden ook in digitale vorm te bezorgen, graag op een herbruikbaar medium. Indien u ten behoeve van uw antwoorden nog bijkomende vragen, informatie of toelichting wenst, kunt u dit tot en met 16 mei 2014 via brief of aan voormelde contactpersoon aangeven. Het azm verbindt zich ertoe binnen een redelijke termijn en uiterlijk op 23 mei 2014 te antwoorden op vragen. Om een zo groot mogelijke transparantie te garanderen en alle geïnteresseerden optimaal te informeren, zal het azm uw vragen en de antwoorden via het Negometrix platform. De identiteit van de vraagstellers zal niet bekendgemaakt worden. Indien u meent dat uw vraag vertrouwelijke informatie bevat, dan kunt u een anonieme én een persoonlijke versie van uw vraag indienen. Het azm publiceert enkel de anonieme versie. 6.2 MONDELINGE TOELICHTING De mogelijkheid wordt u geboden uw schriftelijke antwoorden en uw zienswijze over het project nader toe te lichten. U wordt dan ook verzocht om uiterlijk tegen 16 mei uur contact op te nemen met bovenvermelde contactpersoon teneinde een afspraak te maken, bij voorkeur te plannen in week 21 (19 t/m 23 mei). 6.3 BEHANDELING VAN UW ANTWOORDEN Uw antwoorden op de vragenlijst en het resultaat van het mondeling onderhoud zullen als volgt behandeld worden : Rapportering Het azm zal de antwoorden in een syntheserapport verwerken en het rapport publiceren via Negometrix (Een syntheserapport voegt de verzamelde informatie bij elkaar, waardoor een herzien informatiepakket ontstaat waarin nieuwe inzichten naar voren kunnen komen.) Het rapport zal worden opgesteld met eerbiediging van de anonimiteit van de bronnen. Het azm meent dat zij de antwoorden zal kunnen synthetiseren met respect voor de anonimiteit van de bronnen. Echter, indien uw antwoorden gegevens bevatten waarnaar in het syntheserapport onder geen enkel beding mag verwezen worden, dient u de strikt vertrouwelijke passages uitdrukkelijk aan te geven Besluitvorming Het azm zal de reacties op de marktraadpleging analyseren en er rekening mee houden bij de verdere besluitvorming van het project. Indien het azm voor een outsourcing formule kiest, zal zij de partner kiezen via een (Europese) aanbestedingsprocedure. RFI Beeldmanagement OK s Verheylaan Pagina 5 van 13

6 6.4 JURIDISCHE ASPECTEN Transparantie en gelijke behandeling Het azm waakt erover dat de marktconsultatie met respect voor de beginselen van behoorlijk bestuur verloopt. Dit betekent onder meer dat het azm geïnteresseerden een gelijke uitgangspositie en gelijke toegang tot informatie biedt. Dit marktraadplegingsdocument en de bijlagen zijn openbaar en op te vragen via het plaform Negometrix. Het azm behoudt zich het recht voor om via Negometrix bijkomende mededelingen over de marktraadpleging te publiceren. 6.5 DE MARKTRAADPLEGING EN DE REGLEMENTERING OVERHEIDSOPDRACHTEN Deze marktraadpleging peilt uw ideeën en suggesties omtrent een potentiële samenwerking. Deze marktraadpleging heeft niet tot doel een concrete partner te selecteren voor een project. De marktconsultatie gaat vooraf aan een dergelijke selectie en maakt nadrukkelijk geen onderdeel van de selectie uit. Het is ook niet de bedoeling dat u in respons op deze marktraadpleging uw 'kandidatuur' of 'offerte' indient. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat u omstandige analyses overmaakt die normaliter enkel in het kader van de uitvoering van een formele voorstudie of andere opdracht voor diensten vallen. U ontvangt geen financiële vergoeding voor uw deelname. Voor zover nodig benadrukt het azm dat uw deelname aan de marktraadpleging op geen enkele wijze een negatieve of positieve invloed zal hebben op uw mogelijkheid tot deelname aan de selectie- en gunningsprocedures die het azm in een latere fase van plan is te organiseren. Onder geen beding zal uw reactie, of het uitblijven van een reactie, een uitsluitingsgrond vormen in het kader van dergelijke procedures. 6.6 AANSPRAKELIJKHEID VAN MUMC+ (AZM) Dit document is enkel bestemd voor marktraadplegingsdoeleinden. Het wordt ter beschikking gesteld op de uitdrukkelijke voorwaarde dat u het enkel zult gebruiken om suggesties en ideeën aan te reiken over een potentiële samenwerking met het azm in het kader van deze RFI. Deze marktraadpleging stelt een mogelijke aanschaf in het vooruitzicht, maar houdt geen toezegging of verplichting in hoofde van het azm in. In het bijzonder, maar zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van wat voorafgaat, wordt geen bevestiging of waarborg gegeven met betrekking tot de verwezenlijking van toekomstige plannen of opbrengsten. De in het document opgenomen informatie wordt geacht nauwkeurig te zijn bij het ter perse gaan. Alle informatie is echter onderhavig aan bijwerkingen, wijzigingen of verbeteringen. Het azm aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de in dit document opgenomen informatie. 6.7 AUTEURSRECHTEN Voor de ideeën, suggesties en voorstellen die in antwoord op deze marktraadpleging worden ingediend en waarvoor u zich wilt beroepen op een auteursrechtelijke bescherming, dient u deze nadrukkelijk als zodanig te markeren. Het staat het azm vrij deze elementen anoniem te maken en te veralgemeniseren en vervolgens op te nemen in de later toe te kennen opdracht, zonder dat hiervoor enige vorm van vergoeding verschuldigd is. RFI Beeldmanagement OK s Verheylaan Pagina 6 van 13

7 7 DE VRAGENLIJST Uw antwoorden op onderstaande vragenlijst zullen een belangrijke rol kunnen spelen bij de besluitvorming over de verdere aanpak van het project. Door uw ervaring en kennis te vertalen in concrete antwoorden op de vragenlijst, helpt u Het azm om de haalbaarheid en de aantrekkingskracht van een mogelijke overeenkomst te verzekeren. Het azm verwacht uiteraard geen absolute antwoorden op de vragen, maar antwoorden op basis van uw deskundigheid. Het azm hecht dan ook bijzonder veel waarde aan uw visie en stelt uw deelname aan deze marktraadpleging bijzonder op prijs. In de vragenlijst zijn ca. 150 vragen opgenomen. 7.1 ALGEMEEN Uw onderneming Vult u op het antwoordformulier a.u.b. uw antwoord op onderstaande algemene vragen over uw onderneming in: 01 Wat is de naam van leverancier? 02 Wat is het adres van leverancier? A.u.b. uw volledige n.a.w. gegevens opgeven. 03 Wat zijn de commerciële contactgegevens van leverancier? Graag de naam, telefoonnummer en adres van commercieel contactpersoon. 04 Wat zijn de kernactiviteiten van u als leverancier? Denk aan systeemontwikkeling, distributie, implementatie, hardware-, systeemsoftware- en netwerken, consultancy en service & support. 05 Wat is het aantal medewerkers per kernactiviteit, verdeeld naar ontwikkeling, implementatie en service & support? 06 Hanteert de leverancier een algemeen kwaliteitssysteem (ISO o.i.d.)? 07 Welke certificeringen zijn er concreet behaald? En wanneer zijn deze behaald? 08 Hoeveel medewerkers zijn fulltime beschikbaar voor ondersteuning van de beschreven functionaliteit? 09 Hoeveel (software)ontwikkelaars werken fulltime aan het beeldmanagementsysteem? 10 Welk percentage van de omzet wordt besteed aan R&D en autonome pakketontwikkeling? Uw ervaring/referenties Het azm tracht met deze marktraadpleging om de slaagkansen van het project te maximaliseren, o.m. door de marktconformiteit van dit project te toetsen. Om die reden vragen wij u om relevante referenties aan uw antwoorden toe te voegen. Deze referenties moeten ons zicht op uw bestaande ervaringen vergroten. Het azm heeft het recht om contact op te nemen met de afgevers van de referentie. Deze vraag ondersteunt onze beeldvorming en staat volledig los van de toetsing die in een werkelijke Selectiefase aan de orde zal zijn. 01 Welke referentie(s) kan de leverancier aanreiken waar een vergelijkbaar systeem al werkend is? Uw visie Vult u op het antwoordformulier a.u.b. uw antwoord op onderstaande vragen in: 01 Meent u dat een overeenkomst met het MUMC+ principieel interessant is voor u en waarom? 02 Wat is uw visie op deze marktraadpleging? Concreet: op welke wijze kan een (Europese) aanbestedingsprocedure een optimale samenwerking negatief of positief beïnvloeden? Op welke wijze kunnen we de slaagkansen voor een (Europese aanbesteding) verhogen? 03 Wat zijn uw suggesties om tot een overeenkomst te komen die een werkelijke win-winrelatie kan laten ontstaan, zodat beide partijen maximaal kunnen delen in de baten van het project? Hoe krijgt in uw visie de samenwerking het beste gestalte? Kunt u hiervan iets aangeven op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau? 04 Hoe denkt u om te gaan met ogenschijnlijk niet-gelijklopende belangen en de zoektocht naar oplossingen van problemen die vooraf niet in te schatten waren? 05 Door welke luiken eraan toe te voegen of weg te laten meent u dat het project aantrekkelijker wordt voor de markt? Kunt u een ruwe indicatie geven van het benodigde budget? 06 Waar liggen volgens u bij dit project de kritische risicofactoren en op welke wijze meent u dat men hier het best mee omgaat? 07 Welke informatie die redelijkerwijs in dit stadium nog bijkomend verzameld kan worden, kan de kwaliteit van een toekomstige aanbieding verhogen of de onzekerheden in belangrijke mate verlagen? RFI Beeldmanagement OK s Verheylaan Pagina 7 van 13

8 08 Wordt de klant actief op de hoogte gehouden van nieuwe versies en updates van het systeem? Licht toe op welke wijze u dit doet. Bestaat er een zogenaamde RoadMap van de gewenste functionaliteit? Is er een technische en functionele RoadMap? Wat is de reikwijdte in jaren van deze RoadMap? 09 Is de leverancier bezig met ontwikkelingen die in lijn liggen / aansluiten bij de toekomstige ambities van het MUMC+ met name op het gebied van Operational Excellence (Lean six sigma)? Zo ja kunt u deze noemen? 7.2 SPECIFICATIES Technisch 01 Kunt u als voorbeeld een logisch schema t.a.v. een geheel werkend systeem toevoegen? 02 Kunt u een opstellingstekening behorende bij het systeem uit vraag toevoegen? 03 Beschrijf een voorgestelde technische oplossing aan de hand het voorbeeld uit /02. Geef hierbij aan uit welke deelsystemen uw beeldmanagementsysteem bestaat. 04 Beschrijf per (deel)systeem de mogelijkheden van deze oplossing. 05 Beschrijf per (deel)systeem de beperkingen van deze oplossing. 06 Geef aan hoe u een oplossing in kunt vullen t.a.v. galvanische scheiding, K3 normering en geen kabels over de vloer. 07 Geef aan hoe u een oplossing in zou kunnen vullen t.a.v. de wens om de werkstations één etage hoger te plaatsen dan de OK s met daarbij KVM s (Keyboard-Video-Mouse) op basis van glasvezel, om de connectie naar de OK s te maken t.b.v. monitoren, toetsenborden en muizen. 08 Hoe kijkt u aan tegen de uitvoering van toetsenborden en muizen in een OK omgeving. 09 Geeft u een voorbeeld van een complete architectuurplaat inclusief oplossingen t.a.v.: Een auditorium invulling (buiten het OK-complex). 10 Geeft u een voorbeeld van een complete architectuurplaat inclusief oplossingen t.a.v.: Een ruimte t.b.v. het plannen van ingrepen (buiten het OK-complex). 11 Geef uw visie over het koppelvlak tussen het OK beeldmanagementsysteem en het ziekenhuisnetwerk. 12 Geeft u aan hoe naar uw mening Patiënten-informatie vanuit ZIS en ZIS EPD naar beeldmanagement kan worden ontsloten. Hoe zou deze koppeling er uit kunnen en zien en hoe en op welke clients kan deze informatie worden getoond. Wat kunt u ons aangeven over het real-time karakter hiervan? 13 Geeft u aan hoe naar uw mening Patiënten-informatie vanuit beeldmanagement naar ZIS en EPD ZIS kan worden ontsloten. Hoe zou deze koppeling er uit kunnen en zien en hoe en op welke clients kan deze informatie worden getoond? Wat kunt u ons aangeven over het real-time karakter hiervan? 14 Geeft u in het verlengde van vraag een toelichting op de modulaire opbouw van uw systeem, belicht vanuit de wetenschap dat niet voor iedere OK dezelfde functionaliteiten ter beschikking hoeven te staan. MUMC+ wil geen geld besteden aan niet gebruikte functionaliteiten. 15 Geeft u een voorbeeld van de specificaties en architectuur van het benodigde data-netwerk. RFI Beeldmanagement OK s Verheylaan Pagina 8 van 13

9 Functioneel a. Image en Video management: 01 Wat is het maximale aantal aan te sluiten videobronnen? 02 Hoeveel bronnen kunnen tegelijkertijd op een willekeurig beeldscherm getoond worden? 03 Hoe gaat de archivering in zijn werk? Wat wordt gearchiveerd? Hoe lang wordt beeldmateriaal bewaard? Is dit instelbaar? Geeft u een toelichting op deze onderwerpen. 04 Is beeldmateriaal (en geluid?) real-time beschikbaar en distribueerbaar via het ziekenhuis intranet/externe internet (?) b. Teleconferencing: 05 Omvat uw systeem de mogelijkheden van teleconferencing? Zo ja gaarne toelichten. 06 Zo ja, is handsfree teleconferencing mogelijk? 07 Is een Browser based oplossing voorhanden? c. User interface: 08 Werkt u systeem met een intuïtieve bediening? Licht dit toe. 09 Is uw systeem bedienbaar met Touchscreens? 10 Zo ja werkt uw systeem met grote bedienbare Softkeys? 11 Is uw systeem in overleg met gebruikers configureerbaar: kan een eenvoudige beeld-layout, in afstemming met gebruikers worden gerealiseerd? 12 Werkt uw systeem met pull-down -menu s? 13 Is uw systeem zodanig instelbaar dat alleen actieve videobronnen worden weergegeven? d. Omvat uw systeem extra bedieningsmogelijkheden? 14 Voor operatietafels? 15 Voor operatielampen? 16 Voor omgevingslicht? 17 Voor omgevingscamera s? 18 Voor in- en uitschakelen van Audio? 19 Voor schakelen tussen en van Video en Endoscopie en andere bronnen? e. Met betrekking tot het OK proces 20 Hoe vindt integratie met bestaande systemen als PACS(en) en HIS/RIS plaats? Geeft u een toelichting hoe dit zou kunnen worden gerealiseerd. 21 Wordt hierbij eventueel gebruik gemaakt van werklijsten of overeenkomstige methoden? Licht u toe hoe inbedding van beeldmanagement in het OK proces in uw systeem het beste plaats kan vinden? f. Diverse basisfuncties in de applicatie 22 Kan Window/leveling toegepast worden op referentie/actueel beeldmateriaal? 23 Kan er met uw beeldmanagementsysteem worden in- en uitgezoomd? 24 Kan er met uw beeldmanagementsysteem worden geroteerd? 25 Kan er met uw beeldmanagementsysteem positief/negatief beeld worden gemaakt? 26 Kunnen er met uw beeldmanagementsysteem snapshots worden gemaakt? 27 Kan er met uw beeldmanagementsysteem een scene selectie worden gemaakt (korte fragmenten selecteren uit complete ingreep) 28 Kunnen er met uw systeem Referentie en live beelden tegelijkertijd worden getoond?(previous/current exam) 29 Kunnen er met uw beeldmanagementsysteem annotaties worden gemaakt? 30 Kunnen er met uw beeldmanagementsysteem verslagen t.b.v. opslag in HIS worden gemaakt? 31 Kan er met uw beeldmanagementsysteem patiënt-brieven worden gegenereerd. 32 Kan er met uw beeldmanagementsysteem verslagen over het gebruik van het systeem worden gemaakt? Licht dit aan de hand van voorbeelden toe. 33 Kan er met uw beeldmanagementsysteem worden voorzien in de WHO checklist? RFI Beeldmanagement OK s Verheylaan Pagina 9 van 13

10 34 Welke functie(s) kunnen nog meer van belang zijn voor de gebruiker? Kunt u deze toelichten? 7.3 PERFORMANCE/PRESTATIE EISEN Kunt u onderstaande vragen beantwoorden op het gebied van systeem performance en systeemprestaties? Omschrijving Nr. 01 Kunt u aangeven wat de latency van uw systeem is? Wordt real-time beeldmateriaal wordt ook zonder enige vertraging weergegeven? Geldt dit ook voor real-time streaming beelden? 02 Voor het terugkijken van eerder opgeslagen beeldmateriaal mag een kleine vertraging zichtbaar zijn. Kunt u aangeven of deze minder dan 2 seconden bedraagt? 03 Het ontwerp van het systeem dient niet alleen state of the art te zijn maar ook klaar voor de toekomst voor het transporteren van nieuwere beeldformaten met nog hogere resoluties, zoals K4 video en 3D. Kunt u aangeven hoe u dit realiseert? 04 Kunt u de toekomstbestendigheid van uw systeem toelichten met het oog op een opschaalmogelijkheid naar meerdere OK s. 05 Kunt u aangeven hoe u het mogelijk maakt dat koppeling met alle merken medische apparatuur mogelijk moet zijn. 06 Kunt u aangeven wat de beperkingen zijn in het maximum aantal input- en outputstreams? 7.4 BESCHIKBAARHEIDSEISEN EN SERVICE WINDOWS Kunt u ons antwoorden op de onderstaande vragen geven? 01 Biedt u een servicecontract aan? Zo ja wilt u daarvan een voorbeeld toevoegen? Onderstaande vragen hebben veelal betrekking op onderhoudscontracten. We gaan er in principe van uit dat al deze vragen in een onderhoudscontract aan de orde komen. Indien onderstaande vragen hierin echte niet worden beantwoord, willen wij u vragen deze apart beantwoorden. 02 Openingstijd/Support window. Dit is de tijd dat ondersteuning kan worden verkregen. Heeft u een eigen Nederlandstalige helpdesk? Wanneer is deze beschikbaar? 03 Responstijd/reactietijd. Kunt u aangeven of u werkt met responstijden en reactietijden? Dit is de tijd waarin een eerste reactie op een melding wordt verkregen met een mogelijke oplossingsrichting. Kunt u een indicatie geven wat deze tijden normaliter zijn? 04 Hersteltijd/Oplostijd. Dit is de tijd waarin een storing, al dan niet via een workaround, wordt verholpen. Kunt u een indicatie geven wat deze tijden normaliter zijn? 05 Kunt u aangeven wat de gemiddelde percentages van de tijd zijn dat het systeem beschikbaar is 06 Kunt u aangeven wat het Maintenance window (de tijd waarin wegens onderhoud niet beschikbaar is) is? Heeft u standaard windows voor (pro-actief ) onderhoud? Zo ja, welke zijn deze? 07 Heeft u standaard afspraken met betrekking tot escalaties? 08 Kunt u aangeven hoe u de beschikbaarheid van vakinhoudelijke ondersteuning garandeert conform de tijden die binnen de overeenkomst is afgesloten. 09 Geeft u aan welke maatregelen u systeem heeft om ongeplande uitval te voorkomen. Geeft u tevens aan welke SPOF s (Single Points of Failure) er in uw systeem zitten. 10 De leverancier biedt eigen noodprocedure(s) aan voor ongeplande uitval van het systeem. 11 Kunt u faciliteren in het opstellen van noodprocedures voor de ons bij uitval van het systeem? 12 Geef aan binnen hoeveel tijd u beschikbaar bent op locatie of vanaf afstand bij een calamiteit om ondersteuning te kunnen verlenen. RFI Beeldmanagement OK s Verheylaan Pagina 10 van 13

11 7.5 TECHNISCHE EISEN Voor wat betreft het voldoen aan de (ICT)-Architectuur heeft het MUMC+ de volgende vragen. 01 Kunt u iets vertellen over de systeemarchitectuur van het systeem voor wat betreft de software in termen van client/server, server based, client standalone, web based, SAAS, ASP? 02 Welke technische platformen worden ondersteund voor het server gedeelte van het systeem (Windows, Unix, Linux, Macintosh.)? Welke minimale versies zijn noodzakelijk? 03 Welke technische standaarden worden ondersteund (Java, xml, SQL, Ole, ODBC, TCP/IP)? Welke minimale versies zijn noodzakelijk? Kunt u aangeven welke standaarden van toepassing of noodzakelijk zijn? Te denken valt aan: IHE, HL7, TCP/IP(v6), CCOW, Windows, MS SQL 2008R2. 04 Kunt u aangeven of de volgende interfaces worden gebruikt? CCOW? HL-7? 05 Stel we koppelen uw systeem aan een netwerk (b.v. voor opslag). Kunt u dan aangeven wat de minimaal benodigde technische configuratie ten behoeve van het netwerk? 06 Kan het systeem gekoppeld worden aan andere databases? Welke databases (externe databestanden)? 07 Is het systeem technisch gezien geschikt voor mobiele devices (PDA s, Bedside Terminals)? 08 Is de softwaregedeelte van het systeem geschikt / vrijgegeven voor gebruik op VM Ware? 09 Is er een relatie met het gebruik van Single Sign On SSO (IDM). En welk soort SSO is er? 10 Kan uw systeem werken met Network Attached Storage (of SAN)? 11 Maakt het softwaregedeelte van uw systeem compatible met het X86 platform. Ook 64 bits? 12 Kunt u iets aangeven over hoe uw systeem samen zou kunnen werken met thincliënts? 13 Kunt u iets aangeven over hoe uw systeem samen zou kunnen werken met Wireless communicatie met bv. Laptops. 14 Zijn er specificaties m.b.t. draadloze communicatie binnen het systeem? Zo ja welke zijn dat? 15 Zijn er restricties m.b.t. draadloze communicatie binnen het systeem? Zo ja welke zijn dat? 16 Telewerken en remote support gebeurt via VPN connecties. Ondersteunt de applicatie een UAG portal? 17 Een van de AZM architectuur principes is: DATA opslag bij de bron. Dit betekent dat indien de applicatie gegevens nodig heeft die reeds beschikbaar is bij een andere applicatie, deze bij de andere applicatie wordt opgehaald, ter viewing, maar niet opnieuw wordt opgeslagen. Voldoet uw applicatie aan dit principe voor zowel raadplegen als geraadpleegd worden. (koppelingen zijn op basis van HL7/Dicom) 18 Indien van toepassing: Kan de client applicatie gepackaged worden met app-v? 7.6 JURIDISCHE EISEN, standaarden en normen, kwaliteitseisen Diverse eisen en normen en wetten kunnen een rol spelen bij een beeldmanagementsysteem. Het MUMC+ kan deze niet alle inschatten. Vandaag dat wij u vragen om antwoord te geven op onderstaande vragen. 01 NEN7510 Informatiebeveiliging: Valt het gebruik van de software onder de NEN7510 voor informatiebeveiliging in de zorg? Zo ja, kunt u dan aangeven of en hoe uw systeem omgaat met de eisen zoals deze zijn gesteld in de NEN7510/7511 t.b.v. Informatiebeveiliging. 02 Is uw systeem voorzien van een CE-markering met conformiteitsverklaring en Notified Body? Onder welke risicoklasse valt een dergelijk beeldmanagement systeem? 03 Voldoet uw systeem aan de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG? Is dit volgens u noodzakelijk? 04 Voldoet uw systeem in het algemeen aan de NEN-EN-IEC en daarbij behorende collateral standards voor medische elektrische toestellen? Is dit volgens u noodzakelijk? 05 Voor de specifieke apparaten zijn de zgn. particular standards van toepassing, genummerd NEN-EN- IEC yy. Geeft u aan of dit ook voor uw systeem geldt. 06 Voldoet uw systeem aan de aanvullende norm NEN-EN-IEC m.b.t. Elektromagnetische Compatibiliteit. 07 Kan de apparatuur die in uw beeldmanagementsysteem gebruikt wordt in een medische ruimte met elektrische veiligheidsklasse K3 gebruikt worden? 08 Heeft u m.b.t. het systeem als medisch hulpmiddel een risicoanalyse verricht op basis van de norm RFI Beeldmanagement OK s Verheylaan Pagina 11 van 13

12 NEN-EN-ISO 14971:2009? 09 Patiëntengegevens moeten online gedurende de wettelijke termijnen (zoals de WGBO, BOPZ, N.B. Privacywetgeving (WBP-Wet bescherming persoonsgegevens) en Archiefwet beschikbaar zijn, ook na het out of support gaan van het systeem. Geeft u aan hoe naar uw mening uw systeem aan de wetgeving voldoet. 10 Op het apparaat is het Besluit Beheer Elektr(on)ische Apparaten (BEA) en de AEEA-richtlijn (WEEE Directive 2002/96/EEC) voor elektr(on)ische apparaten van toepassing 11 Voldoet uw systeem aan alle overige vigerende Nederlandse en Europese wet- en regelgeving? Geeft u aan welke Nederlandse en Europese wet- en regelgeving volgens u voor uw systeem van toepassing is. 12 De Nederlandse UMC s werken met een convenant Medische Technologie. Dit is als bijlage bijgevoegd. Kunt u aangeven of, en hoe dit convenant met betrekking tot uw systeem zou moeten worden toegepast?. 7.7 DOCUMENTATIE Welke documentatie met betrekking tot het systeem is er beschikbaar? 01 Zijn de functionele specificaties beschikbaar (Functioneel Ontwerp)? 02 Zijn de technische specificaties beschikbaar (Technisch Ontwerp)? 03 Is er een gebruikershandleiding beschikbaar? 04 Is er een beheerderhandleiding beschikbaar? 05 Is er een implementatierichtlijn beschikbaar? 06 Zijn de known errors beschreven en beschikbaar? 07 Kunnen handleidingen en gebruiksaanwijzingen digitaal worden aangeleverd? 7.8 IMPLEMENTATIE Kunt u ons aangeven met welke zaken wij te maken krijgen tijdens de implementatie van het systeem? Wilt u daartoe onderstaande vragen beantwoorden? 01 Kunt u ons iets vertellen over de algemene aanpak tijdens de implementatie in OK complexen? 02 Kunt u ons iets vertellen over het Plan van Aanpak (standaard draaiboek) en planning tijdens de implementatie in OK complexen? 03 Kunt u ons iets vertellen over andere randvoorwaarden en uitgangspunten en of wederzijdse verplichtingen tijdens de implementatie in OK complexen? 04 Kunt u ons iets vertellen over de benodigde (azm) interne resources (benodigde azm uren tijdens implementatie) tijdens de implementatie in OK complexen? 05 Het azm wil als onderdeel van de aanschaf en zogenaamd P.O.C. (Proof of Concept). Is naar uw mening een POC zinvol of noodzakelijk? Licht uw antwoord toe. 06 Kunt u ons iets vertellen over doorlooptijden van een implementatie, inclusief testen (ook performance) van de implementatie in OK complexen? 07 Kunt u ons iets vertellen over de benodigde tijd voor opleiden van gebruikers, managers en systeembeheerders t.b.v. een beeldmanagement systeem? RFI Beeldmanagement OK s Verheylaan Pagina 12 van 13

13 7.9 EISEN VAN LEVERANCIER AAN HET MUMC+ Vult u onderstaand a.u.b. welke eisen u aan ons stelt bij de implementatie en ingebruikname van de beoogde beeldmanagement-fucntionaliteit: 01 Stelt u eisen aan back-up and recovery? Zo ja wilt u aangeven welke? 02 Welke inspanning verwacht u van ons bij installatie en testen van nieuwe releases en bug-fixes? 03 Welke inspanning verwacht u van ons bij schoning en Archivering? 04 Welke inspanning verwacht u van ons bij beveiliging? 05 Stelt u eisen aan ons functioneel systeembeheer? Zo ja welke? 06 Stelt u eisen aan ons technische systeembeheer? Zo ja welke? 07 Stelt u eisen aan onze omgevingsparameters: ruimte (warmte, luchtvochtigheid, condensatie) en spanningsvoorzieningen. Zo ja welke? 08 Geeft u de eisen welke aan de ons worden gesteld aan, om de gestelde continuïteit aspecten zoals Uptime, beschikbaarheid en performance te garanderen. 09 Kunt u graag aanvullen welke overige zaken moet het MUMC+ als afnemer in acht moet nemen om tot een optimaal werkend systeem te komen? 7.10 OVERIGE (OPEN) VRAGEN 01 Welke vragen die u voor deze RFI van belang acht, hebben wij in het algemeen niet gesteld? 02 Welke vragen die u van belang acht op het gebied van specificaties, hebben wij niet gesteld? 03 Welke vragen die u van belang acht op het gebied van performance/prestatie eisen, hebben wij niet gesteld? 04 Welke vragen die u van belang acht op het gebied van beschikbaarheids-eisen en service windows, hebben wij niet gesteld? 05 Welke vragen die u van belang acht op het gebied van technische-eisen, hebben wij niet gesteld? 06 Welke vragen die u van belang acht op het gebied van juridische eisen, standaarden en normen en kwaliteitseisen, hebben wij niet gesteld? 07 Welke vragen die u van belang acht op het gebied van documentatie, hebben wij niet gesteld? 08 Welke vragen die u van belang acht op het gebied van implementatie, hebben wij niet gesteld? 09 Welke vragen die belang zijn op het gebied van eisen aan het MUMC, hebben wij niet gesteld? 10 Kunt u omschrijven wat binnen uw marktsegment gangbaar is op het gebied van maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Welke vragen zouden wij daarover in een RFP kunnen stellen? 11 Kunt u concreet aangeven wat uw propositie bij zou kunnen dragen aan duurzaamheid b.v. C2C (cradle to cradle)? 12 Kunt u concreet aangeven wat uw marktsegment en oplossingen bij zouden kunnen dragen aan Social Return? Welke vragen zouden wij daarover in een RFP kunnen stellen? RFI Beeldmanagement OK s Verheylaan Pagina 13 van 13

Elektronisch Voorschrijf systeem. academisch ziekenhuis Maastricht

Elektronisch Voorschrijf systeem. academisch ziekenhuis Maastricht Request For Information Elektronisch Voorschrijf systeem academisch ziekenhuis Maastricht RFI EVS Marktverkenning azm v1.0 definitief 14-8-2014 Pagina 1 van 19 VOORWOORD Geachte gegadigde, Hierbij ontvangt

Nadere informatie

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie

Request For Proposal. SAP Hosting en Beheer. Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie. Auteur: Rick de Zoete

Request For Proposal. SAP Hosting en Beheer. Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie. Auteur: Rick de Zoete Request For Proposal SAP Hosting en Beheer Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie Auteur: Rick de Zoete 1 P a g e A a n b e s t e d i n g S A P H o s t i n g e n B e h e e r Table of Contents

Nadere informatie

Voor de verwerving van een on premise service management systeem

Voor de verwerving van een on premise service management systeem Selectieleidraad Voor de verwerving van een on premise service management systeem Aanbestedingsprocedure: niet-openbare procedure Projectnaam PRJ2019 TenderNed-nummer 351981909 Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Evaluatie pilot eradiologie. Hans Mekenkamp. Projectleider. Versie: 1.0. Datum: 15-03-2011

Evaluatie pilot eradiologie. Hans Mekenkamp. Projectleider. Versie: 1.0. Datum: 15-03-2011 Dit document is door EZDA gerealiseerd in samenwerking met de deelnemende ziekenhuizen in de pilot digitale beelduitwisseling eradiologie in Amsterdam. Nictiz heeft deze pilot medegefinancierd. Omdat dit

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS V 2.2 Overeenkomst Contractnummer: 2014.xxx Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS Passie voor GEO! Auteursrecht Deze publicatie is een

Nadere informatie

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering FINAL VERSION Projectnummer: 2007.079 Datum: Utrecht, 16 maart 2008 Contactpersoon: Dr. ir. ing. Rudi Bekkers Tel. 030-2150594 Auteurs:

Nadere informatie

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties 1 juni 2011 Versie 1.0 1 Inleiding 1.1 Context Begin 2011 is gebleken dat de stand van zaken m.b.t. de infrastructuur en de organisatie van de ICT

Nadere informatie

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0 LoopbaanApp Rijk Haalbaarheidsonderzoek In opdracht van: Versie 1.0 Status definitief Datum 27 juni 2013 Management samenvatting In opdracht van het ministerie van BZK heeft ICTU een haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald:

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald: Advies 159 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 17 maart 2014 namens een aantal aanbestedende diensten een vooraankondiging voor een marktconsultatie Externe inhuur ICT gepubliceerd. 1.2. Die marktconsultatie

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

Beheer- en Ontwikkelmodel voor Open Standaarden. Versie 2 - deel 2: de verdieping

Beheer- en Ontwikkelmodel voor Open Standaarden. Versie 2 - deel 2: de verdieping Beheer- en Ontwikkelmodel voor Open Standaarden Versie 2 - deel 2: de verdieping Inhoud Deel 1: de basis Deel 2: de verdieping 6 De ontwikkel- en beheerorganisatie 7 6.1 Organisatiestructuur 7 6.2 Beheertaken

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

Offerte aanvraag en Programma van Eisen. Gegevensmagazijn. Programma PDW. Gemeente Wijk bij Duurstede

Offerte aanvraag en Programma van Eisen. Gegevensmagazijn. Programma PDW. Gemeente Wijk bij Duurstede Offerte aanvraag en Programma van Eisen Gegevensmagazijn Programma PDW Gemeente Wijk bij Duurstede Versie 1.0 (Febuari 2009) Inhoud 1. Inleiding....3 2. Selectie leverancier...4 3. Uitgangspunten informatiearchitectuur...5

Nadere informatie

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 Inhoud: WAT IS ASP?... 4 APPLICATION SERVICES... 6 ONTSTAAN VAN ASP... 7 TOEKOMSTVERWACHTINGEN...

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Handboek Online Dienstverlening

Handboek Online Dienstverlening Handboek Online Dienstverlening Ook op internet het belang van de klant centraal Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage André Hendriks, Erik Mark Meershoek met bijdragen van Van Doorne (Kees Stuurman et al) en RAND Europe

Nadere informatie

Verbeterde informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg

Verbeterde informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg Verbeterde informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg Applicatie integratie en data uitwisseling met behulp van zorgportals 1 P a g i n a Doctoraal scriptie Onderzoeker: Yannick Smits yannick@goyaweb.nl

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Virtualisatie en IT-auditing Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Auteur: M.J.Montero Teamnummer: 722 VU begeleider (extern): dr. Rene Matthijsse Bedrijfscoach

Nadere informatie

14+netnummer Antwoord. Handleiding. Aanvraag & Implementatie. 14+netnummer Antwoord

14+netnummer Antwoord. Handleiding. Aanvraag & Implementatie. 14+netnummer Antwoord Handleiding Aanvraag & Implementatie 14+netnummer Antwoord Handleiding aanvraag en implementatie 14+netnummer Versie 8 4 augustus 2008 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 2 Achtergrond en doel van de 14+netnummers

Nadere informatie