Woord Vooraf 5. Hoofdstuk I 7. Hoofdstuk II 11. I. Personeel 12. II. De Ontwikkelcirkels 18. III. De Competentiemetingen 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woord Vooraf 5. Hoofdstuk I 7. Hoofdstuk II 11. I. Personeel 12. II. De Ontwikkelcirkels 18. III. De Competentiemetingen 22"

Transcriptie

1

2 Woord Vooraf 5 Hoofdstuk I 7 Inleiding Hoofdstuk II 11 Het management op kruissnelheid I. Personeel 12 I.1. Centrale diensten te Brussel 12 I.2. De Gesloten Centra 14 II. De Ontwikkelcirkels 18 II.1. Inleiding 18 II.2. Wat zijn Ontwikkelcirkels? 18 II.3. Implementatie van de Ontwikkelcirkels 19 II.4. Uiteindelijke start van de Ontwikkelcirkels 20 II.5. Ondersteuning vanuit de personeelsdienst 20 II.6. De rol van de dienst vorming 21 III. De Competentiemetingen 22 III.1. Inleiding 22 III.2. Onderdelen van de competentiemeting 22 III.2.1. Betreffende niveau C 23 III.2.2. Betrefffende niveau B 23 IV. De Moderniseringsprojecten (MPM) 24 IV.1. De MPM bij de Dienst Vreemdelingenzaken 24 IV.2. De concrete verwezenlijkingen / resultaten van de MPM's bij de Algemene Directie 24 IV.2.1. Visa 24 IV.2.2. Asiel 25 IV.2.3. Verblijf 25 IV.2.4. Verwijdering 26 IV.3. Het implementatieplan 26 IV.4. De Quick Wins bij de Algemene Directie 27 IV.4.1. Visa 27 IV.4.2. Asiel 27 IV.4.3. Verblijf 27 IV.4.4. Verwijdering 28 IV.5. Implicaties van de MPM voor het DVZ-personeel 28 IV.6. MPM voor de Gesloten Centra 30 V. De Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI) 31 V.1. Voorstelling 31 V.2. Voorbeeld: Fiche KPI Asieldepartement 32 VI. Dofi-fun 33

3 Hoofdstuk III , het jaar van de inwerkingtreding van de voogdijregeling en de uitbreiding van de EU I. Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV's) 36 I.1. De juridische omkadering 36 I.1.1. Inleiding 36 I.1.2. Wat is het toepassingsgebied van deze specifieke voogdij? 36 I.1.3. Wat zijn de gevolgen van de inwerkingtreding op 1 mei 2004 van de programmawet van 24 december 2002 voor de Dienst Vreemdelingenzaken? 36 I.1.4. Wat zijn de opdrachten van de voogd? 40 I.2. Rol van de Grensinpectie 41 I.3. Rol van Bureau C en de Permanentie 42 I.4. De cel Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV's) van de Directie toegang en verblijf 42 I.4.1. De voogdij over de NBMV's 42 I.4.2. De NBMV-fiches 42 I.4.3. Opmerkingen betreffende de afgeleverde documenten 43 I.4.4. Het zoeken naar de familie 43 I.4.5. Het zoeken naar een duurzame oplossing 44 I.4.6. Verdwijningen 45 I.4.7. Slachtoffers van mensenhandel 45 I.5. De niet-begeleide minderjarige asielzoekers 46 I.5.1. De cel Minderjarigen (Niet-begeleide minderjarige asielzoekers) van de Directie Asiel van DVZ 46 I.5.2. De cel Zaventem van de DVZ 48 I.6. De samenwerking tussen de Dienst Voogdij en de DVZ 49 II. De uitbreiding van de EU 50 II.1. De juridische omkadering 50 II.2. Andere overwegingen met betrekking tot de materie Justitie en Binnenlandse Zaken 52 Hoofdstuk IV 55 De strijd tegen de illegale immigratie, de mensenhandel en de mensensmokkel I. Controle op de toegang tot het grondgebied en controle op het illegaal verblijf 56 I.1. Controle aan de Schengenbuitengrenzen 56 I.1.1. Grensposten, nieuwe maatregelen en richtlijnen 56 I.1.2. Controle van de grensposten 56 I.1.3. Individuele Controle toegang 60

4 I.2. Controle op het Belgisch grondgebied 66 I.2.1. Samenwerking Dienst Vreemdelingenzaken met politiediensten en sociale inspectie 66 I.2.2. Controles op adres en het LIFO-Principe 69 I.2.3. De vasthoudingen in de gesloten centra 70 I.2.4. De identificatie van de illegale vreemdeling en het bekomen van het reisdocument 77 II. De verwijderingen 81 II.1. Beveiligde vluchten 81 II.1.1. Inleiding 81 II.1.2. Verloop in II.2. De internationale betrekkingen 82 II.2.1. Europese Unie - de communautaire terugname-overeenkomsten 82 II.2.2. Benelux 83 II.2.3. Op het Belgisch niveau 83 II.3. Vertrek met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) 84 II.4. Wijze van verwijdering 84 II.5. Specifieke problemen van verwijdering 85 III. De multidisciplinaire aanpak van de Dienst Vreemdelingenzaken 86 III.1. De samenwerking met de gemeenten 86 III.1.1. Project van de pilootgemeenten 86 III.1.2. Het project van de informatisering van de gemeenteregisters: het elektronisch register 88 III.1.3. Het project Europa 89 III.2. De samenwerking met de FOD Buitenlandse Zaken 90 III.3. De samenwerking met de politiediensten en de veiligheidsdiensten 91 III.3.1. Politiediensten 91 III.3.2. Veiligheids- en inlichtingendiensten 91 III.4. Samenwerking met de Parketten 91 III.5. Mensenhandel en mensensmokkel 92 III.6. Samenwerking binnen de Dienst Vreemdelingenzaken 92 IV. De internationale samenwerking van de Dienst Vreemdelingenzaken 93 IV.1. EU 93 IV.1.1. Werkgroep CIREFI 93 IV.1.2. Werkgroep Grenzen 94 IV.2. Zendingen en ontvangst van delegaties 94 IV.2.1. Inleiding 94 IV.2.2. IGC-werkgroepen 94 IV.2.3. Zendingen: IATA 95 IV.3. I.O.M.- projecten 95 IV.3.1. Preventie- en ontwikkelingsprojecten 95 IV.3.2. Deelname aan andere projecten 96

5 V. De strijd tegen de schijnhuwelijken 96 V.1. Inleiding 96 V.2. Tendensen en cijfergegevens 97 V.3. Nieuw fenomeen: schijnhuwelijken in Denemarken, Portugal en Zweden 98 Hoofdstuk V 99 Printrak, een sleutel voor een efficiënt asielbeleid I. Het ontstaan van Printrak 100 II. De logistieke middelen van Printrak 101 III. Taakverdeling binnen Printrak 102 IV. De evolutie 103 V. De resultaten 103 VI. De biometrie 104 Hoofdstuk VI 105 Informatieverstrekking bij de Dienst Vreemdelingenzaken I. De Dienst interne en externe communicatie 106 I.1. Inleiding 106 I.2. Externe communicatie 106 I.3. Interne communicatie 107 II. De Dienst Vorming 108 III. Het Bureau Controle van de Gemeenten 108 IV. Het Documentatiecentrum 109 V. De Helpdesk 110 Hoofdstuk VII 111 Bijlagen A. Huidig organigram Dienst Vreemdelingenzaken 112 B. Juridische bronnen 113 C. Omzendbrieven 119 D. Adressen 127

6 2004 ACTIVITEITENRAPPORT 5 Woord vooraf In het kader van een actieve openbaarheid van bestuur en een vlotte communicatie, publiceert de Dienst Vreemdelingenzaken ieder jaar een jaarrapport. Het exemplaar dat u nu in handen heeft, maakt deel uit van een gezamenlijk jaarrapport van de FOD Binnenlandse Zaken. Het geheel is in een nieuw kleedje gestoken en ook de lay-out oogt aantrekkelijker, wat het leesplezier ten goede komt. Het jaar 2004 was het jaar van de inwerkingtreding van de voogdijregeling, de uitbreiding van de Europese Unie en de managementgerichte projecten. Zowel de moderniseringsprojecten (MPM) als de ontwikkelcirkels zijn op kruissnelheid gekomen. Het doel van deze moderniseringen: de werking en de organisatie van de Dienst Vreemdelingenzaken beter afstemmen op de noden van onze klanten en komen tot een beter personeelsbeheer. De moderniseringsprojecten vonden plaats zonder afbreuk te doen aan de dagdagelijkse activiteiten. Zo boden er zich in 2004 opnieuw minder asielzoekers aan. De schrapping van de financiële hulp aan asielzoekers, de continue inspanning om de nieuwe asielaanvragen snel te behandelen en het aantal verwijderingen van uitgeprocedeerde asielzoekers op te voeren, werpen duidelijk hun vruchten af. Verder werden er in 2004, aanvragen kort verblijf, aanvragen gezinshereniging en aanvragen lang verblijf behandeld, wat betere resultaten zijn dan in De inspan-

7 ACTIVITEITENRAPPORT ningen om de achterstand in de behandeling van visumaanvragen weg te werken (inhaaloperaties tijdens weekend, flexibele inschakeling van personeel,...), werden verder gezet. In dit verband kan ook de multifunctionele cel die eind 2004 opgericht werd binnen de Dienst Vreemdelingenzaken een rol spelen. Deze cel zal namelijk ingeschakeld worden in de diensten die periodiek geconfronteerd worden met een groot aantal aanvragen, zoals de bureaus Visa en Asiel. In 2004 werden er minder vreemdelingen gerepatrieerd dan in Als voornaamste reden voor het lagere cijfer kan er gewezen worden op het feit dat er begin 2004 geen repatriëringen waarbij dwang diende uitgeoefend te worden, konden worden doorgevoerd. Ingevolge de rechterlijke uitspraak in de zaak Semira Adamu in december 2003 was het immers vereist om de gebruikte dwangmiddelen nogmaals te evalueren. De Commissie Vermeersch werd opnieuw samengeroepen om adviezen te formuleren wat betreft de verwijderingsmethodiek en heeft inmiddels haar eindverslag opgesteld. Positief punt is wel dat meer vreemdelingen in 2004 vrijwillig teruggekeerd zijn naar hun land van oorsprong. De Dienst Voogdij over de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, opgericht door de programmawet van 24 december 2002, staat sinds 1 mei 2004 garant voor de juridische bescherming van de minderjarigen. Met de FOD Justitie wordt permanent overleg gevoerd om ervoor te zorgen dat iedere minderjarige op korte termijn een voogd toegewezen krijgt zodat de in de vreemdelingenwet voorziene procedures kunnen worden doorlopen. Op het vlak van de mensenhandel is er een Informatie- en Analysecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (IAMM) in het leven geroepen. Dit centrum staat onder de voogdij van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie en is een hoeksteen van een netwerk voor het verzamelen en uitwisselen van gegevens, bedoeld om strategische analyses in deze materie mogelijk te maken. Tenslotte werden er in 2004 enkele wijzigingen aangebracht aan de vreemdelingenwetgeving: zo werden twee Europese richtlijnen omgezet in Belgische wetgeving en werd er een wettelijke basis gecreëerd voor de afname van welbepaalde biometrische gegevens van vreemdelingen. Veel leesplezier, Freddy Roosemont, Directeur- generaal

8 1 Inleiding

9 ACTIVITEITENRAPPORT Waar het jaar 2003 voor de Dienst Vreemdelingenzaken vooral in het teken stond van de finalisering van organisatorische verbeteringen, was 2004 hét jaar van de managementprojecten. Zowel het nieuwe evaluatiesysteem, de ontwikkelcircels, als de moderniseringsprojecten (MPM) zijn op kruissnelheid gekomen. Daarnaast zijn er ook nog de introductie van de Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI) en de reeds bestaande competentiemetingen. Het doel van deze moderniseringen is: de werking en organisatie van de Dienst Vreemdelingenzaken beter afstemmen op de noden van de burger en komen tot een beter personeelsbeheer. In het tweede hoofdstuk wordt dan ook ruimschoots aandacht geschonken aan de managementprojecten. Een goed management veronderstelt immers niet enkel een voorbereiden van de toekomst maar ook - in de mate van het mogelijke- het organiseren ervan. Het jaar 2004 werd, voor wat de Dienst Vreemdelingenzaken betreft, vooral gekenmerkt door de inwerkingtreding van de voogdijregeling over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV's) en de uitbreiding van de Europese Unie. De problematiek van de minderjarige vreemdelingen die in België aankomen zonder door een wettelijke vertegenwoordiger (vader, moeder of voogd) te worden begeleid was de laatste jaren zeer verontrustend geworden. Een oplossing voor dit probleem drong zich op. In het derde hoofdstuk worden de impact en de consequenties van deze inwerkingtreding van de voogdijregeling voor de diverse bureaus van de Dienst Vreemdelingenzaken onder de loep genomen. Op 1 mei 2004 traden tien nieuwe Staten toe tot de Europese Unie. Deze Staten zijn: Cyprus, Malta, Tsjechië, Slovakije, Letland, Slovenië, Polen, Hongarije, Litouwen en Estland. Deze toetreding heeft gevolgen met betrekking tot de toegang tot het Belgische grondgebied en het verblijf voor de nieuwe Europese onderdanen. Hier wordt eveneens in het derde hoofdstuk nader op ingegaan. In het managementplan van de Dienst Vreemdelingenzaken vormen de belangrijkste aandachtspunten de bestrijding van de mensenhandel, de humane maar stringente verwijdering van illegale vreemdelingen en de goede werking van de gesloten centra. In het vierde hoofdstuk komen deze doelstellingen aan bod. Dit lijvig hoofdstuk geeft in een chronologische volgorde de relevante werkzaamheden weer. Het gevoerde beleid zal leiden tot het uitvoeren van de in het managementplan geciteerde missies. De in dit hoofdstuk aangehaalde cijfers, statistieken en diagrammen ondersteunen de lezer waar nodig en illustreren eveneens de geboekte resultaten.

10 In het jaar 2004 boden zich opnieuw minder asielzoekers aan ( asielaanvragen). De genomen maatregelen hebben duidelijk goede resultaten opgeleverd. De asielstroom is dus onder controle maar waakzaamheid blijft geboden. Een voortdurende analyse van de situatie en een permanent overleg tussen alle betrokken instanties blijft noodzakelijk. Een belangrijke bijdrage voor een efficiënt asielbeleid wordt geleverd door het bureau Printrak. INLEIDING 9 Dit bureau is verantwoordelijk voor de afname en het beheer van vingerafdrukken van alle asielzoekers. De bedoeling is meervoudige asielaanvragen ingediend door dezelfde persoon te detecteren. In het vijfde hoofdstuk wordt nader ingegaan op de werking en de resultaten van dit bureau. De Dienst Vreemdelingenzaken rekent het tot één van zijn kerntaken om het lokale bestuursniveau (gemeentebesturen, politie,...) te voorzien van accurate en actuele informatie over het gevoerde vreemdelingenbeleid. Om die reden ontwikkelde de DVZ de laatste jaren informatie-initiatieven ten behoeve van de partners. Daarnaast werd ook de dienstverlening aan de klanten sterk verbeterd door ondermeer de bevoegdheidsuitbreiding van de Helpdesk. Een overzicht vindt u terug in het zesde hoofdstuk. In het zevende en tevens laatste hoofdstuk werden de bijlagen opgenomen. Het bevat naast het actuele organigram van de Dienst Vreemdelingenzaken ook de juridische bronnen en de omzendbrieven betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

11 ACTIVITEITENRAPPORT

12 2 Het management op kruissnelheid

13 ACTIVITEITENRAPPORT I. Personeel I.1. Centrale diensten te Brussel De personeelsbezetting is, in de lijn van de laatste 3 jaar, relatief stabiel gebleven. Ze wordt vooral gekenmerkt door het onderscheid tussen de statuten waar een vermindering van de effectieven van de contractuelen ten gunste van de effectieven van de statutairen kan worden vastgesteld. De redenen voor deze verandering worden hieronder gedetailleerd weergegeven, vergezeld van de analyse van het personeelsverloop. Eén van de kenmerken van de DVZ op het gebied van human resources is de grote mobiliteit en de belangrijke rotatie van het personeel. Tijdens het jaar 2004 werd dit zeer duidelijk. In de loop van deze periode hebben 60 personen de Dienst om verschillende redenen verlaten. Proportioneel worden de grootste groepen gevormd door de personen die ontslagen werden en de personen die zelf ontslag namen (respectievelijk 47 en 35%).Vervolgens komen de natuurlijke afvloeiingen, waaronder de pensioneringen (13%) en tenslotte de mutaties of de mobiliteit die goed waren voor 5% van de vertrekken. Het gemaakte onderscheid op het niveau van het statuut maakt duidelijk dat de vertrekken vooral betrekking hebben op de contractuele ambtenaren (80%), wat om evidente redenen vrij logisch is. Dit jaar was er een perfecte taalpariteit. Statutairen Contractuelen OUT 2004 F N F N Ontslaan Niveau A 2 Niveau B Niveau C 6 8 Niveau D 10 2 Totaal Ontslag gegeven Niveau A 2 3 Niveau B Niveau C Niveau D Totaal Pensionering Niveau A Niveau B Niveau C 5 1 Niveau D 2 Totaal Mobiliteit/Mutatie Niveau A 1 Niveau B Niveau C 2 1 Niveau D Totaal 2 2

14 Parallel met de vertrekken heeft de DVZ 50 nieuwe ambtenaren gerekruteerd, waarvan 30 vóór december 2004 (bij bepaalde ontslagen ging het om het niet vernieuwen van contracten die eind december afliepen. Het verschil met de globale cijfers (zie bijlage) van de effectieven kan trouwens verklaard worden door het feit dat hier geen rekening wordt gehouden met de ambtenaren die de DVZ tijdelijk verlaten hebben in het kader van missies, loopbaanonderbrekingen, enz.). In deze context wordt het leeuwendeel gevormd door de contractuele betrekkingen (70% van alle betrekkingen). Dit overwicht kan, onder andere, worden verklaard door de machtigingen tot rekrutering die aan de DVZ worden toegekend in het kader van bijkomende en specifieke taken. Een aanvullend budget werd besteed aan de behandeling van de regularisatieaanvragen om humanitaire redenen om op die manier het voortdurend groeiend aantal ingediende aanvragen te kunnen behandelen. HET MANAGEMENT OP KRUISSNELHEID 13 Anderzijds werden de prioritaire rekruteringen gedeblokkeerd om de creatie van een multifunctionele cel bij de DVZ mogelijk te maken. De creatie van een dergelijke cel was in het operationeel plan voorzien om de mogelijke achterstand van de DVZ bij de behandeling van bepaalde aanvragen in te halen of bepaalde specifieke acties die aan de cel zouden worden toevertrouwd, uit te voeren. Deze aanvullende aanwervingen zijn goed voor 19 contractuele betrekkingen, ofwel 60% van het totaal aantal rekruteringen in Statutairen Contractuelen IN 2004 F N F N Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D 3 1 Totaal Naast deze aanwervingen werden 71 contractuele betrekkingen omgezet in statutaire betrekkingen. Van de betrokken ambtenaren werd de helft definitief benoemd in de loop van het jaar De anderen zetten hun stage voort. Op dit niveau is de taalkundige verdeling sterk veranderlijk aangezien ze afhangt van het aantal laureaten in elke taalrol. Dit jaar was de verdeling in het voordeel van de Nederlandstalige ambtenaren (68%). Deze operatie, die in de statistieken niet als rekrutering wordt vermeld, verklaart enerzijds de vermindering van de contractuele effectieven ten gunste van de statutaire effectieven en zal er anderzijds toe bijdragen het hierboven aangegeven personeelsverloop te beperken. De

15 ACTIVITEITENRAPPORT operatie zal, in de mate van het mogelijke, worden voortgezet in het jaar De laatste ontbrekende eenheden tussen IN en OUT kunnen worden verklaard door het feit dat de meeste vacante betrekkingen van niveau D nog niet zijn ingevuld. Statutairen Omzettingen 2004 F N Benoeming Niveau A 10 5 Niveau B Niveau C 8 6 Niveau D Totaal Stage Niveau A Niveau B Niveau C 5 37 Niveau D Totaal 5 37 Dit is hoofdzakelijk het gevolg van het gebruik van het elektronisch dossier dat de ambtenaren in staat stelt om dossiers te behandelen zonder een beroep te moeten doen op een bode. De verschillende bureaus zijn derhalve minder vragende partij en maken sneller gebruik van de diensten van ambtenaren van niveau C die over de noodzakelijke kennis beschikken met betrekking tot informaticatoepassingen. Bij de opstelling van het personeelsplan, begin 2005, werd deze vaststelling bevestigd. Daarom werd overwogen om deze betrekkingen te gebruiken om ambtenaren van niveau C of niveau B te rekruteren. Zodra ze is goedgekeurd door de inspecteur van financiën zal deze werkwijze het mogelijk maken om, in functie van de behoeften van de diensten, de ambtenaren die al zijn aangenomen te valoriseren. Deze operatie wordt eveneens overwogen gezien het personeelsplan, zoals het voor 2005 werd goedgekeurd, niet veel ruimte laat om bijkomende betrekkingen te creëren. Eén van de belangrijkste projecten voor de toekomst is het uitwerken van een coherent plan voor de verdeling van het personeel. Doel is het optimaal beheren van de momenteel aanwezige human resources bij de DVZ. I.2. De Gesloten Centra Begin 2004 telde het personeelsbestand van de gesloten centra 639 personeelsleden. Het ging om 138 administratief personeel en 501 veiligheidspersoneel. De onderverdeling per centrum was hierbij als volgt: Transit- Repatriërings Centrum Centrum Centrum Bureau centrum -centrum voor voor voor Transfer 127/INAD 127bis Illegalen Illegalen Illegalen Brugge Merksplas Vottem Administratief personeel Veiligheidspersoneel Totaal

16 In 2004 werden tweemaal prioritaire wervingen toegekend voor het personeel van de gesloten centra. In mei 2004 werd een eerste personeelsuitbreiding toegekend. Het ging om een uitbreiding van 46 personeelsleden. Voor de verschillende centra en Bureau Transfer hield dit volgende bijkomende wervingen in: - Transitcentrum 127/INAD te Melsbroek: 4 adjunct-veiligheidsassistenten - Repatriëringscentrum 127bis te Steenokkerzeel: 5 veiligheidsbeambten en 4 adjunct-veiligheidsassistenten - Centrum voor Illegalen Brugge: 6 veiligheidsbeambten - Centrum voor Illegalen Merksplas: 1 verpleegkundige, 10 veiligheidsbeambten en 6 adjunct-veiligheidsassistenten - Centrum voor Illegalen Vottem: 6 veiligheidsbeambten en 4 adjunct-veiligheidsassistent begeleiders - Bureau Transfer: 6 veiligheidsbeambten-chauffeur HET MANAGEMENT OP KRUISSNELHEID 15 In oktober 2004 werden voor een tweede maal prioritaire wervingen toegekend. Er werd toen immers een opvulling van het personeelskader gevraagd. Meer bepaald ging het om 43 bijkomende wervingen. Hiervan werden er 7 goedgekeurd: - Repatriëringscentrum 127bis te Steenokkerzeel: 2 maatschappelijk assistenten - Centrum voor Illegalen Merksplas: 1 administratief assistent - Centrum voor Illegalen Vottem: 1 opvoeder, 2 adjunct-veiligheidsassistenten hiërarchisch en 1 administratief assistent In het jaar 2004 zijn er in het totaal 68 personeelsleden in dienst getreden. IN Statutairen Contractuelen Niveau A 4 Niveau B 1 7 Niveau C 12 8 Niveau D 6 30 Totaal Zoals blijkt uit bovenstaande tabel, betrof het vooral contractuele indiensttredingen (72%). Het grootste deel van de indiensttredingen, contractueel en statutair samen, werd besteed aan het veiligheidspersoneel. (87%).

17 ACTIVITEITENRAPPORT OUT Statutairen Contractuelen Ontslaan Niveau A 1 Niveau B 2 Niveau C Niveau D 1 2 Totaal 1 5 Ontslag gegeven Niveau A 1 2 Niveau B 5 Niveau C 5 2 Niveau D 8 7 Totaal Pensionering Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D 2 Totaal 2 Mobiliteit/mutatie Niveau A Niveau B 3 Niveau C Niveau D 1 Totaal 4 Wat betreft de uitdiensttredingen in 2004, kunnen we vaststellen dat in totaal 42 personeelsleden de Dienst Vreemdelingenzaken om diverse redenen verlaten hebben. Zoals blijkt uit deze cijfergegevens betrof het grootste deel uitdiensttredingen, namelijk 71%, personeelsleden die hun ontslag gegeven hebben, 46 % hiervan waren statutairen en 54% contractuelen. Hiernaast werd 14% ontslaan, verliet 9,5% de dienst via mobiliteit of mutatie en ging 5% op pensioen. Wanneer de indiensttredingen en uitdiensttredingen worden vergeleken, is een bepaalde discrepantie vast te stellen. Er zijn namelijk meer indiensttredingen dan uitdiensttredingen. Dit kan verklaard worden doordat niet enkel de personeelsleden die de Dienst Vreemdelingenzaken verlaten, vervangen worden. Zo worden ook de personeelsleden die bijvoorbeeld loopbaanonderbreking nemen, vervangen. Dit zorgt bijgevolg voor bijkomende indiensttredingen zonder dat er personeelsleden de DVZ verlaten. Zo werd 2004 afgesloten met een personeelsbestand van 657 personeelsleden, waarvan 137 administratief personeel en 520 veiligheidspersoneel: Transit- Repatriërings Centrum Centrum Centrum Bureau centrum -centrum voor voor voor Transfer 127/INAD 127bis Illegalen Illegalen Illegalen Brugge Merksplas Vottem Administratief personeel Veiligheidspersoneel Totaal Het is tenslotte nog belangrijk te vermelden dat eind 2004 bijkomende kredieten werden toegekend voor het jaar 2005 met als doel het personeelsbestand in de centra te verhogen. Dit geschiedde in het kader van een uitbreiding van de opvangcapaciteit in drie van de centra (Repatriëringscentrum 127bis te Steenokkerzeel, Centrum voor Illegalen Merksplas en Centrum voor Illegalen Vottem).

18 Gezien de bouw van een nieuw centrum financieel niet haalbaar was, werd beslist een bijkomend budget toe te kennen om de bestaande / bijkomende opvangcapaciteit in gebruik te kunnen nemen. Voor het Centrum voor Illegalen te Vottem houdt dit een uitbreiding van de opvangcapaciteit met 40 plaatsen in. Voor het Centrum voor Illegalen te Merksplas betekent dit in eerste instantie het geleidelijk optrekken van de opvangcapaciteit naar een capaciteit waarvoor het vereiste personeel reeds aanwezig is. Voor het Repatriëringscentrum 127bis te Steenokkerzeel tenslotte houdt dit een uitbreiding in van de opvangcapaciteit met 20 plaatsen. Aangezien het doel van de capaciteitsuitbreiding een verhoging impliceert van het aantal verwijderingen, wordt tevens bijkomend personeel aangeworven voor administratieve ondersteuning. De uitbreiding van de opvangcapaciteit zal vanaf 1 september 2005 worden gerealiseerd. Het bijkomend personeel, voornamelijk het veiligheidspersoneel, zal worden aangeworven met ingang van 1 juni Gedurende de zomermaanden zal hiervoor een opleidingsperiode verzekerd worden. Het ondersteunend personeel zal vanaf 1 september 2005 worden aangeworven, omdat deze indiensttredingen pas nuttig worden wanneer de capaciteit verhoogd wordt. De bijkomende wervingen betreffen: HET MANAGEMENT OP KRUISSNELHEID 17 Transit- Repatriërings Centrum Centrum Centrum Bureau centrum -centrum voor voor voor Transfer 127/INAD 127bis Illegalen Illegalen Illegalen Brugge Merksplas Vottem Attaché 1 Maatschappelijk assistent 2 1 Paramedicus 1 Administratief 0,5 assistent AVA VB 4 10 VBC 13 Administratief medewerker 1 Totaal 13,

19 ACTIVITEITENRAPPORT II. De ontwikkelcirkels II.1. Inleiding Ook voor de Dienst Vreemdelingenzaken was 2004 hét jaar van de ontwikkelcirkels, het nieuwe evaluatiesysteem van de Federale Overheid. De grote lijnen van de ontwikkelcirkels werden vastgelegd door het Koninklijk Besluit van 02/08/2002. Toch werd er veel vrijheid gelaten aan de FOD s voor verdere invulling. De ontwikkelcirkels zijn niet een zoveelste evaluatiesysteem. De ontwikkelcirkel is een managementinstrument dat gebaseerd is op een goede communicatie tussen functionele chef en medewerker. Het doel van de ontwikkelcirkel is de medewerker te motiveren door hem de kans te geven zich te ontplooien en zijn competenties verder te ontwikkelen. II.2. Wat zijn Ontwikkelcirkels? De naam Ontwikkelcirkel is niet willekeurig gekozen. De Ontwikkelcirkel is een terugkerende cyclus van opeenvolgende gesprekken. Een ontwikkelcirkel begint met het functiegesprek en eindigt twee jaar later met het evaluatiegesprek. Op dat moment start er een nieuwe Ontwikkelcirkel die opnieuw twee jaar zal duren. In grote lijnen doorloopt een ontwikkelcirkel vier fasen: plannen - handelen - evalueren - aanpassen. Concreet vertaalt zich dat in een aantal gesprekken, die met een tussenperiode van 6 maanden gehouden worden: - het functiegesprek, - het planningsgesprek - de functioneringsgesprekken, - het evaluatiegesprek Dit verplicht systeem van tussentijdse gesprekken biedt de medewerker de kans om via prestatiedoelstellingen en persoonlijke ontwikkelingsdoelstellingen te werken aan zijn eigen ontplooiing en aan de ontwikkeling van zijn eigen competenties. Voor de functionele chefs zijn de tussentijdse gesprekken een ideaal uitgangspunt om de medewerker te motiveren en indien nodig tijdig bij te sturen.

20 II.3. Implementatie van de Ontwikkelcirkels De implementatie van de Ontwikkelcirkels is van start gegaan eind In de eerste helft van 2004 werden er op verschillende terreinen voorbereidingen getroffen die noodzakelijk waren om aan de uiteindelijke start van de Ontwikkelcirkels te kunnen beginnen. Zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 02/08/2002, verloopt de invoering van de Ontwikkelcirkels top-down. Hiervoor werd een organogram met de functionele hiërarchie voor de Dienst Vreemdelingenzaken opgesteld. Er werd voor iedere medewerker een functionele chef aangeduid. In de meeste gevallen ging dit logischerwijze om een bevestiging op papier van de reeds bestaande situatie. Een tweede luik in de voorbereidingen voor de eigenlijke start van de Ontwikkelcirkels was het opmaken van de functiebeschrijvingen. Een essentieel onderdeel van elke ontwikkelcirkel, basis van elk gesprek, is de persoonlijke functiebeschrijving. Om het werk van de functionele chefs en medewerkers te verlichten werd gestart met het opmaken van heel wat functiebeschrijvingen. Hiervoor werd binnen de Dienst Vreemdelingenzaken beroep gedaan op vrijwilligers die bereid waren in kleine werkgroepen mee te helpen aan het opstellen van de vele functiebeschrijvingen. Zowel voor de niveau s A, B, C als D werd een groot aantal functiebeschrijvingen opgemaakt die bruikbaar waren als basis voor de persoonlijke functiebeschrijving van de medewerkers. Toch was het niet mogelijk om voor elke individuele functie een kant en klare functiebeschrijving te maken. Vooral voor de niveaus C hebben heel wat evaluatoren met hun medewerker moeten samenwerken, met een algemene functiebeschrijving Dossierbehandelaar als uitgangspunt voor een gepersonaliseerde functiebeschrijving. HET MANAGEMENT OP KRUISSNELHEID 19 Tenslotte werd op 15 juni 2004 gestart met de verplichte opleidingen, zoals voorzien in het Koninklijk Besluit. Elke medewerker op wie het systeem van de Ontwikkelcirkels van toepassing is, moest verplicht een informatiesessie volgen. Hierin werden de grote lijnen van de Ontwikkelcirkels toegelicht. Elke functionele chef die in het kader van de Ontwikkelcirkels optreedt als evaluator, moest verplicht de opleiding voor evaluatoren volgen. Hierin werd dieper ingegaan op de verschillende gesprekken en gesprekstechnieken in het kader van de Ontwikkelcirkels. Momenteel heeft vrijwel iedereen binnen de Dienst Vreemdelingenzaken de verplichte opleiding(en) gevolgd, met uitzondering van een aantal nieuwe personeelsleden en langdurig afwezigen.

21 II.4. Uiteindelijke start van de Ontwikkelcirkels ACTIVITEITENRAPPORT De concrete start van de Ontwikkelcirkels verliep volgens een vooraf opgesteld faseringsplan. Binnen de lijnen van het faseringsplan van de FOD Binnenlandse Zaken, werd een gedetailleerd faseringsplan opgesteld voor de Dienst Vreemdelingenzaken. Tussen juli 2004 en december 2004 werden de ontwikkelcirkels in 7 fasen top-down gestart. Het opvolgen van dit faseringsplan verliep enigszins met vertraging, maar de doelstelling werd bereikt. Begin januari 2005 is elk personeelslid van Dienst Vreemdelingenzaken op wie het systeem van de Ontwikkelcirkels van toepassing is, gestart met zijn ontwikkelcirkel. II.5. Ondersteuning vanuit de personeelsdienst De personeelsdienst van de Dienst Vreemdelingenzaken staat in voor de coördinatie en de praktische opvolging van de ontwikkelcirkels voor al het personeel van de centrale diensten in Brussel. De opvolging van de Ontwikkelcirkels van het personeel in de gesloten centra wordt verzekerd door een verantwoordelijke per centrum. Voor de centrale diensten in Brussel betekent dit dat de personeelsdienst de Ontwikkelcirkeldossiers beheert en ten gepaste tijde terugstuurt naar de evaluator. Na elk gesprek stuurt de evaluator het dossier met de ingevulde documenten terug naar de personeelsdienst. Door middel van een elektronisch opvolgingssysteem kan nagegaan worden in welke fase elk dossier zich bevindt, welke documenten nog ontbreken en in welke mate er achterstand is opgelopen. Daarnaast heeft de personeelsdienst een aantal documenten ontwikkeld die de evaluator en zijn medewerker bijstaan bij het invullen van de nodige documenten en de praktische afhandeling van de dossiers. Om een antwoord te kunnen geven op de vele vragen van de medewerkers is de personeelsdienst via 3 kanalen bereikbaar: - Op het intranet vindt elke medewerker de nodige informatie en de verschillende documenten die in het Ontwikkelcirkel-dossier te vinden zijn. - Er is een mailbox voorzien waar de elektronische functiebeschrijvingen naartoe gestuurd moeten worden en waar eveneens plaats is voor vragen en opmerkingen. - Sinds 20 oktober 2004 is er een telefonische permanentie voorzien, waarbij elke woensdag tussen 14u en 15u iemand bereikbaar is voor alle vragen in verband met Ontwikkelcirkels. Indien de personeelsdienst zelf geen antwoord kan geven op een vraag, wordt er beroep gedaan op het Meldpunt Ontwikkelcirkels. Dit contactpunt wordt beheerd door de FOD Personeel en Organisatie, waar men eveneens met klachten terecht kan.

22 II.6. Rol van de dienst vorming Aan de dienst vorming werd de taak opgedragen om alle ambtenaren van de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel te informeren met betrekking tot de ontwikkelcirkels en een opleiding te geven met betrekking tot dit onderwerp. Meer dan 750 ambtenaren hebben een algemene opleiding over de ontwikkelcirkels ontvangen en 150 functionele verantwoordelijken hebben daarnaast ook een opleiding betreffende hun rol in de ontwikkelcirkels en over de onderhoudstechnieken ontvangen. Deze missie was natuurlijk één van de belangrijkste taken voor het jaar De opleiding moest immers niet enkel worden gegeven, maar de inhoud van de opleiding en de pedagogische instrumenten moesten ook worden uitgewerkt. HET MANAGEMENT OP KRUISSNELHEID 21

23 ACTIVITEITENRAPPORT III. De competentiemetingen III.1. Inleiding Competenties zijn een geheel van kennis, vaardigheden, waarden en attitudes die een ambtenaar toepast om zijn functie goed uit te oefenen, om de resultaten te bereiken die van hem verwacht worden. De competentiemetingen dienen om na te gaan of de ambtenaar momenteel nog over de competenties beschikt die nodig zijn om zijn functie goed uit te oefenen. Er worden dan ook periodieke tests afgelegd. Het geheel van deze periodieke testen wordt een competentiemeting genoemd. Deze competentiemetingen worden om praktische redenen niet georganiseerd voor een individuele functie, maar wel voor een groep functies met gelijkaardige resultaatsgebieden en activiteiten. Een dergelijke groep van functies wordt omschreven als een functiefamilie. Aan het slagen voor een competentiemeting is een toelage verbonden. Het financieel loopbaanverloop wordt dus gekoppeld aan het actueel houden van de competenties. Dit vervangt het oude systeem waarbij loon en doorgroeimogelijkheden in grotere mate afhankelijk waren van behaalde diploma s. De federale overheid wil hiermee inspelen op de eisen van een modern management en de ambtenaar zo optimaal mogelijk begeleiden in zijn competenties en loopbaan. De competentiemetingen zijn bedoeld voor statutaire en contractuele ambtenaren van niveau B en C die minstens één jaar dienstanciënniteit in hun niveau hebben. Stagedoende ambtenaren kunnen echter pas na hun stage deelnemen. Een uitzondering vormen de ambtenaren met de weddeschaal CA3, BA3, BT3 of BI3, die geen competentiemetingen kunnen afleggen. III.2. Onderdelen van de competentiemeting Voor de administratieve functiefamilies van het niveau C en de functiefamilies niveau B, met uitzondering van de functiefamilie ICT-deskundige, bestaat de competentiemeting uit twee onderdelen: een PC-vaardigheidstest en een postbakoefening of een vaktechnische proef (enkel bij niveau B). Enkel wanneer men geslaagd is voor de PC-vaardigheidstest kan men de postbakoefening of de vaktechnische proef afleggen.

24 Een ambtenaar die voor alle onderdelen van de competentiemeting geslaagd is, is geslaagd voor zijn competentiemeting. Voor de functiefamilie technisch assistent van niveau C en ITC-deskundige van niveau B, bestaat de competentiemeting uit een gecertificeerde opleiding georganiseerd door het OFO. Deze opleiding vervangt de twee voorgaande onderdelen van de competentiemeting en wordt afgesloten met een certificatieproef. Het slagen voor de competentiemeting is dus rechtstreeks afhankelijk van het slagen voor de certificatieproef. III.2.1. Betreffende niveau C Overzicht slaagpercentage competentiemetingen 2004 aantal % Aantal kandidaten ingeschreven 415 Aantal kandidaten volledig afgelegd ,77% Aantal kandidaten geslaagd ,82% Aantal kandidaten niet geslaagd ,95% Aantal kandidaten gestopt/nog niet afgewerkt 30 7,23% HET MANAGEMENT OP KRUISSNELHEID 23 Slaagpercentage per component PC-test Postbak Gecertific. -oefening opleiding Aantal deelnemers Aantal kandidaten geslaagd Aantal kandidaten niet geslaagd Slaagpercentage 96,79% 71,27% 100% III.2.2. Betreffende niveau B Overzicht slaagpercentage competentiemetingen 2004 aantal % Aantal kandidaten ingeschreven 60 Aantal kandidaten volledig afgelegd 58 96,67% Aantal kandidaten geslaagd 37 61,67% Aantal kandidaten niet geslaagd 21 35,00% Aantal kandidaten gestopt/nog niet afgewerkt 2 3,33% Slaagpercentage per component PC-test Postbak Gecertific. -oefening opleiding Aantal deelnemers Aantal kandidaten geslaagd Aantal kandidaten niet geslaagd Slaagpercentage 94,74% 66,04% 100%

25 ACTIVITEITENRAPPORT MPM IV. De Moderniseringsprojecten (MPM) IV.1. De MPM bij de Dienst Vreemdelingenzaken In het begin van het jaar 2004 werd een groot moderniseringsproject gelanceerd bij de FOD Binnenlandse Zaken: de MPM (Moderniseringsprojecten - Projets de modernisation). Het ging om 21 BPR s (Business Process Reengineering) die bij de verschillende directies van de FOD Binnenlandse Zaken werden uitgevoerd. Vier van deze MPM hadden rechtstreeks betrekking op de Dienst Vreemdelingenzaken: MPM 12 optimalisatie van de processen voor de aanvragen van visa MPM 13 optimalisatie van de processen voor asielaanvragen MPM 14 optimalisatie van de processen voor verblijfsaanvragen MPM 15 optimalisatie van de processen voor verwijdering De Dienst Vreemdelingenzaken was ook betrokken bij MPM 2 Optimalisatie van het inspectiebeleid en het inspectieproces en bij de transversale MPM (optimalisatie van de organisatie en de werking van de ICT-processen, de P&O-processen, de interne en de externe communicatie, het kennisbeheer en de logistieke ondersteuning). IV.2. De concrete verwezenlijkingen / resultaten van de MPM bij de Algemene Directie IV.2.1. Visa De werkgroep heeft de volgende procedures in aanmerking genomen: 1) Beheer van de aanvraag: daar de visumaanvraag wordt ingediend bij de diplomatieke en consulaire posten, die afhangen van de FOD Buitenlandse Zaken, is het van groot belang om de samenwerking tussen de beide FOD s te verbeteren. De verbetering van deze samenwerking is ook in een lopend MPM bij de FOD Buitenlandse Zaken opgenomen. Doelstelling: de kwaliteit van de aanvraag en van het aan de DVZ doorgegeven dossier en bijgevolg ook van de beslissing verbeteren. 2) Behandeling van de aanvragen: de verbeteringen zijn voornamelijk op het vlak van de informatica te situeren en zouden moeten leiden tot een vermindering van de behandelingstijd voor alle types van visumaanvragen. 3) Invoeren van een instrument voor (externe) controle op de beslissingen tot automatische afgifte van een visum, d.w.z. zonder voorafgaande raadpleging van de Dienst

26 Vreemdelingenzaken, genomen door de diplomatieke en consulaire posten, om er zeker van te zijn dat de geldende reglementering en de internationale verplichtingen van België werden gerespecteerd bij het nemen van de beslissingen. 4) Invoeren van een instrument voor (interne) controle door middel van een betrouwbaar «statistisch» instrument. IV.2.2. Asiel De werkgroep streeft naar een verbetering van de volgende punten: 1) Huidige organisatie van de dienst: de vele bestaande cellen zullen in twee grote diensten worden gehergroepeerd. Doelstellingen: 1) beschikken over een groter aantal ambtenaren met een algemene kennis van deze materie en over een kleine groep van deskundigen, 2) transparantie, 3) verbetering van de procedures en hoger rendement (voorbeeld: omdat de ambtenaren die over de ontvankelijkheid van een aanvraag beslissen geen tijd meer verliezen met de inschrijvingen, zullen de interviews vroeger kunnen beginnen en zal het aantal beslissingen toenemen). 2) Installeren van een helpdesk. Doelstelling: de andere ambtenaren in staat stellen zonder onderbreking door te werken. 3) Logistieke verbeteringen: vlottere opzoeking in de verschillende databanken, snellere integratie van de foto en de handtekening van de asielzoeker in de documenten, aankoop van betere scanners. Doelstelling: verbetering van de kwaliteit van het geleverde werk, tijdwinst. HET MANAGEMENT OP KRUISSNELHEID 25 IV.2.3. Verblijf De werkgroep heeft de volgende drie procedures in aanmerking genomen: 1) Aankomst en toewijzing van de aanvraag, aanleggen van het dossier: belangrijk punt wegens de grote hoeveelheid inkomende stukken. De verbeteringen zijn voornamelijk op het vlak van de informatica te situeren: het doel is het geïnformatiseerd en adequaat toezenden van deze stukken te stimuleren zodat ze rechtstreeks aan het elektronisch dossier kunnen worden toegevoegd. Door deze optie zal men sneller over een volledig en dus betrouwbaar dossier beschikken bij het nemen van een beslissing (tijdwinst).

27 ACTIVITEITENRAPPORT 2) Behandeling van het dossier: door het slagen van procedure 1 beschikt de uitvoeringsdienst sneller over een volledig dossier. Voordelen: betere kwaliteit van de beslissing, vermindering van de behandelingstijd en een actiever beheer. 3) Opvolging en evaluatie: door het optimaliseren van de procedures wordt een beter inzicht in de immigratie verkregen en kunnen ad hoc acties worden ondernomen. IV.2.4. Verwijdering De werkgroep heeft ervoor gekozen op twee aspecten te werken: 1) De werkmethoden verbeteren. Doelstellingen: stimuleren van de vrijwillige terugkeer bij de bewoners van de gesloten centra, versnellen van het terugnemen van vreemdelingen in het kader van de Overeenkomst van Dublin, sneller identificeren van de uitgeprocedeerde asielzoekers. 2) Aanpassen van de informaticamiddelen aan de werkelijkheid op het terrein. Doelstellingen: snellere lezing van het elektronisch dossier, mogelijkheid om een persoon gelijktijdig in de twee databanken van de Dienst Vreemdelingenzaken op te sporen, sommige bewerkingen vergemakkelijken. IV.3. Het implementatieplan De resultaten van deze MPM werden in 9 projecten omgezet (in volgorde van belang): - Opvolging en controle (statistieken en KPI) - Beheer van de documenten - Inhalen van de historische achterstand bij naturalisaties, beroepen en Automatisering van de repetitieve taken - Uitbreiding en verbetering van de helpdesk - Verbetering van de samenwerking met de externe partners - Aanpassing van het organigram en bepaling van de verantwoordelijkheden - Opleiding van de ambtenaren - Optimalisatie van de controles van de diplomatieke posten, de gemeenten en de grenzen Deze projecten werden geïntegreerd in een implementatieplan. Dit implementatieplan omvat onder meer een hiërarchie van de prioriteiten, een kalender waarop de progressie van de projecten wordt aangeduid, een ruwe schets van de noodzakelijke budgetten en een analyse van het personeel dat noodzakelijk is om deze projecten te verwezenlijken. Voor de verwezenlijking van elk project werd ook een verantwoordelijke aangeduid. Het implementatieplan voorziet het einde van het laatste project voor maart 2008.

28 IV.4. De Quick Wins bij de Algemene Directie Voor de vier huidige MPM werden negentien Quick Wins goedgekeurd door het Directiecomité. Het betreft zeer concrete verbeteringen van bepaalde (gedeelten) van procedures, op korte termijn en met geringe risico s realiseerbaar. Het eerste tastbare resultaat van de MPM is dat ze de kwaliteit van het dagelijkse werk verbeteren tegen lage kosten. De belangrijkste gerealiseerde Quick Wins zijn: IV.4.1. Visa 1) Afwerken van het vademecum voor de Belgische diplomatieke en consulaire posten in het buitenland. Voordelen: betere samenwerking en meer begrip tussen de actoren in de visumprocedure, tijdwinst en minder klachten. 2) De Helpdesk beter toegankelijk maken door de ambtenaren een goede opleiding te geven. Voordelen: betere dienstverlening aan de cliënten, minder klachten en tijdwinst voor de uitvoeringsbureaus. HET MANAGEMENT OP KRUISSNELHEID 27 IV.4.2. Asiel 1) Opening van de ontvangsthal voor de asielzoekers vanaf 7u30. Voordelen: een groter aantal beslissingen omdat de inschrijvingen en interviews vroeger beginnen, vermindering van de wachttijd wegens de snellere beslissingen. 2) Ambtenaren die beslissingen nemen toegang geven tot het internet. Voordelen: beschikken over een snelle en veelzijdige informatiebron, de kwaliteit van de beslissingen verbeteren, het opstellen van specifieke vragenlijsten vergemakkelijken. IV.4.3. Verblijf 1) Elektronisch dossier: bijwerken van de lijst van inkomende stukken (benaderende, foutieve, meervoudige benamingen) en uitwerken van een informaticaprocedure waardoor de meervoudig voorkomende of slecht geklasseerde documenten worden verwijderd. Voordelen: de leesbaarheid en de betrouwbaarheid van het elektronisch dossier verhogen, tijdwinst voor de behandelende ambtenaar, ontlasting van het informaticasysteem. 2) Notulen van vergaderingen op het intranet plaatsen na goedkeuring van de hiërarchie. Voordelen: aan alle betrokken diensten toegang geven tot die informatie, de coördinatie tussen de diensten verbeteren, de kwaliteit en de geloofwaardigheid van de beslissingen verhogen.

29 IV.4.4. Verwijdering ACTIVITEITENRAPPORT 1) Communicatie tussen de DVZ enerzijds en de gesloten centra en de gevangenissen anderzijds. Voorkeur voor het vragen van informatie langs elektronische weg en opstellen van een vademecum met alle nuttige gegevens over opsluiting en verwijdering. Voordelen: tijdwinst, duidelijkheid over de te volgen reglementering, harmonisering van de beslissingen. 2) Geïnformatiseerde ontvangst van de faxen - Storingen in de ontvangst verhelpen. Voordelen: continuïteit in de dienstverlening aan de cliënten en productiviteit van de ambtenaren garanderen, tijdverlies wegens telefoongesprekken vermijden. Er moet ook worden opgemerkt dat bepaalde Quick Wins van de MPM ICT specifiek betrekking hadden op de Dienst Vreemdelingenzaken (o.a. de communicatie tussen de databanken van de Dienst Vreemdelingenzaken en die van zijn externe gesprekspartners of de uitbreiding van de middelen voor e-government naar de gemeenten, de politie en de burgers toe). IV.5. Implicaties van de MPM voor het DVZ-personeel De implementatie van de weerhouden moderniseringsprojecten voor de Dienst Vreemdelingenzaken met betrekking tot Visa, Asiel, Verblijf en Verwijderingen zal ongetwijfeld een belangrijke invloed hebben op het verloop van het personeel, de aard van de rekruteringen of de interne benoemingen. Hieronder vindt u een globaal overzicht van de implicaties: MPM 2004 Totaal EFT AS IS TO BE Implicaties Visa Niveau A 9,25 21,77 +12,52 Niveau B 0 0,08 +0,08 Niveau C 41,3 41,61 +0,31 Niveau D 11,5 10,34-1,16 Totaal 62,05 73,80 +11,75 Asiel Niveau A 36,6 24,80-11,8 Niveau B 2 6,60 +4,60 Niveau C 69,30 54,05-15,25 Niveau D 15,5 16,56 +1,06 Totaal 123,40 102,01-21,39 Verblijf Niveau A 19,04 25,07 +6,03 Niveau B 0 0,33 +0,33 Niveau C 110,92 108,78-2,14 Niveau D 31,37 10,29-21,08 Totaal 161,33 144,49-16,84 Verwijdering Niveau A 12,98 4,61-8,37 Niveau B 11,47 16,89 +5,42 Niveau C 39,48 38,82-0,66 Niveau D 27,27 24,95-2,32 Totaal 91,20 85,27-5,93

30 De analyse van de verschillende bestaande procedures, die tijdens de eerste fases van de oefening werd uitgevoerd, heeft het mogelijk gemaakt om bepaalde functiestoornissen aan te duiden. Het efficiënter en productiever maken van de procedures zal gevolgen hebben voor de effectieven. Er moet worden opgemerkt dat deze resultaten beperkt zijn tot de weerhouden processen en dat ze werden geëvalueerd in optimale functioneringsomstandigheden. Behalve een aanpassing van de effectieven die enkel geleidelijk zal kunnen worden doorgevoerd, in functie van de evolutie van de implementatie van de nieuwe gedefinieerde processen, heeft deze studie ook enkele incoherenties aan het licht gebracht op het niveau van de aard van de functies op bepaalde posten. Zo werd vastgesteld dat een aantal ambtenaren van niveau D taken uitvoerden die tot de bevoegdheid van een hoger niveau behoorden of dat bepaalde functies niet door ambtenaren van niveau A moesten worden uitgevoerd. HET MANAGEMENT OP KRUISSNELHEID 29 Het aantal medewerkers van niveau D zal geleidelijk aan worden verminderd. Dit zal worden gecompenseerd door een hoger aantal aanwervingen van ambtenaren van hogere niveaus. Profielen voor functies van niveau B zullen eveneens worden gedefinieerd. Momenteel bestaat dit functieniveau vrijwel niet bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Nieuwe functies, zoals analist, programmeur, onderzoeker, controleur, budgettair adviseur enzovoort zullen worden gecreëerd. Deze nieuwe functies zullen niet noodzakelijk door middel van nieuwe rekruteringen worden ingevuld. Bepaalde ambtenaren die momenteel de hoedanigheid van administratief assistent hebben, zouden over de vereiste kwalificaties kunnen beschikken en zouden een betrekking kunnen krijgen die overeenstemt met het niveau waarop ze gestudeerd hebben. Anderzijds is het, met het oog op een grotere efficiëntie, noodzakelijk gebleken om de structuur van de diensten aan te passen. Er zal dus een nieuw organigram worden opgesteld, met de bepaling van nieuwe leidinggevende functies en de samenstelling van nieuwe ploegen. Deze wijzigingen zullen leiden tot een grotere interne mobiliteit van het personeel. Er wordt ook voorzien dat er regelmatiger interne opleidingen zullen worden gegeven zodat onze huidige medewerkers beter kunnen presteren. Dit zal worden gedaan door hen alle noodzakelijke informatie te bezorgen zodat ze hun taken correct uit kunnen voeren, zowel met betrekking tot informatica als met betrekking tot de reglementering en de verschillende procedures op basis waarvan de Dienst Vreemdelingenzaken zijn missie uitvoert. Er is ook nog een specifieke MPM P & O die betrekking heeft op de dienstverlening aan het personeel. Deze MPM zal vanzelfsprekend rechtstreekse gevolgen hebben voor het perso-

31 neel van de Dienst Vreemdelingenzaken. Zo zullen de procedures voor het personeel niet ACTIVITEITENRAPPORT alleen duidelijker en transparanter worden, maar na de uitwerking van een ontwikkelingsplan zullen er ook concrete ontwikkelingsmogelijkheden zijn. IV.6. MPM voor de Gesloten Centra Eind 2004 werd tevens beslist een MPM Gesloten Centra op te starten. De gesloten centra dienen 24 uur op 24 in te staan voor de opvang van vreemdelingen die in aanmerking komen voor een verwijdering van het grondgebied. De vraag naar plaatsen in de centra is groter dan het aanbod. Er is bijgevolg nood aan een optimaal beheer van de beschikbare plaatsen en een optimale aanwending van de bestaande infrastructuur. In het kader van de MPM Gesloten Centra werden vijf projectgroepen opgericht: 1) Intake/outtake 2) Verblijf 3) Transfer van en naar de gesloten centra 4) Ondersteunende processen 5) Aansturing van de centra Deze projectgroepen zijn sinds begin 2005 operatief en hebben tot taak ideeën en informatie aan te brengen, voorstellen en scenario s uit te werken en technisch advies te geven om de werking van de centra te verbeteren. Alles wordt hierbij in de vijf projectgroepen zorgvuldig op elkaar afgestemd. Nadat het nieuwe beeld is uitgetekend, zullen tenslotte de stappenplannen opgesteld worden om van de huidige naar de toekomstige situatie over te gaan.

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Algemene Directie Vreemdelingenzaken

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Algemene Directie Vreemdelingenzaken activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Algemene Directie Vreemdelingenzaken Woord Vooraf 11 Hoofdstuk I Inleiding 17 Hoofdstuk II Corporate management 21 I. Evolutie van

Nadere informatie

België en migratie. Dienst Vreemdelingenzaken

België en migratie. Dienst Vreemdelingenzaken NL België en migratie Dienst Vreemdelingenzaken Inhoudstafel Voorwoord 1 Opdracht en waarden 2 Structuur en organisatie 3 Bevoegdheden 4 Toegang en verblijf 4 Asiel 6 Terugkeer 7 Geschillen en beroepen

Nadere informatie

België en migratie. Dienst Vreemdelingenzaken

België en migratie. Dienst Vreemdelingenzaken NL België en migratie Inhoudstafel Voorwoord 1 Opdracht en waarden 2 Structuur en organisatie 3 Bevoegdheid: toegang en verblijf 4 Bevoegdheid: asiel 6 Bevoegdheid: terugkeer 7 Bevoegdheid: geschillen

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD EN DE STRUCTUUR VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 12.09.2014) Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende

Nadere informatie

FOD BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE DIENST VREEMDELINGENZAKEN

FOD BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE DIENST VREEMDELINGENZAKEN NEDERLANDSTALIGE ADMINISTRATIEF ASSISTENT (M/V) Juli 2015 FOD BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE DIENST VREEMDELINGENZAKEN 1/5 Opleidingsniveau Je dient in het bezit zijn van een diploma hoger secundair,

Nadere informatie

Dienstorder Nr 6479. in het bezit zijn van één van de titels voorzien bij artikel 12 van de bijzondere bepalingen betreffende

Dienstorder Nr 6479. in het bezit zijn van één van de titels voorzien bij artikel 12 van de bijzondere bepalingen betreffende Stad Brussel Departement Personeel Dienstorder Nr 6479 Ville de Bruxelles Département Personnel De Stad Brussel zoekt een directeur van de Directie Ontwikkeling en Organisatie Het College heeft, in zitting

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het personeelsbestand, verdeeld over de

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het personeelsbestand, verdeeld over de C Management C.1. Personeel 16 2005 ACTIVITEITENRAPPORT Onderstaande tabel geeft een overzicht van het personeelsbestand, verdeeld over de verschillende diensten op datum van 1 april 2005: Niveau A Niveau

Nadere informatie

3.1.3.2. De Dublin-criteria teneinde de verantwoordelijke staat te bepalen.

3.1.3.2. De Dublin-criteria teneinde de verantwoordelijke staat te bepalen. INHOUDSTAFEL VOORWOORD DEEL I : ASIEL EN SUBSIDIAIRE BESCHERMING. 1. HET BEGRIP «VLUCHTELING». 1.1. Zich buiten het land van herkomst bevinden. 1.2. Een gegronde vrees voor vervolging hebben. 1.2.1. Het

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen?

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen? Dienst Voogdij Hoe zal deze dienst je helpen? Aankomst in België Je bent nog geen 18 en in België aangekomen zonder je vader of moeder. Je zoekt hulp of opvang, of je werd door de politie onderschept.

Nadere informatie

Functiebeschrijving Kapitein

Functiebeschrijving Kapitein Functiebeschrijving Kapitein Doel 1. De coördinatie van een aantal interventieploegen op het terrein bij complexe of grootschalige incidenten en noodsituaties om te garanderen dat de ploegen en diensten

Nadere informatie

Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone

Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone Selectievoorwaarden: De zoneraad verklaart de functie van beroepskapitein vacant bij bevordering en professionalisering.

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Functie Functiefamilie: Hulpverlening Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Departement: Welzijn Afdeling: Sociaal Beleid Aanwervingsvoorwaarden - In het

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Rapporteert aan : de hiërarchisch overste

Functiebeschrijving. Rapporteert aan : de hiërarchisch overste Functiebeschrijving 130-02-20100722 Functietitel Doel van de functie Functiefamilie Plaats in de organisatie Administratief medewerker Uitvoeren van administratieve taken gekoppeld aan een bepaalde werking/dienst

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V)

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen

Nadere informatie

De Staten van de Benelux hebben besloten om de op de visumvignetten aangebrachte vermeldingen te vereenvoudigen (1).

De Staten van de Benelux hebben besloten om de op de visumvignetten aangebrachte vermeldingen te vereenvoudigen (1). Datum : 21/09/2005 B.S : 11/10/2005 Omzendbrief met betrekking tot de nieuwe gemeenschappelijke vermeldingen die kunnen worden gebruikt in het geval van de afgifte van een Benelux-visum A, B, C of D +

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 925 815 921 884 1.354 1.886 2.630 Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Als uw aanvraag betrekking heeft op meerdere personen, betaalt u een bijdrage per persoon.

Als uw aanvraag betrekking heeft op meerdere personen, betaalt u een bijdrage per persoon. Nieuwigheden U wil een aanvraag doen voor een visum D, een verblijf voor meer dan drie maanden in België, of een statuutswijziging? Dit belangt u aan. Vanaf 02.03.2015 moeten bepaalde vreemdelingen die

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2014 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2014 1. Inkomende aanvragen 1.1. inschrijvingen van asielzoekers voor 2014 Maand

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

KAARTEN VOOR VREEMDELINGEN EN VERBLIJFSDOCUMENTEN AFGEGEVEN IN HET KADER VAN DE GEZINSHERENIGING

KAARTEN VOOR VREEMDELINGEN EN VERBLIJFSDOCUMENTEN AFGEGEVEN IN HET KADER VAN DE GEZINSHERENIGING KAARTEN VOOR VREEMDELINGEN EN VERBLIJFSDOCUMENTEN AFGEGEVEN IN HET KADER VAN DE GEZINSHERENIGING Jaarlijkse statistieken 2010-2013. 1. Algemene gegevens over de eerste kaarten voor vreemdelingen of verblijfsdocumenten

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der Douane en Accijnzen DOUANEPROCEDURES OVERGANGSMAATREGELEN NCTS D.I. 521.103 D.D 247.252 Bijlage één schema Brussel, 26 juni

Nadere informatie

Onderhandelingscomité Pensioenen 26/02/2015

Onderhandelingscomité Pensioenen 26/02/2015 Onderhandelingscomité Pensioenen 26/02/2015 Woensdag 25/02/2015 heeft ACV Politie nieuwe teksten ontvangen inzake een wettelijke overgangsregeling pensioenen voor de leden van de politie alsook een Koninklijk

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE

ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE (CALog) VERGELIJKEND EXAMEN VOOR BEVORDERING DOOR OVERGANG NAAR EEN HOGER NIVEAU In uitvoering van art. VII.10 UBPol organiseert de directie

Nadere informatie

De Directie Verkiezingen

De Directie Verkiezingen G De Directie Verkiezingen G.1. Inleiding 54 2004 ACTIVITEITENRAPPORT De Directie Verkiezingen waakt over de uitvoering van de wetgeving en de reglementering betreffende de Europese, de nationale en de

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Selectiereglement dossierbeheerder personeel

Selectiereglement dossierbeheerder personeel 1. Functiebeschrijving De dossierbeheerder maakt deel uit van de afdeling Personeel & Organisatie en werkt voor het personeelsbeheer en de loonadministratie nauw samen met de verantwoordelijke personeelsadministratie.

Nadere informatie

MEDISCHE REGULARISATIE De werking van de afdeling 9ter bij de Dienst Vreemdelingenzaken

MEDISCHE REGULARISATIE De werking van de afdeling 9ter bij de Dienst Vreemdelingenzaken Samenvatting van het onderzoeksverslag MEDISCHE REGULARISATIE De werking van de afdeling 9ter bij de Dienst Vreemdelingenzaken INLEIDING Artikel 9ter van de vreemdelingenwet vertaalt de bezorgdheid van

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT 25 september 2007 SERVICE LEVEL AGREEMENT Actieplan met als doel de gegevens in het Rijksregister sneller aan te passen aan de gewijzigde informatie deze bijwerking gebeurt door de gemeente die het dossier

Nadere informatie

Voorstelling van de algemene directie en uiteenzetting van de krachtlijnen

Voorstelling van de algemene directie en uiteenzetting van de krachtlijnen B Voorstelling van de algemene directie en uiteenzetting van de krachtlijnen 10 2004 ACTIVITEITENRAPPORT B.1. Algemene Directie De Algemene Directie Instellingen en Bevolking (ADIB) groepeert zeer verschillende

Nadere informatie

Personeelsvergadering. Medewerkers klasse A3 binnen niveau A

Personeelsvergadering. Medewerkers klasse A3 binnen niveau A Personeelsvergadering Medewerkers klasse A3 binnen niveau A 26-9-2013 Brussel, Pacheco zaal 1 HOE ZULLEN VOORTAAN BETREKKINGEN BINNEN DE KLASSE A3 TOEGEWEZEN WORDEN? De regelgeving voorziet in de mogelijkheid

Nadere informatie

Deze richtlijn dient nog omgezet te worden in Belgisch recht. De termijn voor omzetting verstrijkt op 30 april 2006.

Deze richtlijn dient nog omgezet te worden in Belgisch recht. De termijn voor omzetting verstrijkt op 30 april 2006. Datum: 10-05-2006 B.S.: 26-05-2006 Omzendbrief betreffende overschrijden van omzettingstermijn richtlijn 2004/38 betreffende het verblijf van EU-onderdanen en hun familieleden Verlenging overgangsperiode

Nadere informatie

Statuten. Diensten van de Eerste minister

Statuten. Diensten van de Eerste minister Statuten Diensten van de Eerste minister 3 maart 2000. Ministerieel besluit tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 87 --------------------------------

R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten Eindevaluatie van de Belgische sociale partners ------------------------ 15.07.2014

Nadere informatie

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening 1 Actuele situatie OCMW Steenokkerzeel begeleidt al vele jaren cliënten met financiële problemen. Vaak wordt een financieel

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

De afmetingen en waarde van onroerende goederen vaststellen (terreinen, gebouwen, werktuigen, ) om ze zo precies mogelijk financieel te kwalificeren

De afmetingen en waarde van onroerende goederen vaststellen (terreinen, gebouwen, werktuigen, ) om ze zo precies mogelijk financieel te kwalificeren Functiefamilie: Niveau LANDMETER B Doel van de functiefamilie De afmetingen en waarde van onroerende goederen vaststellen (terreinen, gebouwen, werktuigen, ) om ze zo precies mogelijk financieel te kwalificeren

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken?

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken? Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 14 mei 2014 Stafdienst Logistiek Koning Albert II-Laan, 33 - Brussel Afdeling aankoop Openbare aanbesteding voor assistentie aan de bouwheer (AB) in het kader

Nadere informatie

Functieomschrijvingen diverse functies vrijwillige sergeant

Functieomschrijvingen diverse functies vrijwillige sergeant Functieomschrijvingen diverse functies vrijwillige sergeant De zoneraad van 21 maart 2016 heeft beslist om onderstaande plaatsen vacant te verklaren door middel van bevordering: A. 7 functies voor sergeant

Nadere informatie

Functiebeschrijving Kapitein

Functiebeschrijving Kapitein BIJLAGE 6 Functiebeschrijving Kapitein Doel 1. De coördinatie van een aantal interventieploegen op het terrein bij complexe of grootschalige incidenten en noodsituaties om te garanderen dat de ploegen

Nadere informatie

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 1. OPDRACHTEN VAN HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN 1.1 Wettelijke basis De opdrachten van het Observatorium staan opgesomd

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: adviseur financiën en begroting A Av A1a-A2a Plaats in het organogram De adviseur financiën en begroting rapporteert aan de financieel beheerder.

Nadere informatie

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1. Versie van 21-03-2011 DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.1 Volledige wedde 2.1.2 Niet volledig verschuldigde wedde 3. Recht

Nadere informatie

INLEIDING Afdeling 1. Algemeen kader Ontstaan en doelstellingen van het onderzoek... 21

INLEIDING Afdeling 1. Algemeen kader Ontstaan en doelstellingen van het onderzoek... 21 INHOUDSTAFEL INLEIDING........................................................ 11 HOOFDSTUK 1 WERKWIJZEN EN OPTREDEN VAN DE POLITIEDIENSTEN IN HET RAAM VAN DE BEHEERSING VAN DE PROSTITUTIE EN DE STRIJD

Nadere informatie

ACTIVITEITENRAPPORT 2008

ACTIVITEITENRAPPORT 2008 ACTIVITEITENRAPPORT 2008 Dienst Vreemdelingenzaken FOD Binnenlandse Zaken Dit activiteitenrapport is een realisatie van de dossierbeheerders van de Algemene Directie Vreemdelingenzaken. Voor elke opmerking,

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Wervik Steenakker 30 8940 WERVIK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ STOF-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken

Minister van Binnenlandse Zaken Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) SSGPI Ter attentie van : Fritz Toussaintstr. 8 - de korpschefs 1050 Brussel - de bijzondere rekenplichtigen T: 02 554 43

Nadere informatie

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 INSCHRIJVING VAN VREEMDELINGEN DIE IN BELGIË VERBLIJVEN EN DIE GEEN ONDERDANEN ZIJN VAN EEN LIDSTAAT VAN DE EUROPESE UNIE De omzendbrief

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : 10

Nadere informatie

hoofdmedewerker boekhouding (M/V)

hoofdmedewerker boekhouding (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker boekhouding (M/V) Afdeling,

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1 Context en situering van het onderzoek... 1. Deel 2 De essentiële waarborgen van rechtsbescherming in het ambtelijk statuut...

Inhoudstafel. Deel 1 Context en situering van het onderzoek... 1. Deel 2 De essentiële waarborgen van rechtsbescherming in het ambtelijk statuut... Inhoudstafel Deel 1 Context en situering van het onderzoek................... 1 Deel 2 De essentiële waarborgen van rechtsbescherming in het ambtelijk statuut................................ 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Functiefamilie: Afdeling: Dienst: Subdienst: Functionele loopbaan: decretale graad Code: Doel van de entiteit De stad probeert een zo optimaal mogelijke

Nadere informatie

A A N B E V E L I N G Nr AANBEVELING AAN DE PARITAIRE COMITÉS BETREFFENDE HET TIJDSTIP

A A N B E V E L I N G Nr AANBEVELING AAN DE PARITAIRE COMITÉS BETREFFENDE HET TIJDSTIP A A N B E V E L I N G Nr. 18 ---------------------------------------- AANBEVELING AAN DE PARITAIRE COMITÉS BETREFFENDE HET TIJDSTIP EN HET MELDPUNT INZAKE DE RAPPORTERING VAN DE SECTORALE VORMINGSINSPANNINGEN

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Bijlage bij de VACANTVERKLARING

Bijlage bij de VACANTVERKLARING Bijlage bij de VACANTVERKLARING gaat over tot de aanwerving en aanleg wervingsreserve van een deskundige Financiën en overheidsopdrachten (m/v) : functiebeschrijving en competenties 1. Algemene informatie

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN

INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN U hebt een kennis of een familielid - die niet de Belgische nationaliteit heeft EN - niet beschikt over voldoende financiële middelen om de kosten van zijn verblijf

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie verantwoordelijke Kinderdagverblijf (B) B1-B2-B3 celhoofd

Nadere informatie

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v)

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Graad Controleur (m/v) Functie Controleur leidinggevend (m/v) Doelstelling van de functie Leiden van een team medewerkers en aansturen van de werkzaamheden

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT Actieplan met het oog op verkorten termijnen voor de invoering van bijwerkingen in het Rijksregister door de gemeenten Comité van de gebruikers van het Rijksregister 15 september

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening.

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening. Url : www.mi-is.be Aan de Dames en Heren voorzitters van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn Onze referentie : 6212 Datum : 22 augustus 2007 Mevrouw de Voorzitter, Mijnheer de Voorzitter, Omzendbrief

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

ACTIVITEITENRAPPORT 2011

ACTIVITEITENRAPPORT 2011 ACTIVITEITENRAPPORT 2011 Dienst Vreemdelingenzaken FOD Binnenlandse Zaken Dit activiteitenrapport is een realisatie van de dossierbeheerders van de Algemene Directie Vreemdelingenzaken. Voor elke opmerking,

Nadere informatie

Instellingen en Bevolking, verdeeld over de verschillende diensten, en onderverdeeld per

Instellingen en Bevolking, verdeeld over de verschillende diensten, en onderverdeeld per C Management C.1. Personeel 16 2004 ACTIVITEITENRAPPORT Onderstaande tabel geeft een overzicht van het personeelsbestand van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking, verdeeld over de verschillende

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING VAN DE

Nadere informatie

Deskundige ICT - systeembeheerder

Deskundige ICT - systeembeheerder 1. FUNCTIEDOEL De deskundige ICT levert samen met zijn/haar collega s expertise informatie, diensten en producten af aan de interne klanten, met de nodige kwaliteitsvereisten, volgens de juiste procedures

Nadere informatie

SAT AIG VCLP DSI / Callcenter DailyDoc - PolDoc - DSED

SAT AIG VCLP DSI / Callcenter DailyDoc - PolDoc - DSED FEDERALE POLITIE Algemene directie van de Ondersteuning en het Beheer Uitgiftenummer DGS/DSJ/2009/27875/A Directie van de juridische dienst Uitgiftedatum 3 JULI 2009 het contentieux en de statuten Fritz

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

Competentiemanagement. Directoraat-Generaal Organisatie en Personeelsontwikkeling

Competentiemanagement. Directoraat-Generaal Organisatie en Personeelsontwikkeling Competentiemanagement Directoraat-Generaal Organisatie en Personeelsontwikkeling Inhoud Definitie Geïntegreerde aanpak Het competentiemodel van de federale overheid Competentieprofielen Tools Toegevoegde

Nadere informatie

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Functiefamilie: Niveau: LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Doel van de functiefamilie Instaan voor het beheer of verhuur van het materiaal en de technische installaties bij een dienst en erop toezien dat de administratieve

Nadere informatie

EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE (EPSO)

EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE (EPSO) 17.11.2010 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 312 A/1 V (Adviezen) BESTUURLIJKE PROCEDURES EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE (EPSO) AANKONDIGING VAN ALGEMEEN VERGELIJKEND ONDERZOEK EPSO/AST/111/10

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 1. Inleiding Dit verslag bevat de informatie zoals bepaald in artikel 15 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren, aangepast

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Ondersteuning Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014

FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014 FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014 Inhoud Algemene informatie... 2 Wat zullen de prezones in 2014 worden?... 2 Zal de wet van 31/12/1963 betreffende de civiele bescherming nog van toepassing zijn

Nadere informatie

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 21 oktober

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 21 oktober Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet Dienst Studie en Beleid 21 oktober ellen.vanvooren@fedasil.be Opbouw van de sessie I. Algemeen II. De asielprocedure III. De opvang IV. Profiel asielzoekers in

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER 1. Functienaam 1.1. Maatschappelijk werker maatzorg 1.2. Graadbenaming: Maatschappelijk werker 1.3. Weddeschaal: B1 B3 2. Plaats in de organisatie Afdeling: Sociale

Nadere informatie

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) staat de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid bij in het voeren van een vreemdelingenbeleid.

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) staat de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid bij in het voeren van een vreemdelingenbeleid. INLEIDING De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) staat de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid bij in het voeren van een vreemdelingenbeleid. De DVZ kijkt erop toe dat de vreemdeling de regels betreffende

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) Functieomschrijving Coördineren en opvolgen van alle activiteiten met betrekking tot materiële en agogische

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be FUNCTIE: VOLTIJDS CONTRACTUEEL DIENSTHOOFD WELZIJN EN GEZIN NIVEAU A1a-A1b-A2 (38/38) INHOUD: 1.

Nadere informatie

Vreemdelingenzaken. Activiteitenrapport I 2007

Vreemdelingenzaken. Activiteitenrapport I 2007 Vreemdelingenzaken Activiteitenrapport I 2007 Dit activiteitenrapport is een realisatie van de dossierbeheerders van de Algemene Directie Vreemdelingenzaken. Voor elke opmerking, suggestie of bijkomende

Nadere informatie

Niveau: Doel van de functiefamilie

Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: BEGELEIDING VAN PERSONEN C Doel van de functiefamilie Praktisch, socio-psychologisch en procedureel begeleiden van personen (asielzoekers, geplaatste jongeren, ) tijdens hun verblijf

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

OMZENDBRIEF Nr. 161 (rev. 1)

OMZENDBRIEF Nr. 161 (rev. 1) 1000 Brussel, 7 november 2011 Waterloolaan, 115 Tel. : 02/ 552.25.42 Fax : 02 / 552.27.63 Federale Overheidsdienst Justitie --- Directoraat-generaal rechterlijke organisatie --- Dienst personeelszaken

Nadere informatie

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE EN OPERATIONELE FUNCTIES DIE DE HULPVERLENINGSZONES MOET OPRICHTEN. (inw. 20 september 2014) (B.S. 10.09.2014) Gelet op de wet

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:192270-2012:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor ontwikkeling van software voor tijdregistratie of personele middelen 2012/S

Nadere informatie