TREASURES OF TECHNOLOGY FROM IDEA TO DEPLOYMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TREASURES OF TECHNOLOGY FROM IDEA TO DEPLOYMENT"

Transcriptie

1 TREASURES OF TECHNOLOGY FROM IDEA TO DEPLOYMENT

2 TREASURES OF TECHNOLOGY FROM IDEA TO DEPLOYMENT

3 FOREWORD VOORWOORD TABLE OF CONTENTS INHOUDSOPGAVE In 2014, we celebrate 100 years of research activities by Shell in Amsterdam. What began as a small laboratory of the then N.V. De Bataafsche Petroleum Maatschappij in Amsterdam, has grown into a leading institute and one of Shell s three most important technology centres worldwide. Shell began conducting research in the Netherlands in late The origins of our current Shell Technology Centre Amsterdam (STCA) lie, of all places, in the kitchen of the former head office in The Hague. There, research was conducted into burners suitable for using Sumatra kerosene. In 1914, a new laboratory opened in Amsterdam, with a staff of nine, on a site suitable for expansion. The early employees were real pioneers. Their facilities were limited to an extent scarcely imaginable in light of today s STCA. Even in the early days of the lab, oil and the products derived from it were extremely important. The rise of motorised transport created a need for more petrol and asphalt for better roads. The demand for good lubricants also increased. Researchers worked on all of these products in the lab. Over the course of 100 years, the range of activities of Shell in Amsterdam has changed significantly. Many research topics have been added, but some have likewise disappeared. Researchers have developed new products and new production processes. In order to make that possible, research methods and standards were established. In this book, we seek to present an anthology of the technological achievements to which our technology centre has made significant contributions over the past 100 years. Using examples from 12 diverse technologies, we offer you a representative sample of what has been developed in Amsterdam and how it has been applied in various locations around the world: a selection from our treasure trove. This publication is not the culmination of our development. In fact it marks the starting point for the next 100 years, during which the range of our activities will change again. I hope you enjoy browsing through this anniversary publication and that you will embark on the next 100 years with us. Gerald Schotman, Chief Technology Officer and Executive Vice President Innovation and R&D In 2014 vieren we 100 jaar onderzoeksactiviteiten van Shell in Amsterdam. Wat ooit begon als een klein laboratorium van de toenmalige N.V. De Bataafsche Petroleum Maatschappij in Amsterdam is uitgegroeid tot een toonaangevend instituut en een van de drie belangrijkste technologiecentra van Shell wereldwijd. Eind 1895 begon Shell in Nederland met het doen van onderzoek. De bakermat van ons huidige Shell Technology Centre Amsterdam (STCA) lag nergens anders dan in de keuken van het toenmalige Haagse hoofdkantoor. Hier werd onderzoek verricht op het gebied van branders die geschikt waren voor het gebruik van Sumatra-kerosine. In 1914 opende in Amsterdam een nieuw laboratorium, met negen man personeel, omdat deze locatie groei mogelijk maakte. De medewerkers van het eerste uur waren echte pioniers. Hun faciliteiten waren beperkt. Dat is in het licht van het huidige STCA haast niet meer voor te stellen. Zelfs in de begintijd van het lab waren olie en de daarvan afgeleide producten al van groot belang. Door toename van het gemotoriseerde verkeer was meer benzine en asfalt voor betere wegen nodig. Ook de vraag naar goede smeerolie nam toe. In het lab werd naar al deze producten onderzoek gedaan. In de loop van 100 jaar is het spectrum van activiteiten van Shell in Amsterdam aanzienlijk veranderd. Er zijn veel onderzoeksonderwerpen bijgekomen, maar sommige zijn ook weer verdwenen. Onderzoekers hebben nieuwe producten en nieuwe productieprocessen ontwikkeld. Om dat mogelijk te maken, zijn tevens onderzoeksmethoden en -standaarden ontwikkeld. Met dit boek willen we u een bloemlezing bieden van de technologische prestaties waaraan ons technologiecentrum de afgelopen 100 jaar een belangrijke bijdrage heeft geleverd. Aan de hand van twaalf uiteenlopende technologieën tonen we u een doorsnede van wat in Amsterdam is ontwikkeld en hoe dat op diverse plaatsen in de wereld is toegepast. Een greep uit onze schatkist. Deze uitgave is niet het eindpunt van onze ontwikkeling. Het markeert het beginpunt van de volgende 100 jaar, waarin het spectrum van onze activiteiten opnieuw zal veranderen. Ik hoop dat u met genoegen deze jubileumuitgave bekijkt en samen met ons aan de volgende 100 jaar begint. Gerald Schotman, Chief Technology Officer en Executive Vice President Innovation and R&D FOREWORD VOORWOORD BITUMEN BITUMEN 7 GAS-TO-LIQUIDS GAS-TO-LIQUIDS 15 ENHANCED OIL RECOVERY ENHANCED OIL RECOVERY 23 STANDARD TEST METHODS STANDAARD TESTMETHODEN 31 DISTILLATION DESTILLATIE 39 HYCON PROCESS HYCON-PROCES 47 GAS TREATMENT GASBEHANDELING 55 FLOW ASSURANCE FLOW ASSURANCE 63 COAL GASIFICATION KOLENVERGASSING 71 CATALYSIS KATALYSE 79 GAS CHROMATOGRAPHY GASCHROMATOGRAFIE 87 OMEGA PROCESS OMEGA-PROCES 95 A LOOK AHEAD EEN BLIK VOORUIT 103

4 BITUMEN BITUMEN Bitumen, a product based on the residue left from crude oil distillation, can be used as a binder for asphalt in roads. Shell has been engaged in bitumen research in Amsterdam since the 1920s. At that time, increasing traffic meant that better roads were needed. The first patent application for an invention originating from the lab was submitted to the Netherlands Patent Council in It related to a method for preparing asphalt emulsions. The research in Amsterdam covered product development, safety and lifespan. The lab has established an important role in the application and testing of bitumen and asphalt in road building, hydraulic engineering and industrial applications. Hydraulic engineering applications, for example, made great strides thanks to the challenges posed by the Delta Works, a series of construction projects that aimed to protect the South-west of the Netherlands against the sea. In 1978, Shell published the 400-page Shell Pavement Design Manual, the result of 100 man-years of bitumen research since This manual has been used all over the world in design studies of asphalt roads. In the 1980s, a synthetic binder was developed for the production of coloured asphalt, for example to be used in making cycle paths and squares. To improve the durability of roads, extensive research was also carried out in polymer modified bitumen. In the 1990s, binders for porous asphalt were developed. This type of asphalt has an ingenious way to drain rainwater from the road surface and improve visibility when it rains. One of the latest innovations is Shell Thiopave. In this product, part of the bitumen in the asphalt mixture is replaced by sulphur, which is obtained as a by-product of oil and gas production. Shell Thiopave requires a lower asphalt production temperature and results in a road with greater load bearing capacity and a longer lifespan. Bitumen wordt gemaakt op basis van het residu dat achterblijft na de destillatie van ruwe olie. Het kan worden gebruikt als bindmiddel voor asfalt in wegen. In Amsterdam houdt Shell zich al sinds de jaren 20 bezig met bitumenonderzoek. Door het toenemende verkeer waren namelijk betere wegen nodig. De eerste octrooiaanvraag voor een in het lab gedane uitvinding werd in 1923 bij de Nederlandse Octrooiraad ingediend. Het ging om een werkwijze voor de bereiding van asfaltemulsies. Er is in Amsterdam veel gedaan aan productontwikkeling, veiligheid en levensduur. Het laboratorium kreeg een belangrijke positie bij het toepassen en testen van bitumen en asfalt in wegenbouw, waterbouwkunde en industriële toepassingen. De waterbouwkundige toepassingen maakten bijvoorbeeld grote vorderingen door de voortdurende uitdagingen vanuit de Deltawerken. In 1978 publiceerde Shell de 400 pagina s tellende Shell Pavement Design Manual, ook wel Asfaltboek genoemd. Het resultaat van 100 mensjaren bitumenonderzoek sinds Dit is overal ter wereld gebruikt voor ontwerpstudies van asfaltwegen. In de jaren 80 is een synthetisch bindmiddel ontwikkeld voor de productie van gekleurd asfalt, bijvoorbeeld voor gekleurde fietspaden en pleinen. Om de duurzaamheid van wegen te verbeteren, is ook uitgebreid onderzoek gedaan naar met polymeer gemodificeerd bitumen. In de jaren 90 werden bindmiddelen voor het zogenoemde ZOAB (zeer open asfaltbeton) ontwikkeld. Dit type asfalt voert regenwater op een ingenieuze manier af en geeft daardoor beter zicht op de weg als het regent. Een van de meest recente innovaties is Shell Thiopave. In dit product wordt een deel van het bitumen in het asfaltmengsel vervangen door zwavel, een bijproduct van olie- en gasproductie. Shell Thiopave heeft een lagere asfaltproductietemperatuur nodig en het resultaat is een weg met een grotere draagkracht en een langere levensduur. 7

5 1927 J.W. le Nobel with the Hubbard test device that is used to measure the slide resistance of road surface mixtures Bulk transport of Spramex, emulsion for roads. THE SHELL PAVEMENT DESIGN MANUAL, RESULT OF 100 MAN- YEARS OF BITUMEN RESEARCH, HAS BEEN USED ALL OVER THE WORLD IN DESIGN STUDIES OF ASPHALT ROADS.

6 2013 Shell Thiopave in use in Asia.

7 1978 The first consignment of the Shell Pavement Design Manual. BITUMEN BITUMEN The use of asphalt in hydraulic engineering Storage of large quantities of Spramex at Shell s location in Amsterdam Prince Bernhard admiring the Asphalt department s 2-tonne vibrating machine The laboratory test track, where many kilometres are completed to test the bitumen in an asphalt mix Tixophalt, a polymer/bitumen mix, can even be used underwater for a watertight seal Another new stretch of Shell Thiopave. 13

8 GAS-TO-LIQUIDS GAS-TO-LIQUIDS It is sometimes said that Shell can turn lead into gold. This refers to the gas-to-liquids (GTL) process that transforms natural gas into valuable synthetic oil products. The key to it is the Fischer-Tropsch process, originally developed by German scientists in the 1920s and further refined by Shell researchers. In 1972, the Club of Rome s report The Limits to Growth spelled out the finite nature of many natural resources. In the same year, Shell first published its future scenarios, sketching out plausible visions of the future. One of them was a crisis scenario, characterised by a scarcity of crude oil. This view proved to be a prescient one when the crisis in the Middle East erupted a year later. In the light of these scenarios, specialists at Shell researched ways to make oil products from raw materials other than crude oil, such as coal, biomass or natural gas. Ten years later, in 1983, the first pilot plant for GTL was up and running in Amsterdam. Another decade on, Shell s first commercial GTL plant started up in Bintulu, Malaysia. In 2011, the giant Pearl GTL plant in Qatar, the world s largest plant to turn natural gas into liquids, came on stream. The GTL plant produces a range of products, including kerosene for aircraft, GTL Fuel for diesel engined cars, trucks and ships, as well as feedstock for making soaps, plastics and lubricants. GTL fuels are synthetic and contain virtually no sulphur. They burn more efficiently and more cleanly than fuels made from crude oil. This can contribute to improved air quality, particularly beneficial in cities and alongside motorways. Researchers at STCA continue to focus on making the GTL process ever more efficient, cheaper and cleaner. Shell kan lood in goud veranderen, wordt soms gezegd. Dit duidt op het gas-to-liquids (GTL) proces voor het omzetten van aardgas in waardevolle synthetische olieproducten. De sleutel hiervoor is het in de jaren 20 door Duitse wetenschappers ontwikkelde zogenoemde Fischer-Tropsch-proces dat door Shell-onderzoekers verder is verfijnd. In 1972 publiceerde de Club van Rome het rapport Grenzen aan de groei, waarin de eindigheid van veel grondstoffen werd genoemd. In hetzelfde jaar publiceerde Shell voor het eerst zijn toekomstscenario s. Hierin werden diverse aannemelijke toekomstbeelden geschetst. Een daarvan was een crisisscenario, gekenmerkt door een schaarste aan ruwe olie. Dit bleek een vooruitziende blik te zijn toen een jaar later de crisis in het Midden-Oosten uitbrak. Shell-specialisten hadden zich vanwege de scenario s al over de vraag gebogen of het mogelijk zou zijn olieproducten te maken van andere grondstoffen dan ruwe olie, bijvoorbeeld uit kolen, biomassa of aardgas. Tien jaar later, in 1983, stond in Amsterdam de eerste proeffabriek voor GTL en weer tien jaar later stond in Bintulu in Maleisië Shells eerste commerciële GTL-fabriek. In 2011 startte in Qatar de reusachtige Pearl GTLfabriek, s werelds grootste fabriek voor het omzetten van aardgas in vloeistoffen. De GTL-fabriek produceert een scala aan producten, waaronder kerosine voor vliegtuigen en GTL Fuel voor (vracht-)auto s en schepen met dieselmotoren. Maar ook grondstoffen voor zeep, kunststoffen en smeeroliën. Doordat GTL-brandstoffen synthetisch zijn en vrijwel geen zwavel bevatten, verbranden ze efficiënter en schoner dan brandstoffen die uit ruwe olie zijn gemaakt. Dit kan bijdragen aan een verbetering van de luchtkwaliteit. Dit is met name gunstig in steden en langs snelwegen. Onderzoekers in STCA blijven zich focussen op het telkens efficiënter, goedkoper en schoner maken van het GTL-proces. 15

9 1950 Around 1950, work was conducted on the Fischer- Tropsch reaction in Amsterdam. The work was then stopped due to the low price of crude oil GTL pilot plant, Amsterdam. TEN YEARS AFTER STARTING THE R&D, THE FIRST PILOT PLANT FOR GTL WAS UP AND RUNNING IN AMSTERDAM. ANOTHER TEN YEARS ON, SHELL S FIRST COMMERCIAL GTL PLANT STARTED UP IN BINTULU, MALAYSIA Test facility for GTL in Amsterdam. 17

10 2011 The name Pearl is also a tribute to pearl fishing, formerly the most important source of income for Qatar.

11 GAS-TO-LIQUIDS GAS-TO-LIQUIDS 1925 The original German Fischer-Tropsch patent. Test facility for GTL in Amsterdam GTL pilot plant in Amsterdam GTL plant at Bintulu, Malaysia The new GTL pilot plant at STCA A growing number of commercial Dutch companies are opting for Shell GTL Fuel. 21

12 ENHANCED OIL RECOVERY ENHANCED OIL RECOVERY Demand for energy is huge and growing. For the time being, sustainable energy alone cannot meet that demand, which means fossil fuels will remain an indispensable source. It is vital that the world makes the most of existing resources. Traditionally, an average of around two-thirds of oil gets left behind in an oil field. These remains are not easily extracted because, for example, the oil is too thick or too viscous, or because it sticks to the porous rock that contains the oil. In the 1930s, it was discovered that much larger amounts of the oil in a field can be extracted by injecting water, steam or gas, depending on the type of oil contained in the ground. This is called enhanced oil recovery (EOR). Since the 1960s, detergent has also been used to extract larger quantities of oil from a field by washing the oil out of the porous rock. In Amsterdam, Shell developed a special industrial detergent for this purpose. This was not Shell s first detergent. In the 1950s, a synthetic detergent had already been developed in Amsterdam. It replaced a type that had proved impossible to break down in water treatment plants, resulting in large patches of foam left floating on the surface water. In 2004, demand for oil increased, and so did the oil price. Shell increased its EOR research to devise and implement new recovery solutions. Recently discovered oil fields generally contain oil that is increasingly difficult to produce. Researchers in Amsterdam developed new types of detergents and other fluids that are far more efficient at freeing up oil. This work is conducted in close partnership with colleagues in Rijswijk, the Netherlands. The focus is on developing innovative technologies and approaches to efficiently produce more oil from oil fields. De vraag naar energie is groot en groeiend. Duurzame energie alleen kan die vraag voorlopig nog niet dekken. Fossiele brandstoffen zijn daarom nog altijd een onmisbare bron en het is van vitaal belang dat de wereld bestaande bronnen optimaal gebruikt. Van oudsher blijft gemiddeld genomen ongeveer twee derde van de olie achter in een veld. De rest is niet gemakkelijk te winnen, bijvoorbeeld omdat de olie te dik of te stroperig is, of omdat het vastkleeft aan het poreuze gesteente waarin het vastzit. In de jaren 30 werd ontdekt dat een veel groter deel van de olie in een veld te winnen viel door water, stoom of gas in het veld te injecteren, afhankelijk van de soort olie die in de grond zit. Dat wordt Enhanced Oil Recovery (EOR) genoemd. Sinds de jaren 60 wordt ook zeep gebruikt om een groter deel van de olie uit een veld te winnen. De olie wordt als het ware uit het poreuze gesteente gewassen. In Amsterdam ontwikkelde Shell hiervoor een speciale industriële zeep. Dit was overigens niet Shells eerste zeep. In de jaren 50 was in Amsterdam al een synthetische zeep ontwikkeld ter vervanging van een zeepsoort die niet werd afgebroken in waterzuiveringsinstallaties, waardoor grote vlokken schuim op het oppervlaktewater dreven. In 2004 steeg de vraag naar olie, en daarmee de olieprijs. Shell verhoogde het EOR-onderzoek gericht op het bedenken en implementeren van nieuwe winningsoplossingen. Nieuw ontdekte olievelden bevatten veelal steeds minder gemakkelijk winbare olie. Onderzoekers in Amsterdam ontwikkelden nieuwe soorten zeep en andere vloeistoffen die veel efficiënter zijn in het losmaken van de olie. Hierbij wordt nauw samengewerkt met collega s in Rijswijk en ligt de focus op het ontwikkelen van innovatieve technologieën en benaderingen om op een efficiënte manier meer olie uit olievelden te kunnen halen. 23

13 1939 When a circus visited Malaysia, a member of Shell staff saw the attendants washing the elephants in the river and gave them a sample of Teepol to try Large clusters of foam on surface water in the Netherlands.

14 2010 Field trial in Habhab, Oman, with EOR solvents researched at STCA.

15 ENHANCED OIL RECOVERY ENHANCED OIL RECOVERY 1930 EOR steam trials, Schoonebeek The Teepol plant in the Amsterdam laboratory. Teepol made by Shell was used in synthetic detergents Detergent research CT scanner used in EOR research at STCA Foam titration test to compare the relative activity of dishwashing detergents. IN THE 1930S, IT WAS DISCOVERED THAT MUCH LARGER AMOUNTS OF THE OIL IN A FIELD CAN BE EXTRACTED BY INJECTING WATER, STEAM OR GAS, DEPENDING ON THE TYPE OF OIL CONTAINED IN THE GROUND Habhab, Oman. 29

16 STANDARD TEST METHODS STANDAARD TESTMETHODEN Shell laboratories use standardised methods for testing oil, gas and petrochemical products. These methods determine the properties and composition of test samples, for example to confirm that specifications of end products are met. In its early years, Shell conducted a great deal of research to better understand the properties of petroleum. It soon discovered that different types of oil have distinctive properties. These differences caused problems; for example, during a hot summer, the asphalt on a new road melted because oil from a different field had been used as a feedstock. To understand more about problems like these, better test methods were needed. Furthermore, those test methods had to be standardised to ensure that the results did not vary depending on when, by whom or where the test had been carried out. In 1928 Shell in Amsterdam published the Standard Analytical Methods Book to address these inconsistencies. In 1945, this became the Shell Method Series (SMS), a term still in use today. It was not only Shell that benefited from this standardisation; with Shell s permission, other companies were also able to make use of the pioneering work carried out in Amsterdam on the development of standard test methods. It takes years to validate a test method, and requires close consultation with users in the lab. Shell has developed nearly 3,000 SMS test methods to date, often for highly specific applications. All methodologies are regularly checked. To further share Shell s findings, the methodologies are now available online for internal use, whereas before experimenters had to obtain copies from several books and folders. Although test methods are written exclusively for use at Shell, STCA researchers also play an important role in the development of international standard test methods for organisations like the American Society for Testing and Materials (ASTM). Laboratoria van Shell werken met gestandaardiseerde methoden voor het testen van olie-, gas- en petrochemische producten. Deze methoden zijn nodig voor het bepalen van de eigenschappen en samenstelling van testmonsters, bijvoorbeeld om te bevestigen dat aan specificaties van eindproducten wordt voldaan. In de beginjaren van Shell werd veel onderzoek gedaan om beter inzicht te krijgen in de eigenschappen van aardolie. Al snel bleek dat er diverse soorten olie zijn en dat die verschillende eigenschappen hebben. Door deze verschillen ontstonden problemen: bijvoorbeeld in de zomer, wanneer het asfalt van een nieuw aangelegde weg smolt omdat olie van een ander veld als grondstof was gebruikt. Om dat soort problemen beter te begrijpen, waren betere testmethoden nodig. Bovendien moesten die testmethoden gestandaardiseerd worden om ervoor te zorgen dat de uitkomst niet afhing van wanneer, door wie of waar deze test gedaan werd. Om deze inconsistenties op te lossen, verscheen in 1928 bij Shell in Amsterdam het Standard Analytical Methods Book. In 1945 veranderde dit in Shell Method Series (SMS), een term die nog altijd wordt gebruikt. Niet alleen Shell deed zijn voordeel met de standaardisatie. Met toestemming van Shell maakten ook andere bedrijven gebruik van het pionierswerk dat in Amsterdam was verricht in het ontwikkelen van standaard testmethoden. Het duurt jaren om een testmethode te valideren, en het vereist nauw overleg met de gebruikers in het lab. Shell heeft inmiddels bijna SMS-testmethoden ontwikkeld, vaak voor zeer specifieke toepassingen. De methodieken worden regelmatig gecontroleerd. Waar ze vroeger gebundeld werden in boeken en klappers, is nu alles digitaal beschikbaar voor intern gebruik. Hoewel testmethodes uitsluitend worden geschreven voor gebruik binnen Shell, spelen onderzoekers van STCA ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van internationale standaard testmethoden voor organisaties zoals de American Society for Testing and Materials (ASTM). 31

17 1955 Shell was the first company in the Netherlands to use a computer, the Miracle, that enabled computation-intensive analytical techniques Internal training for lab assistants. SHELL HAS DEVELOPED NEARLY 3,000 STANDARD TEST METHODS TO DATE, OFTEN FOR HIGHLY SPECIFIC APPLICATIONS.

18 2014 Analytical researchers at work in STCA.

19 STANDARD TEST METHODS STANDAARD TESTMETHODEN 1928 Internal training for lab assistants Handwritten blueprint for a figure in a test method Collection of Standard Methods Test method first issued in 1948, as revised in 1971 for reasons of safety. Developed in Amsterdam, SMS is used worldwide: Shell Technology Centre Bangalore, India Developed in Amsterdam, the Shell Method Series (SMS) are used worldwide: Shell Technology Center Houston, USA. 37

20 DISTILLATION DESTILLATIE Distillation dates back to classical antiquity, when the technique was used in the laboratories of the alchemists in Alexandria. The process involves separating different substances from a fluid mixture by means of evaporation and condensation. Distillation is the most commonly used separation technology in the petrochemical industry and is necessary for ensuring product quality. Shell has a long history of developing hardware for distillation columns and gas/liquid separators. Separators remove liquid droplets from a gas stream. Distillation is part of the refining process of oil and petrochemical products. Distillation of crude oil had already undergone significant development at Shell in Amsterdam in the period up to 1929, partly as a result of the accelerated introduction of new technologies. Over the subsequent decades, new equipment was acquired and other distillation technologies were invented. An important technological development that took place at Shell in Amsterdam was the Shell ConSep (Contacting Separator) tray, invented in the early 1990s. Instead of gravity, centrifugal force is used to achieve improved separation of gas and liquid. Thanks to this invention, a distillation column can attain up to 60% more throughput. This technology has been in use in Shell since 1995, and has been licensed to third parties since The research into distillation at STCA continues to focus on improving distillation trays and separators. A new version of the Shell ConSep tray has been successfully tested in the laboratory. It will be demonstrated on a bigger scale before potential deployment in a number of refineries. De geschiedenis van destillatie gaat terug tot de klassieke oudheid, waar deze techniek werd toegepast in de laboratoria van de alchemisten in Alexandrië. Het is een techniek om door middel van verdamping en condensatie meerdere stoffen uit een vloeistofmengsel te scheiden. Destillatie is de meest gebruikte scheidingstechnologie in de petrochemische industrie en is nodig om de productkwaliteit te waarborgen. Shell kent een lange geschiedenis in de ontwikkeling van hardware voor destillatiekolommen en gas/vloeistofseparatoren. Separatoren verwijderen vloeistofdruppels uit een gasstroom. Destillatie is een onderdeel van het raffinageproces van olie en petrochemische producten. Destillatie van ruwe olie had, mede door de versnelde invoering van nieuwe technieken, in de periode tot 1929 bij Shell in Amsterdam al een hele ontwikkeling doorgemaakt. In de loop der decennia werd nieuwe apparatuur aangeschaft en werden andere destillatietechnieken uitgevonden. Een belangrijke technologische ontwikkeling door Shell in Amsterdam is de begin jaren 90 ontwikkelde Shell ConSep-schotel (Contacting Separator). In plaats van zwaartekracht wordt gebruik gemaakt van centrifugale kracht om gas en vloeistof beter te kunnen scheiden. Door deze vinding kan een destillatiekolom tot wel 60% meer doorzet behalen. Sinds 1995 wordt deze technologie binnen Shell toegepast en vanaf 2006 onder licentie ook daarbuiten. Het onderzoek naar destillatie richt zich in STCA nog altijd op het verbeteren van destillatieschotels en separatoren. In het laboratorium is een nieuwe versie van de ConSep-schotel met succes getest. Voorafgaand aan de potentiële toepassing in raffinaderijen, zal de schotel eerst worden gedemonstreerd op grotere schaal. 39

21 1914 Distillation apparatus Laboratory size distillation column in Amsterdam. DISTILLATION OF CRUDE OIL HAD ALREADY UNDERGONE SIGNIFICANT DEVELOPMENT AT SHELL IN AMSTERDAM IN THE PERIOD UP TO 1929, PARTLY AS A RESULT OF THE ACCELERATED INTRODUCTION OF NEW TECHNOLOGIES. 41

22 1947 The distillation research equipment looked almost like models of refineries.

23 DISTILLATION DESTILLATIE 1959 A great variety of distillation facilities in one of the Amsterdam research halls (Hall 1) A Shell ConSep tray. A 2.5-m-diameter distillation column for research purposes The Schoepentoeter was first registered in the UK under this untranslatable name in 1966 and is still in use Distillation tower at Shell Pernis The backbone of numerous operations around the globe, distillation technology development continues at STCA. 45

24 HYCON PROCESS HYCON-PROCES Shell Pernis is Europe s largest refinery and one of the largest in the world. The so-called HYCON facility was commissioned there in The technology, developed in Amsterdam, facilitates the conversion of even the heaviest fractions in crude oil into lighter, cleaner and higher-value hydrocarbons. It allows a more efficient use of every barrel of oil. The cleanest and most valuable products extracted from oil are the lighter ones such as gasoline, kerosene, diesel and chemicals used to make cycle helmets and detergents, for example. The heaviest fraction in a barrel of oil known as the residue is dirtier and less valuable. In the 1960s, research began into conversion of the residue, which was primarily used to produce heating oil and bitumen. Researchers in Amsterdam developed and demonstrated HYCON technology in a pilot plant, before building a plant on a commercial scale at the Pernis refinery. As with many new technologies, the HYCON facility faced initial challenges. After a year, the catalyst beds became clogged by metals deposited in the space between the catalyst particles. This part of the process proved tougher on a commercial scale. A team of researchers from Amsterdam, The Hague and Pernis investigated catalyst samples from Pernis in test facilities in Amsterdam to establish the cause of the problems. Two years later, the facility was operational again. To this day, the HYCON facility continues to function well. Shell Pernis is de grootste raffinaderij van Europa en een van de grootste ter wereld. In 1989 werd hier de zogenoemde HYCON-installatie in bedrijf genomen. Deze in Amsterdam ontwikkelde technologie maakt het mogelijk om zelfs de zwaarste fractie van aardolie om te zetten in lichtere, schonere en hoogwaardigere koolwaterstoffen. Zo wordt een vat olie efficiënter gebruikt. De schoonste en meest waardevolle producten die uit olie gehaald worden, zijn de lichtere producten. Voorbeelden zijn benzine, kerosine, diesel en de chemische stoffen waarmee bijvoorbeeld fietshelmen en wasmiddelen worden gemaakt. In een vat olie zit ook een zware fractie die minder schoon en waardevol is: het residu. Dit bestanddeel werd vooral gebruikt voor de vervaardiging van stookolie en bitumen In de jaren 60 begon onderzoek naar de conversie van het residu. Onderzoekers in Amsterdam ontwikkelden en demonstreerden de HYCON-technologie in een proeffabriek. Vervolgens werd een fabriek op commer ciële schaal gebouwd in de raffinaderij in Pernis. Zoals dat vaker gaat met nieuwe technologie, had de HYCONinstallatie te maken met de nodige uitdagingen. Na een jaar raakten de katalysatorbedden verstopt door metalen die zich ophoopten in de ruimte tussen de katalysatordeeltjes. Dit deel van het proces bleek een stuk moeilijker op commerciële schaal. Een team van onderzoekers uit Amsterdam, Den Haag en Pernis onderzocht katalysatormonsters uit Pernis in testinstallaties in Amsterdam om de oorzaak van de problemen te achterhalen. Twee jaar later werd de installatie in Pernis weer in bedrijf genomen. Tot op de dag van vandaag functioneert de HYCON-installatie nog altijd goed. 47

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN. Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN. Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011 ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011 Aluchemie, onderdeel van Rio Tinto en Norsk Hydro Aluminium & Chemie Rotterdam B.V., kortweg Aluchemie, is producent

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

COGEN Vlaanderen team, anno 2008

COGEN Vlaanderen team, anno 2008 INDEX Editoriaal 1 Reciprocating engines continue to evolve District Heating and Cooling 2 8 Verplicht haalbaarheidsonderzoek 9 µwkk de ketels van de toekomst? Ieder huis zijn krachtcentrale Kalender IEA-rapport:

Nadere informatie

We need to accelerate sustainability

We need to accelerate sustainability ENERGY TRANSITION We need to accelerate sustainability The International Energy Agency (IEA) estimates that by 2020, the global population will consume some 15,025 Mtoe (million tonnes of oil equivalent)

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives 2010 2011 2010 2011 TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives

Nadere informatie

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase Başak Karabulut Msc Real Estate & Housing Design & Construction Management Mastersriptie 9 november 2012 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Copyright

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

Positive outlook Dutch warehousing market

Positive outlook Dutch warehousing market Dutch Warehousing Market Bulletin - 2010 Positive outlook Dutch warehousing market Limited quality product has driven down prime industrial yields across all logistic hot spots Intention of the Dutch government

Nadere informatie

2003 Sustainability Report / Rapport

2003 Sustainability Report / Rapport 2003 Sustainability Report / Rapport Statement van de President Dit rapport over Suriname is de laatste bijdrage aan de inlossing van Alcoa's reeds lang bestaande belofte om toegang te verschaffen tot

Nadere informatie

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS is een kring van TLN ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS Auteursrechten en intellectueel eigendom 2015, International Chamber of Commerce (ICC). Deze ICC Cyber

Nadere informatie

Assembling Freeform Buildings in Precast Concrete

Assembling Freeform Buildings in Precast Concrete 2010 Assembling Freeform Buildings in Precast Concrete Zaha Hadid Architects - Heydar Aliyev Cultural Centre - Baku Reader Symposium TU Delft 15 juni 2010 2010 Delft University of Technology and the authors

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

Faculteitsblad Electrical Engineering. RoboCup. Introducing. SpectrumEE. Onderwijsdag. September 2013 23

Faculteitsblad Electrical Engineering. RoboCup. Introducing. SpectrumEE. Onderwijsdag. September 2013 23 Faculteitsblad Electrical Engineering RoboCup Introducing SpectrumEE Onderwijsdag September 2013 23 IN A WORLD OF TECHNOLOGY A BELIEF IN PEOPLE Op zoek naar verantwoordelijkheid? Afwisseling? Internationale

Nadere informatie

HILTON HOTEL SCHIPHOL

HILTON HOTEL SCHIPHOL The Plein (Square) 1 THE PLEIN (SQUARE) The Plein is the heart of Schiphol CBD, where everything comes together. Connecting the business district with the Terminal, its meeting spaces, attractive facilities

Nadere informatie

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. LustrumThor. Quadcopters. ElektroGoesDownUnder. Maart 2013 21

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. LustrumThor. Quadcopters. ElektroGoesDownUnder. Maart 2013 21 Faculteitsblad Electrical Engineering News LustrumThor Quadcopters ElektroGoesDownUnder Maart 2013 21 GEZOCHT: HORIZONVERBREDERS M/V Met enkele jaren werkervaring al doorgroeien naar manager Lars Huizinga,

Nadere informatie

Doen waar we goed in zijn

Doen waar we goed in zijn Doen waar we goed in zijn Doing what we know best jaarverslag annual report 2 0 6 Doen waar we goed in zijn Het succes van Nassau schuilt in één simpel principe: we houden ons uitsluitend bezig met datgene

Nadere informatie

Insights into the complex issue of recycling plastic packaging waste

Insights into the complex issue of recycling plastic packaging waste Wageningen UR Food & Biobased Research The mission of Wageningen UR (University & Research centre) is To explore P.O. Box 17 the potential of nature to improve the quality of life. Within Wageningen UR,

Nadere informatie

No. 4 / 2013. 6 E15-gasoline geschikt voor Surinaamse auto s. 12 Communityprojecten Communityprojecten

No. 4 / 2013. 6 E15-gasoline geschikt voor Surinaamse auto s. 12 Communityprojecten Communityprojecten Vervolgtraject plans to introduce environmentally friendly (green) and relatively Nu de testfase voor voertuigen is afgesloten, zal sustainable fuel. The test program has to be completed first to het projectteam

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

Eindhoven, leading in technology

Eindhoven, leading in technology Casestudy Eindhoven, leading in technology On the fibre-optic networking of a city Patrick van Eekeren Robert Elbrink IT MANAGEMENT SELECT volume 11, number 3, 2005 Authors Patrick van Eekeren and Robert

Nadere informatie

Thesisvoorstellen 2014 2015 Afdeling Architectuur en Bouwtechniek

Thesisvoorstellen 2014 2015 Afdeling Architectuur en Bouwtechniek Thesisvoorstellen 2014 2015 Afdeling Architectuur en Bouwtechniek De Afdeling Architectural Engineering van het Departement Architectuur streeft naar innovatie in het ontwerpen door architectuur te benaderen

Nadere informatie

BESTUUR STELT ZICH VOOR... Turmoil on credit markets and a closer look on the credit crunch STELLING: VROUWEN KUNNEN BETER BELEGGEN DAN MANNEN

BESTUUR STELT ZICH VOOR... Turmoil on credit markets and a closer look on the credit crunch STELLING: VROUWEN KUNNEN BETER BELEGGEN DAN MANNEN NOVEMBER 2007 1e JAARGANG NUMMER 1 BESTUUR STELT ZICH VOOR... Turmoil on credit markets and a closer look on the credit crunch STELLING: VROUWEN KUNNEN BETER BELEGGEN DAN MANNEN INHOUDSOPGAVE COLOFON Colofon

Nadere informatie

Selection of Research Data GUIDELINES FOR APPRAISING AND SELECTING RESEARCH DATA

Selection of Research Data GUIDELINES FOR APPRAISING AND SELECTING RESEARCH DATA Selection of Research Data GUIDELINES FOR APPRAISING AND SELECTING RESEARCH DATA About this publication Selection of Research Data; Guidelines for appraising and selecting research data A report by DANS

Nadere informatie

Selection of Research Data

Selection of Research Data Selection of Research Data Guidelines for appraising and selecting research data Heiko Tjalsma Data Archiving and Networked Services (DANS) Jeroen Rombouts 3TU.Datacentrum DANS Studies in Digital Archiving

Nadere informatie

lectoren/ ProFeSSorS

lectoren/ ProFeSSorS lectoren/ PROFESSORS lectoren/ professors Voorwoord/ preface 9 1. Hogeschool utrecht/ HU university of applied sciences 13 Lectoraat Kenniscirculatie/ Strategy, Innovation and Entrepreneurship Research

Nadere informatie

Duurzaam en biologisch sterk in opkomst Sustainable and organic products going from strength to strength

Duurzaam en biologisch sterk in opkomst Sustainable and organic products going from strength to strength Duurzaam en biologisch sterk in opkomst Sustainable and organic products going from strength to strength OSP Zakelijke Horeca: Als cateraar hebben we zorg voor mens en milieu OSP Zakelijke Horeca: As a

Nadere informatie

Kinetic Futures voorspelt: technologische innovaties in Out of Home media Q4 2014

Kinetic Futures voorspelt: technologische innovaties in Out of Home media Q4 2014 Kinetic Futures voorspelt: technologische innovaties in Out of Home media Q4 2014 2 Inleiding De ontwikkelingen op het gebied van technologie gaan razendsnel. Soms is het lastig om bij te houden welke

Nadere informatie

MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK

MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK IN DIT NUMMER O.A.: Favorite Gems of Visual Basic 2008 < Using DotNetNuke to Build Groupware Applications < Vormgeven aan Virtueel Samenwerken < Tag Clouds: Usability

Nadere informatie

Duurzaamheid duurt het langst

Duurzaamheid duurt het langst Duurzaamheid duurt het langst kkk Verkenningen, deel Eerder verschenen in deze reeks:. De toekomst van het wiskunde-onderzoek in Nederland 2. Bio-exact. Mondiale trends en nationale positie in biochemie

Nadere informatie