TREASURES OF TECHNOLOGY FROM IDEA TO DEPLOYMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TREASURES OF TECHNOLOGY FROM IDEA TO DEPLOYMENT"

Transcriptie

1 TREASURES OF TECHNOLOGY FROM IDEA TO DEPLOYMENT

2 TREASURES OF TECHNOLOGY FROM IDEA TO DEPLOYMENT

3 FOREWORD VOORWOORD TABLE OF CONTENTS INHOUDSOPGAVE In 2014, we celebrate 100 years of research activities by Shell in Amsterdam. What began as a small laboratory of the then N.V. De Bataafsche Petroleum Maatschappij in Amsterdam, has grown into a leading institute and one of Shell s three most important technology centres worldwide. Shell began conducting research in the Netherlands in late The origins of our current Shell Technology Centre Amsterdam (STCA) lie, of all places, in the kitchen of the former head office in The Hague. There, research was conducted into burners suitable for using Sumatra kerosene. In 1914, a new laboratory opened in Amsterdam, with a staff of nine, on a site suitable for expansion. The early employees were real pioneers. Their facilities were limited to an extent scarcely imaginable in light of today s STCA. Even in the early days of the lab, oil and the products derived from it were extremely important. The rise of motorised transport created a need for more petrol and asphalt for better roads. The demand for good lubricants also increased. Researchers worked on all of these products in the lab. Over the course of 100 years, the range of activities of Shell in Amsterdam has changed significantly. Many research topics have been added, but some have likewise disappeared. Researchers have developed new products and new production processes. In order to make that possible, research methods and standards were established. In this book, we seek to present an anthology of the technological achievements to which our technology centre has made significant contributions over the past 100 years. Using examples from 12 diverse technologies, we offer you a representative sample of what has been developed in Amsterdam and how it has been applied in various locations around the world: a selection from our treasure trove. This publication is not the culmination of our development. In fact it marks the starting point for the next 100 years, during which the range of our activities will change again. I hope you enjoy browsing through this anniversary publication and that you will embark on the next 100 years with us. Gerald Schotman, Chief Technology Officer and Executive Vice President Innovation and R&D In 2014 vieren we 100 jaar onderzoeksactiviteiten van Shell in Amsterdam. Wat ooit begon als een klein laboratorium van de toenmalige N.V. De Bataafsche Petroleum Maatschappij in Amsterdam is uitgegroeid tot een toonaangevend instituut en een van de drie belangrijkste technologiecentra van Shell wereldwijd. Eind 1895 begon Shell in Nederland met het doen van onderzoek. De bakermat van ons huidige Shell Technology Centre Amsterdam (STCA) lag nergens anders dan in de keuken van het toenmalige Haagse hoofdkantoor. Hier werd onderzoek verricht op het gebied van branders die geschikt waren voor het gebruik van Sumatra-kerosine. In 1914 opende in Amsterdam een nieuw laboratorium, met negen man personeel, omdat deze locatie groei mogelijk maakte. De medewerkers van het eerste uur waren echte pioniers. Hun faciliteiten waren beperkt. Dat is in het licht van het huidige STCA haast niet meer voor te stellen. Zelfs in de begintijd van het lab waren olie en de daarvan afgeleide producten al van groot belang. Door toename van het gemotoriseerde verkeer was meer benzine en asfalt voor betere wegen nodig. Ook de vraag naar goede smeerolie nam toe. In het lab werd naar al deze producten onderzoek gedaan. In de loop van 100 jaar is het spectrum van activiteiten van Shell in Amsterdam aanzienlijk veranderd. Er zijn veel onderzoeksonderwerpen bijgekomen, maar sommige zijn ook weer verdwenen. Onderzoekers hebben nieuwe producten en nieuwe productieprocessen ontwikkeld. Om dat mogelijk te maken, zijn tevens onderzoeksmethoden en -standaarden ontwikkeld. Met dit boek willen we u een bloemlezing bieden van de technologische prestaties waaraan ons technologiecentrum de afgelopen 100 jaar een belangrijke bijdrage heeft geleverd. Aan de hand van twaalf uiteenlopende technologieën tonen we u een doorsnede van wat in Amsterdam is ontwikkeld en hoe dat op diverse plaatsen in de wereld is toegepast. Een greep uit onze schatkist. Deze uitgave is niet het eindpunt van onze ontwikkeling. Het markeert het beginpunt van de volgende 100 jaar, waarin het spectrum van onze activiteiten opnieuw zal veranderen. Ik hoop dat u met genoegen deze jubileumuitgave bekijkt en samen met ons aan de volgende 100 jaar begint. Gerald Schotman, Chief Technology Officer en Executive Vice President Innovation and R&D FOREWORD VOORWOORD BITUMEN BITUMEN 7 GAS-TO-LIQUIDS GAS-TO-LIQUIDS 15 ENHANCED OIL RECOVERY ENHANCED OIL RECOVERY 23 STANDARD TEST METHODS STANDAARD TESTMETHODEN 31 DISTILLATION DESTILLATIE 39 HYCON PROCESS HYCON-PROCES 47 GAS TREATMENT GASBEHANDELING 55 FLOW ASSURANCE FLOW ASSURANCE 63 COAL GASIFICATION KOLENVERGASSING 71 CATALYSIS KATALYSE 79 GAS CHROMATOGRAPHY GASCHROMATOGRAFIE 87 OMEGA PROCESS OMEGA-PROCES 95 A LOOK AHEAD EEN BLIK VOORUIT 103

4 BITUMEN BITUMEN Bitumen, a product based on the residue left from crude oil distillation, can be used as a binder for asphalt in roads. Shell has been engaged in bitumen research in Amsterdam since the 1920s. At that time, increasing traffic meant that better roads were needed. The first patent application for an invention originating from the lab was submitted to the Netherlands Patent Council in It related to a method for preparing asphalt emulsions. The research in Amsterdam covered product development, safety and lifespan. The lab has established an important role in the application and testing of bitumen and asphalt in road building, hydraulic engineering and industrial applications. Hydraulic engineering applications, for example, made great strides thanks to the challenges posed by the Delta Works, a series of construction projects that aimed to protect the South-west of the Netherlands against the sea. In 1978, Shell published the 400-page Shell Pavement Design Manual, the result of 100 man-years of bitumen research since This manual has been used all over the world in design studies of asphalt roads. In the 1980s, a synthetic binder was developed for the production of coloured asphalt, for example to be used in making cycle paths and squares. To improve the durability of roads, extensive research was also carried out in polymer modified bitumen. In the 1990s, binders for porous asphalt were developed. This type of asphalt has an ingenious way to drain rainwater from the road surface and improve visibility when it rains. One of the latest innovations is Shell Thiopave. In this product, part of the bitumen in the asphalt mixture is replaced by sulphur, which is obtained as a by-product of oil and gas production. Shell Thiopave requires a lower asphalt production temperature and results in a road with greater load bearing capacity and a longer lifespan. Bitumen wordt gemaakt op basis van het residu dat achterblijft na de destillatie van ruwe olie. Het kan worden gebruikt als bindmiddel voor asfalt in wegen. In Amsterdam houdt Shell zich al sinds de jaren 20 bezig met bitumenonderzoek. Door het toenemende verkeer waren namelijk betere wegen nodig. De eerste octrooiaanvraag voor een in het lab gedane uitvinding werd in 1923 bij de Nederlandse Octrooiraad ingediend. Het ging om een werkwijze voor de bereiding van asfaltemulsies. Er is in Amsterdam veel gedaan aan productontwikkeling, veiligheid en levensduur. Het laboratorium kreeg een belangrijke positie bij het toepassen en testen van bitumen en asfalt in wegenbouw, waterbouwkunde en industriële toepassingen. De waterbouwkundige toepassingen maakten bijvoorbeeld grote vorderingen door de voortdurende uitdagingen vanuit de Deltawerken. In 1978 publiceerde Shell de 400 pagina s tellende Shell Pavement Design Manual, ook wel Asfaltboek genoemd. Het resultaat van 100 mensjaren bitumenonderzoek sinds Dit is overal ter wereld gebruikt voor ontwerpstudies van asfaltwegen. In de jaren 80 is een synthetisch bindmiddel ontwikkeld voor de productie van gekleurd asfalt, bijvoorbeeld voor gekleurde fietspaden en pleinen. Om de duurzaamheid van wegen te verbeteren, is ook uitgebreid onderzoek gedaan naar met polymeer gemodificeerd bitumen. In de jaren 90 werden bindmiddelen voor het zogenoemde ZOAB (zeer open asfaltbeton) ontwikkeld. Dit type asfalt voert regenwater op een ingenieuze manier af en geeft daardoor beter zicht op de weg als het regent. Een van de meest recente innovaties is Shell Thiopave. In dit product wordt een deel van het bitumen in het asfaltmengsel vervangen door zwavel, een bijproduct van olie- en gasproductie. Shell Thiopave heeft een lagere asfaltproductietemperatuur nodig en het resultaat is een weg met een grotere draagkracht en een langere levensduur. 7

5 1927 J.W. le Nobel with the Hubbard test device that is used to measure the slide resistance of road surface mixtures Bulk transport of Spramex, emulsion for roads. THE SHELL PAVEMENT DESIGN MANUAL, RESULT OF 100 MAN- YEARS OF BITUMEN RESEARCH, HAS BEEN USED ALL OVER THE WORLD IN DESIGN STUDIES OF ASPHALT ROADS.

6 2013 Shell Thiopave in use in Asia.

7 1978 The first consignment of the Shell Pavement Design Manual. BITUMEN BITUMEN The use of asphalt in hydraulic engineering Storage of large quantities of Spramex at Shell s location in Amsterdam Prince Bernhard admiring the Asphalt department s 2-tonne vibrating machine The laboratory test track, where many kilometres are completed to test the bitumen in an asphalt mix Tixophalt, a polymer/bitumen mix, can even be used underwater for a watertight seal Another new stretch of Shell Thiopave. 13

8 GAS-TO-LIQUIDS GAS-TO-LIQUIDS It is sometimes said that Shell can turn lead into gold. This refers to the gas-to-liquids (GTL) process that transforms natural gas into valuable synthetic oil products. The key to it is the Fischer-Tropsch process, originally developed by German scientists in the 1920s and further refined by Shell researchers. In 1972, the Club of Rome s report The Limits to Growth spelled out the finite nature of many natural resources. In the same year, Shell first published its future scenarios, sketching out plausible visions of the future. One of them was a crisis scenario, characterised by a scarcity of crude oil. This view proved to be a prescient one when the crisis in the Middle East erupted a year later. In the light of these scenarios, specialists at Shell researched ways to make oil products from raw materials other than crude oil, such as coal, biomass or natural gas. Ten years later, in 1983, the first pilot plant for GTL was up and running in Amsterdam. Another decade on, Shell s first commercial GTL plant started up in Bintulu, Malaysia. In 2011, the giant Pearl GTL plant in Qatar, the world s largest plant to turn natural gas into liquids, came on stream. The GTL plant produces a range of products, including kerosene for aircraft, GTL Fuel for diesel engined cars, trucks and ships, as well as feedstock for making soaps, plastics and lubricants. GTL fuels are synthetic and contain virtually no sulphur. They burn more efficiently and more cleanly than fuels made from crude oil. This can contribute to improved air quality, particularly beneficial in cities and alongside motorways. Researchers at STCA continue to focus on making the GTL process ever more efficient, cheaper and cleaner. Shell kan lood in goud veranderen, wordt soms gezegd. Dit duidt op het gas-to-liquids (GTL) proces voor het omzetten van aardgas in waardevolle synthetische olieproducten. De sleutel hiervoor is het in de jaren 20 door Duitse wetenschappers ontwikkelde zogenoemde Fischer-Tropsch-proces dat door Shell-onderzoekers verder is verfijnd. In 1972 publiceerde de Club van Rome het rapport Grenzen aan de groei, waarin de eindigheid van veel grondstoffen werd genoemd. In hetzelfde jaar publiceerde Shell voor het eerst zijn toekomstscenario s. Hierin werden diverse aannemelijke toekomstbeelden geschetst. Een daarvan was een crisisscenario, gekenmerkt door een schaarste aan ruwe olie. Dit bleek een vooruitziende blik te zijn toen een jaar later de crisis in het Midden-Oosten uitbrak. Shell-specialisten hadden zich vanwege de scenario s al over de vraag gebogen of het mogelijk zou zijn olieproducten te maken van andere grondstoffen dan ruwe olie, bijvoorbeeld uit kolen, biomassa of aardgas. Tien jaar later, in 1983, stond in Amsterdam de eerste proeffabriek voor GTL en weer tien jaar later stond in Bintulu in Maleisië Shells eerste commerciële GTL-fabriek. In 2011 startte in Qatar de reusachtige Pearl GTLfabriek, s werelds grootste fabriek voor het omzetten van aardgas in vloeistoffen. De GTL-fabriek produceert een scala aan producten, waaronder kerosine voor vliegtuigen en GTL Fuel voor (vracht-)auto s en schepen met dieselmotoren. Maar ook grondstoffen voor zeep, kunststoffen en smeeroliën. Doordat GTL-brandstoffen synthetisch zijn en vrijwel geen zwavel bevatten, verbranden ze efficiënter en schoner dan brandstoffen die uit ruwe olie zijn gemaakt. Dit kan bijdragen aan een verbetering van de luchtkwaliteit. Dit is met name gunstig in steden en langs snelwegen. Onderzoekers in STCA blijven zich focussen op het telkens efficiënter, goedkoper en schoner maken van het GTL-proces. 15

9 1950 Around 1950, work was conducted on the Fischer- Tropsch reaction in Amsterdam. The work was then stopped due to the low price of crude oil GTL pilot plant, Amsterdam. TEN YEARS AFTER STARTING THE R&D, THE FIRST PILOT PLANT FOR GTL WAS UP AND RUNNING IN AMSTERDAM. ANOTHER TEN YEARS ON, SHELL S FIRST COMMERCIAL GTL PLANT STARTED UP IN BINTULU, MALAYSIA Test facility for GTL in Amsterdam. 17

10 2011 The name Pearl is also a tribute to pearl fishing, formerly the most important source of income for Qatar.

11 GAS-TO-LIQUIDS GAS-TO-LIQUIDS 1925 The original German Fischer-Tropsch patent. Test facility for GTL in Amsterdam GTL pilot plant in Amsterdam GTL plant at Bintulu, Malaysia The new GTL pilot plant at STCA A growing number of commercial Dutch companies are opting for Shell GTL Fuel. 21

12 ENHANCED OIL RECOVERY ENHANCED OIL RECOVERY Demand for energy is huge and growing. For the time being, sustainable energy alone cannot meet that demand, which means fossil fuels will remain an indispensable source. It is vital that the world makes the most of existing resources. Traditionally, an average of around two-thirds of oil gets left behind in an oil field. These remains are not easily extracted because, for example, the oil is too thick or too viscous, or because it sticks to the porous rock that contains the oil. In the 1930s, it was discovered that much larger amounts of the oil in a field can be extracted by injecting water, steam or gas, depending on the type of oil contained in the ground. This is called enhanced oil recovery (EOR). Since the 1960s, detergent has also been used to extract larger quantities of oil from a field by washing the oil out of the porous rock. In Amsterdam, Shell developed a special industrial detergent for this purpose. This was not Shell s first detergent. In the 1950s, a synthetic detergent had already been developed in Amsterdam. It replaced a type that had proved impossible to break down in water treatment plants, resulting in large patches of foam left floating on the surface water. In 2004, demand for oil increased, and so did the oil price. Shell increased its EOR research to devise and implement new recovery solutions. Recently discovered oil fields generally contain oil that is increasingly difficult to produce. Researchers in Amsterdam developed new types of detergents and other fluids that are far more efficient at freeing up oil. This work is conducted in close partnership with colleagues in Rijswijk, the Netherlands. The focus is on developing innovative technologies and approaches to efficiently produce more oil from oil fields. De vraag naar energie is groot en groeiend. Duurzame energie alleen kan die vraag voorlopig nog niet dekken. Fossiele brandstoffen zijn daarom nog altijd een onmisbare bron en het is van vitaal belang dat de wereld bestaande bronnen optimaal gebruikt. Van oudsher blijft gemiddeld genomen ongeveer twee derde van de olie achter in een veld. De rest is niet gemakkelijk te winnen, bijvoorbeeld omdat de olie te dik of te stroperig is, of omdat het vastkleeft aan het poreuze gesteente waarin het vastzit. In de jaren 30 werd ontdekt dat een veel groter deel van de olie in een veld te winnen viel door water, stoom of gas in het veld te injecteren, afhankelijk van de soort olie die in de grond zit. Dat wordt Enhanced Oil Recovery (EOR) genoemd. Sinds de jaren 60 wordt ook zeep gebruikt om een groter deel van de olie uit een veld te winnen. De olie wordt als het ware uit het poreuze gesteente gewassen. In Amsterdam ontwikkelde Shell hiervoor een speciale industriële zeep. Dit was overigens niet Shells eerste zeep. In de jaren 50 was in Amsterdam al een synthetische zeep ontwikkeld ter vervanging van een zeepsoort die niet werd afgebroken in waterzuiveringsinstallaties, waardoor grote vlokken schuim op het oppervlaktewater dreven. In 2004 steeg de vraag naar olie, en daarmee de olieprijs. Shell verhoogde het EOR-onderzoek gericht op het bedenken en implementeren van nieuwe winningsoplossingen. Nieuw ontdekte olievelden bevatten veelal steeds minder gemakkelijk winbare olie. Onderzoekers in Amsterdam ontwikkelden nieuwe soorten zeep en andere vloeistoffen die veel efficiënter zijn in het losmaken van de olie. Hierbij wordt nauw samengewerkt met collega s in Rijswijk en ligt de focus op het ontwikkelen van innovatieve technologieën en benaderingen om op een efficiënte manier meer olie uit olievelden te kunnen halen. 23

13 1939 When a circus visited Malaysia, a member of Shell staff saw the attendants washing the elephants in the river and gave them a sample of Teepol to try Large clusters of foam on surface water in the Netherlands.

14 2010 Field trial in Habhab, Oman, with EOR solvents researched at STCA.

15 ENHANCED OIL RECOVERY ENHANCED OIL RECOVERY 1930 EOR steam trials, Schoonebeek The Teepol plant in the Amsterdam laboratory. Teepol made by Shell was used in synthetic detergents Detergent research CT scanner used in EOR research at STCA Foam titration test to compare the relative activity of dishwashing detergents. IN THE 1930S, IT WAS DISCOVERED THAT MUCH LARGER AMOUNTS OF THE OIL IN A FIELD CAN BE EXTRACTED BY INJECTING WATER, STEAM OR GAS, DEPENDING ON THE TYPE OF OIL CONTAINED IN THE GROUND Habhab, Oman. 29

16 STANDARD TEST METHODS STANDAARD TESTMETHODEN Shell laboratories use standardised methods for testing oil, gas and petrochemical products. These methods determine the properties and composition of test samples, for example to confirm that specifications of end products are met. In its early years, Shell conducted a great deal of research to better understand the properties of petroleum. It soon discovered that different types of oil have distinctive properties. These differences caused problems; for example, during a hot summer, the asphalt on a new road melted because oil from a different field had been used as a feedstock. To understand more about problems like these, better test methods were needed. Furthermore, those test methods had to be standardised to ensure that the results did not vary depending on when, by whom or where the test had been carried out. In 1928 Shell in Amsterdam published the Standard Analytical Methods Book to address these inconsistencies. In 1945, this became the Shell Method Series (SMS), a term still in use today. It was not only Shell that benefited from this standardisation; with Shell s permission, other companies were also able to make use of the pioneering work carried out in Amsterdam on the development of standard test methods. It takes years to validate a test method, and requires close consultation with users in the lab. Shell has developed nearly 3,000 SMS test methods to date, often for highly specific applications. All methodologies are regularly checked. To further share Shell s findings, the methodologies are now available online for internal use, whereas before experimenters had to obtain copies from several books and folders. Although test methods are written exclusively for use at Shell, STCA researchers also play an important role in the development of international standard test methods for organisations like the American Society for Testing and Materials (ASTM). Laboratoria van Shell werken met gestandaardiseerde methoden voor het testen van olie-, gas- en petrochemische producten. Deze methoden zijn nodig voor het bepalen van de eigenschappen en samenstelling van testmonsters, bijvoorbeeld om te bevestigen dat aan specificaties van eindproducten wordt voldaan. In de beginjaren van Shell werd veel onderzoek gedaan om beter inzicht te krijgen in de eigenschappen van aardolie. Al snel bleek dat er diverse soorten olie zijn en dat die verschillende eigenschappen hebben. Door deze verschillen ontstonden problemen: bijvoorbeeld in de zomer, wanneer het asfalt van een nieuw aangelegde weg smolt omdat olie van een ander veld als grondstof was gebruikt. Om dat soort problemen beter te begrijpen, waren betere testmethoden nodig. Bovendien moesten die testmethoden gestandaardiseerd worden om ervoor te zorgen dat de uitkomst niet afhing van wanneer, door wie of waar deze test gedaan werd. Om deze inconsistenties op te lossen, verscheen in 1928 bij Shell in Amsterdam het Standard Analytical Methods Book. In 1945 veranderde dit in Shell Method Series (SMS), een term die nog altijd wordt gebruikt. Niet alleen Shell deed zijn voordeel met de standaardisatie. Met toestemming van Shell maakten ook andere bedrijven gebruik van het pionierswerk dat in Amsterdam was verricht in het ontwikkelen van standaard testmethoden. Het duurt jaren om een testmethode te valideren, en het vereist nauw overleg met de gebruikers in het lab. Shell heeft inmiddels bijna SMS-testmethoden ontwikkeld, vaak voor zeer specifieke toepassingen. De methodieken worden regelmatig gecontroleerd. Waar ze vroeger gebundeld werden in boeken en klappers, is nu alles digitaal beschikbaar voor intern gebruik. Hoewel testmethodes uitsluitend worden geschreven voor gebruik binnen Shell, spelen onderzoekers van STCA ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van internationale standaard testmethoden voor organisaties zoals de American Society for Testing and Materials (ASTM). 31

17 1955 Shell was the first company in the Netherlands to use a computer, the Miracle, that enabled computation-intensive analytical techniques Internal training for lab assistants. SHELL HAS DEVELOPED NEARLY 3,000 STANDARD TEST METHODS TO DATE, OFTEN FOR HIGHLY SPECIFIC APPLICATIONS.

18 2014 Analytical researchers at work in STCA.

19 STANDARD TEST METHODS STANDAARD TESTMETHODEN 1928 Internal training for lab assistants Handwritten blueprint for a figure in a test method Collection of Standard Methods Test method first issued in 1948, as revised in 1971 for reasons of safety. Developed in Amsterdam, SMS is used worldwide: Shell Technology Centre Bangalore, India Developed in Amsterdam, the Shell Method Series (SMS) are used worldwide: Shell Technology Center Houston, USA. 37

20 DISTILLATION DESTILLATIE Distillation dates back to classical antiquity, when the technique was used in the laboratories of the alchemists in Alexandria. The process involves separating different substances from a fluid mixture by means of evaporation and condensation. Distillation is the most commonly used separation technology in the petrochemical industry and is necessary for ensuring product quality. Shell has a long history of developing hardware for distillation columns and gas/liquid separators. Separators remove liquid droplets from a gas stream. Distillation is part of the refining process of oil and petrochemical products. Distillation of crude oil had already undergone significant development at Shell in Amsterdam in the period up to 1929, partly as a result of the accelerated introduction of new technologies. Over the subsequent decades, new equipment was acquired and other distillation technologies were invented. An important technological development that took place at Shell in Amsterdam was the Shell ConSep (Contacting Separator) tray, invented in the early 1990s. Instead of gravity, centrifugal force is used to achieve improved separation of gas and liquid. Thanks to this invention, a distillation column can attain up to 60% more throughput. This technology has been in use in Shell since 1995, and has been licensed to third parties since The research into distillation at STCA continues to focus on improving distillation trays and separators. A new version of the Shell ConSep tray has been successfully tested in the laboratory. It will be demonstrated on a bigger scale before potential deployment in a number of refineries. De geschiedenis van destillatie gaat terug tot de klassieke oudheid, waar deze techniek werd toegepast in de laboratoria van de alchemisten in Alexandrië. Het is een techniek om door middel van verdamping en condensatie meerdere stoffen uit een vloeistofmengsel te scheiden. Destillatie is de meest gebruikte scheidingstechnologie in de petrochemische industrie en is nodig om de productkwaliteit te waarborgen. Shell kent een lange geschiedenis in de ontwikkeling van hardware voor destillatiekolommen en gas/vloeistofseparatoren. Separatoren verwijderen vloeistofdruppels uit een gasstroom. Destillatie is een onderdeel van het raffinageproces van olie en petrochemische producten. Destillatie van ruwe olie had, mede door de versnelde invoering van nieuwe technieken, in de periode tot 1929 bij Shell in Amsterdam al een hele ontwikkeling doorgemaakt. In de loop der decennia werd nieuwe apparatuur aangeschaft en werden andere destillatietechnieken uitgevonden. Een belangrijke technologische ontwikkeling door Shell in Amsterdam is de begin jaren 90 ontwikkelde Shell ConSep-schotel (Contacting Separator). In plaats van zwaartekracht wordt gebruik gemaakt van centrifugale kracht om gas en vloeistof beter te kunnen scheiden. Door deze vinding kan een destillatiekolom tot wel 60% meer doorzet behalen. Sinds 1995 wordt deze technologie binnen Shell toegepast en vanaf 2006 onder licentie ook daarbuiten. Het onderzoek naar destillatie richt zich in STCA nog altijd op het verbeteren van destillatieschotels en separatoren. In het laboratorium is een nieuwe versie van de ConSep-schotel met succes getest. Voorafgaand aan de potentiële toepassing in raffinaderijen, zal de schotel eerst worden gedemonstreerd op grotere schaal. 39

21 1914 Distillation apparatus Laboratory size distillation column in Amsterdam. DISTILLATION OF CRUDE OIL HAD ALREADY UNDERGONE SIGNIFICANT DEVELOPMENT AT SHELL IN AMSTERDAM IN THE PERIOD UP TO 1929, PARTLY AS A RESULT OF THE ACCELERATED INTRODUCTION OF NEW TECHNOLOGIES. 41

22 1947 The distillation research equipment looked almost like models of refineries.

23 DISTILLATION DESTILLATIE 1959 A great variety of distillation facilities in one of the Amsterdam research halls (Hall 1) A Shell ConSep tray. A 2.5-m-diameter distillation column for research purposes The Schoepentoeter was first registered in the UK under this untranslatable name in 1966 and is still in use Distillation tower at Shell Pernis The backbone of numerous operations around the globe, distillation technology development continues at STCA. 45

24 HYCON PROCESS HYCON-PROCES Shell Pernis is Europe s largest refinery and one of the largest in the world. The so-called HYCON facility was commissioned there in The technology, developed in Amsterdam, facilitates the conversion of even the heaviest fractions in crude oil into lighter, cleaner and higher-value hydrocarbons. It allows a more efficient use of every barrel of oil. The cleanest and most valuable products extracted from oil are the lighter ones such as gasoline, kerosene, diesel and chemicals used to make cycle helmets and detergents, for example. The heaviest fraction in a barrel of oil known as the residue is dirtier and less valuable. In the 1960s, research began into conversion of the residue, which was primarily used to produce heating oil and bitumen. Researchers in Amsterdam developed and demonstrated HYCON technology in a pilot plant, before building a plant on a commercial scale at the Pernis refinery. As with many new technologies, the HYCON facility faced initial challenges. After a year, the catalyst beds became clogged by metals deposited in the space between the catalyst particles. This part of the process proved tougher on a commercial scale. A team of researchers from Amsterdam, The Hague and Pernis investigated catalyst samples from Pernis in test facilities in Amsterdam to establish the cause of the problems. Two years later, the facility was operational again. To this day, the HYCON facility continues to function well. Shell Pernis is de grootste raffinaderij van Europa en een van de grootste ter wereld. In 1989 werd hier de zogenoemde HYCON-installatie in bedrijf genomen. Deze in Amsterdam ontwikkelde technologie maakt het mogelijk om zelfs de zwaarste fractie van aardolie om te zetten in lichtere, schonere en hoogwaardigere koolwaterstoffen. Zo wordt een vat olie efficiënter gebruikt. De schoonste en meest waardevolle producten die uit olie gehaald worden, zijn de lichtere producten. Voorbeelden zijn benzine, kerosine, diesel en de chemische stoffen waarmee bijvoorbeeld fietshelmen en wasmiddelen worden gemaakt. In een vat olie zit ook een zware fractie die minder schoon en waardevol is: het residu. Dit bestanddeel werd vooral gebruikt voor de vervaardiging van stookolie en bitumen In de jaren 60 begon onderzoek naar de conversie van het residu. Onderzoekers in Amsterdam ontwikkelden en demonstreerden de HYCON-technologie in een proeffabriek. Vervolgens werd een fabriek op commer ciële schaal gebouwd in de raffinaderij in Pernis. Zoals dat vaker gaat met nieuwe technologie, had de HYCONinstallatie te maken met de nodige uitdagingen. Na een jaar raakten de katalysatorbedden verstopt door metalen die zich ophoopten in de ruimte tussen de katalysatordeeltjes. Dit deel van het proces bleek een stuk moeilijker op commerciële schaal. Een team van onderzoekers uit Amsterdam, Den Haag en Pernis onderzocht katalysatormonsters uit Pernis in testinstallaties in Amsterdam om de oorzaak van de problemen te achterhalen. Twee jaar later werd de installatie in Pernis weer in bedrijf genomen. Tot op de dag van vandaag functioneert de HYCON-installatie nog altijd goed. 47

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

CO 2 capture overview

CO 2 capture overview CO 2 capture overview Ruud van den Brink, Daan Jansen www.ecn.nl CO 2 emissions are rising faster than in the most pessimistic scenario Source: PNAS, 22 May, 2007 Energy scenario: 65% lower CO 2 emission

Nadere informatie

BREEDVELD & WEAVER HYDRAULICS

BREEDVELD & WEAVER HYDRAULICS GENERAL SALES APPLICATION TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING BREEDVELD & WEAVER HYDRAULICS Revision and repair of hydraulics Already 50 years of experience in repairing hydraulic components. We are especially

Nadere informatie

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 1. 7. ---- 3. ---- 4. ---------- 6. 5. 2. ---- 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5.

Nadere informatie

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Extreem veilig Het product Alle koppeling zijn speciaal ontworpen en vervaardigd uit hoogwaardig RVS 316L en uitgevoerd met hoogwaardige pakkingen. Op alle koppelingen zorgt het gepatenteerde veiligheid

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Nuon Magnum. Een volgende stap in de energietransitie. Rien van Haperen, Project Directeur Nuon Magnum. Utrecht, 6 december 2006

Nuon Magnum. Een volgende stap in de energietransitie. Rien van Haperen, Project Directeur Nuon Magnum. Utrecht, 6 december 2006 Nuon Magnum Een volgende stap in de energietransitie Rien van Haperen, Project Directeur Nuon Magnum Utrecht, 6 december 2006 Nuon in het kort Nuon is een zelfstandig, internationaal energiebedrijf gevestigd

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

AERTSSEN AND ALE TO TRANSPORT ANTWERP S LARGEST LOAD ON PUBLIC ROADS IN PORT S HISTORY

AERTSSEN AND ALE TO TRANSPORT ANTWERP S LARGEST LOAD ON PUBLIC ROADS IN PORT S HISTORY [Type here] Press Release 25 November 2014 AERTSSEN AND ALE TO TRANSPORT ANTWERP S LARGEST LOAD ON PUBLIC ROADS IN PORT S HISTORY ALE will be working alongside Belgium-based Aertssen to transport the Port

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

Reading comprehension: The Tropical Rainforest

Reading comprehension: The Tropical Rainforest Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Patricia Termeer 05 februari 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/71971 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Duurzaamheid Praktijkcase circulaire economie (Apollo Vredestein) APOLLO Vredestein BV

Duurzaamheid Praktijkcase circulaire economie (Apollo Vredestein) APOLLO Vredestein BV Duurzaamheid Praktijkcase circulaire economie (Apollo Vredestein) 1 Wie ben ik? 2 Enschede plant 150 Acre facility located in the East part of the Netherlands, close to the German border Capacity: PCR:

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 2. ---- 1. ---- 3. ---- 7. ---------- 5. 4. 6. 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5. Power

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

GROEN GAS HEEFT DE TOEKOMST en de toekomst begint nu

GROEN GAS HEEFT DE TOEKOMST en de toekomst begint nu GROEN GAS HEEFT DE TOEKOMST en de toekomst begint nu A. van der Drift December 2013 ECN-L--13-081 GROEN GAS HEEFT DE TOEKOMST en de toekomst begint nu Bram van der Drift Clean Tech Business Day 11 december

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina)

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina) NATUREALLY Commissioned work for the hospital of Enschede (MST) 2016 Transparent print and coloured backlight. 450 x 800 cm, Geert Mul 2016 (Nederlandse tekst onderaan de pagina) The work of art called

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Academisch schrijven Inleiding

Academisch schrijven Inleiding - In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren Algemene inleiding van het werkstuk In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze Om deze

Nadere informatie

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Kees den Blanken Cogen Nederland Driebergen, Dinsdag 3 juni 2014 Kees.denblanken@cogen.nl Renewables genereren alle stroom (in Nederland in

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

right place, right time

right place, right time right place, right time PND: constructie èn industriële verhuizingen Combinatie van twee disciplines maakt PND tot de ideale partner Het verhaal achter de succesformule van PND is eenvoudig. Van oorsprong

Nadere informatie

01/ M-Way. cables

01/ M-Way. cables 01/ 2015 M-Way cables M-WaY Cables There are many ways to connect devices and speakers together but only few will connect you to the music. My Way of connecting is just one of many but proved it self over

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld.

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld. S H E E T M E T A L p a r t s a n d a s s e m b l i e s I n t r o d u c t i e Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

Event sheet: Workshop M4E

Event sheet: Workshop M4E FOODINOFRA, partner van het Nieuw Industrieel Beleid Event sheet: Workshop M4E Facts and figures Title Organizers Date Location Participants Workshop - Emulsifying with magnetism (M4E): Innovation in food

Nadere informatie

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Delft, 8 maart 2012 Realistic wall of water ir. F.C. (Floris) Boogaard, (020) 606 32 50/06-51 55 68 26 e-mail: f.c.boogaard@tudelft.nl/

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK)

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) (for Dutch go to page 4) How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) The Illumina HD offers dictionary support for StarDict dictionaries.this is a (free) open source dictionary

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Extreem veilig. Our product. Het product

Extreem veilig. Our product. Het product Extreem veilig Het product Alle koppelingen zijn speciaal ontworpen en vervaardigd uit hoogwaardig RVS 316L en uitgevoerd met hoogwaardige pakkingen. Op alle koppelingen zorgt het gepatenteerde veiligheidsysteem

Nadere informatie

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst De Levende Gevel Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst A letter from nature Dear., Our life knows no boundaries, we live together. You live in me and I live in you! I not only

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

LED LIGHTING FOR COLD STORAGE

LED LIGHTING FOR COLD STORAGE LED LIGHTING FOR COLD STORAGE Madrid, October 16 Maarten de Graaf Didyouknowthat? It takes 0.65KWh of air conditioning energy to cool down every 1 kwh of lighting heat. Didyouknowthat? Meaning that youernergybillforlightingis

Nadere informatie

Make a smart move+ WIJCHEN LOGISTICS CENTRE m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN

Make a smart move+ WIJCHEN LOGISTICS CENTRE m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN Make a smart move+ STRATEGISCHE LOCATIE,, A326 AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER 25.500 m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR WIJCHEN LOGISTICS CENTRE MODERNE LOGISTIEKE BEDRIJFSRUIMTE

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING WERKEN I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

VOORAANKONDIGING WERKEN I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres . VOORAANKONDIGING WERKEN I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (Danish and Belgian info) Nationale identificatie:

Nadere informatie

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling Screen Design Deliverable 3 - Visual Design Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014 Docent: Jasper Schelling Hulp bij het inloggen Inloggen Particulier Personal Banking Private Banking Zakelijk Zoeken in Particulier

Nadere informatie

Calculator spelling. Assignment

Calculator spelling. Assignment Calculator spelling A 7-segmentdisplay is used to represent digits (and sometimes also letters). If a screen is held upside down by coincide, the digits may look like letters from the alphabet. This finding

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

Pattern Cronelia s Seashell blanket

Pattern Cronelia s Seashell blanket Pattern Cronelia s Seashell blanket I got the inspiration for his blanket from a postcard I once bought. Pagina 1 Cygnet Yarns has lovely colours in their range that reminded me of those shells. For this

Nadere informatie

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Krimpen ad IJsel 10-01-2016 Verdoold Installatiebedrijf Voorwoord Ik heb dit rapport geschreven naar aanleiding van een communicatieopdracht

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

TE HUUR EMMASINGEL EINDHOVEN

TE HUUR EMMASINGEL EINDHOVEN TE HUUR EMMASINGEL 33-35 EINDHOVEN Accelerating success. PROJECT OMSCHRIJVING DE EMMA In september 2016 is het startschot gegeven voor de grootschalige revitalisatie van het kantoorgebouw De Emma gelegen

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen tussen Leeftijdsgroepen Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles between Age Groups Rik Hazeu Eerste begeleider:

Nadere informatie

Industry Update- September 2013 (voor Nederlands zie pagina 3) Reducing noise means increasing well-being of your animals

Industry Update- September 2013 (voor Nederlands zie pagina 3) Reducing noise means increasing well-being of your animals 1 Industry Update- September 2013 (voor Nederlands zie pagina 3) Reducing noise means increasing well-being of your animals Ever noticed that almost everything built to move, pen-up, restrain or load animals

Nadere informatie

Press release Statistics Netherlands

Press release Statistics Netherlands Press release PR00-277 8-12-2000 9:30 AM Inflation rate in November levelling out Consumer prices in November were up 3.0% on November last year. The inflation rate is therefore 0.1% lower than last month,

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

Feedback WG System Operations 21 November 2012

Feedback WG System Operations 21 November 2012 Feedback WG System Operations 21 November 2012 User Group 06/12/2012 Wim Michiels Content Feedback IGCC Winter action plan Draft ENTSO-E winter outlook 2012 2013 Capaciteit noordgrens Overview of dynamic

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

C - de totale constante kosten. N - de normale bezetting in stuks

C - de totale constante kosten. N - de normale bezetting in stuks STANDAARDKOSTPRIJS Een bedrijf moet een verkoopprijs bepalen om zijn producten te kunnen verkopen. De klant moet vooraf weten welke prijs betaald moet worden voor het aangeboden product. De standaardkostprijs

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-OINE.COM HNDLEIDING USERS MNUL EM1016 HNDLEIDING EM1016 USB NR SERIEEL CONVERTER INHOUDSOPGVE: PGIN 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud van de verpakking.... 2

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

Your supply chain 10 x more effective

Your supply chain 10 x more effective Your supply chain 10 x more effective With the #1 supply chain platform for manufacturing & wholesale Increase supply chain performance Decrease manual order handling Insights in actionable data Top elements

Nadere informatie

Duurzaamheid begint bij jezelf! Alumni. 11 september 2012. jan.blom@keyknowledge.nl

Duurzaamheid begint bij jezelf! Alumni. 11 september 2012. jan.blom@keyknowledge.nl Duurzaamheid begint bij jezelf! 11 september 2012 Alumni jan.blom@keyknowledge.nl Hoe oud is duurzaamheid?? Duurzaamheid is maar vijfentwintig jaar oud! 16 juni 1987: Gro Harlem Brundtland biedt haar rapport

Nadere informatie

Tim Akkerman - Head of Mobile

Tim Akkerman - Head of Mobile Tim Akkerman - Head of Mobile Emesa is the largest e-commerce company for searching, comparing and booking travel and leisure packages in the following categories: Holidays - Other accommodations - Hotels

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Modern Land Consolidation in the Netherlands

Modern Land Consolidation in the Netherlands Modern Land Consolidation in the Netherlands Adri van den Brink Government Service for Land and Water Management Wageningen University, Land Use Planning Group Volvic, 10 September 2004 Contents Introduction

Nadere informatie

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 Living Labs Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 dr.ir. Elke den Ouden expertise in smart lighting & smart cities @ TU/e Where innovation starts TU/e Living Labs Een Living

Nadere informatie

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005 Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT Daniel van Burk 7 november 2005 Even voorstellen... Daniel van Burk Voorzitter van de afdeling Beheer van het NGI Senior Business Consultant bij Atos Consulting Veel

Nadere informatie

SUPPORT A NOBLE PROJECT

SUPPORT A NOBLE PROJECT Ecumenical Patriarchate Orthodox Metropolis of Belgium Exarchate of The Netherlands and Luxemburg SUPPORT A NOBLE PROJECT it s a unique opportunity AN ORTHODOX CHURCH FOR AMSTERDAM The Orthodox Metropolis

Nadere informatie

Open source VoIP Networks

Open source VoIP Networks Open source VoIP Networks Standard PC hardware inexpensive add-in vs. embedded designs Ing. Bruno Impens Overview History Comparison PC - Embedded More on VoIP VoIP Hardware VoIP more than talk More...

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

EM7580 Firmware Update by Micro SD card

EM7580 Firmware Update by Micro SD card EM7580 Firmware Update by Micro SD card 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7580 Firmware update by Micro SD card Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Opmerking...

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie