STANDARD (MOS FEATURES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STANDARD (MOS FEATURES"

Transcriptie

1 BIOS INSTELLINGEN (Nederlands) TOEGANG Voordat u de BIOS-instellingen naar eigen inzicht kunt aanpassen, moet u eerst toegang verkrijgen tot het BIOS. Hiervoor moet tijdens het allereerste opstartproces, het booten, een bepaalde toets of toetsencombinatie ingedrukt worden. Het opstartscherm Het opstartscherm van de pc geeft kort de toetsenbordcombinatie weer om toegang te krijgen tot het BIOS. Meestal is dit de Delete-toets, maar ook toetsen als Escape, F10 of CTRL-ALT behoren tot de mogelijkheden. De benodigde combinatie wordt tijdens het opstarten normaal gesproken kort op het scherm getoond. Als het lang duurt voordat de monitor is opgewarmd, kan het zijn dat u die boodschap de eerste keer misloopt. Snel nog een keer opstarten is dan de boodschap. Omdat het ondeskundig aanpassen van BIOS-instellingen slecht kan zijn voor de stabiliteit van het systeem, staat een aantal producenten van merkcomputers slechts beperkte toegang tot de geavanceerde systeem instellingen toe. INSTELLINGEN In het volgende hoofdstuk bespreken we aan de hand van het veelvoorkomende AMI-BIOS (producent American Megatrends) de belangrijkste instellingen. Aangezien er meerdere BIOS- producenten en BIOSversies bestaan, kan de terminologie in uw BIOS licht afwijken van de namen die we in deze pagina gebruiken. STANDARD (MOS FEATURES In dit onderdeel van het BIOS vinden we een aantal basisinstellingen van het systeem, zoals datum en tijd, de configuratie van IDE-apparaten en floppy drives, en eventueel de virusbescherming voor de bootsector van de harde schijf. Met deze bescherming ingeschakeld is uw pc beschermd tegen zogenaamde bootvirussen, die de data in de bootsector van de harde schijf proberen te overschrijven. Let wel dat ook legitieme software, zoals programma's voor partitiebeheer of de installatieroutines van Windows 95 of Windows 98, toegang moet hebben tot deze bootsector. Schakel deze bescherming dan ook uit voor u gebruik maakt van zulke programma's. ADVANCED BIOS FEATURES QUICK BOOT Telkens als een pc opgestart wordt, wordt er door het BIOS een reeks tests uitgevoerd om de goede werking van de hardware te controleren. Deze POST ('Power On Self Test') neemt behoorlijk wat tijd in beslag. Door Quick Boot in te schakelen, zal het BIOS een aantal van deze tests niet uitvoeren en zo het opstartproces versnellen. Wanneer men een pc voor de eerste maal opstart of nadat er ingrijpende wijzigingen aan de hardware werden aangebracht, is het aan te bevelen een vollediqe POST uit te voeren door Quick

2 Boot uit te schakelen. Eventuele fouten, die door versneld op te starten niet zouden worden ontdekt, worden nu toch gerapporteerd. Als alle hardware naar behoren werkt, mag deze instel- ling ingeschakeld blijven. Alle mogelijke instellingen wor- den per categorie weergegeven in het BIOS. BOOT SEQUENCE De boot sequence bepaalt in welke volgorde het BIOS alle drives afloopt op zoek naar een besturingssysteem. Om zo snel mogelijk op te starten, dient de drive met het besturingssysteem als '1st boot device' ingesteld te worden. Als u eerst met een floppydrive of een cd-rom wilt opstarten, kunt u dit ook hier instellen. De drive waarop het besturings- systeem zich bevindt, wordt als '1st Baat Oevice' ingesteld. S.M.A.R. T. FOR HARD DISKS S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Tooi) is een technologie die op alle moderne harde schijven wordt toegepast. Deze technologie omvat een aantal diagnoseprogram- ma's die constant de interne werking van de harde schijf analyseren. Door S.M.A.R. T. in te schakelen zal het BIOS de gebruiker proberen te waarschuwen voordat een harde schijf definitief de geest geeft. INTERNAL AND EXTERNAL (ACHE Deze instellingen bepalen of de pc gebruik maakt van de in de processor aanwezige cachegeheugens. De gege- vens in deze caches zijn voor de proces- sor veel sneller beschikbaar dan gege- vens in het RAM-geheugen. Het uit- schakelen van deze caches zal dan ook de prestaties van het systeem aanzien- lijk naar beneden halen. laat deze instelling dus steeds ingeschakeld. SYSTEM BIOS CACHEABLE Door deze instelling in te schakelen wordt het systeembios gekopieerd naar de l2-cache Vijn de processor, waardoor de toegang ertoe versneld wordt. Aangezien Windows slechts zelden het systeem BIOS nodig heeft en de grootte van het cachegeheugen beperkt is, kunt u deze optie beter uitgeschakeld laten. laat men deze instelling toch aan staan, dan bestaat bovendien het risico dat een slecht geprogrammeerd programma het systeem doet vastlopen door de geheu- genadressen in de l2-cache te over- schrijven. VIDEO BI05 CACHEABLE Met deze instelling ingeschakeld wordt het videobios naar de L2-cache van de processor gekopieerd. Omdat de video- driver in Windows via de driver van de grafische kaart rechtstreeks kan com- municeren met de hardware op de grafische kaart, levert dit cachen geen prestatiewinst op. Laat deze optie dus best uitgeschakeld om enkele kilobytes geheugen in de L2-cache te sparen. ADVANCED CHIPSET FEATURES De meeste instellingen in deze sectie van het BIOS hebben betrekking op de geavanceerde configuratie van proces- sor, geheugentiming en grafische kaart. Deze onderwerpen worden verderop in de gids nog uitgebreid besproken, dus we laten ze nu even links liggen. AGP MODE Met deze instelling wordt bepaald met welk protocol de AGp-videokaart en het moederbord met elkaar communiceren. Kies de hoogst mogelijke instelling die uw grafische kaart ndersteunt. Voor moderne videokaarten is dit AGP 8X. Door bij de geavanceerde instellingen de busfrequentie te verhogen, loopt de processor op een hogere snel- heid.

3 AGP FAST WRITE AGP Fast Write bepaalt of de processor geometriedata rechtstreeks naar het geheugen van de grafische kaart weg kan schrijven, zonder eerst van het RAM-geheugen gebruik te maken. AGP APERTURE SIZE De AGP Aperture Size bepaalt de maxi- male hoeveelheid systeemgeheugen die door de grafische kaart gebruikt kan worden voor het opslaan van texturen. Het systeemgeheugen wordt slechts aangesproken wanneer er geen be- schikbaar geheugen meer is op de grafische kaart. Maar omdat de enorme hoeveelheid geheugen op moderne grafische kaar- ten voldoende is voor veeleisende spelletjes, laat u deze instelling op de standaardwaarde van 128 MB. POWER MANAGEMENT FEATURES Hier vinden we alle instellingen van de stroombesparende voorzieningen van het moederbord. ACPI STANDBY STATE Met ACPI ingeschakeld neemt het besturingssysteem het energiebeheer over van het BIOS. Hiervoor is wel vereist dat zowel het moederbord als alle kaarten ACPI ondersteunen. De ACPI Standby State bepaalt op welke manier het systeem in slaapstand gaat. In de 53 of 'suspend-to-ram' stand is het verbruik van de computer het laagst. Het geheugen wordt van stroom voorzien en de pc is vrijwel onmiddellijk weer beschikbaar. In de S1-toestand is het verbruik hoger, aangezien niet alle apparaten in slaap- stand gaan en de ventilators blijven draaien. Deze toestand is over het algemeen stabieler dan 53. Met Cool 'n Quiet ingeschokeld kon de Athlon 64 pro- cessor op een logere kloksnel- heid lopen om stroom te bespa- ren en minder warmte te ont- wikkelen. USB DEVICE WAKEUP FROM S3 Deze instelling bepaalt of de pc uit de S3-slaapstand mag ontwaken wanneer er activiteit van een usb-apparaat gedetecteerd wordt, zoals een muis of een modem. SUSPEND TIME OUT Deze instelling bepaalt na hoeveel minuten inactiviteit de computer in slaapstand gaat POWER BUTTON FUNCTION De 'Power Button Function' bepaalt hoe de aan/uit-knop van het systeem zich gedraagt. De computer schakelt zichzelf! uit nadat de knop ingedrukt wordt als: deze inqesteld is als 'on/off. Als 'sus- pend' werd geselecteerd, gaat de computer in slaapstand na een druk op de knop. Drukt u de knop enkele secon- den lang in, dan wordt het systeem alsnog uitgeschakeld. AFTER AC POWER LOSS Deze instelling bepaalt of het systeem na een stroomstoring opnieuw moet op-starten (Power On), uit moet blijven (Power Off), of alleen opnieuw boot in- dien het systeem was ingeschakeld op het moment van de stroomstoring (Last State). SET WAKEUP EVENTS De instellingen in dit onderdeel bepa- len welke apparaten en activiteiten het sys-teem uit slaapstand kunnen laten ontwaken, zoals het indrukken van een al dan niet willekeurige toets op het toet-sen bord of het bewegen met de muis. PNP/PCI CONFIGURATIONS

4 Als deze instelling uitgeschakeld is, neemt het BIOS de volledige configura- tie van systeem bronnen op zich. Door 'Plug and Play Aware 0/5' in te schake- len wordt de configuratie van systeem- bronnen overgelaten aan het bestu- ringssysteem. Vanwege de systeemstabiliteit laat u deze optie best uitgeschakeld. CLEAR NVRAM In het ESCD NVRAM (Extended System Configuration Data Non-Volatile Ran- dom Access Memory) worden door het BIOS alle IRQ-, DMA- en IjO-instellin- gen van zowel Plug and Play als niet- Plug and Play apparaten opgeslagen. Deze instellingen hoeven niet bij elke koude start gewist te worden, dus deze instelling laat men best op 'disabled'. Soms kan na het toevoegen van nieu- we hardware een bronnenconflict ontstaan waardoor het besturingssys- teem niet meer normaal kan opstarten. In zo'n geval kan het wissen van het NV RAM het probleem oplossen, omdat alle systeem bronnen opnieuw moeten worden toegewezen. Bij een volgende boot wordt deze instelling automatisch weer uitqeschakeld. PCI LATENCY TIMER De PCllatency Timer bepaalt hoelang een apparaat de PCI-bus bezet kan houden. Hoe hoger deze waarde, hoe langer een apparaat de bus kan contro- leren. Een apparaat dat controle krijgt over de bus, moet altijd nog even wachten voordat de bus ook effectief Het toewijzen van systeembronnen kon gebeuren door het BIOS, door het bestu. ringssysteem of met de hond. ingezet wordt. Een te lage instelling zal de effectieve bandbreedte van de bus verlagen. Een hoge waarde doet de bandbreedte daarentegen toenemen. Een te hoge instelling veroorzaakt echter dat sommige apparaten te lang moeten wachten op toegang tot de bus, wat zich kan vertalen in haperen- de muziek of een schokkerig bewegen- de muis. Standaard is de PCI Latency Timer meestal ingesteld op 32 cycles. De optimale instelling is erg systeemaf- hankelijk en wordt het best proefon- dervindelijk bepaald. Uitproberen, dus! PRIMARY GRAPHICS ADAPTER (AGP, PC!) In systemen met meerdere grafische kaarten bepaalt deze instelling of de kaart in het AGP-slot of de kaart in het eerste PCI-slot door het besturingssys- teem eerst geïnitialiseerd wordt en dus door het systeem als primaire grafische kaart wordt aangezien. PCI IDE BUSMASTER Voor optimale prestaties schakelt men PCIIDE busmastering in. Alleen dan is het mogelijk om joe-apparaten gebruik te laten maken van OMA (direct memo- ryaccess). Dat laat hogere transfer- sneiheden en een lagere processorbe- lasting toe. PCI SLOT X IRQ Als een PCI-kaart van een specifieke IRQ (interrupt request) gebruik moet maken om probleemloos te functione. ren, kunt u deze hier ingeven. INTEGRATED PERIPHERALS Via deze BIoS-pagina kunnen we de hardware die op het moederbord geïntegreerd werd, configureren of uitschakelen. Aangezien lang niet alle borden even rijkelijk van geïntegreerde hardware voorzien zijn, is de indeling van deze pagina erg productgebonden. Een volledig overzicht van alle mogelij- ke instellingen gaat hier te ver. In het kort wordt alle hardware waarvan geen gebruik wordt gemaakt, uitgeschakeld, zodat deze ook geen systeembronnen meer kunnen bezetten. Handig als u bijvoorbeeld een slechte onboard geluidskaart wilt uitschakelen. Dit moederbord is rijkelijk voorzien van geïntegreerde hardware. PC HEALTH STATUS Dit onderdeel van het BIOS bevat tools die constant een aantal parameters analyseren, zoals de temperatuur van het systeem en de processor, de door de voeding geleverde voltages en de rotatiesnelheid van de verschillende ventilators. Vaak zit hier ook een mogelijkheid om een alarm te laten afgaan wanneer de temperatuur van de processor te hoog oploopt of wanneer een ventilator stopt met draaien. of u stelt in dat het sys- teem bij een bepaalde maximumtem- peratuur uitgeschakeld moet worden.

5 Als het moederbord beschikt over geluidsbeperkende maatregelen, die bijvoorbeeld de snelheid van de proces- sorkoeier regelen in functie van de temperatuur, vinden we die ook hier terug. Het BIOS houdt constont een oogje op de tem- peratuur. systeem steeds zou moeten kunnen opstarten, ongeacht de geïnstalleerde hardware. Deze BIOS Setup Defaults kunnen steeds opnieuw geladen wor- den wanneer het systeem door wijzi- gingen in de instellingen niet meer normaal kan opstarten. Telkens wanneer de High Performance Defaults geladen worden, wordt een set instellingen geladen die door de fabrikant van het moederbord als ideaal wordt ervaren. Dit kan in sommige gevallen echter betekenen dat het systeem vastloopt bij het opstarten, bijvoorbeeld wanneer het geheugen de veeleisende 'high performance' timing niet aankan. SET USER/SUPERVISOR PASSWORD Als u de toegang tot het systeem of het computerbios wenst te beperken, kan dat door een wachtwoord in te stellen. Dit wachtwoord is moeilijker te omzei- len dan een wachtwoord op het bestu- ringssysteem, omdat u zonder dit wachtwoord zelfs geen toegang heeft tot het diskettestation. Alleen personen die het 'user password', of gebruikerswachtwoord correct ingeven, kunnen de pc opstarten. Het 'supervisor pas- sword', oftewel het wachtwoord van de beheerder, moet alleen ingegeven worden om toegang tot het BIOS te verkrijgen. LOAD HIGH PERFORMANCE/ BIOS SETUP DEFAULTS Elk moederbord komt met een set van standaardinstellingen, waarmee uw Door de batterijjumper op het moederbord kort te sluiten worden alle instellingen gewist. BIOS RESETTEN Wanneer de instellingen van het BIOS zo ingrijpend zijn gewijzigd dat het systeem de opstartprocedure niet meer op een normale wijze kan doorlopen, moet het BIOS hardwarematig gereset worden. Oit kan door een jumper op het moederbord even kort te sluiten. Open hiervoor de computerkast en ga op zoek naar een jumper die als 'jbatt'

6 aangeduid wordt. Meestal bevindt deze zich in de nabijheid van de CMOS- batterij, maar de handleiding van uw moederbord kan u hierbij zeker helpen. Verplaats het jumperkapje enkele seconden van pin 1-2 naar pin 2-3 om het BIOS te resetten. Aangezien het BIOS essentieel is voor het opstarten van een pc, kan een mislukte update rampzalige gevolgen hebben. Volg dus steeds nauwgezet de instructies van de fabrikant. Vaak moet er in een DOS-omgeving worden opge- start en vanaf de (-prompt een reeks commando's worden ingegeven. De Live-Update utility van MSI kon het 8105 rechtstreeks van- uit Windows flas- hen. Het dubbele 8105 van Gigabyte kan heel wat leed besparen bij een mislukte update. BIOS UPDATE. Soms is het nodig om een nieuwere versie van het BIOS te installeren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een snellere processor wordt geplaatst die niet herkend wordt door het oude BIOS. Ook bevatten deze updates nieuwe features en oplossingen voor fouten en veelvoorkomende problemen. Nieuwe BIOS-versies en de voor de upgrade benodigde tools vindt u op de website van de fabrikant van het moe- derbord. De laatste generatie moederborden kan vaak ook vanuit Windows geflasht worden. De software die hiervoor nodig is, vindt u op de bij het moederbord meegeleverde cd-rom met drivers of op de website van de fabrikant. Mocht er tijdens het flash en toch iets mislopen, start dan in geen geval de pc opnieuw op, maar probeer eerst een reservekopie van het BIOS terug te zetten. Het updateprogramma heeft u waarschijnlijk voorgesteld zo'n kopie te maken voordat het oude BIOS over- schreven werd. Mocht het terugzetten van deze reser- vekopie geen oplossing bieden of heeft u de pc toch opnieuw opgestart, dan is er nog niets verloren. Recente BIOS'en bevatten immers vaak enkele kilobytes code die nooit overschreven wordt. Deze code kan naar een zeer beperkte pc-omgeving booten met alleen onder- steuning voor de grafische kaart en het diskettestation, zodat u de situatie weer kunt proberen recht te zetten. Sommige high-end borden, bijvoor- beeld die van Gigabyte, zijn voorzien van een reserve BIOS dat automatisch ingeschakeld wordt wanneer het eerste BIOS niet meer naar behoren functio- neert. Heeft u een ouder moederbord of een bord dat niet over deze features beschikt, dan kunt u alleen nog probe- ren een nieuwe BIOS-chip te verkrijgen via de fabrikant. Zonder werkend BIOS is uw moederbord helaas rijp voor de schroothoop.

SETUP VAN DE BIOS EN BEVEILIGINGSFUNCTIES

SETUP VAN DE BIOS EN BEVEILIGINGSFUNCTIES H O O F D S T U K T W E E SETUP VAN DE BIOS EN BEVEILIGINGSFUNCTIES In dit hoofdstuk zult u leren hoe u naar het setup-menu van de BIOS gaat en hoe u verscheidene hardware besturingsinstellingen kunt aanpassen.

Nadere informatie

BIOS INSTELLINGEN EN BEVEILIGINGSMOGELIJKHEDEN

BIOS INSTELLINGEN EN BEVEILIGINGSMOGELIJKHEDEN H O O F D S T U K T W E E BIOS INSTELLINGEN EN BEVEILIGINGSMOGELIJKHEDEN In dit hoofdstuk zul je leren hoe je toegang tot het BIOS instellingenmenu kunt verkrijgen en verschillende instellingen voor hardwarebeheer

Nadere informatie

Computer Setup (F10) Handleiding - dx2450 Microtowermodel Zakelijke personal computers

Computer Setup (F10) Handleiding - dx2450 Microtowermodel Zakelijke personal computers Computer Setup (F10) Handleiding - dx2450 Microtowermodel Zakelijke personal computers Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande

Nadere informatie

BIOS INSTELLINGEN EN BEVEILIGINGSMOGELIJKHEDEN

BIOS INSTELLINGEN EN BEVEILIGINGSMOGELIJKHEDEN H O O F D S T U K T W E E BIOS INSTELLINGEN EN BEVEILIGINGSMOGELIJKHEDEN In dit hoofdstuk zul je leren hoe je toegang tot het BIOS instellingenmenu kunt verkrijgen en verschillende instellingen voor hardwarebeheer

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP DX5150 MICROTOWER PC http://nl.yourpdfguides.com/dref/865736

Uw gebruiksaanwijzing. HP DX5150 MICROTOWER PC http://nl.yourpdfguides.com/dref/865736 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP DX5150 MICROTOWER PC. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP DX5150 MICROTOWER PC in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Setupprogramma Gebruikershandleiding

Setupprogramma Gebruikershandleiding Setupprogramma Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

Hardware specialisatie. Sessie: Systeemoptimalisatie

Hardware specialisatie. Sessie: Systeemoptimalisatie Hardware specialisatie Sessie: Systeemoptimalisatie Overzicht > Inleiding < Hardware Optimalisatie Software Optimalisatie Diagnose- en tuningsoftware Inleiding Waarom optimaliseren? o Oudere hardware sneller

Nadere informatie

Verslag: Computer. Naam: Tyrone Ste Luce. Klas: M4B

Verslag: Computer. Naam: Tyrone Ste Luce. Klas: M4B Verslag: Computer Naam: Tyrone Ste Luce Klas: M4B Inhoud 1. Inleiding 2. Binaire taal 3. Besturingssysteem 4. Hardware 5. Cmos en Bios 6. De processor 7. Internet 1. Inleiding Wanneer is de computer uitgevonden?

Nadere informatie

Handleiding Computerinstellingen HP Compaq zakelijke desktopcomputer dx2000 minitower

Handleiding Computerinstellingen HP Compaq zakelijke desktopcomputer dx2000 minitower Handleiding Computerinstellingen HP Compaq zakelijke desktopcomputer dx2000 minitower Artikelnummer van het document: 359500-331 Februari 2004 Deze handleiding bevat instructies voor het gebruik van Computer

Nadere informatie

Setupprogramma. Gebruikershandleiding

Setupprogramma. Gebruikershandleiding Setupprogramma Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

Setupprogramma. Gebruikershandleiding

Setupprogramma. Gebruikershandleiding Setupprogramma Gebruikershandleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar en wordt door Hewlett-Packard Company onder licentie

Nadere informatie

HET BESTURINGSSYSTEEM

HET BESTURINGSSYSTEEM HET BESTURINGSSYSTEEM Een besturingssysteem (ook wel: bedrijfssysteem, in het Engels operating system of afgekort OS) is een programma (meestal een geheel van samenwerkende programma's) dat na het opstarten

Nadere informatie

Computer Setup (F10) Handleiding - dx2390 en dx2400 Microtowermodellen HP Compaq Zakelijke personal computers

Computer Setup (F10) Handleiding - dx2390 en dx2400 Microtowermodellen HP Compaq Zakelijke personal computers Computer Setup (F10) Handleiding - dx2390 en dx2400 Microtowermodellen HP Compaq Zakelijke personal computers Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze publicatie kan

Nadere informatie

Hardware. Robert Groen. Jim van Dijk. 13 september 2013 M44 ITTL

Hardware. Robert Groen. Jim van Dijk. 13 september 2013 M44 ITTL Hardware Robert Groen Jim van Dijk 13 september 2013 M44 ITTL 1 Inhoud Inleiding... 3 Geschiedenis van de pc... 4 Inhoud computer... 5 Software computer... 6 Onderdelen Hardware... 9 Functies Onderdelen

Nadere informatie

1.1 De BIOS - CMOS-setup. 1.1.1 Inleiding. 1.1.2 De Power On Self Test

1.1 De BIOS - CMOS-setup. 1.1.1 Inleiding. 1.1.2 De Power On Self Test 1.1 De BIOS - CMOS-setup 1.1.1 Inleiding Vanaf de 80286-systemen kan de gebruiker bepaalde instellingen van het BIOS zelf kiezen. Deze informatie die het systeem dan bij het opstarten zal lezen, wordt

Nadere informatie

Acer erecovery Management

Acer erecovery Management 1 Acer erecovery Management Acer erecovery Management is een hulpprogramma dat door het softwareteam van Acer werd ontwikkeld en u een eenvoudig, betrouwbaar en veilig middel biedt om uw computer opnieuw

Nadere informatie

Friesland College Leeuwarden

Friesland College Leeuwarden Voorwoord In dit verslag bekijk laat ik zien wat je nodig hebt en wat het kost om de PC te upgraden van Office XP naar Office 2007. Ik laat zien wat voor processor je nodig hebt en wat de systeemeisen

Nadere informatie

Handleiding Computerinstellingen HP Elite 7000 MT serie pc's

Handleiding Computerinstellingen HP Elite 7000 MT serie pc's Handleiding Computerinstellingen HP Elite 7000 MT serie pc's Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Nadere informatie

Handleiding Reborn Laptop -1-

Handleiding Reborn Laptop -1- 1. Wat u moet doen voor u Reborn Laptop installeert 2 2. Systeemvereisten 2 3. Installeren 3 4. Menu opties 4 4.1 Instellingen 4 4.2 Recovery mode 5 4.3 Wachtwoord 6 4.4 CMOS instellingen 6 4.5 Uitgebreide

Nadere informatie

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p H A N D L E I D I N G A I - 7 0 7 9 4 4 N E D E R L A N D S H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U

Nadere informatie

AwardBIOS Setup-programma

AwardBIOS Setup-programma AwardBIOS Setup-programma Alleen ervaren gebruikers mogen wijzigingen aanbrengen in de BIOS Setupinstellingen. Onjuiste wijzigingen kunnen systeemfouten veroorzaken. Inleiding BIOS Setup...2 Menu Main...4

Nadere informatie

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P H A N D L E I D I N G A I - 7 0 7 9 4 5 N E D E R L A N D S H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U

Nadere informatie

Installatie handleiding TiC Narrow Casting Player. (voor intern gebruik)

Installatie handleiding TiC Narrow Casting Player. (voor intern gebruik) Installatie handleiding TiC Narrow Casting Player (voor intern gebruik) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 BIOS instellen... 4 Windows 7 installatie... 5 Windows 7 configureren... 11 Tweak

Nadere informatie

Moederbord en BIOS. Mute (http://mutecode.com) 1 september

Moederbord en BIOS. Mute (http://mutecode.com) 1 september Moederbord en Mute (http://mutecodecom) 1 september 2015 Het moederbord is het belangrijkste onderdeel van je computer Het maakt het mogelijk dat alle componenten, zoals CPU, geheugen, schijven en uitbreidingskaarten

Nadere informatie

BATTERIJVOEDING & ENERGIEBEHEER

BATTERIJVOEDING & ENERGIEBEHEER H O O F D S T U K D R I E BATTERIJVOEDING & ENERGIEBEHEER In dit hoofdstuk zul je leren over de grondbeginselen van energiebeheer en hoe je deze kunt toepassen om een langer batterijleven te verkrijgen.

Nadere informatie

Microsoft Windows XP Professional installatiegids. http://users.telenet.be/amdtje

Microsoft Windows XP Professional installatiegids. http://users.telenet.be/amdtje Microsoft Windows XP Professional installatiegids http://users.telenet.be/amdtje Voorwoord Bedankt voor het downloaden van de Microsoft Windows XP Professional installatiegids. Ik hoop dat deze gids overzichtelijk

Nadere informatie

Notebook of Desktop PC met USB2.0 of USB1.1 poorten Microsoft Windows 98SE, 2000 of XP Mac OS9.x of hoger

Notebook of Desktop PC met USB2.0 of USB1.1 poorten Microsoft Windows 98SE, 2000 of XP Mac OS9.x of hoger H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 5 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 S Y S T E E M V E R E I S T E N 4 H A R D W A R E I N S TA L L AT I E

Nadere informatie

De TRUST 2 PORT USB 2.0 PCI CARD werkt niet op MAC.

De TRUST 2 PORT USB 2.0 PCI CARD werkt niet op MAC. Werkwijze eerste gebruik Hoofdstuk 1. Aansluitingen (3.1) 2. De-installeren oude stuurprogramma s en producten (3.2) 3. Stuurprogramma Windows 98 /98SE /Me /2000 /XP (3.3) 4. USB-kaart inbouwen (3.4) 5.

Nadere informatie

Foutcodes in Apparaatbeheer.

Foutcodes in Apparaatbeheer. Foutcodes in Apparaatbeheer. Inleiding In dit artikel worden de foutcodes vermeld die door Apparaatbeheer kunnen worden gegenereerd, en worden oplossingen beschreven. Ga als volgt te werk om de foutcodes

Nadere informatie

Handleiding Computerinstellingen HP Compaq zakelijke desktopcomputers d220 en d230 modellen

Handleiding Computerinstellingen HP Compaq zakelijke desktopcomputers d220 en d230 modellen Handleiding Computerinstellingen HP Compaq zakelijke desktopcomputers d220 en d230 modellen Artikelnummer van document: 331599-331 Juni 2003 Deze handleiding bevat instructies voor het gebruik van Computer

Nadere informatie

De computer als processor

De computer als processor De computer als processor DE FYSIEKE COMPUTER Componenten van de computerconfiguratie Toetsenbord Muis Scanner Microfoon (Extern geheugen) Invoerapparaten Uitvoerapparaten Monitor Printer Plotter Luidspreker

Nadere informatie

Klas : 5 Industriële ICT Herhalingsvragen reeks 1 PC-techniek

Klas : 5 Industriële ICT Herhalingsvragen reeks 1 PC-techniek Klas : 5 Industriële ICT Herhalingsvragen reeks 1 PC-techniek VTI St.- Laurentius Neem eerst de tekst in het boek door, doe dit enkele keren en probeer uiteraard te onthouden wat je leest. Los nadien de

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ DX2200 MICROTOWER PC

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ DX2200 MICROTOWER PC U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP COMPAQ DX2200 MICROTOWER PC. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP COMPAQ DX2200 MICROTOWER PC in

Nadere informatie

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn:

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn: H A N D L E I D I N G N I - 7 0 7 5 0 2 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 T O E P A S S I N G M O G E L I J K H E D E N 4 H A R D W A R E I N S

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware installatie. LC201 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware installatie. LC201 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps LC201 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps Inleiding Stel de Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het product niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware installatie. LC202 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware installatie. LC202 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps Inleiding Stel de Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het product niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

Setupprogramma Gebruikershandleiding

Setupprogramma Gebruikershandleiding Setupprogramma Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

Acer erecovery Management

Acer erecovery Management Acer erecovery Management Acer erecovery Management biedt een snelle, betrouwbare en veilige methode om uw computer te herstellen naar zijn standaardinstellingen of een door de gebruiker gedefinieerde

Nadere informatie

Edimax Gemini Upgradepakket Wi-Fi-roaming voor thuis RE11 Snelstartgids

Edimax Gemini Upgradepakket Wi-Fi-roaming voor thuis RE11 Snelstartgids Edimax Gemini Upgradepakket Wi-Fi-roaming voor thuis RE11 Snelstartgids 02-2017 / v2.0 I. Productinformatie I-1. Inhoud van de verpakking - RE11S x 2 - CD met meertalige QIG en gebruikershandleiding -

Nadere informatie

CPU soft menu. operating speed (233,266,300, user define):

CPU soft menu. operating speed (233,266,300, user define): Bios Tips Als u uw computer aanzet, is het geheugen leeg en kan de computer niets uit zichzelf doen. Om de boel op gang te helpen moet er software aanwezig zijn die bepaalt wat er moet gebeuren. Deze software

Nadere informatie

Linux Mint 10 installeren op een pc of laptop.

Linux Mint 10 installeren op een pc of laptop. Linux Mint 10 installeren op een pc of laptop. Stap 1: Linux mint 10 in de live mode starten: (Voor het starten van de live mode moet de bios zijn ingesteld om op te starten met cd-rom. Meer info hierover

Nadere informatie

Computer Setup. Artikelnummer van document: 383705-331. Mei 2005

Computer Setup. Artikelnummer van document: 383705-331. Mei 2005 Computer Setup Artikelnummer van document: 383705-331 Mei 2005 Inhoudsopgave Computer Setup Index Computer Setup openen........................ 2 Standaardinstellingen van Computer Setup......... 3 Menu

Nadere informatie

Macrium Reflect Free. Mirror Back-up:

Macrium Reflect Free. Mirror Back-up: Macrium Reflect Free. Mirror Back-up: Een ideaal programma voor een reserve kopie van uw werkende computer is Macrium Reflect Free. Op dit moment nog versie 6 maar op korte termijn verschijnt hiervan de

Nadere informatie

Les B-04 Het moederbord

Les B-04 Het moederbord Les B-04 Het moederbord David Lans, 2010 4.0. Doel Nu we weten hoe de processor opdrachten verwerkt kunnen we bekijken hoe de processor met de overige componenten van de computer is verbonden. In deze

Nadere informatie

Labo 4 : Installatie Windows XP Professional Edition

Labo 4 : Installatie Windows XP Professional Edition Labo 4 : Installatie Windows XP Professional Edition In dit hoofdstuk gaan we op een volledig nieuwe PC met een lege harde schijf Windows XP Professional Edition installeren. Alle stappen voor de installatie

Nadere informatie

FDISK. Hoofdstuk 1 Inleiding FDISK

FDISK. Hoofdstuk 1 Inleiding FDISK FDISK Hoofdstuk 1 Inleiding FDISK Tegenwoordig is het heel erg gemakkelijk om van een hardeschijf meerdere hardeschijven te maken. Stel, u maakt graag foto s met uw digitale camera en u maakt ook nog eens

Nadere informatie

Microsoft Windows Vista installatiegids.

Microsoft Windows Vista installatiegids. Microsoft Windows Vista installatiegids http://users.telenet.be/amdtje Voorwoord Bedankt voor het downloaden van de Microsoft Windows Vista installatiegids. Ik hoop dat deze gids overzichtelijk en duidelijk,

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R 2 0 1 6 0 8 2 4 INHOUDSOPGAVE 1. Software in 3 stappen geïnstalleerd...1 Stap 1: Downloaden van de software...1 Stap 2: Starten met de installatie...2

Nadere informatie

Microsoft Windows 98 installatiegids. http://users.telenet.be/amdtje

Microsoft Windows 98 installatiegids. http://users.telenet.be/amdtje Microsoft Windows 98 installatiegids http://users.telenet.be/amdtje Voorwoord Bedankt voor het downloaden van de Microsoft Windows 98 installatiegids. Ik hoop dat deze gids overzichtelijk en duidelijk,

Nadere informatie

Handleiding Computerinstellingen Zakelijke desktopcomputers HP Business Desktop dx5150 serie

Handleiding Computerinstellingen Zakelijke desktopcomputers HP Business Desktop dx5150 serie Handleiding Computerinstellingen Zakelijke desktopcomputers HP Business Desktop dx5150 serie Artikelnummer van document: 374172-331 December 2004 Deze handleiding bevat instructies voor het gebruik van

Nadere informatie

Installatie Windows XP Professional Edition

Installatie Windows XP Professional Edition Installatie Windwos XP Professional Edition 1 Installatie Windows XP Professional Edition In dit hoofdstuk gaan we op een volledig nieuwe PC met een lege harde schijf Windows XP Professional Edition installeren.

Nadere informatie

Long Range b/g/n USB TurboWifi adapter voor het gebruik buiten. Handleiding Herziening 1.1

Long Range b/g/n USB TurboWifi adapter voor het gebruik buiten. Handleiding Herziening 1.1 Long Range 802.11b/g/n USB TurboWifi adapter voor het gebruik buiten Handleiding Herziening 1.1 Zorg ervoor dat er een antenne geïnstalleerd is op het apparaat, anders wordt de zendontvanger beschadigd

Nadere informatie

Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding

Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding De Hanwell temperatuur / vochtigheid datalogger Hanwell Hanlog32USB software (W200) USB set up communicatie kabel Y055 Verschillende mogelijkheden: -starten

Nadere informatie

Nieuwe UEFI Bios en GPT

Nieuwe UEFI Bios en GPT Nieuwe UEFI Bios en GPT 1 schijven. Koopt U een nieuwe Personal Computer (desktop of Notebook) dan komt U vanzelf deze nieuwe zaken tegen. Dit verhaal gaat niet op voor een andere soort computers zoals

Nadere informatie

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Productinformatie I-1. Inhoud van de verpakking Smart Plug Switch Snelstartgids CD met snelle installatiegids I-2. Voorzijde Power LED Switch

Nadere informatie

ZES TIPS OM JE WINDOWS PC TE VERSNELLEN

ZES TIPS OM JE WINDOWS PC TE VERSNELLEN ZES TIPS OM JE WINDOWS PC TE VERSNELLEN Samenvatting:Wil je meer snelheid? Deze tips helpen je het onderste uit de kan te halen van elke pc die Windows Vista, Windows 7 of Windows 8 draait. Door Adrian

Nadere informatie

Windows Basics. yvan vander sanden. 22 februari 2015

Windows Basics. yvan vander sanden. 22 februari 2015 Windows Basics yvan vander sanden 22 februari 2015 Windows is nog altijd een veel gebruikt operating system. Als technicus moet je bekend zijn met het Windows operating system om gebruikers te kunnen helpen,

Nadere informatie

SP-1101W Quick Installation Guide

SP-1101W Quick Installation Guide SP-1101W Quick Installation Guide 06-2014 / v1.2 1 I. Productinformatie... 3 I-1. Inhoud van de verpakking... 3 I-2. Voorzijde... 3 I-3. LED-status... 4 I-4. Switch statusknop... 4 I-5. Productlabel...

Nadere informatie

TRUST 5 PORT USB 2.0 UPGRADE KIT & HUB

TRUST 5 PORT USB 2.0 UPGRADE KIT & HUB Werkwijze eerste gebruik Hoofdstuk 1. Aansluitingen (3.1) 2. De-installeren oude stuurprogramma s en producten (3.2) 3. Installatie hardware in systeem (3.3) 4. Installeren in Windows (3.4) 5. Installeren

Nadere informatie

Handleiding harde schijf wissen:

Handleiding harde schijf wissen: Tim de Hoog www.timdehoog.nl v1 Handleiding harde schijf wissen: Tijdens het gebruik van een pc worden er veel gegevens opgeslagen op de harde schijf. Te denken valt aan foto s, documenten, e-mails, films

Nadere informatie

Installatie Windows Server 2003 UK Standard Edition

Installatie Windows Server 2003 UK Standard Edition 1 Installatie Windows Server 2003 UK Standard Edition 1-1 Installatie Windows Server 2003 UK Standard Edition In dit hoofdstuk gaan we op een volledig nieuwe PC met een lege harde schijf Windows Server

Nadere informatie

Gebruik onderstaande stappen in combinatie met tabel 1 en fig 1. Aansluiting Functie A

Gebruik onderstaande stappen in combinatie met tabel 1 en fig 1. Aansluiting Functie A Werkwijze eerste gebruik Hoofdstuk 1. Aansluitingen (3.1) 2. De-installeren oude stuurprogramma s en producten (3.2) 3. USB kaart inbouwen (3.3) 4. Installeren in Windows (3.5) 5. Installeren MAC systeem

Nadere informatie

Handleiding GuardCam-LED

Handleiding GuardCam-LED Handleiding GuardCam-LED Stap 1. Plaatsen / verwijderen SD kaart Stap 2. Installeren GuardCam LED Stap 3. Monteren GuardCam LED Stap 4. Aanpassen instellingen Stap 5. Instellen datum, tijd en video mode

Nadere informatie

Installatie-instructies

Installatie-instructies Installatie-instructies NB Het in deze instructies getoonde productmodel is TL-MR3040, bij wijze van voorbeeld. Voor meer informatie over de installatie raadpleegt u de Engelse installatie-instructies

Nadere informatie

Windows 7 installeren

Windows 7 installeren Windows 7 installeren Systeemvereisten http://windows.microsoft.com/nl-be/windows7/products/system-requirements Via de windows 7 upgrade advisor kan je controleren of je computer geschikt is voor windows

Nadere informatie

Handleiding Computerinstellingen - dx2390, dx2400 en dx2420 Microtowermodellen HP Compaq Zakelijke personal computers

Handleiding Computerinstellingen - dx2390, dx2400 en dx2420 Microtowermodellen HP Compaq Zakelijke personal computers Handleiding Computerinstellingen - dx2390, dx2400 en dx2420 Microtowermodellen HP Compaq Zakelijke personal computers Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit

Nadere informatie

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=2693a6d2-a94f-47d5-97a3-10f68e5aee64&displaylang=nl

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=2693a6d2-a94f-47d5-97a3-10f68e5aee64&displaylang=nl Handleiding Radio software update MDA Vario Deze handleiding helpt u om de radio software te updaten voor de MDA Vario naar versie 02.71.11. Voorwaarde daarbij is dat uw MDA Vario momenteel beschikt over

Nadere informatie

NB000110 Sweex Card Reader 16 in 1 USB 2.0

NB000110 Sweex Card Reader 16 in 1 USB 2.0 NB000110 Sweex Card Reader 16 in 1 USB 2.0 Voordelen Ideaal voor de mobiele gebruiker Uitwisselen van data onderling Direct Access - Geschikt voor elke desktop en notebook die over een vrije USB-poort

Nadere informatie

Nederlands. Inhoud verpakking. Uw Camera. G-Shot D610. Voorzijde. Achterzijde -1-

Nederlands. Inhoud verpakking. Uw Camera. G-Shot D610. Voorzijde. Achterzijde -1- Nederlands G-Shot D610 Inhoud verpakking Controleer de verpakking op de volgende inhoud: CD-ROM (incl. Camera Driver) Camera hoes Pols band 2 x AA Alkaline Batterijen USB kabel TV OUT kabel Handleiding

Nadere informatie

WBelectronics. Infinity USB Phoenix - Handleiding

WBelectronics. Infinity USB Phoenix - Handleiding WBelectronics Infinity USB Phoenix - Handleiding Introductie Dank u voor de aanschaf van de Infinity USB Phoenix van WB Electronics! Het installeren van de Infinity USB Phoenix geschiedt in 3 eenvoudige

Nadere informatie

RAM optimaliseren: Cacheman

RAM optimaliseren: Cacheman RAM optimaliseren: Cacheman Windows beheert het geheugen op haar eigen manier, zonder dat u daar in principe veel invloed op heeft. Het programma Cacheman van Outertech kan daar verandering in brengen.

Nadere informatie

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Inleiding Stel de Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het product niet in direct zonlicht of in de dichte nabijheid van verwarmingselementen.

Nadere informatie

Deze instructie moet gezien worden als een toevoeging op de bijgevoegde Engelstalige Quick Guide.

Deze instructie moet gezien worden als een toevoeging op de bijgevoegde Engelstalige Quick Guide. Eerste gebruik van de Huawei E5220 Introductie: De Huawei E5220 mobiele wireless 3G router is de opvolger van de E5331 router en behoort tot de kleinste pocket routers van dit moment in zijn soort. Met

Nadere informatie

Handleiding pc bouwen.

Handleiding pc bouwen. Handleiding pc bouwen. Versie:2.0 Naam: Maarten van Dijk Klas: 3I317P Datum: 10-02-2008 Inhoudsopgave VOORWOORD.... 3 1. INLEIDING... 4 2.1 HOE ZET IK DE ONDERDELEN IN DE KAST?... 5 2.2 WINDOWS EN OVERIGE

Nadere informatie

Quha Zono. Gebruikershandleiding

Quha Zono. Gebruikershandleiding Quha Zono Gebruikershandleiding 2 Powerknop / Indicatorlampje USB poort Montagebevestiging Welkom bij Quha Zono muis. Deze gebruikershandleiding leidt u door de functies en mogelijkheden van uw apparaat.

Nadere informatie

Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie)

Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie) Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie) Als u geen upgrade kunt uitvoeren voor uw computer met Windows Vista naar Windows 7 voert u een aangepaste installatie uit.

Nadere informatie

informatica. hardware. overzicht. moederbord CPU RAM GPU architectuur (vwo)

informatica. hardware. overzicht. moederbord CPU RAM GPU architectuur (vwo) informatica hardware overzicht moederbord CPU RAM GPU architectuur (vwo) 1 moederbord basis van de computer componenten & aansluitingen chipset Northbridge (snel) Southbridge ("traag") bussen FSB/HTB moederbord

Nadere informatie

Hardware-drivers TIP XP :

Hardware-drivers TIP XP : Hardware-drivers De geïnstalleerde hardware en hardware-drivers kunt u terugvinden in het onderdeel Apparaatbeheer. In Windows 95/98/ME vindt u Apparaatbeheer via het onderdeel Systeem van het Configuratiescherm.

Nadere informatie

Problemen met de stand-by tijd van uw iphone met ios 7.

Problemen met de stand-by tijd van uw iphone met ios 7. Problemen met de stand-by tijd van uw iphone met ios 7. versie 1.2 - februari 2014 Inleiding Voor u ziet u nu het document Problemen met de stand-by tijd van uw iphone met ios 7. Dit document is u aangeleverd

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Draadloze USB server

Gebruikershandleiding. Draadloze USB server Gebruikershandleiding Draadloze USB server Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates. INHOUD 1. Voorwoord 2. Opmerkingen 3. Functies 4. Inhoud van de verpakking 5. Product overzicht 5.1

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding ICY1801TP Thermostat Programmer Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing I.C.Y. B.V. Introductie De Thermostat Programmer vergemakkelijkt het programmeren van de Timer-Thermostaat, doordat u één keer

Nadere informatie

EM8030 EM8031 Mini Powerline Adapter 500Mbps

EM8030 EM8031 Mini Powerline Adapter 500Mbps EM8030 EM8031 Mini Powerline Adapter 500Mbps 2 NEDERLANDS EM8030 EM8031 - Mini Powerline Adapter 500Mbps Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 De Mini Powerline adapters

Nadere informatie

Meervoudige Smart-Card Duplicator. Gebruiksaanwijzing

Meervoudige Smart-Card Duplicator. Gebruiksaanwijzing Meervoudige Smart-Card Duplicator Gebruiksaanwijzing Project Specificaties De Smart Card Duplicating PCB is kan zes verschillende type smartcards lezen en schrijven, die allemaal gebaseerd zijn op de microchip

Nadere informatie

Windows Gratis upgrade van Windows 7, 8(.1) naar 10: https://www.microsoft.com/nl-nl/accessibility/windows10upgrade.

Windows Gratis upgrade van Windows 7, 8(.1) naar 10: https://www.microsoft.com/nl-nl/accessibility/windows10upgrade. 1 Windows 5-1-2017 Windows toets Windows versie? o Windows toets + R o Winver Enter Windows schoon installeren: Backup maken van documenten, foto's mail etc. DVD of USB start maken: https://www.microsoft.com/nl-nl/software-download/windows10

Nadere informatie

Appendix A Productspecificaties PRODUCTSPECIFICATIES

Appendix A Productspecificaties PRODUCTSPECIFICATIES A P P E N D I X A PRODUCTSPECIFICATIES A-1 Processor Core Logic Geheugentype Standaard Geheugenuitbreiding Processor en Core Logic Mobile Intel Pentium M (Banias), 1.5GHz-1.6GHz, 1 MB L2 met foutcorrectie

Nadere informatie

EW-7438APn. Snelstartgids. 07-2013 / v1.0

EW-7438APn. Snelstartgids. 07-2013 / v1.0 EW-7438APn Snelstartgids 07-2013 / v1.0 I. Productinformatie I-1. Inhoud van de verpakking - EW-7438APn Access point - CD met meertalige QIG en gebruikershandleiding - Snelstartgids - RJ45 Ethernet-kabel

Nadere informatie

Windows Configuratie. yvan vander sanden. 8 maart 2015

Windows Configuratie. yvan vander sanden. 8 maart 2015 Windows Configuratie yvan vander sanden 8 maart 2015 Windows bevat veel configuratiemogelijkheden die je als IT-er kan aanpassen. De meeste instellingen zijn standaard al ok, maar het kan gebeuren dat

Nadere informatie

Bedieningshandleiding RCW-2. Nederlands. Controle unit voor communicerende electronische regeling. UM 02 RCW2.1ALL-A Code :

Bedieningshandleiding RCW-2. Nederlands. Controle unit voor communicerende electronische regeling. UM 02 RCW2.1ALL-A Code : Bedieningshandleiding RCW-2 Nederlands Controle unit voor communicerende electronische regeling. UM 02 RCW2.1ALL-A Code : 3990160 Notities Pagina 2 Inleiding De AIRWELL RCW2 controle unit werd ontworpen

Nadere informatie

Technische Referentie - V&A TSD-QA (2012/05)

Technische Referentie - V&A TSD-QA (2012/05) Technische Referentie - V&A TSD-QA (2012/05) 1. V: Wat zijn de basis benodigdheden voor Intel Smart Response Technologie? A: Volgens het Intel document moet een systeem voor ondersteuning van Intel Smart

Nadere informatie

Jablotron JA-63 Profi Gebruikers handleiding

Jablotron JA-63 Profi Gebruikers handleiding Jablotron JA-63 Profi Gebruikers handleiding Let op: Functies van dit systeem kunnen substantieel gewijzigd worden door programmering tijdens installatie. De installateur dient gebruikers instructies te

Nadere informatie

Verbinding maken met een wifi-netwerk

Verbinding maken met een wifi-netwerk Verbinding maken met een wifi-netwerk Windows 10 1. Klik op het icoontje Netwerk dat eruit ziet als: of in de taakbalk, rechts onderaan. 2. Selecteer een wifi-netwerk. De naam van je wifi-netwerk staat

Nadere informatie

Inhoud Installatie Wireless LAN card in WinXp Installatie Wireless LAN card in Win2000 Installatie Wireless LAN card WinME

Inhoud Installatie Wireless LAN card in WinXp Installatie Wireless LAN card in Win2000 Installatie Wireless LAN card WinME Tornado 211G i Inhoud Installatie Wireless LAN card in WinXp 1 Installatie Wireless LAN card in Win2000 4 Installatie Wireless LAN card in WinME 8 Installatie Wireless LAN card in Win98 12 Installatie

Nadere informatie

Handleiding Icespy MR software

Handleiding Icespy MR software Handleiding Icespy MR software Versie 4.40.04 Wij danken u voor de aanschaf van deze IceSpy producten en adviseren u om deze handleiding goed door te nemen. 2 INHOUDSOPGAVE: 1. Installeren van de software...

Nadere informatie

schoollan Post Installatie Handleiding

schoollan Post Installatie Handleiding schoollan Post Installatie Handleiding 24 augustus 2004 c 2003, 2004 Stichting schoollan, Arnhem, Nederland. Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Het systeem opstarten 1 3 Hardware detectie 3 4 Overzicht van

Nadere informatie

Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening.

Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening. Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening. Wordt gebruikt om unit te starten en te stoppen. Let Op!!: Bij alleen koeling units is warmte mode niet

Nadere informatie

Quick XMP Overklok Instellingen

Quick XMP Overklok Instellingen Quick XMP Overklok Instellingen Intel XMP (Extreme Memory Profile) laat gebruikers gemakkelijk XPG geheugen overklokken door de instellingen in de BIOS te veranderen, waardoor nog betere prestaties worden

Nadere informatie

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de ADSL Modem/Router,

Nadere informatie

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Met de software kunt u een Rescue (Herstel) CD, DVD of USB-stick maken. Het rescue systeem (redding systeem) is voor twee typen situaties bedoeld: 1. Om een back-up naar uw primaire

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijke veiligheidsinstructies. Nederlandse versie. LD000020 Sweex Powerline USB Adapter

Inleiding. Belangrijke veiligheidsinstructies. Nederlandse versie. LD000020 Sweex Powerline USB Adapter LD000020 Sweex Powerline USB Adapter Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Powerline adapter. Met behulp van deze Powerline adapter kan snel en eenvoudig een netwerk worden gecreëerd

Nadere informatie

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen.

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Handleiding WAARSCHUWING Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Open de behuizing van uw Trevler nooit, om

Nadere informatie